MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů"

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory. Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ verze 2.1. Verze: 2.1 Platná od ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření Registrační číslo projektu CZ / /0041 Název projektu Naše cesty k učení Celková výše finanční podpory v Kč Kč Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 07/2008 Monitorované období Začátek 1/3/2008 Konec 31/5/2008 Typ zprávy Průběžná X Závěrečná Žádost o platbu Ano X Ne Datum vypracování zprávy 7/6/ ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Příjemce Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 IČ Statutární zástupce/jméno a Mgr. Pavel Říha, ředitel školy příjmení, funkce Zhotovitel zprávy Jméno a příjmení Zdeňka Obrdlíková Telefonní číslo/fax , / Strana 1 z 14

2 A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY Číslo klíčové aktivity 1. Vzdělávání učitelů podpora celoživotního učení V tomto období probíhaly individuální semináře ke klíčovým kompetencím učitelů, začleňování průřezových témat, školení se zúčastnil celý řídící tým. 1. března se zúčastnila paní učitelka Lucie Macháčková konference anglického jazyka v Brně března absolvovala paní učitelka Matějíčková 26 hodinový seminář Jak vyučovat o holocaustu. Seminář se konal ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽM v Praze a Památníku Terezín března se zúčastnil pan učitel Srbecký celostátní konference učitelů ZŠ a SŠ v Novém Městě na Moravě. Seminář Jak napsat žádost? pořádalo vzdělávací zařízení akta s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Semináře proběhly v Brně ve dvou cyklech absolvovala jednodenní seminář paní učitelka Obrdlíková, dvoudenního praktického semináře se zúčastnil ještě navíc pan učitel Nekvinda a asistentka projektu paní R. Matoušková. 21. dubna se paní učitelka Waldhauserová zúčastnila semináře Motivační techniky ve výuce zeměpisu, NIDV Brno. Školení mělo za cíl seznámit zúčastněné s různými motivačními technikami a hrami, které se snaží vtáhnout žáka aktivně do výuky zeměpisu dubna se paní učitelka Waldhauserová zúčastnila semináře Enviromentální výchova ve školním vzdělávacím programu, seminář organizovalo školské zařízení pro enviromentální výuku - Lipka. 29. dubna 2008 se uskutečnil seminář Krizové situace ve výuce, aneb vím, co udělám, když... Zúčastnil se ho pan učitel Hotař, expert na průřezové téma Multikulturní výchova. V průběhu dubna až června 2008 se paní učitelka Jelínková zúčastnila e-learningového kurzu Příprava a tvorba projektu, který pořádal Národní institut dalšího vzdělávání. Seminář Agrese a agresivita u dětí a mládeže se konal 15. dubna 2008 v prostorách MŠMT. Zúčastnili výchovné poradkyně Hažmuková a Průchová. Strana 2 z 14

3 Podpora vzdělávání byla poskytnuta 13 pedagogům. Do května obdrželo osvědčení 11 pedagogů. 1. března se zúčastnila paní učitelka Lucie Macháčková konference anglického jazyka v Brně. 3. března V. Nekvinda připravil pro osm kolegů seminář využití interaktivní tabule ve výuce (předání zkušeností ze školení v prosinci) ve škole máme umístěny již čtyři tabule, používají se v jednotlivých předmětech i v projektech března absolvovala paní učitelka Matějíčková 26 hodinový seminář Jak vyučovat o holocaustu. Seminář se konal ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽM v Praze a Památníku Terezín. Získala materiály k výuce a odkazy na literaturu a další projekty zabývající se židovskou otázkou března se zúčastnil pan učitel Srbecký celostátní konference učitelů ZŠ a SŠ Letošní ročník byl věnován zejména Multimediální a mediální výchově předvedeno bylo televizní vysílání s účastníky konference. Představeny byly multimediální prezentace žáků a elektronický deník. Zajímavá byla témata k dokumentaci různých školních i volnočasových aktivit. Část konference byla věnována i 3D aplikacím. Přínosem byly i diskusní přestávky, kdy si učitelé mohli předávat zkušenosti ze svých škol. Seminář Jak napsat žádost? pořádalo vzdělávací zařízení akta s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Semináře proběhly v Brně ve dvou cyklech absolvovala jednodenní seminář paní učitelka Obrdlíková, dvoudenního praktického semináře se zúčastnil ještě navíc pan učitel Nekvinda a asistentka projektu paní R. Matoušková. Cílem vzdělávacího projektu je osvojení si vědomostí a dovedností v oblasti získávání peněz formou sponzorství, osvojení si základních principů v jednání se sponzory a získat dovednosti v oblasti získávání peněz formou grantů dubna se paní učitelka Waldhauserová zúčastnila semináře Enviromentální výchova ve školním vzdělávacím programu, seminář organizovalo školské zařízení pro enviromentální výuku - Lipka. V semináři byla představena činnostní výuka ve škole i v přírodě v návaznosti na region a ekologii místní krajiny. Věnoval se metodám a forem práce, při nichž se u žáků formuje citová vazba k přírodě i vnímání složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Poznatky budou využity ve vzdělávacím oboru přírodopis, svět práce i v projektu PřiVýDěj se uskutečnil seminář Krizové situace ve výuce, aneb vím, co udělám, když... Zúčastnil se ho pan učitel Hotař, expert na průřezové téma Multikulturní výchova. Lektorka Mgr. M. Linhartová hovořila: a) o problematickém chování některých žáků - provokující, agresivní, odmítající pracovat,... b) o problematickém chování třídy - provokující, odmítající pravidla, nespolupracující,... c) o základních potřebách žáka d) o postojích učitele k výše zmíněným problémům V závěru semináře proběhla diskuze, účastníci se shodli na dalším uspořádání semináře, který by měl pomoci učitelům řešit konkrétní modelové situace, kterým jsou vystaveni v přímé pedagogické praxi. Všichni účastníci obdrželi definice a charakteristiky problematického chování žáků. Strana 3 z 14

4 Motivační techniky ve výuce zeměpisu, NIDV Brno, , účastník J. Waldhauserová. Školení mělo za cíl seznámit zúčastněné s různými motivačními technikami a hrami, které se snaží vtáhnout žáka aktivně do výuky zeměpisu. Byly představeny různé typy vědomostních soutěží, doplňovaček, skrývaček atd., které jsou uzpůsobené nejen k opakování získaného učiva, ale vzhledem k tomu, že si žáci sami připravují otázky, vedou i k samostatnému vyhledávání informací a rozvíjí zeměpisnou představivost a orientaci na mapě. Dále jsme byli seznámeni s celoroční motivační strategií studijní smlouva, která žáky aktivizuje v tom, že si sami určí známku, které by chtěli dosáhnout a je pak na nich, jestli dosáhnou na požadovaný minimální limit bodů, které potřebují k získání této známky. Kromě běžných známek jsou bodovány i výsledky třídních soutěží, vlastní práce v hodině, úprava sešitů, vlastní tvůrčí práce (příprava soutěží, doplňovaček, pexes, mapek atd.). Tím mají možnost získat vztah k předmětu i slabší žáci, kteří jinak selhávají v běžné klasifikaci. Hodnocení semináře Agrese a agresivita u dětí a mládeže, kterého se zúčastnili výchovné poradkyně Hažmuková a Průchová. Seminář se konal 15. dubna 2008 v prostorách MŠMT v Karmelitské ulici v Praze 1. Mezi nejzajímavější příspěvky patřila přednáška PaedDr. Z. Martínka, velmi kladně byla účastníky hodnocena brožura, kterou jsme obdrželi při vstupu do sálu a která přehledně shrnuje hlavní body tématu. Podnětné bylo i zařazení příspěvků dr. B. Mardešičové, ředitelky ZŠ J. Seiferta v Praze 3, která uváděla mnoho příkladů ze své pedagogické a ředitelské praxe. I další témata byla zajímavá, např. problematika domácího násilí, i když na ně nebylo tolik času, kolik by si zasloužila. Z hodnocení je zřejmé, že se učitelé naučili využívat prostředků z projektu na vlastní vzdělávání. Sami si vyhledávali vhodné semináře, zakládali anotace a osvědčení do portfolií a předávali svoje zkušenosti ostatním kolegům. Dokumentací projektu si učitelé zvykli i na hodnocení jednotlivých aktivit. Příloha č. 13: Osvědčení z jednotlivých seminářů (11x) Potvrzení účasti na konferenci Aj Anotace e-learningového kurzu Příprava a tvorba projektu (I. Jelínková) Prezenční listina semináře - využití interaktivní tabule ve výuce Strana 4 z 14

5 Číslo klíčové aktivity 2. Řízení a koordinace projektu Březen Týden od Seminář interaktivní tabule ve výuce Jednotlivé projekty Svět práce (zajištění aktivit, podniku, rodičů, Úřadu práce, pozvánka pro rodiče, publicita, spolupráce s TU a garantem 6. roč., dokončení manuálu) PřiVýDěj zajištění výjezdu Nové projekty pro 7. roč. stručná charakteristika projektu Schůzka realizačního týmu práce s žákovským portfoliem a portfolia učitelská organizace projektu Svět práce seznámení s místem a programem výjezdu 28. a Realizace projektu Svět práce Výjezd realizačního týmu revize učitelského portfolia nové projekty pro 7. roč Spolupráce se školní psycholožkou (vztahy, projekt, skupina, kooperativní učení) Duben Týden od Grafická stránka publikace a jazyková korektura (2.4.) Počátek přípravy fotoknihy pro žáky a fotoknihy projektu Příprava reprezentačního kalendáře Plán výjezdu žáků + výstup Vytvoření zpětné vazby projektu PřiVýDěj Konzultace dokončování výstup do publikace PT Jitce Svět práce dokončení manuálu PřiVýDěj dokončení realizovaných bloků Podklady pro kliprámy dohodnutí schůzky s Renatou Schůzka realizačního týmu konkretizace pozvánky na závěrečnou konferenci odevzdání podkladů k PT J. Salátové příprava konference Příprava konference Strana 5 z 14

6 Květen Týdny od od Grafická stránka publikace fotokniha pro žáky a fotokniha projektu Příprava reprezentačního kalendáře Konkrétní úkoly výjezdu žáků + forma výstupu (plátek) Vytvoření zpětné vazby projektu PřiVýDěj Tvorba posterů (kliprámy) Naše cesty k učení Portfolio žáků příprava prezentace Výstup do publikace PT J. Salátové PřiVýDěj dokončení realizovaných bloků Příprava konference organizace, odeslání pozvánek Schůzka realizačního týmu s konzultantem projektu J. Kotalem Přípravy na závěrečnou konferenci Úkoly dle programu konference Zajištění konference (anketa, občerstvení, příprava, výzdoba tříd, příprava a výzdoba IC) Schůzka realizačního týmu shrnutí příprav na závěrečnou konferenci Závěrečná konference konference pro pedagogickou veřejnost konference pro rodiče kulatý stůl Schůzka realizačního týmu - hodnocení konference Výjezd žáků PřiVýDěj Řídícímu týmu se podařilo rozplánovat jednotlivé aktivity a činnosti tak, aby: byly dokončeny veškeré aktivity se žáky byly dokončeny manuály a připravena publikace k tisku i s konzultací J. Kotala proběhly zdárně přípravy a realizace konference s účastí veřejnosti byla zpracována veškerá dokumentace a naplněna publicita projektu bylo možno navázat na získané zkušenosti a připravit se na tvorbu dalšího projektu, který by se zaměřil na větší počet žáků Přílohy č. 13 Pozvánka, Přihláška, Prezenční listina výjezdu učitelů a program Dohoda o pracovní činnosti J. Rychnovská (navýšení počtu hodin od dubna) Objednávky autobusu a zajištění penzionu Strana 6 z 14

7 Číslo klíčové aktivity 4. Aktivní zapojení žáků 6. ročníku Práce s portfolii: protřídění portfolií a výběr fotografií do fotoknihy prezentace portfolia - M. Kovářová Svět práce: exkurze a volitelné aktivity pro žáky prezentace rodičům PřiVýDěj 4. a 5. blok aktivit pro žáky příprava úkolů na výjezd žáků konkrétní výstup žáků na konferenci příprava na závěrečné hodnocení osvědčení pro žáky Konference vystoupení žáků a prezentace výsledků žáků celého projektu ve třídách Práce s portfolii: protřídění portfolií třídní učitelky zajistili, nedaří se s nimi pracovat v každém předmětu, je třeba se na práci s portfolii věnovat nadále prezentace portfolia, zejména vysvětlení jeho významu připravila se žáky paní učitelka M. Kovářová Svět práce: exkurze proběhly dle plánu, žáci na ně byli připraveni volitelné aktivity pro žáky splnili požadavek aktivního zapojení žáků i rozvoj pracovní klíčové kompetence vyhotovení výrobku podle návodu a naopak popis postupu prezentace rodičů se zúčastnilo 18 rodičů, přípravu a prezentaci hodnotili kladně, mrzí nás, že prezentovat svoje povolání se rozhodli pouze 2 rodiče, za klad považujeme navázanou spolupráci s personálním oddělením firmy Bosch článek o projektu byl zveřejněn v květnovém čísle Moderního vyučování PřiVýDěj 4. a 5. blok aktivit pro žák příprava úkolů na výjezd žáků z důvodu plné kapacity na Chaloupkách, každá třída zvolila jiný typ výjezdu a splnění úkolů PřiVýDěje (vyhodnocení proběhne v červnu) paní učitelka Žáková vystoupila s dětmi na konferenci s dramatizací řeckých báje, ve třídách pak žáci představili na posterech, výrobcích, hodnotících listech i pomocí počítačové prezentace výsledky z jednotlivých bloků Konference vystoupení žáků a prezentace výsledků žáků bylo zaměřeno zejména nové prvky,které se snažíme do výuky prosazovat: portfolio, začleňování průřezových témat a aktivní zapojení žáků Příloha č. 13: Prezenční listiny žáků Objednávky výjezdu žáků Strana 7 z 14

8 Číslo klíčové aktivity 5. Vytvoření manuálů pro 7. ročník Dokončení do publikace charakteristiky projektů, příprava všech podkladů na výjezd učitelů Využíváme zkušeností z vytváření loňských projektů. Učitelé dokáží již samostatně v týmech spolupracovat a odevzdávat kvalitnější výstupy. Předpokládáme, že projekt bude vcelku naplněn. Nyní se budeme soustředit na přípravu realizace projektů pro žáky v 7. ročníku. Číslo klíčové aktivity 6. Zajištění podnětného materiálního V rámci rozpočtu jsme se snažili doplnit odbornou literaturu, dle požadavků jednotlivých vedoucích týmů i expertů na průřezová témata. Vzhledem k tomu, že někteří vyučující čekali na konkrétní materiály po školeních a nebo materiály nové odpovídající RVP, čerpání prostředků bylo posunuto do května a června. Všechny materiály slouží učitelům v informačním centru školy. Číslo klíčové aktivity 7. Publikace Dokončení publikace: kontrola jednotlivých manuálů spolupráce s grafikem, jazyková korektura, kontrola a hodnotící listy Přiváděje konzultace výstupů a doporučení s J. Kotalem Paní učitelka J. Salátová připravila s vedoucími týmu a řídícím týmem materiál k revizi konzultantovi projektu J. Kotalovi. Setkání proběhlo v přátelské, ale velmi pracovní atmosféře, kde jednotliví vedoucí svoje projekty prezentovali a poté odpovídali na dotazy panu Kotalovi a objasňovali své kroky. Některá doporučení se objeví v publikaci. Všechny výstupy již zpracovává grafik paní Andrea Kubišová ve spolupráci s V. Nekvindou a firmou Jiprint, která bude publikaci tisknout. Paní učitelka Hodálová provádí od dubna jazykové úpravy. Na kontrole výstupů z PřiVýDěje spolupracuje od dubna zkušená učitelka přírodopisu paní I. Bartesová. Příloha č. 13: Dohody o provedení práce Mgr. I. Barterové a Mgr. M. Hodálové Strana 8 z 14

9 Číslo klíčové aktivity 8. Výměna zkušeností 27. března proběhla schůzka škol, které získaly podporu Evropského sociálního fondu V rámci závěrečné konference 21. května proběhla výměna zkušeností s realizací ŠVP a čerpáním prostředků EU. 27. března proběhla schůzka škol, které získaly podporu Evropského sociálního fondu. Schůzku svolala Základní škola Třebíč, Na Kopcích Za naši školu se setkání zúčastnil ředitel školy Mgr. P. Říha a zástupci ředitele Z. obrdlíková a V. Nekvinda. Cíle setkání bylo předat si zkušenosti v oblasti čerpání finančních prostředků a možnost další spolupráce. Závěrečné konference 21. května 2008 se na naší škole zúčastnili učitelé základních a středních škol našeho kraje. Diskuse se vedla zejména o realizaci ŠVP, změnách, které je třeba udělat a jakým směrem pokračovat v modernizaci výuky. Druhá část byla věnována projektům a čerpání prostředků, které jsou již vyhlášeny ve výzvě našeho kraje Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příloha č. 13: Pozvánka na schůzku v Třebíči Číslo klíčové aktivity 9. Propagace a publicita Propagace projektu směřuje nyní k hodnocení výsledků: internetové stránky časopis Moderní vyučování konference - prezentace před rodiči a pedagogickou veřejností prezentační kalendář tvorba fotoknih internetové stránky jsou aktualizovány pravidelně, podle konaných aktivit v časopise Moderní vyučování byl představen projekt Svět práce na konferenci jsme představili školu a výsledky projektu rodičům, pedagogické veřejnosti i zástupcům Školské rady, zástupcům zřizovatele z Magistrátu města Jihlava i zástupcům Kraje vysočina prezentační kalendář ukazuje výsledky projektu a představuje plán do dalšího školního roku (podmínky byly projektem nastaveny) jako dokumentace pro žáky i učitele byly připraveny podklady pro fotoknihy připravena je zpráva do Jihlavských listů, případně Učitelských novin o přínosu projektu Příloha č. 13: Kopie článku v moderním vyučování Strana 9 z 14

10 Číslo klíčové aktivity 10. Konference Závěrečná konference proběhla dne 21. května Příloha č. 13: Pozvánka na konferenci Program konference Prezenční listiny Závěrečná konference proběhla jako slavnostní završení projektu a zejména prezentace výsledků. Význam spatřujeme v propagaci školy na veřejnosti, k prezentaci práce školy rodičům, možnost vystoupení žáků, shrnutí práce a dokumentace činnosti učitelů a v neposlední řadě jako výměnu zkušeností a možnost setkání učitelů z jiných škol. Příloha č.13: Prezenční listiny Počítačová prezentace konference na CD 4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU Veškeré kroky realizace projektu jsou zahrnuty v jednotlivých klíčových aktivitách projektu. 5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU Číslo klíčové aktivity 1. Vzdělávání učitelů podpora celoživotního učení Období realizace klíčové aktivity 06/2008 Popis a cíl klíčové aktivity Dokončení internetových kurzů: I. Jelínková Příprava a tvorba projektu, NIDV, duben červen 2008 H. Hažmuková, M. Průchová kurz Scio, březen květen 2008 Bohužel pro nedostatek zájemců byl zrušen seminář J. Waldhauserové Environmentální výchova, NIDV, červen 2008 Strana 10 z 14

11 Číslo klíčové aktivity 2. Řízení a koordinace projektu Období realizace klíčové aktivity 06/2008 Popis a cíl klíčové aktivity červen Týden od PřiVýDěj výstupy z výjezdu Dokončení fotoknihy pro žáky Dokončení fotoknihy projektu Dokončení zpětné vazby projektu PřiVýDěj Zpráva do tisku (Jihl., MoVy,Un, NJR) Příprava realizace projektů na nový školní rok Nezávislí TěloRob Veletrh Svět práce Schůzka s rodiči budoucích žáků 6. a 7. ročníků Analýza a následné podklady pro nový projekt (udržitelnost projektu) Zhodnocení výstupů do monitorovací zprávy Dotazník pro učitele (zpětná vazba do MZ) Závěrečná schůzka realizačního týmu poděkování Závěrečná monitorovací zpráva Číslo klíčové aktivity 4. Realizace pro 6. ročník Období realizace klíčové aktivity 06/2008 PřiVýDěj výstupy z výjezdu Dokončení fotoknihy pro žáky Dokončení zpětné vazby projektu PřiVýDěj Číslo klíčové aktivity 6. Zajištění podnětného materiálního Období realizace klíčové aktivity 06/2008 Doplnění odborné literatury dle žádanek učitelů. Strana 11 z 14

12 Číslo klíčové aktivity 7. Publikace Období realizace klíčové aktivity 06/2008 Popis a cíl klíčové aktivity Manuály: - doplnění recenzí J. Kotala - dokončení odborné, grafické a jazykové úpravy Manuálů - tisk a vazba Publikace: - doplnění recenzí J. Kotala - dokončení odborné, grafické a jazykové úpravy - úvod a závěr - vydání publikace Číslo klíčové aktivity 8. Výměna zkušeností Období realizace klíčové aktivity 06/2008 Popis a cíl klíčové aktivity Spolupráce se ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou - příprava výjezdu učitelů - KONFERENCE Číslo klíčové aktivity 9. Propagace a publicita Období realizace klíčové aktivity 06/2008 Popis a cíl klíčové aktivity - připravena je zpráva do Jihlavských listů, případně Učitelských novin o přínosu projektu - aktualizace internetových stránek 6. PUBLICITA Popis zajištění publicity a informování o projektu Kromě aktivit popsaných v klíčové aktivitě č. 9 byly o projektu podporované ESF informováni všichni zaměstnanci školy na nástěnce ve sborovně školy. Vyzdobena byla i kancelář projektu (U kulatého stolu). Všichni návštěvníci školy jsou informováni samolepkou a plakátem na vchodových dveřích školy. Samolepkou ESF byly označeny i notebooky a desky na portfolia učitelů. Každá prezentace, prezenční listiny a dokumentace je opatřena logy ESF, EU a logem našeho projektu. Strana 12 z 14

13 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů Jazyková a odborná konzultace při vydání publikace. Popis opatření na odstranění těchto problémů Od dubna spolupracuje s paní učitelkou Salátovou paní učitelka Hodálová, která provádí pravopisné i stylistické korektury. S paní učitelkou Klegovou na odborné stránce spolupracuje od dubna paní učitelka Bartesová, která kontroluje správnost projektu po odborné stránce. 8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených zadávacích řízení Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených zadávacích řízení Ano Ne X Ano Ne X Poznámky Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy v Přehledu uzavřených zadávacích řízení. 9. VEŘEJNÁ PODPORA Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne X Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč v EUR Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne X Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis. 10. KONTROLY Kontrola provedená v monitorovaném období Ano Ne X Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Datum kontroly Číslo kontroly Závěry kontroly Nápravná opatření splněna Ano Ne Částečně Nebyla uložena Poznámky Strana 13 z 14

14 11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Formální změny v monitorovaném období Od dubna spolupracuje s paní učitelkou Salátovou paní učitelka Hodálová, která provádí pravopisné i stylistické korektury. S paní učitelkou Klegovou na odborné stránce spolupracuje od dubna paní učitelka Bartesová, která kontroluje správnost projektu po odborné stránce. Paní Rychnovské byla zrušena dohoda o provedení práce a sepsána dohoda o pracovní činnosti z důvodu navýšení počtu hodin k vykonávání role v projektu Ekonomická účetní projektu. Věcné změny v monitorovaném období V tomto monitorovacím období žádné věcné změny nenastaly. Změny rozpočtu v monitorovaném období Byly popsány v žádosti o změnu rozpočtu. V kapitole 1. došlo k přesunu prostředků z odborného personálu do položky na administrativní a pomocný personál. V jednotlivých položkách odborného personálu došlo ke změnám vzhledem k změnám v pedagogickém sboru. V položce Garant 6. ročníku byl navýšen vzhledem k činnostem, které byly třeba v souvislosti se zajištěním všech aktivit učinit, navíc došlo také ke změně pracovníka, paní učitelka Krejčíková odešla na mateřskou dovolenou. Potřebu zahájení činnosti Garanta již od počátku jsme zdůvodnili v monitorovací zprávě na začátku projektu. Méně prostředků na členy jsme vyčerpali z důvodu nezapojení některých kolegů do projektu. V týmech byla práce rozdělena tak, aby byl projekt naplněn podle plánu. Kapitolu č. 2. se nám nepodařilo vyčerpat, na výjezdy většinou vyjížděli kolegové i v pracovní době, cestovní příkazy spojené s výjezdem byly řešeny rozpočtem školy. Zbytek kapitoly přesouváme do kapitoly č. 5 Služby, položka na vytvoření propagačního kalendáře, který bude informovat o pokračování aktivit projektu i po jeho skončení. V kapitole č. 5 došlo k přesunu i mezi jednotlivými položkami, nevyčerpané prostředky byly též přesunuty do nové položky PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Z důvodu změny rozpočtu jsme požádali o změnu rozpočtu k 30. dubnu Změna byla potvrzena Rozhodnutím č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č / , který byl podepsán statutárním zástupcem Mgr. P. Říhou Strana 14 z 14

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více