Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu."

Transkript

1 PSČ : TEL/FAX : Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein

2 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1) název, IZO, IČO,DOČ 2) organizace školy, počty žáků 3) srovnání počtu žáků 4) správní rozhodnutí ředitelky II. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY A/ PŘEHLED MÍSTNOSTÍ 1. přehled tříd a učeben 2. knihovna 3. kabinety 4. další prostory ZŠ 5. školní kuchyň a jídelna 6. další využívané prostory 7. prostory mateřské školy III. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A/ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ŠKOLY B/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY C/ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY D/ NEPOVINNÉ PŘEDMÉTY IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE VI. ÚDAJE O VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDCÍCH A VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍCH A/ PROSPĚCH ŽÁKŮ B/ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ C/ POČET NEOMLUVENÝCH HODIN D/ ÚČAST A UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH a/ školní kola b/ okresní kola c/ krajská kola d/ celostátní kola e/ sportovní soutěže E/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ F/ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ G/ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA H/ VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ CH/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ I/ SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOLY J/ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ K/ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA L/ SROVNÁVACÍ TESTY M/ ŠKOLNÍ KNIHOVNA A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST N/ FINANČNÍ GRAMOTNOST O/ CELOŠKOLNÍ PROJEKTY VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI A/ ZÁJMOVÁ ČINNOST B/ PREZENTACE ŠKOLY C/ SOUTĚŽE ORGANIZOVANÉ ZŠ D/ KULTURNÍ PROGRAMY E/ BESEDY F/ EXKURZE G/ ŠKOLNÍ VÝLETY H/ VYSTOUPENÍ A AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST CH/ OSTATNÍ ŠKOLNÍ AKCE IX. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ X. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁROD- NÍCH PROGRAMŮ XI. ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována na základě osnovy podle 7 vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a podle zákona 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/. I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní údaje o škole 1. Název, IZO, IČO,VHČ Školský úřad Žďár nad Sázavou zařadil ZŠ Polnička do sítě škol,předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLNIČKA, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU s identifikačním číslem IZO: Od byl škole v síti škol změněn název na Základní škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou s kapacitou 200 žáků. Od je do školského rejstříku zapsán název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou. Statutární zástupce: Mgr. Jana Vavřínková, ředitelka školy Základní škola sdružuje: a) školní družinu IZO: kapacita 35 dětí b) školní jídelnu IZO: kapacita 250 jídel c) mateřskou školu IZO: kapacita 40 dětí Základní škola Polnička je školou zřizovanou obcí, školou s právní subjektivitou. Od je příspěvkovou organizací. Účtuje v soustavě podvojného účetnictví, je plátcem DPH. IČO základní školy je DIČ Základní škola provozuje doplňkovou činnost: a) pronájem ZŠ b) vaření obědů pro cizí strávníky c) provoz školního bufetu d) svačiny pro žáky Pro doplňkovou činnost jsou zpracovány směrnice. Školská rada Zřízena 1. ledna Složení od 23. února 2012: zástupce obce: PaedDr. Zdeněk Fňukal zástupce školy: Mgr. Jitka Doležalová zástupce rodičů: Mgr. Blanka Jírková 2. Organizace školy, počty žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA je úplnou devítiletou školou, která je specifická tím, že 1. stupeň je tvořen třemi třídami - 2 dvojtřídky a jeden ročník samostatně. Druhý stupeň má po jedné třídě v každém ročníku. POČET TŘÍD 7 POČET ŽÁKŮ 135 PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ 19,29 ODDĚLENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2 POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ 42 INTEGROVANÍ ŽÁCI: 13 /k 27. červnu 2014/ 3

4 Základní škola Polnička je spádovou školou pro obce: RAČÍN, ŠKRDLOVICE,KARLOV a SVĚTNOV POLNIČKA 72 RAČÍN 12 SVĚTNOV 16 ŠKRDLOVICE 10 KARLOV 2 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 16 CIKHÁJ 3 VOJNŮV MĚSTEC 1 POČÍTKY 1 SKLENÉ 1 HAMRY NAD SÁZAVOU 2 MATEŘSKÁ ŠKOLA - je školou dvojtřídní s provozní dobou od do v letošním roce byly zapsány děti z obcí: POLNIČKA 30 RAČÍN 1 KARLOV 1 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 STRŽANOV, Žďár nad Sázavou 6 VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ /stav k 27. červnu 2014/: děti narozené v roce CELKEM 4 39 POČET DĚTÍ S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: 2 INTEGROVANÉ DĚTI V MŠ: 0 3. Srovnání počtu žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní rok Počet žáků Průměr na třídu 2011/ , / , / ,29 MATEŘSKÁ ŠKOLA OBEC 2011/ / /2014 POLNIČKA STRŽANOV RAČÍN CIKHÁJ SVĚTNOV KARLOV ŽĎÁR N.S CELKEM

5 4) Správní rozhodnutí ředitelky školy Rozhodnutí ředitelky školy počet odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 17 0 Přijetí k předškolnímu vzdělávání 13 0 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 0 Přestup žáka ZŠ do jiné ZŠ 12 0 Odklad povinné školní docházky 2 0 Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žákovi se zdravotním postižením 6 0 Zařazení dětí do ŠD 45 0 Zařazení dětí MŠ do školního stravování Zařazení cizích strávníků do stravování Zařazení zaměstnanců ZŠ a MŠ do stravování Zařazení dětí ZŠ do školního stravování II. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY Ve školní budově je 7 kmenových tříd, odborné učebny pro výuku dějepisu a zeměpisu, fyziky a chemie, přírodopisu, počítačová učebna s 20 uživatelskými místy a interaktivní tabulí. Pro rozvoj a výuku výchov slouží keramická dílna, školní knihovna a cvičná kuchyň. Součástí školy je rovněž školní družina, sborovna, šatna, malý školní bufet, jídelna s kuchyní, kanceláře a 4 kabinety. Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajatých prostorách místní sokolovny, která však neposkytuje úplně vyhovující podmínky pro výuku tělesné výchovy. Škola využívá k výuce tělesné výchovy hřiště na vybíjenou, hřiště na malou kopanou, která jsou za budovou školy. V prostorách za školou se nachází také sportovně naučný relaxační areál, který je vybaven venkovní učebnou, úschovnou kol pro dojíždějící žáky, naučnými tabulemi a dřevěnými relaxačně sportovními prvky. Před budovou školy je obecní hřiště na vybíjenou, ve vzdálenosti 150 metrů od školy se nachází obecní fotbalové hřiště, které škola využívá též pro výuku tělesné výchovy a pro jiné sportovní aktivity. Všechny učebny včetně sborovny, školní družiny a cvičné kuchyně jsou vybaveny novým nábytkem, didaktickou technikou a pomůckami. Vybavení didaktickou a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni, počítače jsou umístěny ve třídách i v kabinetech, učebny jsou vybaveny zpětnými projektory, televizory, přehrávači, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Prioritou školy je příjemné, podnětné a vkusné prostředí. Na výzdobě tříd i společných prostor se podílejí se svými učiteli také žáci. K výzdobě jsou využívány práce žáků z hodin výtvarné výchovy a keramického kroužku, prezentovány jsou i výsledky práce z jiných vyučovacích hodin. Dobrý estetický dojem umocňuje množství zeleně ve třídách, na chodbách a malby na stěnách vztahující se k našemu regionu. K relaxaci žáků o přestávkách slouží prostorné chodby s lavičkami a stolem na stolní tenis. 5

6 Technický stav budovy je vyhovující, přetrvávajícím problémem staré části budovy jsou nevyhovující okna, plíseň v přízemí a nevyhovující stav schodiště. Rekonstrukce schodiště proběhne o hlavních prázdninách Školní jídelna vyžaduje odstranění nedostatků vyplývající z nevhodných střešních oken a rovné střechy. Řešení tohoto problému je v plánu také o hlavních prázdninách. Hygienické podmínky pro výuku a vzdělávání žáků odpovídají požadavkům hygienických norem. Škola je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví a snaží se naplňovat zásady Zdravých škol ve svém každodenním životě. A/ Přehled místností 1. Přehled tříd a učeben 1. stupeň: 3 učebny kmenové 1 učebna pro školní družinu 2. stupeň: 4 kmenové třídy učebna fyziky učebna přírodopisu učebna zeměpisu a dějepisu učebna cvičné kuchyně počítačová učebna keramická dílna 2. Knihovna Žákovská a učitelská knihovna - místnost je využívána jako 2. oddělení školní družiny, při výuce literární výchovy a cizích jazyků, pro práci s informacemi, pro poslech v hodinách hudební výchovy. Slouží rovněž jako kabinet českého jazyka a cizích jazyků. Knižní fond je postupně (podle finančních možností) doplňován. 3. Kabinety ZŠ má 4 kabinety - pro matematiku, přírodopis a zeměpis, kabinet českého jazyka, kabinet chemie a fyziky (ve kterém chybí přímé osvětlení) a kabinet učitelů 1 stupně. 4. Další prostory ZŠ šatny ředitelna sborovna kancelář ZŘŠ a účetní školy školní bufet dílna školníka kotelna půdní prostory prostranství za školou (hřiště, sportovně relaxační areál) 5. Školní kuchyň a jídelna Ve školní kuchyni pracují vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky, doplňková činnost je zajišťována zkráceným úvazkem další kuchařky. Kromě obědů pro děti ZŠ a MŠ a zaměstnance školy zajišťuje: a) pitný režim b) svačiny pro mateřskou školu c) obědy pro cizí strávníky d) doplňkovou činnost svačiny pro děti základní školy e) projekt Ovoce do škol 6

7 6. Další využívané prostory Tělocvična TJ Sokol Polnička (pronájem) 7. Prostory mateřské školy 2 herny, 2 ložnice kuchyňka 4 kabinety pro ukládání hraček, pomůcek, materiálu umývárny a toalety pro děti 2 šatny dětí, šatna pro zaměstnance MŠ hygienické zařízení dospělých úklidová komora kancelář kabinet hraček na zahradě zahrada pro pobyt dětí venku (dopravní hřiště, pískoviště, hrací prvky, houpačky, houpadla, skluzavka, dřevěný domeček, plocha na kreslení) Prostory pro činnost mateřské školy jsou vyhovující. Chybí zateplení budovy MŠ. III. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A/ Vzdělávací koncepce školy ZŠ Polnička se snaží být takovou školou, kde by se cítili dobře žáci, učitelé i provozní zaměstnanci. Postupně chce vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, kde se plně respektuje individuálnost každého žáka, kde každý žák může prožít pocit úspěchu. Chce vytvořit školu, kde se používají přitažlivé metody práce, které vedou žáky k uvědomělému a nenásilnému získávání poznatků a respektují zvláštnosti žáků a zároveň učí partnerským vztahům. Škola se snaží o partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči. Dalším cílem školy je organizovat mnoho doplňkových aktivit, které vytvářejí pocit sounáležitosti se školou, prezentují školu na veřejnosti, učí partnerským vztahům a vedou k pocitu zodpovědnosti. Plněním uvedených cílů se snažíme předcházet větším kázeňským problémům ve škole, vtáhnout do dění školy rodiče (pravidelné schůzky s rodiči, dny otevřených dveří) a žáky (vytvořen Školní parlament, který se pravidelně schází s ředitelkou školy, přichází s návrhy a řešením aktuálních úkolů, snaha vtáhnout třídní kolektivy do činnosti školy - organizování akcí pro ostatní spolužáky, činnost podporovatelů v řešení vrstevnických vztahů) HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE ŠKOLY pohodová škola, kde se cítí dobře žáci, učitelé i provozní zaměstnanci vytvářet bezpečné klima vedoucí k vnitřní pohodě škola je službou pro rodiče a jejich děti škola je místem aktivního poznání, kde se plně respektuje individuálnost každého žáka každý žák může prožít pocit úspěchu snaha o vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělávání pochopení významu celoživotního vzdělávání zapojení dětí a rodičů do chodu školy využívání přitažlivých metod práce, které vedou k uvědomělému a nenásilnému získávání poznatků, respektují zvláštnosti žáků a zároveň učí partnerským vztahům snaha o promyšlené vzdělávání odpovídající dnešním požadavkům význam práce třídních učitelů provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy důležitost spolupráce MŠ a ZŠ partnerských vztah mezi žáky, učiteli, rodiči bohatá mimoškolní a zájmová činnost pocit spoluzodpovědnosti za svou školu 7

8 reprezentace školy na veřejnosti součinnost s obcí škola bez větších kázeňských problémů pokusit se zvýšit zodpovědnost dětí za vlastní chování a jednání důraz na vzdělávání všech zaměstnanců B/ Vzdělávací programy Základní škola Výuka probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání Škola plná pohody. V 9. ročníku výuka probíhala podle 1.verze ŠVP, v ročníku podle 2.verze ŠVP. Pro jednotlivé vyučovací předměty byly zpracovány tematické a časové plány. V průběhu školního roku byla problematika ŠVP pravidelně konzultována na pedagogických poradách a radách, zejména v souvislosti s jeho úpravami. K prioritám ŠVP patří: poskytovat kvalitní základní vzdělávání zaměřené na aktivní dovednosti žáků v pohodovém prostředí vychovávat a vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí vést a motivovat žáky k četbě, klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací Mateřská škola Oddělení Medvídek pracovalo podle školního vzdělávacího programu s názvem Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Hlavní cíle programu: prostřednictvím exkurzí, pozorování a dalších činností seznámit děti s jednotlivými profesemi podněcovat chuť učit se, objevovat, zkoumat rozvíjet fantazii, představivost, estetické cítění, tvořivost, manuální zručnost podporovat spolupráci s ostatními dětmi upevňovat sounáležitost a odpovědnost za jednání pěstovat zdravé sebevědomí podněcovat chuť dětí objevovat, zkoumat, učit se Školní vzdělávací program oddělení Beruška byl nazván Z pohádky do pohádky. Hlavní cíle programu: prostřednictvím celoroční hry vést děti k úctě k životu, lidem, zvířatům, životnímu prostředí podněcovat chuť dětí objevovat, zkoumat, učit se rozvíjet fantazii, představivost, estetické cítění, manuální zručnost, jazykové schopnosti učit děti rozlišovat dobro a zlo v pohádkách i v reálném životě zlepšovat mezilidské vztahy, pěstovat přátelství a prosociální cítění podporovat udržování tradic a pomáhat dětem orientovat se a zachovávat kulturní dědictví podporovat a rozvíjet kladný vztah k rodině, přírodě, společnosti rozšiřovat slovní zásobu a rozvíjet komunikační schopnosti C/ Volitelné předměty 6. ročník - cvičení z matematiky ekologická praktika 7. ročník - dějepisný seminář 8. ročník ročník - ekologická praktika anglická konverzace cvičení z matematiky D/ Nepovinné předměty ročník náboženství 8

9 IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Vedení školy: Ředitelka školy Zástupce ředitelky školy Mgr.Jana VAVŘÍNKOVÁ Mgr.Stanislava TOMKOVÁ Výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů Pedagogičtí pracovníci ZŠ Ing.Dagmar JAITNEROVÁ Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ Mgr. Pavla PROKOPOVÁ Mgr.Alena KUNCOVÁ Věra MIFKOVÁ Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ Mgr. Štěpán PROKOP Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ Mgr. Marie JUDOVÁ Ing.Dagmar JAITNEROVÁ Vychovatelka ŠD Jana SPĚVÁČKOVÁ Jana POSPÍCHALOVÁ Pedagogičtí zaměstnanci MŠ Mgr. Hana Mičková Hana ŠTEIDLOVÁ DiS.Jana HENZLOVÁ Ostatní pedagogičtí pracovníci /dohody/ Provozní zaměstnanci Vedoucí kroužků Mgr.Jana MIŠKOVSKÁ Bc.Markéta HANSLOVÁ Jana Spěváčková Mgr. Peter TOMKA Petra LOJKOVÁ Jitka KRČÁLOVÁ Marie BARTOŠOVÁ Lenka VAVEROVÁ Petra BENEŠOVÁ Naďa KARASOVÁ Jana ČERNÁ Iveta KUČEROVÁ Mgr. Marie JUDOVÁ Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ Věra MIFKOVÁ Mgr. Pavla PROKOPOVÁ matematický dyslektický, taneční aerobik, anglický jazyk sportovní 9

10 Mgr. Alena KUNCOVÁ Mgr. Hana MIČKOVÁ Mgr. Jana Vavřínková keramický taneční český jazyk V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NÁZEV ŠKOLY ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Počet žáků zapsaných do 1. třídy 17 Počet žáků s odkladem 2 POČET ŽÁKŮ Gymnázium 3 Gymnázium osmileté 1 Střední školy 6 SOU 8 Počet žáků přijatých na SŠ 10 Počet žáků přijatých na učební obory 8 VI. ÚDAJE O VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDCÍCH A VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍCH A/ Prospěch žáků 1. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli

11 B/ Výchovná opatření za celý školní rok Třída Snížená známka z Důtka Důtka Napomenutí Pochvala Pochvala chování ŘŠ TU TU TU ŘŠ uspokojivé neuspokojivé C/ Počet neomluvených hodin ve školním roce: 64 D/ Účast a umístění v soutěžích a olympiádách a/ Školní kola Olympiáda z českého jazyka 8. a 9. ročník 13 žáků Matematická olympiáda 6.ročník. 4 žáci Zeměpisná olympiáda 6.7,8..ročník 45 žáků Dějepisná olympiáda 8.. a 9.ročník 18 žáků Biologická olympiáda 6.,7, 8.,9. ročník 16 žáků Matematický klokan 2.-9.ročník 95 žáků Pythágoriáda 6.,7.,8.ročník 25 žáků Pohár vědy ročník 26 žáků PO očima dětí 8.ročník 2 žáci Technoplaneta 8.ročník 5 žáků Mladí lidé v evropských lesích 7.,8.třída 23 žáků Finanční gramotnost třída 59 žáků b/ Okresní kola Olympiáda z českého jazyka Recitační /oblastní/ Matematická olympiáda Biologická olympiáda Zeměpisná olympiáda Všeználek Dějepisná olympiáda Mladí lidé v evropských lesích Anglický jazyk Dopravní soutěž YPEF Finanční gramotnost c/ Krajská kola Finanční gramotnost Dopravní soutěž TERČ d/ Celostátní kola Najdi, co neznáš 14.místo bez postupu místo 37. a 45.místo, 17.a 25.místo 12.,15.,22. místo 2.místo , 23.,28. místo 2.,4.místo místo 2x1.místo 2.,3.místo 1.,3.místo bez umístění 8.a10.místo bez umístění bez umístění e/ Sportovní soutěže Šplh /okrsek/ 9 žáků postup Přibyslavský pantoflíček 41 žáků 2.,3.místo Šplh /okres/ 2 žáci 2.,3.místo Sálová kopaná 10 žáků 3.místo Florbal /okrsek/ 9 žáků 5.místo Kopaná Nížkov 7 žáků 2.místo Minikopaná 7 žáků 4.místo 11

12 E/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ vypracován Minimální preventivní program, průběžně plněn, hodnocen, v závěru školního roku provedeno celkové hodnocení činnost podporovatelů v projektu Řešení vrstevnických vztahů podrobné hodnocení minimálního preventivního programu zahrnuje: - vytvoření zdravého sociálního prostředí ve škole - informace z oblasti negativních sociálně patologických jevů a jejich předcházení, zdravý životní styl, spolupráce s odborníky - spolupráce s institucemi působícími v oblasti prevence - aktivity pro rodiče a spolupráce s nimi - spolupráce s ostatními školami - využití volného času - včasné odhalování specifických poruch učení a chování - další vzdělávání - závěr a úkoly pro příští školní rok F/ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ zapracování jednotlivých témat do předmětů ŠVP proběhlo branné cvičení na 1. i 2.stupni s cílem ověřit znalosti a dovednosti žáků. Žáci poskytovali pomoc při různých poraněních, zasažení chemickými látkami, zopakovali si zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných látek, připravili evakuační zavazadlo, jmenovali důležitá telefonní čísla tísňového volání a plnili branné prvky. Při zajištění branných cvičení organizačně pomáhali studenti zdravotnické školy, u branného cvičení 1.stupně žáci 9.třídy jako doplněk výuky byly používány tématické videokazety, při výuce první pomoci proběhla v 8. třídě beseda a praktická cvičení s pracovníky ČČK, rychlé záchranné služby a hasičského sboru a na 1. stupni zaměstnání k poskytnutí první pomoci G/ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ EVVO jednou z priorit ŠVP žáci mají základní znalosti a dovednosti podle výstupů ŠVP v oblastech týkajících se EVVO, problematika byla zařazována vhodně do různých vyučovacích předmětů využívána venkovní poloodborná učebna využití různých zdrojů informací /odborná literatura, klíče, encyklopedie, internet/. podíl žáků na řešení aktuálních problémů z oblasti ekologie jarní a podzimní úklid v okolí školy, třídění odpadů ve škole /v každé třídě i na chodbách umístěny nádoby na třídění odpadu/ zapojení do projektu Recyklohraní, Globe sběr použitých baterií a elektrospotřebičů zařazení prací zaměřených na pozorování živé přírody, práce s lupou, mikroskopem, klíči, v terénu, důraz na využívání dovedností a znalostí v praktickém životě, ve vztahu k přírodě, zhotovení herbáře nástěnka k problematice EVVO účast v soutěžích / biologická olympiáda, zeměpisná olympiáda, Globe, lesnická soutěž/ projektové vyučování / Voda, Citrusy, Plasty, Vítání jara, Vesmír, Počasí, Bramborový den, Barevný podzim, Zdravé zuby, Normální je nekouřit/ exkurze / meteostanice Svratouch, Dukovany, Dalešice/ zapojení do projektu Čistá Vysočina výukové programy ve Středisku ekologické výchovy v Horní Krupé výukový program Ukliďme si svět /Recykohraní/ květiny na chodbách a ve třídách filmová projekce Planeta Země sběr papíru, sběr pomerančové kůry, sběr víček PET lahví, sběr baterií, elektrospotřebičů 12

13 rodiče i veřejnost pravidelně o akcí v oblasti EVVO informováni na třídních schůzkách, www stránkách školy, v kronice i v regionálním tisku vzdělávání učitelů v oblasti EVVO H/ VÝCHOVA K VOLBĚ K POVOLÁNÍ předmět Svět práce /volba povolání/ byl vyučován v 9. ročníku témata učiva též vhodně zařazována ve výuce Ov, Vz a Sp návštěvy náborových pracovníků a studentů ve škole 9. ročník - Festival vzdělávání využití nabídek Dnů otevřených dveří na středních školách a učilištích průběžné informování o možnostech studia prostřednictvím propagačních materiálů nástěnka k volbě povolání v 9. třídě exkurze technická výuka na SŠT Žďár nad Sázavou konzultační hodiny a pomoc výchovného poradce návštěva žáků 8. ročníku na Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou CH/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ vypracován roční plán, seznámení s plánem na pedagogické radě úkoly průběžně plněny a projednávány na poradách možnost využití schránky důvěry, běžné problémy aktuálně řešeny třídními učiteli v jednotlivých třídách vyhledávání žáků se SPU, zajištění vyšetření v PPP, zajištění kontrolních vyšetření k prodloužení integrace, práce podle opatření navržených PPP, zajištění práce mimo vyučování v dyslektickém kroužku vypracování individuálních plánů pro IŽ jednotlivými vyučujícími, konzultování plánů s rodiči, kontrola plnění a hodnocení péče o talentované žáky zaměřena na přípravu a účast na olympiádách a soutěžích práce dyslektického kroužku dobrá spolupráce s PPP, CP Oblastní charity Žďár nad Sázavou a CP CéPéčko,Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě průběžné poskytování informací žákům 9. třídy o možnostech studia, internetových adresách s informacemi k volbě povolání návštěva poradenského centra pro volbu povolání se žáky 8. ročníku velká pozornost věnována prevenci sociálně patologických jevů I/ SPORTOVNÍ ČINNOST ŠKOLY při tělovýchovných a sportovních činnostech školy rozvíjena tělesná zdatnost a pohybová výkonnost, houževnatost, vytrvalost, schopnost plnit odpovědně zadaný úkol účast v okrskových, okresních a krajských soutěžích /uvedeno podrobně v oddíle VI./ tělovýchovné vystoupení /ples, karneval, školní akademie/ vzhledem k nevhodným sněhovým podmínkám se neuskutečnily lyžařské a bobové závody 1. stupně ani lyžařský výcvik 7. třídy kurz plavání 3. a 4.ročníku kroužek aerobiku, sportovní a taneční mezitřídní turnaje ve florbale, kopané a přehazované J/ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ utváření vztahu žáků ke zdraví jako nejdůležitější životní hodnotě, cílené upevňování poznatků a dovedností v oblasti péče o zdraví, osobní hygieny, vztahů mezi lidmi, osobního bezpečí 13

14 preventivní ochrana zdraví utváření základních hygienických, stravovacích i jiných zdravotně preventivních návyků dovednosti odmítat škodlivé látky předcházení úrazům získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování poznávání pravidel soužití v rodině a v partnerských vztazích získávání dovedností při poskytování základní první pomoci získávání znalostí a dovedností při řešení dopravních situací, návštěva dopravního hřiště, dopravní soutěž získávání znalostí a dovedností při mimořádných událostech Projekty a celoroční zaměření pokračování práce v síti Zdravých škol projekty Normální je nekouřit, Zdravé zuby, Dětská práva, Prevence úrazů a první pomoci průběžně cvičení na overbalech celoročně se žáky hovořeno o jejich osobním bezpečí, výběru kamarádů a upevňování bezpečného chování při hrách a sportech preventivní programy Ponorky a Spektra možnost využívání pitného režimu /čaj v jídelně, balená voda a minerálky v bufetu/ praktická zaměstnání pro 8. ročník se Zdravotnickou záchrannou službou naplňování potravinového koše ve školní jídelně za příznivého počasí využití prostranství před školou, vyučovací hodiny v areálu za školou K/ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA realizována zejména v předmětech dějepis, dějepisný seminář, zeměpis, občanská výchova, český jazyk, doplněna ve výtvarné výchově zařazení aktuálního dění do výuky /v souvislosti s projevy násilí, xenofobie, extremismu, neonacismu, rasismu,antisemitismu/ Den jazyků /beseda pro 2. stupeň/ projektové vyučování v 9. třídě Holocaust připomínka Dne obětí holocaustu ve třídách na 2.stupni využití dokumentárních i hraných filmů k problematice holocaustu výstavka knih k problematice holocaustu program Hanin kufřík v Židovském muzeu v Brně /9.třída/ program Hebrejská abeceda v Praze /6.třída/ návštěva Židovského města v Praze /6. třída/ beseda s pamětnicí /židovské muzeum Brno/ využití materiálů projektu Člověk v tísni vzdělávací aktivita Škola v Kálú /JSNS/ nástěnka Den lidských práv projekt JSNS Příběh mojí rodiny /7. třída/ pilotáž hry Osudy a kariéry /8. a 9.třída/ 550. výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad /výstava ve škole, v OK,využití ve výuce, soutěž/ hodina věnovaná novodobému otroctví a Indiánům /7. a 8.třída/ realizace průřezového tématu Multikulturní výchova podle ŠVP příspěvky žáků, učitelů o akcích do regionálního tisku, kroniky a na www stránky účast na vzpomínkových akcích obětem holocaustu a padlým ve válkách v obci L/ SROVNÁVACÍ TESTY celonárodní IT test IT FITNES ročník srovnávací testy žáků 8. tříd ověřující studijní předpoklady, SCIO, 8. ročník testy školy.cz - přijímací zkoušky /9.třída/, klima třídy /8.třída/, volba povolání /4.,5.,7.,9.třída/ 14

15 M/ ŠKOLNÍ KNIHOVNA A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST vedení a motivace žáků k četbě, kladení důrazu na čtení s porozuměním, na práci s textem a vyhledávání informací je jednou z priorit ŠVP cílem je naučit žáky učit se, to znamená rozvinout jejich čtenářskou gramotnost, schopnost porozumět textu, přemýšlet o jeho smyslu a umět jej vyložit. Protože se čtenářská gramotnost nerozvíjí jenom v hodinách mateřského jazyka, snaží se všichni vyučující ve všech vyučovacích předmětech podporovat rozvoj čtenářských dovedností kromě klasické výuky učitelé využívají informační technologie. Stále atraktivní je práce s internetem, kde žáci nalézají velké množství různých textových materiálů, cíleně vyhledávají informace, učí se orientovat v kratších a nesouvislých textech často se do výuky zařazuje práce v týmech, ve kterých se žáci učí prezentovat své výsledky žáci se zapojují do různých projektů souvisejících s čtenářskou gramotností, které navíc podporují jejich aktivitu a samostatnost, povzbuzují žáky k četbě i tím, že se jim ke zpracování informací zadávají texty tematicky blízké, něčím zajímavé a poutavé žáci jsou vedeni k tvůrčímu psaní nedílnou součástí čtenářské gramotnosti je i sama dětská tvořivost textů, jejichž interpretace je pro žáky zajímavá a podporuje zdravou soutěživost žáci mají k dispozici školní knihovnu se 4 PC problémem zůstává malý zájem o recitační soutěže, kultivovaná reprodukce přečteného textu, nedostatečná slovní zásoba a orientace v textu, malý zájem o četbu ve volném čase, nesoustředěnost při práci s textem N/ FINANČNÍ GRAMOTNOST stěžejní část realizována v předmětech výchova k občanství a matematika řešení modelových situací spojených s finančním rozhodováním účast v soutěži Finanční gramotnost /školní, okresní a krajské kolo/ vzdělávání pedagogů O/ CELOŠKOLNÍ A DLOUHODOBÉ PROJEKTY celoškolní projekt Den Země - Čistá Vysočina Zdravá škola Podporovatelé, řešení vrstevnických vztahů 1. stupeň Zdravé zuby, Normální je nekouřit, Dětská práva 6. třída Globe 7.třída Příběh mojí rodiny 1.stupeň Pohár vědy třída Recyklohraní Zařazování tematické výuky, v rámci které jsou realizovány těsněji mezipředmětové vztahy. 1. JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ Český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk Hrady v ČR Everyday activities My school Ich und meine Familie Unsere Freunde Family tree My future Menu Year in my life Jobs The USA We are good cooks Meine Hobbys třída 6. třída 6. třída 7. třída 7. třída 8.třída 8. třída 7. třída 7. třída 9. třída 9.třída 7.třída 7. třída

16 Jak se vidíme Roční období a smysly Životní abeceda Můj mazlíček Our house Výklad na přání Významní spisiiovatelé v prezentaci žáků Film review 7..třída 7.třída 9.třída 9.třída 6.třída 9.třída 9.třída 8.třída 2. PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY Přírodopis, EVVO, zeměpis, fyzika, chemie, matematika,ikt Korunovační klenoty 9. třída Dopravní značky 6. třída Vesmír 8.třída Balóny 7.třída Jihomoravský kraj 8.třída Turistické trasy Žďárska 8.třída Cestovní kancelář Evropa 7.třída Světový průmysl 9.třída Cestovní kancelář Svět 9.třída Paměť 7.třída Trojúhelníky 6.třída Počasí 8.třída 3. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Dějepis /většinou v kombinaci s Vv/ V době slovanských hradišť Cyril a Metoděj Korunovační klenoty Holocaust Osudy a kariéry Příběh mojí rodiny Na hradě a v podhradí Starověké OH Otec vlasti 7. třída 7. třída 9.třída 9. třída 8.,9.třída 7.třída 7. třída 8.třída 8. třída stupeň Velikonoce Rodina Cesta do krajiny snů My family J.A.Komenský Posloucháme přírodu Vítání jara 16

17 VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ve škole kontrola ze strany ČŠI. VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ZŠ Polnička si pravidelně vede svou školní kroniku, ve které jsou jednotlivé akce blíže popsány a zdokumentovány fotografiemi, zápisy a hodnoceními, ve výroční zprávě je uveden pouze přehled akcí. Kroniku vede i MŠ. A/ Zájmová činnost Ve školním roce pracovalo v ZŠ 8 zájmových kroužků. Vedoucí kroužků byli zajištěni z řad učitelů. Aerobik Keramický Matematický Anglického jazyka Taneční kroužek Dyslektický kroužek Českého jazyka B/ Prezentace školy Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy pravidelně informováni na webových stránkách, které jsou průběžně aktualizovány. Každý měsíc pravidelně škola seznamovala rodiče i veřejnost o životě a aktivitách v měsíčníku Novinky. K informovanosti bylo využíváno i místního rozhlasu a občasníku. C/ Soutěže organizované školou Základní škola Florbalový turnaj Drakiáda Mezitřídní zápasy Soutěž k 550. Výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad D/ Kulturní programy Základní a mateřská škola Divadelní předplatné E/ Besedy Krocení literární múzy Okresní a místní knihovna Evropský den jazyků O včelách a včelaření První pomoc Volba povolání Krocení literární múzy třída třída 6.-9.třída 4. 9.třída 8., 9.třída třída 6.-9.třída 7. třída 1. 5.třída 9. třída 6.-9.třída F/ Exkurze Dukovany, Dalešice Vánoční hrátky Tvrz Včelařská výstava Putování za svatým Cyrilem a Metodějem třída 6.-7.třída 7.třída 7.třída

18 / MZM Brno/ Zastavte se na kus řeči Muzeum knihy Žďár SEV Horní Krupá Židovské muzeum Praha Židovské muzeum Brno Kutná Hora Úřad práce Meteostanice Svratouch Po sochách M.Olšiaka Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová 1. 9.třída 7.třída třída 6.třída 9.třída 7.třída 8 třída 8. třída 1.,stupeň 8., 9.třída G/ Školní výlety Základní škola třída Moravský kras 4.,5. třída Praha 6. třída Posázaví 7. třída Posázaví 8. třída Žďárské vrchy 9. třída Vranov Mateřská škola Horní Krupá / ekocentrum/ Vlakem do Přibyslavi Podlesí, Muzeum řemesel Svratka Turistický okruh v Klášteře Výlet na kolech Po sochách M.Olšiaka H/ Vystoupení a akce pro rodiče a veřejnost Základní škola Den otevřených dveří Vánoční přáníčka pro občany Karneval, ples školy Výstava Cyril a Metoděj /OK,kostel na Zelené hoře, OÚ/ Výstava Korunovační klenoty /OK/ Výstava betlémů Školní akademie Beseda pro rodiče Dítě mezi dětmi Prodejní výstava knih Vystoupení pro seniory Výstava 550.výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad v OK Vyřazování žáků 9. ročníku Mateřská škola Den otevřených dveří Rodiče s dětmi Podzim Výzdoba hasičské zbrojnice Školní akademie Besídky pro rodiče Rozloučení se školáky CH/ Ostatní školní akce Základní škola Den jazyků Festival vzdělávání třída 9. třída

19 Halloween Adaptační kurz Bramboriáda Drakiáda Dopravní hřiště Výstava Cyril a Metoděj Výstava Korunovační klenoty Vánoční besídky Namaluj si sněhuláka Branný závod Zápis do 1.třídy s programem Sběr PET víček Sběr baterií Sběr pomerančové kůry Hod kolejnicí Pohádkový les Běh naděje Den dětí Věnuj mobil Recyklohraní Spaní ve škole Hod vlaštovkou Čistá Vysočina Vítání jara Maruška a odpad /pro MŠ/ 7. třída 6.třída 1.-5.třída 1.-5.třída 4.-5.třída 7.třída 9.třída 1.-9.třída 5.třída 1.-9.třída 1.stupeň 1.-9.třída 1.-9.třída 1.-9.třída 8.třída 1.-9.třída 1.-9.třída 1.-9.třída 6. 9.třída 1.stupeň 2.-7.třída 1.-9.třída 1.stupeň 6.třída Mateřská škola Výlov rybníka Drakiáda Návštěva školní kuchyně Návštěva Jednoty Policie pro děti Soutěž pro všechny smysly Mikulášská nadílka Beseda s fotografkou Vánoční stromeček pro zvířátka Vánoční nadílka a besídka, posezení s rodiči Zdravotní sestra v MŠ Školková olympiáda Návštěva Matýsek Návštěva knihovna Návštěva hasičské zbrojnice Hry se ZŠ Enkaustika Dřevíčková dílnička Plavání Sběr kaštanů, víček, kůry, mobilů, baterií, papíru Dětský den AZ kvíz Soutěž Co se děje v trávě? Mlsací den Pohádkový les Děti s rodiči tvoří 19

20 IX. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků byly využívány nabídky NIDV, Edu Vysočina a jiných vzdělávacích organizací /Občanské sdružení Pant, EC Chaloupky, Descartes, E- Pedagog, Tandem, JSNS Praha, Národní muzeum, Tvořivá škola/. Nepedagogičtí zaměstnanci využili nabídky akcí pořádaných pro oblast jejich pracovního zařazení. Přehled o účasti na vzdělávacích akcích PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ing. Dagmar JAITNEROVÁ Schůzky výchovných poradců Mgr. Štěpán PROKOP Metodika tělesné výchovy a školská legislativa Mgr. Marie JUDOVÁ Chaloupecký stůl Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ Konference anglického jazyka Věra MIFKOVÁ Tvorba www stránek Mgr.Ilona Fňukalová Mgr. Pavla PROKOPOVÁ Mgr. Alena KUNCOVÁ Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ Tvorba www stránek Jak vyučovat bezpečnost na internetu Zoologická zahrada elementárních funkcí Fyzika činnostně Škola matematických dovedností Dalších 48 fyzikálních experimentů Mgr. Stanislava TOMKOVÁ Inovativní metody v dějepisné praxi Příběh mojí rodiny Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více