ČÍSLO ROČNÍK X. na VUT v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně"

Transkript

1 ČÍSLO ROČNÍK X na VUT v Brně

2 Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených s rostoucí civilizovaností lidstva se vyjádøil i americký prezident. Pøestože ve Spojených státech již zmiòovaný týden skonèil, myšlenky z jeho vyhlášení mají dlouhodobìjší platnost. Prohlášení prezidenta Spojených států amerických Ve své podstatì je vìda mezinárodním úsilím. Fundamentální procesy pøírody funkce genu, kvantové chování hmoty a energie, chemické složení atmosféry nejsou výhradním polem pùsobnosti jednoho národa. Zároveò mnoho nároèných úkolù, pøed kterými náš národ stojí, je globálního zájmu. Problémy jako chudoba, nemoci, zneèištìní a udržitelná výroba energie pøesahují národní hranice a jejich øešení vyžaduje mezinárodní spolupráci. Díky nástupu Internetu a revoluci v oblasti komunikaèních technologií je taková spolupráce dosažitelnìjší a produktivnìjší než kdykoli pøedtím. V posledních letech se Amerika úèastní mnoha vìdeckých úsilí, která dokumentují uplatnìní a prospìch mezinárodní spolupráce. Napøíklad jako jeden ze 16 zúèastnìných národù posunujeme hranice zkoumání vesmíru prostøednictvím partnerství pøi budování mezinárodní vesmírné stanice. Pøi spoleèné práci v unikátním prostøedí vesmíru budeme usilovat o øešení rozhodujících problémù v medicínì a ekologii a o položení základù pro rozvoj obchodu v této oblasti. Úèastníme se také mezinárodního úsilí o zmapování a zaøazení lidských chromozomù. Dokonèením Projektu lidského genotypu získáme nebývalé znalosti o pøíèinì geneticky podmínìných chorob jako je svalová dystrofie a Alzheimerova choroba i lepší možnosti jejich prevence v budoucnosti. Od 80. let ameriètí vìdci spolupracují se stovkami vìdcù na celém svìtì na identifikaci, pochopení a zvýšení povìdomí veøejnosti o ohrožení ozónové vrstvy naší planety pod patronátem Programu OSN o životním prostøedí a Mezinárodní meteorologické organizace. Naše spoleèné úsilí vedlo k mezinárodní dohodì o omezení témìø veškeré produkce škodlivých chemikálií v prùmyslových zemích a snížení jejich výroby v rozvojových zemích. Náš národ sklízí úspìchy z tohoto a dalších dùležitých mezinárodních vìdeckých výzkumù. Máme znaèný prospìch z rozsáhlé a stále se rozšiøující vìdecké obce. Po generace pøicházeli do naší zemì studovat a øídit výzkum nejvýznamnìjší svìtoví vìdci a mnozí zde zùstali natrvalo. Vìdci zahranièního pùvodu, poèínaje Albertem Einsteinem a konèe 4 laureáty letošní Nobelovy ceny, významnì pøispìli vìdì a technologii a sehráli rozhodující roli v nebývalé prosperitì a ekonomickém rùstu, které v posledních letech Amerika zažívá. Velký francouzský vìdec Louis Pasteur pøed více než stoletím poznamenal, že vìda nezná hranic, protože vìdomosti patøí lidstvu, a je pochodní, jež ozaøuje svìt. Bìhem Týdne globální vìdy a technologie se Amerika pøipojí ke svìtovému spoleèenství, aby oslavila nesmírný pøínos, který plyne z mezinárodní vìdecké spolupráce a již nyní se tìší na ještì vìtší úspìchy v budoucnosti. Proto já, William J. Clinton, prezident Spojených státù amerických, na základì úøední moci svìøené mnì Ústavou a zákony Spojených státù, prohlašuji týden od 7. do 13. kvìtna 2000 Týdnem globální vìdy a technologie. Vyzývám studenty, pedagogy a všechny obèany Spojených státù, aby se více snažili poznat mezinárodní charakter vìdy a technologie a podíl mezinárodních vìdcù na našem národním pokroku a prosperitì. 2 WILLIAM J. CLINTON Office of Science and technology Policy 1600 Pennsylvania Ave, N.W Washington, DC OBSAH 2 Poselství z USA 3 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy 4 Zpráva o stavu VUT Zpráva odstupujícího rektora Prof. Ing. Petra Vavøína, DrSc. 6 Konference 7 VUT v Brnì má nového kvestora Rada pro informaèní systém VUT 8 Recenze Publikace nakladatelství VUTIUM: Victor M. Fic Nové uspoøádání svìta 9 Globalizace nám bude k užitku 10 Sponzor VUT Vedle je dnes na celém svìtì 12 Urbanismus O nejlepší urbanistický projekt úspìch studentù Fakulty architektury Když mìsta patøí autùm Fenomén školy jako souèásti mìsta 14 VUT a støední školy Celostátní kolo chemické olympiády Celostátní kolo fyzikální olympiády 15 Absolventi VUT Pocta inženýru Miroslavu Sigmundovi 16 Zajímalo nás Z èeské školy do americké praxe proè ne? 18 Zajímavost Pozoruhodná aplikace Ohmova zákona 19 Veletrh pracovních pøíležitostí 20 Rùzné Stáže v podobì stínování III. støedoevropská konference Nostradamus Úspìch VUT Ceny pro designéry z VUT Kdo na koleje? Kritéria pro pøidìlení kolejního místa 22 Ohlédnutí za plesy 23 Vzpomínka 24 Jak je neznáte Amerika z ponorky vidìná 4 na VUT v Brně Vydává: Vysoké uèení technické v Brnì, nakladatelství VUTIUM, redakce: Luboš Svoboda, adresa redakce: Centrum VUT v Brnì, Antonínská 1, Brno, tel.: (05) Grafická úprava: Oldøich Bartoš, poèítaèová sazba, Tisk: Retis, s. r. o. Reg. è. MK 7521, ISSN Redakèní rada èasopisu: Prorektor Doc. RNDr. Petr Dub, CSc., prorektor Prof. Ing. Jiøí Kazelle, CSc., vedoucí nakladavatelství VUTIUM PhDr. Alena Mizerová, øeditelka ÚK VUT Mgr. Nataša Jursová, výkonný redaktor Luboš Svoboda. Obálka: Jan RAJLICH st. plakát pro výstavu Design mezi èlovìkem a technikou v Argentinì v roce 1995.

3 Medaile MŠMT Prof. Ing. PETR VAVØÍN, DrSc. Za organizátorskou a koncepèní práci ve prospìch èeského vysokého školství byl ministrem školství Eduardem Zemanem u pøíležitosti Dne uèitelù ocenìn emeritní rektor Vysokého uèení technického v Brnì Prof. Ing. PETR VAVØÍN, DrSc. Medailí ministerstva školství ÈR I. stupnì. Po absolvování gymnázia v Brnì Husovicích studoval na FEL ÈVUT obor Kybernetika a øídicí technika, který absolvoval s vyznamenáním v roce Na Vysoké uèení technické v Brnì nastoupil jako asistent v únoru Kandidátskou disertaèní práci na téma Suboptimální diskrétní regulátor obhájil v roce 1968 a získal vìdeckou hodnost CSc. V letech byl tajemníkem Katedry automatizace a mìøicí techniky. V roce 1973 byl v rámci výmìnné akce IREX na pùlroèní stáži v USA na University of Minnesota a na University of California v Berkeley. Po návratu se v roce 1974 habilitoval. V této dobì se intenzivnì vìnoval vìdecké a pedagogické práci a v roce 1978 publikoval monografii Automatické øízení poèítaèem, která získala Literární Cenu Èeské Matice Technické. V roce 1975 založil na ÚAMT laboratoø poèítaèového vidìní. Byl vedoucím autorem knihy Automatizaèní technika vydané SNTL v roce 1984 v øadì MEE. V roce 1985 hostoval tøi mìsíce na Technické Univerzitì v Lyngby. Zkušenosti z tohoto pobytu využil zejména ve výzkumných projektech pro prùmyslové aplikace inteligentních regulátorù, na kterých pracoval v letech Vìdeckou hodnost DrSc. získal v øíjnu 1990 doktorská disertaèní práce: Uplatnìní principù umìlé inteligence, zejména expertních systémù ve zpìtnovazebním øízení a profesorem pro obor Technická kybernetika byl jmenován v dubnu V posledních letech pracuje na aplikacích umìlé inteligence v automatizovaných systémech. Zabývá se sociálními a kulturními dùsledky zavádìní totální automatizace do prùmyslu. Po roce 1989 zastával funkci prodìkana FEI VUT a vedoucího Ústavu automatizace a mìøicí techniky FEI VUT. V letech byl prorektorem pro zahranièní styky VUT. Od února 1994 byl profesor Vavøín rektorem VUT po dvì funkèní období. Je autorem nebo spoluautorem nìkolika desítek pùvodních odborných èlánkù v domácím i zahranièním tisku a osmnácti pøíspìvkù na mezinárodních vìdeckých konferencích a semináøích. Krom zmínìné monografie je autorem dalších dvou knižních publikací. Pøednášel v øadì pøedmìtù z oblasti urèené odborným zamìøením jako Signály, procesy, systémy II., Teorie øízení lineárních spojitých a diskrétních systémù. Je autorem øady skript a rovnìž školitelem doktorandù. Je èlenem NK IFAC, èlenem Komise pro udìlování doktorských hodností ÈR a SR, èlenem redakèní rady èasopisu Automatizace, èlenem pìti vìdeckých rad a èlenem Správní rady TU Liberec a VFU Brno. (red) Doc. Ing. EVA MÜNSTEROVÁ, CSc. Za celoživotní tvùrèí pedagogickou èinnost byla ministrem školství Eduardem Zemanem u pøíležitosti Dne uèitelù ocenìna vìdecko-pedagogická pracovnice Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého uèení technického v Brnì Doc. Ing. EVA MÜN- STEROVÁ, CSc. Medailí ministerstva školství ÈR II. stupnì. Ètyøicetiletá pedagogická praxe paní docentky Münsterové zahrnuje pøednášky, cvièení a semináøe v pøedmìtech základního, specializovaného i mezioborového pregraduálního studia a v postgraduálním studiu oborù Strojírenská technologie, Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálù, Materiálové inženýrství, Matematické inženýrství, Tepelná a jaderná energetika. Pøednáší rovnìž v kurzech celoživotního vzdìlávání a pro strojírenské podniky. Je autorkou nebo spoluatorkou devíti titulù skript, pøípadnì uèebnic z uvedených oborù. Byla a je rovnìž vedoucí a oponentkou nìkolika desítek diplomových prací. Je èlenkou komisí pro státní závìreèné zkoušky a pøedsedkyní komise pro obhajobu kandidátských disertaèních prací. V Radì vysokých škol je pøedsedkyní pracovní skupiny pro tvùrèí èinnost studentù. Souhrnem celoživotní vìdecko-pedagogické èinnosti paní docentky Münsterové je úspìšné pedagogické pùsobení pøi vzdìlávání a výchovì mladých vìdeckých pracovníkù, vyváženì kombinované se soustavnou vìdecko-výzkumnou èinností a spoluprací s technickou praxí. Aplikace získaných zkušeností a obecných znalostí interdisciplinárního charakteru se kladnì projevuje ve výuce pøedmìtu pregraduálního a postgraduálního studia strojního inženýrství, jehož vybudování na Fakultì strojního inženýrství byla úèastna. Soustavnì rozvíjí a podporuje samostatnou odbornou a vìdeckou èinnost studentù jak pøi vedení diplomantù a školení doktorandù, tak zapojováním studentù do øešení výzkumných úkolù a grantových projektù, jejichž je øešitelkou. Je dùsledná, spolehlivá a obìtavá vìdecko-pedagogická pracovnice s dobrými organizaèními schopnostmi. Svoji èinnost pøizpùsobuje novým poznatkùm a trendùm. Studentùm rùzných oborù a kategorií zprostøedkovává srozumitelnì i složité teoretické a interdisciplinární poznatky a vede je k pochopení jejich podstaty. Rozvíjí pøímou spolupráci mezi studenty a uèitelem. Peèuje o rozvoj osobní a jazykové kultury i komunikaèních schopností studentù. Dbá na rozvoj samostatné tvùrèí èinnosti studentù, na její uplatnìní v pedagogickém i vìdeckovýzkumném procesu a na prezentaci jejich výsledkù. Dokáže vzbudit trvalý zájem studentù o obor a vzájemné pracovní kontakty. Její pedagogické pùsobení je studenty trvale vysoce hodnoceno pøes její znaèné nároky na kvalitu znalostí studentù. Bez zajímavosti není ani skuteènost, že od poèátkù vìdecko-pedagogické èinnosti až do souèasnosti je paní docentka Münsterová vìrná Fakultì strojního inženýrství Vysokého uèení technického v Brnì. (red) 3

4 Vážení kolegové, studenti, ve svém závìreèném projevu 11. února 2000 jsem se nezabýval detailním výètem dùležitých událostí, které se odehrály v šestiletém období, po které jsem vykonával funkci rektora, ani popisem stavu VUT (viz Události è. 1/2000). Zdálo se mi vhodnìjší mluvit spíše o souèasné podobì rektorské funkce na èeských vysokých školách a zmínit se o svých zkušenostech, než unavovat slavnostní hosty dlouhým výètem konkrétních dat. Domnívám se však, že alespoò nìkteré podstatné informace by mìly být pøi zmìnì vedení VUT pøipomenuty, a tímto èlánkem tak èiním. Do funkce rektora jsem nastoupil po prof. E. Ondráèkovi 1. února Prorektory byli Prof. J. Kadrnožka pro vzdìlávací èinnost, Prof. J. Cihláø pro vìdu a výzkum, Doc. V. Mencl pro výstavbu a Prof. H. Zemánková pro zahranièní styky. Kvestorem byl RNDr. A. Èerný. V programovém prohlášení tohoto vedení byla uvedena øada aktivit a cílù; za nejdùležitìjší jsme považovali tyto oblasti: koncepènì i realizaènì øešit tíživou dislokaèní situaci brnìnských fakult, zlepšit podmínky pro vìdeckou a výzkumnou práci a vìtší spolupráci s prùmyslovou sférou, stabilizovat situaci na novì vzniklých fakultách, usilovat o vìtší integritu školy, tj. spolupráci fakult a ostatních útvarù VUT. V druhém funkèním období, v letech 1997 až 1999, pracovali tito prorektoøi: Prof. J. Kadrnožka pro vìdu a výzkum, Doc. P. Dub pro vzdìlávací èinnost, Doc. L. Hobst pro výstavbu a dislokaci a Prof. H. Zemánková pro zahranièní styky. Novì byl ustaven Doc. P. Sáha prorektorem pro rozvoj VUT se zodpovìdností za zlínské fakulty. Stalo se tak proto, že jednání o vzniku univerzity ve Zlínì pokroèila do té míry, že bylo tøeba vznik této školy a tím osamostatnìní dvou zlínských fakult zodpovìdnì pøipravovat. Za hlavní úkoly druhého funkèního období jsme kromì pokraèování v již zapoèatých aktivitách urèili modernizaci vzdìlávacího procesu, vìtší využití informaèních technologií a zapojení studentských organizací do života školy. V letech 1998 a 1999 jsme se soustøedili na pøípravu oslav stého výroèí založení VUT a implementaci nového zákona o vysokých školách, který vstoupil v platnost Z pùvodnì stanovených prioritních cílù se nejlépe podaøilo vyøešit dislokaèní problémy brnìnských fakult. Již v dubnu 1994 byl koncipován Generel výstavby VUT, který definoval tøi základní areály VUT. Postupnì byly upravovány èásti komplexu historických budov na Veveøí, takže mohly být soustøedìny ústavy FAST, což dominovým efektem vedlo k uvolnìní budov na Poøíèí 5 pro FA a objektu Rybáøská 13/15 pro FaVU. Pro FEI byla dokonèena výstavba budovy navazující na komplex FSI. Pøestavbou objektu Meopty na Purkyòovì 118 vznikly prostory pro FCH a FEI. Kromì tìchto hlavních stavebních akcí bylo každý rok realizováno nìkolik desítek menších, fakulty byly (s výjimkou FEI) soustøedìny do jednotlivých areálù, takže jsme se mohli koncem roku 1997 zaèít zabývat myšlenkou soustøedit i celoškolské útvary a souèásti rektorátu do uvolnìné budovy na Antonínské 1. I tento zámìr byl splnìn a budova Centra VUT byla otevøena k výroèí založení VUT. Rekonstrukce této historické budovy byla také významným pøínosem pro vzhled støedu mìsta, což ve svém projevu pøi otevøení Centra VUT zvláštì ocenil primátor Petr Duchoò. Celkovì byla v letech na stavební èinnost vynaložena více než miliarda Kè. Uvážíme-li, 4 Zpráva o stavu VUT Zpráva odstupujícího rektora Prof. Petra Vavřína o stavu VUT v jakém stavu byly budovy VUT v roce 1994 a jaký je souèasný stav, mùžeme konstatovat, že tyto prostøedky byly vynaloženy úèelnì a efektivnì. Podle údajù o objemu tvùrèí èinnosti na VUT (Tab. 1) lze øíci, že úspìšná byla i snaha o zvýšení tìchto aktivit v mìøítku školy. Hlavní podíl na tomto úspìchu mají samozøejmì jednotliví akademiètí pracovníci fakult, jsem však pøesvìdèen, že k vytvoøení vhodných podmínek pøispìlo vedení fakult a vedení VUT zejména tìmito kroky: zásadou pøerozdìlení pøíspìvku MŠMT na vzdìlávací a tvùrèí èinnost v pomìru 5:1, která byla AS VUT navržena poprvé v roce 1996 a od té doby realizována, dùsledným projednáváním použití prostøedkù na nespecifikovaný výzkum s dìkany fakult, motivaèním charakterem mzdového pøedpisu VUT, který byl zaveden v roce 1999 v souvislosti s tvorbou vnitøních pøedpisù školy. Tab. 1 Finanèní objem grantù získaných na VUT v letech Rok tis. Kè Pøes tyto nespornì dobré výsledky je tøeba øíci, že se nepodaøilo dosáhnout toho, aby rozpoèet VUT byl pokryt alespoò z jedné tøetiny spolupracujícími prùmyslovými podniky tak, jak je to ve svìtì obvyklé a jak jsme v programovém prohlášení uvedli. Pøíèiny nejsou jen na naší stranì. Dùvodem je jistì i souèasná situace èeského prùmyslu a nedostatek HI-TECH firem, jejichž výzkum a vývoj by zabezpeèovala škola. Rovnìž pøedpokládaná spolupráce s Èeským Technologickým Parkem, který je budován pøímo v rozvojovém území VUT v areálu Brno-sever, dosud nesplnila pùvodní nadìje a oèekávání. Vesmìs kladnì je hodnocen proces formulace Výzkumných zámìrù fakult na VUT, který probìhl v závìru roku Právì provedené interní hodnocení ukázalo, že VZ byly formulovány zodpovìdnì a výraznì pøispìly k jasné profilaci odborných orientací a øešitelských kapacit fakult. Novì zøízené fakulty (FCH, FP, FaME) úspìšnì prošly inkubaèní etapou a jsou dnes ve stabilizovaném stavu, který dává dobrou nadìji na jejich úspìšný vývoj v rámci VUT. Výjimkou je Fakulta výtvarných umìní, jejíž souèasný stav i smìr vývoje nelze oznaèit za uspokojivý. V tomto bodì èeká vedení VUT a AS obtížný úkol, který se v uplynulém období pøes usilovnou snahu vedení i AS VUT nepodaøilo vyøešit. Úèelné využití informaèních systémù a technologií patøí k základním atributùm moderní vysoké školy. První kroky na tomto poli provedl již mùj pøedchùdce Prof. Ondráèek. Souèasný stav na VUT nelze jistì oznaèit za dokonalý. Dosud se nepodaøilo sjednotit služby informaèních systémù v rámci celé školy tak, aby zde panovalo jednotné a k uživateli co nejvstøícnìjší prostøedí. Nejsme sami, kdo se v komunitì rùznì orientovaných fakult a útvarù s tímto problémem potýká, øešení je ale v akademickém prostøedí nezvyklém disciplinì tìžko dosažitelné. Úspìšné bylo zavedení systémù EkonFis pro ekonomickou administrativu a Student pro vzdìlávací èinnost. Za významné považuji vybudování poèítaèových studoven na všech 9 fakultách VUT a studentské poèítaèové sítì v kolejích. K informaènímu systému patøí èasopis Události a edièní èinnost vydavatelství VUTIUM. Dík za pokroky a souèasný dobrý

5 Zpráva o stavu VUT stav patøí dr. A. Mizerové, která nastoupila na VUT v prosinci Po celé funkèní období jsme se snažili vytváøet podmínky pro rùst platù a jejich denivelizaci. Tato zásada byla klíèová i pøi tvorbì Mzdového pøedpisu VUT. Vývoj mezd na VUT za leta v rùzných kategoriích ukazuje graf (dole). Prùmìrný plat na celém VUT byl v roce Kè, což ve srovnání s prùmìrným platem v roce 1994, který byl Kè, znamená témìø dvojnásobek. Pro každou univerzitu je klíèová kvalita akademického sboru. Malý poèet habilitovaných pracovníkù na nìkterých fakultách považuji za hlavní souèasný problém VUT. Je známo, že hlavním dùvodem jsou nízké mzdy akademických pracovníkù v porovnání s prùmyslem, domnívám se však, že finanèní dùvody nejsou jediné, které k souèasnému neutìšenému stavu vedou. Projevuje se zde jistì i vliv malé spoleèenské prestiže, možná i ne vždy správnì nastavené podmínky habilitaèního øízení a další aspekty. Znaènou èást aktivit vedení v letech 1998 a 99 pøedstavovaly pøípravy oslav stého výroèí založení VUT a zejména pøíprava vnitøních pøedpisù univerzity. Prùbìh roku VUT vyhlášeného na slavnostním spoleèném zasedání AS, VR VUT a Rady mìsta Brna dne 18. bøezna 1999 ukázal, že VUT je nejen v akademické obci, ale i v široké veøejnosti chápáno jako prestižní vysoká škola s bohatou tradicí a vysokou kvalitou, která pøísluší nejstarší brnìnské univerzitì. Dìkuji všem, kteøí se o zdárný prùbìh oslav zasloužili, jmenovitì panu Ing. J. Pìnèíkovi, který jako kancléø VUT nesl na svých bedrech odpovìdnost za organizaci øady akcí. Rovnìž proces implementace nového vysokoškolského zákona probìhl bez problémù. Vedení fakult a zejména AS VUT odvedli velký kus poctivé práce, která je kladnì hodnocena jak na MŠMT, tak v široké akademické obci. Osobnì chci podìkovat Prof. Ondráèkovi, který pøispìl svými zkušenostmi a radami. Souèasnou situaci VUT v mìøítku èeských vysokých škol lze charakterizovat tìmito body: VUT patøí nespornì jak po stránce vzdìlávacích èinností, tak objemem a úrovní vìdecké a výzkumné práce k moderním univerzitám technického zamìøení. V mnoha oborech je VUT na špici èeského vysokého školství. Souèasný stav pøístrojového vybavení, budov i dislokace je uspokojivý a srovnatelný s ostatními evropskými školami (v mnohém je i pøedèí). Pozornost je tøeba v prvé øadì vìnovat personálnímu stavu a usilovat o spolupráci s kvalifikovanými odborníky z praxe. V projevu dne 11. února 2000 jsem podìkoval všem, kteøí svou prací pøispìli k dosaženým úspìchùm, jmenovitì mým nejbližším spolupracovníkùm na rektorátì i na fakultách. Ještì jednou jim všem vyjadøuji svou vdìènost. Závìrem bych se chtìl zmínit ještì o jednom cíli, který jsme sledovali po celých uplynulých šest let a kterému jsme podøizovali veškerá naše rozhodnutí a konání. Vzdìlávací proces na VUT jsme se snažili vždy chápat nejen jako specializovanou výuku technickým vìdám, ale jako komplexní výchovu mladé generace, která bude záhy zodpovìdná nejen za stav naší vìdy a techniky, ale i za obecný stav naší spoleènosti. Vìøili jsme a dosud vìøíme, že vysokoškolsky vzdìlaní lidé nesou velký díl odpovìdnosti za to, jaká je spoleènost, ve které žijeme. To se týká zejména stavu etiky a morálky národa. Toto poslání nabývá zvláštní dùležitosti v podmínkách, ve kterých se naše spoleènost ocitla po 40 letech nesvobody, kdy je èasto tøeba bojovat za tak základní hodnoty jako je slušnost, èestnost, tolerance, poctivost a ostatní lidské vlastnosti, bez kterých nelze doufat v lepší budoucnost pro ty, kterým je naše práce urèena totiž našim potomkùm. Vìøím, že tento kategorický imperativ pøevezme jako štafetu i nové vedení VUT. Pøeji svému nástupci Prof. J. Vrbkovi i celému jeho kolektivu hodnì úspìchù a co nejménì konfliktních situací. Prof. Petr Vavøín, emeritní rektor Dìlnická povolání THP Asistenti (lektoøi) Odb. asistenti Vìd. a výzk. pracovníci Docenti Profesoøi

6 Úèelem setkání byla vzájemná výmìna znalostí, zkušeností a názorù doktorandù týkající se zamìøení jejich disertaèní práce a také možnost prezentace dosažených dílèích výsledkù. K úèasti se pøihlásilo 22 doktorandù, z nichž 14 prezentovalo své pøíspìvky, které budou publikovány ve sborníku konference. Mezi aktivními úèastníky byli i tøi doktorandi z Univerzity v Pardubicích. Prezentace jednotlivých pøíspìvkù probíhala podle jejich tématického zamìøení. V první èásti vystoupili úèastníci s pøíspìvky z oblasti financí, analýzy dat (4 pøíspìvky) a marketingu (2 pøíspìvky). V odpolední èásti následovaly pøíspìvky z oblasti strategického øízení (4 pøíspìvky), managementu (2 pøíspìvky), øízení výroby a jakosti (2 pøíspìv- 6 Konference Rakousko česká konference k problematice mezinárodní spolupráce V polovinì února se v prostorách Centra VUT v Brnì uskuteènila dvoudenní konference From regional cooperation to European projects. Jejím inspirátorem a spolupoøadatelem byla organizace B.I.T. (Bureau für Internationale Technologiekooperation) Vienna, která má v Rakousku postavení kontaktního bodu pro programy EC podporující vìdu a výzkum. Kromì VUT se na jeho pøípravì podílely ještì OSI, BIC Brno a nadace Aktion. První den byl orientován na praktickou problematiku pøípravy spoleèných projektù a vyvrcholil setkáním rakouských a èeských odborníkù v pracovních týmech øešících podobnou tématiku. Jednalo se o konkrétních projektech a možnostech jejich propojení. Je v tuto chvíli ještì pøedèasné mluvit o výsledcích, zdá se ale, že z navržených dvou desítek témat se mùže uskuteènit zhruba šest až sedm projektù. Druhý den byl vìnován obecnìjším otázkám spolupráce a spíše pøedstavil veøejnosti možnosti, které se na obou stranách otevírají, a nìkteré již uskuteènìné úspìšné spoleèné projekty. Mezi návštìvníky patøili pracovníci dvou rakouských ministerstev, èeské ambasády ve Vídni, obchodních komor a dalších institucí, které v delší perspektivì mohou ze spolupráce tìžit. Je jen škoda, že Praha celou akci ignorovala a nezdá se, že jediným dùvodem byl takto vyjádøený protest proti úèasti Heiderovy strany v rakouské vládì. B.I.T je institucí, která se na poli mezinárodní spolupráce mùže pochlubit výraznými výsledky. Úspìšnost získávání projektù, které rakouští výzkumníci podávají v rámci rùzných programù EU, je vyšší než prùmìrná. Zhruba dvacet zamìstnancù se specializuje na jednotlivé aktivity a podílí se na pøípravì informaèních materiálù i na jednotlivých konkrétních návrzích projektù, vèetnì vyhledávání vhodných zahranièních partnerù. Je jen dobøe, že B.I.T. se stal partnerem v projektu pøeshranièní spolupráce (PHARE CBC), na který VUT získala grant, a že bude pomáhat pøi vytvoøení PŘÍNOSY VĚDECKÝCH DISCIPLÍN PRO ROZVOJ EKONOMIKY KONFERENCE DOKTORANDŮ Koncem bøezna probìhl na Fakultì podnikatelské již druhý roèník konference doktorandù. Úèastníky byli doktorandi fakulty studující interní nebo externí formou studia. Byli pøítomni èlenové vrcholového managementu fakulty v èele s dìkanem Doc. Ing. Karel Raisem, CSc., MBA, který konferenci zahájil. Záštitu nad konferencí pøevzal Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., prodìkan pro vìdu a výzkum. Organizaci prùbìhu konference zabezpeèil pøípravný výbor složený z doktorandù. ky). Závìreèná èást konference patøila úèastníkùm s pøíspìvky z ostatních oblastí ekonomiky (2 pøíspìvky). Po každém pøíspìvku následovala diskuse, do které se zapojili i pøítomní hosté, jejichž pøipomínky byly pro úèastníky velkým pøínosem. Pøi prezentaci jednotlivých pøíspìvkù se projevila zkušenost úèastníkù s veøejným vystupováním. Dotazy, kladené úèastníky konference po každém pøíspìvku, svìdèily o jejich zájmu a také o snaze upozornit své kolegy na pøípadné potíže, které se mohou v jejich práci vyskytnout. Z prezentujících bude vybráno pìt úèastníkù, kteøí pøednesou svùj pøíspìvek na mezinárodní doktorské konferenci poøádané fakultou již v kvìtnu. Mgr. Veronika Novotná Ing. Petr Mandelík sítì pracoviš pro transfer technologií na moravských vysokých školách. Pøes ochlazení diplomatických stykù ukázala spoleèná akce, že sousedské styky zùstaly na dobré úrovni a nadále se rozvíjejí. Prostì každodenní bìh života pokraèuje správným smìrem. Ing. Petr Holec, CSc. NÁVŠTĚVA Z NOTTINGHAMU Od akademického roku 1997/98 realizuje Fakulta podnikatelská v kooperaci s The Nottingham Trent University ètyøletý britský bakaláøský studijní program oboru Business Finance. Je uskuteèòován v rámci celoživotního vzdìlávání distanèní formou, a to v èeském a èásteènì anglickém jazyce. Úspìšným absolventùm je udìlen titul BA Hons na základì tzv. Validaèní smlouvy. Studium je navrženo tak, aby absolventi mohli pokraèovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Podnikové finance a obchod, pøíp. i v obdobných ekonomicky orientovaných studiích na vysokých školách v ÈR i v zahranièí. Vzhledem k tomu, že na univerzitì v Nottinghamu byl zmìnìn post verifikátora a èásteènì také budou pro pøíští období modifikovány a doplnìny døíve již podepsané smlouvy (tzv. Validaèní dokument), navštívily fakultu Jackie STEPHENS a Ewa HELIENEK. Byl zhodnocen uplynulý akademický rok, proveden vìcný audit studia BA Hons, byly prohlédnuty studijní materiály a výukové prostory, projednány podmínky zdárného zahájení a prùbìhu nového akademického roku. Jednání se konala ve dnech Probìhlo setkání s vedoucími uèiteli roèníkù, pracovnice z Nottinghamu se sešly k nìkolika jednáním se zástupci IMPS, a. s. Brno, který se èásteènì podílí na organizaci studia. Zástupci Regionálního manažerského centra, s. r. o. ze Žïáru nad Sázavou (zde je konzultaèní støedisko) projednali další možnosti zkvalitnìní služeb pro studenty uvedeného studia. Vedení Evropského Polytechnického Institutu, s. r. o. z Kunovic (zde se nachází druhé konzultaèní støedisko) svou aktivní úèastí a vyèerpávající diskusí pøispìlo ke konkrétním závìrùm nároèného jednání. Petra Hendrychová

7 Informační systém VUT VUT v Brně má nového kvestora Rektor Vysokého učení technického v Brně Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. v souladu se svým prezentovaným programem vyhlásil výběrové řízení na obsazení místa kvestora VUT. Sedmičlenná komise pro výběrové řízení byla sestavena z vedoucích pracovníků a odborníků působících na VUT i mimo něj. Posoudila devět v termínu podaných přihlášek. Na základě jednoznačného výsledku výběrového řízení a doporučení komise rektor Vysokého učení technického v Brně podle příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách, jmenoval s účinností od 20. března 2000 kvestorem VUT Ing. Jaromíra Pěnčíka. Bývalý kvestor RNDr. Alexander Černý je pověřen přípravnými pracemi souvisejícími se zřízením Centra VUT ve Zlíně. Bližší informace a odpovědi nového kvestora na otázky redakce Událostí přineseme v příštím čísle. /red/ Rada pro informační systém VUT Ve smyslu článku 26 odst. 4 písm. d) a článku 39 odst. 3 Statutu Vysokého učení technického v Brně jmenoval v únoru 2000 rektor VUT Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. Radu pro informační systém VUT v Brně. Ustavení Rady pro informační sys témy znamená také naplňování jednoho z bodů Programového prohlášení rektora: Provést analýzu informačního systému VUT, jeho účelné úpravy a harmonizaci uvnitř VUT a využívat jej jako nástroj pro taktické a strategické řízení a jako zdroj komplexních informací poskytovaných vně i uvnitř VUT, včetně prezentace školy. Rada pro informační systém je porad ním sborem rektora VUT ve smyslu výše již zmíněných příslušných ustanovení Sta tutu VUT. Odpovídá rektorovi za strategii, koncepci a obecná pravidla užívání infor mačního systému, ve své činnosti zahrnu je oblasti informační a komunikační tech nologie, včetně vytváření nástrojů pro nové přístupy ke vzdělávání vycházející z kon cepce státní politiky ve vzdělávání uvádí se mimo jiné ve Statutu Rady pro infor mační systémy (http://www.vutbr.cz/intra vut/ro/rr/prr0002.htm). Složení rady: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. předseda (FEI) Doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. místopřed seda (FAST) Ing. Jaromír Pěnčík (kvestor) Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. (prorektor) Doc. Ing. Zdeněk Harna, CSc. (FSI) Doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (FP) Ing. Vítězslav Křivánek (ředitel CVIS) Doc. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (FaME) Prof. Ing. František Schauer, DrSc. (FCH) RNDr. Luděk Skočovský (FaVU) Doc. Ing. Jan Viktorin, CSc. (FA) Ing. Petr Vojtek (FT) Ing. Pavel Výšek (zást. studentů) Mgr. Nataša Jursová stálý host (Ústř. knihovna) Ing. Petr Lampa hoat (UIVT FEI) Úkolem prvního zasedání rady v březnu bylo zhodnocení Zprávy o stavu CVIS a vytipování oblastí, které by v budoucnosti měly být řešeny jako prioritní. Členové rady konstatovali, že nejvíce problémů je v in formačním systému školy. Z toho vyplývá nutnost informační systém změnit na úrovni školy zcela jistě, dle situace i na úrovni fakult a ústavů. Koncepční návrh informačního systé mu by měl splňovat určité předpoklady: být dostupný všem potenciálním uži vatelům (studenti, zaměstnanci i zá jemci o informace o VUT zvenčí), po kud jde o studenty a zaměstnance jde o tisíce až desetitisíce pokud jde o in formace sdělované vně školy počet ještě poroste, je třeba věnovat pozornost faktoru bez pečnosti, systém bude interaktivní, dostupný standardním SW téměř jistě přes html, xml a další prostředky Internetu, bude součástí běžné agendy každého uživatele v počtech výše uvažovaných, údaje budou vkládány pouze jednou, a to na místě, kde vznikají; opakované vkládání je absolutně nepřípustné, systém bude členěn ve dvou dimen zích, podle organizační struktury školy a podle oblastí zájmu, bude distribuovaný, komunikující přes standardní rozhraní, výhledově budou brány za existující pouze ty skutečnosti, kterou jsou v IS zobrazeny. Dále bylo dohodnuto, že management fakult jmenuje systémového integrátora (SI nečlena Rady pro informační systém), který bude konzultovat veškeré požadav ky zaměstnanců vlastní fakulty s po věřeným pracovníkem CVIS. Do této doby budou funkci SI vykonávat členové Rady na jednotlivých fakultách. SI bude v první fázi zodpovědný za analýzu informačního systému na fakultě. Některé fakulty i ústavy přistoupily k ře šení IS samy. Toto řešení není principiálně špatné, pokud takový uživatel splní pod mínky standardizované komunikace s oko lím a ponese veškerou odpovědnost za provoz vlastního IS, za to by měl být fi nančně zvýhodněn. Kvestor navrhne způ sob financování: samostatné výroby systému v rámci fa kulty, sdružení aktivit fakult, dodání standardního řešení fakultám. (say) Rada vysokých škol NOVÉ PŘEDSEDNICTVO Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol, jak je stanoveno v zákonì o vysokých školách. Zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpeèením, právní úpravou èinností, organizací a øízením vysokých škol a zásadními vìcmi, dotýkajícími se rozvoje èinnosti a zájmù vysokých škol, jejich uèitelù, studentù a zamìstnancù, zaujímá k nim stanoviska a doporuèení pro Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy a jiné orgány a instituce. Rada projednává a pøijímá stanoviska zejména k návrhùm na pøípravu, tvorbu a rozpis státních rozpoètových prostøedkù pro vysoké školy; zákonù a jiných právních pøedpisù; na zøízení (rozdìlení, zrušení) vysokých škol èi fakult a na zøízení bakaláøského, magisterského a doktorského studia; na odnìtí èi navrácení práva vysoké školy èi statut, konat státní a rigorózní zkoušky, èi habilitaèní øízení a øízení o jmenování profesorù; na organizaci a složení Akreditaèní komise a na zøízení a ustavení poradních orgánù ministerstva; na zøízení ústavù a pracoviš k plnìní úkolù vysokých škol, které jsou v resortu ministerstva právnickými osobami. Na svém jednání poèátkem února 2000 zvolila Rada vysokých škol ÈR své funkcionáøe pro období let : pøedsedou se stal Doc. RNDr. František Ježek, CSc. (ZU Plzeò), místopøedsedy byli zvoleni Prof. RNDr. Jan Bednáø, CSc. (UK Praha), Prof. Ing. Jan Hron, DrSc. (ÈZU Praha) a Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (VUT Brno). Pøedsedou Studentské komory RVŠ je opìt Jan Morávek (student VŠP v Hradci Králové. V odborných poradních orgánech jsou také zástupci VUT v Brnì. V pracovní komisi legislativní jsou to Marie Kubíèková a Ing. RNDr. Milan Kynèl, v komisi ekonomické Doc. Ing. Vladimír Podroužek, CSc., v komisi pro vzdìlávací èinnost PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc., v komisi pro vìdeckou èinnost Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. a Prof. Ing. arch. Jaroslav Koèí, CSc., v komisi pro sí a strikturu vysokých škol Prof. Ing. Jaroslav Balátì, DrSc., v oborové sekci pro umìlecké školy Doc. ak. mal. Ivan Køíž, v oborové sekci pro vysokoškolské knihovny Doc. Ing. Jaroslav Fiala, CSc., externími èleny oborové sekce pro tìlesnou výchovu na VŠ jsou PaedDr. Jaroslav Bogdálek a RNDr. Hana Lepková, v pracovní skupinì pro vnìjší a zahranièní vztahy Prof. Ing. arch. Jaroslav Koèí, CSc., Marie Kubíèková, Ing. RNDr. Milan Kynèl a Ing. Miroslav Píška, CSc., pøedsedkyní pracovní skupiny pro tvùrèí èinnost studentù je Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. a externími èleny studenti Pavel Jelínek a Petr Jurák. (say) 7

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Øízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšíøené a aktualizované

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více

Miroslav Svítek. Víc než součet částí. Systémový pohled na proces poznání ACADEMIA. edice ggerstner

Miroslav Svítek. Víc než součet částí. Systémový pohled na proces poznání ACADEMIA. edice ggerstner Miroslav Svítek Víc než součet částí Systémový pohled na proces poznání ACADEMIA edice ggerstner Víc než součet částí Systémový pohled na proces poznání ggerstner Miroslav Svítek Víc než součet částí

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 Článek I. Obecná ustanovení 1. Centrum ekologických aplikací v krajině (dále

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Navržený program dnešního zasedání AS VUT byl hlasováním schválen. (Hlasování: pro 17 hlasů, zdržel se hlasování 0 hlasů, proti 0 hlasů)

Navržený program dnešního zasedání AS VUT byl hlasováním schválen. (Hlasování: pro 17 hlasů, zdržel se hlasování 0 hlasů, proti 0 hlasů) ZÁPIS Č. 8 / 2006 (175) ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 30. KVĚTNA 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina (celkem 19

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Den vědy na FIT VUT v Brně Ph.D. studium

Den vědy na FIT VUT v Brně Ph.D. studium Den vědy na FIT VUT v Brně Ph.D. studium Alena Pavelková, Jakub Sochor Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2. 612 66 Brno - Královo Pole {ipavelkova,isochor}@fit.vutbr.cz

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn České vysoké učení technické v Praze Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn Petr Olšák petr@olsaknet 1 Setkání senátorů AS ČVUT, Temešvár, 7 6 2015 http://petrolsaknet/novela/ Aktuální stav Dne

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 13. ÚNORA 2015

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 13. ÚNORA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. února 2007

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně 2 role podnikatelské univerzity (Entrepreneurial University) roli klasické

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více