U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016 Usnesení č. RM Rada města projednala předložený materiál a vyřazení a likvidaci hasičského dopravního automobilu VAZ 21214, rz 5U1 6502, v užívání organizační složky města - Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI - Křešice. Usnesení č. RM Rada města projednala bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví spolku CINKA se sídlem V Sídlišti 390, Děčín XXXII a zastupitelstvu města schválit převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze č. 1 materiálu a návrhu smlouvy příloha č. 2 o bezúplatném převodu. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na provozování Turistického informačního centra na hlavním nádraží od a po doplnění provozování Turistického informačního centra na hlavním nádraží prostřednictvím Společnosti přátel Děčína - AMICI DECINI od do Usnesení č. RM Rada města b e r e n a v ě d o m í rezignaci pana Mgr. Romana Stružinského na funkci předsedy komise výchovy a vzdělávání, podanou primátorce města dne a o d v o l á v á v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. Romana Stružinského z funkce předsedy komise výchovy a vzdělávání.

2 Usnesení č. RM Rada města projednala přijetí dvou nepeněžitých darů v celkové hodnotě 40 tis. Kč a přijetí těchto dvou sponzorských darů získaných ve 2. Q 2016 na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, dle důvodové zprávy, a p o v ě ř u j e primátorku statutárního města Děčín podpisem příslušných darovacích smluv. Usnesení č. RM Rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o zahraniční služební studijní cestě ředitele a zaměstnanců příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín v červnu Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2016 a rozpočtová opatření č. RO 46/2016 č. RO 55/2016 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2016 o tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2016 o tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a na změnu obsazení pozice cyklokoordinátora a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v části jmenování Ing. Renaty Domašinské cyklokoordinátorem města Děčín a r o z h o d l a o jmenování Mgr. Jiřího Veselého cyklokoordinátorem města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala projekt Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice a zastupitelstvu města schválit: 1. podání žádosti o dotaci do IROP, 2. spolufinancování projektu v minimální výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj ,81 Kč vč. DPH ( ,00 Kč bez DPH), 2

3 3. předfinancování projektu v plné výši, tj ,10 Kč vč. DPH ( ,00 Kč bez DPH). Usnesení č. RM Rada města projednala úpravu smlouvy o dílo k veřejným zakázkám Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny a Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu a tyto úpravy b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku veřejné zakázky Odstranění závad v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV a 1. provedení nutných dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro zdárné dokončení stavby a to v celkové hodnotě ,34 Kč bez DPH, ,34 Kč včetně DPH v souladu s oceněným výkazem výměr, 2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo v celkové hodnotě ,34 Kč bez DPH, ,34 Kč včetně DPH s firmou KOMPLEX DC s.r.o., IČO: , DIČ: CZ Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku zajištění inženýrské činnosti na akci Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev.č.dc-004p a uzavření dodatku č. 2 na prodloužení termínu k zajištění stavebního povolení a to do s projektovou kanceláří VANER s.r.o., IČO: , se sídlem V Horkách 101/1, Liberec 9. Usnesení č. RM Rada města projednala záměr realizace projektu odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236, Děčín IV a záměr realizace projektu odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236, Děčín IV. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a rozpočtové opatření RO č. 56/2016, tj. snížení výdajů 6409 rezerva města kap. část o 637 tis. Kč a zvýšení výdajů Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna kap. část o 637 tis. Kč na realizaci akce dle důvodové zprávy. 3

4 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k.ú. Děčín a r o z h o d l a 1. zatížit části pozemků p. č. 673/1 ost. pl., p. č ost. pl. a p. č. 2847/1 les. p. vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. č. 673/1 ost. pl., p. č ost. pl. a p. č. 2847/1 les. p. vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a r o z h o d l a zatížit části pozemků p. č. 2904/22 a p. č. 2904/23 oba ost. pl. v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn, vnn) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu 2.223,00 Kč + DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a r o z h o d l a 1. zatížit části pozemků p. č. 3474/1, p. č. 3495/1, p. č. 2731, p. č. 2761/5 a p. č vše ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. č. 3474/1, p. č. 3495/1, p. č. 2731, p. č. 2761/5 a p. č vše ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a 4

5 revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění z důvodu změny dotčených pozemků a zastupitelstvu města schválit: 1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne v plném znění z důvodu změny dotčených pozemků a 2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby I/62 Děčín Vilsnice, I.,II.,III. na pozemcích p. č. 3547, 3569/4 oba v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného Silike Keramika s.r.o., České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH a 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby I/62 Děčín Vilsnice, I.,II.,III. na pozemcích p. č. 3547, 3569/4 oba v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného Silike Keramika s.r.o., České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění z důvodu změny vlastníka dotčených pozemků a zastupitelstvu města schválit: 1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne v plném znění z důvodu změny vlastníka dotčených pozemků a 2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uložení zemního kabelového vedení osvětlení přechodu pro chodce v rámci stavby Osvětlení přechodu pro chodce Město Děčín, ul. Ústecká, u obchodního domu TESCO na pozemku p. č. 3741/1, p. č. 3741/2, p. č. 3741/10 a p. č. 3741/12 vše v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného HW Real Estate Czech Republic s.r.o., IČ: , Nádražní 206, PSČ , Jablonné nad Orlicí, bezúplatně. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Z. H. zastupujícího Stavební bytové družstvo Děčín, Zelená 382/40, Děčín III, o vydání souhlasného stanoviska k umístění komínového tělesa na objektu Severní 1477/3, Děčín VI, z hlediska vlastníka dotčeného pozemku p. č. 3006/24 v k. ú. Podmokly a p o v ě ř u j e 5

6 vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě objektu bytového domu Severní 1477/3, Děčín VI nad pozemkem p. č. 3006/24 v k. ú. Podmokly, v rámci realizace akce Plynofikace vytápění bytového domu Severní 1477/3, Děčín VI za následujících podmínek: a. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech ( 79 odst. 5), b. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy komínového tělesa na své náklady, c. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích, d. po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu, e. v termínu do 90 dnů od dokončení stavby, bude uzavřena smlouva o zatížení pozemku příslušným věcným břemenem. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Z. H. zastupujícího Stavební bytové družstvo Děčín, Zelená 382/40, Děčín III, o vydání souhlasného stanoviska k umístění komínového tělesa na objektu Čs.partyzánů 356, Děčín XXXII, z hlediska vlastníka dotčeného pozemku p. č. 877/37 v k. ú. Boletice nad Labem a p o v ě ř u j e vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě objektu bytového domu Čs.partyzánů 356, Děčín XXXII nad pozemkem p. č. 877/37 v k. ú. Boletice nad Labem, v rámci realizace akce Plynofikace vytápění bytového domu Čs.partyzánů 356, Děčín XXXII za následujících podmínek: a. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech ( 79 odst. 5), b. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy komínového tělesa na své náklady, c. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích, d. po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu, e. v termínu do 90 dnů od dokončení stavby, bude uzavřena smlouva o zatížení pozemku příslušným věcným břemenem. Usnesení č. RM Rada města města projednala žádost J. R. zastupujícího Společenství vlastníků domu čp. 399, 400, 401, 402, Pražská 400, Děčín XXXII, o vydání souhlasného stanoviska k umístění komínového tělesa na objektu Pražská 402, Děčín XXII z hlediska vlastníka dotčeného pozemku p. č. 832/1 v k. ú. Boletice nad Labem a p o v ě ř u j e vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě objektu bytového domu Pražská 400, Děčín XXXII nad pozemkem p. č. 832/1 v k. ú. Boletice nad Labem, v rámci realizace akce Plynofikace vytápění bytového domu Pražská 400, Děčín XXXII za následujících podmínek: a. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech ( 79 odst. 5), 6

7 b. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy komínového tělesa na své náklady, c. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích, d. po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu, e. v termínu do 90 dnů od dokončení stavby, bude uzavřena smlouva o zatížení pozemku příslušným věcným břemenem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 494, /2008, ve znění dodatku č. 1, na pronájem částí pozemků st. p. č. 494 a st. p. č. 495 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi pronajímatelem panem F. F. a nájemcem statutárním městem Děčín, ve smyslu změny pronajímatele nově na E. Z.. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a uzavření nájemní smlouvy na dobu kratší než 30 dnů a pronájem pozemku p. č. 276/81 o výměře m 2 v k. ú. Březiny u Děčína, za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem, na dobu určitou od do , za cenu 4.849,00 Kč + platná sazba DPH pro p. J. J. s tím, že vyklizený pozemek bude nájemcem protokolárně předán Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 936/10 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven cca 14 m 2. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1717/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven cca 25 m 2, v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska - uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na výstavbu parkovacích stání na částech pozemků p. č. 1717/1 a 1717/2 v k. ú. Děčín, z hlediska vlastníka dotčených pozemků a p o v ě ř u j e 7

8 vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska podpisem Smlouvy o právu provedení stavby na realizaci stavby parkovacích stání na částech pozemků p. č. 1717/1 a 1717/2 v k. ú. Děčín, která bude sloužit jako podklad k vydání stavebního povolení na uvedenou akci, za následujících podmínek: 1. před dokončením stavby bude investorem doložen geometrický plán pro oddělení částí pozemků p. č. 1717/1 a 1717/2 v k. ú. Děčín, 2. před dokončením stavby (před vydáním kolaudačního souhlasu) dojde k majetkoprávnímu urovnání pod parkovacími místy, tj. uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 1717/1 a 1717/2 v k. ú. Děčín, vč. úhrady kupní ceny. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 672/1 o výměře 306 m 2, p. č. 672/2 o výměře 7 m 2, část p. č. 673/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vč. staveb, vše v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1198/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven cca 128 m 2. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3512/1 o výměře 77 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro I. K. a p. J. Z. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Nebočady a zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 265/2 o výměře 44 m 2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku manželů M. a J. S. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady po přidělení finančních prostředků. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Nebočady a 8

9 zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 265/3 o výměře 20 m 2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví paní J. H. a paní M. U. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady po přidělení finančních prostředků. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Nebočady a zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 265/4 o výměře 9 m 2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku pana R. K. za cenu 4.500,00 Kč + ostatní náklady po přidělení finančních prostředků. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Nebočady a zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 265/5 o výměře 6 m 2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku pana J. K. za cenu 3.000,00 Kč + ostatní náklady po přidělení finančních prostředků. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a n e zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 841/1 o výměře m 2 a pozemku p. č. 841/3 o výměře m 2 z vlastnictví F. Č., J. J., J. M., A. P. Usnesení č. RM Rada města projednala nabídku ČR - Státního pozemkového úřadu na převod části pozemku v k. ú. Chrochvice do majetku města a zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku p. č. 304/1, dle geometrického plánu č /2016 nově ozn. jako p. p. č. 304/3 o výměře 8 m 2 v k. ú. Chrochvice bezúplatným převodem od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha, do majetku města. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost pana D. S. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek a zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem D. S. v celkové výši ,00 Kč v předloženém znění. 9

10 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost pana M. M. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek a zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem M. M. v celkové výši ,00 Kč v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č /OMH, společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřežní 4, Praha 5, na hydrotechnické posouzení protipovodňových opatření bezejmenného toku v lokalitě Děčín XXXII, Boletice nad Labem a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č /OMH, společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřežní 4, Praha 5, na hydrotechnické posouzení protipovodňových opatření bezejmenného toku v lokalitě Děčín XXXII, Boletice nad Labem, dle předloženého návrhu. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor dohodou a ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2013/SBF-OMH ze dne , týkající se nájmu garážového stání č. 15 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV s nájemcem panem J. M. dohodou ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor dohodou a ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 16/2011 ze dne vč. dodatku č. 1 ze dne , týkající se nájmu garážového stání č. 14 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV s nájemcem paní H. P. dohodou ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o realizaci přeložky vodovodu v délce cca 26 m a kanalizace v délce cca 15 m, ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, v rámci akce Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, a uzavření Smlouvy o přeložce vodovodu v délce cca 26 m a kanalizace v délce cca 15 m se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice. 10

11 Usnesení č. RM Rada města projednala záměr zveřejnit pronájem nebytového prostoru a zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor Myslbekova 1389C/12, Děčín I o ploše144,53 m 2 za nájemné dle Zásad + úhrada nákladů za služby. Usnesení č. RM Rada města na svém zasedání projednala žádost Self Defense Division, z.s. o umístění vzpomínkové lavičky válečných veteránů a p o v ě ř u j e vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka vydáním souhlasného stanoviska pro Self Defense Division, z.s. se sídlem Děčín - Děčín VI - Letná, U Tvrze 1546/8 k umístění vzpomínkové lavičky válečných veteránů v areálu SD Střelnice na pozemku p. č. 659/3 v k. ú. Děčín za podmínek, že statutární město Děčín nebude zodpovídat za její poškození či odcizení. Usnesení č. RM Rada města projednala výměnu stávajících tobogánů v Plaveckém areálu Děčín a po úpravě výměnu stávajícího jednoho tobogánu T2, o délce 84 m, za tobogán s tepelnou izolací ve spodní polovině tubusu, včetně výměny dojezdové vany, v celkové předpokládané výši ,00 Kč vč. DPH ( ,00 Kč bez DPH). Usnesení č. RM Rada města vzala na vědomí písemné upozornění zhotovitele firmy ZEMPRA DC s.r.o., Václavské nám. 819/43, Praha 1, došlé dne , na nevhodnost pokynů objednatele a t r v á na vydaném usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej areálu Maxičky a související informace a b e r e n a v ě d o m í informace o uskutečněném dohadovacím řízení na prodej areálu Maxičky dne s tím, že se nikdo nezúčastnil. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou a 11

12 výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou, Jindřichova 337, Děčín 9, paní M. K. z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaných statutárním městem Děčín v celkové hodnotě ,00 Kč a 1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy. 2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, Teplická 75, Děčín IV, IČ o změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti a navýšení příspěvku zřizovatele na rok 2016 a 1. změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín na rok 2016 dle důvodové zprávy, 2. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské divadlo Děčín o 80 tis. Kč na mzdové náklady v roce Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace a pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech třídách mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/14 na počet 25, 26 a 27 dětí. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy Děčín X, Saská a mateřské školy Děčín XVII, Jalůvčí na počet 28 dětí. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a 12

13 pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou třídách mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11 počet 28 dětí a pro jednu třídu, ve které se vzdělávají děti se zdravotním postižením na počet 23 děti. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace na zvýšení příspěvku na rok 2016 o 149 tis. Kč a zvýšení příspěvku o 149 tis. Kč na dofinancování pracovních pozic údržbář školy a školního hřiště a vrátný školy dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku keramické pece rok pořízení 1997 a mycího stroje rok pořízení 2004 a tuto dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč a r o z h o d l a 1. poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace na sportovní činnost v roce 2016 ve výši do 50 tis. Kč dle důvodové zprávy, 2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2016 subjektům pracujícím v oblasti sportu v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace a pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí ve čtyřech třídách mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1 na počet 26 dětí. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace a pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí v pěti třídách mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12 na počet 25 dětí a ve dvou třídách mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34 na počet 25 dětí. 13

14 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace a pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou třídách mateřské školy Děčín III, Březová 33 na počet 26 dětí a ve dvou třídách mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 na počet 27 dětí. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a pro školní rok 2016/2017 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu dětí ve čtyřech třídách mateřské školy Děčín VI, Školní 1509/17 na počet 26 dětí a ve třech třídách mateřské školy Děčín VI, Weberova 1535/16 na počet 26 dětí. Mgr. Marie Blažková v. r. Mgr. Hana Cermonová v. r. primátorka 1. náměstkyně primátorky 14

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4.

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 28. června 2016

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 28. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení RM 16 12 37 45 dne 20.07.2016 Statutární město

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017 Byla provedena oprava usnesení č. RM 17 07 42 02 dne 03.05.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2017

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Usnesení č. RM 05 28 35 01 Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za červenec a srpen 2005 a rozpočtová

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Usnesení č. RM 06 11 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015

U S N E S E N Í ze 4. schůze rady města konané dne 24. února 2015 Byla provedena opravu usnesení č. RM 15 04 37 13 dne 20.03.2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 10. ledna 2017

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 10. ledna 2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 10. ledna

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2016

U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12.

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Usnesení č. RM 0402 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Usnesení č. RM 05 21 29 01 Rada města projednala návrh na změnu periodicity vydávání tiskoviny Město Děčín zpravodaj a n

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 10. března 2015

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 10. března 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 10. března

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 30.05.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města!!!upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 222/16: RaM schválila program jednání

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 2.5.2016 266/9/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 041/2009 I. Rada města vzala

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne 18.9.2012 Usnesení č. 52/0943/12 Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 05 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016

Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016 Město Hlinsko Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016 Rada města Hlinska usnesením č.: 97/2016 b e r e na v ě d o m í : 1. informaci odboru sociálních věcí, školství

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005

U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 34 29 01 Rada města projednala návrh na změnu obsazení komise prevence kriminality odvoláním Mgr. Michala

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více