Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2013/2014

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1 Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název školy Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení / /0300 platby školného MŠ a stravného ŠJ DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Datová schránka ya28n8 Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Základní škola, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna, Školní klub Identifikátor právnické osoby Poslední zápis do školského S účinností od rejstříku: Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. František Viktorin ředitel školy Mgr. Houšková Miloslava- statut. zástupce ředitele školy Radka Havasiová vedoucí MŠ Martina Kühnová vedoucí ŠJ Lenka Purašová vedoucí ŠD Mgr. Dana Štrojsová koordinátor ŠVP Mgr. Jaroslava Vorlová výchovný poradce Jaroslava Šebestová vedení mezd Ing. Pavla Ortová zpracování účetnictví Dagmar Lukáčová hospodářka Jana Navrátilová administrativní a spisový pracovník Spádovou oblast školy tvoří obce: Byšice, Liblice, Hostín, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň

3 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola 74 Základní škola 354 Školní družina 75 Školní klub není stanovena Školní jídelna 250 strávníků 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně technické podmínky školy Základní škola Učebny: 1. st.: ročník 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Počítačová učebna 2 Učebna cizích jazyků 1 Učebna cizích jazyků 2 Multimediální učebna Učebna Fy-Che Kabinet Fy-Che Učebna přírodopisu Komentář (změny v daném školním roce) Učebny jsou modernizované. Tři učebny vybaveny interaktivní tabulí a ve dvou učebnách je umístěný dataprojektor. Postupně je doplňován nový nábytek lavice, skříně. Na 2 st. jsou všechny učebny modernizované. V 6 učebnách jsou interaktivní tabule a v jedné je dataprojektor. Postupně je obměňován nábytek žákovské lavice, skříně. 30 ks PC pro žáky, 1 ks pro učitele, interaktivní tabule, nový nábytek 19 ks PC pro žáky + 1ks PC pro učitele Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením, výukové programy, nový nábytek, rozvod vody, malého napětí do žákovských stolů. Nové pracovní stoly a nábytek Vybavena pevně umístěným dataprojektorem. 3

4 Učebna Hv Knihovna Žákovská kuchyňka Školní dílny Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada, atrium Školní hřiště Školní občerstvení Okolí školy Vybavení učebními pomůckami Školní družina Školní jídelna Vybavení notebook pro učitele, interaktivní tabule s ozvučením. Notebook, nový nábytek regály pro knihy, žákovské stoly, učitelský stůl. V průběhu roku byl rozšířen knižní fond. Během školního roku bylo zakoupeno 217 nových knih. V současné době tak knihovní fond obsahuje publikací. Vybavena pro výuku předmětu svět práce (vaření) Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Možnost trávení přestávek a volného čas stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. Na školní zahradě vybudováno hřiště pro ŠD. Moderní multifunkční hřiště v blízkosti školy využíváno školou v čase výuky. Pitný režim je zajištěn pitnou fontánkou na 2. stupni a pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené nápoje). Svačinka pomocí automatu s bagetami a sušenkami. Školní jídelna nabízí dopolední svačiny pro děti. Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Žákům je zprostředkována tato nabídka. V rámci environmentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Učebnice jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP a mají schvalovací doložku MŠMT. Na 1. stupni jsou využívány učebnice, pracovní sešity a interaktivní učebnice nakladatelství Nová škola. Na 2. stupni jsou využívány převážně učebnice, pracovní sešity a interaktivní učebnice nakladatelství Fraus. Dále také nakladatelství SPN. Postupně jsou obnovovány pomůcky učitelů nástěnné mapy, metodiky, encyklopedie, výukové programy. Pro přípravu využívá většina učitelů notebooky svěřené do osobního užívání. Nová hlavní třída ŠD je v budově ZŠ s kobercem a novým nábytkem. Druhá menší třída je též s kobercem a novým nábytkem. Od je rozšíření kapacity družiny na 75 žáků. Po rozšíření jsou k dispozici také kmenové třídy 1. stupně, která v dopoledních hodinách slouží k výuce a v odpoledním čase slouží potřebám ŠD.

5 Mateřská škola Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Dopoledne nabízí žákům svačiny. Postupně dochází k obměně dosluhujícího vybavení (ve školním roce 2013/14 byl zakoupen konvektomat). Během letních prázdnin proběhla částečná výměna topného systému v kuchyni a ohřevu teplé vody. MŠ je vybavena novým moderním nábytkem. V období měsíců 7-8/2014 proběhla rekonstrukce budovy v rámci projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Byšice. Realizací došlo k výměně opláštění, zateplení budovy a proběhla výměna topného systému. Cílem oprav byly významné úspory v nákladech na vytápění, příjemnější prostředí pro děti a celkové zlepšení vzhledu obce. Do budoucna je plánováno ještě s celkovou výmalbou vnitřních prostor, výměnou podlahových krytin, výměnou šatních botníků pro děti v 1. a 3. třídě. Prádelna v suterénu je upravena pro praní a mandlování povlečení z MŠ. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 (3 zástupci obce, 3 zástupci rodičů, 3 zástupci pedagogů) Předsedkyně ŠR Lucie Kopecká Kontakt Komenského 200, Byšice Ve školním roce 2013/2014 proběhla dvě zasedání školské rady. Na zasedání byla schválena Výroční zpráva školy, dále byla schválena Příloha č. 1 ŠVP kde jsou zapracovány standardy pro další obory vzdělávání a byl schválen upravený Školní řád. Na zasedání bylo projednáno čerpání rozpočtu 2013 a schválen návrh rozpočtu

6 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy na školní rok 2013/2014 Tabulace - platná od školního roku 2012/2013 pro 1. a 6. ročníky Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 175/2012 (ve školním roce 2012/13 ročníky: a 6.-7.) Vzdělávací oblasti Předměty Z toho z disponibilní časové dotace I.st Z toho z disponibilní časové dotace II.st. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura ,5 4 4, Anglický jazyk Další cizí jazyk - Německý Matematika ,5 4, ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Zeměpis Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti /Svět práce Mediální vých ,5 3,5 1 1,5 1, ,5 6, * ,5 1, Volitelné předměty Celková časová dotace Volitelné předměty , , Časová dotace dle RVP Poznámky k učebnímu plánu * Do předmětu Výchova k občanství a zdraví byla integrována 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví. Do předmětu Přírodopis byly integrovány 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví.

7 Tabulace - platná od šk. roku 2011/2012 do šk. r. 2014/2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 102/07 (ve školním roce 2013/14 - ročníky: a ) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Předměty Český jazyk a literatura Z toho z disponibilní časové dotace I.st Z toho z disponibilní časové dotace ,5 4 4, Anglický jazyk Další cizí jazyk - Německý II.st Matematika ,5 4, ICT Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Volitelné předměty Celková časová dotace Časová dotace dle RVP Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství a zdraví Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova ,5 3,5 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví ,5 1, ,5 1 6, * Tělesná výchova Praktické činnosti /Svět práce 1 1,5 1, Mediální vých Další cizí jazyk německý (8.tř- 1h) ICT seminář (8.tř.-1h) Sportovní hry (9.tř-2h) Přírodopisný seminář (9.tř.-1h) Konverzace v anglickém jazyce (9.tř.-1h) 2 1** , , Poznámky k učebnímu plánu * Do předmětu Výchova k občanství a zdraví byla integrována 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví. Do předmětu Přírodopis byly integrovány 1h z témat. oblasti Člověk a zdraví. ** Dalšímu cizímu jazyku Německému je v roce 2013/2014 v 8. ročníku a v roce 2014/2015 v 9. ročníku věnováno 3 hodiny týdně. Jedná se o skupiny z ročníku, které neměly zvolený další cizí jazyk v dotaci 2 hodin týdně ve školním roce 2012/2013. Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. 7

8 2.2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek čj. 136/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je přístupný na internetových stránkách školy a v kanceláři vedoucí MŠ. Ve školním roce 2013/2014 se v mateřské škole vyučovalo podle vlastní školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek s mottem: Hrajeme si od jara do zimy (č.j. 136/2010, platnost od , schváleno na pedagogické radě v srpnu 2010) Struktura a členění do integrovaných bloků Rok je dlouhý copánek Podzime, podzime... Kdo jsem a kde žiji... Vánoční čas nastává... Co už umím... Den země... Máme se rádi s mámou a tátou... Vteřiny v přírodě... Pozlacený klíček máme, pohádky s ním otvíráme... Zima je tu děti... Na jaře,na jaře, čáp jede v kočáře... Do pohádky za zvířátky... Haló,haló,co se stalo??? NA KONCI MÁ KORÁLEK...

9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy, odborná kvalifikace (stav k ) Pracovníci Zařazení Fyzické Přepočtení Přepočtení Přepočtení osoby pracovníci kvalifikovaní kvalifikace % Pedagogové Učitelé ,5 4,4 80 stup. Učitelé ,1 51 stup. Učitelé MŠ 6 5,6 2,9 51 Asistenti 1 0,4 0,4 100 pedagoga Školní družina 4 2 1,8 90 Školní klub 1 0,2 0,2 100 celkem 33 23,7 14,8 3.2 Učitelé cizích jazyků V základní škole (přepočteno na úvazky) Počet Z toho bez kvalif. Celkem 2,1 1,8 anglický jazyk 1,7 1,7 německý jazyk 0,4 0,1 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Fyzické osoby Přepočtení Funkce pracovníci 1. administrativní a spisový pracovník 1 0,5 2. hospodářka 1 0,5 2. školník, školnice 2 1,9 3. topič 1 0,25 4. uklízečky 7 4, vedoucí jídelny Kuchařky a pracovnice provozu 7 4,793 9

10 3.4 Organizační schéma školy Organizační schéma platné od :

11 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2013/2014 stav k Zápis do 1. ročníku proběhl dne: K zápisu se dostavilo 38 Z toho po odkladu se dostavilo 2 Celkem přijatých zapsaných žáků Celkový přehled vycházejících žáků z 5. až 9. tříd (na konci školního roku ) ročník typ školy počet přijatých žáků neumístěn - víceleté gymnázium 1 gymnázium 2 střední odborná škola 16 střední odborné učiliště 14 celkem Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků na 1.st. - 1 počet žáků na 2. st - 1 počet žáků celkem

12 4.4 Historie pohybu žáků nastoupili, odešli od do POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD v období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo A B Žáci s SVP stav k stupeň ročník: počet žáků: z toho dívek: Celkem 1.st.: stupeň ročník počet žáků z toho dívek Celkem 2.st.: 14 1 Celkem st. 25 4

13 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 5.1 Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2013/14 Třída Prospěli s vyzn. Přehled prospěchu ve školním roce 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník 1. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyzn. 2. p o l o l e t í Prospěli Neprospěli Neklasifikováni % 3.44 % 0.00 % 0.00 % % 3.44 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 3.44 % 0.00 % 0.00 % % 3.44 % 0.00 % 0.00 % % 8.33 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % 8.33 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % % 0.00 % % % % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % % 0.00 % % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 5.00 % 0.00 % % % 5.00 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 5.00 % 0.00 % % % 5.00 % 0.00 % 7.A % % % 0.00 % % % % 0.00 % 7.B % % % 0.00 % % % 5.26 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % % 0.00 % % % 7.69 % 0.00 % % % % 0.00 % % % % 0.00 % Celkem v 8. ročníku % % % 0.00 % % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 13

14 5.2 Hodnocení průběhu ambulantně dyslektického nácviku ve školním roce Hodnocení ADN Mgr. Dana Štrojsová Ambulantní dyslektický nácvik probíhal pravidelně každý týden ve dvou odděleních celkem pro 8 žáků. Reedukace probíhala diferencovaně s ohledem na druh diagnostikované poruchy žáka a trvala 0,5-1h. Starší žáci si procvičovali více mluvnici a pravopis. Mladší žáci se více věnovali nápravě čtení, výslovnosti a grafické podobě písma. Při práci byly využívány texty, které bylo žákům možno kopírovat. Dále pracovali s učebnicemi, které jsou určeny pro nápravu. Součástí nápravy byla také cvičení pro nápravu dysgrafie. Využívali také didaktické pomůcky a hry. V hodinách žáci pracovali s dataprojektorem. Žáci pracovali v době nápravy svědomitě a probíhala také domácí náprava se žáky. Většina rodičů projevila zájem nadále odstraňovat potíže a motivovala své děti. Rodiče některých žáků nespolupracovali. Největší díl nápravy spočívá na rodičích. Náprava v ADN jen ukazuje cestu kudy se dát. Zpráva z PPP není omluvenkou k neúspěchu žáka (úleva ve známkování), ale sděluje diagnostikovanou poruchu, která se má napravovat. Někteří rodiče si tuto skutečnost nechtějí uvědomit. Je to jejich volba. Škola jim pomocnou ruku podala. 5.3 Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání Plán výchovného poradce pro školní rok 2013/ Mgr. Jaroslava Vorlová Vycházející žáci - zajištění návštěvy IPS Mělník pro žáky 9. ročníků ( říjen), žáky 8. ročníků ( květen). Dále zajistit tuto návštěvu pro vycházející žáky z 8. a 7. ročníku. - zajištění návštěvy pracovnice IPS na podzimních rodičovských schůzkách 9. ročníku. - zúčastnit se s vycházejícími žáky výstavy Vzdělání 2014 pořádané IPS Mělník - pozvání zástupců škol na třídní schůzky - předání a pomoc při vyplnění závazných přihlášek vycházejícím žákům. - aktuální předávání informací v tištěné podobě, které zasílají jednotlivé školy a učiliště - pomoc při vyhledávání škol do druhého kola přijímacího řízení - přehled výsledků rozmísťovacího řízení - vytvoření přehledu a seznamu všech vycházejících žáků školy Spolupráce s IPS Mělník - účast na informačních schůzkách IPS, setkání se zástupci středních škol a učilišť, konzultace s pracovníky PPP, předání informací v ZŠ - zajištění návštěvy IPS pro žáky 8. a 9. ročníku - účast na projektu Výstava vzdělání 2014 Integrovaní žáci - kompletace materiálů všech integrovaných žáků, zápis těchto materiálů do katalogových listů žáků, evidence a přehledy - kompletace a vedení písemných materiálů žáků, kteří nejsou integrovaní, ale mají vyšetření v PPP

15 - seznámení vyučujících s problémy žáků a jejich nároky - vyřizování žádostí o IVP integrovaných žáků - zajištění předání příspěvku pro integrované= žáky - vypracování přehledu žáků, jejichž rodiče požadují slovní hodnocení - projednávání návrhů na vyšetření žáků během celého školního roku, odesílání žádostí, konzultace s rodiči žáků - výběr žáků, kteří mají docházet na ADN Spolupráce s PPP Mělník - poradenské intervence při problémech žáků (osobní, rodinné, problémy v kolektivech žáků) - zajištění kontrolních vyšetření integrovaných žáků - předání informací vycházejícím žákům o možnosti vyšetření k doporučení o volbě povolání - individuální konzultace - problémové děti konzultace výukových a výchovných problémů - 2x ročně návštěva pracovnice PPP ve škole zajištění povolení rodičů k vyšetření a nahlédnutí do sešitů žáků, pozorování žáků, konzultace s vyučujícím Spolupráce s metodikem prevence sociálně-patologických jevů - prevence možného setkání s drogou - okamžité řešení vzniklých problémů, informace rodičům, svolání a vyhotovení zápisu z výchovné komise - sledování skrytého záškoláctví, neomluvených hodin hlášení OSPOD Metodická a informační činnost - konzultace pro žáky a rodiče - individuální práce s žáky ve třídách - aktualizace nástěnek - vyhledávání internetových odkazů pro žáky, rodiče a učitele ohledně volby povolání. Zpráva výchovného poradce školní rok 2013/ Mgr. Jaroslava Vorlová Na začátku školního roku bylo na ZŠ a MŠ Byšice celkem 19 integrovaných žáků. Během školního roku byli odesláni na vyšetření do PPP Mělník další žáci a ke konci školního roku už bylo celkem 25 integrovaných žáků. 20 žáků je integrovaných s vývojovou poruchou učení, 5 žáků s vývojovou poruchou chování. Dva žáci měli po celý rok asistenta. Během školního roku byli vyšetřeni v PPP žáci, kterým byl doporučen asistent pedagoga. Na příští školní rok se tak jedná o 8 žáků, kteří se budou učit s pomocí asistenta pedagoga. V průběhu školního roku navštívili žáci 8. a 9. ročníků Informační a poradenské středisko na Mělníku, kde získali informace o volbě povolání. Tyto informace získávali také během školního roku v předmětu Svět práce volba povolání. V říjnu 2013 se žáci zúčastnili výstavy Vzdělávání Mělník. Zde byli přítomni zástupci středních škol a učilišť okresu Mělník, Mladá Boleslav, Litoměřice. Další informace získali žáci na dnech otevřených dveří ve školách, exkurzí v provozovnách (THIMM Všetaty). 15

16 Devátý ročník ukončilo 26 žáků, z toho 16 žáků bylo přijato na střední odborné školy ukončené maturitou, 2 žáci na gymnázium a 8 žáků na střední odborná učiliště. Z 8. ročníku vyšli 4 žáci a 2 žáci vyšli za 7. ročníku. Z 5. ročníku odešel 1 žák na víceleté gymnázium. V průběhu školního roku došlo také k několika závažným porušením školního řádu a byly svolány výchovné komise. Zápisy z těchto pohovorů jsou vedeny. 5.4 Výchovná opatření pochvaly udělené ve škol. roce 2013/14 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B celkem Výchovná opatření - udělené ve škol. roce 2013/14 třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování A B celkem

17 5.6 Komisionální přezkoušení žáků a opravné zkoušky (červen-srpen 2014) třída pochybnosti o opravné zkoušky dodatečná zkouška správnosti hodnocení A B celkem Opakování ročníku ve školním roce 2013/2014 třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9. r. po splnění pov. šk. doch A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin ve škol. roce 2013/14 třída počet omluv.hod. průměr na žáka třídy počet neomluv. hod. průměr na žáka třídy , , , , , A , B , , ,88 8 0, ,

18 5.9 Testování žáků ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/14 proběhla tato testování: testování Dovednosti pro život 2013/2014 pro 8. ročník ( ) testování Stonožka pro 7. ročník 2013/2014 ( ) Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy. Naše škola je od 6. do 9. ročníku zapojena do takzvaného projektu KEA, což je komplexní evaluační nástroj umožňující školám pravidelnou zpětnou vazbu a sledování pokroku žáků v každém ročníku. Poskytuje tak základ pro systematickou autoevaluaci školy. STONOŽKA je jednoduchý evaluační nástroj a nabízí sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče porovnání výsledků naší školy s ostatními pomoc při autoevaluaci školy - výstupy, které slouží pro vlastní hodnocení školy podle vyhlášek č. 15/2005 Sb. a č. 225/2009 Sb. testování plně on-line předávat. Vědět, kdy a proč jsou informace potřeba. iepis - iset- Testování v rámci projektu NIQES - Inspekční systém elektronického testování Česká školní inspekce od března do června 2014 uspořádala první běh vzdělávání pedagogů v mobilních vzdělávacích centrech, zaměřený na práci s inspekčním systémem elektronického testování (iset) a s jeho moduly pro testování prováděné na úrovni školy a pro testování domácí. V naší škole byly tímto školením proškoleni dva pedagogové. Naše škola začala využívat tohoto modulu testování a v červnu 2014 byly testovány 5. a 9. ročníky.

19 5.10 Čtenářská gramotnost ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Celospolečenské úsilí o zvýšení čtenářské gramotnosti a vzrůst čtenářství se stále odráží i ve vzdělávacím procesu na ZŠ a MŠ Byšice. Byly učiněny následující kroky: 1. Pokračování činnosti Byšické literární čajovny v prostorách školy, kde je možné realizovat volnočasové aktivity s možností výpůjčky knih (úterý 7:10 7:50; pátek 7:10 7:50; v rámci Školního klubu). Provoz zajišťuje Mgr. Renata Špačková. 2. Školní knihovna s pravidelnou výpůjční dobou. Zapůjčení knih bylo realizováno nejen ze školního fondu, ale též v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Mělník z jejích fondů. Provoz zajišťuje Dagmar Lukáčová. 3. Nákup knih: a/ pro možnost výpůjčky v čajovně či v knihovně; b/ pro práci ve vyučovacích hodinách. 4. Spolupráce s Albatros Media, a. s., Knižním klubem Mladé fronty. Akce na podporu čtenářské gramotnosti (Mgr. Renata Špačková) Příběhy bezpráví, 9. ročník 17. listopad: Den boje za svobodu a demokracii aktivity: práce s knížkou P. Síse: Zeď Jak jsem vyrůstal za železnou oponou filmy: Dráty, které zabíjely Ztracená duše národa Ztráta víry Případ dr. Horáková Hitler, Stalin a já) práci s dokumenty: Vzpomínky vězněných Reakce na proces s dr. Horákovou beseda s Mgr. Daliborem Státníkem, Ph.D., ředitelem Státního okresního archivu Mělník Reakce žáků 9. ročníku je možné si přečíst ve 2. čísle Školního časopisu ZŠ a MŠ Byšice. 16. leden Den památky Jana Palacha 8. třída povídání a diskuse o Janu Palachovi film Ticho 9. třída povídání a diskuse o Janu Palachovi film Ticho část cenami ověnčeného filmu Agnieszky Holland Hořící keř (pro nás dostupné na portálu Jeden svět na školách). 19

20 Praha, prosinec 2013: Václavské náměstí: zapálení svíčky na památku prezidenta Václava Havla; místa připomínající Jana Palacha i jeho následovníka Jana Zajíce Film jako zdroj poznávání odraz událostí v historickém a biografickém filmu, kritický přístup 9. třída Nebeští jezdci, Tmavomodrý svět českoslovenští letci v RAF, bitva o Británii Lidice atentát na R. Heydricha, vypálení obce Lidice (následná prezentace o Památníku Lidice) Člověk proti zkáze životní osudy K. Čapka, Československo v závěru 30. let 20. století Romská tematika 7. ročník: Romské pohádky, romské hádanky 8. ročník: Co víme o Romech? Romové v tvorbě romantických autorů Film Cikáni jdou do nebe Romské tradice a zvyky Romský holocaust: Ó, ty černý ptáčku Informace o Světovém romském festivalu Khamoro Skupinové práce 9. ročník Romský holocaust projekt části: Hra na etnologa (skupinová práce) film Ó, ty černý ptáčku (Jeden svět na školách) skupinová práce na téma lidských práv; práce s dokumenty k romskému holocaustu (1942-3) Židovská tematika 7. ročník Olbracht: Biblické příběhy; Starý zákon, projekt: Mojžíš (skupinová práce) židovské pověsti (Leo Pavlát: Osm světel) úvod do tematiky holocaustu (27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti): holocaust v literatuře pro děti Eva Erbenová: Vyprávěj, mámo, jak to bylo (četba, rozbor)

21 8. ročník 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Seznámení s projektem Byšičtí zmizelí sousedé. Pocta dětským obětem holocaustu 9. ročník 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Film Odkud mi přijde pomoc Film je součástí série Svědci a výchova, společného projektu Mezinárodní školy pro výuku holocaustu v Jad Vašem a Centra pro multimediální výuku při Hebrejské Univerzitě v Jeruzalémě. V rámci tohoto projektu vyprávějí přeživší své životní příběhy tak, aby bylo zachyceno období před, během a také po holocaustu. Rok se spisovatelkou Ivou Procházkovou, autorkou knížek zaměřených na problémy dětí a mladých lidí Četba a rozbor titulů (s použitím metod kritického myšlení), únor 2014: 6. třída: Myši patří do nebe 7. třída: Únos domů 8. třída: Soví zpěv 9. třída: Nazí 19. února 2014 Beseda s Ivou Procházkovou, autorské čtení, autogramiáda (ve spolupráci se společností AlbatrosMedia) Další akce související s podporou čtenářství a zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti 2. dubna Mezinárodní den dětské knihy Učitel čte dětem 4. dubna Noc s Andersenem Noc s Komisařem Vrťapkou a dalšími: Sherlockem Holmesem, Hercule Poirotem a s five / seven / o clock tea (žáci ročníku) informace o knižním veletrhu Svět knihy spolupráce s AlbatrosMedia (Klub mladých čtenářů) a s Mladou frontou literární soutěž Vánoce mých snů provoz Byšické literární čajovny (středa, pátek 7:00 7:50) akce: Advent v literární čajovně, Vánoce v literární čajovně webové stránky: společná četba 21

22 Hodnocení činnosti školní knihovny ve školním roce 2013/2014 Dagmar Lukáčová Dne byla v Základní škole Byšice nově otevřena školní knihovna. Nákup nových knih do nově otevřené školní knihovny byl hrazen z Fondu hejtmana Středočeského kraje, projektu EU Peníze školám a rozpočtu školy. V současné době se knižní fond průběžně doplňuje dle finančních možností. Škola také spolupracuje s Městskou knihovnou Mělník, která nám zapůjčuje z výměnného fondu knihoven další zajímavé publikace pro naše čtenáře. Žákům jsou tak zpřístupněny nové a zajímavé knihy. Ve školní knihovně se v tomto školním roce vypůjčilo celkem publikací a proběhlo zde celkem 18 tematicky zaměřených besed. Například se žáci dozvěděli, co je to beletrie a co naučná literatura, a jak se v knihovně orientovat podle vědních oborů. Kdo je spisovatel a kdo ilustrátor. Jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem. Co je to pohádka, komiks, cestopis, renesanční literatura, historická literatura, horor, poezie a biografie. Povídali jsme si o knížkách od Eduarda Štorcha, Josefa Lady, Františka Hrubína, Ivy Procházkové, Petry Braunové, Jiřího Žáčka a dalších zajímavých knížkách současných našich i světových autorů. Nynější fond školní knihovny obsahuje celkem publikací. Školní knihovna slouží ne jen k vypůjčování knih, ale i jako studovna pro žáky a pedagogické pracovníky naší školy a probíhá zde ve vymezenou dobu činnost školního klubu. Knihovna nabízí tyto služby: půjčování knih a časopisů vyhledávání informací studijní prostředí pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ informační a poradenská služba ohledně vyhledávání informací ve vyhrazenou dobu zde probíhá činnost školního klubu, přihlášení žáci tak zde mohou trávit svůj odpolední volný čas ve společnosti knížek a kamarádů. VÝPŮJČNÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY PONDĚLÍ 9:35-9:55 13:40-16:00 ÚTERÝ STŘEDA 13:40-16:00 ČTVRTEK 13:40-16:00 PÁTEK 9:35-9:55

23 po č AKCE A BESEDY VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 datum název akce téma Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Beseda ve školní knihovně Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), řecké báje a pověsti, komiks, dobrodružná literatura, knihy plné napětí, horor. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), pohádka klasická, pohádka moderní, komisk, knížky plné humoru. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), pohádka klasická, pohádka moderní, komisk, knížky plné humoru. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), knížky plné humoru, ukázky knížek. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), renesanční literatura, literatura 19. st., literatura 1.pol. a 2.pol. 20.st., cestopisy, historická literatura, biografie. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), spisovatel x ilustrátor, poezie - básnišky a říkadla, ukázky knížek - J.Lada, J.Žáček, F.Hrubín aj. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), spisovatel x ilustrátor, časopis. Povídání o pravěku, E. Štorchovi a o jeho knihách. Ukázky vhodných knížek ke čtení pro toto věkové období. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), spisovatel x ilustrátor, poezie - básnišky a říkadla, ukázky knížek - J.Lada, J.Žáček, F.Hrubín aj. Seznámení se školní knihovnou (rozdělení knih na beletrii a naučnou literaturu), spisovatel x ilustrátor, časopis. Povídání o pravěku, E. Štorchovi a o jeho knihách. Ukázky vhodných knížek ke čtení pro toto věkové období. Název besedy: Z pohádky do pohádky. Opakování pojmu spisovatel a ilustrátor, ukázky knížek. Co je to pohádka, vymezení pojmu, povídání si o pohádkách. Pohádka klasická a moderní a rozdíl mezi nimi. Ukázky knížek. Vědomostní kvíz, který prověřil zábavnou formou znalosti pohádek - Zlatovláska, Otesánek a O žabce královně. Seznámení se školní knihovnou. Rozdělení knih na krásnou literaturu a naučnou literaturu. Vymezení pojmu spisovatel a ilustrátor dětských knih. Dětské encyklopedie vhodné pro předškoláka, co má předškolák všechno znát a vědět, než jde do školy. Básničky a jazykolamy, ukázky knížek. Beseda s účastí dětí. Krátké zopakování informací z předchozí besedy. Edice 1. Čtení a 2. Čtení a ukázky knížek. Seznámení s knížkami a ukázky: Březinová, I.: F jako Fík, Krolupperová, D.: Josífkův pekelný týden, Procházková, I.: Eliáš a babička z vajíčka. třída/počet dětí 8. třída 7. A 7. B 6. třída 9. třída 3. třída 4. třída 2. třída 5. třída 3. třída MŠ - třída předškolák ů 2. třída 23

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více