Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market"

Transkript

1 Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

2 Klikatá 1238/90c Praha 5, Česká republika ADRA TEL: FAX: Kontaktní osoba: Magdaléna Řehořová Humanitární organizace ADRA působí v ČR od roku Jejím posláním je pomáhat lidem, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitli v tísni. Naše projekty jsou zaměřeny na sociálně slabé, ale i na ty, kteří prožili válku či přírodní katastrofu. Máme mnoho jednorázových i dlouhodobých projektů v ČR i v zahraničí. V současné době se zaměřujeme na oblasti postižené tsunami v jihovýchodní Asii. Non governmental organisation Adra operates in Czech Republic since Main goal of Adra is to provide assistance for people who got in situation of crisis. Our projects are focused not only on socially week people, but on all the people who experienced war or natural disaster. We have a lot of single and long-term projects in Czech Republic and abroad. Recently we are focused mainly on tsunami- affected areas in Southern Asia. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

3 Česká rada dětí a mládeže (Czech Council of Children and Youth) Senovážné nám. 977 / Praha 1 Česká republika TEL: FAX: Kontaktní osoba: Pavel Trantina ČRDM je střešní organizace zastupující 98 sdružení dětí a mládeže s více než individuálními členy. Členská sdružení ČRDM nabízí svým členům programy mimoškolního vzdělávání a volnočasové aktivity a pořádají mnoho dalších akcí i pro nečleny. Cílem ČRDM je prosazovat oprávněné zájmy dětí a mladých lidí a tím přispět k všestrannému rozvoji jejich osobnostních a sociálních kvalit. ČRDM tohoto cíle dosahuje prostřednictvím podpory aktivit svých členů, zejména vytvářením právních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek pro takové aktivity. ČRDM též reprezentuje své členy při jednáních s domácími a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi. CRDM is an umbrella organisation, which represents 98 children and youth associations with more than 200,000 individual members. The member associations offer non-formal educational programs and activities for free time of their members and organize a lot of other activities also for nonmembers. CRDM aims to promote all reasonable interests of children and young people in order to contribute to the development of their spiritual, mental, physical and social qualities. CRDM meets its purpose by supporting activities of its members, especially by creating legal, economic, social and cultural conditions for such activities. CRDM represents all its members in contacts with home and foreign bodies, organizations and institutions. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

4 Česká národní agentura MLÁDEŽ Czech National Agency YOUTH Na Poříčí 12 Praha 1, Česká republika WEB: TEL: FAX: Kontaktní osoba: Mgr. Josef Boček Česká národní agentura MLÁDEŽ (ČNA) koordinuje v České republice program Evropské unie YOUTH, zaměřený na neformální (mimoškolní, volnočasové) vzdělávání mladých lidí ve věku od 15 do 25 let. ČNA funguje především jako informační a grantová agentura, která podporuje nejrůznější aktivity mladých lidí. Podpora je určena zejména: 1. skupinám mladých lidí, kteří chtějí organizovat mládežnickou výměnu se svými vrstevníky z ostatních zemí Evropy i dalších států světa; 2. mladým lidem, kteří touží delší dobu žít v zahraničí, poznávat kulturu hostitelské země a učit se její jazyk a na oplátku jsou ochotni pracovat jako dobrovolníci v neziskových organizacích; 3. skupinám mladých lidí, kteří se chtějí aktivně zapojit do veřejného života ve své obci či regionu a mají dobré nápady jak prospět svému okolí; 4. lidem, kteří profesionálně nebo dobrovolně pracují s mládeží a chtěli by si v této oblasti zvýšit kvalifikaci a získat zkušenosti v zahraničí; Kromě toho ČNA poskytuje veškeré informace a poradenství související s programem, pořádá školící aktivity, koordinuje síť regionálních spolupracovníků a provozuje informační portál pro mládež EURODESK (www.eurodesk.cz). The Czech National Agency YOUTH (CNA) administers in the Czech Republic the EU Programme YOUTH which focuses on non-formal and informal education of young people aged 15 to 25. The CNA acts primarily as promotional and grant agency which supports various activities of young people. The support is aimed at: 1. groups of youth who want to organize an INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE 2. young individuals who want to go abroad and live there for several month, learn about the culture of the host country and pick up its language und are willing to WORK AS VOLUNTEERS IN NON-PROFIT MAKING ORGANIZATIONS. 3. groups of young people who are determined to ACTIVELY PARTICIPATE IN CIVIL LIFE in their communities or regions 4. YOUTH WORKERS who work with young people on professional or voluntary basis and want to ENHANCE THEIR QUALIFICATION in this area by participating in international training activities. Moreover, the CNA provides information and consultations concerning the YOUTH programme, organizes training events, coordinates a network of regional consultants and administers the information portal EURODESK (www.eurodesk.cz). Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

5 Humanitární sdružení CID Centrum integrace dětí a mládeže Peckova 7 Praha 8, Česká republika TEL: , , FAX: Kontaktní osoba: Marie Petrželová a Tomáš Formánek CID Centrum integrace dětí a mládeže bylo založeno jako občanské sdružení s působností na celém území ČR. Po svém založení byla organizace CID zaměřena převážně na poradenskou, integrační a terapeutickou činnost ve svém centru v Praze 8 Karlíně. V současné době CID pokračuje v původních činnostech, krizové intervenci a rozvíjí bohatou klubovou činnost, propagační i tradiční akce a speciální programy. Zaměřuje se na ochranu práv dětí, podporu jejich zájmů a potřeb a na vytváření podmínek pro integraci zdravotně a sociálně handicapovaných dětí a mládeže, včetně jejich rodičů. Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizačních onemocnění alergie, atopie, kožních a respiračních chorob. Sociální služby jsou určeny pro děti - z narušených či neúplných rodin, bez rodičů, s nezaměstnanými nebo příliš zaměstnanými rodiči, z dětských domovů, děti s problémy sociability, učení, komunikace. CID center for integration of children and youth was founded as civic association n Czech Republic. After the founding, CID was primarily focused on consulting, integrating and therapeutic activities within its center in Prague 8 Karlin. Currently CID continues in the original activities, crisis intervention as well as children club activities, propagation as well special programs. It focuses on the protection of children s rights, supporting their interests and needs as well as creation of condition for integration of physically as well as socially handicapped children and their parents. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

6 Civic association AGNES (Agency for the Non-profit Sector) Jelení Praha 1 Czech Republic TEL: FAX: Kontaktní osoba: Jiří Ježek AGNES (Agentura neziskového sektoru) je občanské sdružení, které bylo založena v roce 1998 s cílem přispívat k rozvoji neziskového sektoru v České republice. AGNES působí zejména v těchto oblastech: I. vzdělávání; II. informační služby, výzkum a publikační činnost; prezentace a propagace neziskového sektoru; formou různých kulturně-společenských aktivit. AGNES was founded in Its main aim is to support the NGO sector development in the Czech Republic. AGNES is mainly active in following areas: 1. Education and training; 2. Information services and publishing; 3. Promotion and presentation of the NGO sector through cultural and social activities. AGNES aims to support: Public knowledge about the NGO sector; Volunteer activities in public benefit areas; Development of civil activities in regions; Social care and health care areas; Development of cooperation between the NGO sector and state offices, local authorities and private sector; international cooperation. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

7 AGORA CENTRAL EUROPE Petra rezka 12 Praha R TEL: , FAX: Kontaktní osoba: RNDr. Ivana Bursíková Agora Central Europe je eská nezisková organizace založená r Cílem Agory je podporovat proces demokratizace spole nosti. Agora usiluje o zlepšení dialogu mezi státní správou, samosprávou a ob any. Organizuje pr zkumy ve ejného mín ní, ve ejná setkání, workshopy, po ádá školení a konference o metodách participace. Zabývá se také rozvíjením diskusních schopností a dovedností. Hlavními projekty Agory v r jsou ve ejné debaty na aktuální témata po ádané ve spolupráci s Lidovými novinami, diskusní sout ž pro st edoškoláky s názvem Cestou do parlamentu a r zné projekty, p i nichž se ob ané podílejí na rozhodování nap. p i p íprav rozvojových dokument, regeneraci sídliš i plánování sociálních služeb. Agora Central Europe is a Czech non-profit association established in The objective of the association is to boost the process of the democratization of the society. Agora seeks to enhance the dialogue between government administration, local governments, and the broad public. Agora organizes opinion surveys, public meetings, workshops, holds seminars and conferences about participation. Agora also supports development of debating skills. Current main activities of Agora are public debates organized in cooperation with Lidove noviny, debating competition for secondary schools called The Way to the Parliament and different projects, where citizens take part in decision making e.g. in preparation of development plans, regeneration of housing estates or planning of social services.

8 AIESEC Praha W.Churchilla 4, Praha 3 TEL: FAX: Kontaktní osoba: Jakub Gregor Vice-President for Finance Kdo jsme? nejv tší mezinárodní, nezisková, pln studenty ízená, nezávislá, vzd lávací organizace, sdružujeme studenty a erstvé absolventy zejména ekonomických a obchodních vysokých škol, len v 89 zemích sv ta a p es 50 let zkušeností s mezinárodní vým nou student, celosv tov je naším posláním rozvoj mladých lidí formou získávání mezinárodních zkušeností. Naše hlavní aktivita AIESEC organizuje mezinárodní studentské praxe a podporuje aktivity, které umož ují našim praktikant m, len m, partner m a dalším získávat cenné zkušenosti. What is AIESEC? AIESEC is the international platform for young people to discover and develop their potential to have a positive impact in society. Our innovative approach to developing young people focuses on taking a proactive role, developing self-awareness and a personal vision, building networks, and developing capacity to drive change. We do this through an international platform of opportunities that provides over 5,000 leadership opportunities, 3,500 work abroad opportunities, 350 conferences, and virtual tools to build networks.

9 Albanian s student organization in Czech Republic Jugoslavska 23/661 Praha Czech Republic TEL: FAX: Contact person: Rubin Beqo Organizace albánských studentů je nově vzniklá iniciativa albánských studentů v České republice. Jedním z našich hlavních cílů je působit jako spojnice mezi naší kulturou, akcemi, hnutími a dalšími iniciativami, které se konají v Albánii. Tyto iniciativy vyžadují podporu a porozumění, aby mohly přežít v náročném prostředí transformačního procesu, který ještě nedosáhl žádané úrovně. Jedním z nejdůležitějších faktorů je podle našeho názoru reflexe skutečného dění v Albánii, skutečné tváře štěstí, smutku, absurdity, důsledků krutého systému a aktivit nezodpovědných politických činitelů. Pomocí pozitivního přístupu a optimistického pohledu chceme dokázat, že i přes negativní obraz Albánie v médiích existuje řada mladých lidí, kteří se svou prací snaží podporovat důstojnost, kulturu, občanské aktivity a komunikaci. Svou činnost opíráme o kontakty na místní úrovni s lidmi, kteří smýšlejí a jednají podobně. Snažíme se o vytvoření prostředí, jehož nenahraditelnou částí se stane komunita mladých Albánců, kteří budou hrát důležitou roli v naší současné multikulturní společnosti. The Albanian s Student Organization is a newborn initiative of the Albanian students in Czech Republic. One of our main aims is to be a link between our culture, events, youth movements, civic actions and more, that are actually taking place in Albania. Such initiatives have a strong need for support and comprehension for being able to succeed in the huge struggle of a transition process that yet is not at the desired level. One of the most important factors, in our opinion, is the reflection of what is really happening in Albania, the true faces of happiness, sadness, absurd, consequences of cruel systems and irresponsible political figures. Through our positive attitudes and optimistic points of view, we would like to show that no mater the black chronics in the media, where Albania is mentioned constantly, there is a considerable mass of young people who through their work and principals promote life and dignity, culture, civic interventions and intercommunication. We find crucial for our work prospective local contacts of people who are in the same or similar waves of thinking and acting, we are trying to figure out a symbiosis in which the Albanian community of young people could be included and have is own functional role in the multicultural society of our days. Students Forum 2000/ Forum 2000 Foundation Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

10 Alfa Human Service Biskupcova Praha 3 R TEL: FAX: Kontaktní osoba: Mošnerová Dana Alfa Human Service se zabývá tvorbou informa ních materiál pro rodi e d tí se zdravotním postižením a pe ující odborníky. Tyto informa ní materiály je možno nalézt na Dále po ádáme odborné seminá e a konference s tématikou informa ní technologie a d ti se zdravotním postižením. Alfa Human Service make information materials for parents of disabeled children and professionals of care. You can found this information materials on We organized special seminars and conferences about information technology for disabeled children.

11 Amnesty International Palackého 9 Praha 1, eská republika TEL: FAX: Kontaktní osoba: Filip KAREL Amnesty International (AI) je celosv tové hnutí lidí, kte í vedou kampan za mezinárodn uznaná lidská práva. AI se ídí svou vizí sv ta, ve kterém každý lov k požívá všechna lidská práva, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních aktech o lidských právech. Pro napl ování této vize si AI vytkla jako své poslání provád t výzkum a r zné aktivity zam ené na prevenci a ukon ování vážných porušování takových práv, jako je právo na t lesnou a psychickou integritu, svobodu sv domí a projevu a právo na ochranu p ed diskriminací, a to vše v rámci svého úsilí prosazovat dodržování lidských práv. Amnesty International (AI) is a worldwide movement of people who campaign for internationally recognized human rights. AI s vision is of a world in which every person enjoys all of the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. In pursuit of this vision, AI s mission is to undertake research and action focused on preventing and ending grave abuses of the rights to physical and mental integrity, freedom of conscience and expression, and freedom from discrimination, within the context of its work to promote all human rights.

12 Arnika Chlumova Praha 3 - Žižkov Česká republika TEL: FAX: Contact person: M. Bartošová Arnika je ekologické občanské sdružení, jehož posláním je zlepšení stavu životního prostředí. Zaměřujeme se především na ochranu před znečištěním toxickými látkami a zachování a obnovu řek a mokřadů, a to na území České republiky i v celoevropském kontextu. Naše Centrum pro podporu občanů poskytuje pomoc těm, kterým není lhostejnáý stav věcí v jejich okolí a snaží se zabránit realizaci ekologicky problematických projektů. V naší činnosti se opíráme o tři pilíře zapojení veřejnosti, odborné argumenty a o spolupráci se sdělovacími prostředky. Arnika is an ecological civic association, which aims at improving environment. Our focus is primarily toxic pollution protection and maintaining and recovering of rivers and swamps, within Czech Republic as well as within the European context. Our center for civic support helps those that would like to take action and it tries to prevent ecologically hazardous projects. Our action is based on three pillars involving the public, expert arguments and cooperation with massmedia. Students Forum 2000/ Forum 2000 Foundation Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

13 Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Association for International Affairs Žitná Praha 1 Czech Republic TEL: FAX: Kontaktní osoba: Jan Marian Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, jejímž cílem je p ispívat k hlubšímu porozum ní mezinárodnímu d ní. Pomocí vzd lávacích, výzkumných a informa ní projekt usiluje o zvýšení informovanosti a zájmu o problematiku zahrani ní politiky a sv tového d ní a mezinárodních vztah a vytvá í prostor pro nezávislý výzkum a odbornou diskusi o t chto oblastech. Asociace organizuje ve ejné i uzav ené diskuse s eskými i zahrani ními hosty a po ádá Pražský model Spojených národ, úsp šný vzd lávací program pro eské st edoškoláky. AMO rovn ž provozuje internetové portály Diplomacie.info a Visegrád.info. Od roku 2003 existuje Výzkumné centrum AMO, které se zabývá v deckou a publika ní aktivitou. The Association for International Affairs is a Czech non governmental organization whose aim is to conduct research and educational programs in the field of international affairs and foreign policy. The Association arranges discussions and lectures on foreign affairs by Czech and foreign guests, Research Centre of the Association realizes research projects and other activities. We also organize the Prague Model United Nations (PMUN), an educational program for Czech high school students.

14 APLA Jižní Morava APLA South Moravia Fügnerova 30 Brno ( eská republika JIŽNÍ MORAVA TEL: FAX: -- Kontaktní osoba: N mcová Milena APLA Jižní Morava - asociace pomáhající lidem s autismem je nestátní neziskovou organizací s regionální p sobností. Jedná se o ob anské sdružení odborník, sympatizant a rodi d tí, diagnostikovaných poruchou autistického spektra. Vznikla jako regionální sou ást APLA R za átkem roku 2002, aby ešila regionální problematiku života takto handicapovaných lidí a jejich rodin. Hlavním cílem je postupn vybudovat centrum efektivní, komplexní, profesionální pomoci lidem diagnostikovaným touto pervazivní poruchou a sou asn centrum podpory rodinám, které se takto handicapované blízké starají. Apla South Moravia is a local organization based in Brno operating mostly in Southern Moravia. It was established in response to the needs of specialists, fellowtravellers, sympathizers and above all parents of children diagnosed with autism and related disorders, who had been participating in various projects created by the national organization of APLA CZ. APLA SM has represented APLA CZ since January 2002 and has been working for the benefit of autistically handicapped children and their families in its region. Our main goal is to build an effecient systém of complex and profesionl help for people diagnosed with a pervasive developmental disorder and to support their families.

15 Asistence o.s. V Pevnosti 4 Praha 2, Czech republic TEL: FAX: Kontaktní osoba: Erik ipera Cílem Asistence o.s. je praktická pomoc a podpora student a absolvent Jedli kova ústavu a škol v období p echodu ze školy do dalšího života. V sou asné dob služby využívá 70 klient. Jedná se oslužby v oblastech pracovního uplatn ní, samostatného bydlení, aktivit volného asu a sob sta nosti v b žných denních innostech. V oblasti pracovního uplatn ní používáme metodu podporovaného zam stnávání. P i práci s klienty klademe d raz na rozvoj jejich mezilidských vztah, osobnosti a podporu rodin. The goal of the Asistence centre (non profit, non govermental organisation) is practical help and support of students and graduees of Jedli ka Institute and School* in their transition from school to normal life. Currently there are about 70 clients who use the services of the Asistence centre. These services include support in: work placement, independent living, free time activities and self-sufficiency in daily activities. In the area of work we use the method of Supported employment. Common in all these programmes is support the interpersonal relations, the development of the personality and support of the families.

16 Asociace nestátních neziskových organizací v eské republice Palác YMCA, Na Po í í Praha 1 eská republika TEL: Kontaktní osoba: PhDr. Karel Schwarz, p edseda - Chairman Bc. Ladislav Krajdl, 1. místop edseda - 1st Vice-Chairman Jana Plessingerová, vedoucí kancelá e Chief Assistant Asociace NNO v R je zájmovým sdružením právnických osob; byla založena v r jako výsledek dlouhého procesu rostoucí spolupráce organizací ze všech obor innosti neziskového sektoru. Jejími leny jsou jednotlivé organizace, tak i veškeré existující regionální všeoborová a n která celostátní oborová sdružení. Celkov takto Asociace NNO v R reprezentuje zhruba 700 organizací neziskového sektoru. Cíle Asociace NNO v R jsou: Podporovat rozvoj demokratické spole nosti prost ednictvím posílení jejího neziskového sektoru Koordinovat svoji innost s jinými sí ovými a zast ešujícími organizacemi Zajiš ovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména státními orgány Zprost edkovávat informace a zkušenosti lenským organizacím v dohodnutých oblastech Informovat ve ejnost o NNO P sobit na legislativní procesy, týkajících se innosti NNO Prezentovat, obhajovat a prosazovat spole né zájmy svých len Association of NGOs in the Czech Republic is association of legal persons; established in 2003 as a result of a long process of growing co-operation of NGOs from every fields of activity. It serves as an umbrella body for voluntary and other non-for-profit organisations. Their members are both single organisations and all the regional cross-section and some national branch associations. Thus, the Association represents together roughly 700 organisations from the non-governmental not-for-profit sector. Major objectives of the Association are to: Support development of democratic society by strengthening its not-for-profit sector Co-ordinate its activities with other networking and umbrella organisations Ensure a good communication among NGOs and with other subjects, particularly the governmental bodies Transmit and disseminate information, experience and good practice to the members Inform the general public about NGOs Influence legislative processes as to fields of interest of NGOs Promote, advocate and advance common interests of the members

17 Na Po í í Praha 1 eská Republika ATHINGANOI TEL: FAX: Kontaktní osoba: G. Hraba ová O.s. Athinganoi je neziskovou nevládní organizací, která byla založena v roce Sdružuje p evážn romské studenty a absolventy st edních a vysokých škol. Našim posláním je pomoci Rom m v úsp šné integraci do v tšinové spole nosti a celkové zlepšení vztah mezi romskou menšinou a v tšinovou spole ností. Hlavním cílem je zlepšit vzd lanost romské menšiny a zvýšit informovanost v tšinové spole nosti o romském etniku. V rámci st žejního projektu Romaverzitas romské informa ní centrum, je cílem poskytnout co nejkvalitn jší informace týkající se romské menšiny jak romské tak majoritní populaci. Našim klient m jsme nabídli možnost zap j ení knih z odborné knihovny, mediální archiv, databázi diplomových prací a student m p ehled o možnostech dalšího vzd lávání a o r zných studijních a stipendijních programech. Athinganoi is a non-profit organization founded in February Association of Romani high-school and university students. The main aim of the Association is the integration of Romani population into society by engaging in educational projects aimed at both individuals and organizations. The goal of the organization to remove prejudice and misunderstanding between the Czech majority and Romani minority through the presentation of Roma traditions and culture As a part of priorty project Romaverzitas Roma Information Center, is aiming to offer quality information regarding the Romani minority. We offer our clients a specialized library, archive of articles about Roma ethnicity in Czech press in 2002, database of academic thesis dealing with Roma issues and overview of educational opportunities and various scholarships programs.

18 PTHE CRISIS CENTRE FOR CHILDREN, NGO Dětské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1520/21 Praha 4 - Michle Česká republika TEL: FAX: Kontaktní osoba: Michal Benč Náš tým tvoří psychologové, sociální pracovníci, terapeuti. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, orgány péče o dítě, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a s dalšími. Při naplňování cílů našeho pracoviště, tj. v oblasti prevence, diagnostiky a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte (syndrom CAN), vycházíme z pověření Ministerstva práce a sociálních věcí z 31. srpna 2000, jímž bylo DKC pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu: vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Více na Our team consists of psychologists, social workers, therapists. We closely cooperate with other specialists - pediatricians, children psychiatrists, psychiatrists for adults, gynecologists, sexologists, children welfare authorities, criminologists, investigators, judges and others. During fulfilling of our aims i.e. in the area of prevention, diagnostics and abused and harassed child syndrome therapies, we are working on behalf of Ministry of Labour and Social Affairs dated on 31 st August 2000 in which CCFC was requested to work in socio-legal protection of children in the following manner: searching for children on which the socio-legal protection is concentrating on helping parents when solving behavioral or other problems in relation with the child assisting or negotiating help to parents during child upbringing and education and during taking care of disabled child organizing seminars and workshops aimed at solving educational, social or other problems related with child care and his education activity aimed at protection of children from bad influence and anticipating their creation creating and running of a centre specialized child care assistance creating and running of a centre for children requiring immediate help About the CAN syndrome The CAN (Child Abuse and Neglect) syndrome is a syndrome of neglected and abused child as defined by the Council of Europe in 1992 it contains the following categories Physical abuse Mental abuse Sexual harassment Neglect Victimizing Systematic vilifying (secondary harassment) Secondary victimizing Munchhasens syndrome by proxy You can find more information on each category in Czech version on the following web page or in our CCFC Library, where it is possible to borrow specialized literature. Pohořelec 6, Praha 1 Tel./Fax Tel

19 esko-slovenská unie student politických v d (Czech-Slovak Political Science Students Union) c/o Univerzita Karlova Jinonice U K íže Praha 5, eská republika TEL: 777/ FAX: Kontaktní osoba: Petr Just esko-slovenská unie student politických v d (CPSSU) je dobrovolné nepolitické sdružení student politických v d a mezinárodních vztah, p íbuzných a blízkých obor a ostatních zájemc o tuto oblast. V sou asné dob p sobí p i t ech univerzitách v eské republice a na Slovensku: Univerzit Karlov v Praze, Západo eské univerzit v Plzni a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cílem innosti CPSSU je po ádání odborných p ednášek, diskusí a seminá, profesní rozvoj student a p íprava uchaze o studium politologie a mezinárodních vztah. Nejnov jším projektem je po ádání jarních škol politologie a mezinárodních vztah, zam ených jak na oblast odborného vzd lávání, tak na posilování mezilidských vztah. Více informací naleznete na Czech-Slovak Political Science Students Union (CPSSU) is voluntary nonpolitical association of students of Political Sciences and International Relations, similar and related programs and others interested in this field. CPSSU is cutrrently based at three universities in the Czech Republic and Slovakia: Charles University in Prague, West-Bohemian University in Pilsen and Matej Bel University in Banská Bystrica. CPSSU activites include organizing scientific lectures, discussions and seminars, as well as professional development of students and organizing preparatory programs for those

20 Diakonie eskobratrské církve evangelické The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren Belgická Praha 2 eská Republika TEL: FAX: Kontaktní osoba: Mgr. Filip íha Co je Diakonie? Diakonie (z eckého diakonein" sloužit) je k es anská charitativní nezisková organizace, která nabízí sociální, zdravotnické, duchovní a pastora ní služby lov ku v nouzi. Diakonie eskobratrské církve evangelické ( CE) je nestátní nezisková organizace p sobící ve 32 st ediscích na území celé eské republiky. Zam uje se zejména na pé i o starší ob any, dlouhodob nemocné a lidi s postižením. Pomáhá rodinám, které se o své nesob sta né leny cht jí starat. Poskytuje speciální vzd lání a pé i d tem s kombinovanými vadami. Dává do asn zázemí d tem zanedbávaným, n kdy i opušt ným svými rodi i, v nuje se i ohroženým mladým lidem. Mohou se na ni obrátit lidé v t žkých životních situacích, s problémy oblasti duchovní, psychické i sociální, jednotlivci i rodiny v krizi. Organiza n je Diakonie CE roz len na na 32 st edisek a úst edí, které se podílí na poskytování metodické, koordina ní a servisní pomoci jednotlivým st edisk m a hájí zájmy Diakonie CE p i spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, s partnerskými organizacemi i se zahrani ím. Who are we? Diaconia (from the Greek diakonein to serve) is a christian charity non profit organization, which is committed to serving and helping people in need. The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren (ECCB) provides service: to elderly people; to people with long-term illnesses and people with afflictions who cannot manage without the help of another, as well as to their families who want to care for these dependent family members; to children and young people with afflictions and their families as well as children deserted by their parents; to the blind community; to people with difficult life situations, with problems in the spiritual area, mental or social; and to families in crisis. The Diaconia is organizationally broken down into 32 individual centers and the main headquarters. The headquarters assists the individual centers by providing organizational, coordinating and service assistance as well as protects the interest of the Diaconia in cooperation with state and municipal government authorities, and with partner organizations and foreign partners.

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

. Alma Mater Studiorum

. Alma Mater Studiorum . Alma Mater Studiorum Miroslav PÍŠKA, Dagmar STA KOVÁ FSI VUT v Brn, Ústav strojírenské technologie, Technická 2, 616 69 Brno, tel.: 5 4114 2555 e-mail: piska@fme.vutbr.cz Anotace P ísp vek se zabývá

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague

Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague CZECH REPUBLIC Pop.: 10 588 063 Foreign.: 509 963 Foreigners percentage: 4,82 % 1.) Ukraine (112956) 2.) Slovakia (109 610) 3.) Vietnam

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky:

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky: NA STÁŽ S AIESEC PRACOVNÍ STÁŽE Profesní stáže v zahraničních firmách či školách Plat, zahraniční pracovní zkušenost Praxe v oboru, převedení teorie do praxe, vylepšení si CV Od čtyř měsíců do 1,5 roku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10%

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10% Název studijního Career Service Typ PZ, povinně volitelné doporučený ročník / semestr Rozsah studijního 13 hod. kreditů 2 10% Career Service represents an optional part of the employability-module, which

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI

ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI I. SVĚTLO PRO SVĚT představení organizace II. CHUDOBA VS. POSTIŽENÍ III. PROJEKT END EXCLUSION IV. FRANCIS A JAMES KARANJOVI (KEŇA) Každých pět sekund v

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích

Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích Aneb čím Vás AIESEC může inspirovat Jakub Kočí Největší studenty řízená organizace na světě Působí ve více než 110 zemích Sdružuje přes 60

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.: Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, 118 00 Praha 1 Malá Strana Tel.: +420 257 531 250 E-mail: jos4@atlas.cz www.herfort.cz Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti.

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Globální rizika 5 hlavních rizik z hlediska pravděpodobnos ti Extrémní projevy počasí Rozsáhlá nedobrovolná migrace Přírodní pohromy Teroristické útoky Datové podvody

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Problematika informovanosti žen po operaci nádorového onemocnění prsu. Terezie Studená

Problematika informovanosti žen po operaci nádorového onemocnění prsu. Terezie Studená Problematika informovanosti žen po operaci nádorového onemocnění prsu Terezie Studená Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku informovanosti žen, které onemocněly

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Europe Direct Bruntál Kdo jsme? Europe Direct Bruntál je součástí sítě informačních středisek Evropské unie, které 1. března 2013 zahájilo svou činnost.

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více