Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Jince.

2 ÚVOD Nově vzniklé materiály vytvořené v grantovém projektu OPVK jsou zaměřeny na realizaci všech průřezových témat ve výuce. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, dále na využití poznatků o vlasti a světě ve srovnání a posuzování s regionálními zvláštnostmi. Součástí pracovních listů a metodických příruček jsou i vytvořené aktivity na interaktivní tabuli, které přímo navazují na jednotlivé pracovní listy.

3 Seznam pracovních listů a metodických pokynů rozdělených podle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 1. Vodník ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 4 2. Vyjmenovaná slova ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 6 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 3. Den lidských práv OV Mgr.O.Pospíšilová 8 4. Den lidských práv D, OV Mgr.B.Vyskočilová Den Evropské unie OV Mgr.O.Pospíšilová Památka obětí holocaustu D Mgr.B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel OV Mgr.O.Pospíšilová 25 Environmentální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 8. Hydrosféra Z Mgr.J.Pilíková Měření průměrné denní teploty Z Mgr.J.Pilíková Atmosféra Z Mgr.J.Pilíková Podmínky života na Zemi Z Mgr.J.Pilíková Globální oteplování F Ing.J.Lysá Alternativní zdroje energie energie vody F Ing.J.Lysá 40 Mediální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 14. Co všechno je třeba k natočení filmu Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková Grafický design Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková 46

4 Pracovní list č. 1: VODNÍK balada Karla Jaromíra Erbena melodram Zdeňka Fibicha filmové zpracování Český jazyk a literatura Anotace: - výkladová prezentace osahuje stručnou definici literárního žánru a hudebního díla - poslech hudebního díla - pracovní list - zhlédnutí videa (DVD) - uvědomění si vztahu k regionu (vodník vyrobený místním řezbářem) Očekávaný výstup: - uceleně reprodukuje přečtený text - popisuje strukturu a jazyk literárního díla - charakterizuje vlastnosti postav a vztahy mezi nimi - chápe význam hudby k vystižení nálady a umocnění obsahu literárního díla Klíčová slova: K. J. Erben, balada, Kytice, lyrika, epika, rým, Z. Fibich, melodram, zvukomalba, filmové zpracování Druh učebního materiálu: - pracovní list - prezentace Mezipředmětové vztahy: HV, RV Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova osobnostní a sociální rozvoj o cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění o řešení problémů o sebepoznání, poznání ve skupině o vztahy k druhým lidem o mezilidské vztahy podpora, pomoc o komunikace ve skupině o kooperace seberegulace, hodnoty, postoje, etika 4

5 Klíčové kompetence: k učení: vyhledává informace k řešení problémů: samostatně řeší problém komunikativní: vyjadřuje své myšlenky, pocity sociální a personální: spolupracuje ve skupině pracovní: využívá své znalosti a zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj Metody práce: skupinová kolektivní Organizace: 1. výklad učitele 2. četba, reprodukce text, stručný rozbor básně 3. poslech melodramu 4. zhlédnutí filmového zpracování 5. pracovní list Dodatek: V následující hodině HV se žáci mohou pokusit o improvizaci k recitaci. Pomocí tónů,tempa a dynamiky (Orffovy nástroje, klavír,flétna), vyjádřit obsah a náladu mluveného slova, recitované básně. Karel Jaromír Erben Český básník 19. století, sběratel lidové slovesnosti, překladatel. Balada Původně milostná taneční píseň, dnes lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem. Hrdina podléhá v nerovném boji nadpřirozeným silám. J. K. Erben napsal sbírku Kytice (obsahuje 13 balad). Řeší v nich otázku lidského provinění a spravedlivé odplaty. Postihuje základní lidské vztahy nejčastěji mezi matkou a dcerou, volbu mezi matkou a dítětem, neuposlechnutí matčiny prosby. Zdeněk Fibich Český hudební skladatel 2. pol. 19. století melodram hudbou doprovázený přednes básně nebo činohry, vznikl v 2. pol. 19. století 5

6 Pracovní list č. 2: VYJMENOVANÁ SLOVA Časové rozpětí: 2 vyučovací hodiny Anotace: pracovní list Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, jazyk lexikální a morfologický Klíčová slova: vyjmenovaná slova Druh učebního materiálu: pracovní list Mezipředmětové vztahy: HV, Vv Průřezová témata: osobnostní rozvoj sociální rozvoj cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů moje vztahy k druhým, k učení cvičení sebeovládání, organizace času cvičení pro rozvoj kreativity (báseň, píseň, příběh) - vzájemné se poznávání ve skupině - pomoc a podpora - dialogy - rozvoj individuální dovednosti pro kooperaci, situace nesouhlasu morální rozvoj - řešení problému a rozhodování - spolehlivost, respektování 6

7 Klíčové kompetence: k učení využívá získané informace, vyvozuje závěry k řešení problémů samostatně řeší problémy, hledá konečné řešení komunikativní naslouchá druhému, obhajuje svůj názor, rozumí různým typům textů a tvořivě je využívá ke svému rozvoji sociální a personální spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňuje dobré mezilidské vztahy občanské respektuje druhé pracovní využívá získané znalosti a zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj Metody práce: skupinová, individuální Organizace: 1. pokyny učitele, zadání práce 2. pracovní list 3. hodnocení 7

8 Pracovní list č.3: DEN LIDSKÝCH PRÁV (10. prosinec) Průřezové téma: Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola - občan, obč. společnost, stát - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování Časový rámec: 2 vyučovací hodiny Obsah: pochopení vývoje demokracie, shrnutí příkladů vlád ve starověkých státech, vytyčení principů demokracie Materiál: pracovní listy 2 křížovky, úkoly Interaktivní tabule prezentace Klíčové kompetence: 1) Kompetence k učení vyhledávání, třídí informace, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí 2) Kompetence k řešení problémů vyhledává informace, nachází shodné, podobné a rozdílné znaky, využívá svých vědomostí, kriticky myslí 3) Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy Mezioborové vztahy: člověk a společnost Pomůcky: pracovní listy - Malý encyklopedický slovník A Ž - interaktivní tabule, internet 8

9 Metodické pokyny: 10. prosince Den lidských práv Se vznikem prvních starověkých států (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Řecko, Řím) vzniká vládnoucí vrstva obyvatel a v různých dobách a různých státech se její úloha mění. Mění se i typy jednotlivých států. Příklad ze starověku: Starověký Egypt otrokářský stát v čele s faraonem jako ztělesněním boha Antických Řím republika v čele s císařem, na rozhodování se podílel senát, úloha tribuna lidu (právo veta) jako zástupce plebejců. Žáci provedou konfrontaci obou typů vlád, hodnotí systém. a) Podle IAT 1 a slovníku doplní jednotlivé termíny: TYRANIDA = v Řecku vláda jednoho panovníka, později krutovláda DEMOKRACIE = účast všech členů společnosti na správě a řízení OLIGARCHIE = vláda nejbohatších občanů b) IAT 2 : křížovka, vychází z dějepisného učiva PRACOVNÍ LIST A D R U I D O V É E G Y P T P Y R A M I D A D E S P O C I E K L Í N O V É CH R Á M K O P A T U C E T N I N I V E H I E R O G L Y F Y Následně diskuse nad úkoly z pracovního listu : MANTINELY demokracie = zákony Nejvyšší zákon = Ústava republiky 9

10 c) IAT 3 : doplnit co je diskriminace a uvést příklady rasismu diskriminace v zaměstnání, šikana d) IAT 4 : křížovka PRACOVNÍ LIST B A D A M Ž I D É R A S I S M U S Z Á K O N D E S A T E R O B I B L E R O M O V É Z I K K U R A D N O E A R CH A V Á N O C E E V A Úkoly : vyhledat, co je DISKRIMINACE, diskuse nad jednotlivými příklady. Příklady ŠIKANY jako jedné z forem diskriminace OBRANA PROTI ŠIKANĚ : - nesmíme šikanu tolerovat - každé podezření ze šikany je třeba důkladně prošetřit, nepřehlížet problémy - neposuzujeme ostatní jen podle vzhledu, vnímáme i vlastnosti a činy - uznáváme ostatní bez ohledu na zdravotní stav, náboženství, kulturu či barvu pleti. e) Beseda nad obrázky ŠIKANY - vyvodit řešení, předcházení šikaně f) Závěr shrnout principy demokracie, vyzdvihnout důležitost dodržování zákonů a netolerování diskriminace, šikany a všeho násilí 10

11 Pracovní list č.4: LIDSKÁ PRÁVA Mezipředmětové vztahy: D,OV,ČJ,Z,Inf Dominantní průřezová témata: Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - formy participace občanů v politickém životě - jsme Evropané Organizace : 1.celek Úvod, manuál - seznámení s Úmluvou práv dítěte, jednotlivé články s určitou preferencí (dle rozhodnutí učitele a situace) IAT 6-1 lidská práva, práva dětí, str.1, str.2,3,4 + Příloha - vzdělání str.4 - slovo empatie PL nakresli 2.celek IAT 6-1 str.5,6,7 - povinnosti a práva, příklady- clona diskuse,doplnění, str.8 - umím pomáhat, PL Všem dětem, IAT 6-1, str.9, 10 IAT vláček PL články Úmluvy Závěrečná diskuze a zhodnocení Všechny přílohy jsou součástí CD. Klíčové kompetence K učení - poznává smysl a cíl učení, vyhledává a třídí informace, snaží se dávat věci do souvislostí, operuje s obecně používanými termíny Komunikativní- formuluje a vyjadřuje své názory, spolupracuje a respektuje práci druhých, zapojuje se úspěšně do diskuze Občanské - je si vědom svých práv i povinností, dodržuje společenské normy, chápe základní principy, na kterých stojí zákony, promýšlí souvislosti mezi právem, povinností a zákonem 11

12 Pracovní - volí vhodné verbální prostředky, organizuje si práci, projevuje se samostatně, využívá možnosti výběru, vyhledává ve slovníku i na internetu Sociální a personální - učí se solidaritě a empatii, vytváří si představu o sobě samém, respektuje různá hlediska K řešení problémů - vyhledává vhodná řešení k zadání 12

13 Pracovní list ÚMLUVA - řešení 1. Kdo se rozumí dítětem podle této Úmluvy? Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, který se na dítě v konkrétní zemi vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 2. Kdo dohlíží na její dodržování? Plnění Úmluvy o právech dítěte v rámci České republiky sleduje Rada vlády České republiky pro lidská práva, která je poradním orgánem Vlády České republiky Ve světě- plnění Úmluvy o právech dítěte sleduje Výbor pro práva dítěte. Je složen z 10 expertů (volených na 4 roky). Výbor identifikuje nebezpečí ohrožující děti ve světě a hledá praktická řešení konkrétních problémů. 3. Co se říká v předmluvě - preambuli dokumentu? - dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc - uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv - každému příslušejí stanovená práva, a to bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, původu atd. - dítě má vyrůstat v rodinném prostředí - děti žijící ve výjimečně obtížných podmínkách vyžadují zvláštní pozornost, - rodina nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu 4. Co se říká v článku 7 Úmluvy? každé dítě je registrováno ihned po narození má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost pokud to je možné, má právo znát své rodiče a právo na jejich péči 5. Jak se zde mluví o osvojování dětí? Státy povolují systém osvojení, ale zakazují a potírají obchod s dětmi zabezpečí, aby se v první řadě bral do úvahy zájem dítěte, a zabezpečí, aby se osvojení dítěte povolovalo jen k tomu kompetentními orgány uznává se, že osvojení v cizí zemi lze považovat za náhradní způsob péče o dítě, pokud o dítě nemůže být pečováno jiným vhodným způsobem v zemi jeho původu 13

14 dítě osvojené v jiné zemi má mít stejné záruky a práva, která by platila v případě osvojení ve vlastní zemi - toto řeší článek Co řeší článek 23 Úmluvy? - řeší děti s nějakým handicapem 1. duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti 2. právo postiženého dítěte na zvláštní péči, v závislosti na rozsahu existujících zdrojů 3. osobám, které se o ně starají je poskytována požadovaná pomoc odpovídající stavu dítěte a situaci rodičů nebo jiných osob, které o dítě pečují. 4. uznávají zvláštní potřeby postiženého dítěte - podle možností bezplatně Pomoc s ohledem na finanční zdroje rodičů nebo jiných osob, které se o dítě starají, je určena k zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke vzdělání, profesionální přípravě, zdravotní péči, rehabilitační péči, přípravě pro zaměstnání a odpočinku, a to způsobem vedoucím k dosažení co největšího zapojení dítěte do společnosti, včetně jeho kulturního a duchovního rozvoje. 7. V kterém článku je probíráno právo na vzdělání? - vzdělání řeší článek 28 Úmluvy,( viz i další příloha), - naše situace a svět - právo dítěte na vzdělání s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností 8.Kdy byla Úmluva přijata, kdy byla podepsána Českou republikou, kolik má celý dokument článků a co znamená výraz nadzákonná norma? - byla přijata v New Yorku dne 2O. listopadu 1989, ale potřeba zabezpečit dítěti zvláštní péči byla zakotvena již v Ženevské deklaraci práv dítěte z roku naše republika dokument podepsala 3O. září celá úmluva obsahuje celkem 54 článků - nadzákonná žádný náš zákon jí nesmí odporovat 14

15 Pracovní list č.5: DEN EVROPSKÉ UNIE (9. květen) Průřezové téma: Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Časový rámec: a) skupinová práce na základě domácí přípravy 2 hodiny b) prezentace prací na výstavních panelech beseda nad významem a fungování EU 2 hodiny Charakteristika: skupinová práce, soutěživost, získávání informací o EU Klíčové kompetence: - k učení - sociální a personální Mezioborové vztahy: Člověk a společnost Umění a kultura Základní informace o Evropské unii 9.5. DEN EU : oznámil Robert Schuman, francouzský ministr zahraničí, vytvoření 1.společenství Evropské společenství uhlí a oceli Evropská unie má 27 členských států: r.1951 Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko r.1973 Dánsko, Irsko, Velká Británie r.1981 Řecko 15

16 r.1986 Portugalsko, Španělsko, r.1995 Rakousko, Finsko, Švédsko r.2004 Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko r.2007 Bulharsko, Rumunsko Vlajka 12 žlutých hvězd na modrém podkladu 12 je symbolem dokonalosti: 12 hodin, 12 měsíců, 12 apoštolů 12 znamení zvěrokruhu Hymna Ludwig van Beethoven (německý hudební skladatel přelomu 18. a 19. století) Óda na radost melodie pochází ze 4.části Deváté symfonie d moll pro sólisty, sbor a orchestr. Složena byla v roce Bylo to zhudebnění Schillerovy básně Óda na radost z roku 1785, vyjadřuje vizi o sbratření lidstva celého světa. Motto EU Jednotná v rozmanitosti 3 základní pilíře EU: 1) Hospodářská spolupráce 2) Společná zahraniční a bezpečnostní politika 3) Oblast Justice a vnitřní správy (Europol, Kancelář evropské unie) Evropské právo v rámci EU má přednost před národním právem Jazyk EU v úřadech se nejvíce používá angličtina a francouzština. Veškerá legislativa a významné dokumenty EU jsou překládány do všech národních jazyků členských států. Diskutující hovoří svým mateřským jazykem, k dispozici jsou tlumočníci. 16

17 Vlastní tématický blok: Blok obsahuje 2 části pro každý ročník 2.stupně zvlášť 1.část Skupinová práce na základě domácí přípravy nebo jako téma VV. Jednotlivé skupiny vyhledají zadané informace o členských zemích EU. Skupiny budou svou práci prezentovat formou soutěžních plakátů společně s ostatními třídami. Výsledkem bude představení všech 27 států členských států EU a získání základních informací o nich. Žáci zjišťují : rozlohu počet obyvatel rok vstupu do EU vlajku Na čtvrtku vypíší zjištěné údaje pod názvem státu, zakreslí mapku jeho území, vyznačí hlavní město, nejdůležitější řeky a zakreslí některé typické stavby, výrobky, výpěstky, které dotyčný stát charakterizují. Státy pro 6. ročník: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie 2.část Pomůcky učebnice OV, zeměpisný atlas, mapa Evropy, PL č.5 Využití učiva OV má vlast: státní symboly, hymna ČR, vlajka Návaznost hymna, vlajka, motto EU, počet členských států EU, vlajky sousedních států.. 17

18 ŘEŠENÍ: M A D R I D P R A V D U S T A N D A R T A S V A T O V Á C L A V S K Á P Ř Á T E L S T V Í E U R O P R E Z I D E N T CH O D S K O V L T A V A Ú S T A V A K O R U N A P O L Á C I Tajenka: smlouva, která se stala základem EU a byla podepsána

19 Pracovní list č.6: Památka obětem holocaustu Časový rámec : 2 x 2 vyučovací hodiny Klíčová slova : zdroje informací, pamětník, holocaust, N. Winton, Winton train,inspirace dobrem, lidskost a nelidskost,síla lidskosti Mezipředmětové vztahy: D, Ov,Čj, Inf,Aj Dominantní průřezová témata : Výchova demokratického občana - občan a občanská společnost - lidská solidarita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - soužití v rámci Evropy Klíčové kompetence: K učení pracuje s textem,čte s porozuměním,vyhledává informace a uvádí je do souvislostí K řešení problémů -vyvozuje závěry, nachází společné znaky, společně hledá řešení Komunikativní - pracuje s různými typy textů a zdrojů Sociální a personální - spolupracuje a střídá role Občanské - citlivě vnímá vztahy mezi lidmi Pracovní - má smysl pro povinnost a dokončení zadané práce Metody práce : Skupinová i frontální, prezentace Organizace a materiál : PC pracovna, internet, přílohy 6-1,2,3 PO, fotografie N.Winton, PL- 6-1,2,3 PO, IA tabule a prezentace IAT 6 1,2,3PO (zkratka PO = Památka obětí) 1.celek Pokyny učitele,úvod IAT 6-1 PO inspirace dobrem, str.1,2 úvod, zdroje PL 6-1PO, IAT 6-1PO, str.3, 4 N.Winton Příloha 6 1PO učitel 19

20 PL 6-2PO křížovka - motto IAT 6-2PO N.Winton, zásady,foto Příloha 6-2PO učitel 2.celek IAT 6-3PO síla příběhu, pouze str. 1-6 PL 6-3PO + příběh čtení IAT 6-3PO znovu a celé a vyplňování PL Závěr Příloha 6-3PO učitel Shrnutí a zhodnocení, fotografie sousoší z Prahy Hl.nádraží Všechny přílohy jsou součástí CD. PL 6-1 Památka obětem holocaustu - řešení train - vlak Winton Train Prague London Winton Train, česky Wintonův vlak, byl speciální historický vlak vypravený 1. září 2009 z pražského Hlavního nádraží, který dojel 4. září 2009 na nádraží Liverpool Street Station v Londýně. Jízda byla připomínkou 7O. výročí činu sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 odvezl z protektorátu Čechy a Morava do Londýna 669 převážně židovských dětí, aby je tak uchránil před nacistickým režimem. Poslední, nejpočetnější a nacisty nepovolený transport měl vyjet právě 1. září Trasa Winton Trainu kopírovala 1 2OO km dlouhou trasu z roku Vlak na své cestě projel např. Beroun, Plzeň, Domažlice, německá města Norimberk a Kolín nad Rýnem, nizozemská Arnhem a Hoek van Holland či anglický Harvich. Vlak byl tažen dvěma československými lokomotivami, za které byly připojeny historické osobní vozy a Masarykův salonní vůz. V Praze byl před odjezdem odhalen pomník Wintonova činu- sousoší sochařky Flor Kentové. Ve vlaku jeli kromě 22 za války zachráněných dětí, i studenti a novináři. 20

21 Pořízena byla řada dokumentů. V Londýně na nádraží přivítal vlak osobně již stoletý sir Nicholas Winton. OSOBA - Nicholas Winton Britský bankovní úředník N.W. si před 7O lety (r. 1939) ještě jako mladý 30-letý muž velmi dobře uvědomil sílu vzrůstajícího nebezpečí nastupujícího fašismu a nacismu a místo své dovolené, kterou chtěl strávit ve Švýcarsku, odjel do Prahy. Zde začal okamžitě organizovat záchranné mise především židovských dětí, jimž hrozila smrt ve vyhlazovacích táborech. Od března do září 1939 se mu takto podařilo z Prahy do Londýna odvézt vlakem a zachránit 669 dětí.ty pak našly v největší části azyl v rodinách britských občanů.poslední naplánovaný vlak měl odjet , bohužel tento vlak už s dětmi do bezpečí nevyjel, protože vypukla 2. světová válka. Rodiny zachráněných dětí se do dnešních dnů rozrostly na více než potomků. Jelikož svůj čin N.W. rozhodně nepokládal za nějak významný, v následujících padesáti letech o něm nikomu neřekl.jeho žena Greta po letech náhodou při vyklízení půda našla dokumenty, které se týkaly právě těchto dětských vlakových přeprav. Spojila se s historičkou Elisabeth Maxwell, která potom zorganizovala velmi emotivní setkání pana Wintona a zachráněných dětí přímo v televizním pořadu BBC, Od okamžiku, kdy se příběh N. Wintona dostal na veřejnost, začal přitahovat pozornost stále většího počtu lidí. N.W. se mimo jiné ve Velké Británii angažoval v péči o staré lidi a byl za tyto činy britskou královnou povýšen do šlechtického stavu. U nás v roce 1998 obdržel z rukou prezidenta republiky pana Václava Havla Řád T.G.Masaryka. 21

22 PL 6-2 Památka obětem holocaustu - řešení Křížovka - Winton train - motto I K S 1.název písmene N E T 2.počítačová síť S T A R T 3.začátek závodu P R Á V O 4.nárok na něco I M P O R T 5.dovoz R E P A R Á T 6.opravná zkouška A D V O K Á T 7.právník C I D L I N A 8.česká řeka E K V Á D O R 9.jihoamer. stát D Ě L I T E L 10.dělenec a O K O L Í K 11.druh květenství B R A T R 12.sourozenec R E A D 13.angl. číst E M I L 14.chlapecké jméno M Í R 15.stav bez války PL 6-3 Památka obětem holocaustu - řešení Kniha WINTON TRAIN Vyprávění o osudech Ruth Federmannové je jednou z kapitol knihy Winton Train po 70 letech znovu do Londýna, kterou napsali Magdalena Wagnerová a Milan Vodička.Popisují v ní životy Wintonových dětí a Nicholase Wintona, ale také rozsáhlý projekt, v jehož rámci si někteří mohli v roce 2009 na podzim zopakovat cestu historickým vlakem do Londýna. Kniha vyjde též v angličtině, české vydání 28.ledna 2010 pokřtil premiér Jan Fischer. Dosud se mělo za to, že z posledního Wintonova vlaku, který měl vyjet a který zastavila válka, nepřežilo žádné dítě. Není to pravda. Ruth Federmannová místo v Anglii skončila v tehdejší Palestině. Nyní tam má velkou rodinu a vlastní největší síť luxusních hotelů v zemi. Už našla další čtyři děti, jež tehdy rovněž seděly ve vlaku, a přestože jim štěstí 1. září nepřálo, nakonec přežily. Vlak zastavila válka, která ten den propukla. Její příběh - ( pro společnou četbu + otázky) UPRCHLICE, HOTELIÉRKA Ruth se narodila jako Steklmacherová v roce Zatímco její rodina doma nepřežila válku, ona založila svou rodinu v Izraeli. Nyní má dvě děti, sedm vnuků a čtyři pravnuky. Do Čech se poprvé vrátila v roce 1990, a jezdí už pravidelně. Její matka pocházela ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Sama vypráví: Vím jen, že jsme přišli na nádraží, ale ani jsme se nedostali dovnitř. Proti nám chodili rodiče s dětmi a všichni nám říkali: Ten vlak nejede. A tak se Ruth s maminkou otočily také a jely zpátky domů na pražské Vinohrady, do Blanické ulice 26. Maminku to 22

23 mrzelo, pro dceru to byla dobrá zpráva. Byla jsem ráda, že nikam nejedu, říká paní Ruth. Chtěla jsem totiž úplně jinam. Měla tehdy dvě možnosti, Anglii a Palestinu. Maminka byla pro tu první možnost, protože věděla, že dcera tam získá lepší vzdělání.ruth chtěla jet do Palestiny. Rozhodnutí, že Ruth musí odjet do ciziny padlo hned po Mnichovu. Měla jsem tetu v Tel Avivu a docela se mi tam chtělo. Byla jsem taky členkou jedné židovské sportovní organizace, ta mi trochu pomohla.tak jsem v dětském transportu odjela vlakem do Terstu. Pamatuji si, že nás bylo šestnáct. Celou cestu až do Itálie tam s námi jel gestapák. Pořád tam stál a nic neříkal,dva nebo tři dny, už nevím, jak dlouho jsme se tam trmáceli. Z Itálie pak pokračovali lodí Praha zůstala kdesi daleko. Ale zase ne tak daleko, protože Ruth stejně skoro jako každý tehdy věřila, že se dřív či později zase bez problémů vrátí. Že nebude tak zle si možná myslela i její matka. Zůstala doma i se starším synem, který byl od malička ochrnutý. Když dnes víme, co následovalo, je důvod až neuvěřitelný. Paní Steckmacherová věřila,že se jim nic nemůže stát,protože její zemřelý manžel byl za první války rakouským důstojníkem, a tak si naivně myslela,že nacisté, kteří mají tak rádi uniformy a stále se ohánějí vojenskými tradicemi, nechají rodinu z úcty k vojákovi na pokoji. Ruth dorazila do Tel Avivu 4. prosince A tam začal její nový život, který se protáhl už navždy.to samozřejmě tehdy nemohla vědět. Zpočátku to tam vypadalo dokonce všelijak. Byli jsme tam cizí, to víte,že se mi stýskalo Všechno se změnilo,když se seznámila s mladým mužem, který přijel do Palestiny v roce Byl to německý Žid, který bojoval za občanské války ve Španělsku, potom tam dřepěl roky v internačním táboře. Vzali se. Měli jsme dohromady jeden kufr. To bylo všechno, co jsme měli Ale on měl hlavu. Bratři Federmannové, Jekutiel a Sammo, si v roce 1947 koupili penzion s jedenadvaceti pokoji.nacházel se v Tel Avivu přímo u moře. Jmenoval se Kate Dan. Jméno pro budoucí řetězec, který jednou bude nejstarší a největší v Izraeli, bylo na světě. Pár let to samozřejmě trvalo. Po mnoha letech přivedly hotely paní Federmannovou znovu do Prahy.A na místa, která důvěrně znala.bylo to v roce Železná opona padla a Izrael přestal být pro Československo nepřátelským státem. Díky tomu se mohly stát dvě věci najednou. Přední hoteliéři se rozhodli, že svolají do Prahy kongres Mezinárodního hotelového svazu. A protože v jeho čele byl jako prezident Jekutiel Federmann, mohl přijet nejen on,ale i jeho manželka. Bylo to úžasné, šla jsem se podívat na ta místa. Prohlédla jsem si stavby, které projektoval otec. Byl totiž architekt a do své smrti v roce 1933 toho stihl opravdu dost, popisuje paní Ruth. Cesta do Prahy pro ni byla důležitá i z jiného důvodu. V té době se už zase začala zajímat o svou minulost. Než našla odvahu vracet se ke svým kořenům, uběhla celá desetiletí. Zpočátku totiž reagovala jako mnoho lidí, kteří vyvázli z holocaustu, zatímco jejich příbuzní v něm zahynuli. Zkusila se od minulosti odstřihnout, jako by žádná nebyla. Nechtěla jsem nic vědět. Zavřela jsem knoflíky jako u starého radia, říká teď. K minulosti se začala vracet před třiceti lety, když jí někdo přinesl rodokmen, aby ho zkusila doplnit. Už od začátku věděla moc dobře, jak to bylo s maminkou a bratrem. Mám od ní pohlednici z Terezína. Pak to ustalo. Po válce jsem si dopisovala s přítelkyní v 23

24 Praze, která mi řekla, že matka zahynula 19. října 1944 v Osvětimi, a bratr čtyři dni po ní. Protože rodinu už hledat nemohla, začala aspoň pátrat po dětech z posledního Wintonova vlaku, které už stejně jako ona nestačily kvůli válce odjet. Věděla, jak na to. Moje teta měla tehdy v Praze dva byty a jeden půjčovala lidem od Wintona, aby v něm mohly přespávat rodiny z venkova, které přivezly děti na cestu do Anglie. A tak přes bratrance získala seznam, na kterém bylo padesát jmen. Byla to jen část posledního vlaku. Našla čtyři. řešení Proč tento dětský vlak už z Prahy nemohl vyjet? Kolik v něm mělo jet dětí? - l.září 1939 vypukla 2.sv.válka - asi 25O dětí (tyto odpovědi jsou v prezentaci Síla příběhu ) 24

25 Pracovní list č.7: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) Průřezové téma: NIŽBOR Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - jsme Evropané Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova - rozvoj schopnosti poznání - etnický původ Materiál: pracovní listy, interaktiví tabule Smart Časový rámec: a) celodenní exkurze vždy pro daný ročník b) zpracování úkolů k tématu a prezentace 2 hodiny Klíčové kompetence: - k učení: vyhledává a třídí informace operuje s obecně známými termíny - k řešení problému: samostatně řeší problémy - komunikativní: rozumí různým typům záznamů - sociální a personální: respektuje a oceňuje naše tradice, historické a kulturní dědictví Mezioborové vztahy: Člověk a společnost Umění a kultura 25

26 Očekávané cíle a výstupy: Žák v rámci svých možností: - hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi - rozvíjí si orientaci v historii - posiluje úctu k národu, rozvíjí respekt ke kulturním či jiným odlišnostem Metodické pokyny: Žáci se v úvodu seznámí se zámkem v Nižboru a expozicí keltské kultury a) Obecné informace: Hrad Nižbor byl postaven v 2.polovině 13.století. Dal ho založit pravděpodobně Přemysl Otakar II. Původní název zněl MIESENBURG ( Hrad nad Mží). Hrad sloužil jako lovecké sídlo panovníků. V roce 1425 byl dobyt husitským vojskem. Na počátku 17.století byl přestavěn do renesanční podoby na zámek. V 18.století byl přestavěn na barokní zámek a v této podobě se dochoval dodnes. V období po 2.světové válce zámek velmi zpustl. V současné době je postupně opravován a nachází se zde unikátní keltská expozice. Keltský kmen Bójů obýval naše území přibližně 5 století od roku 500 př.n.l. Znali již hrnčířský kruh, vyráběli zbraně, razili mince. Byli zdatnými obchodníky i řemeslníky. Z jejich doby přežily do dneška i dva keltské svátky: jarní svátek vítání jara (Benine) pro nás Čarodějnice a podzimní svátek (Samain) pro nás Svátek všech svatých (Dušičky). Věřili v mnoho bohů a uctívali jako posvátné např. habr, dub i jmelí. b) Exkurze - je možno využít vlakové spojení s přestupem v Berouně. Při exkurzi žáci zapisují zjištěné údaje do tabulky v pracovním listu A c) Po návratu vyhodnocení pracovních listů a shrnutí formou opakovací křížovky pracovní list B + beseda 26

27 ŘEŠENÍ : 1) Při které řece se nachází Nižbor? Berounka 2) Jedná se o hrad či zámek? Vysvětli. Hrad přestavěný na zámek 3) Jaký byl jeho původní název? Miesenburg = Hrad nad Mží 4) Kdo stavbu založil? Přemysl Otakar II 5) Kdy Keltové přišli na naše území? Po roce 500 př.n.l. 6) Který keltský kmen to přesně byl? Bójové 7) Jaké svátky se z jejich doby dochovaly? Čarodějnice a Svátek všech svatých 8) Dochoval se do dnešní doby též nějaký zvyk? Jmelí pro štěstí 9) Jak se nazývala jejich hradiště? Oppida 10) Kněží byli nazýváni Druidové 11) Má označení Bójové přímý vztah se starobylým názvem Čech? Bójové Bojohemum - Bohemia S L O V A N É K E L T O V É Č A R O D Ě J N I C E M O H Y L A D R U I D O V É I N D O E V R O P A N É N I Ž B O R O P P I D A P O P E L N I C E G E R M Á N I 27

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více