Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu"

Transkript

1 Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže Dejte grilování šťávu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Pořadatelem soutěže je: VITANA a.s. IČ: , se sídlem: Mělnická 133, Byšice, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen pořadatel ). 2. Organizátorem soutěže je: Garp Integrated s.r.o. IČ: , se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen organizátor ). 3. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá od :00:00 hod. do :59:59 hod., na území České republiky (dále jen doba konání soutěže a místo konání soutěže ). Soutěž je pro účely zapojení se do soutěže o Týdenní výhry a vyhodnocení části soutěže o Týdenní výhry rozdělena na 8 samostatných soutěžních týdnů, s tím, že: 1. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 2. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 3. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 4. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 5. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 6. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 7. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 8. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod (dále jen soutěžní týden ). 4. Účast v soutěži: Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která je plně způsobilá k právním úkonům a která potvrdí při registraci soutěžícího souhlas s těmito pravidly, se zpracováním osobních údajů a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen soutěžící nebo účastník soutěže ). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 5. Pro zapojení se do soutěže: Účastník se do soutěže zapojí tak, že

2 a) v době a místě konání soutěže, resp. v době od do zakoupí a zaplatí v rámci jednoho nákupu alespoň 3 kusy libovolného koření značky VITANA (dále jen soutěžní výrobek ) (dále jen soutěžní nákup ), za něj účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad, resp. účtenku (dále jen soutěžní účtenka ). Tuto soutěžní účtenku si účastník pečlivě uschová! b) a následně zaregistruje soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup, jedním z následujících postupů: i. Webem: vyplněním soutěžního formuláře umístěného na webových stránkách a to tak, že do zde umístěného registračního formuláře uvede: - své jméno a příjmení, - svou ovou adresu, - své telefonní číslo, - svou adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ) a nahraje datový soubor s naskenovanou nebo nafocenou soutěžní účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení soutěžního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 500 KB) a uvede zde datum, hodinu a minutu provedení soutěžního nákupu dle příslušné soutěžní účtenky. Poté co účastník řádně, úplně a pravdivě vyplní soutěžní registrační formulář, následně potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů, takto řádně vyplněný registrační formulář odešle pomocí webové stránky pořadateli soutěže. nebo ii. Poštou: zasláním originálu či kopie soutěžní účtenky společně se svými osobními údaji: - svým jménem a příjmením, - svou ovou adresou, - svým telefonním číslem, - svou adresou (ulice, číslo popisné, město, PSČ) pomocí poskytovatele listovních služeb na adresu VITANA soutěž Grilování, Armády 245, Praha 5 a na obálku uvede heslo Vitana. Zásilku doporučujeme zasílat prostřednictvím doporučené pošty. c) Oba způsoby doručení soutěžní účtenky do soutěže jsou rovnocenné, tedy čas jejich doručení se zaznamenává do společné databáze. Je tedy nerozhodné, jakým způsobem byly soutěžní účtenky do soutěže zaslány. d) Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení, v souladu s těmito pravidly řádně a plně vyplněného soutěžního formuláře dle písm. a) bod i tohoto článku obsahující soutěžní účtenku splňující pravidla této soutěže, nebo originálu (kopie) soutěžní účtenky spolu s osobními údaji dle písm. a) bod ii. tohoto článku, pořadateli soutěže v době trvání soutěže (dále jen soutěžní registrace nebo registrace ). Soutěžní registrace provedené mimo dobu trvání soutěže nebo neprokazující provedení soutěžního nákupu či soutěžní registrace neobsahující všechny povinné soutěžní údaje nebudou do soutěže zařazeny. 7. Obecné podmínky soutěže:

3 a) Soutěžící může zaregistrovat více soutěžních účtenek prokazujících nákupy z doby konání soutěže, vždy však s novou registrací a nákupem nových soutěžních produktů. b) Každou jednotlivou soutěžní účtenku lze do soutěže zaregistrovat pouze jednou bez ohledu na to, kolikrát počet soutěžních produktů přesáhl minimální počet (tedy soutěžní účtenku je možné použít v soutěži pouze jednou, i když obsahuje nákup např. 9 soutěžních produktů), poté je zneplatněna a nelze ji dále použít. V případě, že se soutěžící či více soutěžících pokusí do soutěže zaregistrovat opakovaně s jednou soutěžní účtenkou, jsou všechny jejich účasti automaticky ze soutěže vyřazeny. c) Soutěžní účtenka musí být vystavena elektronicky (nelze uznat ručně vyhotovený účetní doklad) a musí obsahovat čitelné informace spočívající v datu a času uskutečnění soutěžního nákupu, názvu a ceně soutěžních výrobků, identifikačních údajích prodávajícího a provozovny (ve které byl soutěžní nákup uskutečněn) a číslu účtenky. d) Soutěžní nákup je možné registrovat kdykoliv v době trvání soutěže, s tím, že je možné registrovat pouze soutěžní účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu kdykoliv v době trvání soutěže (resp. před provedenou registrací). e) Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s novou soutěžní účtenkou splňující pravidla této soutěže, avšak stále pouze s jedním jménem a jednou ovou adresou, tedy soutěže se nemůže zúčastnit jedna osoba pod více ovými adresami. V případě důvodného podezření o mnohosti účasti jedné osoby prostřednictvím více jmen či ových adres, případně více osob prostřednictvím jednoho u, budou všechny registrace soutěžícího (soutěžících) bez jakéhokoliv oznámení, uvedení důvodu a stanovení náhrady ze soutěže vyloučeny. f) Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem ové adresy, kterou použil v rámci registrace na webových stránkách. V opačném případě ztrácí nárok na výhru v soutěži. g) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje (včetně údajů z účtenky/účtenek prokazujících soutěžní nákup apod.). Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. 8. Ceny v soutěži V soutěži se hraje o tyto výhry (dále společně jen výhry ): a) Výhra: 1000 x Výhra v podobě poukázky na nákup masa v hodnotě 100 Kč v jakékoli prodejně Procházka, tedy prodejně provozované společností PMU CZ, a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Chelčického 627, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2204 (dále jen Výhra ). Výhru získává soutěžící, který v době konání soutěže splní tato pravidla a jehož soutěžní zásilka obsahující soutěžní účtenku, splňující pravidla této soutěže, byla do soutěže doručena jako , tedy prvních 1000 soutěžících, kteří splnili pravidla

4 této soutěže a jsou zařazeni do soutěže řádnou soutěžní registrací. Každý z 1000 výherců získá 1 ks Výhry. V případě, že dojde ke shodnému času registrace dvou a více soutěžících, se pořadí soutěžících určí podle času nákupu, tzn. že lepšího pořadí dosáhne ten soutěžící, který dle soutěžní účtenky provedl soutěžní nákup prokazatelně dříve. Vyhodnocení soutěže a určení výherců Výhry bude organizátorem provedeno po ukončení soutěže a výherce bude o své případné výhře Výhry informován obratem po vyhodnocení soutěže zveřejněním na soutěžních stránkách s čímž vyslovuje svou účastí v soutěži souhlas. b) Týdenní výhra: 8 x týdenní výhra v podobě poukázky na nákup masa v hodnotě Kč v jakékoli prodejně Procházka, tedy prodejně provozované společností PMU CZ, a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Chelčického 627, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2204 (dále jen Týdenní výhra ). Po skončení příslušného soutěžního týdne je organizátorem ze všech soutěžících příslušného soutěžního kola, resp. soutěžících, kteří se registrovali do soutěže v příslušném soutěžním kole, za nějž je losováno, vylosován jeden výherce, který vyhrává Týdenní výhru. Vyhodnocení soutěžního týdne a určení výherce Týdenní výhry bude organizátorem provedeno po ukončení příslušného soutěžního týdne, za nějž je losováno, a výherce bude o své případné výhře Týdenní výhry informován obratem po vyhodnocení soutěže zveřejněním na soutěžních stránkách s čímž vyslovuje svou účastí v soutěži souhlas. c) Jeden soutěžící může vyhrát pouze 1 x Výhru a 1 x Týdenní výhru. V případně opakovaného vzniku nároku na výhru nárok výherce na tuto druhou (a další) výhru zaniká a na jeho místo nastupuje další soutěžící, který byl v daný soutěžní týden určen/vylosován jako další v pořadí. Tento postup je opakován maximálně 1krát, poté soutěžící ztrácí nárok na příslušnou výhru a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže. d) Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po výhercích, kteří se registrovali dle čl. 5 písm. b) i) těchto pravidel, tedy prostřednictvím webu, nebo dle čl. 5 písm. b) ii) těchto pravidel, tedy prostřednictvím poštovní zásilky, v případě zaslání pouze kopií soutěžních účtenek, a to ve lhůtě do 7 dnů od oznámení výhry doručení na adresu: Garp Integrated s.r.o. Pobřežní 249/46, Karlín, Praha 8, na obálce s heslem Dejte grilování šťávy : - originál soutěžní účtenky/účtenek, se kterými dosáhl výhry v soutěži; - s uvedením svého jména, příjmení a adresu, (dále jen soutěžní zásilka ). S ohledem na uvedené doporučuje organizátor zasílat soutěžní zásilky prostřednictvím doporučené pošty. Pokud soutěžící v této soutěžní zásilce řádně nepředloží originál (ověřenou kopii) těchto soutěžních účtenek v uvedené lhůtě, bude ze soutěže vyloučen a na jeho místo nastupuje následující soutěžící v pořadí. Tento postup (zaslání informativního u a povinnost zaslat soutěžní zásilku) se bude u náhradníka opakovat s tím, že tento postup je opakován maximálně 3krát. V případě, kdy tak nebude možné výhru přidělit výherci, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže k dalším marketingovým nebo charitativním účelům.

5 9. Předání výher: a) Výhra: Výhra bude výherci zaslána na adresu, kterou uvedl v soutěžní registraci, v případě, kdy dle rozhodnutí organizátora výherce splnil podmínky stanovené těmito pravidly, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do 1 měsíce od ukončení soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat při předávání Výhry podpis předávacího protokolu a předložení dokladu totožnosti prokazujícího, že osoba přebírající Výhru je osobou výherce. Odmítnutím podpisu předávacího protokolu či předložení dokladu totožnosti je soutěžící vyřazen ze soutěže a Výhra mu nebude předána. Výhra tedy propadá pořadateli soutěže, který dále rozhodne o jejím využití. b) Týdenní výhra: Týdenní výhra bude výherci zaslána na adresu, kterou uvedl v soutěžní registraci, v případě, kdy dle rozhodnutí organizátora výherce splnil podmínky stanovené těmito pravidly, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do 1 měsíce od ukončení soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat při předávání Týdenní výhry podpis předávacího protokolu a předložení dokladu totožnosti prokazujícího, že osoba přebírající Týdenní výhru je osobou výherce. Odmítnutím podpisu předávacího protokolu či předložení dokladu totožnosti je soutěžící vyřazen ze soutěže a Týdenní výhra mu nebude předána. Týdenní výhra tedy propadá pořadateli soutěže, který dále rozhodne o jejím využití. 10. Osobní údaje a) Registrací do soutěže dle těchto pravidel účastník schvaluje tato pravidla a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící registrací do soutěže dle těchto pravidel souhlasí se zařazením osobních údajů soutěžícího v rozsahu v registraci či soutěžní zásilce poskytnutých osobních údajů jméno, příjmení, , telefonní číslo, kontaktní adresa (dále jen údaje ) společnosti VITANA a.s., IČ: , se sídlem: Mělnická 133, Byšice, Česká republika, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605, jakožto správce (dále jen Společnost ), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména agentury pro účely realizace soutěže a předání výher tento souhlas uděluje na dobu konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových soutěžích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Potvrzuje, že byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Bere na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Bere na vědomí, že má dle zákona dále právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li jeho žádost shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Je srozuměn/a s tím, že požádá-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou

6 úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Poskytnutí osobních údajů činí na dobrovolné bázi a je si vědom/a, že může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Je srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů b) Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn užít v souladu s v souladu s 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher. 11. Ostatní podmínky soutěže a) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. b) Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za žádné technické problémy či funkčnosti sítě internet. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel ani organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. c) V případě, že se nepodaří výherce opakovaně kontaktovat na jím zadaných kontaktních údajích a tento výherce na uvedené výzvy nezareaguje, nekontaktuje organizátora soutěže nejpozději ve lhůtě do 7 dní od prvního pokusu kontaktu organizátora, ztrácí výherce nárok na výhru a na jeho místo nastupuje další soutěžící v pořadí. Tento postup bude opakován maximálně 3krát, poté soutěžící ztrácí nárok na příslušnou výhru a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže. d) V případě, že se výherci nepodaří výhru opakovaně předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry a na jeho místo nastupuje další soutěžící v pořadí. Výhra tedy propadá pořadateli soutěže, který dále rozhodne o jejím využití. e) Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyžádat si soutěžní účtenky a soutěžní obaly, se kterými se do soutěže přihlásili, od všech soutěžících, a to zejména od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. f) Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání účtenek či soutěžních obalů ze strany soutěžících, či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo pokud dojde k jakémukoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. g) Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže k dalším marketingovým a charitativním účelům. h) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání

7 výhry výherci. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty. i) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher). Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. j) Organizátor nebo pořadatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách. k) Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých soutěž probíhá, či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů. l) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je uvedeno v těchto pravidlech. Úplná pravidla jsou k dispozici na V Praze, dne

8 Dodatek č. 1 k pravidlům soutěže Dejte grilování šťávu Pořadatelem soutěže je: VITANA a.s., IČ: , se sídlem: Mělnická 133, Byšice, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen pořadatel ) Organizátorem soutěže je: Garp Integrated s.r.o., IČ: , se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen organizátor ) V souladu s čl. 11 písmeno j) pravidel soutěže Dejte grilování šťávu (dále jen soutěž a pravidla soutěže ), rozhodl organizátor soutěže po dohodě s pořadatelem soutěže o změně pravidel této soutěže a to tak, že se omezuje síť obchodů, kde může spotřebitel uskutečnit soutěžní nákup a zapojit se tak do soutěže: 1) V tomto ohledu, tak dochází ke změně čl. 3 odst. 1 pravidel soutěže Termín a místo konání soutěže tak, že se ruší původní znění odstavce: Soutěž probíhá od :00:00 hod. do :59:59 hod., na území České republiky (dále jen doba konání soutěže a místo konání soutěže ). a nahrazuje se novým ustanovením: Soutěž probíhá od :00:00 hod. do :59:59 hod., na území České republiky, s tím, že do soutěže je možné se zapojit pouze prostřednictvím uskutečnění soutěžního nákupu v prodejně na území České republiky vyjma prodejen spadající pod obchodní řetězce GLOBUS, TESCO, AHOLD, BILLA, PENNY, LIDL, KAUFLAND (dále jen doba konání soutěže a místo konání soutěže ). 2) V tomto ohledu, tak dochází ke změně čl. 5 odst. 1 písmeno a) pravidel soutěže Pro zapojení se do soutěže tak, že se ruší původní znění odstavce: a) v době a místě konání soutěže, resp. v době od do zakoupí a zaplatí v rámci jednoho nákupu alespoň 3 kusy libovolného koření značky VITANA (dále jen soutěžní výrobek ) (dále jen soutěžní nákup ), za něj účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad, resp. účtenku (dále jen soutěžní účtenka ). a nahrazuje se novým ustanovením: a) v době a místě konání soutěže, resp. v době od do zakoupí v jakékoliv prodejně na území České republiky vyjma prodejen spadající pod obchodní řetězce GLOBUS, TESCO, AHOLD, BILLA, PENNY, LIDL, KAUFLAND a zaplatí v rámci jednoho nákupu alespoň 3 kusy libovolného koření značky VITANA (dále jen soutěžní výrobek ) (dále jen soutěžní nákup ), za něj účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad, resp. účtenku (dále jen soutěžní účtenka ).

9 3) V tomto ohledu, tak dochází ke změně čl. 7 písmeno d) pravidel soutěže Obecné podmínky soutěže tak, že se ruší původní znění odstavce: d) Soutěžní nákup je možné registrovat kdykoliv v době trvání soutěže, s tím, že je možné registrovat pouze soutěžní účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu kdykoliv v době trvání soutěže (resp. před provedenou registrací). a nahrazuje se novým ustanovením: d) Soutěžní nákup je možné registrovat kdykoliv v době trvání soutěže, s tím, že je možné registrovat pouze soutěžní účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu kdykoliv v době trvání soutěže (resp. před provedenou registrací) v jakékoliv prodejně na území České republiky vyjma prodejen spadající pod obchodní řetězce GLOBUS, TESCO, AHOLD, BILLA, PENNY, LIDL, KAUFLAND. Tato změna pravidel je dnešním dnem zveřejněna na webových stránkách soutěže s tím, že na základě rozhodnutí pořadatele a organizátora soutěže nabývá účinnosti až dnem Soutěžní registrace provedené soutěžícími před datem účinnosti tohoto Dodatku č. 1, tedy před a splňující pravidla této soutěže ve znění před účinností tohoto Dodatku č. 1 jsou tak platné a zařazené do soutěže. Ostatní ustanovení pravidel soutěže zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. V Praze dne

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES!

Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES! Úplná pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ S AIRWAVES! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj s Airwaves! (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu.

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Česká republika Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže )

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže ) SOUTĚŽNÍ ŘÁD reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) Termín konání soutěže: od 17. 4. 2015 12:00:00, do 6. 5. 2015 23:59:59. (dále jen termín konání soutěže ) Vyhlašovatel a organizátor

Více

Úplná pravidla soutěže Campus Square Procestuj se Campusem do Evropy

Úplná pravidla soutěže Campus Square Procestuj se Campusem do Evropy Úplná pravidla soutěže Campus Square Procestuj se Campusem do Evropy Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Campus Square Procestuj se Campusem do Evropy (dále jen soutěž ). Tato

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi

Více

Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč!

Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč! Podrobná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky LIPTOV dovolenou na Slovensku v hodnotě 16 666 Kč! Soutěž bude probíhat na území České republiky v období od 30. 3. do 26. 4. 2015 výhradně prostřednictvím

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Nenaboř to 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Scholz&Friends, s.r.o., se sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, 110 00, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ).

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ). 1. Úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti (dále

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Úplná pravidla Testuj Rapida

Úplná pravidla Testuj Rapida Úplná pravidla Testuj Rapida Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Testuj Rapida (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

Úplná pravidla fotografické soutěže

Úplná pravidla fotografické soutěže Úplná pravidla fotografické soutěže Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže (dále jen Soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo

Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže mklub druhé kolo (dále jen Soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7 Pravidla soutěže platná od 5. 2015 do 3 5. 2015. Strana 1 ze 7 Popis soutěže Marketingová soutěž KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Pravidla soutěže Visa vždy s vámi 2015

Pravidla soutěže Visa vždy s vámi 2015 Pravidla soutěže Visa vždy s vámi 2015 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Visa vždy s vámi 2015 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pořadatelé, soutěžící, téma soutěže, účel soutěže: 1. Oficiálním pořadatelem je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. IČ: 27604942 jednající Danielem Sedláčkem, předsedou představenstva zapsaná v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek

PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek Abyste se mohli zúčastnit soutěže Playboy Play it Wild divoký zážitek (dále jen soutěž), musíte souhlasit s těmito oficiálními pravidly soutěže a řídit

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky.

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky. Pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem: Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu.

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Agentská hra I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Agentská hra (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže AKADEMIE KÁVY (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více