Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2013/2014

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1 Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název školy Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení / /0300 platby školného MŠ a stravného ŠJ DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Datová schránka ya28n8 Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Základní škola, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna, Školní klub Identifikátor právnické osoby Poslední zápis do školského S účinností od rejstříku: Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. František Viktorin ředitel školy Mgr. Houšková Miloslava- statut. zástupce ředitele školy Radka Havasiová vedoucí MŠ Martina Kühnová vedoucí ŠJ Lenka Purašová vedoucí ŠD Mgr. Dana Štrojsová koordinátor ŠVP Mgr. Jaroslava Vorlová výchovný poradce Jaroslava Šebestová vedení mezd Ing. Pavla Ortová zpracování účetnictví Dagmar Lukáčová hospodářka Jana Navrátilová administrativní a spisový pracovník Spádovou oblast školy tvoří obce: Byšice, Liblice, Hostín, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň

3 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola 74 Základní škola 354 Školní družina 75 Školní klub není stanovena Školní jídelna 250 strávníků 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně technické podmínky školy Základní škola Učebny: 1. st.: ročník 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Počítačová učebna 2 Učebna cizích jazyků 1 Učebna cizích jazyků 2 Multimediální učebna Učebna Fy-Che Kabinet Fy-Che Učebna přírodopisu Komentář (změny v daném školním roce) Učebny jsou modernizované. Tři učebny vybaveny interaktivní tabulí a ve dvou učebnách je umístěný dataprojektor. Postupně je doplňován nový nábytek lavice, skříně. Na 2 st. jsou všechny učebny modernizované. V 6 učebnách jsou interaktivní tabule a v jedné je dataprojektor. Postupně je obměňován nábytek žákovské lavice, skříně. 30 ks PC pro žáky, 1 ks pro učitele, interaktivní tabule, nový nábytek 19 ks PC pro žáky + 1ks PC pro učitele Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek, rozvod vody, malého napětí do žákovských stolů. Nové pracovní stoly a nábytek Vybavena pevně umístěným dataprojektorem. 3

4 Učebna Hv Knihovna Žákovská kuchyňka Školní dílny Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada, atrium Školní hřiště Školní občerstvení Okolí školy Vybavení učebními pomůckami Školní družina Školní jídelna Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením. Notebook, nový nábytek regály pro knihy, žákovské stoly, učitelský stůl. V průběhu roku byl rozšířen knižní fond. Během školního roku bylo zakoupeno 217 nových knih. V současné době tak knihovní fond obsahuje publikací. Vybavena pro výuku předmětu svět práce (vaření) Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Možnost trávení přestávek a volného čas stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. Na školní zahradě vybudováno hřiště pro ŠD. Moderní multifunkční hřiště v blízkosti školy využíváno školou v čase výuky. Pitný režim je zajištěn pitnou fontánkou na 2. stupni a pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené nápoje). Svačinka pomocí automatu s bagetami a sušenkami. Školní jídelna nabízí dopolední svačiny pro děti. Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Žákům je zprostředkována tato nabídka. V rámci environmentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Učebnice jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP a mají schvalovací doložku MŠMT. Na 1. stupni jsou využívány učebnice, pracovní sešity a interaktivní učebnice nakladatelství Nová škola. Na 2. stupni jsou využívány převážně učebnice, pracovní sešity a interaktivní učebnice nakladatelství Fraus. Dále také nakladatelství SPN. Postupně jsou obnovovány pomůcky učitelů nástěnné mapy, metodiky, encyklopedie, výukové programy. Pro přípravu využívá většina učitelů notebooky svěřené do osobního užívání. Nová hlavní třída ŠD je v budově ZŠ s kobercem a novým nábytkem. Druhá menší třída je též s kobercem a novým nábytkem. Od je rozšíření kapacity družiny na 75 žáků. Po rozšíření jsou k dispozici také kmenové třídy 1. stupně, která v dopoledních hodinách slouží k výuce a v odpoledním čase slouží potřebám ŠD.

5 Mateřská škola Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Dopoledne nabízí žákům svačiny. Postupně dochází k obměně dosluhujícího vybavení (ve školním roce 2013/14 byl zakoupen konvektomat). Během letních prázdnin proběhla částečná výměna topného systému v kuchyni a ohřevu teplé vody. MŠ je vybavena novým moderním nábytkem. V období měsíců 7-8/2014 proběhla rekonstrukce budovy v rámci projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Byšice. Realizací došlo k výměně opláštění, zateplení budovy a proběhla výměna topného systému. Cílem oprav byly významné úspory v nákladech na vytápění, příjemnější prostředí pro děti a celkové zlepšení vzhledu obce. Do budoucna je plánováno ještě s celkovou výmalbou vnitřních prostor, výměnou podlahových krytin, výměnou šatních botníků pro děti v 1. a 3. třídě. Prádelna v suterénu je upravena pro praní a mandlování povlečení z MŠ. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 (3 zástupci obce, 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogů) Předsedkyně ŠR Lucie Kopecká Kontakt Komenského 200, Byšice Ve školním roce 2013/2014 proběhla dvě zasedání školské rady. Na zasedání byla schválena Výroční zpráva školy, dále byla schválena Příloha č. 1 ŠVP kde jsou zapracovány standardy pro další obory vzdělávání a byl schválen upravený Školní řád. Na zasedání bylo projednáno čerpání rozpočtu 2013 a schválen návrh rozpočtu

6 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy na školní rok 2013/2014 Tabulace - platná od školního roku 2012/2013 pro 1. a 6. ročníky Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 175/2012 (ve školním roce 2012/13 ročníky: a 6.-7.) Vzdělávací oblasti Předměty Z toho z disponibilní časové dotace I.st Z toho z disponibilní časové dotace II.st. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura ,5 4 4, Anglický jazyk Další cizí jazyk - Německý Matematika ,5 4, ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Zeměpis Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti /Svět práce Mediální vých ,5 3,5 1 1,5 1, ,5 6, * ,5 1, Volitelné předměty Celková časová dotace Volitelné předměty , , Časová dotace dle RVP Poznámky k učebnímu plánu * Do předmětu Výchova k občanství a zdraví byla integrována 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví. Do předmětu Přírodopis byly integrovány 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví.

7 Tabulace - platná od šk. roku 2011/2012 do šk. r. 2014/2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 102/07 (ve školním roce 2013/14 - ročníky: a ) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Předměty Český jazyk a literatura Z toho z disponibilní časové dotace I.st Z toho z disponibilní časové dotace ,5 4 4, Anglický jazyk Další cizí jazyk - Německý II.st Matematika ,5 4, ICT Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Volitelné předměty Celková časová dotace Časová dotace dle RVP Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství a zdraví Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova ,5 3,5 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví ,5 1, ,5 1 6, * Tělesná výchova Praktické činnosti /Svět práce 1 1,5 1, Mediální vých Další cizí jazyk německý (8.tř- 1h) ICT seminář (8.tř.-1h) Sportovní hry (9.tř-2h) Přírodopisný seminář (9.tř.-1h) Konverzace v anglickém jazyce (9.tř.-1h) 2 1** , , Poznámky k učebnímu plánu * Do předmětu Výchova k občanství a zdraví byla integrována 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví. Do předmětu Přírodopis byly integrovány 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví. ** Dalšímu cizímu jazyku Německému je v roce 2013/2014 v 8. ročníku a v roce 2014/2015 v 9. ročníku věnováno 3 hodiny týdně. Jedná se o skupiny z ročníku, které neměly zvolený další cizí jazyk v dotaci 2 hodin týdně ve školním roce 2012/2013. Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. 7

8 2.2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek čj. 136/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je přístupný na internetových stránkách školy a v kanceláři vedoucí MŠ. Ve školním roce 2013/2014 se v mateřské škole vyučovalo podle vlastní školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek s mottem: Hrajeme si od jara do zimy (č.j. 136/2010, platnost od , schváleno na pedagogické radě v srpnu 2010) Struktura a členění do integrovaných bloků Rok je dlouhý copánek Podzime, podzime... Kdo jsem a kde žiji... Vánoční čas nastává... Co už umím... Den země... Máme se rádi s mámou a tátou... Vteřiny v přírodě... Pozlacený klíček máme, pohádky s ním otvíráme... Zima je tu děti... Na jaře,na jaře, čáp jede v kočáře... Do pohádky za zvířátky... Haló,haló,co se stalo??? NA KONCI MÁ KORÁLEK...

9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy, odborná kvalifikace (stav k ) Pracovníci Zařazení Fyzické Přepočtení Přepočtení Přepočtení osoby pracovníci kvalifikovaní kvalifikace % Pedagogové Učitelé ,5 4,4 80 stup. Učitelé ,1 51 stup. Učitelé MŠ 6 5,6 2,9 51 Asistenti 1 0,4 0,4 100 pedagoga Školní družina 4 2 1,8 90 Školní klub 1 0,2 0,2 100 celkem 33 23,7 14,8 3.2 Učitelé cizích jazyků V základní škole (přepočteno na úvazky) Počet Z toho bez kvalif. Celkem 2,1 1,8 anglický jazyk 1,7 1,7 německý jazyk 0,4 0,1 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Fyzické osoby Přepočtení Funkce pracovníci 1. administrativní a spisový pracovník 1 0,5 2. hospodářka 1 0,5 2. školník, školnice 2 1,9 3. topič 1 0,25 4. uklízečky 7 4, vedoucí jídelny Kuchařky a pracovnice provozu 7 4,793 9

10 3.4 Organizační schéma školy Organizační schéma platné od :

11 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2013/2014 stav k Zápis do 1. ročníku proběhl dne: K zápisu se dostavilo 38 Z toho po odkladu se dostavilo 2 Celkem přijatých zapsaných žáků Celkový přehled vycházejících žáků z 5. až 9. tříd (na konci školního roku ) ročník typ školy počet přijatých žáků neumístěn - víceleté gymnázium 1 gymnázium 2 střední odborná škola 16 střední odborné učiliště 14 celkem Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků na 1.st. - 1 počet žáků na 2. st - 1 počet žáků celkem

12 4.4 Historie pohybu žáků nastoupili, odešli od do POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD v období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo A B Žáci s SVP stav k stupeň ročník: počet žáků: z toho dívek: Celkem 1.st.: stupeň ročník počet žáků z toho dívek Celkem 2.st.: 14 1 Celkem st. 25 4

13 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 5.1 Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2013/14 Třída Prospěli s vyzn. Přehled prospěchu ve školním roce 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník 1. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyzn. 2. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni % 3.44 % 0.00 % 0.00 % % 3.44 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 3.44 % 0.00 % 0.00 % % 3.44 % 0.00 % 0.00 % % 8.33 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % 8.33 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % % 0.00 % % % % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % % 0.00 % % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 5.00 % 0.00 % % % 5.00 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 5.00 % 0.00 % % % 5.00 % 0.00 % 7.A % % % 0.00 % % % % 0.00 % 7.B % % % 0.00 % % % 5.26 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % % 0.00 % % % 7.69 % 0.00 % % % % 0.00 % % % % 0.00 % Celkem v 8. ročníku % % % 0.00 % % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 13

14 5.2 Hodnocení průběhu ambulantně dyslektického nácviku ve školním roce Hodnocení ADN Mgr. Dana Štrojsová Ambulantní dyslektický nácvik probíhal pravidelně každý týden ve dvou odděleních celkem pro 8 žáků. Reedukace probíhala diferencovaně s ohledem na druh diagnostikované poruchy žáka a trvala 0,5-1h. Starší žáci si procvičovali více mluvnici a pravopis. Mladší žáci se více věnovali nápravě čtení, výslovnosti a grafické podobě písma. Při práci byly využívány texty, které bylo žákům možno kopírovat. Dále pracovali s učebnicemi, které jsou určeny pro nápravu. Součástí nápravy byla také cvičení pro nápravu dysgrafie. Využívali také didaktické pomůcky a hry. V hodinách žáci pracovali s dataprojektorem. Žáci pracovali v době nápravy svědomitě a probíhala také domácí náprava se žáky. Většina rodičů projevila zájem nadále odstraňovat potíže a motivovala své děti. Rodiče některých žáků nespolupracovali. Největší díl nápravy spočívá na rodičích. Náprava v ADN jen ukazuje cestu kudy se dát. Zpráva z PPP není omluvenkou k neúspěchu žáka (úleva ve známkování), ale sděluje diagnostikovanou poruchu, která se má napravovat. Někteří rodiče si tuto skutečnost nechtějí uvědomit. Je to jejich volba. Škola jim pomocnou ruku podala. 5.3 Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání Plán výchovného poradce pro školní rok 2013/ Mgr. Jaroslava Vorlová Vycházející žáci - zajištění návštěvy IPS Mělník pro žáky 9. ročníků ( říjen), žáky 8. ročníků ( květen). Dále zajistit tuto návštěvu pro vycházející žáky z 8. a 7. ročníku. - zajištění návštěvy pracovnice IPS na podzimních rodičovských schůzkách 9. ročníku. - zúčastnit se s vycházejícími žáky výstavy Vzdělání 2014 pořádané IPS Mělník - pozvání zástupců škol na třídní schůzky - předání a pomoc při vyplnění závazných přihlášek vycházejícím žákům. - aktuální předávání informací v tištěné podobě, které zasílají jednotlivé školy a učiliště - pomoc při vyhledávání škol do druhého kola přijímacího řízení - přehled výsledků rozmísťovacího řízení - vytvoření přehledu a seznamu všech vycházejících žáků školy Spolupráce s IPS Mělník - účast na informačních schůzkách IPS, setkání se zástupci středních škol a učilišť, konzultace s pracovníky PPP, předání informací v ZŠ - zajištění návštěvy IPS pro žáky 8. a 9. ročníku - účast na projektu Výstava vzdělání 2014 Integrovaní žáci - kompletace materiálů všech integrovaných žáků, zápis těchto materiálů do katalogových listů žáků, evidence a přehledy - kompletace a vedení písemných materiálů žáků, kteří nejsou integrovaní, ale mají vyšetření v PPP

15 - seznámení vyučujících s problémy žáků a jejich nároky - vyřizování žádostí o IVP integrovaných žáků - zajištění předání příspěvku pro integrované= žáky - vypracování přehledu žáků, jejichž rodiče požadují slovní hodnocení - projednávání návrhů na vyšetření žáků během celého školního roku, odesílání žádostí, konzultace s rodiči žáků - výběr žáků, kteří mají docházet na ADN Spolupráce s PPP Mělník - poradenské intervence při problémech žáků (osobní, rodinné, problémy v kolektivech žáků) - zajištění kontrolních vyšetření integrovaných žáků - předání informací vycházejícím žákům o možnosti vyšetření k doporučení o volbě povolání - individuální konzultace - problémové děti konzultace výukových a výchovných problémů - 2x ročně návštěva pracovnice PPP ve škole zajištění povolení rodičů k vyšetření a nahlédnutí do sešitů žáků, pozorování žáků, konzultace s vyučujícím Spolupráce s metodikem prevence sociálně-patologických jevů - prevence možného setkání s drogou - okamžité řešení vzniklých problémů, informace rodičům, svolání a vyhotovení zápisu z výchovné komise - sledování skrytého záškoláctví, neomluvených hodin hlášení OSPOD Metodická a informační činnost - konzultace pro žáky a rodiče - individuální práce s žáky ve třídách - aktualizace nástěnek - vyhledávání internetových odkazů pro žáky, rodiče a učitele ohledně volby povolání. Zpráva výchovného poradce školní rok 2013/ Mgr. Jaroslava Vorlová Na začátku školního roku bylo na ZŠ a MŠ Byšice celkem 19 integrovaných žáků. Během školního roku byli odesláni na vyšetření do PPP Mělník další žáci a ke konci školního roku už bylo celkem 25 integrovaných žáků. 20 žáků je integrovaných s vývojovou poruchou učení, 5 žáků s vývojovou poruchou chování. Dva žáci měli po celý rok asistenta. Během školního roku byli vyšetřeni v PPP žáci, kterým byl doporučen asistent pedagoga. Na příští školní rok se tak jedná o 8 žáků, kteří se budou učit s pomocí asistenta pedagoga. V průběhu školního roku navštívili žáci 8. a 9. ročníků Informační a poradenské středisko na Mělníku, kde získali informace o volbě povolání. Tyto informace získávali také během školního roku v předmětu Svět práce volba povolání. V říjnu 2013 se žáci zúčastnili výstavy Vzdělávání Mělník. Zde byli přítomni zástupci středních škol a učilišť okresu Mělník, Mladá Boleslav, Litoměřice. Další informace získali žáci na dnech otevřených dveří ve školách, exkurzí v provozovnách (THIMM Všetaty). 15

16 Devátý ročník ukončilo 26 žáků, z toho 16 žáků bylo přijato na střední odborné školy ukončené maturitou, 2 žáci na gymnázium a 8 žáků na střední odborná učiliště. Z 8. ročníku vyšli 4 žáci a 2 žáci vyšli za 7. ročníku. Z 5. ročníku odešel 1 žák na víceleté gymnázium. V průběhu školního roku došlo také k několika závažným porušením školního řádu a byly svolány výchovné komise. Zápisy z těchto pohovorů jsou vedeny. 5.4 Výchovná opatření pochvaly udělené ve škol. roce 2013/14 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B celkem Výchovná opatření - udělené ve škol. roce 2013/14 třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování A B celkem

17 5.6 Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky (červen-srpen 2014) třída pochybnosti o opravné zkoušky dodatečná zkouška správnosti hodnocení A B celkem Opakování ročníku ve školním roce 2013/2014 třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9. r. po splnění pov. šk. doch A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin ve škol. roce 2013/14 třída počet omluv.hod. průměr na žáka třídy počet neomluv. hod. průměr na žáka třídy , , , , , A , B , , ,88 8 0, ,

18 5.9 Testování žáků ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/14 proběhla tato testování: testování Dovednosti pro život 2013/2014 pro 8. ročník ( ) testování Stonožka pro 7. ročník 2013/2014 ( ) Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy. Naše škola je od 6. do 9. ročníku zapojena do takzvaného projektu KEA, což je komplexní evaluační nástroj umožňující školám pravidelnou zpětnou vazbu a sledování pokroku žáků v každém ročníku. Poskytuje tak základ pro systematickou autoevaluaci školy. STONOŽKA je jednoduchý evaluační nástroj a nabízí sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče porovnání výsledků naší školy s ostatními pomoc při autoevaluaci školy - výstupy, které slouží pro vlastní hodnocení školy podle vyhlášek č. 15/2005 Sb. a č. 225/2009 Sb. testování plně on-line předávat. Vědět, kdy a proč jsou informace potřeba. iepis - iset- Testování v rámci projektu NIQES - Inspekční systém elektronického testování Česká školní inspekce od března do června 2014 uspořádala první běh vzdělávání pedagogů v mobilních vzdělávacích centrech, zaměřený na práci s inspekčním systémem elektronického testování (iset) a s jeho moduly pro testování prováděné na úrovni školy a pro testování domácí. V naší škole byly tímto školením proškoleni dva pedagogové. Naše škola začala využívat tohoto modulu testování a v červnu 2014 byly testovány 5. a 9. ročníky.

19 5.10 Čtenářská gramotnost ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Celospolečenské úsilí o zvýšení čtenářské gramotnosti a vzrůst čtenářství se stále odráží i ve vzdělávacím procesu na ZŠ a MŠ Byšice. Byly učiněny následující kroky: 1. Pokračování činnosti Byšické literární čajovny v prostorách školy, kde je možné realizovat volnočasové aktivity s možností výpůjčky knih (úterý 7:10 7:50; pátek 7:10 7:50; v rámci Školního klubu). Provoz zajišťuje Mgr. Renata Špačková. 2. Školní knihovna s pravidelnou výpůjční dobou. Zapůjčení knih bylo realizováno nejen ze školního fondu, ale též v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Mělník z jejích fondů. Provoz zajišťuje Dagmar Lukáčová. 3. Nákup knih: a/ pro možnost výpůjčky v čajovně či v knihovně; b/ pro práci ve vyučovacích hodinách. 4. Spolupráce s Albatros Media, a. s., Knižním klubem Mladé fronty. Akce na podporu čtenářské gramotnosti (Mgr. Renata Špačková) Příběhy bezpráví, 9. ročník 17. listopad: Den boje za svobodu a demokracii aktivity: práce s knížkou P. Síse: Zeď Jak jsem vyrůstal za železnou oponou filmy: Dráty, které zabíjely Ztracená duše národa Ztráta víry Případ dr. Horáková Hitler, Stalin a já) práci s dokumenty: Vzpomínky vězněných Reakce na proces s dr. Horákovou beseda s Mgr. Daliborem Státníkem, Ph.D., ředitelem Státního okresního archivu Mělník Reakce žáků 9. ročníku je možné si přečíst ve 2. čísle Školního časopisu ZŠ a MŠ Byšice. 16. leden Den památky Jana Palacha 8. třída povídání a diskuse o Janu Palachovi film Ticho 9. třída povídání a diskuse o Janu Palachovi film Ticho část cenami ověnčeného filmu Agnieszky Holland Hořící keř (pro nás dostupné na portálu Jeden svět na školách). 19

20 Praha, prosinec 2013: Václavské náměstí: zapálení svíčky na památku prezidenta Václava Havla; místa připomínající Jana Palacha i jeho následovníka Jana Zajíce Film jako zdroj poznávání odraz událostí v historickém a biografickém filmu, kritický přístup 9. třída Nebeští jezdci, Tmavomodrý svět českoslovenští letci v RAF, bitva o Británii Lidice atentát na R. Heydricha, vypálení obce Lidice (následná prezentace o Památníku Lidice) Člověk proti zkáze životní osudy K. Čapka, Československo v závěru 30. let 20. století Romská tematika 7. ročník: Romské pohádky, romské hádanky 8. ročník: Co víme o Romech? Romové v tvorbě romantických autorů Film Cikáni jdou do nebe Romské tradice a zvyky Romský holocaust: Ó, ty černý ptáčku Informace o Světovém romském festivalu Khamoro Skupinové práce 9. ročník Romský holocaust projekt části: Hra na etnologa (skupinová práce) film Ó, ty černý ptáčku (Jeden svět na školách) skupinová práce na téma lidských práv; práce s dokumenty k romskému holocaustu (1942-3) Židovská tematika 7. ročník Olbracht: Biblické příběhy; Starý zákon, projekt: Mojžíš (skupinová práce) židovské pověsti (Leo Pavlát: Osm světel) úvod do tematiky holocaustu (27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti): holocaust v literatuře pro děti Eva Erbenová: Vyprávěj, mámo, jak to bylo (četba, rozbor)

21 8. ročník 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Seznámení s projektem Byšičtí zmizelí sousedé. Pocta dětským obětem holocaustu 9. ročník 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Film Odkud mi přijde pomoc Film je součástí série Svědci a výchova, společného projektu Mezinárodní školy pro výuku holocaustu v Jad Vašem a Centra pro multimediální výuku při Hebrejské Univerzitě v Jeruzalémě. V rámci tohoto projektu vyprávějí přeživší své životní příběhy tak, aby bylo zachyceno období před, během a také po holocaustu. Rok se spisovatelkou Ivou Procházkovou, autorkou knížek zaměřených na problémy dětí a mladých lidí Četba a rozbor titulů (s použitím metod kritického myšlení), únor 2014: 6. třída: Myši patří do nebe 7. třída: Únos domů 8. třída: Soví zpěv 9. třída: Nazí 19. února 2014 Beseda s Ivou Procházkovou, autorské čtení, autogramiáda (ve spolupráci se společností AlbatrosMedia) Další akce související s podporou čtenářství a zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti 2. dubna Mezinárodní den dětské knihy Učitel čte dětem 4. dubna Noc s Andersenem Noc s Komisařem Vrťapkou a dalšími: Sherlockem Holmesem, Hercule Poirotem a s five / seven / o clock tea (žáci ročníku) informace o knižním veletrhu Svět knihy spolupráce s AlbatrosMedia (Klub mladých čtenářů) a s Mladou frontou literární soutěž Vánoce mých snů provoz Byšické literární čajovny (středa, pátek 7:00 7:50) akce: Advent v literární čajovně, Vánoce v literární čajovně webové stránky: společná četba 21

22 Hodnocení činnosti školní knihovny ve školním roce 2013/2014 Dagmar Lukáčová Dne byla v Základní škole Byšice nově otevřena školní knihovna. Nákup nových knih do nově otevřené školní knihovny byl hrazen z Fondu hejtmana Středočeského kraje, projektu EU Peníze školám a rozpočtu školy. V současné době se knižní fond průběžně doplňuje dle finančních možností. Škola také spolupracuje s Městskou knihovnou Mělník, která nám zapůjčuje z výměnného fondu knihoven další zajímavé publikace pro naše čtenáře. Žákům jsou tak zpřístupněny nové a zajímavé knihy. Ve školní knihovně se v tomto školním roce vypůjčilo celkem publikací a proběhlo zde celkem 18 tematicky zaměřených besed. Například se žáci dozvěděli, co je to beletrie a co naučná literatura, a jak se v knihovně orientovat podle vědních oborů. Kdo je spisovatel a kdo ilustrátor. Jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem. Co je to pohádka, komiks, cestopis, renesanční literatura, historická literatura, horor, poezie a biografie. Povídali jsme si o knížkách od Eduarda Štorcha, Josefa Lady, Františka Hrubína, Ivy Procházkové, Petry Braunové, Jiřího Žáčka a dalších zajímavých knížkách současných našich i světových autorů. Nynější fond školní knihovny obsahuje celkem publikací. Školní knihovna slouží ne jen k vypůjčování knih, ale i jako studovna pro žáky a pedagogické pracovníky naší školy a probíhá zde ve vymezenou dobu činnost školního klubu. Knihovna nabízí tyto služby: půjčování knih a časopisů vyhledávání informací studijní prostředí pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ informační a poradenská služba ohledně vyhledávání informací ve vyhrazenou dobu zde probíhá činnost školního klubu, přihlášení žáci tak zde mohou trávit svůj odpolední volný čas ve společnosti knížek a kamarádů. VÝPŮJČNÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY PONDĚLÍ 9:35-9:55 13:40-16:00 ÚTERÝ STŘEDA 13:40-16:00 ČTVRTEK 13:40-16:00 PÁTEK 9:35-9:55

23 po č AKCE A BESEDY VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 datum název akce téma Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), řecké báje a pověsti, komiks, dobrodružná literatura, knihy plné napětí, horor. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), pohádka klasická, pohádka moderní, komisk, knížky plné humoru. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), pohádka klasická, pohádka moderní, komisk, knížky plné humoru. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), knížky plné humoru, ukázky knížek. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), renesanční literatura, literatura 19. st., literatura 1.pol. a 2.pol. 20.st., cestopisy, historická literatura, biografie. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), spisovatel x ilustrátor, poezie - básnišky a říkadla, ukázky knížek - J.Lada, J.Žáček, F.Hrubín aj. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), spisovatel x ilustrátor, časopis. Povídání o pravěku, E. Štorchovi a o jeho knihách. Ukázky vhodných knížek ke čtení pro toto věkové období. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), spisovatel x ilustrátor, poezie - básnišky a říkadla, ukázky knížek - J.Lada, J.Žáček, F.Hrubín aj. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), spisovatel x ilustrátor, časopis. Povídání o pravěku, E. Štorchovi a o jeho knihách. Ukázky vhodných knížek ke čtení pro toto věkové období. Název besedy: Z pohádky do pohádky. Opakování pojmu spisovatel a ilustrátor, ukázky knížek. Co je to pohádka, vymezení pojmu, povídání si o pohádkách. Pohádka klasická a moderní a rozdíl mezi nimi. Ukázky knížek. Vědomostní kvíz, který prověřil zábavnou formou znalosti pohádek - Zlatovláska, Otesánek a O žabce královně. Seznámení se školní knihovnou. Rozdělení knih na krásnou literaturu a naučnou literaturu. Vymezení pojmu spisovatel a ilustrátor dětských knih. Dětské encyklopedie vhodné pro předškoláka, co má předškolák všechno znát a vědět, než jde do školy. Básničky a jazykolamy, ukázky knížek. Beseda s účastí dětí. Krátké zopakování informací z předchozí besedy. Edice 1. Čtení a 2. Čtení a ukázky knížek. Seznámení s knížkami a ukázky: Březinová, I.: F jako Fík, Krolupperová, D.: Josífkův pekelný týden, Procházková, I.: Eliáš a babička z vajíčka. třída/počet dětí 8. třída 7. A 7. B 6. třída 9. třída 3. třída 4. třída 2. třída 5. třída 3. třída MŠ - třída předškolák ů 2. třída 23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více