ČÍSLO ROČNÍK X. na VUT v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně"

Transkript

1 ČÍSLO ROČNÍK X na VUT v Brně

2 Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených s rostoucí civilizovaností lidstva se vyjádøil i americký prezident. Pøestože ve Spojených státech již zmiòovaný týden skonèil, myšlenky z jeho vyhlášení mají dlouhodobìjší platnost. Prohlášení prezidenta Spojených států amerických Ve své podstatì je vìda mezinárodním úsilím. Fundamentální procesy pøírody funkce genu, kvantové chování hmoty a energie, chemické složení atmosféry nejsou výhradním polem pùsobnosti jednoho národa. Zároveò mnoho nároèných úkolù, pøed kterými náš národ stojí, je globálního zájmu. Problémy jako chudoba, nemoci, zneèištìní a udržitelná výroba energie pøesahují národní hranice a jejich øešení vyžaduje mezinárodní spolupráci. Díky nástupu Internetu a revoluci v oblasti komunikaèních technologií je taková spolupráce dosažitelnìjší a produktivnìjší než kdykoli pøedtím. V posledních letech se Amerika úèastní mnoha vìdeckých úsilí, která dokumentují uplatnìní a prospìch mezinárodní spolupráce. Napøíklad jako jeden ze 16 zúèastnìných národù posunujeme hranice zkoumání vesmíru prostøednictvím partnerství pøi budování mezinárodní vesmírné stanice. Pøi spoleèné práci v unikátním prostøedí vesmíru budeme usilovat o øešení rozhodujících problémù v medicínì a ekologii a o položení základù pro rozvoj obchodu v této oblasti. Úèastníme se také mezinárodního úsilí o zmapování a zaøazení lidských chromozomù. Dokonèením Projektu lidského genotypu získáme nebývalé znalosti o pøíèinì geneticky podmínìných chorob jako je svalová dystrofie a Alzheimerova choroba i lepší možnosti jejich prevence v budoucnosti. Od 80. let ameriètí vìdci spolupracují se stovkami vìdcù na celém svìtì na identifikaci, pochopení a zvýšení povìdomí veøejnosti o ohrožení ozónové vrstvy naší planety pod patronátem Programu OSN o životním prostøedí a Mezinárodní meteorologické organizace. Naše spoleèné úsilí vedlo k mezinárodní dohodì o omezení témìø veškeré produkce škodlivých chemikálií v prùmyslových zemích a snížení jejich výroby v rozvojových zemích. Náš národ sklízí úspìchy z tohoto a dalších dùležitých mezinárodních vìdeckých výzkumù. Máme znaèný prospìch z rozsáhlé a stále se rozšiøující vìdecké obce. Po generace pøicházeli do naší zemì studovat a øídit výzkum nejvýznamnìjší svìtoví vìdci a mnozí zde zùstali natrvalo. Vìdci zahranièního pùvodu, poèínaje Albertem Einsteinem a konèe 4 laureáty letošní Nobelovy ceny, významnì pøispìli vìdì a technologii a sehráli rozhodující roli v nebývalé prosperitì a ekonomickém rùstu, které v posledních letech Amerika zažívá. Velký francouzský vìdec Louis Pasteur pøed více než stoletím poznamenal, že vìda nezná hranic, protože vìdomosti patøí lidstvu, a je pochodní, jež ozaøuje svìt. Bìhem Týdne globální vìdy a technologie se Amerika pøipojí ke svìtovému spoleèenství, aby oslavila nesmírný pøínos, který plyne z mezinárodní vìdecké spolupráce a již nyní se tìší na ještì vìtší úspìchy v budoucnosti. Proto já, William J. Clinton, prezident Spojených státù amerických, na základì úøední moci svìøené mnì Ústavou a zákony Spojených státù, prohlašuji týden od 7. do 13. kvìtna 2000 Týdnem globální vìdy a technologie. Vyzývám studenty, pedagogy a všechny obèany Spojených státù, aby se více snažili poznat mezinárodní charakter vìdy a technologie a podíl mezinárodních vìdcù na našem národním pokroku a prosperitì. 2 WILLIAM J. CLINTON Office of Science and technology Policy 1600 Pennsylvania Ave, N.W Washington, DC OBSAH 2 Poselství z USA 3 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy 4 Zpráva o stavu VUT Zpráva odstupujícího rektora Prof. Ing. Petra Vavøína, DrSc. 6 Konference 7 VUT v Brnì má nového kvestora Rada pro informaèní systém VUT 8 Recenze Publikace nakladatelství VUTIUM: Victor M. Fic Nové uspoøádání svìta 9 Globalizace nám bude k užitku 10 Sponzor VUT Vedle je dnes na celém svìtì 12 Urbanismus O nejlepší urbanistický projekt úspìch studentù Fakulty architektury Když mìsta patøí autùm Fenomén školy jako souèásti mìsta 14 VUT a støední školy Celostátní kolo chemické olympiády Celostátní kolo fyzikální olympiády 15 Absolventi VUT Pocta inženýru Miroslavu Sigmundovi 16 Zajímalo nás Z èeské školy do americké praxe proè ne? 18 Zajímavost Pozoruhodná aplikace Ohmova zákona 19 Veletrh pracovních pøíležitostí 20 Rùzné Stáže v podobì stínování III. støedoevropská konference Nostradamus Úspìch VUT Ceny pro designéry z VUT Kdo na koleje? Kritéria pro pøidìlení kolejního místa 22 Ohlédnutí za plesy 23 Vzpomínka 24 Jak je neznáte Amerika z ponorky vidìná 4 na VUT v Brně Vydává: Vysoké uèení technické v Brnì, nakladatelství VUTIUM, redakce: Luboš Svoboda, adresa redakce: Centrum VUT v Brnì, Antonínská 1, Brno, tel.: (05) Grafická úprava: Oldøich Bartoš, poèítaèová sazba, Tisk: Retis, s. r. o. Reg. è. MK 7521, ISSN Redakèní rada èasopisu: Prorektor Doc. RNDr. Petr Dub, CSc., prorektor Prof. Ing. Jiøí Kazelle, CSc., vedoucí nakladavatelství VUTIUM PhDr. Alena Mizerová, øeditelka ÚK VUT Mgr. Nataša Jursová, výkonný redaktor Luboš Svoboda. Obálka: Jan RAJLICH st. plakát pro výstavu Design mezi èlovìkem a technikou v Argentinì v roce 1995.

3 Medaile MŠMT Prof. Ing. PETR VAVØÍN, DrSc. Za organizátorskou a koncepèní práci ve prospìch èeského vysokého školství byl ministrem školství Eduardem Zemanem u pøíležitosti Dne uèitelù ocenìn emeritní rektor Vysokého uèení technického v Brnì Prof. Ing. PETR VAVØÍN, DrSc. Medailí ministerstva školství ÈR I. stupnì. Po absolvování gymnázia v Brnì Husovicích studoval na FEL ÈVUT obor Kybernetika a øídicí technika, který absolvoval s vyznamenáním v roce Na Vysoké uèení technické v Brnì nastoupil jako asistent v únoru Kandidátskou disertaèní práci na téma Suboptimální diskrétní regulátor obhájil v roce 1968 a získal vìdeckou hodnost CSc. V letech byl tajemníkem Katedry automatizace a mìøicí techniky. V roce 1973 byl v rámci výmìnné akce IREX na pùlroèní stáži v USA na University of Minnesota a na University of California v Berkeley. Po návratu se v roce 1974 habilitoval. V této dobì se intenzivnì vìnoval vìdecké a pedagogické práci a v roce 1978 publikoval monografii Automatické øízení poèítaèem, která získala Literární Cenu Èeské Matice Technické. V roce 1975 založil na ÚAMT laboratoø poèítaèového vidìní. Byl vedoucím autorem knihy Automatizaèní technika vydané SNTL v roce 1984 v øadì MEE. V roce 1985 hostoval tøi mìsíce na Technické Univerzitì v Lyngby. Zkušenosti z tohoto pobytu využil zejména ve výzkumných projektech pro prùmyslové aplikace inteligentních regulátorù, na kterých pracoval v letech Vìdeckou hodnost DrSc. získal v øíjnu 1990 doktorská disertaèní práce: Uplatnìní principù umìlé inteligence, zejména expertních systémù ve zpìtnovazebním øízení a profesorem pro obor Technická kybernetika byl jmenován v dubnu V posledních letech pracuje na aplikacích umìlé inteligence v automatizovaných systémech. Zabývá se sociálními a kulturními dùsledky zavádìní totální automatizace do prùmyslu. Po roce 1989 zastával funkci prodìkana FEI VUT a vedoucího Ústavu automatizace a mìøicí techniky FEI VUT. V letech byl prorektorem pro zahranièní styky VUT. Od února 1994 byl profesor Vavøín rektorem VUT po dvì funkèní období. Je autorem nebo spoluautorem nìkolika desítek pùvodních odborných èlánkù v domácím i zahranièním tisku a osmnácti pøíspìvkù na mezinárodních vìdeckých konferencích a semináøích. Krom zmínìné monografie je autorem dalších dvou knižních publikací. Pøednášel v øadì pøedmìtù z oblasti urèené odborným zamìøením jako Signály, procesy, systémy II., Teorie øízení lineárních spojitých a diskrétních systémù. Je autorem øady skript a rovnìž školitelem doktorandù. Je èlenem NK IFAC, èlenem Komise pro udìlování doktorských hodností ÈR a SR, èlenem redakèní rady èasopisu Automatizace, èlenem pìti vìdeckých rad a èlenem Správní rady TU Liberec a VFU Brno. (red) Doc. Ing. EVA MÜNSTEROVÁ, CSc. Za celoživotní tvùrèí pedagogickou èinnost byla ministrem školství Eduardem Zemanem u pøíležitosti Dne uèitelù ocenìna vìdecko-pedagogická pracovnice Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého uèení technického v Brnì Doc. Ing. EVA MÜN- STEROVÁ, CSc. Medailí ministerstva školství ÈR II. stupnì. Ètyøicetiletá pedagogická praxe paní docentky Münsterové zahrnuje pøednášky, cvièení a semináøe v pøedmìtech základního, specializovaného i mezioborového pregraduálního studia a v postgraduálním studiu oborù Strojírenská technologie, Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálù, Materiálové inženýrství, Matematické inženýrství, Tepelná a jaderná energetika. Pøednáší rovnìž v kurzech celoživotního vzdìlávání a pro strojírenské podniky. Je autorkou nebo spoluatorkou devíti titulù skript, pøípadnì uèebnic z uvedených oborù. Byla a je rovnìž vedoucí a oponentkou nìkolika desítek diplomových prací. Je èlenkou komisí pro státní závìreèné zkoušky a pøedsedkyní komise pro obhajobu kandidátských disertaèních prací. V Radì vysokých škol je pøedsedkyní pracovní skupiny pro tvùrèí èinnost studentù. Souhrnem celoživotní vìdecko-pedagogické èinnosti paní docentky Münsterové je úspìšné pedagogické pùsobení pøi vzdìlávání a výchovì mladých vìdeckých pracovníkù, vyváženì kombinované se soustavnou vìdecko-výzkumnou èinností a spoluprací s technickou praxí. Aplikace získaných zkušeností a obecných znalostí interdisciplinárního charakteru se kladnì projevuje ve výuce pøedmìtu pregraduálního a postgraduálního studia strojního inženýrství, jehož vybudování na Fakultì strojního inženýrství byla úèastna. Soustavnì rozvíjí a podporuje samostatnou odbornou a vìdeckou èinnost studentù jak pøi vedení diplomantù a školení doktorandù, tak zapojováním studentù do øešení výzkumných úkolù a grantových projektù, jejichž je øešitelkou. Je dùsledná, spolehlivá a obìtavá vìdecko-pedagogická pracovnice s dobrými organizaèními schopnostmi. Svoji èinnost pøizpùsobuje novým poznatkùm a trendùm. Studentùm rùzných oborù a kategorií zprostøedkovává srozumitelnì i složité teoretické a interdisciplinární poznatky a vede je k pochopení jejich podstaty. Rozvíjí pøímou spolupráci mezi studenty a uèitelem. Peèuje o rozvoj osobní a jazykové kultury i komunikaèních schopností studentù. Dbá na rozvoj samostatné tvùrèí èinnosti studentù, na její uplatnìní v pedagogickém i vìdeckovýzkumném procesu a na prezentaci jejich výsledkù. Dokáže vzbudit trvalý zájem studentù o obor a vzájemné pracovní kontakty. Její pedagogické pùsobení je studenty trvale vysoce hodnoceno pøes její znaèné nároky na kvalitu znalostí studentù. Bez zajímavosti není ani skuteènost, že od poèátkù vìdecko-pedagogické èinnosti až do souèasnosti je paní docentka Münsterová vìrná Fakultì strojního inženýrství Vysokého uèení technického v Brnì. (red) 3

4 Vážení kolegové, studenti, ve svém závìreèném projevu 11. února 2000 jsem se nezabýval detailním výètem dùležitých událostí, které se odehrály v šestiletém období, po které jsem vykonával funkci rektora, ani popisem stavu VUT (viz Události è. 1/2000). Zdálo se mi vhodnìjší mluvit spíše o souèasné podobì rektorské funkce na èeských vysokých školách a zmínit se o svých zkušenostech, než unavovat slavnostní hosty dlouhým výètem konkrétních dat. Domnívám se však, že alespoò nìkteré podstatné informace by mìly být pøi zmìnì vedení VUT pøipomenuty, a tímto èlánkem tak èiním. Do funkce rektora jsem nastoupil po prof. E. Ondráèkovi 1. února Prorektory byli Prof. J. Kadrnožka pro vzdìlávací èinnost, Prof. J. Cihláø pro vìdu a výzkum, Doc. V. Mencl pro výstavbu a Prof. H. Zemánková pro zahranièní styky. Kvestorem byl RNDr. A. Èerný. V programovém prohlášení tohoto vedení byla uvedena øada aktivit a cílù; za nejdùležitìjší jsme považovali tyto oblasti: koncepènì i realizaènì øešit tíživou dislokaèní situaci brnìnských fakult, zlepšit podmínky pro vìdeckou a výzkumnou práci a vìtší spolupráci s prùmyslovou sférou, stabilizovat situaci na novì vzniklých fakultách, usilovat o vìtší integritu školy, tj. spolupráci fakult a ostatních útvarù VUT. V druhém funkèním období, v letech 1997 až 1999, pracovali tito prorektoøi: Prof. J. Kadrnožka pro vìdu a výzkum, Doc. P. Dub pro vzdìlávací èinnost, Doc. L. Hobst pro výstavbu a dislokaci a Prof. H. Zemánková pro zahranièní styky. Novì byl ustaven Doc. P. Sáha prorektorem pro rozvoj VUT se zodpovìdností za zlínské fakulty. Stalo se tak proto, že jednání o vzniku univerzity ve Zlínì pokroèila do té míry, že bylo tøeba vznik této školy a tím osamostatnìní dvou zlínských fakult zodpovìdnì pøipravovat. Za hlavní úkoly druhého funkèního období jsme kromì pokraèování v již zapoèatých aktivitách urèili modernizaci vzdìlávacího procesu, vìtší využití informaèních technologií a zapojení studentských organizací do života školy. V letech 1998 a 1999 jsme se soustøedili na pøípravu oslav stého výroèí založení VUT a implementaci nového zákona o vysokých školách, který vstoupil v platnost Z pùvodnì stanovených prioritních cílù se nejlépe podaøilo vyøešit dislokaèní problémy brnìnských fakult. Již v dubnu 1994 byl koncipován Generel výstavby VUT, který definoval tøi základní areály VUT. Postupnì byly upravovány èásti komplexu historických budov na Veveøí, takže mohly být soustøedìny ústavy FAST, což dominovým efektem vedlo k uvolnìní budov na Poøíèí 5 pro FA a objektu Rybáøská 13/15 pro FaVU. Pro FEI byla dokonèena výstavba budovy navazující na komplex FSI. Pøestavbou objektu Meopty na Purkyòovì 118 vznikly prostory pro FCH a FEI. Kromì tìchto hlavních stavebních akcí bylo každý rok realizováno nìkolik desítek menších, fakulty byly (s výjimkou FEI) soustøedìny do jednotlivých areálù, takže jsme se mohli koncem roku 1997 zaèít zabývat myšlenkou soustøedit i celoškolské útvary a souèásti rektorátu do uvolnìné budovy na Antonínské 1. I tento zámìr byl splnìn a budova Centra VUT byla otevøena k výroèí založení VUT. Rekonstrukce této historické budovy byla také významným pøínosem pro vzhled støedu mìsta, což ve svém projevu pøi otevøení Centra VUT zvláštì ocenil primátor Petr Duchoò. Celkovì byla v letech na stavební èinnost vynaložena více než miliarda Kè. Uvážíme-li, 4 Zpráva o stavu VUT Zpráva odstupujícího rektora Prof. Petra Vavřína o stavu VUT v jakém stavu byly budovy VUT v roce 1994 a jaký je souèasný stav, mùžeme konstatovat, že tyto prostøedky byly vynaloženy úèelnì a efektivnì. Podle údajù o objemu tvùrèí èinnosti na VUT (Tab. 1) lze øíci, že úspìšná byla i snaha o zvýšení tìchto aktivit v mìøítku školy. Hlavní podíl na tomto úspìchu mají samozøejmì jednotliví akademiètí pracovníci fakult, jsem však pøesvìdèen, že k vytvoøení vhodných podmínek pøispìlo vedení fakult a vedení VUT zejména tìmito kroky: zásadou pøerozdìlení pøíspìvku MŠMT na vzdìlávací a tvùrèí èinnost v pomìru 5:1, která byla AS VUT navržena poprvé v roce 1996 a od té doby realizována, dùsledným projednáváním použití prostøedkù na nespecifikovaný výzkum s dìkany fakult, motivaèním charakterem mzdového pøedpisu VUT, který byl zaveden v roce 1999 v souvislosti s tvorbou vnitøních pøedpisù školy. Tab. 1 Finanèní objem grantù získaných na VUT v letech Rok tis. Kè Pøes tyto nespornì dobré výsledky je tøeba øíci, že se nepodaøilo dosáhnout toho, aby rozpoèet VUT byl pokryt alespoò z jedné tøetiny spolupracujícími prùmyslovými podniky tak, jak je to ve svìtì obvyklé a jak jsme v programovém prohlášení uvedli. Pøíèiny nejsou jen na naší stranì. Dùvodem je jistì i souèasná situace èeského prùmyslu a nedostatek HI-TECH firem, jejichž výzkum a vývoj by zabezpeèovala škola. Rovnìž pøedpokládaná spolupráce s Èeským Technologickým Parkem, který je budován pøímo v rozvojovém území VUT v areálu Brno-sever, dosud nesplnila pùvodní nadìje a oèekávání. Vesmìs kladnì je hodnocen proces formulace Výzkumných zámìrù fakult na VUT, který probìhl v závìru roku Právì provedené interní hodnocení ukázalo, že VZ byly formulovány zodpovìdnì a výraznì pøispìly k jasné profilaci odborných orientací a øešitelských kapacit fakult. Novì zøízené fakulty (FCH, FP, FaME) úspìšnì prošly inkubaèní etapou a jsou dnes ve stabilizovaném stavu, který dává dobrou nadìji na jejich úspìšný vývoj v rámci VUT. Výjimkou je Fakulta výtvarných umìní, jejíž souèasný stav i smìr vývoje nelze oznaèit za uspokojivý. V tomto bodì èeká vedení VUT a AS obtížný úkol, který se v uplynulém období pøes usilovnou snahu vedení i AS VUT nepodaøilo vyøešit. Úèelné využití informaèních systémù a technologií patøí k základním atributùm moderní vysoké školy. První kroky na tomto poli provedl již mùj pøedchùdce Prof. Ondráèek. Souèasný stav na VUT nelze jistì oznaèit za dokonalý. Dosud se nepodaøilo sjednotit služby informaèních systémù v rámci celé školy tak, aby zde panovalo jednotné a k uživateli co nejvstøícnìjší prostøedí. Nejsme sami, kdo se v komunitì rùznì orientovaných fakult a útvarù s tímto problémem potýká, øešení je ale v akademickém prostøedí nezvyklém disciplinì tìžko dosažitelné. Úspìšné bylo zavedení systémù EkonFis pro ekonomickou administrativu a Student pro vzdìlávací èinnost. Za významné považuji vybudování poèítaèových studoven na všech 9 fakultách VUT a studentské poèítaèové sítì v kolejích. K informaènímu systému patøí èasopis Události a edièní èinnost vydavatelství VUTIUM. Dík za pokroky a souèasný dobrý

5 Zpráva o stavu VUT stav patøí dr. A. Mizerové, která nastoupila na VUT v prosinci Po celé funkèní období jsme se snažili vytváøet podmínky pro rùst platù a jejich denivelizaci. Tato zásada byla klíèová i pøi tvorbì Mzdového pøedpisu VUT. Vývoj mezd na VUT za leta v rùzných kategoriích ukazuje graf (dole). Prùmìrný plat na celém VUT byl v roce Kè, což ve srovnání s prùmìrným platem v roce 1994, který byl Kè, znamená témìø dvojnásobek. Pro každou univerzitu je klíèová kvalita akademického sboru. Malý poèet habilitovaných pracovníkù na nìkterých fakultách považuji za hlavní souèasný problém VUT. Je známo, že hlavním dùvodem jsou nízké mzdy akademických pracovníkù v porovnání s prùmyslem, domnívám se však, že finanèní dùvody nejsou jediné, které k souèasnému neutìšenému stavu vedou. Projevuje se zde jistì i vliv malé spoleèenské prestiže, možná i ne vždy správnì nastavené podmínky habilitaèního øízení a další aspekty. Znaènou èást aktivit vedení v letech 1998 a 99 pøedstavovaly pøípravy oslav stého výroèí založení VUT a zejména pøíprava vnitøních pøedpisù univerzity. Prùbìh roku VUT vyhlášeného na slavnostním spoleèném zasedání AS, VR VUT a Rady mìsta Brna dne 18. bøezna 1999 ukázal, že VUT je nejen v akademické obci, ale i v široké veøejnosti chápáno jako prestižní vysoká škola s bohatou tradicí a vysokou kvalitou, která pøísluší nejstarší brnìnské univerzitì. Dìkuji všem, kteøí se o zdárný prùbìh oslav zasloužili, jmenovitì panu Ing. J. Pìnèíkovi, který jako kancléø VUT nesl na svých bedrech odpovìdnost za organizaci øady akcí. Rovnìž proces implementace nového vysokoškolského zákona probìhl bez problémù. Vedení fakult a zejména AS VUT odvedli velký kus poctivé práce, která je kladnì hodnocena jak na MŠMT, tak v široké akademické obci. Osobnì chci podìkovat Prof. Ondráèkovi, který pøispìl svými zkušenostmi a radami. Souèasnou situaci VUT v mìøítku èeských vysokých škol lze charakterizovat tìmito body: VUT patøí nespornì jak po stránce vzdìlávacích èinností, tak objemem a úrovní vìdecké a výzkumné práce k moderním univerzitám technického zamìøení. V mnoha oborech je VUT na špici èeského vysokého školství. Souèasný stav pøístrojového vybavení, budov i dislokace je uspokojivý a srovnatelný s ostatními evropskými školami (v mnohém je i pøedèí). Pozornost je tøeba v prvé øadì vìnovat personálnímu stavu a usilovat o spolupráci s kvalifikovanými odborníky z praxe. V projevu dne 11. února 2000 jsem podìkoval všem, kteøí svou prací pøispìli k dosaženým úspìchùm, jmenovitì mým nejbližším spolupracovníkùm na rektorátì i na fakultách. Ještì jednou jim všem vyjadøuji svou vdìènost. Závìrem bych se chtìl zmínit ještì o jednom cíli, který jsme sledovali po celých uplynulých šest let a kterému jsme podøizovali veškerá naše rozhodnutí a konání. Vzdìlávací proces na VUT jsme se snažili vždy chápat nejen jako specializovanou výuku technickým vìdám, ale jako komplexní výchovu mladé generace, která bude záhy zodpovìdná nejen za stav naší vìdy a techniky, ale i za obecný stav naší spoleènosti. Vìøili jsme a dosud vìøíme, že vysokoškolsky vzdìlaní lidé nesou velký díl odpovìdnosti za to, jaká je spoleènost, ve které žijeme. To se týká zejména stavu etiky a morálky národa. Toto poslání nabývá zvláštní dùležitosti v podmínkách, ve kterých se naše spoleènost ocitla po 40 letech nesvobody, kdy je èasto tøeba bojovat za tak základní hodnoty jako je slušnost, èestnost, tolerance, poctivost a ostatní lidské vlastnosti, bez kterých nelze doufat v lepší budoucnost pro ty, kterým je naše práce urèena totiž našim potomkùm. Vìøím, že tento kategorický imperativ pøevezme jako štafetu i nové vedení VUT. Pøeji svému nástupci Prof. J. Vrbkovi i celému jeho kolektivu hodnì úspìchù a co nejménì konfliktních situací. Prof. Petr Vavøín, emeritní rektor Dìlnická povolání THP Asistenti (lektoøi) Odb. asistenti Vìd. a výzk. pracovníci Docenti Profesoøi

6 Úèelem setkání byla vzájemná výmìna znalostí, zkušeností a názorù doktorandù týkající se zamìøení jejich disertaèní práce a také možnost prezentace dosažených dílèích výsledkù. K úèasti se pøihlásilo 22 doktorandù, z nichž 14 prezentovalo své pøíspìvky, které budou publikovány ve sborníku konference. Mezi aktivními úèastníky byli i tøi doktorandi z Univerzity v Pardubicích. Prezentace jednotlivých pøíspìvkù probíhala podle jejich tématického zamìøení. V první èásti vystoupili úèastníci s pøíspìvky z oblasti financí, analýzy dat (4 pøíspìvky) a marketingu (2 pøíspìvky). V odpolední èásti následovaly pøíspìvky z oblasti strategického øízení (4 pøíspìvky), managementu (2 pøíspìvky), øízení výroby a jakosti (2 pøíspìv- 6 Konference Rakousko česká konference k problematice mezinárodní spolupráce V polovinì února se v prostorách Centra VUT v Brnì uskuteènila dvoudenní konference From regional cooperation to European projects. Jejím inspirátorem a spolupoøadatelem byla organizace B.I.T. (Bureau für Internationale Technologiekooperation) Vienna, která má v Rakousku postavení kontaktního bodu pro programy EC podporující vìdu a výzkum. Kromì VUT se na jeho pøípravì podílely ještì OSI, BIC Brno a nadace Aktion. První den byl orientován na praktickou problematiku pøípravy spoleèných projektù a vyvrcholil setkáním rakouských a èeských odborníkù v pracovních týmech øešících podobnou tématiku. Jednalo se o konkrétních projektech a možnostech jejich propojení. Je v tuto chvíli ještì pøedèasné mluvit o výsledcích, zdá se ale, že z navržených dvou desítek témat se mùže uskuteènit zhruba šest až sedm projektù. Druhý den byl vìnován obecnìjším otázkám spolupráce a spíše pøedstavil veøejnosti možnosti, které se na obou stranách otevírají, a nìkteré již uskuteènìné úspìšné spoleèné projekty. Mezi návštìvníky patøili pracovníci dvou rakouských ministerstev, èeské ambasády ve Vídni, obchodních komor a dalších institucí, které v delší perspektivì mohou ze spolupráce tìžit. Je jen škoda, že Praha celou akci ignorovala a nezdá se, že jediným dùvodem byl takto vyjádøený protest proti úèasti Heiderovy strany v rakouské vládì. B.I.T je institucí, která se na poli mezinárodní spolupráce mùže pochlubit výraznými výsledky. Úspìšnost získávání projektù, které rakouští výzkumníci podávají v rámci rùzných programù EU, je vyšší než prùmìrná. Zhruba dvacet zamìstnancù se specializuje na jednotlivé aktivity a podílí se na pøípravì informaèních materiálù i na jednotlivých konkrétních návrzích projektù, vèetnì vyhledávání vhodných zahranièních partnerù. Je jen dobøe, že B.I.T. se stal partnerem v projektu pøeshranièní spolupráce (PHARE CBC), na který VUT získala grant, a že bude pomáhat pøi vytvoøení PŘÍNOSY VĚDECKÝCH DISCIPLÍN PRO ROZVOJ EKONOMIKY KONFERENCE DOKTORANDŮ Koncem bøezna probìhl na Fakultì podnikatelské již druhý roèník konference doktorandù. Úèastníky byli doktorandi fakulty studující interní nebo externí formou studia. Byli pøítomni èlenové vrcholového managementu fakulty v èele s dìkanem Doc. Ing. Karel Raisem, CSc., MBA, který konferenci zahájil. Záštitu nad konferencí pøevzal Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., prodìkan pro vìdu a výzkum. Organizaci prùbìhu konference zabezpeèil pøípravný výbor složený z doktorandù. ky). Závìreèná èást konference patøila úèastníkùm s pøíspìvky z ostatních oblastí ekonomiky (2 pøíspìvky). Po každém pøíspìvku následovala diskuse, do které se zapojili i pøítomní hosté, jejichž pøipomínky byly pro úèastníky velkým pøínosem. Pøi prezentaci jednotlivých pøíspìvkù se projevila zkušenost úèastníkù s veøejným vystupováním. Dotazy, kladené úèastníky konference po každém pøíspìvku, svìdèily o jejich zájmu a také o snaze upozornit své kolegy na pøípadné potíže, které se mohou v jejich práci vyskytnout. Z prezentujících bude vybráno pìt úèastníkù, kteøí pøednesou svùj pøíspìvek na mezinárodní doktorské konferenci poøádané fakultou již v kvìtnu. Mgr. Veronika Novotná Ing. Petr Mandelík sítì pracoviš pro transfer technologií na moravských vysokých školách. Pøes ochlazení diplomatických stykù ukázala spoleèná akce, že sousedské styky zùstaly na dobré úrovni a nadále se rozvíjejí. Prostì každodenní bìh života pokraèuje správným smìrem. Ing. Petr Holec, CSc. NÁVŠTĚVA Z NOTTINGHAMU Od akademického roku 1997/98 realizuje Fakulta podnikatelská v kooperaci s The Nottingham Trent University ètyøletý britský bakaláøský studijní program oboru Business Finance. Je uskuteèòován v rámci celoživotního vzdìlávání distanèní formou, a to v èeském a èásteènì anglickém jazyce. Úspìšným absolventùm je udìlen titul BA Hons na základì tzv. Validaèní smlouvy. Studium je navrženo tak, aby absolventi mohli pokraèovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Podnikové finance a obchod, pøíp. i v obdobných ekonomicky orientovaných studiích na vysokých školách v ÈR i v zahranièí. Vzhledem k tomu, že na univerzitì v Nottinghamu byl zmìnìn post verifikátora a èásteènì také budou pro pøíští období modifikovány a doplnìny døíve již podepsané smlouvy (tzv. Validaèní dokument), navštívily fakultu Jackie STEPHENS a Ewa HELIENEK. Byl zhodnocen uplynulý akademický rok, proveden vìcný audit studia BA Hons, byly prohlédnuty studijní materiály a výukové prostory, projednány podmínky zdárného zahájení a prùbìhu nového akademického roku. Jednání se konala ve dnech Probìhlo setkání s vedoucími uèiteli roèníkù, pracovnice z Nottinghamu se sešly k nìkolika jednáním se zástupci IMPS, a. s. Brno, který se èásteènì podílí na organizaci studia. Zástupci Regionálního manažerského centra, s. r. o. ze Žïáru nad Sázavou (zde je konzultaèní støedisko) projednali další možnosti zkvalitnìní služeb pro studenty uvedeného studia. Vedení Evropského Polytechnického Institutu, s. r. o. z Kunovic (zde se nachází druhé konzultaèní støedisko) svou aktivní úèastí a vyèerpávající diskusí pøispìlo ke konkrétním závìrùm nároèného jednání. Petra Hendrychová

7 Informační systém VUT VUT v Brně má nového kvestora Rektor Vysokého učení technického v Brně Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. v souladu se svým prezentovaným programem vyhlásil výběrové řízení na obsazení místa kvestora VUT. Sedmičlenná komise pro výběrové řízení byla sestavena z vedoucích pracovníků a odborníků působících na VUT i mimo něj. Posoudila devět v termínu podaných přihlášek. Na základě jednoznačného výsledku výběrového řízení a doporučení komise rektor Vysokého učení technického v Brně podle příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách, jmenoval s účinností od 20. března 2000 kvestorem VUT Ing. Jaromíra Pěnčíka. Bývalý kvestor RNDr. Alexander Černý je pověřen přípravnými pracemi souvisejícími se zřízením Centra VUT ve Zlíně. Bližší informace a odpovědi nového kvestora na otázky redakce Událostí přineseme v příštím čísle. /red/ Rada pro informační systém VUT Ve smyslu článku 26 odst. 4 písm. d) a článku 39 odst. 3 Statutu Vysokého učení technického v Brně jmenoval v únoru 2000 rektor VUT Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. Radu pro informační systém VUT v Brně. Ustavení Rady pro informační sys témy znamená také naplňování jednoho z bodů Programového prohlášení rektora: Provést analýzu informačního systému VUT, jeho účelné úpravy a harmonizaci uvnitř VUT a využívat jej jako nástroj pro taktické a strategické řízení a jako zdroj komplexních informací poskytovaných vně i uvnitř VUT, včetně prezentace školy. Rada pro informační systém je porad ním sborem rektora VUT ve smyslu výše již zmíněných příslušných ustanovení Sta tutu VUT. Odpovídá rektorovi za strategii, koncepci a obecná pravidla užívání infor mačního systému, ve své činnosti zahrnu je oblasti informační a komunikační tech nologie, včetně vytváření nástrojů pro nové přístupy ke vzdělávání vycházející z kon cepce státní politiky ve vzdělávání uvádí se mimo jiné ve Statutu Rady pro infor mační systémy (http://www.vutbr.cz/intra vut/ro/rr/prr0002.htm). Složení rady: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. předseda (FEI) Doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. místopřed seda (FAST) Ing. Jaromír Pěnčík (kvestor) Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. (prorektor) Doc. Ing. Zdeněk Harna, CSc. (FSI) Doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (FP) Ing. Vítězslav Křivánek (ředitel CVIS) Doc. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (FaME) Prof. Ing. František Schauer, DrSc. (FCH) RNDr. Luděk Skočovský (FaVU) Doc. Ing. Jan Viktorin, CSc. (FA) Ing. Petr Vojtek (FT) Ing. Pavel Výšek (zást. studentů) Mgr. Nataša Jursová stálý host (Ústř. knihovna) Ing. Petr Lampa hoat (UIVT FEI) Úkolem prvního zasedání rady v březnu bylo zhodnocení Zprávy o stavu CVIS a vytipování oblastí, které by v budoucnosti měly být řešeny jako prioritní. Členové rady konstatovali, že nejvíce problémů je v in formačním systému školy. Z toho vyplývá nutnost informační systém změnit na úrovni školy zcela jistě, dle situace i na úrovni fakult a ústavů. Koncepční návrh informačního systé mu by měl splňovat určité předpoklady: být dostupný všem potenciálním uži vatelům (studenti, zaměstnanci i zá jemci o informace o VUT zvenčí), po kud jde o studenty a zaměstnance jde o tisíce až desetitisíce pokud jde o in formace sdělované vně školy počet ještě poroste, je třeba věnovat pozornost faktoru bez pečnosti, systém bude interaktivní, dostupný standardním SW téměř jistě přes html, xml a další prostředky Internetu, bude součástí běžné agendy každého uživatele v počtech výše uvažovaných, údaje budou vkládány pouze jednou, a to na místě, kde vznikají; opakované vkládání je absolutně nepřípustné, systém bude členěn ve dvou dimen zích, podle organizační struktury školy a podle oblastí zájmu, bude distribuovaný, komunikující přes standardní rozhraní, výhledově budou brány za existující pouze ty skutečnosti, kterou jsou v IS zobrazeny. Dále bylo dohodnuto, že management fakult jmenuje systémového integrátora (SI nečlena Rady pro informační systém), který bude konzultovat veškeré požadav ky zaměstnanců vlastní fakulty s po věřeným pracovníkem CVIS. Do této doby budou funkci SI vykonávat členové Rady na jednotlivých fakultách. SI bude v první fázi zodpovědný za analýzu informačního systému na fakultě. Některé fakulty i ústavy přistoupily k ře šení IS samy. Toto řešení není principiálně špatné, pokud takový uživatel splní pod mínky standardizované komunikace s oko lím a ponese veškerou odpovědnost za provoz vlastního IS, za to by měl být fi nančně zvýhodněn. Kvestor navrhne způ sob financování: samostatné výroby systému v rámci fa kulty, sdružení aktivit fakult, dodání standardního řešení fakultám. (say) Rada vysokých škol NOVÉ PŘEDSEDNICTVO Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol, jak je stanoveno v zákonì o vysokých školách. Zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpeèením, právní úpravou èinností, organizací a øízením vysokých škol a zásadními vìcmi, dotýkajícími se rozvoje èinnosti a zájmù vysokých škol, jejich uèitelù, studentù a zamìstnancù, zaujímá k nim stanoviska a doporuèení pro Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy a jiné orgány a instituce. Rada projednává a pøijímá stanoviska zejména k návrhùm na pøípravu, tvorbu a rozpis státních rozpoètových prostøedkù pro vysoké školy; zákonù a jiných právních pøedpisù; na zøízení (rozdìlení, zrušení) vysokých škol èi fakult a na zøízení bakaláøského, magisterského a doktorského studia; na odnìtí èi navrácení práva vysoké školy èi statut, konat státní a rigorózní zkoušky, èi habilitaèní øízení a øízení o jmenování profesorù; na organizaci a složení Akreditaèní komise a na zøízení a ustavení poradních orgánù ministerstva; na zøízení ústavù a pracoviš k plnìní úkolù vysokých škol, které jsou v resortu ministerstva právnickými osobami. Na svém jednání poèátkem února 2000 zvolila Rada vysokých škol ÈR své funkcionáøe pro období let : pøedsedou se stal Doc. RNDr. František Ježek, CSc. (ZU Plzeò), místopøedsedy byli zvoleni Prof. RNDr. Jan Bednáø, CSc. (UK Praha), Prof. Ing. Jan Hron, DrSc. (ÈZU Praha) a Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (VUT Brno). Pøedsedou Studentské komory RVŠ je opìt Jan Morávek (student VŠP v Hradci Králové. V odborných poradních orgánech jsou také zástupci VUT v Brnì. V pracovní komisi legislativní jsou to Marie Kubíèková a Ing. RNDr. Milan Kynèl, v komisi ekonomické Doc. Ing. Vladimír Podroužek, CSc., v komisi pro vzdìlávací èinnost PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc., v komisi pro vìdeckou èinnost Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. a Prof. Ing. arch. Jaroslav Koèí, CSc., v komisi pro sí a strikturu vysokých škol Prof. Ing. Jaroslav Balátì, DrSc., v oborové sekci pro umìlecké školy Doc. ak. mal. Ivan Køíž, v oborové sekci pro vysokoškolské knihovny Doc. Ing. Jaroslav Fiala, CSc., externími èleny oborové sekce pro tìlesnou výchovu na VŠ jsou PaedDr. Jaroslav Bogdálek a RNDr. Hana Lepková, v pracovní skupinì pro vnìjší a zahranièní vztahy Prof. Ing. arch. Jaroslav Koèí, CSc., Marie Kubíèková, Ing. RNDr. Milan Kynèl a Ing. Miroslav Píška, CSc., pøedsedkyní pracovní skupiny pro tvùrèí èinnost studentù je Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. a externími èleny studenti Pavel Jelínek a Petr Jurák. (say) 7

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA Miroslav Kalousek rozhovor / 14 Jiří Grygar proti šarlatánství / 12 Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 Gaudeamus slaví 60 let

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ Eva Biedermanová Michal Petras Praha 2011 Autoři: Mgr. Eva Biedermanová: Část I. (1.2.

Více