Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti 2007

2 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti vědy a výzkumu. Toto pracoviště vzniklo jako poradenské, informační a asistenční centrum, které zajišťuje celou škálu služeb v oblasti projektového managementu. Mezi hlavní činnosti patří komplexní služby pro předkladatele projektů, projektové poradenství, administrativní a finanční vedení projektů, vzdělávání a lektorování. PS UP se specializuje na veškeré grantové programy Evropské unie, grantové programy ministerstev České republiky a všechny Operační programy financované ze Strukturálních fondů Evropské unie. V roce 2007 pokračoval PS UP v aktivitách nastartovaných v předchozím období a nadále je rozvíjel. PS UP se v roce 2007 podařilo vybudovat fungující tým projektových manažerů, nastavit organizaci jednotky a zajistit finanční zdroje. Ke konci roku 2007 pracuje v PS UP jeden vedoucí, šest projektových manažerů a dvě asistentky (viz graf vývoje počtu pracovníků PS UP příloha č. 1). Přehled činnosti PS UP v roce 2007: Informování Průběžné zvyšování kvalifikace Konzultace projektových záměrů Vyhledávání dotačních možností Zpracování projektových záměrů do formy přihlášek Administrace a vedení projektů Vlastní projekty + hospodářská činnost Propagace PS UP

3 INFORMOVÁNÍ Informování o možnostech zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů je základním stavebním kamenem činnosti PS UP, od kterého se dále odvíjí ostatní aktivity. V roce 2007 probíhalo šíření informací ve dvou rovinách: 1. Plošné šíření informací o možnostech zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů Nástroje: webové stránky PS UP bulletin PS UP informuje 2. Adresné šíření informací Nástroje: semináře a akce PS UP monitoring zájmových oblastí rozesílání novinek em Za dobu působení PS UP bylo vypozorováno, že díky plošnému šíření informací se na PS UP obrací noví zájemci o spolupráci, kteří v mnoha případech přechází do skupiny subjektů, kterým jsou nadále informace předávány individuálně. Z tohoto důvodu se PS UP v roce 2007 intenzívně věnoval oběma oblastem. Webové stránky PS UP V průběhu měsíce února a března byla formou konzultací s programátorem dořešena struktura, funkčnost a vzhled webových stránek dle specifických požadavků PS UP. Rovněž byly formulovány požadavky pro editační systém. Stránky na adrese byly zveřejněny počátkem dubna, editační systém pro možnost vlastních úprav zaměstnanci PS UP zprovozněn na konci července.

4 Primárním cílem stránek je informovat zájemce o možnostech zapojení se do projektů v jednotlivých programech. Dále jsou zde prezentovány aktuální služby a činnost PS UP, jakožto organizace zaměřené na vyhledávání projektových možností, zpracování a předkládání projektových žádostí, provádění vnitřního auditu a administraci jednotlivých projektů. Stránky jsou rozděleny do následující struktury: aktuality (nejpodstatnější a nejaktuálnější informace o dění týkající se projektů, výzev a činnosti PS UP) služby PS UP (informace o službách, které PS UP nabízí a poskytuje zájemcům o projekty) výzvy k předkládání projektů (přehled otevřených a připravovaných výzev rozdělený dle jednotlivých programů) bulletin PS UP informuje (všechna doposud vydaná čísla ke stažení v elektronické podobě ) realizované projekty (informace o projektech realizovaných PS UP (včetně výukových materiálů apod.), projektech vedených za administrativní pomoci PS UP a projektech OP RLZ realizovaných na Univerzitě Palackého v Olomouci). semináře a prezentace (informace a pozvánky na akce pořádané PS UP) ke stažení (podstatné či užitečné soubory např. sborníky z konferencí, přehledy výzev, prezentace atd.) užitečné odkazy (odkazy vztahující se k projektům stránky ministerstev, grantových agentur atd.) Stránky jsou rovněž zařazeny do nejdůležitějších vyhledávacích portálů (www.seznam.cz, atd.). Návštěvnost se pohybuje v průměru kolem dvaceti unikátních IP adres denně, nezanedbatelné nejsou ani počty stažení jednotlivých bulletinů PS UP informuje, které se pohybují v průměru kolem čísla 60). Webové stránky jsou podstatnou součástí komunikační a informační strategie PS UP a je proto velmi důležité pracovat na jejich uživatelské i věcné hodnotě. I z tohoto

5 důvodu dochází k průběžným inovacím - mezi nejdůležitější lze zařadit elektronické registrační formuláře či elektronickou dotační infolinku, které by měly zpřístupnit a zjednodušit uživatelům komunikaci s PS UP. Bulletin PS UP informuje Bulletin PS UP informuje je měsíčník o novinkách, výzvách a jiných informacích, které souvisejí s možnostmi zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů. V bulletinu jsou pravidelně prezentovány úspěšné projekty řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci, je zde rubrika pozvánek na akce pořádané PS UP a sekce věnovaná rámcovým programům Evropské unie pro vědu a výzkum. V roce 2007

6 bylo vydáno 12 čísel, která byla distribuována v elektronické podobě na všechna pracoviště univerzity a jsou zavěšena na webových stránkách PS UP. Dále je bulletin rozesílán i individuálním zájemcům po jejich přihlášení do databáze. Semináře a akce PS UP V roce 2007 proběhlo dvanáct seminářů, jedna konference, jedna videokonference a jeden sportovní turnaj řešitelů projektů. Největší akcí PS UP v roce 2007 byla dvoudenní celostátní konference Vysoké školy a Evropský sociální fond. Akce se uskutečnila června 2007 v Uměleckém centru UP a zúčastnilo se jí 132 účastníků z 26 institucí, kterým ve společném programu a třech sekcích přednášelo dohromady 36 přednášejících (např. zástupci MŠMT, Olomouckého kraje, hlavního města Prahy, Univerzity Palackého v Olomouci a přednášející v sekcích). Konference byla zaměřena na projekty financované z Evropského sociálního fondu v programovacím období a na připravované období Jejím cílem bylo nejen zhodnotit a prezentovat úspěchy a zkušenosti z končícího programovacího období, ale hlavně předat vysokým školám nejnovější informace o období nadcházejícím. Konference se skládala z přednášek, prezentací projektů, posterové sekce (prezentováno 60 projektů) a závěrečné části s názvem Veletrh nápadů a networking. Informační semináře probíhaly v průběhu celého roku a zaměřily se nejen na pracovníky UP, ale také na potenciální klienty z řad zástupců škol, školských zařízení, obcí a podnikatelské sféry Olomouckého kraje (hlavní témata byly možnosti financování jejich projektových záměrů z prostředků EU a možnosti případné spolupráce s Projektovým servisem při přípravě a administrování projektů). Pozvánky na semináře byly rozesílány elektronicky a samotné akce probíhaly, buď v seminární místnosti objektu PS UP nebo v seminární místnosti Přírodovědecké fakulty UP na ulici Šlechtitelů. Semináře probíhaly formou dataprojekce s výkladem přednášejícího, jejich témata a termíny vždy reflektovaly potřebnost a aktuálnost informací při těchto akcích prezentovaných. V jednom případě se PS UP podílel také na Semináři o 7. rámcovém programu zorganizovaném na Slezské univerzitě v Opavě.

7 Doplňkovou akcí pořádanou PS UP byl 1. ročník turnaje řešitelů projektů ESF v malé kopané PSUP Cup Turnaje, konaného v prostorách Sportovní haly UP se zúčastnilo devět týmů složených z řešitelů projektů financovaných z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem akce bylo nejenom setkání projektových týmů a sportovní relax, ale také propagace grantových programů EU v rámci Univerzity Palackého v Olomouci. Seznam akcí PS UP v roce 2007 Název akce Den Počet účastníků Kulatý stůl - pracovní schůzku řešitelských týmů projektů ESF PS UP Cup turnaj řešitelských týmů v malé kopané Infoden o 7. rámcovém programu EU pro vědu a výzkum - pořádalo TC ČR s PS UP Infoden k 7. RP - Mgr. Marcela Linková - pořádal Mgr. Miroslav Dvořák Infoden k programům People (akce Marie Curie) a Ideas Pracovní setkání pro zájemce o přípravu projektů do OP VK Konference Vysoké školy a ESF Informační seminář pro školy a školská zařízení - programovací období Informační seminář pro obce a svazky obcí programovací období Seminář o 7.rámcovém programu na Slezské univerzitě v Opavě Prezentace PS UP na Lékařské fakultě UP Prezentace právě končících projektů OP RLZ Videokonference Research for Knowledge propojení Univerzity v Udine, Univerzity Palackého v Olomouci a Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Výzkumný projekt a jeho financování Informační seminář pro podnikatele a firmy - programovací období

8 Součástí seminářů bylo také hodnocení ze strany účastníků. Průměrné celkové hodnocení seminářů (10 bodů = nejlepší, 1 = nejhorší) dopadlo takto: aktuálnost tématu 8,62, informativní hodnota 7,67, přínos pro další práci 7,59, kvalita přednášejících 8,21, srozumitelnost 8,21, obdržené materiály 8,56, organizační zajištění 8,84, celkové hodnocení 8,00. Všechny materiály k jednotlivým seminářům, včetně hodnocení účastníky jsou evidovány v databázi realizovaných seminářů. Monitoring zájmových oblastí V databázi monitorovaných oblastí jsou evidovány projektové záměry pracovníků UP. Tyto oblasti intenzivně sledujeme a informujeme o aktualitách, o nově vyhlášených výzvách apod. V současné době máme v evidenci 86 projektových záměrů. Některé jsou více a jiné zase méně rozpracované. V následující tabulce a grafu jsou projektové záměry rozděleny dle předpokládaných dotačních programů. Celková struktura projektových záměrů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 65 OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVaI) 2 OP Podnikání a inovace (OP PI) 1 OP Životní prostředí (OP ŽP) 1 7. Rámcový program 11 Ostatní 6 Celkem 86

9 Celková struktura projektových záměrů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVaI) OP Podnikání a inovace (OP PI) OP Životní prostředí (OP ŽP) Rámcový program 6 Ostatní Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, nejvíce projektových záměrů je zařazeno do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další početnou skupinou jsou projektové záměry v 7. rámcovém programu a ve skupině ostatních projektových záměrů. Zde se jedná o programy INTERREG, IGA, projekty Olomouckého kraje a projekty Ministerstva kultury ČR. Operační programy Výzkum a vývoj pro inovace, Podnikání a inovace a Životní prostředí jsou zastoupeny méně. Pro přiblížení dvou nejpočetnějších skupin jsou přiloženy následující tabulky a grafy, které znázorňují členění projektových záměrů dle fakult. Členění projektových záměrů OP VK dle fakult Pracoviště Počet projektových záměrů FF 25 PřF 12 PdF 8 FTK 6 LF 4 PF 1 CMTF 1 PSUP 6 Ostatní 2 Celkem 65

10 Rozdělení projektových záměrů OP VK dle fakult FF PřF PdF FTK LF PF CMTF PSUP Ostatní Členění projektových záměrů 7. RP dle fakult Pracoviště Počet projektových záměrů FF 2 PřF 6 LF 3 Celkem 11 Rozdělení projektových záměrů 7. rámcového programu dle fakult FF PřF LF

11 Rozesílání novinek e mailem Na začátku roku 2007 byl vytvořen distribuční seznam rozdělený podle jednotlivých fakult UP. Prostřednictvím tohoto seznamu jsou elektronicky šířeny aktuální informace o dotačních titulech, seminářích, akcích a výzvách v rámci jednotlivých zájmových oblastí daných pracovišť ihned po jejich zveřejnění. Seznam je průběžně aktualizován a doplňován o kontakty nových zájemců o informace o možnostech financování výzkumných a vzdělávacích projektů. KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ Konzultace projektových záměrů byly dalším krokem k přípravě projektových žádostí. Významnou složkou byly rovněž konzultace k běžícím projektům a k jejich administrativním a finančním oblastem. Nástroje: osobní konzultace telefonické konzultace písemné konzultace V průběhu roku 2007 probíhaly telefonické, písemné a osobní konzultace projektových záměrů a běžících projektů. Na projektové manažery PS UP se obrátilo celkem 370 osob s konkrétními projektovými záměry, s dotazy k řešeným projektům a dotazy k možnostem financování plánovaných projektů. 179 osob využilo osobních konzultací, 220 telefonických a 259 písemných konzultací. Všechny osoby, které osobní, telefonickou či písemnou formou konzultovaly své otázky s pracovníky PS UP, jsou evidovány v databázi kontaktů. Databáze kontaktů je průběžně aktualizována na základě zpracovávaných týdenních přehledů konzultací, které projektoví manažeři PS UP pro tyto účely vedou. Tato databáze slouží rovněž pro rozesílání informací o novinkách a akcích. Podíl jednotlivých typů konzultací znázorňuje následující graf.

12 Konzultace 179; 27% 259; 40% 220; 33% osobní telefonické písemné VYHLEDÁVÁNÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ Možnosti financování konkrétních projektových záměrů byly vyhledávány prostřednictvím dostupných informačních databází, internetu a odborných periodik. PS UP měl v roce 2007 zajištěn přístup do databáze WELCOMEUROPE.COM, která slouží jako cenný zdroj informací o vyhlášených dotačních programech a příležitostech zapojení se do mezinárodních projektů. Za účelem vyhledávání dotačních možností byla doplněna a rozšířena databáze informačních zdrojů z roku 2006 a to především o programy vyhlášené pro programovací období , která nyní obsahuje více jak 70 odkazů na internetové stránky s informacemi o dotacích, grantových programech a fondech EU. Uvedené stránky se pravidelně, minimálně třikrát týdně, kontrolují a vyhledané dotační možnosti jsou dále šířeny (elektronicky, bulletin PSUP informuje, webové

13 stránky PS UP) a porovnávány s databází monitorovaných oblastí. K databázi informačních zdrojů je veden elektronický archív zpracovaných informací. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO FORMY PŘIHLÁŠEK Tato oblast navazovala na konzultace projektových záměrů a zahrnovala kompletní zpracování projektového záměru do přihlášky projektu, vyplnění přihlášky projektu v příslušných formulářích, programech apod., zpracování rozpočtu a ekonomických náležitostí projektu, zpracování studií, analýz apod.. Nástroje: pomoc s vypracováním projektových žádostí vnitřní audit projektových žádostí - kontrola formální a věcné správnosti V roce 2007 se PS UP podílel na zpracování a kontrole formální správnosti celkem 17 projektových přihlášek, které jsou evidovány v databázi podaných/zpracovaných projektů. Z těchto 17 projektů byly přijaty 2 projekty o celkovém finančním objemu (cca Kč), 8 projektů je ve fázi hodnocení. Tento nízký počet zpracovaných projektových přihlášek vyplývá ze situace v roce 2007, kdy se předpokládalo vyhlášení výzev v Operačních programech financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie. Výzvy však vyhlášeny nebyly, projektové záměry tedy zůstaly ve fázi rozpracovanosti v databázi monitoringu zájmových oblastí viz výše. ADMINISTRACE A VEDENÍ PROJEKTŮ Aktivity spojené s administrativním a finančním vedením projektů zahrnovaly tyto oblasti: pomoc s vypracováním průběžných a závěrečných zpráv, pokyny pro správné účetní, finanční vedení grantů a projektový management.

14 PS UP v roce 2007 administroval prostřednictvím svých projektových manažerů/asistentů celkem 50 národních projektů (o objemu ,27 Kč) a 6 zahraničních (o objemu ,92 ). Formou konzultací se PS UP podílel na 6 projektech (o objemu ,00 Kč) a monitoroval celkem 11 projektů (v objemu ,50 Kč). Projekty jsou evidovány v databázi administrovaných projektů příloha č. 2. Počet projektů Projekty administrované Projekty konzultované Projekty monitorované Zahraniční projekty Finanční objem projektů ,27 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,92 Projekty administrované Projekty konzultované Projekty monitorované Zahraniční projekty

15 Oproti roku předchozímu je zde patrný nárůst administrovaných projektů. Tento nárůst je způsobený rozhodnutím řešitelů již běžících projektů přenechat administrativně-finanční řízení projektovým manažerům PS UP a je znázorněn v následujícím grafu. Srovnání počtu projektů Projekty administrované Projekty konzultované Projekty monitorované Zahraniční projekty Finanční objem národních projektů - srovnání Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Projekty administrované Projekty konzultované Projekty monitorované

16 Finanční objem mezinárodních projektů - srovnání Pro monitoring všech projektů, které Univerzita Palackého v Olomouci získala ze strukturálních fondů, slouží databáze monitoringu projektů dokumentující kontroly monitorovacích zpráv prováděné PS UP a sledující čerpání finančních prostředků. V průběhu roku 2007 bylo PS UP předáno ke kontrole celkem 52 monitorovacích zpráv projektů ESF (ze sekce konzultovaných a monitorovaných projektů). Každá monitorovací zpráva byla přidělena projektovému manažerovi, jenž zkontroloval formální a finanční část monitorovací zprávy a všechny její přílohy. Nebyla-li některá část monitorovací zprávy v pořádku, byla vrácena zpracovateli k doplnění či úpravě a následně znovu zkontrolována. O průběhu kontroly projektový manažer vypracoval check-list, který je uložen v elektronické i tištěné verzi na PS UP. V roce 2007 projektoví manažeři PS UP vypracovali 85 monitorovacích zpráv u projektů ESF, jejichž administrativním vedením jsou pověřeni. Pro zahraniční projekty byly pracovníky PS UP v roce 2007 zpracovány 4 průběžné zprávy. Ke zpřehlednění evidence projektů Univerzity Palackého v Olomouci přispěl PS UP zpracováním kompletní databáze projektů řešených na univerzitě. Tato databáze je

17 na základě informací od jednotlivých fakult pravidelně aktualizována. Obsahuje základní identifikační údaje projektů a je zavěšena na webových stránkách univerzity na adrese PRŮBĚŽNÉ ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Nedílnou součástí činnosti pracovníků PS UP je průběžné zvyšování kvalifikace s cílem poskytnout ty nejnovější informace a použít aktuální poznatky ve prospěch připravovaných či administrovaných projektů. Nástroje: účast na vzdělávacích kurzech, seminářích, konferencích apod. samostudium V průběhu roku 2007 se pracovníci PS UP zúčastnili celkem 32 seminářů, vzdělávacích akcí a konferencí (viz. příloha č. 3). Tyto informační či vzdělávací akce byly zaměřeny zejména na oblast rámcových programů Evropské unie, Strukturálních fondů Evropské unie a na další oblasti týkající se možností financování výzkumných a vzdělávacích projektů. Projektoví manažeři PS UP se také zúčastnili zahraničních seminářů (Belgie, Itálie, Rakousko). Semináře, kurzy, konference Rámcové programy 15 Strukturální fondy 5 5 Zahraniční cesty Ostatní semináře 7

18 V oblasti dotačních možností, financování projektů či v obsahu a implementaci jednotlivých operačních programů dochází k neustálým změnám - nové dotační možnosti, nové výzvy k podávání projektů, nová pravidla a metodické pokyny - to vše nejen v intencích Evropské unie, ale i Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovníci PS UP tyto změny aktivně monitorují. Získávání aktuálních informací je nepřetržitý proces, obzvláště v této době, kdy dochází k překlenutí dvou programovacích období Evropské unie. Nové programovací období s sebou nese velkou řadu změn. Patří sem tvorba a implementace nových operačních programů v oblasti Strukturálních fondů Evropské unie, příprava a průběh 7. rámcového programu a mnohé další. Všechny tyto změny pracovníci PS UP průběžně monitorují a snaží se získávat co největší množství informací tak, aby je mohli dále využívat a šířit na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. VLASTNÍ PROJEKTY S cílem posílit svou činnost a rozšířit škálu nabízených služeb se PS UP vydal i cestou realizace vlastních projektů. PS UP byl v roce 2007 příjemcem celkem čtyř projektů, jejichž přehled přináší následující tabulka. název projektu Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu Rozvoj Projektového servisu UP Kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků v praxi Kurz transferu technologií se zaměřením na spin-off firmy poskytovatel dotace MŠMT program EUPRO MŠMT rozvojové projekty MŠMT projekt ESF MŠMT projekt ESF celková výše dotace Kč Kč Kč Kč

19 Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu (RKO) RKO je součástí národní informační a podpůrné sítě odborných center NICER, která byla vytvořena v rámci projektu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem těchto organizací je zprostředkovávat informace o rámcových programech EU a podporovat zapojení místních organizací a firem do projektů mezinárodní spolupráce. Na činnosti RKO spolupracuje PS UP se Slezskou univerzitou v Opavě. Zaměření RKO: zprostředkovávat informace o 7. rámcovém programu EU a možnostech získání finanční podpory z tohoto programu napomáhat subjektům středomoravského regionu při jejich zapojení do mezinárodních projektů a výzkumných a vývojových tematických sítí podpořit spolupráci výzkumných a vývojových pracovišť s průmyslem a s malými a středními podniky regionu Rozvoj Projektového servisu UP Projekt je zaměřen na další rozvoj a posílení činnosti PS UP v oblasti podpory zapojení pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci do mezinárodních projektů a projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Cílem projektu je dobudovat a rozvinout zázemí centra sloužícího jako konzultační a poradenské centrum pro přípravu projektových záměrů a zpracování projektových přihlášek. Kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků v praxi Cílem kurzu je vzdělávat vědecko-výzkumné pracovníky a studenty v oblasti řízení výzkumu a vývoje a v aplikaci jejich výsledků v praxi. V rámci projektu byly vytvořeny studijní materiály v tištěné i v elektronické podobě a byl realizován první pilotní běh. Kurz je strukturován do pěti na sebe navazujících modulů: 1. Financování výzkumu a vývoje 2. Projektový management zaměřený na výzkum a vývoj

20 3. Právní ochrana výsledků výzkumu a vývoje 4. Podnikání ve výzkumu a vývoji 5. Spin-off firma Kurz transferu technologií se zaměřením na spin off firmy Hlavním cílem projektu je vytvořit a zavézt do praxe nový vysoce inovační předmět, který napomůže absolventům univerzity nalézt odpovídající uplatnění na měnícím se trhu práce, případně umožní vynikajícím studentům zrealizovat výstup některých pracovišť univerzity. Kurz je strukturován do čtyř modulů: 1. Projektový management, finanční zdroje podpory 2. Začínáme podnikat, podniková kultura, jeho management, marketing 3. Transfer technologií, spin-off firma, inovace v podniku 4. Podnikatelský záměr - Business plán Projekt usiluje o posílení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o práci. V roce 2007 PS UP zpracoval a předložil dvě grantové žádosti o vlastní projekty, jež by posílily a rozšířily aktivity PS UP v následujícím období. Obě tyto žádosti jsou v současné době v hodnocení a výsledky budou známy začátkem roku název projektu Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Výzkum nových, moderních nástrojů a metod popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR ve spolupráci s vědeckou společností a způsoby jejich uplatňování v praxi poskytovatel dotace MŠMT rozvojové projekty MŠMT NPV II požadovaná dotace Kč Kč

21 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Nad rámec svých aktivit zaměřených na Univerzitu Palackého v Olomouci spolupracuje PS UP na komerční bázi i s externími subjekty. V roce 2007 zahájil PS UP rozsáhlou informační a propagační kampaň, jejímž cílem bylo mimo jiné i získat klienty z řad subjektů mimo univerzitu. Na základě této kampaně, realizované zejména v posledním čtvrtletí roku 2007, byli projektoví manažeři kontaktováni externími klienty s projektovými záměry převážně do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. V roce 2007 spolupracoval PS UP na přípravě projektů s těmito subjekty: Studio Experiment VŠE v Praze Dům dětí a mládeže Olomouc Firma Jakub Dvorský Gymnázium Hranice Hanácké železárny a pérovny a.s. Sigmundova střední škola strojírenská Lutín Základní škola Brodek u Konice Střední odborné školy služeb s.r.o. Základní a mateřská škola, Malá Dlážka, Přerov PROPAGACE PS UP V prvním roce své samostatné existence se PS UP zaměřil na propagaci svých služeb a na vybudování dobrého jména. Cílem bylo vejít ve známost a nabídnout své služby jak pracovištím Univerzity Palackého v Olomouci, tak externím subjektům. Nástroje: Představení služeb PSUP účast na akcích Distribuce propagačních materiálů

22 Publikace Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období Ostatní formy propagace Představení služeb PSUP účast na akcích PS UP byl prezentován formou vystavení reklamního posteru a distribuce propagačních materiálů na všech akcích pořádaných PS UP. Dále byl touto formou představen na následujících akcích: Možnosti Olomouckého kraje v plánovacím období EU , Konference Vysoké školy a Evropský sociální fond, Představení PS UP ve Vědeckotechnických parcích v Udine a Terstu (Itálie), Evropský týden regionů a měst v Bruselu - Open Days 2007, Zasedání místní pracovní skupiny Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, Festival vzdělávání dospělých Aeduca Konference Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje, Knižní veletrh a literární festival Libri, Distribuce propagačních materiálů V roce 2007 byly vytvořeny reklamní a propagační předměty PS UP, které byly průběžně distribuovány. V rámci udržení jednotného stylu a snadné identifikace byl zpracován Manuál vizuální identity PS UP. Byla zajištěna distribuce propagačních letáků PS UP na všechny fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, FN Olomouc a na významné instituce a úřady v Olomouci.

23 Publikace Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období PS UP v rámci svých aktivit připravil na začátku roku 2007 vydání publikace Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období Na vytvoření sborníku se podílela drtivá většina řešitelů projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, z celkového počtu 42 jich nabídka na spolupráci oslovila 39. Součástí publikace je i prezentace služeb PS UP. Informační brožura slouží především k propagaci projektů ESF a stala se tak významným nástrojem publicity a zdrojem informací pro zájemce nejen z řad cílových skupin, ale i široké veřejnosti. Dalším cílem publikace bylo přinést ucelený obraz o projektech řešených na univerzitě a v neposlední řadě také prezentovat Univerzitu Palackého jako jednu z nejúspěšnějších institucí v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Byla distribuována při odborných konferencích, na MŠMT, na akcích pořádaných Univerzitou Palackého v Olomouci a PS UP. Publikace byla vydána Vydavatelstvím UP v nákladu 650 kusů. Součástí každého výtisku byla i elektronická verze na datovém DVD, které obsahuje nejen samotnou publikaci, ale na kterém byl také všem projektům vyhrazen prostor pro širší prezentaci a možnost interaktivního představení. Ostatní formy propagace Služby PS UP jsou propagovány na webových stránkách které jsou pravidelně aktualizovány. Dále jsou propagovány na webových stránkách Magistrátu města Olomouce (www.mmol.cz) v sekci Pro podnikatele. PS UP byl zařazen do Databáze zpracovatelů projektů, která je vyvěšena na webových stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz) v sekci Evropská unie.

24 Za účelem jednotné grafické podoby všech dokumentů byly vytvořeny šablony PSUP pro programy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Všichni projektoví manažeři mají jednotný formát podpisu ů v programu Microsoft Outlook včetně loga PS UP. Každý měsíc je vydáván Bulletin PSUP informuje, který má jednotnou grafickou podobu a v záhlaví je uváděno logo PSUP. PS UP byl v roce 2007 propagován formou dvou reklamních kampaní na projekční stěně u hl. nádraží v Olomouci. První reklamní kampaň proběhla ve dnech a Druhá ve dnech a PS UP byl propagován formou výlepu reklamního posteru na reklamní ploše u hl. nádraží v Olomouci ve dnech Pro lepší orientaci návštěvníků PS UP byl v areálu PřF vytvořen navigační systém. Jeho forma koresponduje s jednotným grafickým stylem propagačních materiálů PS UP. Na konci roku 2007 byly partnerům a spolupracovníkům PS UP rozeslány reklamní kalendáře, diáře a novoročenky. ZÁVĚR Lze konstatovat, že činnost PS UP v roce 2007 navázala na úspěchy roku předešlého a dále je rozvíjela. Bylo vytvořeno fungující centrum poskytující služby, které jsou Univerzitou Palackého v Olomouci i externími subjekty využívány a kladně hodnoceny.

25 KONTAKT Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, Olomouc tel.: , fax: e mail: Projektový servis UP Váš partner pro získávání dotací!

26 Graf vývoje zaměstnanců PS UP počet pracovníků I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 měsíc počet pracovníků měsíc I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 počet pracovníků

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více