ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí"

Transkript

1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn Èj MHMP /2005/00PNI/EIA/151-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková /4490 Datum ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí podle 7 zákona È 100/2001 Sb, o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è 93/2004 Sb Identifikaèní údaje: Název: Stanice metra Depo Hostivaø - povrchy 1 zmìna DúR Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 106, kategorie II, pøíloha È 1 Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu pro celou stavbu Charakter zámìru: Pøedmìtem zámìru je prodloužení trasy metra A do stanice Depo Hostivaø a zmìna územního rozhodnutí na místì dosud plánovaného povrchového parkovištì P+R, dále autobusového terminálu MHD, objektu dispeèerského stanovištì a obchodní vybavenosti v lokalitì Depo Hostivaø Kapacita záchytného parkingu (dvoupodlažní parkovací dùm s parkováním na støeše) bude navrhovanou zmìnou zvýšena na celkovou hodnotu 556 stání (pùvodnì bylo uvažováno 177 stání) Nový objekt dispeèera je situován u odstavných ploch u objektu P+R Øešené území je ohranièené ul Èernokostelecká, Sazeèská, areálem Depa Hostivaø a výtažnou kolejí Depa metra Související stavbou je vestavba nové stanice metra ve stávající remízové hale Vlaky budou do stanice pøijíždìt po stávajících kolejích ze stanice Skalka trasy A metra Kapacita (rozsah) zámìru: Zastavìná plocha parkovacího objektu P+R m2 Zastavìná plocha objektu dispeèera 146 m2 Zastavìná plocha objektù obchodní vybavenosti 171 a 226 m2 Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha I tel: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax: praguecz

2 Poèet parkovacích stání v parkovacím domì Poèet parkovacích stání pro autobusy MHD Poèet parkovacích stání pro zamìstnance Umístìní: kraj: Praha obec: Praha mìstská èást: Praha 10 katastrální území: Malešice, Strašnice Zahájení stavby: Ukonèení stavby: Oznamovatel: IVQ Dopravní podnik hlmprahy Sokolovská 217/ Praha 9 Zpracovatel oznámení: RNDr Vìra Kameníèková (osvìdèední odborné 16437/4446/0EP/92) zpùsobilosti MŽP ÈR èi Souhrnné vypoøádání pøipomínek: Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøily následující subjekty: hlavní mìsto Praha mìstská èást Praha 10 Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy Èeská inspekce životního prostøedí odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy pan Josef Jùza V jednotlivých vyjádøeních byly uplatnìny následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby: Hlavní mìsto Praha v závìru svého vyjádøení konstatuje, že pokud budou vyøešeny uvedené pøipomínky, zejména z akustického hlediska, z hlediska mìstské zelenì a z hlediska dopravy, nepožaduje další posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí Z hlediska urbanistické koncepce konstatuje, že zámìr výstavby terminálu a parkovištì P+R je situován do funkèních plochy SVO - smíšené obchodu a služeb a DM - zaøízení pro hromadnou dopravu osob s urèeným kódem míry využití území FO Funkèní využití urèené územním plánem hlmprahy (ÚPn HMP) tedy umožòuje umístìní navrhované zástavby Z hlediska souladu zámìru výstavby terminálu a P+R s ÚPn MHP nemá proti navržené zástavbì zásadní námitky Z akustického hlediska konstatuje, že k pøedloženému oznámení nemá zásadních pøipomínek Pouze doporuèuje, aby pro pøehlednost rozložení hluku pomocí izofon byly dále pøekresleny vypoètené izofony do reálného mapového podkladu (v pøípadì výpoètu pomocí digitální mapy doporuèuje vytisknout i vrstvu s objekty a komunikaèní sítí) Vlastní pracovní grafické výstupy z programu (napø Hluk-Plus) nejsou pro celkové hodnocení pøehledné Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel:

3 3 Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že dané území je dobøe provìtrávané, kvalita ovzduší je ovlivnìna pøedevším dopravou na komunikaci Èernokostelecká a pøenosem zneèištìní z centrální èásti Prahy Imisní situace bude dále ovlivnìna emisemi z provozu P+R a autobusového nádraží Ve studii zneèištìní ovzduší, vypracované podle metodiky SYMOS, se konstatuje, že pøíspìvek emisí NO2 z obslužní dopravy parkovištì P+R nebude v okolí terminálu velký Po vybudování terminálu se naopak pøedpokládá snížení objemu dopravy u obytné zástavby podél Èernokostelecké v úseku Limuzská - Skalka K pøekraèování imisních limitù krátkodobých a roèních koncentrací zneèiš ujících látek podle zákona è 86/2002 Sb v oblasti okolní zástavby nebude docházet S posouzením rozptylové studie lze souhlasit Z hlediska mìstské zelenì konstatuje, že posuzovaný zámìr se nachází ve funkèní ploše SVO a DM, pro kterou je dána míra využití území FO Upozoròuje, že v pøedloženém oznámení je mylnì uvádìn kód míry využití území K2 KZ (koeficient zelenì) by mìl mít hodnotu 0,25, jeho výše dosahuje hodnoty 0,32, tudíž koeficient zelenì je splnìn Sadové úpravy jsou doložené Stávající zeleò má funkci doprovodné zelenì komunikace V prostoru stavby stanice metra Depo Hostivaø zámìr pøedpokládá odstranìní 13 kusù vzrostlých døevin Souèástí oznámení je vyhodnocení dostupných biologických dat a souèasná zjištìní, která však neobsahují dendrologický prùzkum s vyhodnocením sadovnických hodnot odstraòovaných stromù Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je zámìr vcelku akceptovatelný - dotèená plocha se nachází v sousedství Depa Hostivaø, v místì narušeném lidskou èinností, kde nejsou žádné hodnotné ekosystémy ani limity dané legislativou týkající se dané problematiky Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu konstatuje, že pøedmìtná lokalita leží uvnitø souèasnì zastavìného území, v kú Malešice a Strašnice Pozemky dotèené výstavbou jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plochy a nejsou souèástí ZPF Pùdní pokryv tvoøí navážky vzniklé úpravou terénu pøi stavbì Depa metra, území bylo døíve zaøízením staveništì Depa Hostivaø Stávající objekty jsou demolovány V ÚPn HMP je toto území urèeno pro SVO - smíšené obchodu a služeb a DM - zaøízení pro hromadnou dopravu osob Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr v souladu s ÚPn HMP a neznamená žádný negativní vliv Z geologického hlediska konstatuje, že pøedložené oznámení je zpracováno v dostateèném rozsahu a lze ho akceptovat V textové èásti jsou popsány geologické a hydrogeologické pomìry pøedmìtné lokality Z hlediska surovinových zdrojù nejsou v zájmovém území ložiska nerostných surovin Dle provedených mìøení radonového rizika z okolí pøedmìtné lokality je možno pøedpokládat nízký stupeò radonového indexu Z hlediska hospodaøení s odpady konstatuje, že pøíslušná kapitola je zpracována na velmi vysoké úrovni Jsou zde uvedeny druhy, množství i zpùsoby zneškodòování (odstraòování) odpadù z demolic stávajících objektù, výstavby a provozu dispeèerského objektu Zpracovatel nezapomíná ani na možnou kontaminaci výkopové zeminy Vzhledem k rozsahu a zpracování pøedloženého oznámení nemá dalších pøipomínek a zámìr lze akceptovat Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha PracovIštì: Rásnovka 8, Praha I tel:

4 4 Poznámka pro zpracovatele: Zákon è 185/2001 Sb (zákon o odpadech) byl od zmìny è 188/2004 Sb ještì nìkolikrát novelizován, naposledy zmìnou è 7/2005 Sb Avšak touto zmìnou se nezmìní ani èíslo zákonu, ani jeho název Z dopravního hlediska má k pøedloženému oznámení následující pøipomínky: Pro pøehlednost je tøeba, aby údaje týkající se vyvolané dopravy i další dopravnì-inženýrské údaje (týkající se napø zatížení komunikaèní sítì) byly uvádìny v kapitole B241 (Nároky na dopravní infrastrukturu) V kartogramech zatížení komunikaèní sítì, které jsou doloženy jako pøíloha ÚOI u "Rozptylové studie", nejsou uvedeny pro èasový horizont r 2010 hodnoty automobilového zatížení Mìstského okruhu a k okruhu prodloužené ul V Olšinách Je proto tøeba ovìøit, jaké hodnoty automobilového zatížení na tìchto komunikacích byly ve výpoètech v daném pøípadì použity Z hlediska zásobování vodou konstatuje, že navržené øešení zásobování vodou neovlivòuje negativnì životní prostøedí Z hlediska odkanalizování a vodních tokù uvádí, že pøi realizaci a provozu stavby je nutno respektovat a provést ochranná opatøení uvedená v oddílu 04 Nenarušení funkce stávajících vedení technického vybavení v prostoru staveništì musí být prokázáno v dokumentaci stavby pøedkládané k územnímu øízení Kanalizaèní pøípojky je tøeba umístit v souladu s ÈSN "Prostorové uspoøádání sítí technického vybavení" Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem, elektrickou energií a z hlediska telekomunikací bez pøipomínek Mìstská èást Praha 10 má k posuzovanému zámìru následující pøipomínky: 1 Vzhledem k tomu, že stanice metra není umístìna v bezprostøední blízkosti autobusového terminálu ani nádraží Malešice, je nutné zajistit mezi tìmito objekty co možná nejrychlejší a nejsnazší pøístup Bez zajištìní této snadné dostupnosti mùže dojít k celkovému snížení využitelnosti stanice metra jako pøestupního uzlu metro - hromadná autobusová doprava, což by mìlo za následek nežádoucí zvýšení automobilové dopravy do centrální èásti mìsta 2 S nárùstem poètu stání P+R o témìø 400 stání pøi výjezdu z budoucího významného terminálu mìstské i pøí mìstské hromadné dopravy doporuèuje pr9dloužit øadicí pruhy v Sazeèské ulici smìrem do køižovatky s Cernokosteleckou ulicí a preferovat vjezd a výjezd hromadné dopravy od terminálu do ulice Èernokostelecká a opaènì Závìrem uvádí, že zámìr pøispívá k navýšení poètu parkovacích stání P+R ve východní èásti hlavního mìsta Prahy, což ve svém dùsledku pøispìje ke zlepšení životního prostøedí ve vnitøním mìstì a zvýší využití mìstské hromadné dopravy uvnitø hlmprahy MÈ Praha 10 z tohoto pohledu kladnì hodnotí pøedevším navržení pohyblivých chodníkù pøekonávající vzdálenost cca 100 m mezi autobusovým terminálem a stanicí metra Pohyblivý chodník podstatnì zvýší komfort dopravy cestujících a zvýší tak atraktivitu hromadné dopravy v pøestupním uzlu Zároveò MÈ Praha 10 upozoròuje na nevhodný název stanice metra (Depo Hostivaø) Tento název je zmateèný a zpùsobí tak zbyteèné jízdy automobilù zejména mimopražských návštìvníkù se zámìrem zaparkovat na P+R u stanice metra Depo Hostivaø, kteøí budou stanici metra hledat v Hostivaøi a nikoliv ve Strašnicích, kde je stavba pøipravována Zavádìním zmateèných názvù klesá pøehlednost dopravního systému, a tím i obecnì dùvìra v systém MHD Z tohoto Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha Pracovištì: Øásnovka 8, IlO 15 Praha I praguecz tel: III

5 dùvodu MÈ Praha 10 považuje ve svém dùsledku název stanice metra Depo Hostivaø za škodlivý pro životní prostøedí v pøilehlé èásti hlmprahy MÈ Praha 10 navrhuje název stanice zmìnit, napøíklad na Èernokostelecká - Depo V pøípadì akceptování pøipomínek nepožaduje MÈ Praha 10 provést proces posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí dle zákona è 100/2001 Sb Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy uvádí, že nepožaduje zpracování dokumentace zámìru podle zákona è 100/2001 Sb, v platném znìní, vzhledem ke skuteènosti, že se v daném prostoru nevyskytuje žádná obytná ani jiná chránìná zástavba Èeská inspekce životního prostøedí nemá k oznámení podstatné pøipomínky, Odbor ochrany prostøedí MHMP ve vyjádøení k oznámení zámìru uplatnil tyto pøipomínky: Z hlediska nakládání s odpady konstatuje, že v oznámení nejsou uvedeny odpady, které souvisejí s demolicemi jednotlivých objektù, které v souèasnosti v zájmovém území probíhají Z hlediska ochrany ovzduší po prostudování pøedložených podkladù orgán ovzduší konstatuje, že je hodnocení vlivu stavby z hlediska jím chránìných zájmù v pøedloženém oznámení provedeno v dostateèné šíøi a podrobnosti a zámìr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA Z hlediska ochrany pøírody a krajiny konstatuje, že v rámci pøedbìžné opatrnosti je tøeba øešit výjimku z ochrany zvláštì chránìných živoèichù èmelákù rodu Bombus, tj pro èmeláka polního (Bombus pascuorum) a èmeláka zemního (Bombus terrestris) Z hlediska ochrany vod má k pøedloženému zámìru následující pøipomínky: Upozoròuje, že likvidace deš ových vod musí být v souladu s èlánkem 11 odst 7 vyhlášky è 26/1999 Sb, hlmprahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlmpraze (OTPP), ve znìní pozdìjších pøedpisù, který stanovuje, že stavby musí být napojeny na veøejnou deš ovou nebo jednotnou kanalizaci, pokud nelze deš ové vody likvidovat jinak, tj pøednostnì vsakem, pokud to hydrogeologické pomìry, velikost pozemku a jeho výhledové využití prokazatelnì umožní Oznámení zámìru neobsahuje údaj o odvodnìní prostoru parkovacích ploch parkovacího domu P+R, jehož kapacita bude èinit 556 stání Bude-Ii v tomto prostoru vybudována kanalizace s napojením na kanalizaci pro veøejnou potøebu, musí provozovatel uèinit taková opatøení, aby byly dodrženy kvalitativní limity odvádìných vod stanovené v platném kanalizaèním øádu, napø vybudování odluèovaèe lehkých kapalin Pan Josef Jùza uplatnil k oznámení zámìru následující pøipomínky: 1 Poèítá se se zavedením osobního provozu v pøilehlé železnièní stanici Praha- Malešice V textu oznámení chybí zmínka o zpùsobu pøípadného budoucího propojení stanice metra se železnièní stanicí Navrhuje vìnovat pozornost i tomuto propojení 2 Z autobusù, jejichž ukonèení se podle oznámení má pøesunout k nové stanici metra, je ve stanici Èernokostelecká silný pøestup na frekventovaný soubor tangenciálních autobusových linek 177, 195 a 145 i na linku 188 a na Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel:

6 6 3 tramvajové linky, z nichž je zde jedna ukonèena Ukonèením linek od Kutnohorské ulice již u nové stanice metra tak dojde k narušení významných dopravních spojení vynuceným pøestupem navíc nebo nìkolikasetmetrovou docházkou Nebyl-Ii proveden prùzkum, kolika cestujícím by se výraznì zhoršilo spojení, popøípadì kolik z nich by pøešlo na individuální dopravu, navrhuje jeho uskuteènìn í Øešením by bylo reaktivovat bývalé autobusové nádraží na Èernokostelecké, které by zøejmì pøedpokládalo výkup od souèasného vlastníka, a ukonèit aspoò nìkteré linky až zde, aby byly zachovány pøestupní vazby Formální pøipomínky k textu: V odstavci C2 7 se píše o Rebekovské ulici, zøejmì mìlo jít o Rabakovskou ulici K odstavci 834 i dalším místùm: Podle Projektu organizace Pražské integrované dopravy je MHD Praha souèástí PID Proto napøíklad místo zavádìjící formulace "pro 7 linek MHD a 7 linek PID" by bylo vhodnìjší psát "pro 7 linek MHD a 7 ostatních linek PID" nebo uvést pouze "pro 14 linek PID" (dìlení linek PID na vnitromìstské a ostatní stejnì neodráží skuteènost, že linky 329 a 364 slouží vìtším dílem vnitromìstské pøepravì) Pøíslušný úøad prostudoval pøedložené oznámení a obdržená vyjádøení a na základì pøipomínek uplatnìných ve vyjádøeních požádal oznamovatele, aby ve spolupráci se zpracovatelem oznámení a projektantem dodal doplòující informace ještì pøed vydáním závìru zjiš ovacího øízení Pøioomínkv hlmprahv z hlediska mìstské zelenì: Dendrologický prùzkum s vyhodnocením sadovnických hodnot odstraòovaných stromù byl pøíslušnému úøadu pøedložen a bude souèástí dokumentace pro územní øízení Pøi[2omínkv hlmprahv z dopravního hlediska: Zpracovatelka oznámení uvádí, že na základì informace od ÚDI není zøejmé, zda ve výhledu r 2010 bude MO dokonèen, a tudíž i k okruhu prodloužená ulice V Olšinách Od ÚDI lze získat údaje o dopravních zátìžích na tìchto komunikacích, ale tyto hodnoty by byly získány aproximací, a tudíž by nebyly zcela relevantní Nicménì v další fázi projektové pøípravy navrhuje zpracovatelka oznámení poèítat i s tìmito údaji a dopracovat pøíslušné studie vycházející z dat dopravního zatížení na zmínìných komunikacích Pøipomínky MÈ Praha 10: MÈ Praha 10 pøíslušnému úøadu pro upøesnìní sdìlila, že má jako jednu ze svých prvoøadých priorit v zajiš ování dopravy na svém území preferenci mìstské hromadné dopravy Z toho dùvodu také MÈ Praha 10 požaduje preferenci výjezdu MHD z terminálu až na ulici Èernokosteleckou, ovšem nikoliv na úkor plynulosti prùjezdu tramvají po Èernokostelecké ulici K názvu stanice pøíslušný úøad uvádí, že závazný název stanice metra na trati A "Depo Hostivaø" byl stanoven odborem dopravy MHMP (dopis èj /2005 ze dne ) Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha v PracovIštì: Rásnovka 8, Praha I tel: III

7 Pøipomínky OOP MHMP z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Pøíslušný úøad uvádí, že výjimka ve smyslu ustanovení 56 odst 1 a 56 odst 3 písmo h) zákona è 114/1992 Sb, o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon) ze zákazù stanovených 50 zákona v základních podmínkách ochrany zvláštì chránìných živoèichù pro druhy èmelák polní (Bombus pascuorum) a èmelák zemní (Bombus terrestris) v souvislosti s posuzovanou stavbou byla povolena rozhodnutím èj MHMP /2005/00P-V-575/R-140/Pra ze dne Pøipomínky OOP MHMP z hlediska ochrany vod: Zástupce oznamovatele uvádí, že možnost vsakování deš ových vod bude provìøena v další fázi projektové pøípravy (vzhledem ke geologické situaci ale pravdìpodobnì nebude možno zajistit vsakování vod do horninového prostøedí) Dále uvádí, že odvodnìní støechy bude svedeno vnitøními deš ovými stoupaèkami a svody pøed objekt garáží, odkud je navržena pøípojka ON 300 do projektované veøejné stoky "A" Deš ové vody z parkovištì na støeše budou vedeny samostatnì pøes pøedèisticí zaøízení, kde budou pøedèištìny Podlahy garáží nebudou odvodnìny do systému kanalizace pro veøejnou potøebu Všechna podlaží garáží budou odvodnìna systémem žlábkù Toto odvodnìní bude svedeno až do nejnižšího podlaží, kde budou umístìny záchytné bezodtokové jímky, ve kterých budou osazená kalová èerpadla Obsah jímek bude likvidovat specializovaná firma Pøipomínky pana JùZY: K pøipomínce týkající se zpùsobu pøípadného budoucího propojení stanice metra se železnièní stanicí Praha - Malešice pøíslušný úøad uvádí, že zajištìní vìcné a èasové koordinace staveb v území je v kompetenci stavebního úøadu Ještì podotýkáme, že v souèasné dobì není železnièní stanice Praha - Malešice urèena pro osobní dopravu K pøipomínce týkající se pøestupních vazeb zástupce oznamovatele uvádí, že definitivní linkové vedení v souèasné dobì øeší ROPID i s ohledem na tangenciální vazby Vazba na tangenciální linky zùstane zachována Pøíslušný úøad v rámci zjiš ovacího øízení dospìl k závìru, že pøipomínky uplatnìné v jednotlivých vyjádøeních jsou øešitelné v navazujících øízeních Závìr: Zámìr "Stanice metra Depo Hostivaø - povrchy 1 zmìna DúR" naplòuje dikci bodu 92, kategorie II, pøílohy è 1 zákona è 100/2001 Sb, o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní zákona è 93/2004 Sb Proto bylo dle 7 citovaného zákona provedeno zjiš ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona Na základì provedeného zjiš ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr Stanice metra Depo Hostivaø - povrchy 1 zmìna DúR nebude posuzován Sídlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel: III

8 8 podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená v oznámení zámìru a zohlednit pøipomínky uvedené v jednotlivých vyjádøeních, zejména: Zajistit pøestupní vazby na tangenciální autobusové linky Zajistit po dohodì s MÈ Praha 10 vhodným zpùsobem plynulý výjezd autobusù MHD z terminálu až na ulici Èernokosteleckou pøi souèasném respektování plynulého prùjezdu tramvají Doložit dendrologický prùzkum s vyhodnocením sadovnických hodnot odstraòovaných stromù Provìøit možnost vsakování deš ových vod Zohlednit ostatní pøipomínky uplatnìné v prùbìhu zjiš ovacího øízení Závìr zjiš ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù 1'4 Ing rch Jan W i n k I e r øeditel odboru Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy vyjádøení mìstské èásti Praha 10 vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí vyjádøení odboru ochrany prostøedí MHMP vyjádøení pana Josefa Jùzy Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel:

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních -I" v, ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-55633/2005/0ZP/VI/EIA/129-2/Vè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková / 4490 Datum 1052005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15 HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-133627/2004/0lPNI/EIN109-2Nac Vyøizuje/ linka Datum Ing Vaculová/ 4322 6 1 2005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum PTr) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-584989/2007/00PNI/EIA/508-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 23.4.2008 podle 7 zákona

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MH MP-467027 /2007 /OOPNI/EIA/496-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 12.02.2008 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-263638/2007/00PNI/EIN412-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-331865/2007/00PNI/EIA/446-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 03.12.2007 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-OO8381/2006/00PNI/EIA/173-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.3.2006 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí on HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-184183/2007/00PNI/EIA/379-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Identifikaèní údaje: Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006) Umístìní: kraj: Praha

Identifikaèní údaje: Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006) Umístìní: kraj: Praha HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-409393/2006/00P NI/EIN259-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 13.2.2007 podle 7 zákona

Více

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHM P-34 791 O/2006/00PNI/EIN239-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr Pacner/4322 Datum 20122006 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR životnrno PROSTØEDÍ V Praze dne 24. 11. 2003 È.j.:MHMP-133364/2003/0ZPNI/EIA/067-2/8e Vyøizuje: Ing. 8eranová podle 7 zákona È. 100/2001 Sb., o

Více

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-655433/2009/00PNI/EIA/661-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 25.11.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. SM HM P243941 /2008/00PNI/EIA/5402/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.08.2008 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-416875/2008/00PNI/EIN561-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 13.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

~ '" Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží

~ ' Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží ~ '" HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-124131/2005/00PNI/EIA/144-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková I 4490 Datum 382005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI Váš dopis zn. È.j. MHMP-22377/2003/0lPNI/EINO41-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 05.05.2003 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-0951 06/2007 /OOPNI/EIA/337-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 23.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHO MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Váš dopis zn È.j. M H M P-83600/2003/0ZPNI/E IA/O54-8Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková/ 4490 Datum 10.2.2005 Stanovisko k

Více

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ~, ~,_r-"- HLA VNj MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNjHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -496399/2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

ul. Na Zatlance a HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o IÈO: Karla Engliše 3201/ Praha 5

ul. Na Zatlance a HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o IÈO: Karla Engliše 3201/ Praha 5 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHM P-237012/2007 /OOPNI/EIA/402-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 21.11.2007 podle 7 zákona

Více

mìstská èást: katastrální území:

mìstská èást: katastrální území: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-S438 73/2008/00PNI/E IA/S 77-2/Lin Vyøizuje/linka Bc. Linda/5911 Datum 27.11.2008 podle 7 zákona

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí DTr' HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-300014/2009/00PNI/EIA/626-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 10.09.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované.

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované. HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-OOO927/2004/0ZPNI/E IA/O81-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 23. 2. 2004 podle 7 zákona

Více

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P -0003 79/2004/0ZP NI/E IN082-2N ac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 10.3.2004 podle 7 zákona

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.02.2008 Stanovisko k posouzení

Více

Pro. Název: Prague National Golf Club, Praha 16 (prosinec 2005)

Pro. Název: Prague National Golf Club, Praha 16 (prosinec 2005) Pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M H M P-267964/2005/00P NI/EIA/155-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 27.2.2006 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí II HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 614928/2007/00PNI/EIA/511-2/Be Vyøizuje/linka Datum Ing. Beranová/4443 15.9.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln SZn S-MHM P-221731 /2007 /OOPNI/EIA/397-2/Be Vyøizuje/linka Ing Beranová/4443 Datum 26112007 podle 7 zákona è

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-5951 01 /2008/00PNI/E 1A/582-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 334983/2007/00PNI/EIA/444-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.01.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-145521/2004/0lPNI/EIA/111-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.12.2004 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy ..,-',~..: HLA VN! MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTN1HO PROSTØED1 V Praze dne 6.5.2003 È.j.:MHMP-61 90/2003/0ZPNI/EIA/037-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona È. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí pitj HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn, SZn. S-MH MP-275222/2005/00PNI/EIN168-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 5. 4. 2006 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIL HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-4 74988/2006/00PNI/EIA/286-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 12.3.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-422522/2008/00PNI/EIA/563-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 21.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Zámìr: ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letištì Praha - Ruzynì, Praha 6

Zámìr: ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letištì Praha - Ruzynì, Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-214815/2007/00PNI/EIA/393-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 06.09.2007 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje: "!,f' ~ ) ~, " 'V )'..'W,..~,.'"~'~i'",...~ i", -".";" ~ ~... ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLA VNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 28.3.2003 È.j. :MHMP-18605/2003/0lPNI/EIA/042-2Nè

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí ;J..,"'.,c-.'- HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 7.6.2002 È.j.: MHMP-53972/2002/0ZPNI/EIA/005-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-417045/2006/00PNI/EIA/263-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 21.03.2007 podle 7 zákona È.

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MH MP-276455/2005/00PNI/EIA/169-8/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 2.10.2007 Stanovisko k posouzení

Více

I. Identifikaèní údaje

I. Identifikaèní údaje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-409393/2006/00 P NI/E IN2 59-8N È Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková 4490 Datum / 14.7.2008 Stanovisko

Více

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 ,, ZAD ANI , "V v OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územnì plánovací dokumentace vydané krajem, popøípadì z dalších širších územních vztahù, b) požadavky

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova ~.-~-;;'~;; : HLA VN1 MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 16.7.2003 È.j. :MHM P-83600/2003/0lPNI/EIA/054-2/Vè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHM P-O89726/2004/0ZPNI/EIA/1 02-8/Zá Vyøizuje/ linka Ing. Žákavá/ 4425 Datum 14.11.2005 Stanovisko k posouzení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-460936/2007 /OOPNI/E 1A/495-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 31.1.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 30.09.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

S-MHMP /2016 OCP

S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Vivus Argentinská a.s. Ing. Jaroslav Kvapil Budějovická 64/5 140 00 Praha 4 Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum JK/241/2016

Více

Zámìr: Komunikaèní propojení MÈ Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou 50 KP køižovatka s 5OKP Komoøany, stavba è. 8560

Zámìr: Komunikaèní propojení MÈ Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou 50 KP køižovatka s 5OKP Komoøany, stavba è. 8560 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -38 79 73/2006/00 P NI/E 1A/2 53-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 02.03.2007 podle 7

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007)

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007) PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381875/2007 /OOPNI/EIA/4 74-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Ing. Záková/4425 Datum 4.12.2007

Více

v', v v,'v v, v, URAD CESKA TREBOV A ROZHODNUTÍ

v', v v,'v v, v, URAD CESKA TREBOV A ROZHODNUTÍ v', v VEREJNA MESTSKY VYHLASKA URAD CESKA TREBOV A v,'v v, v, ODBOR VÝSTAVBY STARÉ NÁMÌSTÍ 78, 560 ~ ÈESKÁ TØEBOV Á váš DOPIS tj ZE DNE: NAšE ÈJ.: POÈET LlSru: POÈET LlSru PØiLOH: VYØIZUJE: ODBOR: TEL.:

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOV

Více

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4 ~"-' HLAVNI M~STO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO M~STA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn 5Zn S-MHMP-361274/2006/00PNI/EIA/243-2/Žá Vyòzuje/linka Ing Žáková! 4425 Datum 2412007 podle 7 zákona È 100/2001

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu -~~ VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka o závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu sídelního útvaru Karolinka. aktualizace Mìstská rada Karolinka rozhodla vydat dne.~!.~~.!. 1999 podle 45

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PT~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-548841/2009/00PNI/EIA/655-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 18.09.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Delta Tøinec, s.r.o. ( zpracováno dle pøílohy è.3 zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování. Sportovní areál

Delta Tøinec, s.r.o. ( zpracováno dle pøílohy è.3 zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování. Sportovní areál OZNÁMENÍ ZÁMÌRU ( zpracováno dle pøílohy è.3 zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí ) Sportovní areál s celoroèním využitím Horní Lomná Datum : 29.6.2010 A) Údaje o oznamovateli

Více

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 Návrhy rozhodnutí o námitkách uplatnìných pøi øízení o územním plánu - 52 stavebního zákona Zpracovatel:Ing.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru HLA VNt Mf-STO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNtHO Mf-STA PRAHY ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDl V Praze dne 29.10.2003 È.j.: MHMP-110808/2002/0ZP/VI/EIA/Q!1-7Nac Vyøizuje: Ing.Vaculová Zápis z veøejného projednání posudku

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru. CENTER. Praha 6

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru. CENTER. Praha 6 HLAVNÍ MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDI V Praze dne 9.12.2003 È.j.: MHMP-051360/2002/0ZPNI/EIA/004-7/Žá Vyøizuje: Ing. lákavá Zápis z veøejného projednání posudku k

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 5. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k naøízení vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE~ Praha 9 - Dolní Poèernice

Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE~ Praha 9 - Dolní Poèernice Pf: HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-150893/2006/00PNI/EIN190-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 25.09.2006 podle 7 zákona

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/ Praha 4 - Chodov

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/ Praha 4 - Chodov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/23 148 00 Praha 4 - Chodov Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum 16-183 MHMP 1448662/2016/EIA/3347P/Mac

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více