Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace Úvod do předmětu prameny, archeologie, kalendář, letopočet názory na vznik Země rozvoj schopností poznávání (historické prameny, časová přímka) komunikace (rozvoj komunikativních dovedností popisem ilustrací) M (práce s časovou přímkou) B (vznik Země, rozdílnost názorů na vznik člověka rozliší jednotlivá období pravěku podle převládajících surovin při výrobě nástrojů vnímá rozdílnosti názorů na vznik člověka vysvětlí pojmy výrobní a nevýrobní hospodaření vysvětlí pojem matriarchát a patriarchát objasní význam neolitické revoluce vyjádří vlastními slovy význam keltského osídlení v předslovanském období pro vývoj našeho území Pravěk rozdělení pravěku vývoj člověka - člověk sběrač, lovec, pastevec a zemědělec neolitická revoluce, zpracování kovů změny v uspořádání společnosti Keltové doba římská a stěhování národů Environmentální výchova základní podmínky života (neolitická revoluce) jsme Evropané (Keltové) B (vývojové stupně člověka) OV (matriarchát, patriarchát, výrobní a nevýrobní hospodaření porovná způsob života ve starověké Mezopotámii a Egyptě popíše městský stát a porovná ho s centralizovaným jednotným státem zhodnotí přínos starých civilizací (písmo, základy věd, technické vynálezy) vlastními slovy vyjádří svoji základní představu o ve starověkém Řecku porovná rozdělení společnosti ve Spartě a v Athénách shrne principy řecké demokracie a zobecní je jako odkaz této demokracie pro současnost popíše okolnosti týkající se řeckých obranných válek proti Peršanům uvede příklady dokládající kulturní odkaz starověkého Řecka Starověký Orient Sumer, Mezopotámie, Egypt, Blízký východ, Indie, Čína Stavební památky starověku Počátky věd Starověké Řecko Kréta, Mykény, kolonizace Sparta, Athény Řecko - perské války, peloponéská válka, Makedonie Helénismus, umění, věda, sport objevujeme Evropu a svět Výchova demokratického člověka občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a (athénská demokracie) OV (řecká demokracie, přímá a nepřímá demokracie) VV (řecké umění, architektura) Č (řecké báje a pověsti) Z (práce s mapou) Evropa a svět nás zajímá vyjádří vlastními slovy svoji představu o různorodosti osídlení Apeninského poloostrova a o významu Etrusků ukáže, jak byla rozvrstvena římská společnost definuje principy republikánského zřízení pojmenuje problémy Starověký Řím Řím královský Římská republika, boje o nadvládu nad Itálií, punské války, krize republiky Caesar, císařství, počátky křesťanství Výchova demokratického člověka občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém OV (republika, účast občanů při politickém rozhodování) VV (římské výtvarné umění, architektura)

2 vedoucí k zániku tohoto zřízení a přechodu k císařství uvede příklady dokumentující bezprávné postavení otroků popíše v hlavních rysech boj Říma o ovládnutí Apeninského poloostrova a celého Středomoří vysvětlí okolnosti vzniku křesťanství a jeho postupného prosazování shrne důvody vedoucí k pádu antického světa vlastními slovy pohovoří o významu římské kultury pro dnešek zánik římského impéria principy demokracie jako formy vlády a (římská republika) Evropa a svět nás zajímá Z (práce s mapou) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Náplň historické exkurze Kravaře - skanzen lidové architektury Novozámecký rybník - státní přírodní rezervace Hrad Lipý - vodní hrad Červený dům renesanční letohrádek Sloup - strážní hrad Zákupy zámek Nový Bor - vojenská vzpoura za I.sv. Panská skála - přírodní rezervace OV Č Č K.H.Mácha VV bratři Maxové Sloup B přírodní rezervace Projekt Poznáváme naše město ve spolupráci s Č, OV, IVT významné historické památky Děčína

3 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák provede základní charakteristiku raně feudálních států objasní podstatu lenního systému vysvětlí přínos křesťanství pro raně středověkou společnost vysvětlí přínos Velké Moravy popíše počátky písemnictví vysvětlí vlastními slovy význam svatováclavské tradice (28. říjen) vyjasní zvláštní postavení svaté říše římské ve střední Evropě (její vztah k našim zemím) popíše společenské rozdělení obyvatelstva raného středověku objasní přínos Zlaté buly sicilské pro český stát určí základní znaky románského umění Raný středověk vznik raně feudálních států (arabská, byzantská, franská říše) křesťanství první státní útvary na našem území (Sámova říše, Velká Morava, přemyslovské Čechy) první státní útvary ve střední Evropě (polská říše, uherský stát) státní útvary východních Slovanů Svatá říše římská vrchol českého státu v raném středověku společnost a hospodářský život v českém státě kultura raného středověku formy participace občanů v politickém (feudální systém, uspořádání feudální společnosti) Evropa a svět nás zajímá (Svatá říše římská) objevujeme Evropu a svět (raně středověké státy v Evropě) jsme Evropané (Velká Morava) Z (orientace na mapě) Č (kronika, pověsti) VV (románské umění) vysvětlí rozdíl mezi životem ve městě a na venkově vysvětlí přínos měst pro rozvoj evropské společnosti vysvětlí význam parlamentu charakterizuje základní znaky gotického umění vyjmenuje nejvýznamnější památky tohoto období uvede přínos vlády Karla IV. pro rozvoj českého státu seřadí hlavní události doby husitské a přiměřeně věku zhodnotí tuto dobu zařadí politiku Jiřího z Poděbrad do evropského rozměru Vrcholný středověk a pozdní středověk vesnice, město gotika, středověká vzdělanost Český stát za vlády Karla IV. husitství doba vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců vývoj v Evropě v této době Environmentální výchova základní podmínky života (agrární revoluce) principy demokracie jako formy vlády a (husitství) jsme Evropané (český stát za Karla IV.) VV (gotické umění) Z (orientace na mapě Evropy)

4 porovná rozdílnost vývoje v Evropě a v zámoří na příkladech ukáže vyspělost mimoevropských civilizací objasní příčiny nerovnosti vývoje v Evropě v této době vysvětlí vztah mezi pokrokem v hospodářství a změnami ve společenském uspořádání porovná učení jednotlivých reformátorů objasní důsledky protireformačních snah v českých zemích a objasní změny v české společnosti v souvislosti s nástupem Habsburků na český trůn porovná monarchii a republiku Pozdní středověk a raný novověk zámořské objevy pokrok ve výrobě a obchodu humanismus, renesance reformace a protireformace počátky absolutismu v některých státech třicetiletá válka české stavovské povstání Objevujeme Evropu a svět (zámořské objevy). Jsme Evropané (humanismus, renesance, české stavovské povstání a třicetiletá válka). etnický původ multikultaralita (zámořské objevy, mimoevropské civilizace) Z (práce s mapou, zámořské objevy, kolonizace) VV (renesanční umění) Č (J.A.Komenský, české stavovské povstání) principy demokracie jako formy vlády a (počátky absolutismu v některých zemích) popíše podmínky pro rozvoj kapitalistického podnikání vysvětlí roli náboženství a armády při řešení politických sporů porovná absolutismus a republiku popíše, v čem spočívá nebezpečí vlády vojenské diktatury (Cromwell protektorem) popíše historické základy dnešní parlamentní monarchie v Anglii porovná zřízení absolutistické s parlamentním popíše vlastními slovy podstatu absolutistického státu i nebezpečí privilegovanosti určitých společenských vrstev vysvětlí vliv ekonomických změn na postavení státu v Evropě (Colbert, merkantilismus) popíše Rusko za Romanovců jako stát založený na samoděržaví popíše hospodářské a správní reformy vedoucí k absolutistické monarchii uvědomí si vznik velkého státního celku jako jádra budoucích problémů vysvětlí úlohu vojensko - statkářských junkerů v zemi popíše Prusko jako nábožensky tolerantní stát, ale i jako stát s vojenským režimem budovaným na byrokratické státní správě Absolutismus a parlamentarismus Anglie, Francie, Rusko, Prusko v novověku principy demokracie jako formy vlády a (absolutismus a parlamentarismus) Objevujeme Evropu a svět (Anglie, Francie, Prusko, Rusko). OV (formy uspořádání státu, absolutismus, parlamentarismus)

5 popíše baroko jako reakci na renesanci a protireformaci jako návrat k víře po válečných útrapách porovná základní znaky baroka na určitém uměleckém díle uvede některé představitele světového a českého baroka odliší specifičnost českého baroka jako evropského vrcholu Baroko Objevujeme Evropu a svět (barokní umění u nás a v Evropě). VV (barokní výtvarné umění) HV (hudba v období baroka) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Litoměřicko Ploskovice -zámek Litoměřice - královské město Helfenburk - středověký hrad Zubnice - muzeum lidové muzeum železnice VV malíř J.Navrátil, architekt O.Broggio Č - Nouze naučila Dalibora housti F - muzeum železnice

6 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák charakterizuje období jako výsledek vlády silného panovníka vládnoucího rozumem posoudí úlohu ženy-panovnice v dějinách vysvětlí reformy (berní, správní, sociální, hospodářské, finanční, vojenské, školské) jako zásahy přinášející pro různé skupiny lidí různé výsledky vysvětlí úlohu osvícenského absolutismu pro vznik národního obrození dokáže nestabilitu stavovského státu se slabým panovníkem Osvícenský absolutismus (Marie Terezie a Josef II., Kateřina II., Fridrich II.) dělení Polska Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. občan, občanská společnost a stát kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru OV (způsoby vlády, rovnoprávnost) Z (práce s mapou Evropy, podmínky hospodářské vyspělosti) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) popíše poměry v Severní Americe po zámořských objevech srovná úlohu a podobu podnikání v obou částech Severní Ameriky - sever x jih vysvětlí úlohu Británie bránící samostatnému rozvoji osad vysvětlí význam války za nezávislost pro světové dějiny i zrod budoucího konfliktu (rasismus) porovná pojetí demokracie dříve a dnes Mimoevropský svět v 17. a 18. st. Vznik USA Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (práce s mapou) OV (rasismus, základy demokratické společnosti, relativita demokracie) etnický původ Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty)

7 popíše krizi absolutistické vlády charakterizuje její příčiny i cíle vznikající opozice vysvětlí rozdílnost jednotlivých fází revoluce užívá s porozuměním pojmy pravice, levice zváží hrozící nebezpečí vlády jednoho člověka, které se skrývá za ideologii podporovanou zfanatizovanými vrstvami posoudí význam revoluce vysvětlí souvislosti s nástupem Napoleona k moci popíše cíle vojenských tažení i jejich průběh posoudí kladné i záporné hodnocení Napoleona očima Evropana i Francouze uvažuje nad úlohou silné osobnosti v dějinách Francouzská revoluce a napoleonské války občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané. OV (nebezpečí absolutismu, pravice, levice, diktatura) Z (práce s mapou) charakterizuje Anglii jako první zemi průmyslové revoluce popíše projevy průmyslové revoluce v různých oblastech ozřejmí důsledky průmyslové revoluce pro hospodářskou a sociální oblast vysvětlí cíle bojů za sociální spravedlnost i jejich utopickou podstatu popíše ekologický dopad průmyslové revoluce zobecní úlohu vědy pro rozvoj hospodářství státu vyjmenuje vybrané představitele jednotlivých oborů dokáže, že právě industrializace vede ke vzniku moderní společnosti Svět v první polovině 19.století Průmyslová revoluce ve světě a u nás, rozvoj věd v 19. století Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka a prostředí Jsme Evropané. F (významné osobnosti, jednotky SI, veličiny) B, Z (ekologické dopady průmyslové činnosti člověka) Z (průmyslová revoluce) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru charakterizuje období jako proces restaurace starých režimů, boj konzervativního a liberálního události vysvětlí jako cestu k prosazování občanských svobod, ústavnosti i ke vzniku nových národních států Vídeňský kongres, Evropa po Vídeňském kongresu Revoluce a národněosvobozenecký boj -20. a 30. léta 19. století kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru OV (pojmy konzervativní, liberální, občanské svobody, ústava)

8 vnímá české země jako součást mnohonárodnostní habsburské monarchie analyzuje podstatu zpátečnického absolutismu (Vídeňský kongres) popíše předpoklady národního obrození jmenuje základní představitele i jejich cíle charakterizuje rok 1848 jako okamžik zrodu české politiky Národní hnutí v habsburské monarchii první poloviny 19.století Rakouské a české země v l. polovině 19. století, národní obrození Výchova demokratického člověka občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém princip sociálního smíru (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (složitost vztahů mezi národy v monarchii) OV (národ, stát) Č (představitelé národního obrození) Z (mapa Evropy) charakterizuje jednotlivé etapy uvede jejich projevy v architektuře, malířství, příp. literatuře jmenuje základní představitele Klasicismus (empír), romantismus, biedermaier VV (představitelé, díla) HV (představitelé, díla) popíše společenské příčiny vzniku revoluce popíše průběh revoluce v Itálii, ve Francii, v Německu a v habsburské monarchii ( Vídeň, Čechy - cíle, význam ) vysvětlí dopady pro jednotlivé státy analyzuje změnu obrozeneckých snah z roviny kulturní do politické Revoluce v Evropě a u nás občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) OV (relativita zájmů určitých skupin) uvede projevy průmyslové revoluce a charakterizuje anglický životní styl - spojení moderního a konzervativního přístupu Svět na počátku druhé poloviny 19. století Rozmach průmyslové revoluce Viktoriánská Anglie Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka a prostředí A, Z (anglické zvyky, způsob života)

9 shrne negativní důsledky nejednotného státu vysvětlí rozdrobenost jako překážku vývoje porovná podstatu sjednocování "krví a železem" a odlišnost cesty italské Sjednocení Itálie a Německa Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. OV (národ, národní stát) Z (mapa Evropy) charakterizuje Francii jako stát, pro nějž jsou typické převraty rostoucí z nespokojenosti obyvatelstva (republika, Pařížská komuna) vysvětlí úlohu Pařížské Komuny včetně negativních jevů vysvětlí příčinu a důsledek prusko- - francouzské války Francie II. poloviny 19. století Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. OV (republika) charakterizuje Rusko jako absolutistický a nevolnický stát zváží nutnost reforem Rusko za posledních Romanovců občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (mapa Ruska) OV (absolutismus, svoboda jednotlivce) posoudí relativitu demokratického zřízení v USA (černoši, indiáni) popíše rozdílné postavení Severu a Jihu a z toho plynoucí občanskou válku jako boj za demokratizaci společnosti analyzuje výsledky války jako předpoklad pro změnu USA v průmyslovou velmoc Občanská válka v USA Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Výchova demokratického člověka občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Z (mapa Severní Ameriky, válka Severu proti Jihu) OV (demokracie, svoboda jednotlivce, rasismus) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních

10 komunikace (prezentace vlastního názoru, vysvětlí nutnost otevírání Asie (reformy v Japonsku) Mimoevropský svět před I. světovou válkou Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Z (mapa světa, dnešní postavení Japonska a Číny) rozebere předchozí situaci, vychází z konzervativního vývoje Rakouska po roce 1848 určí projevy bachovského absolutismu (neoabsolutismus) a zváží jeho hodnocení, příp. porovná s metternichovským) vysvětlí vliv rakouských zahraničních neúspěchů na obnovení ústavnosti v Rakousku popíše diferenciaci české politiky (staročeši x mladočeši) a snahu o prosazování české kultury v 60. letech uvědomuje si výjimečnost hospodářské situace v Čechách vysvětlí podstatu dualismu i dopady na českou kulturu a politiku vysvětlí důvod neúspěchu fundamentálních článků jako porážku české státoprávní politiky porovná přístupy - pasivní i aktivní opozice, drobečková politika vyjmenuje základní politické strany tehdejší doby i jejich představitele vysvětlí úlohu T.G.Masaryka charakterizuje sociální dopady měnící se české společnosti Habsburská říše, česká společnost v 2. polovině 19. století občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Č (K. Havlíček B., Národní divadlo) TV (Sokol) HV (Hlahol, B. Smetana) OV (ústava, opozice, základní politické strany, sociální politika státu) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) charakterizuje jednotlivé směry uvede jejich projevy v architektuře, malířství, příp. literatuře vyjmenuje základní představitele, památky Realismus, umělecké slohy 19. století VV (projevy v architektuře, malířství, představitelé)

11 popíše postavení velmocí před I. světovou válkou, vznik bloků vysvětlí podstatu válečných konfliktů na konci 19. století a počátku 20. století: rusko - japonská, burská válka, balkánské války vysvětlí příčiny vytváření 2 nepřátelských bloků (Trojspolek x Trojdohoda) charakterizuje tuto válku jako válku moderní, totální, materiálovou vysvětlí příčiny konečného vítězství Dohody dá do souvislostí tuto válku a vznik samostatného Československa popíše příčiny, průběh a důsledky vzniku ČSR uvede představitele tohoto období (Masaryk, Beneš, Štefánik) Svět před první světovou válkou I. světová válka Vznik ČSR Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Z (mapa světa, koloniální systém) CH (bojové plyny) F (historie letectví) Z (mapa Evropy, světa) OV (národ, národní symboly, stát) Z (mapa ČR, vznik ČSR) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (práce s odborným textem, dobovými dokumenty) Historicko-literární exkurze po regionu severních Čech Teplicko Varvažov, Chlumec, Přestanou - bitva napoleonských válek 1813 Mstišov - obora, letohrádek Clary-Altringenů Osek - cisterciácký klášter Duchcov - barokní zámek Štola Starý Martin - historie těžby cínu Krupka - muzeum těžba cínu, historie Krupky, přírodovědná expozice rozvoj schopnosti poznávání psychohygiena kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy, komunikace, kooperace (projekt) Projekt Mapování Děčínska v podobě spolupráce se Z, B, IVT VV malíři O.Broggio, G.A.Corbellini, K.Škréta, A.Kern,L.Wilmann, J.K Liška, V.V.Reiner, B zvěř našich lesů obora Mstišov flora a fauna muzeum Krupka F - historie těžby cínu

12 PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák popíše uspořádání Evropy po válce vysvětlí úlohu Společnosti národů charakterizuje první republiku jako vzor demokracie v tehdejší střední Evropě vysvětlí principy parlamentní demokracie - parlament, koalice, prezident uvede příklady složitosti národnostní otázky uvede okolnosti, za kterých se daří extremismu pravicovému i levicovému vysvětlí podstatu totalitních režimů uvede do souvislostí krize ekonomické a politické s nástupem diktatur posoudí roli jednotlivce v dějinách uvede a objasní různý přístup ekonomů a politiků k řešení hospodářských krizí objasní, do jaké míry je válka důsledek neřešení problémů a krizí uvede společné rysy totalitních států objasní složitost vztahů mezi Čechy a Němci u nás vysvětlí národnostní problém Československa nejen jako problém Čechů a Němců vyvodí důsledky této doby pro dnešek (odsun, Benešovy dekrety, rozpad jednotného Československa) zdůvodní nepřijatelnost růstu nacionalismu v dnešní době zhodnotí příčiny krachu naší zahraniční politiky i s důsledky přesahující rok 1938 zdůvodní odpovědnost politiků vysvětlí, proč konec republiky neměl jen příčiny zahraničněpolitické objasní úlohu kultury jako prostředku boje proti fašismu Svět po 1. světové válce Československo po nástup totalitních systémů v Rusku, v Itálii a v ostatních státech světová hospodářská krize, možnosti řešení, její důsledky krize versaillského systému nástup nacismu a stalinismu Evropa a svět před válkou Československo ve 30.1etech a zánik demokratického Československa meziválečné umění občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie dané doby). lidské vztahy (spolupráce, tolerance, předsudky) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva, odstranění diskriminace) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Z - mapa Evropa a ČSR OV - mezinárodní organizace, formy vlády Č - meziválečná literatura VV/ HV - interpretace uměleckých projevů demonstruje zneužití techniky v druhé světové válce a jeho důsledky ocení odvahu lidí zapojených do odbojové činnosti zdůvodní odlišnost jednotlivých koncepcí odboje posoudí odpovědnost jednotlivce v souvislosti s tématem kolaborace či heydrichiády popíše obtížnost situace našich představitelů v emigraci v souvislosti s mnichovskou dohodou porovná situaci po první a druhé světové válce 2. světová válka protektorát Čechy a Morava domácí a zahraniční odboj holocaust válka v Evropě a ve světě občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Výchova k myšlení v evropských Č - meziválečná literatura HV - interpretace uměleckých textů Z - zeměpisné mapy OV - formy vlády

13 objasní problematiku holocaustu uvede důsledky fašismu a rasismu pro svět a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie v dané době). lidské vztahy (rovnocennost všech ras a kultur) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru, vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa uvede příklady střetávání obou bloků vysvětlí a zdůvodní euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce vysvětlí postavení rozvojových zemí objasní okolnosti vedoucí k válečným konfliktům prokáže základní orientaci v současných problémech světa Svět po druhé světové válce studené válka vznik vojenských a politických seskupení v rámci rozděleného světa totalita a demokracie krizové jevy (berlínská krize, kubánská krize, boj proti komunismus v Maďarsku a Polsku) proces dekolonizace ve světě: politické změny ve světě válečné konflikty Integrační procesy, pluralismus, kulturní globalizace světa občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a jsme Evropané (klíčové mezníky evropské civilizace) lidské vztahy (vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) Z - zeměpisné mapy Č - meziválečná literatura OV - formy vlády F - jaderná energie B - ekologické dopady na životní prostředí kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí

14 popíše okolnosti, za kterých došlo k odsunu Němců objasní jevy vedoucí k převratu 1948 vysvětlí příčiny a důsledky začleňování se do sféry vlivu SSSR na příkladech demonstruje život v totalitním Československu popíše okolnosti vedoucí k uvolnění politického a kulturního života ke konci šedesátých let na příkladech demonstruje život v období tzv.normalizace uvede na příkladech změny po roce 1989 Evropa a svět po roce 1945 ČSR v letech Československo v období totality reformační snahy (Pražské jaro) normalizace rok 1989 vznik ČR občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém principy demokracie jako formy vlády a Jsme Evropané (klíčové mezníky evropské historie). Z - zeměpisné mapy, politické a ekonomické změny v Československu po r. 1948, rozpad kolonií po 2. světové válce Č - meziválečná a poválečná literatura B - ekologické dopady na životní prostředí lidské vztahy (vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy) princip sociálního smíru a solidarity (lidská práva) kooperace a kompetice (rozvoj sociálních komunikace (prezentace vlastního názoru, Enviromentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova I. Sekaniny1804 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaujímá mezi předměty významné místo,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis 4. Hodinová dotace Dějepis 2 2 1 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV. Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS 5.5. 5.5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS: Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru. Vybavuje žáka znalostmi

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST (DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: DĚJEPIS

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST (DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: DĚJEPIS Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST (DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

Příloha č. 18 DĚJEPIS

Příloha č. 18 DĚJEPIS Žák se orientuje na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu, rozlišuje historické prameny, pojmenuje instituce, kde jsou prameny shromážděny, uvede konkrétní

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Dějepis je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dějepis

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Období: 2. období Počet hodin ročník: 33 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více