Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Jince.

2 ÚVOD Nově vzniklé materiály vytvořené v grantovém projektu OPVK jsou zaměřeny na realizaci všech průřezových témat ve výuce. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, dále na využití poznatků o vlasti a světě ve srovnání a posuzování s regionálními zvláštnostmi. Součástí pracovních listů a metodických příruček jsou i vytvořené aktivity na interaktivní tabuli, které přímo navazují na jednotlivé pracovní listy.

3 Seznam pracovních listů a metodických pokynů rozdělených podle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 1. Vodník ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 4 2. Vyjmenovaná slova ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 6 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 3. Den lidských práv OV Mgr.O.Pospíšilová 8 4. Den lidských práv D, OV Mgr.B.Vyskočilová Den Evropské unie OV Mgr.O.Pospíšilová Památka obětí holocaustu D Mgr.B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel OV Mgr.O.Pospíšilová 25 Environmentální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 8. Hydrosféra Z Mgr.J.Pilíková Měření průměrné denní teploty Z Mgr.J.Pilíková Atmosféra Z Mgr.J.Pilíková Podmínky života na Zemi Z Mgr.J.Pilíková Globální oteplování F Ing.J.Lysá Alternativní zdroje energie energie vody F Ing.J.Lysá 40 Mediální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 14. Co všechno je třeba k natočení filmu Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková Grafický design Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková 46

4 Pracovní list č. 1: VODNÍK balada Karla Jaromíra Erbena melodram Zdeňka Fibicha filmové zpracování Český jazyk a literatura Anotace: - výkladová prezentace osahuje stručnou definici literárního žánru a hudebního díla - poslech hudebního díla - pracovní list - zhlédnutí videa (DVD) - uvědomění si vztahu k regionu (vodník vyrobený místním řezbářem) Očekávaný výstup: - uceleně reprodukuje přečtený text - popisuje strukturu a jazyk literárního díla - charakterizuje vlastnosti postav a vztahy mezi nimi - chápe význam hudby k vystižení nálady a umocnění obsahu literárního díla Klíčová slova: K. J. Erben, balada, Kytice, lyrika, epika, rým, Z. Fibich, melodram, zvukomalba, filmové zpracování Druh učebního materiálu: - pracovní list - prezentace Mezipředmětové vztahy: HV, RV Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova osobnostní a sociální rozvoj o cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění o řešení problémů o sebepoznání, poznání ve skupině o vztahy k druhým lidem o mezilidské vztahy podpora, pomoc o komunikace ve skupině o kooperace seberegulace, hodnoty, postoje, etika 4

5 Klíčové kompetence: k učení: vyhledává informace k řešení problémů: samostatně řeší problém komunikativní: vyjadřuje své myšlenky, pocity sociální a personální: spolupracuje ve skupině pracovní: využívá své znalosti a zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj Metody práce: skupinová kolektivní Organizace: 1. výklad učitele 2. četba, reprodukce text, stručný rozbor básně 3. poslech melodramu 4. zhlédnutí filmového zpracování 5. pracovní list Dodatek: V následující hodině HV se žáci mohou pokusit o improvizaci k recitaci. Pomocí tónů,tempa a dynamiky (Orffovy nástroje, klavír,flétna), vyjádřit obsah a náladu mluveného slova, recitované básně. Karel Jaromír Erben Český básník 19. století, sběratel lidové slovesnosti, překladatel. Balada Původně milostná taneční píseň, dnes lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem. Hrdina podléhá v nerovném boji nadpřirozeným silám. J. K. Erben napsal sbírku Kytice (obsahuje 13 balad). Řeší v nich otázku lidského provinění a spravedlivé odplaty. Postihuje základní lidské vztahy nejčastěji mezi matkou a dcerou, volbu mezi matkou a dítětem, neuposlechnutí matčiny prosby. Zdeněk Fibich Český hudební skladatel 2. pol. 19. století melodram hudbou doprovázený přednes básně nebo činohry, vznikl v 2. pol. 19. století 5

6 Pracovní list č. 2: VYJMENOVANÁ SLOVA Časové rozpětí: 2 vyučovací hodiny Anotace: pracovní list Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, jazyk lexikální a morfologický Klíčová slova: vyjmenovaná slova Druh učebního materiálu: pracovní list Mezipředmětové vztahy: HV, Vv Průřezová témata: osobnostní rozvoj sociální rozvoj cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů moje vztahy k druhým, k učení cvičení sebeovládání, organizace času cvičení pro rozvoj kreativity (báseň, píseň, příběh) - vzájemné se poznávání ve skupině - pomoc a podpora - dialogy - rozvoj individuální dovednosti pro kooperaci, situace nesouhlasu morální rozvoj - řešení problému a rozhodování - spolehlivost, respektování 6

7 Klíčové kompetence: k učení využívá získané informace, vyvozuje závěry k řešení problémů samostatně řeší problémy, hledá konečné řešení komunikativní naslouchá druhému, obhajuje svůj názor, rozumí různým typům textů a tvořivě je využívá ke svému rozvoji sociální a personální spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňuje dobré mezilidské vztahy občanské respektuje druhé pracovní využívá získané znalosti a zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj Metody práce: skupinová, individuální Organizace: 1. pokyny učitele, zadání práce 2. pracovní list 3. hodnocení 7

8 Pracovní list č.3: DEN LIDSKÝCH PRÁV (10. prosinec) Průřezové téma: Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola - občan, obč. společnost, stát - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování Časový rámec: 2 vyučovací hodiny Obsah: pochopení vývoje demokracie, shrnutí příkladů vlád ve starověkých státech, vytyčení principů demokracie Materiál: pracovní listy 2 křížovky, úkoly Interaktivní tabule prezentace Klíčové kompetence: 1) Kompetence k učení vyhledávání, třídí informace, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí 2) Kompetence k řešení problémů vyhledává informace, nachází shodné, podobné a rozdílné znaky, využívá svých vědomostí, kriticky myslí 3) Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy Mezioborové vztahy: člověk a společnost Pomůcky: pracovní listy - Malý encyklopedický slovník A Ž - interaktivní tabule, internet 8

9 Metodické pokyny: 10. prosince Den lidských práv Se vznikem prvních starověkých států (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Řecko, Řím) vzniká vládnoucí vrstva obyvatel a v různých dobách a různých státech se její úloha mění. Mění se i typy jednotlivých států. Příklad ze starověku: Starověký Egypt otrokářský stát v čele s faraonem jako ztělesněním boha Antických Řím republika v čele s císařem, na rozhodování se podílel senát, úloha tribuna lidu (právo veta) jako zástupce plebejců. Žáci provedou konfrontaci obou typů vlád, hodnotí systém. a) Podle IAT 1 a slovníku doplní jednotlivé termíny: TYRANIDA = v Řecku vláda jednoho panovníka, později krutovláda DEMOKRACIE = účast všech členů společnosti na správě a řízení OLIGARCHIE = vláda nejbohatších občanů b) IAT 2 : křížovka, vychází z dějepisného učiva PRACOVNÍ LIST A D R U I D O V É E G Y P T P Y R A M I D A D E S P O C I E K L Í N O V É CH R Á M K O P A T U C E T N I N I V E H I E R O G L Y F Y Následně diskuse nad úkoly z pracovního listu : MANTINELY demokracie = zákony Nejvyšší zákon = Ústava republiky 9

10 c) IAT 3 : doplnit co je diskriminace a uvést příklady rasismu diskriminace v zaměstnání, šikana d) IAT 4 : křížovka PRACOVNÍ LIST B A D A M Ž I D É R A S I S M U S Z Á K O N D E S A T E R O B I B L E R O M O V É Z I K K U R A D N O E A R CH A V Á N O C E E V A Úkoly : vyhledat, co je DISKRIMINACE, diskuse nad jednotlivými příklady. Příklady ŠIKANY jako jedné z forem diskriminace OBRANA PROTI ŠIKANĚ : - nesmíme šikanu tolerovat - každé podezření ze šikany je třeba důkladně prošetřit, nepřehlížet problémy - neposuzujeme ostatní jen podle vzhledu, vnímáme i vlastnosti a činy - uznáváme ostatní bez ohledu na zdravotní stav, náboženství, kulturu či barvu pleti. e) Beseda nad obrázky ŠIKANY - vyvodit řešení, předcházení šikaně f) Závěr shrnout principy demokracie, vyzdvihnout důležitost dodržování zákonů a netolerování diskriminace, šikany a všeho násilí 10

11 Pracovní list č.4: LIDSKÁ PRÁVA Mezipředmětové vztahy: D,OV,ČJ,Z,Inf Dominantní průřezová témata: Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - formy participace občanů v politickém životě - jsme Evropané Organizace : 1.celek Úvod, manuál - seznámení s Úmluvou práv dítěte, jednotlivé články s určitou preferencí (dle rozhodnutí učitele a situace) IAT 6-1 lidská práva, práva dětí, str.1, str.2,3,4 + Příloha - vzdělání str.4 - slovo empatie PL nakresli 2.celek IAT 6-1 str.5,6,7 - povinnosti a práva, příklady- clona diskuse,doplnění, str.8 - umím pomáhat, PL Všem dětem, IAT 6-1, str.9, 10 IAT vláček PL články Úmluvy Závěrečná diskuze a zhodnocení Všechny přílohy jsou součástí CD. Klíčové kompetence K učení - poznává smysl a cíl učení, vyhledává a třídí informace, snaží se dávat věci do souvislostí, operuje s obecně používanými termíny Komunikativní- formuluje a vyjadřuje své názory, spolupracuje a respektuje práci druhých, zapojuje se úspěšně do diskuze Občanské - je si vědom svých práv i povinností, dodržuje společenské normy, chápe základní principy, na kterých stojí zákony, promýšlí souvislosti mezi právem, povinností a zákonem 11

12 Pracovní - volí vhodné verbální prostředky, organizuje si práci, projevuje se samostatně, využívá možnosti výběru, vyhledává ve slovníku i na internetu Sociální a personální - učí se solidaritě a empatii, vytváří si představu o sobě samém, respektuje různá hlediska K řešení problémů - vyhledává vhodná řešení k zadání 12

13 Pracovní list ÚMLUVA - řešení 1. Kdo se rozumí dítětem podle této Úmluvy? Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, který se na dítě v konkrétní zemi vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 2. Kdo dohlíží na její dodržování? Plnění Úmluvy o právech dítěte v rámci České republiky sleduje Rada vlády České republiky pro lidská práva, která je poradním orgánem Vlády České republiky Ve světě- plnění Úmluvy o právech dítěte sleduje Výbor pro práva dítěte. Je složen z 10 expertů (volených na 4 roky). Výbor identifikuje nebezpečí ohrožující děti ve světě a hledá praktická řešení konkrétních problémů. 3. Co se říká v předmluvě - preambuli dokumentu? - dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc - uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv - každému příslušejí stanovená práva, a to bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, původu atd. - dítě má vyrůstat v rodinném prostředí - děti žijící ve výjimečně obtížných podmínkách vyžadují zvláštní pozornost, - rodina nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu 4. Co se říká v článku 7 Úmluvy? každé dítě je registrováno ihned po narození má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost pokud to je možné, má právo znát své rodiče a právo na jejich péči 5. Jak se zde mluví o osvojování dětí? Státy povolují systém osvojení, ale zakazují a potírají obchod s dětmi zabezpečí, aby se v první řadě bral do úvahy zájem dítěte, a zabezpečí, aby se osvojení dítěte povolovalo jen k tomu kompetentními orgány uznává se, že osvojení v cizí zemi lze považovat za náhradní způsob péče o dítě, pokud o dítě nemůže být pečováno jiným vhodným způsobem v zemi jeho původu 13

14 dítě osvojené v jiné zemi má mít stejné záruky a práva, která by platila v případě osvojení ve vlastní zemi - toto řeší článek Co řeší článek 23 Úmluvy? - řeší děti s nějakým handicapem 1. duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti 2. právo postiženého dítěte na zvláštní péči, v závislosti na rozsahu existujících zdrojů 3. osobám, které se o ně starají je poskytována požadovaná pomoc odpovídající stavu dítěte a situaci rodičů nebo jiných osob, které o dítě pečují. 4. uznávají zvláštní potřeby postiženého dítěte - podle možností bezplatně Pomoc s ohledem na finanční zdroje rodičů nebo jiných osob, které se o dítě starají, je určena k zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke vzdělání, profesionální přípravě, zdravotní péči, rehabilitační péči, přípravě pro zaměstnání a odpočinku, a to způsobem vedoucím k dosažení co největšího zapojení dítěte do společnosti, včetně jeho kulturního a duchovního rozvoje. 7. V kterém článku je probíráno právo na vzdělání? - vzdělání řeší článek 28 Úmluvy,( viz i další příloha), - naše situace a svět - právo dítěte na vzdělání s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností 8.Kdy byla Úmluva přijata, kdy byla podepsána Českou republikou, kolik má celý dokument článků a co znamená výraz nadzákonná norma? - byla přijata v New Yorku dne 2O. listopadu 1989, ale potřeba zabezpečit dítěti zvláštní péči byla zakotvena již v Ženevské deklaraci práv dítěte z roku naše republika dokument podepsala 3O. září celá úmluva obsahuje celkem 54 článků - nadzákonná žádný náš zákon jí nesmí odporovat 14

15 Pracovní list č.5: DEN EVROPSKÉ UNIE (9. květen) Průřezové téma: Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Časový rámec: a) skupinová práce na základě domácí přípravy 2 hodiny b) prezentace prací na výstavních panelech beseda nad významem a fungování EU 2 hodiny Charakteristika: skupinová práce, soutěživost, získávání informací o EU Klíčové kompetence: - k učení - sociální a personální Mezioborové vztahy: Člověk a společnost Umění a kultura Základní informace o Evropské unii 9.5. DEN EU : oznámil Robert Schuman, francouzský ministr zahraničí, vytvoření 1.společenství Evropské společenství uhlí a oceli Evropská unie má 27 členských států: r.1951 Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko r.1973 Dánsko, Irsko, Velká Británie r.1981 Řecko 15

16 r.1986 Portugalsko, Španělsko, r.1995 Rakousko, Finsko, Švédsko r.2004 Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko r.2007 Bulharsko, Rumunsko Vlajka 12 žlutých hvězd na modrém podkladu 12 je symbolem dokonalosti: 12 hodin, 12 měsíců, 12 apoštolů 12 znamení zvěrokruhu Hymna Ludwig van Beethoven (německý hudební skladatel přelomu 18. a 19. století) Óda na radost melodie pochází ze 4.části Deváté symfonie d moll pro sólisty, sbor a orchestr. Složena byla v roce Bylo to zhudebnění Schillerovy básně Óda na radost z roku 1785, vyjadřuje vizi o sbratření lidstva celého světa. Motto EU Jednotná v rozmanitosti 3 základní pilíře EU: 1) Hospodářská spolupráce 2) Společná zahraniční a bezpečnostní politika 3) Oblast Justice a vnitřní správy (Europol, Kancelář evropské unie) Evropské právo v rámci EU má přednost před národním právem Jazyk EU v úřadech se nejvíce používá angličtina a francouzština. Veškerá legislativa a významné dokumenty EU jsou překládány do všech národních jazyků členských států. Diskutující hovoří svým mateřským jazykem, k dispozici jsou tlumočníci. 16

17 Vlastní tématický blok: Blok obsahuje 2 části pro každý ročník 2.stupně zvlášť 1.část Skupinová práce na základě domácí přípravy nebo jako téma VV. Jednotlivé skupiny vyhledají zadané informace o členských zemích EU. Skupiny budou svou práci prezentovat formou soutěžních plakátů společně s ostatními třídami. Výsledkem bude představení všech 27 států členských států EU a získání základních informací o nich. Žáci zjišťují : rozlohu počet obyvatel rok vstupu do EU vlajku Na čtvrtku vypíší zjištěné údaje pod názvem státu, zakreslí mapku jeho území, vyznačí hlavní město, nejdůležitější řeky a zakreslí některé typické stavby, výrobky, výpěstky, které dotyčný stát charakterizují. Státy pro 6. ročník: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie 2.část Pomůcky učebnice OV, zeměpisný atlas, mapa Evropy, PL č.5 Využití učiva OV má vlast: státní symboly, hymna ČR, vlajka Návaznost hymna, vlajka, motto EU, počet členských států EU, vlajky sousedních států.. 17

18 ŘEŠENÍ: M A D R I D P R A V D U S T A N D A R T A S V A T O V Á C L A V S K Á P Ř Á T E L S T V Í E U R O P R E Z I D E N T CH O D S K O V L T A V A Ú S T A V A K O R U N A P O L Á C I Tajenka: smlouva, která se stala základem EU a byla podepsána

19 Pracovní list č.6: Památka obětem holocaustu Časový rámec : 2 x 2 vyučovací hodiny Klíčová slova : zdroje informací, pamětník, holocaust, N. Winton, Winton train,inspirace dobrem, lidskost a nelidskost,síla lidskosti Mezipředmětové vztahy: D, Ov,Čj, Inf,Aj Dominantní průřezová témata : Výchova demokratického občana - občan a občanská společnost - lidská solidarita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - soužití v rámci Evropy Klíčové kompetence: K učení pracuje s textem,čte s porozuměním,vyhledává informace a uvádí je do souvislostí K řešení problémů -vyvozuje závěry, nachází společné znaky, společně hledá řešení Komunikativní - pracuje s různými typy textů a zdrojů Sociální a personální - spolupracuje a střídá role Občanské - citlivě vnímá vztahy mezi lidmi Pracovní - má smysl pro povinnost a dokončení zadané práce Metody práce : Skupinová i frontální, prezentace Organizace a materiál : PC pracovna, internet, přílohy 6-1,2,3 PO, fotografie N.Winton, PL- 6-1,2,3 PO, IA tabule a prezentace IAT 6 1,2,3PO (zkratka PO = Památka obětí) 1.celek Pokyny učitele,úvod IAT 6-1 PO inspirace dobrem, str.1,2 úvod, zdroje PL 6-1PO, IAT 6-1PO, str.3, 4 N.Winton Příloha 6 1PO učitel 19

20 PL 6-2PO křížovka - motto IAT 6-2PO N.Winton, zásady,foto Příloha 6-2PO učitel 2.celek IAT 6-3PO síla příběhu, pouze str. 1-6 PL 6-3PO + příběh čtení IAT 6-3PO znovu a celé a vyplňování PL Závěr Příloha 6-3PO učitel Shrnutí a zhodnocení, fotografie sousoší z Prahy Hl.nádraží Všechny přílohy jsou součástí CD. PL 6-1 Památka obětem holocaustu - řešení train - vlak Winton Train Prague London Winton Train, česky Wintonův vlak, byl speciální historický vlak vypravený 1. září 2009 z pražského Hlavního nádraží, který dojel 4. září 2009 na nádraží Liverpool Street Station v Londýně. Jízda byla připomínkou 7O. výročí činu sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 odvezl z protektorátu Čechy a Morava do Londýna 669 převážně židovských dětí, aby je tak uchránil před nacistickým režimem. Poslední, nejpočetnější a nacisty nepovolený transport měl vyjet právě 1. září Trasa Winton Trainu kopírovala 1 2OO km dlouhou trasu z roku Vlak na své cestě projel např. Beroun, Plzeň, Domažlice, německá města Norimberk a Kolín nad Rýnem, nizozemská Arnhem a Hoek van Holland či anglický Harvich. Vlak byl tažen dvěma československými lokomotivami, za které byly připojeny historické osobní vozy a Masarykův salonní vůz. V Praze byl před odjezdem odhalen pomník Wintonova činu- sousoší sochařky Flor Kentové. Ve vlaku jeli kromě 22 za války zachráněných dětí, i studenti a novináři. 20

21 Pořízena byla řada dokumentů. V Londýně na nádraží přivítal vlak osobně již stoletý sir Nicholas Winton. OSOBA - Nicholas Winton Britský bankovní úředník N.W. si před 7O lety (r. 1939) ještě jako mladý 30-letý muž velmi dobře uvědomil sílu vzrůstajícího nebezpečí nastupujícího fašismu a nacismu a místo své dovolené, kterou chtěl strávit ve Švýcarsku, odjel do Prahy. Zde začal okamžitě organizovat záchranné mise především židovských dětí, jimž hrozila smrt ve vyhlazovacích táborech. Od března do září 1939 se mu takto podařilo z Prahy do Londýna odvézt vlakem a zachránit 669 dětí.ty pak našly v největší části azyl v rodinách britských občanů.poslední naplánovaný vlak měl odjet , bohužel tento vlak už s dětmi do bezpečí nevyjel, protože vypukla 2. světová válka. Rodiny zachráněných dětí se do dnešních dnů rozrostly na více než potomků. Jelikož svůj čin N.W. rozhodně nepokládal za nějak významný, v následujících padesáti letech o něm nikomu neřekl.jeho žena Greta po letech náhodou při vyklízení půda našla dokumenty, které se týkaly právě těchto dětských vlakových přeprav. Spojila se s historičkou Elisabeth Maxwell, která potom zorganizovala velmi emotivní setkání pana Wintona a zachráněných dětí přímo v televizním pořadu BBC, Od okamžiku, kdy se příběh N. Wintona dostal na veřejnost, začal přitahovat pozornost stále většího počtu lidí. N.W. se mimo jiné ve Velké Británii angažoval v péči o staré lidi a byl za tyto činy britskou královnou povýšen do šlechtického stavu. U nás v roce 1998 obdržel z rukou prezidenta republiky pana Václava Havla Řád T.G.Masaryka. 21

22 PL 6-2 Památka obětem holocaustu - řešení Křížovka - Winton train - motto I K S 1.název písmene N E T 2.počítačová síť S T A R T 3.začátek závodu P R Á V O 4.nárok na něco I M P O R T 5.dovoz R E P A R Á T 6.opravná zkouška A D V O K Á T 7.právník C I D L I N A 8.česká řeka E K V Á D O R 9.jihoamer. stát D Ě L I T E L 10.dělenec a O K O L Í K 11.druh květenství B R A T R 12.sourozenec R E A D 13.angl. číst E M I L 14.chlapecké jméno M Í R 15.stav bez války PL 6-3 Památka obětem holocaustu - řešení Kniha WINTON TRAIN Vyprávění o osudech Ruth Federmannové je jednou z kapitol knihy Winton Train po 70 letech znovu do Londýna, kterou napsali Magdalena Wagnerová a Milan Vodička.Popisují v ní životy Wintonových dětí a Nicholase Wintona, ale také rozsáhlý projekt, v jehož rámci si někteří mohli v roce 2009 na podzim zopakovat cestu historickým vlakem do Londýna. Kniha vyjde též v angličtině, české vydání 28.ledna 2010 pokřtil premiér Jan Fischer. Dosud se mělo za to, že z posledního Wintonova vlaku, který měl vyjet a který zastavila válka, nepřežilo žádné dítě. Není to pravda. Ruth Federmannová místo v Anglii skončila v tehdejší Palestině. Nyní tam má velkou rodinu a vlastní největší síť luxusních hotelů v zemi. Už našla další čtyři děti, jež tehdy rovněž seděly ve vlaku, a přestože jim štěstí 1. září nepřálo, nakonec přežily. Vlak zastavila válka, která ten den propukla. Její příběh - ( pro společnou četbu + otázky) UPRCHLICE, HOTELIÉRKA Ruth se narodila jako Steklmacherová v roce Zatímco její rodina doma nepřežila válku, ona založila svou rodinu v Izraeli. Nyní má dvě děti, sedm vnuků a čtyři pravnuky. Do Čech se poprvé vrátila v roce 1990, a jezdí už pravidelně. Její matka pocházela ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Sama vypráví: Vím jen, že jsme přišli na nádraží, ale ani jsme se nedostali dovnitř. Proti nám chodili rodiče s dětmi a všichni nám říkali: Ten vlak nejede. A tak se Ruth s maminkou otočily také a jely zpátky domů na pražské Vinohrady, do Blanické ulice 26. Maminku to 22

23 mrzelo, pro dceru to byla dobrá zpráva. Byla jsem ráda, že nikam nejedu, říká paní Ruth. Chtěla jsem totiž úplně jinam. Měla tehdy dvě možnosti, Anglii a Palestinu. Maminka byla pro tu první možnost, protože věděla, že dcera tam získá lepší vzdělání.ruth chtěla jet do Palestiny. Rozhodnutí, že Ruth musí odjet do ciziny padlo hned po Mnichovu. Měla jsem tetu v Tel Avivu a docela se mi tam chtělo. Byla jsem taky členkou jedné židovské sportovní organizace, ta mi trochu pomohla.tak jsem v dětském transportu odjela vlakem do Terstu. Pamatuji si, že nás bylo šestnáct. Celou cestu až do Itálie tam s námi jel gestapák. Pořád tam stál a nic neříkal,dva nebo tři dny, už nevím, jak dlouho jsme se tam trmáceli. Z Itálie pak pokračovali lodí Praha zůstala kdesi daleko. Ale zase ne tak daleko, protože Ruth stejně skoro jako každý tehdy věřila, že se dřív či později zase bez problémů vrátí. Že nebude tak zle si možná myslela i její matka. Zůstala doma i se starším synem, který byl od malička ochrnutý. Když dnes víme, co následovalo, je důvod až neuvěřitelný. Paní Steckmacherová věřila,že se jim nic nemůže stát,protože její zemřelý manžel byl za první války rakouským důstojníkem, a tak si naivně myslela,že nacisté, kteří mají tak rádi uniformy a stále se ohánějí vojenskými tradicemi, nechají rodinu z úcty k vojákovi na pokoji. Ruth dorazila do Tel Avivu 4. prosince A tam začal její nový život, který se protáhl už navždy.to samozřejmě tehdy nemohla vědět. Zpočátku to tam vypadalo dokonce všelijak. Byli jsme tam cizí, to víte,že se mi stýskalo Všechno se změnilo,když se seznámila s mladým mužem, který přijel do Palestiny v roce Byl to německý Žid, který bojoval za občanské války ve Španělsku, potom tam dřepěl roky v internačním táboře. Vzali se. Měli jsme dohromady jeden kufr. To bylo všechno, co jsme měli Ale on měl hlavu. Bratři Federmannové, Jekutiel a Sammo, si v roce 1947 koupili penzion s jedenadvaceti pokoji.nacházel se v Tel Avivu přímo u moře. Jmenoval se Kate Dan. Jméno pro budoucí řetězec, který jednou bude nejstarší a největší v Izraeli, bylo na světě. Pár let to samozřejmě trvalo. Po mnoha letech přivedly hotely paní Federmannovou znovu do Prahy.A na místa, která důvěrně znala.bylo to v roce Železná opona padla a Izrael přestal být pro Československo nepřátelským státem. Díky tomu se mohly stát dvě věci najednou. Přední hoteliéři se rozhodli, že svolají do Prahy kongres Mezinárodního hotelového svazu. A protože v jeho čele byl jako prezident Jekutiel Federmann, mohl přijet nejen on,ale i jeho manželka. Bylo to úžasné, šla jsem se podívat na ta místa. Prohlédla jsem si stavby, které projektoval otec. Byl totiž architekt a do své smrti v roce 1933 toho stihl opravdu dost, popisuje paní Ruth. Cesta do Prahy pro ni byla důležitá i z jiného důvodu. V té době se už zase začala zajímat o svou minulost. Než našla odvahu vracet se ke svým kořenům, uběhla celá desetiletí. Zpočátku totiž reagovala jako mnoho lidí, kteří vyvázli z holocaustu, zatímco jejich příbuzní v něm zahynuli. Zkusila se od minulosti odstřihnout, jako by žádná nebyla. Nechtěla jsem nic vědět. Zavřela jsem knoflíky jako u starého radia, říká teď. K minulosti se začala vracet před třiceti lety, když jí někdo přinesl rodokmen, aby ho zkusila doplnit. Už od začátku věděla moc dobře, jak to bylo s maminkou a bratrem. Mám od ní pohlednici z Terezína. Pak to ustalo. Po válce jsem si dopisovala s přítelkyní v 23

24 Praze, která mi řekla, že matka zahynula 19. října 1944 v Osvětimi, a bratr čtyři dni po ní. Protože rodinu už hledat nemohla, začala aspoň pátrat po dětech z posledního Wintonova vlaku, které už stejně jako ona nestačily kvůli válce odjet. Věděla, jak na to. Moje teta měla tehdy v Praze dva byty a jeden půjčovala lidem od Wintona, aby v něm mohly přespávat rodiny z venkova, které přivezly děti na cestu do Anglie. A tak přes bratrance získala seznam, na kterém bylo padesát jmen. Byla to jen část posledního vlaku. Našla čtyři. řešení Proč tento dětský vlak už z Prahy nemohl vyjet? Kolik v něm mělo jet dětí? - l.září 1939 vypukla 2.sv.válka - asi 25O dětí (tyto odpovědi jsou v prezentaci Síla příběhu ) 24

25 Pracovní list č.7: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) Průřezové téma: NIŽBOR Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - jsme Evropané Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova - rozvoj schopnosti poznání - etnický původ Materiál: pracovní listy, interaktiví tabule Smart Časový rámec: a) celodenní exkurze vždy pro daný ročník b) zpracování úkolů k tématu a prezentace 2 hodiny Klíčové kompetence: - k učení: vyhledává a třídí informace operuje s obecně známými termíny - k řešení problému: samostatně řeší problémy - komunikativní: rozumí různým typům záznamů - sociální a personální: respektuje a oceňuje naše tradice, historické a kulturní dědictví Mezioborové vztahy: Člověk a společnost Umění a kultura 25

26 Očekávané cíle a výstupy: Žák v rámci svých možností: - hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi - rozvíjí si orientaci v historii - posiluje úctu k národu, rozvíjí respekt ke kulturním či jiným odlišnostem Metodické pokyny: Žáci se v úvodu seznámí se zámkem v Nižboru a expozicí keltské kultury a) Obecné informace: Hrad Nižbor byl postaven v 2.polovině 13.století. Dal ho založit pravděpodobně Přemysl Otakar II. Původní název zněl MIESENBURG ( Hrad nad Mží). Hrad sloužil jako lovecké sídlo panovníků. V roce 1425 byl dobyt husitským vojskem. Na počátku 17.století byl přestavěn do renesanční podoby na zámek. V 18.století byl přestavěn na barokní zámek a v této podobě se dochoval dodnes. V období po 2.světové válce zámek velmi zpustl. V současné době je postupně opravován a nachází se zde unikátní keltská expozice. Keltský kmen Bójů obýval naše území přibližně 5 století od roku 500 př.n.l. Znali již hrnčířský kruh, vyráběli zbraně, razili mince. Byli zdatnými obchodníky i řemeslníky. Z jejich doby přežily do dneška i dva keltské svátky: jarní svátek vítání jara (Benine) pro nás Čarodějnice a podzimní svátek (Samain) pro nás Svátek všech svatých (Dušičky). Věřili v mnoho bohů a uctívali jako posvátné např. habr, dub i jmelí. b) Exkurze - je možno využít vlakové spojení s přestupem v Berouně. Při exkurzi žáci zapisují zjištěné údaje do tabulky v pracovním listu A c) Po návratu vyhodnocení pracovních listů a shrnutí formou opakovací křížovky pracovní list B + beseda 26

27 ŘEŠENÍ : 1) Při které řece se nachází Nižbor? Berounka 2) Jedná se o hrad či zámek? Vysvětli. Hrad přestavěný na zámek 3) Jaký byl jeho původní název? Miesenburg = Hrad nad Mží 4) Kdo stavbu založil? Přemysl Otakar II 5) Kdy Keltové přišli na naše území? Po roce 500 př.n.l. 6) Který keltský kmen to přesně byl? Bójové 7) Jaké svátky se z jejich doby dochovaly? Čarodějnice a Svátek všech svatých 8) Dochoval se do dnešní doby též nějaký zvyk? Jmelí pro štěstí 9) Jak se nazývala jejich hradiště? Oppida 10) Kněží byli nazýváni Druidové 11) Má označení Bójové přímý vztah se starobylým názvem Čech? Bójové Bojohemum - Bohemia S L O V A N É K E L T O V É Č A R O D Ě J N I C E M O H Y L A D R U I D O V É I N D O E V R O P A N É N I Ž B O R O P P I D A P O P E L N I C E G E R M Á N I 27

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více