VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá

2 Hlavní činnost školy 1. Charakteristika školy 2. Učební plány a osnovy 3. Personální zabezpečení 4. Údaje o vzdělávání žáků 4.1 Počty žáků 4.2 Hodnocení žáků 5. Mimoškolní aktivity 5.1 Chronologický výčet akcí 5.2 Spolupráce s rodiči a zřizovatelem 5.3 Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 5.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a hospodaření školy 7. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 8. Hospodaření školy za rok ICT standard a plán 10. Prevence rizik a školní úrazy 11. Závěr výroční zprávy Přílohy : Hodnocení práce učitelů prvního stupně Zpráva o činnosti VP Zpráva o činnosti metodika prevence Hodnocení činnosti ŠD Přehledy o klasifikaci ( k dispozici pouze v ředitelně) 2

3 Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: Mgr. Bohuslava Burá 1. Charakteristika školského zařízení 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Adresa školy Vendryně 236 IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax / Adresa internetové stránky zsvendryne.cz Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Vendryně, Vendryně 500 Součásti školy školní jídelna, školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Bohuslava Burá ředitelka Mgr. Eva Byrtusová zástupce statutárního orgánu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy, údržba a správa majetku,provoz školní jídelny, poskytování služeb v oblasti stravování. Provoz školní družiny, pronájem prostor ke krátkodobým pronájmům, další hospodářská činnost související s výukou. 1.2 Součásti školy součásti školy Mateřská škola - Základní škola 300 Školní družina 80 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 450 kapacita Základní škola Vendryně 236,okr. F-M je školou poskytující základní vzdělání žákům z Vendryně a z okolních obcí. Školu zřídila Obec Vendryně jako příspěvkovou organizaci

4 s právní subjektivitou k Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje též na aktivity vzdělávací a výchovné, aby za nimi děti nemusely dojíždět do města. Škola klade důraz také na výchovné předměty, zejména na tělesnou výchovu (stolní tenis, fotbal, kondiční a posilovací cvičení i v rámci volného času,hudební výchovu (školní pěvecký sbor), ekologickou výchovu (školní projekt ke Dni Země sběrová soutěž Pan Popela, tříděný sběr odpadu,) škola je členem Asociace školních sportovních klubů). Vybavení školy : Školní budova byla postavena v roce 1927a škola zde využívá 21 učeben, z toho 11 odborných. Odborné pracovny jsou vybaveny pro tyto předměty: - fyzika chemie - cvičná kuchyně - informační a výpočetní technika a studovna - učebna cizích jazyků - učebna hudební výchovy - učebna pro výtvarnou výchovu - keramická dílna - školní knihovna - školní družina - školní dílna - tělocvična Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Díky projektu obce byla v průběhu prázdnin vybudována spojovací chodba mezi českou a polskou ZŠ a součástí tohoto projektu bylo také dovybavení školy. Získali jsme nejen jednu novu místnost pro výuku, ale také třetí interaktivní tabuli a čtyři notebooky. V tomto školním roce se škola také zapojila do projektu EU Peníze školám a za získané finanční prostředky pořídila čtvrtou interatkivní tabuli, včetně proškolení všech pedagogů. Z těchto prostředků se podařilo také zcela vyměnit vybavení počítačové učebny, takže v současné době mají žáci k dispozici špičkovou techniku. Na výuku s interaktivními tabulemi klademe velký důraz, neboť ji považujeme za vysoce moderní, multimediální, s přímým připojením na internet, navíc velmi zajímavou jak pro žáky, tak pro učitele. Počítače, které jsou ještě schopné provozu, budou v kmenových třídách. Přestože jsme získali jednu novou místnost, stále se potýkáme s nedostatkem prostor. Učebna hudební výchovy je stále využívána jako kmenová třída. Ze zápisu žáků do první třídy a šetření v mateřských školách vyplývá, že nejméně dalších pět let se bude počet dětí zvyšovat. Je proto nezbytně nutné, aby se tento problém řešil komplexně. 4

5 2. Vzdělávací programy a výchovné cíle Základní škola vyučuje žáky od školního roku 2007 podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP ZV. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školní rok 2010/2011 v ročnících ŠVP Škola pro všechny- škola pro život Čj. 1/2010, verze č. 4 1., 2., 3., 4., 6.,7.,8.,9 Základní škola Čj / Hlavními výchovnými cíli byly v tomto roce: 1. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravému vývoji a otužování. Metodikem prevence byl aktualizován a učitelským sborem přijat Minimální preventivní program pro školní rok 2010/2011, jehož plněním byl výše uvedený cíl rovněž realizován. Kromě tohoto programu byl tento úkol plněn různými formami tělesné výchovy, tradičními tělovýchovnými aktivitami naší školy (Humanitární den, Beskydský Azimut, aj.) zajištěním plaveckého kurzu pro žáky 1. až 3. ročníku se souhlasem rodičů, organizováním společných sportovních akcí, osvětou zdravých stravovacích návyků a zapojením školy do projektu Ovoce do škol a zajištěním pitného režimu pro žáky. 2. Estetická výchova a dramatická výchova byly rozvíjeny kromě vyučovacích hodin literární výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností i v ostatních vyučovacích hodinách, také návštěvami divadelních představení, nastudováním, nacvičením a vystoupením žáků před rodičovskou veřejností a hosty. 3. Dlouhodobým úkolem výchovy našich žáků je starost o zdravé životní prostředí s důrazem na ekologickou výchovu, na činnosti prevence a obnovy životního prostředí s poukazem na důsledky lidských zásahů devastujících přírodu, ohrožujících lidské zdraví a život na Zemi. Žáci byli vedeni k péči o čistotu a pořádek v okolí školy, květinovou výzdobu školy, k péči o stromy a keře a veškerou zeleň v okolí školy, a to v hodinách přírodovědy, prvouky, přírodopisu, pracovních činností i ve školní družině. Byly pro ně organizovány pobyty v přírodě s cílem citlivého vnímání její flóry a fauny. Vše doplňovalo zapojením školy do projektu Pan Popela a Recyklohraní (sběr starého papíru, starých baterií a starého elektrozařízení). Kromě sběru starého papíru se děti naší školy celoročně soustřeďují na třídění odpadu, a tak přispívají k jejich další recyklaci.

6 3. Personální zabezpečení 3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet pedagogů v tomto školním roce vzrostl. Ve škole pracovalo celkem 25 pedagogů. Z toho učitelů prvního stupně 9, druhého stupně 10, dvě asistentky pedagoga, tři vychovatelky a učitel katolického náboženství. počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 25 21,48 externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace úvazek roků ped. praxe 1 učitelka ano, V, M, Z 1, ředitelka ano, V, ČJ, Spec. 1,0 30 ped. 3 zástupkyně ŘŠ ano, VCH, Zzv pro 6.- 1, učitelka ano, V1.st 1, učitelka ano, V, F, M,výpočetní 1,0 17 technika 6 učitel ano, V, RJ, Z, D 1, učitelka ano, V, uč. 1. st. 1, učitel ano, V,teolog. fak. 0,09 8 náboženství 9 učitel ano, V, ČJ, HV 1, učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 13 dramatická výchova 11 učitelka ne, US, DPS 0, vychovatelka ano, Gymnázium, 0,7 15 DPS - vychovatelství 13 učitelka ano, V, uč. 1.st. 1, vychovatelka ano, US, 0, vychovatelství 15 učitelka ano, V, RJ,Z 1, asistent ano, SŠ, 0,75 8 pedagoga 17 učitelka ne, stř. ped. šk. 0, asistent ano, V,uč. 1.ST pedagoga 19 učitelka ano,v, uč. 1.st učitelka ano, V, PJ,TV 0, učitelka ano, V,uč. 1.ST učitelka ano, V,uč. 1.ST. 0,

7 23 učitelka ano, V,uč. 1.ST. 0, učitel ano, V, ČJ, 0, učitel ne, SŠ 0,409 1 V letošním roce došlo v pedagogickém k významným změnám, Sbor opustila Mgr. Jolana Rucká. Na její místo byli přijati na částečný úvazek Mgr. V. Macek (OV, ČJ) a p. M. Gorylová (AJ). Výchovné poradenství převzala a zároveň zahájila jeho studium Mgr. A. Bazgierová. Za Mgr. M. Říhovou byla přijata Mgr. P. Czyžová a do školní družiny ke třetímu oddělení Bc. M. Hermanová. Jelikož jsme škola, která integruje i žáky s postižením, působí od září 2010 ve škole již dvě asistentky pedagoga (v prvním a sedmém ročníku). 3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně % základní školy učitel druhého stupně % základní školy učitel náboženství % vychovatel % pedagog volného času asistent pedagoga % trenér celkem % 3.4 Odborná kvalifikace a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 68 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 50 Vlastivěda 64 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 66 Praktické činnosti 77 Tělesná výchova 77 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 0 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100

8 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 57 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 Informatika 100 Vzhledem k tomu, že neplánovaně odešla Mgr. J. Rucká, která byla vyučující AJ, museli jsme přijmout vyučující, která nesplňuje kvalifikační předpoklady. Přesto měla výuka cizího jazyka velmi vysokou úroveň. 3.5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 13 9,3275 externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor úvazek 1 hospodářka ÚSO, ekonomický 1 2 školnice SO, švadlena 1 3 uklizečka prodavačka 0,5 4 uklizečka SO 0,75 5 údržbář SO, zámečník 0,5 6 topič SO, zámečník 0,125 7 uklizečka SO, prodavačka 0,75 8 vedoucí šk. ÚSO, kuchařka 0,75 kuchyně 9 kuchařka ÚSO, kuchařka 1,0 10 kuchařka SO, kuchařka 0,7 11 pracovnice provozu ZV 0,7 12 pracovnice provozu SO, kuchařka 1,0 13 pracovnice provozu SO 0,5 U úvazků správních zaměstnanců došlo opět ke změnám. Z důvodu dlouhodobé nemoci byl snížen úvazek údržbáře. Údržba byla řešena dodávkou cizí firmou. Do kuchyně byla přijata na částečný úvazek ještě jedna pomocná síla. Zvedl se totiž počet uvařených obědů jak pro žáky, tak také pro cozí strávníky, kteří hojně využívají školní kuchyni. O provoz školní tělocvičny se staral p. Spratek, jenž byl zaměstnán na dohodu a jeho plat byl hrazen z výnosu z pronájmu TV. 8

9 3.7 Trvání pracovního poměru u všech pracovníků doba trvání počet % do 5 let 14 38% do 10 let 3 8% do 15 let 10 27% do 20 let 5 13,5% nad 20 let 5 13,5% celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 4 Komentář ředitele školy K odešla Mgr. M. Říhová a Mgr. J. Rucká. Ze školní družiny přešla do 2.třídy Mgr. P. Czyžová a na její místo byla přijata Bc. M. Hermanová. Na druhý stupeň byla přijata vyučující AJ - M. Gorylová a OV Mgr. V. Macek. Do první třídy AP M. Troszoková.

10 4. Údaje o vzdělávání žáků Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ano 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.tř ne 5.tř ano 6.tř ne 7.A ne 7.B ne 8.tř ne 9.tř ne celkem Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011 šk. rok zapsaní žáci žádost o odklad nástup po odkl. celkem nastoupil 2005/ / / / / / Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník / / / / / / Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 14 střední odborné učiliště 8 konzervatoř 1 10

11 Komentář ředitele školy Ke studiu na víceletém gymnáziu byly podány tři přihlášky a všichni tři žáci byli ke studiu přijati. Systém tří přihlášek ke studiu na stření školy využili všichni žáci 9. ročníku. Všichni žáci 9. třídy byli přijati na studijní obor, který si vybrali již v prvním kole výběrového řízení. Tento výsledek však byl způsoben spíše velkým počtem nabízených volných míst na středních školách, než vynikajícími výsledky některých žáků. Některé střední školy sice vypsaly přijímací zkoušky, ale většina stále přijímala žáky pouze na základě dokončení povinné školní docházky. 4.2 Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch třída počet žáků prospěli prospěli neprospěli jiné hodnocení celkem s vyznamená ním 1.pol 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.. 1.A B A B A B tř tř I.st tř A B tř tř II.st celke m Vysoký počet vyznamenaných žáků tvoří především žáci I. stupně. Jiné hodnocení v 1. pololetí žákyně 8.tř. - nehodnocena z důvodu zanedbání školní docházky a nedostatku známek pro klasifikaci, ve II. pololetí přeřazena do diagnostického ústavu. Žákyně 7.tř. - ze zdravotních důvodů hodnocena v M -slovně. Celkové hodnocení žáků průměrná známka rok 1. stupeň II. stupeň 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 2006/2007 1,145 1,16 1, /2008 1,150 1,196 1,584 1, /2009 1,219 1,274 1,592 1, /2010 1,168 1,183 1,502 1, /2011 1,145 1,156 1,448 1,474

12 Ve srovnání prospěchu mezi prvním a druhým pololetím došlo opět k velmi mírnému zhoršení. Zároveň lze konstatovat, že výsledky žáků jsou srovnatelné s rokem předcházejícím a nedochází k větším výkyvům. Nejlepších výsledků dosahují žáci na I. i II. stupni tradičně ve výchovných předmětech.není příliš velký rozdíl mezi průměrným prospěchem oproti minulému roku. Nejvíce problémů činí žákům na druhém stupni chemie, český jazyk, matematika, anglický jazyk a zeměpis.na prvním stupni jsou to především český jazyk a vlastivěda. Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B A B A B tř tř tř A B tř tř celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 2.A B 7 3.A B 9 4.tř tř tř A 15 7.B tř tř celkem

13 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy třídního učitele 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.A 1.B 2.A 1 2.B 3.A 1 3.B tř. 4 5.tř tř A 7.B 2 8.tř. 1 9.tř celkem Komisionální přezkoušení žáků V letošním roce nebylo nutno nikoho z žáků komisionálně přezkušovat. Žákyně 8.tř., která v prvním poletí zameškala školní docházku (celkem 332 neomluvených hodin) nebyla hodnocena. Byl jí stanoven termín opravných zkoušek a náhradní klasifikace, kterého nevyužila. Ve druhém pololetí byla přeřazena do Diagnostického ústavu v Bohumíně. Opakování ročníku V tomto školním roce nikdo neopakuje ročník. Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvenýc h hodin průměr na žáka třídy 1.A ,,56 1.B 37 26,86 2.A ,18 2.B ,00 3.A ,61 3.B ,05 4.tř tř ,06 6.tř ,00 7.A ,82 7.B ,11 8.tř , ,28 9.tř ,15 2 0,08 celkem , ,03

14 Počet omluvených / neomluvených hodin 2.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvenýc h hodin průměr na žáka třídy 1.A ,5 1.B ,5 2.A ,47 2.B ,47 3.A ,22 3.B ,42 4.tř ,63 5.tř ,52 5 0,15 6.tř ,69 7.A ,35 1 0,06 7.B ,89 8.tř , ,44 9.tř , ,92 celkem , ,12 Komentář ředitele školy: Absence se opět ve druhém pololetí zvýšila. Je to dáno jednak vyšší dlouhodobou nemocností.jednak se v tomto roce objevil nový problém, a to krátkodobé omluvené absence u žáků deváté třídy. Tito po přijetí na střední školy asi nabyli dojmu, že již nemusí chodit do školy a podařilo se jim o tom přesvědčit i rodiče, jelikož veškerá krátkodobá jedno a dvoudenní absence byla vždy omluvena. Pro další školní rok z toho plyne velmi důležitý úkol: zaměřit se na tento probléím již při prvních třídních schůzkách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová individuální vzdělávací plán integrace) zdravotní postižení 3 skupinová int. ano zdravotní znevýhodnění 0 sociální znevýhodnění 0 Žáci integrovaní ve třídách druh postižení ročník počet žáků sluchové zrakové 6. 1 s vadami řeči tělesné kombinované 7 1 s vývojovými poruchami 3 2 učení autismus

15 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano částečně ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

16 5. Mimoškolní činnost Akce školy výčet Typ akce Počet zúčastněný ch tříd 1.A,1.B,2.A, 2.B,3.A,3.B Počet Poznámka (název akce, výsledek) zúčastněný ch žáků 101 Plavecký kurz Výuka plavání Lyžařský 7. A a 7. B 33 LVVZ turistická chata Polanka výcvik Adaptační pobyt Škola v 3.A,3.B,4.tř. 55 Lichožrouti, motivační pobyt na horách přírodě Exkurze ISŠ Kanada 8. a 9. třída 39 Exkurze a praktické ukázky Osvětim 8. a 9. třída 42 Exkurze do koncentračního tábora Školní výlety Brno 9. třída 18 Školní výlet Kapucínská hrobka, Špilberk + kasematy, povilon Anthropos, centrum ZOO 1.A,1.B 29 Školní výlet za cizokrajnými zvířaty Dinopark 2.A,2.B 32 Školní výlet do pravěku Kopřivnice Teplice n.b. 3.A,3.B 37 Školní výlet do muzea aut, Zbrašovské aragonitové jeskyně Bouzov 4.třída 16 Školní výlet do historie Valašské 5.třída 33 Exkurze do skláren a prohlídka města Meziříčí Zahraniční výjezdy Osvětim - 8. a 9. třída 42 Exkurze do koncentračního tábora exkurze Čierne třída 34 Prezentace o naší obci v rámci projektu Přátelství Čierne třída 11 Prohlídka obce Čierne v rámci projektu Přátelství Žákovská vystoupení Počet zúč.tříd Počet zúč. žáků Název akce - výsledek Koncerty Pomáda třída 104 Divadelní představení muzikál - Třinec Divadlo Včelí medvídci 1.A,1.B, 62 Divadelní představení 2.A,2.B Čarodějný bál 3.A,3.B 39 Divadelní představení O Kasi, 3.A,3.B 39 Divadelní představení 16

17 Kino Legenda o sovích strážcích 1.třída - 5.třída 122 Film ze života sovy Výstavy Tonda obal na cestách 1.třída 9. třída Výstava ovoce 1.třída 9. a zeleniny třída Výtvarné dílny 3.třída 260 Výstava o recyklaci obalů 260 Výstava zahrádkářů Vendryně 100 Ukázky lidových řemel, vyzkoušení výtv. technik 7.třída Dravci třída 260 Výstava a představení dravých ptáků Soutěže VV Výtvarná/ keramika Betlém Bydlím v Beskydwch Požární ochrana očima dětí Keramický kroužek 10 Plintová,SzymczykováHumpolec,Jellušov á, Stonavský Plintová 3. místo místo v kraji Lačík marcel 1.místo v okrese Chodura ondřej Jellúšová Marcela 3.místo v okrese Szymczyková Lucie Marieta Ferencová 2. místo Malujeme Evropě Malovaná písnička Máme rádi ocenění přírodu Nejkrásnější Keramický 28 Humpolec, Plintová, Rezková kraslice kroužek,šd Voda pro města Soutěže Přírodovědný 8. a 9. třída cca 42 žáků Matouš Motyka 4. místo v okrese F-M klokan Matematický třída 108 Jakub Kotajny 1. místo v okrese F-M klokan Pythagoriáda 6., 7., žáků Školní kolo, postup do okresního kola 5 třída žáků Pythagoriáda 6., 7., 8. 5 Roman Walica úspěšný řešitel, 5. místo okresní kolo třída Dorota Walková úspěšný řešitel Paletka Výběr žáků Cca 30 Viola Kostková keramika 1.místo ze školy Vojtěch Cekr - keramika 1. místo Recitační 40 soutěž školní Výběr žáků ze tříd celé školy

18 Recitační soutěž Třinec Recitační soutěž Frýdek Místek Pěvecká soutěž Pěvecká soutěž Třinec Soutěže Tv Výběr žáků ze tříd celé školy 7 Gabriela Sojčáková 1.místo Okresní kolo 1 - Celá škola - výběr 40-6 Václav Humpolec 3.místo Liga 5 7. trída 8 1. místo Goleszow Liga Bystřice 8 9. třída 7 5. místo Halová třída 8 1. místo kopaná Přehazovaná třída 28 přebor tříd Turnaj Čierné třída 24 1., 2., 3. místo -přehazovaná Halová třída 8 3. místo kopaná Mikulašská 7., 9. třída 3 3. místo R. Vašíček laťka Orion florbal třída 10 - cup Orion florbal třída 8 - cup Vánoční laťka třída 18 Školní kolo ve třída 20 stolním tenise Školní kolo třída 30 street hockey Beskydská třída 10 lyže Lyžování třída 40 Bukovec Přehazovaná 6. třída 7 2. místo Stars Minikopaná třída 8 3. místo Street hockey 7. třída 6 2. místo Pohár třída místo Ondřej Ostruszka rozhlasu Přebor 5. tříd 5. třída místo Mitrenga Dominik, Kotasová Veronika 6. místo Mitrenga Dominik Školní přebor v kopané třída 32 18

19 Přespolní běh Beskydský azimut Olympiády Z fyziky školní kolo Z fyziky okresní kolo Z fyziky krajské kolo Archimediáda školní kolo Archimediáda okresní kolo Jiné akce školy Přespání ve škole Setkání se zástupci SŠ 1. stupeň 120 Běh v terénu 8. a 9. třída 5 3 postup do okresního kola 8. a 9. třída 3 Všichni tři žáci úspěšní řešitelé okresního kola, Matouš Motyka 1. místo 9. třída 1 Matouš Motyka 4. místo, úspěšný řešitel 7. třída 5 3 úspěšní řešitelé postup do okresního kola 7. třída 3 Všichni 3 úspěšní řešitelé okresního kola, Pavlína Sniegoňová 2. místo třída cca 75 pro rodiče žáků 9. třídy 24 Informativní schůzka Den s IZS 1.tř. 9.tř 250 Ukázka první pomoci, simulovaná dopravní nehoda Návštěva 1.třídy 30 Schůzka s kamarády ze školky školky Návštěva 1.třídy 30 Ukázky z vyučování a prohlídka školy školky u nás Drakiáda 1.stupeň 120 Pouštění draků + lampiónový průvod Humanitární 1.tř.-9.tř. 250 Tísňová volání, nehoda, požár, ošetření den Ladovská 1. stupeň 120 Vystoupení žáků k Vánocům zima Kouzelník Celá škola 250 Představení kouzel a čar Karneval 1.stupeň 120 Promenáda masek Pasování prvňáků 1.A -1.B 30 Pasování Duchem školy, slavnost Slabikáře Projekty Vánoční zvyky a tradice u nás a na Slovensku 1. stupeň 120 Vzájemné poznávání zvyků a tradic sousedních zemí Prezentace obce Vendryně třídy třídy 60 Zpracování poznatků o obci, pověst o vandrákovi, prezentace lidových her Den Země Celá škola 250 Ekologická stezka zaměřená na ochranu ŽP Besedy a přednášky Ekvádor a 9. třída 24 Zeměpisná přednáška

20 Galapágy Pernštejni Antisemitismu s a holocaust Prožitkový program Dějepisný výukový program 9. třída 23 Přednáška o vyhlazení Židů za 2. světové války Celá škola 250 Různá témata zaměřena na zlepšení klimatu ve třídě Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Fyzikální olympiáda 3 1. místo Matouš Motyka okresní kolo Fyzikální olympiáda 1 4. místo Matouš Motyka krajské kolo Archimediáda fyz místo Pavlína Sniegoňová olympiáda pro žáky 7. tříd Přírodovědný klokan místo v okrese F-M Matouš Motyka Matematický klokan místo v okrese F-M Jakub Kotajny Soutěž školních časopisů 10 Zvlášní cena poroty za rubriku školní střípky krajské kolo 5.2 Spolupráce s rodiči a zřizovatelem Formy spolupráce počet Školská rada 2 SRPŠ 4 Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 4 Školní akce pro rodiče a s rodiči 4 celoškolní, další třídní akce Školní časopis čtvrtletník Zpravodaj pro rodiče 1 Komentář ředitele školy: Práce rodičovského sdružení je pro školu velmi důležitá a prospěšná. Sdružení pomáhá nejen při organizaci jednotlivých společných akcíc, ale především se finančně spolupodílí na úhradě některých mimoškolních ativit a také věcných odměn. Pedagogický sbor i vedení školy si nesmírně váží všech aktivit i spolupráce. Školská rada se schází dvakrát ročně. Projednala a schválila drobné změny ve školním řádu a školním vzdělávacím programu, návrh rozpočtu na rok 2011 a také výroční zprávu. Na žádost ŘŠ přislíbila pomoc při řešení trvalého nedostatku vyučovacích prostor. 5.3 Předložené a školou realilzované projekty Ve školním roce 2010/2011 naše škola zpracovala několik projektů a usilovala o jejich schválení v nejrůznějších výzvách a grantových schématech. 20

21 Schválené projekty: 1. Dotační program Evropského fondu regionálního rozvoje prioritní osa Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce. Náš projekt Přátelství si kladl za cíl podporu přeshraniční integrace a posílení dlouhodobých forem spolupráce a vytvoření sítě dvou spolupracujícíh škol mezi ZŠ Vendryně 236 a ZŠ Čierne Ústredie prostřednictvím organizování sportovních, kulturních a poznávacích aktivit jejich žáků a učitelů na obou stranách hranice. Projekt byl schválen na období a závěrečná zpráva byla odeslána v řádném termínu. Dotace z ERDF : vlastní zdroje: 85% ,33 EUR 15% ,30 EUR 2. Dotační výzva MŠMT ČR operační program vzdělávání pro konkurence schopnost. Náš projekt: Zlepšení podmínek Popis projektu : Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání. Zvýšení efektivity práce s žáky ve vybraných proiritních tématech probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělených hodin. Mimo to učitelé vypracovávají výukové materiály, byla nově vybavena počítačová učebna a zakoupena interaktivní tabule. Termín: 9/2010 8/2012 Dotace : Kč 5.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Kvalifikační podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících nesplňují 2 pedagogičtí pracovníci, kterým je prominuto vzdělání s ohledem na věk a délku praxe. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických - věd b) Studium pedagogiky - c) Studium pro asistenta pedagoga - d) Studium pro ředitele škol F1 - e) Studium k rozšíření odborné - kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

22 Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky F 2 b) Studium pro výchovné poradce Mgr. A. Byrtusová c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence Mgr. Jiří Krhut sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 3 Typologie MBTI Metoda dobrého startu Sociálně patologické 1 Poruchy chováníspojené s agresivitou dětí jevy ICT 54 Hardware a software interaktivního setu Activ Board (Modul 1-3) Český jazyk 8 Český jazyk v třídě Nácvik a obtíže psaní Alternativní metody připráci s prozaic. texty Netradiční práce s poezií na 1.st. Tvořivá práce v LTV a její propojení se SL Cizí jazyk Matematika 1 Tvořivé metody výuky matematiky Prvouka Přírodověda 1 Přírodovědný nápadník Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis 1 I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova 1 Šablony, šablonky a jejich kouzla 22

23 Praktické činnosti 1 Výrobky z přírodních materiálů Tělesná výchova Ekonomika Řízení školy 9 Ředitel jako manžer řízení Metodická poradna Tuzemské stáže Celkový přehled DVPP ve školním roce 2010/20101 počet kurzů, seminářů počet zúčastněných finanční náklady celkem 2004/ ,-Kč celkem 2005/ ,-Kč celkem 2006/ ,-Kč celkem 2007/ ,-Kč celkem 2008/ ,- Kč cekem 2009/ ,-Kč celkem 2010/ ,-Kč Komentář ředitele školy: Vzdělávání učitelů v tomto roce se řídilo především plánem DVPP. Prioritou bylo vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a ICT. V letošním školním roce čerpá škola finance z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. Z celkové částky na DVPP bylo z tohoto programu čerpáno Kč. 6. Hospitační činnost Kontrolní činnost ředitelky a zástupkyně ředitelky byly prováděna podle plánu kontrolní činnosti, jež byl v průběhu roku upravován z důvodu absence pedagogů. Z hospitační činnosti ředitelky a zástupkyně vyplývá, že personální podmínky umožňují zajištění požadované kvality výuky. Všichni vyučující plnili časové i tématické plány. K úpravě ŠVP dojde opět na konci školního roku, kdy budou všechny připomínky a poznatky prokonzultovány s koordinátorem pro tvorbu ŠVP. Větší pozornost je nutno věnovat čtenářské gramotnosti, práci s textem jeho rozboru a porozumění. Velmi těžce se prosazuje mezi učiteli vzájemná návštěva v hodinách, kdy by si učitelé měli vyměnit zkušenosti ze své práce. Pozornost je nutno také věnovat vhodnému využití nové techniky ve výuce. pracovník počet hospitací Ředitel školy 14 Zástupce ředitele školy 17 Ostatní pracovníci 6 celkem 37 Závěry z kontrolní činnosti ČŠI V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI Zřizovatel provedl pravidelnou kontrolu hospodaření bez zjištěných závad.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ: 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více