VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta , podepsané v Pekingu dne 10. května Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný v Jeruzalémě dne 6. dubna 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad) - Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný v Praze dne 17. května 2000 Část metodická - Učební plán studijního oboru M/002 Ekonomické lyceum (denní studium absolventů základní školy) - Učební osnova předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů Část oznamovací - Informace o uvádění názvu nástavbového studijního oboru L/5... Podnikání v oborech... na vysvědčení - Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů - Oznámení schválení učebního plánu studijního oboru M/002 Ekonomické lyceum - Informace o změně učební osnovy předmětu Výpočetní technika v učebních dokumentech studijního oboru M/004 (JKOV: /00) Hotelnictví a turismus - Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních oborů odborných učilišť - Tisková oprava Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou - Zajištění logopedické péče v učebním plánu speciální základní školy pro sluchově postižené - Oznámení o ztrátě a zcizení razítek - Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol (stav k ) Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta V zájmu upevnění spolupráce a rozvoje školských výměn, na principu rovnosti, vzájemných výhod a praktických výsledků, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Čínské lidové republiky ( dále jen smluvní strany ) se dohodly takto: Článek 1 1. Smluvní strany souhlasí s výměnami stipendistů ke studijním a výzkumným pobytům ve státu druhé smluvní strany. Celkový počet vyměňovaných osob v každém ze států smluvních stran nepřesáhne 10 osob ročně. Délka každého studijního pobytu ve státě přijímající smluvní strany je jeden rok (12) měsíců. Vysílané osoby mohou, v případě souhlasu přijímající smluvní strany, užívat při studiu ve státě přijímající smluvní strany angličtinu. 2. Vysílající smluvní strana předloží nominaci kandidátů (včetně dokladů o jejich kvalifikaci a praxi) přijímající smluvní straně do 30. dubna každého roku. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně rozhodnutí o přijetí navržených osob do 31. července každého roku. 3. Vysílající smluvní strana uhradí vysílaným osobám náklady na mezinárodní dopravu do místa jejich působení a zpět. Dále jim poskytne stipendium. Přijímající smluvní strana zajistí přijatým kandidátům studium za stejných podmínek jako občanům svého státu, uhradí ubytování a poskytne lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu, kromě zubního a chronického onemocnění. Přijímající smluvní strana umožní přijatým osobám stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek jako občanům svého státu. Přijímající smluvní strana uhradí cestovné po území svého státu podle schváleného studijního plánu.

3 4. Přijímající smluvní strana umožní docentům a profesorům, jakož i těm akademickým pracovníkům, jejichž titul je srovnatelný s docentem, ubytování v jednolůžkových pokojích. Článek 2 1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku českého jazyka v Čínské lidové republice a výuku čínského jazyka v České republice. Za tím účelem česká strana vyšle a čínská strana přijme učitele, který bude na Univerzitě pro zahraniční studia v Pekingu vyučovat češtinu pro učitele jazyků a sestaví učebnici českého jazyka. Čínská strana vyšle a česká strana přijme učitele k výuce čínského jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 2.Obě smluvní strany požádají o vyslání učitele(ů) jazyka pro příští akademický rok do 15. března každého roku. Vysílající smluvní strana předloží doklady o kvalifikaci a praxi navrhovaných kandidátů přijímající smluvní straně do 10. května každého roku. Přijímající smluvní strana sdělí rozhodnutí o přijetí učitele jazyka do 1. července příslušného roku. 3.Vysílající smluvní strana uhradí učiteli jazyka mezinárodní cestovné do místa působení a zpět. Přijímající smluvní strana poskytne učiteli jazyka měsíční plat podle platových předpisů státu přijímající smluvní strany, s ohledem na kvalifikaci a délku jeho/její pedagogické praxe. Přijímající smluvní strana poskytne a uhradí učiteli jazyka ubytování ve vybaveném bytě. Smluvní strany poskytnou učitelům jazyků nezbytnou lékařskou péči v souladu s předpisy příslušné přijímající země. Článek 3 1. Česká strana poskytne každoročně 2 místa ke studiu českého jazyka na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v různých místech České republiky. Česká strana uhradí zápisné, exkurze, ubytování a stravování a poskytne přijatým účastníkům z Číny lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu, kromě zubního a chronického onemocnění. 2. Čínská strana poskytne každoročně 2 místa pro učitele čínštiny ke studiu v krátkodobých jazykových kursech čínštiny. Délka studia v kursech trvá čtyři týdny. Čínská strana poskytne přijatým účastníkům z České republiky stipendium k pokrytí jejich životních nákladů, zdarma ubytování, uhradí studijní cesty v rámci jazykových kursů a lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu, kromě zubního a chronického onemocnění.

4 Článek 4 1. Smluvní strany v době platnosti tohoto Ujednání vyšlou a přijmou dvě školské delegace k týdenní návštěvě státu druhé smluvní strany. Počet členů jedné delegace nepřevýší 5 osob. 2. Vysílající smluvní strana bude informovat o záměru vyslat školskou delegaci včetně jejího složení nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí své rozhodnutí o přijetí delegace do 20 dnů od data obdržení informace o zájmu druhé smluvní strany vyslat delegaci. 3. Vysílající smluvní strana potvrdí přesné datum a způsob příjezdu delegace nejméně s dvoutýdenním předstihem. 4. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na mezinárodní cestovné do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět. Přijímající smluvní strana uhradí ubytování, stravování, vnitrostátní přepravu a lékařskou péči v případě náhlého onemocnění či úrazu v průběhu pobytu delegace v partnerské zemi. Článek 5 Smluvní strany se budou informovat o významných mezinárodních akcích v oblasti vysokého školství a budou vytvářet podmínky k účasti školských odborníků na nich. Článek 6 Smluvní strany budou podporovat navazování přímých kontaktů a rozvoj akademických výměn a spolupráce mezi vysokými školami. Článek 7 Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince Dáno v Pekingu, dne 10. května 2000, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

5 PaedDr. Jaroslav SOURAL,CSc. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky WEI Yu Za Ministerstvo školství Čínské lidové republiky PROGRAMME OF CULTURAL, EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC EXCHANGES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL FOR THE YEARS 2000, 2001 AND 2002 The Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the "Parties") express their mutual intention to implement the Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federative Republic and the Government of the State of Israel on co-operation in the spheres of culture, education and science, signed on 29th April 1991 in Prague. With a view to further strengthening the friendly relations and mutual understanding between their countries, the Parties have agreed as follows: I. SCIENCE Article 1 The Parties will encourage the establishment and development of direct co-operation between research institutes of the same specialization and the implementation of research projects of joint interest. The concrete content and orientation of this co-operation shall be agreed upon by the co-operating institutes.

6 Article 2 The Parties will support the participation of scientists and researchers in bilateral conferences.the conditions of such exchanges shall be agreed upon through diplomatic channels. Article 3 The respective bodies of the Parties will support the exchange of scientific information and publications. Article 4 The Parties will support direct co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Israeli Academy of Sciences and Humanities implemented on the basis of the Agreement on Scientific Co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Israeli Academy of Sciences and Humanities, signed on 23rd June 1993 in Prague. Article 5 The Parties will support direct scientific co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Weizmann Institute of Science, implemented on the basis of the Agreement on Scientific Co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Weizmann Institute of Science, signed on 12th February 1993 in Prague. II. EDUCATION Article 6 The Czech Party will offer annually to the Israeli Party 2 (two) scholarships for study stays of Israeli graduates (M.A., M.Sc., PhD)from higher education institutions each for a period of eight months. The Israeli Party will offer annually to the Czech Party 2 (two) scholarships for study stays of Czech graduates from, master or doctoral study programmes of higher education institutions, each for the period of eight months.

7 Article 7 The Czech Party will offer annually to the Israel Party 1 (one) scholarship for the study of the Czech language within the framework of the "Summer School of Slavonic Studies". The Israeli Party will offer annually to the Czech Party 1 scholarship for the study of Modern Hebrew within the "ULPAN" summer course. Article 8 The respective bodies of the Parties will promote co-operation in the field of education and training at basic, secondary and post-secondary professional schools and at institutions of higher education including universities. For this particular purpose, they will exchange annually up to three (3) specialists for a study visit. The length of their stay shall not exceed seven days each. Article 9 The Parties will encourage co-operation between their institutions of higher education that shall be implemented under direct agreements. Article 10 The respective bodies of the Parties shall send and receive teachers, researchers and specialists from higher education institutions for study and lecturing visits for a total of four weeks annually. The length of each individual stay will be decided by the Parties. Article 11 The Parties will encourage the teaching of the Hebrew Language and Literature at Czech Universities and the teaching of the Czech Language and Literature at Israeli Universities. The conditions under which the teachers of language and literature will perform their respective activities in the receiving country will be discussed between the institutions of both countries. The performance of their teaching activities should be governed by the valid legal regulations of the receiving country. Article 12

8 The respective bodies of the Parties will, upon request, exchange information on educational programmes, curricula and syllabuses applied at schools of various types and levels. They will, upon request, provide each other with selected curricula and syllabuses. Article 13 The Parties wish to adopt the conclusions and decisions of the Stockholm Declaration within the framework of the International Conference on the Holocaust, held in January 2000, and will do their utmost to implement them. In this context, the Parties will support educational activities undertaken at schools of all levels that aim at combating racism and anti-semitism. The Israeli Party would appreciate it if appropriate changes to the content of the curricula applying to Czech elementary and secondary schools were implemented, in particular with respect to the history of the Jewish people, history of the Jewish community in the Czech Republic, the Holocaust and history of the State of Israel. The Czech Party would appreciate it if students in Israeli elementary and secondary schools were informed during their education with the information on history of the Czech people and history and culture of the Czech Republic. The Parties will do their utmost to prevent the publication and distribution of xenophic and anti-semitic publications. Article 14 Each of the Parties shall, upon request, provide the other Party with textbooks used for instruction so that it could acquaint itself with their contents, in particular relating to the teaching of history and geography. Article 15 The Parties will encourage the participation of teachers, in particular teachers of history, in courses dealing with the history of the Holocaust and anti-semitism organized by Yad Vashem - The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority in Jerusalem. The three-week courses for English speaking participants will be conducted every year in January and July. Article 16 Both Parties will favour the organization of courses on the History of the Holocaust and on anti-semitism, organized by the Israeli Ministry of Education and Yad Vashem - Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority in Jerusalem, for Czech educators. The Israeli Party offers a two-week course in English for twenty Czech educators. The financial conditions will be agreed upon through diplomatic channels.

9 Article 17 The Parties will seek to prepare and sign an agreement on mutual recognition of the equivalence of diplomas, certificates and other documents testifying to the acquisition of education that are issued by educational establishments of the partner country, within the framework of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, i.e. the so called Lisbon Convention. III. SPORT AND YOUTH Article 18 The Parties will support mutual exchanges of sports teams, coaches, specialists and materials relating to physical training and sport. The conditions of exchanges will be in all cases agreed upon directly by the institutions concerned. Article 19 The Parties will support co-operation focused upon the exchange of delegations of young people and youth organisations from various areas. The conditions of exchanges will be in all cases agreed upon directly by the youth associations and organizations concerned. These exchanges will be financed by their organizers, i.e. directly by the youth associations and organizations concerned. The Contracting Parties will exchange annually delegations of two senior secondary school students for discussions in secondary schools and meetings with students in the other country. The length of stay of a student delegation will be two weeks. The Ministry of Education, Youth Division, in the State of Israel will be responsible for hosting of the students of the Czech Republic. Upon receiving the members of a delegation, the recipient Party will arrange accommodation, meals and programmes. Article 20 The respective bodies of the Parties will support co-operation in the field of youth education. For this purpose, they will exchange annually 1 specialist on youth-related issues, prevention of drug addiction, violence, etc. The length of each stay shall not exceed 1 (one) week.

10 IV. CULTURE AND ART Article 21 The respective bodies of the Parties will encourage co-operation in the area of the preservation of the cultural heritage. They will mutually exchange information concerning legislation in this area and they will support exchanges between libraries dealing with Czech and Israeli culture and Jewish art. In this respect they will support a direct co-operation between the National library in Prague and other scientific libraries in the Czech Republic and the National library in Jerusalem and other libraries in Israel. For this purpose they will exchange 3 (three) experts, each for the period of 7 days, during the validity of this Programme. In this context, the Israeli Party invites the Czech Party to participate in the IFLA International Conference of Librarins and Archivists that will take place in Jerusalem during Article 22 The respective bodies of the Parties will continue to support co-operation in the area of care for the cultural heritage (courses, lectures, conferences), including archaeology. Article 23 The respective bodies of the Parties will support performances arranged in the other State in the spheres of music, dance, theatre, ballet and folklore, including participation in festivals related to these areas. Priority will be given to individuals and small groups with the aim of supporting contemporary art. Concrete projects will be agreed upon through diplomatic channels. Article 24 The respective bodies of the Parties will support the presentation of the works of their composers in the other state. They will also support direct contacts between music organisations, institutions and associations, including the exchange of recordings and personal visits. In this context, the Israeli Party wishes to notify the Czech Party that it is interested in participating in the Liturgical Music Festival which will take place in Prague during September Article 25

11 The Czech Party invites the Israeli Party to participate in the international exhibition of scenography and theatre stage design, the Prague Quadrennial, in Article 26 The Parties welcome the cooperation between the Habimah Theatre and the organizers of the German Language Theatre Festival of Prague in advance of the invitation to the Habimah Theatre to participate in the Festival which will take place in Article 27 The Parties will cooperate in the field of performing arts. Article 28 The Parties will support direct contacts and co-operation between museums, galleries and similar institutions. In this connection, the Czech Party is interested in co-operation and contacts of the Terezín Memorial and Jewish Museum in Prague with museum institutions in the State of Israel, especially Yad Vashem, Beth Theresienstadt and the Diaspora Museum. Article 29 The respective bodies of the Parties will support the exchange of 1-2 exhibitions during the validity of this Programme and visits of curators of exhibitions for a total period not exceeding seven days. Concrete projects will be agreed upon through diplomatic channels. Article 30 The respective bodies of the Parties will support direct co-operation between architects and their institutions and the exchange of architects as well as information and exhibitions. For this purpose both Parties will encourage the exchange of 1 expert, for 7 days, during the validity of this Programme. Article 31 The respective bodies of the Parties will exchange documents and information concerning their international book fairs, and will support the participation of representatives of their State at the book fairs of the other State.

12 Article 32 The Israeli Party wishes to inform the Czech Party of its intention to participate in the International Book Fair, which will take place annually in Prague during May. The Israeli Party also wishes to inform the Czech Party that the author Aharon Appelfeld vill lecture at the May 2000 Fair. Article 33 As Israel is the principal participating country in the Writer s Festival in Prague, in 2001, the Israeli Party wishes to invite the Director of the Festival to a working visit to Israel. Article 34 The respective bodies of the Parties will support the participation of poets in festivals of poetry in the other state. The invitation of participants to festivals will be arranged by the organisers of the festivals. Article 35 The respective bodies of the Parties will, on the occasion of literary events, exchange two experts in the area of literature, each for a period of stay of 7 days, during the validity of this Programme. Proposals and details will be agreed upon through diplomatic channels. Article 36 The respective bodies of the Parties will support the publication of translations of the contemporary prose and poetry in the other state. The respective bodies of the Parties will exchange 3 (three) persons (writers, poets or translators), each for a stay of 7 (seven) days, during the validity of this programme. Article 37 The respective bodies of the Parties will support the participation in international film festivals, shows and cultural events related to film organised in both countries and they will exchange information on other festivals. In this context, the Israeli Party informs of its intention to participate in the EKOFILM Karlovy Vary and FEBIO Fest Festivals. Article 38 The respective bodies of the Parties will support direct co-operation between institutions and organisations dealing with film art.

13 Article 39 The Israeli Party informs the Czech Party that the new Fund for Cinema and Television in Israel is interested in co-operating in the field of documentary films with various institutions in the Czech Republic. Article 40 The Czech Party informs the Israeli Party that the organizers of the Festival of Choir Art in Jihlava will offer to Israeli choirs, i.e. The Choir of the Israeli choirs, i.e. The Choir of the Israeli Conservatory in Tel Aviv and The Rinat National Choir of Israel in Tel Aviv, participation in the above mentioned festival in 2000 and V. GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS Education Article 41 The exchange of individuals within the terms of reference of the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic: a) The sending Party will cover the expenses for travel to the predetermined destination in the receiving country and back. b) The receiving Party will cover the expenses for travel within its state territory in agreement with the previously approved study programmes. c) Information on the arrival of individuals accepted under this Programme (the exact date of arrival, means of transport) will be communicated to the receiving Party three weeks prior to their arrival at the latest. Article 42 The sending Party will submit the proposals for exchange of specialists according to Articles 8, 10 and 20 to the receiving Party at least 3 months before the commencement of the proposed stay. The receiving Party will inform the sending Party of its position as to the acceptance of the nominated individuals at least 6 weeks before the expected arrival of the specialists.

14 Article 43 The proposals for a study stay according to Articles 8, 10 and 20, will contain: the name of the candidate, his/her curriculum vitae, study and research plan including the specification of required institutions and specialists which the candidate intends to visit and other necessary information, as applicable. All information shall be given in English. Article 44 The respective bodies of the Parties will provide candidates for scholarship study stays under Articles 6 and 7 with application forms. The sending Party will forward the completed applications for scholarship submitted by candidates for study stays under Article 6 to the receiving Party by 1 st January of each year at the latest. For participation in the Summer Schools of Slavonic Studies in the Czech Republic and the ULPAN course in the State of Israel under Article 7,the applications of candidates will be forwarded by 15 th April. The receiving Party will inform the sending Party of whether the proposed candidates have been accepted by 1 st June. Article 45 The Czech Party will provide Israeli scholarship-holders with the following: a) study under the same conditions that are granted to citizens of the Czech Republic, b) monthly scholarship according to the valid regulations of the Czech Republic. Currently, the scholarship granted to graduates from the Master s study programmes of higher education institutions amounts to CZK per month, c) possibility of accommodation in university hostels under the same conditions that are granted to citizens of the Czech Republic, d) access to university canteens under the same conditions that are granted to citizens of the Czech Republic, e) necessary and urgent medical care in the case of a sudden illness or injury suffered during the stay (with the exception of dental care and care in the instances of chronic diseases). Article 46 The Israeli Party will provide Czech scholarship-holders with the following: a) Monthly scholarship amounting to USD 600 (in Shekels), b) Possibility of accommodation in university hostels,

15 c) Access to university canteens under the same conditions that are granted to citizens of the State of Israel, d) Medical insurance ( with the exception of dental care and care in the instances of chronic diseases). Article 47 The payment of scholarships under this Programme will be in all cases made by the fifth day of the current month at the latest. Article 48 The Czech Party will provide the Israeli participants in the Summer School, with free board and lodging, free tuition, pocket money, excursions and provide them with medical care to the necessary extent in case of a sudden illness or injury, with the exception of dental care and chronic diseases. The Israeli Party will provide Czech participants in the Summer Course of the ULPAN Language School with the sum of USD 600 (in Israeli Shekels), free tuition and health insurance with the exception of dental care and chronic diseases. Article 49 The Czech Party will provide individuals accepted under Articles 8, 10 and 20 with: a) accommodation in at least three star hotels. b) daily allowance according to the valid national regulations of the Czech Republic. Currently, daily allowances amounts to the overall sum of CZK 280 per day. The Israeli Party will provide individuals accepted under Articles 8, 10 and 20 with: a) accommodation in at least three star hotels, b) the sum of USD 40,- (in Israeli Shekels) per day for all expenses, Article 50 The respective bodies of the Parties undertake to pay the approved amounts under Articles 8, 10, 20 of this Programme to individuals sent to the partner country under this Programme immediately upon their arrival in the receiving country. Culture

16 Article 51 The exchange of experts sent out by the Ministry of Culture of the Czech Republic (i.e. in cases where the visit or study stay does not exceed the period of one to four weeks): a) The sending Party will cover the expenses for travel to the receiving country and back; b) The receiving Party will cover: - travel within its state territory connected with the study programme; c) The receiving Party will provide for health care to the extent that is necessary in the case of sudden illness or injury (with the exception of dental care and chronic diseases). in the Czech Republic: accommodation in at least three star hotels, daily allowance and pocket money in agreement with the valid regulations of the Czech Republic; the current sum of daily allowance and pocket money amounts to CZK 280 per day. in the State of Israel: the total sum of USD 40 (in Israeli Shekels) will be provided for all other expenses. accommodation in at least three star hotels. Article 52 Individuals sent out within the framework of this programme will receive the agreed amount of money personally, immediately on arrival in the State of the receiving Party. Article 53 Exchanges of exhibitions will be implemented under the following conditions: a) The sending Party will cover the cost of transport of exhibits to the receiving country and back as well as the payments for exhibits' insurance during transportation and duration of the exhibition. b) The receiving Party will cover: - cost of transport of exhibits within its state territory; and - cost related to the organisation of the exhibition, including cost connected with the installation and dismantling of the exhibition; c) The receiving Party will provide, in accordance with Article 29, accommodation and daily allowances for the specialists (curators) accompanying the exhibition.

17 Article 54 Proposals for the reception of experts and delegations will be submitted by the sending Party to the other Party through diplomatic channels at least 6 (six) weeks before the planned date of the visit. In case of projects which bring about exceptional demands for organisation, as much as 10 weeks before the planned date of visit. Article 55 The receiving Party will inform the sending Party through diplomatic channels of its position regarding the proposal for the reception of delegates within 1 month from the delivery of the proposal. Article 56 All activities and exchanges proposed in this Programme will be implemented in accordance with the national laws and regulations of the Parties. Article 57 Individuals sent out under this Programme must have a good command of the language of the receiving country or the English language. This Programme does not preclude the realisation of other activities agreed upon by the two Parties through diplomatic channels. This Programme comes into force as of the date of signature and will remain in force until 31 st December, The negotiations on the next Programme will be held in Prague in Done in Jerusalem on 6 th April 2000, executed in two original copies in the English language, each being equally authentic.

18 PhDr. Pavel CINK On behalf of the Government of the Czech Republic Dan Kyram On behalf of the Government of the State of Israel PROGRAM KULTURNÍCH, VZDĚLÁVACÍCH A VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU IZRAEL NA LÉTA 2000, 2001 a 2002 Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen smluvní strany ) vyjadřují oboustranný záměr realizovat Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech kultury, vzdělávání a vědy, podepsanou dne 29. dubna 1991 v Praze. V zájmu dalšího posilování přátelských vztahů a vzájemného porozumění mezi oběma státy se smluvní strany dohodly takto: I. V Ě D A Článek 1 Smluvní strany budou podporovat navazování a rozvíjení přímé spolupráce mezi výzkumnými ústavy stejného zaměření a provádění výzkumných projektů

19 společného zájmu. Konkrétní náplň a zaměření této spolupráce bude dohodnuta spolupracujícími ústavy. Článek 2 Smluvní strany budou podporovat účast vědeckých a výzkumných pracovníků na bilaterálních konferencích. Podmínky výměn budou dohodnuty diplomatickou cestou. Článek 3 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu vědeckých informací a publikací. Článek 4 Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání, uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání, podepsané dne 23. června 1993 v Praze. Článek 5 Smluvní strany budou podporovat přímou vědeckou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Weizmannovým vědeckým institutem, uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Weizmannovým vědeckým institutem, podepsané dne 12.února 1993 v Praze. Článek 6 II. V Z D Ě L Á V Á N Í Česká strana poskytne ročně 2 (dvě) stipendia na období osmi měsíců pro izraelské absolventy vysokých škol (M.A., M.Sc., doktorské hodnosti). Izraelská strana poskytne ročně 2 (dvě) stipendia na období osmi měsíců pro české absolventy magisterských nebo doktorských studijních programů vysokých škol. Článek 7

20 Česká strana nabídne izraelské straně každoročně 1 (jedno) stipendium na Letní školu slovanských studií ke studiu českého jazyka. Izraelská strana nabídne každoročně české straně 1 stipendium na letní kurs ULPAN ke studiu moderní hebrejštiny. Článek 8 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a výchovy v základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Za tím účelem vyšlou a přijmou každoročně až do 3 (tří) odborníků ke studijním pobytům. Délka každého jejich pobytu nepřesáhne sedm dní. Článek 9 Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vysokými školami států smluvních stran uskutečňovanou na základě přímých dohod. Článek 10 Příslušné orgány smluvních stran každoročně vyšlou a přijmou učitele, vědecké pracovníky a odborné pracovníky vysokých škol ke studijním a přednáškovým pobytům v celkové délce čtyř týdnů. Délka jednotlivých pobytů bude dohodnuta smluvními stranami. Článek 11 Smluvní strany budou podporovat výuku hebrejského jazyka a literatury na univerzitách v České republice a výuku českého jazyka a literatury na univerzitách ve Státě Izrael. Podmínky působení učitelů jazyků a literatury ve státě přijímající smluvní strany budou projednány mezi příslušnými institucemi obou zemí. Pracovní činnost těchto učitelů se bude řídit právními předpisy platnými ve státě přijímající smluvní strany. Článek 12 Příslušné orgány smluvních stran si na požádání vymění informace o vzdělávacích programech, učebních osnovách a učebních plánech používaných ve školách různých druhů a typů. Na požádání si zašlou vybrané učební osnovy a učební plány. Článek 13

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 4 Duben 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 4 Duben 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 4 Duben 2003 O B S A H Část normativní - Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 8 Srpen 2000 O B S A H Část normativní - Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2009 Cena: 64 Kč Část normativní OBSAH Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 10 Říjen 2001 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 10 Říjen 2001 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 10 Říjen 2001 O B S A H Část normativní - Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 1 Leden 2000 O B S A H Část normativní - Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu 23 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - tschechischsprachiger Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 7 Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 10 Říjen 2000 O B S A H Část normativní - Program spolupráce ve vzdělávání a vědě mezi vládou České republiky a vládou

Více

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Smluvní

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Agreement. on Co-operation in the Fields of Education, Science and Culture. Treaty Series No. 57 (1990)

Agreement. on Co-operation in the Fields of Education, Science and Culture. Treaty Series No. 57 (1990) CZECHOSLOVAK FEDERATIVE REPUBLIC Treaty Series No. 57 (1990) Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Czechoslovak Federative

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2012 č Pravidla

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2012 č Pravidla VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2012 č. 414 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Č. J.: PID: Datum: Akademický rok 2017/2018 forma prezenční forma

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 File no. 008/25910/14 Ref. no. OU-89249/25-2014 The Dean of the Faculty of Arts, University

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2008 Cena: 8 Kč OBSAH Část normativní Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 6 Červen 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky:

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky: NA STÁŽ S AIESEC PRACOVNÍ STÁŽE Profesní stáže v zahraničních firmách či školách Plat, zahraniční pracovní zkušenost Praxe v oboru, převedení teorie do praxe, vylepšení si CV Od čtyř měsíců do 1,5 roku

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2006 Cena: 24 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2006 Cena: 24 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2006 Cena: 24 Kč OBSAH Část normativní Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

BRNO A UNIVERZITA KABINET ČEŠTINY PRO CIZINCE

BRNO A UNIVERZITA KABINET ČEŠTINY PRO CIZINCE BRNO A UNIVERZITA Brno, metropole Moravy, je centrem mezinárodních veletrhů, průmyslu, vědy, techniky a umění. Můžeme zde nalézt řadu muzeí, archivů a knihoven. Vynikající pověst získalo Brno díky Brněnské

Více

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002:

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: THE CZECH REPUBLIC Residence permits In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: - Povolení k pobytu (Residence permit, uniform sticker affixed to travel document - issued from 1 May 2004

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty

Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty Vypracoval: Magdalena Šťastná, Mgr.

Více

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightova stipendia Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J.

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING. Brno,

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING. Brno, CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING Brno, 26. 5. 2016 PROGRAM 10:00 10:05 Zahájení a představení programu, Ivona Sobotková, Jan Trnka 10:05 10:25

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 2771 17 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 15 Rozeslána dne 13. března 2012 Cena Kč 97, O B S A H : 24. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem

Více

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy l P O Z V Á N K A Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Univerzita Karlova Praha, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra histórie

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL

AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL VINŠ VÁCLAV & AKREDITAČNÍ KOMISE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 vins@msmt.cz Abstrakt:

Více

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010 PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE mezi vládou Francouzské republiky a vládou České republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ na léta 2008-2010 Vláda Francouzské republiky a vláda České republiky

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Stipendia DAAD 2016/17

Stipendia DAAD 2016/17 Stipendia DAAD 2016/17 Přednášející: Christof Heinz, Informační centrum DAAD v Praze 18.10.2016, Centrum jazykového vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky AV ČR Akademie věd České republiky MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky DAAD Německá akademická výměnná služba V Y H L Á Š E N Í PPP Programu SRN/ČR na roky 2014-2015 Právní

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více