Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 638/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel

2 Úvod Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona 561/2004 Sb., 10. Tato Výroční zpráva je zpracována jednak pro vlastní potřebu DDŠJ, jednak pro potřeby OŠMT Krajského úřadu Olomouckého kraje, který si ji žádá. Struktura VZ není přesně podle Vyhlášky 15/2005 Sb., 7, odst.1), poněvadž osnova je přizpůsobena ZŠ, SŠ a VOŠ. Práce v DDŠJ se liší od práce škol, proto jsme použili naši strukturu, která nám vyhovuje. Základní údaje Název dle zřizovací listiny: Sídlo: Právní forma: IČO: IZO: Zřizovatel: Ředitel: Rada školy: Součásti: Odloučená pracoviště: Telefon: Fax: Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a U Sportovní haly 1a, Olomouc Příspěvková organizace Olomoucký kraj Mgr. Dalibor Křepský Není Školní jídelna, IZO Nejsou , ředitel, ředitel Personální obsazení vedoucích funkcí: Vedoucí vychovatel, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Pašek Zástupce ředitele pro ekonomiku: Marta Koppová Vedoucí školní jídelny: Jana Nemerádová Vedoucí směn: Bc. Alena Urbášková a PaedDr. Miluše Vrbová Kmenoví vychovatelé jednotlivých rodinných skupin: Mgr. Hana Kušová, Zdeněk Drábek, Mgr. Petr Němec, DiS., Mgr. Petr Gardelka, Bc. Alena Urbášková, Mgr. Veronika Kudrnová. 3. Náplň činnosti DD Dětský domov a ŠJ vykonává soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a to podle Zák. 109/2002 Sb. a Vyhl. č. 438/2006 Sb. v platných zněních. Děti byly přijímány do DDŠJ výhradně prostřednictvím místně příslušného diagnostického - DDÚ a SVP v Olomouci na Sv. Kopečku chlapci a dívky, kteří nedokončili doposud povinnou školní docházku. Od 2014 po účinnosti nového Občanského zákoníku jsou děti přijímány výhradně na základě předběžného opatření nebo rozsudku soudů. Děti byly rozděleny do 6 rodinných skupin. DD má kapacitu 48 dětí. Výchovně vzdělávací program DD byl soustředěn do 3 oblastí: příprava na vyučování, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu do samostatného života a 3. účelné využívání volného času. Zejména rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dětí pokládáme za nejdůležitější oblast naší práce. Jsou zpracovány Programy rozvoje osobnosti jednotlivých dětí. Na školní rok byl zpracováván Roční plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok i Školský vzdělávací program DDŠJ. Zároveň plníme Minimální preventivní program pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

3 DDŠJ usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí, umožňuje plánované i neplánované návštěvy rodičů v DDŠJ. Na druhé straně právně volné děti navrhuje OSPOD ihned na umístění do náhradní rodinné péče. Děti jsou v soustavné péči psycholožky DD, externě spolupracujeme s pedopsychiatrem MUDr. Lindnerovou, pedopsychiatrem MUDr. Rozsívalovou z PL ve Šternberku a neuroložkou MUDr. Ferencovou. 4. Statistické údaje Údaje o dětech: Seznam dětí, které byly v evidenci DDŠJ ve školním roce alespoň jeden den: evidenční stav dětí k : evidenční stav dětí k : přijaté děti: propuštěné děti: z toho: zrušení ÚV: konec přípravy na povolání v plnoletosti: přemístění do jiného DD: přemístění do DDÚ, DDŠ nebo VÚM: odchod do NRP (adopce, pěst.péče): plnoletost: zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany klienta: zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany DDŠJ: nejmenší počet dětí během školního roku: největší počet dětí během školního roku: počet tzv. člověkodnů v DD: ná naplněnost DDŠJ: ,65 Přijaté děti během školního roku: Propuštěné děti během školního roku: Věkové složení dětí k s nástupem do u k předškolní věk (MŠ): 4 mladší školní věk ( až 5. třída): 12 starší školní věk (6. až 9. třída): 11 VŠ, VOŠ: 5 SŠ, SOU, OU: 16 Ostatní: 0 Plnoletých dětí jsme měli k v DDŠJ celkem 10. Úrazy: Počet registrovaných a odškodněných úrazů dětí: 5 s celkovým plněním ,- Kč. Počet registrovaných pracovních úrazů zaměstnanců: 1 s odškodněním 2 400,- Kč. Údaje o zaměstnancích:

4 Všichni zaměstnanci DDŠJ jsou plně kvalifikovaní pro svou funkci. Všichni pedagogové vyhovují vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Počet pedagogických pracovníků: cca 23,44 Rozpočtovaný přepočtený stav pedagogických pracovníků na r. 2014: 24,87 Počet nepedagogických pracovníků: cca 7,11 Rozpočtovaný přepočtený stav nepedagogických pracovníků na r. 2014: 8,73 Počet pedagogických pracovníků s magisterským VŠ vzděláním: 10 Počet pedagogických pracovníků s bakalářským VŠ vzděláním: 2 Počet pedagogických pracovníků s vyšším odborným vzděláním: 0 Počet pedagogických pracovníků s úplným pedagogickým středoškolským vzděláním: 5 Počet pedagogických pracovníků s úplným nepedagogickým středoškolským vzděláním: 2 Počet pedagogických pracovníků se středním vzděláním: 3 Počet pedagogických pracovníků se základním vzděláním: 1 Nejmenší praxe pedagogického pracovníka: 1 rok Nejdelší praxe pedagogického pracovníka: nad 30 let Počet dětí (podle max. kapacity DD) na jednoho pedagogického pracovníka: 2,05 Počet dětí (podle max. kapacity) na jednoho nepedagogického pracovníka: 6,75 Počty pedagogických zaměstnanců a počet nepedagogických zaměstnanců je orientační, poněvadž je rozpočtován a vyhodnocován vždy za hospodářský kalendářní rok. Uvádíme proto čísla ze statistického výkazu P 1-04 k Počet dětí na jednoho zaměstnance vychází z ného počtu dětí za školní rok. Seznam zaměstnanců, kteří ve školním roce 2013/2014 pracovali v DDŠJ: Funkce ředitel vedoucí vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel psycholožka psycholožka asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele Mgr. Dalibor Křepský Mgr. Vladimír Pašek Zdeněk Drábek Mgr. Petr Gardelka Mgr. Petr Němec, DiS. Mgr. Ivana Kvapilová Mgr. Hana Kušová Olga Mikšová Mgr. Blanka Nemčeková Eva Nováková Vladislav Novosad Mgr. et. Bc. Robert Pokorný Jiřina Švecová Bc. Alena Urbášková Věra Vojtková PaedDr. Miluše Vrbová Mgr. Luděk Doležel Mgr. Veronika Kudrnová Bc. Adéla Konečná Mgr. et Mgr. Radmila Navrátilová Mgr. Veronika Pirliomov Marie Balážová Vanda Zlámalová Hana Štěpánová Jarmila Dvořáková Irena Navrátilová Radka Hurtová Poznámka mateřská dovolená mateřská dovolená částečný úvazek na zástupy mateřská dovolená

5 asist. vychovatele ošetřovatel ošetřovatelka samost. kuchařka samost. kuchařka ved. škol. jídelny samost. kuchařka ekonomka sociální pracovnice údržbář dozor nad dětmi doučování dětí Aj canisterapie doučování dětí Aj dozor nad dětmi dozor nad dětmi dozor nad dětmi dozor nad dětmi výuka hry na bicí kuchařka výzdoba DD mzdová účetní dozor nad dětmi Radovana Krejčí Tomáš Kopp Miloslava Stavinohová Jana Marešová Anna Ambrosová Jana Nemerádová Irena Podzimná Marta Koppová Eva Hanzlíková Antonín Zahrada Hana Hurtová Bc. Regina Lipusová PhDr. Lenka Slámová Barbora Pintová Bc. Marek Dolák Bc. Markéta Šubová Bc. Monika Hájková Kateřina Plháková Aleš Slaměník Jiřina Demlíková Veronika Šípková Eva Drábková Adéla Ďásková částečný úvazek na zástupy DPP jen o prázdninách DPP DPP DPP DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP DPP DPP DPP DPP jen o prázdninách 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy a) Školy, které děti navštěvovaly ve šk. roce: * ZŠ Olomouc Řepčín * ZŠ 8. května, Olomouc * ZŠ Demlova, Olomouc * ZŠ Olomouc, Demlova Černovír, Olomouc * ZŠ Zeyerova, Olomouc * ZŠ prof. Matějčka, Olomouc Řepčín * SŠ Sv. Kopeček * SŠ obchodu a služeb, Štursova, Olomouc * SŠ polytechnická, Rooseveltova, Olomouc * SŠ zdravotnická, Olomouc * ZŠ logopedická, Olomouc * MŠ Olomouc Černovír * MŠ Na Trati * MŠ při DC Ostrůvek, Mošnerova * SŠ řezbářská, Tovačov * SOU Velký Újezd * Pedagogická fakulta UP v Olomouc * Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín * CMTF UP Olomouc * Střední pedagogická škola, Přerov * Univerzita Jana Amose Komenského, Praha b) Prospěch: Průměry známek jednotlivých dětí, které ukončily školní rok v péči DDŠJ podle druhu škol:

6 Základní škola: stupeň (-5. třída) stupeň (6.-9. třída) ,29 1,5 1,0 1,0 1,29 1,63 1, ,06 1,79 1,64 1,71 1,93 2,5 1,87 2,0 2,15 2,47 Základní škola s osnovami zvláštní školy: stupeň (-5. třída) stupeň (6.-9.) třída ,0 1,85 4. nást. XY odmaturoval s em 3, XY odmaturovala s em 3,25. 2,07 1,79 2,29 1,93 1,71 3,2 Střední školy, maturitní obory:

7 SOU: ,25 1,36 3,42 1,69 2,69 1,86 2,27 2,36 Pavel Harna vykonal závěrečné zkoušky s em 2,83. Kateřina Matysková vykonala závěrečné zkoušky s em 3,0. OU: 2,7 1,92 4. opak. 1,89 2,43 2,92 VŠ: Výsledky přijímacího řízení na střední školství, nástavby, VOŠ, VŠ a JŠ: * XY SŠ technická a obchodní, Kosinova, maturitní obor * XY Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, učební obor obráběč kovů * XY po závěrečných zkouškách na SOU byl přijat do u maturitního oboru na stejné škole * XY VOŠ sociální a teologická Dorkas, obor Sociální a diakonická práce sociální práce a sociální pedagogika * XY SŠ obchodu a služeb, Štursova, Olomouc učební obor kadeřnice, o prázdninách se rozhodla, že na obor nenastoupí a odejde z péče DD * XY VŠ Unicorn College v Praze. c) Chování: Žádné dítě neobdrželo na konci školního roku snížený stupeň z chování. Žádné dítě se nedopustilo trestného činu nebo přestupku, který by vyšetřovala PČR. Během školního roku byly zaznamenány pozitivní testy na návykové látky u XY. Případy požívání alkoholu nezletilci se objevily u XY. K útěku po dobu školního roku došlo opakovaně u XY. Pravidelně kouří k cca 10 dětí, některé jsou ve fázi experimentování. DDŠJ mělo a má vypracovaný Minimální preventivní program boje s negativními jevy v chování dětí. Ten prakticky plní beze zbytku, spolupracuje s řadou institucí, pořádá pro děti řadu akcí. DDŠJ má vypracovaný Manuál opatření při zjištění patologických jevů v chování dětí. Aktivity, event. organizace, se kterými jsme v rámci plnění programů rozvoje osobnosti a minimálního preventivného programu spolupracovali na akcích pro děti:

8 ISIS občanské sdružení na pomoc pěstounským rodinám víkendový a týdenní pobyt několika dětí Akce YMCA O.s. Dobré místo pro život Handicap rallye Sdružení D dvouletý program Multikulturalita - ARPOK Víkend řemesel Mgr. Gardelka Dopravní hřiště MMO Venčení psů z útulku. Canisterapie Dr. Slámová Cyklistický putovní výlet Mgr.Gardelka Cesta do školy - Bezpečná Olomouc Základy kurzu sebeobrany Mgr. Kozák E-bezpečí Mgr. Krejčí Zubní hygiena studenti LF Finanční gramotnost - ČS 6. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích Děti byly maximálně podporovány při výběru zájmových útvarů ve školách, ale zejména mimo ně. Děti v různém počtu navštěvovaly v rámci DDŠJ i mimo něj tyto kroužky a zájmové útvary: * keramika v DDŠJ * Popová škola v DDŠJ * dramaterapie v DDŠJ * ZUŠ obor hudební kytara * ZUŠ obor hudební - bicí * pěvecké sbory BoDo centra * kroužek křesťanského sdružení YMCA * taneční keoužek * kopaná * kroužek Sboru dobrovolných hasičů * horolezectví * plavecká příprava * zápas * atletika * jezdectví DDŠJ patří mezi pravidelné návštěvníky Moravského divadla, a to na představeních všech žánrů. Malé děti navštěvují dětská představení, větší děti dle vlastního výběru operu, činohru, operetu i balet vždy vytipované představení. DDŠJ věnoval pozornost i vlastivědným akcím, poznávání přírody apod. Svědčí o tom fotodokumentace v kronice DDŠJ i ve fotoalbech dětí. Sportovní vyžití, resp. zájem o něho, se mírně zlepšil. Mezi dětmi je oblíbené plavání, jízda na kolech, kopaná, hokej, stolní tenis, florbal. Zde je klíčový vliv vychovatelů. Mezi nejdůležitější činnosti však patří výchova k soběstačnosti, sebeobsluze, pomoci druhým, zvláště menším nebo nemocným, péči o své okolí, svůj pokoj, skupinu, o své ošacení apod. Tyto skutečnosti byly plánovány v Ročním plánu výchovně vzdělávací činnosti na školní rok a v Programech rozvoje osobnosti každého dítěte. Děti se zúčastnily několika soutěží mezi dětskými domovy i mimo ně: * Brána pěvecká soutěž - veřejná

9 * Nejmilejší koncert v Olomouci postupová přehlídka dětských domovů v působnosti DDÚ Sv. Kopeček * Nejmilejší koncert v Bruntálu celostátní přehlídka * Stolní tenis v Přerově mezi domovy * Hanácký skřivan veřejná pěvecká soutěž v Prostějově * Folkový guláš a Melodie veřejná pěvecká soutěž * Turnaj ve vybíjené v Lipníku * Turnaj ve víceboji na Sv. Kopečku * Albert Triatlon tour Mimo tyto soutěže a závody se děti účastnily soutěží v rámci tělovýchovných jednot, kroužků a organizací, které navštěvují. Dětský domov a ŠJ nebyl přímo zapojen do žádných mezinárodních programů a projektů. Byl však zapojen jako partner do čerpání finančních prostředků z ESF, a to Euforall hiporehabilitace Euforall výuka finanční gramotnosti Euforall canisterapie Stáže ve firmách Postavím se na vlastní hony DD Zábřeh Dětský domov a ŠJ využil několika drobných projektů v rámci ČR, kraje, regionu a města. Finančně byly podpořeny tyto projekty: Zpřístupnění hřiště DDŠJ veřejnosti Statutární město Olomouc Série vystoupení kapely DDŠJ Statutární město Olomouc Startovné do života podpora odcházejících dětí NF manželů Klausových Stipendia pro Moniku Hájkovou, Marii Matyskovou a Františka Bergera - NF manželů Klausových Mezinárodní spolupráce s DD v Dobšiné Olomoucký kraj. Podpora vzdělávání a integrace klientů do společnosti NF Albert Doučování dětí M, CH NF Větrník Podpora samostatného bydlení - Nadace Terezy Maxové dětem Byt pro rodinnou skupinu zařízení. Koncert kapely k 20. výročí jejího založení MMO. Nejmilejší koncert 2014 MMO a Olomoucký kraj. Prázdninové pobyty: Všechny děti byly o prázdninách dostatečně odrekreovány. Nenutíme žádné dítě k povinným akcím, motivujeme je ale k účasti na některých z nich.. Prázdninový provoz je zachycen ve zvláštním dokumentu DDŠJ. Využíváme v maximální míře státem i soukromými osobami dotovaných rekreací. Delimitační unie odborových svazů nám poskytla několik týdenních rekreací. Pobytové a rekreační akce o letních prázdninách : Medlov (7 dětí) Železná Ruda (7 dětí) Cyklistický puťák (9 dětí) Malá Morávka (7 dětí) Tábor Střílky (8 dětí) Dobšiná (7 dětí) Posluchov (7 dětí) Harrachov a Kohoutov (7 dětí) Puťák se stanováním (4 dětí) ISIS pobyt (7 dětí) Třeštík (7 dětí)

10 Stanování (4 děti) Řada plnoletých si plánovala rekreace mimo DD sama. O letních prázdninách trávilo z neplnoletých dětí alespoň týden u rodičů celkem 23 dětí. K jiným příbuzným (sestra, bratr, babička, dědeček, teta) se dostaly 4 děti. U hostitelů bylo 1 dítě. K žádným příbuzným se nedostalo za celé prázdniny celkem 7 dětí. Tři děti trávily alespoň několik dní u hostitelských rodin. 10 plnoletých klientů v přehledu neuvádíme. V zimě jsme uskutečnili pro děti jeden lyžařský pobyt, který organizoval a financoval z velké části Euforall. Zúčastnilo se ho 7 předškolních dětí. O prázdninách brigádně pracovalo cca 10 dětí. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců V rámci DVPP a vzdělávání ostatních zaměstnanců jsme využívali nabídek zejména akreditovaných MŠMT, event. MPSV. Marie Balážová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Doležel Luděk: Efektivní práce v pedagogickém týmu Zdeněk Drábek: Efektivní práce v pedagogickém týmu Jarmila Dvořáková: --Mgr. Gardelka Petr: Psychoterapeutický výcvik typu SUR se zaměřením na arteterapii - dokončení (Dr. Helena Strnadová, Institut pro další vzdělávání v arteterapii) Keramická plastika (55 hodin, Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s.r.o., Kohoutov) Efektivní práce v pedagogickém týmu Společný prostor mezinárodní konference klinických psychologů (FF UP Olomouc, 2 dny) Radka Hurtová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Hry a hříčky mimo školu (Descartes, 4 hodiny) Bc. Adéla Konečná: Studium sociální pedagogiky na CMTF UP dokončení Bc. studia Efektivní práce v pedagogickém týmu Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem (Schola servis, 6 hodin) Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku

11 (Schola servis, 6 hodin) Mgr. Veronika Kudrnová Efektivní práce v pedagogickém týmu Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku (Schola servis, 6 hodin) Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem (Schola servis, 6 hodin) Mgr. Dalibor Křepský: Efektivní práce v pedagogickém týmu Rozpravy o institucionální péči 2014 (Mgr. Roman Pavlovský, Ostrava, 2 dny) Vzdělávací workshop pro sociální pracovníky a ostatní odborné pracovníky (Asociace náhradní výchovy, Praha, 2 dny) Sociální pedagogika v teorii a praxi konference (CMTF UP Olomouc) Mgr. Hana Kušová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Olga Mikšová: --Mgr. Petr Němec, DiS.: Efektivní práce v pedagogickém týmu Odchylky v osobnostním vývoji dítěte. Práce s emočně labilním dítětem. (Schola servis, 6 hodin) Magisterské studium předškolní pedagogiky dokončení (PdF UP Olomouc) Eva Nováková: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Vladimír Pašek: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Veronika Pirliomov: Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 50 hodin) Mgr. Robert Pokorný: Efektivní práce v pedagogickém týmu Jiřina Švecová: --Bc. Alena Urbášková:

12 Efektivní práce v pedagogickém týmu Odchylky v osobnostním vývoji dítěte. Práce s emočně labilním dítětem. (Schola servis, 6 hodin) PaedDr. Miluše Vrbová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Vanda Zlámalová: Efektivní práce v pedagogickém týmu V DVPP jsme využívali učitelskou knihovnu, do které byly pořízeny nové tituly z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Odebírali jsme časopisy Psychologie dnes a Prevence. Vzhledem k tíživé finanční situaci jsme nemohli doplňovat učitelskou knihovnu tak, jak by bylo potřeba. 8. Údaje z kontrolní a inspekční činnosti Inspekce ČŠI ve školním roce proběhla ve dnech s jedinou závadou překročení normy tuků ve spotřebním koši. Kontrola ze Státního zastupitelství v Olomouci byla provedena podle Zák. 109/2002 Sb. celkem dvakrát a Nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrola z OSSZ v DDŠJ neproběhla. Kontrola z VZP v DDŠJ neproběhla. Kontrola z FÚ v Olomouci v DDŠJ neproběhla. Kontrola hospodaření ze strany zřizovatele ve školním roce neprběhla. Kontrola z KHS neproběhla. Kontrola Hasičského záchranného sboru ve školním roce neproběhla. 9. Stížnosti a odvolání Žádné stížnosti jsme nepřijali ani neřešili. K odvolání proti Rozhodnutí o výši příspěvku nedošlo ani v jednom případě. 10. Zlepšení podmínek života dětí, příprava na samostatný život, opravy, rekonstrukce, investice Každoročně věnujeme hodně pozornosti zlepšování podmínek života dětí. Bohužel finanční situace je velmi napjatá. Pořídili jsme jen ty nejnutnější věci. Na další plánované akce nezůstávají zdroje. Akce, které jsme realizovali ve školním roce: Zařízení a zprovoznění bytu v přízemí pro rodinnou skupinu. Zřízení nové návštěvní místnosti + WC pro návštěvy. Přeměna vrátnice na botárku a sklad zahradního nářadí. Rekonstrukce sklepa č. 67. Výměna části oken v chodbě. Rekonstrukce elektrorozvodů a nová podlaha v kanceláři ředitele a vychovatelně ve patře.

13 Velmi dobré zkušenosti jsme měli ve školním roce 20012/13 i s chráněným bydlením, které jsme zřídili v roce Spolu se Statutárním městem Olomouc, Správou nemovitostí, MPSV a sponzory jsme uvedli postupně do provozu 3 malometrážní byty pro děti, které odešly z naší péče do samostatného života. Ve školním roce byly všechny tři byty dva městské a jeden náš vlastní obsazeny. V jednom bydlel XY, ve druhém XY, která je stále naší klientkou a na náklady bydlení si přispívala. Byt tedy v tomto školním roku fungoval jako samostatné bydlení podle Vyhl. 438/2006 Sb. Podobně tomu bylo i s bytem č. 44 v DD, tam bydlel XY, později XY. V samostatném bydlení na č. 45 bydlely XY a XY, později i XY. Velkou pozornost věnujeme podpoře brigádnické činnosti dětí a možnosti příležitostných výdělků dětí. Je to nejlepší cesta, jak naučit děti znát hodnotu peněz a cenu vlastní práce. Další brigádnickou činnost s občasnými výdělky si sháněly děti samy s naší pomocí přes pracovní agentury, které působí v Olomouci a okolí. O prázdninách pracovalo slušné množství dětí, i když méně než v loňském roce. Mezi nejvýznamnější partnery (uvádíme nad ,- Kč v roce), kteří pomáhají materiálně i finančně našemu DDŠJ patřili ve školním roce: * Coca cola * NF Albert * Česká průmyslová zdravotní pojišťovna * Dobré místo pro život o.s. * Nadace Malý Noe * Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových * Forty s pizza, Olomouc * NF Větrník, Olomouc * Majetková správní a delimitační unie odborových svazů, Praha * JUDr. Hana Orletová * Vita Credit * David Kopecký * Mgr. Jiří Zacpal, PhD. * o.s. Klub přátel dětí dětských domovů * Jitka Bláhová * Magdaléna Schindlerová * Spolek přátek olomouckého jazzu 1 Důležité informace charakterizující školní rok Ministrem školství mládeže a tělovýchovy byl Dalibor Štys, později Marcel Chládek. Hejtmanem Olomouckého kraje byl Jiří Rozbořil, náměstkem hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec. Vedoucím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ Olomouckého kraje byl Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Primátorem Statutárního města Olomouce byl Martin Novotný, později Martin Major. Školní rok začal v pondělí září 2013 a skončil v pátek Podzimní prázdniny připadly na 29. a Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 2 prosince 2013 a skončily v neděli 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 3 ledna Jarní prázdniny v okrese Olomouc proběhly od 3. do Velikonoční prázdniny byly 17. a Hlavní prázdniny trvaly od do Doplňková činnost K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povolil vykonávat tyto doplňkové činnosti: * speciální maloobchod (výrobky dětí, zejména výtvarné povahy)

14 * pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě * hostinská činnost Doplňková činnost nám přinesla v roce 2013 zisk ,- Kč. Uspořádali jsme tradiční ples, Popová škola zpívala často za úplatu, tržbu jsme měli poměrně slušnou z prodeje keramiky, výtvarných děl a výrobků dětí. Uspořádali jsme prodejní výstavy. 13. Různé Během školního roku vykonávali v našem DDŠJ své odborné praxe studenti PdF UP, CMTF UP a SPgŠ v Přerově. Exkurze jsme poskytli studentům PdF UP, obor pedagogika a sociální práce a studentům Střední školy sociálních služeb v Zábřehu. Mgr. Dalibor Křepský ředitel S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci na poradě dne Výroční zpráva je veřejně přístupná na kromě jmen dětí.

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více