VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá

2 Hlavní činnost školy 1. Charakteristika školy 2. Učební plány a osnovy 3. Personální zabezpečení 4. Údaje o vzdělávání žáků 4.1 Počty žáků 4.2 Hodnocení žáků 5. Mimoškolní aktivity 5.1 Chronologický výčet akcí 5.2 Spolupráce s rodiči a zřizovatelem 5.3 Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 5.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a hospodaření školy 7. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 8. Hospodaření školy za rok ICT standard a plán 10. Prevence rizik a školní úrazy 11. Závěr výroční zprávy Přílohy : Hodnocení práce učitelů prvního stupně Zpráva o činnosti VP Zpráva o činnosti metodika prevence Hodnocení činnosti ŠD Přehledy o klasifikaci ( k dispozici pouze v ředitelně) 2

3 Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: Mgr. Bohuslava Burá 1. Charakteristika školského zařízení 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Adresa školy Vendryně 236 IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax / Adresa internetové stránky zsvendryne.cz Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Vendryně, Vendryně 500 Součásti školy školní jídelna, školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Bohuslava Burá ředitelka Mgr. Eva Byrtusová zástupce statutárního orgánu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy, údržba a správa majetku,provoz školní jídelny, poskytování služeb v oblasti stravování. Provoz školní družiny, pronájem prostor ke krátkodobým pronájmům, další hospodářská činnost související s výukou. 1.2 Součásti školy součásti školy Mateřská škola - Základní škola 300 Školní družina 80 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 450 kapacita Základní škola Vendryně 236,okr. F-M je školou poskytující základní vzdělání žákům z Vendryně a z okolních obcí. Školu zřídila Obec Vendryně jako příspěvkovou organizaci

4 s právní subjektivitou k Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje též na aktivity vzdělávací a výchovné, aby za nimi děti nemusely dojíždět do města. Škola klade důraz také na výchovné předměty, zejména na tělesnou výchovu (stolní tenis, fotbal, kondiční a posilovací cvičení i v rámci volného času,hudební výchovu (školní pěvecký sbor), ekologickou výchovu (školní projekt ke Dni Země sběrová soutěž Pan Popela, tříděný sběr odpadu,) škola je členem Asociace školních sportovních klubů). Vybavení školy : Školní budova byla postavena v roce 1927a škola zde využívá 21 učeben, z toho 11 odborných. Odborné pracovny jsou vybaveny pro tyto předměty: - fyzika chemie - cvičná kuchyně - informační a výpočetní technika a studovna - učebna cizích jazyků - učebna hudební výchovy - učebna pro výtvarnou výchovu - keramická dílna - školní knihovna - školní družina - školní dílna - tělocvična Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Díky projektu obce byla v průběhu prázdnin vybudována spojovací chodba mezi českou a polskou ZŠ a součástí tohoto projektu bylo také dovybavení školy. Získali jsme nejen jednu novu místnost pro výuku, ale také třetí interaktivní tabuli a čtyři notebooky. V tomto školním roce se škola také zapojila do projektu EU Peníze školám a za získané finanční prostředky pořídila čtvrtou interatkivní tabuli, včetně proškolení všech pedagogů. Z těchto prostředků se podařilo také zcela vyměnit vybavení počítačové učebny, takže v současné době mají žáci k dispozici špičkovou techniku. Na výuku s interaktivními tabulemi klademe velký důraz, neboť ji považujeme za vysoce moderní, multimediální, s přímým připojením na internet, navíc velmi zajímavou jak pro žáky, tak pro učitele. Počítače, které jsou ještě schopné provozu, budou v kmenových třídách. Přestože jsme získali jednu novou místnost, stále se potýkáme s nedostatkem prostor. Učebna hudební výchovy je stále využívána jako kmenová třída. Ze zápisu žáků do první třídy a šetření v mateřských školách vyplývá, že nejméně dalších pět let se bude počet dětí zvyšovat. Je proto nezbytně nutné, aby se tento problém řešil komplexně. 4

5 2. Vzdělávací programy a výchovné cíle Základní škola vyučuje žáky od školního roku 2007 podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP ZV. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školní rok 2010/2011 v ročnících ŠVP Škola pro všechny- škola pro život Čj. 1/2010, verze č. 4 1., 2., 3., 4., 6.,7.,8.,9 Základní škola Čj / Hlavními výchovnými cíli byly v tomto roce: 1. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravému vývoji a otužování. Metodikem prevence byl aktualizován a učitelským sborem přijat Minimální preventivní program pro školní rok 2010/2011, jehož plněním byl výše uvedený cíl rovněž realizován. Kromě tohoto programu byl tento úkol plněn různými formami tělesné výchovy, tradičními tělovýchovnými aktivitami naší školy (Humanitární den, Beskydský Azimut, aj.) zajištěním plaveckého kurzu pro žáky 1. až 3. ročníku se souhlasem rodičů, organizováním společných sportovních akcí, osvětou zdravých stravovacích návyků a zapojením školy do projektu Ovoce do škol a zajištěním pitného režimu pro žáky. 2. Estetická výchova a dramatická výchova byly rozvíjeny kromě vyučovacích hodin literární výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností i v ostatních vyučovacích hodinách, také návštěvami divadelních představení, nastudováním, nacvičením a vystoupením žáků před rodičovskou veřejností a hosty. 3. Dlouhodobým úkolem výchovy našich žáků je starost o zdravé životní prostředí s důrazem na ekologickou výchovu, na činnosti prevence a obnovy životního prostředí s poukazem na důsledky lidských zásahů devastujících přírodu, ohrožujících lidské zdraví a život na Zemi. Žáci byli vedeni k péči o čistotu a pořádek v okolí školy, květinovou výzdobu školy, k péči o stromy a keře a veškerou zeleň v okolí školy, a to v hodinách přírodovědy, prvouky, přírodopisu, pracovních činností i ve školní družině. Byly pro ně organizovány pobyty v přírodě s cílem citlivého vnímání její flóry a fauny. Vše doplňovalo zapojením školy do projektu Pan Popela a Recyklohraní (sběr starého papíru, starých baterií a starého elektrozařízení). Kromě sběru starého papíru se děti naší školy celoročně soustřeďují na třídění odpadu, a tak přispívají k jejich další recyklaci.

6 3. Personální zabezpečení 3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet pedagogů v tomto školním roce vzrostl. Ve škole pracovalo celkem 25 pedagogů. Z toho učitelů prvního stupně 9, druhého stupně 10, dvě asistentky pedagoga, tři vychovatelky a učitel katolického náboženství. počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 25 21,48 externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace úvazek roků ped. praxe 1 učitelka ano, V, M, Z 1, ředitelka ano, V, ČJ, Spec. 1,0 30 ped. 3 zástupkyně ŘŠ ano, VCH, Zzv pro 6.- 1, učitelka ano, V1.st 1, učitelka ano, V, F, M,výpočetní 1,0 17 technika 6 učitel ano, V, RJ, Z, D 1, učitelka ano, V, uč. 1. st. 1, učitel ano, V,teolog. fak. 0,09 8 náboženství 9 učitel ano, V, ČJ, HV 1, učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 13 dramatická výchova 11 učitelka ne, US, DPS 0, vychovatelka ano, Gymnázium, 0,7 15 DPS - vychovatelství 13 učitelka ano, V, uč. 1.st. 1, vychovatelka ano, US, 0, vychovatelství 15 učitelka ano, V, RJ,Z 1, asistent ano, SŠ, 0,75 8 pedagoga 17 učitelka ne, stř. ped. šk. 0, asistent ano, V,uč. 1.ST pedagoga 19 učitelka ano,v, uč. 1.st učitelka ano, V, PJ,TV 0, učitelka ano, V,uč. 1.ST učitelka ano, V,uč. 1.ST. 0,

7 23 učitelka ano, V,uč. 1.ST. 0, učitel ano, V, ČJ, 0, učitel ne, SŠ 0,409 1 V letošním roce došlo v pedagogickém k významným změnám, Sbor opustila Mgr. Jolana Rucká. Na její místo byli přijati na částečný úvazek Mgr. V. Macek (OV, ČJ) a p. M. Gorylová (AJ). Výchovné poradenství převzala a zároveň zahájila jeho studium Mgr. A. Bazgierová. Za Mgr. M. Říhovou byla přijata Mgr. P. Czyžová a do školní družiny ke třetímu oddělení Bc. M. Hermanová. Jelikož jsme škola, která integruje i žáky s postižením, působí od září 2010 ve škole již dvě asistentky pedagoga (v prvním a sedmém ročníku). 3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně % základní školy učitel druhého stupně % základní školy učitel náboženství % vychovatel % pedagog volného času asistent pedagoga % trenér celkem % 3.4 Odborná kvalifikace a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 68 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 50 Vlastivěda 64 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 66 Praktické činnosti 77 Tělesná výchova 77 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 0 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100

8 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 57 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 Informatika 100 Vzhledem k tomu, že neplánovaně odešla Mgr. J. Rucká, která byla vyučující AJ, museli jsme přijmout vyučující, která nesplňuje kvalifikační předpoklady. Přesto měla výuka cizího jazyka velmi vysokou úroveň. 3.5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 13 9,3275 externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor úvazek 1 hospodářka ÚSO, ekonomický 1 2 školnice SO, švadlena 1 3 uklizečka prodavačka 0,5 4 uklizečka SO 0,75 5 údržbář SO, zámečník 0,5 6 topič SO, zámečník 0,125 7 uklizečka SO, prodavačka 0,75 8 vedoucí šk. ÚSO, kuchařka 0,75 kuchyně 9 kuchařka ÚSO, kuchařka 1,0 10 kuchařka SO, kuchařka 0,7 11 pracovnice provozu ZV 0,7 12 pracovnice provozu SO, kuchařka 1,0 13 pracovnice provozu SO 0,5 U úvazků správních zaměstnanců došlo opět ke změnám. Z důvodu dlouhodobé nemoci byl snížen úvazek údržbáře. Údržba byla řešena dodávkou cizí firmou. Do kuchyně byla přijata na částečný úvazek ještě jedna pomocná síla. Zvedl se totiž počet uvařených obědů jak pro žáky, tak také pro cozí strávníky, kteří hojně využívají školní kuchyni. O provoz školní tělocvičny se staral p. Spratek, jenž byl zaměstnán na dohodu a jeho plat byl hrazen z výnosu z pronájmu TV. 8

9 3.7 Trvání pracovního poměru u všech pracovníků doba trvání počet % do 5 let 14 38% do 10 let 3 8% do 15 let 10 27% do 20 let 5 13,5% nad 20 let 5 13,5% celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 4 Komentář ředitele školy K odešla Mgr. M. Říhová a Mgr. J. Rucká. Ze školní družiny přešla do 2.třídy Mgr. P. Czyžová a na její místo byla přijata Bc. M. Hermanová. Na druhý stupeň byla přijata vyučující AJ - M. Gorylová a OV Mgr. V. Macek. Do první třídy AP M. Troszoková.

10 4. Údaje o vzdělávání žáků Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ano 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.tř ne 5.tř ano 6.tř ne 7.A ne 7.B ne 8.tř ne 9.tř ne celkem Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011 šk. rok zapsaní žáci žádost o odklad nástup po odkl. celkem nastoupil 2005/ / / / / / Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník / / / / / / Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 14 střední odborné učiliště 8 konzervatoř 1 10

11 Komentář ředitele školy Ke studiu na víceletém gymnáziu byly podány tři přihlášky a všichni tři žáci byli ke studiu přijati. Systém tří přihlášek ke studiu na stření školy využili všichni žáci 9. ročníku. Všichni žáci 9. třídy byli přijati na studijní obor, který si vybrali již v prvním kole výběrového řízení. Tento výsledek však byl způsoben spíše velkým počtem nabízených volných míst na středních školách, než vynikajícími výsledky některých žáků. Některé střední školy sice vypsaly přijímací zkoušky, ale většina stále přijímala žáky pouze na základě dokončení povinné školní docházky. 4.2 Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch třída počet žáků prospěli prospěli neprospěli jiné hodnocení celkem s vyznamená ním 1.pol 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.. 1.A B A B A B tř tř I.st tř A B tř tř II.st celke m Vysoký počet vyznamenaných žáků tvoří především žáci I. stupně. Jiné hodnocení v 1. pololetí žákyně 8.tř. - nehodnocena z důvodu zanedbání školní docházky a nedostatku známek pro klasifikaci, ve II. pololetí přeřazena do diagnostického ústavu. Žákyně 7.tř. - ze zdravotních důvodů hodnocena v M -slovně. Celkové hodnocení žáků průměrná známka rok 1. stupeň II. stupeň 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 2006/2007 1,145 1,16 1, /2008 1,150 1,196 1,584 1, /2009 1,219 1,274 1,592 1, /2010 1,168 1,183 1,502 1, /2011 1,145 1,156 1,448 1,474

12 Ve srovnání prospěchu mezi prvním a druhým pololetím došlo opět k velmi mírnému zhoršení. Zároveň lze konstatovat, že výsledky žáků jsou srovnatelné s rokem předcházejícím a nedochází k větším výkyvům. Nejlepších výsledků dosahují žáci na I. i II. stupni tradičně ve výchovných předmětech.není příliš velký rozdíl mezi průměrným prospěchem oproti minulému roku. Nejvíce problémů činí žákům na druhém stupni chemie, český jazyk, matematika, anglický jazyk a zeměpis.na prvním stupni jsou to především český jazyk a vlastivěda. Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B A B A B tř tř tř A B tř tř celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 2.A B 7 3.A B 9 4.tř tř tř A 15 7.B tř tř celkem

13 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy třídního učitele 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.A 1.B 2.A 1 2.B 3.A 1 3.B tř. 4 5.tř tř A 7.B 2 8.tř. 1 9.tř celkem Komisionální přezkoušení žáků V letošním roce nebylo nutno nikoho z žáků komisionálně přezkušovat. Žákyně 8.tř., která v prvním poletí zameškala školní docházku (celkem 332 neomluvených hodin) nebyla hodnocena. Byl jí stanoven termín opravných zkoušek a náhradní klasifikace, kterého nevyužila. Ve druhém pololetí byla přeřazena do Diagnostického ústavu v Bohumíně. Opakování ročníku V tomto školním roce nikdo neopakuje ročník. Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvenýc h hodin průměr na žáka třídy 1.A ,,56 1.B 37 26,86 2.A ,18 2.B ,00 3.A ,61 3.B ,05 4.tř tř ,06 6.tř ,00 7.A ,82 7.B ,11 8.tř , ,28 9.tř ,15 2 0,08 celkem , ,03

14 Počet omluvených / neomluvených hodin 2.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvenýc h hodin průměr na žáka třídy 1.A ,5 1.B ,5 2.A ,47 2.B ,47 3.A ,22 3.B ,42 4.tř ,63 5.tř ,52 5 0,15 6.tř ,69 7.A ,35 1 0,06 7.B ,89 8.tř , ,44 9.tř , ,92 celkem , ,12 Komentář ředitele školy: Absence se opět ve druhém pololetí zvýšila. Je to dáno jednak vyšší dlouhodobou nemocností.jednak se v tomto roce objevil nový problém, a to krátkodobé omluvené absence u žáků deváté třídy. Tito po přijetí na střední školy asi nabyli dojmu, že již nemusí chodit do školy a podařilo se jim o tom přesvědčit i rodiče, jelikož veškerá krátkodobá jedno a dvoudenní absence byla vždy omluvena. Pro další školní rok z toho plyne velmi důležitý úkol: zaměřit se na tento probléím již při prvních třídních schůzkách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová individuální vzdělávací plán integrace) zdravotní postižení 3 skupinová int. ano zdravotní znevýhodnění 0 sociální znevýhodnění 0 Žáci integrovaní ve třídách druh postižení ročník počet žáků sluchové zrakové 6. 1 s vadami řeči tělesné kombinované 7 1 s vývojovými poruchami 3 2 učení autismus

15 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano částečně ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

16 5. Mimoškolní činnost Akce školy výčet Typ akce Počet zúčastněný ch tříd 1.A,1.B,2.A, 2.B,3.A,3.B Počet Poznámka (název akce, výsledek) zúčastněný ch žáků 101 Plavecký kurz Výuka plavání Lyžařský 7. A a 7. B 33 LVVZ turistická chata Polanka výcvik Adaptační pobyt Škola v 3.A,3.B,4.tř. 55 Lichožrouti, motivační pobyt na horách přírodě Exkurze ISŠ Kanada 8. a 9. třída 39 Exkurze a praktické ukázky Osvětim 8. a 9. třída 42 Exkurze do koncentračního tábora Školní výlety Brno 9. třída 18 Školní výlet Kapucínská hrobka, Špilberk + kasematy, povilon Anthropos, centrum ZOO 1.A,1.B 29 Školní výlet za cizokrajnými zvířaty Dinopark 2.A,2.B 32 Školní výlet do pravěku Kopřivnice Teplice n.b. 3.A,3.B 37 Školní výlet do muzea aut, Zbrašovské aragonitové jeskyně Bouzov 4.třída 16 Školní výlet do historie Valašské 5.třída 33 Exkurze do skláren a prohlídka města Meziříčí Zahraniční výjezdy Osvětim - 8. a 9. třída 42 Exkurze do koncentračního tábora exkurze Čierne třída 34 Prezentace o naší obci v rámci projektu Přátelství Čierne třída 11 Prohlídka obce Čierne v rámci projektu Přátelství Žákovská vystoupení Počet zúč.tříd Počet zúč. žáků Název akce - výsledek Koncerty Pomáda třída 104 Divadelní představení muzikál - Třinec Divadlo Včelí medvídci 1.A,1.B, 62 Divadelní představení 2.A,2.B Čarodějný bál 3.A,3.B 39 Divadelní představení O Kasi, 3.A,3.B 39 Divadelní představení 16

17 Kino Legenda o sovích strážcích 1.třída - 5.třída 122 Film ze života sovy Výstavy Tonda obal na cestách 1.třída 9. třída Výstava ovoce 1.třída 9. a zeleniny třída Výtvarné dílny 3.třída 260 Výstava o recyklaci obalů 260 Výstava zahrádkářů Vendryně 100 Ukázky lidových řemel, vyzkoušení výtv. technik 7.třída Dravci třída 260 Výstava a představení dravých ptáků Soutěže VV Výtvarná/ keramika Betlém Bydlím v Beskydwch Požární ochrana očima dětí Keramický kroužek 10 Plintová,SzymczykováHumpolec,Jellušov á, Stonavský Plintová 3. místo místo v kraji Lačík marcel 1.místo v okrese Chodura ondřej Jellúšová Marcela 3.místo v okrese Szymczyková Lucie Marieta Ferencová 2. místo Malujeme Evropě Malovaná písnička Máme rádi ocenění přírodu Nejkrásnější Keramický 28 Humpolec, Plintová, Rezková kraslice kroužek,šd Voda pro města Soutěže Přírodovědný 8. a 9. třída cca 42 žáků Matouš Motyka 4. místo v okrese F-M klokan Matematický třída 108 Jakub Kotajny 1. místo v okrese F-M klokan Pythagoriáda 6., 7., žáků Školní kolo, postup do okresního kola 5 třída žáků Pythagoriáda 6., 7., 8. 5 Roman Walica úspěšný řešitel, 5. místo okresní kolo třída Dorota Walková úspěšný řešitel Paletka Výběr žáků Cca 30 Viola Kostková keramika 1.místo ze školy Vojtěch Cekr - keramika 1. místo Recitační 40 soutěž školní Výběr žáků ze tříd celé školy

18 Recitační soutěž Třinec Recitační soutěž Frýdek Místek Pěvecká soutěž Pěvecká soutěž Třinec Soutěže Tv Výběr žáků ze tříd celé školy 7 Gabriela Sojčáková 1.místo Okresní kolo 1 - Celá škola - výběr 40-6 Václav Humpolec 3.místo Liga 5 7. trída 8 1. místo Goleszow Liga Bystřice 8 9. třída 7 5. místo Halová třída 8 1. místo kopaná Přehazovaná třída 28 přebor tříd Turnaj Čierné třída 24 1., 2., 3. místo -přehazovaná Halová třída 8 3. místo kopaná Mikulašská 7., 9. třída 3 3. místo R. Vašíček laťka Orion florbal třída 10 - cup Orion florbal třída 8 - cup Vánoční laťka třída 18 Školní kolo ve třída 20 stolním tenise Školní kolo třída 30 street hockey Beskydská třída 10 lyže Lyžování třída 40 Bukovec Přehazovaná 6. třída 7 2. místo Stars Minikopaná třída 8 3. místo Street hockey 7. třída 6 2. místo Pohár třída místo Ondřej Ostruszka rozhlasu Přebor 5. tříd 5. třída místo Mitrenga Dominik, Kotasová Veronika 6. místo Mitrenga Dominik Školní přebor v kopané třída 32 18

19 Přespolní běh Beskydský azimut Olympiády Z fyziky školní kolo Z fyziky okresní kolo Z fyziky krajské kolo Archimediáda školní kolo Archimediáda okresní kolo Jiné akce školy Přespání ve škole Setkání se zástupci SŠ 1. stupeň 120 Běh v terénu 8. a 9. třída 5 3 postup do okresního kola 8. a 9. třída 3 Všichni tři žáci úspěšní řešitelé okresního kola, Matouš Motyka 1. místo 9. třída 1 Matouš Motyka 4. místo, úspěšný řešitel 7. třída 5 3 úspěšní řešitelé postup do okresního kola 7. třída 3 Všichni 3 úspěšní řešitelé okresního kola, Pavlína Sniegoňová 2. místo třída cca 75 pro rodiče žáků 9. třídy 24 Informativní schůzka Den s IZS 1.tř. 9.tř 250 Ukázka první pomoci, simulovaná dopravní nehoda Návštěva 1.třídy 30 Schůzka s kamarády ze školky školky Návštěva 1.třídy 30 Ukázky z vyučování a prohlídka školy školky u nás Drakiáda 1.stupeň 120 Pouštění draků + lampiónový průvod Humanitární 1.tř.-9.tř. 250 Tísňová volání, nehoda, požár, ošetření den Ladovská 1. stupeň 120 Vystoupení žáků k Vánocům zima Kouzelník Celá škola 250 Představení kouzel a čar Karneval 1.stupeň 120 Promenáda masek Pasování prvňáků 1.A -1.B 30 Pasování Duchem školy, slavnost Slabikáře Projekty Vánoční zvyky a tradice u nás a na Slovensku 1. stupeň 120 Vzájemné poznávání zvyků a tradic sousedních zemí Prezentace obce Vendryně třídy třídy 60 Zpracování poznatků o obci, pověst o vandrákovi, prezentace lidových her Den Země Celá škola 250 Ekologická stezka zaměřená na ochranu ŽP Besedy a přednášky Ekvádor a 9. třída 24 Zeměpisná přednáška

20 Galapágy Pernštejni Antisemitismu s a holocaust Prožitkový program Dějepisný výukový program 9. třída 23 Přednáška o vyhlazení Židů za 2. světové války Celá škola 250 Různá témata zaměřena na zlepšení klimatu ve třídě Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Fyzikální olympiáda 3 1. místo Matouš Motyka okresní kolo Fyzikální olympiáda 1 4. místo Matouš Motyka krajské kolo Archimediáda fyz místo Pavlína Sniegoňová olympiáda pro žáky 7. tříd Přírodovědný klokan místo v okrese F-M Matouš Motyka Matematický klokan místo v okrese F-M Jakub Kotajny Soutěž školních časopisů 10 Zvlášní cena poroty za rubriku školní střípky krajské kolo 5.2 Spolupráce s rodiči a zřizovatelem Formy spolupráce počet Školská rada 2 SRPŠ 4 Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 4 Školní akce pro rodiče a s rodiči 4 celoškolní, další třídní akce Školní časopis čtvrtletník Zpravodaj pro rodiče 1 Komentář ředitele školy: Práce rodičovského sdružení je pro školu velmi důležitá a prospěšná. Sdružení pomáhá nejen při organizaci jednotlivých společných akcíc, ale především se finančně spolupodílí na úhradě některých mimoškolních ativit a také věcných odměn. Pedagogický sbor i vedení školy si nesmírně váží všech aktivit i spolupráce. Školská rada se schází dvakrát ročně. Projednala a schválila drobné změny ve školním řádu a školním vzdělávacím programu, návrh rozpočtu na rok 2011 a také výroční zprávu. Na žádost ŘŠ přislíbila pomoc při řešení trvalého nedostatku vyučovacích prostor. 5.3 Předložené a školou realilzované projekty Ve školním roce 2010/2011 naše škola zpracovala několik projektů a usilovala o jejich schválení v nejrůznějších výzvách a grantových schématech. 20

21 Schválené projekty: 1. Dotační program Evropského fondu regionálního rozvoje prioritní osa Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce. Náš projekt Přátelství si kladl za cíl podporu přeshraniční integrace a posílení dlouhodobých forem spolupráce a vytvoření sítě dvou spolupracujícíh škol mezi ZŠ Vendryně 236 a ZŠ Čierne Ústredie prostřednictvím organizování sportovních, kulturních a poznávacích aktivit jejich žáků a učitelů na obou stranách hranice. Projekt byl schválen na období a závěrečná zpráva byla odeslána v řádném termínu. Dotace z ERDF : vlastní zdroje: 85% ,33 EUR 15% ,30 EUR 2. Dotační výzva MŠMT ČR operační program vzdělávání pro konkurence schopnost. Náš projekt: Zlepšení podmínek Popis projektu : Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání. Zvýšení efektivity práce s žáky ve vybraných proiritních tématech probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělených hodin. Mimo to učitelé vypracovávají výukové materiály, byla nově vybavena počítačová učebna a zakoupena interaktivní tabule. Termín: 9/2010 8/2012 Dotace : Kč 5.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Kvalifikační podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících nesplňují 2 pedagogičtí pracovníci, kterým je prominuto vzdělání s ohledem na věk a délku praxe. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických - věd b) Studium pedagogiky - c) Studium pro asistenta pedagoga - d) Studium pro ředitele škol F1 - e) Studium k rozšíření odborné - kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

22 Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky F 2 b) Studium pro výchovné poradce Mgr. A. Byrtusová c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence Mgr. Jiří Krhut sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 3 Typologie MBTI Metoda dobrého startu Sociálně patologické 1 Poruchy chováníspojené s agresivitou dětí jevy ICT 54 Hardware a software interaktivního setu Activ Board (Modul 1-3) Český jazyk 8 Český jazyk v třídě Nácvik a obtíže psaní Alternativní metody připráci s prozaic. texty Netradiční práce s poezií na 1.st. Tvořivá práce v LTV a její propojení se SL Cizí jazyk Matematika 1 Tvořivé metody výuky matematiky Prvouka Přírodověda 1 Přírodovědný nápadník Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis 1 I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova 1 Šablony, šablonky a jejich kouzla 22

23 Praktické činnosti 1 Výrobky z přírodních materiálů Tělesná výchova Ekonomika Řízení školy 9 Ředitel jako manžer řízení Metodická poradna Tuzemské stáže Celkový přehled DVPP ve školním roce 2010/20101 počet kurzů, seminářů počet zúčastněných finanční náklady celkem 2004/ ,-Kč celkem 2005/ ,-Kč celkem 2006/ ,-Kč celkem 2007/ ,-Kč celkem 2008/ ,- Kč cekem 2009/ ,-Kč celkem 2010/ ,-Kč Komentář ředitele školy: Vzdělávání učitelů v tomto roce se řídilo především plánem DVPP. Prioritou bylo vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a ICT. V letošním školním roce čerpá škola finance z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. Z celkové částky na DVPP bylo z tohoto programu čerpáno Kč. 6. Hospitační činnost Kontrolní činnost ředitelky a zástupkyně ředitelky byly prováděna podle plánu kontrolní činnosti, jež byl v průběhu roku upravován z důvodu absence pedagogů. Z hospitační činnosti ředitelky a zástupkyně vyplývá, že personální podmínky umožňují zajištění požadované kvality výuky. Všichni vyučující plnili časové i tématické plány. K úpravě ŠVP dojde opět na konci školního roku, kdy budou všechny připomínky a poznatky prokonzultovány s koordinátorem pro tvorbu ŠVP. Větší pozornost je nutno věnovat čtenářské gramotnosti, práci s textem jeho rozboru a porozumění. Velmi těžce se prosazuje mezi učiteli vzájemná návštěva v hodinách, kdy by si učitelé měli vyměnit zkušenosti ze své práce. Pozornost je nutno také věnovat vhodnému využití nové techniky ve výuce. pracovník počet hospitací Ředitel školy 14 Zástupce ředitele školy 17 Ostatní pracovníci 6 celkem 37 Závěry z kontrolní činnosti ČŠI V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI Zřizovatel provedl pravidelnou kontrolu hospodaření bez zjištěných závad.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více