Posouzení úrovně kolektivního investování v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení úrovně kolektivního investování v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Posouzení úrovně kolektivního investování v ČR Bakalářská práce Autor: Michal Řezba Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha duben, 2011

2 Prohlášení Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Michal Řezba - 2 -

3 Poděkování Mé poděkování patří Ing. Olze Šeflové, za odborné vedení mé práce a za čas, který mi při tvoření práce věnovala

4 Anotace Tato práce se zabývá teoretickým vymezením, analýzou a komparací fondů kolektivního investování. Teoretická část práce se zaměřuje především na obecnou charakteristiku různých druhů podílových fondů a jejich historii. Dále podrobněji vstupuje do problematiky jednotlivých fondů, popisuje druhy poplatků a rizika, jež mohou nastat. Praktická část práce se zabývá analýzou a komparací tří různých zajištěných a akciových podílových fondů. V této časti práce vstupuje do hloubky jednotlivých fondů a analyzuje jejich výkonnost, strukturu portfolia, výhledy do budoucna a uvádí poplatky, výnosy apod. Dále jsou v práci porovnány jednotlivé fondy a jsou vypsána doporučení pro konzervativní, dynamické a vyvážené typy investorů a pro investiční společnosti. Annotation This dissertation deals with teoretical determination, analysis and comparison of collective investment funds. Teoretical part of this dissertation deals mainly with common characteristics of different kinds of unit trusts and their history. Farther it analyses matters of particular funds, describes kinds of fees and risks which may occure. Practical part of the dissertation deals with analysis and comparison of three different guaranteed and equity funds. This part of dissertation enters the individual funds and analyse their efficiency, structure of portfolio, perspective, fees and earnings. The dissertation farther compares individual funds and offers a recommendation for conservative, dynamic and balanced investors and for investment companies. Klíčová slova: Kolektivní investování, Akciové fondy, Podílové fondy,komparace fondů, Analýza fondů Key words: Collective investments, Equity funds, Guaranteed funds, Comparison of funds, Analysis of funds - 4 -

5 Obsah Úvod Teoretické vymezení kolektivního investování v ČR Pojem kolektivní investování Druhy fondů Standardní fondy Speciální fondy Investiční fond Podílový fond Garantovaný fond Regionálně a odvětvově zaměřené fondy Regionální fondy Odvětvové fondy Poplatky podílových fondů Vstupní poplatek Manažerský nebo správní poplatek Výstupní poplatek Poplatek z výnosu Pravidla při investování Riziko Druhy rizik Výnosnost Likvidita Metodologie práce Analýza a komparace akciových podílových fondů u vybraných subjektů Pioneer Investments ČSOB Akciový mix ING International Český akciový fond

6 4. Analýza a komparace zajištěných podílových fondů AXA CZK Konto ČSOB Asijský click 1 Global Partners CSOB Asian Click Plus Zajištěný fond ČP INVEST Návrh investičního portfolia pro konkrétní typy odlišných klientských profilů Konzervativní investoři Dynamičtí investoři Výsledky a doporučení investičním společnostem. 44 Doporučení...45 Závěr Seznam použité literatury...47 Internetové zdroje

7 1 Úvod Na počátku 90. let minulého století zaznamenalo kolektivní investování v ČR obrovský rozmach a to také díky tzv. kuponové privatizaci, převážně jejím dvěma vlnám v letech , jejichž důsledkem byl vznik velkého množství fondů na českém trhu. V těchto letech se u nás měnilo centrálně plánované hospodářství na tržní. Přibližně 1700 státních podniků se přeměnilo na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry.1 V první vlně kuponové privatizace bylo zúčastněno na 400 fondů a ve kterých bylo na 73% z celkového majetku určeného pro první vlnu privatizace. Ve druhé vlně připadlo na 353 fondů 65% majetku. První vlny se mohly účastnit pouze společnosti s právní subjektivitou, do druhé vlny již směly vstoupit subjekty bez ní. Také díky nedokonalostem tehdejší právní úpravy netrval tento rozkvět příliš dlouho. Spoustů podvodů a skandálů v tomto odvětví odlákalo investory, kteří začali hledat jiné způsoby investování svých peněz. Po tomto období se začala legislativa zlepšovat a došlo k rozvoji kolektivního investování v ČR. Největším mezníkem se stal vstup do EU v roce 2004, kdy se přijaly zcela nové zákony týkající se kolektivního investování, který sesynchronizoval českou právní úpravu a směrnice EU. Od té doby se díky těmto změnám kolektivní investování u nás neustále rozvíjí a znamená příliv velkého množství zahraničních fondů, které využívají tzv. jednotný evropský pas. I přesto, že v posledních letech došlo v ČR k velkému boomu, ve srovnání s kapitálovými trhy vyspělých zemí, jsou naše fondové obchody v začátcích Cílem práce je teoretické vymezení kolektivního investování v ČR a dále posouzení úrovně nabídky podílových fondů u vybraných investičních společností a návrh struktury investic pro různé typy klientů. 1 [online] [cit ]. Historie. Dostupné z WWW: <

8 1 Teoretické vymezení kolektivního investování v ČR 1.1. Pojem kolektivní investování Kolektivní investování se dá charakterizovat jako nepřímé investování. Společnosti poskytující kolektivní investování shromažďují peníze od veřejnosti a nakupují produkty do svého portfolia. Tyto společnosti používají shromážděné prostředky k investicím na finančních trzích. Tyto operace stanoví případný výnos či ztrátu podílníka Druhy fondů kolektivního investování Standardní fondy Standardní fond může mít formu pouze otevřeného podílového fondu. Investuje shromážděné finanční prostředky do majetku, který je vymezen zákonem (např. investiční cenné papíry, vklady, finanční deriváty). Fond musí dodržovat zásady diversifikace rizika, to například znamená, že je stanoveno, jaký majetek fondů může být tvořen cennými papíry jednoho emitenta. Fond odkupuje podílové listy na žádost podílníka a může nabízet podílové listy v členských zemích Evropské unie včetně ČR. Fond může přijmout úvěr do výše 10% hodnoty svého majetku a nejdéle na dobu 6 měsíců. Naopak majetek fondů nesmí být využíván pro poskytování půjček, úvěrů nebo zajištění. Standardní fond smí obchodovat pouze cennými papíry a nástroji peněžního trhu, které má svém majetku Speciální fondy Speciální fondy mohou mít formu otevřeného, uzavřeného nebo investičního fondu. Rozlišují se podle druhu majetku, do kterého investují. Dělí se na: 2 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. Praha : Grada Publishing, s. ISBN

9 1) Speciální fond cenných papírů, který investuje do a. Investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu b. Státních dluhopisů nebo dluhopisů zaručených státem c. Dluhopisů nebo obdobných cenných papírů d. Dluhopisů vydaných centrální bankou e. Cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování f. Finančních derivátů 2) Speciální fond rizikového kapitálu investuje do a. Investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu 3) Speciální fond nemovitostí a. Může mít pouze formu otevřeného podílového fondu b. Investuje převážně do nemovitostí nebo do účastí v nemovitostních společnostech c. Může nabývat nemovitosti pouze v případě i. za účelem provozování a to za podmínky, že tato nemovitost bude přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos a je-li možno cenu určit výnosovou metodou ii. za účelem dalšího prodeje v případě, že její další prodej přinese zisk a že lze nemovitost ocenit porovnávací metodou d. Může nabývat nemovitosti zatížené zástavním právem a za účelem přijetí úvěru může nemovitost zatížit zástavním právem, v obou případech pouze se souhlasem depozitáře 3 e. Hodnota pořizované nemovitosti nesmí překročit 20% hodnoty majetku fondu f. Nesmí pořídit do svého majetku nemovitosti investiční společnosti, která tento fond spravuje nebo svého depozitáře g. Nemovitost, kterou chce tento fond pořídit, musí být oceněna dvěma znalci, alespoň 3 měsíce před nabytím nebo pozbytím vlastnictví. Jednoho určí investiční společnost spravující fond a druhého depozitář 3 Depozitář fondu kolektivního investování eviduje majetek fondu kolektivního investování a kontroluje, zda fond kolektivního investování nakládá s majetkem v souladu s tímto zákonem a statutem

10 4) Speciální fond fondů a. Investuje převážně do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování b. Nesmí investovat do cenných papírů vydaných fondem, který není určen pro veřejnost c. Může investovat i. 20% hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním fondem ii. 35% hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním fondem v případě, že tento fond je jmenovitě uveden ve statutu 5) Speciální fond kvalifikovaných investorů a. Cenné papíry vydané tímto fondem může smluvně nabývat i. banka; spořitelní a úvěrní družstvo; obchodník s cennými papíry; investiční společnost; investiční a penzijní fond; pojišťovna; zajišťovna; stát; centrální banka; evropská centrální banka; mezinárodní finanční instituce a právnická nebo fyzická osoba, která se písemně zaváže, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry b. Maximální počet podílníků je 100 (ČNB může udělit výjimku) c. Minimální vstupní investice je CZK d. Cenné papíry vydávané tímto fondem nesmějí být veřejně nabízeny e. Každých 6 měsíců fond hlásí údaje o svém obchodování centrální bance 6) Smíšený fond a. Kombinuje investice do různých druhů majetku b. Hlavní myšlenkou je diverzifikace rizik c. Jsou určeny pro méně zkušené investory 7) Hedgeový fond a. U těchto fondů jsou velmi vysoké vkladní investice b. Vysoká míra rizika c. Možnost velkých výnosů i ztrát

11 Graf 1: Rozdělení trhu dle fondů k Rozdělení trhu - domáci fondy 11.50% 7.10% 17.20% Fondy smíšené 12.30% 10.80% Fondy fondů Fondy nemovitostí Fondy peněžního trhu 40% 1.10% Dluhopisové fondy Akciové fondy Zajištěné fondy Investiční fond Má právní subjektivitu, čili vzniká jako akciová společnost. Peněžní prostředky shromažďuje upisováním akcií a změna předmětu podnikání je nepřípustná. Investiční fond nesmí emitovat dluhopisy, zaměstnanecké akcie, zatímní listy a prioritní akcie. Převoditelnost akcií fondu není nijak omezena a emitované akcie musí mít totožnou jmenovitou hodnotu. K založení a činnosti investičního fondu je potřeba povolení od Komise pro cenné papíry. Sídlo investičního fondu musí být na území ČR, původ kapitálů musí být zřejmý a průhledný a budoucí fond musí mít předpoklady pro kolektivní investování, zejména splacení základního kapitálu. Změny ve vedení fondu spadají rovněž pod Komisy pro cenné papíry, která musí případně změny schválit. 5 4 Akat [online] [cit ]. Rozdělení trhů dle fondů. Dostupné z WWW: < 5 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha : ASPI, a. s., s. ISBN

12 Investiční fond může být zrušen: Investiční fond musí být založen na dobu určitou, nejdéle však na 10 let. V názvu musí být označení uzavřený investiční fond. V ČR vznikají pouze v uzavřené podobě. Investiční fond může svůj majetek svěřit do správy investiční společnosti, pokud tak neučiní, musí přijmout vlastní organizační řád a upravit účetní a administrativní postupy. Rozhodnutím valné hromady Soudem Uplynutím doby, na kterou byl založen Podílový fond Nemá právní subjektivitu. Podílový fond je souborem majetku, který patří všem vlastníkům podílových listů, podle vlastněných listů. Peněžní prostředky jsou shromažďovány investiční společností vydáváním podílových listů, hospodaří s nimi svým jménem, na účet podílníků. Podílový fond může být jak otevřený, tak uzavřený. Otevřený podílový fond: Nemá omezen počet vydaných podílových listů Je spojen s právem na odkup podílového listu investiční společností na žádost vlastníka listu Podílový list nemusí mít jmenovitou hodnotu Listy jsou vydávány za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě Investiční společnost může na 3 měsíce pozastavit vydávání a odkup podílových listů Vytváří se na dobu určitou i neurčitou Uzavřený podílový fond: Neodkupuje podílové listy od podílníků Vytváří se na dobu určitou (max. 10 let) Má omezen počet vydaných podílových listů Má zákonem danou povinnost přeměnit se na otevřený fond v případě splnění podmínek

13 Podílový fond může být zrušen: Odnětím povolení Sloučením fondů Uplynutím doby Graf 2: Historický vývoj aktiv ve správě jednotlivých typů investorů k (v mld. czk) Fondy Soukromé osoby Instituce Akat [online] [cit ]. Rozdělení trhů dle fondů. Dostupné z WWW: <

14 Garantovaný fond Díky konzervativním postojům české veřejnosti začaly vznikat garantované fondy (jiné označení jsou zajištěný nebo strukturovaný). Garantované fondy přislibují výnos s garancí navrácení investované částky v případě, že by se oblast, do které bylo investováno, nevyvíjela podle předpokladů. Od ostatních fondů se liší tím, že mají splatnost obvykle 5 a více let, minimálně však 3 roky. Ovšem garance vrácené částky se vztahuje pouze k datu splatnosti fondu. O návrat částky lze zažádat i dříve, ale za nevýhodných podmínek. Výnos u těchto fondů závisí na vývoji daného kritéria, nejčastěji na akciovém indexu, ale i v případě, že je vývoj příznivý, většinou investor nedostává celý zisk, ale jen jeho část. Toto je cena za jistotu. 6 Graf 3: Struktura aktiv ve správě v ČR v % 6 Struktura aktiv ve správě v % Instituce Fondy Soukromé osoby 6 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha : Grada, s. ISBN Akat [online] [cit ]. Rozdělení trhů dle fondů. Dostupné z WWW: <

15 Regionálně a odvětvově zaměřené fondy Regionální fondy Jedná se o fondy, které investují v zahraničí. Jsou rozděleny podle různých regionů, např. USA, Evropa nebo do nově se rozvíjejících trhů Odvětvové fondy U těchto fondů se rozlišuje, do kterého odvětví se investuje (lékařství, technologie, atd.). Oba tyto typy fondů mohou být propojeny, čili můžeme investovat např. do farmacie v zahraničí. Obchodovat se dá jak v korunách, tak v zahraničních měnách. Při převádění české měny na cizí měnu a následné nakupování podílových listů s sebou nese kurzové riziko, tzn., že při zpětném převodu na koruny může být kurz jiný, než v době prvotního převodu a to může ovlivnit výnos. Na změnách kurzu se dá vydělat či prodělat, podle toho, zda se budou kurzové rozdíly zvyšovat nebo snižovat Poplatky Vstupní poplatek Pohybuje se v rozmezí mezi 0 až 5% z výše investice. Hradí se z něj náklady na emisi podílových listů, jejich nákup a odměny zprostředkovateli. Tento poplatek přijímá správce fondu. V některých případech se vstupní poplatky neplatí, ale toto je vyváženo jinými poplatky Manažerský nebo správní poplatek Jedná se o průběžný poplatek, strhávaný jednou ročně, a je závislý na druhu fondu, obvykle se pohybuje mezi 0 až 2% 7 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. Praha : Grada Publishing, s. ISBN

16 Výstupní poplatek Je víceméně nepoužívaný, ale stále se s ním můžeme v některých případech setkat. Tento poplatek se vyplácí v případě, že se rozhodne z fondu odejít před dobou jeho skončení Poplatek z výnosu Umožňuje správci fondu podílet se na výnosu, i když se na první pohled může zdát, že je tento poplatek nepříjemností, může tomu být právě naopak. Díky tomuto poplatku má manažer vyšší motivaci k dobrým výsledkům, z čehož plyne a vyšší výnos pro investora. Strhává se určitě % z výnosu Pravidla při investování Při výběru fondu je třeba zvážit tři faktory: riziko, výnosnost a likviditu. Tyto tři faktory dohromady dávají tzv. magický trojúhelník. Nikdy nejde bezpečně regulovat všechny tři faktory. Pokud je požadován vyšší výnos, je třeba podstoupit vyšší stupeň rizika, pokud bude nižší riziko investice, bude u nižší výnos Riziko Riziko určuje míru nebezpečí a pravděpodobnost ztráty. Riziko se dá odhadnout nebo spočítat na základě předchozího vývoje fondu, a závisí na současné situaci a na předpokládaném vývoji odvětví, do kterého chceme investovat. Na výpočet rizika se specializují ratingové agentury, které pomocí analýz vyhodnocují rizika a známkují fondy podle jejich bezpečnosti. 8 Kreditní riziko Jedná se o riziko vycházející ze situace společnosti, jejichž cenné papíry jsou v portfoliu tohoto fondu. Např. pokud jsou v portfoliu cenné papíry společnosti na pokraji bankrotu, nákup těchto cenných papíru s sebou nese velmi vysokou míru rizika. 8 SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. Praha : Grada Publishing, s. ISBN

17 Tržní riziko Toto riziko vychází z předpokladu, že se v průběhu investování změní úrokové sazby nebo měnové kurzy a tím pádem může dojít k poklesu hodnoty cenných papírů. K tomuto riziku se vztahuje volatilita, což je kolísavost kurzu v krátkodobém hledisku (den, popř. týden). Teritoriální a politické riziko Odvíjí se od ekonomiky daného státu, ovlivněnou zejména měnovou politikou centrální banky, či vnějšími vlivy. Mezinárodní politika státu může způsobit výkyvy kursů u cenných papírů, měnových kursů a úrokových sazeb. Riziko odvětví Jednotlivá odvětví (strojírenství, těžařství ) mají specifické stupně rizika. Proto je třeba zjistit si bezpečnost investice do jednotlivých odvětví. Měnové riziko Vychází z pohybu kurzů při obchodování v cizí měně. Kurs se může v průběhu investice změnit a tím způsobit ztrátu. Vyhnout se tomuto riziku jde 100% hedgingem, kdy si obchodník zajistí stejný kurs pro určené období. Likvidní riziko Jedná se o riziko, kdy společnost ztratí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se tyto závazky stanou splatnými Výnosnost Jde o souhrn všech příjmů, které z investice utržíme. Označit se dá taky jako ROI (Return on investment). ROI porovnává čistý zisk oproti velikosti investice

18 Likvidita Likvidita je schopnost dostát svým závazkům, neboli schopnost proměnit aktiva bez velkých ztrát na peníze. Likvidita může být přímo stanovena, např. u garantovaných fondů, ale ve valné většině případů je likvidita aktiv předurčena nabídkou a poptávkou po něm. Mezi nejlikvidnější aktiva patří akcie, které můžeme kdykoliv přeměnit bez větších ztrát na finančních trzích. Mezi nejméně likvidní patří např. nemovitostní fondy, které se mohou v některých případech stát neprodejnými. 9 Obrázek 1: Magický trojúhelník 10 9 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Finance [online] [cit ]. Magický trojúhelník. Dostupné z WWW: <

19 Tabulka 1: Objem obhospodařovaného majetku dle správců k Objem dle správců majetku k Finanční skupina Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest ČSOB (group) Česká spořitelna, a.s. (group) ING (group) Komerční banka (group) AXA investiční společnost a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.+ Pioneer investiční společnost, a.s. Conseq Investment Management, a.s. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Raiffeisenbank a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. HSBC Bank plc - pobočka Praha Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s. J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. PROSPERITA investiční společnost, a.s. ORION CAPITAL MANAGEMENT, investiční společnost, a.s. Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s. BNP Paribas Asset Management IAD Investments, správ. spol., a.s. FINESKO investiční společnost, a.s. Ostatní CELKEM Čistý objem aktiv Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 10 Akat [online] [cit ]. Rozdělení trhů dle fondů. Dostupné z WWW: <

20 2 Metodologie práce V této bakalářské práci jsou uplatněny metody deskripce neboli popis, analýza, komparace a syntéza. Deskripcí se zabývá první kapitola práce, která zaznamenává teoretické znalosti o kolektivním investování v ČR, jednotlivých fondech, poplatcích a rizicích. Dále je popis uváděn u druhé a třetí kapitoly, kde jsou popsány jednotlivé fondy. Hlavní zdroje této práce byly knihy, finanční časopisy, internetové stránky a rozhovory s odborníky. Analýza se nachází u druhé a třetí kapitoly, kde jsou do hloubky rozebrány jednotlivé akciové a zajištěné podílové fondy. Jsou zde rozebrány vývoje výnosu fondů, jednotlivé poplatky, struktury portfolia a další. Komparaci nalezneme na konci druhé a třetí kapitoly, kde jsou porovnávány veškeré detaily analyzovaných fondů. Komparace je prováděna u 3 akciových a zajištěných fondů. Mezi akciové fondy jsem zařadil Pioneer Investments, ČSOB Akciový mix a ING International Český akciový fond a mezi zajištěné fondy AXA CZK Konto, ČSOB Asijský click 1 a 6. Zajištěný fond ČP Invest Doporučení nalezneme u čtvrté a páté kapitoly, kde jsou doporučeny konkrétní fondy podle typu investora. V syntéze je uvedeno závěrečné vyhodnocení komparace, analýzy, doporučení společnostem a prognóza

21 3 Analýza a komparace akciových podílových fondů u vybraných subjektů 3.1 Pioneer akciový fond Skupina Pioneer Investments působí v oblasti řízení podílových fondů již více než 80 let. Původ dnešní skupiny sahá až do roku 1928, kdy byl založen čtvrtý nejstarší fond v USA - Pioneer Fund. Skupina Pioneer Investments působí na všech důležitých světových trzích - v Bostonu, Miláně, Buenos Aires, Dublinu, Hongkongu, Madridu, Miami, Mnichově, Paříži, Praze, Sofii a Varšavě. Hlavním sídlem skupiny je italské Miláno. Je přítomna ve 22 zemích a pro její klienty pracuje více než specialistů. V České republice od roku 1995 V České republice působí Pioneer Investments od roku 1995 a klientům nabízí možnost investovat jak v české měně, tak i v euru nebo dolaru. Produktovou nabídku tvoří česká rodina fondů, dvě zahraniční rodiny lucemburských fondů a dva fondy pro nadace. 11 Pioneer Akciový fond Základní údaje Obhospodařovatel Minimální výše investice Minimální výše následných investic Minimální výše odkupu Pioneer investiční společnost, a.s Kč 1000 Kč 3000 Kč Nákupní poplatek 5,5% Poplatek při zpětném odkupu 0% Správní poplatek 2% Platnost k Pioneer [online] [cit ]. Pioneer Investments. Dostupné z WWW: <

22 Charakteristika fondu: Jedná se o otevřený fond. Tento akciový fond zhodnocuje investice prostřednictvím investování do akcií a cenných papírů s akciemi spojenými. Tento fond investuje napříč celým spektrem odvětví a sektorů do nejsilnějších společností na globálním trhu. Fond se zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu. K je cena 1 podílového listu 0,7472 Kč a celkový vlastní kapitál fondu činí 1 047,47 mil. Kč. Obrázek 2: Vývoj výnosnosti fondu od založení ke Z obrázku č.2 je vidno, že fond na začátku svého působení nebyl příliš efektivní, výkonnost fondu od data založení je v současnosti -25,28%, ovšem za poslední dva roky výkonnost toho fondu stoupla o 43,1%, ke dní je výkonnost fondu kolem 2,5%. Stav portfolia fondu k Největší počet ks akcií v držení má společnost Vodafone, hodnota jejich akcií v držení dosahuje tisíc Kč, s celkovým procentem z vlastního kapitálu 2,84%. Na druhém místě je Chevron corp. s tis. Kč a 2,33% z vlastního kapitálu. Celkový součet hodnoty akcií v tomto fondu činí tis. Kč. To činí nárůst tis. Kč od roku 2004, kdy celková hodnota činila tis. Kč. 12 Pioneer investetments [online] [cit ]. Pioneer akciový fond. Dostupné z WWW: <

23 Graf 4: Struktura vlastního kapitálu ke Struktura vl.kap.dle země emitenta v % USA VB Francie Japonsko Nizozemí Německo Švýcarsko Lucembursko Hong Kong Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru Graf 5: Struktura portfolia ke ke Struktura akciové části portfolia dle sektorů Finance IT Zboží krátkodobé spotřeby Energie Telekomunikace Suroviny Péče o zdraví Spotřební zboží Průmysl Energetika a plynárenství Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru Peníze [online] [cit ]. Pioneer akciový fond. Dostupné z WWW: <

24 Statut fondu: Cílem je dosáhnout co nejvyššího kapitálového zhodnocení investováním do diverzifikovaného portfolia akcií. U tohoto fondu není zaručena návratnost investice. Investor se může setkat s riziky uvedenými výše ( ). Depozitářem fondu je společnost UniCredit Bank Czech republic, a.s.. Fond musí uveřejňovat statut a jeho změnu způsobem umožňující dálkový přístup. Společnost je povinna nejpozději do 4 měsíců po uplynutí účetního období poslat ČNB výroční zprávu svou a zprávu fondu. Výkonnost fondu: Tabulka 2: Výkonnost fondu rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 7 let Od (údaje v %) měsíc měsíce měsíců vzniku v CZK 1,017 5,225 10,288 17,134 43,142-15,99-30,27-16,39 0,016-25,28 Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru Peníze [online] [cit ]. Pioneer akciový fond. Dostupné z WWW: <

25 3.2 ČSOB Akciový mix O společnosti: Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu O fondu: Fond nabízí participaci na potenciálu růstu světových akcií bez ohledu na oborové hranice. V případě nedostatku investičních příležitostí fond doplňkově investuje do dluhopisů. Fond je určen pro investory, kteří vyhledávají možnost vysokého zhodnocení a jsou obeznámeni s riziky akciových trhů. Fond je zajištěn proti měnovému riziku a díky tomu se v případě nepříznivého vývoje na devizovém trhu eliminuje kurzovní rozdíl, který by se tak negativně promítl do výkonu fondu. Investice do fondu je možné doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem (5 a více let). ČSOB Akciový mix Základní informace Obhospodařovatel ČSOB IS Minimální výše investice 5000 Kč Minimální výše následných investic 500 Kč Minimální výše odkupu ---- Nákupní poplatek 2,5% Poplatek při zpětném odkupu ---- Správní poplatek 2% Platnost k [online] [cit ]. O společnosti. Dostupné z WWW: < CSOB/Profil-CSOB/Stranky/default.aspx>

26 Charakteristika fondu: Jedná se o otevřený akciový fond, ve kterém se obchoduje v korunách. Tento fond investuje jako do domácích, tak do zahraničních akcií. Stupeň rizika je u tohoto fondu vysoký, v současnosti na stupni číslo 6, což značí volatilitu mezi 20 a 30%. Investoři jsou se všemi riziky obeznámeni před prvotní investicí. Obrázek 3: Vývoj fondu od založení ke Z obrázku č.3 je vidět, že fond utrpěl velký pokles při ekonomické recesi, ale v rozmezí od a vzrostla výkonnost fondu o 54%. Současná cena jednoho listu činí 0,7477 Kč. Při založení fondu činila cena 0, Kč. Výkonnost od založení fondu tedy činí 20,83%. Výkonnost fondu: Tabulka 3: Výkonnost fondu k rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 7 let Od (údaje v %) měsíc měsíce měsíců vzniku v CZK 1,25 5,41 9,03 10,67 23,79-7,41-8,41-4,71-0,18 2,55 Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru [online] [cit ]. ČSOB. Dostupné z WWW: <

27 Portfolio fondu k : Nejvýznamnější podíl na portfoliu tohoto fondu má společnost Erste bank s 5,61% celkového portfolia, na druhém místě je ČEZ s 4,36%. Celkový majetek portfolia činí tis. Kč Graf 6: Tituly v portfoliu ČSOB Akciový mix k Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu 2.21% 2.44% 2.49% 2.64% 2.86% 3% 5.61% 3.14% 4.36% Erste Bank ČEZ NIKKO Index ETF Komerční banka Exxon mobil cor Telefónica O2 New World Resou SPDR S+P 500 IBM 014 Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru Graf 7: Typy aktiv v portfoliu ČSOB Akciový mix k Struktura portfolia podle typu aktiv 3.01% 76.74% 20.25% Akcie tuzemské Akcie zahraniční Hotovost Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru [online] [cit ]. ČSOB. Dostupné z WWW: <

28 3.3. ING International Český akciový fond O společnosti: ING group vznikla v roce 1991 spojením bankovní skupiny NMB Postbank Groep a nizozemské pojišťovny Nationale-Nederlanden. Spojením těchto dvou společností vznikl i název Internationale Nederlanden Group a později ING Groep N.V. Finanční skupina ING vstoupila na český trh v roce O fondu: Tento fond je určen investorům, kteří chtějí svůj kapitál zhodnocovat dlouhodobě. Tento fond investuje do akcií společností obchodovaných především v Polsku, Maďarsku, Česku, ale i v ostatních státech východní Evropy. Fond investuje alespoň 51% do akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha nebo jiném regulovaném českém trhu. Fond se nezaměřuje na určitý sektor, a investuje do významných společností. Benchmark fondu tvoří: PX Index (52%), WIG Index (26%), BUX Index (20%), SAX Index (2%). Základní informace Obhospodařovatel ING Investment Management Minimální výše investice 500 Kč Minimální výše následných investic ---- Minimální výše odkupu ---- Nákupní poplatek Max 3,80% Poplatek při zpětném odkupu 0 Správní poplatek 2% Platnost k Akciový fond [online] [cit ]. ING. Dostupné z WWW: <

29 Charakteristika fondu: Jedná se o otevřený akciový podílový fond, který byl založen Který je zaměřen na rozvíjející se trhy v Evropě. Obchoduje se v něm v českých korunách. Počáteční emisní cena byla 1000 CZK. Čistá hodnota aktiv fondu v současnosti činí ,40 CZK a volatilita je Obrázek 4: Vývoj výkonnosti fondu k Z obrázku č.4 je vidět, že prvních 6 let fond nezaznamenával výrazný vzestup, na začátku fond dokonce prodělával, ale v období mezí roky 2003 a 2007 přišel strmý růst, kdy hodnota akcie vzrostla z přibližně původní hodnoty tisíce korun na hodnotu přes tisíce čtyři. Z grafu lze dále vyčíst silný pokles při ekonomické recesi, ale fond se poměrně rychle vzpamatoval a začal opět rychle růst. V březnu 2009 hodnoty spadly až na cenu 1616,082. Současný kurz je 3177,9300. Český akciový fond [online] [cit ]. ING. Dostupné z WWW: <

30 Výkonnost fondu: Tabulka 4: Výkonnost fondu ING International Český akciový fond k (údaje rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 7 let Od v %) měsíc měsíce měsíců vzniku v CZK 5,53 2, Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru V současné době se růst fondu pohybuje mezi 3 8%. Fond od svého vzniku více než ztrojnásobil hodnotu svých akcií. Graf 8: Portfolio fondu ING International Český akciový fond k Struktura portfolia 1.07% 0.37% 4.52% 4.94% Finance 5.06% Materiály 8.27% 38.44% Energetika Distribuční spol. Telekomunikace 9.05% Spotřební zboží Spotřební sektor Farmacie 9.47% 18.82% Průmysl IT Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru Největší podíl portfolia tvoří finanční sektor, který je více než dvakrát větší, než druhé materiály. Největší podíl obchodovaných akcií spadá mezi materiály a jedná se o firmu New World Resources Nv-a, což je těžební společnost, specializující se na uhlí. Akciový fond [online] [cit ]. ING. Dostupné z WWW: <

31 Graf 9: 10 Nejvýznamnějších akcií v portfoliu fondu ING International Český akciový fond k nejvýznamnějších akcií 4.10% 3.97% 9.54% New World Resources Nv-a Komercni Banka As 4.66% Telefonica O2 Czech Republic Erste Group Bank Ag 4.79% 9.29% Cez As Mol Hungarian Oil And Gas Pl Kghm Polska Miedz Sa 4.94% 4.98% 5.92% 6.22% Otp Bank Plc Richter Gedeon Nyrt Philip Morris Cr As Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru Akciový fond [online] [cit ]. ING. Dostupné z WWW: <

32 Pioneer ČSOB ING Celkový majetek 1,87 mld. Kč 1,3 mld. Kč 10,275 mld. Kč Výkonnost od data -25,88% 2,50% 1,61% založení Výkonnost za 1 rok 4,38% 3,94% -3,68% Výkonnost za 6 měsíců 6,79% 8,02% 5,68% Výkonnost za 1 měsíc 0,24% 2,37% 1,43% Minimální investice výše 5000 Kč 5000 Kč 500 Kč Minimální výše následných investic 1000 Kč 500 Kč 500 Kč Nákupní poplatek max. 5,50% ,80 % Správní poplatek 2,00 % 2,00% 2,00% Pramen: vlastní zpracování Platnost k Pro tyto fondy jsem se rozhodl, abych porovnal 2 menší (Pioneer a ČSOB) s fondem, který spravuje majetek téměř desetkrát větší a to je fond ING. U fondu Pioneer, je vidět velký pokles od data založení, který byl ale způsoben finanční krizí a od jejího ústupu, roste i kurz tohoto fondu. Fond ČSOB Akciový mix nebyl krizí tolik zasažen a má poměrně stabilní a kvalitní růst kurzu. Fond skupiny ING si také udržuje stabilní růst a oproti svým konkurentům se liší především výší vstupní investice, která zde činí 500,

33 4. Analýza a komparace zajištěných podílových fondů u vybraných subjektů 4.1. AXA CZK Konto O společnosti: Svoji činnost na českém trhu zahájila AXA v roce 1998 jako společnost pod obchodním názvem WASS YT s.r.o. V roce 1999 byla společnost přejmenována na CSWIN FINANCIAL SERVICES s.r.o, posléze na Winvest Finanční poradci s.r.o. a nakonec na AXA Česká republika s.r.o. Základní kapitál byl od roku 2001 navýšen na stávajících ,- Kč. Jediným společníkem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s.. O fondu: Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich investice za podmínky, že celkový rizikový profil fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 6 měsíců. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Majetek fondu je tvořený především nástroji peněžního trhu a dluhopisy emitentů všech kategorií, t.j. státními dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí a bank, dluhopisy obchodních společností a komunálními dluhopisy denominovanými v CZK. Charakteristika fondu: Jedná se o zajištěný otevřený podílový fond, který je určen konzervativním investorům, kteří se spokojí s malým, ale jistým výnosem. Volatilita tohoto fondu je velmi nízká, doporučená minimální doba trvání investice je 6 měsíců. Majetek fondu je tvořen především nástroji peněžního trhu a dluhopisy. Depozitářem tohoto fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Fond byl založen O společnosti [online] [cit ]. AXA. Dostupné z WWW: < CR/AXA-Ceska-republika/Popis>. O fondu [online] [cit ]. AXA. Dostupné z WWW: <

34 Základní informace Obhospodařovatel AXA investiční společnost a.s. Minimální výše investice 5000 Kč Minimální výše následných investic 500 Kč Minimální výše odkupu 500 Kč Nákupní poplatek ---- Poplatek při zpětném odkupu ---- Správní poplatek 0,50% Platnost k Obrázek 5: Vývoj fondu AXA CZK Konto od data založení k Axa czk konto [online] [cit ]. Axa. Dostupné z WWW: <

35 Fond od svého založení naměřil výkonnost 9,04%. Z obrázku č.5 je vidět, že ekonomická krize vývoj tohoto fondu příliš nezasáhla. Současná hodnota jednoho podílového listu činí 1,090400, při založení byla cena 1 Kč. Poměr rizika a výnosu je u tohoto fondu minimální. Tabulka 5: Výkonnost fondu AXA CZK Konto k (údaje rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 7 let Od v %) měsíc měsíce měsíců vzniku v CZK 0,09 0,22 0,54 1,42 4,99 6,88 9, ,04 Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru Graf 10: Podíl investic na portfoliu AXA CZK Konto k Nejvýznamnější investice (% podíl na portfoliu) AXA IM FIIS US Short Duration High Yield Česká Republika % 2.04% 4.94% ČEZ 2.06% Česká Republika % 4.91% Telefonica Emis S.A. Česká republika % Česká republika % 3.67% Česká spořitelna 3.09% Suez Fin Státní pokladniční poukázky Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru

36 Graf 11: Struktura portfolia podle aktiv k Struktura portfolia dle aktiv 4.49% 15.69% 32.46% 47.36% Hotovost a peněžní trh Korporátní dluhopisy Dlouhodobé státní dluhopisy Krátkodobé státní dluhopisy Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru Graf 12: Struktura portfolia podle splatnosti k % 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Struktura portfolia podle splatnosti (v měsících) 41.35% 11.10% 11.50% 8.67% 5.74% 17.11% 4.53% >12 Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru

37 4.2. ČSOB Asijský click 1 Global Partners CSOB Asian Click Plus 1 O fondu: Jedná se o zajištěný fond se splatností čtyř a půl roku. Výnos závisí na vývoji hodnoty šesti akciových indexů zemí z asijského kontinentu a to Japonska, Singapuru, Taiwanu, Hong Kongu, Malajsie a Jižní Korey. Investiční období se dělí na čtyři mezidobí. Výnos v těchto mezidobích se pohybuje od -3% do 8% a předpokládaný výnos za celé období je 5% - 32%. Ke dni splatnosti je vyplacen vklad + součet výnosů za jednotlivá mezidobí. Jelikož se jedná o zajištěný fond, v případě, že by součet výnosů byl nižší, než minimální zajištěný výnos, bude vyplacen vklad + minimální zajištěný výnos. Čili návratnost vklad je zaručena. Charakteristika fondu: Jedná se o otevřený zajištěný podílový fond, který vznikl Fond je nabízen v rámci Poštovního investičního programu Poštovní spořitelny. Jedná se o fond určený především drobnějším investorům. Obhospodařovatel tohoto fondu byla společnost KBC Asset Management, která se přejmenovala na Kleinwort Benson Investors Dublin. Datum splatnosti fondu je a upisovací období bylo Depozitářem fondu je KBL European Private Bankers S.A. Základní informace Obhospodařovatel Kleinwort Benson Investors Dublin Minimální výše investice 5000 Kč Minimální výše následných investic ---- Minimální výše odkupu ---- Nákupní poplatek 3% Poplatek při zpětném odkupu 1% Správní poplatek 0,50% Platnost k ČSOB [online] [cit ]. ČSOB Asijský click 1. Dostupné z WWW: <

38 Obrázek 6: Vývoj fondu ČSOB Akciový click 1 od data založení k Od data založení až do se pohybovalo zhodnocení fondu v minusových hodnotách. Od začala hodnota fondu strmě stoupat a k datu je výnos fondu 12,50%. Původní cena tedy stoupla z 10,000 na 11, Roční výnos fondu se rovná téměř 4%. Tabulka 6: Výkonnost fondu (údaje rok 2 roky Od v %) měsíc měsíce měsíců vzniku v CZK -0,35 0,63 2,74 5,04 8,54 4,00 Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru V současné době prošel tento fond dvěma obdobími, kdy v prvním období dosahoval výnos -3%, ale ve druhém již 8%. Celkem za obě období činí dosažený výnos 5%. Akciový click 1 [online] [cit ]. ČSOB. Dostupné z WWW: <

39 Zajištěný fond ČP INVEST O společnosti: ČP Invest investiční společnost a.s. spadá pod mateřskou Českou pojišťovnu a.s., která je součástí skupiny Generali PPF Holding B.V., působící ve střední a východně Evropě. Tato skupina spravuje aktiva ve výši přesahující 12 miliard euro. Společnost ČP Invest poskytuje podílové fondy v české měně. Správou portfolií ČP Invest disponuje Generali PPF Asset Management. Základní kapital ČP Invest činí Kč, ve správě této společnosti je kapitál v hodnotě 15,33 mld. Kč. Založena byla v roce 1991 a depozitářem je Deutsche Bank AG. O fondu: Fond je určen pro investory, kteří nechtějí podstupovat vysoká rizika. Fond investuje do akcií 15 světových společností, jako jsou například General Electric, Google, Avon Products či Toyota Motor. Fond neinvestuje do specifického sektoru. Fond byl založen a zahájení prodeje bylo stejného roku. Splatnost fondu je Charakteristika fondu: Návratnost fondu je 100% z vložené investice + 4% ke dni splatnosti s možností získat až 20% za 4 roky. 90% prostředku je investováno do státem garantovaných dluhopisů. Základní informace Obhospodařovatel Deutsche Bank AG Minimální výše investice 3000 Kč Minimální výše následných investic 500 Kč Minimální výše odkupu ---- Nákupní poplatek 8% Poplatek při zpětném odkupu 4% Správní poplatek 1,45% Platnost k

40 Obrázek 7: Vývoj výkonnosti 6. Zajištěného fondu ČP Invest od data založení k Z grafu je vidno, že fond si drží nízký, ale prakticky konstantní růst. Při nákupní hodnotě podílového listu rovnající se 1, vzrostl od data založení kurs o 4,06%. Tabulka 7: Výkonnost 6. Zajištěného fondu ČP Invest k datu (údaje rok 2 roky Od v %) měsíc měsíce měsíců vzniku v CZK -0,24-0,17-0,64 0, ,06 Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru 6. zajištěný fond ČP [online] [cit ]. ČP. Dostupné z WWW: <

41 Graf 13: Struktura portfolia cenných papírů u 6. Zajištěného fondu ČP Invest k datu ,296,817 59,589,289 54,245, ,736, počet kusů tržní cena v Kč 541, , , Pramen: vlastní zpracování na základě údajů internetového serveru

42 Tabulka 8 : Porovnání zajištěných podílových fondů. ČSOB AXA ČP Invest Celkový majetek 302,46 mil. Kč 1,148mld. Kč 15,33 mld. Kč Výkonnost od data 4,28% 9% 4,06% založení Výkonnost za 1 rok 5,17% 0,99% 0,51% Výkonnost za 6 měsíců 3,26% 0,54% -0,64% Výkonnost za 1 měsíc 1,24% 0,09% -0,24% Minimální investice výše 5000 Kč 5000 Kč 3000 Kč Minimální výše následných investic Kč 500 Kč Nákupní poplatek 3% % Správní poplatek 0,50% 0,50% 1,45% Pramen: vlastní zpracování Platnost k I u těchto fondů jsem se rozhodl pro porovnání jednoho obra s dvěma menšími fondy. I když je fond ČSOB nejmenší, jeho růst je nejstabilnější a v porovnání se ostatními dvěma fondy má i nižší poplatky

43 5. Návrh investičního portfolia pro konkrétní typy odlišných klientských profilů 5.1. Konzervativní investoři Tento druh investorů se snaží svoje investice ochránit a nejsou ochotni podstupovat vysoká rizika. Nejčastěji investují do zajištěných fondů. Jedná se často o lidi, kteří k penězům přišli jednorázově, např. dědictvím či výhrou a chtějí je co nejbezpečněji rozšířit. Tato skupina investorů se spokojí i s menším výnosem, ale za předpokladu, že bude jistý. Pro tyto investory se na českém trhu nabízí široký výběr zajištěných fondů. Pro tento druh investorů bych osobně doporučil fond ČSOB Asijský click 1, který vykazuje stabilní růst a poplatky u tohoto fondu jsou v porovnání s ostatní fondy poměrně nízké Dynamičtí investoři Tento druh investorů je ochoten podstoupit vyšší riziko, s možností vysokého výnosu. Nejčastěji investují do akciových podílových fondů. Jedná se o skupinu lidí, která má trvalejší přísun peněz a tímto způsobem je zhodnocují. Pro tyto investory bych doporučil ING International Český akciový fond, který má, až na období finanční krize, poměrně vysoký růst a výkonnost tohoto fondu je taky na velmi dobré úrovni. Od založení vzrostl kurz tohoto fondu z 1000 na Výkonnost za poslední měsíc je 5,53%, čímž se tento fond dostává do popředí akciových fondů. Volatilita je zde přijatelných 16%, což je v porovnání s ostatními fondy nízké. Procento nákupního poplatku je zde 3,80% Vyvážení investoři Tento druh investorů je ochoten podstoupit určité rizika, ale jen do určité míry. Největší část portfolia těchto investorů tvoří dluhové cenné papíry, které sice nemají takový potenciál, jako akcie, ale vzhledem k rizikům je potencionální výnos velmi zajímavý

44 6. Výsledky a doporučení investičním společnostem Kolektivní investování je v ČR stále na vzestupu a mnoho lidí se bojí své peníze investovat. Dle mého názoru by bylo na místě zvýšit finanční gramotnost v našem státě. Občané, kteří mají k dispozici finanční prostředky však často neví, co kolektivní investování vlastně obnáší. Pro takto opatrné možné investory je zpočátku určitě lepší a bezpečnější investovat do zajištěných fondů, kde mají přinejmenším jistotu, že o své peníze nepřijdou. Pro investory, kteří jsou ochotni rizika podstoupit a již se v investování alespoň trochu orientují, je lepší investovat do nezajištěných fondů, kde je sice vyšší riziko ztráty peněz, ale oproti zajištěným fondům jsou zde možné mnohem větší výnosy. Těžkým obdobím procházely fondy v roce 2008, kdy hodnoty světových indexů a akcií padaly dolů a s sebou stahovaly i hodnoty podílových listů fondů. Tato krize částečně ochromila kolektivní investování a investoři přesouvali svá aktiva do méně rizikových oblastí. Během finanční krize spadla hodnota majetku spravovaného podílovými fondy v ČR z hodnoty 315 mld. Kč na 213 mld. Kč, tedy o více, než 100 mld. Kč. Nejvíce zasaženy, byly fondy peněžního trhu, které klesly o téměř 12%. Porovnáním fondů v této práci, bylo zjištěno, že se fondy mohou velmi výrazně lišit. I když by se na první pohled mohlo jednat o fondy podobné (stejné poplatky, stejně vysoká hodnota spravovaného majetku ), hlubší analýza nám ukazuje, jak je důležitá struktura portfolia jednotlivých fondů. Prognóza: Jak se bude kolektivní investování vyvíjet v budoucnu, je otázka, kterou se kladou nejenom investiční společnosti, ale i investoři. Finanční krize zasadila ránu oběma zmiňovaným. Investoři nyní hůře nalézají důvěru v toto odvětví, i když se většina fondu vzpamatovala. Jenže současná evropská i zahraniční ekonomika není nejstabilnější. Pokud vezmeme v potaz situaci v Řecku, Irsku, Portugalsku či Španělsku, nemůžeme si být jistí, co nastane. Proto se nabízí pro investory otázka, jak vysoké riziko jsou ochotni podstoupit. Dle mého názoru není ještě kolektivní investování v bezpečí a je docela možné, že přijde další rána, která ochromí ceny akcií na světových trzích. Pokud vezmeme v potaz zadluženost USA, nedá se vyloučit, že právě toto bude další pohromou investičního bankovnictví

45 Doporučení Investiční společnosti by si měli získat zpátky důvěru klientů, která byla značně nalomena při finanční krizi. U zajištěných fondů, je dle mého názoru nejlepší cestou garance 100% navrácení peněz po době splatnosti a investování do odvětví či regionů, které jsou ekonomicky stabilní a vykazují dlouhodobý růst. Těmito kroky by společnosti mohly nalákat zpět staré, ale i nové investory. U akciových fondů bude těžší získat zpět důvěru investorů. V současné chvíli bude potřeba udělat stejný krok, jako u zajištěných fondů a to investovat do stabilních teritorií a společností, které vykazují stálý růst a komodit, u kterých je nejvyšší šance, že jejich cena poroste, jako je např. voda nebo energie

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů cílem kolektivního investování je tedy sdružit částky drobných investorů

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky Ministerstvo financí odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. pololetí 2015 17. července 2015 Ministerstvo financí Čtvrtletní zpráva

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12.

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12. úvod Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva V Praze dne 7.12.2007 V uplynulých týdnech jsme Vás průběžně informovali o připravované akvizici dalších nemovitostí do portfolia ČS nemovitostního

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Praha, 6. února 2013 Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a odborný

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Ranking investičních fondů (prosinec 2013)

Ranking investičních fondů (prosinec 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (prosinec 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více