Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu."

Transkript

1 PSČ : TEL/FAX : Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein

2 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1) název, IZO, IČO,DOČ 2) organizace školy, počty žáků 3) srovnání počtu žáků 4) správní rozhodnutí ředitelky II. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY A/ PŘEHLED MÍSTNOSTÍ 1. přehled tříd a učeben 2. knihovna 3. kabinety 4. další prostory ZŠ 5. školní kuchyň a jídelna 6. další využívané prostory 7. prostory mateřské školy III. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A/ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ŠKOLY B/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY C/ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY D/ NEPOVINNÉ PŘEDMÉTY IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE VI. ÚDAJE O VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDCÍCH A VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍCH A/ PROSPĚCH ŽÁKŮ B/ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ C/ POČET NEOMLUVENÝCH HODIN D/ ÚČAST A UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH a/ školní kola b/ okresní kola c/ krajská kola d/ celostátní kola e/ sportovní soutěže E/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ F/ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ G/ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA H/ VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ CH/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ I/ SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOLY J/ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ K/ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA L/ SROVNÁVACÍ TESTY M/ ŠKOLNÍ KNIHOVNA A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST N/ FINANČNÍ GRAMOTNOST O/ CELOŠKOLNÍ PROJEKTY VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI A/ ZÁJMOVÁ ČINNOST B/ PREZENTACE ŠKOLY C/ SOUTĚŽE ORGANIZOVANÉ ZŠ D/ KULTURNÍ PROGRAMY E/ BESEDY F/ EXKURZE G/ ŠKOLNÍ VÝLETY H/ VYSTOUPENÍ A AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST CH/ OSTATNÍ ŠKOLNÍ AKCE IX. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ X. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁROD- NÍCH PROGRAMŮ XI. ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována na základě osnovy podle 7 vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a podle zákona 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/. I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní údaje o škole 1. Název, IZO, IČO,VHČ Školský úřad Žďár nad Sázavou zařadil ZŠ Polnička do sítě škol,předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLNIČKA, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU s identifikačním číslem IZO: Od byl škole v síti škol změněn název na Základní škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou s kapacitou 200 žáků. Od je do školského rejstříku zapsán název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou. Statutární zástupce: Mgr. Jana Vavřínková, ředitelka školy Základní škola sdružuje: a) školní družinu IZO: kapacita 35 dětí b) školní jídelnu IZO: kapacita 250 jídel c) mateřskou školu IZO: kapacita 40 dětí Základní škola Polnička je školou zřizovanou obcí, školou s právní subjektivitou. Od je příspěvkovou organizací. Účtuje v soustavě podvojného účetnictví, je plátcem DPH. IČO základní školy je DIČ Základní škola provozuje doplňkovou činnost: a) pronájem ZŠ b) vaření obědů pro cizí strávníky c) provoz školního bufetu d) svačiny pro žáky Pro doplňkovou činnost jsou zpracovány směrnice. Školská rada Zřízena 1. ledna Složení od 23. února 2012: zástupce obce: PaedDr. Zdeněk Fňukal zástupce školy: Mgr. Jitka Doležalová zástupce rodičů: Mgr. Blanka Jírková 2. Organizace školy, počty žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA je úplnou devítiletou školou, která je specifická tím, že 1. stupeň je tvořen třemi třídami - 2 dvojtřídky a jeden ročník samostatně. Druhý stupeň má po jedné třídě v každém ročníku. POČET TŘÍD 7 POČET ŽÁKŮ 135 PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ 19,29 ODDĚLENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2 POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ 42 INTEGROVANÍ ŽÁCI: 13 /k 27. červnu 2014/ 3

4 Základní škola Polnička je spádovou školou pro obce: RAČÍN, ŠKRDLOVICE,KARLOV a SVĚTNOV POLNIČKA 72 RAČÍN 12 SVĚTNOV 16 ŠKRDLOVICE 10 KARLOV 2 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 16 CIKHÁJ 3 VOJNŮV MĚSTEC 1 POČÍTKY 1 SKLENÉ 1 HAMRY NAD SÁZAVOU 2 MATEŘSKÁ ŠKOLA - je školou dvojtřídní s provozní dobou od do v letošním roce byly zapsány děti z obcí: POLNIČKA 30 RAČÍN 1 KARLOV 1 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 STRŽANOV, Žďár nad Sázavou 6 VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ /stav k 27. červnu 2014/: děti narozené v roce CELKEM 4 39 POČET DĚTÍ S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: 2 INTEGROVANÉ DĚTI V MŠ: 0 3. Srovnání počtu žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní rok Počet žáků Průměr na třídu 2011/ , / , / ,29 MATEŘSKÁ ŠKOLA OBEC 2011/ / /2014 POLNIČKA STRŽANOV RAČÍN CIKHÁJ SVĚTNOV KARLOV ŽĎÁR N.S CELKEM

5 4) Správní rozhodnutí ředitelky školy Rozhodnutí ředitelky školy počet odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 17 0 Přijetí k předškolnímu vzdělávání 13 0 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 0 Přestup žáka ZŠ do jiné ZŠ 12 0 Odklad povinné školní docházky 2 0 Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žákovi se zdravotním postižením 6 0 Zařazení dětí do ŠD 45 0 Zařazení dětí MŠ do školního stravování Zařazení cizích strávníků do stravování Zařazení zaměstnanců ZŠ a MŠ do stravování Zařazení dětí ZŠ do školního stravování II. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY Ve školní budově je 7 kmenových tříd, odborné učebny pro výuku dějepisu a zeměpisu, fyziky a chemie, přírodopisu, počítačová učebna s 20 uživatelskými místy a interaktivní tabulí. Pro rozvoj a výuku výchov slouží keramická dílna, školní knihovna a cvičná kuchyň. Součástí školy je rovněž školní družina, sborovna, šatna, malý školní bufet, jídelna s kuchyní, kanceláře a 4 kabinety. Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajatých prostorách místní sokolovny, která však neposkytuje úplně vyhovující podmínky pro výuku tělesné výchovy. Škola využívá k výuce tělesné výchovy hřiště na vybíjenou, hřiště na malou kopanou, která jsou za budovou školy. V prostorách za školou se nachází také sportovně naučný relaxační areál, který je vybaven venkovní učebnou, úschovnou kol pro dojíždějící žáky, naučnými tabulemi a dřevěnými relaxačně sportovními prvky. Před budovou školy je obecní hřiště na vybíjenou, ve vzdálenosti 150 metrů od školy se nachází obecní fotbalové hřiště, které škola využívá též pro výuku tělesné výchovy a pro jiné sportovní aktivity. Všechny učebny včetně sborovny, školní družiny a cvičné kuchyně jsou vybaveny novým nábytkem, didaktickou technikou a pomůckami. Vybavení didaktickou a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni, počítače jsou umístěny ve třídách i v kabinetech, učebny jsou vybaveny zpětnými projektory, televizory, přehrávači, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Prioritou školy je příjemné, podnětné a vkusné prostředí. Na výzdobě tříd i společných prostor se podílejí se svými učiteli také žáci. K výzdobě jsou využívány práce žáků z hodin výtvarné výchovy a keramického kroužku, prezentovány jsou i výsledky práce z jiných vyučovacích hodin. Dobrý estetický dojem umocňuje množství zeleně ve třídách, na chodbách a malby na stěnách vztahující se k našemu regionu. K relaxaci žáků o přestávkách slouží prostorné chodby s lavičkami a stolem na stolní tenis. 5

6 Technický stav budovy je vyhovující, přetrvávajícím problémem staré části budovy jsou nevyhovující okna, plíseň v přízemí a nevyhovující stav schodiště. Rekonstrukce schodiště proběhne o hlavních prázdninách Školní jídelna vyžaduje odstranění nedostatků vyplývající z nevhodných střešních oken a rovné střechy. Řešení tohoto problému je v plánu také o hlavních prázdninách. Hygienické podmínky pro výuku a vzdělávání žáků odpovídají požadavkům hygienických norem. Škola je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví a snaží se naplňovat zásady Zdravých škol ve svém každodenním životě. A/ Přehled místností 1. Přehled tříd a učeben 1. stupeň: 3 učebny kmenové 1 učebna pro školní družinu 2. stupeň: 4 kmenové třídy učebna fyziky učebna přírodopisu učebna zeměpisu a dějepisu učebna cvičné kuchyně počítačová učebna keramická dílna 2. Knihovna Žákovská a učitelská knihovna - místnost je využívána jako 2. oddělení školní družiny, při výuce literární výchovy a cizích jazyků, pro práci s informacemi, pro poslech v hodinách hudební výchovy. Slouží rovněž jako kabinet českého jazyka a cizích jazyků. Knižní fond je postupně (podle finančních možností) doplňován. 3. Kabinety ZŠ má 4 kabinety - pro matematiku, přírodopis a zeměpis, kabinet českého jazyka, kabinet chemie a fyziky (ve kterém chybí přímé osvětlení) a kabinet učitelů 1 stupně. 4. Další prostory ZŠ šatny ředitelna sborovna kancelář ZŘŠ a účetní školy školní bufet dílna školníka kotelna půdní prostory prostranství za školou (hřiště, sportovně relaxační areál) 5. Školní kuchyň a jídelna Ve školní kuchyni pracují vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky, doplňková činnost je zajišťována zkráceným úvazkem další kuchařky. Kromě obědů pro děti ZŠ a MŠ a zaměstnance školy zajišťuje: a) pitný režim b) svačiny pro mateřskou školu c) obědy pro cizí strávníky d) doplňkovou činnost svačiny pro děti základní školy e) projekt Ovoce do škol 6

7 6. Další využívané prostory Tělocvična TJ Sokol Polnička (pronájem) 7. Prostory mateřské školy 2 herny, 2 ložnice kuchyňka 4 kabinety pro ukládání hraček, pomůcek, materiálu umývárny a toalety pro děti 2 šatny dětí, šatna pro zaměstnance MŠ hygienické zařízení dospělých úklidová komora kancelář kabinet hraček na zahradě zahrada pro pobyt dětí venku (dopravní hřiště, pískoviště, hrací prvky, houpačky, houpadla, skluzavka, dřevěný domeček, plocha na kreslení) Prostory pro činnost mateřské školy jsou vyhovující. Chybí zateplení budovy MŠ. III. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A/ Vzdělávací koncepce školy ZŠ Polnička se snaží být takovou školou, kde by se cítili dobře žáci, učitelé i provozní zaměstnanci. Postupně chce vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, kde se plně respektuje individuálnost každého žáka, kde každý žák může prožít pocit úspěchu. Chce vytvořit školu, kde se používají přitažlivé metody práce, které vedou žáky k uvědomělému a nenásilnému získávání poznatků a respektují zvláštnosti žáků a zároveň učí partnerským vztahům. Škola se snaží o partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči. Dalším cílem školy je organizovat mnoho doplňkových aktivit, které vytvářejí pocit sounáležitosti se školou, prezentují školu na veřejnosti, učí partnerským vztahům a vedou k pocitu zodpovědnosti. Plněním uvedených cílů se snažíme předcházet větším kázeňským problémům ve škole, vtáhnout do dění školy rodiče (pravidelné schůzky s rodiči, dny otevřených dveří) a žáky (vytvořen Školní parlament, který se pravidelně schází s ředitelkou školy, přichází s návrhy a řešením aktuálních úkolů, snaha vtáhnout třídní kolektivy do činnosti školy - organizování akcí pro ostatní spolužáky, činnost podporovatelů v řešení vrstevnických vztahů) HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE ŠKOLY pohodová škola, kde se cítí dobře žáci, učitelé i provozní zaměstnanci vytvářet bezpečné klima vedoucí k vnitřní pohodě škola je službou pro rodiče a jejich děti škola je místem aktivního poznání, kde se plně respektuje individuálnost každého žáka každý žák může prožít pocit úspěchu snaha o vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělávání pochopení významu celoživotního vzdělávání zapojení dětí a rodičů do chodu školy využívání přitažlivých metod práce, které vedou k uvědomělému a nenásilnému získávání poznatků, respektují zvláštnosti žáků a zároveň učí partnerským vztahům snaha o promyšlené vzdělávání odpovídající dnešním požadavkům význam práce třídních učitelů provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy důležitost spolupráce MŠ a ZŠ partnerských vztah mezi žáky, učiteli, rodiči bohatá mimoškolní a zájmová činnost pocit spoluzodpovědnosti za svou školu 7

8 reprezentace školy na veřejnosti součinnost s obcí škola bez větších kázeňských problémů pokusit se zvýšit zodpovědnost dětí za vlastní chování a jednání důraz na vzdělávání všech zaměstnanců B/ Vzdělávací programy Základní škola Výuka probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání Škola plná pohody. V 9. ročníku výuka probíhala podle 1.verze ŠVP, v ročníku podle 2.verze ŠVP. Pro jednotlivé vyučovací předměty byly zpracovány tematické a časové plány. V průběhu školního roku byla problematika ŠVP pravidelně konzultována na pedagogických poradách a radách, zejména v souvislosti s jeho úpravami. K prioritám ŠVP patří: poskytovat kvalitní základní vzdělávání zaměřené na aktivní dovednosti žáků v pohodovém prostředí vychovávat a vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí vést a motivovat žáky k četbě, klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací Mateřská škola Oddělení Medvídek pracovalo podle školního vzdělávacího programu s názvem Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Hlavní cíle programu: prostřednictvím exkurzí, pozorování a dalších činností seznámit děti s jednotlivými profesemi podněcovat chuť učit se, objevovat, zkoumat rozvíjet fantazii, představivost, estetické cítění, tvořivost, manuální zručnost podporovat spolupráci s ostatními dětmi upevňovat sounáležitost a odpovědnost za jednání pěstovat zdravé sebevědomí podněcovat chuť dětí objevovat, zkoumat, učit se Školní vzdělávací program oddělení Beruška byl nazván Z pohádky do pohádky. Hlavní cíle programu: prostřednictvím celoroční hry vést děti k úctě k životu, lidem, zvířatům, životnímu prostředí podněcovat chuť dětí objevovat, zkoumat, učit se rozvíjet fantazii, představivost, estetické cítění, manuální zručnost, jazykové schopnosti učit děti rozlišovat dobro a zlo v pohádkách i v reálném životě zlepšovat mezilidské vztahy, pěstovat přátelství a prosociální cítění podporovat udržování tradic a pomáhat dětem orientovat se a zachovávat kulturní dědictví podporovat a rozvíjet kladný vztah k rodině, přírodě, společnosti rozšiřovat slovní zásobu a rozvíjet komunikační schopnosti C/ Volitelné předměty 6. ročník - cvičení z matematiky ekologická praktika 7. ročník - dějepisný seminář 8. ročník ročník - ekologická praktika anglická konverzace cvičení z matematiky D/ Nepovinné předměty ročník náboženství 8

9 IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Vedení školy: Ředitelka školy Zástupce ředitelky školy Mgr.Jana VAVŘÍNKOVÁ Mgr.Stanislava TOMKOVÁ Výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů Pedagogičtí pracovníci ZŠ Ing.Dagmar JAITNEROVÁ Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ Mgr. Pavla PROKOPOVÁ Mgr.Alena KUNCOVÁ Věra MIFKOVÁ Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ Mgr. Štěpán PROKOP Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ Mgr. Marie JUDOVÁ Ing.Dagmar JAITNEROVÁ Vychovatelka ŠD Jana SPĚVÁČKOVÁ Jana POSPÍCHALOVÁ Pedagogičtí zaměstnanci MŠ Mgr. Hana Mičková Hana ŠTEIDLOVÁ DiS.Jana HENZLOVÁ Ostatní pedagogičtí pracovníci /dohody/ Provozní zaměstnanci Vedoucí kroužků Mgr.Jana MIŠKOVSKÁ Bc.Markéta HANSLOVÁ Jana Spěváčková Mgr. Peter TOMKA Petra LOJKOVÁ Jitka KRČÁLOVÁ Marie BARTOŠOVÁ Lenka VAVEROVÁ Petra BENEŠOVÁ Naďa KARASOVÁ Jana ČERNÁ Iveta KUČEROVÁ Mgr. Marie JUDOVÁ Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ Věra MIFKOVÁ Mgr. Pavla PROKOPOVÁ matematický dyslektický, taneční aerobik, anglický jazyk sportovní 9

10 Mgr. Alena KUNCOVÁ Mgr. Hana MIČKOVÁ Mgr. Jana Vavřínková keramický taneční český jazyk V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NÁZEV ŠKOLY ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Počet žáků zapsaných do 1. třídy 17 Počet žáků s odkladem 2 POČET ŽÁKŮ Gymnázium 3 Gymnázium osmileté 1 Střední školy 6 SOU 8 Počet žáků přijatých na SŠ 10 Počet žáků přijatých na učební obory 8 VI. ÚDAJE O VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDCÍCH A VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍCH A/ Prospěch žáků 1. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli

11 B/ Výchovná opatření za celý školní rok Třída Snížená známka z Důtka Důtka Napomenutí Pochvala Pochvala chování ŘŠ TU TU TU ŘŠ uspokojivé neuspokojivé C/ Počet neomluvených hodin ve školním roce: 64 D/ Účast a umístění v soutěžích a olympiádách a/ Školní kola Olympiáda z českého jazyka 8. a 9. ročník 13 žáků Matematická olympiáda 6.ročník. 4 žáci Zeměpisná olympiáda 6.7,8..ročník 45 žáků Dějepisná olympiáda 8.. a 9.ročník 18 žáků Biologická olympiáda 6.,7, 8.,9. ročník 16 žáků Matematický klokan 2.-9.ročník 95 žáků Pythágoriáda 6.,7.,8.ročník 25 žáků Pohár vědy ročník 26 žáků PO očima dětí 8.ročník 2 žáci Technoplaneta 8.ročník 5 žáků Mladí lidé v evropských lesích 7.,8.třída 23 žáků Finanční gramotnost třída 59 žáků b/ Okresní kola Olympiáda z českého jazyka Recitační /oblastní/ Matematická olympiáda Biologická olympiáda Zeměpisná olympiáda Všeználek Dějepisná olympiáda Mladí lidé v evropských lesích Anglický jazyk Dopravní soutěž YPEF Finanční gramotnost c/ Krajská kola Finanční gramotnost Dopravní soutěž TERČ d/ Celostátní kola Najdi, co neznáš 14.místo bez postupu místo 37. a 45.místo, 17.a 25.místo 12.,15.,22. místo 2.místo , 23.,28. místo 2.,4.místo místo 2x1.místo 2.,3.místo 1.,3.místo bez umístění 8.a10.místo bez umístění bez umístění e/ Sportovní soutěže Šplh /okrsek/ 9 žáků postup Přibyslavský pantoflíček 41 žáků 2.,3.místo Šplh /okres/ 2 žáci 2.,3.místo Sálová kopaná 10 žáků 3.místo Florbal /okrsek/ 9 žáků 5.místo Kopaná Nížkov 7 žáků 2.místo Minikopaná 7 žáků 4.místo 11

12 E/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ vypracován Minimální preventivní program, průběžně plněn, hodnocen, v závěru školního roku provedeno celkové hodnocení činnost podporovatelů v projektu Řešení vrstevnických vztahů podrobné hodnocení minimálního preventivního programu zahrnuje: - vytvoření zdravého sociálního prostředí ve škole - informace z oblasti negativních sociálně patologických jevů a jejich předcházení, zdravý životní styl, spolupráce s odborníky - spolupráce s institucemi působícími v oblasti prevence - aktivity pro rodiče a spolupráce s nimi - spolupráce s ostatními školami - využití volného času - včasné odhalování specifických poruch učení a chování - další vzdělávání - závěr a úkoly pro příští školní rok F/ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ zapracování jednotlivých témat do předmětů ŠVP proběhlo branné cvičení na 1. i 2.stupni s cílem ověřit znalosti a dovednosti žáků. Žáci poskytovali pomoc při různých poraněních, zasažení chemickými látkami, zopakovali si zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných látek, připravili evakuační zavazadlo, jmenovali důležitá telefonní čísla tísňového volání a plnili branné prvky. Při zajištění branných cvičení organizačně pomáhali studenti zdravotnické školy, u branného cvičení 1.stupně žáci 9.třídy jako doplněk výuky byly používány tématické videokazety, při výuce první pomoci proběhla v 8. třídě beseda a praktická cvičení s pracovníky ČČK, rychlé záchranné služby a hasičského sboru a na 1. stupni zaměstnání k poskytnutí první pomoci G/ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ EVVO jednou z priorit ŠVP žáci mají základní znalosti a dovednosti podle výstupů ŠVP v oblastech týkajících se EVVO, problematika byla zařazována vhodně do různých vyučovacích předmětů využívána venkovní poloodborná učebna využití různých zdrojů informací /odborná literatura, klíče, encyklopedie, internet/. podíl žáků na řešení aktuálních problémů z oblasti ekologie jarní a podzimní úklid v okolí školy, třídění odpadů ve škole /v každé třídě i na chodbách umístěny nádoby na třídění odpadu/ zapojení do projektu Recyklohraní, Globe sběr použitých baterií a elektrospotřebičů zařazení prací zaměřených na pozorování živé přírody, práce s lupou, mikroskopem, klíči, v terénu, důraz na využívání dovedností a znalostí v praktickém životě, ve vztahu k přírodě, zhotovení herbáře nástěnka k problematice EVVO účast v soutěžích / biologická olympiáda, zeměpisná olympiáda, Globe, lesnická soutěž/ projektové vyučování / Voda, Citrusy, Plasty, Vítání jara, Vesmír, Počasí, Bramborový den, Barevný podzim, Zdravé zuby, Normální je nekouřit/ exkurze / meteostanice Svratouch, Dukovany, Dalešice/ zapojení do projektu Čistá Vysočina výukové programy ve Středisku ekologické výchovy v Horní Krupé výukový program Ukliďme si svět /Recykohraní/ květiny na chodbách a ve třídách filmová projekce Planeta Země sběr papíru, sběr pomerančové kůry, sběr víček PET lahví, sběr baterií, elektrospotřebičů 12

13 rodiče i veřejnost pravidelně o akcí v oblasti EVVO informováni na třídních schůzkách, www stránkách školy, v kronice i v regionálním tisku vzdělávání učitelů v oblasti EVVO H/ VÝCHOVA K VOLBĚ K POVOLÁNÍ předmět Svět práce /volba povolání/ byl vyučován v 9. ročníku témata učiva též vhodně zařazována ve výuce Ov, Vz a Sp návštěvy náborových pracovníků a studentů ve škole 9. ročník - Festival vzdělávání využití nabídek Dnů otevřených dveří na středních školách a učilištích průběžné informování o možnostech studia prostřednictvím propagačních materiálů nástěnka k volbě povolání v 9. třídě exkurze technická výuka na SŠT Žďár nad Sázavou konzultační hodiny a pomoc výchovného poradce návštěva žáků 8. ročníku na Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou CH/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ vypracován roční plán, seznámení s plánem na pedagogické radě úkoly průběžně plněny a projednávány na poradách možnost využití schránky důvěry, běžné problémy aktuálně řešeny třídními učiteli v jednotlivých třídách vyhledávání žáků se SPU, zajištění vyšetření v PPP, zajištění kontrolních vyšetření k prodloužení integrace, práce podle opatření navržených PPP, zajištění práce mimo vyučování v dyslektickém kroužku vypracování individuálních plánů pro IŽ jednotlivými vyučujícími, konzultování plánů s rodiči, kontrola plnění a hodnocení péče o talentované žáky zaměřena na přípravu a účast na olympiádách a soutěžích práce dyslektického kroužku dobrá spolupráce s PPP, CP Oblastní charity Žďár nad Sázavou a CP CéPéčko,Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě průběžné poskytování informací žákům 9. třídy o možnostech studia, internetových adresách s informacemi k volbě povolání návštěva poradenského centra pro volbu povolání se žáky 8. ročníku velká pozornost věnována prevenci sociálně patologických jevů I/ SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOLY při tělovýchovných a sportovních činnostech školy rozvíjena tělesná zdatnost a pohybová výkonnost, houževnatost, vytrvalost, schopnost plnit odpovědně zadaný úkol účast v okrskových, okresních a krajských soutěžích /uvedeno podrobně v oddíle VI./ tělovýchovné vystoupení /ples, karneval, školní akademie/ vzhledem k nevhodným sněhovým podmínkám se neuskutečnily lyžařské a bobové závody 1. stupně ani lyžařský výcvik 7. třídy kurz plavání 3. a 4.ročníku kroužek aerobiku, sportovní a taneční mezitřídní turnaje ve florbale, kopané a přehazované J/ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ utváření vztahu žáků ke zdraví jako nejdůležitější životní hodnotě, cílené upevňování poznatků a dovedností v oblasti péče o zdraví, osobní hygieny, vztahů mezi lidmi, osobního bezpečí 13

14 preventivní ochrana zdraví utváření základních hygienických, stravovacích i jiných zdravotně preventivních návyků dovednosti odmítat škodlivé látky předcházení úrazům získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování poznávání pravidel soužití v rodině a v partnerských vztazích získávání dovedností při poskytování základní první pomoci získávání znalostí a dovedností při řešení dopravních situací, návštěva dopravního hřiště, dopravní soutěž získávání znalostí a dovedností při mimořádných událostech Projekty a celoroční zaměření pokračování práce v síti Zdravých škol projekty Normální je nekouřit, Zdravé zuby, Dětská práva, Prevence úrazů a první pomoci průběžně cvičení na overbalech celoročně se žáky hovořeno o jejich osobním bezpečí, výběru kamarádů a upevňování bezpečného chování při hrách a sportech preventivní programy Ponorky a Spektra možnost využívání pitného režimu /čaj v jídelně, balená voda a minerálky v bufetu/ praktická zaměstnání pro 8. ročník se Zdravotnickou záchrannou službou naplňování potravinového koše ve školní jídelně za příznivého počasí využití prostranství před školou, vyučovací hodiny v areálu za školou K/ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA realizována zejména v předmětech dějepis, dějepisný seminář, zeměpis, občanská výchova, český jazyk, doplněna ve výtvarné výchově zařazení aktuálního dění do výuky /v souvislosti s projevy násilí, xenofobie, extremismu, neonacismu, rasismu,antisemitismu/ Den jazyků /beseda pro 2. stupeň/ projektové vyučování v 9. třídě Holocaust připomínka Dne obětí holocaustu ve třídách na 2.stupni využití dokumentárních i hraných filmů k problematice holocaustu výstavka knih k problematice holocaustu program Hanin kufřík v Židovském muzeu v Brně /9.třída/ program Hebrejská abeceda v Praze /6.třída/ návštěva Židovského města v Praze /6. třída/ beseda s pamětnicí /židovské muzeum Brno/ využití materiálů projektu Člověk v tísni vzdělávací aktivita Škola v Kálú /JSNS/ nástěnka Den lidských práv projekt JSNS Příběh mojí rodiny /7. třída/ pilotáž hry Osudy a kariéry /8. a 9.třída/ 550. výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad /výstava ve škole, v OK,využití ve výuce, soutěž/ hodina věnovaná novodobému otroctví a Indiánům /7. a 8.třída/ realizace průřezového tématu Multikulturní výchova podle ŠVP příspěvky žáků, učitelů o akcích do regionálního tisku, kroniky a na www stránky účast na vzpomínkových akcích obětem holocaustu a padlým ve válkách v obci L/ SROVNÁVACÍ TESTY celonárodní IT test IT FITNES ročník srovnávací testy žáků 8. tříd ověřující studijní předpoklady, SCIO, 8. ročník testy školy.cz - přijímací zkoušky /9.třída/, klima třídy /8.třída/, volba povolání /4.,5.,7.,9.třída/ 14

15 M/ ŠKOLNÍ KNIHOVNA A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST vedení a motivace žáků k četbě, kladení důrazu na čtení s porozuměním, na práci s textem a vyhledávání informací je jednou z priorit ŠVP cílem je naučit žáky učit se, to znamená rozvinout jejich čtenářskou gramotnost, schopnost porozumět textu, přemýšlet o jeho smyslu a umět jej vyložit. Protože se čtenářská gramotnost nerozvíjí jenom v hodinách mateřského jazyka, snaží se všichni vyučující ve všech vyučovacích předmětech podporovat rozvoj čtenářských dovedností kromě klasické výuky učitelé využívají informační technologie. Stále atraktivní je práce s internetem, kde žáci nalézají velké množství různých textových materiálů, cíleně vyhledávají informace, učí se orientovat v kratších a nesouvislých textech často se do výuky zařazuje práce v týmech, ve kterých se žáci učí prezentovat své výsledky žáci se zapojují do různých projektů souvisejících s čtenářskou gramotností, které navíc podporují jejich aktivitu a samostatnost, povzbuzují žáky k četbě i tím, že se jim ke zpracování informací zadávají texty tematicky blízké, něčím zajímavé a poutavé žáci jsou vedeni k tvůrčímu psaní nedílnou součástí čtenářské gramotnosti je i sama dětská tvořivost textů, jejichž interpretace je pro žáky zajímavá a podporuje zdravou soutěživost žáci mají k dispozici školní knihovnu se 4 PC problémem zůstává malý zájem o recitační soutěže, kultivovaná reprodukce přečteného textu, nedostatečná slovní zásoba a orientace v textu, malý zájem o četbu ve volném čase, nesoustředěnost při práci s textem N/ FINANČNÍ GRAMOTNOST stěžejní část realizována v předmětech výchova k občanství a matematika řešení modelových situací spojených s finančním rozhodováním účast v soutěži Finanční gramotnost /školní, okresní a krajské kolo/ vzdělávání pedagogů O/ CELOŠKOLNÍ A DLOUHODOBÉ PROJEKTY celoškolní projekt Den Země - Čistá Vysočina Zdravá škola Podporovatelé, řešení vrstevnických vztahů 1. stupeň Zdravé zuby, Normální je nekouřit, Dětská práva 6. třída Globe 7.třída Příběh mojí rodiny 1.stupeň Pohár vědy třída Recyklohraní Zařazování tematické výuky, v rámci které jsou realizovány těsněji mezipředmětové vztahy. 1. JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ Český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk Hrady v ČR Everyday activities My school Ich und meine Familie Unsere Freunde Family tree My future Menu Year in my life Jobs The USA We are good cooks Meine Hobbys třída 6. třída 6. třída 7. třída 7. třída 8.třída 8. třída 7. třída 7. třída 9. třída 9.třída 7.třída 7. třída

16 Jak se vidíme Roční období a smysly Životní abeceda Můj mazlíček Our house Výklad na přání Významní spisiiovatelé v prezentaci žáků Film review 7..třída 7.třída 9.třída 9.třída 6.třída 9.třída 9.třída 8.třída 2. PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY Přírodopis, EVVO, zeměpis, fyzika, chemie, matematika,ikt Korunovační klenoty 9. třída Dopravní značky 6. třída Vesmír 8.třída Balóny 7.třída Jihomoravský kraj 8.třída Turistické trasy Žďárska 8.třída Cestovní kancelář Evropa 7.třída Světový průmysl 9.třída Cestovní kancelář Svět 9.třída Paměť 7.třída Trojúhelníky 6.třída Počasí 8.třída 3. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Dějepis /většinou v kombinaci s Vv/ V době slovanských hradišť Cyril a Metoděj Korunovační klenoty Holocaust Osudy a kariéry Příběh mojí rodiny Na hradě a v podhradí Starověké OH Otec vlasti 7. třída 7. třída 9.třída 9. třída 8.,9.třída 7.třída 7. třída 8.třída 8. třída stupeň Velikonoce Rodina Cesta do krajiny snů My family J.A.Komenský Posloucháme přírodu Vítání jara 16

17 VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ve škole kontrola ze strany ČŠI. VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ZŠ Polnička si pravidelně vede svou školní kroniku, ve které jsou jednotlivé akce blíže popsány a zdokumentovány fotografiemi, zápisy a hodnoceními, ve výroční zprávě je uveden pouze přehled akcí. Kroniku vede i MŠ. A/ Zájmová činnost Ve školním roce pracovalo v ZŠ 8 zájmových kroužků. Vedoucí kroužků byli zajištěni z řad učitelů. Aerobik Keramický Matematický Anglického jazyka Taneční kroužek Dyslektický kroužek Českého jazyka B/ Prezentace školy Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy pravidelně informováni na webových stránkách, které jsou průběžně aktualizovány. Každý měsíc pravidelně škola seznamovala rodiče i veřejnost o životě a aktivitách v měsíčníku Novinky. K informovanosti bylo využíváno i místního rozhlasu a občasníku. C/ Soutěže organizované školou Základní škola Florbalový turnaj Drakiáda Mezitřídní zápasy Soutěž k 550. Výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad D/ Kulturní programy Základní a mateřská škola Divadelní předplatné E/ Besedy Krocení literární múzy Okresní a místní knihovna Evropský den jazyků O včelách a včelaření První pomoc Volba povolání Krocení literární múzy třída třída 6.-9.třída 4. 9.třída 8., 9.třída třída 6.-9.třída 7. třída 1. 5.třída 9. třída 6.-9.třída F/ Exkurze Dukovany, Dalešice Vánoční hrátky Tvrz Včelařská výstava Putování za svatým Cyrilem a Metodějem třída 6.-7.třída 7.třída 7.třída

18 / MZM Brno/ Zastavte se na kus řeči Muzeum knihy Žďár SEV Horní Krupá Židovské muzeum Praha Židovské muzeum Brno Kutná Hora Úřad práce Meteostanice Svratouch Po sochách M.Olšiaka Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová 1. 9.třída 7.třída třída 6.třída 9.třída 7.třída 8 třída 8. třída 1.,stupeň 8., 9.třída G/ Školní výlety Základní škola třída Moravský kras 4.,5. třída Praha 6. třída Posázaví 7. třída Posázaví 8. třída Žďárské vrchy 9. třída Vranov Mateřská škola Horní Krupá / ekocentrum/ Vlakem do Přibyslavi Podlesí, Muzeum řemesel Svratka Turistický okruh v Klášteře Výlet na kolech Po sochách M.Olšiaka H/ Vystoupení a akce pro rodiče a veřejnost Základní škola Den otevřených dveří Vánoční přáníčka pro občany Karneval, ples školy Výstava Cyril a Metoděj /OK,kostel na Zelené hoře, OÚ/ Výstava Korunovační klenoty /OK/ Výstava betlémů Školní akademie Beseda pro rodiče Dítě mezi dětmi Prodejní výstava knih Vystoupení pro seniory Výstava 550.výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad v OK Vyřazování žáků 9. ročníku Mateřská škola Den otevřených dveří Rodiče s dětmi Podzim Výzdoba hasičské zbrojnice Školní akademie Besídky pro rodiče Rozloučení se školáky CH/ Ostatní školní akce Základní škola Den jazyků Festival vzdělávání třída 9. třída

19 Halloween Adaptační kurz Bramboriáda Drakiáda Dopravní hřiště Výstava Cyril a Metoděj Výstava Korunovační klenoty Vánoční besídky Namaluj si sněhuláka Branný závod Zápis do 1.třídy s programem Sběr PET víček Sběr baterií Sběr pomerančové kůry Hod kolejnicí Pohádkový les Běh naděje Den dětí Věnuj mobil Recyklohraní Spaní ve škole Hod vlaštovkou Čistá Vysočina Vítání jara Maruška a odpad /pro MŠ/ 7. třída 6.třída 1.-5.třída 1.-5.třída 4.-5.třída 7.třída 9.třída 1.-9.třída 5.třída 1.-9.třída 1.stupeň 1.-9.třída 1.-9.třída 1.-9.třída 8.třída 1.-9.třída 1.-9.třída 1.-9.třída 6. 9.třída 1.stupeň 2.-7.třída 1.-9.třída 1.stupeň 6.třída Mateřská škola Výlov rybníka Drakiáda Návštěva školní kuchyně Návštěva Jednoty Policie pro děti Soutěž pro všechny smysly Mikulášská nadílka Beseda s fotografkou Vánoční stromeček pro zvířátka Vánoční nadílka a besídka, posezení s rodiči Zdravotní sestra v MŠ Školková olympiáda Návštěva Matýsek Návštěva knihovna Návštěva hasičské zbrojnice Hry se ZŠ Enkaustika Dřevíčková dílnička Plavání Sběr kaštanů, víček, kůry, mobilů, baterií, papíru Dětský den AZ kvíz Soutěž Co se děje v trávě? Mlsací den Pohádkový les Děti s rodiči tvoří 19

20 IX. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků byly využívány nabídky NIDV, Edu Vysočina a jiných vzdělávacích organizací /Občanské sdružení Pant, EC Chaloupky, Descartes, E- Pedagog, Tandem, JSNS Praha, Národní muzeum, Tvořivá škola/. Nepedagogičtí zaměstnanci využili nabídky akcí pořádaných pro oblast jejich pracovního zařazení. Přehled o účasti na vzdělávacích akcích PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ing. Dagmar JAITNEROVÁ Schůzky výchovných poradců Mgr. Štěpán PROKOP Metodika tělesné výchovy a školská legislativa Mgr. Marie JUDOVÁ Chaloupecký stůl Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ Konference anglického jazyka Věra MIFKOVÁ Tvorba www stránek Mgr.Ilona Fňukalová Mgr. Pavla PROKOPOVÁ Mgr. Alena KUNCOVÁ Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ Tvorba www stránek Jak vyučovat bezpečnost na internetu Zoologická zahrada elementárních funkcí Fyzika činnostně Škola matematických dovedností Dalších 48 fyzikálních experimentů Mgr. Stanislava TOMKOVÁ Inovativní metody v dějepisné praxi Příběh mojí rodiny Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu 20

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1) název, IZO, IČO,DOČ 2) organizace školy, počty žáků 3) srovnání počtu žáků 4) správní rozhodnutí ředitelky II. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY A/

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2015-2016 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace 407 13 Ludvíkovice 68 Identifikátor školy: 6000764666 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Koncepce rozvoje školy /2019

Koncepce rozvoje školy /2019 Základní škola Vintířov, okres SOKOLOV Koncepce rozvoje školy - 2015/2019 Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy a členy školské rady zpracovala: Mgr.Marcela Kokešová, ředitelka školy Vintířov

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více