Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace Úvod do předmětu prameny, archeologie, kalendář, letopočet názory na vznik Země rozvoj schopností poznávání (historické prameny, časová přímka) komunikace (rozvoj komunikativních dovedností popisem ilustrací) M (práce s časovou přímkou) B (vznik Země, rozdílnost názorů na vznik člověka rozliší jednotlivá období pravěku podle převládajících surovin při výrobě nástrojů vnímá rozdílnosti názorů na vznik člověka vysvětlí pojmy výrobní a nevýrobní hospodaření vysvětlí pojem matriarchát a patriarchát objasní význam neolitické revoluce vyjádří vlastními slovy význam keltského osídlení v předslovanském období pro vývoj našeho území Pravěk rozdělení pravěku vývoj člověka - člověk sběrač, lovec, pastevec a zemědělec neolitická revoluce, zpracování kovů změny v uspořádání společnosti Keltové doba římská a stěhování národů Environmentální výchova základní podmínky života (neolitická revoluce) jsme Evropané (Keltové) B (vývojové stupně člověka) OV (matriarchát, patriarchát, výrobní a nevýrobní hospodaření porovná způsob života ve starověké Mezopotámii a Egyptě popíše městský stát a porovná ho s centralizovaným jednotným státem zhodnotí přínos starých civilizací (písmo, základy věd, technické vynálezy) vlastními slovy vyjádří svoji základní představu o ve starověkém Řecku porovná rozdělení společnosti ve Spartě a v Athénách shrne principy řecké demokracie a zobecní je jako odkaz této demokracie pro současnost popíše okolnosti týkající se řeckých obranných válek proti Peršanům uvede příklady dokládající kulturní odkaz starověkého Řecka Starověký Orient Sumer, Mezopotámie, Egypt, Blízký východ, Indie, Čína Stavební památky starověku Počátky věd Starověké Řecko Kréta, Mykény, kolonizace Sparta, Athény Řecko - perské války, peloponéská válka, Makedonie Helénismus, umění, věda, sport objevujeme Evropu a svět Výchova demokratického člověka občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a (athénská demokracie) OV (řecká demokracie, přímá a nepřímá demokracie) VV (řecké umění, architektura) Č (řecké báje a pověsti) Z (práce s mapou) Evropa a svět nás zajímá vyjádří vlastními slovy svoji představu o různorodosti osídlení Apeninského poloostrova a o významu Etrusků ukáže, jak byla rozvrstvena římská společnost definuje principy republikánského zřízení pojmenuje problémy Starověký Řím Řím královský Římská republika, boje o nadvládu nad Itálií, punské války, krize republiky Caesar, císařství, počátky křesťanství Výchova demokratického člověka občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém OV (republika, účast občanů při politickém rozhodování) VV (římské výtvarné umění, architektura)

2 vedoucí k zániku tohoto zřízení a přechodu k císařství uvede příklady dokumentující bezprávné postavení otroků popíše v hlavních rysech boj Říma o ovládnutí Apeninského poloostrova a celého Středomoří vysvětlí okolnosti vzniku křesťanství a jeho postupného prosazování shrne důvody vedoucí k pádu antického světa vlastními slovy pohovoří o významu římské kultury pro dnešek zánik římského impéria principy demokracie jako formy vlády a (římská republika) Evropa a svět nás zajímá Z (práce s mapou) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Náplň historické exkurze Kravaře - skanzen lidové architektury Novozámecký rybník - státní přírodní rezervace Hrad Lipý - vodní hrad Červený dům renesanční letohrádek Sloup - strážní hrad Zákupy zámek Nový Bor - vojenská vzpoura za I.sv. Panská skála - přírodní rezervace OV Č Č K.H.Mácha VV bratři Maxové Sloup B přírodní rezervace Projekt Poznáváme naše město ve spolupráci s Č, OV, IVT významné historické památky Děčína

3 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák provede základní charakteristiku raně feudálních států objasní podstatu lenního systému vysvětlí přínos křesťanství pro raně středověkou společnost vysvětlí přínos Velké Moravy popíše počátky písemnictví vysvětlí vlastními slovy význam svatováclavské tradice (28. říjen) vyjasní zvláštní postavení svaté říše římské ve střední Evropě (její vztah k našim zemím) popíše společenské rozdělení obyvatelstva raného středověku objasní přínos Zlaté buly sicilské pro český stát určí základní znaky románského umění Raný středověk vznik raně feudálních států (arabská, byzantská, franská říše) křesťanství první státní útvary na našem území (Sámova říše, Velká Morava, přemyslovské Čechy) první státní útvary ve střední Evropě (polská říše, uherský stát) státní útvary východních Slovanů Svatá říše římská vrchol českého státu v raném středověku společnost a hospodářský život v českém státě kultura raného středověku formy participace občanů v politickém (feudální systém, uspořádání feudální společnosti) Evropa a svět nás zajímá (Svatá říše římská) objevujeme Evropu a svět (raně středověké státy v Evropě) jsme Evropané (Velká Morava) Z (orientace na mapě) Č (kronika, pověsti) VV (románské umění) vysvětlí rozdíl mezi životem ve městě a na venkově vysvětlí přínos měst pro rozvoj evropské společnosti vysvětlí význam parlamentu charakterizuje základní znaky gotického umění vyjmenuje nejvýznamnější památky tohoto období uvede přínos vlády Karla IV. pro rozvoj českého státu seřadí hlavní události doby husitské a přiměřeně věku zhodnotí tuto dobu zařadí politiku Jiřího z Poděbrad do evropského rozměru Vrcholný středověk a pozdní středověk vesnice, město gotika, středověká vzdělanost Český stát za vlády Karla IV. husitství doba vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců vývoj v Evropě v této době Environmentální výchova základní podmínky života (agrární revoluce) principy demokracie jako formy vlády a (husitství) jsme Evropané (český stát za Karla IV.) VV (gotické umění) Z (orientace na mapě Evropy)

4 porovná rozdílnost vývoje v Evropě a v zámoří na příkladech ukáže vyspělost mimoevropských civilizací objasní příčiny nerovnosti vývoje v Evropě v této době vysvětlí vztah mezi pokrokem v hospodářství a změnami ve společenském uspořádání porovná učení jednotlivých reformátorů objasní důsledky protireformačních snah v českých zemích a objasní změny v české společnosti v souvislosti s nástupem Habsburků na český trůn porovná monarchii a republiku Pozdní středověk a raný novověk zámořské objevy pokrok ve výrobě a obchodu humanismus, renesance reformace a protireformace počátky absolutismu v některých státech třicetiletá válka české stavovské povstání Objevujeme Evropu a svět (zámořské objevy). Jsme Evropané (humanismus, renesance, české stavovské povstání a třicetiletá válka). etnický původ multikultaralita (zámořské objevy, mimoevropské civilizace) Z (práce s mapou, zámořské objevy, kolonizace) VV (renesanční umění) Č (J.A.Komenský, české stavovské povstání) principy demokracie jako formy vlády a (počátky absolutismu v některých zemích) popíše podmínky pro rozvoj kapitalistického podnikání vysvětlí roli náboženství a armády při řešení politických sporů porovná absolutismus a republiku popíše, v čem spočívá nebezpečí vlády vojenské diktatury (Cromwell protektorem) popíše historické základy dnešní parlamentní monarchie v Anglii porovná zřízení absolutistické s parlamentním popíše vlastními slovy podstatu absolutistického státu i nebezpečí privilegovanosti určitých společenských vrstev vysvětlí vliv ekonomických změn na postavení státu v Evropě (Colbert, merkantilismus) popíše Rusko za Romanovců jako stát založený na samoděržaví popíše hospodářské a správní reformy vedoucí k absolutistické monarchii uvědomí si vznik velkého státního celku jako jádra budoucích problémů vysvětlí úlohu vojensko - statkářských junkerů v zemi popíše Prusko jako nábožensky tolerantní stát, ale i jako stát s vojenským režimem budovaným na byrokratické státní správě Absolutismus a parlamentarismus Anglie, Francie, Rusko, Prusko v novověku principy demokracie jako formy vlády a (absolutismus a parlamentarismus) Objevujeme Evropu a svět (Anglie, Francie, Prusko, Rusko). OV (formy uspořádání státu, absolutismus, parlamentarismus)

5 popíše baroko jako reakci na renesanci a protireformaci jako návrat k víře po válečných útrapách porovná základní znaky baroka na určitém uměleckém díle uvede některé představitele světového a českého baroka odliší specifičnost českého baroka jako evropského vrcholu Baroko Objevujeme Evropu a svět (barokní umění u nás a v Evropě). VV (barokní výtvarné umění) HV (hudba v období baroka) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Litoměřicko Ploskovice -zámek Litoměřice - královské město Helfenburk - středověký hrad Zubnice - muzeum lidové muzeum železnice VV malíř J.Navrátil, architekt O.Broggio Č - Nouze naučila Dalibora housti F - muzeum železnice

6 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák charakterizuje období jako výsledek vlády silného panovníka vládnoucího rozumem posoudí úlohu ženy-panovnice v dějinách vysvětlí reformy (berní, správní, sociální, hospodářské, finanční, vojenské, školské) jako zásahy přinášející pro různé skupiny lidí různé výsledky vysvětlí úlohu osvícenského absolutismu pro vznik národního obrození dokáže nestabilitu stavovského státu se slabým panovníkem Osvícenský absolutismus (Marie Terezie a Josef II., Kateřina II., Fridrich II.) dělení Polska Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. občan, občanská společnost a stát kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru OV (způsoby vlády, rovnoprávnost) Z (práce s mapou Evropy, podmínky hospodářské vyspělosti) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) popíše poměry v Severní Americe po zámořských objevech srovná úlohu a podobu podnikání v obou částech Severní Ameriky - sever x jih vysvětlí úlohu Británie bránící samostatnému rozvoji osad vysvětlí význam války za nezávislost pro světové dějiny i zrod budoucího konfliktu (rasismus) porovná pojetí demokracie dříve a dnes Mimoevropský svět v 17. a 18. st. Vznik USA Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (práce s mapou) OV (rasismus, základy demokratické společnosti, relativita demokracie) etnický původ Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty)

7 popíše krizi absolutistické vlády charakterizuje její příčiny i cíle vznikající opozice vysvětlí rozdílnost jednotlivých fází revoluce užívá s porozuměním pojmy pravice, levice zváží hrozící nebezpečí vlády jednoho člověka, které se skrývá za ideologii podporovanou zfanatizovanými vrstvami posoudí význam revoluce vysvětlí souvislosti s nástupem Napoleona k moci popíše cíle vojenských tažení i jejich průběh posoudí kladné i záporné hodnocení Napoleona očima Evropana i Francouze uvažuje nad úlohou silné osobnosti v dějinách Francouzská revoluce a napoleonské války občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané. OV (nebezpečí absolutismu, pravice, levice, diktatura) Z (práce s mapou) charakterizuje Anglii jako první zemi průmyslové revoluce popíše projevy průmyslové revoluce v různých oblastech ozřejmí důsledky průmyslové revoluce pro hospodářskou a sociální oblast vysvětlí cíle bojů za sociální spravedlnost i jejich utopickou podstatu popíše ekologický dopad průmyslové revoluce zobecní úlohu vědy pro rozvoj hospodářství státu vyjmenuje vybrané představitele jednotlivých oborů dokáže, že právě industrializace vede ke vzniku moderní společnosti Svět v první polovině 19.století Průmyslová revoluce ve světě a u nás, rozvoj věd v 19. století Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka a prostředí Jsme Evropané. F (významné osobnosti, jednotky SI, veličiny) B, Z (ekologické dopady průmyslové činnosti člověka) Z (průmyslová revoluce) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru charakterizuje období jako proces restaurace starých režimů, boj konzervativního a liberálního události vysvětlí jako cestu k prosazování občanských svobod, ústavnosti i ke vzniku nových národních států Vídeňský kongres, Evropa po Vídeňském kongresu Revoluce a národněosvobozenecký boj -20. a 30. léta 19. století kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru OV (pojmy konzervativní, liberální, občanské svobody, ústava)

8 vnímá české země jako součást mnohonárodnostní habsburské monarchie analyzuje podstatu zpátečnického absolutismu (Vídeňský kongres) popíše předpoklady národního obrození jmenuje základní představitele i jejich cíle charakterizuje rok 1848 jako okamžik zrodu české politiky Národní hnutí v habsburské monarchii první poloviny 19.století Rakouské a české země v l. polovině 19. století, národní obrození Výchova demokratického člověka občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém princip sociálního smíru (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (složitost vztahů mezi národy v monarchii) OV (národ, stát) Č (představitelé národního obrození) Z (mapa Evropy) charakterizuje jednotlivé etapy uvede jejich projevy v architektuře, malířství, příp. literatuře jmenuje základní představitele Klasicismus (empír), romantismus, biedermaier VV (představitelé, díla) HV (představitelé, díla) popíše společenské příčiny vzniku revoluce popíše průběh revoluce v Itálii, ve Francii, v Německu a v habsburské monarchii ( Vídeň, Čechy - cíle, význam ) vysvětlí dopady pro jednotlivé státy analyzuje změnu obrozeneckých snah z roviny kulturní do politické Revoluce v Evropě a u nás občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) OV (relativita zájmů určitých skupin) uvede projevy průmyslové revoluce a charakterizuje anglický životní styl - spojení moderního a konzervativního přístupu Svět na počátku druhé poloviny 19. století Rozmach průmyslové revoluce Viktoriánská Anglie Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka a prostředí A, Z (anglické zvyky, způsob života)

9 shrne negativní důsledky nejednotného státu vysvětlí rozdrobenost jako překážku vývoje porovná podstatu sjednocování "krví a železem" a odlišnost cesty italské Sjednocení Itálie a Německa Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. OV (národ, národní stát) Z (mapa Evropy) charakterizuje Francii jako stát, pro nějž jsou typické převraty rostoucí z nespokojenosti obyvatelstva (republika, Pařížská komuna) vysvětlí úlohu Pařížské Komuny včetně negativních jevů vysvětlí příčinu a důsledek prusko- - francouzské války Francie II. poloviny 19. století Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. OV (republika) charakterizuje Rusko jako absolutistický a nevolnický stát zváží nutnost reforem Rusko za posledních Romanovců občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (mapa Ruska) OV (absolutismus, svoboda jednotlivce) posoudí relativitu demokratického zřízení v USA (černoši, indiáni) popíše rozdílné postavení Severu a Jihu a z toho plynoucí občanskou válku jako boj za demokratizaci společnosti analyzuje výsledky války jako předpoklad pro změnu USA v průmyslovou velmoc Občanská válka v USA Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Výchova demokratického člověka občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (mapa Severní Ameriky, válka Severu proti Jihu) OV (demokracie, svoboda jednotlivce, rasismus) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních

10 komunikace (prezentace vlastního názoru, vysvětlí nutnost otevírání Asie (reformy v Japonsku) Mimoevropský svět před I. světovou válkou Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Z (mapa světa, dnešní postavení Japonska a Číny) rozebere předchozí situaci, vychází z konzervativního vývoje Rakouska po roce 1848 určí projevy bachovského absolutismu (neoabsolutismus) a zváží jeho hodnocení, příp. porovná s metternichovským) vysvětlí vliv rakouských zahraničních neúspěchů na obnovení ústavnosti v Rakousku popíše diferenciaci české politiky (staročeši x mladočeši) a snahu o prosazování české kultury v 60. letech uvědomuje si výjimečnost hospodářské situace v Čechách vysvětlí podstatu dualismu i dopady na českou kulturu a politiku vysvětlí důvod neúspěchu fundamentálních článků jako porážku české státoprávní politiky porovná přístupy - pasivní i aktivní opozice, drobečková politika vyjmenuje základní politické strany tehdejší doby i jejich představitele vysvětlí úlohu T.G.Masaryka charakterizuje sociální dopady měnící se české společnosti Habsburská říše, česká společnost v 2. polovině 19. století občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Č (K. Havlíček B., Národní divadlo) TV (Sokol) HV (Hlahol, B. Smetana) OV (ústava, opozice, základní politické strany, sociální politika státu) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) charakterizuje jednotlivé směry uvede jejich projevy v architektuře, malířství, příp. literatuře vyjmenuje základní představitele, památky Realismus, umělecké slohy 19. století VV (projevy v architektuře, malířství, představitelé)

11 popíše postavení velmocí před I. světovou válkou, vznik bloků vysvětlí podstatu válečných konfliktů na konci 19. století a počátku 20. století: rusko - japonská, burská válka, balkánské války vysvětlí příčiny vytváření 2 nepřátelských bloků (Trojspolek x Trojdohoda) charakterizuje tuto válku jako válku moderní, totální, materiálovou vysvětlí příčiny konečného vítězství Dohody dá do souvislostí tuto válku a vznik samostatného Československa popíše příčiny, průběh a důsledky vzniku ČSR uvede představitele tohoto období (Masaryk, Beneš, Štefánik) Svět před první světovou válkou I. světová válka Vznik ČSR Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Z (mapa světa, koloniální systém) CH (bojové plyny) F (historie letectví) Z (mapa Evropy, světa) OV (národ, národní symboly, stát) Z (mapa ČR, vznik ČSR) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Teplicko Varvažov, Chlumec, Přestanou - bitva napoleonských válek 1813 Mstišov - obora, letohrádek Clary-Altringenů Osek - cisterciácký klášter Duchcov - barokní zámek Štola Starý Martin - historie těžby cínu Krupka - muzeum těžba cínu, historie Krupky, přírodovědná expozice rozvoj schopnosti poznávání psychohygiena kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy, komunikace, kooperace (projekt) Projekt Mapování Děčínska v podobě spolupráce se Z, B, IVT VV malíři O.Broggio, G.A.Corbellini, K.Škréta, A.Kern,L.Wilmann, J.K Liška, V.V.Reiner, B zvěř našich lesů obora Mstišov flora a fauna muzeum Krupka F - historie těžby cínu

12 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák popíše uspořádání Evropy po válce vysvětlí úlohu Společnosti národů charakterizuje první republiku jako vzor demokracie v tehdejší střední Evropě vysvětlí principy parlamentní demokracie - parlament, koalice, prezident uvede příklady složitosti národnostní otázky uvede okolnosti, za kterých se daří extremismu pravicovému i levicovému vysvětlí podstatu totalitních režimů uvede do souvislostí krize ekonomické a politické s nástupem diktatur posoudí roli jednotlivce v dějinách uvede a objasní různý přístup ekonomů a politiků k řešení hospodářských krizí objasní, do jaké míry je válka důsledek neřešení problémů a krizí uvede společné rysy totalitních států objasní složitost vztahů mezi Čechy a Němci u nás vysvětlí národnostní problém Československa nejen jako problém Čechů a Němců vyvodí důsledky této doby pro dnešek (odsun, Benešovy dekrety, rozpad jednotného Československa) zdůvodní nepřijatelnost růstu nacionalismu v dnešní době zhodnotí příčiny krachu naší zahraniční politiky i s důsledky přesahující rok 1938 zdůvodní odpovědnost politiků vysvětlí, proč konec republiky neměl jen příčiny zahraničněpolitické objasní úlohu kultury jako prostředku boje proti fašismu Svět po 1. světové válce Československo po nástup totalitních systémů v Rusku, v Itálii a v ostatních státech světová hospodářská krize, možnosti řešení, její důsledky krize versaillského systému nástup nacismu a stalinismu Evropa a svět před válkou Československo ve 30.1etech a zánik demokratického Československa meziválečné umění občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie dané doby). lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Z - mapa Evropa a ČSR OV - mezinárodní organizace, formy vlády Č - meziválečná literatura VV/ HV - interpretace uměleckých projevů demonstruje zneužití techniky v druhé světové válce a jeho důsledky ocení odvahu lidí zapojených do odbojové činnosti zdůvodní odlišnost jednotlivých koncepcí odboje posoudí odpovědnost jednotlivce v souvislosti s tématem kolaborace či heydrichiády popíše obtížnost situace našich představitelů v emigraci v souvislosti s mnichovskou dohodou porovná situaci po první a druhé světové válce 2. světová válka protektorát Čechy a Morava domácí a zahraniční odboj holocaust válka v Evropě a ve světě občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Výchova k myšlení v evropských Č - meziválečná literatura HV - interpretace uměleckých textů Z - zeměpisné mapy OV - formy vlády

13 objasní problematiku holocaustu uvede důsledky fašismu a rasismu pro svět a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie v dané době). lidské vztahy (rovnocennost všech ras a kultur) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru, vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa uvede příklady střetávání obou bloků vysvětlí a zdůvodní euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce vysvětlí postavení rozvojových zemí objasní okolnosti vedoucí k válečným konfliktům prokáže základní orientaci v současných problémech světa Svět po druhé světové válce studené válka vznik vojenských a politických seskupení v rámci rozděleného světa totalita a demokracie krizové jevy (berlínská krize, kubánská krize, boj proti komunismus v Maďarsku a Polsku) proces dekolonizace ve světě: politické změny ve světě válečné konflikty Integrační procesy, pluralismus, kulturní globalizace světa občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a jsme Evropané (klíčové mezníky evropské civilizace) lidské vztahy (vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) Z - zeměpisné mapy Č - meziválečná literatura OV - formy vlády F - jaderná energie B - ekologické dopady na životní prostředí kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí

14 popíše okolnosti, za kterých došlo k odsunu Němců objasní jevy vedoucí k převratu 1948 vysvětlí příčiny a důsledky začleňování se do sféry vlivu SSSR na příkladech demonstruje život v totalitním Československu popíše okolnosti vedoucí k uvolnění politického a kulturního života ke konci šedesátých let na příkladech demonstruje život v období tzv.normalizace uvede na příkladech změny po roce 1989 Evropa a svět po roce 1945 ČSR v letech Československo v období totality reformační snahy (Pražské jaro) normalizace rok 1989 vznik ČR občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie). Z - zeměpisné mapy, politické a ekonomické změny v Československu po r. 1948, rozpad kolonií po 2. světové válce Č - meziválečná a poválečná literatura B - ekologické dopady na životní prostředí lidské vztahy (vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru, Enviromentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6. Ročník: 6. ČLOVĚK V DĚJINÁCH - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací o minulosti: pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Dějepis je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty a spolu s předměty občanská nauka, základy práva a psychologie tvoří společenskovědní

Více

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně. I. název vzdělávacího oboru: DĚJEPIS (D) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. (Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Více

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy Vzdělávací obsah předmětu Název předmětu: Dějepis Ročník: šestý Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Žák objasní význam zkoumání dějin. Žák uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky 6. ročník pochopí smysl poznávání minulosti chronologicky řadí hlavní historické epochy orientuje se na časové přímce dokáže pracovat s pojmy prostor,

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Objevy a dobývání Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Učební osnovy Dějepis

Učební osnovy Dějepis Učební osnovy Dějepis PŘEDMĚT : Dějepis Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup učivo Související PT ČLOVĚK V DĚJINÁCH 1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků žák vysvětlí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE 5.2.2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské civilizace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář 7. ročník 2 hodiny týdně

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 8. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvícenský absolutismus Osvícenství

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Dějepis 6. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy seznámit žáky s nejvýznamnějšími událostmi světových

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět dějepis realizuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru, který je nedílnou součástí

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova I. Sekaniny1804 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaujímá mezi předměty významné místo,

Více

5.2.4.1. Dějepis. 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost

5.2.4.1. Dějepis. 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost 5.2.4.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Dějepis je jedním z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vzdělávací

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

7 DĚJEPIS. 7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 7.2 Vzdělávací obsah

7 DĚJEPIS. 7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 7.2 Vzdělávací obsah 7 DĚJEPIS 7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. DĚJEPIS /DJ/ Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Charakteristika předmětu a kompetence předmětu: Cílové zaměření vzdělávací

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Dějepis Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace: 6.- 9. ročník 2 vyučovací hodiny Dějepis seznamuje žáky s významnými událostmi a osobnostmi v minulosti, které mají důležitý

Více

Podklad pro celoroč ní rozvržení uč iva dě jepisu v 8. roč níku (tercii)

Podklad pro celoroč ní rozvržení uč iva dě jepisu v 8. roč níku (tercii) Podklad pro celoroč ní rozvržení uč iva dě jepisu v 8. roč níku (tercii) Celoroční rozvržení očekávaných výstupů z RVP ZV, dílčích výstupů a učiva DĚJEPISU 8 škola: třída: vyučující: hodinová dotace: 66

Více

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zařazena na 2. stupni základního vzdělávání. Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více