Č.j.VP/S 82/ V Brně dne 20.února 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.VP/S 82/ V Brně dne 20.února 2001"

Transkript

1 Č.j.VP/S 82/ V Brně dne 20.února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne , č.j.: 49960/00/6130/1000 ve věci Programových dodatků pro rok 2000 Pilotního sektorového operačního programu Konkurenceschopnost, které budou zahájeny v roce 2001, o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, rozhodl podle 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ( správní řád), v platném znění takto : Výjimka ze zákazu veřejné podpory pro "Programové dodatky pro rok 2000 Pilotního sektorového operačního programu Konkurenceschopnost," se povoluje za podmínky, že veřejná podpora poskytovaná zpracovatelskému průmyslu v rámci "Programových dodatků pro rok 2000 Pilotního sektorového operačního programu Konkurenceschopnost" nebude poskytnuta uhelnému a ocelářskému průmyslu, dopravě, průmyslu stavby lodí, průmyslu výroby syntetických vláken a automobilovému průmyslu. Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( dále jen "Úřad") obdržel dne žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon"), kterou podalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, jako jediný účastník řízení, dopisem ze dne , č.j.: 49960/00/6130/1000, ve věci Programových dodatků pro rok 2000 Pilotního sektorového operačního programu Konkurenceschopnost. V průběhu řízení obdržel Úřad od účastníka řízení dva dopisy pod č.j.:2846/01/6130 ze dne a ze dne , týkající se doplnění žádosti.

2 I.Podklady pro rozhodnutí: - formulář žádosti o povolení výjimky podle 6 odst.l zákona s průvodním dopisem - příloha "Programové dodatky pro rok 2000" - příloha "Směrnice ministra průmyslu a obchodu pro provádění operačních programů v sektoru průmyslu" - příloha "Projektové fiše schválené k podpoře Phare 2000 na programové doplňky : l. Zavádění nových výrobků a technologií do výrobní základny 2. Rozvoj jakosti ve výrobě a službách" - dopisy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne a ze dne pod č.j.: 2846/01/6130 II.Údaje získané z žádosti o povolení výjimky: l. Poskytovatelem veřejné podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2. Orgánem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 3. Název veřejné podpory je "Programové dodatky pro rok 2000 Pilotního sektorového operačního programu Konkurenceschopnost" (dále jen "Programové dodatky pro rok 2000") 4. Formou veřejné podpory jsou nevratná dotace, návratná finanční výpomoc a příspěvek na úroky 5. Účelem veřejné podpory jsou investice, úhrada projektů a podpora vzdělávacích systémů v průmyslu 6. Veřejná podpora je určena pro sektor zpracovatelského průmyslu 7. Míra veřejné podpory se pohybuje v rozmezí 4 až 65 %. 8. Poskytování veřejné podpory bude zahájeno v průběhu roku 2001 III.Vymezení účastníka řízení Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s 3 písm. d) ve spojení s 6 odst. 1 zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. IV.Charakteristika jednotlivých Programových dodatků pro rok 2000 : Programové dodatky pro rok 2000 představují pět samostatných dodatků, nazvaných : 1. Zavádění nových technologií a výrobků do výrobní základny 2. Rozvoj jakosti ve výrobě a službách 3. Služby poskytované výrobním podnikům v oblasti zkušebnictví, metrologie a technické normalizace 4. Rozvoj obchodu 5. Rozvoj vzdělávacích systémů v průmyslu, který dále zahrnuje tři dodatky: "Manažer středního a velkého podniku", "Profese v průmyslu" a "Manažer malého podniku". 2

3 V příloze žádosti o povolení výjimky jsou jednotlivé programové dodatky charakterizovány následovně: A) Zavádění nových technologií a výrobků do výrobní základny : Předmětem veřejné podpory je realizace projektů zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zavedením nových technologií a nových výrobků na trh. Cílem je zavést nové technologie a nové výrobky do výrobní základny s využitím spolupráce s národní vědeckovýzkumnou a vývojovou základnou a vysokými školami. Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt s trvalým sídlem v České republice, který bude realizovat výsledky řešení projektu v ČR. Program je určen přednostně pro malé a střední podniky v regionech Severozápad a Ostravsko. Veřejná podpora je poskytována formou dotace do výše 50 % z celkových nákladů na projekt, obvykle pro malé podniky 30%, respektive 22,5 % pro střední podniky.v případě, že výše dotace nepřesáhne 3,5 mil. Kč, bude tvořit přiznaná dotace 50 % celkových nákladů projektu, u nově zakládaných malých a středních podniků % nákladů řešení. Dále bude poskytnuta návratná finační výpomoc do výše 50 % (výjimečně 65 %) z celkových nákladů na projekt. Poskytuje se finační příspěvek ve výši 9 % úroku z bankovního úvěru, určeného na realizaci projektu. V podkladech je uvedeno, že maximální výše návratné finanční výpomoci může činit 10 mil. Kč s maximální dobou návratnosti 4 let při respektování závazků České republiky vyplývajících z Evropské dohody. Délka řešení projektu nesmí přesáhnout 2 roky a veřejná podpora musí být vyčerpána v průběhu roku 2001, tedy pokud vznikne potřeba financování ještě ve druhém roce řešení projektu, hradí si tyto náklady příjemce podpory sám v rámci spolufinancování. B) Rozvoj jakosti ve výrobě a službách Předmětem veřejné podpory je realizace projektů zaměřených na rozvoj informačních technologií a podnikových informačních řídících systémů, zkušebnictví, metrologii a diagnostiku ve výrobním podniku. Cílem je zavést a rozšířit uplatňování systémů jakosti, certifikace, zvýšit úroveň měření a zkoušení ve výrobních podnicích, zavádět nové metody kontrolní technologie a rozvíjet systémy komplexní podnikové strategie řízení. Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt s trvalým sídlem v České republice, který bude realizovat výsledky řešení projektu v České republice. Program je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby s preferencí regionů Severozápad, Ostravsko a Střední Morava. Veřejná podpora je poskytována formou dotace do výše 50 % nákladů na projekt, maximálně však do výše 200 tis. Kč. Veřejná podpora musí být vyčerpána v průběhu kalendářního roku a délka řešení projektu nesmí přesáhnout 2 roky. C) Služby poskytované výrobním podnikům v oblasti zkušebnictví, metrologie a technické normalizace Předmětem veřejné podpory je rozvoj poskytovaných služeb v oblasti zkušebnictví, metrologie a technické normalizace, zaměřených na podporu konkurenceschopnosti 3

4 průmyslových podniků zvyšováním dostupnosti a kvality odborných a technických služeb nevýrobní povahy pro potřeby průmyslu. Cílem je podpora dostupnosti a zvyšování kvality poskytovaných služeb specializovanými pracovišti (zejména akreditovanými organizacemi v rámci zkušebnictví a metrologie) výrobním podnikům ke zvyšování jakosti produkce, k rozvoji kontrolních technologií a moderních podnikových informačních a řídících systémů, včetně uplatňování technické normalizace v průmyslové praxi. Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt s udělenou akreditací, s trvalým sídlem v České republice, který bude realizovat výsledky řešení projektu v České republice. Program je určen přednostně pro malé a střední podniky v regionech Severozápad, Ostravsko a Střední Morava. Příjemcem podpory jsou výhradně podnikatelské subjekty, poskytující služby výrobním průmyslovým podnikům Veřejná podpora je poskytována formou dotace do výše 30% nákladů na projekt za poskytnuté služby v oblasti metrologie, měření, zkoušení a informační služby v oblasti technické normalizace, pro nově vznikající subjekty může být dotace poskytnuta až do výše 50% nákladů za poskytované služby, nejvýše však do 200 tisíc Kč. Tato dotace je využitelná pro poskytnutí cenově zvýhodněných průmyslových služeb výrobnímu podniku, pro akvizice a marketing a dále pro vytvoření, zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb určených výrobním podnikům nákupem know-how či programů pro vývoj a ověření nových nabízených metod a služeb. Dále se jedná o dotaci maximálně do výše 50 % při minimálně 50 % spoluúčasti žadatele na celkových nákladech projektu na rozšíření a zvýšení technické úrovně poskytovaných služeb akreditovanou organizací (včetně autorizovaných osob), která je určena na nákup měřící a zkušební techniky do výše maximálně 3,5 mil. Kč pro jedno specializované pracoviště. Toto pracoviště nemusí mít právní subjektivitu a jeden právní subjekt provozující více specializovaných pracovišť může předložit více projektů, avšak nesmí překročit celkový limit veřejné podpory v objemu 3,5 mil. Kč. Délka řešení projektu nesmí přesáhnout 2 roky a veřejná podpora musí být vyčerpána v průběhu kalendářního roku. D) Rozvoj obchodu Veřejná podpora je určena na projekty vytvoření, propagace a distribuce oborového adresáře. Rovněž se může jednat o aktualizaci adresáře spojenou se zásadním zkvalitněním technického nebo jazykového zpracování. Věcně je podpora určena na grafický návrh řešení, softwarové řešení pro CD-ROM a web, tisk adresářů a výrobu CD-ROM, distribuci adresářů a cílenou propagaci. Cílem programu je posílit spolupráci podniků v rámci jednotlivých oborů vytvořením vícejazyčných multimediálních oborových adresářů, které budou sloužit především pro propagaci v zahraničí. Širším cílem programu je podpora českého vývozu, která je spojena s vyšší účinností oborových propagačních materiálů ve srovnání s individuálními propagačními materiály. Příjemcem podpory se může stát jakákoliv oborová asociace, svaz nebo sdružení (dále jen oborová asociace), která musí prokázat, že v dostatečné míře reprezentuje podniky daného oboru. Program není určen pro jednotlivé podniky. Veřejná podpora je poskytována formou dotace, která je určena na úhradu vytvoření oborového adresáře. Maximální výše činí l mil. Kč na jeden oborový adresář. Jednotlivý podnik, zapojený do projektu oborového adresáře, bude vznik adresáře spolufinancovat ve výši 1000,- Kč až 3000,- Kč podle rozsahu projektu. 4

5 E) Rozvoj vzdělávacích systémů v průmyslu 1. Manažer středního a velkého podniku Předmětem veřejné podpory je realizace projektů, orientovaných na růst kvalifikace, znalostí a dovedností, nutných pro řízení firem, dále zavedení certifikátů, osvědčujících získané dovednosti a znalosti a zavedení celoživotního vzdělávání dospělých v kategorii vrcholového managementu v průmyslu. Cílem je zajištění trhu práce pro pozice vrcholového managementu firem v průmyslu a vytvoření různých forem celoživotního vzdělávání pro vrcholové manažery průmyslových podniků odpovídající potřebám informačních technologií. Zahrnuje komplexní služby v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých za úzké součinnosti škol, výzkumných a vývojových pracovišť, jakož i významných průmyslových firem a zprostředkovatelů na trhu práce. Příjemcem veřejné podpory jsou podnikatelské subjekty, přednostně se sídlem ve strukturálně postižených oblastech, a to průmyslové podniky zejména v kategorii malých a středních podniků a firmy zařazené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky do revitalizačních programů jako objednatelé vzdělávací aktivity pro vrcholové manažerské pozice podniku a průmyslové podniky s vlastním vzdělávacím zařízením, respektive specializované organizace orientované na vzdělávání top- managementu průmyslových podniků. Veřejná podpora je poskytována formou dotace ve výši maximálně 350 tis. Kč na projekt (včetně mzdových nákladů zaměstnanců). 2. Profese v průmyslu Předmětem veřejné podpory je realizace projektů, orientovaných na zavedení a uplatňování certifikátů osvědčujících znalosti a dovednosti pro výkon ve vybraných profesích průmyslových podniků, vytvoření institucí pro rekvalifikaci pracovníků i přípravu absolventů a také zajištění podmínek pro celoživotní vzdělávání dospělých v průmyslových podnicích. Cílem je podpořit nabídku odborníků ve vybraných profesích z hlediska znalostí a dovedností ve vybraných funkcích v průmyslu (například technických profesí, řízení výroby a jakosti, marketingu i obchodních služeb). Cílem je také vytvořit dostatek institucí i podniků, nabízejících zdokonalení v dovednostech pro vybrané funkce včetně vydávání příslušných osvědčení. Příjemcem veřejné podpory jsou podnikatelské subjekty přednostně se sídlem ve strukturálně postižených oblastech, a to průmyslové podniky jako objednatelé vzdělávacích aktivit, dále průmyslové podniky s vlastním vzdělávacím zařízením, respektive specializované organizace orientované na vzdělávání pro vybrané pozice v průmyslových podnicích, včetně výchovně vzdělávacích institucí s příslušnou akreditací. Veřejná podpora je poskytována formou dotace na úhradu finačních nákladů vzdělávací akce (včetně mzdových nákladů) do výše maximálně 150 tis. Kč na projekt, přednostně pro firmy v kategorii malých a středních podniků a firmy zařazené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky do revitalizačních programů. 3. Manažer malého podniku Předmětem veřejné podpory je realizace projektů, orientovaných na zavedení certifikovaných programů vzdělávání pro manažery malých podniků včetně majitelů a jednatelů společností, poskytování specializovaných služeb zaměřených na rozvoj a zajištění aktivit malých 5

6 podniků, rozvoj znalostí v oblasti práva, financí a obchodních aktivit. Cílem je vytvořit odpovídající systém celoživotního vzdělávání a poskytování informací pro potřeby managementu malých a středních podniků. Příjemci veřejné podpory jsou průmyslové podniky v kategorii malých a středních podniků a firmy zařazené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky do revitalizačních programů jako objednatelé služeb a vzdělávacích aktivit, dále průmyslové podniky s vlastním vzdělávacím zařízením, respektive specializované organizace orientované na vzdělávání pro vybrané pozice v průmyslových podnicích, dále školy a další výchovně vzdělávací instituce s příslušnou akreditací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pro specifikovanou oblast vzdělávání. Veřejná podpora je poskytována formou nevratné dotace na úhradu finačních nákladů vzdělávací akce (včetně mzdových nákladů) v maximální výši 150 tis. Kč na projekt. V. Právní analýza V 1 odst. 1 zákona je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží. Čl. 64 odst. 3 Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Tato pravidla byla přijata dne s účinností od (sdělení č. 225/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé ze dne o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v čl. 64 odst. 1 bodu (iii) a odst. 2, podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi ES a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé, a v čl. 8 odst. 1 bodu (iii) a odst. 2 Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO (dále jen Prováděcí pravidla )). V čl. 2 Prováděcích pravidel se stanoví, že posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o podpoře a programů veřejných podpor s Evropskou dohodou bude probíhat na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 92 Smlouvy o založení Evropských společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, směrnic a dalších příslušných administrativních nařízení platných v ES, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora ES a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle článku 4 odst. 3 Prováděcích pravidel. V 3 písm. a) zákona je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. V 2 odst. 1 zákona je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, 6

7 v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána. V 2 odst. 2 zákona je stanoveno, že zákaz veřejné podpory podle odst. 1 platí, pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolil výjimku. Podle 5 písm. a) zákona může Úřad rozhodnutím povolit výjimku ze zákazu veřejné podpory podle 2 odst. 1 zákona u podpor, které mají napomoci hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo vysokou nezaměstnaností, tj. veřejné podpory regionálního charakteru. Podle 5 písm. c) zákona může Úřad rozhodnutím povolit výjimku ze zákazu veřejné podpory podle 2 odst. 1 zákona u podpor, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských aktivit nebo oblastí, pokud nemění podmínky obchodu mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Podle čl. 64 odst. 4 (a) Evropské dohody je po dobu prvních 5 let po vstupu v platnost Evropské dohody na celou Českou republiku pohlíženo jako na oblast Společenství uvedenou v čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství, s tím, že uvedená výjimka může být prodloužena o dalších 5 let. O prodloužení výjimky rozhodla Rada přidružení rozhodnutím č. UE CZ 1703/00 ode dne Vzhledem k tomu, že: - se jedná o výhody, o jejichž poskytnutí rozhodne vláda ČR, na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, - tyto výhody zvýhodňují určité podnikání, neboť poskytnuté veřejné podpory umožní příjemcům těchto podpor snížit náklady na realizaci záměrů, které by musely být hrazeny z rozpočtů příjemců veřejných podpor, - hrozí narušení hospodářské soutěže, neboť navrhované programy jsou určeny specificky určeným subjektům, které jsou v konkurenčním vztahu k ostatním subjektům, jež nebudou do navrhovaných programů zařazeny a poskytnuté výhody mohou mít za důsledek zvýšení tržních podílů příjemců veřejných podpor, - poskytnutím výhod může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, a to tím, že do navrhovaných programů mohou být zařazeni příjemci veřejné podpory, kteří svou produkci exportují do členských státu Evropské unie, jedná se o veřejnou podporu splňující znaky uvedené v 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře. Při posuzování slučitelnosti výše uvedené veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody je třeba postupovat v souladu s příslušnými předpisy ES, jimiž jsou: Nařízení komise č. 70/2001 z , o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropských společenství na veřejnou podporu ve prospěch malých a středních podniků, publikováno v Official Journal L 10/33 ( dále jen "Nařízení") Pravidla pro národní regionální pomoc (98/C 74/06) (dále jen "Pravidla"). Předpis o poskytování pomoci průmyslu syntetických vláken (95/C142/06) Rámec společenství pro poskytování státní pomoci průmyslu motorových vozidel (97/C279/01). 7

8 V souladu s Nařízením malé a střední podniky jsou podniky, které mají sídlo a podnikají na území České republiky, zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejichž čistý obrat za poslední uzavřený kalendářní rok nepřesahuje 40 milionů EUR nebo jejichž celková aktiva nepřesahují 27 milionů EUR, přičemž uvedené částky budou odpovídat hodnotám uvedeným v Kč v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni předložení návrhu projektu poskytovateli. Pokud je nutno rozlišit mezi malými a středními podniky, pak malé podniky jsou definovány jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců a jejichž čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahuje 7 milionů EUR nebo jejichž celková aktiva nepřesahují 5 milionů EUR, přičemž uvedené částky budou odpovídat hodnotám uvedeným v Kč v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni předložení projektu poskytovateli. Malé a střední podniky musí dále splňovat kriterium nezávislosti, definované následovně: Nezávislými podniky jsou podniky, jejichž 25 a více % hlasovacích práv nebo 25 a více % jejich kapitálu není drženo jiným podnikatelským subjektem nebo společně více subjekty, které nelze vymezit jako malé nebo střední podniky. VI.Posouzení slučitelnosti jednotlivých Programových dodatků pro rok 2000: A) Zavádění nových technologií a výrobků do výrobní základny Tento programový dodatek byl s ohledem na poskytované formy podpory, uvedené v bodě IV. A) odůvodnění tohoto rozhodnutí posouzen jako program splňující podmínky obsažené v Nařízení a Pravidlech. Míra veřejné podpory nesmí podle článku 4.8. Pravidel přesáhnout pro Českou republiku 50 % vzhledem k prodloužení výjimky rozhodnutím Rady přidružení č. UE - CZ 1703/00. Pro malé a střední podniky připouští bod 4.9. Pravidel zvýšení míry veřejné podpory o dalších 15 %, tedy na úroveň 65 %. V programovém dodatku nejsou uvedené míry veřejné podpory překročeny. Programový dodatek je slučitelný s výše uvedenými závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody. B) Rozvoj jakosti ve výrobě a službách Výše podpory v rámci navrhovaného programového dodatku nepřesáhne částku v Kč odpovídající EUR, tedy hranici veřejné podpory malého rozsahu vymezené v 4 odst. 1) písmeno a) zákona, na kterou se nevztahuje zákaz vymezený v 2 odst. 1 zákona, pokud se nejedná o veřejnou podporu, poskytovanou uhelnému a ocelářskému průmyslu, dopravě a průmyslu stavby lodí. C) Služby poskytované výrobním podnikům v oblasti zkušebnictví, metrologie a technické normalizace Tento programový dodatek byl s ohledem na poskytované formy podpory uvedené v bodě IV. C) odůvodnění tohoto rozhodnutí posouzen jako program splňující podmínky obsažené v Nařízení a v Pravidlech. Míra veřejné podpory nesmí podle článku 4.8. Pravidel přesáhnout pro Českou republiku 50 % vzhledem k prodloužení výjimky rozhodnutím Rady přidružení č. UE - CZ 1703/00. Pro malé a střední podniky připouští bod 4.9. Pravidel zvýšení míry 8

9 veřejné podpory o dalších 15 % tedy na úroveň 65%. Programový dodatek předpokládá maximální míru veřejné podpory 50 %. Programový dodatek je slučitelný s výše uvedenými závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody. Výše podpory v rámci navrhovaného programového dodatku nepřesáhne částku v Kč odpovídající EUR, tedy hranici veřejné podpory malého rozsahu vymezené v 4 odst. 1) písmeno a) zákona, na kterou se nevztahuje zákaz vymezený v 2 odst. 1 zákona, pokud se nejedná o veřejnou podporu, poskytovanou uhelnému a ocelářskému průmyslu, dopravě a průmyslu stavby lodí. D) Rozvoj obchodu Výše podpory v rámci navrhovaného programového dodatku nepřesáhne částku v Kč odpovídající EUR, tedy hranici veřejné podpory malého rozsahu vymezené v 4 odst. 1) písmeno a) zákona, na kterou se nevztahuje zákaz vymezený v 2 odst. 1 zákona, pokud se nejedná o veřejnou podporu poskytovanou uhelnému a ocelářskému průmyslu, dopravě a průmyslu stavby lodí. E) Rozvoj vzdělávacích systémů v průmyslu Výše podpory v rámci navrhovaného programového dodatku nepřesáhne částku v Kč odpovídající EUR, tedy hranici veřejné podpory malého rozsahu vymezené v 4 odst. 1) písmeno a) zákona, na kterou se nevztahuje zákaz vymezený v 2 odst. 1 zákona, pokud se nejedná o veřejnou podporu poskytovanou uhelnému a ocelářskému průmyslu, dopravě a průmyslu stavby lodí. VII.Závěr Ze všech shora uvedených důvodů bylo možno žádosti o povolení výjimky vyhovět. Vzhledem ke skutečnosti, že obecná výjimka dle 4 odst.1 písm. a) zákona neplatí pro veřejnou podporu poskytovanou uhelnému a ocelářskému průmyslu, dopravě a průmyslu stavby lodí a s přihlédnutím ke znění Předpisu o poskytování pomoci průmyslu syntetických vláken a Rámce společenství pro poskytování státní pomoci průmyslu motorových vozidel, uložil Úřad ve výroku rozhodnutí příslušnou podmínku, která v případě, že veřejná podpora dle předložených Programových dodatků pro rok 2000 by měla být poskytnuta příjemcům, působícím v uvedených oblastech, zakládá nutnost individuálního posouzení příslušné výjimky ze zákazu veřejné podpory Úřadem. 9

10 Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí v souladu s 6 odst. 5 zákona o veřejné podpoře nelze podat rozklad. Ing. Josef Bednář předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky k rukám Ing. Petra Bučiny, CSc. Na Františku Praha 10

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Č.j. VP/S 52/ V Brně dne 28. listopadu 2000

Č.j. VP/S 52/ V Brně dne 28. listopadu 2000 Č.j. VP/S 52/00-160 V Brně dne 28. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.10.2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2004 na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 2. 2004 č.j.

Více

Č.j. VP/S 67/ V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 67/ V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 67/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 13. 11. 2000 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst.

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Č.j. VP/S 65/ V Brně dne 26. července 2001

Č.j. VP/S 65/ V Brně dne 26. července 2001 Č.j. VP/S 65/01-160 V Brně dne 26. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 24.5.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 21.5.2001 č.j. 25651/00/2040/1199

Více

Č. J.: VP/S 155/02 V Brně dne 31. ledna 2003

Č. J.: VP/S 155/02 V Brně dne 31. ledna 2003 Č. J.: VP/S 155/02 V Brně dne 31. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18.12.2002 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 13.12.2002

Více

Č.j. VP/S 66/ V Brně dne 13. srpna 2001

Č.j. VP/S 66/ V Brně dne 13. srpna 2001 Č.j. VP/S 66/01-160 V Brně dne 13. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.5.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 28.5.2001 č.j. 26266/01/2040/1220-BH

Více

Č.j.: VP/S 83/ V Brně dne 19. srpna 2003

Č.j.: VP/S 83/ V Brně dne 19. srpna 2003 Č.j.: VP/S 83/03-160 V Brně dne 19. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 16. 6. 2003 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, ve spojení

Více

Č.j. VP/S 31/ V Brně dne 14. května 2001

Č.j. VP/S 31/ V Brně dne 14. května 2001 Č.j. VP/S 31/01-160 V Brně dne 14. května 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9.3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7.3. 2001 č.j. 12976/01/2040/483

Více

Č.j. VP/S 15/ V Brně dne 22. dubna 2002

Č.j. VP/S 15/ V Brně dne 22. dubna 2002 Č.j. VP/S 15/02-160 V Brně dne 22. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 12.2. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11.2.

Více

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 25. 3. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 20.

Více

Č.j.: VP/S 8/ V Brně dne 4. dubna 2002

Č.j.: VP/S 8/ V Brně dne 4. dubna 2002 Č.j.: VP/S 8/02-160 V Brně dne 4. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 11. 1. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 9. 1.

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Č.j.: VP/S 63/ V Brně dne 21. dubna 2004

Č.j.: VP/S 63/ V Brně dne 21. dubna 2004 Č.j.: VP/S 63/04-160 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 3. 2004 na základě žádosti Finančního úřadu v Ostrově, č.j. 15067/04/129970 ze dne

Více

Č.j. VP/S 43/ V Brně dne 10. listopadu 2000

Č.j. VP/S 43/ V Brně dne 10. listopadu 2000 Č.j. VP/S 43/00-160 V Brně dne 10. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6.9. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 24.8. 2000

Více

Č.j. VP/S 113/ V Brně dne 22. listopadu 2002

Č.j. VP/S 113/ V Brně dne 22. listopadu 2002 Č.j. VP/S 113/02-160 V Brně dne 22. listopadu 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 26.9.2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne

Více

Č.j. VP/S 152/ V Brně dne 14. února 2003

Č.j. VP/S 152/ V Brně dne 14. února 2003 Č.j. VP/S 152/02-160 V Brně dne 14. února 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 16. 12. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva financí ČR - Generálního ředitelství

Více

Č.j. VP/S 145/02-160 V Brně dne 16. ledna 2003

Č.j. VP/S 145/02-160 V Brně dne 16. ledna 2003 Č.j. VP/S 145/02-160 V Brně dne 16. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.11. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR,

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Č.j. VP/S 132/01-160 V Brně dne 1. února 2002

Č.j. VP/S 132/01-160 V Brně dne 1. února 2002 Č.j. VP/S 132/01-160 V Brně dne 1. února 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 29. 11. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 27. 11. 2001 č.j. 52853/01/2040/0464

Více

Č.j. VP/S 147/ V Brně dne 29. ledna 2003

Č.j. VP/S 147/ V Brně dne 29. ledna 2003 Č.j. VP/S 147/02-160 V Brně dne 29. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.11. 2002 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze dne

Více

Č.j. VP/S 63/ V Brně dne 11. června 2003

Č.j. VP/S 63/ V Brně dne 11. června 2003 Č.j. VP/S 63/02-160 V Brně dne 11. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9.5. 2002 na základě žádosti města Frýdek-Místek ze dne 7.5. 2002, č.j. OÚER/2001/570/Za, o povolení

Více

Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000

Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000 Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 10. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 13. 10.

Více

Č.j.: VP/S 170/ V Brně dne 5. dubna 2004

Č.j.: VP/S 170/ V Brně dne 5. dubna 2004 Č.j.: VP/S 170/03-160 V Brně dne 5. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.12. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva financí č.j. 184/97 865/2003

Více

Č.j. VP/S 8/ V Brně dne 12. března 2001

Č.j. VP/S 8/ V Brně dne 12. března 2001 Č.j. VP/S 8/01-160 V Brně dne 12. března 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 18. 1. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 16. 1. 2001 č.j. 3745/01/2040/96

Více

Č.j. VP/S 148/ V Brně dne

Č.j. VP/S 148/ V Brně dne Č.j. VP/S 148/03-160 V Brně dne 24.2. 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 4.11. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 27.10. 2003,

Více

Č.j. VP/S 17/ V Brně dne 23. října 2000

Č.j. VP/S 17/ V Brně dne 23. října 2000 Č.j. VP/S 17/00-160 V Brně dne 23. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.6.2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 27.6.2000,

Více

Č.j. VP/S 109/ V Brně dne

Č.j. VP/S 109/ V Brně dne Č.j. VP/S 109/01-160 V Brně dne 23.11. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 20.9. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 14.9. 2001 č.j.: 41326/2040/2027-VK

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

Č.j. VP/S 31/02 V Brně dne 6. května 2002

Č.j. VP/S 31/02 V Brně dne 6. května 2002 Č.j. VP/S 31/02 V Brně dne 6. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13.3. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne

Více

Č.j. VP/S 2/02-160 V Brně dne 8. března 2002

Č.j. VP/S 2/02-160 V Brně dne 8. března 2002 Č.j. VP/S 2/02-160 V Brně dne 8. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 8.1. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 3. 1. 2002,

Více

Č.j. VP/S 45/04-160 V Brně dne 19. dubna 2004

Č.j. VP/S 45/04-160 V Brně dne 19. dubna 2004 Č.j. VP/S 45/04-160 V Brně dne 19. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 8.3. 2004 na základě žádosti statutárního města Ústí nad Labem ze dne 1.3. 2004 o povolení výjimky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č.j. VP/S 79/04-160 V Brně dne 28. dubna 2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č.j. VP/S 79/04-160 V Brně dne 28. dubna 2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j. VP/S 79/04-160 V Brně dne 28. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 31.3. 2004 na základě žádosti České republiky Ministerstva

Více

Č.j. VP/S 86/ V Brně dne 18. září 2002

Č.j. VP/S 86/ V Brně dne 18. září 2002 Č.j. VP/S 86/02-160 V Brně dne 18. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.6. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR, ze

Více

Č.j. VP/S 17/ V Brně dne 17. dubna 2003

Č.j. VP/S 17/ V Brně dne 17. dubna 2003 Č.j. VP/S 17/03-160 V Brně dne 17. dubna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 4.2.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 31. ledna

Více

Č.j. VP/S 17/ V Brně dne 10. dubna 2001

Č.j. VP/S 17/ V Brně dne 10. dubna 2001 Č.j. VP/S 17/01-160 V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.2. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 30.1. 2001 č.j. 7272/01/2040/190

Více

Č.j. VP/S 3/02-160 V Brně dne 20. května 2002

Č.j. VP/S 3/02-160 V Brně dne 20. května 2002 Č.j. VP/S 3/02-160 V Brně dne 20. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9.1. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 8.1. 2002,

Více

Č.j. VP/S 86/ V Brně dne 6. února 2001

Č.j. VP/S 86/ V Brně dne 6. února 2001 Č.j. VP/S 86/00-160 V Brně dne 6. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 21.12. 2000 na základě žádosti statutárního města Olomouc ze dne 18.12. 2000 o povolení výjimky

Více

Č.j. VP/S 80/02-160 V Brně dne 19. srpna 2002

Č.j. VP/S 80/02-160 V Brně dne 19. srpna 2002 Č.j. VP/S 80/02-160 V Brně dne 19. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.6. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 13.6.

Více

Č.j. : VP/S 79/ V Brně dne

Č.j. : VP/S 79/ V Brně dne Č.j. : VP/S 79/00-160 V Brně dne 15.1.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 6.12. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 4.12.2000 č.j. 53314/00/5220

Více

Č.j.: VP/S 94/ V Brně dne 28. dubna 2004

Č.j.: VP/S 94/ V Brně dne 28. dubna 2004 Č.j.: VP/S 94/04-160 V Brně dne 28. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.4.2004 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, č.j. RO/665/04,114,115/03

Více

Č.j.: VP/ S 43/01-160 V Brně dne 20. června 2001

Č.j.: VP/ S 43/01-160 V Brně dne 20. června 2001 Č.j.: VP/ S 43/01-160 V Brně dne 20. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 4.4. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 26. 3. 2001, čj. MŽP 847/300/793/320/01,

Více

Č.j. VP/S 21/ V Brně dne 17. března 2004

Č.j. VP/S 21/ V Brně dne 17. března 2004 Č.j. VP/S 21/04-160 V Brně dne 17. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9.2.2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2004,

Více

Č.j. VP/S 54/ V Brně dne 21. dubna 2004

Č.j. VP/S 54/ V Brně dne 21. dubna 2004 Č.j. VP/S 54/04-160 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 16.3.2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 12.3.2004

Více

Č.j. VP/S 129/ V Brně dne

Č.j. VP/S 129/ V Brně dne Č.j. VP/S 129/03-160 V Brně dne 8.12. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.10. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 29.9. 2003,

Více

Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003

Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003 Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 14. 3. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11.

Více

Výjimka ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost PULS investiční s.r.o., a to:

Výjimka ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost PULS investiční s.r.o., a to: Č.j.: VP/S 78/01-160 V Brně dne 23. října2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18.6.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 13.6.2001

Více

Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004

Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004 Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 14.8. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 8.8. 2003,

Více

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.10.2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 25.10.2002

Více

Č.j. VP/S 108/ V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 108/ V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 108/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 20.8. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14.8. 2003,

Více

Č.j. VP/S 106/ V Brně dne 29. října 2002

Č.j. VP/S 106/ V Brně dne 29. října 2002 Č.j. VP/S 106/02-160 V Brně dne 29. října 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 26. 8. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 22.

Více

Odůvodnění: I. Podklady pro rozhodnutí. Při posuzování žádosti vycházel Úřad z následujících podkladů:

Odůvodnění: I. Podklady pro rozhodnutí. Při posuzování žádosti vycházel Úřad z následujících podkladů: Č.j. VP/S 4/04-160 V Brně dne 12.3. 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 7.1. 2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 30.12. 2003,

Více

Č.j. VP/S 134/ V Brně dne 19. prosince 2002

Č.j. VP/S 134/ V Brně dne 19. prosince 2002 Č.j. VP/S 134/02-160 V Brně dne 19. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 31. října 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne

Více

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Č.j.: VP/S 164/03-160 V Brně dne 31. března 2004

Č.j.: VP/S 164/03-160 V Brně dne 31. března 2004 Č.j.: VP/S 164/03-160 V Brně dne 31. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. VP/S 164/03-160 zahájeném z vlastního podnětu dne 29. 12. 2003 rozhodl podle 6 odst. 3 písm.

Více

Č.j. VP/S 10/ V Brně dne 27. dubna 2004

Č.j. VP/S 10/ V Brně dne 27. dubna 2004 Č.j. VP/S 10/04-160 V Brně dne 27. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.1. 2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ze dne

Více

Č.j. VP/S 111/ V Brně dne 27. listopadu 2003

Č.j. VP/S 111/ V Brně dne 27. listopadu 2003 Č.j. VP/S 111/03-160 V Brně dne 27. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 21. srpna 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne

Více

Č.j. VP/S 139/ V Brně dne 17. prosince 2002

Č.j. VP/S 139/ V Brně dne 17. prosince 2002 Č.j. VP/S 139/02-160 V Brně dne 17. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11. 11. 2002 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5. 11.

Více

Č.j. VP/S 43/ V Brně dne 13. dubna 2004

Č.j. VP/S 43/ V Brně dne 13. dubna 2004 Č.j. VP/S 43/04-160 V Brně dne 13. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 5.3.2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 3.3.2004,

Více

Č.j. VP/S 37/ V Brně dne 21. dubna 2004

Č.j. VP/S 37/ V Brně dne 21. dubna 2004 Č.j. VP/S 37/04-160 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 2.3. 2004 na základě žádosti města Kolín ze dne 27.2. 2004, o povolení výjimky ze zákazu veřejné

Více

Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002

Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002 Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.11. 2001 na základě žádosti města Slaný ze dne 9.11. 2001, č.j. 311/2000/B, o povolení

Více

Č.j. VP/S 104/ V Brně dne 20. října 2003

Č.j. VP/S 104/ V Brně dne 20. října 2003 Č.j. VP/S 104/03-160 V Brně dne 20. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 11.8.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7.8.2003,

Více

Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003

Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003 Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.4. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR, ze

Více

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 15. 11. 2000

Více

Č.j. VP/S 48/ V Brně dne 19. srpna 2003

Č.j. VP/S 48/ V Brně dne 19. srpna 2003 Č.j. VP/S 48/03-160 V Brně dne 19. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 2.4.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 28.3.2003,

Více

Č.j. VP/S 10/01-160 V Brně dne 5. dubna 2001

Č.j. VP/S 10/01-160 V Brně dne 5. dubna 2001 Č.j. VP/S 10/01-160 V Brně dne 5. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 22.1. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 18.1. 2001 č.j. 4496/01/2040/118

Více

Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002

Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002 Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 12. 7. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11. 7.

Více

Č.j. VP/S 44/04-160 V Brně dne 16. dubna 2004

Č.j. VP/S 44/04-160 V Brně dne 16. dubna 2004 Č.j. VP/S 44/04-160 V Brně dne 16. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 8.3. 2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5.3. 2004,

Více

Č.j. VP/S 125/ V Brně dne 18. února 2004

Č.j. VP/S 125/ V Brně dne 18. února 2004 Č.j. VP/S 125/03-160 V Brně dne 18. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 26.9.2003 na základě žádosti města Kolín ze dne 22.9.2003 o povolení výjimky ze zákazu veřejné

Více

se povoluje Odůvodnění:

se povoluje Odůvodnění: Č.j. VP/S 114/03-160 V Brně dne 12. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.9. 2003 na základě žádosti města Kolín ze dne 28.8. 2003, o povolení výjimky ze zákazu veřejné

Více

Č.j. VP/S 61/00-160 V Brně dne 24. listopadu 2000

Č.j. VP/S 61/00-160 V Brně dne 24. listopadu 2000 Č.j. VP/S 61/00-160 V Brně dne 24. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30. 10. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 26. 10.

Více

Č.j. VP/S 14/ V Brně dne 29. března 2001

Č.j. VP/S 14/ V Brně dne 29. března 2001 Č.j. VP/S 14/01-160 V Brně dne 29. března 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30. 1. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 1. 2001 č.j.

Více

Č.j. VP/S 98/03-160 V Brně dne 27. srpna 2003

Č.j. VP/S 98/03-160 V Brně dne 27. srpna 2003 Č.j. VP/S 98/03-160 V Brně dne 27. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.7.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 15.7.2003,

Více

Č.j.: VP/S 69b/ V Brně dne 14. srpna 2003

Č.j.: VP/S 69b/ V Brně dne 14. srpna 2003 Č.j.: VP/S 69b/03-160 V Brně dne 14. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.4.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 23.4.2003

Více

Č.j. VP/S 1/ V Brně dne 2. února 2004

Č.j. VP/S 1/ V Brně dne 2. února 2004 Č.j. VP/S 1/04-160 V Brně dne 2. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 2. 1. 2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 17. 12.

Více

Č.j. VP/S 16/03-160 V Brně dne 17.dubna 2003

Č.j. VP/S 16/03-160 V Brně dne 17.dubna 2003 Č.j. VP/S 16/03-160 V Brně dne 17.dubna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 31. ledna 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 29.

Více

Č.j. VP/S 75/ V Brně dne 21. ledna 2004

Č.j. VP/S 75/ V Brně dne 21. ledna 2004 Č.j. VP/S 75/03-160 V Brně dne 21. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 23.5. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 19.5.

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Č. J.: VP/S 87/03-160 V Brně dne 1. července 2003

Č. J.: VP/S 87/03-160 V Brně dne 1. července 2003 Č. J.: VP/S 87/03-160 V Brně dne 1. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.6.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Č.j.: VP/S 2/ V Brně dne 5. února 2004

Č.j.: VP/S 2/ V Brně dne 5. února 2004 Č.j.: VP/S 2/04-160 V Brně dne 5. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.1.2004 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ze dne 17.12. 2003 o povolení

Více

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.2.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková. Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy

3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková. Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy 3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy Základní pravidla veřejné podpory základní pravidla VP čl. 87 89 Smlouvy o založení EHS z roku 1957 upřesňování základních

Více

Č.j. VP/S 11/00-160 V Brně dne 24. srpna 2000

Č.j. VP/S 11/00-160 V Brně dne 24. srpna 2000 Č.j. VP/S 11/00-160 V Brně dne 24. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 na základě žádosti České národní banky č.j. 1532/2000-310 o povolení výjimky

Více

Č.j. VP/S 115/01-160 V Brně dne 30. listopadu 2001

Č.j. VP/S 115/01-160 V Brně dne 30. listopadu 2001 Č.j. VP/S 115/01-160 V Brně dne 30. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 2. 10. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 27. 9. 2001 č.j.

Více

Č.j.: VP/S1/00-160 V Brně dne 2. 6. 2000

Č.j.: VP/S1/00-160 V Brně dne 2. 6. 2000 Č.j.: VP/S1/00-160 V Brně dne 2. 6. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.5.2000 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 19.5.2000 podle 6 odst. 1 zákona č.

Více

Č.j. VP/S 34/ V Brně dne 10. října 2003

Č.j. VP/S 34/ V Brně dne 10. října 2003 Č.j. VP/S 34/03-160 V Brně dne 10. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 5.3.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 3.3.2003,

Více

Č.j. VP/S 32/03-160 V Brně dne 29. srpna 2003

Č.j. VP/S 32/03-160 V Brně dne 29. srpna 2003 Č.j. VP/S 32/03-160 V Brně dne 29. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 27.2. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 25.2.

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

Č.j. VP/S 110/03-160 V Brně dne 24. října 2003

Č.j. VP/S 110/03-160 V Brně dne 24. října 2003 Č.j. VP/S 110/03-160 V Brně dne 24. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 25.8.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 21.8.2003,

Více

Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004

Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004 Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 10.10.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 6.10.2003,

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Č.j.: VP/S 68/ V Brně dne 7. listopadu 2001

Č.j.: VP/S 68/ V Brně dne 7. listopadu 2001 Č.j.: VP/S 68/01-160 V Brně dne 7. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13.6.2001 na základě žádosti Ministerstva financí České republiky ze dne 7.6.2001

Více