Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ 2012 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Botanická Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole, IČ , Palackého tř. 59, Brno 1.3 Ředitelka školy: PaedDr. Danuše Pytelová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Schoříková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola1.-5. ročník, Botanická 70, IZO Školní družina, Botanická 59, IZO Kontakty: telefon: fax: http: Neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1.stupeň , stupeň Celkem , Základní škola je neúplnou školou s pěti ročníky 1. stupně. Po 5. ročníku pokračují žáci ve školní docházce na úplných školách MČ Královo Pole, ale i mimo ni. V předchozích letech přecházeli žáci naší školy na 2. stupeň většinou na ZŠ Slovanské náměstí. V letošním školním roce ZŠ Slovanské náměstí z důvodu naplněné kapacity školy naše žáky nepřevzala. Zákonní zástupci volili pro pokračování školní docházky svých dětí nejčastěji ZŠ Herčíkova, v menší míře ZŠ J. Babáka, ZŠ Antonínská, ojediněle pak ZŠ Staňkova, ZŠ Masarova, ZŠ Pastviny. Pět žáků uspělo u přijímacích zkoušek a byli přijati ke studiu na nižším gymnáziu (Gymnázium T. Novákové, Gymnázium M. Lercha, Moravské gymnázium, Gymnázium Kap. Jaroš). Jeden žák nastoupil na konzervatoř, obor tanec. Ve školním roce 2011/2012 byla kapacita školy využita z 50,8%. Ve srovnání s předchozím školním rokem 2010/2011 došlo k poklesu žáků a tím také ke snížení počtu tříd o jednu. V návaznosti na tuto skutečnost byly škole upraveny závazné limity týkající se počtu pedagogických zaměstnanců a finančních prostředků. Tato skutečnost se promítne také v opatření pro školní rok 2012/2013, protože odchází dvě třídy 5. ročníku (celkem 34 žáků) a bude otevřena pouze jedna třída 1. ročníku. Zároveň dojde ke snížení počtu pedagogických 2

3 pracovníků o jednoho. I když je demografický vývoj ve spádovém obvodu školy v současné době poměrně příznivý, nedaří se otevřít více než jednu 1. třídu. Rodiče tuto skutečnost vysvětlují tím, že mají obavy z přestupu svého dítěte po 5. ročníku, proto raději volí rovnou úplnou školu. 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: 20. listopad 2008 Ve školním roce 2011/ proběhly nové volby do školské rady dne 16. listopadu. Z řad zákonných zástupců byly navrženy tři kandidátky, voleb se zúčastnilo 68,58 % rodičů. Za pedagogické pracovníky byly navrženy rovněž tři kandidátky, voleb se zúčastnilo 75% pedagogických zaměstnanců. Ve volbách byly zvoleny: Mgr. Martina Schoříková, zástupce pedagogických pracovníků Ing. arch. Petra Matoušková, zástupce jmenovaný zřizovatelem Petra Havlíčková, zástupce zákonných zástupců Předsedkyní školské rady byla na 1. zasedání školské rady zvolena Mgr. Martina Schoříková. 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro život Jiné specializace, zaměření: / ročník rozšířená výuka anglického jazyka (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace anglického jazyka v 1. ročníku o 1 hodinu, ve 2. ročníku o 2 hodiny, ve všech ročnících je zařazen nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce) rozšíření výuky tělesné výchovy (v rámci disponibilních hodin je v učebním plánu posílena hodinová dotace tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku o 1 hodinu, do výuky tělesné výchovy je zahrnuta výuka plavání, bruslení, lyžování) realizace individuální integrace žáků se zdravotním postižením (asistent pedagoga) zdravý životní styl (školní projekty, péče o volný čas žáků, mimotřídní a mimoškolní sportovní aktivity, jarní a zimní školy v přírodě) Zaměření školy se promítá také v nabídce zájmových aktivit organizovaných pro naše žáky. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná 0 L 13 ŠJ výdejna 0 Náhradní stravování 0 * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 3

4 1.10 Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 0 Přepočtení na plně zaměstnané 0 Základní škola nemá vlastní stravovací zařízení. Většina žáků a zaměstnanců školy se stravuje ve školní jídelně Sportovního gymnázia L. Daňka, která je umístěna v přízemí budovy. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. Žáci si obědy objednávají prostřednictvím čipu. Z průzkumu mezi rodiči, realizovaného v tomto školním roce, vyplývá, že většina zákonných zástupců je s úrovní stravování spokojena Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 2 60 fyz.2/ přepoč. 1, Z činnosti ŠD: V důsledku poklesu žáků v základní škole došlo také ke snížení počtu žáků přihlášených ve školním roce 2011/2012 do školní družiny (dále ŠD). Protože se snížil počet oddělení ŠD, byl s jednou vychovatelkou rozvázán pracovní poměr. ŠD navštěvovalo 60 žáků zapsaných ve dvou odděleních. Ke své činnosti využívala ŠD jednu učebnu v budově základní školy na Botanické 70 a prostory na odloučeném pracovišti na ulici Botanická 59 včetně zahrady, která se nachází v její blízkosti. Provozní doba ŠD byla rozšířena v ranních hodinách od 6.00 hod. do7.30 hod., v odpoledních hodinách zůstala beze změn, v době od hodin do hodin. Poplatek za ŠD činil tak jako v minulých letech 100 Kč měsíčně. Zájmové vzdělávání v ŠD bylo opět realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Některým žákům byla po dohodě s rodiči umožněna i příprava na vyučování. Výchovně vzdělávací činnost v ŠD zabezpečovaly dvě odborně kvalifikované vychovatelky. V rámci ŠD byl organizován keramický a pěvecký kroužek, které vedly vychovatelky. Vychovatelky ŠD aktivně spolupracovaly s vedoucími zájmových kroužků a učitelkami Základní umělecké školy Orchidea při předávání dětí, které se účastnily zájmových aktivit a výuky hry na flétnu a zpěv. Jedna z vychovatelek se pravidelně účastní letní školy v přírodě, kde ve spolupráci s třídními učitelkami zajišťuje odpolední činnosti i večerní program pro žáky. Ke konci školního roku (v průběhu prázdnin) byly v prostorách ŠD na Botanické 59 realizovány opravy. Jelikož podlahová krytina již nesplňovala hygienické požadavky, byla na základě odborného posouzení kompletně odstraněna a položena byla nová krytina. Je nutné zmínit, že pod vrchní vrstvou linolea zůstaly z dřívějška položeny další tři vrstvy staré krytiny, jejichž odstranění, likvidace a následné vyrovnání povrchu podlahy stěrkou si vyžádaly zvýšené finanční náklady. Herna ŠD byla vybavena novým variabilním žákovským nábytkem ve dvou výškových kategoriích, doplněny byly i skříně a police na ukládání hraček, her a knih. Pro potřebu žáků zde byly nainstalovány dva počítače. V šatně byly umístěny nové šatníkové stěny a šatna společně s chodbou a sociálním zařízením byly nově vymalovány. Také venkovní prostranství, zahrada, která je využívána k odpolednímu pobytu a hrám dětí, byla pravidelně udržována (sečení trávy, hrabání listí, úprava keřů). V březnu provedla odborná firma vymýcení starých a zdraví nebezpečných dřevin. Na podzim bude zahrada dosázena doporučenými dřevinami. V současnosti je v jednání svěření pozemku, na kterém se zahrada nachází, do trvalého užívání škole. 4

5 Všechny opravy realizované ve ŠD jednoznačně přispěly ke zlepšení hygienických, bezpečnostních i pracovních podmínek. Vybavení ŠD novým moderním nábytkem zvýšilo estetickou úroveň těchto prostor. Provoz školní družiny byl ve školním roce 2011/2012 celkem plynulý. Problémy, které se vyskytly a byly průběžně řešeny, se týkaly zejména pozdního vyzvedávání žáků ze školní družiny některými zákonnými zástupci a v ojedinělých případech i pozdní platby za ŠD Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. / přepoč. Z činnosti ŠK: Základní škola nemá školní klub. 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 11,30/13 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,30/13 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet :2 2.2 Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé do 35 let let a více 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 0 13 Rodičovská dovolená 1 Ženy 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 3 Cizí jazyky 4 Umění, estetika - 5

6 Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 23 Společenské vědy - Legislativa, řízení, ekonomie 2 Sport, TV, turistika - Vých. poradenství, prevence soc. pat. 2 jevů Alternativní pedagogika 1 Přírodní vědy - Technické vědy - Český jazyk a literatura - Zdravotnictví, BOZP, PO 1 Jiné 1 Celkem 39 Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo prioritně zaměřeno na získávání znalostí a praktických dovedností při práci s výpočetní technikou a na vzdělávání v anglickém jazyce, jež bylo v předchozích letech opomíjeno. Započatá modernizace školy v oblasti ICT technologií vyžaduje, aby měli učitelé odpovídající dovednosti v užívání ICT techniky, které by mohli prakticky využívat ve vzdělávacím procesu. Ředitelka školy ukončila dvouleté funkční studium II na katedře školského managementu PF UK Praha. 2.4 Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,23/3 z toho a) romský asistent 0 b) jiný pedagogický Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. Celkem stupeň za školu Vzdělávací výsledky žáků lze hodnotit jako velmi dobré: 85,71% žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. 6

7 Také ve školním roce 2011/2012 probíhalo v poradenských zařízeních vyšetření žáků se vzdělávacími problémy. V základní škole bylo evidováno 36 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení, což je 28, 57% z celkového počtu žáků. U jednoho žáka (lehké mentální postižení) bylo poradenským zařízením potvrzeno doporučení k individuální integraci z předchozího školního roku, u čtyř žáků byla individuální integrace nově doporučena. Kraj schválil žádosti o individuální integraci s navrhovanou podporou asistenta, takže tři žáci pracovali po celý školní rok s pomocí asistenta pedagoga. Individuální integrace s podporou asistenta byla velkým přínosem zejména pro integrované žáky, protože dosahovali lepších vzdělávacích výsledků, ale i pro učitele vyučující ve třídách, v nichž jsou žáci integrováni. Také poradenská zařízení vyhodnotila realizaci individuální integrace žáků pozitivně. Všichni individuálně integrovaní žáci byli vzděláváni podle vypracovaného individuálního vzdělávacího plánu. 18 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo přihlášeno do dyslektického kroužku, ve kterém střídavě 1 krát týdně pracovali. 3.2 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 1, Jednomu žákovi byl udělen 2. stupeň z chování z důvodu opakovaného porušování školního řádu zejména nevhodným chováním vůči spolužákům Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 průměr na jednoho žáka: Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:0 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků V letošním školním roce se hlásilo na nižší gymnázia celkem 8 žáků 5. ročníku, přijato bylo 5 z nich. Po úspěšném absolvování talentových zkoušek byl jeden žák přijat ke studiu na konzervatoři, obor tanec. 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník 0 nižší ročník/5.ročník /34 26,98 Celkem 34 26, Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 8. Důvody: změna bydliště rodiny (6), přestup na jinou školu (2) Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 4 7

8 Důvody: změna bydliště (1), přestup z jiné školy (3) Nejčastějším důvodem přestupu žáků byla změna bydliště rodiny. Z jiných škol k nám přestoupili žáci, kteří měli kázeňské či vzdělávací problémy a kterým umístění v menším žákovském kolektivu prospělo. Toto řešení si však vyžádalo zvýšené úsilí naší školy při řešení různých problémových situací, ke kterým v průběhu roku občas došlo. Spolupráce s rodiči těchto žáků byla poměrně dobrá, i když ne ve všech případech zcela bezproblémová. 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:0 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:0 4.2 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:0 4.3 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné 4 0 Počet odvolání 6.0 Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / 1 / / / 1 / 14 / / /10 Informatika, PC 1 15 Náboženství - - Přírodní vědy - - Společenské vědy - - Sport, TV, turistika 4 77 Technické vědy - - Umělecké obory 3 52 Zdravotní, speciální pedagogika 1 18 Jiné - - * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný-španělština 8

9 Prioritou základní školy je poskytovat především kvalitní vzdělání v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu. Zaměření školy na cizojazyčné vzdělávání, sport a zdravý životní styl odpovídala také pestrá nabídka zájmových útvarů, které vedli pedagogičtí pracovníci školy, ale i externí vedoucí, z nichž s některými máme již delší úspěšnou spolupráci (lehkoatletická přípravka, judo). Vzdělávací obsah byl vhodně doplňován mimotřídními a mimoškolními akcemi různého zaměření tak, aby byla osobnost žáků rozvíjena komplexně. Naši žáci se podíleli také na přípravě různých sportovních a kulturních akcí. Soutěže: o turnaj ve vybíjené O pohár starosty K. Pole 2. místo o Běhy brněnské mládeže o brněnské dny pro zdraví Maratón 2011 o vytrvalostní běh (park Lužánky) o závody ve šplhu o účast na sportovních soutěžích sekce Tv při AŠSK (šplh, plavání, vybíjená, atletický trojboj) o Kinderiáda o školní olympiáda (trojboj) o závody ŠD v plavání (ZŠ Herčíkova) o přebory ŠD v atletice (ZŠ Herčíkova) o dyslektická olympiáda (ZŠ Bosonožská 9) 2. místo Kulturní akce : o návštěvy divadelních představení v divadlech Polárka, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Radost, Mahenovo divadlo o besedy v knihovně J. Mahena- rozvoj čtenářské gramotnosti o předvánoční vystoupení žáků pro děti okolních mateřských škol a rodiče o kulturní vystoupení žáků ke Dni matek o vystoupení v programu na Erbovních slavnostech v Králově Poli o vánoční vystoupení na Nám. Svobody Exkurze, výlety, muzea a výstavy: o ZOO Brno o Exkurze do pekárny v Bílovicích nad Svit. o Brněnská přehrada, hrad Veveří o Tvořivé dílny AMAVET (Vánoce, Velikonoce) Dopravní výchova: o Amavet výukový program Chodec cesta do školy, Malý cyklista, Empík cyklista o výchovný programy s městskou policií (Bezpečné chovní na silnici,aj.) o školní soutěž mezi třídami Dopravní AZ kvíz Zdravotní výchova, prevence rizikových jevů: o výchovný program Tancem proti obezitě (ve spolupráci s taneční školou Dynamic) o výchovný program Nesehnutí-lidská práva, (multikulturní výchova) o výchovný program Jeden svět CVČ Lužánky (multikulturní výchova) o preventivní programy PPP Sládkova o preventivní programy s městskou policií o výchova ke zdraví dentální hygiena o výchovný program Podané ruce (prevence alkohol) 9

10 o zimní (2 turnusy) a letní (2 turnusy) školy v přírodě (Fajtův kopec u V. Meziříčí, Nekoř, Jelenovská) Enviromentální výchova: o sběrové akce (kaštany, papír) o výchovné programy Ekocentrum Ponávka Projekty o Peníze do škol (vybudování počítačové učebny, zakoupení interaktivní tabule) o Ovoce do škol výchova ke zdraví - zdravá výživa (celoroční) o Zdravé zuby výchova ke zdraví (celoroční) o Školní olympijský týden atletický trojboj, výtvarná a literární soutěž výchova ke zdraví, prevence o Den Země školní projekt zaměřený na ekologickou výchovu 7.0 Zhodnocení a závěr: Základní škola, Brno, Botanická 70 (dále škola) vykonávala ve školním roce 2011/2012 činnost základní školy s kapacitou 250 žáků, která byla ve školním roce 2011/2012 využita asi na 51% a školní družiny s kapacitou 100 žáků, využitou z 60 %. Průměrný počet žáků na třídu bylo 21 žáků. Škola je zaměřena na cizojazyčné vzdělávání (anglický jazyk), sport, výchovu ke zdravému životnímu stylu. V návaznosti na vzdělávání organizuje četné volnočasové aktivity žáků formou zájmových útvarů, mimoškolní aktivity (letní a zimní škola v přírodě, kurs bruslení, školní projekty, exkurze, aj.), které přispívají k podpoře všestranného rozvoje osobnosti žáků. Stávající podmínky (personální, materiální, hygienické, organizační, ekonomické) umožňovaly v hodnoceném období naplňování realizovaného vzdělávacího programu. V tomto školním roce bylo prioritou zlepšení materiálních podmínek ve vzdělávání. Byly zakoupeny a nainstalovány další tři interaktivní tabule SMART. Výhodně se podařilo zakoupit sadu výukových počítačových programů, které byly nainstalovány do počítačů v PC učebně, dále interaktivní program do hudební výchovy, nové názorné učební pomůcky do angličtiny a dalších předmětů. Do žákovské knihovny se podařilo získat bezplatným převodem 734 knižních titulů z dětského oddělení Knihovny J. Mahena. Žákovská knihovna byla zařízena v samostatné učebně, do které byly nainstalovány dva počítače. Bylo započato s obnovou zařízení kmenových tříd, v letošním roce byla 1. třída vybavena novějším nábytkem, do dvou tříd byly zakoupeny nové víceúčelové tabule. Na chodbách byly opraveny vestavné skříně, jejichž skleněné výplně byly možným zdrojem úrazu žáků. V oblasti personálního obsazení došlo ke snížení počtu pedagogických pracovníků o jednoho, zvýšení počtu asistentů pedagoga a díky vstřícnému přístupu zřizovatele k zavedení funkce školního psychologa. Kvalifikovaná školní psycholožka pracuje ve škole dva dny v týdnu (pondělí, úterý) a první zkušenosti ukazují, že to byl krok správným směrem. Školní psycholožka řeší se žáky jejich problémy, je k dispozici zákonným zástupcům i pedagogům. Její pomoc byla nezanedbatelná i při jednání s rodiči při řešení výukových a výchovných problémů některých žáků. Do budoucna je potřeba nastavit efektivní spolupráci s třídními učitelkami v oblasti posilování pozitivních vztahů ve třídě. Vzdělávací výsledky žáků byly opět na velmi dobré úrovni, většina žáků naší školy prospělo s vyznamenáním. Tyto výsledky potvrdilo i realizované zkušební testování žáků 5. ročníku letos v květnu. V letošním roce jsme však zaznamenali nárůst žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž byla doporučena a zrealizována individuální integrace, ve 10

11 třech případech s podporou asistenta pedagoga. Počet asistentů pedagoga se oproti minulému školnímu roku zvýšil o dva. Odborníci z poradenských zařízení, kteří pravidelně navštěvují naši školu, hodnotí školou realizovanou podporu individuálně integrovaným žákům pozitivně. Podpora asistentů pedagoga jednoznačně pomáhá žákům překonávat jejich výukové problémy. V oblasti spolupráce s partnery byla prioritní pozornost věnována zákonným zástupcům. Snažíme se o vstřícnou komunikaci a včasné řešení problémů, pokud se vyskytnou a pokud je zákonný zástupce ochoten je ve spolupráci se školou řešit. Z výsledků dotazníkového šetření, zaměřeného na školní klima, vyplynulo, že zákonní zástupci hodnotí školu převážně pozitivně. Dotazníky vyplnilo 71 zákonných zástupců, což je 56,34 % z celkového počtu. Velmi pozitivně hodnotíme přístup zřizovatele k naší škole. Aktivně se zajímá se o dění ve škole, účastní se i školních akcí (např. školní olympijský týden). Nejvíce si však ceníme finanční podpory nad rámec jeho povinnosti (příspěvek na výuku anglického jazyka, školního psychologa, školní akce). Bez jeho finančního příspěvku by pozice školního psychologa nemohla být vůbec zřízena. Udržujeme kontakty s okolními mateřskými školami. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme uspořádali Den otevřených dveří a předvánoční sportovní odpoledne. Spolupráce se všemi partnery je pro školu přínosná a lze ji hodnotit kladně. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 ne VŠ školní metodik prevence Výchovná poradkyně vykonávala současně i funkci školného metodika prevence. úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 0,4 ano VŠ školní speciální pedagog Věková struktura výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog do 35let let 51 let a více/z toho důchodci X X X Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: seminář - PPP Brno školní metodik prevence:pravidelné semináře PPP Sládkova školní psycholog: týdenní kurs pro začínající školní psychology školní speciální pedagog:

12 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): MČ Královo Pole poskytla finanční dotaci ,- Kč na náklady činnosti školního psychologa (období září prosinec 2012), Kč na výuku angličtiny v 1. a 2. ročníku (rok 2012) a částku 5000 Kč na ceny pro žáky v rámci školního olympijského týdne. 8.3 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Zdravot.postižení 1. 1 Zdravot.postižení 2. 2 Zdravot.postižení 3. 1 Zdravot.postižení 4. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků celkem

13 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2011/2012 Škola: Základní škola, Brno, Botanická 70 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Herodesová Počet žáků celkem: 126 (I. stupeň 126 žáků) Podmínky školy: K realizaci minimálního preventivního programu má škola velmi dobré podmínky. Způsoby prevence: o přímé působení na žáky ve výuce s využitím vyučovacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů o výchovné programy pro žáky organizované školou i externími institucemi (viz výroční zpráva) o poradenská a konzultační činnost školní psycholožky o školní projekty- Školní olympijský týden, Den sportu a zdraví o pravidelné mimoškolní aktivity (školy v přírodě) o organizace volnočasových aktivit o sportovní soutěže Co se podařilo: Škola neřešila projevy rizikového chování žáků, nebyl (kouření, drogy, záškoláctví, kriminalita). Co se nedaří: I když soustavně výchovně působí vyučující na žáky, nedaří se zcela eliminovat drobné krádeže mezi žáky. V průběhu školního roku se vyskytly drobné krádeže mezi žáky (drobné finanční obnosy), v jednom případě byl pachatel zjištěn. Přetrvávaly problémy v jedné třídě v důsledku narušených vztahů mezi žáky. Z této třídy dva problémoví žáci přestoupili na jinou školu. 13

14 Výroční zprávu zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová, v. r. ředitelka školy V Brně dne 24. září 2012 Výroční zprávu schválila školská rada dne: 24. září 2012 Členové školské rady: Mgr. Martina Schoříková, v. r. Ing. arch. Petra Matoušková, v. r. Petra Havlíčková, v. r. 14

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 telefon: 543211912, 543216880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz IČO: 48512672 zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více