ČÍSLO ROČNÍK X. na VUT v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně"

Transkript

1 ČÍSLO ROČNÍK X na VUT v Brně

2 Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených s rostoucí civilizovaností lidstva se vyjádøil i americký prezident. Pøestože ve Spojených státech již zmiòovaný týden skonèil, myšlenky z jeho vyhlášení mají dlouhodobìjší platnost. Prohlášení prezidenta Spojených států amerických Ve své podstatì je vìda mezinárodním úsilím. Fundamentální procesy pøírody funkce genu, kvantové chování hmoty a energie, chemické složení atmosféry nejsou výhradním polem pùsobnosti jednoho národa. Zároveò mnoho nároèných úkolù, pøed kterými náš národ stojí, je globálního zájmu. Problémy jako chudoba, nemoci, zneèištìní a udržitelná výroba energie pøesahují národní hranice a jejich øešení vyžaduje mezinárodní spolupráci. Díky nástupu Internetu a revoluci v oblasti komunikaèních technologií je taková spolupráce dosažitelnìjší a produktivnìjší než kdykoli pøedtím. V posledních letech se Amerika úèastní mnoha vìdeckých úsilí, která dokumentují uplatnìní a prospìch mezinárodní spolupráce. Napøíklad jako jeden ze 16 zúèastnìných národù posunujeme hranice zkoumání vesmíru prostøednictvím partnerství pøi budování mezinárodní vesmírné stanice. Pøi spoleèné práci v unikátním prostøedí vesmíru budeme usilovat o øešení rozhodujících problémù v medicínì a ekologii a o položení základù pro rozvoj obchodu v této oblasti. Úèastníme se také mezinárodního úsilí o zmapování a zaøazení lidských chromozomù. Dokonèením Projektu lidského genotypu získáme nebývalé znalosti o pøíèinì geneticky podmínìných chorob jako je svalová dystrofie a Alzheimerova choroba i lepší možnosti jejich prevence v budoucnosti. Od 80. let ameriètí vìdci spolupracují se stovkami vìdcù na celém svìtì na identifikaci, pochopení a zvýšení povìdomí veøejnosti o ohrožení ozónové vrstvy naší planety pod patronátem Programu OSN o životním prostøedí a Mezinárodní meteorologické organizace. Naše spoleèné úsilí vedlo k mezinárodní dohodì o omezení témìø veškeré produkce škodlivých chemikálií v prùmyslových zemích a snížení jejich výroby v rozvojových zemích. Náš národ sklízí úspìchy z tohoto a dalších dùležitých mezinárodních vìdeckých výzkumù. Máme znaèný prospìch z rozsáhlé a stále se rozšiøující vìdecké obce. Po generace pøicházeli do naší zemì studovat a øídit výzkum nejvýznamnìjší svìtoví vìdci a mnozí zde zùstali natrvalo. Vìdci zahranièního pùvodu, poèínaje Albertem Einsteinem a konèe 4 laureáty letošní Nobelovy ceny, významnì pøispìli vìdì a technologii a sehráli rozhodující roli v nebývalé prosperitì a ekonomickém rùstu, které v posledních letech Amerika zažívá. Velký francouzský vìdec Louis Pasteur pøed více než stoletím poznamenal, že vìda nezná hranic, protože vìdomosti patøí lidstvu, a je pochodní, jež ozaøuje svìt. Bìhem Týdne globální vìdy a technologie se Amerika pøipojí ke svìtovému spoleèenství, aby oslavila nesmírný pøínos, který plyne z mezinárodní vìdecké spolupráce a již nyní se tìší na ještì vìtší úspìchy v budoucnosti. Proto já, William J. Clinton, prezident Spojených státù amerických, na základì úøední moci svìøené mnì Ústavou a zákony Spojených státù, prohlašuji týden od 7. do 13. kvìtna 2000 Týdnem globální vìdy a technologie. Vyzývám studenty, pedagogy a všechny obèany Spojených státù, aby se více snažili poznat mezinárodní charakter vìdy a technologie a podíl mezinárodních vìdcù na našem národním pokroku a prosperitì. 2 WILLIAM J. CLINTON Office of Science and technology Policy 1600 Pennsylvania Ave, N.W Washington, DC OBSAH 2 Poselství z USA 3 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy 4 Zpráva o stavu VUT Zpráva odstupujícího rektora Prof. Ing. Petra Vavøína, DrSc. 6 Konference 7 VUT v Brnì má nového kvestora Rada pro informaèní systém VUT 8 Recenze Publikace nakladatelství VUTIUM: Victor M. Fic Nové uspoøádání svìta 9 Globalizace nám bude k užitku 10 Sponzor VUT Vedle je dnes na celém svìtì 12 Urbanismus O nejlepší urbanistický projekt úspìch studentù Fakulty architektury Když mìsta patøí autùm Fenomén školy jako souèásti mìsta 14 VUT a støední školy Celostátní kolo chemické olympiády Celostátní kolo fyzikální olympiády 15 Absolventi VUT Pocta inženýru Miroslavu Sigmundovi 16 Zajímalo nás Z èeské školy do americké praxe proè ne? 18 Zajímavost Pozoruhodná aplikace Ohmova zákona 19 Veletrh pracovních pøíležitostí 20 Rùzné Stáže v podobì stínování III. støedoevropská konference Nostradamus Úspìch VUT Ceny pro designéry z VUT Kdo na koleje? Kritéria pro pøidìlení kolejního místa 22 Ohlédnutí za plesy 23 Vzpomínka 24 Jak je neznáte Amerika z ponorky vidìná 4 na VUT v Brně Vydává: Vysoké uèení technické v Brnì, nakladatelství VUTIUM, redakce: Luboš Svoboda, adresa redakce: Centrum VUT v Brnì, Antonínská 1, Brno, tel.: (05) Grafická úprava: Oldøich Bartoš, poèítaèová sazba, Tisk: Retis, s. r. o. Reg. è. MK 7521, ISSN Redakèní rada èasopisu: Prorektor Doc. RNDr. Petr Dub, CSc., prorektor Prof. Ing. Jiøí Kazelle, CSc., vedoucí nakladavatelství VUTIUM PhDr. Alena Mizerová, øeditelka ÚK VUT Mgr. Nataša Jursová, výkonný redaktor Luboš Svoboda. Obálka: Jan RAJLICH st. plakát pro výstavu Design mezi èlovìkem a technikou v Argentinì v roce 1995.

3 Medaile MŠMT Prof. Ing. PETR VAVØÍN, DrSc. Za organizátorskou a koncepèní práci ve prospìch èeského vysokého školství byl ministrem školství Eduardem Zemanem u pøíležitosti Dne uèitelù ocenìn emeritní rektor Vysokého uèení technického v Brnì Prof. Ing. PETR VAVØÍN, DrSc. Medailí ministerstva školství ÈR I. stupnì. Po absolvování gymnázia v Brnì Husovicích studoval na FEL ÈVUT obor Kybernetika a øídicí technika, který absolvoval s vyznamenáním v roce Na Vysoké uèení technické v Brnì nastoupil jako asistent v únoru Kandidátskou disertaèní práci na téma Suboptimální diskrétní regulátor obhájil v roce 1968 a získal vìdeckou hodnost CSc. V letech byl tajemníkem Katedry automatizace a mìøicí techniky. V roce 1973 byl v rámci výmìnné akce IREX na pùlroèní stáži v USA na University of Minnesota a na University of California v Berkeley. Po návratu se v roce 1974 habilitoval. V této dobì se intenzivnì vìnoval vìdecké a pedagogické práci a v roce 1978 publikoval monografii Automatické øízení poèítaèem, která získala Literární Cenu Èeské Matice Technické. V roce 1975 založil na ÚAMT laboratoø poèítaèového vidìní. Byl vedoucím autorem knihy Automatizaèní technika vydané SNTL v roce 1984 v øadì MEE. V roce 1985 hostoval tøi mìsíce na Technické Univerzitì v Lyngby. Zkušenosti z tohoto pobytu využil zejména ve výzkumných projektech pro prùmyslové aplikace inteligentních regulátorù, na kterých pracoval v letech Vìdeckou hodnost DrSc. získal v øíjnu 1990 doktorská disertaèní práce: Uplatnìní principù umìlé inteligence, zejména expertních systémù ve zpìtnovazebním øízení a profesorem pro obor Technická kybernetika byl jmenován v dubnu V posledních letech pracuje na aplikacích umìlé inteligence v automatizovaných systémech. Zabývá se sociálními a kulturními dùsledky zavádìní totální automatizace do prùmyslu. Po roce 1989 zastával funkci prodìkana FEI VUT a vedoucího Ústavu automatizace a mìøicí techniky FEI VUT. V letech byl prorektorem pro zahranièní styky VUT. Od února 1994 byl profesor Vavøín rektorem VUT po dvì funkèní období. Je autorem nebo spoluautorem nìkolika desítek pùvodních odborných èlánkù v domácím i zahranièním tisku a osmnácti pøíspìvkù na mezinárodních vìdeckých konferencích a semináøích. Krom zmínìné monografie je autorem dalších dvou knižních publikací. Pøednášel v øadì pøedmìtù z oblasti urèené odborným zamìøením jako Signály, procesy, systémy II., Teorie øízení lineárních spojitých a diskrétních systémù. Je autorem øady skript a rovnìž školitelem doktorandù. Je èlenem NK IFAC, èlenem Komise pro udìlování doktorských hodností ÈR a SR, èlenem redakèní rady èasopisu Automatizace, èlenem pìti vìdeckých rad a èlenem Správní rady TU Liberec a VFU Brno. (red) Doc. Ing. EVA MÜNSTEROVÁ, CSc. Za celoživotní tvùrèí pedagogickou èinnost byla ministrem školství Eduardem Zemanem u pøíležitosti Dne uèitelù ocenìna vìdecko-pedagogická pracovnice Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého uèení technického v Brnì Doc. Ing. EVA MÜN- STEROVÁ, CSc. Medailí ministerstva školství ÈR II. stupnì. Ètyøicetiletá pedagogická praxe paní docentky Münsterové zahrnuje pøednášky, cvièení a semináøe v pøedmìtech základního, specializovaného i mezioborového pregraduálního studia a v postgraduálním studiu oborù Strojírenská technologie, Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálù, Materiálové inženýrství, Matematické inženýrství, Tepelná a jaderná energetika. Pøednáší rovnìž v kurzech celoživotního vzdìlávání a pro strojírenské podniky. Je autorkou nebo spoluatorkou devíti titulù skript, pøípadnì uèebnic z uvedených oborù. Byla a je rovnìž vedoucí a oponentkou nìkolika desítek diplomových prací. Je èlenkou komisí pro státní závìreèné zkoušky a pøedsedkyní komise pro obhajobu kandidátských disertaèních prací. V Radì vysokých škol je pøedsedkyní pracovní skupiny pro tvùrèí èinnost studentù. Souhrnem celoživotní vìdecko-pedagogické èinnosti paní docentky Münsterové je úspìšné pedagogické pùsobení pøi vzdìlávání a výchovì mladých vìdeckých pracovníkù, vyváženì kombinované se soustavnou vìdecko-výzkumnou èinností a spoluprací s technickou praxí. Aplikace získaných zkušeností a obecných znalostí interdisciplinárního charakteru se kladnì projevuje ve výuce pøedmìtu pregraduálního a postgraduálního studia strojního inženýrství, jehož vybudování na Fakultì strojního inženýrství byla úèastna. Soustavnì rozvíjí a podporuje samostatnou odbornou a vìdeckou èinnost studentù jak pøi vedení diplomantù a školení doktorandù, tak zapojováním studentù do øešení výzkumných úkolù a grantových projektù, jejichž je øešitelkou. Je dùsledná, spolehlivá a obìtavá vìdecko-pedagogická pracovnice s dobrými organizaèními schopnostmi. Svoji èinnost pøizpùsobuje novým poznatkùm a trendùm. Studentùm rùzných oborù a kategorií zprostøedkovává srozumitelnì i složité teoretické a interdisciplinární poznatky a vede je k pochopení jejich podstaty. Rozvíjí pøímou spolupráci mezi studenty a uèitelem. Peèuje o rozvoj osobní a jazykové kultury i komunikaèních schopností studentù. Dbá na rozvoj samostatné tvùrèí èinnosti studentù, na její uplatnìní v pedagogickém i vìdeckovýzkumném procesu a na prezentaci jejich výsledkù. Dokáže vzbudit trvalý zájem studentù o obor a vzájemné pracovní kontakty. Její pedagogické pùsobení je studenty trvale vysoce hodnoceno pøes její znaèné nároky na kvalitu znalostí studentù. Bez zajímavosti není ani skuteènost, že od poèátkù vìdecko-pedagogické èinnosti až do souèasnosti je paní docentka Münsterová vìrná Fakultì strojního inženýrství Vysokého uèení technického v Brnì. (red) 3

4 Vážení kolegové, studenti, ve svém závìreèném projevu 11. února 2000 jsem se nezabýval detailním výètem dùležitých událostí, které se odehrály v šestiletém období, po které jsem vykonával funkci rektora, ani popisem stavu VUT (viz Události è. 1/2000). Zdálo se mi vhodnìjší mluvit spíše o souèasné podobì rektorské funkce na èeských vysokých školách a zmínit se o svých zkušenostech, než unavovat slavnostní hosty dlouhým výètem konkrétních dat. Domnívám se však, že alespoò nìkteré podstatné informace by mìly být pøi zmìnì vedení VUT pøipomenuty, a tímto èlánkem tak èiním. Do funkce rektora jsem nastoupil po prof. E. Ondráèkovi 1. února Prorektory byli Prof. J. Kadrnožka pro vzdìlávací èinnost, Prof. J. Cihláø pro vìdu a výzkum, Doc. V. Mencl pro výstavbu a Prof. H. Zemánková pro zahranièní styky. Kvestorem byl RNDr. A. Èerný. V programovém prohlášení tohoto vedení byla uvedena øada aktivit a cílù; za nejdùležitìjší jsme považovali tyto oblasti: koncepènì i realizaènì øešit tíživou dislokaèní situaci brnìnských fakult, zlepšit podmínky pro vìdeckou a výzkumnou práci a vìtší spolupráci s prùmyslovou sférou, stabilizovat situaci na novì vzniklých fakultách, usilovat o vìtší integritu školy, tj. spolupráci fakult a ostatních útvarù VUT. V druhém funkèním období, v letech 1997 až 1999, pracovali tito prorektoøi: Prof. J. Kadrnožka pro vìdu a výzkum, Doc. P. Dub pro vzdìlávací èinnost, Doc. L. Hobst pro výstavbu a dislokaci a Prof. H. Zemánková pro zahranièní styky. Novì byl ustaven Doc. P. Sáha prorektorem pro rozvoj VUT se zodpovìdností za zlínské fakulty. Stalo se tak proto, že jednání o vzniku univerzity ve Zlínì pokroèila do té míry, že bylo tøeba vznik této školy a tím osamostatnìní dvou zlínských fakult zodpovìdnì pøipravovat. Za hlavní úkoly druhého funkèního období jsme kromì pokraèování v již zapoèatých aktivitách urèili modernizaci vzdìlávacího procesu, vìtší využití informaèních technologií a zapojení studentských organizací do života školy. V letech 1998 a 1999 jsme se soustøedili na pøípravu oslav stého výroèí založení VUT a implementaci nového zákona o vysokých školách, který vstoupil v platnost Z pùvodnì stanovených prioritních cílù se nejlépe podaøilo vyøešit dislokaèní problémy brnìnských fakult. Již v dubnu 1994 byl koncipován Generel výstavby VUT, který definoval tøi základní areály VUT. Postupnì byly upravovány èásti komplexu historických budov na Veveøí, takže mohly být soustøedìny ústavy FAST, což dominovým efektem vedlo k uvolnìní budov na Poøíèí 5 pro FA a objektu Rybáøská 13/15 pro FaVU. Pro FEI byla dokonèena výstavba budovy navazující na komplex FSI. Pøestavbou objektu Meopty na Purkyòovì 118 vznikly prostory pro FCH a FEI. Kromì tìchto hlavních stavebních akcí bylo každý rok realizováno nìkolik desítek menších, fakulty byly (s výjimkou FEI) soustøedìny do jednotlivých areálù, takže jsme se mohli koncem roku 1997 zaèít zabývat myšlenkou soustøedit i celoškolské útvary a souèásti rektorátu do uvolnìné budovy na Antonínské 1. I tento zámìr byl splnìn a budova Centra VUT byla otevøena k výroèí založení VUT. Rekonstrukce této historické budovy byla také významným pøínosem pro vzhled støedu mìsta, což ve svém projevu pøi otevøení Centra VUT zvláštì ocenil primátor Petr Duchoò. Celkovì byla v letech na stavební èinnost vynaložena více než miliarda Kè. Uvážíme-li, 4 Zpráva o stavu VUT Zpráva odstupujícího rektora Prof. Petra Vavřína o stavu VUT v jakém stavu byly budovy VUT v roce 1994 a jaký je souèasný stav, mùžeme konstatovat, že tyto prostøedky byly vynaloženy úèelnì a efektivnì. Podle údajù o objemu tvùrèí èinnosti na VUT (Tab. 1) lze øíci, že úspìšná byla i snaha o zvýšení tìchto aktivit v mìøítku školy. Hlavní podíl na tomto úspìchu mají samozøejmì jednotliví akademiètí pracovníci fakult, jsem však pøesvìdèen, že k vytvoøení vhodných podmínek pøispìlo vedení fakult a vedení VUT zejména tìmito kroky: zásadou pøerozdìlení pøíspìvku MŠMT na vzdìlávací a tvùrèí èinnost v pomìru 5:1, která byla AS VUT navržena poprvé v roce 1996 a od té doby realizována, dùsledným projednáváním použití prostøedkù na nespecifikovaný výzkum s dìkany fakult, motivaèním charakterem mzdového pøedpisu VUT, který byl zaveden v roce 1999 v souvislosti s tvorbou vnitøních pøedpisù školy. Tab. 1 Finanèní objem grantù získaných na VUT v letech Rok tis. Kè Pøes tyto nespornì dobré výsledky je tøeba øíci, že se nepodaøilo dosáhnout toho, aby rozpoèet VUT byl pokryt alespoò z jedné tøetiny spolupracujícími prùmyslovými podniky tak, jak je to ve svìtì obvyklé a jak jsme v programovém prohlášení uvedli. Pøíèiny nejsou jen na naší stranì. Dùvodem je jistì i souèasná situace èeského prùmyslu a nedostatek HI-TECH firem, jejichž výzkum a vývoj by zabezpeèovala škola. Rovnìž pøedpokládaná spolupráce s Èeským Technologickým Parkem, který je budován pøímo v rozvojovém území VUT v areálu Brno-sever, dosud nesplnila pùvodní nadìje a oèekávání. Vesmìs kladnì je hodnocen proces formulace Výzkumných zámìrù fakult na VUT, který probìhl v závìru roku Právì provedené interní hodnocení ukázalo, že VZ byly formulovány zodpovìdnì a výraznì pøispìly k jasné profilaci odborných orientací a øešitelských kapacit fakult. Novì zøízené fakulty (FCH, FP, FaME) úspìšnì prošly inkubaèní etapou a jsou dnes ve stabilizovaném stavu, který dává dobrou nadìji na jejich úspìšný vývoj v rámci VUT. Výjimkou je Fakulta výtvarných umìní, jejíž souèasný stav i smìr vývoje nelze oznaèit za uspokojivý. V tomto bodì èeká vedení VUT a AS obtížný úkol, který se v uplynulém období pøes usilovnou snahu vedení i AS VUT nepodaøilo vyøešit. Úèelné využití informaèních systémù a technologií patøí k základním atributùm moderní vysoké školy. První kroky na tomto poli provedl již mùj pøedchùdce Prof. Ondráèek. Souèasný stav na VUT nelze jistì oznaèit za dokonalý. Dosud se nepodaøilo sjednotit služby informaèních systémù v rámci celé školy tak, aby zde panovalo jednotné a k uživateli co nejvstøícnìjší prostøedí. Nejsme sami, kdo se v komunitì rùznì orientovaných fakult a útvarù s tímto problémem potýká, øešení je ale v akademickém prostøedí nezvyklém disciplinì tìžko dosažitelné. Úspìšné bylo zavedení systémù EkonFis pro ekonomickou administrativu a Student pro vzdìlávací èinnost. Za významné považuji vybudování poèítaèových studoven na všech 9 fakultách VUT a studentské poèítaèové sítì v kolejích. K informaènímu systému patøí èasopis Události a edièní èinnost vydavatelství VUTIUM. Dík za pokroky a souèasný dobrý

5 Zpráva o stavu VUT stav patøí dr. A. Mizerové, která nastoupila na VUT v prosinci Po celé funkèní období jsme se snažili vytváøet podmínky pro rùst platù a jejich denivelizaci. Tato zásada byla klíèová i pøi tvorbì Mzdového pøedpisu VUT. Vývoj mezd na VUT za leta v rùzných kategoriích ukazuje graf (dole). Prùmìrný plat na celém VUT byl v roce Kè, což ve srovnání s prùmìrným platem v roce 1994, který byl Kè, znamená témìø dvojnásobek. Pro každou univerzitu je klíèová kvalita akademického sboru. Malý poèet habilitovaných pracovníkù na nìkterých fakultách považuji za hlavní souèasný problém VUT. Je známo, že hlavním dùvodem jsou nízké mzdy akademických pracovníkù v porovnání s prùmyslem, domnívám se však, že finanèní dùvody nejsou jediné, které k souèasnému neutìšenému stavu vedou. Projevuje se zde jistì i vliv malé spoleèenské prestiže, možná i ne vždy správnì nastavené podmínky habilitaèního øízení a další aspekty. Znaènou èást aktivit vedení v letech 1998 a 99 pøedstavovaly pøípravy oslav stého výroèí založení VUT a zejména pøíprava vnitøních pøedpisù univerzity. Prùbìh roku VUT vyhlášeného na slavnostním spoleèném zasedání AS, VR VUT a Rady mìsta Brna dne 18. bøezna 1999 ukázal, že VUT je nejen v akademické obci, ale i v široké veøejnosti chápáno jako prestižní vysoká škola s bohatou tradicí a vysokou kvalitou, která pøísluší nejstarší brnìnské univerzitì. Dìkuji všem, kteøí se o zdárný prùbìh oslav zasloužili, jmenovitì panu Ing. J. Pìnèíkovi, který jako kancléø VUT nesl na svých bedrech odpovìdnost za organizaci øady akcí. Rovnìž proces implementace nového vysokoškolského zákona probìhl bez problémù. Vedení fakult a zejména AS VUT odvedli velký kus poctivé práce, která je kladnì hodnocena jak na MŠMT, tak v široké akademické obci. Osobnì chci podìkovat Prof. Ondráèkovi, který pøispìl svými zkušenostmi a radami. Souèasnou situaci VUT v mìøítku èeských vysokých škol lze charakterizovat tìmito body: VUT patøí nespornì jak po stránce vzdìlávacích èinností, tak objemem a úrovní vìdecké a výzkumné práce k moderním univerzitám technického zamìøení. V mnoha oborech je VUT na špici èeského vysokého školství. Souèasný stav pøístrojového vybavení, budov i dislokace je uspokojivý a srovnatelný s ostatními evropskými školami (v mnohém je i pøedèí). Pozornost je tøeba v prvé øadì vìnovat personálnímu stavu a usilovat o spolupráci s kvalifikovanými odborníky z praxe. V projevu dne 11. února 2000 jsem podìkoval všem, kteøí svou prací pøispìli k dosaženým úspìchùm, jmenovitì mým nejbližším spolupracovníkùm na rektorátì i na fakultách. Ještì jednou jim všem vyjadøuji svou vdìènost. Závìrem bych se chtìl zmínit ještì o jednom cíli, který jsme sledovali po celých uplynulých šest let a kterému jsme podøizovali veškerá naše rozhodnutí a konání. Vzdìlávací proces na VUT jsme se snažili vždy chápat nejen jako specializovanou výuku technickým vìdám, ale jako komplexní výchovu mladé generace, která bude záhy zodpovìdná nejen za stav naší vìdy a techniky, ale i za obecný stav naší spoleènosti. Vìøili jsme a dosud vìøíme, že vysokoškolsky vzdìlaní lidé nesou velký díl odpovìdnosti za to, jaká je spoleènost, ve které žijeme. To se týká zejména stavu etiky a morálky národa. Toto poslání nabývá zvláštní dùležitosti v podmínkách, ve kterých se naše spoleènost ocitla po 40 letech nesvobody, kdy je èasto tøeba bojovat za tak základní hodnoty jako je slušnost, èestnost, tolerance, poctivost a ostatní lidské vlastnosti, bez kterých nelze doufat v lepší budoucnost pro ty, kterým je naše práce urèena totiž našim potomkùm. Vìøím, že tento kategorický imperativ pøevezme jako štafetu i nové vedení VUT. Pøeji svému nástupci Prof. J. Vrbkovi i celému jeho kolektivu hodnì úspìchù a co nejménì konfliktních situací. Prof. Petr Vavøín, emeritní rektor Dìlnická povolání THP Asistenti (lektoøi) Odb. asistenti Vìd. a výzk. pracovníci Docenti Profesoøi

6 Úèelem setkání byla vzájemná výmìna znalostí, zkušeností a názorù doktorandù týkající se zamìøení jejich disertaèní práce a také možnost prezentace dosažených dílèích výsledkù. K úèasti se pøihlásilo 22 doktorandù, z nichž 14 prezentovalo své pøíspìvky, které budou publikovány ve sborníku konference. Mezi aktivními úèastníky byli i tøi doktorandi z Univerzity v Pardubicích. Prezentace jednotlivých pøíspìvkù probíhala podle jejich tématického zamìøení. V první èásti vystoupili úèastníci s pøíspìvky z oblasti financí, analýzy dat (4 pøíspìvky) a marketingu (2 pøíspìvky). V odpolední èásti následovaly pøíspìvky z oblasti strategického øízení (4 pøíspìvky), managementu (2 pøíspìvky), øízení výroby a jakosti (2 pøíspìv- 6 Konference Rakousko česká konference k problematice mezinárodní spolupráce V polovinì února se v prostorách Centra VUT v Brnì uskuteènila dvoudenní konference From regional cooperation to European projects. Jejím inspirátorem a spolupoøadatelem byla organizace B.I.T. (Bureau für Internationale Technologiekooperation) Vienna, která má v Rakousku postavení kontaktního bodu pro programy EC podporující vìdu a výzkum. Kromì VUT se na jeho pøípravì podílely ještì OSI, BIC Brno a nadace Aktion. První den byl orientován na praktickou problematiku pøípravy spoleèných projektù a vyvrcholil setkáním rakouských a èeských odborníkù v pracovních týmech øešících podobnou tématiku. Jednalo se o konkrétních projektech a možnostech jejich propojení. Je v tuto chvíli ještì pøedèasné mluvit o výsledcích, zdá se ale, že z navržených dvou desítek témat se mùže uskuteènit zhruba šest až sedm projektù. Druhý den byl vìnován obecnìjším otázkám spolupráce a spíše pøedstavil veøejnosti možnosti, které se na obou stranách otevírají, a nìkteré již uskuteènìné úspìšné spoleèné projekty. Mezi návštìvníky patøili pracovníci dvou rakouských ministerstev, èeské ambasády ve Vídni, obchodních komor a dalších institucí, které v delší perspektivì mohou ze spolupráce tìžit. Je jen škoda, že Praha celou akci ignorovala a nezdá se, že jediným dùvodem byl takto vyjádøený protest proti úèasti Heiderovy strany v rakouské vládì. B.I.T je institucí, která se na poli mezinárodní spolupráce mùže pochlubit výraznými výsledky. Úspìšnost získávání projektù, které rakouští výzkumníci podávají v rámci rùzných programù EU, je vyšší než prùmìrná. Zhruba dvacet zamìstnancù se specializuje na jednotlivé aktivity a podílí se na pøípravì informaèních materiálù i na jednotlivých konkrétních návrzích projektù, vèetnì vyhledávání vhodných zahranièních partnerù. Je jen dobøe, že B.I.T. se stal partnerem v projektu pøeshranièní spolupráce (PHARE CBC), na který VUT získala grant, a že bude pomáhat pøi vytvoøení PŘÍNOSY VĚDECKÝCH DISCIPLÍN PRO ROZVOJ EKONOMIKY KONFERENCE DOKTORANDŮ Koncem bøezna probìhl na Fakultì podnikatelské již druhý roèník konference doktorandù. Úèastníky byli doktorandi fakulty studující interní nebo externí formou studia. Byli pøítomni èlenové vrcholového managementu fakulty v èele s dìkanem Doc. Ing. Karel Raisem, CSc., MBA, který konferenci zahájil. Záštitu nad konferencí pøevzal Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., prodìkan pro vìdu a výzkum. Organizaci prùbìhu konference zabezpeèil pøípravný výbor složený z doktorandù. ky). Závìreèná èást konference patøila úèastníkùm s pøíspìvky z ostatních oblastí ekonomiky (2 pøíspìvky). Po každém pøíspìvku následovala diskuse, do které se zapojili i pøítomní hosté, jejichž pøipomínky byly pro úèastníky velkým pøínosem. Pøi prezentaci jednotlivých pøíspìvkù se projevila zkušenost úèastníkù s veøejným vystupováním. Dotazy, kladené úèastníky konference po každém pøíspìvku, svìdèily o jejich zájmu a také o snaze upozornit své kolegy na pøípadné potíže, které se mohou v jejich práci vyskytnout. Z prezentujících bude vybráno pìt úèastníkù, kteøí pøednesou svùj pøíspìvek na mezinárodní doktorské konferenci poøádané fakultou již v kvìtnu. Mgr. Veronika Novotná Ing. Petr Mandelík sítì pracoviš pro transfer technologií na moravských vysokých školách. Pøes ochlazení diplomatických stykù ukázala spoleèná akce, že sousedské styky zùstaly na dobré úrovni a nadále se rozvíjejí. Prostì každodenní bìh života pokraèuje správným smìrem. Ing. Petr Holec, CSc. NÁVŠTĚVA Z NOTTINGHAMU Od akademického roku 1997/98 realizuje Fakulta podnikatelská v kooperaci s The Nottingham Trent University ètyøletý britský bakaláøský studijní program oboru Business Finance. Je uskuteèòován v rámci celoživotního vzdìlávání distanèní formou, a to v èeském a èásteènì anglickém jazyce. Úspìšným absolventùm je udìlen titul BA Hons na základì tzv. Validaèní smlouvy. Studium je navrženo tak, aby absolventi mohli pokraèovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Podnikové finance a obchod, pøíp. i v obdobných ekonomicky orientovaných studiích na vysokých školách v ÈR i v zahranièí. Vzhledem k tomu, že na univerzitì v Nottinghamu byl zmìnìn post verifikátora a èásteènì také budou pro pøíští období modifikovány a doplnìny døíve již podepsané smlouvy (tzv. Validaèní dokument), navštívily fakultu Jackie STEPHENS a Ewa HELIENEK. Byl zhodnocen uplynulý akademický rok, proveden vìcný audit studia BA Hons, byly prohlédnuty studijní materiály a výukové prostory, projednány podmínky zdárného zahájení a prùbìhu nového akademického roku. Jednání se konala ve dnech Probìhlo setkání s vedoucími uèiteli roèníkù, pracovnice z Nottinghamu se sešly k nìkolika jednáním se zástupci IMPS, a. s. Brno, který se èásteènì podílí na organizaci studia. Zástupci Regionálního manažerského centra, s. r. o. ze Žïáru nad Sázavou (zde je konzultaèní støedisko) projednali další možnosti zkvalitnìní služeb pro studenty uvedeného studia. Vedení Evropského Polytechnického Institutu, s. r. o. z Kunovic (zde se nachází druhé konzultaèní støedisko) svou aktivní úèastí a vyèerpávající diskusí pøispìlo ke konkrétním závìrùm nároèného jednání. Petra Hendrychová

7 Informační systém VUT VUT v Brně má nového kvestora Rektor Vysokého učení technického v Brně Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. v souladu se svým prezentovaným programem vyhlásil výběrové řízení na obsazení místa kvestora VUT. Sedmičlenná komise pro výběrové řízení byla sestavena z vedoucích pracovníků a odborníků působících na VUT i mimo něj. Posoudila devět v termínu podaných přihlášek. Na základě jednoznačného výsledku výběrového řízení a doporučení komise rektor Vysokého učení technického v Brně podle příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách, jmenoval s účinností od 20. března 2000 kvestorem VUT Ing. Jaromíra Pěnčíka. Bývalý kvestor RNDr. Alexander Černý je pověřen přípravnými pracemi souvisejícími se zřízením Centra VUT ve Zlíně. Bližší informace a odpovědi nového kvestora na otázky redakce Událostí přineseme v příštím čísle. /red/ Rada pro informační systém VUT Ve smyslu článku 26 odst. 4 písm. d) a článku 39 odst. 3 Statutu Vysokého učení technického v Brně jmenoval v únoru 2000 rektor VUT Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. Radu pro informační systém VUT v Brně. Ustavení Rady pro informační sys témy znamená také naplňování jednoho z bodů Programového prohlášení rektora: Provést analýzu informačního systému VUT, jeho účelné úpravy a harmonizaci uvnitř VUT a využívat jej jako nástroj pro taktické a strategické řízení a jako zdroj komplexních informací poskytovaných vně i uvnitř VUT, včetně prezentace školy. Rada pro informační systém je porad ním sborem rektora VUT ve smyslu výše již zmíněných příslušných ustanovení Sta tutu VUT. Odpovídá rektorovi za strategii, koncepci a obecná pravidla užívání infor mačního systému, ve své činnosti zahrnu je oblasti informační a komunikační tech nologie, včetně vytváření nástrojů pro nové přístupy ke vzdělávání vycházející z kon cepce státní politiky ve vzdělávání uvádí se mimo jiné ve Statutu Rady pro infor mační systémy (http://www.vutbr.cz/intra vut/ro/rr/prr0002.htm). Složení rady: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. předseda (FEI) Doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. místopřed seda (FAST) Ing. Jaromír Pěnčík (kvestor) Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. (prorektor) Doc. Ing. Zdeněk Harna, CSc. (FSI) Doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (FP) Ing. Vítězslav Křivánek (ředitel CVIS) Doc. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (FaME) Prof. Ing. František Schauer, DrSc. (FCH) RNDr. Luděk Skočovský (FaVU) Doc. Ing. Jan Viktorin, CSc. (FA) Ing. Petr Vojtek (FT) Ing. Pavel Výšek (zást. studentů) Mgr. Nataša Jursová stálý host (Ústř. knihovna) Ing. Petr Lampa hoat (UIVT FEI) Úkolem prvního zasedání rady v březnu bylo zhodnocení Zprávy o stavu CVIS a vytipování oblastí, které by v budoucnosti měly být řešeny jako prioritní. Členové rady konstatovali, že nejvíce problémů je v in formačním systému školy. Z toho vyplývá nutnost informační systém změnit na úrovni školy zcela jistě, dle situace i na úrovni fakult a ústavů. Koncepční návrh informačního systé mu by měl splňovat určité předpoklady: být dostupný všem potenciálním uži vatelům (studenti, zaměstnanci i zá jemci o informace o VUT zvenčí), po kud jde o studenty a zaměstnance jde o tisíce až desetitisíce pokud jde o in formace sdělované vně školy počet ještě poroste, je třeba věnovat pozornost faktoru bez pečnosti, systém bude interaktivní, dostupný standardním SW téměř jistě přes html, xml a další prostředky Internetu, bude součástí běžné agendy každého uživatele v počtech výše uvažovaných, údaje budou vkládány pouze jednou, a to na místě, kde vznikají; opakované vkládání je absolutně nepřípustné, systém bude členěn ve dvou dimen zích, podle organizační struktury školy a podle oblastí zájmu, bude distribuovaný, komunikující přes standardní rozhraní, výhledově budou brány za existující pouze ty skutečnosti, kterou jsou v IS zobrazeny. Dále bylo dohodnuto, že management fakult jmenuje systémového integrátora (SI nečlena Rady pro informační systém), který bude konzultovat veškeré požadav ky zaměstnanců vlastní fakulty s po věřeným pracovníkem CVIS. Do této doby budou funkci SI vykonávat členové Rady na jednotlivých fakultách. SI bude v první fázi zodpovědný za analýzu informačního systému na fakultě. Některé fakulty i ústavy přistoupily k ře šení IS samy. Toto řešení není principiálně špatné, pokud takový uživatel splní pod mínky standardizované komunikace s oko lím a ponese veškerou odpovědnost za provoz vlastního IS, za to by měl být fi nančně zvýhodněn. Kvestor navrhne způ sob financování: samostatné výroby systému v rámci fa kulty, sdružení aktivit fakult, dodání standardního řešení fakultám. (say) Rada vysokých škol NOVÉ PŘEDSEDNICTVO Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol, jak je stanoveno v zákonì o vysokých školách. Zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpeèením, právní úpravou èinností, organizací a øízením vysokých škol a zásadními vìcmi, dotýkajícími se rozvoje èinnosti a zájmù vysokých škol, jejich uèitelù, studentù a zamìstnancù, zaujímá k nim stanoviska a doporuèení pro Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy a jiné orgány a instituce. Rada projednává a pøijímá stanoviska zejména k návrhùm na pøípravu, tvorbu a rozpis státních rozpoètových prostøedkù pro vysoké školy; zákonù a jiných právních pøedpisù; na zøízení (rozdìlení, zrušení) vysokých škol èi fakult a na zøízení bakaláøského, magisterského a doktorského studia; na odnìtí èi navrácení práva vysoké školy èi statut, konat státní a rigorózní zkoušky, èi habilitaèní øízení a øízení o jmenování profesorù; na organizaci a složení Akreditaèní komise a na zøízení a ustavení poradních orgánù ministerstva; na zøízení ústavù a pracoviš k plnìní úkolù vysokých škol, které jsou v resortu ministerstva právnickými osobami. Na svém jednání poèátkem února 2000 zvolila Rada vysokých škol ÈR své funkcionáøe pro období let : pøedsedou se stal Doc. RNDr. František Ježek, CSc. (ZU Plzeò), místopøedsedy byli zvoleni Prof. RNDr. Jan Bednáø, CSc. (UK Praha), Prof. Ing. Jan Hron, DrSc. (ÈZU Praha) a Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (VUT Brno). Pøedsedou Studentské komory RVŠ je opìt Jan Morávek (student VŠP v Hradci Králové. V odborných poradních orgánech jsou také zástupci VUT v Brnì. V pracovní komisi legislativní jsou to Marie Kubíèková a Ing. RNDr. Milan Kynèl, v komisi ekonomické Doc. Ing. Vladimír Podroužek, CSc., v komisi pro vzdìlávací èinnost PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc., v komisi pro vìdeckou èinnost Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. a Prof. Ing. arch. Jaroslav Koèí, CSc., v komisi pro sí a strikturu vysokých škol Prof. Ing. Jaroslav Balátì, DrSc., v oborové sekci pro umìlecké školy Doc. ak. mal. Ivan Køíž, v oborové sekci pro vysokoškolské knihovny Doc. Ing. Jaroslav Fiala, CSc., externími èleny oborové sekce pro tìlesnou výchovu na VŠ jsou PaedDr. Jaroslav Bogdálek a RNDr. Hana Lepková, v pracovní skupinì pro vnìjší a zahranièní vztahy Prof. Ing. arch. Jaroslav Koèí, CSc., Marie Kubíèková, Ing. RNDr. Milan Kynèl a Ing. Miroslav Píška, CSc., pøedsedkyní pracovní skupiny pro tvùrèí èinnost studentù je Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. a externími èleny studenti Pavel Jelínek a Petr Jurák. (say) 7

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit profil univerzity Univerzita s více než 110letou tradicí Nejstarší brněnská vysoká škola (založena 1899) Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit Prestižní ocenění ECTS a DS Label

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Figurama 2003 ve Vídni XIII. Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì. FAST na Stavebním veletrhu IBF. Svìt knihy ve znamení Afriky

Figurama 2003 ve Vídni XIII. Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì. FAST na Stavebním veletrhu IBF. Svìt knihy ve znamení Afriky 2003 5 Figurama 2003 ve Vídni XIII Mimoøádný úspìch designérù VUT v Brnì FAST na Stavebním veletrhu IBF Svìt knihy ve znamení Afriky Obsah 3... CESTA JEDNÍM SMÌREM 4... NAŠE ALMA MATER MÁ DOBRÉ PERSPEKTIVY,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

10 Výstava XIII. Ejhle svìtlo. Arabské univerzity mají zájem o spolupráci. FaVU slaví desáté narozeniny. Konkurence ve vzdìlávání roste

10 Výstava XIII. Ejhle svìtlo. Arabské univerzity mají zájem o spolupráci. FaVU slaví desáté narozeniny. Konkurence ve vzdìlávání roste 2003 10 Výstava Ejhle svìtlo XIII FaVU slaví desáté narozeniny Arabské univerzity mají zájem o spolupráci Konkurence ve vzdìlávání roste Obsah 3... JSEM NA STRANÌ TECHNIKY 4... VELETRH GAUDEAMUS 2003:

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více