Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace Úvod do předmětu prameny, archeologie, kalendář, letopočet názory na vznik Země rozvoj schopností poznávání (historické prameny, časová přímka) komunikace (rozvoj komunikativních dovedností popisem ilustrací) M (práce s časovou přímkou) B (vznik Země, rozdílnost názorů na vznik člověka rozliší jednotlivá období pravěku podle převládajících surovin při výrobě nástrojů vnímá rozdílnosti názorů na vznik člověka vysvětlí pojmy výrobní a nevýrobní hospodaření vysvětlí pojem matriarchát a patriarchát objasní význam neolitické revoluce vyjádří vlastními slovy význam keltského osídlení v předslovanském období pro vývoj našeho území Pravěk rozdělení pravěku vývoj člověka - člověk sběrač, lovec, pastevec a zemědělec neolitická revoluce, zpracování kovů změny v uspořádání společnosti Keltové doba římská a stěhování národů Environmentální výchova základní podmínky života (neolitická revoluce) jsme Evropané (Keltové) B (vývojové stupně člověka) OV (matriarchát, patriarchát, výrobní a nevýrobní hospodaření porovná způsob života ve starověké Mezopotámii a Egyptě popíše městský stát a porovná ho s centralizovaným jednotným státem zhodnotí přínos starých civilizací (písmo, základy věd, technické vynálezy) vlastními slovy vyjádří svoji základní představu o ve starověkém Řecku porovná rozdělení společnosti ve Spartě a v Athénách shrne principy řecké demokracie a zobecní je jako odkaz této demokracie pro současnost popíše okolnosti týkající se řeckých obranných válek proti Peršanům uvede příklady dokládající kulturní odkaz starověkého Řecka Starověký Orient Sumer, Mezopotámie, Egypt, Blízký východ, Indie, Čína Stavební památky starověku Počátky věd Starověké Řecko Kréta, Mykény, kolonizace Sparta, Athény Řecko - perské války, peloponéská válka, Makedonie Helénismus, umění, věda, sport objevujeme Evropu a svět Výchova demokratického člověka občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a (athénská demokracie) OV (řecká demokracie, přímá a nepřímá demokracie) VV (řecké umění, architektura) Č (řecké báje a pověsti) Z (práce s mapou) Evropa a svět nás zajímá vyjádří vlastními slovy svoji představu o různorodosti osídlení Apeninského poloostrova a o významu Etrusků ukáže, jak byla rozvrstvena římská společnost definuje principy republikánského zřízení pojmenuje problémy Starověký Řím Řím královský Římská republika, boje o nadvládu nad Itálií, punské války, krize republiky Caesar, císařství, počátky křesťanství Výchova demokratického člověka občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém OV (republika, účast občanů při politickém rozhodování) VV (římské výtvarné umění, architektura)

2 vedoucí k zániku tohoto zřízení a přechodu k císařství uvede příklady dokumentující bezprávné postavení otroků popíše v hlavních rysech boj Říma o ovládnutí Apeninského poloostrova a celého Středomoří vysvětlí okolnosti vzniku křesťanství a jeho postupného prosazování shrne důvody vedoucí k pádu antického světa vlastními slovy pohovoří o významu římské kultury pro dnešek zánik římského impéria principy demokracie jako formy vlády a (římská republika) Evropa a svět nás zajímá Z (práce s mapou) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Náplň historické exkurze Kravaře - skanzen lidové architektury Novozámecký rybník - státní přírodní rezervace Hrad Lipý - vodní hrad Červený dům renesanční letohrádek Sloup - strážní hrad Zákupy zámek Nový Bor - vojenská vzpoura za I.sv. Panská skála - přírodní rezervace OV Č Č K.H.Mácha VV bratři Maxové Sloup B přírodní rezervace Projekt Poznáváme naše město ve spolupráci s Č, OV, IVT významné historické památky Děčína

3 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák provede základní charakteristiku raně feudálních států objasní podstatu lenního systému vysvětlí přínos křesťanství pro raně středověkou společnost vysvětlí přínos Velké Moravy popíše počátky písemnictví vysvětlí vlastními slovy význam svatováclavské tradice (28. říjen) vyjasní zvláštní postavení svaté říše římské ve střední Evropě (její vztah k našim zemím) popíše společenské rozdělení obyvatelstva raného středověku objasní přínos Zlaté buly sicilské pro český stát určí základní znaky románského umění Raný středověk vznik raně feudálních států (arabská, byzantská, franská říše) křesťanství první státní útvary na našem území (Sámova říše, Velká Morava, přemyslovské Čechy) první státní útvary ve střední Evropě (polská říše, uherský stát) státní útvary východních Slovanů Svatá říše římská vrchol českého státu v raném středověku společnost a hospodářský život v českém státě kultura raného středověku formy participace občanů v politickém (feudální systém, uspořádání feudální společnosti) Evropa a svět nás zajímá (Svatá říše římská) objevujeme Evropu a svět (raně středověké státy v Evropě) jsme Evropané (Velká Morava) Z (orientace na mapě) Č (kronika, pověsti) VV (románské umění) vysvětlí rozdíl mezi životem ve městě a na venkově vysvětlí přínos měst pro rozvoj evropské společnosti vysvětlí význam parlamentu charakterizuje základní znaky gotického umění vyjmenuje nejvýznamnější památky tohoto období uvede přínos vlády Karla IV. pro rozvoj českého státu seřadí hlavní události doby husitské a přiměřeně věku zhodnotí tuto dobu zařadí politiku Jiřího z Poděbrad do evropského rozměru Vrcholný středověk a pozdní středověk vesnice, město gotika, středověká vzdělanost Český stát za vlády Karla IV. husitství doba vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců vývoj v Evropě v této době Environmentální výchova základní podmínky života (agrární revoluce) principy demokracie jako formy vlády a (husitství) jsme Evropané (český stát za Karla IV.) VV (gotické umění) Z (orientace na mapě Evropy)

4 porovná rozdílnost vývoje v Evropě a v zámoří na příkladech ukáže vyspělost mimoevropských civilizací objasní příčiny nerovnosti vývoje v Evropě v této době vysvětlí vztah mezi pokrokem v hospodářství a změnami ve společenském uspořádání porovná učení jednotlivých reformátorů objasní důsledky protireformačních snah v českých zemích a objasní změny v české společnosti v souvislosti s nástupem Habsburků na český trůn porovná monarchii a republiku Pozdní středověk a raný novověk zámořské objevy pokrok ve výrobě a obchodu humanismus, renesance reformace a protireformace počátky absolutismu v některých státech třicetiletá válka české stavovské povstání Objevujeme Evropu a svět (zámořské objevy). Jsme Evropané (humanismus, renesance, české stavovské povstání a třicetiletá válka). etnický původ multikultaralita (zámořské objevy, mimoevropské civilizace) Z (práce s mapou, zámořské objevy, kolonizace) VV (renesanční umění) Č (J.A.Komenský, české stavovské povstání) principy demokracie jako formy vlády a (počátky absolutismu v některých zemích) popíše podmínky pro rozvoj kapitalistického podnikání vysvětlí roli náboženství a armády při řešení politických sporů porovná absolutismus a republiku popíše, v čem spočívá nebezpečí vlády vojenské diktatury (Cromwell protektorem) popíše historické základy dnešní parlamentní monarchie v Anglii porovná zřízení absolutistické s parlamentním popíše vlastními slovy podstatu absolutistického státu i nebezpečí privilegovanosti určitých společenských vrstev vysvětlí vliv ekonomických změn na postavení státu v Evropě (Colbert, merkantilismus) popíše Rusko za Romanovců jako stát založený na samoděržaví popíše hospodářské a správní reformy vedoucí k absolutistické monarchii uvědomí si vznik velkého státního celku jako jádra budoucích problémů vysvětlí úlohu vojensko - statkářských junkerů v zemi popíše Prusko jako nábožensky tolerantní stát, ale i jako stát s vojenským režimem budovaným na byrokratické státní správě Absolutismus a parlamentarismus Anglie, Francie, Rusko, Prusko v novověku principy demokracie jako formy vlády a (absolutismus a parlamentarismus) Objevujeme Evropu a svět (Anglie, Francie, Prusko, Rusko). OV (formy uspořádání státu, absolutismus, parlamentarismus)

5 popíše baroko jako reakci na renesanci a protireformaci jako návrat k víře po válečných útrapách porovná základní znaky baroka na určitém uměleckém díle uvede některé představitele světového a českého baroka odliší specifičnost českého baroka jako evropského vrcholu Baroko Objevujeme Evropu a svět (barokní umění u nás a v Evropě). VV (barokní výtvarné umění) HV (hudba v období baroka) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Litoměřicko Ploskovice -zámek Litoměřice - královské město Helfenburk - středověký hrad Zubnice - muzeum lidové muzeum železnice VV malíř J.Navrátil, architekt O.Broggio Č - Nouze naučila Dalibora housti F - muzeum železnice

6 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák charakterizuje období jako výsledek vlády silného panovníka vládnoucího rozumem posoudí úlohu ženy-panovnice v dějinách vysvětlí reformy (berní, správní, sociální, hospodářské, finanční, vojenské, školské) jako zásahy přinášející pro různé skupiny lidí různé výsledky vysvětlí úlohu osvícenského absolutismu pro vznik národního obrození dokáže nestabilitu stavovského státu se slabým panovníkem Osvícenský absolutismus (Marie Terezie a Josef II., Kateřina II., Fridrich II.) dělení Polska Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. občan, občanská společnost a stát kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru OV (způsoby vlády, rovnoprávnost) Z (práce s mapou Evropy, podmínky hospodářské vyspělosti) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) popíše poměry v Severní Americe po zámořských objevech srovná úlohu a podobu podnikání v obou částech Severní Ameriky - sever x jih vysvětlí úlohu Británie bránící samostatnému rozvoji osad vysvětlí význam války za nezávislost pro světové dějiny i zrod budoucího konfliktu (rasismus) porovná pojetí demokracie dříve a dnes Mimoevropský svět v 17. a 18. st. Vznik USA Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (práce s mapou) OV (rasismus, základy demokratické společnosti, relativita demokracie) etnický původ Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty)

7 popíše krizi absolutistické vlády charakterizuje její příčiny i cíle vznikající opozice vysvětlí rozdílnost jednotlivých fází revoluce užívá s porozuměním pojmy pravice, levice zváží hrozící nebezpečí vlády jednoho člověka, které se skrývá za ideologii podporovanou zfanatizovanými vrstvami posoudí význam revoluce vysvětlí souvislosti s nástupem Napoleona k moci popíše cíle vojenských tažení i jejich průběh posoudí kladné i záporné hodnocení Napoleona očima Evropana i Francouze uvažuje nad úlohou silné osobnosti v dějinách Francouzská revoluce a napoleonské války občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané. OV (nebezpečí absolutismu, pravice, levice, diktatura) Z (práce s mapou) charakterizuje Anglii jako první zemi průmyslové revoluce popíše projevy průmyslové revoluce v různých oblastech ozřejmí důsledky průmyslové revoluce pro hospodářskou a sociální oblast vysvětlí cíle bojů za sociální spravedlnost i jejich utopickou podstatu popíše ekologický dopad průmyslové revoluce zobecní úlohu vědy pro rozvoj hospodářství státu vyjmenuje vybrané představitele jednotlivých oborů dokáže, že právě industrializace vede ke vzniku moderní společnosti Svět v první polovině 19.století Průmyslová revoluce ve světě a u nás, rozvoj věd v 19. století Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka a prostředí Jsme Evropané. F (významné osobnosti, jednotky SI, veličiny) B, Z (ekologické dopady průmyslové činnosti člověka) Z (průmyslová revoluce) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru charakterizuje období jako proces restaurace starých režimů, boj konzervativního a liberálního události vysvětlí jako cestu k prosazování občanských svobod, ústavnosti i ke vzniku nových národních států Vídeňský kongres, Evropa po Vídeňském kongresu Revoluce a národněosvobozenecký boj -20. a 30. léta 19. století kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru OV (pojmy konzervativní, liberální, občanské svobody, ústava)

8 vnímá české země jako součást mnohonárodnostní habsburské monarchie analyzuje podstatu zpátečnického absolutismu (Vídeňský kongres) popíše předpoklady národního obrození jmenuje základní představitele i jejich cíle charakterizuje rok 1848 jako okamžik zrodu české politiky Národní hnutí v habsburské monarchii první poloviny 19.století Rakouské a české země v l. polovině 19. století, národní obrození Výchova demokratického člověka občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém princip sociálního smíru (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (složitost vztahů mezi národy v monarchii) OV (národ, stát) Č (představitelé národního obrození) Z (mapa Evropy) charakterizuje jednotlivé etapy uvede jejich projevy v architektuře, malířství, příp. literatuře jmenuje základní představitele Klasicismus (empír), romantismus, biedermaier VV (představitelé, díla) HV (představitelé, díla) popíše společenské příčiny vzniku revoluce popíše průběh revoluce v Itálii, ve Francii, v Německu a v habsburské monarchii ( Vídeň, Čechy - cíle, význam ) vysvětlí dopady pro jednotlivé státy analyzuje změnu obrozeneckých snah z roviny kulturní do politické Revoluce v Evropě a u nás občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) OV (relativita zájmů určitých skupin) uvede projevy průmyslové revoluce a charakterizuje anglický životní styl - spojení moderního a konzervativního přístupu Svět na počátku druhé poloviny 19. století Rozmach průmyslové revoluce Viktoriánská Anglie Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka a prostředí A, Z (anglické zvyky, způsob života)

9 shrne negativní důsledky nejednotného státu vysvětlí rozdrobenost jako překážku vývoje porovná podstatu sjednocování "krví a železem" a odlišnost cesty italské Sjednocení Itálie a Německa Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. OV (národ, národní stát) Z (mapa Evropy) charakterizuje Francii jako stát, pro nějž jsou typické převraty rostoucí z nespokojenosti obyvatelstva (republika, Pařížská komuna) vysvětlí úlohu Pařížské Komuny včetně negativních jevů vysvětlí příčinu a důsledek prusko- - francouzské války Francie II. poloviny 19. století Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. OV (republika) charakterizuje Rusko jako absolutistický a nevolnický stát zváží nutnost reforem Rusko za posledních Romanovců občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (mapa Ruska) OV (absolutismus, svoboda jednotlivce) posoudí relativitu demokratického zřízení v USA (černoši, indiáni) popíše rozdílné postavení Severu a Jihu a z toho plynoucí občanskou válku jako boj za demokratizaci společnosti analyzuje výsledky války jako předpoklad pro změnu USA v průmyslovou velmoc Občanská válka v USA Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Výchova demokratického člověka občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (mapa Severní Ameriky, válka Severu proti Jihu) OV (demokracie, svoboda jednotlivce, rasismus) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních

10 komunikace (prezentace vlastního názoru, vysvětlí nutnost otevírání Asie (reformy v Japonsku) Mimoevropský svět před I. světovou válkou Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Z (mapa světa, dnešní postavení Japonska a Číny) rozebere předchozí situaci, vychází z konzervativního vývoje Rakouska po roce 1848 určí projevy bachovského absolutismu (neoabsolutismus) a zváží jeho hodnocení, příp. porovná s metternichovským) vysvětlí vliv rakouských zahraničních neúspěchů na obnovení ústavnosti v Rakousku popíše diferenciaci české politiky (staročeši x mladočeši) a snahu o prosazování české kultury v 60. letech uvědomuje si výjimečnost hospodářské situace v Čechách vysvětlí podstatu dualismu i dopady na českou kulturu a politiku vysvětlí důvod neúspěchu fundamentálních článků jako porážku české státoprávní politiky porovná přístupy - pasivní i aktivní opozice, drobečková politika vyjmenuje základní politické strany tehdejší doby i jejich představitele vysvětlí úlohu T.G.Masaryka charakterizuje sociální dopady měnící se české společnosti Habsburská říše, česká společnost v 2. polovině 19. století občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Č (K. Havlíček B., Národní divadlo) TV (Sokol) HV (Hlahol, B. Smetana) OV (ústava, opozice, základní politické strany, sociální politika státu) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) charakterizuje jednotlivé směry uvede jejich projevy v architektuře, malířství, příp. literatuře vyjmenuje základní představitele, památky Realismus, umělecké slohy 19. století VV (projevy v architektuře, malířství, představitelé)

11 popíše postavení velmocí před I. světovou válkou, vznik bloků vysvětlí podstatu válečných konfliktů na konci 19. století a počátku 20. století: rusko - japonská, burská válka, balkánské války vysvětlí příčiny vytváření 2 nepřátelských bloků (Trojspolek x Trojdohoda) charakterizuje tuto válku jako válku moderní, totální, materiálovou vysvětlí příčiny konečného vítězství Dohody dá do souvislostí tuto válku a vznik samostatného Československa popíše příčiny, průběh a důsledky vzniku ČSR uvede představitele tohoto období (Masaryk, Beneš, Štefánik) Svět před první světovou válkou I. světová válka Vznik ČSR Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Z (mapa světa, koloniální systém) CH (bojové plyny) F (historie letectví) Z (mapa Evropy, světa) OV (národ, národní symboly, stát) Z (mapa ČR, vznik ČSR) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Teplicko Varvažov, Chlumec, Přestanou - bitva napoleonských válek 1813 Mstišov - obora, letohrádek Clary-Altringenů Osek - cisterciácký klášter Duchcov - barokní zámek Štola Starý Martin - historie těžby cínu Krupka - muzeum těžba cínu, historie Krupky, přírodovědná expozice rozvoj schopnosti poznávání psychohygiena kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy, komunikace, kooperace (projekt) Projekt Mapování Děčínska v podobě spolupráce se Z, B, IVT VV malíři O.Broggio, G.A.Corbellini, K.Škréta, A.Kern,L.Wilmann, J.K Liška, V.V.Reiner, B zvěř našich lesů obora Mstišov flora a fauna muzeum Krupka F - historie těžby cínu

12 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák popíše uspořádání Evropy po válce vysvětlí úlohu Společnosti národů charakterizuje první republiku jako vzor demokracie v tehdejší střední Evropě vysvětlí principy parlamentní demokracie - parlament, koalice, prezident uvede příklady složitosti národnostní otázky uvede okolnosti, za kterých se daří extremismu pravicovému i levicovému vysvětlí podstatu totalitních režimů uvede do souvislostí krize ekonomické a politické s nástupem diktatur posoudí roli jednotlivce v dějinách uvede a objasní různý přístup ekonomů a politiků k řešení hospodářských krizí objasní, do jaké míry je válka důsledek neřešení problémů a krizí uvede společné rysy totalitních států objasní složitost vztahů mezi Čechy a Němci u nás vysvětlí národnostní problém Československa nejen jako problém Čechů a Němců vyvodí důsledky této doby pro dnešek (odsun, Benešovy dekrety, rozpad jednotného Československa) zdůvodní nepřijatelnost růstu nacionalismu v dnešní době zhodnotí příčiny krachu naší zahraniční politiky i s důsledky přesahující rok 1938 zdůvodní odpovědnost politiků vysvětlí, proč konec republiky neměl jen příčiny zahraničněpolitické objasní úlohu kultury jako prostředku boje proti fašismu Svět po 1. světové válce Československo po nástup totalitních systémů v Rusku, v Itálii a v ostatních státech světová hospodářská krize, možnosti řešení, její důsledky krize versaillského systému nástup nacismu a stalinismu Evropa a svět před válkou Československo ve 30.1etech a zánik demokratického Československa meziválečné umění občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie dané doby). lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Z - mapa Evropa a ČSR OV - mezinárodní organizace, formy vlády Č - meziválečná literatura VV/ HV - interpretace uměleckých projevů demonstruje zneužití techniky v druhé světové válce a jeho důsledky ocení odvahu lidí zapojených do odbojové činnosti zdůvodní odlišnost jednotlivých koncepcí odboje posoudí odpovědnost jednotlivce v souvislosti s tématem kolaborace či heydrichiády popíše obtížnost situace našich představitelů v emigraci v souvislosti s mnichovskou dohodou porovná situaci po první a druhé světové válce 2. světová válka protektorát Čechy a Morava domácí a zahraniční odboj holocaust válka v Evropě a ve světě občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Výchova k myšlení v evropských Č - meziválečná literatura HV - interpretace uměleckých textů Z - zeměpisné mapy OV - formy vlády

13 objasní problematiku holocaustu uvede důsledky fašismu a rasismu pro svět a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie v dané době). lidské vztahy (rovnocennost všech ras a kultur) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru, vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa uvede příklady střetávání obou bloků vysvětlí a zdůvodní euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce vysvětlí postavení rozvojových zemí objasní okolnosti vedoucí k válečným konfliktům prokáže základní orientaci v současných problémech světa Svět po druhé světové válce studené válka vznik vojenských a politických seskupení v rámci rozděleného světa totalita a demokracie krizové jevy (berlínská krize, kubánská krize, boj proti komunismus v Maďarsku a Polsku) proces dekolonizace ve světě: politické změny ve světě válečné konflikty Integrační procesy, pluralismus, kulturní globalizace světa občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a jsme Evropané (klíčové mezníky evropské civilizace) lidské vztahy (vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) Z - zeměpisné mapy Č - meziválečná literatura OV - formy vlády F - jaderná energie B - ekologické dopady na životní prostředí kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí

14 popíše okolnosti, za kterých došlo k odsunu Němců objasní jevy vedoucí k převratu 1948 vysvětlí příčiny a důsledky začleňování se do sféry vlivu SSSR na příkladech demonstruje život v totalitním Československu popíše okolnosti vedoucí k uvolnění politického a kulturního života ke konci šedesátých let na příkladech demonstruje život v období tzv.normalizace uvede na příkladech změny po roce 1989 Evropa a svět po roce 1945 ČSR v letech Československo v období totality reformační snahy (Pražské jaro) normalizace rok 1989 vznik ČR občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie). Z - zeměpisné mapy, politické a ekonomické změny v Československu po r. 1948, rozpad kolonií po 2. světové válce Č - meziválečná a poválečná literatura B - ekologické dopady na životní prostředí lidské vztahy (vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru, Enviromentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více