Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o."

Transkript

1 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/ Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o Zpracoval: Mgr. Michal Musil jednatel a ředitel školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitel: Mgr. Michal Musil Telefon: Zástupce ředitele: PhDr. Josef Končel Telefon: Zástupce ředitele: Bc. Vít Janda Telefon: Webové stránky právnické osoby : 4. Škola, jejíž činnost právnická osoba vykonává a její cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola, IZO: , nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 200 Činnost vykonává právnická osoba GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Identifikátor právnické osoby: IČ: Obor vzdělání a vzdělávací program Škola vzdělává v učebním oboru K/401 Gymnázium všeobecné s důrazem na výuku anglického jazyka (předmět s nejvyšší hodinovou dotací). Profiluje se širokou nabídkou výchovných a mimoškolních aktivit, přátelským klimatem a individuálním přístupem k žákům. Ve škole studovalo ve šk. roce celkem 179 žáků v osmi třídách, tj žáků v každé třídě. Kapacita je 200 žáků. Od probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu GJP. Studijní obor od : 7941K41 škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) GJP K/401 Gymnázium - všeobecné 200 dobíhající GJP K/41 Gymnázium 200 od Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010 : a. nové obory / programy: K/41 Gymnázium od b. zrušené obory / programy 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání (v závorce uveden vlastník objektu): a. uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Pštrossova 13/203, Praha 1 (MČ Praha 1) b. jiná: TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 27 Praha 5 (výuka TV) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí od roku 2007 v zrekonstruované a moderně vybavené školní budově v klidném prostředí v krásné lokalitě v historickém centru Prahy v Pštrossově 13/203 v Praze 1. V rámci modernizace výukových metod a prostředků GJP běžně využívá datové projektory a interaktivní tabule, které jsou naistalovány a využívány ve všech kmenových třídách a učebnách. Zároveň je v celé budově školy umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Finanční zdroje, se kterými škola hospodařila a hospodaří, jsou více jak z poloviny tvořeny státní dotací stanovenou normativní metodou podle počtu žáků a zvýšenou dotací přiznanou v souladu s plněním dalších podmínek. Ta je používána na výplatu mezd zaměstnanců školy a částečně i odvodů s tím spojených. Ostatní příjmy školy jsou tvořeny především poplatky od žáků školného. Výdaje školy spojené s nákupem učebních pomůcek, učebnic pro učitele, vzděláváním zaměstnanců atd. jsou hrazeny z ostatních zdrojů mimo státní dotaci. GJP nakládá s finančními zdroji hospodárně, nespoléhá pouze na přidělení státní dotace, ale management školy je dovede opatřit i z jiných rozličných zdrojů. Z hodnocení inspekce ČŠI vyplynulo, že materiální i finanční zdroje v plné míře umožňují realizovat školní vzdělávací program. V jejich získávání je škola příkladem dobré praxe. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Školská rada GJP byla ustavena dle 185 odst. 10 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon) dne Stávajícími členy školské rady jsou: Mgr. Jiří Janů zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky; Bc. Vít Janda - zvolen pedagogickými pracovníky školy a PhDr. Josef Končel byl jmenován zřizovatelem školy. Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Jiří Janů. Volby členů ŠR pro další funkční období proběhnou (zástupce volený ped. pracovníky školy), resp (zástupce volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky). Mgr. Jiří Janů zváží do , zda přijme návrh na jmenování za člena ŠR zřizovatelem školy. 3

4 II. Pracovníci GJP 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem GJP , ,9 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola GJP počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 1,87 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Termín pedagog akce Pořádající organizace Mgr. Jitka Kodrová Kurz filmové výchovy pro učitele OS Pro-Aero Nezávislý sektor a diverzita ve Mgr. Radek Dán vzdělávání: vytváření společnosti se zájmem o vzdělávání. Seminář ECNAIS (Haag) Vaše škola 2011 (Kritéria hodnocení ČŠI, Legislativa v praxi PhDr. Josef Končel školy, Standardy základního vzdělávání, Zahraniční zkušenosti RAABE s plošným testováním) - Konference Mgr. Jitka Kodrová Filmová/audiovizuální výchova na základních školách a gymnáziích NIDV PhDr. Josef Končel Mgr. Jan Kubíček Právo ve škole Mgr. Michaela Veselá PhDr. Markéta Vojanová Prezentace v angličtině (Presenting in English) DESCARTES v.o.s Mgr. Kateřina Nodžáková Problémové oblasti světa a jejich odraz v cestovním ruchu TYRKYS PhDr. Josef Končel Inovace výuky - konference Inovace výuky, o.p.s Mgr. Marta Šíbová Inovace výuky - konference Inovace výuky, o.p.s Mgr. Veronika Vitošková Škola jako místo setkávání aneb jak školní prostředí podporuje Univerzita Karlova rozvoj žáků i učitelů RNDr. Anna Koktová, CSc. Chemie pro život VŠCHT RNDr. Anna Koktová, CSc. Jazykové a metodické vzdělávání ČVUT pedagogických pracovníků (Jaro II) b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 cestovní náhrady 1 PARIS kurzy 1 Office PowerPoint 1 Microsoft jiné (uvést jaké) 0 5

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků GJP Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 5 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 7 z toho nebylo povoleno opakování: 4 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 6 2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele GJP 22,5 9,5 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM GJP počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola GJP z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním 5 neprospělo 7 opakovalo ročník 3 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 84% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 119 z toho neomluvených 3,5 Výsledky ceny Vynikající student GJP za školní rok ročník Tereza Všetečková 1 alfa, roční studijní průměr 1,04 2.ročník Kateřina Klimtová - 2 beta, roční studijní průměr 1,23 3.ročník Pavlína Brzáková - 3 beta, roční studijní průměr 1,00 4.ročník Anna Fuksová - 4 alfa, roční studijní průměr 1,23 Ocenění bylo studentům předáno ředitelem školy dne na slavnostním zahájení školního roku

8 5. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky škola denní vzdělávání GJP vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 44 0 z toho konali zkoušku opakovaně 4 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 34 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2012/2013 Protokol z přijímacích pohovorů 2012 Kritéria stanovená pro přijímací řízení 2012: přijímací pohovory na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. jsou ústní. Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně jazykových znalostí a dovedností uchazeče (AJ) /5-7 min. pohovor/, dále analýza jeho všeobecného kulturně historického přehledu(látka 2. stupně ZŠ). Jako třetí část jsme zavedli krátký motivační rozhovor se školní psycholožkou. Podmínkou účasti u přijímacího pohovoru je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu (přihlášky SEVT ). Přihlášky jsou evidovány sekretářkou do školního programu Bakalář a každá je vedena pod vlastním číslem jednacím. V rámci programu bylo každému studentovi přiděleno evidenční číslo, pod kterým byly dále vedeny jeho výsledky. Pro práci s dokumenty týkajících se přijímacího řízení mají oprávnění sekretářka, správce softwaru Bakalář, zástupce ředitele a ředitel školy. Všichni pracovníci byly poučeni o mlčenlivosti, práci s dokumenty, účelu, prostředcích a způsobu zpracovávání osobních údajů. Toto poučení bylo provedeno ústně ředitelem školy po poradě pedagogů dne Konzultace k průběhu a obsahu přijímacího řízení s informacemi o výuce klíčových předmětů byly organizovány individuálně s ředitelem školy na základě objednání. Přijímacím pohovorům předcházejí dny otevřených dveří, které proběhly v termínech: 17. října, 28. listopadu, 9. ledna a 20 února vždy od do hod jsme prezentovali školu na veletrhu Schola Pragensis. Termíny 1. kola přijímacích pohovorů byly ve školním roce vyhlášeny : , a , termíny 2. kola byly dva a a termín 3. kola byl Počet volných míst je 40 (vzhledem k předpokládanému úbytku studentů, po autoremedurách a odvoláních na krajské školy je počet přijatých studentů plánovaně navýšen. Všichni studenti obdrželi pozvánku na pohovory s uvedením evidenčního čísla, časem a obsahem přijímacích pohovorů. Výsledek přijímacích pohovorů a rozhodnutí o přijetí byly zaslány em na uvedené adresy v přihláškách, zveřejněn na webových 8

9 stránkách školy a vyvěšen 14 dnů po vyhlášení na budově školy a to pod jednotlivými evidenčními čísly. V rámci rozhodnutí o přijetí ke studiu jsou rodiče studentů zváni na schůzku s vedením školy ohledně projednání smlouvy o studiu. Pokud student, který byl přijat i na jiné škole a dal přednost studia jinde nebo do 10 dnů po zveřejnění výsledků neodevzdal zápisový lístek byl v řad přijatých vyřazen. Hlavní důraz při přijímání nových studentů je kladen na skutečný zájem o studium, k prospěchu a příp. výsledkům SCIO testů se přihlíží. Přijetí studenta je plně v kompetenci ředitele školy. délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7041K počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2012/

10 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Žáci - cizí státní příslušníci: stát Bulharsko 1 Bělorusko 1 Dánsko 1 Gruzie 1 Německo 1 Řecko 1 Izrael 1 Korea 1 Moldavsko 3 Černá Hora 1 Polsko 2 Rusko 2 Srbsko 2 Slovensko 1 Vietnam 1 Turecko 1 Ukrajina 3 počet žáků Celkem 24 Škola je tradičně otevřena i žákům cizincům, s jejichž integrací má pozitivní zkušenosti. Většina cizinců či žáků z menšinového prostředí školu zdárně dokončí a úspěšně potom pokračují ve studiu na vysokých školách. Abychom jim pomohli v adaptaci na prostředí naší školy a zároveň pomohli většinovým žákům v akceptování etnických a kulturních odlišností, začali jsme se více věnovat multikulturní výchově. Děje se tak jak v rámci výuky samotné v naukových předmětech (v českém jazyce, cizích jazycích, zeměpise, základech společenských věd apod.) v rámci výchov (estetické či hudební) i v průběhu četných mimoškolních činností. Do projektů spojených s multikulturní výchovou jsou postupně zapojováni všichni žáci školy. O zkušenostech se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin na GJP blíže viz část V., 4. této zprávy. 10

11 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků GJP je otevřeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vychází jim maximálně vstříc a umožňuje jim přípravu na další vzdělávání a následné tak kvalitnější zapojení do života. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů a uskutečňuje se formou individuální integrace do běžných tříd, kde jsou pro ně vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Forma inkluzívního vzdělání přispívá jak k socializaci těchto žáků a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Ve spolupráci se školní psycholožkou je na základě spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou případně dalšími odborníky (lékaři, kliničtí psychologové, speciální pedagogové) danému žákovi vytvořen individuální vzdělávací plán, na jehož realizaci se v rámci školy podílejí učitelé daných předmětů, třídní učitelé, žák, zákonní zástupci žáka v případě nezletilosti žáka, ředitel školy a školní psycholožka. Při tvorbě tohoto plánu či integrace žáků do běžné třídy je nutností vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálně vzdělávacích potřeb a možností konkrétního žáka. Zdůrazněna je nejen úprava jednotlivých požadavků a podmínek, ale také podíl samotného žáka na plnění plánu. Formou individuálního vzdělávacího plánu z důvodu zdravotního postižení či znevýhodnění ve školním roce 2011/2012 studovali na GJP 4 žáci, 3 z důvodů dlouhodobé nemoci, 1 žák s tělesným postižením. Žáci se specifickými poruchami učení mají na GJP vytvořeny optimální podmínky pro studium v roce 2011/2012 na GJP studovalo 13 takových žáků. Ve školním roce 2011/12 proběhla podruhé maturitní zkouška v podobě Nové státní maturity a poprvé studenti GJP využili možnosti upravené maturitní zkoušky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Jednalo se o 4 studenty, všichni byli zařazeni do skupiny SPU-0-I, jednalo se o studenty se specifickou poruchou učení. Tři tito studenti uspěli u maturity na první pokus, 1 student absolvoval opravnou zkoušku z anglického jazyka, kterou složil též úspěšně. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Při práci s talentovanými žáky preferujeme integrační variantu, tzn., že nadaný žák zůstává ve své třídě a učitelé se mu speciálně věnují přímo v hodině, případně ho podporují v dalších mimoškolních aktivitách (např. Středoškolská odborná činnosti, zájmové kroužky, zapojení do aktivit terciálního vzdělávání apod.). Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Ve školním roce 2011/2012 studovali podle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu pohybového nadání (sportovní reprezentace ČR) dva žáci, 1 je reprezentantem ČR v tenise, 1 v závodním lyžování. 11

12 10. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce jsme se opět účastnili projektu Vektor společnosti SCIO. Testováni byli žáci 1. ročníku a 4. ročníku. Potěšitelné je, že 4. ročník dosáhly lepšího percentilového výsledku než při stejném testování po nástupu na GJP. Důležitým ukazatelem byly pro nás i výsledky u maturitních zkoušek. Ve školním roce si na GJP volilo ve srovnání s celostátním průměrem mnohem více žáků vyšší úroveň společné části maturitní zkoušky. Z českého jazyka a literatury si vyšší úroveň zvolilo 35% našich žáků a z anglického jazyka dokonce 86%. Na základě zkušeností v posledních letech jsme zavedli systematičtější komplexní přípravu v anglickém jazyce (důraz na čtení s porozuměním) a v českém jazyce (přísnější, ale vyváženější hodnocení zohledňující literární historii i jazyk). V rámci ověřování dovedností žáků v anglickém jazyce jsme opět využili už tříleté spolupráce s renomovanou britskou společností City and Guilds. Žáci 3. ročníku skládali zkoušku MOCK exam, jejíž struktura kopíruje didaktický test státní maturity. Naši žáci byli v této zkoušce velmi úspěšní. Pro motivaci žáků k co nejlepší přípravě ke společné části maturitní zkoušky není dobré zavedení jedné, a to té základní, úrovně pro všechny typy škol. Ztrácí se tak motivace gymnaziálních žáků a nemůže též dojít k očekávané akceptaci výsledků u maturit v přijímacím řízení na VŠ. 11. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. je výsledkem kolektivní intenzivní práce celého pedagogického sboru. Je živým a otevřeným dokumentem. Každoročně vyhodnocujeme zkušenosti s jeho realizací a průběžně ŠVP dotváříme a přizpůsobujeme novým potřebám. Na základě tohoto ověřování jsme učinili změny ve školním řádu, učebním plánu i ve vzdělávacím obsahu jednotlivých předmětů. Například nově byla zavedena dvouúrovňová výuka matematiky v jednotlivých ročnících, změnil se poměr hodin v předmětu anglická studia vyučovaných rodilým mluvčím a českým učitelem a rozšířili jsme portfolio nabízených seminářů. Školní vzdělávací program si vyžádala k posouzení i ČŠI, jejíž závěr zní: ŠVP je plně v souladu s RVP. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc GJP

13 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2011/12 došlo v rámci školního poradenského pracoviště k personální výměně na pozici školní psycholožky. PhDr. Noru Jakobovou (odchod na mateřskou dovolenou) vystřídala Mgr. Veronika Vitošková, která navázala na úspěšné činnosti z minulého školního roku. Stejně tak se ji podařilo aktivity rozvinout a zahájit některé aktivity nové. Školní psycholožka v rámci školního poradenského pracoviště úzce spolupracuje také s výchovnou poradkyní školy RNDr. Annou Koktovou, CSc. Po celou dobu byly poskytovány individuální konzultace třídním i netřídním učitelům, hojně žákům a rodičům. Konzultace žáků se týkají kariérového a profesního poradenství, osobních a rodinných problémů, schopností, stejně jako výukových (učební styly) a vztahových témat. Podpořeni byli také studenti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé či chronické nemoci, duševní onemocnění) nebo zdravotním postižením. Dalším tématem konzultací byla podpora začleňování jedinců z odlišného kulturního kontextu do kolektivu. Konzultace s učiteli pak zahrnují problematiku chování a učení studentů, stejně jako metodická a psychodidaktická témata. Rodiče pak služby využívali ke konzultacím o studijních trajektoriích svých dětí, prospěchu a chování, případně aktuálních obtížných situacích studentů. Níže shrneme stěžejní činnosti, které byly realizovány v průběhu školního roku 2011/12. Se začátkem školního roku 2011/12 tradičně na škole v přírodě proběhl adaptační program pro první ročníky, který pomohl k navázání kontaktu nových žáků s psycholožkou, stejně jako napomohl k ucelení třídy, vzájemnému poznání a porozumění. Tři dny v rámci školy v přírodě strávili žáci prvních ročníků společnými hrami, skupinovými aktivitami a činnostmi, které byly vedeny školní psycholožkou a další kolegyní psycholožkou PhDr. Janou Kravcovou z jiné organizace. Zúčastnili se ho i třídní učitelé. Na škole v přírodě také v rámci preventivních programů proběhly další aktivity z projektu Jedna škola jeden svět podpořeného z MŠMT v období duben prosinec Mezi aktivity z tohoto projektu patřily arterfiletické programy na škole v přírodě ve spolupráci školní psycholožky s vyučující výtvarné výchovy Mgr. Janou Poláškovou. Zúčastnili se jej studenti z ročníků. Žáci se věnovali tématům spolupráce, identita, sebevyjádření, stereotypní uvažování a předsudky. Z výtvorů a prací žáků připravila vyučující výtvarné výchovy Mgr. Jana Polášková ve spolupráci se školní psycholožkou výstavu. Výtvory z této činnosti byly představeny v prosinci na vernisáži a zdobily dlouho budovu školy. Na vernisáži vystoupil také školní sbor GJP Voices, vedený Mgr. Tomášem Klimou. V rámci programu Živá paměť, který se odehrál ve dvou fázích a bylo ho také možné realizovat díky projektu Jedna škola jeden svět, seznámila nejdříve v říjnu romistka Mgr. Karolína Ryvolová žáky se základními pojmy jako je politická korektnost, integrace, asimilace na názorných příkladech, dále se zabývala historií Romů, jednotlivými skupinami v rámci romského etnika, postavením Romům před a za druhé světové války. Druhá fáze pak proběhla ve spolupráci s organizací Živá paměť a představovala dvě besedy s pamětníky holocaustu romského i židovského Pamětníci sdíleli svůj velmi těžký životní příběh s žáky. 13

14 Stejně se odehrál ve dvou fázích program Živá knihovna ve spolupráci se sdružením OPIM. 1) lidskoprávní workshop byl veden zážitkovou formou. Žáci si vyjasnili základní pojmy jako je rasismus, diskriminace, xenofobie, předsudky, menšiny. Uvažovali a diskutovali na téma lidská práva a práva menšin. 2) Živá knihovna žáci se setkali s tzv. "živými knihami", tedy lidmi, kteří čelí předsudkům na základě své etnické příslušnosti, sexuální orientace, náboženství, zdravotního stavu, životního stylu, názorového přesvědčení či životních zkušeností. V prosinci proběhla interaktivní beseda v Židovském muzeu v Praze. Program Holocaust v dokumentech zahrnoval také prohlídku židovského města, seznámil žáky se zvyky, náboženskou tradicí a židovskou kulturou. Na programu participovaly kromě pracovníků Židovského muzea a také školní psycholožka a vyučující semináře z dějepisu Mgr. Jitka Kodrová. V prosinci se téměř v čase předvánočním odehrál multikulturní trh jako završení celého projektu. Na trhu vystavovali studenti stánky o svých zemích společně s ukázkou jídla, hudby a zvyků dané země. Mezi zeměmi bylo představeno např. Rusko, Srbsko, Angola, Velká Británie, USA, Německo, Arménie, Gruzie, Nepál. Studenti měli dále připravené příspěvky na témata rasismus, antisemitismus, přírodní národy, stáří, hnutí hippies aj. Ty pak pomohly problematiku menšin pochopit ze širšího hlediska. Multikulturní trh připravili sami studenti za podpory učitelů Mgr. Jana Kubíčka, Mgr. Jany Poláškové a školní psycholožky. Odehrálo se však také v rámci školského poradenského pracoviště mnoho aktivit mimo projekt Jedna škola jeden svět. Aktivity mimo projekt jsou následující: V září a říjnu proběhlo testování prvních ročníku testem schopností (IST 2000R) a v období leden až březen 2012 testování třetích ročníků na profesní orientaci s následnými konzultacemi pro žáky i rodiče (v obou případech). V rámci profesního poradenství bylo využito také zkušeností další psycholožky Mgr. Hany Lukášové. V rámci profesního a kariérového poradenství bylo realizováno množství různorodých aktivit a metod. Školní psycholožka také úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní s návaznými aktivitami profesního a kariérového poradenství pro čtvrté ročníky. Proběhly také skupinové programy s prvními ročníky na téma učebních stylů jako prevence školní neúspěšnosti. Následně mnoho z žáků využilo i individuálních konzultací na téma Jak se lépe učit. K tématu stylů učení a zefektivnění učebního procesu přispěla i přednáška paní Zorky Gajič o mentálním mapování, které se účastnili studenti 4. ročníků v semináři psychologie a někteří zájemci z řad ostatních studentů a pedagogů. Mezi další preventivní aktivity lze zařadit také přednášku pracovníků APLy Praha o specifickém vnímání, prožívání a komunikaci osob s autismem, která byla určena studentům 4. ročníků v rámci semináře psychologie a velice zajímavá beseda s promítáním filmu od pracovníků Asistence, o.s. o životě lidí s tělesným postižením, která proběhla pro studenty 2. ročníků. Se zájemci z řad čtvrtých ročníků také školní psycholožka navštívila Neviditelnou výstavu o životě osob se zrakovým postižením. Všechny tři akce přispěly ke zvýšení tolerance a porozumění osobám se zdravotním postižením. Pro učitele byl uspořádán diskusní seminář na téma vzdělávání žáků s poruchami učení (novinky v legislativě a jejich dopad na přímou práci pedagogů) s odbornicemi doc. PaeDr. Vandou Hájkovou, PhD. a PaeDr. Hanou Žáčkovou. Školní psycholožka prezentovala školu a její roli při profesním a kariérovém poradenství na odborné konferenci Škola jako místo setkávání na FFUK Praha s příspěvkem Vztah studentů k budoucnosti aneb Profi-volba na GJP v březnu V červnu 2012 byl zaslán školní psycholožkou příspěvek s názvem Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš do soutěže Národní cena kariérového poradenství pořádaného centrem Euroguidance. 14

15 Školní psycholožka se také aktivně účastnila všech tří termínů Dnů otevřených dveří, kde prezentovala službu školního poradenského pracoviště. Stejně tak byla k dispozici na všech termínech třídních schůzek s rodiči žáků. V dubnu 2012 participovala také na přijímacích pohovorech pro uchazeče o studium na GJP v roce 2012/13. Výchovná poradkyně RNDr. Anna Koktová, CSc. se věnovala zejména práci s talentovanou mládeží v rámci Středoškolské činnosti (ocenění získala studentka Marie Plasová ze 3. ročníku), ekologickým aktivitám a soutěžím, podpoře zdravého životního stylu, charitativní činnosti školy a podpoře studentům 4. ročníků v oblasti poradenství o následném vzdělávání. Ve školním roce 2011/12 došlo ke kontaktu školského poradenského pracoviště s mnoha institucemi Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 1, 2 a 4, Speciálně pedagogické centrum při JÚŠ, Nadace Jedličkova ústavu, Euroguidance, Fullbrightova komise, FFUK, PedFUK, Živá paměť, OPIM, Židovské muzeum, APLA Praha, Rytmus, Asistence, o.s., Institut pro NLP aj. Školní rok 2011/12 se jeví jako po všech stránkách velmi zdařilý a pestrý na poskytované služby. 2. Ekologická výchova a environmentální výchova Vzhledem k současnosti obecně používanému termínu výchova k udržitelnému rozvoji nebudeme níže členit ekologickou, environmentální výchovu a výchovu k udržitelnému rozvoji, ale budeme to nazývat jedním jménem. Výchova k udržitelnému rozvoji byla ve školním roce 2011/2012 podruhé realizována jako samostatný vyučovací předmět, který vyjadřuje snahu školy pěstovat v žácích zodpovědný a aktivní přístup k životnímu prostředí. Jeho vzdělávací obsah vychází především z průřezového tématu RVP G Environmentální výchova, dále realizuje část vzdělávacích oborů člověk a svět práce, výchova ke zdraví a biologie. Předmět měl tříhodinovou dotaci jednohodinovou v prvním a dvouhodinovou ve druhém ročníku. Časové rozpětí ve druhém ročníku dávalo prostor pro skupinovou práci žáků a prezentaci jejich výsledků, což je pro žáka i pedagoga velmi přínosné. Tradiční akcí, která uzavírá dvouletý výchovně vzdělávací cyklus, byl týdenní ekologický pobyt na Horské Kvildě / /, který zahrnoval mnoho aktivit, mimo jiné pořádaných Střediskem ekologické výchovy v Kašperských Horách např. terénní práce a studium sebraného materiálu binokulárními lupami, putování po naučných stezkách, seznámení s problematikou kůrovce na Šumavě aj. Mez další uskutečněné akce v průběhu celého školního roku patřily např.: - N. Najbrtová, A. Svobodová, T. Ter-Akopova získaly ocenění ve výtvarné soutěži k 10.výročí podpisu Stockholmské úmluvy, práce A. Svobodové a T. Ter-Akopové byly odeslány do světového kola v Rio de Janeiru - J. Mari Zemanová, H. Havlíková, A. Svobodová, J. Posta, A. Korábová se zúčastnily mezinárodní výtvarné soutěže v Honkongu 2011 International Year of Forest Art and Design Competition - T. Škripecká získala první místo ve výtvarné soutěži vyhlášené ke Světovému dni vody - 2. ročníky absolvovaly celodenní exkurzi od Ekocentra Koniklec navštívily Papírnu Lochovice, Sklárny Nižbor a Barkov Zdice Za nejen ekologické, ale přírodovědné aktivity škola obdržela od Ministerstva životního prostředí Čestné uznání za dlouhodobou práci v oblasti přírodních věd. Vzhledem k úspěchům naší školy jsme nositeli titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. 15

16 3. Multikulturní výchova V současném světě, který se zmenšuje a umožňuje kontakt odlišných skupin, považujeme za stěžejní téma multikulturní výchovy vedoucí k pochopení odlišného, zvýšení respektu a tolerance k jinakosti. Ani prostředí GJP není výjimkou. Právě školu chápeme jako místo, kde dochází k výchově a utváření multikulturního cítění a trvalých hodnot vzájemného respektu a porozumění. Škola tak působí jako společnost v malém a dává vzor žákům jak čerpat inspiraci z národnostní plurality. Škola také může poukázat na chyby z minulosti a nastínit svým žákům nové globální perspektivy. Studenti na GJP pochází z odlišných kulturních a národnostních prostředí, které s sebou nesou typické hodnoty, zvyky a tradice. GJP využívá pestrosti složení studentů z rozličných kulturních zázemí k podnícení tolerance a k posílení zájmu o jiné kultury a vlivy. Odlišné je chápáno jako obohacení, GJP vítá a oceňuje odlišnost. Již v rámci adaptačního programu pro první ročníky je důležité vzájemné přijetí všech jednotlivců do třídního kolektivu. O tom, že je pro všechny na GJP multikulturalita hodnotou, svědčí prostor, který je studentům v průběhu studia dán, aby se podělili se o své kořeny se spolužáky. Děje se tak ať již v rámci výuky samotné v naukových předmětech (v českém jazyce, cizích jazycích, zeměpise, základech společenských věd apod.) v rámci výchov (estetické či hudební) či v průběhu četných mimoškolních činností (besed, diskusí apod.). Také propojenost školy s rodiči hraje v této oblasti velkou roli. Z výše uvedeného vyplývá, že je prostředí na GJP jinakosti nakloněno a vzájemné obohacování podporuje. Témata multikulturní výchovy, různorodosti a vlastní identity byly studenty výtvarně ztvárněny v rámci projektu Jedna škola jeden svět podpořeného z MŠMT v rámci artefiletických programů na škole v přírodě, které pro studenty ročníků připravila vyučující výtvarné výchovy Mgr. Jana Polášková ve spolupráci se školní psycholožkou. Výtvory z této činnosti byly představeny v prosinci na vernisáži a následné dlouhodobé výstavě. Další aktivity projektu byly zaměřeny také na podporu tolerance a prevence xenofobie, rasismu, nesnášenlivosti (např. Živá paměť, Živá knihovna, Holocaust v dokumentech,..) a celý projekt vyvrcholil Multikulturním trhem, který připravili sami žáci. Blíže jsou jednotlivé části projektu popsány výše. Všechny tyto aktivity se snaží podat žákům téma multikulturality z hlubší perspektivy. 4. Výchova k udržitelnému rozvoji Viz bod č. 2 odst. IV výroční zprávy. 16

17 5. Školy v přírodě, vzdělávací, výměnné a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. místo termín Počet žáků zaměření Horní Bradlo škola v přírodě, seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky New York Výměnný program s Gregorio Luperon High School 1.část, výjezd do NYC Edinburgh Comenius meeting Hamburk Jugend-Camp-Elbe Ekologický projekt česko-německé mládeže Hochficht Lyžařský kurz 1. ročníků Hinterstoder Lyžařský kurz 2. a 3. ročníků Amsterdam Výměnný program s Amsterdamských lyceem Horská Kvilda ekologický pobyt 6. Mimoškolní aktivity Grafický kroužek GJP Voices - studentský pěvecký sbor Otevřený pro všechny žáky školy Pěvecký kroužek Otevřený pro všechny žáky, pedagogy a absolventy školy 7. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu ECNAIS Evropská rada národních asociací nezávislých škol, Gregorio Luperon High School, New York City Státy EU, Norsko USA Ředitel školy zastupuje z pozice místopředsedy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska ve výkonném výboru ECNAIS Partnerská škola GJP, výměnný program Amsterdams Lyceum Nizozemsko Partnerská škola GJP, výměnný program Edinburgh Skotsko, SRN Program Comenius Heidelberg 17

18 9. Spolupráce GJP s partnery a neziskovými organizacemi (charitativní činnost školy) GJP je aktivním členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Ředitel školy je místopředsedou SSŠČMS pro zahraniční spolupráci a public relations. Charitativní činnosti: 1. Bílá pastelka Naše škola se již tradičně zapojila ve spolupráci s Tyfloservis,o.p.s. do celonárodní veřejné sbírky na podporu nevidomých a slabozrakých. Celkově bylo našimi žáky vybráno Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na speciální výukové programy prostorové orientace a mobility pro nevidomé spoluobčany a zlepšení předpokladů zaměstnanosti těžce zrakově a kombinovaně postižených. Odměnou pro naše studenty byla možnost navštívit Dům služeb pro nevidomé návštěva se uskutečnila Sluníčkový den Kč je částka, kterou žáci naší školy přispěli do výtěžku Sluníčkového dne. Veřejná sbírka je organizována pro opuštěné děti a pěstounské rodiny nadačním fondem Rozum a cit. Vzhledem k dlouholeté spolupráci byli žáci naší školy pozváni na vánoční setkání na parníku s dětmi z pěstounských rodin. Granty, projekty Název projektu 2012 Květinová výzdoba domů okna směřující do veřejných prostranství na P-1 Zelená škola osázení oken květinami) Za podpory MČ-P Grafický kroužek MČ-P Projekt na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy Jedna škola jeden svět MŠMT 18

19 10. Další aktivity, prezentace škola v přírodě Horní Bradlo, návštěva spisovatele Michal Viewegha - čtení testy Vektor pro 1. ročník výjezd do New York City, USA - 1. část výměnného programu Comenius meeting v Edinburghu, Skotsko testy Vektor pro 4. Ročník diagnostika 1. ročníků - IST testy přednáška archeologa Jana Pařeza o metodách a technikách archeologie koncert - 3. ročníky (FRANZ SCHUBERT: Nedokončená symfonie) pobyt holandských studentů v ČR - 2. část výměnného programu s Amsterdams Lyceum charitativní akce na pomoc nevidomým Bílá pastelka den otevřených dveří - 1.termín účast na německo-českém setkání mládeže v Hamburku: ekologický projekt Deutsche Umwelthilfe hodina moderní chemie na GJP ve spolupráci s VŠCHT živá knihovna na GJP (1. ročníky) v rámci projektu Jedna škola jeden svět florbalový turnaj k 17. listopadu 16. a živá paměť na GJP (2. ročníky) v rámci projektu Jedna škola jeden svět účast na veletrhu škol Schola Pragensis den otevřených dveří - 2.termín koncert - 2. ročníky (GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI: Stabat mater) literární a filmová noc s Petrem Šabachem a Michalem Vieweghem koncert GJP VOICES v Domově s pečovatelskou službou v Týnské ul multikulturní trh na GJP: vyvrcholení projektu Jedna škola jeden svět beseda s ředitelem Správy NP a CHKO Šumava PhDr. Janem Stráským beseda s výtvarníkem, grafikem a designérem Alešem Najbrtem úspěch v celostátním kole výtvarné soutěže 10 let Stockholmské úmluvy a účast v celosvětovém kole v Riu de Janeiru udělení čestného uznání za dlouhodobou práci v oblasti přírodních věd ministerstvem životního prostředí holocaust v dokumentech: výukový program v Židovském muzeu koncert GJP VOICES v kostele sv. Vavřince bruslení, vánoční program lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků Hochficht den otevřených dveří 3. Termín účast na pietním aktu k uctění památky J. Palacha ve Všetatech vystoupení GJP VOICES vzpomínka na Jana Palacha hodina moderní chemie na GJP ve spolupráci s VŠCHT laboratorní cvičení z chemie na VŠCHT maturitní ples den otevřených dveří 4. Termín Leonardo Live: přenos z výstavy v londýnské National Gallery návštěva Památníku heydrichiády v kostele sv. Cyrila a Metoděje koncert - 2. ročníky (FERENZ LISZT: Preludia, ANTONÍN DVOŘÁK: Polednice) 19

20 lyžařský kurz pro 2. a 3. ročníky (Hinterstoder - Rakousko) účast na festivalu Jeden svět účast žáků GJP v projektu Talent PřF UK v oblasti přírodních a technických věd film Železná lady ( ročníky) seminář o inkluzivním vzdělávání charitativní akce "Rozum a cit" na pomoc pěstounským rodinám turnaj GJP ve futsalu Memoriál Radka Donáta beseda s módní návrhářkou Tatianou Kovaříkovou v rámci projektu Móda na GJP koncert - 3. ročníky (GEORGE GERSHWIN: Rapsodie v modrém) pobyt amerických studentů z New York City v ČR - 2. část výměnného programu 23., kolo přijímacího řízení 2., kolo přijímacího řízení Ústní maturitní zkoušky část výměnného programu z Amsterdams Lyceum - výjezd do Holandska laboratorní cvičení z chemie na VŠCHT předání maturitních vysvědčení - rezidence primátora HMP ekologický pobyt na Horské Kvildě pro 2. Ročníky projektové dny na GJP společenský večer pro rodiče a prarodiče studentů a ped. sbor GJP - Emauzy V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce neproběhla na GJP žádná státní kontrola (ČŠI). 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Kromě standardních a periodických kontrol ze strany PSSZ a VZP, žádné jiné kontroly na GJP neproběhly. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více