Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu"

Transkript

1 Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/ Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: Rozhodnutí nabylo právní moci dne:. Žadatel: ALBENA, s. r. o. (lč ), Skalická 1483, Nový Bor ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. g) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území: "Stavba fotovoltaické elektrárny na p.p.č, 1004, 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem včetně přípojky VN a trafostanice" na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 1004, 1007, 1382, 1383, pozemkové parcely parcelní číslo 2115/31 (ostatní plocha - jiná plocha), 2115/13 (ostatní plocha - jiná plocha), 2115/5 (ostatní plocha - jiná plocha), 2123/1 (lesní pozemek) v kat. území Stráž pod Ralskem a pozemkové parcely parcelní číslo 625/1 (ostatní plocha - neplodná půda), 488/1 (ostatní plocha - neplodná půda), 628 (vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 493/1 (ostatní plocha - neplodná půda) v kat. území Hamr na Jezeře, kterou podal žadatel ALBENA, S. r. O. (IČ ), Skalická 1483, Nový Bor v zastoupení ing. Jiřího Kubáta, U Hřiště 1311, Nový Bor takto: Podle 79 a 80 stavebního zákona a 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává územní rozhodnutí o umístění stavby a o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území pro stavbu: "Stavba fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 1004, 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem včetně přípojky VN a trafostanice" na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 1004, 1007, 1382, 1383, pozemkové parcely parcelní číslo 2115/31 (ostatní plocha - jiná plocha), 2115/13 (ostatní plocha - jiná plocha), 2115/5 (ostatní plocha - jiná plocha), 2123/1 (lesní pozemek) v kat. území Stráž pod Ralskem a pozemkové parcely parcelní číslo 625/1 (ostatní plocha - neplodná půda), 488/1 (ostatní plocha - neplodná půda), 628 (vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 493/1 (ostatní plocha - neplodná půda) v kat. území Hamr na Jezeře.

2 Popis stavby: Jedná se o umístění fotovoltaického systému na střešní konstrukci stávajících hal na stavební parcele č a 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Na střeše skladové haly na st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem je již povolena samostatným rozhodnutím menší FTVE. FTVE bude provedena z fotovoltaických panelů umístěných na střeše objektu st.p.č a 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Celkový výkon se předpokládá 160 kwp. Při předpokládaném výkonu panelu 190 W bude instalováno 846 panelů umístěných na střechy st.p.č a 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Vzhledem k orientaci na slunce budou PTVE instalovány pouze najižní části střechy bez dalších pomocných konstrukcí. Panely budou instalovány ve sklonu střešního pláště. Na střeše objektu st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem budou panely umístěny na ploše o půdorysných rozměrech max. 72,60 x 9,50 m. Na střeše objektu st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem budou panely umístěny na ploše o půdorysných rozměrech 68,10 x 9,50 m. FTVE bude napojena novou přípojkou VN 35 kv na stávající vedení VN ve správě ČEZ. Napojení bude provedeno na podpěrném bodu č. 2 na pozemku p.p.č. 493/1 v k.ú. Hamr na Jezeře a odtud povede kabelem po nových sloupech (2 ks) po pozemcích p.p.č. 493/1, 628, 488/1, 625/1 v k.ú. Hamr na Jezeře, p.p.č. 2123/1, 2115/5, 2115/31 v k.ú. Stráž pod Ralskem do nové sloupové trafostanice na pozemku p.p.č. 2115/31 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Celková délka bude 192 m. Trafostanice bude umístěna cca 3 m severovýchodním směrem od haly na st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem. Součástí vedeníje i zřízení ochranného pásma 1 m na obě strany vedení včetně ochranného pásma trafostanice. Z trafostanice povede zemní kabel k FTVE. Měření bude umístěno v rozvaděči u trafostanice na pozemku p.p.č. 2115/31 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Stávající PTVE o výkonu 7,02 kwp zůstane dle původního projektu a podmínek připojení připojena na stávající NN síť. Přípojka NN pro FTVE na objektu st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem bude v délce 24 m, zemní kabel povede z trafostanice po pozemích p.p.č. 2115/31 a st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem. Přípojka NN pro FTVE na objektu st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem povede v délce 24 m zemním kabelem po na pozemku p.p.č. 2115/31 a vrchním vedením v lištách v hale st.p.č. 1383, 1382, dále povede kabel v závěsu (mezi halami) po pozemku p.p.č. 2115/13 v k.ú. Stráž pod Ralskem, délka kabelu vrchního vedení bude 71 m. č. č. Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba fotovoltaické elektrárny, včetně přípojky VN, přípojek NN a trafostanice bude umístěna na pozemcích číslo 1004, 1007, 1382, 1383, pozemkové parcely parcelní číslo 2115/31 (ostatní plochajiná plocha), 2115/13 (ostatní plocha - jiná plocha), 2115/5 (ostatní plocha - jiná plocha), 2123/1 (lesní pozemek) v kat. území Stráž pod Ralskem a pozemkové parcely parcelní číslo 625/1 (ostatní plocha - neplodná půda), 488/1 (ostatní plocha - neplodná půda), 628 (vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 493/1 (ostatní plocha - neplodná půda) v kat. území Hamr na Jezeře tak, jak je uvedeno v situačním výkrese v měř. 1 : 1000, který je součástí dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí. 2. Jako staveniště se vymezují části pozemků: st.p.č (1317 m 2 ), 1007 (1244 rrr'), 1382 (116 rrr'), 1383 (64 m\ p.p.č. 2115/13 (2000 m"), 2115/31 (4886 m"), 2115/5 (940 m 2 ), 2123/1 (1140 m 2 ) vk.ú. Stráž pod Ralskem, p.p.č. 625/1 (140 m"), 488/1 (340 rrr'), 628 (180 m\ 493/1 m") v k.ú. Hamr na Jezeře. 3. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení musí být respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro připojení nové výrobny elektrické energie. Projektová dokumentace pro stavební řízení musí být souhlasena ČEZ Distribuce, a.s. 4. V zájmovém prostoru se nachází nadzemní energetické zařízení VN 35 kv v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN Respektování energetického zařízení musí být zohledněno v projektové dokumentaci pro stavební řízení. 5. V projektové dokumentaci pro stavební řízení musí být zohledněny podmínky Vojenských lesů a statků ČR, s.p., pracoviště Mimoň, které se týkají provádění stavby. 6. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v 13 lesního zákona. 7. Odlesnění provede vlastník lesního pozemku, tj. VLS ČR, s.p. Praha, divize Mimoň. 8. Před zahájením stavby požádá investor stavby VlsÚ o dočasné odnětí. Žádost bude mít náležitosti vyhlášky Ministerstva zemědělství 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VlsÚ o dočasném 2

3 č. odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce. 9. Trasa přípojky VN musí respektovat nově navrženou stavbu cyklostezky, tj. sloup 1 nesmí do této cyklostezky zasahovat. 10. Stavba bude probíhat v ochranném pásmu VN linek v majetku ELPRO - DELlCIA, a.s., tato skutečnost musí být zohledněna v projektové dokumentaci pro stavební řízeni. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řádil): ALBENA, s. r. o. (IČ ), Skalická 1483,47301 Nový Bor Odůvodnění Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území: "Stavba fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 1004, 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem včetně přípojky VN a trafostanice" na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 1004, 1007, 1382, 1383, pozemkové parcely parcelní číslo 2115/31 (ostatní plocha - jiná plocha), 2115/13 (ostatní plocha - jiná plocha), 2115/5 (ostatní plocha - jiná plocha), 2123/1 (lesní pozemek) v kat. území Stráž pod Ralskem a pozemkové parcely parcelní číslo 625/1 (ostatní plocha - neplodná půda), 488/1 (ostatní plocha - neplodná půda), 628 (vodní plochakoryto vodního toku přirozené nebo upravené), 493/1 (ostatní plocha - neplodná půda) v kat. území Hamr na Jezeře, kterou podal žadatel ALBENA, s. r. o. (IČ ), Skalická 1483, Nový Bor v zastoupení ing. Jiřího Kubáta, U Hřiště 1311, 473 O 1 Nový Bor. Jedná se o umístění fotovoltaického systému na střešní konstrukci stávajících hal na stavební parcele č a 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Na střeše skladové haly na st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem je již povolena samostatným rozhodnutím menší FTVE. FTVE bude provedena z fotovoltaických panelů umístěných na střeše objektu st.p.č a 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem. FTVE bude napojena novou přípojkou VN 35 kv na stávající vedení VN ve správě ČEZ. Napojení bude provedeno na podpěrném bodu č. 2 na pozemku p.p.č. 493/1 v k.ú. Hamr na Jezeře a odtud povede kabelem po nových sloupech do nové sloupové trafostanice na pozemku p.p.č. 2115/31 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Z trafostanice povede jedna přípojka NN k FTVE na st.p.č a druhá přípojka NN k FTVE na st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem. žádost byla doložena následujícími doklady: 3x dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí plná moc k zastupování pro ing. Jiřího Kubáta ČEZ Distribuce, a.s. - stanovisko k žádosti o připojení ze dne Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne nedojde ke střetu DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem - vyjádření ze dne , , RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno - stanovisko ze dne v zájmovém území nejsou umístěna žádná stávající plynárenská zařízení Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne Vyjádření k existenci sdělovacího zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne v zájmovém prostoru se nenachází žádné sdělovací zařízení v majetku společnosti Informace o parcelách 3

4 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice - zákres vodohospodářského zařízení ze dne Vojenské lesy a statky ČR, s.p., pracoviště Mimoň - souhlasné stanovisko ze dne Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne město Stráž pod Ralskem - ALBENA s.r.o. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - obec Hamr na Jezeře - ALBENA s.r.o. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci (zastoupený likvidátorem ing. Zdeňkem Růžkem) - ALBENA s.r.o. Koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa ze dne , zn. MUCLl190186/2009 Souhlas města Stráž pod Ralskem s vedením trasy el. přípojky ze dne Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, územní pracoviště v České Lípě ze dne , č.j. 6150/26/09/215.0 Obvodní báňský úřad v Liberci - stanovisko ze dne , zn. 3067/2009/03 Vojenský lesní úřad, Praha - závazné stanovisko ze dne Město Stráž pod Ralskem - souhlas s povolením stavby v ochranném pásmu lesa Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa - závazné stanovisko ze dne , č.j. HSLI /CL-PS-2009/945 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - závazné stanovisko ze dne , zn. KULK /2009 Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne , zn. MUCLlI98054/2009, doplňující stanovisko ze dne , zn. MUCLl197554/2009 Zpráva č. 60/09 - Stavebně technický průzkum a posouzení možnosti zatížení střech skladovacích a výrobních hal na st.p.č a 1007 v k.ú. Stráž pod Ralskem ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas se stavbou na situačním výkrese Ministerstvo životního prostředí České republiky vyjádření ze dne , č.j. 1346/ENV /1 0/26/540/1 O Vyjádření ELPRO - DELlCIA, a.s., provoz Stráž pod Ralskem ze dne , stanovisko ke stavbě ze dne Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatřením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: (čtvrtek) konané v místě: Městský úřad Stráž pod Ralskem - odbor výstavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Ústního jednání se nezúčastnil nikdo z veřejnosti. Informace o záměru a o tom, že žadatel podal žádost o vydání rozhodnutí byla vyvěšena na stavbě haly st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem, což bylo zjištěno při ústním jednání dne Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastník řízení - podle 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona: - ALBENA, s. r. o., Skalická 1483,47301 Nový Bor - žadatel Účastníci řízení - podle 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona: Město Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem - obec, najejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr u České Lípy - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Účastník řízení - podle 85 odst. 2 písmo a) stavebního zákona: Město Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem - vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2115/5 v k.ú. Stráž pod Ralskem, kde bude umístěna z části přípojka VN 4

5 Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr u České Lípy - vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 625/1 v k.ú. Hamr na Jezeře, kde bude z části umístěna přípojka VN Státní statek Jeneč s.p. v likvidaci, Karlovarská 7, Jeneč - vlastník dotčených pozemků p.p.č. 488/1,628 a 493/1 v k.ú. Hamr na Jezeře, na kterých bude z části umístěna přípojka VN Vojenské lesy a statky ČR s.p., Mimoň, Mimoň - vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2123/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, kde bude z části umístěna přípojka VN Účastník řízení - podle 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a.s. - Hlavní středisko Děčín, Teplická 874/8, Děčín 2 - v zájmové oblasti se nachází nadzemní energetické zařízení VN 35 kv v majetku společnosti ELPRO - DELlCIA, a.s., Stráž pod Ralskem - stavba bude probíhat v ochranném pásmu VN linek v majetku společnosti Účastník řízení - podle 85 odst. 2 písmo c) stavebního zákona: DIAMO, S.p., O.Z. Těžba a úprava uranu, Máchova 201, Stráž pod Ralskem - stavba je navržena v chráněném ložiskovém území Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Žadatel k žádosti o vydání rozhodnutí doložil stanoviska dotčených orgánů: Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vydal dne souhlasné koordinované závazné stanovisko. K předloženému projektu pro územní a stavební řízení na stavbu fotovoltaické elektrárny + přípojky VN jednotlivé dílčí úseky veřejné správy, hájící dotčené veřejné zájmy, nemají závažné připomínky a s navrhovanou stavbou souhlasí. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona vydal dne závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s umístěním stavby do 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem. Zároveň je ve stanovisku upozornění na povinnost dodržení veškerých ustanovení lesního zákona, které musí stavebník dodržet při realizaci stavby. Upozornění nebylo zařazeno do podmínek tohoto rozhodnutí, neboť se netýká umístění stavby, ale samotné realizace. Stavební úřad doporučuje toto upozornění zohlednit v projektové dokumentaci pro další stupeň řízení. Stavba bude umístěna v chráněném ložiskovém území Stráž pod Ralskem, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle ust. 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) vydal dne závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s realizací stavby bez podmínek. Vojenský lesní úřad, jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 47 odst. 2 zákona Č. 289/1995 Sb., uděluje podle ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu FTVE a VN a NN přípojek. Souhlas je vázán na splnění podmínek. Podmínky 1-3 byly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí pod Č. 6, 7 a 8, podmínka Č. 4, týkající se dokončení stavebních prací a kolaudace do těchto podmínek převzata nebyla, bude zařazena do podmínek stavebního. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje vydala závazné stanovisko dne , ve kterém souhlasí s umístěním stavby bez podmínek. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa vydal dne závazné stanovisko bez podmínek. Ministerstvo životního prostředí České republiky, jako dotčený orgán ochrany přírody k pozemkům, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodaření s.p. Vojenské lesy a statky ČR, sděluje, že nemá námitky k umístění a povolení stavby vrchního vedení na pozemku p.p.č. 2123/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. V průběhu řízení stavební úřad obdržel stanovisko Městského úřadu Stráž pod Ralskem ze dne bez připomínek a stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne , č.j. MUCLl193794/ bez připomínek. 5

6 Stavba FTVE bude umístěna na stavbách st.p.č a 1007 v k.ú, Stráž pod Ralskem, které jsou ve vlastnictví žadatele. Stavba přípojek VN a NN bude umístěna na pozemcích st.p.č. 1382, 1383, p.p.č. 2115/31, 2115/13 v k.ú. Stráž pod Ralskem, které j sou rovněž ve vlastnictví žadatele. Dále budou přípojky umístěny na pozemku p.p.č. 2115/5 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který je ve vlastnictví města Stráž pod Ralskem, vlastník pozemku souhlasí s vedením trasy přípojky a zároveň souhlasí s umístěním stavby do 50 m od hranice pozemku lesa (p.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem). S městem Stráž pod Ralskem má žadatel uzavřenu smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne Vojenské lesy a statky ČR, s.p., pracoviště Mimoň souhlasí s umístěním přípojky VN na pozemku p.p.č, 2123/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, souhlas je dán ve stanovisku ze dne V současné době se zpracovává smlouva, která bude doložena k žádosti o stavební povolení. Pozemek p.p.č. 625/1 v k.ú. Hamr ne Jezeře je ve vlastnictví obce Hamr na Jezeře, se kterou má žadatel uzavřenu smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. S pozemky p.p.č. 488/1, 628 a 493/1 v k.ú. Hamr na Jezeře má právo hospodařit Státní statek Jeneč, S.p. v likvidaci, zastoupený likvidátorem ing. Zdeňkem Růžkem, žadatel má na uvedené pozemky smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dnei Stavba bude umístěna v chráněném ložiskovém území Stráž pod Ralskem, stanoveném rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Liberci čj. 3477/89 z Dle vyjádření DIAMO s.p., o.z, Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem ze dne v místě stavby se nenachází inženýrské sítě, nezlikvidované vrty ani jiná zařízení ve správě DIAMO, státní podnik. Stavba nebude bránit v provádění likvidačních prací na ložisku a státní podnik souhlasí s vydáním stavebního povolení. Stavba přípojky VN bude provedena podvěšením pod VN linkami v majetku ELPRO - DELlCIA, a.s., společnost souhlasí s umístěním VN přípojky s tím, že musí být splněny podmínky při realizaci stavby. Tato skutečnost musí být zohledněna v projektové dokumentaci pro další stupeň řízení, což stavební úřad zařadil do podmínky Č. 10 tohoto rozhodnutí. V zájmovém prostoru se nachází nadzemní energetické zařízení VN 35 kv v majetku ČEZ Distribuce, a. s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona Č. 458/2000 Sb. nebo technickými normami, stavební úřad na základě uvedeného zařadil podmínku do tohoto rozhodnutí Č. 4. Nová výrobna el. energie bude připojena na síť ČEZ Distribuce, a.s, společnost požaduje předložení projektové dokumentace k odsouhlasení, stavební úřad tento požadavek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí pod Č. 3. Město Stráž pod Ralskem a obec Hamr na Jezeře má schválený územní plán sidelního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře, který určuje funkční využití jednotlivých ploch. Pozemky st.p.č a 1007 v k.ú, Stráž pod Ralskem, na kterých se nacházejí stávající stavby skladovacích hal, jsou v plochách určených jako "výrobní plochy k rekonstrukci a dostavbě". Haly a st.p.č a 1007 v k.ú, Stráž pod Ralskem jsou stávající a nacházejí se v průmyslové zóně mezi Stráží pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře. Fotovoltaické panely budou umístěny na jižních střechách těchto hal a budou sloužit k výrobě elektrické energie. Dle územního plánu - v části elektro je v zájmovém území navržena trasa sítě 35 kv, přípojka VN je umisťována v souběhu s touto navrženou sítí a následně odbočuje k nově navržené trafostanici, která je již navržena v plochách výrobních. Přípojka VN je stavbou infrastruktury, která je nutná pro chod navržené fotovoltaické elektrárny. Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí zpracoval ing. Jiří Kubát, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-ii ve Lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-ii stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-ii podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-ii realizace záměru již zahájena. 6

7 Poučení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. Hel a Bušová vedoucí odboru výstavby Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. denje posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:.jf.a: P.?JD.. D "!J ~ tj! O atum sejmutí: : :. Současně úřad pro vyvesení a podání zprávy o vyvesení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: Podpis oprávněné osoby, potvrzující Razítko: sejmutí Rozdělovník Účastník řízení - podle 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona Doručení jednotlivě: ALBENA, S. r. o., Skalická 1483,47301 Nový Bor (doručuje se: ing. Jiří Kubát, U Hřiště 1311, Nový Bor Účastník řízení - podle 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona Doručení jednotlivě: Město Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr u České Lípy Účastníci řízení - podle 85 odst. 2 stavebního zákona - doručuje se veřejnou vyhláškou ČEZ Distribuce, a.s. - Hlavní středisko Děčín, Teplická 874/8, Děčín 2 7

8 ELPRO - DELICIA, a.s., výrobní divize Stráž pod Ralskem, Mírová 320, Stráž pod Ralskem DIAMO, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu, Máchova 201, Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře, Hamr u České Lípy Státní statek Jeneč s.p., Karlovarská 7,25261 Jeneč Vojenské lesy a statky ČR s.p., Mimoň, Mimoň Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) Městský úřad Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Obecní úřad Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Hasičský záchranný sbor LK, územní odbor Česká Lípa, Poštovní přihrádka č. 26, Česká Lípa 2 Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz, prac. Česká Lípa, Purkyňova 1849,47042 Česká Lípa Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a ŽP, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Na vědomí: Obvodní báňský úřad, Tř. 1. Máje 858/26, P.O.BOX 16,46001 Liberec 1 Příloha: po nabytí právní moci obdrží žadatel lx ověřenou dokumentaci Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písmo a) sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne , číslo dokladu 76. IČ , DIČ CZ Tel:

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4896/2009 Sp.zn: 341/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu"

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla Městského úřadu 01 Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu" Č.j:MUSPRl472/2010 Sp.zn.: 431/09-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/5513/2012 sp. zn.: 182/12-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Bada1cová ve Stráži pod

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 6186/296/5/08/Br-UR Vyřizuje: Ing.arch. Iva Brádlerová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_5506/2012/SU-23/330/BR Chotěboř, dne: 23.5.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 44-4/2010-328/R V Proseči dne 28.7.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 9 7 0 6-2014/5905-2 0 1 3 / m a i S p is. a s ka rt. z n

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 1267/2008/slez/19/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 19.8.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 22.1.2014 Naše zn.: MěÚ-R/St.237/2014-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více