5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané"

Transkript

1 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín oligofrenie nebo slabomyslnost) je závaïné postiïení vývoje rozumových schopností prenatální, perinatální nebo ãasnû postnatální etiologie (pûvod onemocnûní), které vede i k významnému omezení v adaptivním fungování postiïeného dítûte ãi dospûlého v jeho sociálním prostfiedí. K diagnóze tedy nestaãí pouze selhávání v testech inteligence, ale dítû ãi dospûlý musí souãasnû selhávat i v plnûní vûku pfiimûfiených oãekávání ve svém sociálním prostfiedí. Z tohoto hlediska proto napfi. mnohé z romských dûtí s IQ niï ím neï 70, které v ak souãasnû nejsou ve své rodinû nijak nápadné a dobfie plní v echna její oãekávání, nelze oznaãovat jako mentálnû postiïené. mentálnû postiïení Podle desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MNK-10) je mentální postiïení dále dûleno: F70 lehké mentální postiïení (IQ 50 69) F71 stfiednû tûïké mentální postiïení (IQ 35 49) F72 tûïké mentální postiïení (IQ 20 34) F73 hluboké mentální postiïení (IQ pod 20) (Kategorie F78 jiná mentální postiïení je uïívána jen tehdy, pokud je patrné, Ïe intelektové schopnosti jsou výraznû sníïeny a postiïení je zjevné, ale vzhledem k tûïkému kombinovanému postiïení nebo závaïným poruchám chování ãi autistickým projevûm nelze stupeà postiïení spolehlivû urãit). Uvedená pásma postiïení jsou vytvofiena umûlým ãlenûním pfiirozeného kontinua, a nemohou být proto definována s absolutní pfiesností. âíselné hodnoty IQ je nutné pojímat jen jako orientaãní vodítka s vûdomím, Ïe vy etfiením nikdy nezískáváme pfiesnou hodnotu IQ. Rozhodující pro urãení pásma postiïení musí být vïdy pfiedev ím kvalita zvládání Ïivotních nárokû dítûtem (dospûlým) v jeho prostfiedí. Potfieby cílové skupiny: (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem data za rok 1999, zpracováno Odborem sociální práce Magistrátu mûsta Ústí nad Labem) Potfieby uživatelû služeb v oblasti oblasti pomoci nejdûležitûjší oblasti potfieby uživatelû služeb vyznačené pomoci vyznačené oblasti pomoci poskytovateli poskytovateli informovanost 85% 31% péãe o vlastní osobu 77% 23% vedení domácnosti 31% 8% ubytování/bydlení 62% * 38% stravování 46% 0% zamûstnání 69% 31% vztahy 69% 31% emoční podpora 85% * 46% bezpeãnost 62% 15% finance 62% 23% náplà volného času 92% * 46% jiná oblast orientace, komunikace, lékafiské pfiedná ky 15% 8% Poznámka: * tfii potfieby uïivatelû oznaãené poskytovateli jako nejdûleïitûj í 94

2 Mezi nejdûleïitûj í potfieby dûtí a dospûlých s mentálním postiïením patfií potfieby náplnû volného času, emoční podpora a potfieba informovanosti. Velikost cílové skupiny: Poãet dûtí a dospûlých s mentálním postiïením se v populaci podle mezinárodních statistik odhaduje na 2 % populace. Ze obyvatel mûsta je zhruba obãanû s mentálním postiïením lehãího aï tûï ího stupnû Pfiehled zafiízení poskytujících služby Ústav sociální péãe HliÀany Ústav sociální péãe Severní Terasa Ústav sociální péãe Trmice Ústav sociální péãe VaÀov âajkovského Ústav sociální péãe V ebofiice Matefiská kola MEDICAL, o.p.s. SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïeným v âr, okresní výbor v Ústí nad Labem Základní data o jednotlivých zafiízeních (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem za rok 1999) zafiízení / organizace Ústav Ústav Ústav Ústav oblasti pomoci soc. péče soc. péče soc. péče soc. péče HliÀany pro mládež pro mládež pro mládež Sev. Terasa Trmice Čajkov kapacita max. poãet klientû v zafiízení / ãlenská základna ústavní lûïka neústavní lûïka poãet neopakujících se klientû ãerpajících sluïby celkem poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v ústavní péãi poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v neústavní péãi vûkové sloïení uïivatelû sluïeb let 6 60 let let let Ïeny dívky 100 % 73 % 0 % 29 % muïi chlapci 0 % 27 % 100 % 71 % poãet zamûstnancû celkem odborný personál provozní personál dobrovolníci rozpoãet provozní rozpoãet (v tisících) z toho státní dotace investice

3 zafiízení / organizace Ústav Matefiská Sdružení oblasti pomoci soc. péče škola pro pomoc pro mládež MEDICAL mentálnû Všebofiice o.p.s. postiženým kapacita max. poãet klientû v zafiízení / ãlenská základna ústavní lûïka neústavní lûïka poãet neopakujících se klientû ãerpajících sluïby celkem poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v ústavní péãi poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v neústavní péãi vûkové sloïení uïivatelû sluïeb 6 60 let 2 9 let 0 90 let Ïeny dívky 63 % 70 % 40 % muïi chlapci 37 % 30 % 60 % poãet zamûstnancû celkem odborný personál provozní personál dobrovolníci rozpoãet provozní rozpoãet ,91 (v tisících) z toho státní dotace investice Členové koordinační skupiny za oblast sociální pomoci občané mentálnû postižení manaïer koordinaãní skupiny MEDICAL endler, s.r.o. Magistrát mûsta Ústí nad Labem Odbor sociální práce peãovatel Ústav sociální péãe Trmice Ústav sociální péãe âajkovského VaÀov Ústav sociální péãe Pod vodojemem Ústav sociální péãe Svojsíkova Ústav sociální péãe HliÀany ãlenka Sociální komise Rady mûsta Ústí nad Labem OSV Magistrátu mûsta Ústí nad Labem Pedagogicko-psychologická poradna Okresní úfiad referát kolství MUDr. Petr Endler Hana Bardounová árka Nováková Lenka Reichelová Mgr. Dana Stará Mgr. Vendula Veselá Mgr. Jana Wiesingerová Mgr. Jifiina Róblová Mgr. Martina Brhelová Monika Sudová Mgr. Olga Ferdová Mgr. Ladislava Poupalová Čeho chceme dosáhnout v období pokrytém 1. Komunitním plánem péče rozvoj a útlum jednotlivých typû péče Stfiednûdobé cíle a opatfiení 1. Komunitního plánu péče ve mûstû a okrese Ústí nad Labem na období let Cíl 1. Rozvoj komplexní péče o mentálnû postižené občany ve stávajících zafiízeních Opatfiení 1.1 Rozvoj respitní péãe pfii zafiízeních poskytujících péãi o mentálnû postiïené Opatfiení 1.2 Rozvoj nácvikových bytû Cíl 2. Rozvoj vzdûlávacích a výukových programû Opatfiení 2.1 Roz ífiení poãtu míst pro mentálnû postiïené dûti ve stávajících matefiských kolách 96

4 Opatfiení 2.2 Realizace vzdûlávacích programû pro mentálnû postiïené obãany Opatfiení 2.3 Vytvofiení podmínek pro zfiízení praktické koly se záuãním stfiediskem ve mûstû Ústí nad Labem Cíl 3. Podpora vzniku denních stacionáfiû s komplexní péčí a denních i nepfietržitých pobytû pfii stávajících zafiízeních Opatfiení 3.1 Podpora vzniku denních stacionáfiû s komplexní péãí Opatfiení 3.2 Podpora denních i nepfietrïitých pobytû pfii stávajících zafiízeních Cíl 4. Rozvoj programû podporujících zamûstnávání klientû s mentálním postižením Opatfiení 4.1 Podporované zamûstnávání Opatfiení 4.2 Podpora pracovní rehabilitace ve stávajících zafiízeních Opatfiení 4.3 Podpora chránûných dílen pro osoby s mentálním postiïením v regionu Ústí nad Labem Opatfiení 4.4 Vznik sociální agentury posilování koordinace a spolupráce v oblasti marketingu chránûných dílen bez rozdílu cílových skupin klientû v ústeckém regionu Cíl 5. Rozvoj programû chránûného bydlení Opatfiení 5.1 Rozvoj chránûných bytových jednotek bytû na pûl cesty Cíl 6. Podpora svépomocných iniciativ uživatelû péče a pečovatelû Opatfiení 6.1 Podpora svépomocných iniciativ uïivatelû péãe a peãovatelû Cíl 7. Koordinace, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče pro duševní zdraví mentálnû postižené občany Opatfiení 7.1 Zaji tûní plánování péãe prostfiednictvím komunitních plánû péãe pro oblast du evního zdraví mentálnû postiïených obãanû; psaní rozvojových projektû Opatfiení 7.2 Zaji tûní koordinace poskytovatelû v oblasti du evního zdraví mentálnû posti- Ïených obãanû, implementace 1. Komunitního plánu péãe a rozvoj oblasti Opatfiení 7.3 Zaji tûní vyhodnocování efektivity sluïeb v oblasti du evního zdraví mentálnû postiïených obãanû Opatfiení 7.4 Zaji tûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti du evního zdraví mentálnû postiïených obãanû 97

5 Cíl 1. Rozvoj komplexní péče o mentálnû postižené občany ve stávajících zafiízeních w koncept otevfiených domovû vychází ze souãasného stavu, kdy vynakládané finanãní prostfiedky na realizaci sociálních sluïeb nejsou dostateãné a u komunity zesiluje poptávka po mimonemocniãní péãi w sluïby ústavní sociální péãe je tfieba nabízet komunitû, pokud tomu nebrání závaïné legislativní ãi jiné pfiekáïky w souãástí konceptu otevfiených domovû je snaha o zfiizování nových komunitních programû pfii stávajících zafiízeních jako jsou denní centra, lûïka respitní péãe, chránûné nácvikové byty, programy kontaktní terénní práce w rozvoj komplexní péãe o mentálnû postiïené obãany ve stávajících zafiízeních musí probíhat postupnû v návaznosti na legislativní úpravy a dal í podpûrná opatfiení ze strany obce Opatfiení 1.1 Rozvoj respitní péče pfii zafiízeních poskytujících péči mentálnû postiženým občanûm w respitní oddechová péãe je komplex sluïeb smûfiovaný výhradnû tam, kde je domácí péãe o osobu blízkou s mentálním postiïením zaji Èována rodinným ãlenem, který o nûj peãuje celodennû w adresátem sluïby je peãovatel, ten, kdo peãuje w smyslem sluïby je poskytnout peãovateli ãas k odpoãinku, dovolené, regeneraci sil w místo, kde je respitní péãe poskytována, závisí na rozhodnutí klienta, pfieváïnû to bývá domácnost, zafiízení denního nebo týdenního typu w v rámci poskytované sluïby je potfiebná spoluúãast klienta w program je koncipován jako sluïba krátkodobého charakteru s umístûním klienta ve sluïbû max. na 3 mûsíce w vytvofiení lûïek respitní péãe pfii vytipovaných ústavech sociální péãe w vyuïití stávajících prostor u nûkterých zafiízení w dojde k podpofie peãovatele tak, aby mu staãily síly na co nejdel í péãi vpfiirozeném rodinném prostfiedí prevence pfied ústavní péãí w moïnost pro klienta vyzkou et si nové prostfiedí, navázat nové spoleãenské kontakty, posílit si sebedûvûru, získat nové sociální dovednosti w nebyly urãeny v procesu konzultací Pfiedpokládaný počet klientû/kapacita služby: w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 1.2 Rozvoj nácvikových bytû w jedná se o sluïbu, jejímï cílem je vytvofiení tréninkového prostfiedí, kde mohou klienti získat potfiebné sociální dovednosti pro Ïivot v komunitû jiï pfii pobytu v ústavu sociální péãe w v souãasné dobû existuje jeden nácvikový byt s kapacitou ãtyfi míst v rámci ústavu sociální péãe 98

6 w zfiízení dal ích nácvikových bytû v rámci stávajících ústavû sociální péãe s kapacitou 4 6 míst w vyuïití prostorové kapacity nûkterých ústavû sociální péãe w podpora rodiny v péãi o mentálnû postiïeného w roz ífiení stávající kapacity o ãtyfii místa w zlep ení kvality Ïivota osob s mentálním postiïením w nebyly urãeny v procesu konzultací Pfiedpokládaný počet klientû/kapacita služby: w vznik nových 4 míst pro 4 klienty, návaznost na opatfiení ã. 5.1 Cíl 2. Rozvoj vzdûlávacích a výukových programû w realizované vzdûlávání a výukové programy pro klienty budou zamûfieny: na posílení a získání nových sociálních dovedností a návykû na získání a prohlubování nových vûdomostí a posílení komunikaãních dovedností vûãi okolí na získání základních pracovních návykû a dovedností v pfiíslu ném oboru mentálnû postiïený má právo na takovou výuku, výchovu, adaptaci a vedení, které mu pomohou co nejvíce rozvinout jeho moïnosti a schopnosti za úãelem plné míry jeho integrace do pfiirozeného spoleãného Ïivota (pozn.: pfiejatý text z rezoluce pfiijaté Valným shromáïdûním OSN z roku 1971) Opatfiení 2.1 Rozšífiení počtu míst pro mentálnû postižené dûti ve stávajících matefiských školách w jedná se o sluïbu, ve které má klíãovou roli matefiská kola w charakter sluïby vychází z koncepce Ministerstvo kolství, mládeïe a tûlovýchovy w naplnûní opatfiení musí vycházet z prûzkumu potfieb ve spolupráci s praktickými lékafii w v souãasné dobû je podobná sluïba úspû nû realizována v Matefiské kole MEDICAL, o.p.s. w realizace podpûrného programu pro úspû nou integraci mentálnû postiïeného dítûte do spoleãnosti w pomoc rodinám peãujícím o své blízké mentálnû postiïené dûti w dojde k finanãní podpofie a roz ífiení kapacit stávajících matefiských kol w pfiíprava dûtí pro kolní docházku w nebyly urãeny v procesu konzultací w bude zji tûn po prûzkumu potfieb 99

7 Opatfiení 2.2 Realizace vzdûlávacích programû pro mentálnû postižené občany w sluïba je urãena pro ty, ktefií do koly jiï chodili, ale byli prohlá eni za nevzdûlavatelné w podmínky, prostfiedí a celková atmosféra je velmi podobná klasické vzdûlávací instituci w v souãasné dobû existuje ve mûstû projekt, který se snaïí o vzdûlávání mentálnû postiïených obãanû v rámci Veãerní koly w roz ífiení moïností vzdûlávání pro dûti s mentálním postiïením je nezbytným pfiedpokladem úspû né integrace klienta do spoleãnosti w pomoc rodinám peãovatelûm w podpûrné opatfiení pro úspû nou realizaci programu otevfiené domovy v na em mûstû w provoz 1 místa/1 rok cca Kã w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 2.3 Vytvofiení podmínek pro zfiízení praktické školy se záučním stfiediskem ve mûstû Ústí nad Labem w jedná se o vzdûlávání ve kolách, kam se dafií umístit jen velmi malé procento mentálnû postiïených w navrhované opatfiení zahrnuje sluïbu, v rámci které by se klientûm dostalo vyuãení v praktických dovednostech v návaznosti na vyuãení v nûkterém z tradiãních fiemesel w opatfiení mûïe usnadnit zafiazení klienta do klasického pracovního procesu nebo chránûné dílny w rozsah a kapacita zafiízení je odvislá od zpracování marketingové studie trhu práce, která ukáïe, jaké uãební obory lze naplnit w roz ífiení moïností vzdûlávání pro dûti, mládeï a dospûlé s mentálním posti- Ïením w realizace programu pro úspû nou integraci mentálnû postiïeného klienta w pomoc rodinám peãovatelûm, ktefií o své blízké peãují w zlep ení kvality Ïivota mentálnû postiïeného w nebyly urãeny v procesu konzultací Pfiedpokládaný počet klientû/kapacita služby: w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací 100

8 Cíl 3. Podpora vzniku denních stacionáfiû s komplexní péčí a denních i nepfietržitých pobytû pfii stávajících zafiízeních w dûleïitým prvkem je orientace sluïeb na klienty, ktefií jsou v péãi rodiny, protoïe v koneãném dûsledku mûïe mít realizace opatfiení vliv na sníïení poãtu umístûných klientû v ústavech sociální péãe nebo na prodlouïení pobytu klienta v pfiirozeném rodinném prostfiedí w zfiízení intenzivních ambulantních sociálních sluïeb pro klienty a jejich rodinné pfiíslu níky mûïe mít dopad na vyfie ení jejich Ïivotních problémû nebo roz ífiení jejich moïností a dovedností zvládat problémy jejich vlastními silami Opatfiení 3.1 Podpora vzniku denních stacionáfiû s komplexní péčí w jedná se o sluïbu s komplexem sluïeb sociální intervence zahrnující denní ambulantní sluïby (aktivity) poskytované rûzným skupinám klientû s cílem pomoci v fie ení jejich problémû a roz ifiovat jejich moïnosti zvládat tyto problémy vlastními silami w jedná se o sluïbu s celotýdenním provozem w souãástí týmu denního stacionáfie by mûli být terénní sociální pracovníci, ktefií by poskytovali krátkodobou podporu klientûm nebo peãovatelûm w pokud by do lo k dohodû, lze uvedené opatfiení aplikovat na Ústav sociální péãe VaÀov w roz ífiení kvality a nabídky poskytovaných sluïeb zejména pro klienty v domácím prostfiedí w mûïe dojít k ãasovému oddálení Ïádosti klienta a peãovatele o celoroãní pobyt v ústavu sociální péãe w mûïe dojít k dûkladnému monitorování situace klientû v jejich pfiirozeném prostfiedí w vznik spektra nových programû v pracovní a sociální rehabilitaci, vzdûlávacích programû pro klienty a peãovatele, telefonní linky pomoci aj. w nebyly urãeny v procesu konzultací Pfiedpokládaný počet klientû/kapacita služby: w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 3.2 Podpora denních i nepfietržitých pobytû pfii stávajících zafiízeních w mentálnû postiïení, ktefií Ïijí v domácím prostfiedí se mohou úãastnit programû, které probíhají ve stávajících zafiízeních v jejich okolí vãetnû ústavû sociální péãe w alternativní sluïba pro rodiny, které peãují o své pfiíbuzné a nechtûjí je umístit na celoroãní pobyt v nûkterém ze zafiízení, ale potfiebují je pouze zabezpeãit pfies den w je moïné zaãít s men ím poãtem míst a postupnû dle poptávky kapacitu roz- ifiovat 101

9 w postupnû dojde k monitorování situace v oblasti péãe o mentálnû postiïené v nûkolika lokalitách mûsta w mûïe dojít k ãasovému posunu Ïádosti o umístûní klienta v ústavu sociální péãe na celoroãní pobyt w dojde k podpofie rodiny, která peãuje o mentálnû postiïeného w vytvofií se denní pobytová místa pfii stávajících zafiízeních ústavech sociální péãe w nebyly urãeny v procesu konzultací w zfiízení pobytových míst pfii stávajících zafiízeních po dobu 1. Komunitního plánu péãe Cíl 4. Rozvoj programû podporujících zamûstnávání klientû s mentálním postižením w chybí iroká kála programû pracovní rehabilitace, která by akceptovala skuteãnost, Ïe pro nûkteré klienty plní chránûná dílna funkci sociální (spoleãenskou) a pro jiné je zdrojem finanãních prostfiedkû w kála moïností musí být velmi iroká, aby respektovala problematiku mentálního postiïení; nabídka ãinností by mûla vycházet od nejjednodu ích aktivit aï po nároãné pracovní programy Opatfiení 4.1 Podporované zamûstnávání w jedná se o cílené a systematické zapojování mentálnû postiïených do klasického pracovního procesu w program probíhá pod vedením pracovních asistentû, ktefií úzce spolupracují s klientem a zamûstnavatelem w v rámci programu jde i o cílené vyhledávání pracovních pfiíleïitostí pro klienty w program lze zavést v rámci jednoho ze stávajících zafiízení w pfii zavádûní programu lze vyuïít zku eností ze zahraniãí a jiných mûst v âr w aktivní roli u plánovaného opatfiení sehrává místní Úfiad práce w opatfiení plnû koresponduje s pfiipravovanými legislativními zmûnami Ministerstva práce a sociálních vûcí âr w moïnost úspû ného zavr ení procesu rehabilitace u klientû s mentálním postiïením w moïnost pro klienta ovûfiit si své pracovní dovednosti v pfiirozených pracovních podmínkách w sníïení poãtu klientû se zmûnûnou pracovní schopností v evidenci Úfiadu práce w vytvofiení burzy pracovních pfiíleïitostí pro klienty s mentálním postiïením w aktivní zapojování podnikatelských subjektû do problematiky zamûstnávání zdravotnû postiïených obãanû w mzda jednoho pracovního asistenta Kã/mûs. w jeden pracovní asistent koordinuje min pracovních míst 102

10 Opatfiení 4.2 Podpora pracovní rehabilitace ve stávajících zafiízeních Poznámky w vytvofiené podpûrné programy mají pfiedev ím rehabilitaãní charakter w programy probíhají pod vedením pracovních terapeutû w programy slouïí jako odrazový mûstek pro úspû né zafiazení v chránûné dílnû w klient po dobu pobytu v programu nepobírá mzdu, je veden k získání základních sociálních a pracovních dovedností, aby následnû zvládl pracovní ãinnost v chránûné dílnû w vytvofiení irokého spektra programû pracovní rehabilitace ve stávajících zafiízeních w posílení kvality péãe o mentálnû postiïeného w vytvofiení nezbytného ãlánku pro úspû ný vstup klienta do chránûné dílny w mzdové náklady dva pracovníci Kã/rok w provozní náklady Kã/rok w jeden pracovník vede program s kapacitou 10 míst Opatfiení 4.3 Podpora chránûných dílen pro osoby s mentálním postižením v regionu Ústí nad Labem Poznámky w chránûné dílny pfiedstavují specifická pracovi tû pro obãany, ktefií mají ztí- Ïenou moïnost (pfiípadnû se vûbec nemohou) uplatnit se na trhu práce, poskytují jim pracovní a spoleãenské uplatnûní formou pracovní ãinnosti w klienti zde pracují pod vedením pracovního terapeuta a odborného mistra v podmínkách, které se velmi blíïí klasickému pracovnímu procesu w pro klienty mûïe být chránûná dílna zdrojem finanãních prostfiedkû a prostorem sociálního kontaktu w posílení komplexní nabídky sluïeb pro mentálnû postiïené v regionu w zkvalitnûní Ïivota mentálnû postiïených w sníïení poãtu klientû se zmûnûnou pracovní schopností v evidenci Úfiadu práce w mzda pracovního terapeuta Kã/mûs. w mzda odborného mistra Kã/mûs. w opatfiení se dotýká minimálnû 60 klientû 103

11 Opatfiení 4.4 Vznik sociální agentury posilování koordinace a spolupráce v oblasti marketingu chránûných dílen bez rozdílu cílových skupin klientû v ústeckém regionu Poznámky w zprostfiedkování pracovního uplatnûní pro klienty se zdravotním postiïením w realizace marketingové pomoci chránûným dílnám w zaji Èování programu pfiechodného a podporovaného zamûstnávání pro klienty se zdravotním postiïením w prodejna výrobkû chránûných dílen z chránûných pracovi È w provoz informaãního centra s internetovou kavárnou a galerií výtvarných dûl klientû w zvy ování konkurenceschopnosti výrobkû chránûných dílen na volném trhu w vytvofiení nových pracovních pfiíleïitostí w zvy ování úrovnû informovanosti mezi laickou a odbornou vefiejností o problematice zdravotnû postiïených obãanû w zapojení podnikatelských subjektû do problematiky zamûstnávání zdravotnû postiïených w Kã na 3 roky pro v echny cílové skupiny klientû Pfiedpokládaný počet klientû/kapacita služby: w bude vycházet ze zpracovaného projektu prûchozí sluïba pro v echny cílové skupiny Cíl 5. Rozvoj programû chránûného bydlení w u mentálnû postiïených obãanû je v dobû dospívání samostatné nezávislé bydlení velký problém; mentálnû postiïený ãasto nemá základní návyk a dovednosti pro vedení samostatného Ïivota w je nezbytné vytvofiit takové sluïby v oblasti bydlení, které mentálnû postiïenému dají vût í prostor pro osobní volbu jak naloïit se svým Ïivotem w souãasným trendem v oblasti bydlení je propojenost a návaznost celé kály forem chránûného bydlení; pfiednost se dává dlouhodobému bydlení a uãení se dovednostem ve stálém prostfiedí, oproti dfiíve preferovanému pfiesouvání klienta z ménû nároãného programu do nároãnûj ího Opatfiení 5.1 Rozvoj chránûných bytových jednotek bytû na pûl cesty Poznámky w jedná se o sluïbu, kde si mohou klienti v ãasovû limitovaném období vyzkou et a nauãit se dovednosti, které potfiebují pro Ïivot v komunitû w klienti uvedené sluïby mají k dispozici bytové jednotky v fiadové zástavbû w sluïba mûïe být navazujícím ãlánkem po skupinovém chránûném bydlení w sluïba je urãená pfiedev ím pro klienty, ktefií v souãasné dobû ãerpají sluïby v ústavní péãi; na základû provedených etfiení v roce 1998 se uvedené opatfiení mûïe týkat aï 30 % mentálnû postiïených obãanû v ústavní péãi w kapacita jednoho chránûného bytu mûïe být aï ãtyfii místa w program probíhá pod stálou nebo ãásteãnou asistencí socioterapeuta, rozsah podpory vychází z individualních potfieb klienta w úãast klientû by nemûla být v programu doïivotní 104

12 w vytvofiení sítû chránûných bytû pfii stávajících zafiízeních s minimální kapacitou 8 10 míst w sníïení poãtu ãekatelû na uvedenou sluïbu w dojde k výraznému zkvalitnûní Ïivota na ich mentálnû postiïných spoluobãanû w naplàování konceptu otevfiených domovû v regionu; návaznost na opatfiení ã. 1.2 w mzdové náklady jeden socioterapeut Kã/mûs. w provozní náklady nebyly urãeny v procesu konzultací w v rámci uvedeného opatfiení bude vytvofieno 8 10 míst po dobu 1. Komunitního plánu péãe Cíl 6. Podpora svépomocných iniciativ uživatelû péče a pečovatelû w podpora svépomocných iniciativ je velmi dûleïitou souãástí procesu zapojování uïivatelû a peãovatelû do spolurozhodování o poskytování zdravotních a sociálních sluïeb obãanûm s mentálním postiïením a o vývoji a plánování sluïeb v oblasti Opatfiení 6.1 Podpora svépomocných iniciativ uživatelû péče a pečovatelû w v souãasné dobû má v regionu zastoupení SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïeným, které má celorepublikovou pûsobnost; organizace sdruïuje peãovatele a blízké mentálnû postiïených obãanû, odbornou vefiejnost za úãelem zkvalitnûní Ïivota mentálnû postiïených spoluobãanû w v rámci uvedeného opatfiení je tfieba nejenom posilovat stávající organizaci, ale podporovat vznik nových neformálních skupin peãovatelû w základem nových svépomocných skupin mûïe být skupina rodiãû peãovatelû, které se scházejí pfii nûkterém ze stávajících zafiízení w náplní setkávání svépomocných iniciativ mûïe být získávání informací o problematice, vzájemné posilování a podpora rodinných pfiíslu níkû, intervence k pozitivním zmûnám v souãasné legislativû w stávající nebo novû vytvofiené skupiny mohou být zapojeny do procesu hodnocení kvality a efektivity péãe ve stávajících zafiízeních w zlep ení kvality Ïivota klientû a jejich peãovatelû w plánované opatfiení je plnû v souladu s trendy péãe v Evropské unii w posílení rovnováhy mezi hlasem profesionálû, uïivatelû a peãovatelû v péãi o mentálnû postiïené w podpora jedné svépomocné organizace Kã na 1 rok w nebyl urãen v procesu konzultací 105

13 Cíl 7. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče pro duševní zdraví mentálnû postižené občany w Mûsto Ústí nad Labem ve spolupráci se Stálým výborem pro rozvoj sociální sféry si je vûdomo toho, Ïe pokud poskytovatelé mají odbornû zaji Èovat fiadu sociální sluïeb a programû, které budou uspokojovat potfieby obãanû mûsta Ústí nad Labem v jednotlivých oblastech sociální pomoci, musejí mít vytvofieno zázemí pro svou práci; Rada mûsta Ústí nad Labem a Zastupitelstvo mûsta Ústí nad Labem pfiijaly proto usnesení, která se vztahují k vytvofiení infrastruktury pro sociální sluïby a programy; priority Mûsta Ústí nad Labem jsou spatfiovány v zaji tûní základních manaïerských procesû: v koordinaci jednotlivých oblastí sociální pomoci v systematickém plánování rozvoje sociálních sluïeb a programû ve stanovení kvality péãe a vyhodnocování efektivity sociálních sluïeb ve zpracovávání sociálních analýz mûsta Ústí nad Labem Opatfiení 7.1 Zajištûní plánování péče prostfiednictvím komunitních plánû péče pro oblast duševního zdraví mentálnû postižených občanû; psaní rozvojových projektû w zpracování realizaãního plánu 1. Komunitního plánu péãe w zpracování projektû a pfiedkládání na finanãní zdroje w zpracování návrhu 2. Komunitního plánu péãe w dosaïení cílû a priorit spoleãnû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w spoleãný postup komunity pfii rozvoji sociálních sluïeb v oblasti péãe o mentálnû postiïené obãany w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w komunitní plán je vytvofien pro obãany mûsta Ústí nad Labem; v roce 1999 kontaktovalo nûktero odbornou sociální sluïbu 258 mentálnû postiïených obãanû Opatfiení 7.2 Zajištûní koordinace poskytovatelû v oblasti duševního zdraví mentálnû postižených občanû, implementace 1. Komunitního plánu péče a rozvoj oblasti w zaji tûní profesionálního vedení oblasti mentálnû postiïených obãanû w plnûní dohodnutých cílû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w systematická práce s poskytovateli a uïivateli sluïeb w zaji Èování alternativních finanãních zdrojû pro poskytovatele sluïeb w fie ení krizových situací v oblasti mentálnû postiïených obãanû 106

14 Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w poskytovatelé sluïeb v dané oblasti Opatfiení 7.3 Zajištûní vyhodnocování efektivity služeb v oblasti duševního zdraví mentálnû postižených občanû w na základû spolupráce se sloïkami státní a vefiejné správy vytvofiit týmy pro posuzování kvality a efektivity péãe w naplàovat standardy kvality péãe w vypracovat materiály (dotazníky, obsahy strukturovaných rozhovorû) pro pravidelné vyhodnocování spokojenosti klientû w zlep ení kvality sluïeb, zlep ení kvality Ïivota klientû w získání pfiehledu, jak úãelnû vyuïívat finanãní prostfiedky Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w 258 klientû, ktefií ãerpali sluïby v dané oblasti v roce 1999 Opatfiení 7.4 Zajištûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti duševního zdraví mentálnû postižených občanû w zaji tûní ãinnosti týmu pro práci s informacemi w definování pracovní náplnû a sloïení týmu w vyjasnûní spolupráce týmu s institucemi w pfiesnûj í data pro zpracování realizaãních plánû 1. Komunitním plánu péãe w validní data pro dal í plánování v sociální sféfie mûsta Ústí nad Labem w Kã práce týmu na 1 rok pro v echny oblasti w Kã zpracování informací a Katalogu sociálních sluïeb pro v echny cílové skupiny w klienti, ktefií ãerpali sluïby ve v ech oblastech v roce

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009 MANUÁL EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ Kladno leden 2009 Tato publikace vznikla v rámci projektu financovaného z Fondu ASEKOL. VáÏení pfiedstavitelé obcí,

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT.

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT. CENA 55 KČ 4 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY DUBEN 2001 odpad měsíce Biologicky rozložitelný odpad Odpady na skládkách a plány OH Spalovat, kompostovat nebo skládkovat? Anketa k nakládání

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více