VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského Náměšť na Hané Identifikátor zařízení :

2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k / a/ Základní údaje o škole Základní škola v Náměšti na Hané se školní družinou a školní jídelnou je příspěvkovou organizací se sídlem v Náměšti na Hané, Komenského 283. Zřizovatelem je Městys Náměšť na Hané. Škola je zařazena do školského rejstříku od 22. března 1996 s identifikátorem celého zařízení /dále jen IZO/ : a poskytuje základní vzdělání. Dne 8. prosince 2008 byl škole udělen statut Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Škola vykonává doplňkovou činnost, která je zakotvena ve zřizovací listině a je vykonávána na základě živnostenského oprávnění v oblasti restaurační a ubytovací činnost. Adresa pro dálkový přístup: Odloučená pracoviště školy: I. stupeň a školní družina, školní jídelna, Zákostelí č. 92, Náměšť na Hané Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění). Statutárním orgánem školy je ředitel Mgr. Ladislav Havelka, jmenovaný Školským úřadem v Olomouci na základě konkurzního řízení od 1. září 2000 a potvrzený ve funkci Radou městyse Náměšť na Hané od 1. srpna 2012, který školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jménem školy. Zástupcem statutárního orgánu je zástupce ředitele Mgr. Jarmila Pokorná, jmenovaná do funkce 1. února Školská rada má 9 členů, kteří byli zvoleni v souladu s volebním řádem 25. dubna Zástupci ve Školské radě: zástupci jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Marta Husičková, Ivo Richter, Ing. Josef Kurfűrst zástupci zvolení zákonnými zástupci žáků: Mgr. Veronika Richterová, Ing. Iveta Botková, Jaromír Koudelák zástupci zvolení pedagogickými zaměstnanci: Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Marie Večeřová, Mgr. Marie Walková Zápisy z jednání a usnesení Školské rady jsou zveřejněny na webových stránkách školy na adrese: b/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Na Základní škole v Náměšti na Hané se vyučovalo v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP) Základní škola, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 2

3 Učební plán dle ŠVP pro I. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem (min.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9 10 (2) 8 (2) 8 (2) 8 (2) 43 (35) Cizí jazyk Matematika a její aplikace 4 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 24 (20) Informační a komunikační technologie 1 1 Prvouka (1) - - Člověk a jeho svět Vlastivěda (12) Přírodověda (1) 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Disponibilní časová dotace Volná (3) (4) (4) (3) (14) Celkem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 3

4 Učební plán dle ŠVP pro II. stupeň Přechodný pro školní rok 2013/2014 zavedení povinného druhého cizího jazyka Pozn.: (údaje v závorkách udávají, jak škola využila disponibilní dotaci) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Celkem (min.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 5 (1) 4 4 (1) 5 (1) 18(15) Cizí jazyk 4(1) (12) Další cizí jazyk - 2 2/3-4/5 Matematika a její aplikace (1) 5 (1) 17 (15) Informační a komunikační technologie 1 1 (1) Člověk a společnost Dějepis (1) Výchova k občanství (11) Fyzika 2 (1) Člověk a příroda Chemie Přírodopis (1) 1 25 (21) Zeměpis 2 2 (1) 2 (1) 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova (10) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (1) Tělesná výchova (10) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (1) 1 4 (3) 30 (3) 29 (1) 27/30 (5) 27 (4) 115/103 Průřezová témata P Informatika 2 7/6 PVP Sportovní hry 1 2/1 2 7/6 Domácí nauky 2 7/6 Další cizí jazyk (Německý jazyk) Celkem volitelný předmět 1 2/1 4 7/ 6 Celkem vyučovacích hodin Cvičení z matematiky - zájmový útvar 1 Cvičení z češtiny - zájmový útvar 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 4

5 Volitelné předměty 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní hry Sportovní hry Sportovní výchova Informatika Informatika Informatika Domácí nauky Domácí nauky Domácí nauky Nepovinný předmět ročník Náboženství Mimoškolní činnost Dramatický kroužek Výtvarný obor ZUŠ Taneční kroužek Kroužek anglického jazyka Hudební obor ZUŠ Sportovní kroužky (s TJ a SK) c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku a výchovu zajišťovalo ve školním roce 2013/ pedagogických zaměstnanců učitelů a vychovatelka ŠD, zařazených v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb., s potřebami školy, vzděláním a aprobací. Provoz zajišťovali 4 zaměstnanci / školník s funkcí topiče a 3 uklízečky/. Provoz školní jídelny zabezpečovali 4 zaměstnanci /1 vedoucí, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka/. Všichni zaměstnanci jsou zařazeni v souladu s kvalifikací a praxí dle platných právních předpisů / blíže odst.d) této zprávy a personální evidence školy/. Účetní servis je smluvně zajištěn u firmy paní Mgr. Karly Voltnerové-Maderové z Olomouce, mzdový servis a personální agendu vede firma "Zpracování mzdové agendy " paní Naděždy Skácelové v Olomouci. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 5

6 Náměšť Drahanovice Loučany Olbramice Litovel T ř í d n í u č i t e l é a p o č t y ž á k ů v e t ř í d á c h k Třída Tř. učitel Celkem Chlap. Dív. A(p) N(p) 1. Mgr. Simona Nevrlá Ing. Jana Kiliánová Mgr. Marie Večeřová Mgr. Eliška Kvapilová Mgr. Hana Batlová I.st. Celkem Mgr. Stanislava Minářová Mgr. Ludmila Hejsková A Mgr. Dagmar Vysloužilová B Vladimíra Slaninová Mgr. Ivana Pápicová II. st. celkem ZŠ celkem Učitelé bez třídnictví: Vychovatelka ŠD: Provozní zaměstnanci: Mgr. Marie Walková Jiřina Prucková Jan Hyben školník THP, topič Mgr. Dagmar Blahová Irena Otrubová - uklízečka Jitka Piterková - uklízečka Helena Nepožitková - uklízečka Výchovná poradkyně: Mgr. Dagmar Blahová Zaměstnanci školní jídelny: Ivana Rozsívalová - vedoucí Jitka Tichá - kuchařka Eva Otrubová kuchařka, Helena Otrubová pomocná kuchařka Přehled pedagogické a odborné způsobilosti pedagogů: čtyři pedagogičtí zaměstnanci I. stupně splňovali kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění jeden pedagogický zaměstnanec, který vyučoval na I. stupni, nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č.563/2004 Sb. všichni pedagogičtí zaměstnanci II. stupně splňovali kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění ve školním roce 2013/2014 bylo na I. stupni z celkového počtu 101 hodin 18 vyučovacích hodin zabezpečeno dvěma učiteli s aprobací pro II. stupeň, což představuje 18 % z celkového počtu vyučovaných hodin. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 6

7 2. a 3. třída měla 7 vyučovacích hodin společně (Prv 2h, Hv 1h, Vv 1h, Pč 1h, Tv 2h). Ve 4. a 5. třídě z důvodu malého počtu žáků (12 a 12 ) došlo také ke spojení v 10-ti vyučovacích hodinách (Vl 2h,Př 2h, Hv 1h, Vv 2h, Pč 1h,Tv 2h). na II. stupni z celkového počtu 159 hodin byla neaprobovaně odučena chemie, pracovní činnosti, anglický jazyk, výtvarná výchova, 4 hodiny tělesné výchovy-dívky. V počtu 159 hodin je obsaženo 17 hodin, které se vytvořily dělením na skupiny ( Pč 6.r 1h, Pč 9.r 1h, Tv 6.r. 2h, Tv 7.r. 2h, Tv 9.r. 2h, PVP 7.r. 1h, PVP 9.r. 4h,IKT 6. 1h, Aj 9. 3h) Naopak je v tomto celkovém počtu 11 hodin spojených. Jedná se o vyučovací hodiny v třídách 8.A a 8.B, kde se odučily z org. důvodů společně tyto vyučovací hodiny: Čj 1h, M 1h, D 2h, Př 2h, Z 2h, Ov 1h, Hv 1h, Vv 1h. Přehled věkového složení pedagogů (k ): do 35 let 1 zaměstnanec do 45 let 2 zaměstnanci do 55 let 7 zaměstnanců 56 let a více 5 zaměstnanců Průměrný věk pedagogických zaměstnanců je 51 roků Přehled věkového složení ostatních zaměstnanců (k ): do 45 let 2 zaměstnanci do 55 let 5 zaměstnanců 56 a více let 1 zaměstnanec Průměrný věk ostatních zaměstnanců je 51 roků Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 7

8 d/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce, ukončení školní docházky a následné přijetí do střední školy Školní docházku na naší škole ukončilo ve školním roce 2013/2014 celkem 31 žáků, z toho 26 žáků devátého ročníku, 3 žáci osmého ročníku a 2 žákyně sedmého ročníku. Na víceleté gymnázium byly přijaty 2 žákyně 7. ročníku, na gymnázia, SOŠ a učební obory s maturitou bylo přijato celkem 17 žáků, což je 65% všech žáků 9. třídy. Do ostatních UO bylo přijato 12 žáků z 8. a 9. ročníku. (vloni 76,0%, předloni 54,0%). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 8

9 S žáky 9. ročníku jsme se slavnostně rozloučili 25. června 2014 tradičně na zámku v Náměšti na Hané. slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy na zámku Zápis do 1. ročníku proběhl dne 16. ledna Zápisu se zúčastnilo 35 dětí. O odklad požádalo 7 zákonných zástupců dětí, žádostem bylo vyhověno. Dvě děti přestoupí na jinou ZŠ. Do 1. třídy nastoupí 26 žáků. prvňáčky přivítaly pohádkové bytosti Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 9

10 e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány. Pro vyučující představují přehledy prospěchu velice důležitou informaci a zpětnou vazbu. Školní rok 2013/2014 ukončilo 185 žáků ( 74 na 1. stupni a 111 na 2. stupni). Tabulka celkového prospěchu žáků na konci I. a II. pololetí I.pololetí II.pololetí 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň celkem žáků prospěli s vyznamenáním prospěli (82)* neprospěli (1)* *po vykonání opravné zkoušky V prvním pololetí neprospěli dva žáci a jedna žákyně šestého ročníku, jeden žák sedmého ročníku, čtyři žáci osmého ročníku a jeden žák a jedna žákyně devátého ročníku. Ve druhém pololetí neprospěl jeden žák šestého ročníku z matematiky (po vykonání opravné zkoušky postoupil do vyššího ročníku). Dále ještě neprospěl jeden žák osmého ročníku. Tento žák již osmý ročník opakoval a měl splněnou povinnou školní docházku. S neukončeným základním vzděláním byl přijat na SSŠ Sigmundovu Lutín. Průměrný prospěch ve vybraných předmětech za I. pololetí třída český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk 1. 1,17 1, ,33 1, ,71 1,58 1, ,75 1,50 1, ,83 1,83 1, ,28 2,34 1, ,48 2,48 1,96 1,60 8.A 3,06 3,12 2,87 2,25 8.B 2,70 2,76 2,65 2, ,61 3,03 2,11 Průměrný prospěch ve vybraných předmětech za II. pololetí třída český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk 1. 1,29 1, ,44 1, ,76 1,58 1, ,70 1,30 1, ,75 1,91 1, ,53 2,60 2, ,66 2,33 1,96 1,92 8.A 3,10 3,10 2,80 2,80 8.B 2,88 2,94 2,44 2, ,65 3,03 2,23 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 10

11 Tabulka s přehledem udělených výchovných opatření I. pololetí II. pololetí I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ druhý stupeň z chování pochvala TU pochvala ŘŠ Třída Tabulka s přehledem zameškaných hodin Omluvené hodiny I. pololetí II. pololetí Neomluvené hodiny Průměr na žáka Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Průměr na žáka , , , , , , , , , , , , ,75 8.A , ,69 8.B , , ,30 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je velmi důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Školní koordinátor prevence Mgr. Ludmila Hejsková zodpovídá za realizaci Minimálního preventivního programu a jeho vyhodnocování. O jeho naplňování informuje vedení školy a pedagogickou radu, na jejímž zasedání se jeho plnění pravidelně jednou za rok vyhodnocuje. Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Minimální preventivní program je dostupný v tištěné podobě ve škole nebo dálkově na webových stránkách školy na adrese v sekci Minimální preventivní program. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 11

12 Zvýšená pozornost je věnována problematickým skupinám žáků. Důraz je kladen na včasné odhalování projevů asociálního chování mezi žáky a zejména na jakékoli projevy šikany, které se projevují už také u žáků na I. stupni. Velmi důležitá je oblast prohlubování komunikačních dovedností mezi pedagogy, rodiči a žáky. Cílem Minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která bude s ohledem na svůj věk zvládat sociální dovednosti. Snahou vyučujících je, aby byli žáci zapojováni do různých kulturních a sportovních aktivit a dalších akcí pořádaných školou. Patří mezi ně například výchovné koncerty (skupina Abraka a Réva), besedy s Policií ČR (na prevenci byla zaměřena beseda týkající se trestní zodpovědnosti, ale žáky také zaujala přednáška Fyzika a kriminalistika) a školní výlety. žáci si vyzkoušeli moderní kriminalistické metody a přístroje K ekologickým aktivitám a k zaměření na zdravý životní styl patřil končící projekt Epidemie obezity realizovaný ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Sportovně zaměření žáci se již tradičně zapojili do různých sportovních soutěží, ve kterých dosáhli dobrých výsledků. Ve svém volném čase se mohou žáci věnovat také uměleckým činnostem jako je např. hra na různé hudební nástroje, taneční kroužek, mohou navštěvovat výtvarný kroužek, dramatický kroužek, v Sokole a SK Náměť na Hané se zase mohou věnovat sportovním aktivitám, jazykové schopnosti mohou rozvíjet v kroužku anglického jazyka, spousta žáků je zapojena do Hasiče. Nabídka volnočasových aktivit má vést žáky k tomu, aby svůj čas strávili smysluplně a nesahali k různým náhražkám v podobě kouření, alkoholu či drog. g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pro další vzdělávání pedagogických zaměstnanců (DVPP) je vypracován ředitelem školy Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků. Dalšímu vzdělávání je věnována velká pozornost, ale vzhledem k tomu, že státní finanční prostředky na tuto oblast nejsou příliš vysoké, musí škola velmi šetřit a ze vzdělávacích akcí vybírat pouze ty, které jsou Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 12

13 poskytovány zdarma (hrazeny z fondů EU) nebo za minimální cenu. Pro rok 2014 byla na další vzdělávání vyčleněna částka Kč. Rámcový plán DVPP 2013/ ekologie Mgr. Marie Walková 2. ostatní Krajská konference škol Ol. kraje rozvíjejících ekol. výchovu v roce 2013 zdarma Mgr. Ladislav Havelka Prezentace výp. techniky- Olomouc zdarma Seminář k projektu Podnikatel zdarma Mgr. Ludmila Hejsková Mgr. Dagmar Blahová Mgr. Stanislava Minářová Mgr. Jarmila Pokorná Mgr. Ivana Pápicová Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti podnikatelských dovedností a projektové výuky 09-10/2013 zdarma h/ Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Koordinace práce mezi I. a II. stupněm a školami v Drahanovicích a Loučanech je mimo jiné rovněž realizována společnými metodickými sdruženími. Během školního roku se uskutečnila 1 společná schůzka, kde se projednalo plnění učebních osnov, tvorba ŠVP, zhodnotily se vzdělávací akce organizované pedagogickým centrem, sledovaly se změny prospěchu žáků při přechodu z I.stupně ZŠ Drahanovice a Loučany a z I. stupně naší školy na II. stupeň. Vyučující si vyměnili zkušenosti a hodnotili výsledky své práce zejména v českém jazyce, matematice a cizích jazycích. Metodická sdružení v rámci školy probíhají čtyřikrát do roka. Škola spolupracuje s mateřskou školou. Předškoláci navštívili školu, prohlédli si její prostory, zúčastnili se výuky českého jazyka a matematiky, kde jim byla předvedena Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 13

14 dramatizace pohádek a rovněž navštívili školní družinu. Rodiče předškoláků tradičně navštívili třídu, do které nastoupí jejich děti po prázdninách, a byla pro ně připravena první třídní schůzka, na které obdrželi od budoucí třídní učitelky všechny informace žáci 8. a 9. ročníku vyučovali v mateřské škole v rámci projektu Den Země. V předvánočním čase jsme pro veřejnost pořádali 7. prosince 2014 Den otevřených dveří na I. stupni. V rámci tohoto dne proběhly tvořivé dílny a návštěvníci si mohli odnést svůj vlastní výrobek s vánoční tématikou. Den otevřených dveří Pro využití volného času dětí škola nabídla kroužek anglického jazyka pro děti z 1. a 2. třídy, dramatický kroužek, ve spolupráci se ZUŠ Litovel výuku hry na hudební nástroje, dále ve škole působí výtvarný obor ZUŠ Olomouc a ve spolupráci s DDM Litovel taneční kroužek. Škola věnuje pozornost ochraně člověka za mimořádných událostí. Zařazujeme výuku problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí v rozsahu šesti vyučovacích hodin v každém ročníku základní školy. Obsah je zaměřen na ochranu osob zejména před živelnými pohromami, únikem nebezpečných látek nebo anonymními hrozbami o použití výbušnin nebo nebezpečných látek. Již tradičně jsme zvolili pro žáky zábavnější variantu začlenění této problematiky do výuky. 27. září 2013 se žáci I. stupně vypravili na exkurzi k hasičskému záchrannému sboru ČR v Olomouci. Žáci II. stupně se vypravili na nejvyšší hanáckou horu Kosíř. Prohlédli si novou rozhlednu a třídní učitelé s nimi probrali témata, která se týkají mimořádných událostí (požární poplach, přírodní katastrofy, havárie, záchrana života). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 14

15 Exkurze u HZS ČR Olomouc Na rozhledně na Kosíři Tradiční LVVZ žáků 7. ročníků jsme byli nuceni z důvodu špatných podmínek a teplého počasí zrušit, snad se nám podaří vynahradit tuto akci dětem příští školní rok V únoru až dubnu 2014 proběhla výuka plavání na ZŠ Vítězná Litovel pro žáky 2. třídy základní výcvik, pro žáky 3. třídy zdokonalovací výcvik. Jedním z koncepčních záměrů rozvoje školy je její orientace na enviromentální vzdělávání a zdravý životní styl. Pod vedením koordinátorek EVVO Mgr. Elišky Kvapilové a Mgr. Marie Walkové a paní učitelky Mgr. Stanislavy Minářové se žáci učí chovat ekologicky a žít zdravě. Například také tím, že třídíme odpad a bioodpad. Součástí ekologické výchovy a zdravého životního stylu byly tyto tyto aktivity: přednáška o obezitě pro rodiče (ve spolupráci s UP Olomouc) 20. března 2014 Cvičení na míčích projekt zaměřený na správné držení těla, proškoleni byli všichni pedagogové I. stupně, projekt bude realizován v 1. třídě, pro všechny děti z 1. třídy jsme obdrželi míče od UP Olomouc 28. března 2014 Den vody (děti I. stupně se seznámily se zdroji pitné vody a jejich ochranou, prováděly pokusy s pitnou vodou a vyráběly obří bubliny na školní zahradě) 11. dubna 2014 Den Země (děti I. stupně letos navštívily Rozárium v Olomouci) 24. června 2014 Den stromů (beseda o stromech a keřích v zámeckém parku - děti I. stupně). Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 15

16 Žáci na I. stupni se starají také o živou přírodu, chovají šváby a hlemýždě, starají se o studánku Terezku, sbírají kaštany, v rámci projektu Recyklohraní sbírají starý papír, PET víčka, mobily, úsporné žárovky, plasty, kartony, bioodpad, staré baterie a elektrozařízení, vypsaná pera Tornádo. čištění studánky Terezky Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Zájemci z řad žáků I. i II. stupně mají možnost odebírat 5 x za týden ochucené mléko za státem dotovanou cenu a žáci I. stupně mají možnost odebírat 2 x do měsíce zdarma ovoce nebo zeleninu. V letošním školním roce byla nabídka v rámci projektu Ovoce do škol daleko pestřejší, protože jsme změnili dodavatele, spolu s ovocem vždy doputovaly i metodické materiály, které následně použily paní učitelky při výuce, takže se děti o zdravých dobrotách i něco dozvěděly. Pro zpestření a oživení výuky připravujeme pro žáky další výše neuvedené projektové dny a organizujeme vzdělávací programy: - Evropský den jazyků Naše škola si tento den každoročně připomíná projektovým vyučováním. Letos se žáci druhého stupně 26. září 2014 rozdělili v rámci jednotlivých tříd do skupinek, vylosovali si jednu evropskou zemi a představili ji formou plakátu. Již předem si zjistili různé informace a zajímavosti z oblasti geografie, historie, jazyka, tradic, kultury, architektury, hudby, či kuchyně. Celé dopoledne měli žáci k dispozici v učebně informatiky přístup k internetu, kde si mohli dohledat poslední fakta. Díky snaze a pečlivosti dětí vznikly krásné práce. Vyhodnotit ty nejhezčí by nebylo vůbec jednoduché, a proto sladká odměna čekala na všechny účastníky projektu. Tento den nás jistě obohatil o nové poznatky a Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 16

17 nalákal do mnoha evropských zemí. Tento projekt proběhl ve stejný den také na I. stupni projektový den Evropský den jazyků děti I. i II. stupně pracovaly na projektech - Pokračujeme v projektu Rozkvetlá škola. V rámci předmětu pracovní činnosti udržujeme květinami osázené nejbližší okolí školy. Vyzdobili jsme květinami nejen třídy a chodby, ale zaměřili jsme se i na okolí budovy. Na školní zahradě jsme vytvořili skalku, kolem hlavního vchodu se staráme o růže, které už nádherně kvetou. - Na I. stupni jsme realizovali projekt pod názvem Učíme se navzájem. U příležitosti Dne učitelů si někteří žáci naší školy na vlastní kůži zkusili, jaké je to stát na druhé straně barikády a alespoň na jednu hodinu se tak stali pány učiteli. Žákyně 5. třídy si připravily hodinu hudební výchovy pro žáky 2. a 3. ročníku. Děti luštily ve skupinkách křížovku, odpovídaly na hudební hádanky, zpívaly písničky, které paní učitelky doprovázely hrou na housle a klavír. Děvčata Michalka Lhotová, Alenka Pečivová a Markétka Solovská si vyzkoušela, že zabavit 26 dětí je nelehký úkol, ale svých rolí se přesto zhostila na jedničku. Rovněž žáci 4. třídy se zapojili do hry na učitele. Žákyně Alenka Levková, Markétka Mikulková a Terezka Vodičková odučily hodinu prvouky žáků 3. třídy. Děti si zábavnou hrou zopakovaly učivo, pracovaly ve skupinkách i samostatně. Připravit hry, úkoly a pracovní listy pro třídu tak, aby byla schopna spolupracovat a navíc být v klidu je obtížné, ale hodina se rovněž vydařila a děvčata to zvládla dobře. Tadeáš Vavřín, Aleš Vojta, Václav Richter a David Dostál, žáci 4. ročníku, si vzali na starost výuku tělesné výchovy v 1. třídě. Tělesná výchova patří mezi nejoblíbenější předměty většiny dětí. Rozcvička, vybíjená, střelba na koš a zábavné hry s míčem naše nejmenší školáčky zaujaly natolik, že jim hodina rychle utekla a naši páni učitelé byli rádi, že to mají za sebou. Na otázky Jak se vám učilo? a Chtěli byste být učitelem? odpovídali žáci velmi vyhýbavě. Učit nás docela bavilo, ale být učitelem bychom určitě nechtěli být. Děti moc neposlouchají a je to náročná práce. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 17

18 paní učitelky z 5. třídy vyučují hudební výchovu - Nově realizovaný projekt měl název Světový čas. Pod vedením paní učitelky Hejskové vyrobily děti na II. stupni hodiny, které ukazují čas ve světových metropolích. Žáci připravili ciferníky, na kterých jsou znázorněna jednotlivá města. Ciferníky jsme osadili hodinovým strojkem a hodiny pověsili do vestibulu školy. Výsledek projektu Světový čas Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 18

19 - Dne již tradiční a dětmi velmi oblíbený projektový den Halloween. Pro žáky druhého stupně byl školní Halloween ve znamení netradiční hodiny angličtiny. Žáci si prostřednictvím interaktivní tabule zahráli různé hry, vyluštili křížovky, seznámili se s původem tohoto svátku a samozřejmě si obohatili znalosti o novou slovní zásobu. Vrcholem byla divoká čarodějnice se zlým duchem, kteří tak trochu překvapili ostatní nic netušící děti. K dispozici bylo i stylové občerstvení, o které se postarala žákyně sedmé třídy Hana Pešátová s maminkou. Halloweenskou výzdobu si děti připravily v hodinách výtvarné výchovy. Hana Pešátová a její spolužáci s krabicí dobrot Halloween si užívají malí i velcí Přehled dalších vzdělávacích programů a akcí - Pohádky na statku ( ) - Prezentace dravých ptáků Seiferos ( ) - Přednáška o Americe Mgr. Kocúrek ( ) - Beseda na Úřadu práce ( ) Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 19

20 - Volba povolání Scholaris ( ) - Exkurze do vlastivědného muzea ( ) - Beseda s podnikatelem ( ) - Beseda veselé zoubky, zaměřená na prevenci kazů ( ) - Fyzika a kriminalistika přednáška ( ) - Jaderná energetika přednáška ( ) - Napříč Madagaskarem zeměpisná přednáška s kvízem ( ) - Dopravní hřiště Olomouc průkaz mladého cyklisty( ) Výchovné koncerty, divadelní a představení a filmová představení - Koncert Jaroslava Uhlíře ( ) - Advent na zámku ( ) - Výchovné koncerty v Redutě v Olomouci (26.11., , Filmové představení kino Senice na Hané ( ) - Abraka Muzika internetová gramotnost koncert ( ) - Velikonoce na zámku ( ) - Koncert cimbálovky Réva ( ) - Koncert manželů Kocúrkových ( ) - Varhaní koncert ( ) - Filmové představení Cinestar Olomouc ( ) Naši žáci se zúčastnili několika sportovních a vědomostních soutěží, z nichž některé organizovala naše škola: Matematika - Klokan: soutěže, která proběhla 21. března 2014 se zúčastnili žáci 2. až 9. tříd soutěžili v kategorii Cvrček, Klokan a Benjamin a Kadet. V kategorii Cvrček soutěžilo 25 žáků, mezi nejúspěšnější řešitele patřili Kryštof Richter, Jaromír Kolařík a Martin Polzer. V kategorii Klokánek soutěžilo 19 žáků. Mezi nejlepší řešitele patřili Lukáš Bořuta, Michaela Lhotová a Markéta Solovská. V kategorii Benjamín soutěžilo 26 žáků ze 6. a 7. ročníku. Mezi nejlepší řešitele v této kategorii byli Markéta Motyčková, Ondřej Konečný a Jiří Čuri. V kategorii Kadet soutěžilo 31 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejvíce bodů získali Ivana Mariánková, Nela De Roecková a Jan Sedlařík Výtvarná výchova - zúčastnili jsme se výtvarné soutěže, kterou pořádal Region Haná, nejlepší práce byly publikovány v regionálním kalendáři (obrázky Elišky Čecháčkové a Lindy De Roeckové) - v dubnu proběhla výtvarná soutěž pro děti pod názvem - Černá věž Drahanovice, i na této soutěži naši žáci pod vedením Mgr. Ludmily Hejskové úspěšně reprezentovali školu, na 3.místě se umístili s výtvarnou prací žáci Martin Král, Martin Kvapil a Václav Úchvat a na 2. místě Tereza Piterková, Kateřina Veverková a Renata Koupilová Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 20

21 Tělesná výchova - Hněvotínská laťka (prosinec 2013) Jakub Šťastný (7.) 1. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Lenka Koudeláková (8.) 2. místo, Tereza Konečná (9.) 3. místo - Soutěž ve šplhu na tyči (duben 2014) Jiří Čuri (7.) 1. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Andrea Motyčková (7.) 1. místo, Jiřina Navrátilová (9.) 1. místo - bez umístění se žáci zúčastnili také atletických závodů O pohár čs. rozhlasu - Atletické závody O pohár starosty Lutína (červen 2014), Dan Chorý (9.) 1. místo za běh na 60 metrů, Jiří Fiala (9.) 1. místo za běh na 150 metrů, Jakub Šťastný (7.) 1. místo za skok daleký - Senická laťka (červen 2014) Lenka Koudeláková (8.) 2. místo, Jiří Fiala (9.) 1. místo, Jakub Šťastný (7.) 1. Místo Senická laťka Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 21

22 Recitační soutěž - zúčastnili se žáci tříd, v kategorii žáků první třídy se na 1. místě umístila Dominika Vodičková, na 2. místě Ondřej Pečiva a na 3. místě Tomáš Slaný, v kategorii žáků druhé a třetí třídy byl na 1. místě Jaromír Kolařík, na 2. místě Kateřina Báťková a na 3. místě Eliška Chocholová, v kategorii žáků čtvrté a páté třídy byla na 1. místě Markéta Solovská, na 2. místě Alena Pečivová a na 3. místě Alena Levková vítězové recitační soutěže - Naši žáci se na kulturních akcích podílejí také jako účinkující, zejména při Vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, které proběhlo Žáci I. stupně sehráli divadelní hru Vánoční nebe, účinkovali na vánočním koncertu, v rámci náměšťských hodů divadelní hru Pověsti z Náměště a okolí II, žákyně II. stupně vystoupily s tanečním pásmem a žákyně II. stupně pravidelně účinkují při slavnostním zahájení školního roku při vítání prvňáků a při slavnostním loučení s absolventy, obě tyto akce probíhají na zámku - Dětmi oblíbené jsou také akce školní družiny. Děti se účastní kulturních vystoupení, sportovních klání a pobytových akcí v přírodě. Celý rok pracovala družina na projektu pod názvem U nás doma. Tento projekt je zaměřen na poznávání historie a současnosti naší obce a okolí. V loňském školním roce školní družina přímo organizovala nebo se podílela na těchto akcích: Atletický trojboj (místní kolo) Turnaj ve vybíjené (organizovala naše ŠD pro ŠD Helsinská, Mozartova a Tererovo náměstí Olomouc) Mikulášská besídka Literární soutěž školních družin Masopustní karneval ( ) Dopravní soutěž Orientační závod školních družina ( , organizovala naše ŠD) Jarní karneval Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 22

23 turnaj ve vybíjené ŠD proběhl v naší tělocvičně i/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 uskutečnila ve dnech až ČŠI na naší škole kontrolní činnost zaměřenou na dodržování předpisů a veřejnosprávní kontrolu podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole byly zjištěny určité nedostatky. Jejich podrobný popis je uveden v Protokolu o kontrole Čj. ČŠIM-505/14-M. Tento protokol je k dispozici u ředitele školy a u zřizovatele. Většina nedostatků byla odstraněna ještě během trvání inspekce, jeden nedostatek montáž zábradlí u schodiště na I. stupni byl projednán se zřizovatelem, zábradlí bylo během měsíce srpna 2014 nainstalováno. Tím byly odstraněny všechny nedostatky, uvedené v protokolu. j/ Základní údaje o hospodaření školy Tato část výroční zprávy bude zpracována po provedených účetních uzávěrkách koncem měsíce ledna jako příloha tohoto dokumentu. k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ke konci školního roku se škola zapojila do rozvojového programu na podporu výuky dalšího cizího jazyka. Rozšířili jsme fond učebnic pro výuku německého jazyka a pořídili učebnice a odbornou literaturu pro výuku ruského jazyka. Ruský jazyk budeme od příštího školního roku nabízet jako další cizí jazyk společně s němčinou. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 23

24 l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola dbá na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci DVPP (viz. kapitola g/ této zprávy), ale další vzdělávání v rámci celoživotního učení nepořádá, není k tomu ani akreditována a tuto činnost nemá zapsanou v rejstříku škol. m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od počátku školního roku byl na škole realizován projekt Podnikatel a další projekt zaměřený na vzdělávání žáků v oblasti technických dovedností. Hlavním cílem projektu Podnikatel bylo vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností u žáků tříd naší školy, vytvoření vzdělávacích výukových materiálů a metodik, proškolení pedagogů a přenos výsledků projektu na další základní školy Olomouckého kraje. Projektem došlo k inovaci výukových metod na naší škole zavedením projektové výuky pro oblast podnikatelských dovedností. Během školního roku děti vedly žákovské firmy, které se koncem školního roku zúčastnily školního kola soutěže. Ze školního kola vyšly dvě vítězné firmy, které naši školu reprezentovaly 18. června 2014 ve finální soutěži projektu v RCO v Olomouci. Firma MOVE FOR LIVE děvčat z 9. třídy obsadila pěkné 3. místo a holky převzaly cenu (volný vstup do laser arény) z rukou nejvyššího představitele Olomouckého kraje, hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila. Mladší žáci se sice neumístili na bedně, ale i tak si firma FIT DOBROTY žáků 6. třídy vedla dobře a její majitelé převzali cenu, rovněž z rukou hejtmana (vstupenky do CineStar Olomouc). Děti vystupovaly suverénně a přesvědčivě před velkým publikem a přísnou porotou. MOVE FOR LIVE děvčata přebírají cenu za 3. místo z rukou hejtmana Olomouckého kraje Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 24

25 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání je název dalšího projektu, do kterého jsme se zapojili a který bude probíhat i v dalším školním roce. V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou. Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi. V rámci tohoto projektu spolupracujeme se SŠ technická a obchodní, Olomouc Kosinova a SŠS Sigmundova Lutín. Dětem se výuka na středních školách velmi líbila. výroba blikače i děvčata pracovala s páječkou n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jako fakultní škola považujeme za velmi důležitou, prospěšnou a funkční spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Nejenom tím, že již Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 25

26 tradičně umožňujeme studentům absolvovat na naší škole náslechy a pedagogické souvislé praxe, ale také mnohem aktivněji. Jako fakultní škola máme větší možnosti se zapojovat do výzkumů a projektů, které pedagogická fakulta organizuje. Kromě katedry technické výchovy aktivně spolupracujeme s katedrou antropologie, se kterou jsme realizovali projekt Epidemie obezity, který vyvrcholil v říjnu 2013 přednáškou pro rodiče. Na tento projekt navázalo cvičení na míčích. Na konci prázdnin jsme se zapojili jako partneři PdF UP Olomouc do projektu Moderní učitel. Tento projekt bude zaměřený na používání tabletů ve výuce. Ve spolupráci s SK a TJ Sokol Náměšť na Hané škola zajišťovala sportovní vyžití žáků (fotbal, florbal). Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci provozuje pobočku výtvarného oboru, vyučuje se dva dny v týdnu, celkem ve čtyřech skupinách. Na škole působí pobočka hudebního oboru ZUŠ Litovel, žáci se učí hrát na kytaru, klavír, housle, trumpetu a další hudební nástroje. Trvalá je také spolupráce s DDM Litovel, na škole působí taneční kroužek Trips. Škola spolupracuje s Radou rodičů. Toto dobrovolné sdružené rodičů podporuje finančně některé aktivity žáků, které pořádá škola a přispívá na nákup výtvarných potřeb pro žáky a na ceny pro úspěšné žáky. Pokračovala také spolupráce s Domem aktivního odpočinku a Fit centrem Svatojánská zahrada v Náměšti na Hané. V rámci hodin tělesné výchovy navštěvují žáci posilovnu tohoto zařízení. o/ Další aktivity školy, doplňková činnost Tělocvična na II. stupni je pronajímána soukromým osobám a organizacím, které vedou cvičení pro veřejnost. O prostory je velký zájem a lukrativní časy pronájmu jsou zcela obsazeny. Půdní prostory jsou pronajímány soukromé firmě RPS Olšany a Doubrava net, které šíří v obci bezdrátově internet. Školní jídelna nabízí v rámci své doplňkové činnosti volnou kapacitu. Zájemcům z řad veřejnosti (cizí strávníci) umožňujeme stravování ve školní jídelně. Ve školní jídelně se stravuje více než 60 cizích strávníků. Děkuji kolegyním za dodané podklady a spolupráci při vytvoření této zprávy. 5. září 2014 Mgr. Ladislav Havelka, ředitel Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 26

27 Organizační schéma Základní školy Náměšť na Hané, platné k Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 strana 27

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více