Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného září 2005 v Daňkovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích"

Transkript

1 Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného září 2005 v Daňkovicích Editoři: Vladimír Süss Vladislav Mužík Zdenka Marvanová Sborník vychází s podporou výzkumného záměru Škola a Zdraví pro 21. století (evid. č. MSM ) a Programu dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově grant MŠMT

2 Obsah Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21 - dílčí projekt tělesné výchovy Vladislav Mužík, Hana Šeráková, Marek Trávníček, Jaroslav Vrbas...3 Pedagogicko kinantropologický výzkum z aspektu výzkumných záměrů Karel Frömel et al./*...10 Dualismus, psychofyzická jednota a holismus v tělesné výchově Irena Martínková...15 K pojetí tělesné výchovy Vladislav Mužík, Tomáš Janík, Marek Trávníček...20 Sportovní a pohybové hry, pojmy a třídění Vladimír Süss...27 Abstrakty z vybraných statí zabývajících se tělesnou aktivností v primární a sekundární prevenci Lubomír Dobrý...33 Informace o BMI pro děti a dospívající Lubomír Dobrý...37 Tchoukball to je to pravé na písek Ladislav Bláha...39 Mezipředmětová integrace tělesné výchovy a cizích jazyků F. Chmelík, K. Frömel, Z. Vašíčková...45 Kinestetický učební styl Daniela Jonášová, Vladislav Mužík...51 Pohybová aktivita v životním stylu vysokoškoláků M. Kudláček, K. Frömel, V. Kudláček, J. Mitáš, D. Sigmundová et al...53 Lyžování handicapovaných lyžařů skupiny LW2 Petra Matošková, Vladimír Süss, František Zahálka...62 Fyzioterapeutická diagnostika jako součást diagnostiky ve školní TV Tereza Řeřichová, Dagmar Sigmundová...66

3 Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21 - dílčí projekt tělesné výchovy Vladislav Mužík, Hana Šeráková, Marek Trávníček, Jaroslav Vrbas Pedagogická fakulta MU v Brně Podpoře zdraví jako nejvyšší hodnotě lidského bytí je v současné době věnována zvýšená pozornost. Zdraví přitom nelze vnímat jako kategorii výlučně medicínskou. Zdraví se utváří a podporuje společným úsilím rodiny, školy a dalších součástí života. Usnesení Vlády ČR č ze dne 30. října 2002 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století (dále jen program Zdraví 21) ukládá příslušným orgánům realizaci tohoto programu (Úřad vlády ČR, 2002). Úkol č požaduje rozšířit zdravé chování ve výživě a zvýšit tělesnou aktivitu. Dílčí úkoly konkretizují jednotlivé záměry programu mj. úkolem Zvýšit úroveň všestranné pohybové aktivity obyvatelstva. Součástí tohoto požadavku je sledování tělesné zdatnosti mládeže a výskytu onemocnění pohybového aparátu (SZÚ, 2002). Program Zdraví 21 se promítá do nově přijatých rámcových vzdělávacích programů, v případě základní školy do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, kde je obor Tělesná výchova přiřazen k novému oboru Výchova ke zdraví (VÚP, 2004). Dle rámcových programů by si žáci měli mj. osvojit sebehodnocení a interpretaci výsledků tělesné zdatnosti, naučit se sestavovat plán osobního kondičního programu a motivovat sebe sama k udržení vlastní pohybové aktivity. Zásadní postoj k pohybové aktivitě se přitom utváří, jak známo, v období mladšího školního věku. Na základě těchto proklamativních poznatků byl koncipován dílčí výzkumný záměr Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně (dále jen projekt TV) jako součást výzkumného záměru Škola a Zdraví pro 21. století, evid. č. MSM (dále jen Škola a Zdraví 21). Výzkumné téma Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21 představuje široký multidisciplinární projekt, na jehož řešení se podílejí odborníci společenských a přírodních věd orientující se zejména na vzdělávání učitelů - pedagogové, psychologové, lékaři a další odborníci, s cílem rozpracovat paradigma moderní světové zdravotní politiky a filozofie do života současné školy. Projekt se zabývá problematikou zdravého životního stylu a zdraví podporujícího chování, které škola může a má ovlivňovat. Chce dát škole informace, které by umožnily zefektivnit výchovu ke zdraví zejména u mladé generace. Hlavním cílem projektu je komplexní pohled na zabudování problematiky zdraví v jeho složce fyzické, psychické a sociální do základního školního vzdělání, řešení metodologických a metodických otázek v koncepci výchovy ke zdraví a ověření evaluačních nástrojů pro zjišťování efektivity utváření zdravotní uvědomělosti a odpovědnosti (dovedností, vědomostí, postojů, percepčních a hodnotících schémat, chování atd.) žáka a školy jako instituce. Prostředí školy je zásadní determinantou zdraví, která se realizuje v životním období, kdy se formují celoživotní sociální a zdravotní návyky. Cíle a úkoly projektu výzkumného záměru vycházejí z materiálů Světové zdravotnické organizace (WHO) Zdraví 21 - zdraví pro všechny v 21. století, z navazujícího národního programu Zdraví 21 (SZÚ, 2002) a z rozpracování těchto závěrů do školských dokumentů. Jsou inspirovány zejména myšlenkami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kap. 6.8 Člověk a zdraví (VÚP, 2004).

4 Projekt TV se orientuje na nové přístupy ke sledování a hodnocení tzv. zdravotně orientované zdatnosti žáků na 1. stupni základní školy (dále jen ZŠ) a na základě výzkumného ověřování si klade za cíl navrhnout model výchovy žáků ke zdravotně orientované pohybové aktivitě. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou TU v Liberci (případně dalšími institucemi) hodlají řešitelé rozšířit model na celou ZŠ. Podnětem k aktuálnímu vymezení tématu je zejména informace Suchomela (2003), koncepce tzv. zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Mužík, Krejčí, 1997, Mužík, 1999 aj.) a Program zdravotně orientované zdatnosti (Svatoň, Tupý, 1997), na něž projekt navazuje. Základní pojmy a východiska Ústředním pojmem projektu TV je zdatnost. Tzv. obecná zdatnost je nezbytným předpokladem pro efektivní fungování lidského organismu s optimální účinností a hospodárností a je podmíněna zejména fyziologickými funkcemi organismu (Kovář, 2001). Součástí obecné zdatnosti je nespecifická potenciální adaptace na pohybovou zátěž, která je označována jako tělesná zdatnost (dále jen TZ). Podle Bunce (1995, 1998) vyjadřuje stupeň rozvoje adaptačních potenciálů a v důsledku toho značí optimalizaci funkcí organismu při řešení vnějších úkolů spojených s pohybovým úkolem, zvládnutí vnějších požadavků na jedince s menšími nároky na organismus. Za nejdůležitější přínos tělesné výchovy je dnes považováno dosažení optimální úrovně TZ, která by byla dostatečnou prevencí civilizačních chorob. Z tohoto důvodu TZ v dnešním pojetí není chápana jako kategorie odrážející výkon - tzv. výkonově orientovaná zdatnost (dále jen VOZ), ale jako zdatnost ovlivňující zdravotní stav a působící preventivně na problémy spojené s hypokinézou (nízkou pohybovou aktivitou). Ve světové i domácí literatuře je označována pojmem health-related fitness - zdravotně orientovaná zdatnost (dále jen ZOZ). Takto pojatá TZ vytváří nezbytné předpoklady pro účelné fungování lidského organismu, a tedy i předpoklad pro dostatečnou pohybovou aktivitu (dále jen PA) i dobrou pracovní výkonnost (Dobrý, 1993, Bunc, 1998). Během posledních let se změnil přístup k hodnocení TZ u dětí a mládeže. Východiskem, jak upozorňuje Suchomel (2003), je koncepce Boucharda a Sheparda (1994), kteří na základě vztahu mezi kategoriemi PA, TZ a zdraví vydělili výše uvedené pojmy VOZ a ZOZ. Podklady k hodnocení ZOZ u dětí a mládeže je možné nalézt v testovém programu Fitnessgram (dále jen program FG) (Cooper Institute, 1999, 2003). Sedmá webová verze FG je výsledkem více než dvacetiletého výzkumu. Hodnocení ZOZ bylo propojeno s modelem dotazníkového hodnocení úrovně pohybové aktivity pod názvem Activitygram (dále jen program AG). V současné době je již dostupná osmá webová verze Fitnessgram/Activitygram (dále jen program FG/AG). (Fitnessgram, 2003) Lze konstatovat, že poslední dvě verze testové baterie FG představují velmi dobře propracovaný systém hodnocení ZOZ u dětí a mládeže, který přináší řadu podnětů pro změny v koncepci testování a hodnocení ZOZ na našich školách. V rámci testové baterie FG je celkové zaměření shrnuto do tzv. HELP koncepce: cílem je podpora zdraví (Health) pro každého (Everyone) bez ohledu na věk, pohlaví a pohybové předpoklady, s důrazem na celoživotní (Lifetime) pravidelnou PA uspokojující osobní (Personal) potřeby a zájmy (Suchomel, 2003). Takovou PA můžeme označit jako zdravotně orientovanou pohybovou aktivitu (dále jen ZOPA).

5 Motorické testy jako součást prakticky použitelných nástrojů k hodnocení TZ musí představovat vědecky zdůvodněné standardizované postupy s poměrně jednoduchou realizací a se srozumitelným popisem bez velkých časových, finančních, prostorových a materiálních nároků. Při jejich výběru musí být brán zřetel k hledisku bezpečnosti testovaných jedinců. Testové baterie by měly nabízet možnost výběru testů v jednotlivých aspektech, aby bylo dosaženo maxima možností pro splnění cílů testování všemi žáky. Testová baterie programu FG obsahuje testové položky rozdělené podle složek ZOZ do tří skupin: aerobní zdatnost (aerobní kapacita), svalová zdatnost (svalová síla, vytrvalost a flexibilita) a složení těla. Uvedené komponenty byly identifikovány jako významné z hlediska jejich vztahu k celkovému zdraví a optimálním funkcím organismu (Suchomel 2003). Výzkumné otázky Po ukončení rešeršní práce budou výzkumné otázky upřesněny, doplněny a rozpracovány do hypotéz. Výchozí okruhy otázek jsou: 1. Jaká pojetí tělesné výchovy realizují současné školy, resp. současní učitelé? 2. Souvisí úroveň ZOZ a PA žáků s realizací tělesné výchovy na škole? 3. Závisí úroveň ZOZ žáků na objemu a intenzitě jejich PA mimo školu? 4. Změní se úroveň ZOZ a PA žáků pod vlivem sebehodnocení žáků? 5. Změní se úroveň ZOZ a PA žáků pod vlivem změny učitelova pojetí vyučování? Výzkumný soubor a metody Sledovaným souborem bude tzv. dostupný výběr žáků a učitelů základních škol, které spolupracují s PdF MU v Brně. Sledované soubory budou vymezeny po splnění formálních náležitostí (souhlasu zúčastněných škol, učitelů i rodičů sledovaných žáků). Předpokládáme rozšíření sledovaného souboru po navázání spolupráce s dalšími institucemi. Výběr výzkumných metod vychází z programů FG a AG (Cooper Institute, 1999, Suchomel, 2003) a je doplněn dalšími metodami: Testy ZOZ Testování aerobní zdatnosti Alternativní testy (volba jednoho testu): a)vytrvalostní člunkový běh (v originále pod zkratkou PACER ) preferovaný test b)běh na 1 míli Poznámka: V české verzi testové baterie je možné vedle vytrvalostního člunkového běhu využít pro děti a mládež od 6 do 18 let testy běh/chůze na 1500 m (do 12let) a běh/chůze na 2000 m, které ověřil Bunc (2002). Autor u nich stanovil normy kardiovaskulární zdatnosti (VO 2max ) a tělesné výkonnosti (průměrná rychlost pohybu). Testování svalové zdatnosti Silová vytrvalost břišních svalů: Test: Hrudní předklony v lehu pokrčmo (v originále Curl-up ). Test nebyl v naší literatuře podrobně popsán. V zahraničí byl ověřen řadou studií, jak upozorňuje Suchomel (2003), včetně elektromyografické a biomechanické analýzy pohybu (Massicote, 1990, Plowman, 1992, Axler a Mc Gill, 1997). Síla a pohyblivost extenzorů trupu: Test: Záklon v lehu na břiše (v originále Trunk Lift ). Test nebyl v naší literatuře podrobně popsán. Záklony se provádějí pomalým pohybem z lehu na břiše s dlaněmi pod stehny, testovaný se při pohybu dívá n značku na úrovni očí. Provádí se 2 pokusy a započítává se lepší výkon

6 měřený pravítkem mezi zemí a bradou. Maximální skóre je 30,5 cm. Vyšší hodnoty nejsou podporovány z důvodu nepříznivé hyperextenze spojené s nadměrnou kompresí meziobratlových plotének. Síla a vytrvalost svalů horní části trupu: Alternativní testy (volba jednoho testu): a) 90 kliky preferovaný test. V naší literatuře byly popsány odlišné varianty testu. Tuto variantu ověřil Massicote (1990). b) Shyby Test se provádí držením nadhmatem a jeho popis je shodný s Unifittestem (6-60). Test se nedoporučuje pro všechny jedince vzhledem k vysokému výskytu nulových skóre. Pro zdatnější jedince představuje dobrou kondiční a sebehodnotící aktivitu (Měkota, Kovář, 1996). c) Výdrž ve shybu Test se provádí držením nadhmatem a jeho popis je shodný s Unifittestem (6-60). d) Shyby ve svisu ležmo Tato varianta testu představuje tzv. Vermontskou modifikaci shybů, kterou ověřil Pate et al. (1987). Podobná varianta byla u nás popsána Měkotou a Blahušem (1983). Pro realizaci testu je nutná nastavitelná hrazda. Rozsah pohybu je vymezen pohybem brady nad nataženou pásku umístěnou přibližně 18 cm pod hrazdou. Flexibilita Alternativní testy (volba jednoho testu): a) Předklon v sedu pokrčmo přednožném pravou nebo levou (v originále Back Saver Sit and Reach ) preferovaný test. Varianta s pokrčením střídavě pravé a levé dolní končetiny na úroveň kolena nebyla v naší literatuře podrobně popsána. Tato varianta testu představuje validní měření flexibility harmstringů a má oproti původní variantě s nepokrčenou dolní končetinou výhodu v tom, že díky výhodnějšímu postavení pánve zabraňuje nadměrné flexi lumbosakrální páteře a velké kompresi disků. Navíc dovoluje určení asymetrie ve flexibilitě harmstringů a eliminuje možnost hyperextenze obou kolen. b) Dotyk prstů za zády (v originále Shoulder Stretch ) Jednoduchý test pohyblivosti horní části trupu prováděný na pravou i levou stranu byl u nás popsán v publikaci Měkota, Blahuš (1983, s. 227) se stabilitou r stab = 0,96. V rámci FG se hodnotí binárně dotyk prstů (ano-ne). Testování složení těla Alternativní somatická měření (volba jednoho postupu): a) Měření kožních řas preferovaný postup (Slaughter et al.,1998). b) Index tělesné hmotnosti BMI c) Bioelektrická impedance nebo automatizovaný kaliper V rámci FG je možné použít bioelektrickou impedanci nebo automatizovaný kaliper (např. digitální kaliper Skyndex I) a vložit do výsledků přímo zjištěné procento tělesného tuku. Testování držení těla Testování svalových funkcí bude upřesněno na základě prováděné literární rešerše. Dotazníkové metody Vztahové hodnocení tělesné zdatnosti a pohybové aktivity

7 Celková úroveň PA je v rámci testových baterií zjišťována většinou jednoduchým dotazníkovým šetřením. V rámci programu FG/AG 7.0 je hodnocena dvěma způsoby: V modulu FG má minimální podobu tvořenou 3 otázkami a v samostatném modulu AG má podobu třídenního dotazníku PA (2 školní dny a 1 víkendový den). Tyto dotazníky bude třeba standardizovat v češtině a ověřit v podmínkách ČR. Dotazníky postojů žáků ke koncepci tělesné výchovy Dotazníky postojů učitelů ke koncepci tělesné výchovy Dotazníky budou vytvořeny řešiteli a standardizovány v předvýzkumu. Metody pozorování činnosti učitele Metody Analýza didaktické interakce (ADI) nebo Systematické pozorování interakce (SPIN), popřípadě jiná metoda postihující řídící činnost učitele (Dobrý et al., 1997). Pedagogický experiment Zavedením pedagogického experimentu bude sledována možnost ovlivnění činnosti učitele i PA žáků s cílem zvýšit ZOZ žáků. Statistické metody Výběr statistických metod bude proveden po zpřesnění výzkumných otázek a hypotéz. Předpokládáme metody testující statistickou významnost, závislost proměnných aj. Organizace výzkumu Výzkum bude organizován v souladu s následujícím rámcovým harmonogramem: - Rešerše teoretických východisek, teoretická příprava výzkumu: r Modifikace testové baterie programu FG pro uplatnění na 1. stupni ZŠ: r Zajištění výzkumných souborů žáků a učitelů: r Vymezení metod statistického zpracování dat: r Vstupní monitoring ZOZ a PA sledovaných souborů žáků a učitelů: r Pedagogický experiment s cílem ovlivnit postoje žáků i učitelů k ZOZ a PA: r Zpracování získaných výsledků: r Zpracování výsledků výzkumu; stanovení závěrů pro teorii a praxi: r Očekávané výsledky a výstupy Vedle příspěvku k očekávanému komplexnímu přínosu výzkumného záměru si dílčí projekt TV klade za cíl: 1. Přispět k podpoře zdraví populace: - sledováním úrovně ZOZ a PA žáků na ZŠ, - ověřením nových přístupů k hodnocení ZOZ a ZOPA u žáků ZŠ v tuzemských podmínkách, - zavedením sebehodnocení ZOZ a ZOPA do modelu výchovy ke zdraví na ZŠ, - charakteristikou efektivní vyučovací činnosti učitele ve vztahu k ZOZ a ZOPA žáků. 2. Promítnout realizaci projektu do hodnotných výstupů: - získáním nových výzkumných poznatků týkajících se ZOZ a ZOPA žáků ZŠ, - vytvořením manuálu pro učitele a žáky ZŠ, - charakteristikou činnosti učitele vedoucí k žádoucím výsledkům v ZOZ a ZOPA žáků, - průběžnými prezentacemi výsledků projektu v odborné i popularizující podobě, - zvýšením odborné kvalifikace řešitelů (PhDr., Ph.D., příprava habilitace aj.). Výše zmíněný model by měl být konkrétním návodem ke sledování a ovlivňování ZOZ a ZOPA žáků na ZŠ.

8 Výzva ke spolupráci Představený projekt TV naznačuje, jakou cestou se řešitelé hodlají ubírat. Uvítáme spolupráci dalších odborníků i kritické připomínky, které pomohou zvýšit přínos projektu a jeho dopad na školní praxi. Tato stať je příspěvkem k řešení výzkumného záměru Škola a Zdraví pro 21. století (evid. č. MSM ). Soupis bibliografických citací AXLER, C. T., McGILL, S. M. Low back loads over a variety of abdominal exercises. Searching for the safest challenge. Med. Sci. Sports Exerc., 29, 1997, p BOUCHARD, C., SHEPARD, R. J. Physical activity, fitness and health: The model and key concepts. In BOUCHARD, C., SHEPARD, R.J., STEPHENS, T. (Eds.). Physical activity, fitness and health. Champaign, IL : Human Kinetics, 1994, p BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jejích složek. Těl. Vých. Sport. Mlád., 1995, č.5, s BUNC, V. Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM Praha : FTVS UK, BUNC, V. Zdravotně orientovaná zdatnost a možnosti její kultivace na základní škole. Těl. Vých. Sport. Mlád., 1998, č.4, s BUNC,V. Včasné objevování sportovně talentovaných jedinců. Těl. Vých. Sport Mlád., roč. 68, 2002, č. 3, s COOPER INSTITUTE. FITNESSGRAM: Test administration manual. 2nd revised ed. Champaign, IL : Human Kinetics, ISBN DOBRÝ, L. Zdravotně orientovaná zdatnost. Těl. Vých. Sport. Mlád., 1993, č.4, s DOBRÝ, L., et al. Analýza didaktické interakce v tělesné výchově. Praha : Karolinum, FITNESSGRAM/ACTIVITYGRAM 8.0: activity and fitness assessment and personal physical activity management [online]. Human Kinetics Publisher, c2003 [cit. 20. září 2005]. Dostupný z WWW: <http://www.fitnessgram.net/>. KOVÁŘ, R. Tělesná aktivita, tělesná zdatnost a zdraví. Česká kinantropologie, 2001, č.1, s KUČERA, M. et al. Pohybový systém a zátěž. Praha : Grada Publishing, 1997, 1. vydání, 260 s. ISBN MASSSICOTE, D. Partial curl-ups, push-ups, and lutistage 20 meter shuttle run, national norms for 6 to 17 year old. Montreal : University of Quebec, CAHPER, MĚKOTA, K. KOVÁŘ, R. et.al. UNIFITTEST (6-60). Praha : Ostravská univerzita, MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha : SPN, MUŽÍK, V. Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ. Výzkumný projekt, evid. č. RS Brno : PdF MU, MUŽÍK, V., KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc : Hanex, ISBN

9 17-7. PATE, R. R. et al. The modified pull-up test. JOPERD, 58, 1987,9, p PLOWMAN, S. A. Criterion referenced standards for neuromuscular physical fitness tests: An analysis. Ped. Exerc. Sci., 4, 1992, p SLAUGHTER, M. H. et al. Skinfold equations for estimation of body fatness in children and youth. Hum. Biol., 60, 1998, p SUCHOMEL, A.: Současné přístupy k hodnocení zdatnosti u dětí a mládeže. Česká kinantropologie, 2003, č. 1. s SVATOŃ, V., TUPÝ, J. Program zdravotně orientované zdatnosti. Praha : Svoboda, ISBN SZÚ. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století. Praha : MZ ČR, ÚŘAD VLÁDY ČR. Usnesení Vlády ČR č ze dne 30. října 2002 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/vlada/cinnostvlady_usneseni.htm> VÚP Praha. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Infra, s.r.o., 2004.

10 Pedagogicko kinantropologický výzkum z aspektu výzkumných záměrů Karel Frömel et al./* /* Ladislav Bláha, Dana Feltlová, Igor Fojtík, Jeroným Hájek, Svatopluk Horák, Tomáš Klobouk, Vlastimil Kudláček, Pavel Ludva, Marie Lukavská, Josef Mitáš, Filip Neuls, Jiří Nykodým, Jana Pelclová, Jiří Ryba, Emil Řepka, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Aleš Suchomel, Zdeněk Ševele Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc Kinantropologie jako vědní obor je vědeckým základem pro široce chápanou oblast tělesné kultury. Pedagogická kinantropologie vytváří vědecké zázemí pro didakticky a výchovně zaměřené vyučovací předměty na vysokých školách rozvíjejících obor kinantropologie. Dále pak je vědeckým základem pro pedagogickou činnost učitelů tělesné výchovy, trenérů, cvičitelů, rekreologů, ale i dalších pracovníků. Předpokladem kvalitního vědeckého zázemí je systematický, ucelený a promyšlený systém vědeckého výzkum, který je mimo jiné podmíněn fungujícím a efektivním grantovým systémem. Stávající systém výzkumné podpory prostřednictvím výzkumných center, výzkumných záměrů a dalších druhů výzkumné podpory splňuje z hlediska středoevropské úrovně tyto požadavky. Na této úrovni je dokonce finanční podporou nadprůměrný. Pro obor kinantroplogie je však méně příznivá situace ve vymezování priorit vědeckého výzkumu v České republice. Problematika kinantropologického výzkumu není mezi prioritami a ani interdicsiplinární problematika směrem k zdravému a aktivnímu životnímu stylu není v popředí výzkumného zájmu. Také současné zavádění rámcového vzdělávacího programu do škol není výzkumně dostatečně zabezpečeno a tento stav může nepříznivě ovlivnit i reformu školní tělesné výchovy. Podceněna je i celá oblast zdravotní i psychosociální prevence. V oboru kinantropologie máme jediný výzkumný záměr (VZ) Pohybová aktivita (PA) a inaktivita (PI) obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn (Frömel, 2005). Pro pozici oboru je to neodpovídající stav a pro budoucnost a rozvoj oboru neúnosná situace. Rozdíly mezi obory s VZ a výzkumnými centry (VC), oproti oborům bez této výzkumné podpory, se budou zvyšovat. Také zaostávání za světovou vědou se bude za této situace dále prohlubovat. Optimální by bylo řešení alespoň tří VZ v oboru kinantropologie, z toho alespoň jeden převážně řešící problematiku pedagogické kinantropologie. Intenzivnější rozvoj oboru je podmíněn vznikem VC. Význam VZ a VC pro obor kinantropologie spočívá zejména: - v nárůstu vědeckých pracovníků (především mladších pracovníků), - v dlouhodoběji vymezené doméně kinantropologického výzkumu, - v solidním ekonomickém zajištění, - ve změně myšlení a zlepšování vědeckého zázemí, - ve vstupu do tvrdší vědecké konkurence atd. Stručná charakteristika VZ Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn Hlavním cílem VZ je analyzovat stav, charakter, strukturu a vývojové trendy v PA a PI obyvatel České republiky a poskytovat podklady pro tvorbu strategie státní zdravotní, sociální a školské politiky. Řešit problematiku PA a PI systémově (zaměření na hlavní činitele a jejich vzájemné interakce), mnohaúrovňově (celostátní, regionální, institucionální apod.) a komplexně (zejména z aspektu zdravotního, edukačního, motorického, psychosociálního, filozoficko-

11 kulturního, socioekonomického, environmentálního a demografického) v mezinárodním kontextu. V kontinuitě se zahraničními výzkumy usilovat o verifikaci a falzifikaci dosud potvrzených či nově objevených zákonitosti (kauzálních vztahů) v PA a PI dětí, mládeže i dospělé populace a tím přispět ke zvýšení vědecké úrovně kinantropologických výzkumů. Vybrané dílčí cíle VZ z pedagogicko kinantropologiceké oblasti: Rozšířit a prohloubit semilongitudinální monitorování PA a PI dětí a mládeže (základní školy, gymnázia, střední odborná učiliště, speciální školy). Realizovat experimenty, založené na efektivní zpětné informaci o PA, s využitím pedometrů v celoročním pohybovém režimu žáků základních a středních škol. Průběžně analyzovat preference jednotlivých druhů PA a zkonstruovat a standardizovat nový mezinárodně využitelný preferenční dotazník. Analyzovat vztahy mezi preferencemi různých druhů PA, organizovanou PA a podmínkami pro PA (materiální, legislativní, sociální, bezpečnostní, ekonomické apod.). Objasnit rozdíly ve vztahu koedukované a nekoedukované tělesné výchovy k volnočasovým celoživotním PA. Experimentálně ověřit možnosti využití technologií (monitoring PA zejména pedometry a akcelerometry, internet, počítače k evidenci PA) v edukačním procesu na školách. Zefektivnit poskytování individuálních zpětnovazebních informací o PA v životním stylu a návrhy na preventivní kondiční programy prostřednictvím intermediálních forem (výsledky, přehledy a doporučení na internetových stránkách). Komplexně analyzovat různé typy hodin tělesné výchovy (z hlediska obsahu, zaměření, míry tělesného zatížení) a jejich roli v týdenní PA. Ověřit míru transferu mezi PA v hodinách tělesné výchovy a PA ve volném čase na základních a středních školách. Vytvořit kompendium průměrného energetického výdeje v obsahově různých hodinách tělesné výchovy (METs). Pokračovat ve falzifikaci synergetického vztahu mezi zvyšováním tělesného zatížení v hodinách tělesné výchovy a pozitivním hodnocením těchto hodin u chlapců a opačného vztahu u děvčat. Hlavní strategie VZ Hlavní strategie VZ je založena na vazbě a účasti v celosvětovém výzkumu IPAQ, navazujícím výzkumu International Physical Activity and the Environment Network (IPEN, 2005) a vazbě na progresivní trendy preventivní medicíny v zahraničí (např. v současné době zahajované výzkumné projekty v rámci programu Mechanisms of physical activity behavior change ). Strategickým záměrem také je upřednostňovat kombinaci kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, kompatibilitu výzkumných přístupů, metod a technik se zahraničím a aplikovat interdisciplinární a komparativní pojetí výzkumu. Komplexní monitorování týdenní PA a PI bude každoročně aplikováno v dílčích experimentech u několika stovek probandů vybraných skupin populace v souladu s cíli výzkumného záměru. Experimenty s krátkodobými a dlouhodobějšími intervencemi do pohybového chování budou realizovány formou pretestů a posttestů (retestů), zahrnujících opakovaný týdenní monitoring PA a PI. Komparativní výzkum hodin tělesné výchovy bude především využívat opakovaných experimentů, dále opakovaných hodin (se stejnými studenty) s intervencemi jako jsou zvyšování tělesného zatížení, změna v pohybovém chování, změna

12 role studenta v edukačním procesu, zvyšování odpovědnosti studentů za účast v PA apod. Předpokládané výsledky řešení VZ - Přehled o stavu a trendech v PA a PI obyvatel České republiky v mezinárodní komparaci do roku Každoročně budou k dispozici hlavní celostátní i regionální charakteristiky PA a PI v demografických souvislostech. - Podklady pro tvorbu státní zdravotně preventivní, školské a sociální politiky. Fakta budou zahrnovat charakteristiky trendu v PA a PI a z nich vyplývající návrhy na zkvalitnění zdravotní prevence, edukačního procesu i pro řešení nežádoucích sociálních jevů. - Podklady pro projektování školských kurikul. Přehled o struktuře, preferencích a účasti v PA. Návrhy na kurikulární obsahové změny a změny pojetí školní tělesné výchovy v kontextu s primárním cílem tělesné výchovy, tj. připravit a získat žáky pro celoživotně provozovanou PA. - Podklady pro tvorbu a upřesňování školských standard. Na základě analýz školských systému v zahraničí a výsledků výzkumů budou školským orgánům předloženy návrhy standard, které budou navozovat nové pojetí školní tělesné výchovy a sjednocovat cíle různorodých školských programů. - Vytvoření internetové zpětnovazební sítě k individuální diagnostice, volbě optimálních individuálních kondičních programů a s nimi souvisejících doporučení ke zkvalitnění životního stylu. Podklady pro tvorbu a upřesňování celostátně použitelných zdravotně kondičních ukazatelů v různých ontogenetických periodách (v kategoriích PA silné, střední a nízké intenzity, chůze a celoživotních PA, organizované PA apod.). - Hlubší objasnění determinant, korelátů i časově podmíněných zákonitostí mezi druhem pohybové aktivity a faktory jako jsou tělesné zatížení, úroveň tělesné kondice, BMI, pohlavní rozdíly, somatometrické charakteristiky, výše vzdělání, druh bydlení, demografické proměnné, osobnostní charakteristiky, zájmové preference a další. - Podklady pro úpravy profesních kurikul kinantropologických studijních oborů a kurikul celoživotního vzdělávání absolventů oborů s kinantropologickým zaměřením. Výsledky výzkumu umožní zkvalitnit kurikula, zkvalitnit pedagogické praxe a přispět ke změně pojetí profesní přípravy v souladu s vývojovými sociálními trendy a změnami edukačního systému. - Zkvalitnění edukačního procesu na školách nižších stupňů, pozitivní změny v pojetí školní tělesné výchovy a vytvoření podmínek pro účinnější kontinuitu tělesné výchovy s volnočasovými aktivitami. - Návrhy pro úspěšnější integraci oslabených žáků do tělesné výchovy a na komplexní řešení integrace v tělesné výchově (účast všech žáků v tělesné výchově, řešení problémů koedukované tělesné výchovy apod.). Personální zabezpečení 1. Frömel Karel - Koordinační a řídící, PA a PI školní mládeže 50% 2. Janura Miroslav - Zástupce hlavního řešitele. Koordinační a řídící, biomechanické a motorické aspekty stěžejních druhů PA - 50% 3. Elfmark Milan - Metodologie výzkumu v oblasti kinantropologie. Aplikace statistických metod při řešení experimentu kvantitativní a kvalitativní metody 50% 4. Hobza Vladimír - Ekonomické aspekty PA a PI 50% 5. Jakubec Aleš - Fyziologické aspekty PA. Testování vybraných kondičních a zdravotních parametrů 50% 6. Jirásek Ivo - Filosofické aspekty PA a zážitková pedagogika ve vztahu k PA a PI - 50%

13 7. Kolisko Petr - PA a rekonvalescence 50% 8. Kudláček Martin - PA jako prostředek integrace specifických skupin populace 50% 9. Mitáš Josef - PA a PI vysokoškoláků. PA a profesní příprava v kinantropologických oborech 100% 10. Neuls Filip - PA a PI obyvatel ČR mezinárodní výzkum 50% 11. Pelclová Jana - PA školní mládeže 100% 12. Přidalová Miroslava - Somatometrické aspekty PA a PI 50% 13. Sigmund Erik - Odpovědnost za veškerý monitoring PA a PI 100% 14. Smékal David - Kineziologické aspekty chůze a celoživotních druhů PA 50% 15. Stejskal Pavel - Koordinační a řídící, fyziologické a zdravotně preventivní aspekty PA a PI 50% 16. Šlachta Radim - Komplexní pohybová intervence z pohledu změn vybraných kondičních a zejména zdravotních parametrů. SA HRV. Podpora zdraví na pracovišti 50% 17. Štěrbová Dana - PA jako specifický prostředek zvládání rodinného stresu u rodin s postiženým členem 50% 18. Vašíčková Jana - PA a PI obyvatel ČR mezinárodní výzkum 100%. Zahraniční spolupracovníci, se kterými již spolupracujeme při řešení problematiky PA a kteří vyslovili souhlas se spoluprací a spoluúčastí na řešení dílčích problémů VZ (u většiny navržených již byla ověřena jejich efektivní spolupráce společné publikace, spoluúčast při řešení výzkumných grantů, výměnné výzkumné pobyty apod.): Prof. Dr. Joao Abrantes, Technical University, Lisabon, Portugalsko (spolupráce v oblasti analýzy chůze) Prof. Dr. Barbara Ainsworth, Departments of Epidemiology/Biostatistics and Exercise Science, University of South Carolina, USA (spolupráce v rámci IPAQ a tvorby kompendia energetického výdeje různých druhů hodin tělesné výchovy) Prof. Dr. Adrian Bauman, NSW Centre for Physical Activity and Health, University of NSW, Sydney, Australie (spolupráce v rámci IPAQ a tvorby internetové verze výzkumných technik) Dr. Ryszard Bartoszewicz, AWF, Wroclaw, Polsko (spolupráce v oblasti PA mládeže) Doc. Dr. Viera Bebčáková, CSc., Fakulta športu, PU, Prešov, Slovensko (spolupráce v rámci PA mládeže, preferenční a postojová sféra, komparativní studie) Dr. Wieslaw Garbaciak, AWF, Katowice, Polsko (spolupráce při výzkumu PA a PI vysokoškolské mládeže) Dr. hab. Krystyna Górna, prof. AWF, Katowice, Polsko (spolupráce při výzkumu PA a PI školní mládeže) Dr. Dorota Groffik, AWF, Katowice, Polsko (komparativní výzkum PA a PI dětí na I. stupni základní školy) Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc., PdF Univerzity Mateje Bela, Banská Bystrica, Slovensko (koordinace komparativních výzkumů) Dr. Wolf Kirsten, International Health Consulting, Berlin, Německo (metodologická spolupráce) Prof. Dr. hab. Tadeusz Koszczyc, AWF, Wroclaw, Polsko (spolupráce při prosazování změn v profesní přípravě a v pojetí školní tělesné výchovy) Prof. Dr. Thomas L. McKenzie, San Diego State University, USA (metodologická spolupráce při výzkumu hodin tělesné výchovy) Prof. Dr. hab. Wladyslaw Mynarski, AWF, Katowice, Polsko (komparativní výzkum tělesného zatížení žáků v různých typech hodin tělesné výchovy) Prof. Dr. Robert P. Pangrazi, Arizona State University, USA (metodická spolupráce při

14 konstrukci a standardizaci nového dotazníku preferenci v druzích PA) Ass. prof. Peter Rehor, Ph.D. University of Tasmania, Australie (komparativní výzkum PA s využitím dotazníků) Dr. Krysztof Skalik, AWF, Katowice, Polsko (komparativní výzkumy intervenčního charakteru v oblasti celoživotních PA tanec a aerobik) Prof. Dr. James F. Sallis, San Diego State University, USA (strategická, koncepční a metodologická spolupráce s konvergentními výzkumnými cíli) Prof. Dr. Hans-Jürgen Schaller, Universität Bonn, Německo (metodologická spolupráce při monitoringu PA starší populace) Ass. prof. Jiri Stelzer, Ph.D. Valdosta State University, USA (komparativní výzkumy v PA a PI vysokoškolských studentů a žáků základních škol) Ass. prof. Gareth Stratton, Ph.D. Liverpool John Moores University, Velká Británie (spolupráce v monitoringu PA školní mládeže, IPAQ u universitních studentů, vztahy mezi prostředím a PA) Dr. Eva Wirdheim, University Halmstad, Švédsko (komparativní studie v PA adolescentů) Celorepubliková výzkumná kompetence bude zajišťována participací zástupců všech univerzit, které mají pracoviště připravující odborníky v kinantropologických oborech. Celostátní výzkumný tým: 1. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., Pedagogická fakulta, UJEP, Ústí nad Labem 2. Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc., Pedagogická fakulta, UK, Praha 3. Mgr. Dana Feltlová, Pedagogická fakulta, UHK, Hradec Králové 4. Doc. PaeDr. Ludmila Fialová, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK, Praha 5. Mgr. Igor Fojtík, Ph.D., Pedagogická fakulta, OU, Ostrava 6. PaedDr. Jeroným Hájek, Pedagogická fakulta, UK, Praha 7. PaedDr. Tomáš Klobouk, CSc., Pedagogická fakulta, ZU, Plzeň 8. PaedDr. Pavel Ludva, Pedagogická fakulta, OU, Ostrava 9. Mgr. Marie Lukavská, CSc., Pedagogická fakulta, ZU, Plzeň 10. PaedDr. Miloš Lákášek, Ph.D., Fakulta sportovních studií, MU, Brno 11. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., Fakulta sportovních studií, MU, Brno 12. PaedDr. Jiří Ryba, CSc., Pedagogická fakulta, UHK, Hradec Králové 13. PaedDr. Emil Řepka, CSc., Pedagogická fakulta, JU, České Budějovice 14. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., Pedagogická fakulta, TU, Liberec 15. Doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc., Pedagogická fakulta, JU, České Budějovice Další informace o řešení VZ bude možné průběžně získávat na internetové adrese:http://vzpa.upol.cz Soupis bibliografických citací FRÖMEL, K. (2005). Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn (Výzkumný záměr Fakulty tělesné kultury). Olomouc: Univerzita Palackého. Intrenational Physical Activity and the evironment Network (2005). Retrived from the World Wide Web:

15 Dualismus, psychofyzická jednota a holismus v tělesné výchově Irena Martínková Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Výchova vždy vychází z určitého pojetí člověka. Po tomto pojetí se člověk už většinou neptá, ale přebírá ho skrze tradici. Ve chvíli, kdy se výchovou zabýváme a snažíme se ji zlepšit, je problematika pojetí člověka jedním z témat, ke kterým bychom se měli obrátit a které bychom měli prozkoumat. Každé pojetí člověka ovlivní výchovu jiným způsobem, a to se týká i školní tělesné výchovy. Pojetí člověka v tělesné výchově neodlučitelně souvisí s pojetím lidského těla, pohybu, zdraví a péče o ně. V tomto příspěvku uvedeme tři různá pojetí člověka dualistické, psychofyzické a holistické, každé se svými důsledky pro tělesnou výchovu. Tato tři různá pojetí se snaží ukázat, co to je člověk. Víme-li, co je člověk, můžeme ho potom záměrně ovlivňovat. Výchova bude kvalitnější, čím víc se bude naše pojetí člověka slučovat s tím, co člověk opravdu je. Bude-li naše pojetí nevhodné, naše praxe člověka stejně nějakým způsobem ovlivní, ale více či méně jinak, než jak bychom si možná přáli. Mluvíme zde o různých teoretických pojetí člověka a jejich důsledcích pro praxi a je vždy na nás, které pojetí a jaké důsledky vybereme jako nejadekvátnější. V tělesné výchově nezáleží však jen na teoretických znalostech pojetí člověka, ale především na tom, zda-li je daná teorie zabudovaná v praxi. Domníváme se, že praxe má na studenty větší vliv než teorie, protože prožití pohybu má na studenty mnohem silnější účinek než mluvení o něm. Například dnes už je málo těch, kteří uznávají dualismus, ale dualismus je stále vidět v tělovýchovné praxi. Ačkoli tedy nesouhlasíme s teorií, v praxi je stále využívána. S příchodem holismu se vlastně téměř nic nestalo, tak žijeme s mnoha pozůstatky dualismu ve světě, který hlásá, že věří v celistvého člověka (Kretchmar, 1994: 69). V následujícím textu uvádíme tři různé teorie: dualismus, psychofyzickou jednotu a holistický pohled na člověka. Dualismus a psychofyzické pojetí člověka jsme vybrali proto, že jsou v našem světě stále zastoupeny a je třeba pochopit, v čem spočívají jejich problémy. Holistické pojetí nastiňuje alternativní pohled na člověka. Všechny tři jsou teorie a je třeba je stále testovat, stejně tak jako samotnou tělovýchovnou praxi. Nyní se zkusíme dívat na tyto teorie a jejich důsledky pro praxi jako na možnou cestu k pochopení toho, co děláme a co bychom mohli zlepšit. V rámci terminologie je nutné zmínit problém slov duše a mysl. Někteří lidé považují mysl a duši za totéž. Někteří se domnívají, že mezi myslí a duší je rozdíl, je tedy třeba zachovat obojí. V tomto textu se budeme držet Reného Descarta a jeho Meditací o první filosofii, kde je člověk identifikován s res cogitans (věc myslící), tedy myšlením, ke kterému je slovo mysl blíže. Tento překlad také odpovídá anglickému jazyku, kde se v kontextu dualismu využívá především slovo mind. Dualismus

16 V dualismu je člověk chápán jako složenina těla a mysli. Dualismus tedy nevychází z celku člověka, ale člověk je složen ze dvou substancí: materiálního těla a nemateriální mysli. Tyto dvě substance nejsou části celku člověka, ale samostatné celky. Dualismus značně podpořila filosofie Reného Descarta, který chápe obě substance jako odlišné a na sobě nezávislé. Mysl je pro něj tím, čím jsem: Ale co tedy jsem? Věc myslící. Co to je? Inu, věc pochybující, chápající, tvrdící, popírající, chtějící, nechtějící, něco si představující a smyslově vnímající (Descartes, 2001: 43). Člověk je tedy res cogitans, věc myslící. Tělo je podle Descarta res extensa, věc rozprostraněná. S tělem nesouvisí žádné myšlení, je to tupá hmota. Tělo a mysl jsou rozdílné, oddělené a vzájemně nezávislé substance. Problém tohoto pojetí je očividný: jak tyto dvě nezávislé, odlišné substance spojit? Další problém spočívá v tom, že je zde opomíjena souvislost člověka s okolím a společností; člověk tak existuje sám o sobě. Není zde ani zasazenost člověka do celku jeho života. Toto pojetí obsahuje závažné nedostatky a obvykle je odmítáno. Ale i přes tyto problémy je dualismus v naší společnosti stále velmi patrný. Jedním z důvodů, proč se dualismus tak obtížně překonává, je náš jazyk, který na nás má pronikavý, avšak téměř nepostřehnutelný vliv. V této souvislosti Bertrand Russell varuje, že jazyk nás mate, protože předpokládáme přímočarou korespondenci mezi konstituentami jazyka a konstituentami světa, avšak ta ne vždy skutečně existuje (Peregrin, 2003: 31-32). Tento vliv jazyka nás svádí k předpokladu, že tělo a mysl jsou dvě různé věci. Pro tělesnou výchovu je důležitá ještě jedna z forem dualismu, tzv. hodnotový dualismus (value dualism) (viz. Kretchmar, 1994: 42-47), kde tělo znamená méně než mysl. I když se tělo v dnešní době dostává stále více do popředí, přece jen není na úrovni mysli. Například matematika je stále považována za důležitější než tělesná výchova. To je dobře vidět i v celkovém přístupu školy, kde se většina předmětů věnuje naší mysli, zatímco pro tělo je určen jen jediný předmět, který je navíc často považován za druhořadý (Hardman & Marshall, 2000: ). Důsledky dualismu pro tělesnou výchovu V dualismu je tělesná výchova zaměřená pouze na tělo. Tělo je neinteligentní, nemyslící hmota, proto je třeba jej ovlivňovat zvenčí, kontrolovat ho, nutit ho a říkat mu, co má dělat. Tělo lze rozvíjet a starat se o něj různými způsoby, například stravou, podnebím, hygienou, pohybem. Protože je tělo neinteligentní, musíme mu předepsat, co má dělat. Potom se předem daným způsobem rozvíjejí jeho schopnosti a dovednosti, zdokonaluje se technika. Způsob, jakým se tento pohybový rozvoj těla má dít, určuje biomechanika, která jde ruku v ruce s anatomií a fyziologií, tedy obory, které se zabývají tělem coby bezduchým předmětem. Tělesná výchova se jmenuje tělesná, protože to, co se zde ovlivňuje, je právě tělo. V jiných předmětech než je tělesná výchova se vzdělává mysl, tělo je opomíjeno, jako by vůbec neexistovalo. Faktu, že ve škole se studenti hrbí v lavicích, že povrchně dýchají a kazí si oči, si všímá jen málokdo. Opomíjení návaznosti obsahu tělesné výchovy na celek života člověka se v dnešní době postupně odstraňuje, ale stále je patrná diskrepance mezi pohybovými aktivitami studentů a dospělých lidí. Na převládající stres, únavu a nedostatek času dnešního dospělého člověka je třeba také jiných technik než soutěžních sportů.

17 Uvádíme-li, že z dualismu vycházející tělesná výchova nemá vliv na mysl, tak to platí v případě, že dualismus je reálným výkladem toho, co to je člověk. Vystihuje-li tato teorie plně člověka, pak tělo s myslí není propojeno a nespolupracuje a působení na tělo ovlivňuje jen tělo; i kdybychom tedy se domnívali, že na mysl skrze tělo působíme, bylo by toto působení nemožné. Není-li tato teorie adekvátní a platí-li psychosomatická teorie, potom je skrze tělo vždy ovlivňována i mysl, i kdybychom si to nepřáli. Neptáme-li se však na to, co je to mysl, a jakým způsobem je ovlivňována, potom ani nevíme, co toto ovlivňování způsobuje, a zda je vhodné. Takové ovlivňování mysli vychází pouze z povahy těla a je tudíž založeno v dualismu. Ačkoliv mnoho učitelů v dnešní době dualismus odmítá, považuje ho za nevhodný a upřednostňuje psychofyzickou či holistickou teorii před dualistickou, učitelé tělesné výchovy se většinou neptají po tom, CO to je mysl a JAK by tělesná výchova měla ovlivňovat a ovlivňuje mysl studentů, ale zajímá je především rozvoj těla. Nicméně obvykle předpokládají, že tělesná výchova nějak mysl člověka ovlivňuje. Toto ovlivnění však většinou není záměrné, je to vedlejší produkt ovlivňování těla. Hlavní důraz je kladen stále především na tělo, ne rovnocenně na obojí, cílená výchova celku mysli v tělesné výchově chybí. Dnešní tělesná výchova tak není cílenou výchovou psychofyzicky či holisticky chápaného člověka, ale stále v sobě podržuje dualismus. Psychofyzická jednota Psychofyzická jednota vychází z dualistických kategorií, ale snaží se odstranit největší problém dualismu, tj. oddělenost těla a mysli. Již sám Descartes se snažil najít způsob, jak spolu tělo a mysl souvisí. V psychofyzickém postoji se vychází z předpokladu, že člověk je tělo a mysl a že obojí je propojené a spolupracuje. Je zde ovšem problém, že je zachován dualistický pohled na ony dvě části, a ty se přes svou nespojitelnost spojují. Problém je následující: člověk nemůže sestávat ze dvou odlišných a nezávislých substancí, které najednou mají být na sobě závislé. Aby mohly vzájemně spolupracovat, nemohly by být nezávislé. Jestliže se mají k sobě vzájemně vztahovat, nemohou být celky o sobě, ale částmi. Pak je ale třeba nově definovat, co to je tělo a co to je mysl, protože dále nemohou být materiální (tělo) a nemateriální (mysl) substance, protože tyto substance jsou nespojitelné. Tento krok už většina neudělá a vystačí si se spojením nespojitelného. Problém oddělenosti člověka od okolí a opomíjení celistvosti jeho života zůstává v kontextu tohoto pojetí stejný jako u dualismu. Přesto může být psychofyzická jednota považována za snahu přiblížit se celistvosti člověka. Důsledky psychofyzického pojetí pro tělesnou výchovu Pojetí člověka jakožto psychofyzické jednoty rozšiřuje rámec dosahu působení tělesné výchovy. Mysl i tělo jsou propojené (odhlédneme-li od výše uvedených problémů) a pro tělesnou výchovu se stává důležité i ovlivňování mysli. Protože tělo a mysl zůstávají pochopené jako v dualismu, tak k anatomi, fyziologii a biomechanice přistupuje ještě psychologie. Tělesná výchova pak není složená pouze z aktivit vytvořených pro tělesný rozvoj, ale také podporuje a využívá schopnosti mysli. Zde je ale důležité, jak je mysl jako celek chápána, což je podmínkou výběru metod k jejímu ovlivnění. Do této oblasti patří v dnešní době například ideomotorický trénink, relaxace, zdůrazňování prožitku a přítomnosti mysli v rámci sportu

18 v přítomném okamžiku, práce s pozitivním myšlením u pohybových aktivit, práce s nemocnými částmi těla skrze myšlení. Tyto přístupy se však dostávají spíše než do hodin školní tělesné výchovy do výkonnostního a vrcholového sportu, protože v rámci jejich snahy po lepším výkonu a vítězství už pouhé zdokonalování fyzického nestačí. Holismus Řecké slovo holos znamená celek, který předchází částem. Všechny části jsou zde vzájemně závislé a tak vše, co se zdá být oddělené a bezvztažné, není reálná oddělenost, ale zdání způsobené způsobem našeho vidění, vědění a myšlení. Člověk tedy nemůže být složenina materiálního těla a nemateriální mysli, ani psychofyzická jednota odtržená od svého okolí, ale člověk je chápán jako bytí ve světě, které je konečné. Svět, člověka a jeho život od sebe nelze oddělit; řekneme-li člověk, je tím míněn celek konečného člověka ve světě. Holismus tedy není ani psychofyzická jednota člověka ve společnosti, protože holos není složeninou těchto jednotlivin, které mají svůj počátek v dualismu, ale to, z čeho je třeba začít je právě onen původní celek. Vyjdeme-li ovšem z celistvosti, je velice nepravděpodobné, že dojdeme k člověku coby psycho-fyzikální-sociální jednotě. Tento výsledek vzniká spíše seskládáním a propojením toho, co vzniklo v dualismu. Už výše jsme uváděli, že ve snaze získat holistické pojetí bychom museli všechny tyto části nejdříve přehodnotit co do jejich podstaty. V antickém Řecku měli pro celek dvě slova: to holon a to pan (např. Aristotelés, Met V 26, Pol I 2). Celek jako to holon je celkem, který předchází částem. Nejdříve existuje celek, v němž lze vymezit určité části. Části jsou závislé na celku, který je zakládá. Části se k sobě v rámci celku vztahují. Části tedy nikdy nemohou existovat samy o sobě, nezávisle, odděleně. V protikladu k tomuto pojetí je to pan celkem, který vzniká složením jednotlivin; je tedy sumou menších celků. Tyto menší celky existují samy o sobě a jsou bezvztažné. V rámci psychofyzické jednoty nebo psycho-fyzikální-sociální jednoty je nebezpečí, že bude chápána jako celek to pan a ne jako celek to holon. Důvodem je naše výchozí pozice, kdy si myslíme, že můžeme spojit to, co již známe, tj. dualisticky pojímané materiální tělo s nemateriální myslí, i s od nich odděleným okolím a dalšími jedinci. Pro celek jako to holon je ale třeba přehodnotit to, co je to tělo, mysl a jiný člověk, tak, že vyjdeme z původní celistvosti. V holismu neexistuje oddělenost ani v rámci člověka, ani v rámci vztahu člověk a jiné jsoucno, ani v rámci mezilidském, tj. nelze chápat sebe odděleně od ostatních. Holismus tak například mění naší snahu být lepší než ostatní a stále se s někým srovnávat, která vede k soutěžení a porovnávání sebe s ideálem či s druhými. Pochopením celistvosti vystoupí do popředí jiné priority, jiná praxe; ukazuje se zde například důležitost spolupráce, porozumění a respektu. Je-li holismus tím správným pojetím člověka, pak samozřejmě i výchova v dualistickém duchu působí na celek, ale pro většinu celku je toto působení jen vedlejším účinkem jednostranně zaměřeného působení. Rozdíl s holistickou výchovou pak spočívá v tom, že holistická výchova záměrně ovlivňuje celek, všechny jeho aspekty. Například v článku Kalokagathia harmonie duše a těla, nebo harmonie člověka? (Martínková, 2003) jsme uváděli možnost práce s celkem, kde se nerozlišuje, zda se zabýváme tělem, myslí, mezilidskými vztahy či okolními vlivy na člověka, ale to, čemu je třeba se věnovat, jsou problematické části v rámci člověka ve světě bez

19 ohledu na toto dělení. Nakonec stejně nelze říci, zdali je příčina nějakého problému tělesná, psychická či způsobená mezilidskými vztahy nebo okolím. Důsledky holismu pro tělesnou výchovu Je-li všechno na sobě závislé a vycházející z původního celku, v rámci tělesné výchovy můžeme vidět, že není vhodné se zaměřovat výkonově, na stálou snahu své výkony zlepšit a být lepší než ostatní či než já sám původně. Podíváme-li se jen na fakt, kolik je vítězů a kolik poražených, nevede to k lepšímu celku. Přílišná zaměřenost na výkon se ukazuje i ve školní tělesné výchově. Týká se nejen známkování studentů za výkony, ale i prestiže v rámci mezitřídních a meziškolních soutěží. Místo výkonu se v holismu ukazuje důležitost vzájemnosti, komunikace, spolupráce, přátelských vzájemných vztahů, kladných vztahů k sobě, radostného prožívání a pozitivního myšlení. V holismu se do popředí dostává také snaha více propojit školu s mimoškolním životem u současných studentů i u studentů jakožto budoucích dospělých lidí (např. Masurier & Corbin, 2002: 9), a to platí především v dnešní době, která je plná stresu, únavy a stálého přetížení. Je zde také třeba brát ohled na problematiku smrti, stárnutí a péči o zdraví. Soupis bibliografických citací ARISTOTELÉS. Metafyzika. Praha: Rezek, ARISTOTELÉS. Politika I. Praha : Oikoymenh, DESCARTES, R. Meditace o první filosofii. Praha : Oikoymenh, HARDMAN, K.& MARSHALL, J. The state and status of physical education in schools in international context. In European Physical Education Review 2000, vol. 6, 3, p KRETCHMAR, S. Practical Philosophy of Sport. Champaign : Human Kinetics, MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia harmonie duše a těla, nebo harmonie člověka? In Česká kinantropologie, 2003, roč. 7, č.1, s MASURIER G.L. & CORBIN, C. Health-Based Physical Education. In International Journal of Physical Education, 2002, vol. 39, č. 2, p PEREGRIN, J. Filosofie a jazyk. Praha : Triton, 2003.

20 K pojetí tělesné výchovy Trávníček Pedagogická fakulta MU v Brně Vladislav Mužík, Tomáš Janík, Marek V souvislosti se zaváděním nových rámcových vzdělávacích programů do školské praxe se opět diskutují otázky vztahující se k aktuální koncepci tělesné výchovy na školách, studijní programy učitelství či nové požadavky na přípravu učitelů tělesné výchovy. Odvozujeme-li odpovědi na tyto otázky od poslání tělesné výchovy, měli bychom vzít v úvahu zejména úlohu pohybu v životě člověka, koncepci tělesné výchovy danou vzdělávacími dokumenty a realizaci této koncepce na školách. Předpokládáme, že v odborných kruzích není třeba diskutovat o významu pohybové činnosti pro zdraví člověka. Rovněž se domníváme, že tělesná výchova je zřetelně a jednoznačně vymezena v základních vzdělávacích dokumentech jako součást výchovy žáka k péči o své zdraví. Položme si ale otázku, jak se tato koncepce tělesné výchovy realizuje na školách, resp. jak pojímají tělesnou výchovu učitelé a žáci. K výrazu pojetí Co znamená výraz pojetí? Pedagogický slovník výraz pojetí ve spojení s jiným pedagogickým termínem nedefinuje. Pomocí výrazu pojetí však vymezuje jiné slovní obraty, např. koncepci vzdělávání jako pojetí podstaty vzdělání, jeho hlavních principů a hodnot, cílů a funkcí vzdělání ve společnosti. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 105) Naskýtá se otázka, zda je tato koncepce vnímána shodně zúčastněnými činiteli - tvůrci koncepce, učiteli, žáky, rodiči aj. Přitom je vhodné rozlišit pojetí z hlediska subjektu (např. žákovo pojetí, učitelovo pojetí), z hlediska objektu (např. pojetí cílů, pojetí učiva, pojetí žáků aj.), z hlediska kvality (např. naivní pojetí, formální pojetí, věcné pojetí aj.), popřípadě dle zaměření (rekreační pojetí, zdravotní pojetí aj.). Co obvykle rozumíme pod pojmem pojetí tělesné výchovy? Zřejmě zorný úhel, pod nímž je vyučovací předmět tělesná výchova jednotlivými subjekty vnímán a interpretován. Existuje soulad v pojetí tělesné výchovy mezi jednotlivými subjekty, a to zejména tvůrci vzdělávacích programů, akademickými pracovníky připravujícími učitele tělesné výchovy, studenty, učiteli, žáky, rodiči? Domníváme se, že tomu tak není. Praxe i četné výzkumy ukazují, že rozhodující vliv na realizaci vyučovacího předmětu a jeho podobě, která je koncepčně deklarována vzdělávacími dokumenty, má učitel. Mareš a kol. (1996) vymezují učitelovo pojetí výuky, resp. učitelovo pojetí vyučování, jako obecnou strategii pro učitelovo pedagogické myšlení a jednání. Podle autorů je základem pro učitelovo plánování vyučování, pro skutečné jednání ve vyučovací hodině, ale i pro učitelovo vnímání kurikula, cílů, učiva, žáků, kritérií jejich hodnocení aj. Odráží se ve vnímání a posuzování pedagogické skutečnosti, sebe sama, kolegů, nadřízených, rodičů aj. Učitelovo pojetí vyučování bývá podle autorů implicitní, individuálně odlišné, relativně stabilní, emocionálně orientované, regulující učitelovu činnost, ale není plně uvědomované.

VYUŽITÍ A SROVNÁNÍ TESTOVÝCH BATERIÍ PŘI ZKOUMÁNÍ ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŽITÍ A SROVNÁNÍ TESTOVÝCH BATERIÍ PŘI ZKOUMÁNÍ ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 VYUŽITÍ A SROVNÁNÍ TESTOVÝCH BATERIÍ PŘI ZKOUMÁNÍ ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ Jaroslav VRBAS Souhrn: Během posledních let se mění, přístup

Více

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného září 2005 v Daňkovicích

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného září 2005 v Daňkovicích Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Editoři: Vladimír Süss Vladislav Mužík Zdenka Marvanová Sborník vychází s podporou

Více

Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy. Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci

Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy. Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Úvod Z celoživotního hlediska je pro hodnocení kondičního

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Otazníky zdraví. možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže. Projekt OPVK, výzva 53

Otazníky zdraví. možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže. Projekt OPVK, výzva 53 + Otazníky zdraví možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže Projekt OPVK, výzva 53 + Měření fyzické zdatnosti - teorie, historie v ČR PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Fakulta tělesné výchovy a

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura 13. lekce Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura DIDAKTIKA ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY Veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházejí

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Alena Vaculíková; Ludmila Miklánková Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Kateřina Vlčková Jak bude vypadat nová struktura hierarchie dokumentů určujících co, kdy, koho, proč, jak, za jakým účelem, za jakých podmínek a s jakými výsledky

Více

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více