Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen

2 Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská rada 1.2 Zřizovatel 1.3 Poslední zařazení do sítě 1.4 Součásti školy 1.5 Počet evidovaných stížností 1.6 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1.7 Rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 1.8 Skupinová a individuální integrace žáků 1.9 Materiálně technické podmínky školy 2. Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty r Nepovinné předměty Zájmová činnost organizovaná školou 2.3 Výchova k volbě povolání 2.4 Výchova ke zdraví 2.5 Vzdělávací oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Odbornost výuky 5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy 6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6.1 Přehled o prospěchu žáků 6.2 Přehled chování 7. Docházka do školy 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Samostudium 10. Aktivity v oblasti environmentální výchovy 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství 12. Účast v soutěžích, vzdělávací aktivity 12.1 Školní soutěže školní kola 12.2 Soutěže ve spolupráci s partnerskými školami v regionu 12.3 Okresní kola soutěží 13. Školní aktivity 13.1 Akce pro žáky školy 13.2 Vzdělávací aktivity 13.3 Prezentace školy na veřejnosti 13.4 Projektová činnost 14. Spolupráce se vzdělávacími institucemi 15. Spolupráce s rodiči žáků 16. Výsledky inspekční činnosti 17. Základní informace o hospodaření školy 18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 19. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 21. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkol - 2 -

3 Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 je zpracovaná na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. 1. Základní údaje 1.1 Škola název organizace: Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace adresa Hněvotín 250, IČO: právní forma: příspěvková organizace typ školy: úplná telefonní spojení: faxové spojení: není ové spojení: internetové stránky: ředitel školy: statutární zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Čuka Mgr. Vlasta Nováková výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Čuková školní metodik prevence: Mgr. Ivana Filkászová koordinátor informačních a komunikačních technologií: Mgr. Heda Kratochvílová zástupce ředitele pro MŠ: vedoucí školní jídelny: Jarmila Dostálová Ilona Niessnerová Školská rada: předseda: Petr Niessner - zástupce zřizovatele členové: Petr Rosmaník - zástupce zřizovatele Petra Dostalíková - zástupce rodičů Kateřina Mádlová - zástupce rodičů Mgr. Alena Zapletalová - zástupce pedag. pracovníků školy Mgr. Lenka Čuková - zástupce pedag. pracovníků školy 1.2 Zřizovatel: název a adresa zřizovatele: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, Poslední zařazení do sítě škol Poslední rozhodnutí č. j. MSMT-24845/

4 Místa poskytovaných služeb : Hněvotín 250 základní škola Hněvotín 101 mateřská škola 1.4. Součásti školy Název součásti: Kapacita Stav k Stav k Počet tříd, oddělení Základní škola Školní družina Školní jídelna Školní výdejna Mateřská škola Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho neoprávněných Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - počet podaných žádostí o informace 0 - počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele školy (podle školského zákona) Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 6 0 Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 Přijetí do ZŠ 21 0 Přestup do ZŠ Skupinová a individuální integrace žáků Skupinová integrace Individuální integrace Vady Počet žáků Počet žáků Mentálně postižení 1 0 Sluchově postižení 0 1 Zrakově postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 S více vadami 2 0 S vývojovou poruchou učení nebo chování 5 3 Autismus 2 0 Celkem:

5 1.9 Materiálně technické podmínky školy Od listopadu 2008 jsou 1. stupeň a 2. stupeň v jedné budově ZŠ č Již čtvrtým rokem se žáci se vzdělávacími problémy učí ve třídě skupinové integrace pod vedením speciálního pedagoga. Tuto třídu navštěvovali pro výuku českého jazyka a matematiky žáci různého postižení (viz tabulka). Prostorově škola využívá pro výuku skupinové integrace jedno oddělení školní družiny, které bývá v dopoledních hodinách volné. V budově základní školy na Topolanské ulici č. 250 se po velké rekonstrukci v měsících červenci a srpnu 2011 nachází: devět kmenových učeben pro jednotlivé ročníky, jedna učebna výpočetní techniky, školní dílna, tělocvična, venkovní areál, školní sad a školní pozemek. Pro některé hodiny zůstávají žáci ve svých kmenových učebnách, na jiné přechází za vyučujícím děje se tak podle specializace učebny. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti bylo využíváno hřiště FC Hněvotín. Činnost školní družiny byla organizována ve třech odděleních v kapacitě ŠD 90 dětí. Družina provozuje od 6:30 do 7:40 a od 11:45 do 16:30 hod. K odstranění zápachu v celé budově ZŠ využíváme firmu Bioenzym, která pravidelně 1x ročně nasazuje do kanalizačního potrubí bakterie, které pročistí celý školní kanalizační řád. Pan školník František Stejskal zvládá i náročnější řemeslné opravy a údržbu na obou budovách škol ZŠ i MŠ a zároveň se stará o úpravu okolí školy a sečení trávníků. V suterénu budovy byla už dříve zrekonstruována místnost, která v současné době slouží jako sklad na dotované školní mléko a mléčné výrobky. Škola se zúčastňuje evropských projektů Školní mléko a Ovoce do škol. V průběhu roku byly dokončeny práce na zprovoznění žákovské dílny, ve které žáci získávali praktické návyky v hodinách pracovních činností. Část dílny byla upravena na keramickou dílnu. Zřizovatel zakoupil keramickou pec a v tomto kalendářním roce se rozběhly kroužky keramiky pro děti z mateřské školy i pro žáky základní školy. O prázdninách bylo v dílně instalováno umyvadlo. Na jaře jsme svépomocně upravili několik školních záhonů, kde se žáci pod vedením paní učitelky Ivety Šutové seznamovali s pěstováním zeleniny. Výdejna stravy v jídelně školy byla využita k přípravě pokrmů ze strany žáků. V pracovních činnostech si žáci 8. a 9. třídy připravovali sami jednoduchá jídla, která ihned zkonzumovali. To vše opět pod vedením paní učitelky Ivety Šutové. Za pěkného počasí využívala školní družina pro svoji činnost školní zahradu, pískoviště na zahradě školy a zahradní sety. V průběhu hlavních prázdnin byla v tělocvičně školy provedena kompletní rekonstrukce jejího osvětlení. Na příští školní rok se posunulo řešení větrání tělocvičny. Jsou připraveny průduchy jak pro odvod vnitřního vlhkého vzduchu, tak přívod venkovního ohřátého vzduchu. Na půdu školy by mělo být instalováno zařízení, které by způsobovalo cirkulaci vzduchu. Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem vnitřních prostor. Paní zástupkyně ředitele se dělí o kancelář s paní účetní a zároveň sekretářkou, tři asistenti pedagoga museli být spolu se speciálním pedagogem umístěni do prostor bývalé školní knihovny. Školní žákovská knihovna byla přemístěna na chodbu do 2. NP. Na podzim roku 2013 bylo zahájeno toužebně očekávané zateplení a zhotovení nové fasády budovy základní školy. Fasáda byla dokončena na jaře roku V průběhu stavby se - 5 -

6 ukázala špatná izolace celé budovy a bylo nutno v některých místech přistoupit k injektáži, která zabraňuje vzlínání vody v základech budovy. Zřizovatel upravil i prostory před školou. Byly pokáceny 3 vzrostlé smrky a na jejich místě zhotoveno parkoviště pro rodiče žáků. Zahradnická firma upravila zeleň v prostoru Topolanské ulice a na podstavec před školou se vrátila busta J. A. Komenského. V měsíci březnu 2014 byla dokončena přestavba bývalého archivu na jednací místnost s rodiči. Konečně má škola místnost, kde mohou probíhat individuální konzultace s rodiči nebo pracovní jednání učitelek jednotlivých stupňů. Archiv byl zřízen v suterénu školy, bývalé sklepní místnosti. V tělocvičně školy bylo v době hlavních prázdnin instalováno nové osvětlení. Poslední prací před zahájením nového školního roku bylo předláždění prostoru před hlavním vchodem do školy. 2. Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program (ŠVP) ve všech ročnících 2.2 Přehled volitelných a nepovinných předmětů: Volitelné předměty ročník 8. ročník: Další cizí jazyk německý jazyk 9. ročník: Další cizí jazyk německý jazyk Nepovinné předměty: nebyly vyučovány Zájmová činnost organizovaná školou Od září (října) 2013 začaly na škole působit zájmové kroužky, které financoval zřizovatel. Pro děti v Mateřské škole se rozběhly kroužky: Anglického jazyka, Keramický, Hudebně pohybový, Sportovně pohybový a Logopedický. Žáci Základní školy začali docházet do těchto kroužků: Taneční gymnastika, Pohybové hry, Divadelní, Novinář, Kreativita, Počítačový, Angličtina hravě pro 1. třídu, Angličtina hravě pro 2. třídu, Pěvecký, Vizážistický, Flétna, Keramický, Mažoretky Perličky, Mini Perličky a Highlights. Dále byla na naší škole vyučována hra na klavír. Učitelky, kterým se pro malý počet zájemců nepovedlo otevřít nějaký kroužek, prováděly Reedukaci a Doučování žáků. 2.3 Výchova k volbě povolání byla zařazena do tematických plánů předmětů Výchova k občanství a Pracovní činnosti (Svět práce 9. tř.). 2.4 Výchova ke zdraví byla s časovou dotací 40 hodin rovnoměrně rozdělena do 4. a 5. ročníku

7 2.5 Vzdělávací oblast Ochrana člověka za mimořádných událostí. Jednotlivá uvedená témata byla zařazena a rozpracována do časově tématických plánů vhodných vyučovacích předmětů. V průběhu roku byl proveden nácvik evakuace žáků z objektu školy a cvičení v přírodě. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy zařízení pedagogičtí pracovníci vychovatelé vedoucí ŠJ správní zaměstnanci ZŠ část. úvazek 3 x asistent pedagoga 4 MŠ 5-2 ŠD ŠJ Po dobu vyučování ve školním roce 2013/2014 řídil školu ředitel Mgr. Vladimír Čuka, který byl do funkce jmenován Speciálním pedagogem byla Mgr. Radmila Linková. Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v naší organizaci 34 zaměstnanců. 4. Odbornost výuky předmětů Na prvním stupni byla odborně zajištěna výuka všech předmětů. Na druhém stupni byla odborně zajištěna výuka předmětů Čj, M, F, Př, Tv, Ch, D, Ov, Nj, Aj, Z, Vv, Rv, Hv, Pč a neaprobovaně výuka AJ v 7., 8. a 9. ročníku. 5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy Úplné základní vzdělání získalo 8 žáků školy. Na střední školu s maturitou bylo přijato 7 žáků. Na střední odborná učiliště byla přijata 1 žákyně. Na víceletá gymnázia odešli 2 žáci z 5. ročníku. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6.1. Přehled o prospěchu žáků (stav k pololetí a ) ročník počet žáků prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním pololetí I. II. I. II. I. II. I. II

8 SKI Celkem Přehled o chování ročník pochvaly NTU DTU DŔŠ 1. stupeň 2. stupeň 3.stupeň pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.. I. II. I. II SKI Celkem Docházka žáků do školy Ročník Zameškané I. pololetí Neomluvené I. pololetí U žáků Zameškané II. pololetí Neomluvené II. pololetí U žáků celkem průměr celkem celkem průměr celkem , , , , , ,

9 , , , , , , , , , , , , Skupinová integrace , ,9 0 0 Za školu , , Neomluvené hodiny byly oznámeny zákonným zástupcům žáků doporučeným dopisem. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na získání teoretických i praktických poznatků sloužících k tvorbě ŠVP, práci s interaktivní tabulí, zaměření na metodiku jednotlivých předmětů, jazykové vzdělávání, řešení výchovných a kázeňských problémů, environmentální vzdělávání, kompetencí třídního učitele, aktivity pro školní družinu, seznámení s novým Občanským zákoníkem, aj. Zástupkyně ředitele Mgr. Vlasta Nováková se průběžně zúčastňuje školení pro program Bakaláři, ve kterém je vedena školní matrika. 9. Samostudium Samostudium učitelek bylo zaměřeno především do oblasti získávání kvalifikace pro výuku anglického jazyka a vyhledávání nových informací o způsobu výuky a nových poznatků ve svých vyučovacích předmětech. Učitelky I. i II. stupně navštěvovaly nejen rekvalifikační kurzy hrazené z prostředků DVPP, ale i jazykové aktivity hrazené jak z vlastních prostředků organizace, tak především z fondů EU. Určení dnů samostudia je dáno vedlejšími školními prázdninami. 10. Aktivity v oblasti environmentální výchovy - žáci 6. a 9. ročníku se vzdělávali v oblasti environmentální výchovy v samostatném předmětu Environmentální výchova především pomocí projektů, soutěží a tvořivé práce zaměřené na různé oblasti od třídění odpadu až po globální problémy lidstva - žáci 9. ročníku provedli pravidelnou přednášku a poučení o třídění odpadu s praktickými ukázkami pro všechny mladší spolužáky - škola spolupracovala s ekologickými organizacemi (Hnutí Duha, Sluňákov ) a odebírá časopis pro ekogramotnost Bedrník a ekologické listy. - třídy se zúčastnily různých exkurzí (výukové programy) Vlastivědné muzeum (Výstava terarijních zvířat), návštěva ZOO a jednodenních akcí (školní výlety), - koordinátor se zúčastnil dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO (semináře, exkurze ). Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 2013 (Sluňákov - přednášky a praktické činnosti. Vzdělávací program Odpady a obaly, exkurze třídící linka

10 - v zimním období jsme využívali ke krmení ptáčků v okolí školy krmítka vyrobená dětmi a jejich rodiči v předešlém roce - žáci 1. a 2. stupně se zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá pětka (problematika zdravé výživy a zdravého životního stylu) - byly uspořádány školní projektové dny (Den Země, Den pro zdraví) - žáci ročníku se zúčastnili týdenní školy v přírodě (Horní Bečva), kde v rámci ekologických aktivit pozorovali život zvířat a rostlin v lesním ekosystému. - žáci 1. stupně absolvovali akci na Velkém Kosíři s názvem Den lesní pedagogiky (poznávání lesa pomocí her a všech lidských smyslů, informace o lesní zvěři ) - spolupracujeme s obcí v rámci Dne Země - sbírání odpadků v obci - škola pokračuje v ekologizaci provozu školy (třídění odpadu, úsporné zářivky, šetření s hygienickými pomůckami, používání ekologicky šetrných čistících prostředků ) v průběhu školního roku. - vybavení školy bylo doplněno pomůckami (DVD, výukové materiály ) 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství Ve školním roce 2010/2011 se funkce preventisty rizikového chování ujala Mgr. Ivana Filkászová. V souladu s platnou legislativou byl pro školní rok 2013/2014 vypracován nový Minimální preventivní program. Stěžejní úlohu při jeho naplňování měli třídní učitelé. Každý třídní učitel si vypracoval pro svoji třídu preventivní program, který byl realizován zejména v třídnických hodinách. Při naplňování preventivního programu spolupracovala škola s odbornými institucemi, např. se Sdružením D Olomouc, s občanským sdružením Harmonia universalis. Nadále škola úzce spolupracuje s PPP Olomouc. Třídní učitelé ve spolupráci s metodikem prevence zachycovali znaky chování žáků, které se jevily z hlediska prevence rizikového chování jako nebezpečné a bezodkladně je řešili. K zachycení varovných signálů sloužily dotazníky řešící šikanu a třídní klima. Problémové chování žáků jsme řešili ve spolupráci s jejich rodiči (nevhodné chování ke spolužákům, záškoláctví.), OSPODem a již zmiňovanou PPP Olomouc. Škola pro žáky připravila řadu programů a akcí, které Minimální preventivní program podporovaly. Naší snahou je vybudovat zdravé třídní kolektivy, proto se v září žáci 5. ročníku zúčastnili adaptačního pobytu na Horní Bečvě, tamtéž pak v květnu žáci ročníku školy v přírodě. Pro žáky 2. a 3. ročníku připravili třídní učitelé ve spolupráci s rodiči noc ve škole s názvem Pohádková škola. Rovněž ve spolupráci s rodiči pak proběhly tzv. Dílny s rodiči, jejichž smyslem je otevřít školu rodičům a zapojit je do chodu školy. Nejlepší prevencí rizikového chování je vychovat sociálně silného jedince, proto byl pro žáky 3. a 4. ročníku zajištěn program podporující rozvoj sociálních dovedností s názvem Kočičí zahrada a ve spolupráci se Sdružením D pořad Kouzelná baterka. K prevenci rizikového chování patří také programy podporující zdravý životní styl a zdravou výživu Škola zdravé pětky a Party se zdravou pětkou, Dentální hygiena a Dentální technika, pro žáky 2. stupně pak besedy na téma Závislosti právní vědomí, Lidská sexualita, Láska ano, děti ještě ne. Další programy s názvy Vítej na palubě pro 1. stupeň a Rozum v zastoupení pro 2. stupeň na podporu zdravého životního stylu a na budování zamítavého postoje k návykovým látkám byly realizovány občanským sdružením Harmonia universalis. Další oblastí, která souvisí s prevencí rizikového chování je boj proti vandalismu. Tuto problematiku řešíme projektem Den Země, kdy se žáci aktivně podílejí na úklidu obce, při kterém se s projevy vandalismu často setkávají

11 Pro pedagogy školy byla do MPP zapracována charakteristika jednotlivých typů rizikového chování i s postupy, jak se v případě jejich výskytu ve škole zachovat. S novými poznatky z oblasti rizikového chování byli pedagogové seznámeni na pedagogických radách. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2013/2014 spočívala: v kontrole třídních výkazů ve vedení dokumentace integrovaných žáků (zprávy z PPP/ SPC, doporučení ke skupinové nebo individuální integraci, platnost integrace, IVP) v předávání informací týkajících se IVP a vzdělávání integrovaných žáků rodičům, pedagogům ve spolupráci a komunikaci s odborníky PPP a SPC (školní dotazníky, hodnocení vzdělávání podle IVP apod.) v předávání informací k volbě povolání návštěva výstavy Scholaris a IPS Úřadu práce v Olomouci v předávání informací o šetření profesní orientace (odborný pracovník PPP, SPC) v pomoci při vyplňování přihlášek na střední školy ve vyhodnocení přijímacího řízení a zpracování výsledků ve spolupráci s metodikem školní prevence při řešení problémů třídních kolektivů 12. Účast ve školních a okresních kolech soutěží, vzdělávací aktivity Vědomostní soutěže Pythagoriáda ročník školní kolo, Okresní kolo K. Hrančík 5. ročník Matematický Klokan pro ročník Dopravní a ekologická soutěž ekologické aspekty silničního provozu školní kolo pro 8. ročník Přírodovědný Klokan pro ročník Celostátní chemická soutěž - Nejlepší chemik - Klára Pospíchalová ( postoupila do předposledního kola ) a Zuzana Horylová Dopravní soutěž jízdy zručnosti pro 1. a 2. ročník

12 Ve školní družině se uskutečnily tyto soutěže: - Soutěž o nejhezčí dýni - Pěvecká soutěž Skřivánek - Vědomostní soutěže Hádej, kdo jsem, Myslivna, Riskuj - Pohybové soutěže turnaj v kuželkách, Švihadlový král - Miss/Missák Vlaštovkiáda - Soutěž v malování pohádkové postavy, máme rádi zvířata, malování čerta, anděla, Mikuláše - Malování křídou na chodník - Soutěž v recitaci - Soutěž o nejhezčí kraslici - Sportovní soutěže - Soutěž Tvořivé ruce Soutěže ve spolupráci s partnerskými školami v regionu Školský pohár České pojišťovny ve florbale st. - ZŠ Heyrovského v Olomouci Starostův hanácké vdolek rychlost a obratnost žáků 1. st. Dubany Vánoční laťka soutěž ve skoku vysokém - žáci tříd ZŠ Hněvotín Orientační běh Slatinice žáci tříd ZŠ Slatinice Pohár starostů Olšany atletické závody žáků tříd ZŠ Olšany Atletický mítink při ZŠ Lutín žáci tříd ZŠ Lutín Fotbalový turnaj žáci tříd ZŠ Bedihošť 13. Školní aktivity Akce pro žáky školy Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o co nejlepší úroveň pedagogického procesu a využívají také všech možností, kterými mohou výuku zpestřit a prohloubit. Následují jednotlivé aktivity, které škola uspořádala pro svoje žáky: ZÁŘÍ ŘÍJEN - Návštěva ZOO na Sv. Kopečku 1. st Pochodové cvičení - ochrana člověka za mimořádných situací (Ústín) Planeta Země 3000 MADAGASKAR příběh pradávné Lemurie 2. st Beseda AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND - 1. st Adaptační pobyt (Horní Bečva) - 5. tř Výstava terarijních zvířat (Vlastivědné muzeum Olomouc) 6., 8., 9. tř DRAKIÁDA Exkurze do SSŠS v Lutíně hoši 8. tř Přednáška Dentální technika 1. st Kočičí zahrada (prevence rizikového chování) tř

13 - Přírodovědný klokan Exkurze ruční papírna ve Velkých Losinách 8. tř Přednáška Dentální technika 2. st Pohádková škola spaní ve škole tř LISTOPAD PROSINEC - Beseda v místní knihovně - 2. tř Vzdělávací program Party se zdravou pětkou 2. st Jak Honzík zoubky své chránil divadlo hudby 1. a 2. tř Vzdělávací program Škola zdravé pětky 1. st Beseda Závislosti právní vědomí - 8. a 9. tř Školský pohár ČP ve florbale tř Kouzelná baterka rozvoj čtenářské gramotnosti 3. tř Scholaris - přehlídka středních škol - 9. tř Pohár starostů tř Soutěž ve výrobě čertů Beseda na Úřadu práce volba povolání 9. tř Vánoční dílna 2. tř Výchovný koncert Plechová kavalerie 2. tř Vánoční dílna pečení a zdobení perníčků 8. a 9. tř Vánoční laťka Hněvotín 2. st Výchovný koncert Smyčcové nástroje a bigbít 2. st Nejlepší chemik ČR 2. kolo 9. tř Výlet do Šternberka vánoční tradice 2. a 3. tř. - Výroba betlému s lidovým řezbářem 3. tř Rozsvěcování vánočního stromu a vánoční jarmark, zpěvy vánočních písní Prodej vánočních hvězd LEDEN ÚNOR - Tři králové pásmo ŠD Návštěva kostela Sv. Leonarda 1. st Zápis do 1. třídy PLAVÁNÍ 2. pololetí, tř. základní výcvik - Soutěž Nejlepší chemik ČR 3. kolo 9. tř Moravské divadlo Louskáček 3. tř Bowling BOWLAND Olomouc 8. a 9. tř Kino Putování s dinosaury 6. a 7. tř Koncert hudební skupina MARBO 1. st Florbalový turnaj Lutín 5. a 7. tř Exkurze SŠ polygrafická Ol 8. a 9. tř BŘEZEN DUBEN - Beseda Lidská sexualita 8. a 9. tř Exkurze Vlastivědné muzeum Ol SKI Projekt Exkurze do pravěku 1. a 2. st Horolezecká stěna Ol tř Představení Vítej na palubě 1. st, Rozum v zastoupení 2. st Interaktivní hudební pořad Bubnování 1. st

14 - Vystoupení mažoretek - Odznak všestrannosti v Lutíně Velikonoční dílna výroba madeirovaných kraslic 7. tř. 10. a Workshop Svíčkárna RODAS 2. st Výstava Pravěk Šantovka 2. st Orientační běh ve Slatinicích 4. a 5. tř Den Země úklid obce Slet čarodějnic KVĚTEN ČERVEN - Beseda Armády ČR Obrana státu 2. st Vystoupení pěveckého kroužku pro volyňské Čechy Škola v přírodě (Horní Bečva) 3. a 4. tř Škola v přírodě (Horní Bečva) 1. a 2. tř Pohár starostů v Olšanech - 1. a 2. st Květinkový den Kino ke Dni dětí Fair play 2. st Kino ke Dni dětí LEGO příběh 1. st Beseda Láska ano, děti ještě ne 8. a 9. tř Divadelní představení Divadlo nekouše Hradec Králové 2. st Pohár starostů v atletice v Lutíně tř Pochodové cvičení (Ústín) 2. st a 4. tř Školní výlety - Jeseník Lázně Komňátka 9. tř. 23. a rafty 6. a 8. tř levecká chata v Horce n. Mor. 7. tř Zahradní slavnost HURÁ NA PRÁZDNINY Každý měsíc probíhaly relace ve školním rozhlase ke státním svátkům. Pro žáky posledního ročníku byly uspořádány další akce sloužící k volbě budoucího povolání: návštěva olomoucké přehlídky středních škol Scholaris na SPŠ Rooseveltova v Olomouci a beseda s pracovníky IPS ÚP Olomouc o volbě povolání. Žáci 9. ročníku se v závěru školního roku rozloučili prezentacemi, které předvedli svým rodičům, známým pedagogům a zastupitelům obce. Každý žák pak obdržel z rukou pana místostarosty upomínkový předmět velký kožený penál Vzdělávací aktivity Z porovnání výsledků vzdělávání za školní roky 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 vyplynulo v oblasti: Prospěch Školní rok 2010/2011: 1. stupeň PV 79,17% P 18,06% N 2,78%

15 2. stupeň 19,64% 76,79% 3,57% Školní rok 2011/2012 (bez speciální třídy): 1. stupeň PV 90,91% P 9,09% N 0 2. stupeň 28,26% 58,70% 13,04% Školní rok 2012/2013 (bez speciální třídy): 1. stupeň PV 95,35% P 4,65% N 0 2. stupeň 31,11% 64,44% 4,44% Školní rok 2013/2014 (bez speciální třídy): 1. stupeň PV 86,54% P 13,46% N 0 2. stupeň 54,29% 42,86% 2,85% Ve srovnání s předešlými roky klesl počet žáků 1. stupně, kteří prospěli s vyznamenáním. Naopak roste počet vyznamenání na 2. stupni, jediný žák v 8. ročníku neprospěl a z naší školy odešel. Chování Počet pochval zůstává po celé tři sledované roky na přibližně stejné úrovni. Počet udělených třídních důtek klesá, stejně jako počet důtek ředitele školy. Klesá i počet snížených známek z chování. Docházka Ve školním roce 2010/2011 byl průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka: 54, hodin bylo u dvou žáků neomluvených. Ve školním roce 2011/2012 byl průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka: 42, hodin bylo u čtyř žáků neomluvených. Ve školním roce 2012/2013 byl průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka: 60,73. Všechny hodiny byly omluveny. Ve školním roce 2013/2014 byl průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka: 54, hodin bylo u jednoho žáka neomluveno. Tento žák ze školy po 8. ročníku odešel. Ve školním roce 2013/2014 byly po dvou letech zrušeny srovnávací testy žáků 5. a 9. ročníku, které vyhlašovalo MŠMT Prezentace školy na veřejnosti

16 Škola se svou prací neustále prezentuje na veřejnosti. Proto byly pořádány již tradiční akce: Drakiáda, Vítání občánků, Podzimní dílna, kulturní vystoupení pro důchodce, prezentace zájmových kroužků školy pro veřejnost spojená s rozsvěcováním vánočního stromu před OÚ, Slet čarodějnic. Podíleli jsme se na organizaci plesu SRPŠ. V době předvánoční proběhla ve škole akce Vánoční hvězda. Jedná se o humanitární akci na pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem, které jsou pacienty Dětské kliniky FN v Olomouci. Finanční částka z prodeje vánočních hvězd byla poukázána FN v Olomouci. Prodej a převod financí zajišťovala Mgr. D. Andrlíková. Již před pěti lety se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku a adoptovala si indickou holčičku, která se jmenuje Priya. Je jí jedenáct let a jejím snem je stát se lékařkou. Tento sen se jí naše škola snaží krůček po krůčku splnit a to tak, že jí každý rok posíláme peníze určené na zaplacení školného. Za školní rok 2013/2014 jsme poslali částku 5 000,- Kč. Žáci, rodiče i zaměstnanci sbírají plastová víčka. Výtěžek z jejich prodeje pomůže velmi nemocné dívence Elišce (není žákem školy) v její lázeňské péči Projektová činnost Částečně byla projektová činnost popsána v oddíle Údaje o prevenci rizikového chování a v oddíle Aktivity v oblasti environmentální výchovy. Dne se žáci zúčastnili v rámci projektu Poznáváme cizí země besedy o Austrálii a Novém Zélandu. Dne navštívili žáci 1. stupně přednášku na téma Dentální hygiena, a to v rámci projektu Zdravé zuby. Dne byl pro žáky 3. a 4. ročníku zajištěn pořad podporující sociální dovednosti v rámci prevence rizikového chování s názvem Kočičí zahrada. Pořad s názvem Škola zdravé pětky, který seznámil žáky se zásadami zdravého životního stylu a zdravé výživy, se konal Děti si pod vedením oborníka na zdravou výživu připomněly známé pravidlo, že to, co nám chutná, ještě nemusí být zdravé. Program Kouzelná baterka podporující čtenářskou gramotnost byl ve škole realizován Sdružením D dne a zúčastnili se ho žáci ročníku. V březnu 2014 se žáci celé školy zúčastnili programu Exkurze do pravěku, na němž se dověděli mnoho zajímavých informací, ale také si mohli prohlédnout a osahat některé exponáty. Projekty zaměřené na prevenci rizikového chování Vítej na palubě pro 1. stupeň a Rozum v zastoupení pro 2. stupeň, se konaly V rámci Školy v přírodě (Horní Bečva), které se zúčastnily děti ročníku, byly uskutečněny projekty Zdravé zuby, Den s lesní pedagogikou a projekt podporující růst jedince ve zdravou a silnou osobnost s názvem Rosteme. Tento projekt byl realizován ve 2. a 3. ročníku i v průběhu celého školního roku

17 Dne se uskutečnil pro žáky 2. stupně vzdělávací program pod názvem Party se Zdravou 5. Byla to dvouhodinovka vaření, respektive příprava studeného party pohoštění. Žáci se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připravili občerstvení, které nakonec všichni ochutnali proběhl projekt Den Země, ve kterém žáci uklízí ve spolupráci s Obcí Hněvotín vybrané obecní lokality. Žáci 6. a 7. ročníku vysbírali větve a zbytky dřeva v Žerůvských Skalách a žáci 8. a 9. ročníku provedli nátěr kovového oplocení dětského hřiště u hasičské zbrojnice a dřevěných konstrukcí dětského hřiště v areálu FC. 14. Spolupráce se vzdělávacími institucemi Souvislou pedagogickou praxi v září a říjnu vykonávala v průběhu školního roku 2013/2014 jedna studentka Pedagogické fakulty UP Olomouc. V listopadu 2013 vykonávaly pedagogickou praxi 2 studentky Filosofické fakulty UP Olomouc. V březnu a dubnu 2014 vykonávala praxi jedna studentka speciální pedagogiky. 15. Spolupráce s rodiči žáků Zájmem školy je bezprostřední neformální styk s rodiči žáků nebo jejich zákonnými zástupci. Toto se snažíme realizovat - umožněním kontaktu rodičů s vyučujícími v době vypsaných konzultačních hodin - pravidelnými konzultacemi při třídních schůzkách - činností SRPŠ při škole - při neformálních schůzkách iniciovaných rodiči nebo školou Větší zájem o práci dětí mají rodiče žáků I. stupně. Projevuje se jejich účastí na většině veřejných akcí pořádaných školou i věnováním drobných sponzorských darů škole. Vedení školy a vyučující jsou v pravidelném kontaktu s rodiči žáků problémových. Velmi dobrá spolupráce je se SRPŠ, především v zajišťování materiálních potřeb školy. 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V období května 2014 byla v organizaci provedena kontrola České školní inspekce. S výsledky bylo seznámeno vedení školy, zřizovatel a školská rada. Inspekční zpráva je uložena u ředitele školy, zřizovatele a předsedy školské rady. 17. Základní informace o hospodaření školy Přílohou č. 1 této zprávy o činnosti školy je Výroční zpráva o hospodaření za rok Zprávu zpracovala účetní organizace p. Milada Bernatová. 18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 škola pokračovala v projektu Ovoce do škol, který je financovaný z dotací EU. V něm žáci 1. stupně základní školy dostávají zcela zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Škola v tomto projektu pokračuje s OVOCENTREM V+V s.r.o. Od září 2010 je škola zapojena do projektu Školní mléko, ve kterém si žáci celé školy mohli nakupovat mléčné

18 výrobky za dotované (snížené) ceny. V tomto projektu zůstala dodavatelem mléčných výrobků firma LAKTEA, o.p.s. Škola ukončila v únoru 2014 projekt EU peníze školám pod názvem Kreativní škola cesta k poznání. Samotný projekt se rozběhl ve školním roce 2011/2012, kdy byly 3 učebny vybaveny interaktivními tabulemi s PC a dataprojektory. Po výběrovém řízení byl zvolen dodavatel - SHARP centrum Olomouc. Interaktivní tabule pracují pod systémem ActivBoard, který poskytuje velké množství výukových materiálů. V listopadu 2012 obdržela škola z tohoto projektu 9 PC a 3 multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka a skener). Od října 2012 učitelé vytvářeli Digitální Učební Materiály (DUMy), kterých využijí ve svých vyučovacích hodinách. V rámci tohoto projektu byla realizována šablona inkluzivního vzdělávání. Od října do prosince 2012 proběhly primárně preventivní programy pro žáky ročníku. Tyto programy provedlo olomoucké Sdružení D. V červnu 2013 navázala škola spolupráci v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s těmito středními školami: Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, a Střední škola logistiky a chemie, Olomouc. Tento operační program si klade za cíl připravit žáky základní školy na jeho další vzdělávání na střední škole se zaměřením na oblasti s nejmenší nezaměstnaností. Žáci osmého a devátého ročníku se v loňském roce zapojili do projektu OPVK Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, který se uskutečnil na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. V rámci projektu jsme každý měsíc absolvovali zajímavá laboratorní cvičení v odborných učebnách chemie střední školy. Žáci se naučili pracovat s laboratorním vybavením, získali základní chemické dovednosti jako je např. odměřování kapalin, filtrace, krystalizace, sublimace, hydrolýza. Vyrobili si vlastní mýdlo, změřili si ph pitné vody z domova, určili ph mycích prostředků, které používají. V červnu byl projekt ukončen společným zábavným dopolednem s atraktivními chemickými pokusy a exkurzí do vodárny v Černovíře. Projekt je pro žáky velice přínosný, může významně ovlivnit rozhodování o budoucím povolání, což se projevilo už v loňském školním roce. Dalším partnerem projektu je Sigmundova střední škola strojírenská Lutín. V rámci projektu se 5 žáků sedmé třídy pravidelně účastnilo Kroužku mladých techniků pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Zde se seznámili s různými materiály, podstatou a druhy obrábění i bezpečnostními předpisy u obráběcích strojů. Žáci si vyrobili dle vlastních návrhů či technických výkresů nástrojařskou kovovou svěrku s povrchovou úpravou zvanou kovářské černění, zkusili si i svařování v ochranné atmosféře. Stojánky na tužky, mobily či fotografie zhotovili z polymeru vrtáním, frézováním, soustružením a spojováním pomocí vrutů či lepením. Tento kroužek ve spolupráci se SSŠS v Lutíně bude pokračovat i v příštím školním roce. Stejně jako ve SŠ logistiky a chemie v Olomouci a lutínské SŠ, vzdělávali se žáci 8. a 9. ročníku ve SŠ technické a obchodní Olomouc, Kosinova 4. Na této škole poznávali elektroniku a elektrotechniku. Naši žáci si sami zapojovali jednoduché elektrotechnické obvody převážně na bázi polovodičů. Poznávali nejen laboratoře a dílny teoretického vyučování, ale i dílny odborného výcviku na odloučeném pracovišti. Naše škola je od června 2014 partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou

19 jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku. Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT. Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku. Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/ je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 červenec Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 učitelky základní školy nebyly zapojeny do celoživotního vzdělávání. Veškeré vzdělávání probíhalo v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola navázala spolupráci s agenturou TOPPRIORITY, později s Mgr. Lenkou Introvič. Tato agentura zprostředkovávala informace o vyhlášených grantech ve všech oblastech, které se týkají školství. Podali jsme žádosti Nadaci ČEZ v projektech Moje skříňka moje škola a Pergola pro ZŠ Hněvotín bez úspěchu. Přes MPSV jsme žádali v projektu Stáže ve firmách o přidělení asistenta pedagoga pro žáky ve skupinové integraci opět bez úspěchu. 21. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů. V organizaci není ustanovena odborová organizace, základní škola s žádným ze zaměstnavatelů nespolupracuje a ve vzdělávání a výchově spolupracuje pouze s příslušnými školskými, sociálními, aj. orgány. V Hněvotíně dne

20 Zpracovali: Schválil: Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy Mgr. Vlasta Nováková, zást. ředitele školy Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ Hněvotín za školní rok 2013/2014 dne Petr Niessner, předseda školské rady Přílohy: 1. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více