Příloha: Kompetence dle zákona č. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha: Kompetence dle zákona č. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny)"

Transkript

1 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) ve znění 349/2009 a 381/2009 s účinností od Studie obnovy, péče a využití kulturního a přírodního bohatství Mikroregionu Hvozdnice 1

2 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) Použité zkratky ČIŽP Česká inspekce životního prostředí OOP opatření obecné povahy EVL evropsky významná lokalita OP ochranné pásmo CHKO chráněná krajinná oblast ORP obec s rozšířenou působností KÚ krajský úřad OÚ obecní úřad MO Ministerstvo obrany PP právní předpis Ministerstvo životního prostředí R rozhodnutí NP národní park ZCHÚ zvláště chráněná území NPP národní přírodní památka ZS závazné stanovisko NPR národní přírodní rezervace ZCHD zvláště chráněné druhy Pozn.: V tabulce jsou vynechány pravomoci vojenských újezdů, které se na území mikroregionu nevyskytují. * na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro mimo vojenské újezdy, vykonává kompetence v ochraně přírody na celém území ČR 2

3 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 4 odst. 1 vymezení a hodnocení místního ÚSES OÚ ORP (i na území NPP a NPR a jejich OP ležících mimo NP a jejich OP a CHKO a mimo vojenské újezdy) OÚ ORP (i na území NPP a NPR a jejich OP ležících mimo NP a jejich OP a CHKO a mimo vojenské újezdy) správy (pouze na území NP a jejich OP a CHKO) 4 odst. 1 vymezení a hodnocení regionálního ÚSES KÚ (i na území NPP a NPR a jejich OP ležících mimo NP a jejich OP a CHKO a mimo vojenské újezdy) KÚ(i na území NPP a NPR a jejich OP ležících mimo NP a jejich OP a CHKO a mimo vojenské újezdy) správy (pouze na území NP a jejich OP a CHKO) 4 odst. 1 vymezení a hodnocení nadregionálního ÚSES 4 odst. 2 závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona ZS, R OÚ ORP - mimo EVL v EVL - KÚ KÚ správy, ustanovení se v ZCHÚ aplikuje pouze podpůrně (zpravidla v 3. a 4. zóně CHKO) 4 odst. 2 závazné stanovisko k zásahu do registrovaných VKP ZS, R pověřený OÚ mimo EVL v EVL - KÚ KÚ správy, ustanovení se v ZCHÚ aplikuje pouze podpůrně (zpravidla v 3. a 4. zóně CHKO) 4 odst. 3 závazné stanovisko k LHP a LHO závazné stanovisko 4 odst. 3 závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů KÚ KÚ správy ZS OÚ ORP KÚ správy 3

4 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 5 odst. 1 zákaz nebo omezení rušivé činnosti R OOP nařízení správy OÚ ORP mimo ZCHD KÚ pro ZCHD KÚ správy 5 odst. 3 uložení zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin nebo živočichů 5 odst. 4 povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů R OÚ ORP mimo ZCHD KÚ pro ZCHD KÚ správy R OÚ ORP KÚ správy (pokud není v základních ochranných podmínkách ZCHÚ zakázáno, tj. u NPP a PP) 5 odst. 5 povolení k rozšiřování kříženců R OÚ ORP KÚ správy 5 odst. 6 povolení k odlovu geograficky nepůvodních živočichů 5 odst. 7 vývoz a dovoz rostlin a živočichů chráněných mez. Úmluvami 5 odst. 9 povolení k provozování záchranné stanice R OÚ ORP, zbytková KÚ správy R R 5b odst. 1 odchylný postup pro ptáky R, OOP OÚ ORP (blíže neurčený okruh osob) 5b odst. 5 informační povinnost vůči o odchylném postupu KÚ (blíže neurčený okruh osob) OÚ ORP KÚ správy správy (blíže neurčený okruh osob) 4

5 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 6 odst. 1 registrace VKP R pověřený OÚ KÚ správy, ustanovení se v ZCHÚ aplikuje pouze podpůrně (zpravidla v 3. a 4. zóně CHKO) 7 odst. 2 uložení provedení nezbytných R OÚ ORP KÚ správy zásahů ve vztahu k dřevinám 8 odst. 1 povolení ke kácení dřevin R OÚ včetně území CHKO KÚ správy s výjimkou území CHKO (v CHKO pouze území maloplošných ZCHÚ a jejich OP) 8 odst. 2 a 4 přijímají oznámení o provedeném kácení a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení R OÚ ORP KÚ správy 9 odst. 1 uložení náhradní výsadby dřevin R OÚ včetně území CHKO KÚ správy s výjimkou území CHKO (v CHKO pouze území maloplošných ZCHÚ a jejich OP) 10 odst. 2 výjimka ze zákazů stanovených pro jeskyně 10 odst. 3 povolení k výzkumu nebo průzkumu jeskyně 10 odst. 5 přijímání oznámení a dokumentace jeskyně R KÚ KÚ správy R KÚ KÚ správy KÚ KÚ správy 5

6 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 11 odst. 1 a 2 výzva nálezci paleontologického nálezu a žádost o umožnění přístupu k nálezu OÚ ORP KÚ správy 11 odst. 3 povolení k vývozu paleontologických nálezů R 12 odst. 2 souhlas z hlediska krajinného rázu ZS, R OÚ ORP KÚ správy 12 odst. 3 zřízení nebo zrušení přírodního parku 13 odst. 1 vyhlášení přechodně chráněné plochy 15 odst. 1 a 3 16 odst. 1 písm. b) 16 odst. 1 písm. c) 16 odst. 1 písm. d) 16 odst. 1 písm. e) PP (nařízení kraje) vyhlášení národního parku PP (zákon) Parlament ČR souhlas k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů majících původ na území NP vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů v NP souhlas k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání mot. vozidel a obyt. přívěsů souhlas k vyhrazení míst pro sport., turist. a jiné veř. akce kraj kraj ustanovení nelze použít R OÚ ORP KÚ správy R, ZS ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP správa NP OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP správa NP ZS, R ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP správa NP ZS, R ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP správa NP 6

7 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 16 odst. 1 písm. f) souhlas k vyhrazení míst pro horolezectví, létání a jízdu na kole ZS, R ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP správa NP 16 odst. 2 písm. b) souhlas k vyznačení cest R ustanovení platí jen v 1. zóně NP ustanovení platí jen v 1. zóně NP správa NP 17 odst. 2 vymezení a změny zón NP PP (vyhláška ) ustanovení platí jen v NP ust. platí jen v NP 19 odst. 2 návštěvní řád NP OOP ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP správa NP 20 odst. 4 řešení rozporu mezi zástupci obcí delegovanými do rady NP a správou NP 21 omezení výkonu práva myslivosti a práva rybářství 22 odst. 1 souhlas k použití ust. o zásazích proti škůdcům a o případech mimoř. okolností a nepředvíd. Škod ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP R ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP správa NP ZS, R ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP 24 stanovení výše poplatku za vjezd nebo vstup do NP a jeho výběr PP (vyhláška ) ustanovení platí jen v NP ustanovení platí jen v NP 25 odst. 1 a 3 vyhlášení CHKO PP (nařízení vlády) vláda 7

8 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 26 odst. 1 písm. a) souhlas k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů ZS ustanovní platí jen v CHKO ustanovní platí jen v CHKO správa CHKO 26 odst. 1 písm. b) souhlas k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů v NP ZS, R ustanovní platí jen v CHKO ustanovní platí jen v CHKO správa CHKO 26 odst. 1 písm. c) souhlas k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání mot. vozidel a obyt. přívěsů ZS, R ustanovní platí jen v CHKO ustanovní platí jen v CHKO správa CHKO 26 odst. 3 písm. c) souhlas k vyhrazení míst pro soutěže na jízdních kolech ZS, R ust. platí jen v 1. a 2. zóně CHKO ust. platí jen v 1. a 2. zóně CHKO správa CHKO 27 odst. 2 vymezení a změny zón CHKO PP (vyhláška ) 28 odst. 1 vyhlášení NPR PP (vyhláška ) ustanovní platí jen v CHKO ustanovní platí jen v CHKO 29 písm. d) souhlas k vyznačení cest R ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR správy 29 písm. f) souhlas k vyhrazení míst pro horolezectví, létání a jízdu na kole, ZS, R ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR správy 29 písm. j) vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů v NPR 30 souhlas k výkonu rybářského a mysliveckého práva ZS, R ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR správy R ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR správy 8

9 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 31 souhlas k použití ust. o zásazích ZS, R ust. platí jen v NPR ust. platí jen v NPR proti škůdcům a o případech mimoř. okolností a nepředvíd. škod 33 odst. 1 vyhlášení PR PP (nařízení kraje nebo správy, vyhláška MO) kraj kraj správy 33 odst. 2 souhlas ke zcizení nezastavěných pozemků ve vl. státu 34 odst. 2 omezení výkonu práva myslivosti a práva rybářství 35 odst. 1 vyhlášení NPP PP (vyhláška ) 36 odst. 1 vyhlášení PP PP (nařízení kraje nebo správy, vyhláška MO) 36 odst. 3 souhlas ke zcizení nezastavěných pozemků ve vl. státu vyjádření ust. platí jen v PR R ust. platí jen v PR KÚ správy kraj kraj správy vyjádření ust. platí jen v PP 37 odst. 1 vyhlášení OP ZCHÚ PP orgán příslušný k vyhlášení daného ZCHÚ 37 odst. 1 a 2 souhlas k činnostem v ochranném pásmu 38 odst. 2 zajištění zpracování plánu péče o ZCHÚ a jejich OP a jeho schvalování ZS, R ust. platí jen v ochranných pásmech ZCHÚ KÚ správy ust. platí jen v ZCHÚ KÚ - NP, CHKO, NPR, NPP, správy - PP, PR 9

10 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 39 odst. 1 uzavření smlouvy o smluvní ochraně a prohlášení území za chráněné 40 odst. 2 rozhodnutí o námitkách při vyhlašování ZCHÚ 42 odst. 1 a 3 oznámení vyhlášení ZCHÚ ústřednímu seznamu a katastrálnímu úřadu 43 povolování výjimek ze zákazů v ZCHÚ 44 odst. 1 Závazné stanovisko k některým činnostem v CHKO a NP 44 odst. 3 souhlas k činnostem a zásahům podle bližších ochr. podm. ZCHÚ veřejnoprávní smlouva R pověřený OÚ - památné stromy KÚ - u EVL namísto vyhlášení NPR, NPP, PR, PP KÚ - památné stromy, pro EVL nelze s ohledem na znění 39 zákona aplikovat správy - památné stromy, pro EVL nelze s ohledem na znění 39 zákona aplikovat OOP příslušný k vyhlášení daného ZCHÚ, pro NP,CHKO, NPR a NPP OOP příslušný k vyhlášení daného ZCHÚ, pro NP,CHKO, NPR a NPP R ust. platí jen v ZCHÚ 1. v případech výrazně převažujícího veřejného zájmu, 2. KÚ v ostatních případech ZS ust. platí jen v NP a CHKO ust. platí jen v NP a CHKO ZS, R ust. platí jen v ZCHÚ KÚ správy 1. v případech výrazně převažujícího veřejného zájmu, 2. správy v ostatních případech správy 45 odst. 1 zrušení ZCHÚ PP ust. platí jen v ZCHÚ KÚ OOP příslušný k vyhlášení daného ZCHÚ 45 odst. 2 zrušení smluvní ochrany veřejnoprávní smlouva, příp. R pověřený OÚ - památné stromy KÚ - u EVL namísto vyhlášení NPR, NPP, PR, PP KÚ - památné stromy, pro EVL nelze s ohledem na znění 39 zákona aplikovat správy - památné stromy, pro EVL nelze s ohledem na znění 39 zákona aplikovat 10

11 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 45a odst. 2 45b odst. 1 45c odst. 1 45c odst. 2 zařazení lokalit do národního seznamu EVL udělování výjimek ze zákazu poškozování EVL zařazených do NS a sporných lokalit vyhlášení lokalit zařazených do evropského seznamu EVL souhlas se zásahy, které by mohly vést k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících předmět ochrany nebo k narušení celistvosti PP (nařízení vlády) vláda R KÚ KÚ správy PP (nařízení vlády) vláda ZS, R KÚ KÚ správy 45c odst. 3 45c odst. 4 45c odst. 5 zpracování souhrnu doporučených opatření stanovení kategorie ZCHÚ pro EVL u kterých nebude dostačující základní ochrana upozornění na možnost smluvní ochrany EVL PP (nařízení vlády) veřejná vyhláška vláda pověřený OÚ - památné stromy KÚ - u EVL namísto vyhlášení NPR, NPP, PR, PP KÚ - památné stromy, pro EVL nelze s ohledem na znění 39 zákona aplikovat správy - památné stromy, pro EVL nelze s ohledem na znění 39 zákona aplikovat 11

12 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 45e odst. 1 45e odst. 2 45e odst. 2 45e odst. 4 stanovení druhů ptáků, pro které se zřizují PO vymezení PO PP (nařízení vlády) PP (nařízení vlády) vláda vláda souhlas k činnostem v PO ZS, R KÚ KÚ správy uzavření smlouvy o způsobu hospodaření v PO a péče o PO veřejnoprávní smlouva KÚ KÚ správy 45e odst. 6 zajištění zpracování souhrnu doporučených opatření 45f odst. 1 sledování stavu PO, EVL, evr. význ. druhů a jednotl. typů evr. stanovišť 45f odst. 2 stanovení, jaký stav evr. stanoviště a evr. význ. druhu se považuje za příznivý 45i odst. 1 stanovisko ke koncepcím a záměrům z hlediska vlivu na EVL a PO PP (nařízení vlády) všechny OOP v rámci své působnosti vláda 45i odst. 3 udělování a odnímání autorizace R všechny OOP v rámci své působnosti stanovisko KÚ KÚ správy všechny OOP v rámci své působnosti 45i odst. 6 rozhodnutí o nesplnění požadavků k výkonu činnosti 45i odst. 10 žádost o stanovisko Evropské komise R 12

13 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 45i odst. 11 stanovení kompenzačních opatření stanovení do koncepce stanoviskem, k záměru R KÚ KÚ správy 46 odst. 1 vyhlášení památného stromu R pověřený OÚ KÚ správy 46 odst. 2 souhlas k ošetřování památného R pověřený OÚ KÚ správy stromu 46 odst. 3 vymezení OP památného stromu R pověřený OÚ KÚ správy 46 odst. 3 souhlas ke stanoveným činnostem v OP památného stromu ZS, R pověřený OÚ KÚ správy 46 odst. 4 zrušení ochrany památného stromu R pověřený OÚ KÚ správy 47 odst. 1 oznámení vyhlášení památného stromu do ústředního seznamu 48 odst. 3 stanovení seznamu a stupně ohrožení ZCHD rostlin a živočichů 49 odst. 4 uzavření dohody s vlastníkem či nájemcem pozemku o způsobu obhospodařování pozemků s výskytem kriticky či silně ohrožených ZCH rostlin PP (vyhláška ) veřejnoprávní smlouva pověřený OÚ KÚ správy KÚ KÚ správy 13

14 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 50 odst. 3 stanovisko k nezbyt. zásahu do přir. vývoje ohrožených druhů živočichů 50 odst. 4 stanovení bližších podmínek ochrany ZCHD rostlin a živočichů 51 odst. 2 povolení k poškozování nebo sběru zvláště chráněných nerostů na místě jejich přirozeného výskytu R KÚ KÚ správy PP (vyhláška ) R KÚ KÚ správy 51 odst. 3 stanovení seznamu zvláště chráněných nerostů a jejich bližších ochr. podm. 52 odst. 1 schvalování záchranných programů ZCHD rostlin a živočichů 52 odst. 1 zajišťování záchranných programů ZCHD rostlin a živočichů PP (vyhláška ) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků, občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty 52 odst. 2 přijímání oznámení o vypuštění vyléčeného zvláště chráněného živočicha 53 povolení k vývozu zvláště chráněných nerostů KÚ KÚ správy R 14

15 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) a mimo vojenské újezdy a * 54 odst. 1 výzva k prokázání původu zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, ptáka, rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv jejich OÚ ORP, ČIŽP KÚ, ČIŽP správy a ČIŽP 54 odst. 2 výzva k prokázání totožnosti OÚ ORP, ČIŽP KÚ a ČIŽP správy a ČIŽP 54 odst. 3 souhlas k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v zajetí a k vysévání či vysazování uměle vypěstovaných ZCH rostlin 54 odst. 4 evidence živočichů a vydání osvědčení 55 odst. 1 projednání záměrů na vyhlášní památných stromů 55 odst. 2 projednání vyhlášení ZCHD rostlin, živočichů a nerostů 56 odst. 1 výjimky ze zákazů u památných stromů 56 odst. 1 výjimky ze zákazů ZCHD rostlin a živočichů 56 odst. 4 výjimky ze zákazů ZCHD rostlin a živočichů týkající se blíže neurčeného počtu osob R KÚ KÚ správy R OÚ ORP pro ptáky,kú - ostatní živočichové KÚ správy pověřený OÚ KÚ správy R pověřený OÚ KÚ správy R KÚ KÚ správy opatření obecné povahy KÚ KÚ správy 56 odst. 5 dohoda nahrazující výjimku smlouva KÚ KÚ správy 56 odst. 6 informační povinnost vůči KÚ KÚ správy 15

16 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * 57 souhlas k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách ZCHD rostlin a živočichů 58 odst. 4 poskytování finanční náhrady za ztížení zem. nebo les. hosp. ZS, R KÚ KÚ správy vyjádření (příp. prostřednictvím jím zřízené org. složky státu - v současnosti AOPK) (příp. prostřednictvím jím zřízené org. složky státu - v současnosti AOPK) 60 odst. 2 podání návrhu na vyvlastnění OÚ ORP, zbytková KÚ správy 60 odst. 3 převod příslušnosti hospodaření s není upraveno není upraveno správy majetkem pro 61 odst. 1 uplatnění předkupního práva 63 odst. 1 souhlas k ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území ZS, R pověřené OÚ KÚ správy 63 odst. 1 vedení přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích OÚ mimo území NP a jejich OP KÚ správy pouzen pro území NP a jejich OP 64 omezení nebo zákaz přístupu veřejnosti v NPR a NPP OOP ust. se neaplikuje ust. se neaplikuje správy 64 omezení nebo zákaz přístupu veřejnosti v jeskyni správy OOP KÚ KÚ správy 66 omezení a zákaz činnosti R ČIŽP, OÚ ORP, KÚ ČIŽP, KÚ ČIŽP, správy 67 odst. 1 rozhodnutí o nezbytnosti biologického hodnocení 67 odst. 4 rozhodnutí o rozsahu a nezbytnosti náhradních opatření R R orgán ochrany přírody příslušný k povolení zásahu orgán ochrany přírody příslušný k povolení zásahu 16

17 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 68 odst. 2 uzavírání dohod s vlastníky či nájemci pozemků 68 odst. 3 provádění zásahů ke zlepšení přír. a kraj. Prostředí veřejnoprávní smlouva OÚ ORP, zbytková KÚ správy OÚ ORP, zbytková KÚ správy 69 odst. 3 a 4 poskytování finančního příspěvku OÚ ORP, zbytková KÚ správy, obce, SFŽP 70 odst. 2 poskytování informací občanským sdružením 71 odst. 2 spolupráce s obcemi všechny orgány ochrany přírody 72 vedení přehledu informací všechny orgány ochrany přírody 73 spolupráce s odborně všechny orgány ochrany přírody kvalifikovanými osobami 74 mezinárodní spolupráce všechny orgány ochrany přírody 77 odst. 1 písm. q) uplatňování stanovisek k územním plánům, regulačním plánům z hlediska své působnosti i z hlediska působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů všechny orgány státní správy, které vedou řízení týkající se ochr. přír. a kraj., pokud to zvl. zák. nevylučuje stanoviska OÚ ORP KÚ správy 77 a odst. 1 zpracování prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody kraj ve spolupráci s kraj ve spolupráci s 17

18 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 77a odst. 4 písm. x) 77a odst. 7 77a odst. 8 uplatňování stanovisek k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem hlediska své působnosti a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům není-li příslušný jiný OOP vyjádření k poskytování plateb podle jiných právních předpisů závazná stanoviska k řízením podle zákona o myslivosti stanoviska KÚ KÚ správy stanoviska KÚ KÚ správy ZS KÚ KÚ správy 78 odst. 8 výkon státní správy v rozsahu OÚ, pověřených OÚ a OÚ ORP na úseku rybářství a ZPF 79 odst. 3 písm. q) 79a odst. 2 a 4 uplatňování stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem vydání dokladu o vzdělání a dokladu o vykonání zkoušky v případě zaměstnanců správ stanoviska osvědčení ust. platí jen v NP ust. platí jen v NP správy 18

19 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) a mimo vojenské újezdy a obranu státu * pro 80 odst. 2 nařízení omezení nebo zastavení R ČIŽP ČIŽP ČIŽP škodlivé činnosti 81 odst. 1 ustanovování stráže přírody KÚ KÚ správy 81b odst. 7 náhrada škody v souvislosti s činností stráže přírody KÚ KÚ správy 85 odst. 1 státní dozor v ochraně přírody OÚ ORP, KÚ KÚ správy 85 odst. 2 vrchní státní dozor v ochraně přírody 86 odst. 1 rozhodnutí o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu 86 odst. 2 uložení přiměřených náhradních opatření 87 odst. 1 až 3 88 odst. 1a 2 R OÚ ORP, KÚ, ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, správy R OÚ ORP, KÚ, ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, správy rozhodování o přestupcích R OÚ ORP, ČIŽP, stráž přírody (pouze blokové pokuty) rozhodování o jiných správních deliktech KÚ, ČIŽP ČIŽP, správy, stráž přírody (pouze blokové pokuty) R OÚ ORP,ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, správy 88a vybírání pokut OÚ ORP,ČIŽP KÚ, ČIŽP ČIŽP, správy 88a vymáhání pokut OÚ ORP, celní úřady pokutu uloženou ČIŽP (pouze do viz zákon č. 281/2009 ) KÚ, celní úřady pokutu uloženou ČIŽP (pouze do viz zákon č. 281/2009 ) celní úřady -pouze do viz zákon č. 281/

20 Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) * pro 89 odst. 1 odebrání nedovoleně držených rostlin a živočichů R ČIŽP, KÚ, ČIŽP a KÚ ČIŽP, správy 90 odst. 11 zrušení dosavadní ochrany ZCHÚ vyhlášeného před účinností tohoto zákona ústř. org. st. správy PP čl. II bod /2009 zrušení PP nebo PR a jejich OP vyhlášených podle dosavadních předpisů na území NP a jejich OP PP (vyhláška ) ust. platí jen v NP ust. platí jen v NP Použité zkratky ČIŽP Česká inspekce životního prostředí OOP opatření obecné povahy EVL evropsky významná lokalita OP ochranné pásmo CHKO chráněná krajinná oblast ORP obec s rozšířenou působností KÚ krajský úřad OÚ obecní úřad MO Ministerstvo obrany PP právní předpis Ministerstvo životního prostředí R rozhodnutí NP národní park ZCHÚ zvláště chráněná území NPP národní přírodní památka ZS závazné stanovisko NPR národní přírodní rezervace ZCHD zvláště chráněné druhy 20

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou v 75 uvedeny orgány ochrany přírody, kterými jsou obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní úřady

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

O B S A H : SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

O B S A H : SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK O B S A H : SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 1. ÚVOD... 4 1.1. ZPŮSOB ŘEŠENÍ... 4 1.2. OBECNÉ CÍLE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY... 4 1.3. PŘEHLED KOMPETENCÍ ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY... 5 2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III. PRIORITNÍ ÚKOLY A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY prosinec 2004 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

2. Příslušnost orgánů ochrany přírody (dále jen OOP ) a jejich působnost v ochraně dřevin podle ZOPK

2. Příslušnost orgánů ochrany přírody (dále jen OOP ) a jejich působnost v ochraně dřevin podle ZOPK METODICKÁ INSTRUKCE ODBORU OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY pro zajišťování agendy ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy 1. Účel metodické instrukce Účelem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4886 Sbírka zákonů č. 349 / 2009 349 ZÁKON ze dne 11. září 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Vlastnické právo a ochrana přírody

Vlastnické právo a ochrana přírody Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Vlastnické právo a ochrana přírody Přednáška č.11 22.11.2013 ZF JU České Budějovice Katedra BOZO Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. Vlastnické právo a ochrana přírody

Více

2.1. Legislativní předpoklady (obecně)

2.1. Legislativní předpoklady (obecně) 2.1. Legislativní předpoklady (obecně) Jako rozhodující podklady z hlediska územního plánování k posouzení vhodnosti realizace VE v daném území je nutno chápat jednak schválené Zásady územního rozvoje

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o ochraně přírody a krajiny. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o ochraně přírody a krajiny. Čl. I ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 27/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Policie ČR. obec v obecně závazné vyhlášce. obecní úřad obce s rozšířenou působností

Policie ČR. obec v obecně závazné vyhlášce. obecní úřad obce s rozšířenou působností P ř í l o h a 1 k usnesení vlády ze dne 17. března 2004 č. 238 Přehled návrhů řešení v rámci Souhrnné analýzy působností orgánů územních samosprávných celků Zdroj: krajské úřady, ministerstva a další ústřední

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Ochrana životního prostředí při povolování staveb

Ochrana životního prostředí při povolování staveb Ochrana životního prostředí při povolování staveb - stavby a jejich realizace významně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí - při povolování staveb a jejich změnách je třeba vždy doložit stanoviska

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Tabulka č. 1 Částky vyplacené v letech 2004 2010 jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádáno (mil. Kč) Vyplaceno (mil. Kč) Rok ZPF 1 Rybníky PUPFL 2 Celkem ZPF Rybníky PUPFL Celkem

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. PF UP Olomouc, 16.11.2009 Doporučená literatura: Vojtěch Stejskal: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Role České inspekce životního prostředí v ochraně přírody

Role České inspekce životního prostředí v ochraně přírody Role České inspekce životního prostředí v ochraně přírody Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 Mgr. Petr Szymonik ČIŽP OI Ostrava, OOP Česká

Více

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K 1.3.2005 Městský úřad Rokycany Opatření orgánů města č. 2/2005 Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999 účinnost od 1. března 2005 Schválen

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

POSTAVENÍ A ÚKOLY OBECNÍCH ÚŘADÚ JEDNOTLIVÝCH STUPŇÚ PŘI OCHRANĚ A POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ MIMOLESNÍCH DŘEVIN

POSTAVENÍ A ÚKOLY OBECNÍCH ÚŘADÚ JEDNOTLIVÝCH STUPŇÚ PŘI OCHRANĚ A POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ MIMOLESNÍCH DŘEVIN POSTAVENÍ A ÚKOLY OBECNÍCH ÚŘADÚ JEDNOTLIVÝCH STUPŇÚ PŘI OCHRANĚ A POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ MIMOLESNÍCH DŘEVIN Ing. Jana Zmeškalová 2016 1. Obec a orgány ochrany přírody a krajiny OBEC = SAMOSPRÁVA + PŘENESENÁ

Více

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma.

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,

Více

OBECNÁ OCHRANA PŘÍŘORY A KRAJINY ČR

OBECNÁ OCHRANA PŘÍŘORY A KRAJINY ČR OBECNÁ OCHRANA PŘÍŘORY A KRAJINY ČR Ochranu přírody a krajiny České republiky upravuje primárně zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Ochranou přírody a krajiny

Více

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3),

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3), Orgány státní správy lesů a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu

Více

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška 420 1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Účel zákona. 2 Ochrana přírody a krajiny

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Účel zákona. 2 Ochrana přírody a krajiny ZÁKON 114/1992 Sb. České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny částka 28 Sbírky zákonů ročník 1992 rozeslána 25. března 1992 (účinnost 1. června 1992) Česká národní rada se usnesla

Více

Poznámka: V tomto aktualizovaném znění jsou zapracovány dvě novely se stejným datem účinnosti. ZÁKON o ochraně přírody a krajiny

Poznámka: V tomto aktualizovaném znění jsou zapracovány dvě novely se stejným datem účinnosti. ZÁKON o ochraně přírody a krajiny Aktualizované znění 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny částka 28 Sbírky zákonů ročník 1992 rozeslána 25. března 1992 (účinnost 1. června 1992) Poznámka:

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí Vedoucí odboru Oddělení zemědělství a lesního hospodářství vedoucí oddělení zemědělství a lesní hospodářství referent - zemědělství referent - zemědělství referent - myslivost,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. části zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

PLATNÉ ZNĚNÍ. části zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: PLATNÉ ZNĚNÍ části zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: ZÁKON ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Česká národní

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Zákon č.: 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Zákon č.: 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Zákon č.: 114/1992 Sb. Název: Oblast ŽP oblasti úpravy: o ochraně přírody a krajiny 05 Ochrana přírody STÁTNÍ SPRÁVA.; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; SPRÁVA VE VĚCECH OBRANY REPUBLIKY.;

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 114/1992 Sb. - poslední stav textu

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 114/1992 Sb. - poslední stav textu ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 114/1992 Sb. - poslední stav textu 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

ORLÍ PERO Znej systém ochrany přírody u nás O - 02

ORLÍ PERO Znej systém ochrany přírody u nás O - 02 ORLÍ PERO Znej systém ochrany přírody u nás O - 02 sepsané Orlí pero, má dvě verze. Základní a rozšířenou. Vítězslav Čermák Atana Znej systém ochrany přírody u nás: O 02 (základní informace) Systém ochrany

Více

Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění

Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění přijel na seminář Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění Libor Jarmič, Praha, 7. 10. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

SOKOLNICTVÍ a PRÁVO. Bc. Marcela Medková

SOKOLNICTVÍ a PRÁVO. Bc. Marcela Medková SOKOLNICTVÍ a PRÁVO Bc. Marcela Medková SOKOLNICTVÍ a PRÁVO Sokolnictví není upraveno 1 právním předpisem, právní předpisy, které ho upravují lze rozdělit do 3 skupin podle oblasti, kterou upravují a)

Více

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Katedra urbanismu a územního plánování (K127), http://www.uzemi.eu Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143), http://storm.fsv.cvut.cz/

Více

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999

Více

Ochrana cenných krajinných prvků, které nedosahují úrovně nezbytné ochrany formou kategorie zvláště chráněných území.

Ochrana cenných krajinných prvků, které nedosahují úrovně nezbytné ochrany formou kategorie zvláště chráněných území. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.2.101 VÝZNAMNÝ

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

114/1992 Sb. Změna: 381/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. ZÁKON. Změna: 350/2012 Sb. České národní rady

114/1992 Sb. Změna: 381/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. ZÁKON. Změna: 350/2012 Sb. České národní rady 114/1992 Sb. Změna: 381/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ZÁKON České národní rady Změna: 281/2009 Sb. Změna: 350/2012 Sb. ze dne 19. února 1992 Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: o ochraně přírody

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 60200 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Internetová prezentace poslední aktualizace

Více

Komunitní zahrada, tzv. Haladova zahrada, k.ú. Hlubočepy

Komunitní zahrada, tzv. Haladova zahrada, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Městská část Praha 5 Martin Slabý nám.14.října č.4 15022 Praha 5 Váš dopis zn./ze dne Č. j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1132790/2017

Více

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 11 Rozesláno dne 3. prosince 2012 O B S A H 12. Nařízení Královéhradeckého

Více

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Strana 1 / 88. ze dne 19. února 1992. o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Strana 1 / 88. ze dne 19. února 1992. o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999

Více

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

114/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Zákonná ochrana rostlin a botanické zahrady

Zákonná ochrana rostlin a botanické zahrady Zákonná ochrana rostlin a botanické zahrady Ing. Jan Šíma Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Účel zákona

Více

č. 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny

č. 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 347/1992 Sb. (k 30.6.1992) mění 76 odst. 5 289/1995 Sb. (k 1.1.1996) mění,

Více

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Změna: 347/1992 Sb., 289/1995 Sb., 3/1997 Sb., 16/1997 Sb., 123/1998 Sb., 161/1999 Sb., 238/1999 Sb., 132/2000 Sb.,

Více

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999

Více

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. února 1992. o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. února 1992. o ochraně přírody a krajiny Strana 1 Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999 Sb., 238/1999 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 168/2004

Více

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 23.8.2009 do částky 79/2009 Sb. a 29/2009 Sb.m.s. Obsah a text 114/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010 Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ REGULAČNÍ PLÁN

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ REGULAČNÍ PLÁN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Internetová prezentace poslední aktualizace

Více

CHKO Brdy regulace umisťovánía povolovánístaveb a územníplánování

CHKO Brdy regulace umisťovánía povolovánístaveb a územníplánování Konference Brdy v roce 2016 z pohledu územního plánování a ochrany životního prostředí CHKO Brdy regulace umisťovánía povolovánístaveb a územníplánování Ministerstvo životního prostředí odbor zvláštníúzemníochrany

Více

Obecná ochrana přírody a krajiny. Přednáška KGG/UOZP

Obecná ochrana přírody a krajiny. Přednáška KGG/UOZP Obecná ochrana přírody a krajiny Přednáška KGG/UOZP obecnou ochranu krajiny, (územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněnou plochu, obecnou

Více