Základní škola Olomouc, Stupkova 16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Olomouc, Stupkova 16"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2012/13 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon), ve znění dalších předpisů, je zpracována výroční zpráva o činnosti školy (dále VZCS). Tato VZCS byla v souladu s odst. (1) písm. b) 168 šk. zákona, ve znění pozdějších předpisů, předložena školské radě ke schválení. Po schválení šk. radou dne 17. října 2013 byla VZCS dne 18. října 2013 předložena odboru školství Statutárního města Olomouce. Základní škola ( se šk. jídelnou - ŠJ a šk. družinou - ŠD ) byla zřízena dnem podle 14, odst. 2, zákona České národní rady č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/78 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v Olomouci, Stupkova 16. IČ: zřizovatel: Statutární město Olomouc DIČ: CZ číslo účtu: / 0100 KB Olomouc IZO ZŠ: IZO ŠJ: IZO ŠD: Identifikátor zařízení: a) Charakteristika školy. Jedná se o školu pavilónového typu umístěnou v lokalitě vícepodlažních panelových obytných budov. Objekt školy se skládá z celkem 7 budov, z nichž 5 je spojeno krytým koridorem. Základní škola (dále ZŠ) byla uvedena do provozu Jedná se o ZŠ s úplným počtem tříd. Součástí ZŠ je ŠJ s kap vyvařovaných jídel a ŠD. ZŠ je dlouhodobě zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a dalších přírodovědných předmětů (dále RVM) od 6. do 9. r., od šk. roku 2002/03 na rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky (dále RVI) od 6. do 9. r., od šk. roku 2012/13 na rozšířenou výuku matematiky a informatiky, od šk. roku 2004/05 na rozšířenou výukou hudební výchovy (dále RVH) od 1. do 9. r. Vybavení ZŠ včetně 3 učeben hudební výchovy, 3 počítačových učeben s osobními počítači (dále PC) a 1 multimediální učebnou s interaktivní tabulí a 7 učeben vybavených interaktivními tabulemi (z toho 2 kmenové) je vzhledem k zaměření školy na dobré úrovni. Učebna PCa se 19 PC. Učebna PCb s 24 PC. Učebna PCc s 22 PC. Učebny PCa, PCb, PCc včetně všech PC v kabinetech i učebnách jsou připojeny prostřednictvím LAN k INTERNETU, který je od připojen pomocí opt. vlákna přenosovou rychlostí min. 10 Mb/s. I ve třídách běžného typu jsou využívány audiovizuální pomůcky i počítačové učebny v rámci hodinové dotace volitelných a nepovinných předmětů. Využití učeben PC i multimediální učebny je vysoké. Pro další zkvalitnění vybavenosti školy IT a vybavenosti vzdělávacími materiály je škola od 1. března 2010 zapojena do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ukončení projektu je Učebny PCa a PCb jsou zaměřeny na výuku a procvičování učiva všech předmětů. Tyto učebny využívají žáci 1. i 2. st. ZŠ. Žáci 1. a 2. ročníku jen sporadicky. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval aprob. učiteli jazyk anglický a jazyk německý, který je v rámci ŠVP jako volitelný předmět od 7. r. Pro žáky 6. r. proběhla škola v přírodě ve Velkých Karlovicích (37 žáků 5 dní). Pro žáky 7. r. proběhl kurz VVLZ v Bílé (32 žáků 5 dní). Pro žáky III.AB IV.AB proběhla škola v přírodě v Trhové Kamenici na Vysočině (85 žáků 5 dní). Pro žáky 8.r. proběhl cyklokurz v Roštíně (25 žáků 5 dní). Pro žáky IX.A. proběhlo turistické soustředění v Rožnově pod Radhoštěm (24 žáků 3 dny). Třídy RVM, RVI, RVMI a RVH mají dobrou úroveň a žáci z těchto tříd se umísťují v soutěžích v matematice i dalších předmětech na okresní a někteří i na krajské úrovni.

2 Třídy RVH podporují u žáků hudební nadání, vystoupení sborů je kladně hodnoceno rodiči i hudební veřejností. Žáci z těchto tříd jsou taktéž oporou šk. družstva i ve sportovních soutěžích. Jedná se o talentované žáky jak této školy, tak škol Olomouce a okolních obcí. Talentovaní žáci ze všech tříd vystupují i na divadelních a muzikálových představeních, která režijně, scénograficky a hudebně zajišťují nadšení učitelé školy. K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 66 dětí, ředitel školy u 12 z nich rozhodl o odkladu školní docházky o 1 rok. b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva. V a r. se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16. Ve třídách RVM (VIII.A IX.A), RVI (VIII.A IX.A), RVMI (VI.A VII.A), RVH (I.A II.A III.A IV.A V.A VII.B VIII.B IX.B) se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16, který má proti ŠVP ZV určité odchylky v týdenních hodinových dotacích. Na škole se nevyučovalo podle učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT. c) Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Na ZŠ vyučovalo celkem 28 učitelů, z toho 12 uč. 1. st. v 11 třídách a 16 uč. 2. st. v 8 třídách. Ve ŠD pracovaly v 6 odděleních 6 vychovatelů, z toho 1 učitelka z 1. st. na snížený úvazek. Všichni učitelé i vychovatelé splňovali požadovanou kvalifikaci. V ZŠ pracovalo 8 zaměstnanců správních. Ve ŠJ pracovalo 14 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci od 3. platové třídy výše splňovali požadovanou kvalifikaci. Zaměstnanců celkem: 55, přepočt. 53,289 učitelé Pedagogičtí prac. ved. ZŠ VP 1.st. 2.st. vych. ŠD CELKEM fyzických osob (5+1 z 1. st.) 33 v pracovním poměru 3,000 1,000 12,000 10,863 5,000 31,863 Ostatní prac. ZŠ sam. ref. ZŠ školník uklízečky ZŠ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 5,426 7,426 Pracovnice ŠJ vedoucí ŠJ sam. ref. ŠJ ved. kuch. ŠJ kuch. ŠJ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 1,000 11,000 14,000 Zaměstnanci ZŠ (uvedeno pouze vzdělání, ostatní osobní údaje včetně údajů o praxi jsou ve spisové dokumentaci ředitele ZŠ). Vedení školy Ředitel - statutární orgán Václav POUL PřF UP Olomouc (dále UP), M-F II. cyklus, ř od Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Josef ZDRÁHAL PdF UP Z-Tv r., zř od Zástupce ředitele pro 2. stupeň - zástupce stat. orgánu Mgr. Romana LALUHOVÁ FF UP Čj-Rj-D, zř od Výchovný poradce Mgr. Hana KODYMOVÁ PdF UP Čj-Ov Vyučující na 1. st. Mgr. Rita FALTÝNKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Jana FILÍPKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Blanka HOMOLOVÁ PdF UP 1. st. RNDr. Miroslava KAŠTILOVÁ PřF UP biof. a chem. F Mgr. Tamara KORYTAROVÁ PdF Ostrava, 1. st. Mgr. Eva KOVÁŘOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Miloslava MRÁZKOVÁ PdF UP r.

3 Mgr. Jana PACÁKOVÁ PdF UP r. Mgr. Jana PROCHÁZKOVÁ PdF UP r. Mgr. Dana PŘECECHTĚLOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Martina PŘÍHODOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Hana ÜRGEOVÁ PdF UP 1. st. Vyučující na 2. st. Mgr. Ivana BROŽOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Ivana DVOŘÁKOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Lenka KLÁPŠŤOVÁ FF UP Čj-Nj-Vv Mgr. Jitka KONOPKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Libor KUBES PdF UP M-TIv PaedDr. Jiří KVAPIL PdF UP Čj-Hv Mgr. Vlasta MALEŇÁKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Lenka MIKULCOVÁ PdF UP F-Zt Mgr. Pavla MIŽENKOVÁ FTK UP Př-Tv Mgr. Miroslava POLÁCHOVÁ PdF UP M-Zt Mgr. Martina SEDLÁČKOVÁ PřF UP M-Ch Mgr. Kateřina SPURNÁ PdF UP Čj-Vv Mgr. Veronika VACKOVÁ PdF UP Nj-Ov, Aj(st. j. zk.) Vychovatelé ŠD Mgr. Jitka ČUDOVÁ PdF UP 1. st. Monika HÁJKOVÁ Pdg. škola Mgr. Dagmar MUZIKANTOVÁ Ftk UP Bi Jitka VÁCLAVÍKOVÁ Pdg. škola Věra ZRNÍKOVÁ Pdg. škola Správní zaměstnanci ZŠ Hana SEMJONOVÁ Gymn., sam. ref. Radomír GÁBA Jana BARTÍKOVÁ Ilona GESCHWINDEROVÁ Jana HOLÍKOVÁ Helena PIMEROVÁ Soňa VÁGNEROVÁ Lenka ZBOŘILOVÁ Pracovníci ŠJ Soňa SPÁČILOVÁ Stř. ek. škola, ved. ŠJ Zdeňka BARTOŇKOVÁ OU výuční list Eliška BABIŠOVÁ kuchař Jarmila BÁRTKOVÁ Gymn., adm. prac. Pavla ČOUPKOVÁ kuchař Dagmar LABOUNKOVÁ OU výuční list Anna PANČOCHÁŘOVÁ OU výuční list Lenka PITAUEROVÁ kuchař Pavla ŠIROKÁ kuchař /00 Alice ŠVEHLOVÁ kuchař /00 Ludmila TELÍŠKOVÁ zaučená kuchařka Helena VÁVROVÁ zaučená kuchařka Ludmila VLČKOVÁ kuchař Jitka ZAORALOVÁ zaučená kuchařka mateřská dovolená Mgr. Martina SEDLÁČKOVÁ od Mgr. Kateřina SPURNÁ od

4 Mgr. Lenka KLÁPŠŤOVÁ od neplacené volno. personální změny Pedagogičtí zaměstnanci příchody ukončení Mgr. Pavla MIŽENKOVÁ do Mgr. Dagmar MUZIKANTOVÁ od Správní zaměstnanci příchody ukončení Ludmila TELÍŠKOVÁ do d) Údaje o přijímacích řízeních nebo o zařazování dětí. V přij. řízení do 6. r. bylo přijato do RVMI 24 žáků. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou částečně uvedeny v příloze. Úroveň vzdělávání je včetně tohoto šk. roku, kdy se všichni žáci dostali na výběrové střední školy nebo učiliště, na dobré úrovni (www.zs-stupkova.cz). Většina žáků 9. tříd RVM, RVI a RVH prokázala své znalosti a schopnosti a úspěšně obstála při přijímacích řízeních na výběrové stř. školy. Značnou převahu v přijatých žácích mají gymnázia a SOŠ, o učební obory je zájem na velmi nízké úrovni. Vysoké úrovně vzdělávání se dosahovalo zvláště díky kvalitnímu pedagog. sboru školy. Ve šk. roce bylo přijato 12 dětí do 8letých a 2 děti do 6letých gymnázií. f) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. Nebyla provedena. ff) Údaje o výsledcích kontrol jiných orgánů. Dne 20. září 2012 byla provedena tématická požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Závěr: Označit směry úniku v jednotlivých pavilonech školy. Závada byla odstraněna ke dni 5. října Protokol o kontrole je uložen ve spisové dokumentaci ředitele školy. Dne byla provedena kontrolní dohlídka dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Závěr: V době kontroly byly směry úniku v jednotlivých pavilonech školy značeny v souladu s odp. ustanoveními zákona o požární ochraně. Protokol o dohlídce je uložen ve spisové dokumentaci ředitele školy. Ve dnech od 1. do 3. července 2013 byla Krajským úřadem Olomouckého kraje provedena kontrola skutečností rozhodných pro poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu v období od do Protokol o kontrole je uložen ve spisové dokumentaci ředitele školy. g) Údaje o mimoškolních aktivitách. ZŠ podporuje sport. činnost oddílu košíkové KLUBKO pro dívky nižších ročníků ZŠ tím, že skupiny dívek naší školy mají fakturované náklady na provoz školní tělocvičny snížené. ZŠ se zaměřila na kroužky florbalu i pro mladší žáky školy. Jednou týdně je pro dívky organizovaná všestranná sportovní příprava Mláďata. Nové školní hřiště umožňuje důsledně rozvíjet pohybové schopnosti žáků v atletice a míčových hrách. Učitelé ZŠ podporují schopnosti a nadání žáků v kroužcích s různým zaměřením: Turistický, Hudebně pohybový, Výtvarná výchova a nepovinných předmětech: Sborový zpěv, Anglická konverzace a Sportovní aktivity. Vychovatelé ŠD rozvíjejí nadání dětí v rámci programu ŠD: Práce v kuchyňce: Štrůdlování, Pečení perníčků, Vaření, Výtvarné a pracovní činnosti a Vyšívání. Děti tříd RVH navštěvují školní sbor a svou práci prezentují každoročně na vystoupeních pro rodiče a další hosty v sále Reduta. Škola podporuje zdravotně prospěšné projekty pro žáky školy: Mléko do škol a Ovoce do škol. Škola je zapojena do grantového projektu Regionální evaluační centrum s návazností na autoevaluaci školy a Operačního programu VK CZ.1.07, prioritní osa: Počáteční vzdělávání, reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ , zahájení projektu: , předpokládané ukončení projektu:

5 Vedení školy má stálý zájem zajišťovat organizačně preventivní zubní prohlídky žáků ZŠ ve zdrav. zařízení v blízkosti ZŠ pro jejich zásadní význam pro včasnou prevenci ochrany chrupu dětí. Stomatologická komora se k těmto prohlídkám staví negativně. Podporujeme program Dental alarm, kdy se žáci seznamují se zásadami správného a pravidelného čistění zubů. září Akce školy ve šk. roce 2012/13 od do zahájení šk. roku r. škola v přírodě (Velké Karlovice do žáků) 18. V rámci Týdne mobility Den bezpečně na kole akce s mistrem Evropy p. Jílkem včetně ukázky skoků na U rampě (škola) 19. Planeta Země 3000 Ekvádor a Galapágy r. (Metropol) 21. Den plný her a zábavy (škola) 26. I. ABC Dental alarm zdravé zuby (škola) Atletický čtyřboj okr. (AK) Divadelní představení VI.AB VII.AB VIII.AB IX.A (MDO) říjen 2. Pohár primátora města Olomouce, branný závod (Sv. Kopeček) 6. Vítání občánků (radnice) Turistický výlet (Náměšť na Hané 43 žáků) 9. Sběr papíru (škola) 11. Drakiáda ŠD (škola) 12. I.ABC II.AB film. představení (Metropol) Volby do kr. zastupitelstev (škola) 16. Závod na veslařském trenažéru (loděnice) 17. VII.AB rizika internetu Surfuj bezpečně přednáška (škola) 18. Drakiáda ŠD (škola) 19. IX.AB Sedm světel Dny židovské kultury (DH) 23. Štrůdlování ŠD (kuchyňka školy) 30. VIII.AB IX.AB Návykové látky kolem nás beseda (Metropol) Štrůdlování ŠD (kuchyňka školy) listopad 6. IV.AB Prevence beseda (škola) IX.AB Volba povolání (ÚP) 7. Školní turnaj v bowlingu (Atlant) 7. III.AB Prevence beseda (škola) 8. Florbalový turnaj st. žákyně okr. 9. DO šk. (škola) 12. IV.B Průkaz mladého cyklisty (dopravní hřiště) IX.AB Beseda s pamětníkem příběhy bezpráví (škola) 13. VIII.AB Pravicový extremismus beseda (škola) a r. výchovný koncert (Metropol) 15. Florbalový turnaj st. žáci okr. (ZŠ Heyrovského) 19. IV.B Průkaz mladého cyklisty (dopravní hřiště) 20. Školní parlament(škola) 21. IX.AB Scholaris (SOŠ Rooseveltova) 22. Závod na veslařském trenažéru, pohár 1. kolo (loděnice) VIII.AB Scholaris (SOŠ Rooseveltova) 23. VI.B bruslení (Hor. náměstí) 26. IV.B Průkaz mladého cyklisty (dopravní hřiště) V.AB Beseda s Městskou policií (škola) 27. I.ABC Beseda s Městskou policií (škola) IX.AB Právní vědomí beseda (škola) Závod na veslařském trenažéru, pohár 2. kolo (loděnice)

6 Florbalový turnaj st. žákyně okr. (ZŠ Lutín) Návštěva na tř. schůzkách v MŠ Jílová 28. II.AB Beseda s Městskou policií (škola) Vánoční dílničky ŠD (škola) IX.B návštěva výstavy (Muzeum umění) 29. Vánoční hvězda prodej (škola) 30. I.A a r. Pěvecká soutěž SPOZ (Reduta) prosinec 3. IX.AB Naši prezidenti (DH) 5. r. Zdobení vánočního stromečku 4. Pečení perníčků ŠD (kuchyňka školy) r. Vánoční Vídeň exkurze Pečení perníčků ŠD (kuchyňka školy) 6. Mikulášské nadělování (škola) r. Zdobení vánočního stromečku 10. V.AB Beseda s Městskou policií (škola) 11. Vánoční jarmark (škola) III.AB Prevence beseda (škola) 5. r. Zdobení vánočního stromečku st. E-bezpečí přednáška (Metropol) 13. I.ABC II.AB Legenda o hvězdě film (Metropol) VI.AB VII.AB E-bezpečí přednáška (Metropol) ČjO šk. (škola) 14. VIII.AB IX.AB E-bezpečí přednáška (Metropol) 17. Vánoční koncert sborů školy (Husův sbor) 18. Vánoční besídka pro rodiče a jarmark ŠD (škola) 19. Vánoční besídka pro rodiče a jarmark ŠD (škola) r. Vánoční turnaj ve vybíjené (škola) diskotéka (škola) 21. Vánoční besídky tříd (škola) leden VI.A VIII.A IX.A bruslení (Hor. náměstí) 10. Ukázková hodina pro příchozí I.ABC II.AB (škola) 11. Volby prezidenta (škola) 16. V.A Šetření PPP šikana (škola) 17. Zápis do 1. r. do (škola) 21. Vánoční projekce ŠD animovaná pohádka Vánoční koleda (škola) 23. MO 5. a 9. r. okr. (škola) 24. I.AC III.B Karneval ŠD (škola) 25. Volby prezidenta 2. kolo škola) 26. Přírodovědná vycházka ŠD (Radíkov) 28. DO okr. (DDM) Konverzační soutěž Aj pís. část (škola) Návštěva psího útulku ŠD (Neředín) 30. ZO šk. (škola) V.A Šetření PPP šikana (škola) r. Pythagoriáda (škola) 31. VI.A IX.A Bowlingový turnaj (Bowland) únor 4. BiO šk. 1. kolo (škola) r. vybr. žáci exkurze (Sigmundova SŠ Lutín) Konverzační soutěž Aj ústní část (škola)

7 7. ČjO okr. (DDM) Návštěva psího útulku ŠD (Neředín) 8. V.A Šetření PPP šikana (škola) 9. III.A Vítání novorozeňat (radnice) 11. VI.A Biotop výukový program (Vlastivědné muzeum) 12. VI.B Biotop výukový program (Vlastivědné muzeum) r. vybr. žáci exkurze (Sigmundova SŠ Lutín) VII.A IQ park exkurze (G Řádu NR) 14. BiO šk. 2. kolo (škola) Karneval ŠD II.A (škola) 15. VI.AB Expozice času projekt exkurze (Šternberk) Vítání 1. občánka (radnice) 16. Přírodovědná vycházka ŠD (Radíkov) r. VVLZ (Bílá do žáků) 21. Karneval ŠD (škola) 27. Konverzační soutěž Aj okr. (DDM) VI.B IQ park exkurze (G Řádu NR) březen 5. VI.A VII.A test M1 ECDL (škola) 8. a 9. r. Islám, světový terorismus a kriminalita přednáška (Metropol) a 7. r. Jeden svět na školách přednáška (DH) 7. ZO okr. (ZŠ Zeyerova) Dětská fotomontáž ŠD dig. fotografie a 3D (škola) r. Jeden svět na školách přednáška (DH) 21 MO 9 kr. (škola) Velikonoční dílny ŠD (škola) Pěvecká soutěž ŠD (škola) 26. VII.AB Čile po Chile přednáška (Metropol) Velikonoční zajíček ŠD (nádvoří školy) 27. BiO okr. (DDM) Košíková okr. (škola) duben 2. VII.AB Než užiješ alkohol, užij svůj mozek přednáška (MU) 10. Bowlingový turnaj 4. a 5. r. vybr. žáci (Atlant) ČjO kr. (DDM) BiO okr. (DDM) 12. Zelená stezka Bi soutěž (Rozárium) 15. Projížďky na ponících ŠD (nádvoří školy) 16. VII.AB VIII.AB IX.AB The USA přednáška (MU) VIII.A IX.A Bílá nemoc divadlo (RCO) 17. MO okr r. (SGO) 9. r. Přijímací zkoušky na nečisto (škola) 18. VII.A test M2 ECDL (škola) VI.B Vzdálená chudoba přednáška ARPOK (škola) Jarní dílničky ŠD (škola) 22. Den Země ŠD (hřiště školy) 23. VI.AB VII.AB Don Quijote de la Ancha divadlo (Armádní dům) 24. I.ABC II.AB Tetiny jarní pořad (Metropol) 25. Diskotéka ŠD (škola) 29. Den Země modrý den (škola) Sběr papíru (škola) Odpoledne plné soutěží ŠD (tělocvična školy)

8 30. VI.A Po stopách Cyrila a Metoděje výstava (Arcibiskupský palác) Rej čarodějnic ŠD (nádvoří školy) květen 6. Pohár rozhlasu v LA 8. a 9. r. okr. (AK) Bowlingový turnaj s vyhlášením vítězů (Bowland) Dopravní soutěž okr. (dopravní hřiště) 7. Pythagoriáda okr. (ZŠ Mozartova) 9. IV.B dopravní hříště 9. Pohár rozhlasu v LA 5. a 6. r. okr. (AK) VIII.B IX.B Den Evropy exkurze památek centru města Olomouce Malování na sklo ŠD (škola) Bobříkova cesta ŠD (škola) 10. VIII.B IX.B přírodovědná exkurze (Sv. Kopeček) 15. VIII.A IQ park exkurze (G Řádu NR) 16. VI.A Chudoba a svět přednáška (škola) 17. VIII.AB IX.AB (NE)bezpečný sex přednáška (MU) r. Den s integrovaným záchranným systémem (Botanická zahrada) 18. Soustředění sboru před koncertem (Radíkov do 19.5.) 20. IX.A Neviditelná ruka trhu přednáška ARPOK (škola) IX.B Lidská práva přednáška ARPOK (škola) 21. fotografování tříd (nádvoří školy) VI.A VII.A test M2, opravy M1 ECDL (škola) 22. VI.A IQ park exkurze (G Řádu NR) 23. Vědomostní soutěž ŠD (škola) 24. VII.B Lidská práva přednáška ARPOK (škola) 27. VIII.AB IX.AB muzikál (MDO) 28. I.ABC II.AB Obušku z pytle ven div. představení (Metropol) VII.AB Než užiješ alkohol, užij svůj mozek přednáška (MU) IX.A turistické soustředění (Rožnov do 30.5.) 30. vybr. žáci 8. a 9. r. exkurze do konc. tábora Osvětim Schůzka s rodiči předškoláků (škola) 31. VI.B VII.A Fort Křelov exkurze (Křelov) IX.A Arcibiskupský palác v kostce výukový program (Arc. palác) V.A bowlingový turnaj (Atlant) Dětský den ŠD (škola) červen 3. Jarní koncert pěveckých sborů (Reduta) VI.A VIII.A přírodovědná exkurze (Sv. Kopeček) 4. IV.A Průkaz mladého cyklisty (dopr. hřiště) 5. IV.A Průkaz mladého cyklisty (dopr. hřiště) IX.A IQ park exkurze (G Řádu NR) Diskotéka ŠD (škola) 6. I.ABC II.AB Dinopark Ostrava VIII.B IX.B přír. exkurze (Hlubočky) 6. a 7. r. turnaj v přehazované šk. Ringo 7. IV.A Průkaz mladého cyklisty (dopr. hřiště) Den plný her a zábavy (škola) VIII.B přednáška ARPOK (škola) 10. III.AB IV.AB škola v přírodě (Trh. Kamenice do žáků) VIII.AB cyklistický kurz (Roštín do žáků) V.A bowlingový turnaj (Atlant) I.C Jarní besídka (škola)

9 11. V.AB Wu Shan divadlo z Thaiwanu (škola) 12. Den otevřených dveří na KIU prohlídka dětí z MŠ Jílová 8. a 9. r. turnaj ve volejbalu smíš. družstva šk. (škola) 13. V.B přír. vycházka (Radíkov) 14. VII.B přír. vycházka (Hlubočky) a 9. r. turnaj ve volejbalu smíš. družstva šk. (škola) a 9. r. turnaj ve volejbalu smíš. družstva šk. (škola) 20. Projektový týden 1. i 2. st. do V.B turnaj v minigolfu (AK) Loučení se školou s přenocováním ve škole ŠD (škola) 24. I.ABC II.AB Vernisáž dětských prací pro rodiče (škola) 26. Š-kola bezpečně (nádvoří školy) 27. Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd na radnici 28. Ukončení šk. roku 2012/13. h) Zpráva o použití prostředků na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla od 1. ledna 2013 do 31. srpna 2013 vynaložena částka 7.292,00 Kč. V Olomouci 30. září 2013 ředitel školy

10 Příloha k výr. zprávě o činnosti školy za šk. rok 2012/13 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků. 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků celkem z toho prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo 6 2 vykonalo úspěšně opr.zkoušku 1 Počet žáků 9. tříd celkem z toho : 44 přijatých na gymnázia 15 SOŠ 22 SOU 7 Počet žáků 5. tříd celkem 50 z toho : přijatých na víceletá gymnázia 12 Počet žáků 7. tříd celkem 46 z toho : přijatých na víceletá gymnázia 2 počet pochval TU ŘŠ 1 1 důtek TU ŘŠ 2 1 snížená známka z chování omluvených hodin neomluvených hodin 9 30 V Olomouci 30. září 2013 ředitel školy

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více