Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35"

Transkript

1 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek ) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu 42 4) Dopravní cesta 42 5) Silniční vozidlo 42 6) Multimodální přeprava 43 7) Sjednání přepravní smlouvy dle Úmluvy CMR, odchylky 44 8) Přeprava mezi dvěma státy 45 9) Dopravní prostředek 46 10) Přeprava státními institucemi 47 11) Přepravy, na něž se Úmluva CMR nevztahuje 48 12) Závaznost Úmluvy pro smluvní státy (článek 1 odst. 5 Úmluvy CMR) 50 13) Rozhodnutí a literatura 50 3

2 Článek 2 56 I. Kombinovaná přeprava 58 II. Obsah článku 2 Úmluvy CMR 59 III. Článek 2, odst. 1 věta třetí Úmluvy CMR Absence použitelných předpisů konkrétního dopravního způsobu 64 IV. Předpoklady přepravy silničního dopravního prostředku železnicí, lodí nebo letadlem 64 V. Případy přepravy silničního dopravního prostředku jiným druhem dopravního prostředku 67 VI. Rozhodnutí a literatura 73 KAPITOLA II. Osoby, za něž dopravce odpovídá 77 Článek 3 79 I. Odpovědnostní případy 80 II. Pracovníci a další osoby dopravce Pracovníci Ostatní osoby Časový rozsah trvání dopravcovy odpovědnosti Činnost v rámci pracovních úkolů Krádeže a nedbalostní jednání Vlastní odpovědnost řidiče Odpovědnost dopravce mimo rámec Úmluvy CMR Důkazní břemeno 92 III. Nepoužitelnost ustanovení článku 3 Úmluvy CMR Dobírka Odpovědnost dopravce za nesplnění závazku nárok na náhradu škody 93 IV. Rozhodnutí a literatura 94 KAPITOLA III. Uzavření a provádění přepravní smlouvy 99 Článek I. Úmluva CMR a přepravní smlouva Strany přepravní smlouvy Smlouva o přepravě věci dle 610 ObchZ a Úmluva CMR 104 a) přeprava zboží 104 b) úplata (přepravné) 105 c) přeprava silničním vozidlem Přeprava mezinárodní 105 4

3 4. Závaznost Úmluvy CMR 106 II. Právní povaha a význam nákladního listu CMR 106 III. Italská rozhodnutí a přístup k Úmluvě CMR 108 IV. Rozhodnutí a literatura 109 Článek ) Forma nákladního listu 111 2) Další dokumenty 112 3) Výstavce nákladního listu oprávněné osoby 112 4) Vystavení více nákladních listů 113 5) Podpis nákladního listu 114 6) Formulářové nákladní listy 115 7) Chybějící podpis nákladního listu 115 8) Rozhodnutí a literatura 117 Článek I. Požadované údaje 121 II. Údaje obsažené v článku 6 odst. 2 Úmluvy CMR 127 III. Další užitečné údaje v nákladním listě článek 6 odst. 3 Úmluvy CMR 131 IV. Rozhodnutí a literatura 132 Článek I. 1. K jednotlivým údajům, za něž odpovídá odesílatel Odesílatel neodpovídá za údaje, které jsou stanoveny v čl. 6 písm. a), c), i) a k) Úmluvy CMR Článek 6 odst. 2 Úmluvy CMR Článek 6 odst. 3 Úmluvy CMR Neuvedení údajů v nákladním listě Rozsah náhrady škody 138 II. Článek 7 odst. 2 Úmluvy CMR zákonná domněnka 138 III. Odpovědnost dopravce dle článku 7 odst. 3 Úmluvy CMR 139 IV Rozhodnutí a literatura 141 Článek I. Údaje v nákladním listě 145 a) počet kusů zásilky 145 b) značky a čísla zboží 146 c) zjevný (vnější) stav zásilky a jejího obalu 146 II. Výhrady dopravce a jejich odůvodnění článek 8 odst. 2 Úmluvy CMR 149 III. Požadavek odesílatele na přezkoušení zásilky dle článku 8 odst. 3 Úmluvy CMR 154 5

4 IV. Rozhodnutí a literatura 155 Článek ) Uzavření přepravní smlouvy 158 2) Článek 9 odst. 2 Úmluvy CMR 159 3) Rozhodnutí a literatura 162 Článek I. Obal zásilky 167 1) Vhodnost obalu 167 2) Škody způsobené osobám 170 3) Škoda na provozních prostředcích 171 4) Škody na jiných zásilkách 171 II. Výlohy vzniklé v důsledku vad obalu zásilky 172 1) Druhy výloh 172 2) Příčinná souvislost se vznikem škody 173 3) Neomezený rozsah náhrady škody 174 III. Zjevné vady a vady bez výhrad dopravce 174 1) Zjevné vady obalu zásilky 175 2) Neuplatnění výhrad k vadám obalu 175 IV. Rozhodnutí a literatura 177 Článek I. Dokumenty připojované k nákladnímu listu Doklady a jejich obstarání Informace nezbytné pro přepravu zásilky 183 II. Odpovědnost odesílatele vůči dopravci 184 III. Odpovědnost dopravce dle článku 11 odst. 3 Úmluvy CMR 186 IV. Rozhodnutí a literatura 188 Článek I. Dispoziční právo k zásilce 194 a) příkazy 194 b) provedení příkazu 196 c) nedělitelnost zásilky ve smyslu článku 12 odst. 5 písm. c) Úmluvy CMR 198 d) výlohy a škody vzniklé provedením příkazů 198 II. Osoby oprávněné k udělení příkazu 199 a) oprávnění odesílatele 199 b) oprávnění příjemce 200 c) oprávnění třetí osoby 201 6

5 d) provedení příkazů 201 III. Odpovědnost osoby oprávněné k udělení příkazu a odpovědnost dopravce 202 1) odpovědnost osoby udílející příkaz 202 2) odpovědnost dopravce 203 3) provedení příkazu dopravce bez předložení prvního vyhotovení nákladního listu 204 4) rozsah dopravcovy odpovědnosti 205 IV. Rozhodnutí a literatura 205 Článek I. Požadavek na vydání druhého vyhotovení nákladního listu 210 II. Vydání zásilky 210 III. Nároky příjemce vůči dopravci 211 1) Rozsah oprávnění 211 2) Příjemce zásilky jako osoba oprávněná k uplatňování nároků 212 3) Hlavní dopravce jako pasivně legitimovaná osoba 212 IV. Dopravce a jeho odpovědnost vůči příjemci 214 V. Povinnost k úhradě nákladů ze strany příjemce 217 VI. Rozhodnutí a literatura 218 Článek I. Vznik překážek v dodání zásilky 223 II. Objektivní nemožnost dodání zboží 225 III. Odstranitelné překážky v dodání 227 IV. Oprávnění dopravce v případě nemožnosti dodat zboží 227 V. Komplikace při přepravě 228 VI. Rozhodnutí a literatura 229 KAPITOLA IV. Odpovědnost dopravce 231 Článek ) Překážky v dodání zásilky 237 2) Postavení dopravce 238 3) Článek 15 odst. 3 Úmluvy CMR 240 4) Rozhodnutí a literatura 241 Článek I. Náhrada výloh vzniklých vyžádáním nebo provedením pokynů 247 1) Vzniklé náklady 247 2) Osoby odpovědné za úhradu výloh 249 7

6 3) Složení zásilky dle článku 16 odst. 2 Úmluvy CMR, její další úschova 250 4) Úschova zásilky 251 II. Rozhodnutí a literatura 256 Článek I. Rozsah odpovědnosti Objektivní odpovědnost Předpokládané zavinění se zvýšenou povinností péče Odpovědnost za ohrožení Odpovědnost dopravce při škodě způsobené třetí osobou Doba dopravcovy odpovědnosti převzetí a vydání zásilky Odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží Případy ztráty zásilky Částečná ztráta zásilky 278 II. Odpovědnost za překročení dodací lhůty Překročení dodací lhůty Náhrada škody při překročení dodací lhůty Prodlení s převzetím zboží s nakládkou Souběh příčin vzniku škody 283 III. Okolnosti zprošťující dopravce odpovědnosti dle článku 17 odst. 2 Úmluvy CMR Zavinění oprávněného Příkazy oprávněného Vlastní (zvláštní) vada zásilky Neodvratitelné a neodstranitelné okolnosti Neudání ceny zásilky 292 IV. Článek 17 odstavec 3 Úmluvy CMR odpovědnost za vady vozidla Vady vozidla Vnější příčiny vzniku vady na vozidle 296 V. Upřednostněné případy vyloučení dopravcovy odpovědnosti dle článku 17 odst. 4 Úmluvy CMR Použití otevřených vozidel bez plachet Chybějící nebo vadný obal zásilky Rozsah balení zásilek Zproštění odpovědnosti z důvodu manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce dle článku 17 odst. 4 písm. c) Úmluvy CMR Škoda v důsledku přirozené povahy určitého zboží článek 17 odst. 4, písm. d) Kombinace příčin škody 310 8

7 7. Přeprava ve specializovaných vozidlech, zejména vozech chladicích Zproštění odpovědnosti pro nedostatečné nebo vadné značky nebo čísla jednotlivých kusů zásilky dle článku 17 odst. 4 písm. e) Úmluvy CMR Přeprava živých zvířat článek 17 odst. 4 písm. f) Úmluvy CMR 315 VI. Spoluodpovědnost dopravce dle článku 17 odst. 5 Úmluvy CMR 316 VII. Rozhodnutí a literatura 320 Článek I. Důkazní povinnost oprávněného 335 II. Vznik škody při a po převzetí zásilky Předání zásilky Vznik škody v době trvání dopravcovy odpovědnosti 338 III. Ustanovení článku 18 odst. 1 Úmluvy CMR důkazní břemeno dle čl. 17 odst. 2 Úmluvy CMR Důkazy ze strany dopravce Vady vozidla a důkazní břemeno 344 IV. Pravidla dle článku 18 odst. 2) až odst. 5) Úmluvy CMR 346 V. Důkazní břemeno při podílu na škodě dle článku 17 odst. 5 Úmluvy CMR 356 VI. Překročení dodací lhůty a důkazní břemeno 358 VII. Rozhodnutí a literatura 359 Článek ) Dodací lhůta 362 2) Počátek a konec dodací lhůty 363 3) Lhůta pro nakládku 364 4) Lhůta pro splnění přepravní smlouvy 365 5) Překročení dodací lhůty 368 6) Důsledky překročení dodací lhůty 370 7) Rozhodnutí a literatura 371 Článek ) Domněnka ztráty dle článku 20 odst. 1 Úmluvy CMR 375 2) Informace o nalezení zásilky 377 3) Požadavek na vydání zásilky 379 4) Oprávnění dopravce nakládat se zásilkou dle článku 20 odst. 4 Úmluvy CMR 380 5) Rozhodnutí a literatura 381 9

8 Článek I. Dobírka Dobírka ve smyslu Úmluvy CMR Oddělení dobírky od ostatních finančních podmínek přepravy Způsob výběru dobírky Přijetí cenného papíru na úhradu dobírky Případy pokynů podobných dobírce Znění pokynu k vybrání dobírky Dodatečný pokyn k vybrání dobírky Vázanost povinností dobírky pro následné dopravce 388 II. Inkaso dobírky Pověření k inkasu kupní ceny Předání dobírky a překážky v dodání Porušení povinnosti vybrat dobírku od příjemce Škoda vzniklá nevybráním dobírky Rozsah odpovědnosti dopravce Právo postihu vůči příjemci 392 III. Rozhodnutí a literatura 393 Článek I. Přeprava nebezpečných zásilek 397 II. Článek 22 odst. 1 Úmluvy CMR informační povinnost odesílatele 398 III. Článek 22 odst. 2 Úmluvy CMR důsledky porušení informační povinnosti 401 IV. Rozhodnutí a literatura 403 Článek I. Náhrada škody a výpočet výše odškodnění Hodnota zásilky Výše náhrady Náhrada při částečné ztrátě zásilky 416 II. Článek 23 odst. 4 Úmluvy CMR 417 III. Článek 23 odst. 5 Úmluvy CMR náhrada škody při překročení dodací lhůty 420 IV. Rozsah odpovědnosti při ztrátě, poškození a překročení dodací lhůty 423 V. Vyšší odškodnění dle článku 23 odst. 6 Úmluvy CMR 424 VI. Rozhodnutí a literatura 425 Článek ) Příplatek k přepravnému 433 2) Sjednaná cena 434 3) Výpočet nároků

9 4) Hodnota zásilky 435 5) Rozhodnutí a literatura 436 Článek I. Odškodnění 438 II. Náhrada dovozného, cla a jiných výloh v souvislosti s přepravou zásilky 440 III. Výlohy za účelem snížení rozsahu škody 441 IV. Výše náhrady škody článek 25 odst. 2 Úmluvy CMR 442 V. Kumulace škod 444 VI. Rozhodnutí a literatura 445 Článek ) Zvláštní zájem na dodání 449 2) Sjednání dohody 450 3) Obsah nákladního listu 451 4) Druhy škod, výše škody a náhrada 451 5) Rozhodnutí a literatura 452 Článek ) Rozsah nároků krytých úročením 455 2) Podmínky uplatnění nároku na úhradu 5% úroku 456 3) Úroky nad rámec 5% úročení dle článku 27 Úmluvy CMR 457 4) Dohoda stran o vyšším úročení nároků 458 5) Úroky z prodlení mimo rámec článku 27 Úmluvy CMR 459 6) Kursovní přepočet dle článku 27 odst. 2 Úmluvy CMR 459 7) Rozhodnutí a literatura 460 Článek I. Rozsah nároků 464 1) Mimosmluvní nároky 464 2) Restrikce dopravcovy odpovědnosti 465 3) Článek 28 odst. 1 Úmluvy CMR nároky třetích osob 466 II. Článek 28 odst. 2 Úmluvy CMR odpovědnost osob použitých dopravcem 467 III. Rozhodnutí a literatura 468 Článek I. Předpoklady neomezené odpovědnosti dopravce Úmysl nebo zavinění rovnocenné úmyslu Příčinná souvislost Odpovědnost za najaté osoby

10 4. Zavinění rovnocenné úmyslu = hrubá nedbalost Rozsah odpovědnosti, spoluodpovědnost Důkazní možnosti 480 II. Rozhodnutí a literatura 481 KAPITOLA V. Reklamace a žaloby 489 Článek I. Výhrady příjemce Rozsah výhrad Obsah a forma výhrady Původce a příjemce výhrad Lhůty k uplatnění výhrad 497 II. Článek 30 odst. 2 Úmluvy CMR společné zjištění stavu zásilky příjemcem a dopravcem 500 III. Náhrada za překročení dodací lhůty dle článku 30 odst. 3 Úmluvy CMR 502 IV. Článek 30 odst. 4 Úmluvy CMR počítání času 503 V. Povinnost dopravce a příjemce při provádění zjištění a šetření 504 VI. Nepoužitelnost článku 29 Úmluvy CMR úmyslné jednání 504 VII. Rozhodnutí a literatura 505 Článek I. Soudní příslušnost dle článku 31 odst. 1 Úmluvy CMR 512 II. Určení národní soudní příslušnosti 515 III. Článek 31 odst. 2 Úmluvy CMR překážka věci projednávané, popřípadě rozhodnuté 517 IV. Článek 31 odst. 3 Úmluvy CMR vykonatelnost rozsudků 518 V. Článek 31 odst. 4 Úmluvy CMR - druhy rozsudků 519 VI. Článek 31 odst. 5 Úmluvy CMR osvobození od záruky k zajištění nákladů řízení 519 VII. Rozhodnutí a literatura 520 Článek I. Článek 32 odst. 1 věta první Úmluvy CMR 530 1) Rozsah použití 530 2) Kombinovaná přeprava a přeprava multimodální 533 II. Promlčecí doba 534 III. Promlčení při částečné ztrátě, poškození a při překročení dodací lhůty 536 IV. Promlčení nároků při úplné ztrátě zásilky 538 V. Ostatní případy článek 32 odst. 1 písm. c) Úmluvy CMR

11 VI. Článek 32 odst. 2 Úmluvy CMR stavení běhu promlčecí doby reklamací 543 VII. Ukončení stavení promlčecí doby 547 VIII. Částečné uznání reklamace, další reklamace 549 IX. Ustanovení národního práva o stavení a přerušení běhu promlčecí doby 549 X. Článek 32 odst. 4 Úmluvy CMR zákaz vznášení promlčených nároků formou žaloby nebo námitek 551 XI. Rozhodnutí a literatura 552 Článek ) Rozhodování rozhodčího soudu dle Úmluvy CMR 557 2) Rozhodčí řízení a rozhodčí nález, vykonatelnost 558 3) Rozhodnutí a literatura 558 KAPITOLA VI. Přeprava prováděná postupně několika dopravci 561 Článek I. Podmínky použití ustanovení článku 34 Úmluvy CMR 565 II. Rozhodnutí a literatura 568 Článek Článek ) Pasivní legitimace dopravce 576 2) Žaloby a běh lhůt 577 3) Rozhodnutí a literatura 577 Článek ) Článek 37 písm. a) Úmluvy CMR 582 2) Článek 37 písm. b) Úmluvy CMR 582 3) Článek 37 písm. c) Úmluvy CMR 582 4) Rozhodnutí a literatura 583 Článek Článek ) Článek 39 odst. 1 Úmluvy CMR 589 2) Ustanovení článku 39 odst. 2 Úmluvy CMR 590 3) Vykonatelnost ustanovení článku 39 odst. 3 Úmluvy CMR 590 4) Článek 39 odst. 4 Úmluvy CMR postih mezi dopravci a promlčení 590 5) Rozhodnutí a literatura

12 Článek KAPITOLA VII. Neplatnost ujednání, která jsou v rozporu s Úmluvou CMR 595 Článek I. Článek 41 odst. 1 Úmluvy CMR neplatnost a právní neúčinnost odchylných ujednání 599 II. Článek 41 odst. 2 Úmluvy CMR neplatnost doložek 601 III. Rozhodnutí a literatura 602 KAPITOLA VIII. Závěrečná ustanovení 605 Článek Článek Článek Článek Článek Článek Článek Článek Článek Článek Protokol

Mezinárodní Úmluva CMR

Mezinárodní Úmluva CMR Mezinárodní Úmluva CMR ÚMLUVA o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Smluvní strany uznavše účelnost jednotné úpravy podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní

Více

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o

Více

President republiky Úmluvu ratifikoval s výhradou k jejímu článku 47.

President republiky Úmluvu ratifikoval s výhradou k jejímu článku 47. ------------------------------------------------------------ ASPI - stav k 28.9.1999 do částky 74/1999 Sb. - Obsah a text 11/1975 Sb. - poslední stav textu ------------------------------------------------------------

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo NÁKLADNÍ DOPRAVA A. občanské právo 1. Zahrnuje povinnost nahradit jinému újmu také újmu na jmění? a) ne b) nelze odpovědět, pokud není uvedeno, o jaký případ se jedná c) ano, ale jen stanoví-li tak zákon

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA 2014 1 Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA (dále jen VPP ČESMAD BOHEMIA) jsou vydány

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1974. II. v. o. Vládní návrh,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1974. II. v. o. Vládní návrh, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1974 II. v. o. 63 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromážděni Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na přistup

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu ustyle.cz Článek I. Provozovatel 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ustyle.cz, kterým je pan Jiří Toman,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Zasilatelské podmínky

Zasilatelské podmínky Zasilatelské podmínky 1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH SLUŽEB Zasilatel provádí logistické přepravy kusových zásilek dle dispozic odesílatele-příkazce z místa nakládky do místa vykládky na celém území České republiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky FASTENERS Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost FASTENERS CZ, a.s. se sídlem na Florenci 1685/9, Praha 1, PSČ

Více

Katedra managementu Řízení obchodu

Katedra managementu Řízení obchodu Katedra managementu Řízení obchodu Sjednání obchodu, kontrakt, klíčové dokumenty Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Tento zákon upravuje postavení podnikatelů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro.

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1. Všeobecné informace 1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1.2. Majitelem internetového obchodu je firma: KNS LTD ul. I. Grabowskiej 31/5, 58-304

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 29459079,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce na téma Mezinárodní přeprava zboží

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce na téma Mezinárodní přeprava zboží Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce na téma Mezinárodní přeprava zboží Vedoucí diplomové práce: JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LL.M. Katedra Mezinárodního práva Maxim

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY Reklamační řád RP Climbing s.r.o. Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Narmo, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1954/7, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 014 59 180, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva Srpen 2008 3 E-bulletin dopravního práva Vydání Obsah I. Odpovědnost při nakládce vykládce zásilky II. Problémy při uplatňování nároků dle železniční úmluvy COTIF III. Soudní rozhodnutí IV. Vzdělávací

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Emons Spedice s. r. o. Aktualizace: 29/07/2015 I. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost Emons Spedice s. r. o., se sídlem Chebská 79/23, Křimice, 322 00 Plzeň, IČ 26393468, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM - Přípojek B k Úmluvě)

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM - Přípojek B k Úmluvě) Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM - Přípojek B k Úmluvě) O D D Í L I V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í Článek 1 Rozsah platnosti 1 Tyto Jednotné právní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Provodínské písky a.s. IČO: 467 09 053 se sídlem Provodín 165, 471 67 Provodín zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294 I. Úvodní ustanovení

Více

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o.

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMY s.r.o. (provozovatel webových

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží. Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky pro produkty dodávané společností ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844, platné od 1. 1. 2014 I. Základní ustanovení Odběratel je povinen

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STRASZYN 02.01.2008

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STRASZYN 02.01.2008 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STRASZYN 02.01.2008 I. Uplatnění Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží, dále jen VOP, jsou uplatňovány v rámci obchodní činnosti mezi stranami, jejichž předmětem je

Více

SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky

SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Vydání 2005 601 odst. 1 Obch. zák. č. 513/91 Sb. definuje zasílatelskou smlouvu takto: Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s. 1. Preambule 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti APEX pro gaming a.s. platné od 1.3.2015

Všeobecné obchodní podmínky společnosti APEX pro gaming a.s. platné od 1.3.2015 Všeobecné obchodní podmínky společnosti APEX pro gaming a.s. platné od 1.3.2015 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. sjednané mezi: a, prodávajícím: Kapas s.r.o nám.míru 65/6 792

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. EcoStep s.r.o., IČO: 24799599, se sídlem K cementárně 234/6, 153 00 Praha 5 - Radotín, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o.

objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. 1. Rozsah platnosti (1) Pro veškeré právní vztahy (zejména dodávky a jiná plnění) mezi společností pro office s.r.o. se sídlem v Mostě (Česká republika)

Více

Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o.

Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o. Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o. 1. Použitelnost Část I. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla se použijí, pokud jsou vtělena do smlouvy

Více

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MODACAR, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MODACAR, s.r.o. společnosti MODACAR, s.r.o. přijaté společností MODACAR, s.r.o. v souladu s ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, za účelem zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více