METODICKÝ POKYN Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA METODICKÝ POKYN Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů Tento Metodický pokyn byl vydán pro výzvu č. a může být upraven na základě zkušeností získaných z této výzvy. P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J

2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno Zdeněk Bogoč Podpis a datum Jméno Ivan Matulík Podpis a datum Jméno Libor Lukáš Podpis a datum Stránka 2 z 19

3 OBSAH I. Úroveň finanční náročnosti projektu Obsah Úvodní informace Základní identifikační údaje Stručný popis studie proveditelnosti Hlavní výsledky analýzy projektu Ekonomické postavení žadatele Popis podstaty projektu a očekávané přínosy projektu Základní informace o místě realizace projektu Analýza výchozího stavu Popis podstaty projektu Podrobný popis aktivit projektu Časový harmonogram realizace podle aktivit Přínosy projektu, užitek pro cílové skupiny Analýzy trhu, odhad poptávky, nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu Analýza poptávky Analýza konkurence Marketingová strategie Technické a technologické řešení projektu Alternativy řešení projektu Připravenost projektu pro realizaci a požadavky Organizace a řízení Management projektu a jeho řízení Partneři projektu a další významně zapojené subjekty Tvorba nových pracovních míst Finanční plán Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu Finanční krytí realizace projektu Plán příjmů a výdajů Stránka 3 z 19

4 8. Analýza citlivosti a řízení rizik a jejich předcházení Analýza citlivosti Řízení rizik Udržitelnost projektu Hodnocení efektivity projektu Závěrečné zhodnocení projektu Přílohy II. Úroveň finanční náročnosti projektu Hodnocení efektivity projektu Obecná východiska pro zpracování hodnocení finanční efektivnosti projektu Výpočet finančních kriteriálních ukazatelů a zhodnocení výsledků Obecná východiska pro zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti projektu Výpočet ekonomických kriteriálních ukazatelů a zhodnocení výsledků III. Úroveň finanční náročnosti projektu Stránka 4 z 19

5 Osnova pro ekonomické hodnocení projektů doplňuje Příručku pro žadatele a to ve vztahu ke zpracování studií dokladujících ekonomické a finanční hodnocení projektu. Tyto studie jsou vždy vyžadovány jako příloha k projektové žádosti a to v písemné a elektronické podobě. Osnova pro ekonomické hodnocení projektů je závazná. Osnova pro ekonomické hodnocení projektů je rozdělena do třech úrovní náročnosti s tím, že pro určení příslušné úrovně náročnosti je rozhodující výše celkových způsobilých výdajů (CZV). V následující tabulce jsou popsány jednotlivé úrovně náročnosti: Úroveň náročnosti Od výše CZV (včetně) Do výše CZV Typ ekonomického hodnocení Pozn. I. min. rozsah projektu 10 mil. Kč základní studie proveditelnosti II. 10 mil. Kč do 600 mil. Kč základní studie proveditelnosti + zjednodušená CBA - platí pro všechny projekty rámci podoblasti podpory neplatí pro žadatele v oblastech a podoblastech podpory 1.1.2, a 3.4 III. nad 600 mil. Kč základní studie proveditelnosti + CBA CBA musí být vyhotovena dle metodiky Evropské komise Zjednodušená CBA bude zpracována promocí webové aplikace, která je k dispozici na stránkách Pro zpracování CBA tj. Analýzy nákladů a přínosů v rámci III. úrovně náročnosti je žadatel povinen tuto analýzu vyhotovit dle Metodického pokynu pro provedení analýzy nákladů a přínosů vydaného Evropskou komisí č. 4 ze srpna Žadatelé a zpracovatelé mohou použít jako vodítko pro vyhotovení kapitol Studie proveditelnosti následující doporučené metodiky: Metodika zpracování Studie proveditelnosti, Ing. Patrik Sieber, květen 2004; Metodika zpracování Analýzy nákladů a přínosů, Ing. Patrik Sieber, květen 2004; Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů, Dokument vydaný Odborem Rámec podpory společenství, MMR; Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů, Pracovní dokument Evropské komise č. 4 z roku Veškeré tyto metodiky jsou zveřejněny na internetové stránce Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Pokud některá z kapitol není pro daný projekt relevantní, musí být v příslušné studii uvedeno, že daná kapitola není ve vztahu k projektu relevantní. Osnova studie je tvořena textovou částí, povinnými (tyto tabulky je žadatel povinen vyplnit) a volitelnými tabulkami a případnými přílohami. Obsahem volitelných tabulek jsou informace, které jsou obsaženy v základních kapitolách studie proveditelnosti a slouží pro lepší přehlednost a jednoduchou orientaci ve studii proveditelnosti. Tabulky mohou být doplněny komentáři a musí být provázány s ostatními informacemi obsaženými ve studii proveditelnosti (texty, dokumenty, mapy, grafy). Stránka 5 z 19

6 Struktura a obsah metodického pokynu Osnova studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů koresponduje s kontrolními a hodnotícími postupy i kritérii pro výběr projektů. Řídící orgán ROP Střední Morava jejich prostřednictvím zajišťuje konkrétní povinnosti, které mu ukládá legislativa pro strukturální fondy a veřejnou podporu v úrovni nařízení Evropské komise a závazné národní předpisy. Stránka 6 z 19

7 I. Úroveň finanční náročnosti projektu Základní studie proveditelnosti Titulní stránka 1. Obsah 2. Úvodní informace 2.1. Základní identifikační údaje V této části uveďte: Název projektu, účel, pro který je Studie proveditelnosti vyhotovena a k jakému datu, identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách, začlenění projektu do příslušné prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory ROP Střední Morava Stručný popis studie proveditelnosti V části této kapitoly uveďte: Provázanost s ostatními projekty a programy, výchozí dokumenty, ostatní použité zdroje a metody zpracování (výčet konkrétně použitých metod a zdrojů, např. místní šetření, výkaznictví organizací, konkrétní evidence a statistiky atd.) Hlavní výsledky analýzy projektu V této části uveďte: Příjmy z projektu v referenčním období (pouze za předpokladu, že projekt nezakládá veřejnou podporu), resp. zdůvodnění projektu bez příjmu nebo s nedostatečnými příjmy, Ostatní nefinanční přínosy, např. snížení nehodovosti, úspory času, dostupnost aj., oprávněnost a přiměřenost veřejné podpory, dopad na zaměstnanost a rovné příležitosti, dopad na životní prostředí a ostatní výsledky. Referenční období pro jednotlivé aktivity je uvedeno v příloze č. 1 tohoto metodického pokynu a dále v Metodickém pokynu Projekty vytvářející příjmy Ekonomické postavení žadatele V této části budou uvedeny základní ekonomické údaje žadateli, v případě obcí dluhovou službu, poskytnuté podpory, údaje o příjemci jako příjemce veřejné podpory pro stanovení horní hranice veřejné podpory. Tyto údaje budou zpracovány formou souboru ve formátu MS Excel FINANČNÍ ZDRAVÍ ŽADATELE, který tvoří přílohu č.2 Metodického pokynu Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů. Žadatel příslušné listy tohoto souboru vytiskne, podepíše a přiloží je k Studii proveditelnosti. Není tedy nutné vytištěné údaje znovu popisovat v textu. Tento soubor dále žadatel doloží i v elektronické verzi. Stránka 7 z 19

8 3. Popis podstaty projektu a očekávané přínosy projektu V této části bude uveden výchozí stav, stav po realizaci, srovnání vývoje bez realizace projektu a při realizaci projektu (tzv. nulová varianta x investiční varianta), analýza současné a budoucí situace cílových skupin, popis jednotlivých částí projektu a aktivit projektu, popis přínosů projektu pro obec a region, na jejichž území bude projekt realizován z pohledu kvality a rozsahu poskytovaných služeb. Strukturování informací nabízí povinná tabulka č. 5 a volitelné tabulky č. 7 a Základní informace o místě realizace projektu V této části budou uvedeny informace o místě realizace projektu a jeho dopadu Analýza výchozího stavu V této části bude uveden popis a sociálně ekonomickou analýzu výchozího stavu v dané oblasti s odvoláním nebo využitím vhodných údajů z ROP Střední Morava. V rámci této analýzy zde bude uveden popis lokality umístění projektu (městské, venkovské, geograficky nevymezené), rozloha a charakteristika sídel. Dále zde zpracovatel uvede demografické a sociální charakteristiky lokality přiměřené charakteru projektu a programovým prioritám (počet obyvatel (z toho muži, ženy), věková struktura, sociální charakteristiky, příjmy, zaměstnanost/nezaměstnanost, příjmy atd.) ve vazbě na projekt. Další částí bude vymezení a definice cílových skupin/y tj., které mají přímé užitky z výsledků projektu (věková struktura, pohlaví, vzdělání, sociálního postavení, atd.). Cílové skupiny musí být relevantní k regionu dle Nařízení komise /2006 tj. zejména k obyvatelům, podnikatelům, subjektům, které zde relevantně investují a působí. V analýze budou uvedeny všechny důležité informace o současném stavu v dané oblasti, kterými lze zdůvodnit konkrétní potřeby cílové skupiny nebo cílového území (regionu) a úzká místa, na jejichž odstranění je zaměřen účel projektu. Kdekoliv je možné, uvádějte kvalifikované údaje. Analýza musí vždy obsahovat přiměřené údaje o cílovém regionu nebo lokalitě, kde bude projekt realizován a kde se projeví jeho účinky. V další části zde bude i popsána vazba na strategické dokumenty obce a regionu. Analýza výchozího stavu musí být vždy relevantní k návrhové části projektu. Není možné uvádět analýzy, na které nereaguje navrhovaná část (aktivity projektu) Popis podstaty projektu Popis podstaty projektu musí reagovat na problémy a příčiny, se kterými se cílová skupina potkává a tyto musí projekt odstraňovat. K tomu je nutné uvést, jakým způsobem zpracovatel projektu identifikoval tyto problémy vždy by mělo být prokázáno, že řešení navrhovaná projektem jsou reálná a pro danou cílovou skupinu přijatelná (ankety, místní šetření, statistické analýzy, atd.). Dále zde bude uvedeno, jaké problémy budou realizací projektu odstraněny, jaké jsou příčiny nevýhod, kdo je znevýhodněnou skupinou, jaká služba bude poskytována a podmínky provozu. Stránka 8 z 19

9 3.4. Podrobný popis aktivit projektu V této části bude uveden podrobný popis jednotlivých aktivit projektu. Nejprve se jedná o popis aktivit v rámci předinvestiční fáze, v jejímž rámci bude popsána příprava aktivit vztahujících se k předložení projektu (např. zpracování studií, projektové či stavební dokumentace a dalších příloh). Dále zde bude uveden podrobný popis aktivit v rámci realizační fáze projektu (tj. investiční fáze), kde dochází k realizaci samotných aktivit projektu. Tato část musí být velmi podrobně popsána a současně musí korespondovat s kapitolou 7.1 Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu. Tato fáze končí tzv. ukončením realizace projektu, tzn. např. kolaudací, nákupem vybavení, uvedení do provozu atd Časový harmonogram realizace podle aktivit V této části bude uveden časový harmonogram realizace projektu a jednotlivých aktivit a to i ve vazbě na předkládání žádostí o platbu. Časový plán jednotlivých činností a fází projektu bude zpracován do podoby harmonogramu. Musí z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají. Předpokládá se nejméně informace ve formě úsečkového grafu a volitelné tabulky č.17. Zvláštní pozornost musí být věnována provázanosti podrobného rozpisu aktivit i s Benefitem7 a systémem řízení projektu. Podstatné je také definování kritických milníků (tj. zásadních činností nebo lhůt) projektu Přínosy projektu, užitek pro cílové skupiny V úvodu této části zpracovatel uvede odhad vývoje současné situace bez realizace projektu (tzv. nulová varianta). V další části bude popsán stav v rámci zvolené varianty (tj. varianty při realizaci projektu), který bude následovat po ukončení realizace projektu, tzn., že zde bude uveden výčet monitorovacích indikátorů včetně cílových proměnných hodnot. Jedná se zde o výčet monitorovacích indikátorů a kvantifikace jejich výchozího a cílového stavu. Zpracovatel si zvolí monitorovací indikátory, které nejlépe dokumentují účel a cíl projektu. Nemusí to být pouze indikátory uvedené ve webové žádosti BENEFIT7. Zpracovatel si může dále zvolit své vlastní indikátory, které musí respektovat výstupy a výsledky projektu. V případě kvantifikovatelných indikátorů je nutné je vyčíslit a dále je nezbytné popsat zdroje a metody pro jejich ověření. K tomuto slouží povinná tabulka č. 5. Zpracovatel zde uvede, jak stanovil cílové hodnoty indikátorů a jejich kvantifikaci. Dále zpracovatel uvede popis užitků, které vzniknou v důsledku realizace projektu. Užitkem se rozumí produkované statky, které trvale slouží klientům/cílové skupině (zlepšená dopravní infrastruktura, znalosti nebo dovednosti získané školením, vytvořená pracovní místa, výrobky a služby, trvale poskytovaná sociální nebo zdravotní služba, atd.). Každý užitek by měl být popsán kvalitativně i kvantitativně, jak jej lze zjistit a jaký má vztah k řešení širších problémů území nebo cílových skupin. Zde je užitečné popsat i jiné než přímé kladné účinky projektu externality (např. vznik nových pracovních míst v důsledku realizace projektu i v jiných organizacích než je realizátor projektu informační systém cestovního ruchu se může projevit vyšší návštěvnosti atd. Dále zde bude uvedeno, jaké problémy budou realizací projektu odstraněny, jaké jsou příčiny nevýhod, kdo je znevýhodněnou skupinou, jaká služba bude poskytována a podmínky provozu. Stránka 9 z 19

10 Na závěr této části zpracovatel uvede popis významu a užitku projektu pro cílové území (např. obec, mikroregion, atd.) a srovnání investiční a nulové varianty projektu. 4. Analýzy trhu, odhad poptávky, nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu Zde bude uvedena analýza trhu, resp. sektoru, v daném území, v rámci kterého budou výsledky projekt ovlivňovány a odhad poptávky po výsledcích projektu. Současně zde musí být pravdivá analýza obdobných, tj. konkurenčních, aktivit projektu v daném území a analýza dopadu této konkurence na konkurenceschopnost, životaschopnost a udržitelnost výsledků projektu. Z hlediska účelu poskytované podpory je primárně analyzován trh služeb, které odstraňují lokální a regionální znevýhodnění osob a skupin (cílových skupin dle předchozí části). Sekundární analýza je standardní analýzou trhu poptávky a nabídky produktů, které budou prostřednictvím projektu podpořeny nebo vytvořeny. Prakticky mohou projekty přinášet přímé služby cílovým skupinám nebo produkovat zlepšení produktů pro médium a díky tomu přinášet užitek cílovým skupinám. Příkladem budiž infrastruktura pro poskytování přímých služeb části obyvatel nebo infrastruktura atraktivní pro návštěvníky, a díky tomu zvyšující příjmy části obyvatel (podnikatelů) a podporující vznik nových pracovních míst. Strukturování výsledku analýzy nabízí volitelná tabulka č Analýza poptávky V této části bude provedena analýza poptávky ve vztahu k potřebám zajišťovaných projektem. Dále zde bude vyhotovena analýza stávajících a budoucích trendů vývoje poptávky, segmentace cílových trhů, popis stávající prostředky nákupu a distribuce. Vždy zde budou uvedeny zdroje pro stanovení poptávky a ověření její kvantifikace Analýza konkurence V této části uveďte analýzu obdobných, tj. konkurenčních, aktivit projektu v daném území a analýzu dopadu této konkurence na konkurenceschopnost, životaschopnost a udržitelnost výsledků projektu. Jedná se tedy o zmapování nabídek služeb konkurence včetně její cenové politiky. Dále zde budou uvedeny alternativy pro uspokojování potřeb a další faktory, které ovlivňují rozhodování a srovnání cílových skupin či konkurence. Bude uvedeno, v čem bude spočívat konkurenční výhoda projektu, tj. navrhovaného řešení. Veškeré informace musí být zpracovávány i s ohledem na odhad budoucího vývoje Marketingová strategie V této části zpracovatel uvede poslání projektu k budoucím uživatelům a postup jakým má být dosažen cíl projektu a povzbuzena poptávka po výstupech a výsledcích projektu. Dále zde bude uveden odhad tržeb v rámci projektu a zamýšlený podíl na relevantním trhu a limity pro jeho dosažení.dále zde může zpracovatel uvést, jaké základní nástroje marketingu bude využívat. 5. Technické a technologické řešení projektu V této části budou uvedeny technické a technologické řešení projektu a jiná případná variantní řešení. Všechny tyto údaje musí být řádně odůvodněné. Nutnou součástí této části je přesné vymezení majetku, který vstupuje do projektu, a majetku, který bude tvořit realizační výstupy. K tomu je potřeba přiřadit náklady a příjmy provozu, Stránka 10 z 19

11 a tak zachytit změnu resp. přírůstek v ekonomice, jak vyžaduje Nařízení Komise (ES) č.1083/2006 v článku 55, respektive Nařízení Komise (ES) 1628/2006, o regionální investiční podpoře. Další částí bude grafické vyjádření předmětu projektové žádosti, které vyhotoví oprávněná osoba. Bude jej tvořit zejména vyznačení koordinační situace na podkladu katastrální mapy, snímek z katastrální mapy dotčeného území s uvedením měřítka a list vlastnictví nebo jiný relevantní dokument. Taktéž bude předloženo pro upřesnění i grafické znázornění vzhledu předmětu projektové žádosti (např. půdorysy stavby, základní pohledy stavby nebo rozvinutý pohled předmětu projektu apod.). V grafickém vyjádření ve formě situačních výkresů, půdorysů a pohledů, bude řešen stávající stav a očekávaný stav po ukončení realizace projektu. Minimální strukturu nabízí volitelné tabulky č. 11 a 12 v kombinaci s volitelnou tabulkou č.14. Vlastní popis alternativ nabízí volitelná tabulka č. 10 a vlastnické poměry povinných tabulek č. 1 a 2, případně údaje o reinvestici, volitelná tabulka č. 16. Lze odkazovat či přímo užít informace z dalších tabulek Alternativy řešení projektu V této části budou popsány jednotlivé alternativy řešení z pohledu efektivity a hospodárnosti. tzn., že zde musí být vždy popsána minimálně nulová a investiční varianta. V případě, že budou k dispozici i další alternativy řešení, tak je zpracovatel musí taktéž uvést. Uvedeny zde budou nejen alternativy technického řešení, ale budou zde popsány i alternativy projektu jako celku. V souvislosti s popisem jednotlivých alternativ musí být popsány pozitiva a negativa jednotlivých alternativ a to ve vazbě n a technické a technologické řešení, výběr vhodné technologie, nároky na objekty, budovy a provoz, materiálové vstupy ve fázi realizační a provozní. Současně zde budou uvedeny i personální požadavky a organizace provozu a požadavky na poskytovatele technologií, dodávek a služeb ve fázi realizační i provozní Připravenost projektu pro realizaci a požadavky V této části budou uvedeny informace o připravenosti projektu k realizaci a požadavky na úspěšnou realizaci. Tyto požadavky zde budou popsány z pohledu legislativních nároků a jejich zajištění, majetkových poměrů a jejich řešení, včetně přehledu pozemků a budov dotčených realizací projektů a popisu práva jejich užívání. Dále zde budou uvedeny nezbytné požadavky na infrastrukturu. Následně zde zpracovatel uvede přesný popis výstupů a jejich přiřazení k aktivitám včetně grafického znázornění. 6. Organizace a řízení 6.1. Management projektu a jeho řízení Zpracovatel tuto kapitolu vyplní pouze za předpokladu, že popis informací ve webové žádosti nebude dostačující. V této souvislosti zde budou uvedeny informace popisující činnosti a osoby, které se podílejí na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (předinvestiční, investiční, provozní). Jednotlivé činnosti budou popsány včetně uvedení vzájemných kompetencí a odpovědností. Tyto vazby mohou být doloženy i graficky jako příloha Partneři projektu a další významně zapojené subjekty Ve vztahu k partnerům zpracovatel tuto kapitolu vyplní pouze za předpokladu, že popis informací ve webové žádosti nebude dostačující. Stránka 11 z 19

12 Dále v této kapitole zpracovatel podrobně popíše i další zapojené subjekty pokud jsou již vybráni a smluvní ošetření tohoto vztahu. Bude zde tedy uveden název subjektu, pozice v rámci projektu, popis jeho zapojení, forma a důvod jeho výběru a finanční náklady související se zapojením tohoto subjekt. V případě, že tento významně zapojený subjekt není dosud vybrán, bude zde pouze tato informace uvedena a dále bude uveden předpokládaný okamžik jeho výběru. Strukturování významně zapojených subjektů nabízí volitelná tabulka č Tvorba nových pracovních míst V případě, že realizací projektu vniknou nová pracovní místa, bude zde uveden jejich popis. Současně zde budou tyto pracovní místa specifikovány z pohledu funkčních míst, jejich organizační umístění organizaci a způsob jejich výkaznictví. 7. Finanční plán Podmínkou posouzení proveditelnosti a potvrzení přijatelnosti projektu je ověření finančního plánu a provedení finanční analýzy Kalkulace a popis výdajů projektu v jednotlivých fázích projektu V této části bude uveden detailní popis každé nákladové položky s uvedením toho, co je nakupováno a to až do úrovně podpoložek. Musí být podrobně popsány jednotlivé položky rozpočtu, aby bylo patrné podrobné členění i u jednotlivých stavebních objektů. Cílem je přesné definování limitů, způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Dále zde bude uvedeno za jakým účelem a jakým způsobem bylo dosaženo uváděných cen (např. historické náklady, příslušné ceníky). U jednotlivých položek či podpoložek bude uvedeno, jakým způsobem byl či bude vybrán dodavatel, tj. zda byla či bude provedena veřejná zakázka či zakázka. V této souvislosti je nutné popsat výběr dodavatele i u jiných zakázek než jsou stavební práce a vše musí být v souladu s webovou žádostí BENEFIT7. Kalkulované náklady budou dále rozděleny tak, že náklady budou rozděleny na náklady fixní a variabilní, resp. přímé a nepřímé náklady. Současně musí být v rámci kapitol rozpočtu uvedena informace o tom, jak bude o projektu účtováno tj i např.na jakých analytických a syntetických účtech bude účtován investiční majetek apod. K tomu slouží volitelné tabulky č. 14 a 15. Žadatel popíše způsob vedení účetnictví a to včetně popisu hospodaření a dále zde bude informace, jak budou náklady a příjmy projektu členěny - tj. zda budou členěny analyticky, střediskově či jiným způsobem a to i po dobu udržitelnosti projektu Finanční krytí realizace projektu V této části bude uveden popis jednotlivých zdrojů financování projektu, s nimiž je počítáno ve finančním plánu, včetně bližších informací o každém zdroji (např. u úvěru jeho výše, splatnost, atd.). Tyto údaje budou zpracovány dle volitelné tabulky č. 15. Finanční krytí realizace projektu se vztahuje jednak na investiční fázi realizace projektu ale i na provozní fázi a dále se vztahuje i na nezpůsobilé výdaje. Finanční krytí provozní fáze projektu bude uvedeno v kapitole 9 Udržitelnost projektu Studie proveditelnosti. Stránka 12 z 19

13 7.3. Plán příjmů a výdajů V této části bude uvedeno vyčíslení příjmů a výdajů projektu v jednotlivých obdobích projektu. Do investiční fáze budou uvedeny všechny způsobilé i nezpůsobilé výdaje a to ve vazbě na předpokládané žádosti o platbu. U projektů vytvářejících příjmy je nutné vzít v úvahu výsledek výpočtu maximální výše dotace a to dle Metodického pokynu Projekty vytvářející příjmy. U projektů vytvářejících příjmy se vyplňují povinné tabulky uvedené ve formátu MS Excel, které tvoří přílohu předmětného metodického pokynu. Vstupy do tabulek ve formátu MS Excel odpovídají údajům ve volitelných tabulkách č. 10, 11, 12, 14, 15 a 16. Dle Metodického pokynu Projekty vytvářející příjmy je výsledkem finanční analýzy jeden z těchto stavů: 1. projekt je finančně udržitelný - v referenčním období generuje čisté provozní příjmy, které vytvářejí kladnou mezeru ve financování a stanovený grant EU (podpora z ROP) bude nižší než maximální výše podpory; 2. projekt je finančně udržitelný - vykazuje mezeru ve financování rovnou nule a stanovený grant EU se může rovnat maximální výši podpory; 3. projekt je finančně neudržitelný a žadatel musí prokázat, že disponuje přiměřenými zdroji na krytí provozní ztráty, k tomu se musí užít povinná tabulka č. 6. U projektů zakládajících veřejnou podporu budou žadatelé vyplňovat povinné tabulky č. 18 až 22 ve formátu MS Excel, které tvoří přílohu č. 3 Metodického pokynu Osnova studie. Tyto tabulky jsou nastaveny pro období 10 let ode dne zahájení projektu. Výsledkem finanční analýzy jeden z těchto stavů: 1. projekt je finančně udržitelný 2. projekt je finančně neudržitelný a žadatel musí prokázat, že disponuje přiměřenými zdroji na krytí provozní ztráty k tomu se musí užít povinná tabulka č. 6. Dále zde bude uveden mechanismus evidence příjmů a to např. formou analytické evidence. 8. Analýza citlivosti a řízení rizik a jejich předcházení 8.1. Analýza citlivosti V rámci analýzy citlivosti budou stanoveny klíčové proměnné v projektu s uvedením jejich pravděpodobností a opatření na jejich snížení, dále zde budou výsledky citlivostní analýzy. Analýza citlivosti bude vyhotovena zejména ve vztahu k cenové dynamice, poptávce po výstupech a výsledcích projektu, investičním podmínkám a provozním nákladům. Předpokládá se, že pro podpořené projekty není nutné numerické zkoumání citlivosti rizik a postačí popisné vyjádření. K tomu se použije povinná tabulka č. 3. Uvádí standardní kategorie a parametry rizik pro jednotlivé oblasti podpory. Nepřipouští se, aby dopad rizik byl pouze nízký, alespoň jedno riziko je třeba označit jako pochybné nebo vysoké. Stránka 13 z 19

14 8.2. Řízení rizik Zde budou vymezeny největší rizika a popis způsobů eliminace změn proměnných vyplývajících z analýzy citlivosti. Dále zde bude provedena identifikace i dalších rizikových faktorů a jejich rozdělení dle jednotlivých fází projektu. I ve vazbě na takto definovaná rizika budou uvedeny opatření k jejich eliminaci včetně komentáře okolností, prevence a řízení rizik. Řízení rizik bude souviset se systémem řízení projektu, tzn., že zde musí být popsána vazba na systém řízení projektu. 9. Udržitelnost projektu Zde bude uvedeno, jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost projektu a to v realizační fázi ale zejména v provozní fázi. Toto bude žadatel dokládat na základě plánu průběhu cash-flow, který bude vypracován na základě kapitoly 7 Finanční plán. Současně zde bude uvedeno, jakým způsobem jsou ošetřeny majetkové vztahy a dále zda bude majetek pořízený z dotace pojištěn či jakým jiným způsobem bude zajištěna jeho případná obnova v případě krádeže, poškození, požáru a přírodní pohromy. Jedná se o komplexní popis udržitelnosti včetně plánovaných navazujících aktivit. Informace budou logicky vztaženy k údajům o systému řízení projektu a především k volitelné tabulce č. 12. Informace o udržitelnosti projektu musí odpovídat výsledku finanční udržitelnosti a údajům z volitelné tabulky č Hodnocení efektivity projektu Hodnocení projektu bude provedeno pomocí multikriteriální analýzy nulové a investiční varianty. Zde se použije se povinná tabulka č. 4 s potřebným doplněním a komentářem. V případě projektů vytvářejících příjmy budou využity i údaje z tabulek ve formátu MS Excel tvořících přílohu Metodického pokynu Projekty vytvářející příjmy. 11. Závěrečné zhodnocení projektu Zde bude komplexní závěr, který zahrne výsledné posouzení projektu z pohledu efektivnosti, potřeb a přínosů pro dané území a cílové skupiny. Dále zde bude popsána i realizovatelnost projektu a případné podmínky pro tuto realizovatelnost (na základě analýzy rizik) a to i podmínek, které nemůže žadatel přímo ovlivnit. Tento závěr je třeba v případě variantního zpracování projektu učinit pro každou variantu zvlášť, ale zároveň i vymezit hodnocení, které uvažuje o projektu jako o komplexu všech uvažovaných variant a scénářů. Při tomto komplexním hodnocení pak musí být zřejmé, které variantě je přisuzována jaká váha a proč. 12. Přílohy Stránka 14 z 19

15 II. Úroveň finanční náročnosti projektu Základní studie proveditelnosti + zjednodušená CBA U projektů jejich celkové způsobilé výdaje jsou rovny anebo vyšší než 10 mil. Kč a dosahují maximálně 600 mil. Kč se předpokládá zpracování zjednodušené Analýzy nákladů a přínosů podle této části. Veškeré výpočty budou provedeny pomocí webové aplikace. Rozdíl mezi I. a II. úrovni finanční náročnosti projektu je ve vyhotovení analýzy nákladů a přínosů, což je předmětem kapitoly 10 Studie. Níže uvedené hodnocení efektivity projektu bude přístupné na kde žadatel vyplní registrační údaje a potom teprve může vyplňovat požadované vstupní údaje do programu. Po naplnění vstupních údajů je automaticky propočítáno hodnocení efektivity projektu. Žadatel po vypracování této analýzy ji finálně uloží a vytiskne analýzy ve formátu pdf a to i s kódem finálního uložení. Při zpracování zjednodušené aplikace musí žadatel využívat stejné údaje a data jako při: a) výpočtu finanční analýzy sloužící pro výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy, a nebo b) výpočtu finanční udržitelnosti u projektů zakládajících veřejnou podporu. 10. Hodnocení efektivity projektu 10.1 Obecná východiska pro zpracování hodnocení finanční efektivnosti projektu Při rozhodování o délce referenčního období, zohlednění inflace a výši diskontní sazby bude žadatel vycházet z přílohy č. 1 tohoto metodického pokynu. Vstupní údaje Hlavními vstupními údaji pro provedení finanční analýzy projektu jsou údaje z finančního plánu. Pro výpočet se však nepoužívají hodnoty vyčíslené pro investiční variantu, ale hodnoty pro rozdílovou variantu (tedy hodnoty vypočtené jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou). Pro správné provedení finanční analýzy je tedy nutné určit si výši výdajů a příjmů také pro nulovou variantu (tedy vývoj v případě, že by projekt nebyl realizován) a poté provést odečet těchto hodnot od výdajů a příjmů v již uvedené investiční variantě (tedy vývoj v případě, že projekt realizován bude). Teprve dosažené rozdílové hodnoty budou vstupovat do následného výpočtu ukazatelů finanční analýzy. Celkové výdaje investice Za relevantní výdaje investice (projektu) pro hodnocení jeho finanční efektivnosti jsou považovány výdaje, které věcně souvisí s realizací investičního záměru a časově spadají do období před spuštěním provozní fáze projektu. Do investičních výdajů nejsou zahrnuty výdaje, které již byly uhrazeny, případně vznikl nárok na jejich úhradu již před rozhodováním o přijetí či zamítnutí realizace investice. Jedná se o tzv. Sunk Costs Stránka 15 z 19

16 (utopené náklady). Pro hodnocení efektivnosti jsou brány celkové výdaje investice bez ohledu na způsob financování, tj. nejen část investice, kterou ponese žadatel, ale i část výdajů hrazenou z dotace. Zbytková hodnota investice Pro potřeby finanční analýzy bude žadatel pracovat se zbytkovou hodnotou investice vyčíslené v rámci rozdílové varianty. Finanční toky projektu V tabulkovém přehledu budou uvedeny finanční toky související s realizací projektu v následujícím členění: Provozní příjmy = Příjmy celkem Provozní výdaje + Celkové výdaje investice - Zbytková hodnota investice (v posledním roce) = Výdaje celkem = Čisté cash flow (Příjmy celkem Výdaje celkem) nediskontované a diskontované 10.2 Výpočet finančních kriteriálních ukazatelů a zhodnocení výsledků Výpočet kriteriálních ukazatelů Na základě výše uvedených údajů bude proveden výpočet kriteriálních ukazatelů finanční analýzy a to prostřednictvím webové aplikace Analýzy nákladů a přínosu. U projektů předkládaných v rámci ROP budou vypočteny tyto ukazatele: finanční čistá současná hodnota (FNPV) kde FNPV je součet současné hodnoty budoucích finančních hotovostních toků plynoucích z investice a investičních výdajů, bez ohledu na způsob, jakým jsou financovány finanční vnitřní výnosové procento (FRR) kde FRR je taková výše diskontní sazby, při níž je čistá současná hodnota (FNPV) finančních toků plynoucích z investice rovna nule. index rentability (FNPV/I) kde FNPV/I je podílem čisté současné hodnoty investice na celkových investičních výdajích. Vyjadřuje, kolik korun čistého diskontovaného finančního přínosu připadá na jednu investovanou korunu diskontovaná doba návratnosti (DDN) kde DDN vyjadřuje počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované diskontované finanční hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici Zhodnocení výsledků V této části bude uvedeno slovní zhodnocení dosažených výsledných hodnot kriteriálních ukazatelů finanční analýzy. Stránka 16 z 19

17 10.3 Obecná východiska pro zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti projektu Vstupní hodnoty V tabulkovém přehledu budou uvedeny socioekonomické toky související s realizací projektu v následujícím členění: Provozní příjmy + Socioekonomické přínosy = Přínosy celkem Provozní výdaje + Socioekonomické náklady + Celkové výdaje investice - Zbytková hodnota investice (v posledním roce) = Náklady celkem = Čisté cash flow (Přínosy celkem Náklady celkem) nediskontované a diskontované Pro správnou kalkulaci socioekonomických hotovostních toků je potřeba postupovat v těchto krocích: První krok při ekonomické efektivnosti projektu: Hotovostní toky musí být uváděny v tzv. ekonomických cenách. Pro přechod od finanční k ekonomické analýze, tj. od vstupních údajů použitých pro výpočet ukazatelů finanční analýzy, musí zpracovatel odečíst: DPH v investiční fázi a to u plátců DPH povinné odvody sociálního a zdravotního pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance v investiční fázi (týká se jen nově vytvořených pracovních míst) DPH u příjmů a výdajů v provozní fázi a to u plátců DPH povinné odvody SP a ZP hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance v provozní fázi Druhý krok při ekonomické efektivnosti projektu: Zpracovatel vymezí beneficienty a hlavní socioekonomické náklady a přínosy (dále jen C&B ). Třetí krok při ekonomické efektivnosti projektu: Zpracovatel převede co největší počet ocenitelných C&B na hotovostní toky, kdy u každého převodu bude popsán způsob jejich převodu, a to včetně zdrojů, metodik a cen z nichž při převodu vycházel. Zde musí zpracovatel dodržet vazbu na povinnou tabulku č. 5 a volitelnou tabulku č. 7. Ve webové aplikaci pro výpočet analýzy nákladů a přínosů budou zveřejněny základní přínosy a náklady a jejich ocenění a standardizované ceny. Zpracovatel může dále identifikovat a ocenit také další přínosy. U každého převodu bude popsán způsob jejich převodu, a to včetně zdrojů, metodik a cen, z nichž při převodu vycházel. Neocenitelné C&B musí být slovně okomentovány, kvantifikovány a uvedeno vyjádření, proč nebyly zahrnuty do výsledného cash-flow. V případě přínosů, které si ocení zpracovatel, může zpracovatel toto ocenění a metodiku jejich cenění konzultovat s pracovníky Úřadu regionální rady. Stránka 17 z 19

18 10.4 Výpočet ekonomických kriteriálních ukazatelů a zhodnocení výsledků Výpočet kriteriálních ukazatelů Po provedení výše uvedených kroků bude proveden výpočet kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy, kdy u projektů předkládaných v rámci ROP Střední Morava budou vyžadovány tyto ukazatele: ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) kde ENPV je součet současné hodnoty budoucích socioekonomických hotovostních toků plynoucích z investice a investičních výdajů, bez ohledu na způsob, jakým jsou financovány. ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) kde ERR je taková výše diskontní sazby, při níž je čistá současná hodnota (ENPV) socioekonomických toků plynoucích z investice rovna nule. diskontovaná doba návratnosti (DDN) kde DDN vyjadřuje počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované diskontované socioekonomické hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. Zhodnocení výsledků V této části bude uvedeno slovní zhodnocení dosažených výsledných hodnot kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy. UPOZORNĚNÍ: V případě projektů předkládaných v rámci podoblasti podpory Silnice II a III. třídy ROP Střední Morava bude vyžadováno zpracování a dodání výsledků analýzy nákladů a přínosů provedené v Systému řízení silničního hospodářství tj. dle metody HDM-4 modifikované pro podmínky silnic II a III. třídy v Olomouckém a Zlínském kraji. Stránka 18 z 19

19 III. Úroveň finanční náročnosti projektu Základní studie proveditelnosti + CBA U projektů jejich celkové náklady jsou rovny 600 mil. Kč anebo vyšší se předpokládá zpracování Analýzy nákladů a přínosů podle Metodického pokynu pro provedení analýzy nákladů a přínosů vydaného Evropskou komisí č. 4 ze srpna 2006 a dle individuálních parametrů vyplývajících z charakteru projektu. Tyto procesy se týkají i velkých projektů dle článku 39 Velké projekty Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Zde jsou velké projekty definovány jako operace složené z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíli, jejíž celkové náklady přesahují 25 milionů EUR v případě životního prostředí a 50 milionů EUR v jiných oblastech (dále jen velké projekty ). Přílohy Metodického pokynu Osnova studie : Příloha č. 1 Stanovení diskontní sazby a referenčního období Příloha č. 2 Povinné tabulky ve formátu MS Excel pro výpočet FINANČNÍ ZDRAVÍ ŽADATELE Příloha č. 3 Povinné tabulky č. 18 až 22 ve formátu MS Excel pro výpočet finanční udržitelnosti projektů zakládajících veřejnou podporu Příloha č. 4 Povinné a volitelné tabulky doplňující Studii proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů č. 1 až 17 Stránka 19 z 19

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA Nápověda k webové aplikaci P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Obsah: 1. Obecné... 3 2. Investice... 4 3. Provozní výdaje... 5 4. Provozní příjmy...

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010 V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady

Více

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields Příloha č. 3b Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, oblasti podpory.3 podpora využívání Brownfields pro projekty s celkovými náklady

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

Studie proveditelnosti obsah a struktura

Studie proveditelnosti obsah a struktura Studie proveditelnosti obsah a struktura Datum: Místo: Prezentuje: 21. 8. 2008 ÚRR Ing. Hana Gavlasová Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

VĚC: Přehled vyplněných povinných příloh nutných k předložení projektu do výzvy

VĚC: Přehled vyplněných povinných příloh nutných k předložení projektu do výzvy Metodické oznámení pro žadatele v rámci výzvy č. 03/2008, 04/2008, 05/2008 V 03/2008 MO 13 VĚC: Přehled vyplněných povinných příloh nutných k předložení projektu do výzvy Vzhledem k množícím se dotazům

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI SEMINÁŘ: PŘEROV STUDIE PROVEDITELNOSTI

OTÁZKY A ODPOVĚDI SEMINÁŘ: PŘEROV STUDIE PROVEDITELNOSTI OTÁZKY A ODPOVĚDI SEMINÁŘ: PŘEROV 4. 4. 2008 STUDIE PROVEDITELNOSTI D: Referenční období se mi začíná započítávat od kdy? Od doby zahájení projektu, doby fyzického ukončení projektu atd.? O: Referenční

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 2 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PLATNOST OD 17. 9. 2015 Strana 1 z

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace Hodnocení Lucie Kilianyová Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

část A) Posouzení příjmů projektu

část A) Posouzení příjmů projektu Tato nápověda je členěna do dvou následujících částí: A) Posouzení příjmů projektu B) Výpočet maximální výše dotace u PVP Vstupní údaje použité pro posouzení příjmů projektu i výpočet maximální výše dotace

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

část A) Posouzení příjmů projektu

část A) Posouzení příjmů projektu NÁPOVĚDA K VYPLŇOVÁNÍ SOUBORŮ PRO PROJEKTY VYKAZUJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 Tato nápověda je členěna do dvou následujících částí: A) Posouzení příjmů projektu B) Výpočet maximální výše dotace u PVP Při zadávání

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

část A) Posouzení příjmů projektu dle čl. 55

část A) Posouzení příjmů projektu dle čl. 55 NÁPOVĚDA K VYPLŇOVÁNÍ SOUBORŮ PRO PROJEKTY VYKAZUJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 Tato nápověda je členěna do dvou následujících částí: A) Posouzení příjmů projektu B) Výpočet maximální výše dotace u PVP Při zadávání

Více

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Metodický pokyn č. 37 k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Účinnost od: 1. 6. 2011 ~ 1 ~ Metodický pokyn č. 37 Metodický pokyn č. 37 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2 Příloha č. 2 Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro projekty zaměřené na celý region,

Více

PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2.3 Příloha č. 11c): Základní osnova: Závazná osnova Studie proveditelnosti

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Bc. Hana Mikulová vedoucí odboru řízení projektů OSNOVA PREZENTACE 1. Přehled

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky. Hodnocení

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky. Hodnocení 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky Hodnocení Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně.

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně. Příloha č. 3a Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy podpora prosperity regionu,.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí Udržitelnost projektu Projektové a finanční řízení - pokročilí Požadavky na udržitelnost Udržitelnost projektu 5 let od finančního ukončení projektu Provoz výsledků projektu v daném rozsahu a účelu, aktivity,

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV ke způsobu sledování a vykazování indikátoru Nová pracovní místa a ke změnám v některých atributech vybraných indikátorů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Výzva pro předkládání žádostí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD. Osnova studie proveditelnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD. Osnova studie proveditelnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD Kopie elektronická Datum: 12. 12. 2007 Č. verze: 1.1 Strana 1 / 12 Stručný návod pro zpracování STUDIE PROVEDITELNOSTI si

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu

Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Verze 1.2 Verze 1.2 Stránka 1 z 79 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Je nově uveden výčet možných

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 1.2 KOLOVÁ VÝZVA Č. 18 PŘÍLOHA Č. 4 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PLATNOST OD 11. 12. 2015 Strana 1 z

Více

Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství

Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství 3.2 Subregionální centra 4.1 Rozvoj venkova Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství Hodnocení - Lůžka a kompenzační pomůcky Gavlasová Hana Cíl prezentace 1. Seznámení

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Informační leták k určení čistých příjmů

Informační leták k určení čistých příjmů Informační leták k určení čistých příjmů Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI:

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM

VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM Michal Košťál Karlovy Vary, 19. června 2014 1 CO JE TO FINANČNÍ MEZERA? Finanční mezera představuje podíl mezi současnou hodnotou investičních nákladů

Více

CBA příručka žadatele

CBA příručka žadatele CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních

Více

Vzor pro zpracování CBA. (20. výzva)

Vzor pro zpracování CBA. (20. výzva) (20. výzva) Operační program PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze: 170103 Strana 1 z 22 Upozornění: dokument je připraven za účelem usnadnění přípravy analýzy nákladů a přínosů (CBA) jako součásti žádosti o podporu

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU ŽADATEL Jméno.. Adresa. IČO DIČ.... Statutární zástupce Telefon:. Fax:. E-mail: Kontaktní osoba Telefon:. Fax:. E-mail: PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Název Projektu Výměra BF Cena obvyklá

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová

doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová 4.1 1.1.2 Rozvoj Bezpečnost venkova na komunikacích, cyklo a pěší doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové technologie Příloha č. 3 - Kritéria pro hodnocení Specifického cíle 3.4 Nízkouhlíkové technologie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY

METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 1. Definice Způsobilými výdaji Regionálního operačního programu regionu

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE O REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA. Bouzov, 8. října 2008

AKTUÁLNÍ INFORMACE O REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA. Bouzov, 8. října 2008 AKTUÁLNÍ INFORMACE O REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA Bouzov, 8. října 2008 STRUČNÁ STATISTIKA Počet předložených projektů 650 (k 17. 9. 2008) Počet schválených projektů 340 Schválená finanční

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4.

PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4. PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4.3 Příloha č. 11e): Závazná osnova Studie proveditelnosti Pro projekty

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva Příloha č. 4 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu (NUTS III okres): Požadovaná částka (dotace): Kč Metodika

Více

Osnova studie proveditelnosti Verze 1.2

Osnova studie proveditelnosti Verze 1.2 Osnova studie proveditelnosti Verze 1.2 Verze 1.2 Osnovy studie proveditelnosti Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 12. 5. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Příloha č. 3 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: (obec, okres, NUTS III - kraj): Požadovaná částka dotace (v tis. Kč): Výběrová kritéria jsou rozdělena

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního centra

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y 068-VRR-09 P10 V 15 V 333 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3b

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3b Příloha č. 3b Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblasti

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 7 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA CELÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč Příloha č. a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory.1. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více