Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu"

Transkript

1 Pravidla marketingové soutěže Dejte grilování šťávu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže Dejte grilování šťávu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Pořadatelem soutěže je: VITANA a.s. IČ: , se sídlem: Mělnická 133, Byšice, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen pořadatel ). 2. Organizátorem soutěže je: Garp Integrated s.r.o. IČ: , se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen organizátor ). 3. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá od :00:00 hod. do :59:59 hod., na území České republiky (dále jen doba konání soutěže a místo konání soutěže ). Soutěž je pro účely zapojení se do soutěže o Týdenní výhry a vyhodnocení části soutěže o Týdenní výhry rozdělena na 8 samostatných soutěžních týdnů, s tím, že: 1. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 2. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 3. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 4. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 5. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 6. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 7. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod 8. Týden je zahájen dne v 00:00:00 hod a ukončen dne ve 23:59:59 hod (dále jen soutěžní týden ). 4. Účast v soutěži: Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která je plně způsobilá k právním úkonům a která potvrdí při registraci soutěžícího souhlas s těmito pravidly, se zpracováním osobních údajů a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen soutěžící nebo účastník soutěže ). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 5. Pro zapojení se do soutěže: Účastník se do soutěže zapojí tak, že

2 a) v době a místě konání soutěže, resp. v době od do zakoupí a zaplatí v rámci jednoho nákupu alespoň 3 kusy libovolného koření značky VITANA (dále jen soutěžní výrobek ) (dále jen soutěžní nákup ), za něj účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad, resp. účtenku (dále jen soutěžní účtenka ). Tuto soutěžní účtenku si účastník pečlivě uschová! b) a následně zaregistruje soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup, jedním z následujících postupů: i. Webem: vyplněním soutěžního formuláře umístěného na webových stránkách a to tak, že do zde umístěného registračního formuláře uvede: - své jméno a příjmení, - svou ovou adresu, - své telefonní číslo, - svou adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ) a nahraje datový soubor s naskenovanou nebo nafocenou soutěžní účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení soutěžního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 500 KB) a uvede zde datum, hodinu a minutu provedení soutěžního nákupu dle příslušné soutěžní účtenky. Poté co účastník řádně, úplně a pravdivě vyplní soutěžní registrační formulář, následně potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů, takto řádně vyplněný registrační formulář odešle pomocí webové stránky pořadateli soutěže. nebo ii. Poštou: zasláním originálu či kopie soutěžní účtenky společně se svými osobními údaji: - svým jménem a příjmením, - svou ovou adresou, - svým telefonním číslem, - svou adresou (ulice, číslo popisné, město, PSČ) pomocí poskytovatele listovních služeb na adresu VITANA soutěž Grilování, Armády 245, Praha 5 a na obálku uvede heslo Vitana. Zásilku doporučujeme zasílat prostřednictvím doporučené pošty. c) Oba způsoby doručení soutěžní účtenky do soutěže jsou rovnocenné, tedy čas jejich doručení se zaznamenává do společné databáze. Je tedy nerozhodné, jakým způsobem byly soutěžní účtenky do soutěže zaslány. d) Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení, v souladu s těmito pravidly řádně a plně vyplněného soutěžního formuláře dle písm. a) bod i tohoto článku obsahující soutěžní účtenku splňující pravidla této soutěže, nebo originálu (kopie) soutěžní účtenky spolu s osobními údaji dle písm. a) bod ii. tohoto článku, pořadateli soutěže v době trvání soutěže (dále jen soutěžní registrace nebo registrace ). Soutěžní registrace provedené mimo dobu trvání soutěže nebo neprokazující provedení soutěžního nákupu či soutěžní registrace neobsahující všechny povinné soutěžní údaje nebudou do soutěže zařazeny. 7. Obecné podmínky soutěže:

3 a) Soutěžící může zaregistrovat více soutěžních účtenek prokazujících nákupy z doby konání soutěže, vždy však s novou registrací a nákupem nových soutěžních produktů. b) Každou jednotlivou soutěžní účtenku lze do soutěže zaregistrovat pouze jednou bez ohledu na to, kolikrát počet soutěžních produktů přesáhl minimální počet (tedy soutěžní účtenku je možné použít v soutěži pouze jednou, i když obsahuje nákup např. 9 soutěžních produktů), poté je zneplatněna a nelze ji dále použít. V případě, že se soutěžící či více soutěžících pokusí do soutěže zaregistrovat opakovaně s jednou soutěžní účtenkou, jsou všechny jejich účasti automaticky ze soutěže vyřazeny. c) Soutěžní účtenka musí být vystavena elektronicky (nelze uznat ručně vyhotovený účetní doklad) a musí obsahovat čitelné informace spočívající v datu a času uskutečnění soutěžního nákupu, názvu a ceně soutěžních výrobků, identifikačních údajích prodávajícího a provozovny (ve které byl soutěžní nákup uskutečněn) a číslu účtenky. d) Soutěžní nákup je možné registrovat kdykoliv v době trvání soutěže, s tím, že je možné registrovat pouze soutěžní účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu kdykoliv v době trvání soutěže (resp. před provedenou registrací). e) Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s novou soutěžní účtenkou splňující pravidla této soutěže, avšak stále pouze s jedním jménem a jednou ovou adresou, tedy soutěže se nemůže zúčastnit jedna osoba pod více ovými adresami. V případě důvodného podezření o mnohosti účasti jedné osoby prostřednictvím více jmen či ových adres, případně více osob prostřednictvím jednoho u, budou všechny registrace soutěžícího (soutěžících) bez jakéhokoliv oznámení, uvedení důvodu a stanovení náhrady ze soutěže vyloučeny. f) Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem ové adresy, kterou použil v rámci registrace na webových stránkách. V opačném případě ztrácí nárok na výhru v soutěži. g) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje (včetně údajů z účtenky/účtenek prokazujících soutěžní nákup apod.). Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. 8. Ceny v soutěži V soutěži se hraje o tyto výhry (dále společně jen výhry ): a) Výhra: 1000 x Výhra v podobě poukázky na nákup masa v hodnotě 100 Kč v jakékoli prodejně Procházka, tedy prodejně provozované společností PMU CZ, a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Chelčického 627, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2204 (dále jen Výhra ). Výhru získává soutěžící, který v době konání soutěže splní tato pravidla a jehož soutěžní zásilka obsahující soutěžní účtenku, splňující pravidla této soutěže, byla do soutěže doručena jako , tedy prvních 1000 soutěžících, kteří splnili pravidla

4 této soutěže a jsou zařazeni do soutěže řádnou soutěžní registrací. Každý z 1000 výherců získá 1 ks Výhry. V případě, že dojde ke shodnému času registrace dvou a více soutěžících, se pořadí soutěžících určí podle času nákupu, tzn. že lepšího pořadí dosáhne ten soutěžící, který dle soutěžní účtenky provedl soutěžní nákup prokazatelně dříve. Vyhodnocení soutěže a určení výherců Výhry bude organizátorem provedeno po ukončení soutěže a výherce bude o své případné výhře Výhry informován obratem po vyhodnocení soutěže zveřejněním na soutěžních stránkách s čímž vyslovuje svou účastí v soutěži souhlas. b) Týdenní výhra: 8 x týdenní výhra v podobě poukázky na nákup masa v hodnotě Kč v jakékoli prodejně Procházka, tedy prodejně provozované společností PMU CZ, a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Chelčického 627, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2204 (dále jen Týdenní výhra ). Po skončení příslušného soutěžního týdne je organizátorem ze všech soutěžících příslušného soutěžního kola, resp. soutěžících, kteří se registrovali do soutěže v příslušném soutěžním kole, za nějž je losováno, vylosován jeden výherce, který vyhrává Týdenní výhru. Vyhodnocení soutěžního týdne a určení výherce Týdenní výhry bude organizátorem provedeno po ukončení příslušného soutěžního týdne, za nějž je losováno, a výherce bude o své případné výhře Týdenní výhry informován obratem po vyhodnocení soutěže zveřejněním na soutěžních stránkách s čímž vyslovuje svou účastí v soutěži souhlas. c) Jeden soutěžící může vyhrát pouze 1 x Výhru a 1 x Týdenní výhru. V případně opakovaného vzniku nároku na výhru nárok výherce na tuto druhou (a další) výhru zaniká a na jeho místo nastupuje další soutěžící, který byl v daný soutěžní týden určen/vylosován jako další v pořadí. Tento postup je opakován maximálně 1krát, poté soutěžící ztrácí nárok na příslušnou výhru a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže. d) Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po výhercích, kteří se registrovali dle čl. 5 písm. b) i) těchto pravidel, tedy prostřednictvím webu, nebo dle čl. 5 písm. b) ii) těchto pravidel, tedy prostřednictvím poštovní zásilky, v případě zaslání pouze kopií soutěžních účtenek, a to ve lhůtě do 7 dnů od oznámení výhry doručení na adresu: Garp Integrated s.r.o. Pobřežní 249/46, Karlín, Praha 8, na obálce s heslem Dejte grilování šťávy : - originál soutěžní účtenky/účtenek, se kterými dosáhl výhry v soutěži; - s uvedením svého jména, příjmení a adresu, (dále jen soutěžní zásilka ). S ohledem na uvedené doporučuje organizátor zasílat soutěžní zásilky prostřednictvím doporučené pošty. Pokud soutěžící v této soutěžní zásilce řádně nepředloží originál (ověřenou kopii) těchto soutěžních účtenek v uvedené lhůtě, bude ze soutěže vyloučen a na jeho místo nastupuje následující soutěžící v pořadí. Tento postup (zaslání informativního u a povinnost zaslat soutěžní zásilku) se bude u náhradníka opakovat s tím, že tento postup je opakován maximálně 3krát. V případě, kdy tak nebude možné výhru přidělit výherci, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže k dalším marketingovým nebo charitativním účelům.

5 9. Předání výher: a) Výhra: Výhra bude výherci zaslána na adresu, kterou uvedl v soutěžní registraci, v případě, kdy dle rozhodnutí organizátora výherce splnil podmínky stanovené těmito pravidly, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do 1 měsíce od ukončení soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat při předávání Výhry podpis předávacího protokolu a předložení dokladu totožnosti prokazujícího, že osoba přebírající Výhru je osobou výherce. Odmítnutím podpisu předávacího protokolu či předložení dokladu totožnosti je soutěžící vyřazen ze soutěže a Výhra mu nebude předána. Výhra tedy propadá pořadateli soutěže, který dále rozhodne o jejím využití. b) Týdenní výhra: Týdenní výhra bude výherci zaslána na adresu, kterou uvedl v soutěžní registraci, v případě, kdy dle rozhodnutí organizátora výherce splnil podmínky stanovené těmito pravidly, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do 1 měsíce od ukončení soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat při předávání Týdenní výhry podpis předávacího protokolu a předložení dokladu totožnosti prokazujícího, že osoba přebírající Týdenní výhru je osobou výherce. Odmítnutím podpisu předávacího protokolu či předložení dokladu totožnosti je soutěžící vyřazen ze soutěže a Týdenní výhra mu nebude předána. Týdenní výhra tedy propadá pořadateli soutěže, který dále rozhodne o jejím využití. 10. Osobní údaje a) Registrací do soutěže dle těchto pravidel účastník schvaluje tato pravidla a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící registrací do soutěže dle těchto pravidel souhlasí se zařazením osobních údajů soutěžícího v rozsahu v registraci či soutěžní zásilce poskytnutých osobních údajů jméno, příjmení, , telefonní číslo, kontaktní adresa (dále jen údaje ) společnosti VITANA a.s., IČ: , se sídlem: Mělnická 133, Byšice, Česká republika, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605, jakožto správce (dále jen Společnost ), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména agentury pro účely realizace soutěže a předání výher tento souhlas uděluje na dobu konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových soutěžích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Potvrzuje, že byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Bere na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Bere na vědomí, že má dle zákona dále právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li jeho žádost shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Je srozuměn/a s tím, že požádá-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou

6 úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Poskytnutí osobních údajů činí na dobrovolné bázi a je si vědom/a, že může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Je srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů b) Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn užít v souladu s v souladu s 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher. 11. Ostatní podmínky soutěže a) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. b) Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za žádné technické problémy či funkčnosti sítě internet. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel ani organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. c) V případě, že se nepodaří výherce opakovaně kontaktovat na jím zadaných kontaktních údajích a tento výherce na uvedené výzvy nezareaguje, nekontaktuje organizátora soutěže nejpozději ve lhůtě do 7 dní od prvního pokusu kontaktu organizátora, ztrácí výherce nárok na výhru a na jeho místo nastupuje další soutěžící v pořadí. Tento postup bude opakován maximálně 3krát, poté soutěžící ztrácí nárok na příslušnou výhru a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže. d) V případě, že se výherci nepodaří výhru opakovaně předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry a na jeho místo nastupuje další soutěžící v pořadí. Výhra tedy propadá pořadateli soutěže, který dále rozhodne o jejím využití. e) Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyžádat si soutěžní účtenky a soutěžní obaly, se kterými se do soutěže přihlásili, od všech soutěžících, a to zejména od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. f) Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání účtenek či soutěžních obalů ze strany soutěžících, či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo pokud dojde k jakémukoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. g) Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže k dalším marketingovým a charitativním účelům. h) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání

7 výhry výherci. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty. i) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher). Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. j) Organizátor nebo pořadatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách. k) Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých soutěž probíhá, či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů. l) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je uvedeno v těchto pravidlech. Úplná pravidla jsou k dispozici na V Praze, dne

8 Dodatek č. 1 k pravidlům soutěže Dejte grilování šťávu Pořadatelem soutěže je: VITANA a.s., IČ: , se sídlem: Mělnická 133, Byšice, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen pořadatel ) Organizátorem soutěže je: Garp Integrated s.r.o., IČ: , se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen organizátor ) V souladu s čl. 11 písmeno j) pravidel soutěže Dejte grilování šťávu (dále jen soutěž a pravidla soutěže ), rozhodl organizátor soutěže po dohodě s pořadatelem soutěže o změně pravidel této soutěže a to tak, že se omezuje síť obchodů, kde může spotřebitel uskutečnit soutěžní nákup a zapojit se tak do soutěže: 1) V tomto ohledu, tak dochází ke změně čl. 3 odst. 1 pravidel soutěže Termín a místo konání soutěže tak, že se ruší původní znění odstavce: Soutěž probíhá od :00:00 hod. do :59:59 hod., na území České republiky (dále jen doba konání soutěže a místo konání soutěže ). a nahrazuje se novým ustanovením: Soutěž probíhá od :00:00 hod. do :59:59 hod., na území České republiky, s tím, že do soutěže je možné se zapojit pouze prostřednictvím uskutečnění soutěžního nákupu v prodejně na území České republiky vyjma prodejen spadající pod obchodní řetězce GLOBUS, TESCO, AHOLD, BILLA, PENNY, LIDL, KAUFLAND (dále jen doba konání soutěže a místo konání soutěže ). 2) V tomto ohledu, tak dochází ke změně čl. 5 odst. 1 písmeno a) pravidel soutěže Pro zapojení se do soutěže tak, že se ruší původní znění odstavce: a) v době a místě konání soutěže, resp. v době od do zakoupí a zaplatí v rámci jednoho nákupu alespoň 3 kusy libovolného koření značky VITANA (dále jen soutěžní výrobek ) (dále jen soutěžní nákup ), za něj účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad, resp. účtenku (dále jen soutěžní účtenka ). a nahrazuje se novým ustanovením: a) v době a místě konání soutěže, resp. v době od do zakoupí v jakékoliv prodejně na území České republiky vyjma prodejen spadající pod obchodní řetězce GLOBUS, TESCO, AHOLD, BILLA, PENNY, LIDL, KAUFLAND a zaplatí v rámci jednoho nákupu alespoň 3 kusy libovolného koření značky VITANA (dále jen soutěžní výrobek ) (dále jen soutěžní nákup ), za něj účastník obdrží od prodejce elektronický daňový doklad, resp. účtenku (dále jen soutěžní účtenka ).

9 3) V tomto ohledu, tak dochází ke změně čl. 7 písmeno d) pravidel soutěže Obecné podmínky soutěže tak, že se ruší původní znění odstavce: d) Soutěžní nákup je možné registrovat kdykoliv v době trvání soutěže, s tím, že je možné registrovat pouze soutěžní účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu kdykoliv v době trvání soutěže (resp. před provedenou registrací). a nahrazuje se novým ustanovením: d) Soutěžní nákup je možné registrovat kdykoliv v době trvání soutěže, s tím, že je možné registrovat pouze soutěžní účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu kdykoliv v době trvání soutěže (resp. před provedenou registrací) v jakékoliv prodejně na území České republiky vyjma prodejen spadající pod obchodní řetězce GLOBUS, TESCO, AHOLD, BILLA, PENNY, LIDL, KAUFLAND. Tato změna pravidel je dnešním dnem zveřejněna na webových stránkách soutěže s tím, že na základě rozhodnutí pořadatele a organizátora soutěže nabývá účinnosti až dnem Soutěžní registrace provedené soutěžícími před datem účinnosti tohoto Dodatku č. 1, tedy před a splňující pravidla této soutěže ve znění před účinností tohoto Dodatku č. 1 jsou tak platné a zařazené do soutěže. Ostatní ustanovení pravidel soutěže zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. V Praze dne

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Lindt 2015

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Lindt 2015 Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Lindt 2015 VYHRAJTE OBŘÍHO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA OD LINDT Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhrajte obřího plyšového medvídka

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek Pořadatelem propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek (dále jen akce

Více

Úplná pravidla Eko- třída

Úplná pravidla Eko- třída Úplná pravidla Eko- třída Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Eko- třída (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte pračku Whirlpool Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže Uděláme práci za Vás vyhrajte

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce TASSIMO BONUS (dále jen akce ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTR EGO S OC ŠESTKA ZÁTOR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682,

Více

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

Pravidla marketingové soutěže

Pravidla marketingové soutěže Pravidla marketingové soutěže Finish - soutěž o myčku na Penny Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže: Finish - soutěž o myčku na Penny (dále jen soutěž

Více

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěžního kvízu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

Oficiální pravidla marketingové soutěže Žijeme fotbalem

Oficiální pravidla marketingové soutěže Žijeme fotbalem Oficiální pravidla marketingové soutěže Žijeme fotbalem 1. Pořadatel: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. IČ: 27086721, se sídlem: Rakovník, Ottova 402, PSČ 269 32, Česká republika, zapsána v Obchodním

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže Úplná pravidla soutěže Kunín Selský jogurt H-Albert 2015 Účelem tohoto dokumentu je výhradní úprava pravidel spotřebitelské soutěže Kunín Selský jogurt H-Albert 2015 ve vztahu ke spotřebitelům. Tato pravidla

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Soutěž s British Airways. (dále jen soutěž ) je společnost Travel

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Reklamní akce BB Cream Česká republika

Reklamní akce BB Cream Česká republika Reklamní akce BB Cream Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce BB Cream (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou

Více

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem Užijte si léto s Hamánkem. Pravidla soutěže jsou

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů

Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů Úplná pravidla soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj gurmánskou sadu Krále Sýrů (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

Testovací týden s novou Toyotou Auris!

Testovací týden s novou Toyotou Auris! Testovací týden s novou Toyotou Auris! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Testovací týden s novou Toyotou Auris!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015. 1. Organizátor soutěže

Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015. 1. Organizátor soutěže Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015 1. Organizátor soutěže 1.1. Organizátorem a pořadatelem soutěže 99+1 Broumovsko osobně (dále jen soutěž ) je společnost

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo s názvem Templářský poklad

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Organizátor Organizátorem soutěže je společnost WALMARK, a.s. se sídlem Oldřichovice 44, Česká republika, IČ: 00536016 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM

Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM Úplná pravidla soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže KINDER VYHRAJ TÝDEN V MIAMI S KABRIEM (dále jen soutěž ). Tato

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec PRAVIDLA SOUTĚŽE Akční říjen, akční listopad, akční prosinec 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže s názvem Akční říjen, akční listopad,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Pravidla soutěže. Klobáskobraní 2015. Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Klobáskobraní 2015 (dále jen soutěž)

Pravidla soutěže. Klobáskobraní 2015. Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Klobáskobraní 2015 (dále jen soutěž) Pravidla soutěže Klobáskobraní 2015 Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Klobáskobraní 2015 (dále jen soutěž) Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj poukaz na dovolenou

Úplná pravidla soutěže Vyhraj poukaz na dovolenou Úplná pravidla soutěže Vyhraj poukaz na dovolenou Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj poukaz na dovolenou. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Czech it up!

PRAVIDLA SOUTĚŽE Czech it up! PRAVIDLA SOUTĚŽE Czech it up! 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost AC&C, Public Relations, s.r.o. se sídlem Čistovická 249/11, PSČ 163 00, Praha 6 - Řepy, IČ 251 12 716, zapsaná v

Více

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.

b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí. Úplná pravidla soutěže Adventní kalendář 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže Adventní kalendář (dále jen soutěž ) pořádané společností

Více

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže SAZKABET CUP 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže SAZKABET CUP (dále jen soutěž )

Více

Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen "soutěž")

Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen soutěž) PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 1. Pořadatel a organizátor soutěže: Pořadatelem a organizátorem soutěže Špindl Bike Pass ZDARMA! (dále jen "soutěž") je společnost MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Úplná pravidla jsou již ve znění upravené dodatkem č. 1, který je umístěn na konci pravidel a kde jsou jednotlivé změny vyznačeny. Soutěž o luxusní wellness pobyt pro dva v Resortu

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: #selfieflora

Pravidla soutěže. Název soutěže: #selfieflora Pravidla soutěže Pořadatel soutěže Atrium Flóra a.s., U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00, Praha 8, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový gril LotusGrill! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Vyhrajte s výrobky Sedlčanský Na gril bezkouřový

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE MERCEDES BENZ ROADTRIP!

PRAVIDLA SOUTĚŽE MERCEDES BENZ ROADTRIP! PRAVIDLA SOUTĚŽE MERCEDES BENZ ROADTRIP! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Mercedes Benz Roadtrip! (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Spotřebitelská soutěž VYHRAJ S RADEGASTEM VSTUPENKY NA BANÍK!

Spotřebitelská soutěž VYHRAJ S RADEGASTEM VSTUPENKY NA BANÍK! Spotřebitelská soutěž VYHRAJ S RADEGASTEM VSTUPENKY NA BANÍK! úplné znění pravidel 1. Termín a místo konání soutěže 1) Soutěž probíhá od 01.07.2014 do vyčerpání výher vložených do soutěže, nejpozději však

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ).

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Pravidla soutěže Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. Nebo Facebook

Více

Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka

Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka 1. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE Provozovatelem soutěže je Nydrle Digital s.r.o. se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PENNY MARKET TOULKY PO ČR (dále jen jako soutěž )

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PENNY MARKET TOULKY PO ČR (dále jen jako soutěž ) PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PENNY MARKET TOULKY PO ČR (dále jen jako soutěž ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže je společnost Penny Market s. r. o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73,

Více

Úplná pravidla soutěže Grand Dessert promo - vyhraj poukaz na 2000Kč do Klenoty Aurum. Česká republika

Úplná pravidla soutěže Grand Dessert promo - vyhraj poukaz na 2000Kč do Klenoty Aurum. Česká republika Úplná pravidla soutěže Grand Dessert promo - vyhraj poukaz na 2000Kč do Klenoty Aurum Česká republika Tato pravidla závazně upravují podmínky akce na podporu prodeje nazvané Grand Dessert promo - vyhraj

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pravidla soutěže NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului

Více

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 25.2.-25.3.2013 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

* jakákoliv kombinace Pribináček 80 g, 125 g nebo Piškotík 100 g. /pribinacek.cz SOUTĚŽ

* jakákoliv kombinace Pribináček 80 g, 125 g nebo Piškotík 100 g. /pribinacek.cz SOUTĚŽ * jakákoliv kombinace Pribináček 80 g, 125 g nebo Piškotík 100 g /pribinacek.cz SOUTĚŽ 2. 9. 29. 9. 2015 ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Kupte v době konání soutěže alespoň 3 výrobky značky Pribináček (jakákoliv

Více

Úplná pravidla soutěže Pacholík promo 2015 Vyhrajte Pohádkový víkend v Podlesíčku! Česká republika

Úplná pravidla soutěže Pacholík promo 2015 Vyhrajte Pohádkový víkend v Podlesíčku! Česká republika Úplná pravidla soutěže Pacholík promo 2015 Vyhrajte Pohádkový víkend v Podlesíčku! Česká republika Tato pravidla závazně upravují podmínky akce na podporu prodeje nazvané Vyhrajte Pohádkový víkend v Podlesíčku!

Více

Pravidla soutěže Ernie Ball hra o struny

Pravidla soutěže Ernie Ball hra o struny Pravidla soutěže Ernie Ball hra o struny Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Ernie Ball hra o struny (dále jen soutěž ). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE

Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE Všeobecná pravidla soutěže Purina ONE Tvář Puriny ONE I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Soutěž Tvář Puriny ONE (dále jen soutěž ) bude probíhat prostřednictvím webových stránek a newsletteru. 2. Pořadatelem

Více

Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda

Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda (dále jen soutěž) 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Concept One, a.s., se sídlem Praha 1, U Bulhara 3, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Kup tmel Ceresit a vyhraj aku šroubovák!

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Kup tmel Ceresit a vyhraj aku šroubovák! ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Kup tmel Ceresit a vyhraj aku šroubovák! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Kup tmel Ceresit a vyhraj aku šroubovák! (dále jen soutěž ). Zkrácené znění

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

Úplná pravidla soutěže Sedlčanský Plecháček

Úplná pravidla soutěže Sedlčanský Plecháček Úplná pravidla soutěže Sedlčanský Plecháček Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Sedlčanský Plecháček (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Kup m&m s a vyhraj lístky do kina

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Kup m&m s a vyhraj lístky do kina ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Kup m&m s a vyhraj lístky do kina Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Kup m&m s a vyhraj lístky do kina (dále jen soutěž

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem SOUTĚŽ O SLEVU VE VÝŠI 100.000 KČ NA VAŠI NOVOU KUCHYŇ. I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem SOUTĚŽ O SLEVU VE VÝŠI 100.000 KČ NA VAŠI NOVOU KUCHYŇ. I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem SOUTĚŽ O SLEVU VE VÝŠI 100.000 KČ NA VAŠI NOVOU KUCHYŇ I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Úplná pravidla soutěže MAKRO SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA MS V LEDNÍM HOKEJI 2015

Úplná pravidla soutěže MAKRO SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA MS V LEDNÍM HOKEJI 2015 Úplná pravidla soutěže MAKRO SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA MS V LEDNÍM HOKEJI 2015 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o vstupenky na Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 konané

Více

Pravidla promo akce:

Pravidla promo akce: Pravidla promo akce: 1. Těmito pravidly se řídí promo akce s názvem názvem Promo akce Samsung Galaxy Note 3 a Gear zdarma (dále jen akce ) konaná v prodejně Samsung v Obchodním centru Chodov, Roztylská

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více