VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 685/57 Ředitel: Mgr. Petra Ţidková Statutární zástupce: Mgr. Hana Čadová Zařazení do sítě škol: 22. ledna 1996 IČ: Identifikátor zařízení: Součásti školy: základní škola školní druţina školní jídelna Odloučená pracoviště: škola nemá Kapacita školy: ZŠ 540 (dle druhu zařízení př. MŠ, ZŠ, ŠD,ŠJ) ŠD 75 ŠJ 450 Adresa ová adresa: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1 Úvod... 2 Charakteristika školy a školských zařízení Zaměření školy Vybavení školy Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ Rada školy a dětský parlament, občanská sdruţení, SRPŠ Přehled o počtu tříd, počtu dětí a ţáků ZŠ Přehled o počtu oddělení a ţáků ŠD Přehled o počtu stravovaných dětí a ţáků Ostatní údaje o výuce, třídách, dětech a ţácích Integrace dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální, specializované, přípravné a vyrovnávací třídy Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Dojíţdějící děti a ţáci Fluktuace dětí, ţáků ve školním roce 2007/ Rámcové vzdělávací programy, vzdělávací programy, školní vzdělávací programy 11 a výchovné vzdělávací projekty Škola v přírodě Lyţařský výcvikový kurs Předplavecký a plavecký výcvik Dopravní výchova Výuka nepovinných předmětů Údaje o pracovnících školy Věková struktura zaměstnanců ZŠ, ŠD, ŠJ Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Údaje o vzdělávání ţáků Klasifikace chování Docházka ţáků Výchovné poradenství Oblast prevence sociálně patologických jevů Prospěch ţáků Úrazovost ve škole a školském zařízení Údaje o výsledcích kontrol Údaje o mimoškolních aktivitách Sportovní a mimosportovní krouţky Významné úspěchy školy, dětí a ţáků a prezentace na veřejnosti Účast v rozvojových programech MŠMT a ostatních programech Závěr str V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

3 1. ÚVOD Základní škola Kapitána Jasioka Kpt. Jasioka 57 Havířov-Prostřední Suchá okres Karviná, příspěvková organizace sdruţuje základní školu, školní druţinu a školní jídelnu. Jedná se o státní úplnou základní školu s postupným ročníkem. Škola byla slavnostně otevřena 30. srpna V rámci města patří ZŠ Kpt. Jasioka v současné době spíše k menším školám. Nachází se v okrajové části města Havířova, poskytuje základní vzdělání převáţně ţákům z okolního sídliště a rodinných domů v Prostřední Suché, ale také z dalších částí Havířova. Od října roku 1989 nese škola čestný název Základní škola Kapitána Jasioka. Pojmenována byla po Rudolfu Jasiokovi, válečném hrdinovi a rodákovi z Havířova-Suché, který padl u Dukelského průsmyku. Památku kpt. Jasioka připomíná nejen název školy, ale také pamětní deska, umístěná ve vestibulu, kde probíhají kaţdoroční vzpomínkové akce, jichţ se kromě ţáků účastní také váleční veteráni, pamětníci dukelských bojů. Kapitán Rudolf Jasiok na dobovém snímku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Základní škola s ročníky I. a II. stupně. Ve šk.r. 2011/2012 bylo na I. stupni 5 tříd a jedna přípravná třída. Na II. stupni 4 třídy. Školní druţina - ve šk.r. 2011/2012 bylo otevřeno 1 oddělení ŠD. Školní jídelna ve šk. roce 2011/2012 se zde stravovali ţáci, zaměstnanci školy i cizí strávníci. Tabulka - Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2011/2012 Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení MŠ jako součást odloučené pracoviště ZŠ - Základní škola 1 Základní škola jen s ročníky 1. stupně - Školní druţina součást ZŠ 1 Školní jídelna 1 Výdejna stravy - 2. třída třídní učitelka Mgr. Růţena Bajerová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

5 2.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola se jiţ od roku 1996 orientuje na ekologickou výchovu, která se prolíná všemi oblastmi vzdělání, především předměty s přírodovědným zaměřením Škola je také členem sítě škol s ekologickým zaměřením M.R.K.E.V. V jejím průčelí byl před lety v rámci projektu Slunce do škol umístěn solární panel. Ţáky vedeme k uvědomování si důleţitosti ochrany ţivotního prostředí a ke vztahu k přírodě. Proto se také pod vedením Mgr. Przeczkové a Mgr. Szromkové pravidelně účastní ekologických projektů a soutěţí s ekologickou a přírodovědnou tematikou. Součástí ekologické výchovy je také třídění odpadu. Třetím rokem byla škola zapojena do projektu Recyklohraní, které zahrnuje sběr pouţitých elektrospotřebičů a baterií. V rámci Soutěţe s panem Popelou probíhá také sběr papíru. Pytle na papírový odpad jsou umístěny i ve všech třídách, na chodbách stojí sběrné nádoby na PET lahve. Jiţ mnoho let finančně podporujeme zvířata v zoologických zahradách, v minulém roce byly vybírány příspěvky pro ZOO Ostrava, kde se ţáci pravidelně účastní prohlídek a soutěţí, které ostravská ZOO pořádá. Tradičním se stala také kaţdoroční výsadba lípy na školní zahradě. Strom sází kaţdá první třída v rámce Dne stromů. Prvňáčci s třídní učitelkou Mgr. Blankou Vrublovou u své lípy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

6 Základní škola Výuka ve školním roce 2011/2012 probíhala v českém jazyce. - rozšířená výuka NE 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ Budova školy je trojpodlaţní, výuka probíhá ve 11 kmenových třídách a v 8 odborných učebnách s úplným vybavením (učebna F Ch, počítačová učebna, hudebna, kreslírna, učebna zeměpisu, dvě učebny s interaktivní tabulí SMART Board, učebna jazyka anglického). Třídy jsou světlé, teplé, vybavené ţaluziemi a dvoumístnými lavicemi. Pouze učebna jazyka anglického je vybavena jednomístnými lavicemi. Postupně se obnovuje školní vybavení v jednotlivých třídách. Škola má k dispozici tělocvičnu, školní dílnu, cvičnou kuchyni, školní zahradu s venkovní učebnou a průlezkami, školní hřiště s doskočištěm, keramickou dílnu. O prázdninách byl v tělocvičně inovován nátěr podlahy. Pro ţáky je k dispozici rovněţ ţákovská knihovna. Přírodní učebnu na školní zahradě vyuţívají všechny ročníky včetně školní druţiny. Počítačová učebna má lokální počítačovou síť, byla vybavena v rámci projektu Internet do škol, v současné době disponuje 16 ţákovskými počítači, jedním počítačem pro učitele, barevnou tiskárnou, skenerem a datovým projektorem. Počítače jsou dále umístěny ve všech kabinetech školy, ředitelně, v kanceláři zástupce ředitele, na sekretariátě školy, ve sborovně, v kanceláři účetní a vedoucí školní jídelny. Starší počítače jsou umístěny rovněţ ve školní druţině a v některých kmenových třídách 1. stupně. Školní druţina má jedno oddělení, má vlastní prostory. Vyuţívá ke své činnosti i školní zahradu, cvičnou kuchyni, keramickou dílnu, tělocvičnu. Kvalitně upravené hřiště ke sportování škola nemá, má provizorní travnaté hřiště, u kterého byl postaven kvalitní sektor pro skok daleký s umělým povrchem na rozběţišti. Vedle hřiště jsou postaveny dva betonové stoly na stolní tenis a instalován koš na basketbal. V době přestávek mohou ţáci vyuţívat k odpočinku všech prostor chodeb školy. Děti z přípravné třídy se svou paní učitelkou Mgr. Idou Kvanduchovou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

7 provedené rekonstrukce ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 nebyly provedeny ţádné rekonstrukce bezbariérovost škola nemá bezbariérové přístupy 2.3 ŠKOLSKÁ RADA A DĚTSKÝ PARLAMENT, OBČANSKÁ SDRUŢENÍ, SRPŠ Školská rada Dětský parlament Občanské sdruţení SRPŠ Spolupráce se sponzory Rada ţáků ANO NE NE ANO NE ANO ANO/NE 2.4 PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŢÁKŮ MŠ, ZŠ Tabulka Základní škola počet tříd, ţáků a průměrná naplněnost ve třídě ve školním roce 2011/2012 k Počet tříd Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě ,6 Dvanáct ţáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí - 38 školského zákona. Dalších 15 dětí navštěvovalo přípravnou třídu. 2.5 PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŢÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŢIN Tabulka - Školní druţina - počet oddělení, ţáků a průměrná naplněnost v oddělení ve školním roce 2011/2012 Počet oddělení Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

8 2.6 PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŢÁKŮ Tabulka - Školní jídelna ZŠ - školní rok 2011/2012 v porovnání počet ţáků celkem na ZŠ počet stravovaných a nestravovaných ţáků na ZŠ a stravovaní ţáci SŠ k Počet ţáků ZŠ Počet stravovaných Počet nestravovaných Počet stravovaných celkem ţáků na ZŠ ţáků na ZŠ ţáků SŠ na ZŠ Z celkového počtu ţáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2011/ ,5 % ţáků. 2.7 OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH, DĚTECH A ŢÁCÍCH Integrace dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - Přehled individuálně integrovaných ţáků se zdravotním postiţením podle druhu postiţení na ZŠ ve školním roce 2011/2012 k Mentální postiţení Sluchové postiţení Zrakové postiţení Vady řeči Tělesné postiţení Více vad Vývoj.poruchy učení a chování CELKEM ţáků se zdrav.postiţením počet ţáků Zabezpečení pedagogické asistence: Ve školním 2011/2012 pracovala na I.stupni asistentka pedagoga pro ţáky se sociálním znevýhodněním. Další dvě asistentky, jejichţ pozice byly hrazeny z ESF v rámci grantu MmH Stejná šance pracovaly na obou stupních školy Speciální, specializované, přípravné a vyrovnávací třídy Tabulka - Přehled počtu speciálních, specializovaných, přípravných a vyrovnávacích tříd, dětí a ţáků na MŠ, ZŠ ve školním roce 2011/2012 MŠ-ZŠ Druh třídy Počet tříd Počet dětí-ţáků Pro ţáky-děti...,druh postiţení ZŠ přípravná 1 15 ze soc. znevýhodněného prostředí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

9 2.7.3 Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných Tabulka - Ţáci nadaní a mimořádně nadaní na ZŠ 2.stupeň CELKEM ZŠ 1.stupeň chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 škola neměla ţádný takový případ Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR stav k Počet ţáků,kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce Ročník 2011/2012 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR celkem Dojíţdějící děti a ţáci Ţáci dojíţdějící do ZŠ z jiných části města Ţáci dojíţdějící do ZŠ z jiných měst a obcí název části města počet ţáků název města - obce počet ţáků Havířov-Město 3 Horní Suchá 4 Havířov-Podlesí 1 Orlová 3 Havířov-Šumbark 1 Celkem 5 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

10 2.7.7 Fluktuace dětí, ţáků ve školním roce 2011/2012 Základní škola Počet Přistěhováni ţáci z jiných měst a obcí Název města-obce Ostrava Orlová Karviná Vratimov Horní Suchá Fulnek Odstěhováni ţáci do jiných měst a obcí Karviná Horní Suchá Frýdek-Místek Ústí nad Orlicí Petřvald Orlová Pstruţí Ostrava Strunkovice nad Blanicí Přechod ţáků-příchod z jiné ZŠ v rámci města Havířova Jiné (rozveďte v textu) Počet Důvod odchodu příchodu Název školy 1 1. máje 1 Jarošova 4 Školní 2 Gorkého 1 K.Světlé 1 Mánesova 1 Na Nábřeţí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

11 3. RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY V základní škole probíhala výuka ve školním roce 2011/2012 podle vlastního ŠVP Strom ZŠ pracovala ve školním roce 2011/2012 s těmito školními vzdělávacími programy: Název Počet zapojených ţáků ŠVP ZV Strom 195 Tabulka - Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ Název projektu Vyhlašovatel Počet zapojených ţáků Běh naděje MmH 40 Cyklistická soutěţ Vlastní 60 Výsadba medonosných stromů Vlastní 32 Evropský den jazyků Vlastní 70 Draví ptáci Vlastní 195 Knihovnické lekce Spolupráce s městskou knihovnou 195 Noc plná světel Vlastní 100 Jablíčkový den Vlastní 126 Drakiáda Vlastní 45 Mikuláš Vlastní 195 Vánoční jarmark a dílny Vlastní 195 Vánoční koncert Vlastní 195 Za lesními skřítky šk. v př. Vlastní 42 Den Romů Vlastní + městská knihovna 50 Den Země Vlastní+ akce MmH 195 Den Matek Vlastní 50 Výstava Lidské tělo - Praha Vlastní 42 Planetárium Vlastní 42 Beseda holocaust, antisemitismus ZIP 40 Den dětí Vlastní 110 Beseda s A. Dudkem Vlastní + městská knihovna 115 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

12 3.1 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Škola v přírodě ve školním roce 2011/2012 se uskutečnila ve dnech března Jednalo se o ekologický pobyt financovaný Státním fondem ţivotního prostředí, kterého se zúčastnilo 42 ţáků a 5 pedagogických pracovníků školy. Tématické zaměření Za lesními skřítky, připravila koordinátorka EVVO paní učitelka Mgr. Iveta Szromková. Pobyt byl realizován v nádherném prostřední Horní Bečvy v Hotelu HIT. Článek o naší škole v přírodě uveřejněný v časopise ŠKOLSTVÍ 3.2 LYŢAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ Lyţařský výcvikový kurz ve školním roce 2011/ neuskutečnil se V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

13 3.3 PŘEDPLAVECKÝ A PLAVECKÝ VÝCVIK Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2011/2012 Výcvik Předplavecký Plavecký Sjednaná dohoda s kým Správa sport. zař. Havířov Termín Třída-ročník Počet dětí-ţáků září-leden leden-květen 3.tř 2.tř Vyčleněný objem na plavání v Kč Kč Kč 3.4 DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola Počet tříd Počet ţáků Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Vyuţívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: ANO Hodinový rozsah ve školním roce 2011/2012: 8 Počet ţáků: 21 Průkaz cyklisty získalo 12 ţáků 4. třídy. V září 2011 proběhla na naší škole cyklistická soutěţ Jízda zručnosti, která byla součástí celoměstské akce Týden mobility. Spolupracovali jsme také s městskou policií, která pro ţáky ročníku připravila besedy s dopravní tématikou. Dopravní soutěţe Mladý cyklista jsme se nezúčastnili. 3.5 VÝUKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ Ve školním roce 2011/2012 nebyly na škole vyučovány ţádné nepovinné předměty. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

14 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 4.1 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Tabulka Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. fyzický počet ZŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: - pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Věková struktura zaměstnanců školní druţiny fyzický počet ŠD Pedagogičtí zaměst. fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let 1 0 nad 50 let Celkem 1 0 Z počtu celkem: - pracující důchodci -zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ výd. ve školním roce 2011/2012 dle členění ţeny muţi a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŢENY MUŢI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ ŠJ-výd.MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJ-výd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

15 Přepočtený počet zaměst. MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJvýd.MŠ ŠJvýd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM zaměst. 22,566 1,751 1,00 22,566 25,317 V tabulkách o zaměstnancích jsou také započteny asistentky pedagoga, jejichţ platy jsou hrazeny z prostředků ESF. 4.2 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Tabulka - Základní škola dosaţené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci Dosaţené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1.stupeň ZŠ Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Z toho speciální pedagogika 2 28,6 0 0 VŠ pedagogické pro jiný typ škol 0 0 VŠ DPS 1,8 23,0 nepedagogické bez DPS 1,14 14,6 Středoškolské pedagogické 0,88 11,4 nepedagogické 0 0 Celkem , V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

16 přepočtený počet přepočtený počet přepočtený počet přepočtený počet 4.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2011/2012: Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků: Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ VŠ s aprobací cizího jazyka Dosaţené vzdělání Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN přepočtený počet % přepočtený počet státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs 0,36 47 bez cizojaz.vzdělání 0,14 18 státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška 0,27 35 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání % Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaţeném vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JA JR JF Jiné Dosaţené vzdělání % % % % VŠ s aprobací cizího jazyka 0,09 1 Bakalářské s aprobací cizího jazyka státní jazyková zkouška Vysokoškolské akreditovaný jazykový kurs 0,4 40 pedagogické bez cizojaz.vzdělání Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška 0,6 60 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

17 Důleţitou součástí vzdělání je velmi dobrá znalost alespoň jednoho světového jazyka. Na naší škole jsou vyučovány jazyk anglický, jazyk ruský a oběma jazykům je věnována velká pozornost. JA je vyučován jiţ od 3.třídy a ve vyšších ročnících si ţáci mohou zvolit jako volitelný předmět také konverzaci v JA. Jazyk ruský momentálně probíhá ve formě volitelného předmětu. Ţáci vyšších ročníků se tak mohou kromě angličtiny věnovat i druhému cizímu jazyku. Výuka JA probíhá podle učebnic anglický jazyk pro 3. a 4. třídu (autor: Zahálková), Chit Chat, Projekt Zone, díly I.- III. JR podle učebnicové řady nakladatelství Fraus - Pojechali Výuce angličtiny je přizpůsobena jazyková učebna, vyučování JR probíhá v kmenové třídě. Pro zpestření učiva jsou vyuţívány výukové programy Terasoft a multimediální tabule Smart board. Ţáky vedeme také k vyuţívání informačních technologií seznámením se servery a stránkami: Velký důraz klademe nejen na výsledky výuky, tzn. jazykové vědomosti a dovednosti, nýbrţ i na samotný proces jejich osvojování, který povaţujeme za významný prostředek formování osobnosti. Systematické předávání přiměřených poznatků z oblasti reálií anglicky i rusky mluvících zemí vhodně doplňuje výuku dějepisu a zeměpisu a prohlubuje kulturní, historické a geomorfologické znalosti ţáků. Důslednou kontrolou zadaných úkolů rozvíjíme v ţácích potřebné volní vlastnosti a pracovní návyky. Podporujeme jejich vlastní iniciativu prostřednictvím dobrovolných úkolů a projektů o zájmové činnosti. 4.4 APROBOVANOST VÝUKY Ve školním roce 2011/2012 byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: na II. stupni: matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie, výchova k občanství, výchova ke zdraví, ruský jazyk, tělesná výchova. Nejniţší aprobovanost byla ve školním roce 2011/2012 u těchto předmětů: anglický jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika. Aprobovanost výuky na: % vyjádření 1.stupni ZŠ stupni ZŠ 81 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

18 4.5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2011/2012 zejména prostřednictvím: KVIC Karviná, KVIC Nový Jičín, Ostravské univerzity, NIDV, firmou Fakta Ţďár nad Sázavou, Fakta Karviná a dodavateli Projektových aktivit Grantů města Havířov zejména v oblasti 1.2. Stejná šance a 1.3 Vzdělávání pro Havířov. Také partnerství v projektu CPIV přineslo vzdělávání celé sborovny. Do akcí DVPP se zapojilo 100% pedagogických pracovníků školy. Zúčastnili se například těchto kurzů, seminářů a pracovních dílen: Letní škola angličtiny projekt Dialog bez bariér Práce s obtíţným dítětem sborovna Krajská konference EVVO Koordinátor ICT správce sítě Koordinátor autoevaluace Koordinátor tvorby ŠVP Barvy ţivota EVVOluce Tuzemské stáţe pro vedoucí pracovníky ve školství Náslechy spec. pedagogů v hodinách, rozbor ped. situací Seminář o bezpečnosti školních aktivit Dramaterapie aneb jak dělat divadlo s dětmi Matematika hrou Novinky výchovného poradenství Strategické plánování ve školství Klima třídy Seminář dluhy a exekuce Teorie MBTI v praxi E-learningový seminář speciální pedagogiky 5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Školní rok 2011/ ZŠ Počet zapsaných Počet přijatých dětí dětí do 1.tř. pro do 1.tř.pro šk.r. 2011/12 šk.r. 2011/12 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r. 2011/12 Počet ţáků, kteří ve šk.r. 2011/12 ukončili zákl.vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2012/2013 Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2012/13 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2012/13 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2012/ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

19 Počet ţáků celkem Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé neklasifikováno celkem ţáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Počet ţáků Odchod ţáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 1 Údaje o umístění ţáků po dokončení povinné školní docházky Škola Počet ţáků Gymnázium (4-leté) 0 SOŠ 3 OA 0 SPŠ 0 Konzervatoř 0 Jazyková škola 0 Střední umělecká PŠ 0 SŠ 4-leté studium 1 SOU 4-leté studium 0 SŠ 3-leté studium 0 SOU 3-leté studium 8 OU, U, PŠ 7 Nepodali přihlášku 0 CELKEM 19 Z počtu celkem - soukromé školy 5 - církevní školy 0 6. ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ 6.1 KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Tabulka - Klasifikace chování ţáků za školní rok 2011/2012 Počet ţáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,2 4,9 5,5 0 6,6 23,0 0,2 5,5 9,3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

20 6.2 DOCHÁZKA ŢÁKŮ Tabulka - Docházka ţáků ve školním roce 2011/2012 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené průměr na ţáka hodiny 1. stupeň ,4 2. stupeň ,8 CELKEM ZŠ ,3 Tabulka - Docházka ţáků ve školním roce 2011/2012 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené průměr na ţáka hodiny 1.stupeň 423 3,9 2.stupeň 687 9,3 CELKEM ZŠ , VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Ve školním roce 2011/2012 se výchovná poradkyně ve své činnosti zaměřila na 3 oblasti: 1.oblast výchovy - byla ve stálém kontaktu s třídními učiteli, spolu s nimi řešila v co nejkratším termínu problémy ţáků - soustředila pozornost na ţáky s poruchami chování, se znaky sociální nepřizpůsobivosti, na ţáky v náročných ţivotních situacích - sledovala příliš častou omluvenou a neomluvenou absenci ţáků - ve spolupráci s třídními učiteli zajišťovala vyšetření ţáků v PPP, v SPC, u pedopsychiatrů a psychologa - zprostředkovala odbornou péči PPP nebo jiných institucí pro ţáky, kteří tuto péči potřebovali - spolupracovala s rodiči ţáků, zajišťovala konání výchovných pohovorů a komisí - spolupracovala s oddělením sociálně právní ochrany dětí, s pracovnicemi probační a mediační sluţby, s oddělením péče o rodinu a dítě, s Policií ČR, s okresním státním zastupitelstvím - vkládala spolu se zástupkyní ředitele oznámení o problémových ţácích do systému včasné intervence - informovala pedagogy v rámci metodických sdruţení o nové legislativě, o práci PPP a SPC V říjnu 2011 výchovná poradkyně organizačně zajistila program MUDr.Kováře Láska ano, děti ještě ne se sexuální tematikou pro ţáky 8. a 9.ročníku. 2.oblast vzdělávání - soustředila pozornost na ţáky s výukovými obtíţemi, s rizikem školní neúspěšnosti, na ţáky zdravotně postiţené a individuálně integrované - zprostředkovala odbornou péči PPP těmto ţákům V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

21 - na základě vyšetření v PPP a doporučení této instituce spolupracovala s rodiči a učiteli těchto ţáků, garantovala péči těmto ţákům ve škole 3.oblast volby povolání - v září se zúčastnila 1. třídní schůzky ţáků 9. třídy - zajistila pro ţáky Atlasy školství a Informační broţury o středních školách okresu Karviná - zprostředkovala pro ţáky besedy s pracovníky středních škol Havířova a blízkého okolí - vyučovala předmět Svět práce v 9.ročníku - poskytovala individuální poradenství ţákům a jejich rodičům - v listopadu zajistila účast ţáků 9. třídy na Burze škol v Renetě - v prosinci zajistila exkurzi chlapců 8. a 9.ročníku ve Vítkovické střední škole - ve spolupráci s třídním učitelem zajistila účast ţáků 9.třídy na workshopu SŠ Sýkorova Ţáci 9.ročníku se v rámci nového volitelného předmětu Finanční gramotnost zúčastnili několika exkurzí a besedy, které zajistila vyučující tohoto předmětu. Tyto ţákům usnadní vstup do profesního a občanského ţivota a orientaci v něm. V listopadu navštívili ČSOB, v lednu za nimi do školy přišla soudkyně, v únoru získali poznatky k vyřizování osobních dokladů na magistrátu města, navštívili také pracoviště Revírní bratrské pokladny a v dubnu byli na úřadu práce informováni o skutečnostech týkajících se vstupu na trh práce. OBLAST PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, REALIZACE PRENVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Minimálni preventivní program vychází z pokynu MŠMT č.j.: 1454/ Jeho cílem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost ţáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude váţit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Primární prevenci na 1. stupni zajišťuje především třídní učitel a další učitelé, kteří v těchto třídách učí. S jednotlivými tématy se ţáci setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Jednotlivá témata plní průběţně během školního roku. Na II. stupni se s tématy z oblasti prevence pracuje zejména v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, český jazyk a literatura. Cíle programu na naší škole:. boj proti šikaně. osvojení zdravého ţivotního stylu. stanovit si správný ţebříček hodnot. informovat ţáky o účincích návykových látek. mít zdravé sebevědomí. umět čelit tlaku vrstevníků. naučit se rozlišovat dobré a špatné. zlepšovat mezilidské vztahy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

22 . umět si váţit sebe samého. znát zásady slušného chování. umět správně trávit volný čas. znát svá práva a povinnosti Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily v rámci MPP tyto akce a besedy: Náborová akce Asterix pedagogové Práce s problémovým dítětem p. Gavendová tř. Jízda zručnosti cyklosoutěţ k týdnu mobility tř. Svatý Václav Don Bosco tř. Dopravní výchova MP tř. Láska ano, děti ještě ne tř. Šikana o.s.zip tř. Dopravní výchova MP tř. Dopravní výchova MP tř. Dopravní výchova MP tř. Volba povolání tř. Dopravní výchova MP tř. Primární prevence FAUST tř. DV Průkaz cyklisty MP tř. Prevence sebeobrany MP tř. (Ne)bezpečný internet MP tř. Drogy o.s. ZIP tř. Pes není hračka MP tř. Základy právního vědomí p. Mazurek tř. Primární prevence FAUST tř. Světová náboţenství o.s. ZIP ,8.,9.tř. Beseda se soudcem tř. Mezilidské vztahy o.s. ZIP tř. HZS teor. Přednáška tř. Přednáška HZS tř. Sociometrický průzkum PPP tř. Dopravní výchova MP tř. Hasičská zbrojnice HZS ţáci a rodiče Stejná šance Grant tř. Kurz 1. pomoci tř. Láska, sex o.s. ZIP tř. Klima třídy CPIV tř. Holokaust, antisemitismus o.s. ZIP tř. Dopravní výchova praxe MP tř. Dopravní výchova testy MP tř. Sebevědomí o.s.zip Schránka důvěry : NE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

23 Spolupráce školy s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova: ANO Granty a dotace vztahující se k této oblasti (podané a realizované) Škola neţádala o grant v této oblasti. 6.4 PROSPĚCH ŢÁKŮ Tabulka - Prospěch ţáků základní školy ve školním roce 2011/2012 Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno ţáků počet % počet % počet % počet % celkem ţáků ţáků ţáků ţáků Základní škola ,3 33, , ,7 0 0 Tabulka - Komisionální přezkoušení Počet ţáků Ročník Předmět 1 9. Jč, D,Z 38 školského zákona Tabulka Opravné zkoušky Počet ţáků Ročník Předmět 5 I. JČ, M 1 II. M,Čj 3 IV. M 3 VII. Př, M 6 IX. Z, Př Tabulka Ţáci opakující ročník Počet ţáků Ročník 4 I. 1 II. 3 IV. 1 VII. 2 VIII. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Havířov-Šumbark,ul.Gen.Svobody 16/284 Ředitel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRAVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRAVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRAVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Název školy dle ZL: Z ákladní škola a M ateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : v Ředitel: Zelená 2/112,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více