VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá

2 Hlavní činnost školy 1. Charakteristika školy 2. Učební plány a osnovy 3. Personální zabezpečení 4. Údaje o vzdělávání žáků 4.1 Počty žáků 4.2 Hodnocení žáků 5. Mimoškolní aktivity 5.1 Chronologický výčet akcí 5.2 Spolupráce s rodiči a zřizovatelem 5.3 Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 5.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a hospodaření školy 7. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 8. Hospodaření školy za rok ICT standard a plán 10. Prevence rizik a školní úrazy 11. Závěr výroční zprávy Přílohy : Hodnocení práce učitelů prvního stupně Zpráva o činnosti VP Zpráva o činnosti metodika prevence Hodnocení činnosti ŠD Přehledy o klasifikaci ( k dispozici pouze v ředitelně) 2

3 Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: Mgr. Bohuslava Burá 1. Charakteristika školského zařízení 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Adresa školy Vendryně 236 IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax / Adresa internetové stránky zsvendryne.cz Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Vendryně, Vendryně 500 Součásti školy školní jídelna, školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Bohuslava Burá ředitelka Mgr. Eva Byrtusová zástupce statutárního orgánu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy, údržba a správa majetku,provoz školní jídelny, poskytování služeb v oblasti stravování. Provoz školní družiny, pronájem prostor ke krátkodobým pronájmům, další hospodářská činnost související s výukou. 1.2 Součásti školy součásti školy Mateřská škola - Základní škola 300 Školní družina 80 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 450 kapacita Základní škola Vendryně 236,okr. F-M je školou poskytující základní vzdělání žákům z Vendryně a z okolních obcí. Školu zřídila Obec Vendryně jako příspěvkovou organizaci

4 s právní subjektivitou k Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje též na aktivity vzdělávací a výchovné, aby za nimi děti nemusely dojíždět do města. Škola klade důraz také na výchovné předměty, zejména na tělesnou výchovu (stolní tenis, fotbal, kondiční a posilovací cvičení i v rámci volného času,hudební výchovu (školní pěvecký sbor), ekologickou výchovu (školní projekt ke Dni Země sběrová soutěž Pan Popela, tříděný sběr odpadu,) škola je členem Asociace školních sportovních klubů). Vybavení školy : Školní budova byla postavena v roce 1927a škola zde využívá 21 učeben, z toho 11 odborných. Odborné pracovny jsou vybaveny pro tyto předměty: - fyzika chemie - cvičná kuchyně - informační a výpočetní technika a studovna - učebna cizích jazyků - učebna hudební výchovy - učebna pro výtvarnou výchovu - keramická dílna - školní knihovna - školní družina - školní dílna - tělocvična Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Díky projektu obce byla v průběhu prázdnin vybudována spojovací chodba mezi českou a polskou ZŠ a součástí tohoto projektu bylo také dovybavení školy. Získali jsme nejen jednu novu místnost pro výuku, ale také třetí interaktivní tabuli a čtyři notebooky. V tomto školním roce se škola také zapojila do projektu EU Peníze školám a za získané finanční prostředky pořídila čtvrtou interatkivní tabuli, včetně proškolení všech pedagogů. Z těchto prostředků se podařilo také zcela vyměnit vybavení počítačové učebny, takže v současné době mají žáci k dispozici špičkovou techniku. Na výuku s interaktivními tabulemi klademe velký důraz, neboť ji považujeme za vysoce moderní, multimediální, s přímým připojením na internet, navíc velmi zajímavou jak pro žáky, tak pro učitele. Počítače, které jsou ještě schopné provozu, budou v kmenových třídách. Přestože jsme získali jednu novou místnost, stále se potýkáme s nedostatkem prostor. Učebna hudební výchovy je stále využívána jako kmenová třída. Ze zápisu žáků do první třídy a šetření v mateřských školách vyplývá, že nejméně dalších pět let se bude počet dětí zvyšovat. Je proto nezbytně nutné, aby se tento problém řešil komplexně. 4

5 2. Vzdělávací programy a výchovné cíle Základní škola vyučuje žáky od školního roku 2007 podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP ZV. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školní rok 2010/2011 v ročnících ŠVP Škola pro všechny- škola pro život Čj. 1/2010, verze č. 4 1., 2., 3., 4., 6.,7.,8.,9 Základní škola Čj / Hlavními výchovnými cíli byly v tomto roce: 1. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravému vývoji a otužování. Metodikem prevence byl aktualizován a učitelským sborem přijat Minimální preventivní program pro školní rok 2010/2011, jehož plněním byl výše uvedený cíl rovněž realizován. Kromě tohoto programu byl tento úkol plněn různými formami tělesné výchovy, tradičními tělovýchovnými aktivitami naší školy (Humanitární den, Beskydský Azimut, aj.) zajištěním plaveckého kurzu pro žáky 1. až 3. ročníku se souhlasem rodičů, organizováním společných sportovních akcí, osvětou zdravých stravovacích návyků a zapojením školy do projektu Ovoce do škol a zajištěním pitného režimu pro žáky. 2. Estetická výchova a dramatická výchova byly rozvíjeny kromě vyučovacích hodin literární výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností i v ostatních vyučovacích hodinách, také návštěvami divadelních představení, nastudováním, nacvičením a vystoupením žáků před rodičovskou veřejností a hosty. 3. Dlouhodobým úkolem výchovy našich žáků je starost o zdravé životní prostředí s důrazem na ekologickou výchovu, na činnosti prevence a obnovy životního prostředí s poukazem na důsledky lidských zásahů devastujících přírodu, ohrožujících lidské zdraví a život na Zemi. Žáci byli vedeni k péči o čistotu a pořádek v okolí školy, květinovou výzdobu školy, k péči o stromy a keře a veškerou zeleň v okolí školy, a to v hodinách přírodovědy, prvouky, přírodopisu, pracovních činností i ve školní družině. Byly pro ně organizovány pobyty v přírodě s cílem citlivého vnímání její flóry a fauny. Vše doplňovalo zapojením školy do projektu Pan Popela a Recyklohraní (sběr starého papíru, starých baterií a starého elektrozařízení). Kromě sběru starého papíru se děti naší školy celoročně soustřeďují na třídění odpadu, a tak přispívají k jejich další recyklaci.

6 3. Personální zabezpečení 3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Počet pedagogů v tomto školním roce vzrostl. Ve škole pracovalo celkem 25 pedagogů. Z toho učitelů prvního stupně 9, druhého stupně 10, dvě asistentky pedagoga, tři vychovatelky a učitel katolického náboženství. počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 25 21,48 externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace úvazek roků ped. praxe 1 učitelka ano, V, M, Z 1, ředitelka ano, V, ČJ, Spec. 1,0 30 ped. 3 zástupkyně ŘŠ ano, VCH, Zzv pro 6.- 1, učitelka ano, V1.st 1, učitelka ano, V, F, M,výpočetní 1,0 17 technika 6 učitel ano, V, RJ, Z, D 1, učitelka ano, V, uč. 1. st. 1, učitel ano, V,teolog. fak. 0,09 8 náboženství 9 učitel ano, V, ČJ, HV 1, učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 13 dramatická výchova 11 učitelka ne, US, DPS 0, vychovatelka ano, Gymnázium, 0,7 15 DPS - vychovatelství 13 učitelka ano, V, uč. 1.st. 1, vychovatelka ano, US, 0, vychovatelství 15 učitelka ano, V, RJ,Z 1, asistent ano, SŠ, 0,75 8 pedagoga 17 učitelka ne, stř. ped. šk. 0, asistent ano, V,uč. 1.ST pedagoga 19 učitelka ano,v, uč. 1.st učitelka ano, V, PJ,TV 0, učitelka ano, V,uč. 1.ST učitelka ano, V,uč. 1.ST. 0,

7 23 učitelka ano, V,uč. 1.ST. 0, učitel ano, V, ČJ, 0, učitel ne, SŠ 0,409 1 V letošním roce došlo v pedagogickém k významným změnám, Sbor opustila Mgr. Jolana Rucká. Na její místo byli přijati na částečný úvazek Mgr. V. Macek (OV, ČJ) a p. M. Gorylová (AJ). Výchovné poradenství převzala a zároveň zahájila jeho studium Mgr. A. Bazgierová. Za Mgr. M. Říhovou byla přijata Mgr. P. Czyžová a do školní družiny ke třetímu oddělení Bc. M. Hermanová. Jelikož jsme škola, která integruje i žáky s postižením, působí od září 2010 ve škole již dvě asistentky pedagoga (v prvním a sedmém ročníku). 3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně % základní školy učitel druhého stupně % základní školy učitel náboženství % vychovatel % pedagog volného času asistent pedagoga % trenér celkem % 3.4 Odborná kvalifikace a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 68 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 50 Vlastivěda 64 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 66 Praktické činnosti 77 Tělesná výchova 77 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 0 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100

8 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 57 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 Informatika 100 Vzhledem k tomu, že neplánovaně odešla Mgr. J. Rucká, která byla vyučující AJ, museli jsme přijmout vyučující, která nesplňuje kvalifikační předpoklady. Přesto měla výuka cizího jazyka velmi vysokou úroveň. 3.5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 13 9,3275 externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor úvazek 1 hospodářka ÚSO, ekonomický 1 2 školnice SO, švadlena 1 3 uklizečka prodavačka 0,5 4 uklizečka SO 0,75 5 údržbář SO, zámečník 0,5 6 topič SO, zámečník 0,125 7 uklizečka SO, prodavačka 0,75 8 vedoucí šk. ÚSO, kuchařka 0,75 kuchyně 9 kuchařka ÚSO, kuchařka 1,0 10 kuchařka SO, kuchařka 0,7 11 pracovnice provozu ZV 0,7 12 pracovnice provozu SO, kuchařka 1,0 13 pracovnice provozu SO 0,5 U úvazků správních zaměstnanců došlo opět ke změnám. Z důvodu dlouhodobé nemoci byl snížen úvazek údržbáře. Údržba byla řešena dodávkou cizí firmou. Do kuchyně byla přijata na částečný úvazek ještě jedna pomocná síla. Zvedl se totiž počet uvařených obědů jak pro žáky, tak také pro cozí strávníky, kteří hojně využívají školní kuchyni. O provoz školní tělocvičny se staral p. Spratek, jenž byl zaměstnán na dohodu a jeho plat byl hrazen z výnosu z pronájmu TV. 8

9 3.7 Trvání pracovního poměru u všech pracovníků doba trvání počet % do 5 let 14 38% do 10 let 3 8% do 15 let 10 27% do 20 let 5 13,5% nad 20 let 5 13,5% celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 4 Komentář ředitele školy K odešla Mgr. M. Říhová a Mgr. J. Rucká. Ze školní družiny přešla do 2.třídy Mgr. P. Czyžová a na její místo byla přijata Bc. M. Hermanová. Na druhý stupeň byla přijata vyučující AJ - M. Gorylová a OV Mgr. V. Macek. Do první třídy AP M. Troszoková.

10 4. Údaje o vzdělávání žáků Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ano 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.tř ne 5.tř ano 6.tř ne 7.A ne 7.B ne 8.tř ne 9.tř ne celkem Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011 šk. rok zapsaní žáci žádost o odklad nástup po odkl. celkem nastoupil 2005/ / / / / / Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník / / / / / / Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 14 střední odborné učiliště 8 konzervatoř 1 10

11 Komentář ředitele školy Ke studiu na víceletém gymnáziu byly podány tři přihlášky a všichni tři žáci byli ke studiu přijati. Systém tří přihlášek ke studiu na stření školy využili všichni žáci 9. ročníku. Všichni žáci 9. třídy byli přijati na studijní obor, který si vybrali již v prvním kole výběrového řízení. Tento výsledek však byl způsoben spíše velkým počtem nabízených volných míst na středních školách, než vynikajícími výsledky některých žáků. Některé střední školy sice vypsaly přijímací zkoušky, ale většina stále přijímala žáky pouze na základě dokončení povinné školní docházky. 4.2 Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch třída počet žáků prospěli prospěli neprospěli jiné hodnocení celkem s vyznamená ním 1.pol 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.. 1.A B A B A B tř tř I.st tř A B tř tř II.st celke m Vysoký počet vyznamenaných žáků tvoří především žáci I. stupně. Jiné hodnocení v 1. pololetí žákyně 8.tř. - nehodnocena z důvodu zanedbání školní docházky a nedostatku známek pro klasifikaci, ve II. pololetí přeřazena do diagnostického ústavu. Žákyně 7.tř. - ze zdravotních důvodů hodnocena v M -slovně. Celkové hodnocení žáků průměrná známka rok 1. stupeň II. stupeň 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 2006/2007 1,145 1,16 1, /2008 1,150 1,196 1,584 1, /2009 1,219 1,274 1,592 1, /2010 1,168 1,183 1,502 1, /2011 1,145 1,156 1,448 1,474

12 Ve srovnání prospěchu mezi prvním a druhým pololetím došlo opět k velmi mírnému zhoršení. Zároveň lze konstatovat, že výsledky žáků jsou srovnatelné s rokem předcházejícím a nedochází k větším výkyvům. Nejlepších výsledků dosahují žáci na I. i II. stupni tradičně ve výchovných předmětech.není příliš velký rozdíl mezi průměrným prospěchem oproti minulému roku. Nejvíce problémů činí žákům na druhém stupni chemie, český jazyk, matematika, anglický jazyk a zeměpis.na prvním stupni jsou to především český jazyk a vlastivěda. Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B A B A B tř tř tř A B tř tř celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 2.A B 7 3.A B 9 4.tř tř tř A 15 7.B tř tř celkem

13 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy třídního učitele 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.A 1.B 2.A 1 2.B 3.A 1 3.B tř. 4 5.tř tř A 7.B 2 8.tř. 1 9.tř celkem Komisionální přezkoušení žáků V letošním roce nebylo nutno nikoho z žáků komisionálně přezkušovat. Žákyně 8.tř., která v prvním poletí zameškala školní docházku (celkem 332 neomluvených hodin) nebyla hodnocena. Byl jí stanoven termín opravných zkoušek a náhradní klasifikace, kterého nevyužila. Ve druhém pololetí byla přeřazena do Diagnostického ústavu v Bohumíně. Opakování ročníku V tomto školním roce nikdo neopakuje ročník. Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvenýc h hodin průměr na žáka třídy 1.A ,,56 1.B 37 26,86 2.A ,18 2.B ,00 3.A ,61 3.B ,05 4.tř tř ,06 6.tř ,00 7.A ,82 7.B ,11 8.tř , ,28 9.tř ,15 2 0,08 celkem , ,03

14 Počet omluvených / neomluvených hodin 2.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvenýc h hodin průměr na žáka třídy 1.A ,5 1.B ,5 2.A ,47 2.B ,47 3.A ,22 3.B ,42 4.tř ,63 5.tř ,52 5 0,15 6.tř ,69 7.A ,35 1 0,06 7.B ,89 8.tř , ,44 9.tř , ,92 celkem , ,12 Komentář ředitele školy: Absence se opět ve druhém pololetí zvýšila. Je to dáno jednak vyšší dlouhodobou nemocností.jednak se v tomto roce objevil nový problém, a to krátkodobé omluvené absence u žáků deváté třídy. Tito po přijetí na střední školy asi nabyli dojmu, že již nemusí chodit do školy a podařilo se jim o tom přesvědčit i rodiče, jelikož veškerá krátkodobá jedno a dvoudenní absence byla vždy omluvena. Pro další školní rok z toho plyne velmi důležitý úkol: zaměřit se na tento probléím již při prvních třídních schůzkách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová individuální vzdělávací plán integrace) zdravotní postižení 3 skupinová int. ano zdravotní znevýhodnění 0 sociální znevýhodnění 0 Žáci integrovaní ve třídách druh postižení ročník počet žáků sluchové zrakové 6. 1 s vadami řeči tělesné kombinované 7 1 s vývojovými poruchami 3 2 učení autismus

15 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano částečně ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

16 5. Mimoškolní činnost Akce školy výčet Typ akce Počet zúčastněný ch tříd 1.A,1.B,2.A, 2.B,3.A,3.B Počet Poznámka (název akce, výsledek) zúčastněný ch žáků 101 Plavecký kurz Výuka plavání Lyžařský 7. A a 7. B 33 LVVZ turistická chata Polanka výcvik Adaptační pobyt Škola v 3.A,3.B,4.tř. 55 Lichožrouti, motivační pobyt na horách přírodě Exkurze ISŠ Kanada 8. a 9. třída 39 Exkurze a praktické ukázky Osvětim 8. a 9. třída 42 Exkurze do koncentračního tábora Školní výlety Brno 9. třída 18 Školní výlet Kapucínská hrobka, Špilberk + kasematy, povilon Anthropos, centrum ZOO 1.A,1.B 29 Školní výlet za cizokrajnými zvířaty Dinopark 2.A,2.B 32 Školní výlet do pravěku Kopřivnice Teplice n.b. 3.A,3.B 37 Školní výlet do muzea aut, Zbrašovské aragonitové jeskyně Bouzov 4.třída 16 Školní výlet do historie Valašské 5.třída 33 Exkurze do skláren a prohlídka města Meziříčí Zahraniční výjezdy Osvětim - 8. a 9. třída 42 Exkurze do koncentračního tábora exkurze Čierne třída 34 Prezentace o naší obci v rámci projektu Přátelství Čierne třída 11 Prohlídka obce Čierne v rámci projektu Přátelství Žákovská vystoupení Počet zúč.tříd Počet zúč. žáků Název akce - výsledek Koncerty Pomáda třída 104 Divadelní představení muzikál - Třinec Divadlo Včelí medvídci 1.A,1.B, 62 Divadelní představení 2.A,2.B Čarodějný bál 3.A,3.B 39 Divadelní představení O Kasi, 3.A,3.B 39 Divadelní představení 16

17 Kino Legenda o sovích strážcích 1.třída - 5.třída 122 Film ze života sovy Výstavy Tonda obal na cestách 1.třída 9. třída Výstava ovoce 1.třída 9. a zeleniny třída Výtvarné dílny 3.třída 260 Výstava o recyklaci obalů 260 Výstava zahrádkářů Vendryně 100 Ukázky lidových řemel, vyzkoušení výtv. technik 7.třída Dravci třída 260 Výstava a představení dravých ptáků Soutěže VV Výtvarná/ keramika Betlém Bydlím v Beskydwch Požární ochrana očima dětí Keramický kroužek 10 Plintová,SzymczykováHumpolec,Jellušov á, Stonavský Plintová 3. místo místo v kraji Lačík marcel 1.místo v okrese Chodura ondřej Jellúšová Marcela 3.místo v okrese Szymczyková Lucie Marieta Ferencová 2. místo Malujeme Evropě Malovaná písnička Máme rádi ocenění přírodu Nejkrásnější Keramický 28 Humpolec, Plintová, Rezková kraslice kroužek,šd Voda pro města Soutěže Přírodovědný 8. a 9. třída cca 42 žáků Matouš Motyka 4. místo v okrese F-M klokan Matematický třída 108 Jakub Kotajny 1. místo v okrese F-M klokan Pythagoriáda 6., 7., žáků Školní kolo, postup do okresního kola 5 třída žáků Pythagoriáda 6., 7., 8. 5 Roman Walica úspěšný řešitel, 5. místo okresní kolo třída Dorota Walková úspěšný řešitel Paletka Výběr žáků Cca 30 Viola Kostková keramika 1.místo ze školy Vojtěch Cekr - keramika 1. místo Recitační 40 soutěž školní Výběr žáků ze tříd celé školy

18 Recitační soutěž Třinec Recitační soutěž Frýdek Místek Pěvecká soutěž Pěvecká soutěž Třinec Soutěže Tv Výběr žáků ze tříd celé školy 7 Gabriela Sojčáková 1.místo Okresní kolo 1 - Celá škola - výběr 40-6 Václav Humpolec 3.místo Liga 5 7. trída 8 1. místo Goleszow Liga Bystřice 8 9. třída 7 5. místo Halová třída 8 1. místo kopaná Přehazovaná třída 28 přebor tříd Turnaj Čierné třída 24 1., 2., 3. místo -přehazovaná Halová třída 8 3. místo kopaná Mikulašská 7., 9. třída 3 3. místo R. Vašíček laťka Orion florbal třída 10 - cup Orion florbal třída 8 - cup Vánoční laťka třída 18 Školní kolo ve třída 20 stolním tenise Školní kolo třída 30 street hockey Beskydská třída 10 lyže Lyžování třída 40 Bukovec Přehazovaná 6. třída 7 2. místo Stars Minikopaná třída 8 3. místo Street hockey 7. třída 6 2. místo Pohár třída místo Ondřej Ostruszka rozhlasu Přebor 5. tříd 5. třída místo Mitrenga Dominik, Kotasová Veronika 6. místo Mitrenga Dominik Školní přebor v kopané třída 32 18

19 Přespolní běh Beskydský azimut Olympiády Z fyziky školní kolo Z fyziky okresní kolo Z fyziky krajské kolo Archimediáda školní kolo Archimediáda okresní kolo Jiné akce školy Přespání ve škole Setkání se zástupci SŠ 1. stupeň 120 Běh v terénu 8. a 9. třída 5 3 postup do okresního kola 8. a 9. třída 3 Všichni tři žáci úspěšní řešitelé okresního kola, Matouš Motyka 1. místo 9. třída 1 Matouš Motyka 4. místo, úspěšný řešitel 7. třída 5 3 úspěšní řešitelé postup do okresního kola 7. třída 3 Všichni 3 úspěšní řešitelé okresního kola, Pavlína Sniegoňová 2. místo třída cca 75 pro rodiče žáků 9. třídy 24 Informativní schůzka Den s IZS 1.tř. 9.tř 250 Ukázka první pomoci, simulovaná dopravní nehoda Návštěva 1.třídy 30 Schůzka s kamarády ze školky školky Návštěva 1.třídy 30 Ukázky z vyučování a prohlídka školy školky u nás Drakiáda 1.stupeň 120 Pouštění draků + lampiónový průvod Humanitární 1.tř.-9.tř. 250 Tísňová volání, nehoda, požár, ošetření den Ladovská 1. stupeň 120 Vystoupení žáků k Vánocům zima Kouzelník Celá škola 250 Představení kouzel a čar Karneval 1.stupeň 120 Promenáda masek Pasování prvňáků 1.A -1.B 30 Pasování Duchem školy, slavnost Slabikáře Projekty Vánoční zvyky a tradice u nás a na Slovensku 1. stupeň 120 Vzájemné poznávání zvyků a tradic sousedních zemí Prezentace obce Vendryně třídy třídy 60 Zpracování poznatků o obci, pověst o vandrákovi, prezentace lidových her Den Země Celá škola 250 Ekologická stezka zaměřená na ochranu ŽP Besedy a přednášky Ekvádor a 9. třída 24 Zeměpisná přednáška

20 Galapágy Pernštejni Antisemitismu s a holocaust Prožitkový program Dějepisný výukový program 9. třída 23 Přednáška o vyhlazení Židů za 2. světové války Celá škola 250 Různá témata zaměřena na zlepšení klimatu ve třídě Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Fyzikální olympiáda 3 1. místo Matouš Motyka okresní kolo Fyzikální olympiáda 1 4. místo Matouš Motyka krajské kolo Archimediáda fyz místo Pavlína Sniegoňová olympiáda pro žáky 7. tříd Přírodovědný klokan místo v okrese F-M Matouš Motyka Matematický klokan místo v okrese F-M Jakub Kotajny Soutěž školních časopisů 10 Zvlášní cena poroty za rubriku školní střípky krajské kolo 5.2 Spolupráce s rodiči a zřizovatelem Formy spolupráce počet Školská rada 2 SRPŠ 4 Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 4 Školní akce pro rodiče a s rodiči 4 celoškolní, další třídní akce Školní časopis čtvrtletník Zpravodaj pro rodiče 1 Komentář ředitele školy: Práce rodičovského sdružení je pro školu velmi důležitá a prospěšná. Sdružení pomáhá nejen při organizaci jednotlivých společných akcíc, ale především se finančně spolupodílí na úhradě některých mimoškolních ativit a také věcných odměn. Pedagogický sbor i vedení školy si nesmírně váží všech aktivit i spolupráce. Školská rada se schází dvakrát ročně. Projednala a schválila drobné změny ve školním řádu a školním vzdělávacím programu, návrh rozpočtu na rok 2011 a také výroční zprávu. Na žádost ŘŠ přislíbila pomoc při řešení trvalého nedostatku vyučovacích prostor. 5.3 Předložené a školou realilzované projekty Ve školním roce 2010/2011 naše škola zpracovala několik projektů a usilovala o jejich schválení v nejrůznějších výzvách a grantových schématech. 20

21 Schválené projekty: 1. Dotační program Evropského fondu regionálního rozvoje prioritní osa Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce. Náš projekt Přátelství si kladl za cíl podporu přeshraniční integrace a posílení dlouhodobých forem spolupráce a vytvoření sítě dvou spolupracujícíh škol mezi ZŠ Vendryně 236 a ZŠ Čierne Ústredie prostřednictvím organizování sportovních, kulturních a poznávacích aktivit jejich žáků a učitelů na obou stranách hranice. Projekt byl schválen na období a závěrečná zpráva byla odeslána v řádném termínu. Dotace z ERDF : vlastní zdroje: 85% ,33 EUR 15% ,30 EUR 2. Dotační výzva MŠMT ČR operační program vzdělávání pro konkurence schopnost. Náš projekt: Zlepšení podmínek Popis projektu : Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání. Zvýšení efektivity práce s žáky ve vybraných proiritních tématech probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělených hodin. Mimo to učitelé vypracovávají výukové materiály, byla nově vybavena počítačová učebna a zakoupena interaktivní tabule. Termín: 9/2010 8/2012 Dotace : Kč 5.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Kvalifikační podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících nesplňují 2 pedagogičtí pracovníci, kterým je prominuto vzdělání s ohledem na věk a délku praxe. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických - věd b) Studium pedagogiky - c) Studium pro asistenta pedagoga - d) Studium pro ředitele škol F1 - e) Studium k rozšíření odborné - kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

22 Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky F 2 b) Studium pro výchovné poradce Mgr. A. Byrtusová c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence Mgr. Jiří Krhut sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 3 Typologie MBTI Metoda dobrého startu Sociálně patologické 1 Poruchy chováníspojené s agresivitou dětí jevy ICT 54 Hardware a software interaktivního setu Activ Board (Modul 1-3) Český jazyk 8 Český jazyk v třídě Nácvik a obtíže psaní Alternativní metody připráci s prozaic. texty Netradiční práce s poezií na 1.st. Tvořivá práce v LTV a její propojení se SL Cizí jazyk Matematika 1 Tvořivé metody výuky matematiky Prvouka Přírodověda 1 Přírodovědný nápadník Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis 1 I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova 1 Šablony, šablonky a jejich kouzla 22

23 Praktické činnosti 1 Výrobky z přírodních materiálů Tělesná výchova Ekonomika Řízení školy 9 Ředitel jako manžer řízení Metodická poradna Tuzemské stáže Celkový přehled DVPP ve školním roce 2010/20101 počet kurzů, seminářů počet zúčastněných finanční náklady celkem 2004/ ,-Kč celkem 2005/ ,-Kč celkem 2006/ ,-Kč celkem 2007/ ,-Kč celkem 2008/ ,- Kč cekem 2009/ ,-Kč celkem 2010/ ,-Kč Komentář ředitele školy: Vzdělávání učitelů v tomto roce se řídilo především plánem DVPP. Prioritou bylo vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a ICT. V letošním školním roce čerpá škola finance z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. Z celkové částky na DVPP bylo z tohoto programu čerpáno Kč. 6. Hospitační činnost Kontrolní činnost ředitelky a zástupkyně ředitelky byly prováděna podle plánu kontrolní činnosti, jež byl v průběhu roku upravován z důvodu absence pedagogů. Z hospitační činnosti ředitelky a zástupkyně vyplývá, že personální podmínky umožňují zajištění požadované kvality výuky. Všichni vyučující plnili časové i tématické plány. K úpravě ŠVP dojde opět na konci školního roku, kdy budou všechny připomínky a poznatky prokonzultovány s koordinátorem pro tvorbu ŠVP. Větší pozornost je nutno věnovat čtenářské gramotnosti, práci s textem jeho rozboru a porozumění. Velmi těžce se prosazuje mezi učiteli vzájemná návštěva v hodinách, kdy by si učitelé měli vyměnit zkušenosti ze své práce. Pozornost je nutno také věnovat vhodnému využití nové techniky ve výuce. pracovník počet hospitací Ředitel školy 14 Zástupce ředitele školy 17 Ostatní pracovníci 6 celkem 37 Závěry z kontrolní činnosti ČŠI V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI Zřizovatel provedl pravidelnou kontrolu hospodaření bez zjištěných závad.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více