VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského Náměšť na Hané Identifikátor zařízení :

2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k / a/ Základní údaje o škole Základní škola v Náměšti na Hané se školní družinou a školní jídelnou je příspěvkovou organizací se sídlem v Náměšti na Hané, Komenského 283. Zřizovatelem je Městys Náměšť na Hané. Škola je zařazena do školského rejstříku od 22. března 1996 s identifikátorem celého zařízení /dále jen IZO/ : a poskytuje základní vzdělání. Dne 8. prosince 2008 byl škole udělen statut Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Škola vykonává doplňkovou činnost, která je zakotvena ve zřizovací listině a je vykonávána na základě živnostenského oprávnění v oblasti restaurační a ubytovací činnost. Adresa pro dálkový přístup: Odloučená pracoviště školy: I. stupeň a školní družina, školní jídelna, Zákostelí č. 92, Náměšť na Hané Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění). Statutárním orgánem školy je ředitel Mgr. Ladislav Havelka, jmenovaný Školským úřadem v Olomouci na základě konkurzního řízení od 1. září 2000 a potvrzený ve funkci Radou městyse Náměšť na Hané od 1. srpna 2012, který školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jménem školy. Zástupcem statutárního orgánu je zástupce ředitele Mgr. Jarmila Pokorná, jmenovaná do funkce 1. února Školská rada má 9 členů, kteří byli zvoleni v souladu s volebním řádem 25. dubna Zástupci ve Školské radě: zástupci jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Marta Husičková, Ivo Richter, Ing. Josef Kurfűrst zástupci zvolení zákonnými zástupci žáků: Mgr. Veronika Richterová, Ing. Iveta Botková, Jaromír Koudelák zástupci zvolení pedagogickými zaměstnanci: Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Marie Večeřová, Mgr. Marie Walková Zápisy z jednání a usnesení Školské rady jsou zveřejněny na webových stránkách školy na adrese: b/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Na Základní škole v Náměšti na Hané se vyučovalo v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP) Základní škola, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 2

3 Učební plán dle ŠVP pro I. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem (min.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9 10 (2) 8 (2) 8 (2) 8 (2) 43 (35) Cizí jazyk Matematika a její aplikace 4 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 24 (20) Informační a komunikační technologie 1 1 Prvouka (1) - - Člověk a jeho svět Vlastivěda (12) Přírodověda (1) 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Disponibilní časová dotace Volná (3) (4) (4) (3) (14) Celkem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 3

4 Učební plán dle ŠVP pro II. stupeň Přechodný pro školní rok 2013/2014 zavedení povinného druhého cizího jazyka Pozn.: (údaje v závorkách udávají, jak škola využila disponibilní dotaci) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Celkem (min.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 5 (1) 4 4 (1) 5 (1) 18(15) Cizí jazyk 4(1) (12) Další cizí jazyk - 2 2/3-4/5 Matematika a její aplikace (1) 5 (1) 17 (15) Informační a komunikační technologie 1 1 (1) Člověk a společnost Dějepis (1) Výchova k občanství (11) Fyzika 2 (1) Člověk a příroda Chemie Přírodopis (1) 1 25 (21) Zeměpis 2 2 (1) 2 (1) 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova (10) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (1) Tělesná výchova (10) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (1) 1 4 (3) 30 (3) 29 (1) 27/30 (5) 27 (4) 115/103 Průřezová témata P Informatika 2 7/6 PVP Sportovní hry 1 2/1 2 7/6 Domácí nauky 2 7/6 Další cizí jazyk (Německý jazyk) Celkem volitelný předmět 1 2/1 4 7/ 6 Celkem vyučovacích hodin Cvičení z matematiky - zájmový útvar 1 Cvičení z češtiny - zájmový útvar 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 4

5 Volitelné předměty 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní hry Sportovní hry Sportovní výchova Informatika Informatika Informatika Domácí nauky Domácí nauky Domácí nauky Nepovinný předmět ročník Náboženství Mimoškolní činnost Dramatický kroužek Výtvarný obor ZUŠ Taneční kroužek Kroužek anglického jazyka Hudební obor ZUŠ Sportovní kroužky (s TJ a SK) c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku a výchovu zajišťovalo ve školním roce 2013/ pedagogických zaměstnanců učitelů a vychovatelka ŠD, zařazených v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb., s potřebami školy, vzděláním a aprobací. Provoz zajišťovali 4 zaměstnanci / školník s funkcí topiče a 3 uklízečky/. Provoz školní jídelny zabezpečovali 4 zaměstnanci /1 vedoucí, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka/. Všichni zaměstnanci jsou zařazeni v souladu s kvalifikací a praxí dle platných právních předpisů / blíže odst.d) této zprávy a personální evidence školy/. Účetní servis je smluvně zajištěn u firmy paní Mgr. Karly Voltnerové-Maderové z Olomouce, mzdový servis a personální agendu vede firma "Zpracování mzdové agendy " paní Naděždy Skácelové v Olomouci. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 5

6 Náměšť Drahanovice Loučany Olbramice Litovel T ř í d n í u č i t e l é a p o č t y ž á k ů v e t ř í d á c h k Třída Tř. učitel Celkem Chlap. Dív. A(p) N(p) 1. Mgr. Simona Nevrlá Ing. Jana Kiliánová Mgr. Marie Večeřová Mgr. Eliška Kvapilová Mgr. Hana Batlová I.st. Celkem Mgr. Stanislava Minářová Mgr. Ludmila Hejsková A Mgr. Dagmar Vysloužilová B Vladimíra Slaninová Mgr. Ivana Pápicová II. st. celkem ZŠ celkem Učitelé bez třídnictví: Vychovatelka ŠD: Provozní zaměstnanci: Mgr. Marie Walková Jiřina Prucková Jan Hyben školník THP, topič Mgr. Dagmar Blahová Irena Otrubová - uklízečka Jitka Piterková - uklízečka Helena Nepožitková - uklízečka Výchovná poradkyně: Mgr. Dagmar Blahová Zaměstnanci školní jídelny: Ivana Rozsívalová - vedoucí Jitka Tichá - kuchařka Eva Otrubová kuchařka, Helena Otrubová pomocná kuchařka Přehled pedagogické a odborné způsobilosti pedagogů: čtyři pedagogičtí zaměstnanci I. stupně splňovali kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění jeden pedagogický zaměstnanec, který vyučoval na I. stupni, nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č.563/2004 Sb. všichni pedagogičtí zaměstnanci II. stupně splňovali kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění ve školním roce 2013/2014 bylo na I. stupni z celkového počtu 101 hodin 18 vyučovacích hodin zabezpečeno dvěma učiteli s aprobací pro II. stupeň, což představuje 18 % z celkového počtu vyučovaných hodin. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 6

7 2. a 3. třída měla 7 vyučovacích hodin společně (Prv 2h, Hv 1h, Vv 1h, Pč 1h, Tv 2h). Ve 4. a 5. třídě z důvodu malého počtu žáků (12 a 12 ) došlo také ke spojení v 10-ti vyučovacích hodinách (Vl 2h,Př 2h, Hv 1h, Vv 2h, Pč 1h,Tv 2h). na II. stupni z celkového počtu 159 hodin byla neaprobovaně odučena chemie, pracovní činnosti, anglický jazyk, výtvarná výchova, 4 hodiny tělesné výchovy-dívky. V počtu 159 hodin je obsaženo 17 hodin, které se vytvořily dělením na skupiny ( Pč 6.r 1h, Pč 9.r 1h, Tv 6.r. 2h, Tv 7.r. 2h, Tv 9.r. 2h, PVP 7.r. 1h, PVP 9.r. 4h,IKT 6. 1h, Aj 9. 3h) Naopak je v tomto celkovém počtu 11 hodin spojených. Jedná se o vyučovací hodiny v třídách 8.A a 8.B, kde se odučily z org. důvodů společně tyto vyučovací hodiny: Čj 1h, M 1h, D 2h, Př 2h, Z 2h, Ov 1h, Hv 1h, Vv 1h. Přehled věkového složení pedagogů (k ): do 35 let 1 zaměstnanec do 45 let 2 zaměstnanci do 55 let 7 zaměstnanců 56 let a více 5 zaměstnanců Průměrný věk pedagogických zaměstnanců je 51 roků Přehled věkového složení ostatních zaměstnanců (k ): do 45 let 2 zaměstnanci do 55 let 5 zaměstnanců 56 a více let 1 zaměstnanec Průměrný věk ostatních zaměstnanců je 51 roků Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 7

8 d/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce, ukončení školní docházky a následné přijetí do střední školy Školní docházku na naší škole ukončilo ve školním roce 2013/2014 celkem 31 žáků, z toho 26 žáků devátého ročníku, 3 žáci osmého ročníku a 2 žákyně sedmého ročníku. Na víceleté gymnázium byly přijaty 2 žákyně 7. ročníku, na gymnázia, SOŠ a učební obory s maturitou bylo přijato celkem 17 žáků, což je 65% všech žáků 9. třídy. Do ostatních UO bylo přijato 12 žáků z 8. a 9. ročníku. (vloni 76,0%, předloni 54,0%). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 8

9 S žáky 9. ročníku jsme se slavnostně rozloučili 25. června 2014 tradičně na zámku v Náměšti na Hané. slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy na zámku Zápis do 1. ročníku proběhl dne 16. ledna Zápisu se zúčastnilo 35 dětí. O odklad požádalo 7 zákonných zástupců dětí, žádostem bylo vyhověno. Dvě děti přestoupí na jinou ZŠ. Do 1. třídy nastoupí 26 žáků. prvňáčky přivítaly pohádkové bytosti Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 9

10 e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány. Pro vyučující představují přehledy prospěchu velice důležitou informaci a zpětnou vazbu. Školní rok 2013/2014 ukončilo 185 žáků ( 74 na 1. stupni a 111 na 2. stupni). Tabulka celkového prospěchu žáků na konci I. a II. pololetí I.pololetí II.pololetí 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň celkem žáků prospěli s vyznamenáním prospěli (82)* neprospěli (1)* *po vykonání opravné zkoušky V prvním pololetí neprospěli dva žáci a jedna žákyně šestého ročníku, jeden žák sedmého ročníku, čtyři žáci osmého ročníku a jeden žák a jedna žákyně devátého ročníku. Ve druhém pololetí neprospěl jeden žák šestého ročníku z matematiky (po vykonání opravné zkoušky postoupil do vyššího ročníku). Dále ještě neprospěl jeden žák osmého ročníku. Tento žák již osmý ročník opakoval a měl splněnou povinnou školní docházku. S neukončeným základním vzděláním byl přijat na SSŠ Sigmundovu Lutín. Průměrný prospěch ve vybraných předmětech za I. pololetí třída český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk 1. 1,17 1, ,33 1, ,71 1,58 1, ,75 1,50 1, ,83 1,83 1, ,28 2,34 1, ,48 2,48 1,96 1,60 8.A 3,06 3,12 2,87 2,25 8.B 2,70 2,76 2,65 2, ,61 3,03 2,11 Průměrný prospěch ve vybraných předmětech za II. pololetí třída český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk 1. 1,29 1, ,44 1, ,76 1,58 1, ,70 1,30 1, ,75 1,91 1, ,53 2,60 2, ,66 2,33 1,96 1,92 8.A 3,10 3,10 2,80 2,80 8.B 2,88 2,94 2,44 2, ,65 3,03 2,23 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 10

11 Tabulka s přehledem udělených výchovných opatření I. pololetí II. pololetí I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ druhý stupeň z chování pochvala TU pochvala ŘŠ Třída Tabulka s přehledem zameškaných hodin Omluvené hodiny I. pololetí II. pololetí Neomluvené hodiny Průměr na žáka Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Průměr na žáka , , , , , , , , , , , , ,75 8.A , ,69 8.B , , ,30 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je velmi důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Školní koordinátor prevence Mgr. Ludmila Hejsková zodpovídá za realizaci Minimálního preventivního programu a jeho vyhodnocování. O jeho naplňování informuje vedení školy a pedagogickou radu, na jejímž zasedání se jeho plnění pravidelně jednou za rok vyhodnocuje. Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Minimální preventivní program je dostupný v tištěné podobě ve škole nebo dálkově na webových stránkách školy na adrese v sekci Minimální preventivní program. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 11

12 Zvýšená pozornost je věnována problematickým skupinám žáků. Důraz je kladen na včasné odhalování projevů asociálního chování mezi žáky a zejména na jakékoli projevy šikany, které se projevují už také u žáků na I. stupni. Velmi důležitá je oblast prohlubování komunikačních dovedností mezi pedagogy, rodiči a žáky. Cílem Minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která bude s ohledem na svůj věk zvládat sociální dovednosti. Snahou vyučujících je, aby byli žáci zapojováni do různých kulturních a sportovních aktivit a dalších akcí pořádaných školou. Patří mezi ně například výchovné koncerty (skupina Abraka a Réva), besedy s Policií ČR (na prevenci byla zaměřena beseda týkající se trestní zodpovědnosti, ale žáky také zaujala přednáška Fyzika a kriminalistika) a školní výlety. žáci si vyzkoušeli moderní kriminalistické metody a přístroje K ekologickým aktivitám a k zaměření na zdravý životní styl patřil končící projekt Epidemie obezity realizovaný ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Sportovně zaměření žáci se již tradičně zapojili do různých sportovních soutěží, ve kterých dosáhli dobrých výsledků. Ve svém volném čase se mohou žáci věnovat také uměleckým činnostem jako je např. hra na různé hudební nástroje, taneční kroužek, mohou navštěvovat výtvarný kroužek, dramatický kroužek, v Sokole a SK Náměť na Hané se zase mohou věnovat sportovním aktivitám, jazykové schopnosti mohou rozvíjet v kroužku anglického jazyka, spousta žáků je zapojena do Hasiče. Nabídka volnočasových aktivit má vést žáky k tomu, aby svůj čas strávili smysluplně a nesahali k různým náhražkám v podobě kouření, alkoholu či drog. g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pro další vzdělávání pedagogických zaměstnanců (DVPP) je vypracován ředitelem školy Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků. Dalšímu vzdělávání je věnována velká pozornost, ale vzhledem k tomu, že státní finanční prostředky na tuto oblast nejsou příliš vysoké, musí škola velmi šetřit a ze vzdělávacích akcí vybírat pouze ty, které jsou Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 12

13 poskytovány zdarma (hrazeny z fondů EU) nebo za minimální cenu. Pro rok 2014 byla na další vzdělávání vyčleněna částka Kč. Rámcový plán DVPP 2013/ ekologie Mgr. Marie Walková 2. ostatní Krajská konference škol Ol. kraje rozvíjejících ekol. výchovu v roce 2013 zdarma Mgr. Ladislav Havelka Prezentace výp. techniky- Olomouc zdarma Seminář k projektu Podnikatel zdarma Mgr. Ludmila Hejsková Mgr. Dagmar Blahová Mgr. Stanislava Minářová Mgr. Jarmila Pokorná Mgr. Ivana Pápicová Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma h/ Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Koordinace práce mezi I. a II. stupněm a školami v Drahanovicích a Loučanech je mimo jiné rovněž realizována společnými metodickými sdruženími. Během školního roku se uskutečnila 1 společná schůzka, kde se projednalo plnění učebních osnov, tvorba ŠVP, zhodnotily se vzdělávací akce organizované pedagogickým centrem, sledovaly se změny prospěchu žáků při přechodu z I.stupně ZŠ Drahanovice a Loučany a z I. stupně naší školy na II. stupeň. Vyučující si vyměnili zkušenosti a hodnotili výsledky své práce zejména v českém jazyce, matematice a cizích jazycích. Metodická sdružení v rámci školy probíhají čtyřikrát do roka. Škola spolupracuje s mateřskou školou. Předškoláci navštívili školu, prohlédli si její prostory, zúčastnili se výuky českého jazyka a matematiky, kde jim byla předvedena Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 13

14 dramatizace pohádek a rovněž navštívili školní družinu. Rodiče předškoláků tradičně navštívili třídu, do které nastoupí jejich děti po prázdninách, a byla pro ně připravena první třídní schůzka, na které obdrželi od budoucí třídní učitelky všechny informace žáci 8. a 9. ročníku vyučovali v mateřské škole v rámci projektu Den Země. V předvánočním čase jsme pro veřejnost pořádali 7. prosince 2014 Den otevřených dveří na I. stupni. V rámci tohoto dne proběhly tvořivé dílny a návštěvníci si mohli odnést svůj vlastní výrobek s vánoční tématikou. Den otevřených dveří Pro využití volného času dětí škola nabídla kroužek anglického jazyka pro děti z 1. a 2. třídy, dramatický kroužek, ve spolupráci se ZUŠ Litovel výuku hry na hudební nástroje, dále ve škole působí výtvarný obor ZUŠ Olomouc a ve spolupráci s DDM Litovel taneční kroužek. Škola věnuje pozornost ochraně člověka za mimořádných událostí. Zařazujeme výuku problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí v rozsahu šesti vyučovacích hodin v každém ročníku základní školy. Obsah je zaměřen na ochranu osob zejména před živelnými pohromami, únikem nebezpečných látek nebo anonymními hrozbami o použití výbušnin nebo nebezpečných látek. Již tradičně jsme zvolili pro žáky zábavnější variantu začlenění této problematiky do výuky. 27. září 2013 se žáci I. stupně vypravili na exkurzi k hasičskému záchrannému sboru ČR v Olomouci. Žáci II. stupně se vypravili na nejvyšší hanáckou horu Kosíř. Prohlédli si novou rozhlednu a třídní učitelé s nimi probrali témata, která se týkají mimořádných událostí (požární poplach, přírodní katastrofy, havárie, záchrana života). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 14

15 Exkurze u HZS ČR Olomouc Na rozhledně na Kosíři Tradiční LVVZ žáků 7. ročníků jsme byli nuceni z důvodu špatných podmínek a teplého počasí zrušit, snad se nám podaří vynahradit tuto akci dětem příští školní rok V únoru až dubnu 2014 proběhla výuka plavání na ZŠ Vítězná Litovel pro žáky 2. třídy základní výcvik, pro žáky 3. třídy zdokonalovací výcvik. Jedním z koncepčních záměrů rozvoje školy je její orientace na enviromentální vzdělávání a zdravý životní styl. Pod vedením koordinátorek EVVO Mgr. Elišky Kvapilové a Mgr. Marie Walkové a paní učitelky Mgr. Stanislavy Minářové se žáci učí chovat ekologicky a žít zdravě. Například také tím, že třídíme odpad a bioodpad. Součástí ekologické výchovy a zdravého životního stylu byly tyto tyto aktivity: přednáška o obezitě pro rodiče (ve spolupráci s UP Olomouc) 20. března 2014 Cvičení na míčích projekt zaměřený na správné držení těla, proškoleni byli všichni pedagogové I. stupně, projekt bude realizován v 1. třídě, pro všechny děti z 1. třídy jsme obdrželi míče od UP Olomouc 28. března 2014 Den vody (děti I. stupně se seznámily se zdroji pitné vody a jejich ochranou, prováděly pokusy s pitnou vodou a vyráběly obří bubliny na školní zahradě) 11. dubna 2014 Den Země (děti I. stupně letos navštívily Rozárium v Olomouci) 24. června 2014 Den stromů (beseda o stromech a keřích v zámeckém parku - děti I. stupně). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 15

16 Žáci na I. stupni se starají také o živou přírodu, chovají šváby a hlemýždě, starají se o studánku Terezku, sbírají kaštany, v rámci projektu Recyklohraní sbírají starý papír, PET víčka, mobily, úsporné žárovky, plasty, kartony, bioodpad, staré baterie a elektrozařízení, vypsaná pera Tornádo. čištění studánky Terezky Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Zájemci z řad žáků I. i II. stupně mají možnost odebírat 5 x za týden ochucené mléko za státem dotovanou cenu a žáci I. stupně mají možnost odebírat 2 x do měsíce zdarma ovoce nebo zeleninu. V letošním školním roce byla nabídka v rámci projektu Ovoce do škol daleko pestřejší, protože jsme změnili dodavatele, spolu s ovocem vždy doputovaly i metodické materiály, které následně použily paní učitelky při výuce, takže se děti o zdravých dobrotách i něco dozvěděly. Pro zpestření a oživení výuky připravujeme pro žáky další výše neuvedené projektové dny a organizujeme vzdělávací programy: - Evropský den jazyků Naše škola si tento den každoročně připomíná projektovým vyučováním. Letos se žáci druhého stupně 26. září 2014 rozdělili v rámci jednotlivých tříd do skupinek, vylosovali si jednu evropskou zemi a představili ji formou plakátu. Již předem si zjistili různé informace a zajímavosti z oblasti geografie, historie, jazyka, tradic, kultury, architektury, hudby, či kuchyně. Celé dopoledne měli žáci k dispozici v učebně informatiky přístup k internetu, kde si mohli dohledat poslední fakta. Díky snaze a pečlivosti dětí vznikly krásné práce. Vyhodnotit ty nejhezčí by nebylo vůbec jednoduché, a proto sladká odměna čekala na všechny účastníky projektu. Tento den nás jistě obohatil o nové poznatky a Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 16

17 nalákal do mnoha evropských zemí. Tento projekt proběhl ve stejný den také na I. stupni projektový den Evropský den jazyků děti I. i II. stupně pracovaly na projektech - Pokračujeme v projektu Rozkvetlá škola. V rámci předmětu pracovní činnosti udržujeme květinami osázené nejbližší okolí školy. Vyzdobili jsme květinami nejen třídy a chodby, ale zaměřili jsme se i na okolí budovy. Na školní zahradě jsme vytvořili skalku, kolem hlavního vchodu se staráme o růže, které už nádherně kvetou. - Na I. stupni jsme realizovali projekt pod názvem Učíme se navzájem. U příležitosti Dne učitelů si někteří žáci naší školy na vlastní kůži zkusili, jaké je to stát na druhé straně barikády a alespoň na jednu hodinu se tak stali pány učiteli. Žákyně 5. třídy si připravily hodinu hudební výchovy pro žáky 2. a 3. ročníku. Děti luštily ve skupinkách křížovku, odpovídaly na hudební hádanky, zpívaly písničky, které paní učitelky doprovázely hrou na housle a klavír. Děvčata Michalka Lhotová, Alenka Pečivová a Markétka Solovská si vyzkoušela, že zabavit 26 dětí je nelehký úkol, ale svých rolí se přesto zhostila na jedničku. Rovněž žáci 4. třídy se zapojili do hry na učitele. Žákyně Alenka Levková, Markétka Mikulková a Terezka Vodičková odučily hodinu prvouky žáků 3. třídy. Děti si zábavnou hrou zopakovaly učivo, pracovaly ve skupinkách i samostatně. Připravit hry, úkoly a pracovní listy pro třídu tak, aby byla schopna spolupracovat a navíc být v klidu je obtížné, ale hodina se rovněž vydařila a děvčata to zvládla dobře. Tadeáš Vavřín, Aleš Vojta, Václav Richter a David Dostál, žáci 4. ročníku, si vzali na starost výuku tělesné výchovy v 1. třídě. Tělesná výchova patří mezi nejoblíbenější předměty většiny dětí. Rozcvička, vybíjená, střelba na koš a zábavné hry s míčem naše nejmenší školáčky zaujaly natolik, že jim hodina rychle utekla a naši páni učitelé byli rádi, že to mají za sebou. Na otázky Jak se vám učilo? a Chtěli byste být učitelem? odpovídali žáci velmi vyhýbavě. Učit nás docela bavilo, ale být učitelem bychom určitě nechtěli být. Děti moc neposlouchají a je to náročná práce. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 17

18 paní učitelky z 5. třídy vyučují hudební výchovu - Nově realizovaný projekt měl název Světový čas. Pod vedením paní učitelky Hejskové vyrobily děti na II. stupni hodiny, které ukazují čas ve světových metropolích. Žáci připravili ciferníky, na kterých jsou znázorněna jednotlivá města. Ciferníky jsme osadili hodinovým strojkem a hodiny pověsili do vestibulu školy. Výsledek projektu Světový čas Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 18

19 - Dne již tradiční a dětmi velmi oblíbený projektový den Halloween. Pro žáky druhého stupně byl školní Halloween ve znamení netradiční hodiny angličtiny. Žáci si prostřednictvím interaktivní tabule zahráli různé hry, vyluštili křížovky, seznámili se s původem tohoto svátku a samozřejmě si obohatili znalosti o novou slovní zásobu. Vrcholem byla divoká čarodějnice se zlým duchem, kteří tak trochu překvapili ostatní nic netušící děti. K dispozici bylo i stylové občerstvení, o které se postarala žákyně sedmé třídy Hana Pešátová s maminkou. Halloweenskou výzdobu si děti připravily v hodinách výtvarné výchovy. Hana Pešátová a její spolužáci s krabicí dobrot Halloween si užívají malí i velcí Přehled dalších vzdělávacích programů a akcí - Pohádky na statku ( ) - Prezentace dravých ptáků Seiferos ( ) - Přednáška o Americe Mgr. Kocúrek ( ) - Beseda na Úřadu práce ( ) Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 19

20 - Volba povolání Scholaris ( ) - Exkurze do vlastivědného muzea ( ) - Beseda s podnikatelem ( ) - Beseda veselé zoubky, zaměřená na prevenci kazů ( ) - Fyzika a kriminalistika přednáška ( ) - Jaderná energetika přednáška ( ) - Napříč Madagaskarem zeměpisná přednáška s kvízem ( ) - Dopravní hřiště Olomouc průkaz mladého cyklisty( ) Výchovné koncerty, divadelní a představení a filmová představení - Koncert Jaroslava Uhlíře ( ) - Advent na zámku ( ) - Výchovné koncerty v Redutě v Olomouci (26.11., , Filmové představení kino Senice na Hané ( ) - Abraka Muzika internetová gramotnost koncert ( ) - Velikonoce na zámku ( ) - Koncert cimbálovky Réva ( ) - Koncert manželů Kocúrkových ( ) - Varhaní koncert ( ) - Filmové představení Cinestar Olomouc ( ) Naši žáci se zúčastnili několika sportovních a vědomostních soutěží, z nichž některé organizovala naše škola: Matematika - Klokan: soutěže, která proběhla 21. března 2014 se zúčastnili žáci 2. až 9. tříd soutěžili v kategorii Cvrček, Klokan a Benjamin a Kadet. V kategorii Cvrček soutěžilo 25 žáků, mezi nejúspěšnější řešitele patřili Kryštof Richter, Jaromír Kolařík a Martin Polzer. V kategorii Klokánek soutěžilo 19 žáků. Mezi nejlepší řešitele patřili Lukáš Bořuta, Michaela Lhotová a Markéta Solovská. V kategorii Benjamín soutěžilo 26 žáků ze 6. a 7. ročníku. Mezi nejlepší řešitele v této kategorii byli Markéta Motyčková, Ondřej Konečný a Jiří Čuri. V kategorii Kadet soutěžilo 31 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejvíce bodů získali Ivana Mariánková, Nela De Roecková a Jan Sedlařík Výtvarná výchova - zúčastnili jsme se výtvarné soutěže, kterou pořádal Region Haná, nejlepší práce byly publikovány v regionálním kalendáři (obrázky Elišky Čecháčkové a Lindy De Roeckové) - v dubnu proběhla výtvarná soutěž pro děti pod názvem - Černá věž Drahanovice, i na této soutěži naši žáci pod vedením Mgr. Ludmily Hejskové úspěšně reprezentovali školu, na 3.místě se umístili s výtvarnou prací žáci Martin Král, Martin Kvapil a Václav Úchvat a na 2. místě Tereza Piterková, Kateřina Veverková a Renata Koupilová Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 20

21 Tělesná výchova - Hněvotínská laťka (prosinec 2013) Jakub Šťastný (7.) 1. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Lenka Koudeláková (8.) 2. místo, Tereza Konečná (9.) 3. místo - Soutěž ve šplhu na tyči (duben 2014) Jiří Čuri (7.) 1. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Andrea Motyčková (7.) 1. místo, Jiřina Navrátilová (9.) 1. místo - bez umístění se žáci zúčastnili také atletických závodů O pohár čs. rozhlasu - Atletické závody O pohár starosty Lutína (červen 2014), Dan Chorý (9.) 1. místo za běh na 60 metrů, Jiří Fiala (9.) 1. místo za běh na 150 metrů, Jakub Šťastný (7.) 1. místo za skok daleký - Senická laťka (červen 2014) Lenka Koudeláková (8.) 2. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Jakub Šťastný (7.) 1. Místo Senická laťka Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 21

22 Recitační soutěž - zúčastnili se žáci tříd, v kategorii žáků první třídy se na 1. místě umístila Dominika Vodičková, na 2. místě Ondřej Pečiva a na 3. místě Tomáš Slaný, v kategorii žáků druhé a třetí třídy byl na 1. místě Jaromír Kolařík, na 2. místě Kateřina Báťková a na 3. místě Eliška Chocholová, v kategorii žáků čtvrté a páté třídy byla na 1. místě Markéta Solovská, na 2. místě Alena Pečivová a na 3. místě Alena Levková vítězové recitační soutěže - Naši žáci se na kulturních akcích podílejí také jako účinkující, zejména při Vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, které proběhlo Žáci I. stupně sehráli divadelní hru Vánoční nebe, účinkovali na vánočním koncertu, v rámci náměšťských hodů divadelní hru Pověsti z Náměště a okolí II, žákyně II. stupně vystoupily s tanečním pásmem a žákyně II. stupně pravidelně účinkují při slavnostním zahájení školního roku při vítání prvňáků a při slavnostním loučení s absolventy, obě tyto akce probíhají na zámku - Dětmi oblíbené jsou také akce školní družiny. Děti se účastní kulturních vystoupení, sportovních klání a pobytových akcí v přírodě. Celý rok pracovala družina na projektu pod názvem U nás doma. Tento projekt je zaměřen na poznávání historie a současnosti naší obce a okolí. V loňském školním roce školní družina přímo organizovala nebo se podílela na těchto akcích: Atletický trojboj (místní kolo) Turnaj ve vybíjené (organizovala naše ŠD pro ŠD Helsinská, Mozartova a Tererovo náměstí Olomouc) Mikulášská besídka Literární soutěž školních družin Masopustní karneval ( ) Dopravní soutěž Orientační závod školních družina ( , organizovala naše ŠD) Jarní karneval Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 22

23 turnaj ve vybíjené ŠD proběhl v naší tělocvičně i/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 uskutečnila ve dnech až ČŠI na naší škole kontrolní činnost zaměřenou na dodržování předpisů a veřejnosprávní kontrolu podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole byly zjištěny určité nedostatky. Jejich podrobný popis je uveden v Protokolu o kontrole Čj. ČŠIM-505/14-M. Tento protokol je k dispozici u ředitele školy a u zřizovatele. Většina nedostatků byla odstraněna ještě během trvání inspekce, jeden nedostatek montáž zábradlí u schodiště na I. stupni byl projednán se zřizovatelem, zábradlí bylo během měsíce srpna 2014 nainstalováno. Tím byly odstraněny všechny nedostatky, uvedené v protokolu. j/ Základní údaje o hospodaření školy Tato část výroční zprávy bude zpracována po provedených účetních uzávěrkách koncem měsíce ledna jako příloha tohoto dokumentu. k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ke konci školního roku se škola zapojila do rozvojového programu na podporu výuky dalšího cizího jazyka. Rozšířili jsme fond učebnic pro výuku německého jazyka a pořídili učebnice a odbornou literaturu pro výuku ruského jazyka. Ruský jazyk budeme od příštího školního roku nabízet jako další cizí jazyk společně s němčinou. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 23

24 l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola dbá na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci DVPP (viz. kapitola g/ této zprávy), ale další vzdělávání v rámci celoživotního učení nepořádá, není k tomu ani akreditována a tuto činnost nemá zapsanou v rejstříku škol. m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od počátku školního roku byl na škole realizován projekt Podnikatel a další projekt zaměřený na vzdělávání žáků v oblasti technických dovedností. Hlavním cílem projektu Podnikatel bylo vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností u žáků tříd naší školy, vytvoření vzdělávacích výukových materiálů a metodik, proškolení pedagogů a přenos výsledků projektu na další základní školy Olomouckého kraje. Projektem došlo k inovaci výukových metod na naší škole zavedením projektové výuky pro oblast podnikatelských dovedností. Během školního roku děti vedly žákovské firmy, které se koncem školního roku zúčastnily školního kola soutěže. Ze školního kola vyšly dvě vítězné firmy, které naši školu reprezentovaly 18. června 2014 ve finální soutěži projektu v RCO v Olomouci. Firma MOVE FOR LIVE děvčat z 9. třídy obsadila pěkné 3. místo a holky převzaly cenu (volný vstup do laser arény) z rukou nejvyššího představitele Olomouckého kraje, hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila. Mladší žáci se sice neumístili na bedně, ale i tak si firma FIT DOBROTY žáků 6. třídy vedla dobře a její majitelé převzali cenu, rovněž z rukou hejtmana (vstupenky do CineStar Olomouc). Děti vystupovaly suverénně a přesvědčivě před velkým publikem a přísnou porotou. MOVE FOR LIVE děvčata přebírají cenu za 3. místo z rukou hejtmana Olomouckého kraje Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 24

25 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání je název dalšího projektu, do kterého jsme se zapojili a který bude probíhat i v dalším školním roce. V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou. Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi. V rámci tohoto projektu spolupracujeme se SŠ technická a obchodní, Olomouc Kosinova a SŠS Sigmundova Lutín. Dětem se výuka na středních školách velmi líbila. výroba blikače i děvčata pracovala s páječkou n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jako fakultní škola považujeme za velmi důležitou, prospěšnou a funkční spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Nejenom tím, že již Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 25

26 tradičně umožňujeme studentům absolvovat na naší škole náslechy a pedagogické souvislé praxe, ale také mnohem aktivněji. Jako fakultní škola máme větší možnosti se zapojovat do výzkumů a projektů, které pedagogická fakulta organizuje. Kromě katedry technické výchovy aktivně spolupracujeme s katedrou antropologie, se kterou jsme realizovali projekt Epidemie obezity, který vyvrcholil v říjnu 2013 přednáškou pro rodiče. Na tento projekt navázalo cvičení na míčích. Na konci prázdnin jsme se zapojili jako partneři PdF UP Olomouc do projektu Moderní učitel. Tento projekt bude zaměřený na používání tabletů ve výuce. Ve spolupráci s SK a TJ Sokol Náměšť na Hané škola zajišťovala sportovní vyžití žáků (fotbal, florbal). Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci provozuje pobočku výtvarného oboru, vyučuje se dva dny v týdnu, celkem ve čtyřech skupinách. Na škole působí pobočka hudebního oboru ZUŠ Litovel, žáci se učí hrát na kytaru, klavír, housle, trumpetu a další hudební nástroje. Trvalá je také spolupráce s DDM Litovel, na škole působí taneční kroužek Trips. Škola spolupracuje s Radou rodičů. Toto dobrovolné sdružené rodičů podporuje finančně některé aktivity žáků, které pořádá škola a přispívá na nákup výtvarných potřeb pro žáky a na ceny pro úspěšné žáky. Pokračovala také spolupráce s Domem aktivního odpočinku a Fit centrem Svatojánská zahrada v Náměšti na Hané. V rámci hodin tělesné výchovy navštěvují žáci posilovnu tohoto zařízení. o/ Další aktivity školy, doplňková činnost Tělocvična na II. stupni je pronajímána soukromým osobám a organizacím, které vedou cvičení pro veřejnost. O prostory je velký zájem a lukrativní časy pronájmu jsou zcela obsazeny. Půdní prostory jsou pronajímány soukromé firmě RPS Olšany a Doubrava net, které šíří v obci bezdrátově internet. Školní jídelna nabízí v rámci své doplňkové činnosti volnou kapacitu. Zájemcům z řad veřejnosti (cizí strávníci) umožňujeme stravování ve školní jídelně. Ve školní jídelně se stravuje více než 60 cizích strávníků. Děkuji kolegyním za dodané podklady a spolupráci při vytvoření této zprávy. 5. září 2014 Mgr. Ladislav Havelka, ředitel Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 26

27 Organizační schéma Základní školy Náměšť na Hané, platné k Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc. fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Komenského 283 783 44 Náměšť na Hané

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc. fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Komenského 283 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc. fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Komenského 283 783 44 Náměšť na Hané

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc. fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Komenského 283 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006/2007 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více