VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského Náměšť na Hané Identifikátor zařízení :

2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k / a/ Základní údaje o škole Základní škola v Náměšti na Hané se školní družinou a školní jídelnou je příspěvkovou organizací se sídlem v Náměšti na Hané, Komenského 283. Zřizovatelem je Městys Náměšť na Hané. Škola je zařazena do školského rejstříku od 22. března 1996 s identifikátorem celého zařízení /dále jen IZO/ : a poskytuje základní vzdělání. Dne 8. prosince 2008 byl škole udělen statut Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Škola vykonává doplňkovou činnost, která je zakotvena ve zřizovací listině a je vykonávána na základě živnostenského oprávnění v oblasti restaurační a ubytovací činnost. Adresa pro dálkový přístup: Odloučená pracoviště školy: I. stupeň a školní družina, školní jídelna, Zákostelí č. 92, Náměšť na Hané Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění). Statutárním orgánem školy je ředitel Mgr. Ladislav Havelka, jmenovaný Školským úřadem v Olomouci na základě konkurzního řízení od 1. září 2000 a potvrzený ve funkci Radou městyse Náměšť na Hané od 1. srpna 2012, který školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jménem školy. Zástupcem statutárního orgánu je zástupce ředitele Mgr. Jarmila Pokorná, jmenovaná do funkce 1. února Školská rada má 9 členů, kteří byli zvoleni v souladu s volebním řádem 25. dubna Zástupci ve Školské radě: zástupci jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Marta Husičková, Ivo Richter, Ing. Josef Kurfűrst zástupci zvolení zákonnými zástupci žáků: Mgr. Veronika Richterová, Ing. Iveta Botková, Jaromír Koudelák zástupci zvolení pedagogickými zaměstnanci: Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Marie Večeřová, Mgr. Marie Walková Zápisy z jednání a usnesení Školské rady jsou zveřejněny na webových stránkách školy na adrese: b/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Na Základní škole v Náměšti na Hané se vyučovalo v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP) Základní škola, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 2

3 Učební plán dle ŠVP pro I. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem (min.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9 10 (2) 8 (2) 8 (2) 8 (2) 43 (35) Cizí jazyk Matematika a její aplikace 4 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 24 (20) Informační a komunikační technologie 1 1 Prvouka (1) - - Člověk a jeho svět Vlastivěda (12) Přírodověda (1) 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Disponibilní časová dotace Volná (3) (4) (4) (3) (14) Celkem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 3

4 Učební plán dle ŠVP pro II. stupeň Přechodný pro školní rok 2013/2014 zavedení povinného druhého cizího jazyka Pozn.: (údaje v závorkách udávají, jak škola využila disponibilní dotaci) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Celkem (min.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 5 (1) 4 4 (1) 5 (1) 18(15) Cizí jazyk 4(1) (12) Další cizí jazyk - 2 2/3-4/5 Matematika a její aplikace (1) 5 (1) 17 (15) Informační a komunikační technologie 1 1 (1) Člověk a společnost Dějepis (1) Výchova k občanství (11) Fyzika 2 (1) Člověk a příroda Chemie Přírodopis (1) 1 25 (21) Zeměpis 2 2 (1) 2 (1) 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova (10) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (1) Tělesná výchova (10) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (1) 1 4 (3) 30 (3) 29 (1) 27/30 (5) 27 (4) 115/103 Průřezová témata P Informatika 2 7/6 PVP Sportovní hry 1 2/1 2 7/6 Domácí nauky 2 7/6 Další cizí jazyk (Německý jazyk) Celkem volitelný předmět 1 2/1 4 7/ 6 Celkem vyučovacích hodin Cvičení z matematiky - zájmový útvar 1 Cvičení z češtiny - zájmový útvar 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 4

5 Volitelné předměty 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní hry Sportovní hry Sportovní výchova Informatika Informatika Informatika Domácí nauky Domácí nauky Domácí nauky Nepovinný předmět ročník Náboženství Mimoškolní činnost Dramatický kroužek Výtvarný obor ZUŠ Taneční kroužek Kroužek anglického jazyka Hudební obor ZUŠ Sportovní kroužky (s TJ a SK) c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku a výchovu zajišťovalo ve školním roce 2013/ pedagogických zaměstnanců učitelů a vychovatelka ŠD, zařazených v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb., s potřebami školy, vzděláním a aprobací. Provoz zajišťovali 4 zaměstnanci / školník s funkcí topiče a 3 uklízečky/. Provoz školní jídelny zabezpečovali 4 zaměstnanci /1 vedoucí, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka/. Všichni zaměstnanci jsou zařazeni v souladu s kvalifikací a praxí dle platných právních předpisů / blíže odst.d) této zprávy a personální evidence školy/. Účetní servis je smluvně zajištěn u firmy paní Mgr. Karly Voltnerové-Maderové z Olomouce, mzdový servis a personální agendu vede firma "Zpracování mzdové agendy " paní Naděždy Skácelové v Olomouci. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 5

6 Náměšť Drahanovice Loučany Olbramice Litovel T ř í d n í u č i t e l é a p o č t y ž á k ů v e t ř í d á c h k Třída Tř. učitel Celkem Chlap. Dív. A(p) N(p) 1. Mgr. Simona Nevrlá Ing. Jana Kiliánová Mgr. Marie Večeřová Mgr. Eliška Kvapilová Mgr. Hana Batlová I.st. Celkem Mgr. Stanislava Minářová Mgr. Ludmila Hejsková A Mgr. Dagmar Vysloužilová B Vladimíra Slaninová Mgr. Ivana Pápicová II. st. celkem ZŠ celkem Učitelé bez třídnictví: Vychovatelka ŠD: Provozní zaměstnanci: Mgr. Marie Walková Jiřina Prucková Jan Hyben školník THP, topič Mgr. Dagmar Blahová Irena Otrubová - uklízečka Jitka Piterková - uklízečka Helena Nepožitková - uklízečka Výchovná poradkyně: Mgr. Dagmar Blahová Zaměstnanci školní jídelny: Ivana Rozsívalová - vedoucí Jitka Tichá - kuchařka Eva Otrubová kuchařka, Helena Otrubová pomocná kuchařka Přehled pedagogické a odborné způsobilosti pedagogů: čtyři pedagogičtí zaměstnanci I. stupně splňovali kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění jeden pedagogický zaměstnanec, který vyučoval na I. stupni, nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č.563/2004 Sb. všichni pedagogičtí zaměstnanci II. stupně splňovali kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění ve školním roce 2013/2014 bylo na I. stupni z celkového počtu 101 hodin 18 vyučovacích hodin zabezpečeno dvěma učiteli s aprobací pro II. stupeň, což představuje 18 % z celkového počtu vyučovaných hodin. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 6

7 2. a 3. třída měla 7 vyučovacích hodin společně (Prv 2h, Hv 1h, Vv 1h, Pč 1h, Tv 2h). Ve 4. a 5. třídě z důvodu malého počtu žáků (12 a 12 ) došlo také ke spojení v 10-ti vyučovacích hodinách (Vl 2h,Př 2h, Hv 1h, Vv 2h, Pč 1h,Tv 2h). na II. stupni z celkového počtu 159 hodin byla neaprobovaně odučena chemie, pracovní činnosti, anglický jazyk, výtvarná výchova, 4 hodiny tělesné výchovy-dívky. V počtu 159 hodin je obsaženo 17 hodin, které se vytvořily dělením na skupiny ( Pč 6.r 1h, Pč 9.r 1h, Tv 6.r. 2h, Tv 7.r. 2h, Tv 9.r. 2h, PVP 7.r. 1h, PVP 9.r. 4h,IKT 6. 1h, Aj 9. 3h) Naopak je v tomto celkovém počtu 11 hodin spojených. Jedná se o vyučovací hodiny v třídách 8.A a 8.B, kde se odučily z org. důvodů společně tyto vyučovací hodiny: Čj 1h, M 1h, D 2h, Př 2h, Z 2h, Ov 1h, Hv 1h, Vv 1h. Přehled věkového složení pedagogů (k ): do 35 let 1 zaměstnanec do 45 let 2 zaměstnanci do 55 let 7 zaměstnanců 56 let a více 5 zaměstnanců Průměrný věk pedagogických zaměstnanců je 51 roků Přehled věkového složení ostatních zaměstnanců (k ): do 45 let 2 zaměstnanci do 55 let 5 zaměstnanců 56 a více let 1 zaměstnanec Průměrný věk ostatních zaměstnanců je 51 roků Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 7

8 d/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce, ukončení školní docházky a následné přijetí do střední školy Školní docházku na naší škole ukončilo ve školním roce 2013/2014 celkem 31 žáků, z toho 26 žáků devátého ročníku, 3 žáci osmého ročníku a 2 žákyně sedmého ročníku. Na víceleté gymnázium byly přijaty 2 žákyně 7. ročníku, na gymnázia, SOŠ a učební obory s maturitou bylo přijato celkem 17 žáků, což je 65% všech žáků 9. třídy. Do ostatních UO bylo přijato 12 žáků z 8. a 9. ročníku. (vloni 76,0%, předloni 54,0%). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 8

9 S žáky 9. ročníku jsme se slavnostně rozloučili 25. června 2014 tradičně na zámku v Náměšti na Hané. slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy na zámku Zápis do 1. ročníku proběhl dne 16. ledna Zápisu se zúčastnilo 35 dětí. O odklad požádalo 7 zákonných zástupců dětí, žádostem bylo vyhověno. Dvě děti přestoupí na jinou ZŠ. Do 1. třídy nastoupí 26 žáků. prvňáčky přivítaly pohádkové bytosti Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 9

10 e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány. Pro vyučující představují přehledy prospěchu velice důležitou informaci a zpětnou vazbu. Školní rok 2013/2014 ukončilo 185 žáků ( 74 na 1. stupni a 111 na 2. stupni). Tabulka celkového prospěchu žáků na konci I. a II. pololetí I.pololetí II.pololetí 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň celkem žáků prospěli s vyznamenáním prospěli (82)* neprospěli (1)* *po vykonání opravné zkoušky V prvním pololetí neprospěli dva žáci a jedna žákyně šestého ročníku, jeden žák sedmého ročníku, čtyři žáci osmého ročníku a jeden žák a jedna žákyně devátého ročníku. Ve druhém pololetí neprospěl jeden žák šestého ročníku z matematiky (po vykonání opravné zkoušky postoupil do vyššího ročníku). Dále ještě neprospěl jeden žák osmého ročníku. Tento žák již osmý ročník opakoval a měl splněnou povinnou školní docházku. S neukončeným základním vzděláním byl přijat na SSŠ Sigmundovu Lutín. Průměrný prospěch ve vybraných předmětech za I. pololetí třída český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk 1. 1,17 1, ,33 1, ,71 1,58 1, ,75 1,50 1, ,83 1,83 1, ,28 2,34 1, ,48 2,48 1,96 1,60 8.A 3,06 3,12 2,87 2,25 8.B 2,70 2,76 2,65 2, ,61 3,03 2,11 Průměrný prospěch ve vybraných předmětech za II. pololetí třída český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk 1. 1,29 1, ,44 1, ,76 1,58 1, ,70 1,30 1, ,75 1,91 1, ,53 2,60 2, ,66 2,33 1,96 1,92 8.A 3,10 3,10 2,80 2,80 8.B 2,88 2,94 2,44 2, ,65 3,03 2,23 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 10

11 Tabulka s přehledem udělených výchovných opatření I. pololetí II. pololetí I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ druhý stupeň z chování pochvala TU pochvala ŘŠ Třída Tabulka s přehledem zameškaných hodin Omluvené hodiny I. pololetí II. pololetí Neomluvené hodiny Průměr na žáka Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Průměr na žáka , , , , , , , , , , , , ,75 8.A , ,69 8.B , , ,30 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je velmi důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Školní koordinátor prevence Mgr. Ludmila Hejsková zodpovídá za realizaci Minimálního preventivního programu a jeho vyhodnocování. O jeho naplňování informuje vedení školy a pedagogickou radu, na jejímž zasedání se jeho plnění pravidelně jednou za rok vyhodnocuje. Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Minimální preventivní program je dostupný v tištěné podobě ve škole nebo dálkově na webových stránkách školy na adrese v sekci Minimální preventivní program. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 11

12 Zvýšená pozornost je věnována problematickým skupinám žáků. Důraz je kladen na včasné odhalování projevů asociálního chování mezi žáky a zejména na jakékoli projevy šikany, které se projevují už také u žáků na I. stupni. Velmi důležitá je oblast prohlubování komunikačních dovedností mezi pedagogy, rodiči a žáky. Cílem Minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která bude s ohledem na svůj věk zvládat sociální dovednosti. Snahou vyučujících je, aby byli žáci zapojováni do různých kulturních a sportovních aktivit a dalších akcí pořádaných školou. Patří mezi ně například výchovné koncerty (skupina Abraka a Réva), besedy s Policií ČR (na prevenci byla zaměřena beseda týkající se trestní zodpovědnosti, ale žáky také zaujala přednáška Fyzika a kriminalistika) a školní výlety. žáci si vyzkoušeli moderní kriminalistické metody a přístroje K ekologickým aktivitám a k zaměření na zdravý životní styl patřil končící projekt Epidemie obezity realizovaný ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Sportovně zaměření žáci se již tradičně zapojili do různých sportovních soutěží, ve kterých dosáhli dobrých výsledků. Ve svém volném čase se mohou žáci věnovat také uměleckým činnostem jako je např. hra na různé hudební nástroje, taneční kroužek, mohou navštěvovat výtvarný kroužek, dramatický kroužek, v Sokole a SK Náměť na Hané se zase mohou věnovat sportovním aktivitám, jazykové schopnosti mohou rozvíjet v kroužku anglického jazyka, spousta žáků je zapojena do Hasiče. Nabídka volnočasových aktivit má vést žáky k tomu, aby svůj čas strávili smysluplně a nesahali k různým náhražkám v podobě kouření, alkoholu či drog. g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pro další vzdělávání pedagogických zaměstnanců (DVPP) je vypracován ředitelem školy Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků. Dalšímu vzdělávání je věnována velká pozornost, ale vzhledem k tomu, že státní finanční prostředky na tuto oblast nejsou příliš vysoké, musí škola velmi šetřit a ze vzdělávacích akcí vybírat pouze ty, které jsou Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 12

13 poskytovány zdarma (hrazeny z fondů EU) nebo za minimální cenu. Pro rok 2014 byla na další vzdělávání vyčleněna částka Kč. Rámcový plán DVPP 2013/ ekologie Mgr. Marie Walková 2. ostatní Krajská konference škol Ol. kraje rozvíjejících ekol. výchovu v roce 2013 zdarma Mgr. Ladislav Havelka Prezentace výp. techniky- Olomouc zdarma Seminář k projektu Podnikatel zdarma Mgr. Ludmila Hejsková Mgr. Dagmar Blahová Mgr. Stanislava Minářová Mgr. Jarmila Pokorná Mgr. Ivana Pápicová Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma h/ Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Koordinace práce mezi I. a II. stupněm a školami v Drahanovicích a Loučanech je mimo jiné rovněž realizována společnými metodickými sdruženími. Během školního roku se uskutečnila 1 společná schůzka, kde se projednalo plnění učebních osnov, tvorba ŠVP, zhodnotily se vzdělávací akce organizované pedagogickým centrem, sledovaly se změny prospěchu žáků při přechodu z I.stupně ZŠ Drahanovice a Loučany a z I. stupně naší školy na II. stupeň. Vyučující si vyměnili zkušenosti a hodnotili výsledky své práce zejména v českém jazyce, matematice a cizích jazycích. Metodická sdružení v rámci školy probíhají čtyřikrát do roka. Škola spolupracuje s mateřskou školou. Předškoláci navštívili školu, prohlédli si její prostory, zúčastnili se výuky českého jazyka a matematiky, kde jim byla předvedena Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 13

14 dramatizace pohádek a rovněž navštívili školní družinu. Rodiče předškoláků tradičně navštívili třídu, do které nastoupí jejich děti po prázdninách, a byla pro ně připravena první třídní schůzka, na které obdrželi od budoucí třídní učitelky všechny informace žáci 8. a 9. ročníku vyučovali v mateřské škole v rámci projektu Den Země. V předvánočním čase jsme pro veřejnost pořádali 7. prosince 2014 Den otevřených dveří na I. stupni. V rámci tohoto dne proběhly tvořivé dílny a návštěvníci si mohli odnést svůj vlastní výrobek s vánoční tématikou. Den otevřených dveří Pro využití volného času dětí škola nabídla kroužek anglického jazyka pro děti z 1. a 2. třídy, dramatický kroužek, ve spolupráci se ZUŠ Litovel výuku hry na hudební nástroje, dále ve škole působí výtvarný obor ZUŠ Olomouc a ve spolupráci s DDM Litovel taneční kroužek. Škola věnuje pozornost ochraně člověka za mimořádných událostí. Zařazujeme výuku problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí v rozsahu šesti vyučovacích hodin v každém ročníku základní školy. Obsah je zaměřen na ochranu osob zejména před živelnými pohromami, únikem nebezpečných látek nebo anonymními hrozbami o použití výbušnin nebo nebezpečných látek. Již tradičně jsme zvolili pro žáky zábavnější variantu začlenění této problematiky do výuky. 27. září 2013 se žáci I. stupně vypravili na exkurzi k hasičskému záchrannému sboru ČR v Olomouci. Žáci II. stupně se vypravili na nejvyšší hanáckou horu Kosíř. Prohlédli si novou rozhlednu a třídní učitelé s nimi probrali témata, která se týkají mimořádných událostí (požární poplach, přírodní katastrofy, havárie, záchrana života). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 14

15 Exkurze u HZS ČR Olomouc Na rozhledně na Kosíři Tradiční LVVZ žáků 7. ročníků jsme byli nuceni z důvodu špatných podmínek a teplého počasí zrušit, snad se nám podaří vynahradit tuto akci dětem příští školní rok V únoru až dubnu 2014 proběhla výuka plavání na ZŠ Vítězná Litovel pro žáky 2. třídy základní výcvik, pro žáky 3. třídy zdokonalovací výcvik. Jedním z koncepčních záměrů rozvoje školy je její orientace na enviromentální vzdělávání a zdravý životní styl. Pod vedením koordinátorek EVVO Mgr. Elišky Kvapilové a Mgr. Marie Walkové a paní učitelky Mgr. Stanislavy Minářové se žáci učí chovat ekologicky a žít zdravě. Například také tím, že třídíme odpad a bioodpad. Součástí ekologické výchovy a zdravého životního stylu byly tyto tyto aktivity: přednáška o obezitě pro rodiče (ve spolupráci s UP Olomouc) 20. března 2014 Cvičení na míčích projekt zaměřený na správné držení těla, proškoleni byli všichni pedagogové I. stupně, projekt bude realizován v 1. třídě, pro všechny děti z 1. třídy jsme obdrželi míče od UP Olomouc 28. března 2014 Den vody (děti I. stupně se seznámily se zdroji pitné vody a jejich ochranou, prováděly pokusy s pitnou vodou a vyráběly obří bubliny na školní zahradě) 11. dubna 2014 Den Země (děti I. stupně letos navštívily Rozárium v Olomouci) 24. června 2014 Den stromů (beseda o stromech a keřích v zámeckém parku - děti I. stupně). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 15

16 Žáci na I. stupni se starají také o živou přírodu, chovají šváby a hlemýždě, starají se o studánku Terezku, sbírají kaštany, v rámci projektu Recyklohraní sbírají starý papír, PET víčka, mobily, úsporné žárovky, plasty, kartony, bioodpad, staré baterie a elektrozařízení, vypsaná pera Tornádo. čištění studánky Terezky Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Zájemci z řad žáků I. i II. stupně mají možnost odebírat 5 x za týden ochucené mléko za státem dotovanou cenu a žáci I. stupně mají možnost odebírat 2 x do měsíce zdarma ovoce nebo zeleninu. V letošním školním roce byla nabídka v rámci projektu Ovoce do škol daleko pestřejší, protože jsme změnili dodavatele, spolu s ovocem vždy doputovaly i metodické materiály, které následně použily paní učitelky při výuce, takže se děti o zdravých dobrotách i něco dozvěděly. Pro zpestření a oživení výuky připravujeme pro žáky další výše neuvedené projektové dny a organizujeme vzdělávací programy: - Evropský den jazyků Naše škola si tento den každoročně připomíná projektovým vyučováním. Letos se žáci druhého stupně 26. září 2014 rozdělili v rámci jednotlivých tříd do skupinek, vylosovali si jednu evropskou zemi a představili ji formou plakátu. Již předem si zjistili různé informace a zajímavosti z oblasti geografie, historie, jazyka, tradic, kultury, architektury, hudby, či kuchyně. Celé dopoledne měli žáci k dispozici v učebně informatiky přístup k internetu, kde si mohli dohledat poslední fakta. Díky snaze a pečlivosti dětí vznikly krásné práce. Vyhodnotit ty nejhezčí by nebylo vůbec jednoduché, a proto sladká odměna čekala na všechny účastníky projektu. Tento den nás jistě obohatil o nové poznatky a Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 16

17 nalákal do mnoha evropských zemí. Tento projekt proběhl ve stejný den také na I. stupni projektový den Evropský den jazyků děti I. i II. stupně pracovaly na projektech - Pokračujeme v projektu Rozkvetlá škola. V rámci předmětu pracovní činnosti udržujeme květinami osázené nejbližší okolí školy. Vyzdobili jsme květinami nejen třídy a chodby, ale zaměřili jsme se i na okolí budovy. Na školní zahradě jsme vytvořili skalku, kolem hlavního vchodu se staráme o růže, které už nádherně kvetou. - Na I. stupni jsme realizovali projekt pod názvem Učíme se navzájem. U příležitosti Dne učitelů si někteří žáci naší školy na vlastní kůži zkusili, jaké je to stát na druhé straně barikády a alespoň na jednu hodinu se tak stali pány učiteli. Žákyně 5. třídy si připravily hodinu hudební výchovy pro žáky 2. a 3. ročníku. Děti luštily ve skupinkách křížovku, odpovídaly na hudební hádanky, zpívaly písničky, které paní učitelky doprovázely hrou na housle a klavír. Děvčata Michalka Lhotová, Alenka Pečivová a Markétka Solovská si vyzkoušela, že zabavit 26 dětí je nelehký úkol, ale svých rolí se přesto zhostila na jedničku. Rovněž žáci 4. třídy se zapojili do hry na učitele. Žákyně Alenka Levková, Markétka Mikulková a Terezka Vodičková odučily hodinu prvouky žáků 3. třídy. Děti si zábavnou hrou zopakovaly učivo, pracovaly ve skupinkách i samostatně. Připravit hry, úkoly a pracovní listy pro třídu tak, aby byla schopna spolupracovat a navíc být v klidu je obtížné, ale hodina se rovněž vydařila a děvčata to zvládla dobře. Tadeáš Vavřín, Aleš Vojta, Václav Richter a David Dostál, žáci 4. ročníku, si vzali na starost výuku tělesné výchovy v 1. třídě. Tělesná výchova patří mezi nejoblíbenější předměty většiny dětí. Rozcvička, vybíjená, střelba na koš a zábavné hry s míčem naše nejmenší školáčky zaujaly natolik, že jim hodina rychle utekla a naši páni učitelé byli rádi, že to mají za sebou. Na otázky Jak se vám učilo? a Chtěli byste být učitelem? odpovídali žáci velmi vyhýbavě. Učit nás docela bavilo, ale být učitelem bychom určitě nechtěli být. Děti moc neposlouchají a je to náročná práce. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 17

18 paní učitelky z 5. třídy vyučují hudební výchovu - Nově realizovaný projekt měl název Světový čas. Pod vedením paní učitelky Hejskové vyrobily děti na II. stupni hodiny, které ukazují čas ve světových metropolích. Žáci připravili ciferníky, na kterých jsou znázorněna jednotlivá města. Ciferníky jsme osadili hodinovým strojkem a hodiny pověsili do vestibulu školy. Výsledek projektu Světový čas Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 18

19 - Dne již tradiční a dětmi velmi oblíbený projektový den Halloween. Pro žáky druhého stupně byl školní Halloween ve znamení netradiční hodiny angličtiny. Žáci si prostřednictvím interaktivní tabule zahráli různé hry, vyluštili křížovky, seznámili se s původem tohoto svátku a samozřejmě si obohatili znalosti o novou slovní zásobu. Vrcholem byla divoká čarodějnice se zlým duchem, kteří tak trochu překvapili ostatní nic netušící děti. K dispozici bylo i stylové občerstvení, o které se postarala žákyně sedmé třídy Hana Pešátová s maminkou. Halloweenskou výzdobu si děti připravily v hodinách výtvarné výchovy. Hana Pešátová a její spolužáci s krabicí dobrot Halloween si užívají malí i velcí Přehled dalších vzdělávacích programů a akcí - Pohádky na statku ( ) - Prezentace dravých ptáků Seiferos ( ) - Přednáška o Americe Mgr. Kocúrek ( ) - Beseda na Úřadu práce ( ) Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 19

20 - Volba povolání Scholaris ( ) - Exkurze do vlastivědného muzea ( ) - Beseda s podnikatelem ( ) - Beseda veselé zoubky, zaměřená na prevenci kazů ( ) - Fyzika a kriminalistika přednáška ( ) - Jaderná energetika přednáška ( ) - Napříč Madagaskarem zeměpisná přednáška s kvízem ( ) - Dopravní hřiště Olomouc průkaz mladého cyklisty( ) Výchovné koncerty, divadelní a představení a filmová představení - Koncert Jaroslava Uhlíře ( ) - Advent na zámku ( ) - Výchovné koncerty v Redutě v Olomouci (26.11., , Filmové představení kino Senice na Hané ( ) - Abraka Muzika internetová gramotnost koncert ( ) - Velikonoce na zámku ( ) - Koncert cimbálovky Réva ( ) - Koncert manželů Kocúrkových ( ) - Varhaní koncert ( ) - Filmové představení Cinestar Olomouc ( ) Naši žáci se zúčastnili několika sportovních a vědomostních soutěží, z nichž některé organizovala naše škola: Matematika - Klokan: soutěže, která proběhla 21. března 2014 se zúčastnili žáci 2. až 9. tříd soutěžili v kategorii Cvrček, Klokan a Benjamin a Kadet. V kategorii Cvrček soutěžilo 25 žáků, mezi nejúspěšnější řešitele patřili Kryštof Richter, Jaromír Kolařík a Martin Polzer. V kategorii Klokánek soutěžilo 19 žáků. Mezi nejlepší řešitele patřili Lukáš Bořuta, Michaela Lhotová a Markéta Solovská. V kategorii Benjamín soutěžilo 26 žáků ze 6. a 7. ročníku. Mezi nejlepší řešitele v této kategorii byli Markéta Motyčková, Ondřej Konečný a Jiří Čuri. V kategorii Kadet soutěžilo 31 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejvíce bodů získali Ivana Mariánková, Nela De Roecková a Jan Sedlařík Výtvarná výchova - zúčastnili jsme se výtvarné soutěže, kterou pořádal Region Haná, nejlepší práce byly publikovány v regionálním kalendáři (obrázky Elišky Čecháčkové a Lindy De Roeckové) - v dubnu proběhla výtvarná soutěž pro děti pod názvem - Černá věž Drahanovice, i na této soutěži naši žáci pod vedením Mgr. Ludmily Hejskové úspěšně reprezentovali školu, na 3.místě se umístili s výtvarnou prací žáci Martin Král, Martin Kvapil a Václav Úchvat a na 2. místě Tereza Piterková, Kateřina Veverková a Renata Koupilová Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 20

21 Tělesná výchova - Hněvotínská laťka (prosinec 2013) Jakub Šťastný (7.) 1. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Lenka Koudeláková (8.) 2. místo, Tereza Konečná (9.) 3. místo - Soutěž ve šplhu na tyči (duben 2014) Jiří Čuri (7.) 1. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Andrea Motyčková (7.) 1. místo, Jiřina Navrátilová (9.) 1. místo - bez umístění se žáci zúčastnili také atletických závodů O pohár čs. rozhlasu - Atletické závody O pohár starosty Lutína (červen 2014), Dan Chorý (9.) 1. místo za běh na 60 metrů, Jiří Fiala (9.) 1. místo za běh na 150 metrů, Jakub Šťastný (7.) 1. místo za skok daleký - Senická laťka (červen 2014) Lenka Koudeláková (8.) 2. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Jakub Šťastný (7.) 1. Místo Senická laťka Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 21

22 Recitační soutěž - zúčastnili se žáci tříd, v kategorii žáků první třídy se na 1. místě umístila Dominika Vodičková, na 2. místě Ondřej Pečiva a na 3. místě Tomáš Slaný, v kategorii žáků druhé a třetí třídy byl na 1. místě Jaromír Kolařík, na 2. místě Kateřina Báťková a na 3. místě Eliška Chocholová, v kategorii žáků čtvrté a páté třídy byla na 1. místě Markéta Solovská, na 2. místě Alena Pečivová a na 3. místě Alena Levková vítězové recitační soutěže - Naši žáci se na kulturních akcích podílejí také jako účinkující, zejména při Vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, které proběhlo Žáci I. stupně sehráli divadelní hru Vánoční nebe, účinkovali na vánočním koncertu, v rámci náměšťských hodů divadelní hru Pověsti z Náměště a okolí II, žákyně II. stupně vystoupily s tanečním pásmem a žákyně II. stupně pravidelně účinkují při slavnostním zahájení školního roku při vítání prvňáků a při slavnostním loučení s absolventy, obě tyto akce probíhají na zámku - Dětmi oblíbené jsou také akce školní družiny. Děti se účastní kulturních vystoupení, sportovních klání a pobytových akcí v přírodě. Celý rok pracovala družina na projektu pod názvem U nás doma. Tento projekt je zaměřen na poznávání historie a současnosti naší obce a okolí. V loňském školním roce školní družina přímo organizovala nebo se podílela na těchto akcích: Atletický trojboj (místní kolo) Turnaj ve vybíjené (organizovala naše ŠD pro ŠD Helsinská, Mozartova a Tererovo náměstí Olomouc) Mikulášská besídka Literární soutěž školních družin Masopustní karneval ( ) Dopravní soutěž Orientační závod školních družina ( , organizovala naše ŠD) Jarní karneval Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 22

23 turnaj ve vybíjené ŠD proběhl v naší tělocvičně i/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 uskutečnila ve dnech až ČŠI na naší škole kontrolní činnost zaměřenou na dodržování předpisů a veřejnosprávní kontrolu podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole byly zjištěny určité nedostatky. Jejich podrobný popis je uveden v Protokolu o kontrole Čj. ČŠIM-505/14-M. Tento protokol je k dispozici u ředitele školy a u zřizovatele. Většina nedostatků byla odstraněna ještě během trvání inspekce, jeden nedostatek montáž zábradlí u schodiště na I. stupni byl projednán se zřizovatelem, zábradlí bylo během měsíce srpna 2014 nainstalováno. Tím byly odstraněny všechny nedostatky, uvedené v protokolu. j/ Základní údaje o hospodaření školy Tato část výroční zprávy bude zpracována po provedených účetních uzávěrkách koncem měsíce ledna jako příloha tohoto dokumentu. k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ke konci školního roku se škola zapojila do rozvojového programu na podporu výuky dalšího cizího jazyka. Rozšířili jsme fond učebnic pro výuku německého jazyka a pořídili učebnice a odbornou literaturu pro výuku ruského jazyka. Ruský jazyk budeme od příštího školního roku nabízet jako další cizí jazyk společně s němčinou. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 23

24 l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola dbá na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci DVPP (viz. kapitola g/ této zprávy), ale další vzdělávání v rámci celoživotního učení nepořádá, není k tomu ani akreditována a tuto činnost nemá zapsanou v rejstříku škol. m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od počátku školního roku byl na škole realizován projekt Podnikatel a další projekt zaměřený na vzdělávání žáků v oblasti technických dovedností. Hlavním cílem projektu Podnikatel bylo vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností u žáků tříd naší školy, vytvoření vzdělávacích výukových materiálů a metodik, proškolení pedagogů a přenos výsledků projektu na další základní školy Olomouckého kraje. Projektem došlo k inovaci výukových metod na naší škole zavedením projektové výuky pro oblast podnikatelských dovedností. Během školního roku děti vedly žákovské firmy, které se koncem školního roku zúčastnily školního kola soutěže. Ze školního kola vyšly dvě vítězné firmy, které naši školu reprezentovaly 18. června 2014 ve finální soutěži projektu v RCO v Olomouci. Firma MOVE FOR LIVE děvčat z 9. třídy obsadila pěkné 3. místo a holky převzaly cenu (volný vstup do laser arény) z rukou nejvyššího představitele Olomouckého kraje, hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila. Mladší žáci se sice neumístili na bedně, ale i tak si firma FIT DOBROTY žáků 6. třídy vedla dobře a její majitelé převzali cenu, rovněž z rukou hejtmana (vstupenky do CineStar Olomouc). Děti vystupovaly suverénně a přesvědčivě před velkým publikem a přísnou porotou. MOVE FOR LIVE děvčata přebírají cenu za 3. místo z rukou hejtmana Olomouckého kraje Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 24

25 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání je název dalšího projektu, do kterého jsme se zapojili a který bude probíhat i v dalším školním roce. V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou. Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi. V rámci tohoto projektu spolupracujeme se SŠ technická a obchodní, Olomouc Kosinova a SŠS Sigmundova Lutín. Dětem se výuka na středních školách velmi líbila. výroba blikače i děvčata pracovala s páječkou n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jako fakultní škola považujeme za velmi důležitou, prospěšnou a funkční spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Nejenom tím, že již Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 25

26 tradičně umožňujeme studentům absolvovat na naší škole náslechy a pedagogické souvislé praxe, ale také mnohem aktivněji. Jako fakultní škola máme větší možnosti se zapojovat do výzkumů a projektů, které pedagogická fakulta organizuje. Kromě katedry technické výchovy aktivně spolupracujeme s katedrou antropologie, se kterou jsme realizovali projekt Epidemie obezity, který vyvrcholil v říjnu 2013 přednáškou pro rodiče. Na tento projekt navázalo cvičení na míčích. Na konci prázdnin jsme se zapojili jako partneři PdF UP Olomouc do projektu Moderní učitel. Tento projekt bude zaměřený na používání tabletů ve výuce. Ve spolupráci s SK a TJ Sokol Náměšť na Hané škola zajišťovala sportovní vyžití žáků (fotbal, florbal). Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci provozuje pobočku výtvarného oboru, vyučuje se dva dny v týdnu, celkem ve čtyřech skupinách. Na škole působí pobočka hudebního oboru ZUŠ Litovel, žáci se učí hrát na kytaru, klavír, housle, trumpetu a další hudební nástroje. Trvalá je také spolupráce s DDM Litovel, na škole působí taneční kroužek Trips. Škola spolupracuje s Radou rodičů. Toto dobrovolné sdružené rodičů podporuje finančně některé aktivity žáků, které pořádá škola a přispívá na nákup výtvarných potřeb pro žáky a na ceny pro úspěšné žáky. Pokračovala také spolupráce s Domem aktivního odpočinku a Fit centrem Svatojánská zahrada v Náměšti na Hané. V rámci hodin tělesné výchovy navštěvují žáci posilovnu tohoto zařízení. o/ Další aktivity školy, doplňková činnost Tělocvična na II. stupni je pronajímána soukromým osobám a organizacím, které vedou cvičení pro veřejnost. O prostory je velký zájem a lukrativní časy pronájmu jsou zcela obsazeny. Půdní prostory jsou pronajímány soukromé firmě RPS Olšany a Doubrava net, které šíří v obci bezdrátově internet. Školní jídelna nabízí v rámci své doplňkové činnosti volnou kapacitu. Zájemcům z řad veřejnosti (cizí strávníci) umožňujeme stravování ve školní jídelně. Ve školní jídelně se stravuje více než 60 cizích strávníků. Děkuji kolegyním za dodané podklady a spolupráci při vytvoření této zprávy. 5. září 2014 Mgr. Ladislav Havelka, ředitel Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 26

27 Organizační schéma Základní školy Náměšť na Hané, platné k Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc. fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Komenského 283 783 44 Náměšť na Hané

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc. fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Komenského 283 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc. fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Komenského 283 783 44 Náměšť na Hané

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc. fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Komenského 283 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005/2006. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005/2006. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005/2006 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006/2007 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané. Identifikátor zařízení : 600 140 261

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané. Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více