KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č."

Transkript

1 Dátum vydania: Strana 1 z 9 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Látka/zmes: Č. CAS: Ďalšie názvy zmesi: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Určená použití: Laboratórne chemikálie, Výroba látok 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Meno alebo obchodné meno distribútora: PARTICLE, s.r.o. Miesto podnikania alebo sídlo: Ulica mieru 2531/ Lučenec, Slovenská republika IČO: Telefón: Núdzové telefónne číslo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Limbová 5, Bratislava Telefón: Mobil: Fax: ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008: zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná 2.2. Prvky označovania V súlade so smernicami EK alebo príslušnými národnými zákonmi nemusí byť výrobok označený Iná nebezpečnosť Žiadna. 1

2 Dátum vydania: Strana 2 z 9 ODDIEL 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 3.1. Látky Vzorec: Molekulárna hmotnosť: NaCl 58,44 g/mol ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 4.1. Opis opatrení prvej pomoci Poraďte sa s lekárom. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrujúcemu lekárovi. Pri vdýchnutí Pri nadýchnutí dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie. Poraďte sa s lekárom. Pri požití Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Vypláchnite ústa vodou. Poraďte sa s lekárom. Pri kontakte s očami Preventívne vypláchnite oči vodou Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Zvracanie, Hnačka, U vnútorných orgánov môže nastať dehydratácia a prekrvenie. Hypertonické roztoky solí môžu spôsobovať zápalové reakcie v gastrointestinálnom trakte Údaje o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIE Hasiace prostriedky 5.1. Vhodné hasiace prostriedky Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a okoliu Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Plynný chlorovodík, Oxid sodný 2

3 Dátum vydania: Strana 3 z Rady pre požiarnikov Pri hasení požiaru použite v nevyhnutnom prípade izolačný dýchací prístroj Ďalšie informácie Produkt sám nehorí. ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Použite prostriedky osobnej ochrany. Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte šíreniu výparov/hmly/plynu tekutiny. Zabezpečte primerané vetranie. Vyvarujte sa dýchaniu prachu Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Nenechajte vniknúť produkt do kanalizácie Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie Zoberte a zariaďte zneškodnenie bez prášenia. Pozmetajte a odstráňte lopatou. Uschovávajte vo vhodnej a uzavretej nádobe na zneškodnenie Odkaz na iné oddiely Zneškodniť podľa kapitoly 13. ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Zabráňte tvorbe prachu a aerosólov. V mieste tvorby prachu zaistite dostatočné odsávanie Podmienky na bezpečné skladovanie vrátané akejkoľvek nekompatibility Skladujte na chladnom mieste. Uschovávajte nádobu tesne uzatvorenú na suchom a dobre vetranom mieste Špecifické požiadavky alebo pravidlá vzťahujúce sa k látke/zmesi 8. ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 8.1. Kontrolné parametre Neobsahuje žiadne látky s medznými hodnotami expozície na pracovisku. 3

4 Dátum vydania: Strana 4 z Kontroly expozície Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce. Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte ruky. Ochrana dýchacích ciest Ochrana dýchania nie je potrebná. Ak sa požaduje ochrana pred prachom, ktorý môže pôsobiť nepríjemne, použite typ N95 (US) alebo filtrovací dýchací prístroj typu P1 (EN 143). Použite dýchacie prístroje a pomôcky, ktoré testovali a schválili ako vhodný štandard šátne organizácie ako napr. NIOSH (US) alebo CEN (EU). Ochrana kože Používajte ochranné rukavice. Rukavice je nutné pred použitím prehliadnuť. Používajte správnu techniku zvliekania rukavíc bez dotyku vonkajšieho povrchu rukavíc, aby ste zabránili kontaktu kože s týmto produktom. Po použití kontaminované rukavice zneškodnite podľa SLP a platných zákonov. Ruky umyte a osušte. Zvolené ochranné rukavice majú vyhovovať špecifikáciám smernice EU 89/686/EHS a od nej odvodenej normy EN 374. Ochrana pred pretekaním Materiál: Nitrilkaučuk minimálna hrúbka vrstvy: 0,11 mm Doba prieniku: > 480 min Ochrana pred rozstriekavaním Materiál: Nitrilkaučuk minimálna hrúbka vrstvy: 0,11 mm Doba prieniku: > 30 min Pri použití vo forme roztoku alebo zmesi s inými látkami a pri podmienkach odlišných od podmienok uvedených v EN 374 obráťte sa na dodávateľa rukavíc schválených EK. Toto odporúčanie má informačný charakter a musí byt prehodnotené priemyslovým hygienikom, ktorý pozná špecifickú situáciu predpokladaného použitia zákazníkom. Toto nemá byť interpretované ako schválenie žiadneho špecifického použitia. Ochrana tela Zvoľte ochranu tela podľa typu, koncentrácie a množstva nebezpečných látok a podľa daného pracoviska. Typ ochranného prostriedku sa musí voliť podľa koncentrácie a množstva nebezpečnej látky na príslušnom pracovisku. Ochrana očí Ochranné okuliare s bočnými krytmi vyhovujúce norme EN166Použite nástroje na ochranu očí testované a schválené príslušnými štátnymi normami ako sú NIOSH (US) alebo EN 166(EU). 4

5 Dátum vydania: Strana 5 z 9 ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Vzhľad skupenstvo farba zápach ph 7 teplota topenia/tuhnutia Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah teplota vzplanutia Rýchlosť odparovania pevný bezfarebný Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia: 801 C C tlak par 1,33 hpa pri 865 C viskozita rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda teplota rozkladu 230 C horľavosť rozpustnosť Relatívna hustota 9.2. Iné informácie Nie sú k dispozícii. ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA Reaktivita Chemická stabilita Možnosť nebezpečných reakcií rozpustný 2,1650 g/cm3 5

6 Dátum vydania: Strana 6 z Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Nekompatibilné materiály Silné oxidačné činidlá Nebezpečné produkty rozkladu Iné produkty rozkladu - údaje sú nedostupné ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Informácie o toxikologických účinkoch Akútna toxicita LC50 Vdychovanie - potkan - 1 h - > mg/m3 LD50 Kožný - králik - > mg/kg Poleptanie kože/podráždenie kože Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Respiračná alebo kožná senzibilizácia Mutagenita zárodočných buniek Karcinogenita IARC: Žiadna zo zložiek obsiahnutých v tomto produkte nebola IARC identifikovaná pri hladinách vyšších alebo rovných 0,1% ako pravdepodobný, možný alebo potvrdený karcinogén. Mutagenita Reprodukčná toxicita Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia 6

7 Dátum vydania: Strana 7 z 9 Aspiračná nebezpečnosť Možné ovplyvnenie zdravie Vdýchnutie Požití Koža Oči Môže mať škodlivé účinky pri vdychovaní. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže byť škodlivý pri požití. Môže byť zdraviu škodlivý pri absorpcii cez pokožku. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. Môže spôsobiť podráždenie oči. Príznaky a symptómy expozície Zvracanie, Hnačka, U vnútorných orgánov môže nastať dehydratácia a prekrvenie. Hypertonické roztoky solí môžu spôsobovať zápalové reakcie v gastrointestinálnom trakte. Ďalšie informácie RTECS: VZ ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Toxicita Toxicita pre dafnie a NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom) - Dafnia mg/l - 7 d ostatné vodné nestavovce. LC50 - Daphnia magna (perloočka veľká) mg/l - 48 h Perzistencia a degradovateľnosť Bioakumulačný potenciál Mobilita v pôde Výsledky posúdenia PBT a vpvb Iné nepriaznivé účinky 7

8 Dátum vydania: Strana 8 z 9 ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ Nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte podľa Zákona NR SR č. 223/2001 Z.z., o odpadoch, v platnom znení a podľa vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov Metódy spracovania odpadu Výrobok Prebytky a neregenerovateĺné roztoky ponúknite zavedenej firme na zneškodňovanie odpadov. Tento materiál nechajte zneškodniť profesionálnou autorizovanou spoločnosťou na likvidáciu odpadov. Znečistené obaly Zneškodnite ako nepoužitý výrobok. Právne predpisy o odpadoch. Zákon NR SR č. 233/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška MŽP SR 283/2001 Z.z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MŽP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov. ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE Číslo OSN ADR/RID: - IMDG: - IATA: Správne expedičné označenie OSN ADR/RID: IMDG: IATA: Nie je nebezpečným tovar. Nie je nebezpečným tovar. Nie je nebezpečným tovar Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu ADR/RID: - IMDG: - IATA: Obalová skupina ADR/RID: - IMDG: - IATA: Nebezpečné pre životné prostredie ADR/RID: nie IMDG látka znečisťujúca more: nie IATA: nie Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívate 8

9 Dátum vydania: Strana 9 z 9 ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/ Nariadenia týkajúca sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / osobitné právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi Údaje nie sú dostupné Hodnotenie chemickej bezpečnosti ODDIEL 16:INÉ INFORMÁCIE Prehlásenie Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúsenosti a sú v súlade s platnými predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti pre konkrétnu aplikáciu. 9

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikátor výrobku Látka/zmes Č. CAS 121062-08-6 Ďalšie názvy zmesi (3S,6S,9R,12S,15S,23S)-9-benzyl-6-{3

Více

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV art.no. 55-645-355/-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 Verzia: 1.1 Dátum revízie 08.07.2015 Dátum tlače 19.08.2016 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska Strana 1 z 6 Vysokopecná troska ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vysokopecná troska 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 6 Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 11 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Látka/zmes: Č. CAS: 64-19-7 Ďalšie názvy zmesi: 1.2. Relevantné identifikované

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 CHLORID DRASELNÝ. Datum vydání: 21.01.2011. Strana: 1 / 5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 CHLORID DRASELNÝ. Datum vydání: 21.01.2011. Strana: 1 / 5. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: 21.01.2011 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Chlorid draselný

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov produktu Číslo produktu 500001106042 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 TEROSON MS 9320 SF GY CR300MLML KBÚ č. : 445697 V001.8 Revízia: 03.08.2016 Dátum tlače: 19.02.2017 Nahrádza verziu z: 20.10.2015

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH)

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA PLUS + Revízia č.:5 Dátum revízie:27/11/13 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Mikrobiologický

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 27. 1. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: Číslo produktu: COPPER GREASE 500 1 35005

Více

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 26.09.2008 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Plastifikátor betónu

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Výrobok

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viacložkové

Více

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp)

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp) Vypracované podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vypracovania: 28. 11. 2006 Dátum revízie: 4. 6. 2007, verzia 4 Dátum tlače: 21/4/2009 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia

Více

Bezpečnostný list Minerálna vlna

Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list marec 2008 Bezpečnostný list podľa vyhlášky MPO č. 231/2004 Zb., ktorou sa stanovuje podrobný obsah bezpečnostného listu k nebezpečnej chemickej látke

Více

Bromid rubidný. 3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky vzorec : BrRb Molekulová hmotnost : 165,37 g/mol

Bromid rubidný. 3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky vzorec : BrRb Molekulová hmotnost : 165,37 g/mol BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize 30.10.2012 Datum vytištění 01.11.2016 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Bromid rubidný

Více

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/ Dátum vydania: 26.2.2002 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Letná kvapalina do ostrekovačov

Více

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006.

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006. Dátum vydania: 30.11.2012 Dátum revízie: 25.05.2015 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov výrobku: Katka citrón KBU Katka citron KARTA BEZPEČNOSTNÝCH

Více

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie :

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie : Dátum vydania: 05.01.2000 Strana 1 (celkom 6) 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Identifikácia látky alebo prípravku Komerčný názov Použitie prípravku Identifikácia spoločnosti/podniku Adresa

Více

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o.

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o. Dátum vyhotovenia: 20.11.2012 Dátum revízie: Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: Ďalšie názvy látky: 1.2. Použitie látky/prípravku

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 Dátum vydania: 23.06.2014 Obchodný názov: Stránka: 1/5 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: GRA-MoS GREASE 400g 1 35607, GRA-MoS GREASE 3Kg 1 35608

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Více

SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT

SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 19.11.2010 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

: Sika MonoTop -412 N

: Sika MonoTop -412 N ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 :

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 : Dátum vydania: 7.11.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov /obchodný názov: Cranit ph plus / 30.20 / Číslo CAS: nemá, zmes

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 13. 4. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov číslo produktu: TRAFFIC FILM REMOVER 1 L

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: 3.01.2011 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Vosk včelí Další

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov alebo označenie zmesi Registračné číslo - Synonymá Žiadne. Kód výrobku LMS,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

: Sikadur -12 Pronto Part B

: Sikadur -12 Pronto Part B ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) 23.10.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 ETHANOL. Datum vydání: 19.4.2011. Strana: 1 / 6. Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 ETHANOL. Datum vydání: 19.4.2011. Strana: 1 / 6. Název výrobku: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 19.4.2011 1 / 6 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II Strana 1 (celkom 5) Dátum vydania: Dátum revízie: KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II 2009 06 15 2010 08 08 Názov výrobku: MAPETARD 1. IDENTIFIKÁCIA

Více

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Pattex Parket Na perodrážky Strana 1 z 5 KBÚ : 167558 V001.0 Revízia: 03.10.2012 Dátum tla e: 09.10.2012 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

Více

Dátum vydania: 05/10/2013

Dátum vydania: 05/10/2013 Dátum revízie: 09/09/2015 Dátum vydania: 05/10/2013 1. ČLÁNOK Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Verzia: 2.1 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Látka Názov látky : CV-7300 @ 350 cp

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia produktu Obchodný názov : 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prášok

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 CHLORID AMONNÝ. Datum vydání: Strana: 1 / 5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 CHLORID AMONNÝ. Datum vydání: Strana: 1 / 5. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 20.11.2010 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 16.11.2013 1 /6 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/firmy 1.1 Identifikátory výrobku Název výrobku : Kyselina

Více

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 016-046-00-X Registrační číslo: 01-2119552465-36-0000 Číslo CAS: 7681-38-1 Číslo ES:

Více

KITTFORT Slovakia s.r.o. Šteruská cesta Vrbové tel: IČO:

KITTFORT Slovakia s.r.o. Šteruská cesta Vrbové tel: IČO: Karta bezpečnostných údajov (podľa zákona č. 163/2001) Dátum vydania: 15.6.2003 Dátum revízie: 5.2.2004,20.10.2010 Názov výrobku: Vápno na bílení 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Ceradent 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 11.12.2012 04.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize 29.10.2012 Datum vytištění 31.01.2014

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize 29.10.2012 Datum vytištění 31.01.2014 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize 29.10.2012 Datum vytištění 31.01.2014 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1/5 1. Identifikácia prípravku a spoločnosti 1.1. Identifikácia prípravku Obchodný názov prípravku: Sirafan Speed 1.2. Použitie prípravku Prípravok na dezinfekciu plôch a povrchov. Len pre profesionálne

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Špeciálne

Více

Dátum revízie Verzia 2.0 Dátum tlače Sika Cosmetic-L

Dátum revízie Verzia 2.0 Dátum tlače Sika Cosmetic-L ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero KBÚ č. : 179399 V002.2 Revízia: 23.05.2015 Dátum tlače: 24.09.2015 Nahrádza verziu z: 25.08.2014 1.1.

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Cleaneo Akustik Dátum vydania: 22.9.2017 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Karta bezpečnostných údajov DELPHI SUPREME 15W-40

Karta bezpečnostných údajov DELPHI SUPREME 15W-40 Časť 1 CHEMICKÝ PRODUKT A IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI Názov výrobku: Delphi SUPREME 15W-40 Čísla produktov: 25067605, 2795877, 2795879, 2795880, 2795881, 25185361 Chemické označenie: olejová kvapalina Použitie

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 7 Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 Agility Verzia 3 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/05/15

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 Agility Verzia 3 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/05/15 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov : AGILITY 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 TOP CUT

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 TOP CUT Dátum vydania: 15.07.2012 Obchodný názov: Stránka: 1/6 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: 1 02.0048 (spray) 1.2. Relevantne identifikovane použitia

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: 22.11.2010 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Siřičitan sodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu

Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Strana : 1 / 9 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov : Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Výrobku kód : 9642128017 1.2. Relevantné identifikované

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 11.01.2013 1 / 6 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Identifikátory výrobku Název výrobku

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3471 B Strana 1 z 6 SDS No.:173478 Dátum revízie v zahraničí:29.07.2009 Dátum revízie v SR:19.04.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia EÚ 2015/830 Stránka 1 z 6

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia EÚ 2015/830 Stránka 1 z 6 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia EÚ 2015/830 Stránka 1 z 6 Dátum revízie 15.09.2017 Náhrada za KBÚ z 01.06.2016 Zmeny voči predchádzajúce verzii, n.n. = nepoužiteľné, n.v. = nie je k dispozícii

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Convertin Hart 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 OXID CHROMITÝ. Datum vydání: Strana: 1 /5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 OXID CHROMITÝ. Datum vydání: Strana: 1 /5. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 29.11.2010 1 /5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: Strana: 21.11.2010 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie látky/zmesi

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Florafree AHP Foamer Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Florafree AHP Foamer Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa ES č. 1907/2006. Molybdenové mazivo

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa ES č. 1907/2006. Molybdenové mazivo Strana 1 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikácia látky/prípravku (obchodný názov): Molydbenové mazivo Originálny názov prípravku: Grasa de molibdeno 100 ml Použitie

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení vodouředitelných nátěrových hmot.

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1. INDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Informácie o výrobku Obchodný názov výrobku : ZF-Lifeguardfluid 5 Spoločnost : ZF Friedrichshafen AG Südring 66117 Saarbrücken Deutschland Telefón

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 9466 B Strana 1 z 6 SDS No.: 152810 Dátum revízie v zahraničí: 29.07.2009 Dátum revízie v SR: 25.10.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania: 1.10.2006 Dátum revízie: 20.11.2007,8.1.2008, 18.2.2008 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Dátum revízie 2: 26.03.2013 20.02.2015 31.05.2017

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 30.10.2012 21.01.2015 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny Strana : 1 ón 2.2 : Nehorľavé, netoxické plyny Výstraha M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia látky/zmesi a

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania Dátum revízie 04.04.2008 14.11.2014 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo K detekci cytochromoxidasy. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia 1907/2006/ES

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia 1907/2006/ES Aktuálna verzia: 1.0.0, vystavené dňa: 08.04.2014 Nahradená verzia:, vystavené dňa: oblasť: SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spočnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov Silfos 2

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Granule odpudzujúce

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize Datum vytištění

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize Datum vytištění SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize 11.05.2012 Datum vytištění 10.01.2014 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory

Více

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: 29/05/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II Strana 1 (celkom 5) Dátum vydania: Dátum revízie: KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II 2009 06 15 2010 06 26 Názov výrobku: MONOFINISH 1. IDENTIFIKÁCIA

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize 08.05.2012 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize 08.05.2012 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.0 Datum revize 08.05.2012 Datum vytištění 21.10.2013 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory

Více

SONAX Rozmrazovač zámků

SONAX Rozmrazovač zámků ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 331000/331541-544/331900 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: 12.5. 2015 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Tetraboritan sodný

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Betón HOBBY 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku :Betón

Více

: Sikadur -31/-41 CF Rapid Part B

: Sikadur -31/-41 CF Rapid Part B ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II Strana 1 (celkom 5) Dátum vydania: Dátum revízie: KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II 2011 01 28 Názov výrobku: MONOLASTIC 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 4.1 Datum revize Datum vytištění

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 4.1 Datum revize Datum vytištění SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 4.1 Datum revize 10.11.2011 Datum vytištění 10.01.2014 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory

Více

LUXON SODA KALCINOVANÁ

LUXON SODA KALCINOVANÁ podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: 497-19-8 Číslo ES (EINECS): 207-838-8

Více

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec)

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 27.09.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

PREV-B2. Tiesňové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania, Toxikologické informačné stredisko, Tel.: 02/

PREV-B2. Tiesňové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania, Toxikologické informačné stredisko, Tel.: 02/ Produkt: PREV-B2 strana 1/5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY /ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Tekuté, jednozložkové foliárne hnojivo PREV-B2 Výrobca: ORO AGRI International Ltd., CH-4310 Rheinfelden, Švajčiarsko Tel.:

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 29.10.2012 26.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Cyclon V.A.D. Grease Strana 1 z 5

Cyclon V.A.D. Grease Strana 1 z 5 Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více