Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje"

Transkript

1 VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA 8 EXPOZICE AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ KONZERVACE DEPOZITÁŘE INVENTARIZACE ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST HISTORICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ GEOPARK PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV VÝSTAVY MIMO MUZEUM SOKOLOV PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY MUZEJNÍ KNIHOVNA NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIKACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST, EKONOMICKÁ, INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST, ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 46 PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 66 ZÁVĚR ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 67 1 Obsah

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, 2 3 Základní údaje p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov IČ: EXPOZICE A POBOČKY Základní Text údaje Statutární orgán: Ing. Michael Rund, ředitel Zřizovatel: Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88 Tel: , Fax: Web: Facebook: Zámek Sokolov Zámecká 2, Sokolov tel: , , Hornické muzeum Krásno Cínová 408, Krásno tel: Předmět i: - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytváření sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely Štola č.1 Jáchymov Na Svornosti, Jáchymov tel: tel: Důl JERONÝM Býv. Čistá u Rovné tel: Nový leták Hornického muzea Krásno

4 HODNOCENÍ ROKU 2014 VÝZNAMNÉ UDálostI ROKU Hodnocení roku 2014 Prováděcí plán výstavní, kulturně výchovné a odborné i Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje byl v roce 2014 splněn. Pro rok 2014 byly pro naše muzeum stanoveny tyto priority: Leden Únor Březen Přednáškový cyklus, výstava Bukaj-Na hraně Přednáškový cyklus, výstava Bukaj-Na hraně Výstava FOS Sokolov, přednáškový cyklus 5 Významné události roku 2014 Zajištění běžného chodu muzea splněno. Duben Výstava Šaty dělají pračlověka, Jarní výtvarná dílna, Výstava 1.světová válka Zajištění výstavního plánu, Muzejní noci a přednáškového cyklu splněno. Projekt do Cíle 3 odd.geopark probíhá, průběžně se plní. Projekt Jeroným ROP probíhá, průběžně se plní. Podání žádosti ROP Jáchymov splněno (projekt vybrán). Investiční akce splněno. Sbírkotvorná splněno. Květen Červen Červenec Srpen Výstava 1.světová válka, Objevení nových prostor v dole Jeroným Muzejní noc, Výstava 1.světová válka Výstava 1.světová válka, Výstava Retro-radiohistorie Výstava 1.světová válka, Výstava Retro-radiohistorie Září Výstava 1.světová válka, Výstava Retro-radiohistorie Říjen Výstava 1.světová válka, Výstava Retro-radiohistorie Listopad Výstava Šperky, Výstava Za dlouhých zimních večerů, Výstava Katastrofy lidského těla. Prosinec Výstava Šperky, Výstava Za dlouhých zimních večerů

5 STRUČNÝ NástIN HISTORIE MUZEA znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se podařilo zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. Postupně jsou budovány nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlav- Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce í a prakticky téměř od nuly budovalo ní budově v pobočce muzea v Krásně Na základě usnesení zastupitelstva Kar- Muzeum Sokolov je specializované 6 7 Historie muzea 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nostitzovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum fungovalo jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou a podle finančních možností probíhaly postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. Dne 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Od roku 2003 spadá pod správu Muzea Sokolov administrace české části projektu Česko-Bavorský geopark. V roce 2010 byla česká část geoparku vyhlášena jako Národní geopark pod názvem Egeria. lovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně třetí pobočka Hornický skanzen Barbora Jáchymov (Štola č.1. Jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Od byla pobočka Muzeum Horní Slavkov předána pod správu Městského kulturního střediska Horní Slavkov. Od byla veřejnosti zpřístupněna první část Národní kulturní památky, Středověkého dolu Jeroným. na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby minerální závody, cínařství apod.). Tyto základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. V posledních letech se přidává i dokumentace událostí 1. a 2.světové války na Sokolovsku. (zdroj: Výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno 1/2015) Historie muzea

6 POSLÁNÍ MUZEA 8 Poslání muzea Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí, specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 9 Poslání muzea Muzejní noc - bojová ukázka

7 EXPOZICE 10 Kulturní památka Hornické muzeum Národní kulturní 11 Expozice Sokolovský zámek V závěru roku proběhla rekonstrukce dalších 3 sálů ve stálé expozici. K jejich zpřístupnění dojde na jaře Stavební práce prováděla odborná firma, obnovu expozice zajišťovalo historické oddělení našeho muzea vlastními silami. V zimní zahradě sokolovského zámku také probíhá úspěšný jarní a podzimní přednáškový cyklus. Krásno Během roku proběhla modernizace expozice dokončena byla expozice v budově trafostanice a upravena expozice v těžní budově. Na podzim proběhla v areálu realizace enviromentální stezky. Ke zpříjemnění návštěvy muzea přispěly i nové lavičky, dětské prolézačky a nový orientační plánek areálu. Štola č.1 Jáchymov (kulturní památka v návrhu) V závěru roku byla úspěšně podaná žádost do ROP Severozápad zahrnující vytvoření Zázemí Štoly č.1 a revitalizace Tábora Svornost. památka Důl Jeroným V roce 2014 zde proběhly práce z dotace MPO. Probíhá výstavba vstupního objektu dolu Jeroným financovaná z ROP Severozápad. V květnu roku 2014 byly objeveny další, dosud neznámé prostory dolu Jeroným. Na závěr roku byla přidělena dotace 30 mil. Kč na příštích 10 let z MPO na pokračování prací z tzv.ekologické dotace. Expozice Kulturní památka

8 1. Předmět: Granát ruční, Akvizice 1. AKVIZICE 1.1 AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKolov V ROCE Akvizice pro historickou podsbírku Muzea Sokolov tyčkový Nákup od: Reenactor, Holedeč Cena: 599 Kč Historická H Předmět: Replika pistole Parabellum Luger LP08 Nákup od: Reenactor, Holedeč Cena: Kč Historická H Předmět: Replika německé přilby M16 Nákup od: Reenactor, Holedeč Cena: Kč Historická H Předmět: Polní dopisnice Cena: 39 Kč Zařazeno: podsbírka 10 Historická H Předmět: Polní dopisnice Cena: 39 Kč Historická H Předmět: Pohlednice Vánoce Cena: 72 Kč Zařazeno: podsbírka 10 Historická H Předmět: Pohlednice válečná Cena: 72 Kč Historická H Předmět: Vánoční přání válečné Cena: 129 Kč Historická H Předmět: Vyhláška o sběru vlny Cena: 82 Kč Historická H Předmět: Vyhláška o sběru kopřiv Cena: 75 Kč Historická H Předmět: Tisk barevný dobývání pozice Cena: 110 Kč Historická H Předmět: Tisk čb ponorka Cena: 110 Kč Historická H Předmět: Tisk barevný protiletadlová palba Cena: 110 Kč Historická H Předmět: Tisk barevný útok německé kavalérie Cena: 110 Kč Historická H Předmět: Tisk barevný boje na Sommě Cena: 110 Kč Historická H Předmět: Zajatecká dopisnice Rusko Nákup od: PhDr. Vladimír Bružeňák, Sokolov Cena: 45 Kč Historická H Předmět: Zajatecká dopisnice Nákup od: PhDr. Vladimír Bružeňák, Sokolov Cena: 45 Kč Akvizice

9 14 15 Akvizice Historická H Předmět: Zajatecká dopisnice Nákup od: PhDr. Vladimír Bružeňák, Sokolov Cena: 40 Kč Historická H Předmět: Uniforma polní štičí modř Nákup od: Textiler Ostrava Cena: Kč Historická H 4737/ Předmět: Polní čepice, německá, replika Nákup od: KVH Army Teplice Cena: 600 Kč Historická H Předmět: Replika pistole Mauser Nákup od: KVH Army Teplice Cena: Kč Historická H Předmět: Promítací přístroj PRo diapozitivy Cena: 420 Kč Historická H Předmět: Promítací přístroj meolux 2 Cena: 500 Kč Historická H Předmět: Pohlednice vojáci Cena: 32 Kč Historická H Předmět: Pohlednice vojáci Cena: 32 Kč Historická H Předmět: Pohlednice lazaret Vimperk Cena: 32 Kč Historická H Předmět: Pohlednice vojáci Cena: 32 Kč Historická H Předmět: Pohlednice vojáci Cena: 32 Kč Historická H Předmět: Pohlednice voják Cena: 32 Kč Historická H Předmět: Plynová maska KUDRNáč 1937 Nákup od: Army surplus Cena: 485 Kč Historická H Předmět: Mikrotelefon pro spojovací techniky Nákup od: Bazar Chvístek, Sokolov Cena: 150 Kč Historická H Předmět: Fotoaparát Ljubitel Nákup od: Bazar Chvístek, Sokolov Cena: 270 Kč Historická H Předmět: Plynová maska, 50. léta Nákup od: Bazar Chvístek, Sokolov Cena: 150 Kč Historická H Předmět: Torzo kachle sv. Antonín Nákup od: Jan Boukal, Sokolov Cena: 1 Kč Historická H Předmět: Školní obraz čáp Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 200 Kč Historická H Předmět: Školní obraz zajíci Akvizice

10 16 17 Akvizice Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 400 Kč Historická H Předmět: Školní obraz kachny Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 400 Kč Historická H Předmět: Školní obraz přádelna Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 200 Kč Historická H Předmět: Školní obraz povrchový lom Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 200 Kč Historická H Předmět: Školní obraz důl I. Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 200 Kč Historická H Předmět: Školní obraz důl II. Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 200 Kč Historická H Předmět: Školní obraz mandelinka Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 200 Kč Historická H Předmět: Školní obraz pralidé při sběru Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 500 Kč Historická H Předmět: Školní obraz neandrtálci u potoka Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 400 Kč Historická H Předmět: Školní obraz mamuti Nákup od: Robert Janeček, Hradec Králové Cena: 500 Kč Historická H 4758 Nákupy do sbírky Muzea Sokolov byly realizovány v celkové hodnotě: Kč Přírůstková kniha historie za rok 2014 je vedena pod přírůstkovými čísly P 1 28/2014. Přírůstky za rok 2014 vedené v této řadě představují 61 ks předmětů, získaných vedle nákupů vlastním sběrem. Akvizice

11 2. SBÍRKY podsbírka botanika Historie současného stavu: Poté, co došlo v r přes veškerou prevenci k napadení části sbírek škůdci (potemníci r. Tribolium), byla v následujících letech provedena rozsáhlá asanace (ošetření poškozených exsikátů, jejich převod na nové papíry, izolace v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech, opakovaná dezinfekce insekticidem a vymrazování) a podrobná revize celé sbírky. V roce 2013 byly do stávajících sbírek včleněny ošetřené exsikáty z karantény a pro snížení rizika opětovného napadení sbírky škůdci ponecháno její rozčlenění do malých složek izolovaně uzavřených v těsnících obalech. Díky těmto záchranným pracem byly ze sbírky v roce 2013 vyřazeny pouhé dvě položky (B 1994/0 Campanula persicifolia a B 4364/0 Eleocharis uniglumis). V roce 2014 bylo provedeno několik namátkových kontrol stavu sbírek v deseti sbírkových krabicích, systematicky a detailně byly prohlédnuty 4 sbírkové krabice s in RESTAURováNÍ přírodověda ventarizovanými sbírkami. Bylo shledáno, dle aktuální potřeby kontrolována teplota, 19 Sbírky Ve dnech proběhlo restaurování 8 ks akvarelů Davida Friedmanna v ceně Kč, které provedl RNDr. Miroslav Široký CSc. z Dobřichovic. Restaurování papírových dokumentů týkajících se tvorby D. Friedmanna bylo ukončeno RNDr. Miroslavem Širokým CSc. z Dobřichovic ve dnech , kdy byly zrestaurovány pohlednice a list z alba KONZERvacE V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1.Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno Klier, Cinert 2. Konzervační zásahy v podsbírkách Podsbírka historie: základní očištění předmětů v depozitáři a ošetření proti červotoči. Beran že se nikde ve sbírkách neobjevili škůdci, přestože v průběhu léta bylo několik živých jedinců potemníků r. Tribolium nalezeno na parapetu okna depozitáře. V roce 2015 budou postupně vřazovány do botanické podsbírky exsikáty dosud uložené odděleně jako dokumentační materiál z botanických výzkumů Muzea Sokolov. podsbírka entomologie Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na lisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. Michálek, Uhlík 2.3. DEPOZITÁŘE Depozitáře podsbírky historie V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích minimálně 1x měsíčně a dále vlhkost, vizuálně stav sbírkových předmětů a stav depozitářů. V únoru 2014 došlo k instalaci nové šatní skříně v historickém depozitáři a následně k novému uložení oděvů do této skříně, Zároveň došlo k jejich kontrole a jednotlivé kusy byly spolu s prostředky proti molům vloženy do ochranných obalů INVENTARIZACE Historická podsbírka: V roce 2014 byla provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/ / Inventarizováno 600 inventárních čísel: H 3701/1 H 4300, což představuje 779 kusů, tj. 5,9 % z celkového stavu podsbírky k Beran, Beranová, Kuncová, Plesníková Sbírky

12 20 Sbírky Přírodovědná podsbírka: Je vedena odděleně pro oddělení botaniky - z toho zvlášť vyšší rostliny (5352 položek) a lišejníky (607 položek), geologie (5631 položek) a entomologie (4372 položek). Podle 12 zákona č. 122/2000 Sb. ze dne ve smyslu 3 vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb. ze dne sbírky ve smyslu pozdějších předpisů bylo inventarizováno: ho stavu podsbírky k Michálek, Uhlík, Sedláček CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK (CES) Dle povinností vyplývajících ze zákona 122/2000 sb. o ochraně sbírek bylo provedena pravidelná aktualizace zápisu sbírky v centrální evidenci sbírek (CES). Beranová, Uhlík 21 Sbírky 553 inventárních čísel (B 3561/0 B 4113/0) podsbírky botanika, což odpovídá 10,33% celkového stavu podsbírky k ; 70 inventárních čísel (L 381/0 L 450/0 celkem 70 položek) podsbírky lišejníky, což je 10,4% celkového stavu podsbírky k ; 96 inventárních čísel (E 393/1 E 550/1 celkem 446 položek) podsbírky entomologie, což je 10,2% celkového stavu podsbírky k ; 600 inventárních čísel (G2801/0 G3400/0) podsbírky mineralogie, tj. 10,65 % z celkové- Muzejní noc - vojenská přehlídka

13 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná a akce muzea pro veřejnost HISTORICKÉ ODDĚLENÍ ING. Michael Rund odborných témat (např. s Mgr. Vladimírem 23 Odborná a akce muzea zajišťované s finanční grantovou podporou: Město Sokolov: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Výtvarná dílna Svátky jara 5. Výtvarná dílna - Zdobení perníčků Město Krásno: 1. Úprava expozice Hornického muzea Krásno Nadační fond obětem holocaustu: 1. Eva Erbenová osudy v pruhované košili Mgr. Romana Beranová 1. První světová VÁLKA Získávání podkladů pro realizaci výstavy ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války v roce Historie průmyslových VÝROB na Sokolovsku Odborná práce na přípravě textů a panelů do nové stálé expozice Muzea Sokolov Jiří Beran 1. Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. 2. První světová VÁLKA Získávání podkladů pro realizaci výstavy ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války v roce Malíř DAVID Friedmann Tvorba stálé expozice výstavní panely. Spolu s Miriam Friedman Morris. 2.Umění na Sokolovsku Umění ve veřejném prostoru příprava nové publikace dlouhodobý úkol. 3.Karl Ernstberger Příprava tisku knihy o významném architektovi spolu s NPÚ Praha Mgr.L.Zeman 4.Důl Jeroným a Štola č.1. přednášky v rámci Montanregionu propagace obou dolů. Nedílnou součástí práce odborných pracovníků je práce s badateli jednalo se především o odbornou pomoc při přípravě diplomových, bakalářských a seminárních prací. V loňském roce proběhla také spolupráce s UJEP Ústí nad Labem (PhDr. Radek Fukala) při zpracovávání problematiky 30. leté války na Sokolovsku. Dlouhodobá je spolupráce a pomoc regionálním historikům při zpracování různých Prokopem, PhDr. Vladimírem Bružeňákem, PhDr. Vladimírem Rozhonem atd.) i spolupráce s amatérskými historiky a nadšenci z řad široké veřejnosti PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ SOKolov RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík - Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), z oblasti Krušných hor, Sokolovské pánve a Slavkovského lesa (využito tématické vycházky a přednášky). - Výskyt a dynamika změn v populacích vítodu douškolistého v Krušných horách (Součást projektu Polygala sepyllifolia v ČR - ve spolupráci s RNDr. J. Brabcem) - Lichenologický průzkum regionu (Bečovsko), terénní lichenologický seminář v Nečti- Odborná a akce muzea

14 Odborná a akce muzea nách, spoluúčast na lichenologickém prů- - Dokumentace starých a památných stro- - Spolupráce s ČSOP Kladská, Muzeem Cheb, - spolupráce s CHKO Labské pískovce (vý zkumu přírodní rezervace Pleš (Ing. P. Uhlík) - Lichenologický výzkum lokalit spojených s těžbou rud v západním Krušnohoří (dlouhodobý projekt): průzkum v oblasti Přebuzi - Jelení (cínový důl) - Dendrologický průzkum užšího Sokolovska, zaměřený především na vlastní Sokolov (RNDr. J. Michálek) - Podrobná dokumentace starých a památných stromů Karlovarského kraje (zpracováno v publikaci Památné stromy Karlovarského kraje), - Významné stromy Tachovska a Českého lesa (k chystané publikaci Významné stromy Tachovska spolu s Ing. M. Tréglerem). - Dokumentace významných stromů v pralesních rezervacích ČR NPR Diana v Českém lese (spolu s Ing. M. Tréglerem) mů jihočeské oblasti (s MUDr. Vladimírem Lepšem) pro kompletaci materiálů k chystané publikaci Významné staré a památné stromy ČR a pro doplnění regionálních výstav Kouzlo starých stromů. - Účast na semináři botaniků muzeí ČR a SR (botanické dny) ve Varíně u Žiliny (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - konzultační pro studenty Vysoké školy zemědělské v Praze, pobočka Karlovy Vary Spolupráce s jinými institucemi (výběr): - Nadace Partnerství (členství v porotě pro výběr finalistů v anketě Strom roku ČR RNDr. J. Michálek) - European Champion Tree Forum (členství a v evropském sdružení pro výzkum a ochranu nejvýznamnějších stromů - RNDr. Jaroslav Michálek) CHKO Slavkovský les a CHKO Český les na cyklu vycházek Pojďte s námi do přírody - Občanské sdružení JON (Nejdek) trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - Bečovská botanická zahrada (ZO ČSOP Berkut) (Ing. P. Uhlík) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK trvalá spolupráce - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary trvalá spolupráce - MěÚ Sokolov, MěÚ Mariánské Lázně, MěÚ Kraslice trvalá spolupráce s odbory ŽP - spolupráce s dalšími muzei, zejména s: Muzeem Cheb,a Muzeem Karlovy Vary, Západočeským muzeem v Plzni, Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově n.kněžnou. zkum starých stromů) - Vysoká škola zemědělská (konzultace diplomantům) 3.3. ČESKO BavoRSKÝ GEOPARK - Národní geopark Egeria BC. JIŘÍ LOSKOT VĚRA PLESNÍKOVÁ Revalidace Geoparku otevření environmentálně - vzdělávací stezky v Krásně spolupráce se studenty v rámci bakalářských a magisterských prací prezentace geoparku na veletrhu Holiday Tour v Praze (pasivně) Natočení a vydání osvětového filmu o Česko-Bavorském Geoparku Příprava a vydání geoturistické mapy příprava, realizace a instalace výstavy Odborná a akce muzea

15 26 Odborná a akce muzea o Česko-Bavorském Geoparku na jednotlivých území ČBG. Kontrola a oprava 200 ks beetagů pro území geoparku Egeria vedení webových stránek geoparku Egeria distribuce vydaných propagačních materiálů účast na pravidelném jednání RNG v Ralsku a ve Vlašimi dokončení environmentální stezky v Krásně spoluorganizace konference Česko-Bavorského Geoparku seminář o beetagách. Důl Jeroným Administrace a realizace projektu financovaného z Regionálního operačního programu na vybudování zázemí pro vstup do dolu Jeroným Zajištění stálého provozu dolu Jeroným Administrace a realizace projektu Náprava škod způsobených dobýváním cínu financovaného z MPO Příprava projektu náprava škod způsobených dobýváním cínu 2. etapa financovaného z MPO Zajištění odborných í v dole Jeroným: pravidelné měření stability a seismicity v dole měření důlních vod měření stability silnice exkurze veřenosti a odborních pracovníků nová měření radonu v dolu Jeroným a jejich interpretace sčítání netopýrů noc s netopýry otevření environmentálně-vzdělávací stezky v Krásně spolupráce se studenty v rámci bakalářských a magisterských prací prezentace geoparku na veletrhu Holiday World v Praze (pasivně) Natočení a vydání osvětového filmu o Česko-Bavorském Geoparku Příprava a vydání geoturistické mapy příprava, realizace a instalace výstavy o Česko-Bavorském Geoparku na jednotlivých území ČBG. Kontrola a oprava 200 ks beetagů pro území geoparku Egeria vedení webových stránek geoparku Egeria distribuce vydaných propagačních materiálů účast na pravidelném jednání RNG v Ralsku a ve Vlašimi dokončení environmentální stezky v Krásně spoluorganizace konference Česko-Bavorského Geoparku seminář o beetagách ( , Cheb) účast na projektech a akcích - Eva Erbenová osudy v pruhované košili administrace a realizace projektu financovaného z nadačního fondu obětem holocaustu Účast na konferenci Živý kraj Regionální konference cestovního ruchu na statku Bernard Štola č.1 v Jáchymově otevřeny nové prostory prohlídkové trasy Štoly č.1. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do historických dobývek ze 16.století udržování areálu příprava projektu Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově podávaného do ROPu 27 Odborná a akce muzea

16 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝstavy V MUZEU červenec říjen 4.2. VÝstavy MIMO MUZE PUBLIKAČNÍ ČINNOST 29 Prezentační SOKOLOV leden - 2. březen Jakub Potěšil Bukaj - Na hraně autorská výstava březen 6. duben Fascinace fotografií Tradiční výstava fotografií fotoklubu Sokolov a partnerských fotoklubů ze SRN duben - 22.červen Šaty dělají (pra)člověka Interaktivní výstava Muzea hlavního města Prahy věnovaná odívání v pravěku. Výstava byla vhodná i pro nevidomé duben 19. říjen 1. světová válka Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války Retro aneb Radiohistorie ze sbírky soukromého sběratele Antonína Petrželky od hracího strojku, přes nahrávače šelakových desek, magnetofonového adaptéru, magnetofonů drátových, komerčních magnetofonů ke studiovému listopad 21. prosinec Marie Vítková - Šperky Autorská výstava výtvarných prací listopad 16.listopad Katastrofy lidského těla výstava figurín lidí, kteří se narodili s různými anomáliemi listopad 1. únor 2015 Za dlouhých zimních večerů Interaktivní výstava Dětského muzea MZM Brno přibližuje život našich praprababiček. UM SOKOLOV Pocta starým stromům Kde: Městská knihovna Děčín Termín: Vladimír Lepš Pocta starým stromům Kde: Městské muzeum Blatná Termín: Pocta stromům Sokolovska Kde: Městská knihovna Sokolov Termín: NostitZOvé SŠŽ Sokolov Škola výroby hudebních nástrojů Kraslice Během roku se podařilo vydat letáky pro pobočku Štola č. 1 Jáchymov, pro Hornické muzeum Krásno, Muzeum Sokolov zámek a Štolu Jeroným a dále byl vytištěn orientační plánek areálu Hornického muzea Krásno. Podklady pro letáky a plánek připravila R. Beranová. Další vydané publikace a články: Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2013, Muzeum Sokolov, ISBN: Hejkal J., Michálek J., Sychra J. Bezděčka P., Dvořák D, Malenovský I., Melichar V. & Uhlík P. (2014): Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. Sborník muzea Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, 22 (2014): , 1 map. 1 photo, 4 photo color. titul. p. 1 et 3. Prezentační

17 Prezentační Klán R. & Michálek J. (2014): Krušné hory přimátného stromu Buk u Vřesové pod kametava do sborníku Svět v malém, Betlémy PŘEDNÁŠKová 31 šly o obří smrk. Silva Bohemica, Praha, 9 11/2014: 7, 3 photo color et 1 photo color. p. 3. Michálek J. (2014): Památné stromy Karlovarského kraje. - Karlovarský kraj, 96 p., 1 diagr., 63 fig., 188 photo color., 1 map. et 1 diagr. append. [2. aktualizované a rozšířené vydání] Michálek J. (2014): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše 7. část. - Sokolovsko 5/2: 33 35, 7 fig. Michálek J. (2014): Zamyšlení nad velkými a památnými oskerušemi v České republice. - In: Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) v Českém středohoří [sborník], 25 29, 5 photo color., Český svaz ochránců přírody Děčínsko ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO České středohoří. Michálek J. (2014): Návrh na vyhlášení pa- nolomem. Ms., sine pag. [1 p.], append. 1 map., 6 photo color. Michálek J. (2014): Návrh na vyhlášení památného stromu Buk u Krásné Lípy. Ms., sine pag. [1 p.], append. 2 map., 8 photo color. Michálek J. (2014): J. Velebil Jiří Brabec: Květena Plesné a okolí. Ms., 2 p., 2 photo color. [Oponentský posudek k článku do Sborníku muzea Karlovarského kraje 22 (2014)] Rund M. (2014): Objevení nových prostor v historickém dolu Jeroným - Arnika 2/2014:6-7 Rund M. (2014). Vánoční betlém z ženského koncentračního tábora Svatava Sokolovsko 5/2: Rund M. (2014) příspěvek Vánoční betlém z ženského koncentračního tábora Sva- z Chebska a Marktrewitz Egerland Museum Marktredwitz, str , celkem 624 stran. Uhlík P. (2014): Zajímavá místa Kraslicka 2. Vysoký kámen. Sokolovsko 5/1: 39 41, 5 photo et 3 photo color. incl. p. titul. 4. Uhlík P. (2014): Lišejníky bečovské botanické zahrady: průzkum a scénář přírodní expozice. Ms, 8 p. Uhlík P. (2014): Lišejníky bečovské botanické zahrady: postery. Ms. 2 p., 60 photo. ČINNOST Přednáškový cyklus 30. leden 2014 zimní zahrada od hod. Ing. Michael Rund Umění v Sokolově 13. únor 2014 zimní zahrada od hod. Ing. Rudolf Tyller Dostavníky 27.únor 2014 zimní zahrada od hod. Andrea Kaucká: Putování po Súdánu 13. březen 2014 zimní zahrada od hod. Jiří Klůc 71. výročí bitvy u Sokolova 29. květen 2014 zimní zahrada od hod. PhDr. Vladimír Rozhon, Ph.D. Cesta k Velké válce 11. září 2014 zimní zahrada od hod. PhDr. Vladimír Bružeňák Krajková 1938 Prezentační

18 30. říjen 2014 zimní zahrada od hod. Místo: Městská knihovna v Rotavě Exkurze a vlastivědné byla vedena na přání účastníků na rudné Prezentační Andrea Kaucká: Kamenné Zimbabwe 6. listopad 2014 zimní zahrada od hod. PhDr. Vladimír Rozhon, Ph.D. Alberto Vojtěch Frič Výběr z přednášek mimo přednáškový cyklus: světová válka - pro 5.C ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 Jiří Beran, počet účastníků Čistá Důl Jeroným Hornický seminář NTM Praha Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků ledna Ohře, řeka pozoruhodná (1. část: Od pramene do Lokte). Místo: Městská knihovna v Rotavě Přednášející: Ing. Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uhlíková Počet účastníků: února Ohře, řeka pozoruhodná (2. část: Z Lokte k Labi). Přednášející: Ing. Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uhlíková Počet účastníků: srpna Příroda v hornickém (Pod) krušnohoří. Přednáška pro účastníky mezinárodního workshopu na hradě Hartenberku v Hřebenech o návratu přírodních poměrů do exploatovaných oblastí Sokolovska. Místo: Hřebeny Přednášející: Ing. Petr Uhlík Počet účastníků: září Cesty k pramenům Gangy. Cesty do Himálaje - pohoří bohů. Obrázky ze života severoindického garhwálského Himálaje, himálajské poutní chrámy, poutní cesty a nejkrásnější vrcholky českýma očima. Místo: pečovatelský dům v Královském Poříčí Přednášející: Ing. Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uhlíková Počet účastníků: 17 vycházky Exkurze po městě a prohlídka kostela sv. Antonína pro vietnamskou delegaci vedenou vietnamským velvyslancem Jiří Beran, počet účastníků Exkurze po zaniklých lokalitách Slavkovského lesa pro ZŠ Březová Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků června 2014: cyklus Pojďte s námi do přírody: Skalami a průlomem Ohře mezi Loktem a Svatošskými skalami. Přírodovědná vycházka zaměřená na význačné a vzácné rostliny doubrav, bučin a suťových společenstev v údolí Ohře, významných a památným stromům a geomorfologickým zajímavostem. Vedoucí: RNDr. Jaroslav Michálek, 33 účastníků 8. června 2014: cyklus Pojďte s námi do přírody: Na Kraslicko za vstavači a památnými stromy. Terénní vycházka na mokré louky a památné stromy; druhá část byla na kvůli tropickému vedru pozměněna, vycházka odvaly na Tisovci. Vedoucí: Ing. Petr Uhlík, 5 účastníků 5. července 2014: cyklus Pojďte s námi do přírody: NPR Rolavská vrchoviště - klenot Kraslicka. Terénní vycházka do národní přírodní rezervace. Rostliny a lišejníky na sukcesních plochách cínového dolu mezi Rolavou a Jelením, geomorfologie a rostliny vrchoviště Velký močál a přechodového rašeliniště u rybníka Lícha. Chráněné rostliny bezejmenného rašeliniště mezi Přebuzí a Rudným. Vedoucí: Ing. Petr Uhlík, 13 účastníků 13. srpna 2014: Okolí hradu Hartenberk. Tématická přírodovědná vycházka pro účastníky mezinárodního workshopu na hradě Hartenberku po okolí hradu Hartenberk, starých a památných stromech s praktickými ukázkami dokumentace památných stromů. Vedoucí: Ing. Petr Uhlík, 14 účastníků Prezentační

19 34 Prezentační 35 Prezentační Muzejní noc Muzejní noc, bojová ukázka

20 Prezentační po Zámeckém parku a Husových sadech (ke Dni stromů) (Organizováno Městem Sokolov, Městskou knihovnou Sokolov a Muzeem Sokolov) Vedoucí: RNDr. Jaroslav Michálek, 36 účastníků Komentované prohlídky expozice a výstav (vzhledem k množství komentovaných prohlídek je uveden pouze jejich výběr) Hornické muzeum Krásno komentovaná prohlídka areálu pro účastníky workshopu Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků Hornické muzeum Krásno komentovaná prohlídka pro VŠB HGF Ostrava Ing. Michael Rund, počet účastníků , 16.4., 7.5., 15.5., 22.5., 23.5., 29.5., 30.5.,4.6. a Hornické muzeum Krásno komentovaná prohlídka muzea pro školní výpravy Jiří Beran, Ing. Michael Rund, Bc. Jitka Třísková 20. října 2014: Dendrologická vycházka výstava 1. světová válka komen POPULÁRNĚ rodina. Studenti si během programu velmi 37 tovaná prohlídka výstavy 1. světová válka pro veřejnost Jiří Beran, počet účastníků stálá expozice a výstava 1. světová válka ZŠ Rotava Jiří Beran, počet účastníků Hornické muzeum Krásno komentovaná prohlídka muzea pro výpravu Gymnázia Šumperk Jiří Beran, počet účastníků výstava 1. světová válka komentovaná prohlídka ISŠTE Jiří Beran, počet účastníků Stálá expozice zámek a výstava 1. světová válka komentovaná prohlídka pro Věznici ČR Kynšperk nad Ohří - Kolová Jiří Beran, počet účastníků Stálá expozice, výstava 1. světová válka zámek pro Rotary Klub Karlovy Vary Jiří Beran, počet účastníků Semináře, workshopy Workshop SHIFT X Mezinárodní konference Šetrná turistika v Česko-bavorském geoparku - Cheb VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY Muzeum Sokolov se celoročně věnuje spolupráci se školami. Školy hojně navštěvují naše vzdělávací i zábavné programy. Do stálé expozice nabízíme již třetím rokem program pro nejmladší žáky Poprvé v muzeu s permoníkem Pepíkem a pro starší Pověsti brána do historie Sokolovska. V roce 2014 navštívilo hodně studentů z druhého stupně základních škol a ze středních škol program Eva Erbenová aneb jak se žilo Židům za 2. světové války. V programu přibližujeme těžkou dobu holocaustu z hlediska prožitku jednotlivého člověka. Vyzkoušeli jsme i nově program Osudy v pruhované košili. Na programu se studenti převléknou do pruhovaných košil, mají přidělená čísla (osud) konkrétního člověka. Skládají si informace o tom jak prožívali válku, jestli válku přežili a jak skončila jejich uvědomují vážnost situace během 2. světové války. Tento program je realizován za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. K historii Sokolovska jsme v roce 2014 nově zavedli program Nosticovský kvíz. Program je u dětí a studentů velmi oblíbený. Děti mezi sebou soutěží a při tom se dozvídají zajímavosti z historie rodu Nosticů. Programy do stále expozice navštívilo celkem 669 žáků a studentů výstava Šaty dělají (pra)člověka. Interaktivní výstava Muzea hlavního města Prahy věnovaná odívání v pravěku. Výstava byla přizpůsobená i pro nevidomé. Na výstavě jsem zkoušeli jak si lidé v pravěku vyráběli oděvy. Děti udivovalo, že bylo možné vyrobit oděv i z vláken z kopřiv. Jednoduché pravěké nůžky podle dětí stříhaly někdy lépe než jejich dnešní. Viděly, jak pracuje tkalcovský stav a jak se spřádala příze a mnoho dalšího. Výstavu navštívilo 632 žáků. Prezentační

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více