Úvodník Informujeme - akce školy obhajoby certifikátu Autodesk Academia výro í holocaustu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4."

Transkript

1 /2005

2 Úvodník Zdravíme všechny, kteí už mají školy, stresu a zkouškového období dost Všimli jste si, že je ve škole více místa? Asi byly úspšné maturity. V posledním ísle tohoto školního roku jsme pro vás pipravily rozlouení s maturanty, rozhovor s naším panem školníkem, poezii a další láneky. Taky se s Vámi chceme rozlouit, vystídají nás totiž nové tváe (ty, které nejsou unaveny životem). Nebojte se, nás se ale nezbavíte. Pejeme všem, kdo si to zaslouží, krásné prázdniny, a tm, kteí dlají reparáty, hodn štstí! -Vera & Martina- Informujeme - akce školy probhla celostátní matematická soutž. Ze 7 zúastnných student se úspšným ešitelem celostátního kola stal student S1.B Pavel Maršálek probhlo okresní kolo SO (Stedoškolské odborné innosti). Naši školu reprezentovala ti družstva - vítzové školního kola. Všechny práce našich student byly ohodnoceny kladn a postoupily do krajského kola na SH ve futsalu vybojovalo družstvo chlapc 1. místo a postoupilo do krajského kola probhly obhajoby certifikátu Autodesk Academia zorganizovala Mgr. Mohylová besedu k 60. výroí holocaustu. Studentm tíd A4.S, Z4, S1.A a A1.S pednášel pan Peter Bachrach, pedseda Židovské obce v Ostrav. Studenti se tak mohli dozvdt o jeho zážitcích ve válce, útku z transportu, úasti v odboji ve Slovenském národním povstání, návratu do Ostravy a odjezdu po roce 1948 budovat nov vzniklý židovský stát. Dnes žije v Izraeli a ásten i v R fyzikální olympiády v Ostrav se zúastnili dva studenti Iveta Sikorová (L1.B) a Tomáš Kubala (L1.A). Tomáš Kubala se stal úspšným ešitelem regionálního kola mezi 26 úastníky soutže, z nichž pouze dva ešitelé reprezentovali stední odborné školy v rámci Dne Zem probhla na naší škole akce "Putování k pramenm našich ek". Pod vedením Ing. Adámka se studenti tíd S2.A a Z2 vypravili k prvnímu pramenu eky Ondejnice. Jejich úkolem bylo najít pramen, oznait ho a zárove vyistit i s jeho okolím. Tato akce byla zárove turistickým pochodem krásným terénem hornatých Beskyd zorganizoval Ing. Dudek soutž odborných dovedností student 3. roníku oboru strojírenství. Úkolem bylo podle technického výkresu zhotovit strojní souást za použití technologií soustružení a frézování. Všichni soutžící se úkolu zhostili velmi dobe. Nejlepšího výsledku dosáhl David Bialo, S3.C. Druhý se umístil Jan Návrat, S3.A. Tetí píku obsadil Pavel Zahradník, S3.A zorganizoval Ing. Durák pro studenty 3. roníku oboru strojírenství soutž v EdgeCAMu. Zde jsou výsledky: 1. Aleš Dvoák S3.B 2. Václav Szuscik S3.C 3. Miroslava Horynová S3.B beseda se zástupci firmy Ferrit pro studenty 4. roníku oboru strojírenství.

3 v krajském kole na SH ve futsalu vybojovali naši chlapci vynikající 1. místo v krajském kole SO v Opav získala práce Simulace tváecích proces v kategorii hutnictví vynikající 2. místo. ešitelé: Roman Gregor a Radim Sklenika (H4) úast student na Kvtinovém dni poádaném Ligou proti rakovin ústní maturitní zkoušky - 1. týden: A4.S, S4.B, Z Divadelní pedstavení v Nové Scén Vlast (Osvobozené divadlo) pro studenty 1. a 2. roníku ústní maturitní zkoušky - 2. týden: S4.A, H4, D5.S se studenti zapojili do akce Svátek s Emilem poádané eským paralympijským výborem pipravili Ing. Kubenková a Ing. ajka soutž v odborných znalostech žák 1. roníku z technického kreslení a technické dokumentace. Soutže se zúastnilo celkem 12 student. Maximální poet získaných bod byl 88. Nejlepších výsledk dosáhli: 1. Martin Vonderik S1.B 51,5 b 2. Günther Theisz S1.B 49 b 3. Lukáš Adolt S1.A 45,5 b Svtový rok fyziky Naše škola se pihlásila do mezinárodní soutže o nejlepší videozáznam fyzikálního pokusu, kterou vyhlásila Britská rada se sídlem v Praze u píležitosti Svtového roku fyziky. Soutže se zúastnily studentky tídy L1.B Lenka Juríková s Miroslavou Blahutovou a Veronika Odleváková s Lucií Štpánovou, které pod režijním dohledem Mgr. Jandy natoily anglicky mluvený videozáznam ukázek fyzikálních experiment.!"#! $$!% Divadlo Petra Bezrue v Ostrav uvedlo novou divadelní hru Trainspotting. Dj se odehrává ve Skotsku. Parta mladých lidí uvádí diváky do tžké reality drog. Na nezvykle pojatých scénách ukazují, kde sehnat peníze, drogy a následn pomoc. Pekvapilo m, s jakou odvahou se herci vžili do rolí. Vystupovali vulgárn, agresivn, nkdy až zbaveni smysl. Pedstavení mlo spád, stídalo se nkolik monolog se scénami, jejichž úelem bylo zamyslet se, kam mže lovk až klesnout. Nejvtší vliv na m mla scéna, kdy se narkomani setkávají, aby si dali tzv. dávku. Tato scéna byla velice naturalisticky zpracována. Už jen to, že drogy byly podávány lžící a kojeneckou láhví, bylo netradiní. Také kostýmy fiktivních zvíat, které si narkomani pedstavovali, byly nezvykle navrhnuty. Divadelní hra byla urena pedevším pro mládež, ale shlédnutí doporuuji všem divákm. Pestavení m ze zaátku zarazilo, ale na konci nadchlo. Hra byla velice dobe zpracována a zárove pouná. Podle mého názoru byla tato hra lepší než pednášky o drogách, ze kterých krom toho, že jsou drogy špatné, nevíte vbec nic. -Patrik Bonk-

4 !! " # $ %!!! & '! ( &" ( )! *% + "!, &!! ( ( " ( &! -! ( (!! &. ( " $ &"! / & (! (! "!! 0! (! ( "! # ("!' ( & ( 1,! 2! (! &(! (!! 34 ( (! &! (&"!$-!( &&! $&!" $ 5 &!(.6 %7 &! %# ((! (!7! $& / & ( ( " 8! $! ( 9$ % " #$%&

5 Certifikáty Autodesk Academia 2005 Stední prmyslová škola ve Frýdku-Místku získala v kvtnu 2000 certifikát softwarové firmy Autodesk a je oprávnna užívat status Autodesk Academia. Tímto se adí do sít akademických vzdlávacích center v eské a Slovenské republice, které Autodesk akreditoval. Tato centra se orientují na vzdlávání vlastních student školy, kterým umožují získat nadstandardní vzdlání v oblasti CAD technologií, tj. konstruování a modelování strojních souástí a celk pomocí poítae vetn technických výpot. Certifikované školy mohou nabídnout zájemcm z ad talentovaných student získání osobního osvdení Autodesk Academia Certifikate. Certifikát se vydává na každý produkt a jeho verzi oddlen. Úspšní absolventi školy tak získají krom maturitního vysvdení také osvdení o znalosti práce s poítaovými konstrukními systémy. Držitelé tohoto certifikátu mají vtší možnost uspt na trhu práce a nalézt odpovídající zamstnání. O tento certifikát je z ad student oboru strojírenství na naší škole stále vtší zájem. Obhajoby probíhají každoron za úasti zástupc významných podnik. Za kvalitativní ocenní práce našich pedagog lze považovat rozhodnutí dkana FS VŠB-TU Ostrava pana Prof. Ing. Petra Horyla, Csc., podle kterého bude našim studentm, kteí získali certifikát Autodesk Academia, automaticky uznán klasifikovaný zápoet v pedmtu /01 - Grafické systémy. Toto rozhodnutí je jist píjemnou zprávou pro ty studenty, kteí mají v úmyslu pokraovat ve studiu na FS VŠB-TU Ostrava. Ve dnech se na Stední prmyslové škole ve Frýdku-Místku uskutenil již pátý roník obhajob studentských prací z oblasti CAD systém, na základ kterých úspšní studenti získávají certifikát. Obhajob formou prezentací se v prvním dni zúastnilo 14 student tvrtých roník oboru strojírenství. Pedvedené práce mly vysokou úrove jak v rovin odborné, tak v pedvedení prezentace. Práce hodnotila tílenná komise ve složení: pedseda - Ing. estmír Závodný, zástupce editele, lenové - Ing. Drahomíra Šrubaová a Ing. estmír Sucho, garanti za udlování certifikát studentm SPŠ Frýdek Místek. Úspšných prací bylo 13, v obhajob neuspl jeden student. Pro prezentaci ped odbornou veejností, jež probhla druhý den, byly vybrány práce tí student s ohledem na obsah a rznorodost pedvedeného díla. Byly mezi nimi práce Petra Maršálka ze tídy S4.B v Inventoru, Martina Šprly ze tídy S4.A v AutoCADu a Inventoru a Petra Kubaly z téže tídy v AutoCADu. Pozvaní zástupci partnerských škol, významných okolních firem a IPS pro volbu povolání pi Úadu práce ve Frýdku Místku velice kladn hodnotili vystupování student na veejnosti, jejich schopnost prezentovat svoji práci i technickou úrove obsahu. V úvodu ped prezentacemi editel školy Ing. Dušan Rybák ve svém vystoupení seznámil pozvané hosty se souasnými vzdlávacími programy školy a dynamickými zmnami v oblasti vzdlávacích program, kterými škola pružn reagovala v prbhu posledních 15 let na mnící se poteby trhu práce a zájem o studované obory. Dále seznámil s vývojem a souasným vybavením školy v oblasti CNC a CAD/CAM systém, s úasti a významnými úspchy žák školy v celostátní soutži Autodesk Academia Design, s historií a poty udlených certifikát

6 Autodesk Academia, s rozsahem a úspchy školy v oblasti projektové innosti, se zapojením školy a úspchy žák v oblasti SO (stedoškolská odborná innost), s pipravovanými zmnami v systému vzdlávání, které vyplývají z tzv. RVP (rámcové vzdlávací programy), na základ kterých bude každá škola tvoit vlastní ŠVP (školské vzdlávací programy) pro jednotlivé studijní obory. Upozornil, že významnou chystanou zmnou v RVP pro studijní obor Strojírenství je radikální snížení celkového potu týdenních vyuovacích hodin urených pro uební praxi. Uvedl, že v souasném uebním plánu je pro praxi stanoveno 9 týdenních hodin, zatím co v RVP se poítá pouze se 4 týdenními vyuovacími hodinami. Vyzval pítomné zástupce firem, aby zhodnotili a vyjádili se k významu uební praxe v profilu absolventa z hlediska požadovaných a oekávaných kompetencí pro výkon funkcí a pozic, na které pijímají naše absolventy. Navrhl zpsob úasti firem na náboru žák ZŠ na studijní obory, kde zájem žák je nižší než je poteba absolvent na trhu práce. Pi této píležitosti podkoval zástupci firmy TŽ a.s. Tinec jednak za provádnou propagaci studijního oboru Hutnictví na ZŠ v regionu Tinecka a za pímou materiální podporu, kterou firma poskytuje žákm bhem studia na SPŠ Frýdek Místek. Po skonení obhajob zástupce editele školy Ing. estmír Závodný prezentoval pítomným spolený projekt tí škol (SPŠ Frýdek Místek, coby žadatel, SPŠ-TP Karviná a SOŠ, SOU, OU a PŠ Tinec coby partnei) s názvem Inovace a spolupráce ve vzdlávání v technických oborech. Vyslovil názor, že vzdlávací program by ml být ve vtší míe pizpsoben požadavkm budoucích potenciálních zamstnavatel absolvent školy. V ízené diskusi zaznly názory firem na úrove odborného školství, na potebu vychovávat nové kvalifikované odborníky v oblasti strojírenství a upozornili na nedostatek mladých technik v praxi. Ing. Závodný

7 Mopedoauto od Jawy? Za 300 tisíc! Jawa, tradiní výrobce motocykl, se vrhla na prodej aut. Nejde ovšem o úpln klasická auta, pestože jezdí na tyech kolech. Zajímavé jsou už jen jejich názvy, které až na jedno písmeno pipomínají jména známá z automobilové branže, ale bohužel také ceny. Základním modelem je Ydea 500, dvoumístné tykolové vozidlo s dieselovým dvouválcovým motorem Mitsubishi o objemu 538 ccm a výkonu pouhé 4 kw. Karoserie je z laminátu a pevodovka automatická. Vz má evropskou homologaci jako moped, což znamená, že nejezdí rychleji než 45 km/h a je lehí než 350 kilogram, ale pro jeho ízení staí idiský prkaz AM a vk pouhých 15 let. Co ale asi zabrání masovému rozšíení této novinky, je cena. Nejlevnji ji totiž v ceníku najdete za K! Stup výbavy je celkem pt, piemž nejdražší za K už zahrnuje teba imobilizér, klimatizaci (!), centrální zamykání, elektricky ovládaná okna, parkovací asistent, rádio s CD pehrávaem, sedadla a volant v kži, pístrojová deska v imitaci deva, metalický lak nebo termoskla, tedy vci, které byste ekali spíše v luxusních vozech. Nejvíce nás zaujala nabídka klimatizace. Tu je možné dokoupit i k nižším verzím výbavy za K. Ale jak ji utáhne motor o výkonu 4 kw, to už výrobce neuvádí. Rovnž parkovací asistent (nelze dokoupit, je pouze souástí nejvyššího stupn výbavy) je trochu úsmvná vc, ale celková cena k jeho instalaci asi opravuje. Cena tém 300 tisíc korun je hodn vysoká. Ydea sice nemá konkurenty, takže ji nelze srovnávat, ale za tuto cenu koupíte už spoustu "normálních" aut, Dacii Logan dokonce o 100 tisíc levnji. Jako malé dvoumístné vozítko do msta by se dal vzít ke srovnání snad jen Smart fortwo coupé, jehož cena s dieselovým motorem zaíná na K, ovšem síla tohoto agregátu je 30 kw. Samozejm takové srovnání není úpln fér, protože se Smartem nemže jezdit teenager s papíry na motorku... Je nutné zdraznit, že Jawa se nepustila do výroby aut, ale pouze do jejich prodeje. Vozy jsou vyrábné v Itálii a v esku se pouze montují. Jméno výrobce ale Antonín Charouz, do jehož podnikatelské skupiny Jawa patí, neuvedl. Jak je vlastn možné, že pro ízení Jawy Ydea staí pouze idiský prkaz na malý motocykl? Zákon. 56/2001 Sb. definuje mopedy i jako lehké tykolky, jejichž "hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do ehož se nezapoítává hmotnost baterií v pípad elektrických vozidel, dále, jejichž nejvyšší konstrukní rychlost nepesahuje 45 km/h a jejichž zdvihový objem motoru nepesahuje 50 ccm u zážehových motor nebo pro jiné druhy motor maximální istý výkon nepesahuje 4 kw." Jakkoli je každá konkurence na automobilovém trhu vždycky vítaná, novinka od Jawy zatím vzbuzuje spíše kontroverzní reakce. Cenou se totiž staví do kategorie hraek pro dti bohatých rodi. Pedstava takových teenager, kteí bez jakýchkoliv zkušeností vyjedou na silnici ve voze, které sice nejede rychleji než 45 km/h, je pro mnoho lidí dsivá. Pro nkoho budou pedstavovat zbytenou pekážku na silnici, jiní se budou obávat katastrofálních následk pro posádku v pípad havárie. Antonín Charouz v tisku potvrdil, že mládež, kterým toto "auto" koupí rodie, je jednou cílovou skupinou. Druhou jsou podle nj starší lidé. "Výhodou je, že i pes vyšší poizovací hodnotu je auto nenároné na provoz," ekl. "Spoteba se totiž pohybuje do tí litr na sto kilometr. Autor: Chuchla

8 ' Protože byl máj lásky as, máme pro všechny láskou políbené pipraveny básniky Ve jménu lásky Tvoje draí oi mj svt mní v dým vždy, když pohled tvj se náhle setká s mým, tvj úsmv tázavý já už dlouho dobe znám, vždy provází m každým dnem, když t potkávám. Jen otázky m trápí, už nevím jak dál, snad odpov tvá pomže a povede m dál. Všechno náš život zmní, uvidíš, když eknem si pár slvek a ty m políbíš. Vejdi se mnou do chrámu lásky, kde povíme si tiše ano své, ruku v ruce ve jménu lásky, tak splníme si pání mé a tvé. -skaties- Nemohu bez lásky žít Nemohu žít a pitom nemilovat, stejn tak nemohu snít a pitom se nevzbuzovat, ze sladkého snní, mého v lásce tebou jmní. Nemohu mluvit o lásce a pitom po ní se netázat, nemohu sám milovat a pak se neptat, zdali jsem milován. Nemohu lásku mt a s láskou se rozcházet. -Martin Zaický-

9 V tomto m síci jsme v pr myslovém výtvarnictví s paní profesorkou Ond ekovou op t hodn tvo ili, ale nejvíce se nám líbilo téma "šperky z drátu". Kone n jsme nemuseli kreslit jen na papír, ale mohli jsme dávat oby ejnému drátku tvar podle svých p edstav. No prost každý d lal, co umí, a myslím si, že se nám povedly vytvo it zajímavé ozdoby. Však posu te sami! Eva Burová, L2 Šperky zhodnotily a osobn vyzkoušely p ímo ve výuce i n které paní profesorky. Výrobky jsou k nahlédnutí v kabinet. A317. (Pozn. red.) Šroubek asopis student SPŠ ve Frýdku-Místku íslo 4, 2004/2005 Šéfredaktorky: Veronika Blštáková a Martina Butschková (A3.S) Redakce: Tereza Randýsková, Denisa Sikorová a Václav Tor ík (L1.A), Marek Koman (H1), Ji í Bystro, Petr Lukášek a Kamil Malík (L2) Dále p isp li: Patrik Bonk (S3.B), Vladana Šamajová (A4.S), Martin Za ický (A3.S), Eva Burová (L2), Ing. Závodný Technická spolupráce: Ladislav Ulrich (Z3) Vydává: SPŠ Frýdek-Místek pod vedením Mgr. Poliv akové

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více