VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta , podepsané v Pekingu dne 10. května Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný v Jeruzalémě dne 6. dubna 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad) - Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný v Praze dne 17. května 2000 Část metodická - Učební plán studijního oboru M/002 Ekonomické lyceum (denní studium absolventů základní školy) - Učební osnova předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů Část oznamovací - Informace o uvádění názvu nástavbového studijního oboru L/5... Podnikání v oborech... na vysvědčení - Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů - Oznámení schválení učebního plánu studijního oboru M/002 Ekonomické lyceum - Informace o změně učební osnovy předmětu Výpočetní technika v učebních dokumentech studijního oboru M/004 (JKOV: /00) Hotelnictví a turismus - Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních oborů odborných učilišť - Tisková oprava Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou - Zajištění logopedické péče v učebním plánu speciální základní školy pro sluchově postižené - Oznámení o ztrátě a zcizení razítek - Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol (stav k ) Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta V zájmu upevnění spolupráce a rozvoje školských výměn, na principu rovnosti, vzájemných výhod a praktických výsledků, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Čínské lidové republiky ( dále jen smluvní strany ) se dohodly takto: Článek 1 1. Smluvní strany souhlasí s výměnami stipendistů ke studijním a výzkumným pobytům ve státu druhé smluvní strany. Celkový počet vyměňovaných osob v každém ze států smluvních stran nepřesáhne 10 osob ročně. Délka každého studijního pobytu ve státě přijímající smluvní strany je jeden rok (12) měsíců. Vysílané osoby mohou, v případě souhlasu přijímající smluvní strany, užívat při studiu ve státě přijímající smluvní strany angličtinu. 2. Vysílající smluvní strana předloží nominaci kandidátů (včetně dokladů o jejich kvalifikaci a praxi) přijímající smluvní straně do 30. dubna každého roku. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně rozhodnutí o přijetí navržených osob do 31. července každého roku. 3. Vysílající smluvní strana uhradí vysílaným osobám náklady na mezinárodní dopravu do místa jejich působení a zpět. Dále jim poskytne stipendium. Přijímající smluvní strana zajistí přijatým kandidátům studium za stejných podmínek jako občanům svého státu, uhradí ubytování a poskytne lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu, kromě zubního a chronického onemocnění. Přijímající smluvní strana umožní přijatým osobám stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek jako občanům svého státu. Přijímající smluvní strana uhradí cestovné po území svého státu podle schváleného studijního plánu.

3 4. Přijímající smluvní strana umožní docentům a profesorům, jakož i těm akademickým pracovníkům, jejichž titul je srovnatelný s docentem, ubytování v jednolůžkových pokojích. Článek 2 1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku českého jazyka v Čínské lidové republice a výuku čínského jazyka v České republice. Za tím účelem česká strana vyšle a čínská strana přijme učitele, který bude na Univerzitě pro zahraniční studia v Pekingu vyučovat češtinu pro učitele jazyků a sestaví učebnici českého jazyka. Čínská strana vyšle a česká strana přijme učitele k výuce čínského jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 2.Obě smluvní strany požádají o vyslání učitele(ů) jazyka pro příští akademický rok do 15. března každého roku. Vysílající smluvní strana předloží doklady o kvalifikaci a praxi navrhovaných kandidátů přijímající smluvní straně do 10. května každého roku. Přijímající smluvní strana sdělí rozhodnutí o přijetí učitele jazyka do 1. července příslušného roku. 3.Vysílající smluvní strana uhradí učiteli jazyka mezinárodní cestovné do místa působení a zpět. Přijímající smluvní strana poskytne učiteli jazyka měsíční plat podle platových předpisů státu přijímající smluvní strany, s ohledem na kvalifikaci a délku jeho/její pedagogické praxe. Přijímající smluvní strana poskytne a uhradí učiteli jazyka ubytování ve vybaveném bytě. Smluvní strany poskytnou učitelům jazyků nezbytnou lékařskou péči v souladu s předpisy příslušné přijímající země. Článek 3 1. Česká strana poskytne každoročně 2 místa ke studiu českého jazyka na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v různých místech České republiky. Česká strana uhradí zápisné, exkurze, ubytování a stravování a poskytne přijatým účastníkům z Číny lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu, kromě zubního a chronického onemocnění. 2. Čínská strana poskytne každoročně 2 místa pro učitele čínštiny ke studiu v krátkodobých jazykových kursech čínštiny. Délka studia v kursech trvá čtyři týdny. Čínská strana poskytne přijatým účastníkům z České republiky stipendium k pokrytí jejich životních nákladů, zdarma ubytování, uhradí studijní cesty v rámci jazykových kursů a lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu, kromě zubního a chronického onemocnění.

4 Článek 4 1. Smluvní strany v době platnosti tohoto Ujednání vyšlou a přijmou dvě školské delegace k týdenní návštěvě státu druhé smluvní strany. Počet členů jedné delegace nepřevýší 5 osob. 2. Vysílající smluvní strana bude informovat o záměru vyslat školskou delegaci včetně jejího složení nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí své rozhodnutí o přijetí delegace do 20 dnů od data obdržení informace o zájmu druhé smluvní strany vyslat delegaci. 3. Vysílající smluvní strana potvrdí přesné datum a způsob příjezdu delegace nejméně s dvoutýdenním předstihem. 4. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na mezinárodní cestovné do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět. Přijímající smluvní strana uhradí ubytování, stravování, vnitrostátní přepravu a lékařskou péči v případě náhlého onemocnění či úrazu v průběhu pobytu delegace v partnerské zemi. Článek 5 Smluvní strany se budou informovat o významných mezinárodních akcích v oblasti vysokého školství a budou vytvářet podmínky k účasti školských odborníků na nich. Článek 6 Smluvní strany budou podporovat navazování přímých kontaktů a rozvoj akademických výměn a spolupráce mezi vysokými školami. Článek 7 Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince Dáno v Pekingu, dne 10. května 2000, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

5 PaedDr. Jaroslav SOURAL,CSc. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky WEI Yu Za Ministerstvo školství Čínské lidové republiky PROGRAMME OF CULTURAL, EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC EXCHANGES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL FOR THE YEARS 2000, 2001 AND 2002 The Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the "Parties") express their mutual intention to implement the Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federative Republic and the Government of the State of Israel on co-operation in the spheres of culture, education and science, signed on 29th April 1991 in Prague. With a view to further strengthening the friendly relations and mutual understanding between their countries, the Parties have agreed as follows: I. SCIENCE Article 1 The Parties will encourage the establishment and development of direct co-operation between research institutes of the same specialization and the implementation of research projects of joint interest. The concrete content and orientation of this co-operation shall be agreed upon by the co-operating institutes.

6 Article 2 The Parties will support the participation of scientists and researchers in bilateral conferences.the conditions of such exchanges shall be agreed upon through diplomatic channels. Article 3 The respective bodies of the Parties will support the exchange of scientific information and publications. Article 4 The Parties will support direct co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Israeli Academy of Sciences and Humanities implemented on the basis of the Agreement on Scientific Co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Israeli Academy of Sciences and Humanities, signed on 23rd June 1993 in Prague. Article 5 The Parties will support direct scientific co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Weizmann Institute of Science, implemented on the basis of the Agreement on Scientific Co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Weizmann Institute of Science, signed on 12th February 1993 in Prague. II. EDUCATION Article 6 The Czech Party will offer annually to the Israeli Party 2 (two) scholarships for study stays of Israeli graduates (M.A., M.Sc., PhD)from higher education institutions each for a period of eight months. The Israeli Party will offer annually to the Czech Party 2 (two) scholarships for study stays of Czech graduates from, master or doctoral study programmes of higher education institutions, each for the period of eight months.

7 Article 7 The Czech Party will offer annually to the Israel Party 1 (one) scholarship for the study of the Czech language within the framework of the "Summer School of Slavonic Studies". The Israeli Party will offer annually to the Czech Party 1 scholarship for the study of Modern Hebrew within the "ULPAN" summer course. Article 8 The respective bodies of the Parties will promote co-operation in the field of education and training at basic, secondary and post-secondary professional schools and at institutions of higher education including universities. For this particular purpose, they will exchange annually up to three (3) specialists for a study visit. The length of their stay shall not exceed seven days each. Article 9 The Parties will encourage co-operation between their institutions of higher education that shall be implemented under direct agreements. Article 10 The respective bodies of the Parties shall send and receive teachers, researchers and specialists from higher education institutions for study and lecturing visits for a total of four weeks annually. The length of each individual stay will be decided by the Parties. Article 11 The Parties will encourage the teaching of the Hebrew Language and Literature at Czech Universities and the teaching of the Czech Language and Literature at Israeli Universities. The conditions under which the teachers of language and literature will perform their respective activities in the receiving country will be discussed between the institutions of both countries. The performance of their teaching activities should be governed by the valid legal regulations of the receiving country. Article 12

8 The respective bodies of the Parties will, upon request, exchange information on educational programmes, curricula and syllabuses applied at schools of various types and levels. They will, upon request, provide each other with selected curricula and syllabuses. Article 13 The Parties wish to adopt the conclusions and decisions of the Stockholm Declaration within the framework of the International Conference on the Holocaust, held in January 2000, and will do their utmost to implement them. In this context, the Parties will support educational activities undertaken at schools of all levels that aim at combating racism and anti-semitism. The Israeli Party would appreciate it if appropriate changes to the content of the curricula applying to Czech elementary and secondary schools were implemented, in particular with respect to the history of the Jewish people, history of the Jewish community in the Czech Republic, the Holocaust and history of the State of Israel. The Czech Party would appreciate it if students in Israeli elementary and secondary schools were informed during their education with the information on history of the Czech people and history and culture of the Czech Republic. The Parties will do their utmost to prevent the publication and distribution of xenophic and anti-semitic publications. Article 14 Each of the Parties shall, upon request, provide the other Party with textbooks used for instruction so that it could acquaint itself with their contents, in particular relating to the teaching of history and geography. Article 15 The Parties will encourage the participation of teachers, in particular teachers of history, in courses dealing with the history of the Holocaust and anti-semitism organized by Yad Vashem - The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority in Jerusalem. The three-week courses for English speaking participants will be conducted every year in January and July. Article 16 Both Parties will favour the organization of courses on the History of the Holocaust and on anti-semitism, organized by the Israeli Ministry of Education and Yad Vashem - Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority in Jerusalem, for Czech educators. The Israeli Party offers a two-week course in English for twenty Czech educators. The financial conditions will be agreed upon through diplomatic channels.

9 Article 17 The Parties will seek to prepare and sign an agreement on mutual recognition of the equivalence of diplomas, certificates and other documents testifying to the acquisition of education that are issued by educational establishments of the partner country, within the framework of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, i.e. the so called Lisbon Convention. III. SPORT AND YOUTH Article 18 The Parties will support mutual exchanges of sports teams, coaches, specialists and materials relating to physical training and sport. The conditions of exchanges will be in all cases agreed upon directly by the institutions concerned. Article 19 The Parties will support co-operation focused upon the exchange of delegations of young people and youth organisations from various areas. The conditions of exchanges will be in all cases agreed upon directly by the youth associations and organizations concerned. These exchanges will be financed by their organizers, i.e. directly by the youth associations and organizations concerned. The Contracting Parties will exchange annually delegations of two senior secondary school students for discussions in secondary schools and meetings with students in the other country. The length of stay of a student delegation will be two weeks. The Ministry of Education, Youth Division, in the State of Israel will be responsible for hosting of the students of the Czech Republic. Upon receiving the members of a delegation, the recipient Party will arrange accommodation, meals and programmes. Article 20 The respective bodies of the Parties will support co-operation in the field of youth education. For this purpose, they will exchange annually 1 specialist on youth-related issues, prevention of drug addiction, violence, etc. The length of each stay shall not exceed 1 (one) week.

10 IV. CULTURE AND ART Article 21 The respective bodies of the Parties will encourage co-operation in the area of the preservation of the cultural heritage. They will mutually exchange information concerning legislation in this area and they will support exchanges between libraries dealing with Czech and Israeli culture and Jewish art. In this respect they will support a direct co-operation between the National library in Prague and other scientific libraries in the Czech Republic and the National library in Jerusalem and other libraries in Israel. For this purpose they will exchange 3 (three) experts, each for the period of 7 days, during the validity of this Programme. In this context, the Israeli Party invites the Czech Party to participate in the IFLA International Conference of Librarins and Archivists that will take place in Jerusalem during Article 22 The respective bodies of the Parties will continue to support co-operation in the area of care for the cultural heritage (courses, lectures, conferences), including archaeology. Article 23 The respective bodies of the Parties will support performances arranged in the other State in the spheres of music, dance, theatre, ballet and folklore, including participation in festivals related to these areas. Priority will be given to individuals and small groups with the aim of supporting contemporary art. Concrete projects will be agreed upon through diplomatic channels. Article 24 The respective bodies of the Parties will support the presentation of the works of their composers in the other state. They will also support direct contacts between music organisations, institutions and associations, including the exchange of recordings and personal visits. In this context, the Israeli Party wishes to notify the Czech Party that it is interested in participating in the Liturgical Music Festival which will take place in Prague during September Article 25

11 The Czech Party invites the Israeli Party to participate in the international exhibition of scenography and theatre stage design, the Prague Quadrennial, in Article 26 The Parties welcome the cooperation between the Habimah Theatre and the organizers of the German Language Theatre Festival of Prague in advance of the invitation to the Habimah Theatre to participate in the Festival which will take place in Article 27 The Parties will cooperate in the field of performing arts. Article 28 The Parties will support direct contacts and co-operation between museums, galleries and similar institutions. In this connection, the Czech Party is interested in co-operation and contacts of the Terezín Memorial and Jewish Museum in Prague with museum institutions in the State of Israel, especially Yad Vashem, Beth Theresienstadt and the Diaspora Museum. Article 29 The respective bodies of the Parties will support the exchange of 1-2 exhibitions during the validity of this Programme and visits of curators of exhibitions for a total period not exceeding seven days. Concrete projects will be agreed upon through diplomatic channels. Article 30 The respective bodies of the Parties will support direct co-operation between architects and their institutions and the exchange of architects as well as information and exhibitions. For this purpose both Parties will encourage the exchange of 1 expert, for 7 days, during the validity of this Programme. Article 31 The respective bodies of the Parties will exchange documents and information concerning their international book fairs, and will support the participation of representatives of their State at the book fairs of the other State.

12 Article 32 The Israeli Party wishes to inform the Czech Party of its intention to participate in the International Book Fair, which will take place annually in Prague during May. The Israeli Party also wishes to inform the Czech Party that the author Aharon Appelfeld vill lecture at the May 2000 Fair. Article 33 As Israel is the principal participating country in the Writer s Festival in Prague, in 2001, the Israeli Party wishes to invite the Director of the Festival to a working visit to Israel. Article 34 The respective bodies of the Parties will support the participation of poets in festivals of poetry in the other state. The invitation of participants to festivals will be arranged by the organisers of the festivals. Article 35 The respective bodies of the Parties will, on the occasion of literary events, exchange two experts in the area of literature, each for a period of stay of 7 days, during the validity of this Programme. Proposals and details will be agreed upon through diplomatic channels. Article 36 The respective bodies of the Parties will support the publication of translations of the contemporary prose and poetry in the other state. The respective bodies of the Parties will exchange 3 (three) persons (writers, poets or translators), each for a stay of 7 (seven) days, during the validity of this programme. Article 37 The respective bodies of the Parties will support the participation in international film festivals, shows and cultural events related to film organised in both countries and they will exchange information on other festivals. In this context, the Israeli Party informs of its intention to participate in the EKOFILM Karlovy Vary and FEBIO Fest Festivals. Article 38 The respective bodies of the Parties will support direct co-operation between institutions and organisations dealing with film art.

13 Article 39 The Israeli Party informs the Czech Party that the new Fund for Cinema and Television in Israel is interested in co-operating in the field of documentary films with various institutions in the Czech Republic. Article 40 The Czech Party informs the Israeli Party that the organizers of the Festival of Choir Art in Jihlava will offer to Israeli choirs, i.e. The Choir of the Israeli choirs, i.e. The Choir of the Israeli Conservatory in Tel Aviv and The Rinat National Choir of Israel in Tel Aviv, participation in the above mentioned festival in 2000 and V. GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS Education Article 41 The exchange of individuals within the terms of reference of the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic: a) The sending Party will cover the expenses for travel to the predetermined destination in the receiving country and back. b) The receiving Party will cover the expenses for travel within its state territory in agreement with the previously approved study programmes. c) Information on the arrival of individuals accepted under this Programme (the exact date of arrival, means of transport) will be communicated to the receiving Party three weeks prior to their arrival at the latest. Article 42 The sending Party will submit the proposals for exchange of specialists according to Articles 8, 10 and 20 to the receiving Party at least 3 months before the commencement of the proposed stay. The receiving Party will inform the sending Party of its position as to the acceptance of the nominated individuals at least 6 weeks before the expected arrival of the specialists.

14 Article 43 The proposals for a study stay according to Articles 8, 10 and 20, will contain: the name of the candidate, his/her curriculum vitae, study and research plan including the specification of required institutions and specialists which the candidate intends to visit and other necessary information, as applicable. All information shall be given in English. Article 44 The respective bodies of the Parties will provide candidates for scholarship study stays under Articles 6 and 7 with application forms. The sending Party will forward the completed applications for scholarship submitted by candidates for study stays under Article 6 to the receiving Party by 1 st January of each year at the latest. For participation in the Summer Schools of Slavonic Studies in the Czech Republic and the ULPAN course in the State of Israel under Article 7,the applications of candidates will be forwarded by 15 th April. The receiving Party will inform the sending Party of whether the proposed candidates have been accepted by 1 st June. Article 45 The Czech Party will provide Israeli scholarship-holders with the following: a) study under the same conditions that are granted to citizens of the Czech Republic, b) monthly scholarship according to the valid regulations of the Czech Republic. Currently, the scholarship granted to graduates from the Master s study programmes of higher education institutions amounts to CZK per month, c) possibility of accommodation in university hostels under the same conditions that are granted to citizens of the Czech Republic, d) access to university canteens under the same conditions that are granted to citizens of the Czech Republic, e) necessary and urgent medical care in the case of a sudden illness or injury suffered during the stay (with the exception of dental care and care in the instances of chronic diseases). Article 46 The Israeli Party will provide Czech scholarship-holders with the following: a) Monthly scholarship amounting to USD 600 (in Shekels), b) Possibility of accommodation in university hostels,

15 c) Access to university canteens under the same conditions that are granted to citizens of the State of Israel, d) Medical insurance ( with the exception of dental care and care in the instances of chronic diseases). Article 47 The payment of scholarships under this Programme will be in all cases made by the fifth day of the current month at the latest. Article 48 The Czech Party will provide the Israeli participants in the Summer School, with free board and lodging, free tuition, pocket money, excursions and provide them with medical care to the necessary extent in case of a sudden illness or injury, with the exception of dental care and chronic diseases. The Israeli Party will provide Czech participants in the Summer Course of the ULPAN Language School with the sum of USD 600 (in Israeli Shekels), free tuition and health insurance with the exception of dental care and chronic diseases. Article 49 The Czech Party will provide individuals accepted under Articles 8, 10 and 20 with: a) accommodation in at least three star hotels. b) daily allowance according to the valid national regulations of the Czech Republic. Currently, daily allowances amounts to the overall sum of CZK 280 per day. The Israeli Party will provide individuals accepted under Articles 8, 10 and 20 with: a) accommodation in at least three star hotels, b) the sum of USD 40,- (in Israeli Shekels) per day for all expenses, Article 50 The respective bodies of the Parties undertake to pay the approved amounts under Articles 8, 10, 20 of this Programme to individuals sent to the partner country under this Programme immediately upon their arrival in the receiving country. Culture

16 Article 51 The exchange of experts sent out by the Ministry of Culture of the Czech Republic (i.e. in cases where the visit or study stay does not exceed the period of one to four weeks): a) The sending Party will cover the expenses for travel to the receiving country and back; b) The receiving Party will cover: - travel within its state territory connected with the study programme; c) The receiving Party will provide for health care to the extent that is necessary in the case of sudden illness or injury (with the exception of dental care and chronic diseases). in the Czech Republic: accommodation in at least three star hotels, daily allowance and pocket money in agreement with the valid regulations of the Czech Republic; the current sum of daily allowance and pocket money amounts to CZK 280 per day. in the State of Israel: the total sum of USD 40 (in Israeli Shekels) will be provided for all other expenses. accommodation in at least three star hotels. Article 52 Individuals sent out within the framework of this programme will receive the agreed amount of money personally, immediately on arrival in the State of the receiving Party. Article 53 Exchanges of exhibitions will be implemented under the following conditions: a) The sending Party will cover the cost of transport of exhibits to the receiving country and back as well as the payments for exhibits' insurance during transportation and duration of the exhibition. b) The receiving Party will cover: - cost of transport of exhibits within its state territory; and - cost related to the organisation of the exhibition, including cost connected with the installation and dismantling of the exhibition; c) The receiving Party will provide, in accordance with Article 29, accommodation and daily allowances for the specialists (curators) accompanying the exhibition.

17 Article 54 Proposals for the reception of experts and delegations will be submitted by the sending Party to the other Party through diplomatic channels at least 6 (six) weeks before the planned date of the visit. In case of projects which bring about exceptional demands for organisation, as much as 10 weeks before the planned date of visit. Article 55 The receiving Party will inform the sending Party through diplomatic channels of its position regarding the proposal for the reception of delegates within 1 month from the delivery of the proposal. Article 56 All activities and exchanges proposed in this Programme will be implemented in accordance with the national laws and regulations of the Parties. Article 57 Individuals sent out under this Programme must have a good command of the language of the receiving country or the English language. This Programme does not preclude the realisation of other activities agreed upon by the two Parties through diplomatic channels. This Programme comes into force as of the date of signature and will remain in force until 31 st December, The negotiations on the next Programme will be held in Prague in Done in Jerusalem on 6 th April 2000, executed in two original copies in the English language, each being equally authentic.

18 PhDr. Pavel CINK On behalf of the Government of the Czech Republic Dan Kyram On behalf of the Government of the State of Israel PROGRAM KULTURNÍCH, VZDĚLÁVACÍCH A VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU IZRAEL NA LÉTA 2000, 2001 a 2002 Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen smluvní strany ) vyjadřují oboustranný záměr realizovat Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech kultury, vzdělávání a vědy, podepsanou dne 29. dubna 1991 v Praze. V zájmu dalšího posilování přátelských vztahů a vzájemného porozumění mezi oběma státy se smluvní strany dohodly takto: I. V Ě D A Článek 1 Smluvní strany budou podporovat navazování a rozvíjení přímé spolupráce mezi výzkumnými ústavy stejného zaměření a provádění výzkumných projektů

19 společného zájmu. Konkrétní náplň a zaměření této spolupráce bude dohodnuta spolupracujícími ústavy. Článek 2 Smluvní strany budou podporovat účast vědeckých a výzkumných pracovníků na bilaterálních konferencích. Podmínky výměn budou dohodnuty diplomatickou cestou. Článek 3 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu vědeckých informací a publikací. Článek 4 Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání, uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání, podepsané dne 23. června 1993 v Praze. Článek 5 Smluvní strany budou podporovat přímou vědeckou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Weizmannovým vědeckým institutem, uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Weizmannovým vědeckým institutem, podepsané dne 12.února 1993 v Praze. Článek 6 II. V Z D Ě L Á V Á N Í Česká strana poskytne ročně 2 (dvě) stipendia na období osmi měsíců pro izraelské absolventy vysokých škol (M.A., M.Sc., doktorské hodnosti). Izraelská strana poskytne ročně 2 (dvě) stipendia na období osmi měsíců pro české absolventy magisterských nebo doktorských studijních programů vysokých škol. Článek 7

20 Česká strana nabídne izraelské straně každoročně 1 (jedno) stipendium na Letní školu slovanských studií ke studiu českého jazyka. Izraelská strana nabídne každoročně české straně 1 stipendium na letní kurs ULPAN ke studiu moderní hebrejštiny. Článek 8 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a výchovy v základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Za tím účelem vyšlou a přijmou každoročně až do 3 (tří) odborníků ke studijním pobytům. Délka každého jejich pobytu nepřesáhne sedm dní. Článek 9 Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vysokými školami států smluvních stran uskutečňovanou na základě přímých dohod. Článek 10 Příslušné orgány smluvních stran každoročně vyšlou a přijmou učitele, vědecké pracovníky a odborné pracovníky vysokých škol ke studijním a přednáškovým pobytům v celkové délce čtyř týdnů. Délka jednotlivých pobytů bude dohodnuta smluvními stranami. Článek 11 Smluvní strany budou podporovat výuku hebrejského jazyka a literatury na univerzitách v České republice a výuku českého jazyka a literatury na univerzitách ve Státě Izrael. Podmínky působení učitelů jazyků a literatury ve státě přijímající smluvní strany budou projednány mezi příslušnými institucemi obou zemí. Pracovní činnost těchto učitelů se bude řídit právními předpisy platnými ve státě přijímající smluvní strany. Článek 12 Příslušné orgány smluvních stran si na požádání vymění informace o vzdělávacích programech, učebních osnovách a učebních plánech používaných ve školách různých druhů a typů. Na požádání si zašlou vybrané učební osnovy a učební plány. Článek 13

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a t a S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více