Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti 2007

2 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti vědy a výzkumu. Toto pracoviště vzniklo jako poradenské, informační a asistenční centrum, které zajišťuje celou škálu služeb v oblasti projektového managementu. Mezi hlavní činnosti patří komplexní služby pro předkladatele projektů, projektové poradenství, administrativní a finanční vedení projektů, vzdělávání a lektorování. PS UP se specializuje na veškeré grantové programy Evropské unie, grantové programy ministerstev České republiky a všechny Operační programy financované ze Strukturálních fondů Evropské unie. V roce 2007 pokračoval PS UP v aktivitách nastartovaných v předchozím období a nadále je rozvíjel. PS UP se v roce 2007 podařilo vybudovat fungující tým projektových manažerů, nastavit organizaci jednotky a zajistit finanční zdroje. Ke konci roku 2007 pracuje v PS UP jeden vedoucí, šest projektových manažerů a dvě asistentky (viz graf vývoje počtu pracovníků PS UP příloha č. 1). Přehled činnosti PS UP v roce 2007: Informování Průběžné zvyšování kvalifikace Konzultace projektových záměrů Vyhledávání dotačních možností Zpracování projektových záměrů do formy přihlášek Administrace a vedení projektů Vlastní projekty + hospodářská činnost Propagace PS UP

3 INFORMOVÁNÍ Informování o možnostech zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů je základním stavebním kamenem činnosti PS UP, od kterého se dále odvíjí ostatní aktivity. V roce 2007 probíhalo šíření informací ve dvou rovinách: 1. Plošné šíření informací o možnostech zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů Nástroje: webové stránky PS UP bulletin PS UP informuje 2. Adresné šíření informací Nástroje: semináře a akce PS UP monitoring zájmových oblastí rozesílání novinek em Za dobu působení PS UP bylo vypozorováno, že díky plošnému šíření informací se na PS UP obrací noví zájemci o spolupráci, kteří v mnoha případech přechází do skupiny subjektů, kterým jsou nadále informace předávány individuálně. Z tohoto důvodu se PS UP v roce 2007 intenzívně věnoval oběma oblastem. Webové stránky PS UP V průběhu měsíce února a března byla formou konzultací s programátorem dořešena struktura, funkčnost a vzhled webových stránek dle specifických požadavků PS UP. Rovněž byly formulovány požadavky pro editační systém. Stránky na adrese byly zveřejněny počátkem dubna, editační systém pro možnost vlastních úprav zaměstnanci PS UP zprovozněn na konci července.

4 Primárním cílem stránek je informovat zájemce o možnostech zapojení se do projektů v jednotlivých programech. Dále jsou zde prezentovány aktuální služby a činnost PS UP, jakožto organizace zaměřené na vyhledávání projektových možností, zpracování a předkládání projektových žádostí, provádění vnitřního auditu a administraci jednotlivých projektů. Stránky jsou rozděleny do následující struktury: aktuality (nejpodstatnější a nejaktuálnější informace o dění týkající se projektů, výzev a činnosti PS UP) služby PS UP (informace o službách, které PS UP nabízí a poskytuje zájemcům o projekty) výzvy k předkládání projektů (přehled otevřených a připravovaných výzev rozdělený dle jednotlivých programů) bulletin PS UP informuje (všechna doposud vydaná čísla ke stažení v elektronické podobě ) realizované projekty (informace o projektech realizovaných PS UP (včetně výukových materiálů apod.), projektech vedených za administrativní pomoci PS UP a projektech OP RLZ realizovaných na Univerzitě Palackého v Olomouci). semináře a prezentace (informace a pozvánky na akce pořádané PS UP) ke stažení (podstatné či užitečné soubory např. sborníky z konferencí, přehledy výzev, prezentace atd.) užitečné odkazy (odkazy vztahující se k projektům stránky ministerstev, grantových agentur atd.) Stránky jsou rovněž zařazeny do nejdůležitějších vyhledávacích portálů (www.seznam.cz, atd.). Návštěvnost se pohybuje v průměru kolem dvaceti unikátních IP adres denně, nezanedbatelné nejsou ani počty stažení jednotlivých bulletinů PS UP informuje, které se pohybují v průměru kolem čísla 60). Webové stránky jsou podstatnou součástí komunikační a informační strategie PS UP a je proto velmi důležité pracovat na jejich uživatelské i věcné hodnotě. I z tohoto

5 důvodu dochází k průběžným inovacím - mezi nejdůležitější lze zařadit elektronické registrační formuláře či elektronickou dotační infolinku, které by měly zpřístupnit a zjednodušit uživatelům komunikaci s PS UP. Bulletin PS UP informuje Bulletin PS UP informuje je měsíčník o novinkách, výzvách a jiných informacích, které souvisejí s možnostmi zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů. V bulletinu jsou pravidelně prezentovány úspěšné projekty řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci, je zde rubrika pozvánek na akce pořádané PS UP a sekce věnovaná rámcovým programům Evropské unie pro vědu a výzkum. V roce 2007

6 bylo vydáno 12 čísel, která byla distribuována v elektronické podobě na všechna pracoviště univerzity a jsou zavěšena na webových stránkách PS UP. Dále je bulletin rozesílán i individuálním zájemcům po jejich přihlášení do databáze. Semináře a akce PS UP V roce 2007 proběhlo dvanáct seminářů, jedna konference, jedna videokonference a jeden sportovní turnaj řešitelů projektů. Největší akcí PS UP v roce 2007 byla dvoudenní celostátní konference Vysoké školy a Evropský sociální fond. Akce se uskutečnila června 2007 v Uměleckém centru UP a zúčastnilo se jí 132 účastníků z 26 institucí, kterým ve společném programu a třech sekcích přednášelo dohromady 36 přednášejících (např. zástupci MŠMT, Olomouckého kraje, hlavního města Prahy, Univerzity Palackého v Olomouci a přednášející v sekcích). Konference byla zaměřena na projekty financované z Evropského sociálního fondu v programovacím období a na připravované období Jejím cílem bylo nejen zhodnotit a prezentovat úspěchy a zkušenosti z končícího programovacího období, ale hlavně předat vysokým školám nejnovější informace o období nadcházejícím. Konference se skládala z přednášek, prezentací projektů, posterové sekce (prezentováno 60 projektů) a závěrečné části s názvem Veletrh nápadů a networking. Informační semináře probíhaly v průběhu celého roku a zaměřily se nejen na pracovníky UP, ale také na potenciální klienty z řad zástupců škol, školských zařízení, obcí a podnikatelské sféry Olomouckého kraje (hlavní témata byly možnosti financování jejich projektových záměrů z prostředků EU a možnosti případné spolupráce s Projektovým servisem při přípravě a administrování projektů). Pozvánky na semináře byly rozesílány elektronicky a samotné akce probíhaly, buď v seminární místnosti objektu PS UP nebo v seminární místnosti Přírodovědecké fakulty UP na ulici Šlechtitelů. Semináře probíhaly formou dataprojekce s výkladem přednášejícího, jejich témata a termíny vždy reflektovaly potřebnost a aktuálnost informací při těchto akcích prezentovaných. V jednom případě se PS UP podílel také na Semináři o 7. rámcovém programu zorganizovaném na Slezské univerzitě v Opavě.

7 Doplňkovou akcí pořádanou PS UP byl 1. ročník turnaje řešitelů projektů ESF v malé kopané PSUP Cup Turnaje, konaného v prostorách Sportovní haly UP se zúčastnilo devět týmů složených z řešitelů projektů financovaných z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem akce bylo nejenom setkání projektových týmů a sportovní relax, ale také propagace grantových programů EU v rámci Univerzity Palackého v Olomouci. Seznam akcí PS UP v roce 2007 Název akce Den Počet účastníků Kulatý stůl - pracovní schůzku řešitelských týmů projektů ESF PS UP Cup turnaj řešitelských týmů v malé kopané Infoden o 7. rámcovém programu EU pro vědu a výzkum - pořádalo TC ČR s PS UP Infoden k 7. RP - Mgr. Marcela Linková - pořádal Mgr. Miroslav Dvořák Infoden k programům People (akce Marie Curie) a Ideas Pracovní setkání pro zájemce o přípravu projektů do OP VK Konference Vysoké školy a ESF Informační seminář pro školy a školská zařízení - programovací období Informační seminář pro obce a svazky obcí programovací období Seminář o 7.rámcovém programu na Slezské univerzitě v Opavě Prezentace PS UP na Lékařské fakultě UP Prezentace právě končících projektů OP RLZ Videokonference Research for Knowledge propojení Univerzity v Udine, Univerzity Palackého v Olomouci a Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Výzkumný projekt a jeho financování Informační seminář pro podnikatele a firmy - programovací období

8 Součástí seminářů bylo také hodnocení ze strany účastníků. Průměrné celkové hodnocení seminářů (10 bodů = nejlepší, 1 = nejhorší) dopadlo takto: aktuálnost tématu 8,62, informativní hodnota 7,67, přínos pro další práci 7,59, kvalita přednášejících 8,21, srozumitelnost 8,21, obdržené materiály 8,56, organizační zajištění 8,84, celkové hodnocení 8,00. Všechny materiály k jednotlivým seminářům, včetně hodnocení účastníky jsou evidovány v databázi realizovaných seminářů. Monitoring zájmových oblastí V databázi monitorovaných oblastí jsou evidovány projektové záměry pracovníků UP. Tyto oblasti intenzivně sledujeme a informujeme o aktualitách, o nově vyhlášených výzvách apod. V současné době máme v evidenci 86 projektových záměrů. Některé jsou více a jiné zase méně rozpracované. V následující tabulce a grafu jsou projektové záměry rozděleny dle předpokládaných dotačních programů. Celková struktura projektových záměrů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 65 OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVaI) 2 OP Podnikání a inovace (OP PI) 1 OP Životní prostředí (OP ŽP) 1 7. Rámcový program 11 Ostatní 6 Celkem 86

9 Celková struktura projektových záměrů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVaI) OP Podnikání a inovace (OP PI) OP Životní prostředí (OP ŽP) Rámcový program 6 Ostatní Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, nejvíce projektových záměrů je zařazeno do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další početnou skupinou jsou projektové záměry v 7. rámcovém programu a ve skupině ostatních projektových záměrů. Zde se jedná o programy INTERREG, IGA, projekty Olomouckého kraje a projekty Ministerstva kultury ČR. Operační programy Výzkum a vývoj pro inovace, Podnikání a inovace a Životní prostředí jsou zastoupeny méně. Pro přiblížení dvou nejpočetnějších skupin jsou přiloženy následující tabulky a grafy, které znázorňují členění projektových záměrů dle fakult. Členění projektových záměrů OP VK dle fakult Pracoviště Počet projektových záměrů FF 25 PřF 12 PdF 8 FTK 6 LF 4 PF 1 CMTF 1 PSUP 6 Ostatní 2 Celkem 65

10 Rozdělení projektových záměrů OP VK dle fakult FF PřF PdF FTK LF PF CMTF PSUP Ostatní Členění projektových záměrů 7. RP dle fakult Pracoviště Počet projektových záměrů FF 2 PřF 6 LF 3 Celkem 11 Rozdělení projektových záměrů 7. rámcového programu dle fakult FF PřF LF

11 Rozesílání novinek e mailem Na začátku roku 2007 byl vytvořen distribuční seznam rozdělený podle jednotlivých fakult UP. Prostřednictvím tohoto seznamu jsou elektronicky šířeny aktuální informace o dotačních titulech, seminářích, akcích a výzvách v rámci jednotlivých zájmových oblastí daných pracovišť ihned po jejich zveřejnění. Seznam je průběžně aktualizován a doplňován o kontakty nových zájemců o informace o možnostech financování výzkumných a vzdělávacích projektů. KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ Konzultace projektových záměrů byly dalším krokem k přípravě projektových žádostí. Významnou složkou byly rovněž konzultace k běžícím projektům a k jejich administrativním a finančním oblastem. Nástroje: osobní konzultace telefonické konzultace písemné konzultace V průběhu roku 2007 probíhaly telefonické, písemné a osobní konzultace projektových záměrů a běžících projektů. Na projektové manažery PS UP se obrátilo celkem 370 osob s konkrétními projektovými záměry, s dotazy k řešeným projektům a dotazy k možnostem financování plánovaných projektů. 179 osob využilo osobních konzultací, 220 telefonických a 259 písemných konzultací. Všechny osoby, které osobní, telefonickou či písemnou formou konzultovaly své otázky s pracovníky PS UP, jsou evidovány v databázi kontaktů. Databáze kontaktů je průběžně aktualizována na základě zpracovávaných týdenních přehledů konzultací, které projektoví manažeři PS UP pro tyto účely vedou. Tato databáze slouží rovněž pro rozesílání informací o novinkách a akcích. Podíl jednotlivých typů konzultací znázorňuje následující graf.

12 Konzultace 179; 27% 259; 40% 220; 33% osobní telefonické písemné VYHLEDÁVÁNÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ Možnosti financování konkrétních projektových záměrů byly vyhledávány prostřednictvím dostupných informačních databází, internetu a odborných periodik. PS UP měl v roce 2007 zajištěn přístup do databáze WELCOMEUROPE.COM, která slouží jako cenný zdroj informací o vyhlášených dotačních programech a příležitostech zapojení se do mezinárodních projektů. Za účelem vyhledávání dotačních možností byla doplněna a rozšířena databáze informačních zdrojů z roku 2006 a to především o programy vyhlášené pro programovací období , která nyní obsahuje více jak 70 odkazů na internetové stránky s informacemi o dotacích, grantových programech a fondech EU. Uvedené stránky se pravidelně, minimálně třikrát týdně, kontrolují a vyhledané dotační možnosti jsou dále šířeny (elektronicky, bulletin PSUP informuje, webové

13 stránky PS UP) a porovnávány s databází monitorovaných oblastí. K databázi informačních zdrojů je veden elektronický archív zpracovaných informací. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO FORMY PŘIHLÁŠEK Tato oblast navazovala na konzultace projektových záměrů a zahrnovala kompletní zpracování projektového záměru do přihlášky projektu, vyplnění přihlášky projektu v příslušných formulářích, programech apod., zpracování rozpočtu a ekonomických náležitostí projektu, zpracování studií, analýz apod.. Nástroje: pomoc s vypracováním projektových žádostí vnitřní audit projektových žádostí - kontrola formální a věcné správnosti V roce 2007 se PS UP podílel na zpracování a kontrole formální správnosti celkem 17 projektových přihlášek, které jsou evidovány v databázi podaných/zpracovaných projektů. Z těchto 17 projektů byly přijaty 2 projekty o celkovém finančním objemu (cca Kč), 8 projektů je ve fázi hodnocení. Tento nízký počet zpracovaných projektových přihlášek vyplývá ze situace v roce 2007, kdy se předpokládalo vyhlášení výzev v Operačních programech financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie. Výzvy však vyhlášeny nebyly, projektové záměry tedy zůstaly ve fázi rozpracovanosti v databázi monitoringu zájmových oblastí viz výše. ADMINISTRACE A VEDENÍ PROJEKTŮ Aktivity spojené s administrativním a finančním vedením projektů zahrnovaly tyto oblasti: pomoc s vypracováním průběžných a závěrečných zpráv, pokyny pro správné účetní, finanční vedení grantů a projektový management.

14 PS UP v roce 2007 administroval prostřednictvím svých projektových manažerů/asistentů celkem 50 národních projektů (o objemu ,27 Kč) a 6 zahraničních (o objemu ,92 ). Formou konzultací se PS UP podílel na 6 projektech (o objemu ,00 Kč) a monitoroval celkem 11 projektů (v objemu ,50 Kč). Projekty jsou evidovány v databázi administrovaných projektů příloha č. 2. Počet projektů Projekty administrované Projekty konzultované Projekty monitorované Zahraniční projekty Finanční objem projektů ,27 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,92 Projekty administrované Projekty konzultované Projekty monitorované Zahraniční projekty

15 Oproti roku předchozímu je zde patrný nárůst administrovaných projektů. Tento nárůst je způsobený rozhodnutím řešitelů již běžících projektů přenechat administrativně-finanční řízení projektovým manažerům PS UP a je znázorněn v následujícím grafu. Srovnání počtu projektů Projekty administrované Projekty konzultované Projekty monitorované Zahraniční projekty Finanční objem národních projektů - srovnání Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Projekty administrované Projekty konzultované Projekty monitorované

16 Finanční objem mezinárodních projektů - srovnání Pro monitoring všech projektů, které Univerzita Palackého v Olomouci získala ze strukturálních fondů, slouží databáze monitoringu projektů dokumentující kontroly monitorovacích zpráv prováděné PS UP a sledující čerpání finančních prostředků. V průběhu roku 2007 bylo PS UP předáno ke kontrole celkem 52 monitorovacích zpráv projektů ESF (ze sekce konzultovaných a monitorovaných projektů). Každá monitorovací zpráva byla přidělena projektovému manažerovi, jenž zkontroloval formální a finanční část monitorovací zprávy a všechny její přílohy. Nebyla-li některá část monitorovací zprávy v pořádku, byla vrácena zpracovateli k doplnění či úpravě a následně znovu zkontrolována. O průběhu kontroly projektový manažer vypracoval check-list, který je uložen v elektronické i tištěné verzi na PS UP. V roce 2007 projektoví manažeři PS UP vypracovali 85 monitorovacích zpráv u projektů ESF, jejichž administrativním vedením jsou pověřeni. Pro zahraniční projekty byly pracovníky PS UP v roce 2007 zpracovány 4 průběžné zprávy. Ke zpřehlednění evidence projektů Univerzity Palackého v Olomouci přispěl PS UP zpracováním kompletní databáze projektů řešených na univerzitě. Tato databáze je

17 na základě informací od jednotlivých fakult pravidelně aktualizována. Obsahuje základní identifikační údaje projektů a je zavěšena na webových stránkách univerzity na adrese PRŮBĚŽNÉ ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Nedílnou součástí činnosti pracovníků PS UP je průběžné zvyšování kvalifikace s cílem poskytnout ty nejnovější informace a použít aktuální poznatky ve prospěch připravovaných či administrovaných projektů. Nástroje: účast na vzdělávacích kurzech, seminářích, konferencích apod. samostudium V průběhu roku 2007 se pracovníci PS UP zúčastnili celkem 32 seminářů, vzdělávacích akcí a konferencí (viz. příloha č. 3). Tyto informační či vzdělávací akce byly zaměřeny zejména na oblast rámcových programů Evropské unie, Strukturálních fondů Evropské unie a na další oblasti týkající se možností financování výzkumných a vzdělávacích projektů. Projektoví manažeři PS UP se také zúčastnili zahraničních seminářů (Belgie, Itálie, Rakousko). Semináře, kurzy, konference Rámcové programy 15 Strukturální fondy 5 5 Zahraniční cesty Ostatní semináře 7

18 V oblasti dotačních možností, financování projektů či v obsahu a implementaci jednotlivých operačních programů dochází k neustálým změnám - nové dotační možnosti, nové výzvy k podávání projektů, nová pravidla a metodické pokyny - to vše nejen v intencích Evropské unie, ale i Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovníci PS UP tyto změny aktivně monitorují. Získávání aktuálních informací je nepřetržitý proces, obzvláště v této době, kdy dochází k překlenutí dvou programovacích období Evropské unie. Nové programovací období s sebou nese velkou řadu změn. Patří sem tvorba a implementace nových operačních programů v oblasti Strukturálních fondů Evropské unie, příprava a průběh 7. rámcového programu a mnohé další. Všechny tyto změny pracovníci PS UP průběžně monitorují a snaží se získávat co největší množství informací tak, aby je mohli dále využívat a šířit na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. VLASTNÍ PROJEKTY S cílem posílit svou činnost a rozšířit škálu nabízených služeb se PS UP vydal i cestou realizace vlastních projektů. PS UP byl v roce 2007 příjemcem celkem čtyř projektů, jejichž přehled přináší následující tabulka. název projektu Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu Rozvoj Projektového servisu UP Kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků v praxi Kurz transferu technologií se zaměřením na spin-off firmy poskytovatel dotace MŠMT program EUPRO MŠMT rozvojové projekty MŠMT projekt ESF MŠMT projekt ESF celková výše dotace Kč Kč Kč Kč

19 Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu (RKO) RKO je součástí národní informační a podpůrné sítě odborných center NICER, která byla vytvořena v rámci projektu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem těchto organizací je zprostředkovávat informace o rámcových programech EU a podporovat zapojení místních organizací a firem do projektů mezinárodní spolupráce. Na činnosti RKO spolupracuje PS UP se Slezskou univerzitou v Opavě. Zaměření RKO: zprostředkovávat informace o 7. rámcovém programu EU a možnostech získání finanční podpory z tohoto programu napomáhat subjektům středomoravského regionu při jejich zapojení do mezinárodních projektů a výzkumných a vývojových tematických sítí podpořit spolupráci výzkumných a vývojových pracovišť s průmyslem a s malými a středními podniky regionu Rozvoj Projektového servisu UP Projekt je zaměřen na další rozvoj a posílení činnosti PS UP v oblasti podpory zapojení pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci do mezinárodních projektů a projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Cílem projektu je dobudovat a rozvinout zázemí centra sloužícího jako konzultační a poradenské centrum pro přípravu projektových záměrů a zpracování projektových přihlášek. Kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků v praxi Cílem kurzu je vzdělávat vědecko-výzkumné pracovníky a studenty v oblasti řízení výzkumu a vývoje a v aplikaci jejich výsledků v praxi. V rámci projektu byly vytvořeny studijní materiály v tištěné i v elektronické podobě a byl realizován první pilotní běh. Kurz je strukturován do pěti na sebe navazujících modulů: 1. Financování výzkumu a vývoje 2. Projektový management zaměřený na výzkum a vývoj

20 3. Právní ochrana výsledků výzkumu a vývoje 4. Podnikání ve výzkumu a vývoji 5. Spin-off firma Kurz transferu technologií se zaměřením na spin off firmy Hlavním cílem projektu je vytvořit a zavézt do praxe nový vysoce inovační předmět, který napomůže absolventům univerzity nalézt odpovídající uplatnění na měnícím se trhu práce, případně umožní vynikajícím studentům zrealizovat výstup některých pracovišť univerzity. Kurz je strukturován do čtyř modulů: 1. Projektový management, finanční zdroje podpory 2. Začínáme podnikat, podniková kultura, jeho management, marketing 3. Transfer technologií, spin-off firma, inovace v podniku 4. Podnikatelský záměr - Business plán Projekt usiluje o posílení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o práci. V roce 2007 PS UP zpracoval a předložil dvě grantové žádosti o vlastní projekty, jež by posílily a rozšířily aktivity PS UP v následujícím období. Obě tyto žádosti jsou v současné době v hodnocení a výsledky budou známy začátkem roku název projektu Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Výzkum nových, moderních nástrojů a metod popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR ve spolupráci s vědeckou společností a způsoby jejich uplatňování v praxi poskytovatel dotace MŠMT rozvojové projekty MŠMT NPV II požadovaná dotace Kč Kč

21 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Nad rámec svých aktivit zaměřených na Univerzitu Palackého v Olomouci spolupracuje PS UP na komerční bázi i s externími subjekty. V roce 2007 zahájil PS UP rozsáhlou informační a propagační kampaň, jejímž cílem bylo mimo jiné i získat klienty z řad subjektů mimo univerzitu. Na základě této kampaně, realizované zejména v posledním čtvrtletí roku 2007, byli projektoví manažeři kontaktováni externími klienty s projektovými záměry převážně do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. V roce 2007 spolupracoval PS UP na přípravě projektů s těmito subjekty: Studio Experiment VŠE v Praze Dům dětí a mládeže Olomouc Firma Jakub Dvorský Gymnázium Hranice Hanácké železárny a pérovny a.s. Sigmundova střední škola strojírenská Lutín Základní škola Brodek u Konice Střední odborné školy služeb s.r.o. Základní a mateřská škola, Malá Dlážka, Přerov PROPAGACE PS UP V prvním roce své samostatné existence se PS UP zaměřil na propagaci svých služeb a na vybudování dobrého jména. Cílem bylo vejít ve známost a nabídnout své služby jak pracovištím Univerzity Palackého v Olomouci, tak externím subjektům. Nástroje: Představení služeb PSUP účast na akcích Distribuce propagačních materiálů

22 Publikace Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období Ostatní formy propagace Představení služeb PSUP účast na akcích PS UP byl prezentován formou vystavení reklamního posteru a distribuce propagačních materiálů na všech akcích pořádaných PS UP. Dále byl touto formou představen na následujících akcích: Možnosti Olomouckého kraje v plánovacím období EU , Konference Vysoké školy a Evropský sociální fond, Představení PS UP ve Vědeckotechnických parcích v Udine a Terstu (Itálie), Evropský týden regionů a měst v Bruselu - Open Days 2007, Zasedání místní pracovní skupiny Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, Festival vzdělávání dospělých Aeduca Konference Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje, Knižní veletrh a literární festival Libri, Distribuce propagačních materiálů V roce 2007 byly vytvořeny reklamní a propagační předměty PS UP, které byly průběžně distribuovány. V rámci udržení jednotného stylu a snadné identifikace byl zpracován Manuál vizuální identity PS UP. Byla zajištěna distribuce propagačních letáků PS UP na všechny fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, FN Olomouc a na významné instituce a úřady v Olomouci.

23 Publikace Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období PS UP v rámci svých aktivit připravil na začátku roku 2007 vydání publikace Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období Na vytvoření sborníku se podílela drtivá většina řešitelů projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, z celkového počtu 42 jich nabídka na spolupráci oslovila 39. Součástí publikace je i prezentace služeb PS UP. Informační brožura slouží především k propagaci projektů ESF a stala se tak významným nástrojem publicity a zdrojem informací pro zájemce nejen z řad cílových skupin, ale i široké veřejnosti. Dalším cílem publikace bylo přinést ucelený obraz o projektech řešených na univerzitě a v neposlední řadě také prezentovat Univerzitu Palackého jako jednu z nejúspěšnějších institucí v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Byla distribuována při odborných konferencích, na MŠMT, na akcích pořádaných Univerzitou Palackého v Olomouci a PS UP. Publikace byla vydána Vydavatelstvím UP v nákladu 650 kusů. Součástí každého výtisku byla i elektronická verze na datovém DVD, které obsahuje nejen samotnou publikaci, ale na kterém byl také všem projektům vyhrazen prostor pro širší prezentaci a možnost interaktivního představení. Ostatní formy propagace Služby PS UP jsou propagovány na webových stránkách které jsou pravidelně aktualizovány. Dále jsou propagovány na webových stránkách Magistrátu města Olomouce (www.mmol.cz) v sekci Pro podnikatele. PS UP byl zařazen do Databáze zpracovatelů projektů, která je vyvěšena na webových stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz) v sekci Evropská unie.

24 Za účelem jednotné grafické podoby všech dokumentů byly vytvořeny šablony PSUP pro programy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Všichni projektoví manažeři mají jednotný formát podpisu ů v programu Microsoft Outlook včetně loga PS UP. Každý měsíc je vydáván Bulletin PSUP informuje, který má jednotnou grafickou podobu a v záhlaví je uváděno logo PSUP. PS UP byl v roce 2007 propagován formou dvou reklamních kampaní na projekční stěně u hl. nádraží v Olomouci. První reklamní kampaň proběhla ve dnech a Druhá ve dnech a PS UP byl propagován formou výlepu reklamního posteru na reklamní ploše u hl. nádraží v Olomouci ve dnech Pro lepší orientaci návštěvníků PS UP byl v areálu PřF vytvořen navigační systém. Jeho forma koresponduje s jednotným grafickým stylem propagačních materiálů PS UP. Na konci roku 2007 byly partnerům a spolupracovníkům PS UP rozeslány reklamní kalendáře, diáře a novoročenky. ZÁVĚR Lze konstatovat, že činnost PS UP v roce 2007 navázala na úspěchy roku předešlého a dále je rozvíjela. Bylo vytvořeno fungující centrum poskytující služby, které jsou Univerzitou Palackého v Olomouci i externími subjekty využívány a kladně hodnoceny.

25 KONTAKT Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, Olomouc tel.: , fax: e mail: Projektový servis UP Váš partner pro získávání dotací!

26 Graf vývoje zaměstnanců PS UP počet pracovníků I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 měsíc počet pracovníků měsíc I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 počet pracovníků

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Verze: 2.1 Platná od 15.2.2007 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření 3.2 Registrační číslo projektu

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více