Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1

2 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 je zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb. 10 a podle vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky 195/2012, 7. Výroční zpráva je pedagogickým pracovníkům k dispozici ve sborovně školy a na vnitřním internetu na disku V, pro veřejnost je umístěna na webových stránkách školy Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 zpracovala ředitelka školy RNDr. Anna Dobrovolná 2 kusy ZŠ Demlova 18 1 kus ZŠ Petřkova 3 1 kus MŠ Petřkova 5 1 kus zřizovatel školy Výroční zpráva byla projednaná a schválená pedagogickými pracovníky dne Výroční zpráva byla projednaná a schválená na jednání Školské rady dne RNDr.Anna Dobrovolná ředitelka školy 2013/2014 2

3 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 Obsah Výroční zprávy za rok 2013/ Základní údaje o škole, název, sídlo str Vedení školy 1.2 Školská rada 1.3 Přehled počtu zaměstnanců 1.4 Pedagogické rady, třídní schůzky 1.5 Počty žáků ve třídách 1.6 Materiálně technické vybavení školy 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku str.9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zpráva o činnosti výchovné poradkyně str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem str Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str ZŠ Demlova 6.2 ZŠ Petřkova 6.3 Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Projekty školy Projekty financované z cizích zdrojů 8.2 Spolupráce s dalšími subjekty 8.3 Významné akce školy 8.4 Přehled školních besed 8.5 Přehled kroužků a volnočasových aktivit 8.6 Prezentace školy v soutěžích str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Hodnocení činnosti ŠD str Hodnocení činnosti MŠ str.51 3

4 1.Základní charakteristika školy Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení : Základní školy, mateřské školy, zařízení školního stravování, školní družiny. Příspěvková organizace zajišťuje stravování pro děti a žáky a závodní stravování vlastním zaměstnancům. Příspěvková organizace zajišťuje pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace. Název zařízení Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Škole byl dne 12.února 2008 přiznán titul Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc IZO IČO Škola sdružuje od Mateřská škola IZO Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna IZO Odloučená pracoviště : 1. Základní škola Olomouc, Petřkova 3, sdružuje školní družinu a jídelnu -výdejnu stravy 2. Mateřská škola Olomouc, Petřkova 5, sdružuje školní jídelnu- výdejnu Zřizovatel: název Statutární město Olomouc, okres Olomouc sídlo Horní náměstí, č.p.583, Olomouc IČO Odbor školství, Olomouc, Dolní náměstí 1 Kontakty na zřizovatele Telefon , Fax Datum zařazení školy do sítě Právní subjekt od příspěvková organizace Datum zahájení činnosti školy od

5 Škola má živnostenské listy na tyto činnosti : 1. Hostinská činnost 2. Reklamní činnost a marketing 3. Mimoškolní výchova a vzdělávání 4. Organizování sportovních soutěží 1.1 Vedení školy Ředitelka školy Zástupce ředitelky Výchovná poradkyně Vedoucí Základní školy Petřkova 3 Vedoucí Mateřské školy Petřkova 5 RNDr.Anna Dobrovolná Mgr.Stanislav Pospíšil Mgr. Renata Machovičová Mgr.Libuše Ohnútová Zuzana Valentová 1.2 Školská rada Školská rada se své činnosti řídí podle 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada je šestičlenná a v uvedeném složení pracuje od šk.roku 2011/2012 do konce šk.roku 2013/2014, tedy má tříleté funkční období. Seznam zvolených a jmenovaných členů školské rady do : Zástupci zřizovatele jmenovaní Radou města Olomouce Mgr.Kateřina Šisková Pan Radim Schubert Zástupci pedagogických pracovníků Mgr.Marek Pouč Paní Lenka Pernicová Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků : Paní Eva Sanetrníková Mgr. Barbora Prágerová 1.3 Přehled počtu zaměstnanců 2013/2014 ZŠ Demlova ZŠ Petřkova MŠ Petřkova Celkem Učitelé Vychovatelé Správní zaměstnanci Školní jídelna Asistenti Celkem Pedagogické rady 2013/2014 Třídní schůzky 2013/ čtvrtletní : schůze SRPŠ 1.pololetní : čtvrtletní : pololetní :

6 1.5 Počty žáků ve třídách 2013/2014 k ZŠ Olomouc, Demlova 18 Třída Třídní učitel Počet hochů Počet dívek Žáci celkem 1.A Mgr.Krejčířová B Mgr.Zsigraiová C Mgr.Sedláková A Mgr.Pekařová B Mgr. Stratilová A Mgr. Stránská B Mgr. Krejčiříková C Mgr.Jelínková A Mgr.Závodná B Mgr.Šebestíková A Mgr.Drápal B Mgr. Holcová A Mgr.Snášelová B Mgr.Dubová A Mgr.Janalíková B Mgr.Mulik C Mgr. Jurečková A Mgr.Hybášková B Mgr.Šimlík A Mgr. Švehla B Mgr.Pokorná CELKEM ZŠ Olomouc, Petřkova 3 k Třída Třídní učitel Počet hochů Počet dívek Žáci celkem 1.D Mgr. Pfaffová C Mgr. Řoutilová C Mgr.Ohnútová C Mgr. Pouč C Mgr. Snášelová CELKEM MŠ Olomouc, Petřkova 5 k Počet hochů Počet dívek Žáci celkem CELKEM Počet oddělení 2 ŠD Olomouc, Demlova 18 k Celkem dětí 180 Z toho z 1.+2.ročníku 108 dětí Počet oddělení 6 ŠD Olomouc, Petřkova 3 k Celkem dětí 50 Z toho z 1.+2.ročníku 29 dětí Počet oddělení 2 6

7 1.6 Materiálně technické vybavení školy Základní škola Olomouc, Demlova 18 Základní škola Olomouc, Demlova 18 je typickou sídlištní školou a tvoří ji 7 navzájem propojených pavilonů. Školu najdeme v okrajové části Olomouce na sídlišti Lazce. V areálu školy se také nachází parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a potřebám školní jídelny. Další části areálu jsou využity ke sportovním účelům a k relaxaci. Najdeme zde řadu okrasných stromů a keřů, kolem školy se táhne udržovaný živý plot. Komunikace kolem školy je poměrně klidná a bezpečná. V roce 2012 byla škola na základě energetického auditu z dotace EU a dotace města Olomouc celkově zateplená, má vyměněná všechna okna a dveře. Škola dostala nový veselý kabát. V prvním pavilonu sídlí vedení školy, je zde hospodářský úsek, sborovna a dvě třídy 1.stupně. Také ve 2. pavilonu jsou třídy 1. stupně. Ve třetím pavilonu v 1. poschodí jsou dvě počítačové učebny, jazyková učebna a sídlí zde jedno oddělení školní družiny. Čtvrtý a pátý pavilon jsou učeny pro žáky 2. stupně. V každém pavilonu jsou kabinety učitelů. Škola má kromě již zmiňovaných jazykových a počítačových učeben ještě další odborné učebny. Potřebám žáků slouží patřičně vybavená školní dílna, školní kuchyňka, učebna hudební výchovy a učebna přírodopisu. Ve dvou počítačových učebnách je k dispozici 24 a 18 počítačů. V obou učebnách je k dispozici internet, počítačová síť a je zde řada výukových programů, učitelům také pomáhají dataprojektory. Ve všech kabinetech mají učitelé k dispozici počítače a internetovou síť. V rámci projektu EU peníze do škol jsme zakoupili 73 nových počítačů ( z toho 20 na ZŠ Petřkova) a velmi jsme zmodernizovali počítačovou síť. Postupně zavádíme do tříd interaktivní tabule, v současné době jich máme k dispozici čtrnáct. Ve škole je účelně zařízená žákovská a učitelská knihovna. Učitelé používají k výuce celou řadu pomůcek ze školních sbírek. Průběžně jsou doplňovány stavy učebnic ve školních skladech, dokupují se knihy, pomůcky a výukový SW. Učitelé mají k dispozici tři kvalitní kopírky. V 6. pavilonu je velká tělocvična s rozlohou 504 metrů čtverečných a s umělým povrchem Lobadur, který je pro tělovýchovu velmi vhodný. Tělocvičnu také v odpoledních a večerních hodinách pronajímáme. K tělocvičně patří velký sportovní areál s běžeckou dráhou, plážovým hřištěm a odpočinkovým koutem. Tento areál využíváme při hodinách tělesné výchovy a odpoledne patří školní družině. Ve spolupráci s Magistrátem města Olomouc, odborem školství, využívá v odpoledních hodinách, o víkendech a celé letní prázdniny tento areál široká veřejnost ke sportování a relaxaci. Máme zde správce, kteří odpovídají za pořádek a také půjčují zájemcům sportovní potřeby. Ve škole využíváme volných chodeb jako relaxačních koutků, jsou zde umístěny stoly na stolní tenis a stolní kopanou, které žáci s chutí využívají. Vnitřního atria školy využíváme za pěkného počasí k relaxaci o velkých přestávkách. Ve 3. pavilonu v přízemí jsou umístěny velice účelné a moderní šatní skříňky, které umožňují každému žákovi, aby si náležitě uschoval svoje osobní věci. Pro žáky a učitele bylo také vybudováno nové sociální zařízení v pavilonu druhém a čtvrtém, ve školní jídelně a v tělocvičně. Škola není bezbariérová, imobilního žáka můžeme přijmout za předpokladu, že bude mít osobního asistenta a také schodolez na překonávání poschodí. Pro dodržování pitného režimu slouží žákům a všem zaměstnancům dva nápojové automaty, dále máme automat na malé svačinky a občerstvení. Velkých prostorných chodeb je využito pro účelnou a nápaditou výzdobu, která je doplněna bohatou fotodokumentací. 7

8 Škola má živnostenské listy na tyto činnosti: Hostinská činnost, Reklamní činnost a marketing, Mimoškolní výchova a vzdělávání, Organizování sportovních soutěží. Důležitou součástí školy je školní jídelna v 7. pavilonu, která byly rekonstruována v r. 2004, odpovídá normám Evropské unie a její kapacita je 2200 obědů denně. Vaříme pro naše žáky a zaměstnance, pro Základní školu Zeyerovu v Olomouci a Fakultní základní školu Hálkovu v Olomouci, dále pro učně ze středních škol a máme asi 200 cizích strávníků. V letošním roce v prázdném školnickém bytě započal svoji činnost KLUB SENIORŮ na Lazcích. mezi školou a seniory vznikla velice zajímavá spolupráce zaměřená na propagaci školy programy pro seniory k MDŽ, k Vánocům a další. Základní škola Olomouc, Petřkova 3 Budova školy je v okrajové části Olomouce, v Černovíře. Postavena je na mírném návrší a řešena jako dvoupatrová stavba. V přízemí školy se nachází šatna pro žáky, která je vybavena samostatnými šatními skříňkami, kam si mohou žáci uschovat své osobní věci. Je zde i moderně zařízená výdejna stravy a vyhovující tělocvična se sportovními potřebami. Součástí přízemí byl byt školníka. Tyto uvolněné prostory bychom rádi zrekonstruovali a využili pro školní družinu nebo oddělení mateřské školy. V prvním poschodí jsou dvě třídy a odborná audiovizuální učebna, do které jsme v rámci projektu EU peníze do škol zakoupili dvacet počítačů a interaktivní tabuli. Tato učebna je zaměřena na práci s výukovými programy,výuku informatiky a slouží při mimoškolních činnostech. Další učebna s kopírkou, počítači a internetovou sítí je určena učitelům k přípravě. V prvním poschodí najdeme také kancelář a žákovskou a učitelskou knihovnu, do které dokupujeme knihy a doplňujeme stav učebnic. Ve druhém poschodí jsou tři třídy, sborovna a místnost pro jedno oddělení školní družiny. Druhé oddělení družiny ke svým činnostem využívá jednu ze tříd. Pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností slouží výtvarný ateliér, který se nachází také ve druhém poschodí. Všechny třídy jsou moderně vybaveny nastavitelným školním nábytkem. V každém poschodí se nachází zrenovované sociální zařízení. Každým rokem se snažíme vyměnit staré za nové. Údržbě budovy věnujeme velkou pozornost. Celý interiér školy je účelně zařízen a příjemně vyzdoben. Výzdoba školy vychází z vlastní tvorby realizované v rámci výtvarné výchovy. Okolí školy je klidné, s minimálním provozem. Budovu obklopuje rozlehlá a udržovaná zahrada s okrasnými dřevinami, pískovištěm a víceúčelovým hřištěm s umělým trávníkem.hřiště je využíváno při hodinách tělesné výchovy.v odpoledních hodinách, za pěkného počasí, patří hřiště a zahrada cele školní družině.povaha zařízení odpovídá rodinnému typu školy. V areálu se nachází budova mateřské školy. S jejím provozem je spojena plynulá provázanost se systémovým vzděláváním na základní škole. 8

9 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku S účinností od se do školského rejstříku zapsal obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy : C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měsíců Přehled učebních plánů ve škol.roce 2013/2014 Škola pracuje podle svých školních vzdělávacích programů, které jsou vypracované podle rámcových vzdělávacích programů: ŠVP NAŠE ŠKOLA č.j. 2229/2007 ŠVP pro MŠ Objevujeme svět pro život č.j.2230/2007 ŠVP pro ŠD Putování za poznáním č.j. 2231/2007 Školní vzdělávací program Naše škola pro základní vzdělávání je vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V třetím aktualizovaném vydání na období jsou zapracované změny podle Upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od Dne se vyjádřila bez připomínek školská rada dle 168 školského zákona k návrhu úprav Školního vzdělávacího programu Naše škola platných od dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/ Současně byly aktualizovány školní vzdělávací programy pro mateřskou školu a školní družinu, vždy na období Další údaje ze školského rejstříku ke dni : Id. zařízení Typ Název zařízení Obec Ulice Kapacita A00 Mateřská škola Olomouc Petřkova B00 Základní škola Olomouc Demlova G21 Školní družina Olomouc Demlova L11 Školní jídelna Olomouc Demlova L13 ŠJ - výdejna Olomouc Petřkova

10 3.Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2013/2014 Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ Demlova 1. Čečotková Eva, Mgr. Učitelka 1.st. 2. Dobrovolná Anna, RNDr. Ředitelka školy M - Z 3. Dvořáková Drahomíra, Mgr. Učitelka 2.st. FJ- D 4. Drápal Roman, Mgr. Učitel 1.st. 5. Dubová Monika, Mgr. Učitelka 2.st. AJ-ČJ 6. Fišarová Olga, PhDr. Učitelka NJ- VO 7. Grygová Bronislava, PhDr.PhD. Učitelka 2.st. AJ + ČJ 8. Hillerová Marie, Mgr. Učitelka 2.st. AJ - D - RJ 9 Holcová Petra Učitelka 1.st. 10. Hybášková Blanka, Mgr. Učitelka 2.st. ČJ - HV 11. Janalíková Gabriela, Mgr. Učitelka 2.st. ČJ - VO - Spec. 12. Jelínková Milada, Mgr. Učitelka, 1.st. 13. Jurečková Jitka, Mgr. Učitelka 2.st. AJ- HV 14. Krejčiříková Hana, Mgr. Učitelka 1.st. 15. Krejčířová Marie, Mgr. Učitelka 1.st. 16. Machovičová Renata, Mgr. Učitelka 2.st. Z RV 17. Moravcová Milana, Mgr. Učitelka 2.st. ČJ D 18. Mulik Marek, Mgr. Učitel 2.st. M- Tech.V 19. Nováková Helena,Mgr. Učitelka 2.st. ČJ-D 20. Pekařová Jitka, Mgr. Učitelka 1.st. 21. Pokorná Iva, Mgr. Učitelka 2.st. M TV 22. Pospíšil Stanislav, Mgr. Zástupce ředitelky Z TV 23. Reichová Lenka Učitelka 2.st. NJ - TV 24. Sedláková Veronika, Mgr. Učitelka 1.st. 25. Snášelová Milada, Mgr. Učitelka 2.st. M F 26. Stodůlka Petr, Mgr, Učitel 2.st. VV - VV 27. Stránská Gabriela, Mgr. Učitelka 1.st. 28. Stratilová Eva, Mgr. Učitelka 1.st. 29. Šebestíková Marcela, Mgr. Učitelka 1.st. 30. Šimlík Bohdan, Mgr. Učitel 2.st. Bi - Ch 31. Švehla Radek. Mgr. Učitel 2.st. Inf PČ TV 32. Závodná Libuše, Mgr. Učitelka 1.st. 33. Zsigraiová Petra, Mgr. Učitelka 1.st. 34. Pantlíková Malíková Eva, Mgr. Asistentka pedagoga 35. Horná Kateřina Asistentka pedagoga 36. Švecová Leona, Mgr. Školní psycholog Školní družina ZŠ Demlova 1. Pernicová Lenka Vedoucí vychovatelka ŠD 2. Bubeníková Daniela vychovatelka 3. Pospěchová Jana,Mgr. Vychovatelka 4. Vávrová Eva Vychovatelka 5. Psotková Jitka, Mgr. Vychovatelka 6. Enenkelová Alena Vychovatelka 10

11 Pracovníci ZŠ Petřkova 3, Olomouc 1. Ohnútová Libuše, Mgr. Vedoucí učitelka ZŠ 2. Pfaffová Renáta, Mgr. Učitelka 1.st. 3. Pouč Marek, Mgr. Učitel 1.st. 4 Vernerová Šárka, Mgr. Učitelka 1:st. 5. Řoutilová Pavla, Mgr. Učitelka 1.st. 6. Prágerová Barbora, Mgr. Vychovatelka 7. Pernica Antonín Vychovatel 8. Kouřilová Iveta Školnice, výdej stravy 9. Kolářová Vlasta Uklizečka, výdej stravy 10. Malíšková Tereza Asistent pedagoga Pracovníci MŠ Petřkova 5, Olomouc 1. Valentová Zuzana Vedoucí učitelka MŠ 2. Oháňková Martina Učitelka MŠ 3. Žďárková Barbora Učitelka MŠ 4. Špručková Evženie Učitelka MŠ 5. Kočišová Jitka Školnice 6. Rédová Milada Školnice Správní zaměstnanci ZŠ Demlova 18, Olomouc 1. Eichlerová Alena Uklizečka 2. Kábrtová Libuše Uklizečka 3. Kopecká Ivana Uklizečka 4 Prekopová Vlastislava Uklizečka 5. Kratochvílová Jitka Uklizečka 6. Pešlová Božena Uklizečka 7. Wolfová Marie Uklizečka 8. Wolf Petr Školník 9. Paverová Eleonora Samostatná účetní 10. Talandová Milada THP Zaměstnanci školní jídelny Demlova 18, Olomouc 1. Coufalová Kamila Uklizečka 2. Horňáková Jana Pracovnice provozu 3. Hrabalová Mária Vyučená kuchařka 4. Korhoňová Milka Účetní 5. Kořenková Zuzana Pracovnice provozu 6. Kührová Vladislava Vyučená kuchařka 7. Macháčková Jitka Vyučená kuchařka 8. Opletalová Jaroslava,st. Pracovnice provozu 9. Opletalová Jaroslava, ml. MD 10. Prachařová Alena Pracovnice provozu 11

12 11. Sanetrníková Eva Pracovnice provozu 12. Smolková Ivana Vedoucí ŠJ 13. Synková Ilona Vyučená kuchařka 14. Spathari kateřina Pracovnice provozu 15. Šikulová Zdenka Vedoucí kuchařka 16. Šperlichová Ladislava Vyučená kuchařka 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, zpráva výchovné poradkyně Přijímací řízení na střední školy Ke studiu víceletého gymnázia byli z 5. ročníků přijati 2 žáci, ze 7. ročníků 2 žáci. Základní školní docházku ukončilo v 9. ročnících 50 žáků. 1 žák nebude pokračovat v přípravě na budoucí povolání na střední škole. Ze 49 žáků jich bylo 40 přijato ke studiu maturitního oboru. Umístění žáků 9. ročníků uvádíme v následující tabulce: Střední škola Počet žáků Gymnázium 7 Obchodní akademie 3 SPŠ strojírenská 3 SŠ gastronomie a služeb Přerov 1 SŠ stavební HORSTAV 1 SŠ logistiky a chemie učeb. obor 2 Střední zdravotnická škola 1 SŠ polytechnická učeb. obor 4 Sigmundova SŠ strojírenská 1 ART ECON Prostějov 1 VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh 1 SŠ zemědělská - mat.+ učeb. obor 1+2 SOŠ obchodu a služeb učeb. obor 2 SŠ technická a obchodní mat.obor 7 SŠ designu a módy Prostějov 2 SŠ polygrafická mat. obor 2 SŠ technická Přerov 1 SŠ obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK 2 s.r.o. mat. obor Hotelová škola Jeseník 1 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské 1 Hradiště SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov 1 SOŠ podnikání a obchodu Prostějov 1 Soukromá SOŠ elektrotechnická Hranice 1 Celkem 49 12

13 Zápis do 1.tříd Zápis do 1.tříd na další školní rok 2014/2015 se konal ve dnech 15. a 16. ledna 2014 na ZŠ Demlova a 15. ledna 2014 na ZŠ Petřkova. Budoucí prvňáčci byli prověření z hlediska školní zralosti, s rodiči byl proveden pohovor, zapsány důležité osobní informace jako základ pro školní matriku. S některými rodiči jsme naplánovali postup při odkladu školní docházky u jejich dítěte. Celkem přišlo k zápisu 92 dětí, z toho 74 na ZŠ Demlova a 18 dětí na ZŠ Petřkova. Po zápisu jsme řešili ještě děti, které do 1. ročníku přestoupily z jiných škol nebo odešly na jiné školy. Celkem do 1.ročníku bylo přijato 78 dětí, z toho 61 dětí na ZŠ Demlova a 17 dětí na ZŠ Petřkova. Bylo uděleno celkem 14 odkladů. Žádost o odklad školní docházky byla doložena těmito doklady: 1. odborné posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky odborným lékařem ( např.pediatr) nebo zpráva klinického psychologa ( 37 odst.1 školského zákona) 2. zpráva z příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna) Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny celkem 3 třídy na ZŠ Demlova 18 a 1 třída na ZŠ Petřkova 3. Od školního roku 2014/2015 se sloučily tři první třídy na ZŠ Demlova ve dvě třídy druhé. Zpráva výchovné poradkyně 2013/2014 Mgr. Renata Machovičová. HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Od začátku školního roku pracuji podle Plánu práce výchovného poradce. Tento plán jsem sestavila v září 2013 na základě zkušeností z předešlých let. Byl předán vedení školy a všem vyučujícím je k dispozici. Na konci 1. pololetí jsem zhodnotila uskutečněné akce a rekapitulovala dosažené výsledky. Všechny akce, které byly v plánu, proběhly. Jsou vypsány v tomto hodnocení. Každoročně se uskuteční i akce, o kterých se dozvíme až v průběhu roku. V rámci projektu RAMPS VIP III, jehož cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školních poradenských zařízeních, bylo od na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Tento projekt skončil , složení školního poradenského pracoviště však stále trvá ve složení: školní psycholog Mgr. Leona Švecová, výchovná poradkyně Mgr. Renata Machovičová a školní metodik prevence Mgr. Iva Pokorná. Nezbytná je spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem a s třídními učiteli. Všichni tito jmenovaní pracují se žáky se specifickými výukovými problémy, se žáky nadanými, a se všemi žáky, kteří potřebují ve vzdělání jakkoli podpořit. ŠPP napomáhá rovněž zlepšení komunikace s rodiči žáků. V průběhu školního roku probíhaly porady ŠPP a konzultace s psycholožkou: konzultace s Mgr. Švecovou porada ŠPP 13

14 konzultace s učiteli žáci se SPU konzultace s Mgr. Švecovou konzultace s Mgr. Švecovou doučování porada ŠPP konzultace profesní testy porada ŠPP konzultace profesní testy konzultace dotazník RAMPS porada ŠPP profesní testy s Mgr. Švecovou profesní testy porada ŠPP + konzultace konzultace konzultace porada ŠPP vztahy ve třídách konzultace porada ŠPP porada ŠPP konzultace porada ŠPP konzultace porada ŠPP 1. Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Vyučující a třídní učitelé od začátku školního roku spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci a se Speciálními pedagogickými centry v Olomouci. Obsahem našich jednání byly problémy našich žáků vedených v PPP, IVP u integrovaných žáků, dále profesní testy žáků 9. ročníku. Během 1. pololetí bylo do poradny odesláno k vyšetření 8 žáků, v 2. pololetí 6 žáků. K hlavním důvodům patří diagnostika specifických poruch učení - dyslexie, dysgrafie a dysortografie, zhoršení prospěchu, posouzení další integrace, výchovné problémy. Všichni žáci vyšetření v PPP a SPC jsou zohledňováni a pracujeme s nimi podle doporučení odborníků. Od září 2013 do konce školního roku bylo v naší škole 12 žáků postupně zařazeno do integrace a vzdělávají se podle individuálních vzdělávacích plánů, které byly v průběhu září vypracovány a odeslány do PPP a SPC a také předány zákonným zástupcům žáků. Na konci 1. a 2. pololetí vypracovali třídní učitelé a učitelé, kteří s dětmi pracují v reedukaci, hodnocení plnění individuálního vzdělávacího plánu. Snažíme se o zkvalitnění přístupu vyučujících k problémům těchto jedinců a o prosazování empatie při jejich hodnocení v rámci dodržení zásad objektivnosti klasifikace. Během školního roku se uskutečnila osobní jednání se zákonnými zástupci žáků především s problémy v chování. Většinou se jedná o žáky, kteří mají problémy opakovaně a jejich chování je hodnoceno v souladu se Školním řádem. Vyučující udělovali žákům na základě Školního řádu výchovná opatření. Jednalo se většinou o agresivitu, neplnění školních povinností, nevhodné chování k vyučujícím a jejich nerespektování, neomluvené hodiny. Na konci školního roku bylo chování u 3 žáků hodnoceno sníženou známkou z chování uspokojivě. V průběhu roku se také konala metodická sdružení 1. a 2. stupně, na kterých se konkrétně hovořilo o problémech žáků se SPU, o jejich klasifikaci, zohledňování a spolupráci s rodinou. Pravidelné konzultace s rodiči probíhají během třídních schůzek (4 krát ročně). Uskutečnilo se také několik schůzek z podnětu rodičů, důvodem byl zhoršený prospěch, problémy v chování, velká absence, neomluvená absence. 14

15 2. Práce se žáky mimořádně nadanými a talentovanými Při vyhledávání talentovaných a nadaných žáků jsem spolupracovala s třídními učiteli na celé škole a všemi vyučujícími. Pro tyto žáky jsou školou již tradičně vytvářeny podmínky pro jejich další rozvoj nad rámec osnov. Žákům je celoročně umožňován přístup k informacím internet mimo vyučování. Své nadání mohou žáci prohlubovat i v různých kroužcích, které se konají v odpoledních hodinách na naší škole, např. keramický, sportovní, počítačový. Všechny talentované děti mají možnost realizovat se při vytváření prací ve výtvarné výchově, v literárních soutěžích, v recitačních soutěžích, v projektech z různých vyučovacích předmětů, v hudební soutěži. Samozřejmostí je, že se účastní různých soutěží a olympiád, ve kterých úspěšně reprezentují naši školu. 3. Výchova k volbě povolání Volbě povolání věnujeme velkou pozornost. Snažíme se podat žákům i rodičům objektivní informace o možnostech studia. Rodiče žáků 9. ročníku byli mnou informováni o průběhu přijímacího řízení na třídních schůzkách v listopadu Rodičům byla nabídnuta možnost testů profesní orientace pro své děti, které ve škole provedla Mgr. Leona Švecová ve spolupráci s Mgr. Černou z PPP v Olomouci. Tuto možnost využilo 12 žáků. Probíhaly také individuální konzultace s rodiči v domluvených termínech o volbě střední školy a o průběhu přijímacího řízení. Od začátku školního roku navštěvovali žáky 9. ročníků zástupci středních škol a prezentovali jim studijní obory. Během celého roku žáci dostávali propagační materiály ze středních škol do tříd a o všech novinkách byli informováni prostřednictvím nástěnky výchovného poradenství. Každoročně žáci 8. tříd navštěvují v květnu IPS na Úřadu práce v Olomouci. Tato akce se velmi vydařila, chlapci i děvčata se vrátili spokojeni, získali řadu nových informací o profesích a jejich uplatitelnosti na trhu práce. Na úspěšnosti návštěvy ÚP má značný podíl Mgr. Palinková, která se žáky beseduje a předává jim potřebné informace. Zájem žáků o technické obory určitě podpořila i Sigmundova střední strojírenská škola v Lutíně. V rámci technického kroužku pracovali chlapci a děvčata v dílnách této školy. Téměř celý 2. stupeň naší školy se zúčastnil v tomto roce projektu Podnikatel. Děti pracovaly pod vedením určených učitelů ve vybraných předmětech ve svých firmách nad projektovými úkoly, které pro ně vyučující nachystali. Projekt žákovských firem přispěl k posílení podnikatelských dovedností: týmová spolupráce, komunikační a prezentační dovednosti, řešení konfliktů a organizace času. Všechny důležité termíny a informace jsou uvedeny na webu školy v bloku výchovného poradenství a jsou průběžně aktualizovány. Akce týkající se volby povolání od začátku školního roku: 30. srpna 2013 jednání s Mgr. Švecovou problémoví žáci 25. září 2013 náborová návštěva p. Hendycha z Vyšší policejní školy a SŠ policejní školy MV v Holešově beseda s vybranými žáky 1. říjen 2013 Mgr. Palinková UP termíny burzy škol říjen 2013 náborová beseda SŠ polytechnické, Roosveltova ul. Olomouc, pan Klumpler- chlapci 9. A, B 4. říjen 2013 jednání s p. Kornerem ze Sigmundovy SŠ strojírenské v Lutíně exkurze žáků 8. ročníku

16 23. říjen 2013 exkurze do Sigmundovy SŠ strojírenské v Lutíně 13 žáků dílny + CNC stroje 1. listopad 2013 náborová beseda ze SŠ stavební a podnikatelské s. r. o. v Chomoutově paní Tvrdá řemeslné obory chlapci 9. A, B 5. listopad 2013 jednání s Mgr. Palinkovou na UP - převzetí Atlasů školství na UP v Olomouci 6. listopad 2013 rozdání Atlasů školství žákům 9. A vysvětlení práce s atlasem 7. listopad 2013 rozdání Atlasů školství žákům 9. B vysvětlení 12. listopad 2013 třídní schůzky SRPŠ informace ve třídách 9. A, B o přijímacím řízení, profesních testech a volbě SŠ, individuální konzultace s rodiči 15. listopad 2013 beseda žáků z 9. tříd se studentem Jakubem Mačákem z Hotelové školy v Retzu v Rakousku obor hotelnictví 18. listopad 2013 rozdání přihlášek a zápisových lístků zájemcům o studium na SŠ s talentovou zkouškou 19. listopad návštěva Mgr. Minaříka z Gymnázia Šternberk propagační materiál, studijní obory 27. listopad 2013 náborová beseda SŠ TRIVIS Prostějov žáci 9. ročníku 28. listopad 2013 Scholaris burza SŠ Olomouckého kraje - návštěva žáků 9.A,B na SŠ polytechnické v Olomouci 29. listopad 2013 porada VP Slovanské gymnázium informace o přijímacím řízení, prohlídka nového pavilonu 5. prosinec 2013 profesní testy zájemci z 9. ročníku + Mgr. Švecová 9. prosinec 2013 náborová beseda SŠ technické a obchodní, Kosinova ul. Olomouc; 17. prosinec 2013 setkání s představiteli Okresní hospodářské komory, pracovníky Krajského úřadu, VP a ředitelů škol na SŠ polytechnické propagace škol s technickým zaměřením 27. leden 2014 besedy s podnikateli v rámci projektu Podnikatel ve všech ročnících 23. leden 2014 pedagogická rada o přijímacím řízení, termíny 10. únor 2014 exkurze 5 žáků z 9. ročníku do strojírenské firmy v Olomouci 12. únor 2014 rozdání přihlášek zápisových lístků žákům 5., 7., 9. Tříd 17. únor 2014 návštěva p. Stráněla ze SŠ řezbářské v Tovačově 2. kolo přijímacích zkoušek ke studiu oboru umělecký řezbář 1. duben 2014 velká předmětová komise 2. stupně 8. duben 2014 čtvrtletní pedagogická rada termíny přijímacích zkoušek duben 2014 zjišťování výsledků přijímacího řízení 20. květen 2014 exkurze v IPS u Úřadu práce v Olomouci 8.A 27. květen 2014 exkurze v IPS u Úřadu práce v Olomouci 8.B Žáci získali potřebné informace o systému našeho školství, obdrželi materiály k profesím, o které měli v současnosti zájem. Jejich příprava k volbě povolání bude pokračovat v příštím školním roce. 19. červen pololetní pedagogická rada informace o VP a výsledcích přijímacího řízení 16

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem za 2.pololetí šk. roku 2013/2014 Třída Třídní učitel Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Uvolněni Průměr třídy 1.A Mgr.Krejčířová B Mgr.Zsigraiová C Mgr. Sedláková D Mgr.Pfaffová Nehodnocen 1,048 2.A Mgr.Pekařová B Mgr.Stratilová C Mgr.Řoutilová ,101 3.A Mgr. Stránská B Mgr. Krejčiříková ,16 3.C Mgr. Jelínková ,26 3.D Mgr.Ohnútová ,182 4.A Mgr.Závodná ,27 4.B Mgr.Šebestíková ,55 4.C Mgr.Pouč ,375 5.A Mgr.Drápal ,38 5.B Mgr. Holcová ,43 5.C Mgr. Vernerová ,490 6.A Mgr.Snášelová ,61 6.B Mgr. Dubová ,69 7.A Mgr. Janalíková ,75 7.B Mgr. Mulik ,85 7.C Mgr.Jurečková ,72 8.A Mgr. Hybášková Uvolněna 1,72 8.B Mgr.Šimlík ,76 9.A Mgr. Švehla ,99 9.B Mgr. Pokorná ,79 CELKEM Výsledky vzdělávání po 2.pedagogické radě dne Po komisionálních zkouškách v srpnu 2014 postoupili 4 žáci do vyššího ročníku, jeden žák prospěl a ukončil základní vzdělávání, jeden žák 9.ročníku se nedostavil, tedy neprospěl a nemá ukončené základní vzdělávání. Celkový průměr školy je srovnatelný s předcházejícími školními roky. Pro zjišťování kvality vzdělávání používáme vlastní srovnávací testy a písemné práce v jednotlivých ročnících. Tyto pravidelně vyhodnocují předmětové komise a metodické sdružení. Dále používáme komerční testy SCIO v 9. ročníku a spolupracujeme se ZŠ Zeyerova v Olomouci při výměně písemných srovnávacích prací v 5. a 9.ročníku. 17

18 Ověřování výsledků vzdělávacího procesu pomocí testování Testy SCIO v 9.ročníku STONOŽKA Hodnocení v testech bylo zjištěno, že v českém jazyce i v matematice je potenciál žáků využíván optimálně, výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů Přehled o výchovných opatřeních za 2.pololetí šk. roku 2013/2014. Třída Třídní učitel Počet žáků Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Napome nutí třídního učitele Důtky třídního učitele Důtky ředitelky školy Snížený stupeň z chování Zameškané hodiny, průměr na 1 žáka 1.A Mgr.Krejčířová /50,33 1.B Mgr.Zsigraiová /26,78 1.C Mgr. Sedláková /21 1.D Mgr.Pfaffová /27,56 2.A Mgr.Pekařová /32,33 2.B Mgr.Stratilová /27,46 2.C Mgr.Řoutilová /37,76 3.A Mgr. Stránská /30 3.B Mgr. Krejčiříková /36,42 3.C Mgr. Jelínková /39,05 3.D Mgr.Ohnútová /26,18 4.A Mgr.Závodná /51,43 4.B Mgr.Šebestíková /43,47 4.C Mgr.Pouč /45,63 5.A Mgr.Drápal /57 5.B Mgr. Holcová /47,32 5.C Mgr. Vernerová /60,3 6.A Mgr.Snášelová /37 6.B Mgr. Dubová /56,61 7.A Mgr. Janalíková /63,26 78 neomluv. 7.B Mgr. Mulik /35,58 7.C Mgr.Jurečková /65,52 8.A Mgr. Hybášková /92,85 18 neomluv. 8.B Mgr.Šimlík /81,39 9.A Mgr. Švehla /112,78 18 neomluv. 9.B Mgr. Pokorná /150,44 16 neomluv. CELKEM neomluv. 18

19 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1. ZŠ Demlova - preventistka sociálně patologických jevů Mgr. Iva Pokorná Školní rok byl zaměřen na plnění všech úkolů, které byly dané Školním preventivním programem na tento rok. Všichni vedli žáky ke správnému sebehodnocení, stanovení reálných cílů v životě, poznání sama sebe, zvládání stresu, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek. K tomuto cíli jsme využívali různé metody, usilovali jsme také o spolupráci s rodiči a koordinaci aktivit školy, žáků, rodičů a ostatních organizací. Důraz byl kladen zejména na specifickou primární prevenci, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s žáky. Dále jsme pracovali v oblasti nespecifické primární prevence. Tou se rozumí aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat pohybové a sportovní aktivity. Tato část prevence nebyla specificky zaměřena a zahrnovala tedy všechny žáky školy. 1. Začlenit Školní preventivní program do školních osnov a učebních plánů se dařilo převážně v rodinné, tělesné a občanské výchově, ale i v ostatních předmětech se podařilo začlenit a využít některá témata. 2. Všichni vyučující byli seznámeni se MPP a zapojili se do MPP ( minimální preventivní program ). Bylo využito volnočasových aktivit, soutěží, besed a práce s třídním kolektivem. Třídní učitelé mapovali třídní kolektiv zvláště pak při přechodu na druhý stupeň, kde jsou problematické převážně šesté a letos i deváté třídy, objevuje se zde větší zátěž, změny v kolektivu, uvolnění morálky po přijímacích řízení. 3. Bylo vypracováno hodnocení MPP, bude součástí Výroční zprávy za uplynulý rok. 4. Zatím se nepodařilo zajistit studium pro metodika prevence. Příslušné studium na fakultě nebylo pro nedostatek studentů otevřeno. 5. Metodik prevence se zúčastnil semináře s paní Tomanovou, sociálním pracovníkem a ředitelem Střediska sociální péče. 6. Třídní učitelé seznámili rodiče se MPP na společných třídních schůzkách. 7. Webové stránky školy zajišťují dostatečnou propagaci školy a informují veřejnost o činnosti školy. 8. Paní učitelka Janalíková a školní psycholožka paní Švecová vedou dramatický kroužek, do kterého se jim podařilo zapojit žáky z II. stupně a připravit s nimi vystoupení. 9. V oblasti nespecifické prevence se podařilo otevřít velké množství volnočasových aktivit a zapojit do nich značné množství žáků. 10. Mezi aktivity školy je důležitá Schránka důvěry, využívali ji žáci, kteří chtějí zůstat v anonymitě. Osvědčila se i schránka důvěry u paní psycholožky. 11. Nástěnka prevence bude potřebovat častější obnovu a aktualizaci jednotlivých údajů z oblasti primární prevence. 12. Důležitou funkci v této oblasti měl i školní parlament, který řešil problémy, návrhy žáků a předkládal je k posouzení vedení školy. V letošním roce opět proběhlo neformální zasedání školního parlamentu z důvodů lepšího vzájemného poznání jednotlivých členů. 13. Mezi důležité akce patřil Den otevřených dveří, lyžařský kurz, plavecký výcvik a všechny akce z ročního plánu práce např. exkurze a školní výlety, soutěže a olympiády, sportovní akce, kulturní akce, projekty dle ŠVP. 14. V oblasti specifické prevence byly pro všechny ročníky druhého stupně zařazeny besedy z oblasti sociálně patologických jevů, uskutečnily se návštěvy úřadu práce, Scholaris, PPP v Olomouci navštívila velká část žáků 9.ročníků profesní předpoklady, některé třídy využily dotazníků na zkvalitnění klimatu třídy. 19

20 15. Snažili jsme se vyvarovat nevhodných metod. 16. Všechny problémové případy byly konzultovány s preventivou, výchovným poradcem, se školní psycholožkou popřípadě i s vedením školy. U závažnějších případů byly informováni rodiče žáků. Spolupracovali jsme samozřejmě i s odborníky z PPP Olomouc, P centrum Olomouc ( zde by bylo možné do budoucna více využít jejich nabídek), MMO odbor sociální pomoci, Policie ČR a městská policie a dalšími. Dobrá spolupráce byla také s institucemi knihovna, muzeum, galerie, zimní stadion, atd. 17. Samozřejmě naším největším cílem primární prevence je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, výchova k zodpovědnosti za své chování, k rozvoji osobnosti. Toho jsme se spolu s ostatními pedagogy snažili v uplynulém roce dosáhnout. 6.2 ZŠ Petřkova - preventista sociálně patologických jevů Mgr. Marek Pouč Prevence rizikového chování ve školním roce 2013/2014 vycházela ze Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Demlova. Minimální preventivní program byl zpracován s ohledem na specifika odloučeného pracoviště, evaluaci aktivit minulého dokumentu a aktuálního stavu klimatu tříd. Na realizaci MPP se podíleli: ředitelka školy, RNDr. Anna Dobrovolná - předložením Školní preventivní strategie vedoucí ZŠ Petřkova 3, Mgr. Libuše Ohnútová - schválením MPP, podporou realizace, zajištěním financování aktivit, informováním pracoviště Demlova 18 preventista ZŠ Petřkova 3, Mgr. Marek Pouč - tvorbou a prezentací MPP, koordinací přípravy a realizace, informováním pracoviště Petřkova 3, rodičů, výboru SRPŠ třídní učitelé plněním stěžejní úlohy při naplňování MPP, začleněním preventivních témat do výuky žáci - participací na přípravě a realizaci programu školní psycholog, Mgr. Leona Švecová - odbornou pomocí, konzultacemi, poradenstvím preventista ZŠ Demlova 18, Mgr. Iva Pokorná - případnou metodickou pomocí, konzultacemi, poradenstvím vedoucí metodik prevence PPP OK, Mgr. Kateřina Tomanová - zajištěním odborné a metodické pomoci pro ŠMP a garancí kvality programu Podle aktualizace ŠVP platné od byly upraveny dlouhodobé aktivity MPP. Třídními učitelé podle rozpisu korespondujícím s aktualizovanými tematickými plány naplňovali cíle 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více