Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474"

Transkript

1 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: IČ: Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ Telefon: Fax: Internetová stránka: Vedení školy: Školská rada: Zřizovatel: Právní forma: RNDr. Zdeňka Sokolová, ředitelka Mgr. Radka Čadková, zástupkyně ředitelky Ing. Michal Filla, předseda školské rady Ing. Dana Walterová, Eva Zrnová, Radka Bílá, Ing. Daniela Jindrová, Ing. Eva Lederová, členky rady Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Příspěvková organizace - 1 -

2 2. Školní vzdělávací programy Studijní obor ( ročník): M/02 Obchodní akademie denní studium ŠVP Obchodní akademie s platností od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Studijní obor (1. 4. ročník): M/02 Ekonomické lyceum denní studium ŠVP Ekonomické lyceum s platností od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Hlavní úkoly školy: udržet vysokou kvalitu vzdělávání v teoretické přípravě, propojit teoretické poznatky s praktickými dovednostmi, prohloubit spolupráci se sociálními partnery, rozvíjet komunikativní dovednosti žáků, klíčové a odborné kompetence, naučit žáky získat dovednost potřebné k učení se, rozvíjet jejich myšlenkové operace, schopnosti řešit problémy, naučit je pracovat s informacemi, prohlubovat environmentální výchovu, formovat aktivní a tvořivý postoj žáků k prostředí, které je obklopuje, pokračovat v prevenci rizikového chování žáků, podporovat aktivity, které vedou ke snížení školní neúspěšnosti žáků, podporovat a rozvíjet žáky nadané, naučit žáky spolupráci s ostatními lidmi (i mimo školu), být schopen zapojit se do různých oblastí života společnosti, oprostit se od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, etnické, náboženské nebo jiné nesnášenlivosti, provádět průběžné hodnocení školy, využívat různorodé evaluační nástroje, analyzovat výstupy, realizovat přijatá opatření, realizovat výuku podle zpracovaných školních vzdělávacích programů, vyhodnocovat její průběh, aktualizovat ŠVP pro další období, zajistit přípravu žáků k maturitní zkoušce, přijímat výchovná a vzdělávací opatření, aby se minimalizoval neúspěch žáků v obou částech zkoušky

3 3. Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci K 1. září 2013 bylo na škole v hlavním pracovním poměru 29 pedagogických pracovníků. Z celkového počtu (29 pedagogů) bylo 23 žen. Zkrácený pracovní poměr mělo 6 pedagogů. Počet pracovníků a složení pedagogického sboru se během školního roku nezměnil. K bylo na škole v pracovním poměru 29 pedagogických pracovníků, z toho 23 žen. Přepočtený stav na plně zaměstnané činil celkem 26,5 a z toho žen 20,8. Z celkového počtu 29 pedagogů pracovalo na dobu neurčitou 29 pracovníků. Kvalifikace učitelů k Škola Počet učitelů Obor učitelství DPS Univerzita Karlova JČU Zemědělská fakulta JČU - Pedagogická fakulta Vysoká škola ekonomická Vysoká škola zemědělská Vysoká škola báňská Pedagogičtí pracovníci, které škola zaměstnávala v hlavním pracovním poměru, splňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti

4 Počet let praxe pedagogických pracovníků Délka praxe do Počet učitelů 1 roku 0 2 let 0 4 let 0 6 let 0 9 let 1 12 let 2 15 let 0 19 let 4 23 let 3 27 let 3 32 let 6 nad 32 let 10 Seznam učitelů je uveden v příloze č. 1. a. Vzdělávání učitelů Ve sledovaném školním roce se učitelé školy vzdělávali samostudiem literatury, která je průběžně nakupována do knihovny, čerpali dny samostudia podle zákona 563/2004 Sb. Navštěvovali školení a semináře pořádané Národním institutem pro další vzdělávání, Svazem účetních, Jihočeskou univerzitou. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům (ONIV) jsme dávali přednost bezplatným seminářům hrazeným z prostředků Evropských sociálních fondů. S pozitivním ohlasem se setkaly semináře Centra mediálního vzdělávání Praha s programem Mediální gramotnost a ICT na SŠ v Jihočeském kraji. Pokračovalo vzdělávání zaměřené na přípravu hodnotitelů, předsedů maturitních komisí, - 4 -

5 maturitních komisařů pro novou formu maturitní zkoušky. Vzděláváním prošlo celkem sedm učitelů. Tři učitelé jsou připraveni pro funkci maturitního komisaře. Všichni pedagogičtí pracovníci se seznamují s obsluhou a využitím interaktivní tabule, dataprojektorů a dalších technologií. Učitelé odborných předmětů získávali nové informace kontakty s odborníky z praxe. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář Agresivita a agrese. Přehled seminářů Vzdělávací akce pro učitele v rámci příprav státních maturit Počet pracovníků Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 7 Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, environmentální výchova Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky ve školství 3 Vzdělávací akce z oblasti protidrogové prevence a výchovného poradenství Inovační metody ve výuce, ŠVP 2 Podpora a rozvoj mobility na SŠ 3 Mediální gramotnost a ICT na SŠ 8 Agresivita, agrese všichni vyučující Jednotlivých seminářů se účastní v případě celodenních seminářů většinou jeden učitel, který předává nově získané informace ostatním vyučujícím, v případě odpoledních seminářů se zúčastňují všichni pracovníci, kteří mají o téma zájem. Ostatní pracovníci školy V provozním úseku na plný pracovní poměr byla zaměstnána ekonomka, školník, jedna uklízečka a na zkrácený pracovní poměr účetní, dvě uklízečky. Změny v průběhu roku jsou uvedeny v seznamu ostatních pracovníků příloha č. 1b

6 4. Přijímací řízení Obor M/02 Obchodní akademie Počet žáků zúčastněných v přijímacím řízení: Termín Přihlášeno Přijato Předalo zápisový lístek Odebralo zápisový lístek Celkem Škola mohla přijmout do 1. ročníku 90 uchazečů. Kapacitu se nepodařilo naplnit. Všichni žáci byli přijati na základě výsledků přijímacích zkoušek. Stav Průměrný prospěch přijatých žáků ve sledovaných předmětech: Termín Přijatí Nepřijatí 1. 1, ,45 - Obor M/02 Ekonomické lyceum Počet žáků zúčastněných v přijímacím řízení: Termín Přihlášeno Přijato Předalo zápisový lístek Odebralo zápisový lístek Celkem Stav Všichni žáci byli přijati na základě výsledků přijímacích zkoušek. Průměrný prospěch přijatých žáků ve sledovaných předmětech: Termín Přijatí Nepřijatí 1. 1,16 1,51-6 -

7 5. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky studia za II. pololetí (k ) Neprospělo/ Prospělo Počet Třída s vyznamenáním Prospělo nehodnoceno Průměr žáků 1. A ,99 1. B ,72 1. C ,48 2. A ,39 2. B ,79 2. C ,81 3. A ,50 3. B ,76 3. C ,81 4. A ,29 4. B ,59 4. C ,63 Celkem ,56 Komisionální a opravné zkoušky Druh zkoušky Počet zkoušek Prospěli Neprospěli Nedostavili se ke zkoušce Opravná Dokončení klasifikace Rozdílové zkoušky

8 Hodnocení chování Ve sledovaném období bylo uděleno devadesát pochval třídních učitelů, dvacet tři pochvaly ředitelky školy, sedmkrát byla vyslovena důtka třídního učitele, dvakrát důtka ředitelky školy, jeden žák byl klasifikován z chování stupněm 2 (uspokojivé) za neomluvené hodiny a nevhodné chování. V hodnocení chování žáků nedošlo oproti minulému období k výrazné změně, některé výchovné problémy stále přetrvávají a jsou průběžně řešeny výchovnou komisí. Maturitní zkoušky Jarní termín maturitních zkoušek ústní část: ve všech třídách 4. ročníku Jarní termín maturitních zkoušek písemná část: Jarní termín maturitních zkoušek praktická část: Podzimní termín maturitních zkoušek ústní část: 11. září 2014 pro obor M/ září 2014 pro obor M/02 praktická část: 1. září 2014 Výsledky maturitních zkoušek - 1. termín Třída Počet žáků MZ konalo MZ nekonalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část MZ 4. A B *) 4. C *) Celkem *) Ve 4.B, 4.C opakovali část zkoušky čtyři žáci ze školního roku 2012/

9 Výsledky maturitních zkoušek - 2. termín Třída Počet žáků MZ konalo MZ nekonalo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část MZ Vykonalo celou MZ 4. A B C Celkem Inspekční činnost Ve školním roce 2013/2014 proběhly ve škole dvě kontrolní akce ČŠI a zaměřené na podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola 80 odst. 5 školského zákona s těmito závěry: ředitelka spádové školy plní své povinnosti v souladu s vybranými ustanoveními školského zákona, dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu probíhaly v souladu s vybranými ustanoveními školského zákona, při kontrole podmínek a průběhu vybraných ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky nebylo zjištěno porušení právních předpisů

10 7. Přehled akcí OBCHODNÍ AKADEMIE, Kalendárium Září Říjen Komplexní zkouška z odborných předmětů - podzimní termín Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 10. Humanitární akce: Den světlušky - vybraní žáci Vstupní prověrky z matematiky - 1. ročníky 11. Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín 12. Beseda : Planeta Země ročníky + 3. AL Odborná stáž žáků z Detvy 16. Srdíčkový den - 3. AL Adaptační kurz 1. B Adaptační kurz 1. AL Adaptační kurz 1. C 19. Lehká atletika (CORNY pohár) - vybraní žáci 24. Exkurze Praha - 3. B Den jazyků - aktivity : 25. film v anglickém znění: Velký Getsby besedy: Goethe Zentrum, agentura Czech us, prezentace cizinců na škole, prezentace žáků partnerské školy z Detvy - 4. ročníky 26. Přespolní běh (okresní kolo) - vybraní žáci 30. Státní vědecká knihovna - 1. AL 1. Státní vědecká knihovna - 1. C 2. Kopaná (okresní kolo) - vybraní žáci 3. Exkurze Praha - 2. AL + 3. AL Beseda: Osobní styl učení - 1. AL + 1. B 10. Turnaj ve freesbee - vybraní žáci Cambridge testy - vybraní žáci 3. a 4. ročníků Beseda: Osobní styl učení - 1. C 11. Státní vědecká knihovna - 1. B Exkurze Praha - 3. C 14. Divadlo Galli (Mnichov) - 3rJ2 + 3rJ8 + 3rJ9 + 4rJ On-line soutěž ve finanční gramotnosti ročníky 17. Exkurze Tábor - 2. B The Action 2013 (bezpečnost silničního provozu) - 3. AL 21. Krajský soud - 4. AL 24. Exkurze Grafitový důl (Český Krumlov) - 2. AL 31. Exkurze Praha - 1. AL

11 Listopad Prosinec 1. Beseda: Partnerské vztahy - 2. ročníky Stáž na Slovensku (Detva) - vybraní žáci Hudební pořad ročníky 4. Soutěž "Staň se na jeden den europoslancem" (Plzeň): žáci 4. AL 6. Kopaná (Velešín) - vybraní žáci 13. Soutěž "Pisqworky 2013" - vybraní žáci Školní turnaj v košíkové ke dni 17. listopadu 14. Beseda: Streetwork - 4. ročníky 15. Beseda s absolventen OA - 4. AL 18. Testy: certifikát NEJ - vybraní žáci Projekt Think big introduction - 2. B + 2. AL Přednáška: Holocaust + Izrael - 3. AL Soutěž "Pisqworky 2013" (krajské kolo) - vybraní žáci Scio - maturitní trénink - vybraní žáci 4. ročníků On-line soutěž: Finanční gramotnost - vybraní žáci 20. Logická olympiáda - vybraní žáci 4. ročníků Vzdělání a řemeslo (Výstaviště) Olympiáda z německého jazyka (školní kolo) - vybraní žáci 28. Exkurze Č. Budějovice - 4. B + 4. C Filmový festival "Černá věž" - 2. ročníky 3. Exkurze: Státní oblastní archiv - 3at2 (3. ročník) Filmové představení: Colette - 4. ročníky 4. Divadelní představení: Tartuffe ročníky + 1. AL + výběr ze tříd 1. B a 1. C 5. Mikuláš - žáci ze třídy 3. C Exkurze Praha - 1. C Středoškolská futsalová liga - vybraní žáci Exkurze Praha - 1. B Exkurze: Státní oblastní archiv - 3at1 (3. ročník) 12. Exkurze České Budějovice - 4. AL 13. Generálka TBT 16. Filmové představení v NEJ: Kde je Fred? - 2. B + 3rJ7 17. Olympiáda z českého jazyka (školní kolo) - vybraní žáci Soutěž v UCE: vybraní žáci 4. ročníků 18. Olympiáda z anglického jazyka (školní kolo) - vybraní žáci 19. Soutěž v IEP - vybraní žáci 4. ročníků 20. Kulturní program: Třída baví třídu - DK Slávie

12 Leden Únor Březen 8. Maturitní ples - 4. B 9. Ředitelské volno - 4. B 14. Olympiáda z ruského jazyka (školní kolo) - vybraní žáci 16. Den otevřených dveří Konverzační kurz ANJ s rodilým mluvčím - vybraní žáci 21. On-line soutěž: Finanční gramotnost (okresní kolo) - vybraní žáci 22. Pedagogická rada 23. Maturitní ples - 4. C 24. Ředitelské volno - 4. C Soutěž v UCE (Znojmo) - vybraní žáci 28. Soutěž: "Angličtinář roku" - vybraní žáci 4. ročníků 30. Přednáška : Rizika výživových experimentů - 1. AL + 1. B 4. Olympiáda z německého jazyka - okresní kolo Soutěž ATE : Borec klávesnice - vybraní žáci 5. Divadelní představení: Labyrint světa a ráj srdce - 1. ročníky, 2. B + 2. C 6. Volejbalový turnaj "O pohár ekonomické fakulty JU" 7. Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo Beseda: Rizika výživových experimentů - 1. C 20. Maturitní ples - 4. AL Olympiáda z anglického jazyka - okresní kolo 21. Ředitelské volno - 4. AL 11. Beseda: Rasismus a xenofobie - 3. AL + 3. C Beseda: Bankovnictví - 3. B + 2. AL Výstava orchidejí - 2. AL 17. Krajský soud - 4. B Krajská soutěž v grafických disciplínách (Vimperk) - vybraní 18. žáci Beseda: Rasismus a xenofobie - 3. B 19. Beseda: Omán - 2. AL Veřejná humanitární sbírka: Jaro s píšťalkou - vybraní žáci Den s literaturou (Akademická knihovna, Český rozhlas, Barevné texty - umění 2. po. 19. st., filmové představení "Nadějné vyhlídky" ) - 3. ročníky Literární beseda s p. Drholcem o Hrabalovi - 4. ročníky Matematická soutěž "Klokan" - vybraní žáci Workshop: Hrátky s němčinou - vybraní žáci 26. Europa secura - on-line vědomostní soutěž - vybraní žáci 27. Zkouška z administrativní techniky - vybraní žáci

13 Duben Květen 4. Beseda: Mexiko - záhada starých Mayů - 2. ročníky Divadelní představení v ANJ: "Petr Pan" - vybraní žáci 3. ročníků 7. Zájezd Vídeň - vybraní žáci ročníků 9. Pedagogická rada 10. Třídní schůzky SPOA Fotografování 11. Setkání žáků se zahraničními studenty (EFJU) - vybraní žáci 4. ročníků Zájezd: Anglie - vybraní žáci 16. Divadelní představení: Gulliver s Trek - 3. ročníky, 2. AL + vybraní žáci z 1. AL Komplexní zkouška z odborných předmětů (obor OA) 22. Přijímací zkoušky - 1. kolo Wortnerův dům (beseda) - 3. B + 3. C Komplexní zkouška z odborných předmětů (obor EL) 23. Den Země - výstup na nejvyšší horu Blanského lesa - 1. ročníky Wortnerův dům (beseda) - 3. AL 24. Beseda: Sociální sítě a kyberšikana - 1. B Interaktivní seminář: Rozhoduj o Evropě - vybraní žáci 3. ročníků ročník - odborná praxe (obor OA) Beseda: Sociální sítě a kyberšikana - 1. AL 29. Pedagogická rada - 4. ročníky Beseda: Sociální sítě a kyberšikana - 1. C Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 4. ročníky ročník - odborná praxe (obor EL) 5. Exkurze Český Krumlov (Grafitový důl) - 2. B 6. Přednáška: Holocaust - 1. C 7. Přednáška: Holocaust - 2. AL 9. Přednáška: Holocaust - 1. B 12. Odbíjená - vybraní žáci 13. Cestovatelská beseda v rámci Majálesu - 1. B + 1. C 16. Přijímací zkoušky - 2. kolo Majáles ročníky 19. Exkurze Český Krumlov (Grafitový důl) - 2. C Ústní maturitní zkoušky - 4. AL + 4. B Ústní maturitní zkoušky - 4. C 29. Předání maturitních vysvědčení

14 Červen 9. Exkurze - zoologická zahrada Praha - 2. AL 10. Konference: prezentace žákovských projektů 12. Předtestování zkoušek Cambridge English - vybraní žáci Letní sportovní kurz na Lipně - 2. ročníky Letní sportovní kurz v Č. Budějovicích - 2. ročníky 17. Certifikát ATE - 3at1 + 3at2 (3. ročník) 18. Krajské kolo soutěže v psaní na klávesnici - J. Hradec - vybraní žáci z 1. ročníků 19. Workshop: "Němčina trochu jinak" - vybraní žáci 1. a 2. ročníků 20. Obhajoby zpráv z praxe - 3. ročníky 23. SPOA - budoucí 1. ročníky Ekologicko - geografický kurz - 3. ročníky 24. Filmové představení: Pojedeme k moři Pedagogická rada 25. Exkurze 27. Ukončení školního roku 2013/14 Doplňující komentáře k akcím v kalendáriu Sportovní aktivity Lyžařské kurzy: V letošním roce byl žákům nabídnut lyžařský kurs v italské Aprice, který se však přes veškerou motivaci nepodařilo uspořádat pro malý zájem. Komise tělesné výchovy velmi lituje, že žáci navzdory zařazení kurzu do osnov hledají důvody, proč se kurzu nezúčastnit. Pro nastávající roky bude komise hledat možnosti, jak žáky přesvědčit o zdravotním i pohybovém významu této pohybové aktivity pro jejich současný i budoucí život. Rodiče žáků byli podrobně informováni na schůzce v červnu, účast žáků však v následujícím období bohužel nepodpořili. Letní kurzy: Pro žáky druhých ročníků byl zorganizován pětidenní sportovní kurz v ČR na Lipně v kempu Jestřábí v červnu. Náplň kurzu je zaměřena na vodácký, cyklistický a turistický výcvik. Součástí kurzu jsou sportovní hry, plavání, orientační běh a další aktivity

15 Letního kurzu, jehož absolvování je dle rozhodnutí komise tělesné výchovy od letošního roku povinnou součástí klasifikace tělesné výchovy, se zúčastnilo 60 žáků 2. ročníků. Jsme přesvědčeni o pozitivním dopadu uvedených kurzů na harmonickou osobnost jedince a spatřujeme v účasti na sportovních kurzech důležitou součást prevence celospolečensky negativních jevů (drogy, alkohol, obezita, stres, nezdravý a jednostranný životní styl). Prevence rizikového chování V oblasti prevence spolupracuje škola s následujícími organizacemi: Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP ČB P. Nýdlová, Mgr. Vácha SVP v ČB Mgr. M. Habrda Dukelská 1704/23A, České Budějovice Do světa Strakonice Josef Hruška (zapsaný spolek) Theia o.s. Barbora Čechová IPRO PaedDr. Kyzour Mgr. Duchoňová Jihočeský streetwork Bc. Kamil Podzimek Prevent, ČB Pyramidas o.s. Mgr. Vácha Preventivní aktivity pro žáky školy Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které reagují na aktuální problémy, jsou součástí strategie prevence nastavené školou, a jejichž realizace probíhá pro jednotlivé třídy zvlášť. Na základě dotazníků a rozhovorů se žáky byly výše zmíněné aktivity hodnoceny pozitivně, jako nejpřínosnější se jeví: Adaptační kurzy ve spolupráci s CEV Dřípatka a Streetwork

16 Název aktivity Adaptační kurz Zaměření / forma Šikana + EVVO / zážitková pedagogika Datum konání září 2013 Ročník 1. ročník Realizátor OA ČB + CEV Dřípatka Sociální sítě a kyberšikana Seminář o partnerství LGBT lidí Xenofobie a rasismus forma zkušenostního učení a diskuze interaktivní beseda interaktivní prožitkový program Streetwork Zneužívání drog / předávání informací, beseda duben 2014 listopad 2013 duben 2014 listopad ročník Do světa - Strakonice 2. ročník Proud o.s. 3. ročník Do světa - Strakonice 4. ročník Prevent o.s. Strakonice Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Agrese a agresivita PaedDr. Zdeněk Martínek PPP Pelhřimov Počet školených pedagogů 28 Témata, o která je v oblasti SPJ mezi pedagogy největší zájem: Agresivní chování žáků Motivace žáka a prospěch Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Návykové látky a platná legislativa Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Národní protidrogová centrála kpt. Bc. Procházka Schránka důvěry Kromě internetové schránky důvěry mají žáci k dispozici i schránku ve vestibulu školy. Během tohoto školního roku nebyla ani jedna z těchto schránek žáky využita

17 V rámci sekundární prevence měl každý žák možnost zapojit se do práce v zájmových kroužcích. Žáci 3. ročníků navštěvovali nepovinný předmět Aplikovaná ekonomie. V tomto školním roce pracoval: kroužek účetnictví, kroužek přípravy k maturitě z NEJ a RUJ, kroužek wordprocessingu, kroužek přípravy k certifikátu ATE. Kromě toho mohli všichni žáci navštěvovat konzultační hodiny vyučujících podle potřeby. Cílem těchto aktivit bylo snížení počtu neprospívajících žáků. Žáci hodnotí možnost konzultací pozitivně. Výchovné poradenství 1. kariérové poradenství na webových stránkách školy možnost sledovat aktuální informace portálu schůzka zájemců ze 4. ročníků s Mgr. Strachotovou z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity o aktuálně nabízených oborech žáci 4. ročníků byli průběžně informováni na schůzkách s výchovným poradcem o možnostech dalšího uplatnění žáci 4. ročníků průběžně celý školní rok získávali informace o síti VOŠ,VŠ, dnech otevřených dveří, situaci absolventů na trhu práce pro zájemce hromadná objednávka Učitelských novin se seznamem VŠ a VOŠ rozesílání mailů s nabídkami zaměstnání a informacemi o studiu umožnění účasti na dni otevřených dveří na všech fakultách Jihočeské univerzity

18 ve spolupráci s třídními učiteli byl vypracován přehled o uplatnění maturantů z předchozího školního roku, materiál byl použit na Dni otevřených dveří na OA a na výstavě Vzdělání a řemeslo účast na výstavě Vzdělání a řemeslo a na Dni otevřených dveří tisk Europassů pro žáky 4. ročníků 2. spolupráce s pedagogicko psychologickými poradnami v kraji zohledňování žáků se specifickými poruchami učení, podle doporučení psychologa zajištění informací o Maturitě bez handicapu pro žáky s SPU (žádný žák nepožádal o uzpůsobení k maturitě) v případě řešení osobních problémů jsou žákům doporučovány konzultace nejen v PPP, ale i u soukromých psychologů (zejména s PhDr. Havlíkem, se kterým byla navázána spolupráce pro akutní případy v minulém školním roce), případně v krizových centrech, možnost využívání linky důvěry apod. 3. spolupráce s dalšími institucemi rozšiřování možností dostupných institucí, kam se mohou žáci obrátit v případě, že potřebují pomoc, (informace podává výchovný poradce při individuálních konzultacích) žáci mají ve třídách k dispozici seznam základních kontaktů, kam se obracet 4. prevence školního neúspěchu zajištění přednášky Osobní styl učení pro žáky 1. ročníků - PPP předávání informací o prospěchu rodičům prostřednictvím internetu

19 . konzultační hodiny všech vyučujících (po individuální dohodě), které mohou žáci využívat k překonání problémů s učivem individuální rozhovory výchovného poradce s žáky 1. ročníků, kteří měli v 1. čtvrtletí slabý prospěch 5. konzultační hodiny výchovného poradce - po dohodě se žáky kdykoli 6. spolupráce s rodiči nezletilých žáků nebo zletilými žáky při řešení studijních i osobních problémů 7. Účast na výchovných komisích 8. Semináře pro výchovné poradce účast na schůzce výchovných poradců SŠ v PPP týkající se zejména neúspěšných žáků a Maturity bez handicapu 9. Přednášky pro žáky Rizika výživových experimentů (1. ročník) Osobní styl učení (1. ročník) Pro jednání učitelů s rodiči a žáky je k dispozici zvláštní jednací místnost. Po celý školní rok měli žáci k dispozici studovnu, v níž byly uloženy materiály a kontakty pro případ, že by potřebovali vyhledat odbornou pomoc. Studentská rada složená ze zástupců každé třídy se scházela většinou jednou za měsíc. Žáci mohli prostřednictvím svých zástupců sdělit své připomínky, které se většinou týkaly organizace výuky nebo provozu školy

20 Zástupci žáků dále dostávali nejrůznější nabídky: kulturních a vzdělávacích akcí (jazykové pobyty agentury EF, Into Highschool, Education first, jazykové kurzy INTACT, letní tábory s výukou angličtiny DESCARTES), soutěží (soutěž časopisu Bridge, Mistrovství škol v piškvorkách, Logická olympiáda, pěvecké soutěže Česko zpívá a Slavíci ve školní lavici, JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - celostátní fotosoutěž ČEMU SE PODOBAJÍ SKÁLY aneb SKALNÍ GALERIE, výtvarná soutěž SPRÁVNÝM SMĚREM, národní protidrogové centrály Policie ČR, ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ soutěž na téma Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat, Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2014), studium/práce v zahraničí (agentury ALFA AGENCY, CZECH-US), projektů (projekt Cevro Institutu Na týden vysokoškolákem ), ankety ( STŘEDNÍ ROKU možnost hlasovat pro školu na výzkum o nebezpečích internetu dotazník na stránkách VYZKUM2013.E-BEZPECI.CZ), dobročinných projektů (sbírka Diakonie Broumov, Světluška, o.s. Píšťalka, Krvebraní možnost darovat krev, sběr víček pro AUTICENTRUM v Č. Budějovicích, Mikulášská sbírka STŘEDISKA PRO RANOU PÉČI), zástupci 4. ročníků dostávali informace o studiu na VŠ a VOŠ od výchovné poradkyně. S těmito nabídkami seznamovali zástupci tříd své spolužáky, kteří se pak podle zájmu jednotlivých akcí zúčastnili. Letos se žáci účastnili: prezentace agentury CZECH-US studium a práce v zahraničí 4. ročníky, mistrovství škol v piškvorkách tým 4. AL vybojoval v oblastním kole 2. místo,

21 logické olympiády, dobročinných projektů sbírka Diakonie Broumov, Světluška, o.s. Píšťalka, sběr víček pro Auticentrum, přípravy studentského Majálesu, projektu Cevro Institutu Na týden vysokoškolákem 3 žákyně 3. ročníku podaly přihlášku, z kapacitních důvodů nebyly přijaty. Celý rok probíhala SOUTĚŽ MEZI TŘÍDAMI třídy byly hodnoceny v následujících oblastech: prospěch a absence v jednotlivých pololetích, reprezentace v olympiádě z CJL, CJ, MAT atd., reprezentace ve sportovních, odborných a grafických soutěžích, další mimořádné soutěže, TBT úroveň vystoupení. Odměnou za 1. místo je financování vstupů při exkurzi. Praxe Všichni žáci třetích ročníků se zúčastnili odborné praxe. Žáci obchodní akademie absolvovali čtyřtýdenní praxi v termínu od 28. dubna 2014 do 26. května 2014, žáci ekonomického lycea absolvovali třítýdenní praxi v termínu od 5. května 2014 do 26. května Termín byl vybrán v období přípravy a průběhu maturitních zkoušek. U žáků chceme rozvíjet samostatnost a zodpovědnost, proto si zabezpečují místo výkonu praxe sami. Asi polovina žáků si našla praktikantské místo v rodinných firmách nebo tam, kde pracují rodiče. Škola s vybranými firmami uzavřela Smlouvy o praxi, ve kterých byly dohodnuty povinnosti a práva smluvních stran. Žáci se zapojili téměř do všech typů firem výrobních, obchodních, stavebních, vedoucích účetnictví a firem poskytujících služby. Dále pracovali v pojišťovnách i ve státní správě a ve školách (viz tabulka). Jedna žákyně měla praxi ve dvou firmách

22 Typ firmy 3. A1 3. A2 3. B 3. C1 3. C2 Celkem Výrobní Obchodní Vedení účetnictví Služby Bankovnictví Pojišťovnictví Státní správa Ostatní Celkem Před nástupem na praxi byli žáci poučeni o průběhu praxe, o nutnosti jednat o pracovní náplni ve firmě a se způsobem vypracování zprávy z praxe. Všechny informace o praxi byly k dispozici na intranetu. Každý žák svou zprávu obhajoval v určeném termínu před dvoučlennou komisí učitelů. V letošním roce byla povinně součástí obhajoby prezentace v PowerPointu, kterou žáci většinou zvládli dobře. Příprava prezentace donutila každého žáka k samostatné práci s informacemi a k hodnocení získaných zkušeností a dovedností. To jim umožnilo vyzdvihnout nejdůležitější body praxe. Obhajoba i prezentace také přinutily žáky k delšímu samostatnému ústnímu projevu, což bylo přínosné. Hodnocení praxe je samostatnou známkou na výročním vysvědčení třetího ročníku. Komise hodnotí formální stránku zprávy z praxe, kde byly v letošním roce shledány největší nedostatky, zvláště s chybně zvolenou strukturou práce. Dále hodnotí obsahovou stránku zprávy, úroveň obhajoby a úroveň prezentace. Obhajoby prokázaly, že většina žáků se cítila dobře připravena pro případné budoucí povolání a s dosud získanými znalostmi i dovednostmi mohou plnit uložené úkoly

23 Celkový stupeň hodnocení praxe lze charakterizovat jako velmi dobrý, což je dokumentováno ohodnocením žáků firmami. Nejčastěji byli žáci hodnoceni klasifikačním stupněm jedna a dvě. Známkou tři byly v několika málo případech ohodnoceny tyto kompetence: odborná kompetence orientovat se v právních předpisech a používat odbornou terminologii, odborná kompetence provádět různé ekonomické výpočty, klíčová kompetence získat informace k řešení problému, navrhnout a vyhodnotit způsoby řešení, úroveň teoretických znalostí (u některých žáků), neznalost normalizované úpravy písemností (u některých žáků). Jako přednosti našich žáků byly firmami nejčastěji vyzdviženy: odborná kompetence komunikovat se zaměstnanci a obchodními partnery, odborná kompetence zpracovávat účetní a daňové doklady, klíčová kompetence ochota vzdělávat se, klíčová kompetence provádět sebehodnocení a přijímat hodnocení ostatních, velmi dobré znalosti práce s PC. Za nedostatek byla u některých žáků považována malá průbojnost, nedostatečné praktické zkušenosti a špatná orientace v právních předpisech. O spokojenosti s našimi žáky svědčí i skutečnost, že několik firem nabídlo praktikantům možnost brigády o prázdninách a že většina firem je ochotna přijmout praktikanta i v dalších letech. Zprávy z praxe měly rozdílnou úroveň od zpráv velmi podrobných, přínosných a využitelných pro aktualizaci výuky, až po zprávy příliš popisné, zpracované prostým opisem vnitřních předpisů příslušné firmy. Po stránce stylistické a grafické je nutno úroveň prací ještě zlepšit. Při obhajobách prokázali žáci dobrou schopnost komunikace,

24 OBCHODNÍ AKADEMIE, schopnost obhájit vlastní názor, propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi i odbornou připravenost a dobrou práci s počítačem. Environmentální vzdělávání Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Poznatky z ekologie a ochrany životního prostředí jsou součástí výuky v předmětech chemie, fyzika, základy společenských věd, ekonomika, tělesná výchova a cizí jazyky. Žáci 1. ročníku oslavili Den Země ekologický svátek na naší škole výstupem na nejvyšší horu Blanského lesa Kleť a navštívili Hvězdárnu Kleť. V rámci EVVO se žáci 2. ročníku zúčastnili na podzim a na jaře exkurze do Grafitového dolu v Českém Krumlově

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více