Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474"

Transkript

1 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: IČ: Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ Telefon: Fax: Internetová stránka: Vedení školy: Školská rada: Zřizovatel: Právní forma: RNDr. Zdeňka Sokolová, ředitelka Mgr. Radka Čadková, zástupkyně ředitelky Ing. Michal Filla, předseda školské rady Ing. Dana Walterová, Eva Zrnová, Radka Bílá, Ing. Daniela Jindrová, Ing. Eva Lederová, členky rady Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Příspěvková organizace - 1 -

2 2. Školní vzdělávací programy Studijní obor ( ročník): M/02 Obchodní akademie denní studium ŠVP Obchodní akademie s platností od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Studijní obor (1. 4. ročník): M/02 Ekonomické lyceum denní studium ŠVP Ekonomické lyceum s platností od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Hlavní úkoly školy: udržet vysokou kvalitu vzdělávání v teoretické přípravě, propojit teoretické poznatky s praktickými dovednostmi, prohloubit spolupráci se sociálními partnery, rozvíjet komunikativní dovednosti žáků, klíčové a odborné kompetence, naučit žáky získat dovednost potřebné k učení se, rozvíjet jejich myšlenkové operace, schopnosti řešit problémy, naučit je pracovat s informacemi, prohlubovat environmentální výchovu, formovat aktivní a tvořivý postoj žáků k prostředí, které je obklopuje, pokračovat v prevenci rizikového chování žáků, podporovat aktivity, které vedou ke snížení školní neúspěšnosti žáků, podporovat a rozvíjet žáky nadané, naučit žáky spolupráci s ostatními lidmi (i mimo školu), být schopen zapojit se do různých oblastí života společnosti, oprostit se od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, etnické, náboženské nebo jiné nesnášenlivosti, provádět průběžné hodnocení školy, využívat různorodé evaluační nástroje, analyzovat výstupy, realizovat přijatá opatření, realizovat výuku podle zpracovaných školních vzdělávacích programů, vyhodnocovat její průběh, aktualizovat ŠVP pro další období, zajistit přípravu žáků k maturitní zkoušce, přijímat výchovná a vzdělávací opatření, aby se minimalizoval neúspěch žáků v obou částech zkoušky

3 3. Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci K 1. září 2013 bylo na škole v hlavním pracovním poměru 29 pedagogických pracovníků. Z celkového počtu (29 pedagogů) bylo 23 žen. Zkrácený pracovní poměr mělo 6 pedagogů. Počet pracovníků a složení pedagogického sboru se během školního roku nezměnil. K bylo na škole v pracovním poměru 29 pedagogických pracovníků, z toho 23 žen. Přepočtený stav na plně zaměstnané činil celkem 26,5 a z toho žen 20,8. Z celkového počtu 29 pedagogů pracovalo na dobu neurčitou 29 pracovníků. Kvalifikace učitelů k Škola Počet učitelů Obor učitelství DPS Univerzita Karlova JČU Zemědělská fakulta JČU - Pedagogická fakulta Vysoká škola ekonomická Vysoká škola zemědělská Vysoká škola báňská Pedagogičtí pracovníci, které škola zaměstnávala v hlavním pracovním poměru, splňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti

4 Počet let praxe pedagogických pracovníků Délka praxe do Počet učitelů 1 roku 0 2 let 0 4 let 0 6 let 0 9 let 1 12 let 2 15 let 0 19 let 4 23 let 3 27 let 3 32 let 6 nad 32 let 10 Seznam učitelů je uveden v příloze č. 1. a. Vzdělávání učitelů Ve sledovaném školním roce se učitelé školy vzdělávali samostudiem literatury, která je průběžně nakupována do knihovny, čerpali dny samostudia podle zákona 563/2004 Sb. Navštěvovali školení a semináře pořádané Národním institutem pro další vzdělávání, Svazem účetních, Jihočeskou univerzitou. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům (ONIV) jsme dávali přednost bezplatným seminářům hrazeným z prostředků Evropských sociálních fondů. S pozitivním ohlasem se setkaly semináře Centra mediálního vzdělávání Praha s programem Mediální gramotnost a ICT na SŠ v Jihočeském kraji. Pokračovalo vzdělávání zaměřené na přípravu hodnotitelů, předsedů maturitních komisí, - 4 -

5 maturitních komisařů pro novou formu maturitní zkoušky. Vzděláváním prošlo celkem sedm učitelů. Tři učitelé jsou připraveni pro funkci maturitního komisaře. Všichni pedagogičtí pracovníci se seznamují s obsluhou a využitím interaktivní tabule, dataprojektorů a dalších technologií. Učitelé odborných předmětů získávali nové informace kontakty s odborníky z praxe. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář Agresivita a agrese. Přehled seminářů Vzdělávací akce pro učitele v rámci příprav státních maturit Počet pracovníků Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 7 Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, environmentální výchova Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky ve školství 3 Vzdělávací akce z oblasti protidrogové prevence a výchovného poradenství Inovační metody ve výuce, ŠVP 2 Podpora a rozvoj mobility na SŠ 3 Mediální gramotnost a ICT na SŠ 8 Agresivita, agrese všichni vyučující Jednotlivých seminářů se účastní v případě celodenních seminářů většinou jeden učitel, který předává nově získané informace ostatním vyučujícím, v případě odpoledních seminářů se zúčastňují všichni pracovníci, kteří mají o téma zájem. Ostatní pracovníci školy V provozním úseku na plný pracovní poměr byla zaměstnána ekonomka, školník, jedna uklízečka a na zkrácený pracovní poměr účetní, dvě uklízečky. Změny v průběhu roku jsou uvedeny v seznamu ostatních pracovníků příloha č. 1b

6 4. Přijímací řízení Obor M/02 Obchodní akademie Počet žáků zúčastněných v přijímacím řízení: Termín Přihlášeno Přijato Předalo zápisový lístek Odebralo zápisový lístek Celkem Škola mohla přijmout do 1. ročníku 90 uchazečů. Kapacitu se nepodařilo naplnit. Všichni žáci byli přijati na základě výsledků přijímacích zkoušek. Stav Průměrný prospěch přijatých žáků ve sledovaných předmětech: Termín Přijatí Nepřijatí 1. 1, ,45 - Obor M/02 Ekonomické lyceum Počet žáků zúčastněných v přijímacím řízení: Termín Přihlášeno Přijato Předalo zápisový lístek Odebralo zápisový lístek Celkem Stav Všichni žáci byli přijati na základě výsledků přijímacích zkoušek. Průměrný prospěch přijatých žáků ve sledovaných předmětech: Termín Přijatí Nepřijatí 1. 1,16 1,51-6 -

7 5. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky studia za II. pololetí (k ) Neprospělo/ Prospělo Počet Třída s vyznamenáním Prospělo nehodnoceno Průměr žáků 1. A ,99 1. B ,72 1. C ,48 2. A ,39 2. B ,79 2. C ,81 3. A ,50 3. B ,76 3. C ,81 4. A ,29 4. B ,59 4. C ,63 Celkem ,56 Komisionální a opravné zkoušky Druh zkoušky Počet zkoušek Prospěli Neprospěli Nedostavili se ke zkoušce Opravná Dokončení klasifikace Rozdílové zkoušky

8 Hodnocení chování Ve sledovaném období bylo uděleno devadesát pochval třídních učitelů, dvacet tři pochvaly ředitelky školy, sedmkrát byla vyslovena důtka třídního učitele, dvakrát důtka ředitelky školy, jeden žák byl klasifikován z chování stupněm 2 (uspokojivé) za neomluvené hodiny a nevhodné chování. V hodnocení chování žáků nedošlo oproti minulému období k výrazné změně, některé výchovné problémy stále přetrvávají a jsou průběžně řešeny výchovnou komisí. Maturitní zkoušky Jarní termín maturitních zkoušek ústní část: ve všech třídách 4. ročníku Jarní termín maturitních zkoušek písemná část: Jarní termín maturitních zkoušek praktická část: Podzimní termín maturitních zkoušek ústní část: 11. září 2014 pro obor M/ září 2014 pro obor M/02 praktická část: 1. září 2014 Výsledky maturitních zkoušek - 1. termín Třída Počet žáků MZ konalo MZ nekonalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část MZ 4. A B *) 4. C *) Celkem *) Ve 4.B, 4.C opakovali část zkoušky čtyři žáci ze školního roku 2012/

9 Výsledky maturitních zkoušek - 2. termín Třída Počet žáků MZ konalo MZ nekonalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část MZ Vykonalo celou MZ 4. A B C Celkem Inspekční činnost Ve školním roce 2013/2014 proběhly ve škole dvě kontrolní akce ČŠI a zaměřené na podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola 80 odst. 5 školského zákona s těmito závěry: ředitelka spádové školy plní své povinnosti v souladu s vybranými ustanoveními školského zákona, dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu probíhaly v souladu s vybranými ustanoveními školského zákona, při kontrole podmínek a průběhu vybraných ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky nebylo zjištěno porušení právních předpisů

10 7. Přehled akcí OBCHODNÍ AKADEMIE, Kalendárium Září Říjen Komplexní zkouška z odborných předmětů - podzimní termín Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 10. Humanitární akce: Den světlušky - vybraní žáci Vstupní prověrky z matematiky - 1. ročníky 11. Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín 12. Beseda : Planeta Země ročníky + 3. AL Odborná stáž žáků z Detvy 16. Srdíčkový den - 3. AL Adaptační kurz 1. B Adaptační kurz 1. AL Adaptační kurz 1. C 19. Lehká atletika (CORNY pohár) - vybraní žáci 24. Exkurze Praha - 3. B Den jazyků - aktivity : 25. film v anglickém znění: Velký Getsby besedy: Goethe Zentrum, agentura Czech us, prezentace cizinců na škole, prezentace žáků partnerské školy z Detvy - 4. ročníky 26. Přespolní běh (okresní kolo) - vybraní žáci 30. Státní vědecká knihovna - 1. AL 1. Státní vědecká knihovna - 1. C 2. Kopaná (okresní kolo) - vybraní žáci 3. Exkurze Praha - 2. AL + 3. AL Beseda: Osobní styl učení - 1. AL + 1. B 10. Turnaj ve freesbee - vybraní žáci Cambridge testy - vybraní žáci 3. a 4. ročníků Beseda: Osobní styl učení - 1. C 11. Státní vědecká knihovna - 1. B Exkurze Praha - 3. C 14. Divadlo Galli (Mnichov) - 3rJ2 + 3rJ8 + 3rJ9 + 4rJ On-line soutěž ve finanční gramotnosti ročníky 17. Exkurze Tábor - 2. B The Action 2013 (bezpečnost silničního provozu) - 3. AL 21. Krajský soud - 4. AL 24. Exkurze Grafitový důl (Český Krumlov) - 2. AL 31. Exkurze Praha - 1. AL

11 Listopad Prosinec 1. Beseda: Partnerské vztahy - 2. ročníky Stáž na Slovensku (Detva) - vybraní žáci Hudební pořad ročníky 4. Soutěž "Staň se na jeden den europoslancem" (Plzeň): žáci 4. AL 6. Kopaná (Velešín) - vybraní žáci 13. Soutěž "Pisqworky 2013" - vybraní žáci Školní turnaj v košíkové ke dni 17. listopadu 14. Beseda: Streetwork - 4. ročníky 15. Beseda s absolventen OA - 4. AL 18. Testy: certifikát NEJ - vybraní žáci Projekt Think big introduction - 2. B + 2. AL Přednáška: Holocaust + Izrael - 3. AL Soutěž "Pisqworky 2013" (krajské kolo) - vybraní žáci Scio - maturitní trénink - vybraní žáci 4. ročníků On-line soutěž: Finanční gramotnost - vybraní žáci 20. Logická olympiáda - vybraní žáci 4. ročníků Vzdělání a řemeslo (Výstaviště) Olympiáda z německého jazyka (školní kolo) - vybraní žáci 28. Exkurze Č. Budějovice - 4. B + 4. C Filmový festival "Černá věž" - 2. ročníky 3. Exkurze: Státní oblastní archiv - 3at2 (3. ročník) Filmové představení: Colette - 4. ročníky 4. Divadelní představení: Tartuffe ročníky + 1. AL + výběr ze tříd 1. B a 1. C 5. Mikuláš - žáci ze třídy 3. C Exkurze Praha - 1. C Středoškolská futsalová liga - vybraní žáci Exkurze Praha - 1. B Exkurze: Státní oblastní archiv - 3at1 (3. ročník) 12. Exkurze České Budějovice - 4. AL 13. Generálka TBT 16. Filmové představení v NEJ: Kde je Fred? - 2. B + 3rJ7 17. Olympiáda z českého jazyka (školní kolo) - vybraní žáci Soutěž v UCE: vybraní žáci 4. ročníků 18. Olympiáda z anglického jazyka (školní kolo) - vybraní žáci 19. Soutěž v IEP - vybraní žáci 4. ročníků 20. Kulturní program: Třída baví třídu - DK Slávie

12 Leden Únor Březen 8. Maturitní ples - 4. B 9. Ředitelské volno - 4. B 14. Olympiáda z ruského jazyka (školní kolo) - vybraní žáci 16. Den otevřených dveří Konverzační kurz ANJ s rodilým mluvčím - vybraní žáci 21. On-line soutěž: Finanční gramotnost (okresní kolo) - vybraní žáci 22. Pedagogická rada 23. Maturitní ples - 4. C 24. Ředitelské volno - 4. C Soutěž v UCE (Znojmo) - vybraní žáci 28. Soutěž: "Angličtinář roku" - vybraní žáci 4. ročníků 30. Přednáška : Rizika výživových experimentů - 1. AL + 1. B 4. Olympiáda z německého jazyka - okresní kolo Soutěž ATE : Borec klávesnice - vybraní žáci 5. Divadelní představení: Labyrint světa a ráj srdce - 1. ročníky, 2. B + 2. C 6. Volejbalový turnaj "O pohár ekonomické fakulty JU" 7. Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo Beseda: Rizika výživových experimentů - 1. C 20. Maturitní ples - 4. AL Olympiáda z anglického jazyka - okresní kolo 21. Ředitelské volno - 4. AL 11. Beseda: Rasismus a xenofobie - 3. AL + 3. C Beseda: Bankovnictví - 3. B + 2. AL Výstava orchidejí - 2. AL 17. Krajský soud - 4. B Krajská soutěž v grafických disciplínách (Vimperk) - vybraní 18. žáci Beseda: Rasismus a xenofobie - 3. B 19. Beseda: Omán - 2. AL Veřejná humanitární sbírka: Jaro s píšťalkou - vybraní žáci Den s literaturou (Akademická knihovna, Český rozhlas, Barevné texty - umění 2. po. 19. st., filmové představení "Nadějné vyhlídky" ) - 3. ročníky Literární beseda s p. Drholcem o Hrabalovi - 4. ročníky Matematická soutěž "Klokan" - vybraní žáci Workshop: Hrátky s němčinou - vybraní žáci 26. Europa secura - on-line vědomostní soutěž - vybraní žáci 27. Zkouška z administrativní techniky - vybraní žáci

13 Duben Květen 4. Beseda: Mexiko - záhada starých Mayů - 2. ročníky Divadelní představení v ANJ: "Petr Pan" - vybraní žáci 3. ročníků 7. Zájezd Vídeň - vybraní žáci ročníků 9. Pedagogická rada 10. Třídní schůzky SPOA Fotografování 11. Setkání žáků se zahraničními studenty (EFJU) - vybraní žáci 4. ročníků Zájezd: Anglie - vybraní žáci 16. Divadelní představení: Gulliver s Trek - 3. ročníky, 2. AL + vybraní žáci z 1. AL Komplexní zkouška z odborných předmětů (obor OA) 22. Přijímací zkoušky - 1. kolo Wortnerův dům (beseda) - 3. B + 3. C Komplexní zkouška z odborných předmětů (obor EL) 23. Den Země - výstup na nejvyšší horu Blanského lesa - 1. ročníky Wortnerův dům (beseda) - 3. AL 24. Beseda: Sociální sítě a kyberšikana - 1. B Interaktivní seminář: Rozhoduj o Evropě - vybraní žáci 3. ročníků ročník - odborná praxe (obor OA) Beseda: Sociální sítě a kyberšikana - 1. AL 29. Pedagogická rada - 4. ročníky Beseda: Sociální sítě a kyberšikana - 1. C Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 4. ročníky ročník - odborná praxe (obor EL) 5. Exkurze Český Krumlov (Grafitový důl) - 2. B 6. Přednáška: Holocaust - 1. C 7. Přednáška: Holocaust - 2. AL 9. Přednáška: Holocaust - 1. B 12. Odbíjená - vybraní žáci 13. Cestovatelská beseda v rámci Majálesu - 1. B + 1. C 16. Přijímací zkoušky - 2. kolo Majáles ročníky 19. Exkurze Český Krumlov (Grafitový důl) - 2. C Ústní maturitní zkoušky - 4. AL + 4. B Ústní maturitní zkoušky - 4. C 29. Předání maturitních vysvědčení

14 Červen 9. Exkurze - zoologická zahrada Praha - 2. AL 10. Konference: prezentace žákovských projektů 12. Předtestování zkoušek Cambridge English - vybraní žáci Letní sportovní kurz na Lipně - 2. ročníky Letní sportovní kurz v Č. Budějovicích - 2. ročníky 17. Certifikát ATE - 3at1 + 3at2 (3. ročník) 18. Krajské kolo soutěže v psaní na klávesnici - J. Hradec - vybraní žáci z 1. ročníků 19. Workshop: "Němčina trochu jinak" - vybraní žáci 1. a 2. ročníků 20. Obhajoby zpráv z praxe - 3. ročníky 23. SPOA - budoucí 1. ročníky Ekologicko - geografický kurz - 3. ročníky 24. Filmové představení: Pojedeme k moři Pedagogická rada 25. Exkurze 27. Ukončení školního roku 2013/14 Doplňující komentáře k akcím v kalendáriu Sportovní aktivity Lyžařské kurzy: V letošním roce byl žákům nabídnut lyžařský kurs v italské Aprice, který se však přes veškerou motivaci nepodařilo uspořádat pro malý zájem. Komise tělesné výchovy velmi lituje, že žáci navzdory zařazení kurzu do osnov hledají důvody, proč se kurzu nezúčastnit. Pro nastávající roky bude komise hledat možnosti, jak žáky přesvědčit o zdravotním i pohybovém významu této pohybové aktivity pro jejich současný i budoucí život. Rodiče žáků byli podrobně informováni na schůzce v červnu, účast žáků však v následujícím období bohužel nepodpořili. Letní kurzy: Pro žáky druhých ročníků byl zorganizován pětidenní sportovní kurz v ČR na Lipně v kempu Jestřábí v červnu. Náplň kurzu je zaměřena na vodácký, cyklistický a turistický výcvik. Součástí kurzu jsou sportovní hry, plavání, orientační běh a další aktivity

15 Letního kurzu, jehož absolvování je dle rozhodnutí komise tělesné výchovy od letošního roku povinnou součástí klasifikace tělesné výchovy, se zúčastnilo 60 žáků 2. ročníků. Jsme přesvědčeni o pozitivním dopadu uvedených kurzů na harmonickou osobnost jedince a spatřujeme v účasti na sportovních kurzech důležitou součást prevence celospolečensky negativních jevů (drogy, alkohol, obezita, stres, nezdravý a jednostranný životní styl). Prevence rizikového chování V oblasti prevence spolupracuje škola s následujícími organizacemi: Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP ČB P. Nýdlová, Mgr. Vácha SVP v ČB Mgr. M. Habrda Dukelská 1704/23A, České Budějovice Do světa Strakonice Josef Hruška (zapsaný spolek) Theia o.s. Barbora Čechová IPRO PaedDr. Kyzour Mgr. Duchoňová Jihočeský streetwork Bc. Kamil Podzimek Prevent, ČB Pyramidas o.s. Mgr. Vácha Preventivní aktivity pro žáky školy Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které reagují na aktuální problémy, jsou součástí strategie prevence nastavené školou, a jejichž realizace probíhá pro jednotlivé třídy zvlášť. Na základě dotazníků a rozhovorů se žáky byly výše zmíněné aktivity hodnoceny pozitivně, jako nejpřínosnější se jeví: Adaptační kurzy ve spolupráci s CEV Dřípatka a Streetwork

16 Název aktivity Adaptační kurz Zaměření / forma Šikana + EVVO / zážitková pedagogika Datum konání září 2013 Ročník 1. ročník Realizátor OA ČB + CEV Dřípatka Sociální sítě a kyberšikana Seminář o partnerství LGBT lidí Xenofobie a rasismus forma zkušenostního učení a diskuze interaktivní beseda interaktivní prožitkový program Streetwork Zneužívání drog / předávání informací, beseda duben 2014 listopad 2013 duben 2014 listopad ročník Do světa - Strakonice 2. ročník Proud o.s. 3. ročník Do světa - Strakonice 4. ročník Prevent o.s. Strakonice Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Agrese a agresivita PaedDr. Zdeněk Martínek PPP Pelhřimov Počet školených pedagogů 28 Témata, o která je v oblasti SPJ mezi pedagogy největší zájem: Agresivní chování žáků Motivace žáka a prospěch Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Návykové látky a platná legislativa Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Národní protidrogová centrála kpt. Bc. Procházka Schránka důvěry Kromě internetové schránky důvěry mají žáci k dispozici i schránku ve vestibulu školy. Během tohoto školního roku nebyla ani jedna z těchto schránek žáky využita

17 V rámci sekundární prevence měl každý žák možnost zapojit se do práce v zájmových kroužcích. Žáci 3. ročníků navštěvovali nepovinný předmět Aplikovaná ekonomie. V tomto školním roce pracoval: kroužek účetnictví, kroužek přípravy k maturitě z NEJ a RUJ, kroužek wordprocessingu, kroužek přípravy k certifikátu ATE. Kromě toho mohli všichni žáci navštěvovat konzultační hodiny vyučujících podle potřeby. Cílem těchto aktivit bylo snížení počtu neprospívajících žáků. Žáci hodnotí možnost konzultací pozitivně. Výchovné poradenství 1. kariérové poradenství na webových stránkách školy možnost sledovat aktuální informace portálu schůzka zájemců ze 4. ročníků s Mgr. Strachotovou z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity o aktuálně nabízených oborech žáci 4. ročníků byli průběžně informováni na schůzkách s výchovným poradcem o možnostech dalšího uplatnění žáci 4. ročníků průběžně celý školní rok získávali informace o síti VOŠ,VŠ, dnech otevřených dveří, situaci absolventů na trhu práce pro zájemce hromadná objednávka Učitelských novin se seznamem VŠ a VOŠ rozesílání mailů s nabídkami zaměstnání a informacemi o studiu umožnění účasti na dni otevřených dveří na všech fakultách Jihočeské univerzity

18 ve spolupráci s třídními učiteli byl vypracován přehled o uplatnění maturantů z předchozího školního roku, materiál byl použit na Dni otevřených dveří na OA a na výstavě Vzdělání a řemeslo účast na výstavě Vzdělání a řemeslo a na Dni otevřených dveří tisk Europassů pro žáky 4. ročníků 2. spolupráce s pedagogicko psychologickými poradnami v kraji zohledňování žáků se specifickými poruchami učení, podle doporučení psychologa zajištění informací o Maturitě bez handicapu pro žáky s SPU (žádný žák nepožádal o uzpůsobení k maturitě) v případě řešení osobních problémů jsou žákům doporučovány konzultace nejen v PPP, ale i u soukromých psychologů (zejména s PhDr. Havlíkem, se kterým byla navázána spolupráce pro akutní případy v minulém školním roce), případně v krizových centrech, možnost využívání linky důvěry apod. 3. spolupráce s dalšími institucemi rozšiřování možností dostupných institucí, kam se mohou žáci obrátit v případě, že potřebují pomoc, (informace podává výchovný poradce při individuálních konzultacích) žáci mají ve třídách k dispozici seznam základních kontaktů, kam se obracet 4. prevence školního neúspěchu zajištění přednášky Osobní styl učení pro žáky 1. ročníků - PPP předávání informací o prospěchu rodičům prostřednictvím internetu

19 . konzultační hodiny všech vyučujících (po individuální dohodě), které mohou žáci využívat k překonání problémů s učivem individuální rozhovory výchovného poradce s žáky 1. ročníků, kteří měli v 1. čtvrtletí slabý prospěch 5. konzultační hodiny výchovného poradce - po dohodě se žáky kdykoli 6. spolupráce s rodiči nezletilých žáků nebo zletilými žáky při řešení studijních i osobních problémů 7. Účast na výchovných komisích 8. Semináře pro výchovné poradce účast na schůzce výchovných poradců SŠ v PPP týkající se zejména neúspěšných žáků a Maturity bez handicapu 9. Přednášky pro žáky Rizika výživových experimentů (1. ročník) Osobní styl učení (1. ročník) Pro jednání učitelů s rodiči a žáky je k dispozici zvláštní jednací místnost. Po celý školní rok měli žáci k dispozici studovnu, v níž byly uloženy materiály a kontakty pro případ, že by potřebovali vyhledat odbornou pomoc. Studentská rada složená ze zástupců každé třídy se scházela většinou jednou za měsíc. Žáci mohli prostřednictvím svých zástupců sdělit své připomínky, které se většinou týkaly organizace výuky nebo provozu školy

20 Zástupci žáků dále dostávali nejrůznější nabídky: kulturních a vzdělávacích akcí (jazykové pobyty agentury EF, Into Highschool, Education first, jazykové kurzy INTACT, letní tábory s výukou angličtiny DESCARTES), soutěží (soutěž časopisu Bridge, Mistrovství škol v piškvorkách, Logická olympiáda, pěvecké soutěže Česko zpívá a Slavíci ve školní lavici, JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - celostátní fotosoutěž ČEMU SE PODOBAJÍ SKÁLY aneb SKALNÍ GALERIE, výtvarná soutěž SPRÁVNÝM SMĚREM, národní protidrogové centrály Policie ČR, ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ soutěž na téma Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat, Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2014), studium/práce v zahraničí (agentury ALFA AGENCY, CZECH-US), projektů (projekt Cevro Institutu Na týden vysokoškolákem ), ankety ( STŘEDNÍ ROKU možnost hlasovat pro školu na výzkum o nebezpečích internetu dotazník na stránkách VYZKUM2013.E-BEZPECI.CZ), dobročinných projektů (sbírka Diakonie Broumov, Světluška, o.s. Píšťalka, Krvebraní možnost darovat krev, sběr víček pro AUTICENTRUM v Č. Budějovicích, Mikulášská sbírka STŘEDISKA PRO RANOU PÉČI), zástupci 4. ročníků dostávali informace o studiu na VŠ a VOŠ od výchovné poradkyně. S těmito nabídkami seznamovali zástupci tříd své spolužáky, kteří se pak podle zájmu jednotlivých akcí zúčastnili. Letos se žáci účastnili: prezentace agentury CZECH-US studium a práce v zahraničí 4. ročníky, mistrovství škol v piškvorkách tým 4. AL vybojoval v oblastním kole 2. místo,

21 logické olympiády, dobročinných projektů sbírka Diakonie Broumov, Světluška, o.s. Píšťalka, sběr víček pro Auticentrum, přípravy studentského Majálesu, projektu Cevro Institutu Na týden vysokoškolákem 3 žákyně 3. ročníku podaly přihlášku, z kapacitních důvodů nebyly přijaty. Celý rok probíhala SOUTĚŽ MEZI TŘÍDAMI třídy byly hodnoceny v následujících oblastech: prospěch a absence v jednotlivých pololetích, reprezentace v olympiádě z CJL, CJ, MAT atd., reprezentace ve sportovních, odborných a grafických soutěžích, další mimořádné soutěže, TBT úroveň vystoupení. Odměnou za 1. místo je financování vstupů při exkurzi. Praxe Všichni žáci třetích ročníků se zúčastnili odborné praxe. Žáci obchodní akademie absolvovali čtyřtýdenní praxi v termínu od 28. dubna 2014 do 26. května 2014, žáci ekonomického lycea absolvovali třítýdenní praxi v termínu od 5. května 2014 do 26. května Termín byl vybrán v období přípravy a průběhu maturitních zkoušek. U žáků chceme rozvíjet samostatnost a zodpovědnost, proto si zabezpečují místo výkonu praxe sami. Asi polovina žáků si našla praktikantské místo v rodinných firmách nebo tam, kde pracují rodiče. Škola s vybranými firmami uzavřela Smlouvy o praxi, ve kterých byly dohodnuty povinnosti a práva smluvních stran. Žáci se zapojili téměř do všech typů firem výrobních, obchodních, stavebních, vedoucích účetnictví a firem poskytujících služby. Dále pracovali v pojišťovnách i ve státní správě a ve školách (viz tabulka). Jedna žákyně měla praxi ve dvou firmách

22 Typ firmy 3. A1 3. A2 3. B 3. C1 3. C2 Celkem Výrobní Obchodní Vedení účetnictví Služby Bankovnictví Pojišťovnictví Státní správa Ostatní Celkem Před nástupem na praxi byli žáci poučeni o průběhu praxe, o nutnosti jednat o pracovní náplni ve firmě a se způsobem vypracování zprávy z praxe. Všechny informace o praxi byly k dispozici na intranetu. Každý žák svou zprávu obhajoval v určeném termínu před dvoučlennou komisí učitelů. V letošním roce byla povinně součástí obhajoby prezentace v PowerPointu, kterou žáci většinou zvládli dobře. Příprava prezentace donutila každého žáka k samostatné práci s informacemi a k hodnocení získaných zkušeností a dovedností. To jim umožnilo vyzdvihnout nejdůležitější body praxe. Obhajoba i prezentace také přinutily žáky k delšímu samostatnému ústnímu projevu, což bylo přínosné. Hodnocení praxe je samostatnou známkou na výročním vysvědčení třetího ročníku. Komise hodnotí formální stránku zprávy z praxe, kde byly v letošním roce shledány největší nedostatky, zvláště s chybně zvolenou strukturou práce. Dále hodnotí obsahovou stránku zprávy, úroveň obhajoby a úroveň prezentace. Obhajoby prokázaly, že většina žáků se cítila dobře připravena pro případné budoucí povolání a s dosud získanými znalostmi i dovednostmi mohou plnit uložené úkoly

23 Celkový stupeň hodnocení praxe lze charakterizovat jako velmi dobrý, což je dokumentováno ohodnocením žáků firmami. Nejčastěji byli žáci hodnoceni klasifikačním stupněm jedna a dvě. Známkou tři byly v několika málo případech ohodnoceny tyto kompetence: odborná kompetence orientovat se v právních předpisech a používat odbornou terminologii, odborná kompetence provádět různé ekonomické výpočty, klíčová kompetence získat informace k řešení problému, navrhnout a vyhodnotit způsoby řešení, úroveň teoretických znalostí (u některých žáků), neznalost normalizované úpravy písemností (u některých žáků). Jako přednosti našich žáků byly firmami nejčastěji vyzdviženy: odborná kompetence komunikovat se zaměstnanci a obchodními partnery, odborná kompetence zpracovávat účetní a daňové doklady, klíčová kompetence ochota vzdělávat se, klíčová kompetence provádět sebehodnocení a přijímat hodnocení ostatních, velmi dobré znalosti práce s PC. Za nedostatek byla u některých žáků považována malá průbojnost, nedostatečné praktické zkušenosti a špatná orientace v právních předpisech. O spokojenosti s našimi žáky svědčí i skutečnost, že několik firem nabídlo praktikantům možnost brigády o prázdninách a že většina firem je ochotna přijmout praktikanta i v dalších letech. Zprávy z praxe měly rozdílnou úroveň od zpráv velmi podrobných, přínosných a využitelných pro aktualizaci výuky, až po zprávy příliš popisné, zpracované prostým opisem vnitřních předpisů příslušné firmy. Po stránce stylistické a grafické je nutno úroveň prací ještě zlepšit. Při obhajobách prokázali žáci dobrou schopnost komunikace,

24 OBCHODNÍ AKADEMIE, schopnost obhájit vlastní názor, propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi i odbornou připravenost a dobrou práci s počítačem. Environmentální vzdělávání Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Poznatky z ekologie a ochrany životního prostředí jsou součástí výuky v předmětech chemie, fyzika, základy společenských věd, ekonomika, tělesná výchova a cizí jazyky. Žáci 1. ročníku oslavili Den Země ekologický svátek na naší škole výstupem na nejvyšší horu Blanského lesa Kleť a navštívili Hvězdárnu Kleť. V rámci EVVO se žáci 2. ročníku zúčastnili na podzim a na jaře exkurze do Grafitového dolu v Českém Krumlově

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více