Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market"

Transkript

1 Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

2 Klikatá 1238/90c Praha 5, Česká republika ADRA TEL: FAX: Kontaktní osoba: Magdaléna Řehořová Humanitární organizace ADRA působí v ČR od roku Jejím posláním je pomáhat lidem, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitli v tísni. Naše projekty jsou zaměřeny na sociálně slabé, ale i na ty, kteří prožili válku či přírodní katastrofu. Máme mnoho jednorázových i dlouhodobých projektů v ČR i v zahraničí. V současné době se zaměřujeme na oblasti postižené tsunami v jihovýchodní Asii. Non governmental organisation Adra operates in Czech Republic since Main goal of Adra is to provide assistance for people who got in situation of crisis. Our projects are focused not only on socially week people, but on all the people who experienced war or natural disaster. We have a lot of single and long-term projects in Czech Republic and abroad. Recently we are focused mainly on tsunami- affected areas in Southern Asia. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

3 Česká rada dětí a mládeže (Czech Council of Children and Youth) Senovážné nám. 977 / Praha 1 Česká republika TEL: FAX: Kontaktní osoba: Pavel Trantina ČRDM je střešní organizace zastupující 98 sdružení dětí a mládeže s více než individuálními členy. Členská sdružení ČRDM nabízí svým členům programy mimoškolního vzdělávání a volnočasové aktivity a pořádají mnoho dalších akcí i pro nečleny. Cílem ČRDM je prosazovat oprávněné zájmy dětí a mladých lidí a tím přispět k všestrannému rozvoji jejich osobnostních a sociálních kvalit. ČRDM tohoto cíle dosahuje prostřednictvím podpory aktivit svých členů, zejména vytvářením právních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek pro takové aktivity. ČRDM též reprezentuje své členy při jednáních s domácími a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi. CRDM is an umbrella organisation, which represents 98 children and youth associations with more than 200,000 individual members. The member associations offer non-formal educational programs and activities for free time of their members and organize a lot of other activities also for nonmembers. CRDM aims to promote all reasonable interests of children and young people in order to contribute to the development of their spiritual, mental, physical and social qualities. CRDM meets its purpose by supporting activities of its members, especially by creating legal, economic, social and cultural conditions for such activities. CRDM represents all its members in contacts with home and foreign bodies, organizations and institutions. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

4 Česká národní agentura MLÁDEŽ Czech National Agency YOUTH Na Poříčí 12 Praha 1, Česká republika WEB: TEL: FAX: Kontaktní osoba: Mgr. Josef Boček Česká národní agentura MLÁDEŽ (ČNA) koordinuje v České republice program Evropské unie YOUTH, zaměřený na neformální (mimoškolní, volnočasové) vzdělávání mladých lidí ve věku od 15 do 25 let. ČNA funguje především jako informační a grantová agentura, která podporuje nejrůznější aktivity mladých lidí. Podpora je určena zejména: 1. skupinám mladých lidí, kteří chtějí organizovat mládežnickou výměnu se svými vrstevníky z ostatních zemí Evropy i dalších států světa; 2. mladým lidem, kteří touží delší dobu žít v zahraničí, poznávat kulturu hostitelské země a učit se její jazyk a na oplátku jsou ochotni pracovat jako dobrovolníci v neziskových organizacích; 3. skupinám mladých lidí, kteří se chtějí aktivně zapojit do veřejného života ve své obci či regionu a mají dobré nápady jak prospět svému okolí; 4. lidem, kteří profesionálně nebo dobrovolně pracují s mládeží a chtěli by si v této oblasti zvýšit kvalifikaci a získat zkušenosti v zahraničí; Kromě toho ČNA poskytuje veškeré informace a poradenství související s programem, pořádá školící aktivity, koordinuje síť regionálních spolupracovníků a provozuje informační portál pro mládež EURODESK (www.eurodesk.cz). The Czech National Agency YOUTH (CNA) administers in the Czech Republic the EU Programme YOUTH which focuses on non-formal and informal education of young people aged 15 to 25. The CNA acts primarily as promotional and grant agency which supports various activities of young people. The support is aimed at: 1. groups of youth who want to organize an INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE 2. young individuals who want to go abroad and live there for several month, learn about the culture of the host country and pick up its language und are willing to WORK AS VOLUNTEERS IN NON-PROFIT MAKING ORGANIZATIONS. 3. groups of young people who are determined to ACTIVELY PARTICIPATE IN CIVIL LIFE in their communities or regions 4. YOUTH WORKERS who work with young people on professional or voluntary basis and want to ENHANCE THEIR QUALIFICATION in this area by participating in international training activities. Moreover, the CNA provides information and consultations concerning the YOUTH programme, organizes training events, coordinates a network of regional consultants and administers the information portal EURODESK (www.eurodesk.cz). Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

5 Humanitární sdružení CID Centrum integrace dětí a mládeže Peckova 7 Praha 8, Česká republika TEL: , , FAX: Kontaktní osoba: Marie Petrželová a Tomáš Formánek CID Centrum integrace dětí a mládeže bylo založeno jako občanské sdružení s působností na celém území ČR. Po svém založení byla organizace CID zaměřena převážně na poradenskou, integrační a terapeutickou činnost ve svém centru v Praze 8 Karlíně. V současné době CID pokračuje v původních činnostech, krizové intervenci a rozvíjí bohatou klubovou činnost, propagační i tradiční akce a speciální programy. Zaměřuje se na ochranu práv dětí, podporu jejich zájmů a potřeb a na vytváření podmínek pro integraci zdravotně a sociálně handicapovaných dětí a mládeže, včetně jejich rodičů. Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizačních onemocnění alergie, atopie, kožních a respiračních chorob. Sociální služby jsou určeny pro děti - z narušených či neúplných rodin, bez rodičů, s nezaměstnanými nebo příliš zaměstnanými rodiči, z dětských domovů, děti s problémy sociability, učení, komunikace. CID center for integration of children and youth was founded as civic association n Czech Republic. After the founding, CID was primarily focused on consulting, integrating and therapeutic activities within its center in Prague 8 Karlin. Currently CID continues in the original activities, crisis intervention as well as children club activities, propagation as well special programs. It focuses on the protection of children s rights, supporting their interests and needs as well as creation of condition for integration of physically as well as socially handicapped children and their parents. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

6 Civic association AGNES (Agency for the Non-profit Sector) Jelení Praha 1 Czech Republic TEL: FAX: Kontaktní osoba: Jiří Ježek AGNES (Agentura neziskového sektoru) je občanské sdružení, které bylo založena v roce 1998 s cílem přispívat k rozvoji neziskového sektoru v České republice. AGNES působí zejména v těchto oblastech: I. vzdělávání; II. informační služby, výzkum a publikační činnost; prezentace a propagace neziskového sektoru; formou různých kulturně-společenských aktivit. AGNES was founded in Its main aim is to support the NGO sector development in the Czech Republic. AGNES is mainly active in following areas: 1. Education and training; 2. Information services and publishing; 3. Promotion and presentation of the NGO sector through cultural and social activities. AGNES aims to support: Public knowledge about the NGO sector; Volunteer activities in public benefit areas; Development of civil activities in regions; Social care and health care areas; Development of cooperation between the NGO sector and state offices, local authorities and private sector; international cooperation. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

7 AGORA CENTRAL EUROPE Petra rezka 12 Praha R TEL: , FAX: Kontaktní osoba: RNDr. Ivana Bursíková Agora Central Europe je eská nezisková organizace založená r Cílem Agory je podporovat proces demokratizace spole nosti. Agora usiluje o zlepšení dialogu mezi státní správou, samosprávou a ob any. Organizuje pr zkumy ve ejného mín ní, ve ejná setkání, workshopy, po ádá školení a konference o metodách participace. Zabývá se také rozvíjením diskusních schopností a dovedností. Hlavními projekty Agory v r jsou ve ejné debaty na aktuální témata po ádané ve spolupráci s Lidovými novinami, diskusní sout ž pro st edoškoláky s názvem Cestou do parlamentu a r zné projekty, p i nichž se ob ané podílejí na rozhodování nap. p i p íprav rozvojových dokument, regeneraci sídliš i plánování sociálních služeb. Agora Central Europe is a Czech non-profit association established in The objective of the association is to boost the process of the democratization of the society. Agora seeks to enhance the dialogue between government administration, local governments, and the broad public. Agora organizes opinion surveys, public meetings, workshops, holds seminars and conferences about participation. Agora also supports development of debating skills. Current main activities of Agora are public debates organized in cooperation with Lidove noviny, debating competition for secondary schools called The Way to the Parliament and different projects, where citizens take part in decision making e.g. in preparation of development plans, regeneration of housing estates or planning of social services.

8 AIESEC Praha W.Churchilla 4, Praha 3 TEL: FAX: Kontaktní osoba: Jakub Gregor Vice-President for Finance Kdo jsme? nejv tší mezinárodní, nezisková, pln studenty ízená, nezávislá, vzd lávací organizace, sdružujeme studenty a erstvé absolventy zejména ekonomických a obchodních vysokých škol, len v 89 zemích sv ta a p es 50 let zkušeností s mezinárodní vým nou student, celosv tov je naším posláním rozvoj mladých lidí formou získávání mezinárodních zkušeností. Naše hlavní aktivita AIESEC organizuje mezinárodní studentské praxe a podporuje aktivity, které umož ují našim praktikant m, len m, partner m a dalším získávat cenné zkušenosti. What is AIESEC? AIESEC is the international platform for young people to discover and develop their potential to have a positive impact in society. Our innovative approach to developing young people focuses on taking a proactive role, developing self-awareness and a personal vision, building networks, and developing capacity to drive change. We do this through an international platform of opportunities that provides over 5,000 leadership opportunities, 3,500 work abroad opportunities, 350 conferences, and virtual tools to build networks.

9 Albanian s student organization in Czech Republic Jugoslavska 23/661 Praha Czech Republic TEL: FAX: Contact person: Rubin Beqo Organizace albánských studentů je nově vzniklá iniciativa albánských studentů v České republice. Jedním z našich hlavních cílů je působit jako spojnice mezi naší kulturou, akcemi, hnutími a dalšími iniciativami, které se konají v Albánii. Tyto iniciativy vyžadují podporu a porozumění, aby mohly přežít v náročném prostředí transformačního procesu, který ještě nedosáhl žádané úrovně. Jedním z nejdůležitějších faktorů je podle našeho názoru reflexe skutečného dění v Albánii, skutečné tváře štěstí, smutku, absurdity, důsledků krutého systému a aktivit nezodpovědných politických činitelů. Pomocí pozitivního přístupu a optimistického pohledu chceme dokázat, že i přes negativní obraz Albánie v médiích existuje řada mladých lidí, kteří se svou prací snaží podporovat důstojnost, kulturu, občanské aktivity a komunikaci. Svou činnost opíráme o kontakty na místní úrovni s lidmi, kteří smýšlejí a jednají podobně. Snažíme se o vytvoření prostředí, jehož nenahraditelnou částí se stane komunita mladých Albánců, kteří budou hrát důležitou roli v naší současné multikulturní společnosti. The Albanian s Student Organization is a newborn initiative of the Albanian students in Czech Republic. One of our main aims is to be a link between our culture, events, youth movements, civic actions and more, that are actually taking place in Albania. Such initiatives have a strong need for support and comprehension for being able to succeed in the huge struggle of a transition process that yet is not at the desired level. One of the most important factors, in our opinion, is the reflection of what is really happening in Albania, the true faces of happiness, sadness, absurd, consequences of cruel systems and irresponsible political figures. Through our positive attitudes and optimistic points of view, we would like to show that no mater the black chronics in the media, where Albania is mentioned constantly, there is a considerable mass of young people who through their work and principals promote life and dignity, culture, civic interventions and intercommunication. We find crucial for our work prospective local contacts of people who are in the same or similar waves of thinking and acting, we are trying to figure out a symbiosis in which the Albanian community of young people could be included and have is own functional role in the multicultural society of our days. Students Forum 2000/ Forum 2000 Foundation Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

10 Alfa Human Service Biskupcova Praha 3 R TEL: FAX: Kontaktní osoba: Mošnerová Dana Alfa Human Service se zabývá tvorbou informa ních materiál pro rodi e d tí se zdravotním postižením a pe ující odborníky. Tyto informa ní materiály je možno nalézt na Dále po ádáme odborné seminá e a konference s tématikou informa ní technologie a d ti se zdravotním postižením. Alfa Human Service make information materials for parents of disabeled children and professionals of care. You can found this information materials on We organized special seminars and conferences about information technology for disabeled children.

11 Amnesty International Palackého 9 Praha 1, eská republika TEL: FAX: Kontaktní osoba: Filip KAREL Amnesty International (AI) je celosv tové hnutí lidí, kte í vedou kampan za mezinárodn uznaná lidská práva. AI se ídí svou vizí sv ta, ve kterém každý lov k požívá všechna lidská práva, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních aktech o lidských právech. Pro napl ování této vize si AI vytkla jako své poslání provád t výzkum a r zné aktivity zam ené na prevenci a ukon ování vážných porušování takových práv, jako je právo na t lesnou a psychickou integritu, svobodu sv domí a projevu a právo na ochranu p ed diskriminací, a to vše v rámci svého úsilí prosazovat dodržování lidských práv. Amnesty International (AI) is a worldwide movement of people who campaign for internationally recognized human rights. AI s vision is of a world in which every person enjoys all of the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. In pursuit of this vision, AI s mission is to undertake research and action focused on preventing and ending grave abuses of the rights to physical and mental integrity, freedom of conscience and expression, and freedom from discrimination, within the context of its work to promote all human rights.

12 Arnika Chlumova Praha 3 - Žižkov Česká republika TEL: FAX: Contact person: M. Bartošová Arnika je ekologické občanské sdružení, jehož posláním je zlepšení stavu životního prostředí. Zaměřujeme se především na ochranu před znečištěním toxickými látkami a zachování a obnovu řek a mokřadů, a to na území České republiky i v celoevropském kontextu. Naše Centrum pro podporu občanů poskytuje pomoc těm, kterým není lhostejnáý stav věcí v jejich okolí a snaží se zabránit realizaci ekologicky problematických projektů. V naší činnosti se opíráme o tři pilíře zapojení veřejnosti, odborné argumenty a o spolupráci se sdělovacími prostředky. Arnika is an ecological civic association, which aims at improving environment. Our focus is primarily toxic pollution protection and maintaining and recovering of rivers and swamps, within Czech Republic as well as within the European context. Our center for civic support helps those that would like to take action and it tries to prevent ecologically hazardous projects. Our action is based on three pillars involving the public, expert arguments and cooperation with massmedia. Students Forum 2000/ Forum 2000 Foundation Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

13 Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Association for International Affairs Žitná Praha 1 Czech Republic TEL: FAX: Kontaktní osoba: Jan Marian Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, jejímž cílem je p ispívat k hlubšímu porozum ní mezinárodnímu d ní. Pomocí vzd lávacích, výzkumných a informa ní projekt usiluje o zvýšení informovanosti a zájmu o problematiku zahrani ní politiky a sv tového d ní a mezinárodních vztah a vytvá í prostor pro nezávislý výzkum a odbornou diskusi o t chto oblastech. Asociace organizuje ve ejné i uzav ené diskuse s eskými i zahrani ními hosty a po ádá Pražský model Spojených národ, úsp šný vzd lávací program pro eské st edoškoláky. AMO rovn ž provozuje internetové portály Diplomacie.info a Visegrád.info. Od roku 2003 existuje Výzkumné centrum AMO, které se zabývá v deckou a publika ní aktivitou. The Association for International Affairs is a Czech non governmental organization whose aim is to conduct research and educational programs in the field of international affairs and foreign policy. The Association arranges discussions and lectures on foreign affairs by Czech and foreign guests, Research Centre of the Association realizes research projects and other activities. We also organize the Prague Model United Nations (PMUN), an educational program for Czech high school students.

14 APLA Jižní Morava APLA South Moravia Fügnerova 30 Brno ( eská republika JIŽNÍ MORAVA TEL: FAX: -- Kontaktní osoba: N mcová Milena APLA Jižní Morava - asociace pomáhající lidem s autismem je nestátní neziskovou organizací s regionální p sobností. Jedná se o ob anské sdružení odborník, sympatizant a rodi d tí, diagnostikovaných poruchou autistického spektra. Vznikla jako regionální sou ást APLA R za átkem roku 2002, aby ešila regionální problematiku života takto handicapovaných lidí a jejich rodin. Hlavním cílem je postupn vybudovat centrum efektivní, komplexní, profesionální pomoci lidem diagnostikovaným touto pervazivní poruchou a sou asn centrum podpory rodinám, které se takto handicapované blízké starají. Apla South Moravia is a local organization based in Brno operating mostly in Southern Moravia. It was established in response to the needs of specialists, fellowtravellers, sympathizers and above all parents of children diagnosed with autism and related disorders, who had been participating in various projects created by the national organization of APLA CZ. APLA SM has represented APLA CZ since January 2002 and has been working for the benefit of autistically handicapped children and their families in its region. Our main goal is to build an effecient systém of complex and profesionl help for people diagnosed with a pervasive developmental disorder and to support their families.

15 Asistence o.s. V Pevnosti 4 Praha 2, Czech republic TEL: FAX: Kontaktní osoba: Erik ipera Cílem Asistence o.s. je praktická pomoc a podpora student a absolvent Jedli kova ústavu a škol v období p echodu ze školy do dalšího života. V sou asné dob služby využívá 70 klient. Jedná se oslužby v oblastech pracovního uplatn ní, samostatného bydlení, aktivit volného asu a sob sta nosti v b žných denních innostech. V oblasti pracovního uplatn ní používáme metodu podporovaného zam stnávání. P i práci s klienty klademe d raz na rozvoj jejich mezilidských vztah, osobnosti a podporu rodin. The goal of the Asistence centre (non profit, non govermental organisation) is practical help and support of students and graduees of Jedli ka Institute and School* in their transition from school to normal life. Currently there are about 70 clients who use the services of the Asistence centre. These services include support in: work placement, independent living, free time activities and self-sufficiency in daily activities. In the area of work we use the method of Supported employment. Common in all these programmes is support the interpersonal relations, the development of the personality and support of the families.

16 Asociace nestátních neziskových organizací v eské republice Palác YMCA, Na Po í í Praha 1 eská republika TEL: Kontaktní osoba: PhDr. Karel Schwarz, p edseda - Chairman Bc. Ladislav Krajdl, 1. místop edseda - 1st Vice-Chairman Jana Plessingerová, vedoucí kancelá e Chief Assistant Asociace NNO v R je zájmovým sdružením právnických osob; byla založena v r jako výsledek dlouhého procesu rostoucí spolupráce organizací ze všech obor innosti neziskového sektoru. Jejími leny jsou jednotlivé organizace, tak i veškeré existující regionální všeoborová a n která celostátní oborová sdružení. Celkov takto Asociace NNO v R reprezentuje zhruba 700 organizací neziskového sektoru. Cíle Asociace NNO v R jsou: Podporovat rozvoj demokratické spole nosti prost ednictvím posílení jejího neziskového sektoru Koordinovat svoji innost s jinými sí ovými a zast ešujícími organizacemi Zajiš ovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména státními orgány Zprost edkovávat informace a zkušenosti lenským organizacím v dohodnutých oblastech Informovat ve ejnost o NNO P sobit na legislativní procesy, týkajících se innosti NNO Prezentovat, obhajovat a prosazovat spole né zájmy svých len Association of NGOs in the Czech Republic is association of legal persons; established in 2003 as a result of a long process of growing co-operation of NGOs from every fields of activity. It serves as an umbrella body for voluntary and other non-for-profit organisations. Their members are both single organisations and all the regional cross-section and some national branch associations. Thus, the Association represents together roughly 700 organisations from the non-governmental not-for-profit sector. Major objectives of the Association are to: Support development of democratic society by strengthening its not-for-profit sector Co-ordinate its activities with other networking and umbrella organisations Ensure a good communication among NGOs and with other subjects, particularly the governmental bodies Transmit and disseminate information, experience and good practice to the members Inform the general public about NGOs Influence legislative processes as to fields of interest of NGOs Promote, advocate and advance common interests of the members

17 Na Po í í Praha 1 eská Republika ATHINGANOI TEL: FAX: Kontaktní osoba: G. Hraba ová O.s. Athinganoi je neziskovou nevládní organizací, která byla založena v roce Sdružuje p evážn romské studenty a absolventy st edních a vysokých škol. Našim posláním je pomoci Rom m v úsp šné integraci do v tšinové spole nosti a celkové zlepšení vztah mezi romskou menšinou a v tšinovou spole ností. Hlavním cílem je zlepšit vzd lanost romské menšiny a zvýšit informovanost v tšinové spole nosti o romském etniku. V rámci st žejního projektu Romaverzitas romské informa ní centrum, je cílem poskytnout co nejkvalitn jší informace týkající se romské menšiny jak romské tak majoritní populaci. Našim klient m jsme nabídli možnost zap j ení knih z odborné knihovny, mediální archiv, databázi diplomových prací a student m p ehled o možnostech dalšího vzd lávání a o r zných studijních a stipendijních programech. Athinganoi is a non-profit organization founded in February Association of Romani high-school and university students. The main aim of the Association is the integration of Romani population into society by engaging in educational projects aimed at both individuals and organizations. The goal of the organization to remove prejudice and misunderstanding between the Czech majority and Romani minority through the presentation of Roma traditions and culture As a part of priorty project Romaverzitas Roma Information Center, is aiming to offer quality information regarding the Romani minority. We offer our clients a specialized library, archive of articles about Roma ethnicity in Czech press in 2002, database of academic thesis dealing with Roma issues and overview of educational opportunities and various scholarships programs.

18 PTHE CRISIS CENTRE FOR CHILDREN, NGO Dětské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1520/21 Praha 4 - Michle Česká republika TEL: FAX: Kontaktní osoba: Michal Benč Náš tým tvoří psychologové, sociální pracovníci, terapeuti. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, orgány péče o dítě, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a s dalšími. Při naplňování cílů našeho pracoviště, tj. v oblasti prevence, diagnostiky a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte (syndrom CAN), vycházíme z pověření Ministerstva práce a sociálních věcí z 31. srpna 2000, jímž bylo DKC pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu: vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Více na Our team consists of psychologists, social workers, therapists. We closely cooperate with other specialists - pediatricians, children psychiatrists, psychiatrists for adults, gynecologists, sexologists, children welfare authorities, criminologists, investigators, judges and others. During fulfilling of our aims i.e. in the area of prevention, diagnostics and abused and harassed child syndrome therapies, we are working on behalf of Ministry of Labour and Social Affairs dated on 31 st August 2000 in which CCFC was requested to work in socio-legal protection of children in the following manner: searching for children on which the socio-legal protection is concentrating on helping parents when solving behavioral or other problems in relation with the child assisting or negotiating help to parents during child upbringing and education and during taking care of disabled child organizing seminars and workshops aimed at solving educational, social or other problems related with child care and his education activity aimed at protection of children from bad influence and anticipating their creation creating and running of a centre specialized child care assistance creating and running of a centre for children requiring immediate help About the CAN syndrome The CAN (Child Abuse and Neglect) syndrome is a syndrome of neglected and abused child as defined by the Council of Europe in 1992 it contains the following categories Physical abuse Mental abuse Sexual harassment Neglect Victimizing Systematic vilifying (secondary harassment) Secondary victimizing Munchhasens syndrome by proxy You can find more information on each category in Czech version on the following web page or in our CCFC Library, where it is possible to borrow specialized literature. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

19 esko-slovenská unie student politických v d (Czech-Slovak Political Science Students Union) c/o Univerzita Karlova Jinonice U K íže Praha 5, eská republika TEL: 777/ FAX: Kontaktní osoba: Petr Just esko-slovenská unie student politických v d (CPSSU) je dobrovolné nepolitické sdružení student politických v d a mezinárodních vztah, p íbuzných a blízkých obor a ostatních zájemc o tuto oblast. V sou asné dob p sobí p i t ech univerzitách v eské republice a na Slovensku: Univerzit Karlov v Praze, Západo eské univerzit v Plzni a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cílem innosti CPSSU je po ádání odborných p ednášek, diskusí a seminá, profesní rozvoj student a p íprava uchaze o studium politologie a mezinárodních vztah. Nejnov jším projektem je po ádání jarních škol politologie a mezinárodních vztah, zam ených jak na oblast odborného vzd lávání, tak na posilování mezilidských vztah. Více informací naleznete na Czech-Slovak Political Science Students Union (CPSSU) is voluntary nonpolitical association of students of Political Sciences and International Relations, similar and related programs and others interested in this field. CPSSU is cutrrently based at three universities in the Czech Republic and Slovakia: Charles University in Prague, West-Bohemian University in Pilsen and Matej Bel University in Banská Bystrica. CPSSU activites include organizing scientific lectures, discussions and seminars, as well as professional development of students and organizing preparatory programs for those

20 Diakonie eskobratrské církve evangelické The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren Belgická Praha 2 eská Republika TEL: FAX: Kontaktní osoba: Mgr. Filip íha Co je Diakonie? Diakonie (z eckého diakonein" sloužit) je k es anská charitativní nezisková organizace, která nabízí sociální, zdravotnické, duchovní a pastora ní služby lov ku v nouzi. Diakonie eskobratrské církve evangelické ( CE) je nestátní nezisková organizace p sobící ve 32 st ediscích na území celé eské republiky. Zam uje se zejména na pé i o starší ob any, dlouhodob nemocné a lidi s postižením. Pomáhá rodinám, které se o své nesob sta né leny cht jí starat. Poskytuje speciální vzd lání a pé i d tem s kombinovanými vadami. Dává do asn zázemí d tem zanedbávaným, n kdy i opušt ným svými rodi i, v nuje se i ohroženým mladým lidem. Mohou se na ni obrátit lidé v t žkých životních situacích, s problémy oblasti duchovní, psychické i sociální, jednotlivci i rodiny v krizi. Organiza n je Diakonie CE roz len na na 32 st edisek a úst edí, které se podílí na poskytování metodické, koordina ní a servisní pomoci jednotlivým st edisk m a hájí zájmy Diakonie CE p i spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, s partnerskými organizacemi i se zahrani ím. Who are we? Diaconia (from the Greek diakonein to serve) is a christian charity non profit organization, which is committed to serving and helping people in need. The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren (ECCB) provides service: to elderly people; to people with long-term illnesses and people with afflictions who cannot manage without the help of another, as well as to their families who want to care for these dependent family members; to children and young people with afflictions and their families as well as children deserted by their parents; to the blind community; to people with difficult life situations, with problems in the spiritual area, mental or social; and to families in crisis. The Diaconia is organizationally broken down into 32 individual centers and the main headquarters. The headquarters assists the individual centers by providing organizational, coordinating and service assistance as well as protects the interest of the Diaconia in cooperation with state and municipal government authorities, and with partner organizations and foreign partners.

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012 Mission of the Volunteer center in Ústí nad Labem Civic Association Volunteer Center creates and provides professional background for volunteers

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic ENAR SHADOW REPORT Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal The Czech Centre for

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a t a S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml

Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml 9/ 2014 Zá ř í 2 0 14 The Countdown Begins: Election 2016 Vladimír Dryml Sanctions against Russia are great hypocrisy Ing. Jan Mládek Ministr průmyslu a obchodu REZIDENCE JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ JANACKOVO NABREZI

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace 2008 Tento manuál vznikl v rámci projektu "Zvyšování kapacit českých a maďarských NNO v oblasti zvyšování

Více

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 GR 2013-2014-23-1-Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 2 3. ISSN 1210-3004 Abstrakt:

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více