Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen

2 Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská rada 1.2 Zřizovatel 1.3 Poslední zařazení do sítě 1.4 Součásti školy 1.5 Počet evidovaných stížností 1.6 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1.7 Rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 1.8 Skupinová a individuální integrace žáků 1.9 Materiálně technické podmínky školy 2. Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty r Nepovinné předměty Zájmová činnost organizovaná školou 2.3 Výchova k volbě povolání 2.4 Výchova ke zdraví 2.5 Vzdělávací oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Odbornost výuky 5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy 6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6.1 Přehled o prospěchu žáků 6.2 Přehled chování 7. Docházka do školy 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Samostudium 10. Aktivity v oblasti environmentální výchovy 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství 12. Účast v soutěžích, vzdělávací aktivity 12.1 Školní soutěže školní kola 12.2 Soutěže ve spolupráci s partnerskými školami v regionu 12.3 Okresní kola soutěží 13. Školní aktivity 13.1 Akce pro žáky školy 13.2 Vzdělávací aktivity 13.3 Prezentace školy na veřejnosti 13.4 Projektová činnost 14. Spolupráce se vzdělávacími institucemi 15. Spolupráce s rodiči žáků 16. Výsledky inspekční činnosti 17. Základní informace o hospodaření školy 18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 19. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 21. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkol - 2 -

3 Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 je zpracovaná na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. 1. Základní údaje 1.1 Škola název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace adresa Hněvotín 250, IČO: právní forma: příspěvková organizace typ školy: úplná telefonní spojení: faxové spojení: není ové spojení: internetové stránky: ředitel školy: statutární zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Čuka Mgr. Vlasta Nováková výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Čuková školní metodik prevence: Mgr. Ivana Filkászová koordinátor informačních a komunikačních technologií: Mgr. Heda Kratochvílová zástupce ředitele pro MŠ: vedoucí školní jídelny: Jarmila Dostálová Ilona Niessnerová Školská rada: předseda: Petr Niessner - zástupce zřizovatele členové: Petr Rosmaník - zástupce zřizovatele Petra Dostalíková - zástupce rodičů Kateřina Mádlová - zástupce rodičů Mgr. Alena Zapletalová - zástupce pedag. pracovníků školy Mgr. Lenka Čuková - zástupce pedag. pracovníků školy 1.2 Zřizovatel: název a adresa zřizovatele: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, Poslední zařazení do sítě škol Poslední rozhodnutí č. j. MSMT-24845/

4 Místa poskytovaných služeb : Hněvotín 250 základní škola Hněvotín 101 mateřská škola 1.4. Součásti školy Název součásti: Kapacita Stav k Stav k Počet tříd, oddělení Základní škola Školní družina Školní jídelna Školní výdejna Mateřská škola Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho neoprávněných Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - počet podaných žádostí o informace 0 - počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele školy (podle školského zákona) Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 6 0 Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 Přijetí do ZŠ 21 0 Přestup do ZŠ Skupinová a individuální integrace žáků Skupinová integrace Individuální integrace Vady Počet žáků Počet žáků Mentálně postižení 1 0 Sluchově postižení 0 1 Zrakově postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 S více vadami 2 0 S vývojovou poruchou učení nebo chování 5 3 Autismus 2 0 Celkem:

5 1.9 Materiálně technické podmínky školy Od listopadu 2008 jsou 1. stupeň a 2. stupeň v jedné budově ZŠ č Již čtvrtým rokem se žáci se vzdělávacími problémy učí ve třídě skupinové integrace pod vedením speciálního pedagoga. Tuto třídu navštěvovali pro výuku českého jazyka a matematiky žáci různého postižení (viz tabulka). Prostorově škola využívá pro výuku skupinové integrace jedno oddělení školní družiny, které bývá v dopoledních hodinách volné. V budově základní školy na Topolanské ulici č. 250 se po velké rekonstrukci v měsících červenci a srpnu 2011 nachází: devět kmenových učeben pro jednotlivé ročníky, jedna učebna výpočetní techniky, školní dílna, tělocvična, venkovní areál, školní sad a školní pozemek. Pro některé hodiny zůstávají žáci ve svých kmenových učebnách, na jiné přechází za vyučujícím děje se tak podle specializace učebny. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti bylo využíváno hřiště FC Hněvotín. Činnost školní družiny byla organizována ve třech odděleních v kapacitě ŠD 90 dětí. Družina provozuje od 6:30 do 7:40 a od 11:45 do 16:30 hod. K odstranění zápachu v celé budově ZŠ využíváme firmu Bioenzym, která pravidelně 1x ročně nasazuje do kanalizačního potrubí bakterie, které pročistí celý školní kanalizační řád. Pan školník František Stejskal zvládá i náročnější řemeslné opravy a údržbu na obou budovách škol ZŠ i MŠ a zároveň se stará o úpravu okolí školy a sečení trávníků. V suterénu budovy byla už dříve zrekonstruována místnost, která v současné době slouží jako sklad na dotované školní mléko a mléčné výrobky. Škola se zúčastňuje evropských projektů Školní mléko a Ovoce do škol. V průběhu roku byly dokončeny práce na zprovoznění žákovské dílny, ve které žáci získávali praktické návyky v hodinách pracovních činností. Část dílny byla upravena na keramickou dílnu. Zřizovatel zakoupil keramickou pec a v tomto kalendářním roce se rozběhly kroužky keramiky pro děti z mateřské školy i pro žáky základní školy. O prázdninách bylo v dílně instalováno umyvadlo. Na jaře jsme svépomocně upravili několik školních záhonů, kde se žáci pod vedením paní učitelky Ivety Šutové seznamovali s pěstováním zeleniny. Výdejna stravy v jídelně školy byla využita k přípravě pokrmů ze strany žáků. V pracovních činnostech si žáci 8. a 9. třídy připravovali sami jednoduchá jídla, která ihned zkonzumovali. To vše opět pod vedením paní učitelky Ivety Šutové. Za pěkného počasí využívala školní družina pro svoji činnost školní zahradu, pískoviště na zahradě školy a zahradní sety. V průběhu hlavních prázdnin byla v tělocvičně školy provedena kompletní rekonstrukce jejího osvětlení. Na příští školní rok se posunulo řešení větrání tělocvičny. Jsou připraveny průduchy jak pro odvod vnitřního vlhkého vzduchu, tak přívod venkovního ohřátého vzduchu. Na půdu školy by mělo být instalováno zařízení, které by způsobovalo cirkulaci vzduchu. Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem vnitřních prostor. Paní zástupkyně ředitele se dělí o kancelář s paní účetní a zároveň sekretářkou, tři asistenti pedagoga museli být spolu se speciálním pedagogem umístěni do prostor bývalé školní knihovny. Školní žákovská knihovna byla přemístěna na chodbu do 2. NP. Na podzim roku 2013 bylo zahájeno toužebně očekávané zateplení a zhotovení nové fasády budovy základní školy. Fasáda byla dokončena na jaře roku V průběhu stavby se - 5 -

6 ukázala špatná izolace celé budovy a bylo nutno v některých místech přistoupit k injektáži, která zabraňuje vzlínání vody v základech budovy. Zřizovatel upravil i prostory před školou. Byly pokáceny 3 vzrostlé smrky a na jejich místě zhotoveno parkoviště pro rodiče žáků. Zahradnická firma upravila zeleň v prostoru Topolanské ulice a na podstavec před školou se vrátila busta J. A. Komenského. V měsíci březnu 2014 byla dokončena přestavba bývalého archivu na jednací místnost s rodiči. Konečně má škola místnost, kde mohou probíhat individuální konzultace s rodiči nebo pracovní jednání učitelek jednotlivých stupňů. Archiv byl zřízen v suterénu školy, bývalé sklepní místnosti. V tělocvičně školy bylo v době hlavních prázdnin instalováno nové osvětlení. Poslední prací před zahájením nového školního roku bylo předláždění prostoru před hlavním vchodem do školy. 2. Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program (ŠVP) ve všech ročnících 2.2 Přehled volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné předměty ročník 8. ročník: Další cizí jazyk německý jazyk 9. ročník: Další cizí jazyk německý jazyk Nepovinné předměty: nebyly vyučovány Zájmová činnost organizovaná školou Od září (října) 2013 začaly na škole působit zájmové kroužky, které financoval zřizovatel. Pro děti v Mateřské škole se rozběhly kroužky: Anglického jazyka, Keramický, Hudebně pohybový, Sportovně pohybový a Logopedický. Žáci Základní školy začali docházet do těchto kroužků: Taneční gymnastika, Pohybové hry, Divadelní, Novinář, Kreativita, Počítačový, Angličtina hravě pro 1. třídu, Angličtina hravě pro 2. třídu, Pěvecký, Vizážistický, Flétna, Keramický, Mažoretky Perličky, Mini Perličky a Highlights. Dále byla na naší škole vyučována hra na klavír. Učitelky, kterým se pro malý počet zájemců nepovedlo otevřít nějaký kroužek, prováděly Reedukaci a Doučování žáků. 2.3 Výchova k volbě povolání byla zařazena do tematických plánů předmětů Výchova k občanství a Pracovní činnosti (Svět práce 9. tř.). 2.4 Výchova ke zdraví byla s časovou dotací 40 hodin rovnoměrně rozdělena do 4. a 5. ročníku

7 2.5 Vzdělávací oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí. Jednotlivá uvedená témata byla zařazena a rozpracována do časově tématických plánů vhodných vyučovacích předmětů. V průběhu roku byl proveden nácvik evakuace žáků z objektu školy a cvičení v přírodě. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy zařízení pedagogičtí pracovníci vychovatelé vedoucí ŠJ správní zaměstnanci ZŠ část. úvazek 3 x asistent pedagoga 4 MŠ 5-2 ŠD ŠJ Po dobu vyučování ve školním roce 2013/2014 řídil školu ředitel Mgr. Vladimír Čuka, který byl do funkce jmenován Speciálním pedagogem byla Mgr. Radmila Linková. Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v naší organizaci 34 zaměstnanců. 4. Odbornost výuky předmětů Na prvním stupni byla odborně zajištěna výuka všech předmětů. Na druhém stupni byla odborně zajištěna výuka předmětů Čj, M, F, Př, Tv, Ch, D, Ov, Nj, Aj, Z, Vv, Rv, Hv, Pč a neaprobovaně výuka AJ v 7., 8. a 9. ročníku. 5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy Úplné základní vzdělání získalo 8 žáků školy. Na střední školu s maturitou bylo přijato 7 žáků. Na střední odborná učiliště byla přijata 1 žákyně. Na víceletá gymnázia odešli 2 žáci z 5. ročníku. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6.1. Přehled o prospěchu žáků (stav k pololetí a ) ročník počet žáků prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním pololetí I. II. I. II. I. II. I. II

8 SKI Celkem Přehled o chování ročník pochvaly NTU DTU DŔŠ 1. stupeň 2. stupeň 3.stupeň pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.. I. II. I. II SKI Celkem Docházka žáků do školy Ročník Zameškané I. pololetí Neomluvené I. pololetí U žáků Zameškané II. pololetí Neomluvené II. pololetí U žáků celkem průměr celkem celkem průměr celkem , , , , , ,

9 , , , , , , , , , , , , Skupinová integrace , ,9 0 0 Za školu , , Neomluvené hodiny byly oznámeny zákonným zástupcům žáků doporučeným dopisem. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na získání teoretických i praktických poznatků sloužících k tvorbě ŠVP, práci s interaktivní tabulí, zaměření na metodiku jednotlivých předmětů, jazykové vzdělávání, řešení výchovných a kázeňských problémů, environmentální vzdělávání, kompetencí třídního učitele, aktivity pro školní družinu, seznámení s novým Občanským zákoníkem, aj. Zástupkyně ředitele Mgr. Vlasta Nováková se průběžně zúčastňuje školení pro program Bakaláři, ve kterém je vedena školní matrika. 9. Samostudium Samostudium učitelek bylo zaměřeno především do oblasti získávání kvalifikace pro výuku anglického jazyka a vyhledávání nových informací o způsobu výuky a nových poznatků ve svých vyučovacích předmětech. Učitelky I. i II. stupně navštěvovaly nejen rekvalifikační kurzy hrazené z prostředků DVPP, ale i jazykové aktivity hrazené jak z vlastních prostředků organizace, tak především z fondů EU. Určení dnů samostudia je dáno vedlejšími školními prázdninami. 10. Aktivity v oblasti environmentální výchovy - žáci 6. a 9. ročníku se vzdělávali v oblasti environmentální výchovy v samostatném předmětu Environmentální výchova především pomocí projektů, soutěží a tvořivé práce zaměřené na různé oblasti od třídění odpadu až po globální problémy lidstva - žáci 9. ročníku provedli pravidelnou přednášku a poučení o třídění odpadu s praktickými ukázkami pro všechny mladší spolužáky - škola spolupracovala s ekologickými organizacemi (Hnutí Duha, Sluňákov ) a odebírá časopis pro ekogramotnost Bedrník a ekologické listy. - třídy se zúčastnily různých exkurzí (výukové programy) Vlastivědné muzeum (Výstava terarijních zvířat), návštěva ZOO a jednodenních akcí (školní výlety), - koordinátor se zúčastnil dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO (semináře, exkurze ). Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 2013 (Sluňákov - přednášky a praktické činnosti. Vzdělávací program Odpady a obaly, exkurze třídící linka

10 - v zimním období jsme využívali ke krmení ptáčků v okolí školy krmítka vyrobená dětmi a jejich rodiči v předešlém roce - žáci 1. a 2. stupně se zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá pětka (problematika zdravé výživy a zdravého životního stylu) - byly uspořádány školní projektové dny (Den Země, Den pro zdraví) - žáci ročníku se zúčastnili týdenní školy v přírodě (Horní Bečva), kde v rámci ekologických aktivit pozorovali život zvířat a rostlin v lesním ekosystému. - žáci 1. stupně absolvovali akci na Velkém Kosíři s názvem Den lesní pedagogiky (poznávání lesa pomocí her a všech lidských smyslů, informace o lesní zvěři ) - spolupracujeme s obcí v rámci Dne Země - sbírání odpadků v obci - škola pokračuje v ekologizaci provozu školy (třídění odpadu, úsporné zářivky, šetření s hygienickými pomůckami, používání ekologicky šetrných čistících prostředků ) v průběhu školního roku. - vybavení školy bylo doplněno pomůckami (DVD, výukové materiály ) 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství Ve školním roce 2010/2011 se funkce preventisty rizikového chování ujala Mgr. Ivana Filkászová. V souladu s platnou legislativou byl pro školní rok 2013/2014 vypracován nový Minimální preventivní program. Stěžejní úlohu při jeho naplňování měli třídní učitelé. Každý třídní učitel si vypracoval pro svoji třídu preventivní program, který byl realizován zejména v třídnických hodinách. Při naplňování preventivního programu spolupracovala škola s odbornými institucemi, např. se Sdružením D Olomouc, s občanským sdružením Harmonia universalis. Nadále škola úzce spolupracuje s PPP Olomouc. Třídní učitelé ve spolupráci s metodikem prevence zachycovali znaky chování žáků, které se jevily z hlediska prevence rizikového chování jako nebezpečné a bezodkladně je řešili. K zachycení varovných signálů sloužily dotazníky řešící šikanu a třídní klima. Problémové chování žáků jsme řešili ve spolupráci s jejich rodiči (nevhodné chování ke spolužákům, záškoláctví.), OSPODem a již zmiňovanou PPP Olomouc. Škola pro žáky připravila řadu programů a akcí, které Minimální preventivní program podporovaly. Naší snahou je vybudovat zdravé třídní kolektivy, proto se v září žáci 5. ročníku zúčastnili adaptačního pobytu na Horní Bečvě, tamtéž pak v květnu žáci ročníku školy v přírodě. Pro žáky 2. a 3. ročníku připravili třídní učitelé ve spolupráci s rodiči noc ve škole s názvem Pohádková škola. Rovněž ve spolupráci s rodiči pak proběhly tzv. Dílny s rodiči, jejichž smyslem je otevřít školu rodičům a zapojit je do chodu školy. Nejlepší prevencí rizikového chování je vychovat sociálně silného jedince, proto byl pro žáky 3. a 4. ročníku zajištěn program podporující rozvoj sociálních dovedností s názvem Kočičí zahrada a ve spolupráci se Sdružením D pořad Kouzelná baterka. K prevenci rizikového chování patří také programy podporující zdravý životní styl a zdravou výživu Škola zdravé pětky a Party se zdravou pětkou, Dentální hygiena a Dentální technika, pro žáky 2. stupně pak besedy na téma Závislosti právní vědomí, Lidská sexualita, Láska ano, děti ještě ne. Další programy s názvy Vítej na palubě pro 1. stupeň a Rozum v zastoupení pro 2. stupeň na podporu zdravého životního stylu a na budování zamítavého postoje k návykovým látkám byly realizovány občanským sdružením Harmonia universalis. Další oblastí, která souvisí s prevencí rizikového chování je boj proti vandalismu. Tuto problematiku řešíme projektem Den Země, kdy se žáci aktivně podílejí na úklidu obce, při kterém se s projevy vandalismu často setkávají

11 Pro pedagogy školy byla do MPP zapracována charakteristika jednotlivých typů rizikového chování i s postupy, jak se v případě jejich výskytu ve škole zachovat. S novými poznatky z oblasti rizikového chování byli pedagogové seznámeni na pedagogických radách. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2013/2014 spočívala: v kontrole třídních výkazů ve vedení dokumentace integrovaných žáků (zprávy z PPP/ SPC, doporučení ke skupinové nebo individuální integraci, platnost integrace, IVP) v předávání informací týkajících se IVP a vzdělávání integrovaných žáků rodičům, pedagogům ve spolupráci a komunikaci s odborníky PPP a SPC (školní dotazníky, hodnocení vzdělávání podle IVP apod.) v předávání informací k volbě povolání návštěva výstavy Scholaris a IPS Úřadu práce v Olomouci v předávání informací o šetření profesní orientace (odborný pracovník PPP, SPC) v pomoci při vyplňování přihlášek na střední školy ve vyhodnocení přijímacího řízení a zpracování výsledků ve spolupráci s metodikem školní prevence při řešení problémů třídních kolektivů 12. Účast ve školních a okresních kolech soutěží, vzdělávací aktivity Vědomostní soutěže Pythagoriáda ročník školní kolo, Okresní kolo K. Hrančík 5. ročník Matematický Klokan pro ročník Dopravní a ekologická soutěž ekologické aspekty silničního provozu školní kolo pro 8. ročník Přírodovědný Klokan pro ročník Celostátní chemická soutěž - Nejlepší chemik - Klára Pospíchalová ( postoupila do předposledního kola ) a Zuzana Horylová Dopravní soutěž jízdy zručnosti pro 1. a 2. ročník

12 Ve školní družině se uskutečnily tyto soutěže: - Soutěž o nejhezčí dýni - Pěvecká soutěž Skřivánek - Vědomostní soutěže Hádej, kdo jsem, Myslivna, Riskuj - Pohybové soutěže turnaj v kuželkách, Švihadlový král - Miss/Missák Vlaštovkiáda - Soutěž v malování pohádkové postavy, máme rádi zvířata, malování čerta, anděla, Mikuláše - Malování křídou na chodník - Soutěž v recitaci - Soutěž o nejhezčí kraslici - Sportovní soutěže - Soutěž Tvořivé ruce Soutěže ve spolupráci s partnerskými školami v regionu Školský pohár České pojišťovny ve florbale st. - ZŠ Heyrovského v Olomouci Starostův hanácké vdolek rychlost a obratnost žáků 1. st. Dubany Vánoční laťka soutěž ve skoku vysokém - žáci tříd ZŠ Hněvotín Orientační běh Slatinice žáci tříd ZŠ Slatinice Pohár starostů Olšany atletické závody žáků tříd ZŠ Olšany Atletický mítink při ZŠ Lutín žáci tříd ZŠ Lutín Fotbalový turnaj žáci tříd ZŠ Bedihošť 13. Školní aktivity Akce pro žáky školy Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o co nejlepší úroveň pedagogického procesu a využívají také všech možností, kterými mohou výuku zpestřit a prohloubit. Následují jednotlivé aktivity, které škola uspořádala pro svoje žáky: ZÁŘÍ ŘÍJEN - Návštěva ZOO na Sv. Kopečku 1. st Pochodové cvičení - ochrana člověka za mimořádných situací (Ústín) Planeta Země 3000 MADAGASKAR příběh pradávné Lemurie 2. st Beseda AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND - 1. st Adaptační pobyt (Horní Bečva) - 5. tř Výstava terarijních zvířat (Vlastivědné muzeum Olomouc) 6., 8., 9. tř DRAKIÁDA Exkurze do SSŠS v Lutíně hoši 8. tř Přednáška Dentální technika 1. st Kočičí zahrada (prevence rizikového chování) tř

13 - Přírodovědný klokan Exkurze ruční papírna ve Velkých Losinách 8. tř Přednáška Dentální technika 2. st Pohádková škola spaní ve škole tř LISTOPAD PROSINEC - Beseda v místní knihovně - 2. tř Vzdělávací program Party se zdravou pětkou 2. st Jak Honzík zoubky své chránil divadlo hudby 1. a 2. tř Vzdělávací program Škola zdravé pětky 1. st Beseda Závislosti právní vědomí - 8. a 9. tř Školský pohár ČP ve florbale tř Kouzelná baterka rozvoj čtenářské gramotnosti 3. tř Scholaris - přehlídka středních škol - 9. tř Pohár starostů tř Soutěž ve výrobě čertů Beseda na Úřadu práce volba povolání 9. tř Vánoční dílna 2. tř Výchovný koncert Plechová kavalerie 2. tř Vánoční dílna pečení a zdobení perníčků 8. a 9. tř Vánoční laťka Hněvotín 2. st Výchovný koncert Smyčcové nástroje a bigbít 2. st Nejlepší chemik ČR 2. kolo 9. tř Výlet do Šternberka vánoční tradice 2. a 3. tř. - Výroba betlému s lidovým řezbářem 3. tř Rozsvěcování vánočního stromu a vánoční jarmark, zpěvy vánočních písní Prodej vánočních hvězd LEDEN ÚNOR - Tři králové pásmo ŠD Návštěva kostela Sv. Leonarda 1. st Zápis do 1. třídy PLAVÁNÍ 2. pololetí, tř. základní výcvik - Soutěž Nejlepší chemik ČR 3. kolo 9. tř Moravské divadlo Louskáček 3. tř Bowling BOWLAND Olomouc 8. a 9. tř Kino Putování s dinosaury 6. a 7. tř Koncert hudební skupina MARBO 1. st Florbalový turnaj Lutín 5. a 7. tř Exkurze SŠ polygrafická Ol 8. a 9. tř BŘEZEN DUBEN - Beseda Lidská sexualita 8. a 9. tř Exkurze Vlastivědné muzeum Ol SKI Projekt Exkurze do pravěku 1. a 2. st Horolezecká stěna Ol tř Představení Vítej na palubě 1. st, Rozum v zastoupení 2. st Interaktivní hudební pořad Bubnování 1. st

14 - Vystoupení mažoretek - Odznak všestrannosti v Lutíně Velikonoční dílna výroba madeirovaných kraslic 7. tř. 10. a Workshop Svíčkárna RODAS 2. st Výstava Pravěk Šantovka 2. st Orientační běh ve Slatinicích 4. a 5. tř Den Země úklid obce Slet čarodějnic KVĚTEN ČERVEN - Beseda Armády ČR Obrana státu 2. st Vystoupení pěveckého kroužku pro volyňské Čechy Škola v přírodě (Horní Bečva) 3. a 4. tř Škola v přírodě (Horní Bečva) 1. a 2. tř Pohár starostů v Olšanech - 1. a 2. st Květinkový den Kino ke Dni dětí Fair play 2. st Kino ke Dni dětí LEGO příběh 1. st Beseda Láska ano, děti ještě ne 8. a 9. tř Divadelní představení Divadlo nekouše Hradec Králové 2. st Pohár starostů v atletice v Lutíně tř Pochodové cvičení (Ústín) 2. st a 4. tř Školní výlety - Jeseník Lázně Komňátka 9. tř. 23. a rafty 6. a 8. tř levecká chata v Horce n. Mor. 7. tř Zahradní slavnost HURÁ NA PRÁZDNINY Každý měsíc probíhaly relace ve školním rozhlase ke státním svátkům. Pro žáky posledního ročníku byly uspořádány další akce sloužící k volbě budoucího povolání: návštěva olomoucké přehlídky středních škol Scholaris na SPŠ Rooseveltova v Olomouci a beseda s pracovníky IPS ÚP Olomouc o volbě povolání. Žáci 9. ročníku se v závěru školního roku rozloučili prezentacemi, které předvedli svým rodičům, známým pedagogům a zastupitelům obce. Každý žák pak obdržel z rukou pana místostarosty upomínkový předmět velký kožený penál Vzdělávací aktivity Z porovnání výsledků vzdělávání za školní roky 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 vyplynulo v oblasti: Prospěch Školní rok 2010/2011: 1. stupeň PV 79,17% P 18,06% N 2,78%

15 2. stupeň 19,64% 76,79% 3,57% Školní rok 2011/2012 (bez speciální třídy): 1. stupeň PV 90,91% P 9,09% N 0 2. stupeň 28,26% 58,70% 13,04% Školní rok 2012/2013 (bez speciální třídy): 1. stupeň PV 95,35% P 4,65% N 0 2. stupeň 31,11% 64,44% 4,44% Školní rok 2013/2014 (bez speciální třídy): 1. stupeň PV 86,54% P 13,46% N 0 2. stupeň 54,29% 42,86% 2,85% Ve srovnání s předešlými roky klesl počet žáků 1. stupně, kteří prospěli s vyznamenáním. Naopak roste počet vyznamenání na 2. stupni, jediný žák v 8. ročníku neprospěl a z naší školy odešel. Chování Počet pochval zůstává po celé tři sledované roky na přibližně stejné úrovni. Počet udělených třídních důtek klesá, stejně jako počet důtek ředitele školy. Klesá i počet snížených známek z chování. Docházka Ve školním roce 2010/2011 byl průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka: 54, hodin bylo u dvou žáků neomluvených. Ve školním roce 2011/2012 byl průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka: 42, hodin bylo u čtyř žáků neomluvených. Ve školním roce 2012/2013 byl průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka: 60,73. Všechny hodiny byly omluveny. Ve školním roce 2013/2014 byl průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka: 54, hodin bylo u jednoho žáka neomluveno. Tento žák ze školy po 8. ročníku odešel. Ve školním roce 2013/2014 byly po dvou letech zrušeny srovnávací testy žáků 5. a 9. ročníku, které vyhlašovalo MŠMT Prezentace školy na veřejnosti

16 Škola se svou prací neustále prezentuje na veřejnosti. Proto byly pořádány již tradiční akce: Drakiáda, Vítání občánků, Podzimní dílna, kulturní vystoupení pro důchodce, prezentace zájmových kroužků školy pro veřejnost spojená s rozsvěcováním vánočního stromu před OÚ, Slet čarodějnic. Podíleli jsme se na organizaci plesu SRPŠ. V době předvánoční proběhla ve škole akce Vánoční hvězda. Jedná se o humanitární akci na pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem, které jsou pacienty Dětské kliniky FN v Olomouci. Finanční částka z prodeje vánočních hvězd byla poukázána FN v Olomouci. Prodej a převod financí zajišťovala Mgr. D. Andrlíková. Již před pěti lety se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku a adoptovala si indickou holčičku, která se jmenuje Priya. Je jí jedenáct let a jejím snem je stát se lékařkou. Tento sen se jí naše škola snaží krůček po krůčku splnit a to tak, že jí každý rok posíláme peníze určené na zaplacení školného. Za školní rok 2013/2014 jsme poslali částku 5 000,- Kč. Žáci, rodiče i zaměstnanci sbírají plastová víčka. Výtěžek z jejich prodeje pomůže velmi nemocné dívence Elišce (není žákem školy) v její lázeňské péči Projektová činnost Částečně byla projektová činnost popsána v oddíle Údaje o prevenci rizikového chování a v oddíle Aktivity v oblasti environmentální výchovy. Dne se žáci zúčastnili v rámci projektu Poznáváme cizí země besedy o Austrálii a Novém Zélandu. Dne navštívili žáci 1. stupně přednášku na téma Dentální hygiena, a to v rámci projektu Zdravé zuby. Dne byl pro žáky 3. a 4. ročníku zajištěn pořad podporující sociální dovednosti v rámci prevence rizikového chování s názvem Kočičí zahrada. Pořad s názvem Škola zdravé pětky, který seznámil žáky se zásadami zdravého životního stylu a zdravé výživy, se konal Děti si pod vedením oborníka na zdravou výživu připomněly známé pravidlo, že to, co nám chutná, ještě nemusí být zdravé. Program Kouzelná baterka podporující čtenářskou gramotnost byl ve škole realizován Sdružením D dne a zúčastnili se ho žáci ročníku. V březnu 2014 se žáci celé školy zúčastnili programu Exkurze do pravěku, na němž se dověděli mnoho zajímavých informací, ale také si mohli prohlédnout a osahat některé exponáty. Projekty zaměřené na prevenci rizikového chování Vítej na palubě pro 1. stupeň a Rozum v zastoupení pro 2. stupeň, se konaly V rámci Školy v přírodě (Horní Bečva), které se zúčastnily děti ročníku, byly uskutečněny projekty Zdravé zuby, Den s lesní pedagogikou a projekt podporující růst jedince ve zdravou a silnou osobnost s názvem Rosteme. Tento projekt byl realizován ve 2. a 3. ročníku i v průběhu celého školního roku

17 Dne se uskutečnil pro žáky 2. stupně vzdělávací program pod názvem Party se Zdravou 5. Byla to dvouhodinovka vaření, respektive příprava studeného party pohoštění. Žáci se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připravili občerstvení, které nakonec všichni ochutnali proběhl projekt Den Země, ve kterém žáci uklízí ve spolupráci s Obcí Hněvotín vybrané obecní lokality. Žáci 6. a 7. ročníku vysbírali větve a zbytky dřeva v Žerůvských Skalách a žáci 8. a 9. ročníku provedli nátěr kovového oplocení dětského hřiště u hasičské zbrojnice a dřevěných konstrukcí dětského hřiště v areálu FC. 14. Spolupráce se vzdělávacími institucemi Souvislou pedagogickou praxi v září a říjnu vykonávala v průběhu školního roku 2013/2014 jedna studentka Pedagogické fakulty UP Olomouc. V listopadu 2013 vykonávaly pedagogickou praxi 2 studentky Filosofické fakulty UP Olomouc. V březnu a dubnu 2014 vykonávala praxi jedna studentka speciální pedagogiky. 15. Spolupráce s rodiči žáků Zájmem školy je bezprostřední neformální styk s rodiči žáků nebo jejich zákonnými zástupci. Toto se snažíme realizovat - umožněním kontaktu rodičů s vyučujícími v době vypsaných konzultačních hodin - pravidelnými konzultacemi při třídních schůzkách - činností SRPŠ při škole - při neformálních schůzkách iniciovaných rodiči nebo školou Větší zájem o práci dětí mají rodiče žáků I. stupně. Projevuje se jejich účastí na většině veřejných akcí pořádaných školou i věnováním drobných sponzorských darů škole. Vedení školy a vyučující jsou v pravidelném kontaktu s rodiči žáků problémových. Velmi dobrá spolupráce je se SRPŠ, především v zajišťování materiálních potřeb školy. 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V období května 2014 byla v organizaci provedena kontrola České školní inspekce. S výsledky bylo seznámeno vedení školy, zřizovatel a školská rada. Inspekční zpráva je uložena u ředitele školy, zřizovatele a předsedy školské rady. 17. Základní informace o hospodaření školy Přílohou č. 1 této zprávy o činnosti školy je Výroční zpráva o hospodaření za rok Zprávu zpracovala účetní organizace p. Milada Bernatová. 18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 škola pokračovala v projektu Ovoce do škol, který je financovaný z dotací EU. V něm žáci 1. stupně základní školy dostávají zcela zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Škola v tomto projektu pokračuje s OVOCENTREM V+V s.r.o. Od září 2010 je škola zapojena do projektu Školní mléko, ve kterém si žáci celé školy mohli nakupovat mléčné

18 výrobky za dotované (snížené) ceny. V tomto projektu zůstala dodavatelem mléčných výrobků firma LAKTEA, o.p.s. Škola ukončila v únoru 2014 projekt EU peníze školám pod názvem Kreativní škola cesta k poznání. Samotný projekt se rozběhl ve školním roce 2011/2012, kdy byly 3 učebny vybaveny interaktivními tabulemi s PC a dataprojektory. Po výběrovém řízení byl zvolen dodavatel - SHARP centrum Olomouc. Interaktivní tabule pracují pod systémem ActivBoard, který poskytuje velké množství výukových materiálů. V listopadu 2012 obdržela škola z tohoto projektu 9 PC a 3 multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka a skener). Od října 2012 učitelé vytvářeli Digitální Učební Materiály (DUMy), kterých využijí ve svých vyučovacích hodinách. V rámci tohoto projektu byla realizována šablona inkluzivního vzdělávání. Od října do prosince 2012 proběhly primárně preventivní programy pro žáky ročníku. Tyto programy provedlo olomoucké Sdružení D. V červnu 2013 navázala škola spolupráci v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s těmito středními školami: Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, a Střední škola logistiky a chemie, Olomouc. Tento operační program si klade za cíl připravit žáky základní školy na jeho další vzdělávání na střední škole se zaměřením na oblasti s nejmenší nezaměstnaností. Žáci osmého a devátého ročníku se v loňském roce zapojili do projektu OPVK Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, který se uskutečnil na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. V rámci projektu jsme každý měsíc absolvovali zajímavá laboratorní cvičení v odborných učebnách chemie střední školy. Žáci se naučili pracovat s laboratorním vybavením, získali základní chemické dovednosti jako je např. odměřování kapalin, filtrace, krystalizace, sublimace, hydrolýza. Vyrobili si vlastní mýdlo, změřili si ph pitné vody z domova, určili ph mycích prostředků, které používají. V červnu byl projekt ukončen společným zábavným dopolednem s atraktivními chemickými pokusy a exkurzí do vodárny v Černovíře. Projekt je pro žáky velice přínosný, může významně ovlivnit rozhodování o budoucím povolání, což se projevilo už v loňském školním roce. Dalším partnerem projektu je Sigmundova střední škola strojírenská Lutín. V rámci projektu se 5 žáků sedmé třídy pravidelně účastnilo Kroužku mladých techniků pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Zde se seznámili s různými materiály, podstatou a druhy obrábění i bezpečnostními předpisy u obráběcích strojů. Žáci si vyrobili dle vlastních návrhů či technických výkresů nástrojařskou kovovou svěrku s povrchovou úpravou zvanou kovářské černění, zkusili si i svařování v ochranné atmosféře. Stojánky na tužky, mobily či fotografie zhotovili z polymeru vrtáním, frézováním, soustružením a spojováním pomocí vrutů či lepením. Tento kroužek ve spolupráci se SSŠS v Lutíně bude pokračovat i v příštím školním roce. Stejně jako ve SŠ logistiky a chemie v Olomouci a lutínské SŠ, vzdělávali se žáci 8. a 9. ročníku ve SŠ technické a obchodní Olomouc, Kosinova 4. Na této škole poznávali elektroniku a elektrotechniku. Naši žáci si sami zapojovali jednoduché elektrotechnické obvody převážně na bázi polovodičů. Poznávali nejen laboratoře a dílny teoretického vyučování, ale i dílny odborného výcviku na odloučeném pracovišti. Naše škola je od června 2014 partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou

19 jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku. Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT. Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku. Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/ je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 červenec Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 učitelky základní školy nebyly zapojeny do celoživotního vzdělávání. Veškeré vzdělávání probíhalo v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola navázala spolupráci s agenturou TOPPRIORITY, později s Mgr. Lenkou Introvič. Tato agentura zprostředkovávala informace o vyhlášených grantech ve všech oblastech, které se týkají školství. Podali jsme žádosti Nadaci ČEZ v projektech Moje skříňka moje škola a Pergola pro ZŠ Hněvotín bez úspěchu. Přes MPSV jsme žádali v projektu Stáže ve firmách o přidělení asistenta pedagoga pro žáky ve skupinové integraci opět bez úspěchu. 21. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů. V organizaci není ustanovena odborová organizace, základní škola s žádným ze zaměstnavatelů nespolupracuje a ve vzdělávání a výchově spolupracuje pouze s příslušnými školskými, sociálními, aj. orgány. V Hněvotíně dne

20 Zpracovali: Schválil: Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy Mgr. Vlasta Nováková, zást. ředitele školy Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ Hněvotín za školní rok 2013/2014 dne Petr Niessner, předseda školské rady Přílohy: 1. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2011/2012 říjen 2012-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2012/2013 říjen 2013-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více