Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1

2 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 je zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb. 10 a podle vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky 195/2012, 7. Výroční zpráva je pedagogickým pracovníkům k dispozici ve sborovně školy a na vnitřním internetu na disku V, pro veřejnost je umístěna na webových stránkách školy Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 zpracovala ředitelka školy RNDr. Anna Dobrovolná 2 kusy ZŠ Demlova 18 1 kus ZŠ Petřkova 3 1 kus MŠ Petřkova 5 1 kus zřizovatel školy Výroční zpráva byla projednaná a schválená pedagogickými pracovníky dne Výroční zpráva byla projednaná a schválená na jednání Školské rady dne RNDr.Anna Dobrovolná ředitelka školy 2013/2014 2

3 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 Obsah Výroční zprávy za rok 2013/ Základní údaje o škole, název, sídlo str Vedení školy 1.2 Školská rada 1.3 Přehled počtu zaměstnanců 1.4 Pedagogické rady, třídní schůzky 1.5 Počty žáků ve třídách 1.6 Materiálně technické vybavení školy 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku str.9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zpráva o činnosti výchovné poradkyně str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem str Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str ZŠ Demlova 6.2 ZŠ Petřkova 6.3 Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Projekty školy Projekty financované z cizích zdrojů 8.2 Spolupráce s dalšími subjekty 8.3 Významné akce školy 8.4 Přehled školních besed 8.5 Přehled kroužků a volnočasových aktivit 8.6 Prezentace školy v soutěžích str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Hodnocení činnosti ŠD str Hodnocení činnosti MŠ str.51 3

4 1.Základní charakteristika školy Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení : Základní školy, mateřské školy, zařízení školního stravování, školní družiny. Příspěvková organizace zajišťuje stravování pro děti a žáky a závodní stravování vlastním zaměstnancům. Příspěvková organizace zajišťuje pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace. Název zařízení Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Škole byl dne 12.února 2008 přiznán titul Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc IZO IČO Škola sdružuje od Mateřská škola IZO Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna IZO Odloučená pracoviště : 1. Základní škola Olomouc, Petřkova 3, sdružuje školní družinu a jídelnu -výdejnu stravy 2. Mateřská škola Olomouc, Petřkova 5, sdružuje školní jídelnu- výdejnu Zřizovatel: název Statutární město Olomouc, okres Olomouc sídlo Horní náměstí, č.p.583, Olomouc IČO Odbor školství, Olomouc, Dolní náměstí 1 Kontakty na zřizovatele Telefon , Fax Datum zařazení školy do sítě Právní subjekt od příspěvková organizace Datum zahájení činnosti školy od

5 Škola má živnostenské listy na tyto činnosti : 1. Hostinská činnost 2. Reklamní činnost a marketing 3. Mimoškolní výchova a vzdělávání 4. Organizování sportovních soutěží 1.1 Vedení školy Ředitelka školy Zástupce ředitelky Výchovná poradkyně Vedoucí Základní školy Petřkova 3 Vedoucí Mateřské školy Petřkova 5 RNDr.Anna Dobrovolná Mgr.Stanislav Pospíšil Mgr. Renata Machovičová Mgr.Libuše Ohnútová Zuzana Valentová 1.2 Školská rada Školská rada se své činnosti řídí podle 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada je šestičlenná a v uvedeném složení pracuje od šk.roku 2011/2012 do konce šk.roku 2013/2014, tedy má tříleté funkční období. Seznam zvolených a jmenovaných členů školské rady do : Zástupci zřizovatele jmenovaní Radou města Olomouce Mgr.Kateřina Šisková Pan Radim Schubert Zástupci pedagogických pracovníků Mgr.Marek Pouč Paní Lenka Pernicová Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků : Paní Eva Sanetrníková Mgr. Barbora Prágerová 1.3 Přehled počtu zaměstnanců 2013/2014 ZŠ Demlova ZŠ Petřkova MŠ Petřkova Celkem Učitelé Vychovatelé Správní zaměstnanci Školní jídelna Asistenti Celkem Pedagogické rady 2013/2014 Třídní schůzky 2013/ čtvrtletní : schůze SRPŠ 1.pololetní : čtvrtletní : pololetní :

6 1.5 Počty žáků ve třídách 2013/2014 k ZŠ Olomouc, Demlova 18 Třída Třídní učitel Počet hochů Počet dívek Žáci celkem 1.A Mgr.Krejčířová B Mgr.Zsigraiová C Mgr.Sedláková A Mgr.Pekařová B Mgr. Stratilová A Mgr. Stránská B Mgr. Krejčiříková C Mgr.Jelínková A Mgr.Závodná B Mgr.Šebestíková A Mgr.Drápal B Mgr. Holcová A Mgr.Snášelová B Mgr.Dubová A Mgr.Janalíková B Mgr.Mulik C Mgr. Jurečková A Mgr.Hybášková B Mgr.Šimlík A Mgr. Švehla B Mgr.Pokorná CELKEM ZŠ Olomouc, Petřkova 3 k Třída Třídní učitel Počet hochů Počet dívek Žáci celkem 1.D Mgr. Pfaffová C Mgr. Řoutilová C Mgr.Ohnútová C Mgr. Pouč C Mgr. Snášelová CELKEM MŠ Olomouc, Petřkova 5 k Počet hochů Počet dívek Žáci celkem CELKEM Počet oddělení 2 ŠD Olomouc, Demlova 18 k Celkem dětí 180 Z toho z 1.+2.ročníku 108 dětí Počet oddělení 6 ŠD Olomouc, Petřkova 3 k Celkem dětí 50 Z toho z 1.+2.ročníku 29 dětí Počet oddělení 2 6

7 1.6 Materiálně technické vybavení školy Základní škola Olomouc, Demlova 18 Základní škola Olomouc, Demlova 18 je typickou sídlištní školou a tvoří ji 7 navzájem propojených pavilonů. Školu najdeme v okrajové části Olomouce na sídlišti Lazce. V areálu školy se také nachází parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a potřebám školní jídelny. Další části areálu jsou využity ke sportovním účelům a k relaxaci. Najdeme zde řadu okrasných stromů a keřů, kolem školy se táhne udržovaný živý plot. Komunikace kolem školy je poměrně klidná a bezpečná. V roce 2012 byla škola na základě energetického auditu z dotace EU a dotace města Olomouc celkově zateplená, má vyměněná všechna okna a dveře. Škola dostala nový veselý kabát. V prvním pavilonu sídlí vedení školy, je zde hospodářský úsek, sborovna a dvě třídy 1.stupně. Také ve 2. pavilonu jsou třídy 1. stupně. Ve třetím pavilonu v 1. poschodí jsou dvě počítačové učebny, jazyková učebna a sídlí zde jedno oddělení školní družiny. Čtvrtý a pátý pavilon jsou učeny pro žáky 2. stupně. V každém pavilonu jsou kabinety učitelů. Škola má kromě již zmiňovaných jazykových a počítačových učeben ještě další odborné učebny. Potřebám žáků slouží patřičně vybavená školní dílna, školní kuchyňka, učebna hudební výchovy a učebna přírodopisu. Ve dvou počítačových učebnách je k dispozici 24 a 18 počítačů. V obou učebnách je k dispozici internet, počítačová síť a je zde řada výukových programů, učitelům také pomáhají dataprojektory. Ve všech kabinetech mají učitelé k dispozici počítače a internetovou síť. V rámci projektu EU peníze do škol jsme zakoupili 73 nových počítačů ( z toho 20 na ZŠ Petřkova) a velmi jsme zmodernizovali počítačovou síť. Postupně zavádíme do tříd interaktivní tabule, v současné době jich máme k dispozici čtrnáct. Ve škole je účelně zařízená žákovská a učitelská knihovna. Učitelé používají k výuce celou řadu pomůcek ze školních sbírek. Průběžně jsou doplňovány stavy učebnic ve školních skladech, dokupují se knihy, pomůcky a výukový SW. Učitelé mají k dispozici tři kvalitní kopírky. V 6. pavilonu je velká tělocvična s rozlohou 504 metrů čtverečných a s umělým povrchem Lobadur, který je pro tělovýchovu velmi vhodný. Tělocvičnu také v odpoledních a večerních hodinách pronajímáme. K tělocvičně patří velký sportovní areál s běžeckou dráhou, plážovým hřištěm a odpočinkovým koutem. Tento areál využíváme při hodinách tělesné výchovy a odpoledne patří školní družině. Ve spolupráci s Magistrátem města Olomouc, odborem školství, využívá v odpoledních hodinách, o víkendech a celé letní prázdniny tento areál široká veřejnost ke sportování a relaxaci. Máme zde správce, kteří odpovídají za pořádek a také půjčují zájemcům sportovní potřeby. Ve škole využíváme volných chodeb jako relaxačních koutků, jsou zde umístěny stoly na stolní tenis a stolní kopanou, které žáci s chutí využívají. Vnitřního atria školy využíváme za pěkného počasí k relaxaci o velkých přestávkách. Ve 3. pavilonu v přízemí jsou umístěny velice účelné a moderní šatní skříňky, které umožňují každému žákovi, aby si náležitě uschoval svoje osobní věci. Pro žáky a učitele bylo také vybudováno nové sociální zařízení v pavilonu druhém a čtvrtém, ve školní jídelně a v tělocvičně. Škola není bezbariérová, imobilního žáka můžeme přijmout za předpokladu, že bude mít osobního asistenta a také schodolez na překonávání poschodí. Pro dodržování pitného režimu slouží žákům a všem zaměstnancům dva nápojové automaty, dále máme automat na malé svačinky a občerstvení. Velkých prostorných chodeb je využito pro účelnou a nápaditou výzdobu, která je doplněna bohatou fotodokumentací. 7

8 Škola má živnostenské listy na tyto činnosti: Hostinská činnost, Reklamní činnost a marketing, Mimoškolní výchova a vzdělávání, Organizování sportovních soutěží. Důležitou součástí školy je školní jídelna v 7. pavilonu, která byly rekonstruována v r. 2004, odpovídá normám Evropské unie a její kapacita je 2200 obědů denně. Vaříme pro naše žáky a zaměstnance, pro Základní školu Zeyerovu v Olomouci a Fakultní základní školu Hálkovu v Olomouci, dále pro učně ze středních škol a máme asi 200 cizích strávníků. V letošním roce v prázdném školnickém bytě započal svoji činnost KLUB SENIORŮ na Lazcích. mezi školou a seniory vznikla velice zajímavá spolupráce zaměřená na propagaci školy programy pro seniory k MDŽ, k Vánocům a další. Základní škola Olomouc, Petřkova 3 Budova školy je v okrajové části Olomouce, v Černovíře. Postavena je na mírném návrší a řešena jako dvoupatrová stavba. V přízemí školy se nachází šatna pro žáky, která je vybavena samostatnými šatními skříňkami, kam si mohou žáci uschovat své osobní věci. Je zde i moderně zařízená výdejna stravy a vyhovující tělocvična se sportovními potřebami. Součástí přízemí byl byt školníka. Tyto uvolněné prostory bychom rádi zrekonstruovali a využili pro školní družinu nebo oddělení mateřské školy. V prvním poschodí jsou dvě třídy a odborná audiovizuální učebna, do které jsme v rámci projektu EU peníze do škol zakoupili dvacet počítačů a interaktivní tabuli. Tato učebna je zaměřena na práci s výukovými programy,výuku informatiky a slouží při mimoškolních činnostech. Další učebna s kopírkou, počítači a internetovou sítí je určena učitelům k přípravě. V prvním poschodí najdeme také kancelář a žákovskou a učitelskou knihovnu, do které dokupujeme knihy a doplňujeme stav učebnic. Ve druhém poschodí jsou tři třídy, sborovna a místnost pro jedno oddělení školní družiny. Druhé oddělení družiny ke svým činnostem využívá jednu ze tříd. Pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností slouží výtvarný ateliér, který se nachází také ve druhém poschodí. Všechny třídy jsou moderně vybaveny nastavitelným školním nábytkem. V každém poschodí se nachází zrenovované sociální zařízení. Každým rokem se snažíme vyměnit staré za nové. Údržbě budovy věnujeme velkou pozornost. Celý interiér školy je účelně zařízen a příjemně vyzdoben. Výzdoba školy vychází z vlastní tvorby realizované v rámci výtvarné výchovy. Okolí školy je klidné, s minimálním provozem. Budovu obklopuje rozlehlá a udržovaná zahrada s okrasnými dřevinami, pískovištěm a víceúčelovým hřištěm s umělým trávníkem.hřiště je využíváno při hodinách tělesné výchovy.v odpoledních hodinách, za pěkného počasí, patří hřiště a zahrada cele školní družině.povaha zařízení odpovídá rodinnému typu školy. V areálu se nachází budova mateřské školy. S jejím provozem je spojena plynulá provázanost se systémovým vzděláváním na základní škole. 8

9 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku S účinností od se do školského rejstříku zapsal obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy : C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měsíců Přehled učebních plánů ve škol.roce 2013/2014 Škola pracuje podle svých školních vzdělávacích programů, které jsou vypracované podle rámcových vzdělávacích programů: ŠVP NAŠE ŠKOLA č.j. 2229/2007 ŠVP pro MŠ Objevujeme svět pro život č.j.2230/2007 ŠVP pro ŠD Putování za poznáním č.j. 2231/2007 Školní vzdělávací program Naše škola pro základní vzdělávání je vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V třetím aktualizovaném vydání na období jsou zapracované změny podle Upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od Dne se vyjádřila bez připomínek školská rada dle 168 školského zákona k návrhu úprav Školního vzdělávacího programu Naše škola platných od dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/ Současně byly aktualizovány školní vzdělávací programy pro mateřskou školu a školní družinu, vždy na období Další údaje ze školského rejstříku ke dni : Id. zařízení Typ Název zařízení Obec Ulice Kapacita A00 Mateřská škola Olomouc Petřkova B00 Základní škola Olomouc Demlova G21 Školní družina Olomouc Demlova L11 Školní jídelna Olomouc Demlova L13 ŠJ - výdejna Olomouc Petřkova

10 3.Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2013/2014 Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Demlova 1. Čečotková Eva, Mgr. Učitelka 1.st. 2. Dobrovolná Anna, RNDr. Ředitelka školy M - Z 3. Dvořáková Drahomíra, Mgr. Učitelka 2.st. FJ- D 4. Drápal Roman, Mgr. Učitel 1.st. 5. Dubová Monika, Mgr. Učitelka 2.st. AJ-ČJ 6. Fišarová Olga, PhDr. Učitelka NJ- VO 7. Grygová Bronislava, PhDr.PhD. Učitelka 2.st. AJ + ČJ 8. Hillerová Marie, Mgr. Učitelka 2.st. AJ - D - RJ 9 Holcová Petra Učitelka 1.st. 10. Hybášková Blanka, Mgr. Učitelka 2.st. ČJ - HV 11. Janalíková Gabriela, Mgr. Učitelka 2.st. ČJ - VO - Spec. 12. Jelínková Milada, Mgr. Učitelka, 1.st. 13. Jurečková Jitka, Mgr. Učitelka 2.st. AJ- HV 14. Krejčiříková Hana, Mgr. Učitelka 1.st. 15. Krejčířová Marie, Mgr. Učitelka 1.st. 16. Machovičová Renata, Mgr. Učitelka 2.st. Z RV 17. Moravcová Milana, Mgr. Učitelka 2.st. ČJ D 18. Mulik Marek, Mgr. Učitel 2.st. M- Tech.V 19. Nováková Helena,Mgr. Učitelka 2.st. ČJ-D 20. Pekařová Jitka, Mgr. Učitelka 1.st. 21. Pokorná Iva, Mgr. Učitelka 2.st. M TV 22. Pospíšil Stanislav, Mgr. Zástupce ředitelky Z TV 23. Reichová Lenka Učitelka 2.st. NJ - TV 24. Sedláková Veronika, Mgr. Učitelka 1.st. 25. Snášelová Milada, Mgr. Učitelka 2.st. M F 26. Stodůlka Petr, Mgr, Učitel 2.st. VV - VV 27. Stránská Gabriela, Mgr. Učitelka 1.st. 28. Stratilová Eva, Mgr. Učitelka 1.st. 29. Šebestíková Marcela, Mgr. Učitelka 1.st. 30. Šimlík Bohdan, Mgr. Učitel 2.st. Bi - Ch 31. Švehla Radek. Mgr. Učitel 2.st. Inf PČ TV 32. Závodná Libuše, Mgr. Učitelka 1.st. 33. Zsigraiová Petra, Mgr. Učitelka 1.st. 34. Pantlíková Malíková Eva, Mgr. Asistentka pedagoga 35. Horná Kateřina Asistentka pedagoga 36. Švecová Leona, Mgr. Školní psycholog Školní družina ZŠ Demlova 1. Pernicová Lenka Vedoucí vychovatelka ŠD 2. Bubeníková Daniela vychovatelka 3. Pospěchová Jana,Mgr. Vychovatelka 4. Vávrová Eva Vychovatelka 5. Psotková Jitka, Mgr. Vychovatelka 6. Enenkelová Alena Vychovatelka 10

11 Pracovníci ZŠ Petřkova 3, Olomouc 1. Ohnútová Libuše, Mgr. Vedoucí učitelka ZŠ 2. Pfaffová Renáta, Mgr. Učitelka 1.st. 3. Pouč Marek, Mgr. Učitel 1.st. 4 Vernerová Šárka, Mgr. Učitelka 1:st. 5. Řoutilová Pavla, Mgr. Učitelka 1.st. 6. Prágerová Barbora, Mgr. Vychovatelka 7. Pernica Antonín Vychovatel 8. Kouřilová Iveta Školnice, výdej stravy 9. Kolářová Vlasta Uklizečka, výdej stravy 10. Malíšková Tereza Asistent pedagoga Pracovníci MŠ Petřkova 5, Olomouc 1. Valentová Zuzana Vedoucí učitelka MŠ 2. Oháňková Martina Učitelka MŠ 3. Žďárková Barbora Učitelka MŠ 4. Špručková Evženie Učitelka MŠ 5. Kočišová Jitka Školnice 6. Rédová Milada Školnice Správní zaměstnanci ZŠ Demlova 18, Olomouc 1. Eichlerová Alena Uklizečka 2. Kábrtová Libuše Uklizečka 3. Kopecká Ivana Uklizečka 4 Prekopová Vlastislava Uklizečka 5. Kratochvílová Jitka Uklizečka 6. Pešlová Božena Uklizečka 7. Wolfová Marie Uklizečka 8. Wolf Petr Školník 9. Paverová Eleonora Samostatná účetní 10. Talandová Milada THP Zaměstnanci školní jídelny Demlova 18, Olomouc 1. Coufalová Kamila Uklizečka 2. Horňáková Jana Pracovnice provozu 3. Hrabalová Mária Vyučená kuchařka 4. Korhoňová Milka Účetní 5. Kořenková Zuzana Pracovnice provozu 6. Kührová Vladislava Vyučená kuchařka 7. Macháčková Jitka Vyučená kuchařka 8. Opletalová Jaroslava,st. Pracovnice provozu 9. Opletalová Jaroslava, ml. MD 10. Prachařová Alena Pracovnice provozu 11

12 11. Sanetrníková Eva Pracovnice provozu 12. Smolková Ivana Vedoucí ŠJ 13. Synková Ilona Vyučená kuchařka 14. Spathari kateřina Pracovnice provozu 15. Šikulová Zdenka Vedoucí kuchařka 16. Šperlichová Ladislava Vyučená kuchařka 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, zpráva výchovné poradkyně Přijímací řízení na střední školy Ke studiu víceletého gymnázia byli z 5. ročníků přijati 2 žáci, ze 7. ročníků 2 žáci. Základní školní docházku ukončilo v 9. ročnících 50 žáků. 1 žák nebude pokračovat v přípravě na budoucí povolání na střední škole. Ze 49 žáků jich bylo 40 přijato ke studiu maturitního oboru. Umístění žáků 9. ročníků uvádíme v následující tabulce: Střední škola Počet žáků Gymnázium 7 Obchodní akademie 3 SPŠ strojírenská 3 SŠ gastronomie a služeb Přerov 1 SŠ stavební HORSTAV 1 SŠ logistiky a chemie učeb. obor 2 Střední zdravotnická škola 1 SŠ polytechnická učeb. obor 4 Sigmundova SŠ strojírenská 1 ART ECON Prostějov 1 VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh 1 SŠ zemědělská - mat.+ učeb. obor 1+2 SOŠ obchodu a služeb učeb. obor 2 SŠ technická a obchodní mat.obor 7 SŠ designu a módy Prostějov 2 SŠ polygrafická mat. obor 2 SŠ technická Přerov 1 SŠ obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK 2 s.r.o. mat. obor Hotelová škola Jeseník 1 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské 1 Hradiště SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov 1 SOŠ podnikání a obchodu Prostějov 1 Soukromá SOŠ elektrotechnická Hranice 1 Celkem 49 12

13 Zápis do 1.tříd Zápis do 1.tříd na další školní rok 2014/2015 se konal ve dnech 15. a 16. ledna 2014 na ZŠ Demlova a 15. ledna 2014 na ZŠ Petřkova. Budoucí prvňáčci byli prověření z hlediska školní zralosti, s rodiči byl proveden pohovor, zapsány důležité osobní informace jako základ pro školní matriku. S některými rodiči jsme naplánovali postup při odkladu školní docházky u jejich dítěte. Celkem přišlo k zápisu 92 dětí, z toho 74 na ZŠ Demlova a 18 dětí na ZŠ Petřkova. Po zápisu jsme řešili ještě děti, které do 1. ročníku přestoupily z jiných škol nebo odešly na jiné školy. Celkem do 1.ročníku bylo přijato 78 dětí, z toho 61 dětí na ZŠ Demlova a 17 dětí na ZŠ Petřkova. Bylo uděleno celkem 14 odkladů. Žádost o odklad školní docházky byla doložena těmito doklady: 1. odborné posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky odborným lékařem ( např.pediatr) nebo zpráva klinického psychologa ( 37 odst.1 školského zákona) 2. zpráva z příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna) Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny celkem 3 třídy na ZŠ Demlova 18 a 1 třída na ZŠ Petřkova 3. Od školního roku 2014/2015 se sloučily tři první třídy na ZŠ Demlova ve dvě třídy druhé. Zpráva výchovné poradkyně 2013/2014 Mgr. Renata Machovičová. HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Od začátku školního roku pracuji podle Plánu práce výchovného poradce. Tento plán jsem sestavila v září 2013 na základě zkušeností z předešlých let. Byl předán vedení školy a všem vyučujícím je k dispozici. Na konci 1. pololetí jsem zhodnotila uskutečněné akce a rekapitulovala dosažené výsledky. Všechny akce, které byly v plánu, proběhly. Jsou vypsány v tomto hodnocení. Každoročně se uskuteční i akce, o kterých se dozvíme až v průběhu roku. V rámci projektu RAMPS VIP III, jehož cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školních poradenských zařízeních, bylo od na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Tento projekt skončil , složení školního poradenského pracoviště však stále trvá ve složení: školní psycholog Mgr. Leona Švecová, výchovná poradkyně Mgr. Renata Machovičová a školní metodik prevence Mgr. Iva Pokorná. Nezbytná je spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem a s třídními učiteli. Všichni tito jmenovaní pracují se žáky se specifickými výukovými problémy, se žáky nadanými, a se všemi žáky, kteří potřebují ve vzdělání jakkoli podpořit. ŠPP napomáhá rovněž zlepšení komunikace s rodiči žáků. V průběhu školního roku probíhaly porady ŠPP a konzultace s psycholožkou: konzultace s Mgr. Švecovou porada ŠPP 13

14 konzultace s učiteli žáci se SPU konzultace s Mgr. Švecovou konzultace s Mgr. Švecovou doučování porada ŠPP konzultace profesní testy porada ŠPP konzultace profesní testy konzultace dotazník RAMPS porada ŠPP profesní testy s Mgr. Švecovou profesní testy porada ŠPP + konzultace konzultace konzultace porada ŠPP vztahy ve třídách konzultace porada ŠPP porada ŠPP konzultace porada ŠPP konzultace porada ŠPP 1. Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Vyučující a třídní učitelé od začátku školního roku spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci a se Speciálními pedagogickými centry v Olomouci. Obsahem našich jednání byly problémy našich žáků vedených v PPP, IVP u integrovaných žáků, dále profesní testy žáků 9. ročníku. Během 1. pololetí bylo do poradny odesláno k vyšetření 8 žáků, v 2. pololetí 6 žáků. K hlavním důvodům patří diagnostika specifických poruch učení - dyslexie, dysgrafie a dysortografie, zhoršení prospěchu, posouzení další integrace, výchovné problémy. Všichni žáci vyšetření v PPP a SPC jsou zohledňováni a pracujeme s nimi podle doporučení odborníků. Od září 2013 do konce školního roku bylo v naší škole 12 žáků postupně zařazeno do integrace a vzdělávají se podle individuálních vzdělávacích plánů, které byly v průběhu září vypracovány a odeslány do PPP a SPC a také předány zákonným zástupcům žáků. Na konci 1. a 2. pololetí vypracovali třídní učitelé a učitelé, kteří s dětmi pracují v reedukaci, hodnocení plnění individuálního vzdělávacího plánu. Snažíme se o zkvalitnění přístupu vyučujících k problémům těchto jedinců a o prosazování empatie při jejich hodnocení v rámci dodržení zásad objektivnosti klasifikace. Během školního roku se uskutečnila osobní jednání se zákonnými zástupci žáků především s problémy v chování. Většinou se jedná o žáky, kteří mají problémy opakovaně a jejich chování je hodnoceno v souladu se Školním řádem. Vyučující udělovali žákům na základě Školního řádu výchovná opatření. Jednalo se většinou o agresivitu, neplnění školních povinností, nevhodné chování k vyučujícím a jejich nerespektování, neomluvené hodiny. Na konci školního roku bylo chování u 3 žáků hodnoceno sníženou známkou z chování uspokojivě. V průběhu roku se také konala metodická sdružení 1. a 2. stupně, na kterých se konkrétně hovořilo o problémech žáků se SPU, o jejich klasifikaci, zohledňování a spolupráci s rodinou. Pravidelné konzultace s rodiči probíhají během třídních schůzek (4 krát ročně). Uskutečnilo se také několik schůzek z podnětu rodičů, důvodem byl zhoršený prospěch, problémy v chování, velká absence, neomluvená absence. 14

15 2. Práce se žáky mimořádně nadanými a talentovanými Při vyhledávání talentovaných a nadaných žáků jsem spolupracovala s třídními učiteli na celé škole a všemi vyučujícími. Pro tyto žáky jsou školou již tradičně vytvářeny podmínky pro jejich další rozvoj nad rámec osnov. Žákům je celoročně umožňován přístup k informacím internet mimo vyučování. Své nadání mohou žáci prohlubovat i v různých kroužcích, které se konají v odpoledních hodinách na naší škole, např. keramický, sportovní, počítačový. Všechny talentované děti mají možnost realizovat se při vytváření prací ve výtvarné výchově, v literárních soutěžích, v recitačních soutěžích, v projektech z různých vyučovacích předmětů, v hudební soutěži. Samozřejmostí je, že se účastní různých soutěží a olympiád, ve kterých úspěšně reprezentují naši školu. 3. Výchova k volbě povolání Volbě povolání věnujeme velkou pozornost. Snažíme se podat žákům i rodičům objektivní informace o možnostech studia. Rodiče žáků 9. ročníku byli mnou informováni o průběhu přijímacího řízení na třídních schůzkách v listopadu Rodičům byla nabídnuta možnost testů profesní orientace pro své děti, které ve škole provedla Mgr. Leona Švecová ve spolupráci s Mgr. Černou z PPP v Olomouci. Tuto možnost využilo 12 žáků. Probíhaly také individuální konzultace s rodiči v domluvených termínech o volbě střední školy a o průběhu přijímacího řízení. Od začátku školního roku navštěvovali žáky 9. ročníků zástupci středních škol a prezentovali jim studijní obory. Během celého roku žáci dostávali propagační materiály ze středních škol do tříd a o všech novinkách byli informováni prostřednictvím nástěnky výchovného poradenství. Každoročně žáci 8. tříd navštěvují v květnu IPS na Úřadu práce v Olomouci. Tato akce se velmi vydařila, chlapci i děvčata se vrátili spokojeni, získali řadu nových informací o profesích a jejich uplatitelnosti na trhu práce. Na úspěšnosti návštěvy ÚP má značný podíl Mgr. Palinková, která se žáky beseduje a předává jim potřebné informace. Zájem žáků o technické obory určitě podpořila i Sigmundova střední strojírenská škola v Lutíně. V rámci technického kroužku pracovali chlapci a děvčata v dílnách této školy. Téměř celý 2. stupeň naší školy se zúčastnil v tomto roce projektu Podnikatel. Děti pracovaly pod vedením určených učitelů ve vybraných předmětech ve svých firmách nad projektovými úkoly, které pro ně vyučující nachystali. Projekt žákovských firem přispěl k posílení podnikatelských dovedností: týmová spolupráce, komunikační a prezentační dovednosti, řešení konfliktů a organizace času. Všechny důležité termíny a informace jsou uvedeny na webu školy v bloku výchovného poradenství a jsou průběžně aktualizovány. Akce týkající se volby povolání od začátku školního roku: 30. srpna 2013 jednání s Mgr. Švecovou problémoví žáci 25. září 2013 náborová návštěva p. Hendycha z Vyšší policejní školy a SŠ policejní školy MV v Holešově beseda s vybranými žáky 1. říjen 2013 Mgr. Palinková UP termíny burzy škol říjen 2013 náborová beseda SŠ polytechnické, Roosveltova ul. Olomouc, pan Klumpler- chlapci 9. A, B 4. říjen 2013 jednání s p. Kornerem ze Sigmundovy SŠ strojírenské v Lutíně exkurze žáků 8. ročníku

16 23. říjen 2013 exkurze do Sigmundovy SŠ strojírenské v Lutíně 13 žáků dílny + CNC stroje 1. listopad 2013 náborová beseda ze SŠ stavební a podnikatelské s. r. o. v Chomoutově paní Tvrdá řemeslné obory chlapci 9. A, B 5. listopad 2013 jednání s Mgr. Palinkovou na UP - převzetí Atlasů školství na UP v Olomouci 6. listopad 2013 rozdání Atlasů školství žákům 9. A vysvětlení práce s atlasem 7. listopad 2013 rozdání Atlasů školství žákům 9. B vysvětlení 12. listopad 2013 třídní schůzky SRPŠ informace ve třídách 9. A, B o přijímacím řízení, profesních testech a volbě SŠ, individuální konzultace s rodiči 15. listopad 2013 beseda žáků z 9. tříd se studentem Jakubem Mačákem z Hotelové školy v Retzu v Rakousku obor hotelnictví 18. listopad 2013 rozdání přihlášek a zápisových lístků zájemcům o studium na SŠ s talentovou zkouškou 19. listopad návštěva Mgr. Minaříka z Gymnázia Šternberk propagační materiál, studijní obory 27. listopad 2013 náborová beseda SŠ TRIVIS Prostějov žáci 9. ročníku 28. listopad 2013 Scholaris burza SŠ Olomouckého kraje - návštěva žáků 9.A,B na SŠ polytechnické v Olomouci 29. listopad 2013 porada VP Slovanské gymnázium informace o přijímacím řízení, prohlídka nového pavilonu 5. prosinec 2013 profesní testy zájemci z 9. ročníku + Mgr. Švecová 9. prosinec 2013 náborová beseda SŠ technické a obchodní, Kosinova ul. Olomouc; 17. prosinec 2013 setkání s představiteli Okresní hospodářské komory, pracovníky Krajského úřadu, VP a ředitelů škol na SŠ polytechnické propagace škol s technickým zaměřením 27. leden 2014 besedy s podnikateli v rámci projektu Podnikatel ve všech ročnících 23. leden 2014 pedagogická rada o přijímacím řízení, termíny 10. únor 2014 exkurze 5 žáků z 9. ročníku do strojírenské firmy v Olomouci 12. únor 2014 rozdání přihlášek zápisových lístků žákům 5., 7., 9. Tříd 17. únor 2014 návštěva p. Stráněla ze SŠ řezbářské v Tovačově 2. kolo přijímacích zkoušek ke studiu oboru umělecký řezbář 1. duben 2014 velká předmětová komise 2. stupně 8. duben 2014 čtvrtletní pedagogická rada termíny přijímacích zkoušek duben 2014 zjišťování výsledků přijímacího řízení 20. květen 2014 exkurze v IPS u Úřadu práce v Olomouci 8.A 27. květen 2014 exkurze v IPS u Úřadu práce v Olomouci 8.B Žáci získali potřebné informace o systému našeho školství, obdrželi materiály k profesím, o které měli v současnosti zájem. Jejich příprava k volbě povolání bude pokračovat v příštím školním roce. 19. červen pololetní pedagogická rada informace o VP a výsledcích přijímacího řízení 16

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem za 2.pololetí šk. roku 2013/2014 Třída Třídní učitel Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Uvolněni Průměr třídy 1.A Mgr.Krejčířová B Mgr.Zsigraiová C Mgr. Sedláková D Mgr.Pfaffová Nehodnocen 1,048 2.A Mgr.Pekařová B Mgr.Stratilová C Mgr.Řoutilová ,101 3.A Mgr. Stránská B Mgr. Krejčiříková ,16 3.C Mgr. Jelínková ,26 3.D Mgr.Ohnútová ,182 4.A Mgr.Závodná ,27 4.B Mgr.Šebestíková ,55 4.C Mgr.Pouč ,375 5.A Mgr.Drápal ,38 5.B Mgr. Holcová ,43 5.C Mgr. Vernerová ,490 6.A Mgr.Snášelová ,61 6.B Mgr. Dubová ,69 7.A Mgr. Janalíková ,75 7.B Mgr. Mulik ,85 7.C Mgr.Jurečková ,72 8.A Mgr. Hybášková Uvolněna 1,72 8.B Mgr.Šimlík ,76 9.A Mgr. Švehla ,99 9.B Mgr. Pokorná ,79 CELKEM Výsledky vzdělávání po 2.pedagogické radě dne Po komisionálních zkouškách v srpnu 2014 postoupili 4 žáci do vyššího ročníku, jeden žák prospěl a ukončil základní vzdělávání, jeden žák 9.ročníku se nedostavil, tedy neprospěl a nemá ukončené základní vzdělávání. Celkový průměr školy je srovnatelný s předcházejícími školními roky. Pro zjišťování kvality vzdělávání používáme vlastní srovnávací testy a písemné práce v jednotlivých ročnících. Tyto pravidelně vyhodnocují předmětové komise a metodické sdružení. Dále používáme komerční testy SCIO v 9. ročníku a spolupracujeme se ZŠ Zeyerova v Olomouci při výměně písemných srovnávacích prací v 5. a 9.ročníku. 17

18 Ověřování výsledků vzdělávacího procesu pomocí testování Testy SCIO v 9.ročníku STONOŽKA Hodnocení v testech bylo zjištěno, že v českém jazyce i v matematice je potenciál žáků využíván optimálně, výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů Přehled o výchovných opatřeních za 2.pololetí šk. roku 2013/2014. Třída Třídní učitel Počet žáků Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Napome nutí třídního učitele Důtky třídního učitele Důtky ředitelky školy Snížený stupeň z chování Zameškané hodiny, průměr na 1 žáka 1.A Mgr.Krejčířová /50,33 1.B Mgr.Zsigraiová /26,78 1.C Mgr. Sedláková /21 1.D Mgr.Pfaffová /27,56 2.A Mgr.Pekařová /32,33 2.B Mgr.Stratilová /27,46 2.C Mgr.Řoutilová /37,76 3.A Mgr. Stránská /30 3.B Mgr. Krejčiříková /36,42 3.C Mgr. Jelínková /39,05 3.D Mgr.Ohnútová /26,18 4.A Mgr.Závodná /51,43 4.B Mgr.Šebestíková /43,47 4.C Mgr.Pouč /45,63 5.A Mgr.Drápal /57 5.B Mgr. Holcová /47,32 5.C Mgr. Vernerová /60,3 6.A Mgr.Snášelová /37 6.B Mgr. Dubová /56,61 7.A Mgr. Janalíková /63,26 78 neomluv. 7.B Mgr. Mulik /35,58 7.C Mgr.Jurečková /65,52 8.A Mgr. Hybášková /92,85 18 neomluv. 8.B Mgr.Šimlík /81,39 9.A Mgr. Švehla /112,78 18 neomluv. 9.B Mgr. Pokorná /150,44 16 neomluv. CELKEM neomluv. 18

19 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1. ZŠ Demlova - preventistka sociálně patologických jevů Mgr. Iva Pokorná Školní rok byl zaměřen na plnění všech úkolů, které byly dané Školním preventivním programem na tento rok. Všichni vedli žáky ke správnému sebehodnocení, stanovení reálných cílů v životě, poznání sama sebe, zvládání stresu, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek. K tomuto cíli jsme využívali různé metody, usilovali jsme také o spolupráci s rodiči a koordinaci aktivit školy, žáků, rodičů a ostatních organizací. Důraz byl kladen zejména na specifickou primární prevenci, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s žáky. Dále jsme pracovali v oblasti nespecifické primární prevence. Tou se rozumí aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat pohybové a sportovní aktivity. Tato část prevence nebyla specificky zaměřena a zahrnovala tedy všechny žáky školy. 1. Začlenit Školní preventivní program do školních osnov a učebních plánů se dařilo převážně v rodinné, tělesné a občanské výchově, ale i v ostatních předmětech se podařilo začlenit a využít některá témata. 2. Všichni vyučující byli seznámeni se MPP a zapojili se do MPP ( minimální preventivní program ). Bylo využito volnočasových aktivit, soutěží, besed a práce s třídním kolektivem. Třídní učitelé mapovali třídní kolektiv zvláště pak při přechodu na druhý stupeň, kde jsou problematické převážně šesté a letos i deváté třídy, objevuje se zde větší zátěž, změny v kolektivu, uvolnění morálky po přijímacích řízení. 3. Bylo vypracováno hodnocení MPP, bude součástí Výroční zprávy za uplynulý rok. 4. Zatím se nepodařilo zajistit studium pro metodika prevence. Příslušné studium na fakultě nebylo pro nedostatek studentů otevřeno. 5. Metodik prevence se zúčastnil semináře s paní Tomanovou, sociálním pracovníkem a ředitelem Střediska sociální péče. 6. Třídní učitelé seznámili rodiče se MPP na společných třídních schůzkách. 7. Webové stránky školy zajišťují dostatečnou propagaci školy a informují veřejnost o činnosti školy. 8. Paní učitelka Janalíková a školní psycholožka paní Švecová vedou dramatický kroužek, do kterého se jim podařilo zapojit žáky z II. stupně a připravit s nimi vystoupení. 9. V oblasti nespecifické prevence se podařilo otevřít velké množství volnočasových aktivit a zapojit do nich značné množství žáků. 10. Mezi aktivity školy je důležitá Schránka důvěry, využívali ji žáci, kteří chtějí zůstat v anonymitě. Osvědčila se i schránka důvěry u paní psycholožky. 11. Nástěnka prevence bude potřebovat častější obnovu a aktualizaci jednotlivých údajů z oblasti primární prevence. 12. Důležitou funkci v této oblasti měl i školní parlament, který řešil problémy, návrhy žáků a předkládal je k posouzení vedení školy. V letošním roce opět proběhlo neformální zasedání školního parlamentu z důvodů lepšího vzájemného poznání jednotlivých členů. 13. Mezi důležité akce patřil Den otevřených dveří, lyžařský kurz, plavecký výcvik a všechny akce z ročního plánu práce např. exkurze a školní výlety, soutěže a olympiády, sportovní akce, kulturní akce, projekty dle ŠVP. 14. V oblasti specifické prevence byly pro všechny ročníky druhého stupně zařazeny besedy z oblasti sociálně patologických jevů, uskutečnily se návštěvy úřadu práce, Scholaris, PPP v Olomouci navštívila velká část žáků 9.ročníků profesní předpoklady, některé třídy využily dotazníků na zkvalitnění klimatu třídy. 19

20 15. Snažili jsme se vyvarovat nevhodných metod. 16. Všechny problémové případy byly konzultovány s preventivou, výchovným poradcem, se školní psycholožkou popřípadě i s vedením školy. U závažnějších případů byly informováni rodiče žáků. Spolupracovali jsme samozřejmě i s odborníky z PPP Olomouc, P centrum Olomouc ( zde by bylo možné do budoucna více využít jejich nabídek), MMO odbor sociální pomoci, Policie ČR a městská policie a dalšími. Dobrá spolupráce byla také s institucemi knihovna, muzeum, galerie, zimní stadion, atd. 17. Samozřejmě naším největším cílem primární prevence je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, výchova k zodpovědnosti za své chování, k rozvoji osobnosti. Toho jsme se spolu s ostatními pedagogy snažili v uplynulém roce dosáhnout. 6.2 ZŠ Petřkova - preventista sociálně patologických jevů Mgr. Marek Pouč Prevence rizikového chování ve školním roce 2013/2014 vycházela ze Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Demlova. Minimální preventivní program byl zpracován s ohledem na specifika odloučeného pracoviště, evaluaci aktivit minulého dokumentu a aktuálního stavu klimatu tříd. Na realizaci MPP se podíleli: ředitelka školy, RNDr. Anna Dobrovolná - předložením Školní preventivní strategie vedoucí ZŠ Petřkova 3, Mgr. Libuše Ohnútová - schválením MPP, podporou realizace, zajištěním financování aktivit, informováním pracoviště Demlova 18 preventista ZŠ Petřkova 3, Mgr. Marek Pouč - tvorbou a prezentací MPP, koordinací přípravy a realizace, informováním pracoviště Petřkova 3, rodičů, výboru SRPŠ třídní učitelé plněním stěžejní úlohy při naplňování MPP, začleněním preventivních témat do výuky žáci - participací na přípravě a realizaci programu školní psycholog, Mgr. Leona Švecová - odbornou pomocí, konzultacemi, poradenstvím preventista ZŠ Demlova 18, Mgr. Iva Pokorná - případnou metodickou pomocí, konzultacemi, poradenstvím vedoucí metodik prevence PPP OK, Mgr. Kateřina Tomanová - zajištěním odborné a metodické pomoci pro ŠMP a garancí kvality programu Podle aktualizace ŠVP platné od byly upraveny dlouhodobé aktivity MPP. Třídními učitelé podle rozpisu korespondujícím s aktualizovanými tematickými plány naplňovali cíle 20

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán činnosti výchovného poradce

Plán činnosti výchovného poradce Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 BAREVNÁ ŠKOLA Konzultační hodiny : žáci : kdykoli rodiče: čtvrtek 14.00 17.00 Telefonní kontakt : 354 594 128 E-mailová adresa : Matejickova@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více