Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník"

Transkript

1 Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Jince.

2 ÚVOD Nově vzniklé materiály vytvořené v grantovém projektu OPVK jsou zaměřeny na realizaci všech průřezových témat ve výuce. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, dále na využití poznatků o vlasti a světě ve srovnání a posuzování s regionálními zvláštnostmi. Součástí pracovních listů a metodických příruček jsou i vytvořené aktivity na interaktivní tabuli, které přímo navazují na jednotlivé pracovní listy.

3 Seznam pracovních listů a metodických pokynů rozdělených podle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 1. Vodník ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 4 2. Vyjmenovaná slova ČJ PaedDr.J.Šmejkalová 6 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 3. Den lidských práv OV Mgr.O.Pospíšilová 8 4. Den lidských práv D, OV Mgr.B.Vyskočilová Den Evropské unie OV Mgr.O.Pospíšilová Památka obětí holocaustu D Mgr.B.Vyskočilová Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel OV Mgr.O.Pospíšilová 25 Environmentální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 8. Hydrosféra Z Mgr.J.Pilíková Měření průměrné denní teploty Z Mgr.J.Pilíková Atmosféra Z Mgr.J.Pilíková Podmínky života na Zemi Z Mgr.J.Pilíková Globální oteplování F Ing.J.Lysá Alternativní zdroje energie energie vody F Ing.J.Lysá 40 Mediální výchova název pracovního listu předmět jméno autora str. 14. Co všechno je třeba k natočení filmu Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková Grafický design Inf, OV, RV Mgr.M.Obluková 46

4 Pracovní list č. 1: VODNÍK balada Karla Jaromíra Erbena melodram Zdeňka Fibicha filmové zpracování Český jazyk a literatura Anotace: - výkladová prezentace osahuje stručnou definici literárního žánru a hudebního díla - poslech hudebního díla - pracovní list - zhlédnutí videa (DVD) - uvědomění si vztahu k regionu (vodník vyrobený místním řezbářem) Očekávaný výstup: - uceleně reprodukuje přečtený text - popisuje strukturu a jazyk literárního díla - charakterizuje vlastnosti postav a vztahy mezi nimi - chápe význam hudby k vystižení nálady a umocnění obsahu literárního díla Klíčová slova: K. J. Erben, balada, Kytice, lyrika, epika, rým, Z. Fibich, melodram, zvukomalba, filmové zpracování Druh učebního materiálu: - pracovní list - prezentace Mezipředmětové vztahy: HV, RV Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova osobnostní a sociální rozvoj o cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění o řešení problémů o sebepoznání, poznání ve skupině o vztahy k druhým lidem o mezilidské vztahy podpora, pomoc o komunikace ve skupině o kooperace seberegulace, hodnoty, postoje, etika 4

5 Klíčové kompetence: k učení: vyhledává informace k řešení problémů: samostatně řeší problém komunikativní: vyjadřuje své myšlenky, pocity sociální a personální: spolupracuje ve skupině pracovní: využívá své znalosti a zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj Metody práce: skupinová kolektivní Organizace: 1. výklad učitele 2. četba, reprodukce text, stručný rozbor básně 3. poslech melodramu 4. zhlédnutí filmového zpracování 5. pracovní list Dodatek: V následující hodině HV se žáci mohou pokusit o improvizaci k recitaci. Pomocí tónů,tempa a dynamiky (Orffovy nástroje, klavír,flétna), vyjádřit obsah a náladu mluveného slova, recitované básně. Karel Jaromír Erben Český básník 19. století, sběratel lidové slovesnosti, překladatel. Balada Původně milostná taneční píseň, dnes lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem. Hrdina podléhá v nerovném boji nadpřirozeným silám. J. K. Erben napsal sbírku Kytice (obsahuje 13 balad). Řeší v nich otázku lidského provinění a spravedlivé odplaty. Postihuje základní lidské vztahy nejčastěji mezi matkou a dcerou, volbu mezi matkou a dítětem, neuposlechnutí matčiny prosby. Zdeněk Fibich Český hudební skladatel 2. pol. 19. století melodram hudbou doprovázený přednes básně nebo činohry, vznikl v 2. pol. 19. století 5

6 Pracovní list č. 2: VYJMENOVANÁ SLOVA Časové rozpětí: 2 vyučovací hodiny Anotace: pracovní list Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, jazyk lexikální a morfologický Klíčová slova: vyjmenovaná slova Druh učebního materiálu: pracovní list Mezipředmětové vztahy: HV, Vv Průřezová témata: osobnostní rozvoj sociální rozvoj cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů moje vztahy k druhým, k učení cvičení sebeovládání, organizace času cvičení pro rozvoj kreativity (báseň, píseň, příběh) - vzájemné se poznávání ve skupině - pomoc a podpora - dialogy - rozvoj individuální dovednosti pro kooperaci, situace nesouhlasu morální rozvoj - řešení problému a rozhodování - spolehlivost, respektování 6

7 Klíčové kompetence: k učení využívá získané informace, vyvozuje závěry k řešení problémů samostatně řeší problémy, hledá konečné řešení komunikativní naslouchá druhému, obhajuje svůj názor, rozumí různým typům textů a tvořivě je využívá ke svému rozvoji sociální a personální spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňuje dobré mezilidské vztahy občanské respektuje druhé pracovní využívá získané znalosti a zkušenosti pro svůj vlastní rozvoj Metody práce: skupinová, individuální Organizace: 1. pokyny učitele, zadání práce 2. pracovní list 3. hodnocení 7

8 Pracovní list č.3: DEN LIDSKÝCH PRÁV (10. prosinec) Průřezové téma: Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola - občan, obč. společnost, stát - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování Časový rámec: 2 vyučovací hodiny Obsah: pochopení vývoje demokracie, shrnutí příkladů vlád ve starověkých státech, vytyčení principů demokracie Materiál: pracovní listy 2 křížovky, úkoly Interaktivní tabule prezentace Klíčové kompetence: 1) Kompetence k učení vyhledávání, třídí informace, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí 2) Kompetence k řešení problémů vyhledává informace, nachází shodné, podobné a rozdílné znaky, využívá svých vědomostí, kriticky myslí 3) Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy Mezioborové vztahy: člověk a společnost Pomůcky: pracovní listy - Malý encyklopedický slovník A Ž - interaktivní tabule, internet 8

9 Metodické pokyny: 10. prosince Den lidských práv Se vznikem prvních starověkých států (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Řecko, Řím) vzniká vládnoucí vrstva obyvatel a v různých dobách a různých státech se její úloha mění. Mění se i typy jednotlivých států. Příklad ze starověku: Starověký Egypt otrokářský stát v čele s faraonem jako ztělesněním boha Antických Řím republika v čele s císařem, na rozhodování se podílel senát, úloha tribuna lidu (právo veta) jako zástupce plebejců. Žáci provedou konfrontaci obou typů vlád, hodnotí systém. a) Podle IAT 1 a slovníku doplní jednotlivé termíny: TYRANIDA = v Řecku vláda jednoho panovníka, později krutovláda DEMOKRACIE = účast všech členů společnosti na správě a řízení OLIGARCHIE = vláda nejbohatších občanů b) IAT 2 : křížovka, vychází z dějepisného učiva PRACOVNÍ LIST A D R U I D O V É E G Y P T P Y R A M I D A D E S P O C I E K L Í N O V É CH R Á M K O P A T U C E T N I N I V E H I E R O G L Y F Y Následně diskuse nad úkoly z pracovního listu : MANTINELY demokracie = zákony Nejvyšší zákon = Ústava republiky 9

10 c) IAT 3 : doplnit co je diskriminace a uvést příklady rasismu diskriminace v zaměstnání, šikana d) IAT 4 : křížovka PRACOVNÍ LIST B A D A M Ž I D É R A S I S M U S Z Á K O N D E S A T E R O B I B L E R O M O V É Z I K K U R A D N O E A R CH A V Á N O C E E V A Úkoly : vyhledat, co je DISKRIMINACE, diskuse nad jednotlivými příklady. Příklady ŠIKANY jako jedné z forem diskriminace OBRANA PROTI ŠIKANĚ : - nesmíme šikanu tolerovat - každé podezření ze šikany je třeba důkladně prošetřit, nepřehlížet problémy - neposuzujeme ostatní jen podle vzhledu, vnímáme i vlastnosti a činy - uznáváme ostatní bez ohledu na zdravotní stav, náboženství, kulturu či barvu pleti. e) Beseda nad obrázky ŠIKANY - vyvodit řešení, předcházení šikaně f) Závěr shrnout principy demokracie, vyzdvihnout důležitost dodržování zákonů a netolerování diskriminace, šikany a všeho násilí 10

11 Pracovní list č.4: LIDSKÁ PRÁVA Mezipředmětové vztahy: D,OV,ČJ,Z,Inf Dominantní průřezová témata: Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - formy participace občanů v politickém životě - jsme Evropané Organizace : 1.celek Úvod, manuál - seznámení s Úmluvou práv dítěte, jednotlivé články s určitou preferencí (dle rozhodnutí učitele a situace) IAT 6-1 lidská práva, práva dětí, str.1, str.2,3,4 + Příloha - vzdělání str.4 - slovo empatie PL nakresli 2.celek IAT 6-1 str.5,6,7 - povinnosti a práva, příklady- clona diskuse,doplnění, str.8 - umím pomáhat, PL Všem dětem, IAT 6-1, str.9, 10 IAT vláček PL články Úmluvy Závěrečná diskuze a zhodnocení Všechny přílohy jsou součástí CD. Klíčové kompetence K učení - poznává smysl a cíl učení, vyhledává a třídí informace, snaží se dávat věci do souvislostí, operuje s obecně používanými termíny Komunikativní- formuluje a vyjadřuje své názory, spolupracuje a respektuje práci druhých, zapojuje se úspěšně do diskuze Občanské - je si vědom svých práv i povinností, dodržuje společenské normy, chápe základní principy, na kterých stojí zákony, promýšlí souvislosti mezi právem, povinností a zákonem 11

12 Pracovní - volí vhodné verbální prostředky, organizuje si práci, projevuje se samostatně, využívá možnosti výběru, vyhledává ve slovníku i na internetu Sociální a personální - učí se solidaritě a empatii, vytváří si představu o sobě samém, respektuje různá hlediska K řešení problémů - vyhledává vhodná řešení k zadání 12

13 Pracovní list ÚMLUVA - řešení 1. Kdo se rozumí dítětem podle této Úmluvy? Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, který se na dítě v konkrétní zemi vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 2. Kdo dohlíží na její dodržování? Plnění Úmluvy o právech dítěte v rámci České republiky sleduje Rada vlády České republiky pro lidská práva, která je poradním orgánem Vlády České republiky Ve světě- plnění Úmluvy o právech dítěte sleduje Výbor pro práva dítěte. Je složen z 10 expertů (volených na 4 roky). Výbor identifikuje nebezpečí ohrožující děti ve světě a hledá praktická řešení konkrétních problémů. 3. Co se říká v předmluvě - preambuli dokumentu? - dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc - uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv - každému příslušejí stanovená práva, a to bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, původu atd. - dítě má vyrůstat v rodinném prostředí - děti žijící ve výjimečně obtížných podmínkách vyžadují zvláštní pozornost, - rodina nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu 4. Co se říká v článku 7 Úmluvy? každé dítě je registrováno ihned po narození má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost pokud to je možné, má právo znát své rodiče a právo na jejich péči 5. Jak se zde mluví o osvojování dětí? Státy povolují systém osvojení, ale zakazují a potírají obchod s dětmi zabezpečí, aby se v první řadě bral do úvahy zájem dítěte, a zabezpečí, aby se osvojení dítěte povolovalo jen k tomu kompetentními orgány uznává se, že osvojení v cizí zemi lze považovat za náhradní způsob péče o dítě, pokud o dítě nemůže být pečováno jiným vhodným způsobem v zemi jeho původu 13

14 dítě osvojené v jiné zemi má mít stejné záruky a práva, která by platila v případě osvojení ve vlastní zemi - toto řeší článek Co řeší článek 23 Úmluvy? - řeší děti s nějakým handicapem 1. duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti 2. právo postiženého dítěte na zvláštní péči, v závislosti na rozsahu existujících zdrojů 3. osobám, které se o ně starají je poskytována požadovaná pomoc odpovídající stavu dítěte a situaci rodičů nebo jiných osob, které o dítě pečují. 4. uznávají zvláštní potřeby postiženého dítěte - podle možností bezplatně Pomoc s ohledem na finanční zdroje rodičů nebo jiných osob, které se o dítě starají, je určena k zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke vzdělání, profesionální přípravě, zdravotní péči, rehabilitační péči, přípravě pro zaměstnání a odpočinku, a to způsobem vedoucím k dosažení co největšího zapojení dítěte do společnosti, včetně jeho kulturního a duchovního rozvoje. 7. V kterém článku je probíráno právo na vzdělání? - vzdělání řeší článek 28 Úmluvy,( viz i další příloha), - naše situace a svět - právo dítěte na vzdělání s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností 8.Kdy byla Úmluva přijata, kdy byla podepsána Českou republikou, kolik má celý dokument článků a co znamená výraz nadzákonná norma? - byla přijata v New Yorku dne 2O. listopadu 1989, ale potřeba zabezpečit dítěti zvláštní péči byla zakotvena již v Ženevské deklaraci práv dítěte z roku naše republika dokument podepsala 3O. září celá úmluva obsahuje celkem 54 článků - nadzákonná žádný náš zákon jí nesmí odporovat 14

15 Pracovní list č.5: DEN EVROPSKÉ UNIE (9. květen) Průřezové téma: Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Časový rámec: a) skupinová práce na základě domácí přípravy 2 hodiny b) prezentace prací na výstavních panelech beseda nad významem a fungování EU 2 hodiny Charakteristika: skupinová práce, soutěživost, získávání informací o EU Klíčové kompetence: - k učení - sociální a personální Mezioborové vztahy: Člověk a společnost Umění a kultura Základní informace o Evropské unii 9.5. DEN EU : oznámil Robert Schuman, francouzský ministr zahraničí, vytvoření 1.společenství Evropské společenství uhlí a oceli Evropská unie má 27 členských států: r.1951 Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko r.1973 Dánsko, Irsko, Velká Británie r.1981 Řecko 15

16 r.1986 Portugalsko, Španělsko, r.1995 Rakousko, Finsko, Švédsko r.2004 Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko r.2007 Bulharsko, Rumunsko Vlajka 12 žlutých hvězd na modrém podkladu 12 je symbolem dokonalosti: 12 hodin, 12 měsíců, 12 apoštolů 12 znamení zvěrokruhu Hymna Ludwig van Beethoven (německý hudební skladatel přelomu 18. a 19. století) Óda na radost melodie pochází ze 4.části Deváté symfonie d moll pro sólisty, sbor a orchestr. Složena byla v roce Bylo to zhudebnění Schillerovy básně Óda na radost z roku 1785, vyjadřuje vizi o sbratření lidstva celého světa. Motto EU Jednotná v rozmanitosti 3 základní pilíře EU: 1) Hospodářská spolupráce 2) Společná zahraniční a bezpečnostní politika 3) Oblast Justice a vnitřní správy (Europol, Kancelář evropské unie) Evropské právo v rámci EU má přednost před národním právem Jazyk EU v úřadech se nejvíce používá angličtina a francouzština. Veškerá legislativa a významné dokumenty EU jsou překládány do všech národních jazyků členských států. Diskutující hovoří svým mateřským jazykem, k dispozici jsou tlumočníci. 16

17 Vlastní tématický blok: Blok obsahuje 2 části pro každý ročník 2.stupně zvlášť 1.část Skupinová práce na základě domácí přípravy nebo jako téma VV. Jednotlivé skupiny vyhledají zadané informace o členských zemích EU. Skupiny budou svou práci prezentovat formou soutěžních plakátů společně s ostatními třídami. Výsledkem bude představení všech 27 států členských států EU a získání základních informací o nich. Žáci zjišťují : rozlohu počet obyvatel rok vstupu do EU vlajku Na čtvrtku vypíší zjištěné údaje pod názvem státu, zakreslí mapku jeho území, vyznačí hlavní město, nejdůležitější řeky a zakreslí některé typické stavby, výrobky, výpěstky, které dotyčný stát charakterizují. Státy pro 6. ročník: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie 2.část Pomůcky učebnice OV, zeměpisný atlas, mapa Evropy, PL č.5 Využití učiva OV má vlast: státní symboly, hymna ČR, vlajka Návaznost hymna, vlajka, motto EU, počet členských států EU, vlajky sousedních států.. 17

18 ŘEŠENÍ: M A D R I D P R A V D U S T A N D A R T A S V A T O V Á C L A V S K Á P Ř Á T E L S T V Í E U R O P R E Z I D E N T CH O D S K O V L T A V A Ú S T A V A K O R U N A P O L Á C I Tajenka: smlouva, která se stala základem EU a byla podepsána

19 Pracovní list č.6: Památka obětem holocaustu Časový rámec : 2 x 2 vyučovací hodiny Klíčová slova : zdroje informací, pamětník, holocaust, N. Winton, Winton train,inspirace dobrem, lidskost a nelidskost,síla lidskosti Mezipředmětové vztahy: D, Ov,Čj, Inf,Aj Dominantní průřezová témata : Výchova demokratického občana - občan a občanská společnost - lidská solidarita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - soužití v rámci Evropy Klíčové kompetence: K učení pracuje s textem,čte s porozuměním,vyhledává informace a uvádí je do souvislostí K řešení problémů -vyvozuje závěry, nachází společné znaky, společně hledá řešení Komunikativní - pracuje s různými typy textů a zdrojů Sociální a personální - spolupracuje a střídá role Občanské - citlivě vnímá vztahy mezi lidmi Pracovní - má smysl pro povinnost a dokončení zadané práce Metody práce : Skupinová i frontální, prezentace Organizace a materiál : PC pracovna, internet, přílohy 6-1,2,3 PO, fotografie N.Winton, PL- 6-1,2,3 PO, IA tabule a prezentace IAT 6 1,2,3PO (zkratka PO = Památka obětí) 1.celek Pokyny učitele,úvod IAT 6-1 PO inspirace dobrem, str.1,2 úvod, zdroje PL 6-1PO, IAT 6-1PO, str.3, 4 N.Winton Příloha 6 1PO učitel 19

20 PL 6-2PO křížovka - motto IAT 6-2PO N.Winton, zásady,foto Příloha 6-2PO učitel 2.celek IAT 6-3PO síla příběhu, pouze str. 1-6 PL 6-3PO + příběh čtení IAT 6-3PO znovu a celé a vyplňování PL Závěr Příloha 6-3PO učitel Shrnutí a zhodnocení, fotografie sousoší z Prahy Hl.nádraží Všechny přílohy jsou součástí CD. PL 6-1 Památka obětem holocaustu - řešení train - vlak Winton Train Prague London Winton Train, česky Wintonův vlak, byl speciální historický vlak vypravený 1. září 2009 z pražského Hlavního nádraží, který dojel 4. září 2009 na nádraží Liverpool Street Station v Londýně. Jízda byla připomínkou 7O. výročí činu sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 odvezl z protektorátu Čechy a Morava do Londýna 669 převážně židovských dětí, aby je tak uchránil před nacistickým režimem. Poslední, nejpočetnější a nacisty nepovolený transport měl vyjet právě 1. září Trasa Winton Trainu kopírovala 1 2OO km dlouhou trasu z roku Vlak na své cestě projel např. Beroun, Plzeň, Domažlice, německá města Norimberk a Kolín nad Rýnem, nizozemská Arnhem a Hoek van Holland či anglický Harvich. Vlak byl tažen dvěma československými lokomotivami, za které byly připojeny historické osobní vozy a Masarykův salonní vůz. V Praze byl před odjezdem odhalen pomník Wintonova činu- sousoší sochařky Flor Kentové. Ve vlaku jeli kromě 22 za války zachráněných dětí, i studenti a novináři. 20

21 Pořízena byla řada dokumentů. V Londýně na nádraží přivítal vlak osobně již stoletý sir Nicholas Winton. OSOBA - Nicholas Winton Britský bankovní úředník N.W. si před 7O lety (r. 1939) ještě jako mladý 30-letý muž velmi dobře uvědomil sílu vzrůstajícího nebezpečí nastupujícího fašismu a nacismu a místo své dovolené, kterou chtěl strávit ve Švýcarsku, odjel do Prahy. Zde začal okamžitě organizovat záchranné mise především židovských dětí, jimž hrozila smrt ve vyhlazovacích táborech. Od března do září 1939 se mu takto podařilo z Prahy do Londýna odvézt vlakem a zachránit 669 dětí.ty pak našly v největší části azyl v rodinách britských občanů.poslední naplánovaný vlak měl odjet , bohužel tento vlak už s dětmi do bezpečí nevyjel, protože vypukla 2. světová válka. Rodiny zachráněných dětí se do dnešních dnů rozrostly na více než potomků. Jelikož svůj čin N.W. rozhodně nepokládal za nějak významný, v následujících padesáti letech o něm nikomu neřekl.jeho žena Greta po letech náhodou při vyklízení půda našla dokumenty, které se týkaly právě těchto dětských vlakových přeprav. Spojila se s historičkou Elisabeth Maxwell, která potom zorganizovala velmi emotivní setkání pana Wintona a zachráněných dětí přímo v televizním pořadu BBC, Od okamžiku, kdy se příběh N. Wintona dostal na veřejnost, začal přitahovat pozornost stále většího počtu lidí. N.W. se mimo jiné ve Velké Británii angažoval v péči o staré lidi a byl za tyto činy britskou královnou povýšen do šlechtického stavu. U nás v roce 1998 obdržel z rukou prezidenta republiky pana Václava Havla Řád T.G.Masaryka. 21

22 PL 6-2 Památka obětem holocaustu - řešení Křížovka - Winton train - motto I K S 1.název písmene N E T 2.počítačová síť S T A R T 3.začátek závodu P R Á V O 4.nárok na něco I M P O R T 5.dovoz R E P A R Á T 6.opravná zkouška A D V O K Á T 7.právník C I D L I N A 8.česká řeka E K V Á D O R 9.jihoamer. stát D Ě L I T E L 10.dělenec a O K O L Í K 11.druh květenství B R A T R 12.sourozenec R E A D 13.angl. číst E M I L 14.chlapecké jméno M Í R 15.stav bez války PL 6-3 Památka obětem holocaustu - řešení Kniha WINTON TRAIN Vyprávění o osudech Ruth Federmannové je jednou z kapitol knihy Winton Train po 70 letech znovu do Londýna, kterou napsali Magdalena Wagnerová a Milan Vodička.Popisují v ní životy Wintonových dětí a Nicholase Wintona, ale také rozsáhlý projekt, v jehož rámci si někteří mohli v roce 2009 na podzim zopakovat cestu historickým vlakem do Londýna. Kniha vyjde též v angličtině, české vydání 28.ledna 2010 pokřtil premiér Jan Fischer. Dosud se mělo za to, že z posledního Wintonova vlaku, který měl vyjet a který zastavila válka, nepřežilo žádné dítě. Není to pravda. Ruth Federmannová místo v Anglii skončila v tehdejší Palestině. Nyní tam má velkou rodinu a vlastní největší síť luxusních hotelů v zemi. Už našla další čtyři děti, jež tehdy rovněž seděly ve vlaku, a přestože jim štěstí 1. září nepřálo, nakonec přežily. Vlak zastavila válka, která ten den propukla. Její příběh - ( pro společnou četbu + otázky) UPRCHLICE, HOTELIÉRKA Ruth se narodila jako Steklmacherová v roce Zatímco její rodina doma nepřežila válku, ona založila svou rodinu v Izraeli. Nyní má dvě děti, sedm vnuků a čtyři pravnuky. Do Čech se poprvé vrátila v roce 1990, a jezdí už pravidelně. Její matka pocházela ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Sama vypráví: Vím jen, že jsme přišli na nádraží, ale ani jsme se nedostali dovnitř. Proti nám chodili rodiče s dětmi a všichni nám říkali: Ten vlak nejede. A tak se Ruth s maminkou otočily také a jely zpátky domů na pražské Vinohrady, do Blanické ulice 26. Maminku to 22

23 mrzelo, pro dceru to byla dobrá zpráva. Byla jsem ráda, že nikam nejedu, říká paní Ruth. Chtěla jsem totiž úplně jinam. Měla tehdy dvě možnosti, Anglii a Palestinu. Maminka byla pro tu první možnost, protože věděla, že dcera tam získá lepší vzdělání.ruth chtěla jet do Palestiny. Rozhodnutí, že Ruth musí odjet do ciziny padlo hned po Mnichovu. Měla jsem tetu v Tel Avivu a docela se mi tam chtělo. Byla jsem taky členkou jedné židovské sportovní organizace, ta mi trochu pomohla.tak jsem v dětském transportu odjela vlakem do Terstu. Pamatuji si, že nás bylo šestnáct. Celou cestu až do Itálie tam s námi jel gestapák. Pořád tam stál a nic neříkal,dva nebo tři dny, už nevím, jak dlouho jsme se tam trmáceli. Z Itálie pak pokračovali lodí Praha zůstala kdesi daleko. Ale zase ne tak daleko, protože Ruth stejně skoro jako každý tehdy věřila, že se dřív či později zase bez problémů vrátí. Že nebude tak zle si možná myslela i její matka. Zůstala doma i se starším synem, který byl od malička ochrnutý. Když dnes víme, co následovalo, je důvod až neuvěřitelný. Paní Steckmacherová věřila,že se jim nic nemůže stát,protože její zemřelý manžel byl za první války rakouským důstojníkem, a tak si naivně myslela,že nacisté, kteří mají tak rádi uniformy a stále se ohánějí vojenskými tradicemi, nechají rodinu z úcty k vojákovi na pokoji. Ruth dorazila do Tel Avivu 4. prosince A tam začal její nový život, který se protáhl už navždy.to samozřejmě tehdy nemohla vědět. Zpočátku to tam vypadalo dokonce všelijak. Byli jsme tam cizí, to víte,že se mi stýskalo Všechno se změnilo,když se seznámila s mladým mužem, který přijel do Palestiny v roce Byl to německý Žid, který bojoval za občanské války ve Španělsku, potom tam dřepěl roky v internačním táboře. Vzali se. Měli jsme dohromady jeden kufr. To bylo všechno, co jsme měli Ale on měl hlavu. Bratři Federmannové, Jekutiel a Sammo, si v roce 1947 koupili penzion s jedenadvaceti pokoji.nacházel se v Tel Avivu přímo u moře. Jmenoval se Kate Dan. Jméno pro budoucí řetězec, který jednou bude nejstarší a největší v Izraeli, bylo na světě. Pár let to samozřejmě trvalo. Po mnoha letech přivedly hotely paní Federmannovou znovu do Prahy.A na místa, která důvěrně znala.bylo to v roce Železná opona padla a Izrael přestal být pro Československo nepřátelským státem. Díky tomu se mohly stát dvě věci najednou. Přední hoteliéři se rozhodli, že svolají do Prahy kongres Mezinárodního hotelového svazu. A protože v jeho čele byl jako prezident Jekutiel Federmann, mohl přijet nejen on,ale i jeho manželka. Bylo to úžasné, šla jsem se podívat na ta místa. Prohlédla jsem si stavby, které projektoval otec. Byl totiž architekt a do své smrti v roce 1933 toho stihl opravdu dost, popisuje paní Ruth. Cesta do Prahy pro ni byla důležitá i z jiného důvodu. V té době se už zase začala zajímat o svou minulost. Než našla odvahu vracet se ke svým kořenům, uběhla celá desetiletí. Zpočátku totiž reagovala jako mnoho lidí, kteří vyvázli z holocaustu, zatímco jejich příbuzní v něm zahynuli. Zkusila se od minulosti odstřihnout, jako by žádná nebyla. Nechtěla jsem nic vědět. Zavřela jsem knoflíky jako u starého radia, říká teď. K minulosti se začala vracet před třiceti lety, když jí někdo přinesl rodokmen, aby ho zkusila doplnit. Už od začátku věděla moc dobře, jak to bylo s maminkou a bratrem. Mám od ní pohlednici z Terezína. Pak to ustalo. Po válce jsem si dopisovala s přítelkyní v 23

24 Praze, která mi řekla, že matka zahynula 19. října 1944 v Osvětimi, a bratr čtyři dni po ní. Protože rodinu už hledat nemohla, začala aspoň pátrat po dětech z posledního Wintonova vlaku, které už stejně jako ona nestačily kvůli válce odjet. Věděla, jak na to. Moje teta měla tehdy v Praze dva byty a jeden půjčovala lidem od Wintona, aby v něm mohly přespávat rodiny z venkova, které přivezly děti na cestu do Anglie. A tak přes bratrance získala seznam, na kterém bylo padesát jmen. Byla to jen část posledního vlaku. Našla čtyři. řešení Proč tento dětský vlak už z Prahy nemohl vyjet? Kolik v něm mělo jet dětí? - l.září 1939 vypukla 2.sv.válka - asi 25O dětí (tyto odpovědi jsou v prezentaci Síla příběhu ) 24

25 Pracovní list č.7: Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (18.duben) Průřezové téma: NIŽBOR Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - jsme Evropané Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova - rozvoj schopnosti poznání - etnický původ Materiál: pracovní listy, interaktiví tabule Smart Časový rámec: a) celodenní exkurze vždy pro daný ročník b) zpracování úkolů k tématu a prezentace 2 hodiny Klíčové kompetence: - k učení: vyhledává a třídí informace operuje s obecně známými termíny - k řešení problému: samostatně řeší problémy - komunikativní: rozumí různým typům záznamů - sociální a personální: respektuje a oceňuje naše tradice, historické a kulturní dědictví Mezioborové vztahy: Člověk a společnost Umění a kultura 25

26 Očekávané cíle a výstupy: Žák v rámci svých možností: - hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi - rozvíjí si orientaci v historii - posiluje úctu k národu, rozvíjí respekt ke kulturním či jiným odlišnostem Metodické pokyny: Žáci se v úvodu seznámí se zámkem v Nižboru a expozicí keltské kultury a) Obecné informace: Hrad Nižbor byl postaven v 2.polovině 13.století. Dal ho založit pravděpodobně Přemysl Otakar II. Původní název zněl MIESENBURG ( Hrad nad Mží). Hrad sloužil jako lovecké sídlo panovníků. V roce 1425 byl dobyt husitským vojskem. Na počátku 17.století byl přestavěn do renesanční podoby na zámek. V 18.století byl přestavěn na barokní zámek a v této podobě se dochoval dodnes. V období po 2.světové válce zámek velmi zpustl. V současné době je postupně opravován a nachází se zde unikátní keltská expozice. Keltský kmen Bójů obýval naše území přibližně 5 století od roku 500 př.n.l. Znali již hrnčířský kruh, vyráběli zbraně, razili mince. Byli zdatnými obchodníky i řemeslníky. Z jejich doby přežily do dneška i dva keltské svátky: jarní svátek vítání jara (Benine) pro nás Čarodějnice a podzimní svátek (Samain) pro nás Svátek všech svatých (Dušičky). Věřili v mnoho bohů a uctívali jako posvátné např. habr, dub i jmelí. b) Exkurze - je možno využít vlakové spojení s přestupem v Berouně. Při exkurzi žáci zapisují zjištěné údaje do tabulky v pracovním listu A c) Po návratu vyhodnocení pracovních listů a shrnutí formou opakovací křížovky pracovní list B + beseda 26

27 ŘEŠENÍ : 1) Při které řece se nachází Nižbor? Berounka 2) Jedná se o hrad či zámek? Vysvětli. Hrad přestavěný na zámek 3) Jaký byl jeho původní název? Miesenburg = Hrad nad Mží 4) Kdo stavbu založil? Přemysl Otakar II 5) Kdy Keltové přišli na naše území? Po roce 500 př.n.l. 6) Který keltský kmen to přesně byl? Bójové 7) Jaké svátky se z jejich doby dochovaly? Čarodějnice a Svátek všech svatých 8) Dochoval se do dnešní doby též nějaký zvyk? Jmelí pro štěstí 9) Jak se nazývala jejich hradiště? Oppida 10) Kněží byli nazýváni Druidové 11) Má označení Bójové přímý vztah se starobylým názvem Čech? Bójové Bojohemum - Bohemia S L O V A N É K E L T O V É Č A R O D Ě J N I C E M O H Y L A D R U I D O V É I N D O E V R O P A N É N I Ž B O R O P P I D A P O P E L N I C E G E R M Á N I 27

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, vytváří

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář 7. ročník 2 hodiny týdně

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více