DEN UCITELU..2 STUDENTI Z ESTONSKA?!..4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEN UCITELU..2 STUDENTI Z ESTONSKA?!..4"

Transkript

1 PLATINA MAGAZINE BREZEN VYDÁNÍ ˇ ˇ DEN UCITELU..2 STUDENTI Z ESTONSKA?!..4 ˇ ŠKOLA DRÍVE A ŠKOLA DNES.5 SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NA FACEBOOKU!!!

2 ÚVODNÍ SLOVO Kdo by to byl ekl, že naše škola loňským rokem oslavila svých 90 let. Menší škola rodinného typu spíše zdálky p ipomíná svou stavbou zámek, avšak jako zámek vypadá i její interiér. Krásně zdobené chodby, t ídy, odborné učebny a hlavně p íjemní a laskaví učitelé. P esně roku 1923 se v našem malém městečku T inci tohle všechno vybudovalo a prošlo mnoha změnami. Už od samé historie, kdy se na naší škole prost ídalo mnoho pedagogů, vychovatelů i editelů, se Bezručka může pyšnit svou originalitou a skvělou výukou. Radovánky, vánoční besídky, recitační soutěže. Na to všechno můžeme vzpomínat jen v dobrém. Myslím, že kdybych se zeptala dnes už jistě dospělých bývalých žáků, kte í si zde svých 9 let školní docházky také prožili, měli by stejný názor. I když za rok odcházíme, vážíme si všech zážitků, které jsme zde kdy zažili. Poznali jsme skvělé kamarády, smáli se v hodinách a zkrátka nám tato škola dala skvělý start do budoucnosti. A TEĎ K TOMU HLAVNÍMU Tento časopis jsme vytvo ili za účelem, vylepšit naši školu, jak jen to jde. Je to něco nového a užitečného. Školní časopis p inese žákům zajímavé informace, a jak už jsem íkala, bude to pro nás všechny něco nového. Tato škola si to p ece zaslouží. Tímto bychom chtěli poděkovat všem žákům, učitelům, kte í se na tomto časopise podíleli. Zvláště naší paní učitelce t ídní, která s námi měla tolik trpělivosti, že jsme to dotáhli až zde. Děkujeme moc a doufáme, že Vám náš časopis ještě více zp íjemní chuť k učení a rozveselí dny. Redakce časopisu Platina

3 DEN UČITELŮ Jak to všechno začaloř Ano, máme pro tuto otázku odpověď. Roku 1774 založila Marie Terezie povinnou školní docházku, ale teď už dost dějepisu. Za 5 minut 8 zasednou desítky žáků za své školní lavice s cílem se něco naučit (až na výjimečné p ípady). My, žáci, si jsme jisti, že nejen v našich t ídách si často klademe otázky :,,U koho jsem více oblíbenýř,,kdo mě naopak moc nemá v obliběř Abychom toto téma aspoň na krátkou dobu ve sborovně vyhladili, p ipravili jsme si malou anketu. Několik žáků odpovědělo na 1 otázku: Který učitel Tě toho nejvíce naučil / koho máš nejvíc v obliběř A o výsledcích se můžete p esvědčit sami! Kdo je podle tebe nejlepší učitel? Adamiecová Bičová Giercuzs. Hvozdovičová Krausová Krupová Nowak Raška íhová Šrámek Wawrzacova Omlouváme se, pokud se tento graf někoho dotkl, ale jde pouze o vlastní názor žáků na této škole. Informace nejsou upraveny, pouze p evedeny do podoby grafu. Hodnoceni jsou pouze někte í učitelé 2. stupně. 2

4 PŘEDNÁŠKA O HOLOCAUSTU Dne 25.2 se p ednášky o holocaustu zúčastnila spolu s 8. t ídou i t ída 9. Pro mnohé to jistě nebyla s nutností proseděná hodina. Celou p ednášku prováděla lektorka Jana Hlávková spolu s pamětníkem holocaustu, Michalem Salomonovičem. Ten nám, žákům, vyprávěl o svém zajetí. Nejprve byl zavezen do ghetta v Lodži, kde se vyučil zámečníkem. Později byli všichni jeho členové rodiny odvezeni do koncentračních táborů, nejprve do Osvětimi a později do Stutthofu, kde byl nacisty zavražděn jeho otec. Pan Salomonovič zažil i bombové útoky v Drážďanech. Myslím, že v dnešní době si nikdo neumí p edstavit tento pochod smrti, takzvaný HOLOCAUST., Starý sedlák nám roku 1945 zachránil život. Nepotkat ho, nejspíš bych zde nestál a nevyprávěl o svých zkušenostech 3

5 ESTONCI NA NAŠÍ ŠKOLE?! V pátek, poslední školní den p ed jarními prázdninami, naši školu navštívili dva vysokoškolští studenti z Estonska. P ipravili si pro nás (vybrané žáky 2. stupně) p íjemně strávené dopoledne. Nejenže nás obeznámili se svou zemí pomocí prezentace, ale taky si pro nás p ipravili různé hry a soutěže. Žáci si nejen procvičili angličtinu, ale také zjistili mnoho zajímavých informací o tak krásném a malebném státu Estonsku. Na konci této p ednášky jsme se rozdělili do několika skupin a společně jsme pomocí 5 otázek natočili videa. Smíchu bylo dost a většině skupin se nakonec poda ilo video natočit. Děkujeme moc panu učiteli Raškovi za organizaci této p ednášky a doufáme, že se zase brzy všichni setkáme a dále budeme rozvíjet své znalosti. 4

6 ŠKOLA DŘÍVE Z POHLEDU BÝVALÉHO STUDENTA Jaká ti přišla škola před 6ti lety? Co se ti na ní líbilo a naopak nelíbilo? Protože už tam 6 let nejsem, moc nedokážu íct, co se tam změnilo, protože už se školou nejsem v kontaktu. Za nás tam ale bylo méně notebooků a interaktivních tabulí. Což byla pro nás docela pecka, dneska je to normální. Nejvíce se tam kritizovaly obědy, ty se ale údajně taky mnohem zlepšily. Jinak si myslím, že se tam zas tak moc nezměnilo, což je vlastně dob e. Jak dnes vzpomínáš na základku? Je mi jasné, že si to p ečtou i učitelé, kte í si mě pamatují, takže p ece musím íct, že v dobrém. Ne, to byl vtip, v dobrém samoz ejmě vzpomínám doopravdy. Dvojka je totiž zvláštní v tom, že jak je malá, to nemyslím zle, tím pádem se tam všichni znají. Učitelé p esně vědí, co na koho platí, znají rodiče a tak dále. Možná si to z pozice žáků úplně neuvědomujete, ale je to obrovské plus. Kdo byl tvůj oblíbený učitel? To p ece nejde íct jednoznačně! Nemůžu se nezmínit o panu učiteli Raškovi a jeho hodinách hudebky, jeho zpěvník mám po ád doma a hraju podle něj na kytaru. Naše t ídní byla paní učitelka íhová, to byla taková naše máma a psychologická poradkyně v jednom. Ve 13 to možná p ijde trochu otravné, věčné eči o kou ení a drogách, ale asi to opravdu má svůj účinek, když se na to podívám zpětně. Asi jsem nějak dospěl. Jsi stále v kontaktu s učiteli a spolužáky? S učiteli, pokud je nepotkám na ulici, tak ne, Byl jsem se u vás podíval naposledy možná tak p ed 2 roky. A se spolužáky samoz ejmě ano. Byli jsme naprosto boží t ída. Dva moji spolužáci jsou dodnes moji nejlepší kamarádi. Se spoustou dalších jsem v kontaktu. Připravila tě Bezručka na středoškolské vzdělání dostatečně? Určitě ano. Bývalý žák Michal Benatzky 5

7 NħCO NA ZAMYŠLENÍ Čipy ve školní jídleně Konec stravenkám a zbytečnému čekáni v p eplněných adách na koupi obědů na měsíc. V tomto článku bude eč o možnosti zavedení čipů v naší školní jídelně. Pár let zpátky se o tomto tématu už mnohdy diskutovalo, a nejen v hodinách občanské výchovy. Nápad se ale vytratil a vše pokračuje ve starých kolejích. Otázkou ale je, jestli by nám naše škola umožnila zavedení čipů. Bylo by to pro naši školu usnadnění, nejen pro zaměstnance školy. A co vyř Líbil by se vám tento nápadř Možná se v budoucnu dočkáme. Tak co? Bylo by to tak těžkéř Redakce časopisu Informace o školní jídelně najdete na stránkách:

8 PLANETA3000 VÝCHODNÍ AFRIKA Jak íká v projekci "Východní Afrika - kolébka lidstva" zakladatel projektu, fotograf a dobrodruh Adam: "Afrika, to je SEN!". Vznešená zví ata, uchvacující panoramata, dynamická p íroda a různorodí lidé - to je další jedinečná tvá planety Země. To je VÝCHODNÍ AFRIKA. Do oblasti východní Afriky za adíme státy tzv. afrického rohu, mezi něž pat í Etiopie, Eritrea a Somálsko, dále pak Keňu, Ugandu, Tanzanii a malý stát Džibutsko. Tato část Afriky je z hlediska p írody p ímo úchvatná, protože zde najdeme největší jezero Ukerewe, které leží v místní p íkopové propadlině, ale na druhé straně i dvě nejvyšší hory kontinentu, Kilimandžáro a Mt. Kenya. To jsme však byli pouze v oblasti Keni, Tanzanie a Ugandy. Severněji však leží Somálský poloostrov, který je největším v Africe, dále pak Etiopská vysočina, v níž pramení Modrý Nil, jehož soutokem s Bílým Nilem vzniká nejmohutnější africká eka. Tím výčet p írodních zajímavostí nekončí, protože do oblasti zasahuje biom savan, který je bohatý na mnohé druhy savců, kterými jsou sloni, nosorožci, zebry nebo žirafy, z šelem pak můžeme jmenovat lvy nebo hyeny. Místní savany jsou chráněny a na části jejich území jsou z ízeny národní parky jako nap. Serengeti nebo Tsavo. Hospodá ství států východní Afriky je založeno nejvíce na zemědělské produkci, pěstuje se tu nap. kávovník, bavlník, tabák nebo sisal. Dále se v některých státech těží zlato, diamanty nebo kamenná sůl. Díky turismu a stabilitě místních vlád je rozvinutějším státem Keňa, oproti ní stojí státy jako Tanzanie, Somálsko, Eritrea nebo Etiopie, které mají velmi nízké HDP a pat í mezi nejchudší státy světa. Také proto bychom mohli íci, že mimo Keňu pat í státy východní Afriky k nejchudším na světě.

9 NħCO PRO NEJMENŠÍ 1. Vybarvi obrázek jarními barvami 2. Pomůžeš mravenečkům dostat se ke své královněř 3. Znáš části našeho obličejeř

10 ˇ Co nás ceká v dubnu? Pythagoriáda školní kolo Scio testy pro 5. t ídu Matematická olympiáda t. Exkurze 2. stupeň p írodovědná Den Země ZŠ i MŠ Anglická soutěž Vocabulary 6. t. Mediální projekt 9. t ída 9. dubna Doprava, doleva dopravní soutěž v ŠD dubna 2015 ŠvP Žiar 4. a 5. t ída 16. dubna Okrskové kolo p ehazované dívky 6. t ída dubna Týden Země PROČ ZROVNA NÁZEV ČASOPISU PLATINA? V našem p ípadě má platina skrytý význam. Největší kouzlo je v tom, že si pod pojmem platina každý p edstaví něco jiného. Ať už to je kov, šperk My tento název pojali jako něco jedinečného. Pro mnoho žáku by byl školní časopis také něco nového a samoz ejmě jedinečného.

11 NħCO PRO POBAVENÍ T i žáci stojí za trest na chodbě. "Co jste provedliř" ptá se inspektor. První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna." Druhý:"Já také." "A co Tyř" "Já jsem Josef Houba." Chceš být součástí našeho časopisu právĩ ty? Napiš nám na Posílat můžeš inzerci, články, názory, vtipy, zkrátka cokoli tě napadne! Ke dni učitelů Vám přejeme pevné nervy! A všem čtená ům p ejeme krásné velikonoce!

12 English quiz Doplň tajenku : G A R V S N Y Naštvaný Opak slova BOY 5

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

http://www.zssenov.cz

http://www.zssenov.cz http://www.zssenov.cz V nedávné době se jednomu z Čechů podařil doslova husarský kousek. Stal se totiž výhercem pohádkové sumy cca 2,5 miliardy korun. Naši osmáci se zamýšleli, jak by oni s tolika penězi

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

18 / únor 2013. Záškolák, časopis 5. základní školy v Mladé Boleslavi. Cena: 7 Kč

18 / únor 2013. Záškolák, časopis 5. základní školy v Mladé Boleslavi. Cena: 7 Kč 18 / únor 2013 Záškolák, časopis 5. základní školy v Mladé Boleslavi Cena: 7 Kč Kdo je největší záškolák?? (viz. titulní strana) 6. A + 6. B ještě nezkažení, nepředpokládá se 7. A.. (doplňte si) 8. A..

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ PLÁN NA PROSINEC 3 MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ 5 ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY 7 ROZHOVOR - ADÉLKA, DOMINIK 8 EKOLOGICKÉ OKÉNKO 9 RECENZE -

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

4/2015. Buď COOL, čti school! Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.

4/2015. Buď COOL, čti school! Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.cz Nástěnka redakce: 1. patro budovy ZŠ Komenského 589 Nymburk Kontaktní osoba: Alena Pavlíčková,

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

20. 5. 2013. soutěži. Dokonce se o našem školním časopisu psalo i v novinách, což je pro nás velikou ctí. 31. 5. 2013

20. 5. 2013. soutěži. Dokonce se o našem školním časopisu psalo i v novinách, což je pro nás velikou ctí. 31. 5. 2013 20. 5. 2013 Naše škola se stejně jako minulý rok zúčastnila soutěže Školní časopis roku 2013 za Karlovarský kraj. Setkání redakcí a vyhlášení výsledků se uskutečnilo už 26. dubna 2013 v prostorách ICM

Více

oauhnews Všechno mělo něco do sebe. 1 Lukáš Fabián naší školu navštívil redaktor zpravodajství Dobrý den s Kurýrem str. 6

oauhnews Všechno mělo něco do sebe. 1 Lukáš Fabián naší školu navštívil redaktor zpravodajství Dobrý den s Kurýrem str. 6 oauhnews 2.číslo, www.oauh.cz Lukáš Fabián naší školu navštívil redaktor zpravodajství Dobrý den s Kurýrem str. 6 Rozhovor s ředitelem školy exkluzivní rozhovor s ředitelem Jiřím Durďákem str. 2 Absolvent

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová:

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová: Senátor Tomáš Grulich: Děkuji panu velvyslanci a prosil bych paní Karolínu Síglovou ze Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Paní Karolína Síglová: Dobrý den. Na začátek

Více

školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou

školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou Amos K časopis, který informuje o dění ve škole, představuje pedagogy z jiného úhlu pohledu, vyplňuje volný čas žáků... školní rok 2009/2010 č. 1, září 2009 Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun.

www.ric.cz www.ric.cz WWW.RIC.CZ www.ric.cz www.drclentilka.cz WWW.DRCLENTILKA.CZ www.drclentilka.cz www.drclentilka.cz www.rclanskroun. JSEM SPECIÁLNÍ PEDAGOG A PRACUJI S FILÍPKEM, KTERÉMU JE ŠEST LET Je to jemný a citlivý chlapec, ale v malém okamžiku se dokáže proměnit ve velkého rošťáka. Jeho kukadlům se nedá odolat. Když se mi zrovna

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Milí čtenáři, tento rok nás toho čeká opravdu dost. Mezi nejvýznamnější události patří lyžařský kurz do Santa Cateriny, TOULKY PRAHOU

Milí čtenáři, tento rok nás toho čeká opravdu dost. Mezi nejvýznamnější události patří lyžařský kurz do Santa Cateriny, TOULKY PRAHOU B A Ť Á K STUDENTSKÝ ČASOPIS SPŠ ZLÍN DVOUMĚSÍČNÍK ZÁŘÍ - ŘÍJEN TOULKY PRAHOU KONGRESOVÉ CENTRUM OTEVŘENO ZFILMOVANÝ ŽIVOT UMÍTE SPRÁVNĚ MLUVIT? DIVADELNÍ MENU ADAPTAČNÍ KURZ 2010 ZAJÍMAVOSTI Z VĚDY A

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více