VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 685/57 Ředitel: Mgr. Petra Ţidková Statutární zástupce: Mgr. Hana Čadová Zařazení do sítě škol: 22. ledna 1996 IČ: Identifikátor zařízení: Součásti školy: základní škola školní druţina školní jídelna Odloučená pracoviště: škola nemá Kapacita školy: ZŠ 540 (dle druhu zařízení př. MŠ, ZŠ, ŠD,ŠJ) ŠD 75 ŠJ 450 Adresa ová adresa: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1 Úvod... 2 Charakteristika školy a školských zařízení Zaměření školy Vybavení školy Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ Rada školy a dětský parlament, občanská sdruţení, SRPŠ Přehled o počtu tříd, počtu dětí a ţáků ZŠ Přehled o počtu oddělení a ţáků ŠD Přehled o počtu stravovaných dětí a ţáků Ostatní údaje o výuce, třídách, dětech a ţácích Integrace dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální, specializované, přípravné a vyrovnávací třídy Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Dojíţdějící děti a ţáci Fluktuace dětí, ţáků ve školním roce 2007/ Rámcové vzdělávací programy, vzdělávací programy, školní vzdělávací programy 11 a výchovné vzdělávací projekty Škola v přírodě Lyţařský výcvikový kurs Předplavecký a plavecký výcvik Dopravní výchova Výuka nepovinných předmětů Údaje o pracovnících školy Věková struktura zaměstnanců ZŠ, ŠD, ŠJ Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Údaje o vzdělávání ţáků Klasifikace chování Docházka ţáků Výchovné poradenství Oblast prevence sociálně patologických jevů Prospěch ţáků Úrazovost ve škole a školském zařízení Údaje o výsledcích kontrol Údaje o mimoškolních aktivitách Sportovní a mimosportovní krouţky Významné úspěchy školy, dětí a ţáků a prezentace na veřejnosti Účast v rozvojových programech MŠMT a ostatních programech Závěr str V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

3 1. ÚVOD Základní škola Kapitána Jasioka Kpt. Jasioka 57 Havířov-Prostřední Suchá okres Karviná, příspěvková organizace sdruţuje základní školu, školní druţinu a školní jídelnu. Jedná se o státní úplnou základní školu s postupným ročníkem. Škola byla slavnostně otevřena 30. srpna V rámci města patří ZŠ Kpt. Jasioka v současné době spíše k menším školám. Nachází se v okrajové části města Havířova, poskytuje základní vzdělání převáţně ţákům z okolního sídliště a rodinných domů v Prostřední Suché, ale také z dalších částí Havířova. Od října roku 1989 nese škola čestný název Základní škola Kapitána Jasioka. Pojmenována byla po Rudolfu Jasiokovi, válečném hrdinovi a rodákovi z Havířova-Suché, který padl u Dukelského průsmyku. Památku kpt. Jasioka připomíná nejen název školy, ale také pamětní deska, umístěná ve vestibulu, kde probíhají kaţdoroční vzpomínkové akce, jichţ se kromě ţáků účastní také váleční veteráni, pamětníci dukelských bojů. Kapitán Rudolf Jasiok na dobovém snímku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Základní škola s ročníky I. a II. stupně. Ve šk.r. 2011/2012 bylo na I. stupni 5 tříd a jedna přípravná třída. Na II. stupni 4 třídy. Školní druţina - ve šk.r. 2011/2012 bylo otevřeno 1 oddělení ŠD. Školní jídelna ve šk. roce 2011/2012 se zde stravovali ţáci, zaměstnanci školy i cizí strávníci. Tabulka - Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2011/2012 Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení MŠ jako součást odloučené pracoviště ZŠ - Základní škola 1 Základní škola jen s ročníky 1. stupně - Školní druţina součást ZŠ 1 Školní jídelna 1 Výdejna stravy - 2. třída třídní učitelka Mgr. Růţena Bajerová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

5 2.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola se jiţ od roku 1996 orientuje na ekologickou výchovu, která se prolíná všemi oblastmi vzdělání, především předměty s přírodovědným zaměřením Škola je také členem sítě škol s ekologickým zaměřením M.R.K.E.V. V jejím průčelí byl před lety v rámci projektu Slunce do škol umístěn solární panel. Ţáky vedeme k uvědomování si důleţitosti ochrany ţivotního prostředí a ke vztahu k přírodě. Proto se také pod vedením Mgr. Przeczkové a Mgr. Szromkové pravidelně účastní ekologických projektů a soutěţí s ekologickou a přírodovědnou tematikou. Součástí ekologické výchovy je také třídění odpadu. Třetím rokem byla škola zapojena do projektu Recyklohraní, které zahrnuje sběr pouţitých elektrospotřebičů a baterií. V rámci Soutěţe s panem Popelou probíhá také sběr papíru. Pytle na papírový odpad jsou umístěny i ve všech třídách, na chodbách stojí sběrné nádoby na PET lahve. Jiţ mnoho let finančně podporujeme zvířata v zoologických zahradách, v minulém roce byly vybírány příspěvky pro ZOO Ostrava, kde se ţáci pravidelně účastní prohlídek a soutěţí, které ostravská ZOO pořádá. Tradičním se stala také kaţdoroční výsadba lípy na školní zahradě. Strom sází kaţdá první třída v rámce Dne stromů. Prvňáčci s třídní učitelkou Mgr. Blankou Vrublovou u své lípy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

6 Základní škola Výuka ve školním roce 2011/2012 probíhala v českém jazyce. - rozšířená výuka NE 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ Budova školy je trojpodlaţní, výuka probíhá ve 11 kmenových třídách a v 8 odborných učebnách s úplným vybavením (učebna F Ch, počítačová učebna, hudebna, kreslírna, učebna zeměpisu, dvě učebny s interaktivní tabulí SMART Board, učebna jazyka anglického). Třídy jsou světlé, teplé, vybavené ţaluziemi a dvoumístnými lavicemi. Pouze učebna jazyka anglického je vybavena jednomístnými lavicemi. Postupně se obnovuje školní vybavení v jednotlivých třídách. Škola má k dispozici tělocvičnu, školní dílnu, cvičnou kuchyni, školní zahradu s venkovní učebnou a průlezkami, školní hřiště s doskočištěm, keramickou dílnu. O prázdninách byl v tělocvičně inovován nátěr podlahy. Pro ţáky je k dispozici rovněţ ţákovská knihovna. Přírodní učebnu na školní zahradě vyuţívají všechny ročníky včetně školní druţiny. Počítačová učebna má lokální počítačovou síť, byla vybavena v rámci projektu Internet do škol, v současné době disponuje 16 ţákovskými počítači, jedním počítačem pro učitele, barevnou tiskárnou, skenerem a datovým projektorem. Počítače jsou dále umístěny ve všech kabinetech školy, ředitelně, v kanceláři zástupce ředitele, na sekretariátě školy, ve sborovně, v kanceláři účetní a vedoucí školní jídelny. Starší počítače jsou umístěny rovněţ ve školní druţině a v některých kmenových třídách 1. stupně. Školní druţina má jedno oddělení, má vlastní prostory. Vyuţívá ke své činnosti i školní zahradu, cvičnou kuchyni, keramickou dílnu, tělocvičnu. Kvalitně upravené hřiště ke sportování škola nemá, má provizorní travnaté hřiště, u kterého byl postaven kvalitní sektor pro skok daleký s umělým povrchem na rozběţišti. Vedle hřiště jsou postaveny dva betonové stoly na stolní tenis a instalován koš na basketbal. V době přestávek mohou ţáci vyuţívat k odpočinku všech prostor chodeb školy. Děti z přípravné třídy se svou paní učitelkou Mgr. Idou Kvanduchovou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

7 provedené rekonstrukce ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 nebyly provedeny ţádné rekonstrukce bezbariérovost škola nemá bezbariérové přístupy 2.3 ŠKOLSKÁ RADA A DĚTSKÝ PARLAMENT, OBČANSKÁ SDRUŢENÍ, SRPŠ Školská rada Dětský parlament Občanské sdruţení SRPŠ Spolupráce se sponzory Rada ţáků ANO NE NE ANO NE ANO ANO/NE 2.4 PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŢÁKŮ MŠ, ZŠ Tabulka Základní škola počet tříd, ţáků a průměrná naplněnost ve třídě ve školním roce 2011/2012 k Počet tříd Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě ,6 Dvanáct ţáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí - 38 školského zákona. Dalších 15 dětí navštěvovalo přípravnou třídu. 2.5 PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŢÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŢIN Tabulka - Školní druţina - počet oddělení, ţáků a průměrná naplněnost v oddělení ve školním roce 2011/2012 Počet oddělení Počet ţáků Průměrná naplněnost ve třídě V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

8 2.6 PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŢÁKŮ Tabulka - Školní jídelna ZŠ - školní rok 2011/2012 v porovnání počet ţáků celkem na ZŠ počet stravovaných a nestravovaných ţáků na ZŠ a stravovaní ţáci SŠ k Počet ţáků ZŠ Počet stravovaných Počet nestravovaných Počet stravovaných celkem ţáků na ZŠ ţáků na ZŠ ţáků SŠ na ZŠ Z celkového počtu ţáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2011/ ,5 % ţáků. 2.7 OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH, DĚTECH A ŢÁCÍCH Integrace dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - Přehled individuálně integrovaných ţáků se zdravotním postiţením podle druhu postiţení na ZŠ ve školním roce 2011/2012 k Mentální postiţení Sluchové postiţení Zrakové postiţení Vady řeči Tělesné postiţení Více vad Vývoj.poruchy učení a chování CELKEM ţáků se zdrav.postiţením počet ţáků Zabezpečení pedagogické asistence: Ve školním 2011/2012 pracovala na I.stupni asistentka pedagoga pro ţáky se sociálním znevýhodněním. Další dvě asistentky, jejichţ pozice byly hrazeny z ESF v rámci grantu MmH Stejná šance pracovaly na obou stupních školy Speciální, specializované, přípravné a vyrovnávací třídy Tabulka - Přehled počtu speciálních, specializovaných, přípravných a vyrovnávacích tříd, dětí a ţáků na MŠ, ZŠ ve školním roce 2011/2012 MŠ-ZŠ Druh třídy Počet tříd Počet dětí-ţáků Pro ţáky-děti...,druh postiţení ZŠ přípravná 1 15 ze soc. znevýhodněného prostředí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

9 2.7.3 Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných Tabulka - Ţáci nadaní a mimořádně nadaní na ZŠ 2.stupeň CELKEM ZŠ 1.stupeň chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 škola neměla ţádný takový případ Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR stav k Počet ţáků,kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce Ročník 2011/2012 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR celkem Dojíţdějící děti a ţáci Ţáci dojíţdějící do ZŠ z jiných části města Ţáci dojíţdějící do ZŠ z jiných měst a obcí název části města počet ţáků název města - obce počet ţáků Havířov-Město 3 Horní Suchá 4 Havířov-Podlesí 1 Orlová 3 Havířov-Šumbark 1 Celkem 5 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

10 2.7.7 Fluktuace dětí, ţáků ve školním roce 2011/2012 Základní škola Počet Přistěhováni ţáci z jiných měst a obcí Název města-obce Ostrava Orlová Karviná Vratimov Horní Suchá Fulnek Odstěhováni ţáci do jiných měst a obcí Karviná Horní Suchá Frýdek-Místek Ústí nad Orlicí Petřvald Orlová Pstruţí Ostrava Strunkovice nad Blanicí Přechod ţáků-příchod z jiné ZŠ v rámci města Havířova Jiné (rozveďte v textu) Počet Důvod odchodu příchodu Název školy 1 1. máje 1 Jarošova 4 Školní 2 Gorkého 1 K.Světlé 1 Mánesova 1 Na Nábřeţí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

11 3. RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY V základní škole probíhala výuka ve školním roce 2011/2012 podle vlastního ŠVP Strom ZŠ pracovala ve školním roce 2011/2012 s těmito školními vzdělávacími programy: Název Počet zapojených ţáků ŠVP ZV Strom 195 Tabulka - Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ Název projektu Vyhlašovatel Počet zapojených ţáků Běh naděje MmH 40 Cyklistická soutěţ Vlastní 60 Výsadba medonosných stromů Vlastní 32 Evropský den jazyků Vlastní 70 Draví ptáci Vlastní 195 Knihovnické lekce Spolupráce s městskou knihovnou 195 Noc plná světel Vlastní 100 Jablíčkový den Vlastní 126 Drakiáda Vlastní 45 Mikuláš Vlastní 195 Vánoční jarmark a dílny Vlastní 195 Vánoční koncert Vlastní 195 Za lesními skřítky šk. v př. Vlastní 42 Den Romů Vlastní + městská knihovna 50 Den Země Vlastní+ akce MmH 195 Den Matek Vlastní 50 Výstava Lidské tělo - Praha Vlastní 42 Planetárium Vlastní 42 Beseda holocaust, antisemitismus ZIP 40 Den dětí Vlastní 110 Beseda s A. Dudkem Vlastní + městská knihovna 115 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

12 3.1 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Škola v přírodě ve školním roce 2011/2012 se uskutečnila ve dnech března Jednalo se o ekologický pobyt financovaný Státním fondem ţivotního prostředí, kterého se zúčastnilo 42 ţáků a 5 pedagogických pracovníků školy. Tématické zaměření Za lesními skřítky, připravila koordinátorka EVVO paní učitelka Mgr. Iveta Szromková. Pobyt byl realizován v nádherném prostřední Horní Bečvy v Hotelu HIT. Článek o naší škole v přírodě uveřejněný v časopise ŠKOLSTVÍ 3.2 LYŢAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ Lyţařský výcvikový kurz ve školním roce 2011/ neuskutečnil se V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

13 3.3 PŘEDPLAVECKÝ A PLAVECKÝ VÝCVIK Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2011/2012 Výcvik Předplavecký Plavecký Sjednaná dohoda s kým Správa sport. zař. Havířov Termín Třída-ročník Počet dětí-ţáků září-leden leden-květen 3.tř 2.tř Vyčleněný objem na plavání v Kč Kč Kč 3.4 DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola Počet tříd Počet ţáků Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Vyuţívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: ANO Hodinový rozsah ve školním roce 2011/2012: 8 Počet ţáků: 21 Průkaz cyklisty získalo 12 ţáků 4. třídy. V září 2011 proběhla na naší škole cyklistická soutěţ Jízda zručnosti, která byla součástí celoměstské akce Týden mobility. Spolupracovali jsme také s městskou policií, která pro ţáky ročníku připravila besedy s dopravní tématikou. Dopravní soutěţe Mladý cyklista jsme se nezúčastnili. 3.5 VÝUKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ Ve školním roce 2011/2012 nebyly na škole vyučovány ţádné nepovinné předměty. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

14 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 4.1 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Tabulka Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. fyzický počet ZŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: - pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Věková struktura zaměstnanců školní druţiny fyzický počet ŠD Pedagogičtí zaměst. fyz. počet z toho muţi do 20 let let let let 1 0 nad 50 let Celkem 1 0 Z počtu celkem: - pracující důchodci -zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ výd. ve školním roce 2011/2012 dle členění ţeny muţi a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŢENY MUŢI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ ŠJ-výd.MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJ-výd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

15 Přepočtený počet zaměst. MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJvýd.MŠ ŠJvýd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM zaměst. 22,566 1,751 1,00 22,566 25,317 V tabulkách o zaměstnancích jsou také započteny asistentky pedagoga, jejichţ platy jsou hrazeny z prostředků ESF. 4.2 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Tabulka - Základní škola dosaţené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci Dosaţené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1.stupeň ZŠ Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Z toho speciální pedagogika 2 28,6 0 0 VŠ pedagogické pro jiný typ škol 0 0 VŠ DPS 1,8 23,0 nepedagogické bez DPS 1,14 14,6 Středoškolské pedagogické 0,88 11,4 nepedagogické 0 0 Celkem , V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

16 přepočtený počet přepočtený počet přepočtený počet přepočtený počet 4.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2011/2012: Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků: Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ VŠ s aprobací cizího jazyka Dosaţené vzdělání Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN přepočtený počet % přepočtený počet státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs 0,36 47 bez cizojaz.vzdělání 0,14 18 státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška 0,27 35 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání % Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaţeném vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JA JR JF Jiné Dosaţené vzdělání % % % % VŠ s aprobací cizího jazyka 0,09 1 Bakalářské s aprobací cizího jazyka státní jazyková zkouška Vysokoškolské akreditovaný jazykový kurs 0,4 40 pedagogické bez cizojaz.vzdělání Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška 0,6 60 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

17 Důleţitou součástí vzdělání je velmi dobrá znalost alespoň jednoho světového jazyka. Na naší škole jsou vyučovány jazyk anglický, jazyk ruský a oběma jazykům je věnována velká pozornost. JA je vyučován jiţ od 3.třídy a ve vyšších ročnících si ţáci mohou zvolit jako volitelný předmět také konverzaci v JA. Jazyk ruský momentálně probíhá ve formě volitelného předmětu. Ţáci vyšších ročníků se tak mohou kromě angličtiny věnovat i druhému cizímu jazyku. Výuka JA probíhá podle učebnic anglický jazyk pro 3. a 4. třídu (autor: Zahálková), Chit Chat, Projekt Zone, díly I.- III. JR podle učebnicové řady nakladatelství Fraus - Pojechali Výuce angličtiny je přizpůsobena jazyková učebna, vyučování JR probíhá v kmenové třídě. Pro zpestření učiva jsou vyuţívány výukové programy Terasoft a multimediální tabule Smart board. Ţáky vedeme také k vyuţívání informačních technologií seznámením se servery a stránkami: Velký důraz klademe nejen na výsledky výuky, tzn. jazykové vědomosti a dovednosti, nýbrţ i na samotný proces jejich osvojování, který povaţujeme za významný prostředek formování osobnosti. Systematické předávání přiměřených poznatků z oblasti reálií anglicky i rusky mluvících zemí vhodně doplňuje výuku dějepisu a zeměpisu a prohlubuje kulturní, historické a geomorfologické znalosti ţáků. Důslednou kontrolou zadaných úkolů rozvíjíme v ţácích potřebné volní vlastnosti a pracovní návyky. Podporujeme jejich vlastní iniciativu prostřednictvím dobrovolných úkolů a projektů o zájmové činnosti. 4.4 APROBOVANOST VÝUKY Ve školním roce 2011/2012 byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: na II. stupni: matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie, výchova k občanství, výchova ke zdraví, ruský jazyk, tělesná výchova. Nejniţší aprobovanost byla ve školním roce 2011/2012 u těchto předmětů: anglický jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika. Aprobovanost výuky na: % vyjádření 1.stupni ZŠ stupni ZŠ 81 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

18 4.5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2011/2012 zejména prostřednictvím: KVIC Karviná, KVIC Nový Jičín, Ostravské univerzity, NIDV, firmou Fakta Ţďár nad Sázavou, Fakta Karviná a dodavateli Projektových aktivit Grantů města Havířov zejména v oblasti 1.2. Stejná šance a 1.3 Vzdělávání pro Havířov. Také partnerství v projektu CPIV přineslo vzdělávání celé sborovny. Do akcí DVPP se zapojilo 100% pedagogických pracovníků školy. Zúčastnili se například těchto kurzů, seminářů a pracovních dílen: Letní škola angličtiny projekt Dialog bez bariér Práce s obtíţným dítětem sborovna Krajská konference EVVO Koordinátor ICT správce sítě Koordinátor autoevaluace Koordinátor tvorby ŠVP Barvy ţivota EVVOluce Tuzemské stáţe pro vedoucí pracovníky ve školství Náslechy spec. pedagogů v hodinách, rozbor ped. situací Seminář o bezpečnosti školních aktivit Dramaterapie aneb jak dělat divadlo s dětmi Matematika hrou Novinky výchovného poradenství Strategické plánování ve školství Klima třídy Seminář dluhy a exekuce Teorie MBTI v praxi E-learningový seminář speciální pedagogiky 5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Školní rok 2011/ ZŠ Počet zapsaných Počet přijatých dětí dětí do 1.tř. pro do 1.tř.pro šk.r. 2011/12 šk.r. 2011/12 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r. 2011/12 Počet ţáků, kteří ve šk.r. 2011/12 ukončili zákl.vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2012/2013 Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2012/13 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2012/13 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2012/ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

19 Počet ţáků celkem Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé neklasifikováno celkem ţáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Počet ţáků Odchod ţáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 1 Údaje o umístění ţáků po dokončení povinné školní docházky Škola Počet ţáků Gymnázium (4-leté) 0 SOŠ 3 OA 0 SPŠ 0 Konzervatoř 0 Jazyková škola 0 Střední umělecká PŠ 0 SŠ 4-leté studium 1 SOU 4-leté studium 0 SŠ 3-leté studium 0 SOU 3-leté studium 8 OU, U, PŠ 7 Nepodali přihlášku 0 CELKEM 19 Z počtu celkem - soukromé školy 5 - církevní školy 0 6. ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ 6.1 KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Tabulka - Klasifikace chování ţáků za školní rok 2011/2012 Počet ţáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,2 4,9 5,5 0 6,6 23,0 0,2 5,5 9,3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

20 6.2 DOCHÁZKA ŢÁKŮ Tabulka - Docházka ţáků ve školním roce 2011/2012 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené průměr na ţáka hodiny 1. stupeň ,4 2. stupeň ,8 CELKEM ZŠ ,3 Tabulka - Docházka ţáků ve školním roce 2011/2012 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené průměr na ţáka hodiny 1.stupeň 423 3,9 2.stupeň 687 9,3 CELKEM ZŠ , VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Ve školním roce 2011/2012 se výchovná poradkyně ve své činnosti zaměřila na 3 oblasti: 1.oblast výchovy - byla ve stálém kontaktu s třídními učiteli, spolu s nimi řešila v co nejkratším termínu problémy ţáků - soustředila pozornost na ţáky s poruchami chování, se znaky sociální nepřizpůsobivosti, na ţáky v náročných ţivotních situacích - sledovala příliš častou omluvenou a neomluvenou absenci ţáků - ve spolupráci s třídními učiteli zajišťovala vyšetření ţáků v PPP, v SPC, u pedopsychiatrů a psychologa - zprostředkovala odbornou péči PPP nebo jiných institucí pro ţáky, kteří tuto péči potřebovali - spolupracovala s rodiči ţáků, zajišťovala konání výchovných pohovorů a komisí - spolupracovala s oddělením sociálně právní ochrany dětí, s pracovnicemi probační a mediační sluţby, s oddělením péče o rodinu a dítě, s Policií ČR, s okresním státním zastupitelstvím - vkládala spolu se zástupkyní ředitele oznámení o problémových ţácích do systému včasné intervence - informovala pedagogy v rámci metodických sdruţení o nové legislativě, o práci PPP a SPC V říjnu 2011 výchovná poradkyně organizačně zajistila program MUDr.Kováře Láska ano, děti ještě ne se sexuální tematikou pro ţáky 8. a 9.ročníku. 2.oblast vzdělávání - soustředila pozornost na ţáky s výukovými obtíţemi, s rizikem školní neúspěšnosti, na ţáky zdravotně postiţené a individuálně integrované - zprostředkovala odbornou péči PPP těmto ţákům V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

21 - na základě vyšetření v PPP a doporučení této instituce spolupracovala s rodiči a učiteli těchto ţáků, garantovala péči těmto ţákům ve škole 3.oblast volby povolání - v září se zúčastnila 1. třídní schůzky ţáků 9. třídy - zajistila pro ţáky Atlasy školství a Informační broţury o středních školách okresu Karviná - zprostředkovala pro ţáky besedy s pracovníky středních škol Havířova a blízkého okolí - vyučovala předmět Svět práce v 9.ročníku - poskytovala individuální poradenství ţákům a jejich rodičům - v listopadu zajistila účast ţáků 9. třídy na Burze škol v Renetě - v prosinci zajistila exkurzi chlapců 8. a 9.ročníku ve Vítkovické střední škole - ve spolupráci s třídním učitelem zajistila účast ţáků 9.třídy na workshopu SŠ Sýkorova Ţáci 9.ročníku se v rámci nového volitelného předmětu Finanční gramotnost zúčastnili několika exkurzí a besedy, které zajistila vyučující tohoto předmětu. Tyto ţákům usnadní vstup do profesního a občanského ţivota a orientaci v něm. V listopadu navštívili ČSOB, v lednu za nimi do školy přišla soudkyně, v únoru získali poznatky k vyřizování osobních dokladů na magistrátu města, navštívili také pracoviště Revírní bratrské pokladny a v dubnu byli na úřadu práce informováni o skutečnostech týkajících se vstupu na trh práce. OBLAST PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, REALIZACE PRENVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Minimálni preventivní program vychází z pokynu MŠMT č.j.: 1454/ Jeho cílem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost ţáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude váţit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Primární prevenci na 1. stupni zajišťuje především třídní učitel a další učitelé, kteří v těchto třídách učí. S jednotlivými tématy se ţáci setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Jednotlivá témata plní průběţně během školního roku. Na II. stupni se s tématy z oblasti prevence pracuje zejména v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, český jazyk a literatura. Cíle programu na naší škole:. boj proti šikaně. osvojení zdravého ţivotního stylu. stanovit si správný ţebříček hodnot. informovat ţáky o účincích návykových látek. mít zdravé sebevědomí. umět čelit tlaku vrstevníků. naučit se rozlišovat dobré a špatné. zlepšovat mezilidské vztahy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

22 . umět si váţit sebe samého. znát zásady slušného chování. umět správně trávit volný čas. znát svá práva a povinnosti Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily v rámci MPP tyto akce a besedy: Náborová akce Asterix pedagogové Práce s problémovým dítětem p. Gavendová tř. Jízda zručnosti cyklosoutěţ k týdnu mobility tř. Svatý Václav Don Bosco tř. Dopravní výchova MP tř. Láska ano, děti ještě ne tř. Šikana o.s.zip tř. Dopravní výchova MP tř. Dopravní výchova MP tř. Dopravní výchova MP tř. Volba povolání tř. Dopravní výchova MP tř. Primární prevence FAUST tř. DV Průkaz cyklisty MP tř. Prevence sebeobrany MP tř. (Ne)bezpečný internet MP tř. Drogy o.s. ZIP tř. Pes není hračka MP tř. Základy právního vědomí p. Mazurek tř. Primární prevence FAUST tř. Světová náboţenství o.s. ZIP ,8.,9.tř. Beseda se soudcem tř. Mezilidské vztahy o.s. ZIP tř. HZS teor. Přednáška tř. Přednáška HZS tř. Sociometrický průzkum PPP tř. Dopravní výchova MP tř. Hasičská zbrojnice HZS ţáci a rodiče Stejná šance Grant tř. Kurz 1. pomoci tř. Láska, sex o.s. ZIP tř. Klima třídy CPIV tř. Holokaust, antisemitismus o.s. ZIP tř. Dopravní výchova praxe MP tř. Dopravní výchova testy MP tř. Sebevědomí o.s.zip Schránka důvěry : NE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

23 Spolupráce školy s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova: ANO Granty a dotace vztahující se k této oblasti (podané a realizované) Škola neţádala o grant v této oblasti. 6.4 PROSPĚCH ŢÁKŮ Tabulka - Prospěch ţáků základní školy ve školním roce 2011/2012 Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno ţáků počet % počet % počet % počet % celkem ţáků ţáků ţáků ţáků Základní škola ,3 33, , ,7 0 0 Tabulka - Komisionální přezkoušení Počet ţáků Ročník Předmět 1 9. Jč, D,Z 38 školského zákona Tabulka Opravné zkoušky Počet ţáků Ročník Předmět 5 I. JČ, M 1 II. M,Čj 3 IV. M 3 VII. Př, M 6 IX. Z, Př Tabulka Ţáci opakující ročník Počet ţáků Ročník 4 I. 1 II. 3 IV. 1 VII. 2 VIII. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více