KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ"

Transkript

1 KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ kolní vzd lávací program Základní koly Senice na Hané, i kov 300

2 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola v Senici na Hané existuje v obci ji od roku V roce byla postavena kolní budova /Zákostelí 164/, ve které nyní probíhá výuka ák 1. stupn. V roce 1941 byla dokon ena výstavba nové budovy / i kov 300/, kde sídlí 2. stupe základní koly. V sou asnosti Základní kola v Senici na Hané sdru uje základní kolu, kolní jídelnu a kolní dru inu. kola je úplná s prvním a devátým ro níkem. Po ty ák se pohybují mezi Jednu polovinu tvo í áci místní a druhou polovinu áci dojí d jící z okolních m st a obcí Vybavení koly kola je umíst na ve dvou samostatných budovách, které jsou od sebe vzdáleny asi 300 metr. Budovu 1. stupn /Zákostelí 164/ tvo í u ebny ro níku. U ebny ro níku, kolní dru ina, kolní jídelna a editelství koly jsou umíst ny v hlavní budov / i kov 300/. áci p i výuce vyu ívají 21 u eben, z nich je 8 odborných /u ebna informatiky, dílen, fyziky a chemie, zem pisu, p írodopisu, výtvarné výchovy, cizích jazyk, keramická dílna aj./. Odborná u ebna informatiky je vybavena data projektorem a po íta i s mo ností p ipojení k Internetu a kolní intranetové síti. Sou ástí u ebny zem pisu i kolní klubovny je video. Okolí koly je vyu ito k výuce p írodopisu, environmentální výchovy i p stitelských prací. ást pozemku koly a sad d ti vyu ívají p i výuce výtvarné výchovy, p írodopisu, p i projektové výuce i p i relaxaci. kolní pozemek je postupn upravován a na odd lených záhoncích jsou ukázky r zných druh rostlin. Sou ástí koly jsou dv volejbalová h i t /jedno s um lým povrchem/ a h i t na malou kopanou. H i t vyu ívají nejen áci koly, ale i ir í ve ejnost Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor pracující na kole tvo í mladí i zku ení pedagogové. 100 % u itel je pln kvalifikovaných. Ve kole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociáln patologických jev a dva specialisté na ekologickou výchovu. N kte í u itelé pro li kurzy kritického my lení, týmové spolupráce, práce na PC aj. V t ina u itel eského jazyka a u itelé 1. stupn mají oprávn ní vést reedukace /nápravy speciálních poruch u ení/. V ichni u itelé jsou pro koleni v problematice ochrany p i mimo ádných událostech. Na kole pracuje výchovný poradce, který je k dispozici d tem i rodi m. kola má dru inu se dv ma vychovatelkami.

3 2.4. Charakteristika ák Na i kolu nav t vují nejen d ti místní, ale polovina ák dojí dí z deseti blízkých m st a vesnic ze Seni ky, Choliny, Vilémova, Cakova, Bílska, Lou ky, Odrlic, Dub an, Lou an a Litovle. Pr m rná napln nost t íd je na 1. stupni 18 ák a na 2. stupni 19 ák Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce kola je zapojena do n kolika dlouhodobých projekt v rámci ekologické výchovy MRKEV, UNESCO, spolupracujeme s ekologickým st ediskem SLU ÁKOV v Horce na Morav, s Domem d tí a mláde e v Litovli, se ZOO na Svatém Kope ku aj. Na kole také probíhá Národní program po íta ové gramotnosti. Pedagogové vzájemn spolupracují na kolních projektech. Po ádáme kulturn vzd lávací pobyty v zahrani í, terénní exkurze, ly a ské kurzy atd. T ídní kolektivy vyjí d jí na adu exkurzí, koly v p írod, pracují na projektech zam ených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. Ka doro n probíhají celoro ní projekty na 1. i 2. stupni, projektové dny Den slabiká e, Den jazyk, Váno ní dílny aj. Ve kole je d tem ka doro n nabízeno mnoho krou k /matematický, dramatický, hudební, krou ek va ení, informatiky, keramický, krou ek anglického, n meckého, ruského jazyka, p írodov dný, etologický krou ek a reedukace ve dvou skupinách/. B hem roku se ú astníme mnoha sportovních sout í Mc Donald s Cup, Atletický trojboj, Senická la ka, Kinderiáda, turnaj v házené aj Spolupráce s rodi i a jinými subjekty Spolupráce s rodi i se neustále rozvíjí. Rodi e mohou kolu nav tívit kdykoliv po vzájemné dohod s vyu ujícím, v dob konzulta ních hodin a t ídních sch zek, v dob pro ve ejnost / kola po ádá Den otev ených dve í, dílny pro d ti, besídky a jarmarky ke Dni matek nebo na Velikonoce i Vánoce atd./. Rodi e jsou o innosti koly informováni prost ednictvím kolního asopisu a webových stránek koly. Mo nost vzájemných informací po internetu chceme do budoucna výrazn roz í it. P i kole pracuje také Sdru ení rodi a p átel koly, jeho základním cílem je spolupráce se kolou, pomoc p i zaji ování akcí pro d ti /Ma karní karneval, D tský den, Zahradní slavnosti, Rozlou ení s áky devátého ro níku, ly a ské kurzy, pobyty v p írod, r zné sout e aj./ a materiálního vybavení. Úzce spolupracujeme s obcí a místní knihovnou. Organizujeme nebo se ú astníme ady kulturních a sportovních akcí pro irokou ve ejnost /pásmo ke Dni matek, Hanáckého cestovatele aj./. Velmi p ínosná je i vzájemná spolupráce se spádovými kolami p i spole ných akcích /recita ní sout, sportovní akce, kulturní po ady aj./ i vým na získaných zku eností a nápad mezi pedagogy.

4 2.7. kolská rada kolská rada byla z ízena rozhodnutím ze dne a má est len : - jmenovaní z izovatelem (2) - volení zástupci rodi (2) - zástupci volení pedagogickými pracovníky koly (2) 2.8. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou kola dlouhodob spolupracuje s PPP v Olomouci. Velmi t sná je spolupráce zejména v oblasti pé e o áky se specifickými poruchami u ení.

5 3. CHARAKTERISTIKA VP 3.1. Zam ení koly SV TOZOR Program na í koly je orientován na áka, respektuje jeho osobní maximum a individuální pot eby. Umo uje efektivní, profesionální a promy lenou práci u itele, který ve své práci vyu ívá tradi ní i moderní metody pedagogiky. Má v em ve kole vytvo it zázemí, které rozvíjí tvo ivost a sou asn zohled uje mo nosti. Má vybavit ka dého áka v ím pot ebným pro úsp ný a radostný ivot. Sv tozor je motto, kterým prezentujeme charakteristiku na eho kolního vzd lávacího programu, prost celkový náhled na sv t a d ní v n m. Poda í-li se nám alespo áste n uvést do praxe tyto my lenky, staneme se SV TOZORem. Tedy kolou, která zírá, to je dívá se s otev enýma o ima do Evropy, p ístupna v emu novému, co je pozitivní, kreativní, ochotna se dále u it a zdokonalovat. SV T chápání sv ta v nej ir ím slova smyslu i ve smyslu Evropy, kontakty v Evrop, spolupráce se kolami v zahrani í formou dopis, náv t v, prezentací, spoluú ast na projektech jiných evropských kol, posílení výuky cizích jazyk od t etí t ídy jako d le itý krok pro budoucí ivot v EU, vnímání globálních otázek a problém sv ta, pochopení vztah a odli ností v ivot jiných národ T tolerance, partnerský a tolerantní vztah mezi áky a u iteli zalo ený na vzájemném respektu, p ibírání d tí do spolurozhodování o ivot koly, pé e o talentované d ti O - otev enost koly d tem, rodi m, ve ejnosti, otev enost obsahem vzd lání, demokratickými principy, nabídkou inností, diferencovaným p ístupem, vztahy ve kole, spole nými pro itky u itel, rodi a ák, také zapojením koly i jejich absolvent do ve ejného ivota, jejich profesní orientací, samostatným my lením a odpov dným rozhodováním, chápáním globálních vztah, pochopením a s itím s p írodou, souladem s ivotními a mravními hodnotami ZO vychovávání k zodpov dnosti za své chování, získání jistého penza znalostí, v domostí, dovedností, návyk a postoj, vedení ák ke zdravému ivotnímu stylu R respektování osobnosti áka, realizace spole ných akcí, hledání efektivn j í cesty p i nezdaru, ocen ní úsp ch, radost z p íjemných a hezkých pro itk - kola v p írod, výlety, t ídní akce, vítání prv á k, slavnostní dny, ertovský rej, Vánoce,, toto v e vhodn dopl ováno relaxa ními aktivitami

6 VP vychází z obecných vzd lávacích cíl a klí ových kompetencí RVP a z koncepce, která vznikla snahou pedagogického sboru o inovaci pedagogického procesu a ivota koly v bec. Vychází z vlastních mo ností, zku eností a schopností pedagogického sboru, z po adavk rodi a navazuje na tradice koly. Spole né výchovné a vzd lávací strategie sm ující k utvá ení klí ových kompetencí jsou zaji ovány promy lenými a koordinovanými didaktickými prost edky, od výuky jednotlivých p edm t, p es pr ezová témata, a po krátkodobé i dlouhodobé projekty, sm ující k aktivnímu p ístupu ák, k poznávání a e ení problém i k rozvoji jejich kritického my lení. Pova ujeme za nutné nazna it cestu k zdravému ivotnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického pro itku, k zájmu o v ci ve ejné jak lokální, tak globálního charakteru. Program sleduje rozvíjení klí ových kompetencí ák, d le itých pro ivot ka dého jedince, propojujících navzájem více vzd lávacích oblastí a obor a tvo ících základ celkové vzd lanosti ák. Porozum t filozofii VP není slo ité. Program je orientován na áka, respektuje jeho osobnostní mo nosti i individuální pot eby, klade d raz na v estranný rozvoj osobnosti. Má áka vybavit v ím pot ebným pro úsp ný a radostný ivot. D le ité je vytvá et pohodové kolní prost edí, které tvo í nejenom kolní prostory, ale pohodu prost edí vytvá ejí lidé, kte í zde pracují a kte í toto prost edí nav t vují. D raz je kladen na vytvá ení bezpe ného klimatu a prostoru pro aktivitu, na snahu vytvo it ze koly místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se uplatní individuální zvlá tnosti ka dého dít te a jeho právo na r znost a individuální tempo. Velký d raz chceme klást na výchovné p sobení koly. Bezpe né prost edí a pozitivní sociální klima je podmínkou pro kvalitní u ení. VP p edpokládá smysluplné stanovení cíl výchovn vzd lávacího programu koly, ale také co nejaktivn j í zapojení ák do procesu u ení, co nejefektivn j í práci s informacemi, chceme, aby áky obklopovalo to, o em se u í, co vyrobili a pro ili. U í se plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit. Chceme pozitivn rozvíjet vnit ní motivaci ák. K tomu jsou nezbytné smysluplnost u iva a inností, mo nost mít vliv na volbu t chto inností a spolupráce. VP umo uje efektivní profesionální a promy lenou práci u itele, který vyu ívá nejvhodn j í metody a formy práce, kterými vedeme áky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounále itosti a vzájemnému respektu. D le itá pro rozvoj koly je i podpora dal ího vzd lávání v ech pracovník. Základní my lenkou programu je otev ená kola d tem, rodi m, ve ejnosti. Otev enost obsahem vzd lání, demokratickými principy, nabídkou inností, diferencovaným p ístupem, vztahy ve kole, spole nými pro itky u itel, rodi a ák, také zapojením koly i jejich absolvent do ve ejného ivota, jejich profesní orientací, samostatným my lením a odpov dným rozhodováním, chápáním globálních vztah, pochopením a s itím s p írodou, souladem s ivotními a mravními hodnotami. Do VP za azujeme r zné metody, také skupinovou a kooperativní práci, p i které se v tématicky r zn zam ených oblastech setkávají áci r zného v ku, aby star í p edali své dovednosti mlad ím a nau ili se tak být zodpov dnými. ada projekt je v nována preventivním program m.

7 Ná VP chce srovnatelnou pé i v novat ák m nadaným i t m, kterým to ve kole moc nejde, chce klást d raz na v eobecné a rovné vzd lání pro v echny, nebo pro úsp ný rozvoj dít te má velký význam ivot ve vrstevnické skupin, s r znými vlohami, nadáním i vlastnostmi, po ítá i s integrací d tí s LMD a vývojovými poruchami u ení. Chceme se zam ovat i na áky nadané, chceme jim vytvo it maximální podmínky pro jejich rozvoj. Chceme dále rozvíjet silné stránky koly a maximáln eliminovat a napravovat to, co pova ujeme za nedostatky. Významnou oblastí, kterou chceme vyu ívat je komunikace s ve ejností zejména rodi ovskou a publika ní. Tady kola získává jméno, dává o sob v d t. Zapojujeme se do mezi kolních sout í, olympiád i zápas. Obstáli jsme v testování Kalibro, z n ho nám vyplynulo to, na em chceme stav t, co pova ujeme za silnou stránku koly a v em jsme vysoce hodnoceni na imi áky i jejich rodi i. Toti vytvá ení bezpe ného prost edí, kde vládnou partnerské vztahy, vzájemný respekt a kde je siln zako en n pocit jistoty a radost z kreativního u ení.

8 3.2. Výchovné a vzd lávací strategie na úrovni koly V ichni u itelé na í koly se dohodli, e budou ve výuce vyu ívat tyto výchovné a vzd lávací strategie: KOMPETENCE K U ENÍ B hem výuky u itelé kladou d raz na tení s porozum ním, práci s textem a vyhledávání informací. U itelé vedou áky k sebehodnocení ve v ech vyu ovacích p edm tech. U itelé podn cují tvo ivost ák a ve vhodných p ípadech umo ují ák m realizovat vlastní nápady. KOMPETENCE K E ENÍ PROBLÉMU U itelé vedou áky tak, aby hledali r zná e ení problém a svá e ení si dokázali obhájit. U itelé motivují áky v co nejv t í mí e problémovými úlohami z praktického ivota. U itelé vedou áky k aktivnímu podílu na v ech fázích innosti na plánování, p íprav, realizaci i hodnocení. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ U itelé vedou áky k vhodné komunikaci se spolu áky, s u iteli a ostatními dosp lými ve kole i mimo kolu. U itelé u í áky vhodnou formou obhajovat sv j vlastní názor, argumentovat a zárove naslouchat názor m jiných. U itelé podporují p átelské vztahy ve t íd, mezi t ídami i kolami. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ U itelé mimo jiné pou ívají skupinovou práci i vzájemnou pomoc p i u ení. U itelé vedou áky k respektování spole n dohodnutých pravidel chování, na jejich formulaci se spole n podílejí. U itelé vedou áky k odmítavému postoji ke v emu, co naru uje dobré vztahy mezi áky. KOMPETENCE OB ANSKÉ U itelé i áci respektují práva i povinnosti stanovené nejen kolním ádem. U itelé i áci respektují individuální rozdíly, kulturní i nábo enské odli nosti spolu ák ve t íd kola vítá áky z celého sv ta. U itelé vedou áky k tomu, aby jednali zodpov dn a uv dom le ve kole i na pobytové akci. KOMPETENCE PRACOVNÍ U itelé vedou áky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými mo nostmi p i profesní orientaci. Pestrou nabídkou zájmových útvar u itelé podn cují u ák zájem o dal í orientaci. Na kole je vypracován celo kolní plán k volb povolání.

9 3.3. Zabezpe ení výuky ák se speciálními vzd lávacími pot ebami a výuky ák mimo ádn nadaných Vzd lávání ák se speciálními vzd lávacími pot ebami - áci se specifickými poruchami u ení áky, u kterých se projevují p íznaky n které z vývojových poruch u ení, posíláme se souhlasem rodi na vy et ení do pedagogicko-psychologické poradny. Na základ vy et ení a doporu ení poradny jsou pak tyto d ti za azovány do reeduka ní pé e. S d tmi pracují zku ené a vy kolené u itelky. Ka dý týden probíhá jedna vyu ovací hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodi. V p ípad, e pedagogicko-psychologická poradna nebo speciáln pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu u ení a doporu í integraci v rámci kmenové t ídy, je vypracován individuální vzd lávací plán, podle kterého se v pr b hu kolního roku pracuje. P i klasifikaci t chto d tí p ihlí íme k vývojové poru e a hodnotíme s tolerancí. Na ádosti rodi je mo né hodnotit áka v n kterých p edm tech slovn. znevýhodn ním - áci se sociálním Specifickou pé i v nujeme také ák m z rodinného prost edí s nízkým sociáln kulturním a ekonomickým postavením. Nejen jim umo ujeme plnohodnotný rozvoj jejich schopností a nadání v b né kolní praxi, zapojujeme je do kolektivu, posilujeme jejich sebev domí, ale p edev ím jim nabízíme kálu volno asových aktivit a umo ujeme jim tak zapojit se do krou k i akcí koly podle jejich zájmu.tímto se je také sna íme chránit p ed nebezpe ím sociáln patologických jev. Vzd lávání ák mimo ádn nadaných Za azení nadaných ák do základního vzd lávání vy aduje od u itel náro n j í p ípravu na vyu ování v jednotlivých p edm tech. Pro tyto áky je zapot ebí zvý ené motivace k roz i ování základního u iva do hloubky p edev ím v t ch vyu ovacích p edm tech, které reprezentují nadání dít te. V rámci vyu ování matematiky projevují tito áci kvalitní koncentraci, dobrou pam, zálibu v e ení problémových úloh a svými znalostmi p esahují stanovené po adavky. Umo ujeme jim pracovat na po íta i /vzd lávací programy/, individuáln pracovat s nau nou literaturou /hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy/. V dal ích nau ných p edm tech jsou jim zadávány náro n j í samostatné úkoly /referáty k probíranému u ivu, zajímavosti ze sv ta atd./, jsou pov ováni vedením a ízením skupin. Na áky s hudebním nadáním klade u itel vy í nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným zp sobem je zapojuje do inností v hodin mohou doprovázet na hudební nástroj, p edzpívávat píse ák m výtvarn nadaným jsou zadávány náro n j í práce volí r zné techniky, jsou podporováni v mimo kolních aktivitách, nav t vují výtvarné obory p i základních um leckých kolách.

10 áci nadaní spí e technicky, manuáln zru ní, jsou sm ováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných kolou nebo základní um leckou kolou. Pohybov nadaní áci jsou podporováni v rozvíjení v ech pohybových aktivit, p edev ím t ch, kde ák projevuje nejv t í zájem a talent. áci jsou zapojováni do sportovních sout í, a u v rámci koly nebo mimo ni. Reprezentují kolu. Velmi asto se stává, e tito áci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usm r ovat s pedagogickým optimismem a taktn, av ak d sledn. Usm r ujeme áky v osobnostní výchov, vedeme je k rovnému p ístupu k mén nadaným spolu ák m, k toleranci, ochot pomáhat slab ím. Není výjimkou, e vyniká-li ák v jedné oblasti, v jiné je pr m rný. Vzd lávání ák se speciálními vzd lávacími pot ebami t lesné posti ení, LMP Vzd lávání ák t lesn posti ených bude probíhat ve t ídách na 1. a 2. stupni koly formou individuální integrace. áci se budou vzd lávat podle zpracovaného u ebního plánu b ných t íd a na základ individuálních vzd lávacích plán. Ve spolupráci a na doporu ení speciáln pedagogického centra budou realizovány zm ny v u ebním plánu, omezení v t lesné výchov, výtvarné výchov, pracovních innostech, p ípadn v ostatních p edm tech. Proto e kole není bezbariérová, v p ípad t ího t lesného posti ení je nutné po adovat p ítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ákovi p i p izp sobení se kolnímu prost edí, bude pomáhat u itel m p i komunikaci s tímto dít tem, pomáhat p i komunikaci dít te s ostatními áky a také p i komunikaci koly s rodi i posti eného áka. U itel musí áky na p ítomnost posti eného spolu áka p edem p ipravit, stanovit pravidla chování a zp sob komunikace ve t íd i mimo vyu ování. Vzd lávání ák s LMP bude probíhat formou individuální integrace a za pomoci asistenta pedagoga. áci se budou vzd lávat podle individuálního plánu, který bude vycházet z RVP ZV LMP a bude zpracován dle individuálních pot eb áka na základ doporu ení SPC. P i výuce budou áci vyu ívat také u ební materiály pro áky s LMP a r zné kompenza ní pom cky zabezpe ující jejich integraci v b né t íd. Vzd lávání ák s poruchami chování Jedná se o áky hyperaktivní, pop ípad s edukativními problémy, kte í nerespektují n které normy spole enského chování, jsou nep izp sobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzd lávání t chto ák bude probíhat ve t ídách na 1. a 2. stupni koly formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporu ení pedagogické-psychologické poradny se budou áci vzd lávat podle zpracovaného individuálního výchovn -vzd lávacího plánu. V procesu vytvá ení klí ových kompetencí bude nutné klást zvý ený d raz na samostatné rozhodování, kritické my lení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.

11 3.4. Za len ní pr ezových témat 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 1. stupe 2. stupe M/INT PR/INT M/INT PR/INT M/INT PR/INT M/INT VL/INT M/INT VL/INT HV/INT TV/INT M/INT TV/INT M/INT PR/INT TV/INT HV/INT TV/INT M/INT TV/INT M/INT TV/INT TV/INT M/INT TV/INT TV/INT TV/INT M/INT TV/INT M/INT M/INT M/INT M/INT M/INT Seberegulace a sebeorganizace VL/INT VL/INT TV/INT TV/INT Psychohygiena V Kreativita D/INT HV/INT IN/INT M/INT HV/INT M/INT SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí NJ/INT Mezilidské vztahy PR/INT PR/INT PR/INT HV/INT TV/INT Komunikace HV/INT IN/INT HV/INT TV/INT HV/INT NJ/INT M/INT V NJ/INT HV/INT TV/INT HV/INT NJ/INT M/INT NJ/INT TV/INT NJ/INT Kooperace a kompetice TV/INT MORÁLNÍ ROZVOJ e ení HV/INT M/INT M/INT M/INT

12 problém a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika M/INT HV/INT M/INT M/INT 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA Tematické okruhy Ob anská spole nost a kola Ob an, ob anská spole nost a stát Formy participace ob an v politickém ivot Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování 1. stupe 2. stupe PR/INT PR/INT PR/INT VL/INT VL/INT IN/INT TV/INT TV/INT NJ/INT TV/INT D/INT D/INT D/INT D/INT D/INT D/INT 3. VÝCHOVA K MY LENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy Evropa a sv t nás zajímá 1. stupe 2. stupe Den jazyk - projekt HV/INT HV/INT Den jazyk - projekt NJ/INT HV/INT NJ/INT IN/INT

13 Objevujeme Evropu a sv t Jsme Evropané D/INT HV/INT D/INT HV/INT D/INT NJ/INT D/INT HV/INT 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy Etnický p vod Multikultura Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupe 2. stupe Den jazyk - projekt Vánoce - projekt Den jazyk - projekt HV/INT HV/INT NJ/INT Vánoce - projekt NJ/INT NJ/INT TV/INT TV/INT D/INT D/INT HV/INT HV/INT HV/INT NJ/INT D/INT D/INT NJ/INT 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Ekosystémy PR/INT 1. stupe 2. stupe PR/INT PR/INT F/INT CH/INT CH/INT

14 Základní podmínky ivota PR/INT F/INT CH/INT F/INT CH/INT Lidské aktivity Vztah lov ka k prost edí D/INT Den Zem projekt V PR/INT PR/INT PR/INT D/INT HV/INT V Den Zem - projekt HV/INT M/INT CH/INT HV/INT TV/INT CH/INT M/INT CH/INT HV/INT NJ/INT TV/INT CH/INT M/INT 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Kritické tení a vnímání mediálních sd lení Interpretace vztahu mediálních sd lení a reality Stavba mediálních sd lení Vnímání autora mediálních sd lení Fungování a vliv médií ve spole nosti Tvorba mediálního sd lení Práce v realiza ním týmu 1. stupe 2. stupe IN/INT NJ/INT NJ/INT TV/INT D/INT NJ/INT

15 3. 5. Projekty B hem kolního roku tradi n prob hnou t i celo kolní projekty: Den jazyk Vánoce prosinec Den Zem NÁZEV: DATUM: MÍSTO: P EDM T: RO NÍK: Den jazyk 26. zá í Z Senice na Hané eský jazyk, anglický jazyk, vlastiv da, zem pis, výtvarná výchova, pracovní innosti, hudební výchova, n mecký jazyk, ob anská výchova ro ník Cíl projektu: - seznámit se s rozmanitostí r zných kultur, jejich tradicemi a hodnotami a na tomto základ si uv domit svou vlastní kulturní identitu, - rozvíjet smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, - rozvíjet mezilidské vztahy ve kole, mezi kolou a obcí, - komunikovat, spolupracovat a vzájemn se respektovat p i spole ných aktivitách Rozvíjené kompetence: Metody a formy práce: Kompetence k u ení Kompetence komunikativní Kompetence k e ení problému Kompetence sociální a personální Kompetence ob anská Kompetence pracovní projektové vyu ování skupinová práce exkurze, besedy, výstavy Souvislosti s pr ezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Sociální rozvoj - Morální rozvoj Výchova demokratického ob ana Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova

16 NÁZEV: DATUM: MÍSTO: P EDM T: RO NÍK: Vánoce prosinec Z Senice na Hané eský jazyk, anglický jazyk, vlastiv da, zem pis, výtvarná výchova, pracovní innosti, hudební výchova, n mecký jazyk, t lesná výchova, d jepis, ob anská výchova, rodinná výchova ro ník Cíl projektu: - respektovat, chránit a oce ovat na e tradice a kulturní i historické d dictví, - zapojovat se do kulturního d ní, - prohlubovat empatii na základ vlastního pro itku, - rozvíjet smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, - rozvíjet mezilidské vztahy ve kole, mezi kolou a obcí, - komunikovat, spolupracovat a vzájemn se respektovat p i spole ných aktivitách Rozvíjené kompetence: Kompetence k u ení Kompetence komunikativní Kompetence k e ení problému Kompetence sociální a personální Kompetence ob anská Kompetence pracovní Metody a formy práce: projektové vyu ování skupinová práce exkurze, besedy, výstavy Souvislosti s pr ezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Multikulturní výchova Mediální výchova - Osobnostní rozvoj - Sociální rozvoj - Morální rozvoj

17 NÁZEV: Den Zem DATUM: 22. dubna MÍSTO: Z Senice na Hané P EDM T: eský jazyk, anglický jazyk, vlastiv da, zem pis, prvouka, p írodov da, p írodopis, výtvarná výchova, pracovní innosti, hudební výchova, n mecký jazyk RO NÍK: ro ník Cíl projektu: - vést k pochopení komplexnosti a slo itosti vztah lov ka a ivotního prost edí a k poznání významu odpov dnosti za jednání spole nosti i ka dého jedince, - vést k aktivní ú asti na ochran a utvá ení prost edí, - rozvíjet smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, - rozvíjet mezilidské vztahy ve kole, mezi kolou a obcí, - komunikovat, spolupracovat a vzájemn se respektovat p i spole ných aktivitách Rozvíjené kompetence: Kompetence k u ení Kompetence komunikativní Kompetence k e ení problému Kompetence sociální a personální Kompetence ob anská Kompetence pracovní Metody a formy práce: projektové vyu ování skupinová práce exkurze, besedy, výstavy Souvislosti s pr ezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Sociální rozvoj - Morální rozvoj Výchova demokratického ob ana Výchova k my lení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Mediální výchova

18 4. U EBNÍ PLÁN PRVNÍ STUPE Organizace sou ástí ka dodenní výuky je ranní komunita zam ená na pozitivní lad ní, spolupráci, komunikaci, posilování vzájemnosti, spole né i individuální plánování, motivaci na konci ka dého týdne provádíme se áky reflexi zam enou na pojmenování nových poznatk, zku eností, pocit a pro itk, na sebehodnocení i vzájemné hodnocení sou ástí výuky je pr b né hodnocení i sebehodnocení zam ené na pozitivní motivaci ák písemné hodnocení provádí u itel nejmén jedenkrát za m síc formou zprávy do Informa ní kní ky, kam pr b n zaznamenává i m itelné výsledky test, zkou ek vyu ující je vázán dodr ováním denního po tu hodin dle rozvrhu, má právo upravovat délku vyu ovací jednotky i p edm tovou skladbu rozvrhu, zodpovídá p itom za dodr ování hygieny práce, bezpe nosti ák i za spln ní týdenního u ebního plánu domácí úkoly zam ujeme p edev ím na pravidelnou etbu práci s knihou a problémové úkoly, které u í d ti hledat, p emý let, navazovat kontakt s okolím, samostatn objevovat. Hodnocení t ída hodnocení známkou U ební plán na 1. stupni Celkem eský jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Vlastiv da P írodov da Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Pracovní innosti CELKEM

19 4.1. Klí ové kompetence výstupy Kompetence k u ení Výstupy: 1. období /1. 3. ro ník/ s pomocí u itele i rodi vyu ívá vhodné zp soby, metody u ení a plánuje domácí p ípravu, chce se u it /je motivován k u ení/ osvojuje si b n u ívanou slovní zásobu, porozumí zadání úkolu, dovede se zeptat na slova i formulace, kterým nerozumí operuje s obecn u ívanými termíny, znaky a symboly, se kterými se v jednotlivých p edm tech a b ném ivot setkává, zajímá se o poznatky z p írody, ivota d tí i dosp lých pod vedením u itele d lá jednoduchá pozorování a experimenty, dovede zaznamenat nebo nakreslit zji t né výsledky, spolu s ostatními áky i u itelem se pokou í formulovat záv ry dovede vysv tlit, k emu je dobré u it se, pln ním svých kolních povinností projevuje pozitivní vztah k u ení, u í se posoudit vlastní výkon a výkon spolu ák, na základ sebehodnocení i hodnocení u itele se sna í zlep it tam, kde zaostává 2. období / ro ník/ poznává, jaký zp sob u ení mu nejvíce vyhovuje a sna í se jej vyu ívat, plánuje si vlastní u ení, samostatn plní své u ební povinnost orientuje se v n kolika r zných informa ních zdrojích, vyhledává v nich pot ebné informace, které dovede srozumiteln sd lit operuje s obecn u ívanými termíny, znaky a symboly, se kterými se v jednotlivých p edm tech a b ném ivot setkává, umí poznatky z jednotlivých oblastí ivota propojit s novými informacemi a vyu ít je p i pln ní r zných úkol na základ instrukcí pozoruje a experimentuje, navrhuje e ení, jak dané výsledky zaznamenat, pokou í se vyvodit záv ry rozli í rozdíly mezi vzd laným a nevzd laným lov kem, vysv tlí dopad vzd lanosti na kvalitu lidského ivota, ke zlep ení svého u ení vyu ívá sebehodnocení, uv domuje si své slabiny v u ení a navrhne n kolik mo ností, jak je odstranit Strategie a specifické metody: - maximální pozornost v novat tení s porozum ním - za azovat práci s mnoha informa ními zdroji a médii, ve kterých ák informace vyhledává, získává a zpracovává pro dal í u ení /aktuality, referáty, výpisky/ - zadávat dlouhodobé úkoly, p i nich ák musí své innosti organizovat, plánovat, problematiku vysv tlovat /projekty, tématické nebo ro níkové u ivo/ - p edkládat ák m u ivo zajímavé, prakticky vyu itelné, vhodn strukturované, p im eného rozsahu i náro nosti - podn covat my lení a tvo ivé aktivity ák, poskytovat prostor pro rozhodování o vlastním u ení /výb rem u ebních cíl, úloh, metod atd./ - povzbuzovat a vést áky ke kladení otázek, dávat prostor pro diskusi

20 - zvy ovat sebed v ru ák a motivaci k u ení pozitivním a astým hodnocením - áky motivovat k u ení ú astí v r zných sout ích, olympiádách a celostátních testováních /Kalibro, Scio/ a jinými zajímavými innostmi ve vyu ovacích hodinách /sout e, kvizy, hry, testy/ - poznat ákovu osobnost, jeho styly a zp soby u ení, zadávanými úkoly podporovat dosahování optimálních výkon ka dého áka /individualizované u ení, vnit ní diferenciace/ - vytvá et ákovská portfolia - informace, které ák pot ebuje k dal ímu u ení, systematicky spirálovit opakovat a procvi ovat prost ednictvím r zných inností - vyu ívat metody efektivního a aktivního u ení, my lenkové a pojmové mapy, tením a psaním ke kritickému my lení, volné psaní, expertní skupiny, projektová výuka, demonstra ní metody, laboratorní práce, experiment, pozorování, metody práce s textem /I.N.S.E.R.T., podvojný deník, trojitý deník/ a r zné metody tení /s p edvídáním, studijní tení, dopl ovací tení aj./ Kompetence komunikativní Výstupy: 1. období /1. 3. ro ník/ respektuje základní komunika ní pravidla v rozhovoru srozumiteln se vyjad uje v b ných komunika ních situacích vyu ívá vhodné jazykové i zvukové prost edky podle situace 2. období /4. 5. ro ník/ respektuje základní komunika ní pravidla v rozhovoru vyjad uje my lenky srozumiteln, souvisle a kultivovan pou ívá vhodné verbální i nonverbální prost edky ovládá komunikaci telefonem pro d le itá sd lení vyu ívá komunikativní dovednosti pro bezpe né sou ití ve skupin vrstevník i v b ném ivot Strategie a specifické metody: - navodit atmosféru bezpe né a p átelské komunikace - spole n se áky tvo it a respektovat pravidla slu ného sou ití, komunikace, hodnocení výkony svých i ostatních - pravideln za azovat metodu rozhovoru, vypravování, diskuse, besedy, metody dramatizace, komunitní kruh, p tilístek - vést áky k hlasité prezentaci a hodnocení práce jednotlivc i skupin nap. p i skupinové, kooperativní i projektové výuce

21 Kompetence k e ení problém Výstupy: 1. období / ro ník/ rozpozná úkol /nebo jeho ást/, kterému nerozumí, s kterým si neví rady a dovede se zeptat pokou í se u n kterých úkol hledat více e ení projeví dostatek v le a vytrvalosti k e ení i slo it j ích úkol na p im ené úrovni vysv tlí spolu ák m své postupy, úvahy, e ení 2. období /4. 5. ro ník/ rozpozná problém a projevuje snahu i vytrvalost jej e it s pomocí u itele analyzuje, co k e ení problému zná a co musí vyhledat s pomocí u itele vybere vhodné informa ní zdroje a vyhledá v nich nezbytné údaje pokusí se navrhnout více e ení a ov it jejich správnost pokusí se vy e it problém /vybrat vhodná e ení/, kdy se mu to neda í, po ádá u itele i spolu áka zhodnotí, nakolik úkol zvládl, srozumiteln vysv tlí ostatním vlastní postupy a výsledky e ení osv d ené postupy se sna í uplatnit p i e ení obdobných úkol Strategie a specifické metody: - zadávat úkoly, které mají více e ení, úkoly s neúplnými i nadbyte nými údaji - klást problémové otázky a nechat dostatek asu na jejich odpov di /Pro? ím se li í? Jak je to mo né? Co mají podobné? Srovnej! Jak bys vysv tlil? Jak lze pou ít? Co si o tom myslí?/ - odbourat strach z chyby, podporovat e ení úkol formou pokus, omyl - u it se pracovat s chybou /hledat a opravovat chyby úmyslné, vlastní i spolu ák, pou it se z nich/ - seznamovat áky se zajímavými p ípady a situacemi - podporovat objevování, pátrání, hledání originálních e ení - vyu ívat metody brainstorming, diskuse, metodu e ení problém, pokusy, experimenty, laboratorní práce, hry, sout e, olympiády, testy, ty sm rky, k í ovky, kvizy, projektovou výuku Kompetence sociální a personální Výstupy: 1. období /1. 3. ro ník/ spoluvytvá í a respektuje základní pravidla dohodnutá pro sou ití skupiny t ídy p i spole ném úkolu projevuje dostate né úsilí a ochotu spolupracovat s ostatními respektuje spolu áky i autoritu u itele a dal í dosp lé dovede spolu áky pochválit, povzbudit, ocenit, ale také kultivovan íct negativní hodnocení

22 2. období /4. 5. ro ník/ spoluvytvá í a respektuje základní pravidla dohodnutá pro sou ití skupiny, pro skupinovou práci v týmové práci p ijme r zné role a p ispívá ke spln ní spole ného úkolu, po ádá o pomoc, pomoc ochotn poskytne p i diskusi respektuje názory ostatních, doká e prosadit i sv j názor, sna í se pou it z kladných p íklad rozpozná a odmítne negativní vlivy, návrhy a názory patologických skupin /part/ i jednotlivc projevuje dostatek sebev domí a zárove úcty k ostatním, tak e se dovede bránit ikan a jiným druh m skupinového násilí Strategie a specifické metody: - v hojné mí e vyu ívat u ení pomocí napodobování, p sobení vzor a p íklad - metoda hraní rolí, dramatická výchova, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka /práce ve dvojicích/, sn hová koule Kompetence pracovní Výstupy: 1. období /1. 3. ro ník/ zvládá základní sebeobslu né úkony, plní si základní pracovní povinnosti udr uje v po ádku pracovní místo, aktovku a pom cky do koly bezpe n pracuje s jednoduchými nástroji a materiály, pracuje podle návodu i instrukcí vá í si práce ostatních 2. období /4. 5. ro ník/ vá í si práce ostatních, rozeznává a odsuzuje v echny formy vandalství pou ívá bezpe n a ú inn materiály, nástroje a vybavení, dodr uje vymezená pravidla, pokyny rozvíjí svoje zájmy a schopnosti v zájmu v estranného rozvoje a dal ího uplatn ní Strategie a specifické metody: - zapojovat do výuky co nejvíce rozmanitých praktických inností - vyráb t r zné pom cky, soubory p írodnin, sbírky, plánky apod. - vyu ívat p i výuce pozorování, experimentování, laboratorní práce, práce na po íta i, po izování fotodokumentace, videozáznam aj. - projektová výuka

23 Kompetence ob anské Výstupy: 1. období /1. 3. ro ník/ respektuje odli nosti mezi spolu áky, ke v em se chová slu n zná svá práva ve kole i mimo ni a plní si své povinnosti pozná nebezpe nou situaci a dovede p ivolat pomoc aktivn se zapojuje do kulturního i sportovního d ní koly, p ípadn obce chrání si své zdraví ve kole i mimo ni dodr uje základní zásady ohleduplného a bezpe ného chování 2. období /4. 5. ro ník/ respektuje odli nosti vzhledové, odli né názory, návyky i p esv d ení mezi spolu áky, spoluob any a ke v em se chová slu n zná svá práva ve kole i mimo ni a plní si své povinnosti, ví, kam se obrátit, pokud je ob tí týrání, ikany poskytuje 1. pomoc p i lehkých úrazech, dovede p ivolat pomoc dodr uje základní pravidla bezpe nosti v dopravním provozu, p i pobytu ve kole i v p írod projevuje pozitivní vztah k tradicím, knihám, k um leckým díl a historickým památkám aktivn se zapojuje do kulturního d ní a sportovních aktivit dle svých zájm zapojuje se a pomáhá organizovat r zné aktivity sm ující k ochran ivotního prost edí, uplat uje je v ka dodenním ivot / et í elekt inou, vodou, t ídí odpad aj/ Strategie a specifické metody: - v hojné mí e vyu ívat u ení pomocí napodobování, p sobení vzor a p íklad - pravideln po ádat zajímavé besedy s odborníky na aktuální témata - metoda hraní rolí, dramatická výchova, komunitní kruh - za azovat do ivota koly ekologické aktivity - sledování a rozbor historických dokument 5. U EBNÍ OSNOVY 1. STUPN

24 6. U EBNÍ PLÁN DRUHÝ STUPE Organizace Výuka probíhá dle pot eby v libovolných prostorách koly i mimo kolu za p edpokladu dodr ování pravidel bezpe nosti ák. Domácí úkoly sm ujeme na rozvoj schopnosti pracovat s textem, vyhledávat, zkou et, pátrat, zobec ovat, komunikovat. Souhrnné i pr b né texty v domostí promý líme tak, aby neov ovaly pouze znalost, ale i dovednost jejich zji ování, pochopení souvislostí a schopnost aplikace. Hodnocení a sebehodnocení je nedílnou sou ástí vyu ovací hodiny a pou íváme je jako návod k dal í ákov práci. Hodnocení ro ník hodnocení známkou U ební plán na 2. stupni Vzd lávací obory Celkem eský jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika D jepis Ob anská výchova Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví T lesná výchova Pracovní innosti Volitelné p edm ty CELKEM

25 Nabídka volitelných p edm t : výpo etní technika, seminá z eského jazyka, seminá z matematiky, seminá z ekologie, praktika ze zem pisu, n mecký jazyk, ruský jazyk, konverzace v anglickém jazyce 7. U EBNÍ OSNOVY 2. STUPN 8. VOLITELNÉ P EDM TY 9. HODNOCENÍ ÁK 10. AUTOEVALUACE KOLY Oblasti autoevaluace Vzd lávací program Podmínky vzd lávání Cíle a kritéria autoevaluace Mapování realizace VP Úrove ízení koly Prostorové a materiální podmínky Klima koly Za le ování a podpora ák Nástroje autoevaluace pozorování, evidence pozorovaných jev, ankety, hospitace, vn j í autoevaluace porady vedení koly, pedagogické rady, spolupráce s kolskou radou, vyhodnocování pozitiv a negativ pozorování, hospitace, po adavky u itel a rodi, dodr ování zákonných norem ankety, spolupráce s ákovskými samosprávami a rodi i, jednání pedagogických rad a vedení koly hospitace, podpora vzájemné komunikace u itel vychovatel výchovného poradce pop. psychologa i speciálního pedagoga z odborného pracovi t asové rozvr ení evalua ních inností pr b n v období pedagogických rad listopad, erven v období pedagogických rad pr b n

26 Pr b h vzd lávání /u itel/ Podpora dosahování hospitace, prezentace, vzd lávacích cíl ákovské práce pr b n Rozvoj strategií u ení hospitace pr b n Rozvoj osobnostních Dotazník ák m, a sociálních hospitace, ízený zp sobilostí rozhovor s u iteli a pr b n áky Rozvoj praktických hospitace, ákovské pr b n návyk a dovedností Za le ování a podpora ák práce hospitace, rozhovor pr b n Oblasti autoevaluace Výsledky vzd lávání / áci/ Vztah rodi ke kole Cíle a kritéria autoevaluace Dosahování vzd lávacích cíl Projevy strategií u ení Projevy osobnostní a sociální zp sobilosti Projevy praktických návyk a dovedností Srovnávací, dovednostní a znalostní testování ák Nástroje autoevaluace rozhovor,hospitace, rozbor ákovských sebehodnotících a hodnotících výrok, spolupráce s odborníky hospitace, ákovské práce rozhovor, anketa ák m hospitace, pozorování zadávání srovnávacích test ankety, spolupráce se kolskou radou a z izovatelem asové rozvr ení evalua ních inností pr b n pr b n pr b n pr b n dle sledovaných jev v období pedagogických rad a jednání R Evaluace koly je systematické posuzování innosti koly a výsledky tohoto posuzování slou í jako zp tná vazba ke korekci vlastní innosti a jako východisko pro dal í práci koly. 1/ Externí evaluace koly Jedná se o evaluaci, která je vedena aktéry, kte í nejsou p ímo zapojeni do aktivity koly s cílem srovnávat výstupy práce koly s jinými subjekty a v kone ném d sledku nést plnou odpov dnost za kvalitu práce celé koly.

27 Cermat celostátní testy pro hodnocení dovedností v eském jazyce, matematice a ve studijních dovednostech pro áky 5. a 9. ro níku Kalibro dotazníky pro áky, rodi e i u itele, které mapují klima koly Výstupy z jednání kolské rady a SRP 2/ Vnit ní evaluace koly /autoevaluace/ Jedná se o hodnocení koly, které provád jí ú astníci vzd lávacího procesu vedení koly, u itelé, áci a slou í k systematickému posuzování innosti koly.

28 11. P ÍLOHY KOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Motto: Co sly ím, vidím, o em mohu diskutovat a mohu to d lat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvi uji, to m m ní. man elé Janíkovi HLAVNÍ CÍL: 1. Nau it d ti rozhodovat se pro zdrav j í alternativu. 2. Vybavit áky znalostmi, dovednostmi, vyp stovat v nich eb í ek hodnot, kde zdraví stojí na jednom z prvních míst. 3. Vypracovat projekty : ikana M síc zdravého ivotního stylu Pr vodními znaky zdraví jsou: pozitivní my lení, radost ze ivota, du evní pohoda, vyrovnanost, pocit bezpe í, schopnost p ekonávat p eká ky, u it se z vlastních chyb, vyrovnávat se se stresy, absence nemocí, fyzická aktivita, tvo ivost, nezávislost na návykových látkách, pocit ivotní rovnováhy, schopnost relaxace, existence ivotních cíl a vytrvalost v jejich realizaci. PLÁN INNOSTI: 1. Seznámení editele koly s programem Seznámit editele koly s hlavními úkoly programu. Leden Seznámení koleg s filozofií programu Seznámit se základními body plánu a zaanga ovat je do jeho realizace Únor 2007 Zajistit pr b nou spolupráci s vedením koly, výchovným poradcem a mezip edm tovou spolupráci. 3. Uspo ádat aktivity pro rodi e Informovat výbor SRP a kolskou radu a získat jejich podporu a pomoc.

29 Leden 2007 Zá í 2007 pr b n Na t ídních sch zkách a p i osobních pohovorech s rodi i informovat o zám rech a zp sobech realizace programu P ipravit tematické listy pro rodi e ák devátých t íd. Kv ten 2007 pr b n 4. Spolupracovat s ostatními odborníky P i realizaci programu a e ení problém spolupracovat s PPP Olomouc, s nízkoprahovými za ízeními, léka i, odd lením pé e o rodinu, sociálními kurátory, m stskou policií. pr b n 5. Spolupráce se státní a místní samosprávou Spolupracovat s Obecním ú adem v Senici na Hané, Ú adem práce v Olomouci a Krajským ú adem v Olomouci. pr b n 6. Propagace K propagaci vyu ívat zejména kolní asopis, kolní rozhlas, regionální tisk, zpravodaj obce Senice na Hané a Zpravodaj Olomouckého kraje. pr b n 7. Aktivity pro áky Priority pro jednotlivé ro níky ro ník Výchova ke zdravému ivotnímu stylu a základy etické a právní výchovy Navozování p íznivého psychosociálního klimatu ve kole V asné odhalování specifických poruch u ení i jiných posti ení ro níku Výchova ke zdravému ivotnímu stylu,rozvoj etického a právního v domí, ob anských postoj V estranný rozvoj osobnosti áka, vylou ení rizik V problémových t ídách aplikace metod aktivního sociálního u ení Klást zvý ený d raz na spolupráci s rodi i

30 Nabídka volno asových aktivit ro ník Výchova k odpov dnosti za zdraví své i ostatních Vytvá ení eticky hodnotných postoj a zp sob chování Pozornost rizikovým skupinám ák Spolupráce koly p i vyu ívání volného asu d tí, mimo kolní výchova D v ryhodné a dostupné poradenství Zvý ený d raz na spolupráci s rodi i Nabídka volno asových aktivit Systematická profesní p íprava TEMATICKÉ BLOKY Leden únor Zdravá vý iva, alternativní sm ry, stravovací a pitný re im. Osobní bezpe í, problémy ikany. Tvorba plakát na téma ikana Lekto i: koordinátorka, u itelé Rv a P, vychovatelka D, t ídní u itelé Beseda s Policií R Sout Týden zdravé vý ivy - rozhlasové relace, úkoly na nást nce, zhodnocení, vyhlá ení vít z ro ník, termín poslední týden v únoru Nám ty pro t. hodiny: zadání dotazník týkajících se bezpe í ve kole i mimo ni. Vyhodnocení v rámci ro ník. Výchova k toleranci a podporování spolupráce. B ezen - duben Nácvik efektivní komunikace, odmítnutí drogy, návrh neznámých lidí. Bezpe nost v doprav jak se podílí drogy na nehodovosti a úrazech v doprav. Lekto i: koordinátorka, u. Rv, Ov, t. u itelé Láska ano,d ti ne p edná ka MUDr. Ková /pro áky 8.ro níku/ Sout ve znalosti dopravních p edpis a dovedností v jízd na kole T ídní kola - b ezen kolní kolo duben Nám ty pro t. hodiny: pobyt ák v cizím prost edí dodr ování pravidel bezpe ného pohybu, nácvik komunikace s cizími lidmi.

31 Kv ten erven Prevence zneu ívání návykových látek, volný as d tí. Ochrana ivotního prost edí. Lekto i: koordinátorka, vedoucí krou k, u itelé chemie, p írodopisu, rodinné výchovy, t. u itelé, lekto i Slu ákova, rodi e. Kv ten beseda s kurátory erven spole ná akce s rodi i Nám ty pro t. hodiny: posílení schopnosti elit tlaku k u ívání návykových látek zvý eným sebev domím, nácvik schopnosti obstát v kolektivu a e it problémy sociáln p im eným zp sobem. Zá í - íjen Rozvoj osobnosti, handicapovaní lenové spole nosti. Zájmová innost. Lekto i: koordinátorka, u itelé, vych. D, lenové spolk B hem zá í a íjna t ídní u itelé vypracují p ehled zájmové innosti ve t íd. Vytipují áky, se kterými je nutno dále pracovat. Beseda se zástupci Policie R Nám ty pro t. hodiny: spole né vytvo ení pravidel sou ití ve t íd, výchova k toleranci, podporování spolupráce, nácvik komunika ních a sociálních dovedností, um t vyjád it své pot eby, emoce a dovednosti. Listopad prosinec Základy du evní a t lesné hygieny, re im dne, ochrana zdraví, nemoci, pé e o nemocného. Lekto i: koordinátorka, t ídní u itelé, u itelé Rv, Ov, vych. D Informace Státního zdravotního ústavu /jak postupovat p i krvavém poran ní pohozenou infek ní jehlou /, prevence pohlavních onemocn ní, infekce virem HIV. Spolupráce s Centrem ve ejného zdraví, Ovesná 283/3 Olomouc p edná ka k tematu m síce po domluv pro áky 1. i 2. stupn.

32 8. Konzulta ní hodiny, nást nka, schránka na dotazy Konzultaci je mo no dohodnout soukrom s koordinátorkou na jakýkoliv termín. 2x týdn od 12:30 13:00 v klubovn koly. Nást nka s tématem m síce je umíst na v p ízemí koly. áci se mohou seznámit podrobn ji s tématem m síce, nabízí jim mo nosti na vyu ití volného asu, vede je k p emý lení nad r znými problémy dospívání. Uvádí p ehled nejd le it j ích telefonních ísel a poraden. Schránka na dotazy je umíst na v p ízemí. Je nat ena mod e a nadepsána SCHRÁNKA NAD JE. Své dotazy áci mohou posílat na 9. Knihovna, videotéka, propaga ní materiál Knihovni ka, propaga ní materiály i videokazety jsou umíst ny ve sk íni ve sborovn koly. Je dopl ována zejména materiály ze seminá, asopis a po ad televize. V klubovn jsou ák m voln p ístupné publikace a propaga ní materiály státních i nestátních organizací. Materiály jsou nabízeny u itel m pro p ímou práci v hodin i pro samostudium. Koordinátorka bude shroma ovat informace o institucích a organizacích, které v oblasti protidrogové prevence a sociáln patologických jev p sobí v Olomouckém kraji. Ve spolupráci s u iteli rodinné výchovy a výtvarné výchovy prezentují áci své projekty v prostorách koly.

33 11.2. Vzd lávací program pro kolní dru inu Program kolní dru iny navazuje na základní my lenky kolního vzd lávacího programu SV TOZOR. Zam uje se na rozvíjení v ech klí ových kompetencí, obzvlá t kompetence k trávení volného asu, jen jsou d le ité k plnohodnotnému ivotu ka dého jedince. Program kolní dru iny se zam uje na rozvoj áka, jeho u ení a poznání, osvojování základ hodnot, na nich je zalo ena na e spole nost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost p sobící na své okolí. Posiluje u ák elementární podv domí o okolním sv t a jeho d ní, o vlivu lov ka na ivotní prost edí. Vede d ti k poznávání a dodr ování pravidel spole enského sou ití a jejich spoluvytvá ení v rámci p irozeného sociokulturního prost edí. Rozvíjí interaktivní a komunikativní dovednost nonverbální i verbální. Stimuluje a podporuje r st a neurosvalový vývoj dít te, podporuje jeho fyzickou pohodu, rozvíjí jeho t lesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu. Podporuje rozvoj jeho pohybových a i manipula ních dovedností. Umo uje p ípravu na vyu ování a zaji uje odpo inkové innosti, jak aktivní, tak i klidové. Sna í se vytvá et vhodné podmínky k získávání a rozvíjení klí ových kompetencí ka dého jedince na úrovni, která je pro n ho osobn dosa itelná. Ke vzd lávání podn cuje áky na základ jejich zájmu a uskute uje jej formou pravidelné výchovné, vzd lávací a zájmové innosti(individuální práce, práce ve skupinkách, práce v kolektivu ), p íle itostnými akcemi( náv t vy knihovny, sout e ) a nabídkou spontánních aktivit. Sna í se zaji ovat individuální pot eby a zájmy jednotlivých d tí. Z nejd le it j ích prost edk, které systematicky pou íváme a chceme dále pou ívat: - áci se spolupodílejí na plánování, p íprav, realizaci, hodnocení jednotlivých aktivit i na celkové innosti kolní dru iny - rodi e si mohou prohlédnout výtvarné práce svých d tí na nást nkách v prostorách D - podle okolností mají d ti mo nost vybrat si z více nabízených inností

34 lov k a jeho sv t 1. Lokální prost edí Vzd lávací a výchovné oblasti Poznávání nejbli ího okolí, organizace koly, kolní dru iny, ur ení významných objekt, pop ípad jejich náv t va. Orientace v prostoru a v ase. Bezpe nost na cest do koly, vycházkách, dopravní výchova. (Kompetence pracovní a ob anské). 2. Lidé kolem nás Osvojení pravidel a zásad vhodného, spole enského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace verbální i neverbální, dodr ování pravidel stolování. ( Kompetence k e ení problému, komunikativní, sociální). 3. Lidé a as Vedení k utvá ení a dodr ování správného re imu, vytvá ení pravidelných návyk. U it se správn a ú eln vyu ít sv j volný as. (Kompetence k trávení volného asu). 4. Rozmanitosti p írody Vycházky a pobyt v p írod, pozorování zm n, poznávání, ur ování, následné výtvarné zpracování, environmentální výchova. (Kompetence k u ení). 5. lov k a jeho zdraví Poznávání sama sebe, prevence a pé e o zdraví, osobní hygiena, pou ení o úrazech a jejich prevenci. Výchova ke zdravému ivotnímu stylu. (Kompetence komunikativní, sociální, personální a ob anské). 6. lov k a um ní Osvojení estetiky, vnímání krásna nejen kolen sebe. Um t se vyjád it pomocí linie, tvaru, barvy. Um t vyjád it pocity dramatická výchova. (Kompetence komunikativní, pracovní).

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání

kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání Dít v úct p ijmout, s láskou vychovat, ve svobod propustit. R.Steiner. Obsah 1. Identifika ní údaje...5 1.1 Název VP...5 1.2 P edkladatel...5 1.3 Z izovatel...5

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Základní kola praktická. Bc. Jana Bli áková

Základní kola praktická. Bc. Jana Bli áková Základní kola praktická Bc. Jana Bli áková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt esky: Diplomová práce obsahuje podrobné informace ze sou asnosti i minulosti základní koly praktické, kolní vzd lávací

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice kolní ád je vydán v souladu s 30 zákona. 561/2004 Sb. o p ed kolním, základním, st edním a vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Mate ská kola Brno, Bellova 2. kolní vzd lávací program. " Kdo si hraje, nezlobí "

Mate ská kola Brno, Bellova 2. kolní vzd lávací program.  Kdo si hraje, nezlobí Mate ská kola Brno, Bellova 2 " Kdo si hraje, nezlobí " 1 Robert Fulghum " V echno, co pot ebuji znát, jsem se nau il v mate ské kole " byl zpracován za ú asti celého týmu zam stnanc koly v souladu s Rámcovým

Více