Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od

2

3 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Obsah Klíčové kompetence...6 Průřezová témata...8 Učební plány Pro 1. stupeň Tabulka Pro 2. stupeň Tabulka Charakteristiky předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti...49 Osnovy předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk pro 1. ročník Český jazyk pro 2. ročník Český jazyk pro 3. ročník Český jazyk pro 4. ročník Český jazyk pro 5. ročník Český jazyk pro 6. ročník Český jazyk pro 7. ročník Český jazyk pro 8. ročník

4 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Český jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník Matematika a její aplikace Matematika Matematika pro 1.ročník Matematika pro 2. ročník Matematika pro 3. ročník Matematika pro 4. ročník Matematika pro 5. ročník Matematika pro 6. ročník Matematika pro 7. ročník Matematika pro 8. ročník Matematika pro 9. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Informatika pro ročník Informatika pro ročník Informatika pro 9. ročník Člověk a jeho svět Prvouka Prvouka pro 1. ročník Prvouka pro 2. ročník Prvouka pro 3. ročník Přírodověda Přírodověda pro 4. ročník Přírodověda pro 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda pro 4. ročník Vlastivěda pro 5. ročník Člověk a společnost Dějepis Dějepis pro 6. ročník Dějepis pro 7. ročník Dějepis pro 8. ročník Dějepis pro 9. ročník Občanská výchova Občanská výchova pro 6. ročník Občanská výchova pro 7. ročník Občanská výchova pro 8. ročník Občanská výchova pro 9. ročník Člověk a příroda Fyzika Fyzika pro 7. ročník Fyzika pro 8. ročník Fyzika pro 9. ročník

5 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Chemie Chemie pro 9. ročník Přírodopis Přírodopis pro 6. ročník Přírodopis pro 7. ročník Přírodopis pro 8. ročník Přírodopis pro 9. ročník Zeměpis Zeměpis pro 6. ročník Zeměpis pro 7. ročník Zeměpis pro 8. ročník Zeměpis pro 9. ročník Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova pro ročník Hudební výchova pro ročník Hudební výchova pro 6. ročník Hudební výchova pro 7. ročník Hudební výchova pro 8. ročník Hudební výchova pro 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova pro ročník Výtvarná výchova pro ročník Výtvarná výchova pro 6. ročník Výtvarná výchova pro 7. ročník Výtvarná výchova pro 8. ročník Výtvarná výchova pro 9. ročník Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova ročník Tělesná výchova pro ročník Tělesná výchova pro 6. ročník Tělesná výchova pro 7. ročník Tělesná výchova pro 8. ročník Tělesná výchova pro 9. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova pro 7. ročník Rodinná výchova pro 8. ročník Člověk a svět práce Praktické činnosti Praktické činnosti pro ročník Praktické činnosti pro ročník Praktické činnosti pro 6. ročník Praktické činnosti pro 7. ročník Praktické činnosti pro 8. ročník Praktické činnosti pro 9. ročník

6 4 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

7 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Vyhledáváme, třídíme a používáme informace. Pracujeme s chybou. Používáme vhodné způsoby učení. Poznáváme smysl a cíl učení. 2. Kompetence k řešení problémů Učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině i samostatně. Učíme se řešit problémy zodpovědně. Uplatňujeme metodu postupných kroků. Zpracováváme informace písemnou i ústní formou. Učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti. 3. Komunikativní kompetence Učíme se srozumitelnému vyjadřování. Učíme se rozumět obsahu sdělení. Učíme se vyjádřit své názory. Učíme se jak a s kým řešit své problémy. Učíme se znát a dodržovat svá práva a povinnosti. 4. Občanské kompetence Vzájemně se respektujeme. Vzájemně si pomáháme. Odsuzujeme netoleranci, násilí (psychické i fyzické) a sobectví. Podporujeme lokální patriotismus. Podporujeme aktivní přístup ke kultuře a historii. 5. Kompetence pracovní Bezpečně používáme nástroje a dodržujeme bezpečnost práce. Aktivně chráníme životní prostředí (odsuzujeme vandalismus a jiné formy ničení). Učíme se vážit si své práce a práce druhých. Učíme se využívat získané znalosti a zkušenosti v praxi. 6. Kompetence sociální a personální Klíčové kompetence 5

8 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Upevňujeme dobré mezilidské vztahy. Učíme se, jak poskytovat pomoc, jak o ni požádat a zároveň ji i přijmout. Pěstujeme si zdravé sebevědomí. Podporujeme kolektivní spolupráci. Oceňujeme zkušenosti i dovednosti druhých lidí. 6 Klíčové kompetence

9 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Průřezová témata Tématický okruh Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Ročník PŘV Z PŘ PŘ Z D Z PČ VL PŘV PŘ PŘ CH VL VV PŘ F F PŘ Z M PČ VV D F M PČ VV CH PRV PRV PRV PŘV PŘV OV M PŘ Z M CH Z INF PČ PČ PČ VV PČ PČ VV PŘ PČ PČ VV PŘ PČ ČJ PČ Tématický okruh Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a rality Fungování a vliv médií ve společnosti Ročník INF INF OV Z PŘ ČJ OV CH ČJ VV PČ D OV Z PČ INF INF PŘ INF TV TV TV ČJ HV HV OV VV TV VV INF INF OV RV D INF INF INF PČ Tématický okruh Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ročník Všechny okruhy jsou na 1. stupni běžnou součástí výuky ve všech předmětech. Všechny okruhy jsou na 2.stupni součástí výuky ve všech předmětech. Průřezová témata 7

10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Ročník VL VL D Z Z Z PŘ HV D D ČJ HV CH Z OV PŘ ČJ D Z OV VL D D Z D Z CH OV Tématický okruh Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ročník HV HV D OV Z OV D D HV HV ČJ Průběžně v průběhu celé školní docházky VL OV Z Z PŘ ČJ VL Z Z HV Z PČ PŘ ČJ HV VV VV PČ VV PČ TV TV OV OV OV TV TV Tématický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ročník VL OV PČ PŘ PČ PČ PČ Z ČJ INF PČ OV INF D VL INF OV PČ PČ INF OV D D D OV CH OV OV Z F 8 Průřezová témata

11 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Učební plány 1. Pro 1. stupeň 1.1. Tabulka Učební plán praktických tříd pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kom unikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (33) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk x Cizí jazyk (0) cizí jazyk x x x x x x x Matem atika a její aplikace (22) Matem atika Inform ační a kom unikační technologie (2) Inform atika x x x X Prvouka Člověk a jeho svět (12) Přírodověda x Vlastivěda Um ění a kultura (10) Člověk a zdraví (15) Hudební Hudební výchova x výchova 11 Výtvarná Výtvarná výchova výchova Tělesná Tělesná výchova x výchova Člověk a svět práce (15) Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD = Disponibilní časová dotace 1.2. Český jazyk V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na složky specifického charakteru: jazykové vyučování, slohový výcvik, čtení, řečová výchova, literární výchova a psaní. Učební plány 9

12 Matematika Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 V 1. a 2. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace Vlastivěda Předmět je ve 4. a 5. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Výtvarná výchova Předmět je ve 4. a 5. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Praktické činnosti Předmět je členěn na tři základní složky: dílenské práce, pěstitelské práce, práce v domácnosti. V 1. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu a ve 4. a 5. ročníku posílen také o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. 10 Učební plány

13 2. Pro 2. stupeň 2.1. Tabulka Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Učební plán praktických tříd pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kom unikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (19) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk Cizí jazyk (4) Anglický jazyk Matem atika a její aplikace (20) Matem atika Inform ační a kom unikační technologie (4) Inform atika Člověk a společnost (8) Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda (13) Chem ie Chem ie 1 1 Přírodopis Přírodopis Um ění a kultura (8) Člověk a zdraví (14) Člověk a svět práce (20) Zem ěpis Zem ěpis Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD = Disponibilní časová dotace Učební plány 11

14 2.2. Český jazyk Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Předmět je posílen celkem o 4 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. Cizí jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk je vyučován v 8. a 9.ročníku po 2 vyučovacích hodinách. Matematika V 6. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Oblast Člověk a příroda Celá oblast je posílena o 5 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace. Přírodopis je vyučován v každém ročníku po dvou hodinách, fyzika od 7. ročníku po jedné hodně. Zeměpis je v 6. a 7. ročníku je vyučován jednu hodinu týdně a v 8. a 9. ročníku vyučován po dvou hodinách. Chemie je zařazena do 9. ročníku, a to jednu hodinu týdně. Výtvarná výchova Předmět je v 6. a 7. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Výchova ke zdraví Tento předmět se nazývá Rodinná výchova a je vyučována v 7. a 8.ročníku. Praktické činnosti Předmět je v ročníku členěn na tři základní oblasti pěstitelské práce, dílenské práce, péče o domácnost. V 9. ročníku je zařazena oblast Svět práce. 12 Učební plány

15 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Charakteristiky předmětů 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk Obsah předmětu: 1.stupeň Předmět směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Vede k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností. Vede k využívání různých zdrojů, informací: slovníky, katalogy, encyklopedie pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebným pro další vývoj. 2. stupeň Předmět je zaměřen na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu. Vyjádření reakcí a pocitů žáků. Pochopení role v různých komunikačních situacích. Orientace při vnímání okolního světa i sebe sama. Porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky. Vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků. Využívání různých zdrojů informací pro rozšiřování znalostí, dovedností potřebných k dalšímu vzdělání a sebevzdělávání. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou ( literatura, sloh), dějepisem (období Velké Moravy- misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství..),informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel), hudební výchovou (lidová slovesnost). Časová dotace: ročník: 6 hodin týdně ročník: 7 hodin týdně 6. ročník: 7 hodin týdně 7. ročník: 6 hodin týdně 8. ročník: 5 hodin týdně 9. ročník: 5 hodin týdně Charakteristiky předmětů 13

16 Realizace: Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Vyučovací předmět probíhá ve třídách. Vyučuje se jako samostatný předmět. Metody a formy: frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích samostatná práce Témata: Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova Dramatická výchova Průřezová témata: OSV - běžná součást všech tématických okruzích. MDV - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality MKV - Kulturní diference, Multikulturalita, Lidské vztahy VDO - Občanská společnost a škola EV vztah člověka k prostředí EGS Evropa a svět nás zajímá Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost komunikační dovednosti, spolupráce poznávání vlastních schopností a možností práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení hodnocení formou zpětné vazby výuka bez ponižování 14 Charakteristiky předmětů

17 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 uplatňování mezipředmětových vztahů prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarně, apod.) dodržování etiky komunikace základ spolupráce a společného prožívání, práce v týmu atmosféra demokracie a přátelství kooperativní učení učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí vhodnou formou prosazovat své zájmy učit se argumentovat respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení uplatňovat sebehodnocení žáků Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení vyhledáváme, třídíme a používáme informace: využíváme i jiných zdrojů pracujeme s chybou poznáváme smysl a cíl učení: učivo aplikujeme do praktického života Kompetence k řešení problémů učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině i samostatně učíme se řešit problémy zodpovědně učíme se dokončovat práci uplatňujeme metodu postupných kroků upracováváme informace písemnou i ústní formou učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti Kompetence komunikativní učíme se srozumitelnému a kultivovanému vyjadřování učíme se rozumět obsahu sdělení učíme se vyjádřit své názory a myšlenky Kompetence sociální a personální upevňujeme dobré mezilidské vztahy učíme se, jak požádat o pomoc, když nerozumíme učivu pracujeme v kolektivu Charakteristiky předmětů 15

18 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 oceňujeme zkušenosti i dovednosti druhých lidí Kompetence občanské vzájemně se respektujeme a pomáháme podporujeme aktivní přístup ke kultuře, literatuře a historii. odsuzujeme netoleranci, posměch při neúspěchu druhých. Kompetence pracovní učíme se využívat získané znalosti a zkušenosti v praxi učíme se vážit si své práce i práce druhých 1.2. Anglický jazyk Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečnosti. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života žáků. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Metody a formy: frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích - dialogy samostatná práce Časová dotace ročník 2 hodiny týdně Průřezová témata: OSV MKV lidské vztahy Cíle vzdělávání: Cílem výuky cizího jazyka je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho zvukové podoby, přednostně v anglickém jazyce. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka může přispět i k rozvíjení řečových dovedností. komunikační dovednosti, spolupráce hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení atmosféra demokracie a přátelství uplatňování mezipředmětových vztahů 16 Charakteristiky předmětů

19 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně...) učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení porozumění odlišného způsobu života a jiných kultur uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoji klíčových kompetencí: Kompetence k učení pracujeme s učebnicemi, učebními materiály a pracovními pomůckami vyhledáváme informace a využíváme je v praktickém životě uvědomujeme si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatnění Kompetence k řešení problémů nenecháme se odradit nezdarem, dokážeme popsat problém, svěřit se s ním při řešení složitějších problémů dokážeme požádat o radu a řídit se jí Kompetence komunikativní využíváme tištěných informací k rozvoji vlastních vědomostí vyjadřujeme své názory a postoje vhodnou formou využíváme získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů Kompetence sociální a personální respektujeme pravidla pro práci v týmu ovlivňujeme kvalitu společné práce v týmu vážíme si práce druhých Kompetence občanské zvládáme chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob uplatňujeme osvojené dovednosti a postupy v cizím jazyce Kompetence pracovní učíme se využívat získané znalosti učíme se vážit si své práce i práce druhých Charakteristiky předmětů 17

20 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Matematika a její aplikace 2.1. Matematika Předmět Matematika je realizován ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace. Vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících. Tématické okruhy: číslo a početní operace závislosti, vztahy a práce s daty geometrie v rovině a prostoru nestandardní aplikační úlohy a problémy Formy práce: vyučovací hodina počítačová učebna vyučovací hodina se začleněním krátkodobého projektu Časová dotace: Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět 1.-5.ročník 6.ročník 7.-9.ročník Průřezová témata: 5 hodin týdně 6 hodin týdně 5 hodin týdně OSV běžné výuce ve všech ročnících EV vztah člověka k prostředí Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost samostatnost, organizace vlastní činnosti výuka bez ponižování práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem vlastní úsudek, tvořivost atmosféra demokracie a přátelství uplatňování mezipředmětových vztahů hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení kooperativní učení, komunikační dovednosti, spolupráce 18 Charakteristiky předmětů

21 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí učit se argumentovat učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem a ke kulturním a etickým hodnotám pohybové a relaxační přestávky uplatňování základních myšlenkových operací (srovnání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vyhledáváme, třídíme, používáme a pracujeme s jízdními řády, grafy a tabulkami používáme grafy a tabulky a pracujeme s nimi osvojujeme základní matematické pojmy vytváříme zásoby matematických nástrojů (metod řešení úloh, algoritmů, pojmů a vztahů) Kompetence k řešení problémů pracujeme v malých i velkých skupinách při řešení matematických problémů hledáme více variant a uplatňujeme metodu postupných kroků, které převádíme do praxe při řešení slovních úloh hledáme nová řešení, postupy a metody využíváme moderní pomůcky, techniku (počítače) a zkušenosti jiných Kompetence komunikativní učíme se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky učíme se porozumět různým typům textů a záznamů (diagramy, grafy, tabulky), reagovat na ně a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění prezentujeme vlastní práci Kompetence sociální a personální kriticky usuzujeme, srozumitelné a věcné argumentujeme prostřednictvím řešení matematických problémů, učíme se pracovat ve skupinách umožňujeme každému zažít úspěch Kompetence občanské Charakteristiky předmětů 19

22 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 formou hry se vžíváme do rolí v různých životních situací a učíme se je matematicky řešit vzájemně se respektujeme a pomáháme si (např. slabší žáci, práce ve skupině) Kompetence pracovní k vyučování používáme smysluplně materiály a nástroje a určené k výuce matematiky a geometrie a dodržujeme vymezená pravidla a bezpečnost znalosti a zkušenosti získané v matematice využíváme k dalšímu vzdělávání a přípravě na budoucí profesi dokončujeme práci 3. Informační a komunikační technologie 3.1. Informatika Předmět Informatika je realizován ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie. Obsahové, časové a organizační vymezení realizována ve 4. a v 5.ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci na 1.stupni získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň) a v ročníku po jedné hodině týdně a v 9.ročníku dvě hodiny týdně Ve 4. a 5. ročníku je kladen důraz na získávání základních dovedností při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi. V ročníku jsou žáci vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a jejich prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které vyhledávají na internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: MDV získávají elementární poznatky a dovednosti týkající mediální komunikace a práce s médii VDO učí se orientovat ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti, zejména účastí na životě školní komunity EV - aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, exkurze 20 Charakteristiky předmětů

23 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 samostatnost, organizace vlastní činnosti vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost poznávání vlastních schopností a možností prezentace vlastních výsledků práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem zařazovat praktická cvičení dodržování etiky komunikace nutnost dodržování mravních hodnot a slušného chování učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám vhodné prostředí účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí důsledná prevence patologických jevů respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení využíváním informačních a komunikačních technologií v praktickém životě se motivujeme k celoživotnímu vzdělávání zadávanými úkoly si prohlubujeme znalosti a dovednosti v širší souvislosti řešením praktických úloh se učíme vyhledávat, třídit a používat informace Kompetence k řešení problémů metodou postupných kroků se učíme tvořivému přístupu při řešení problémů a úkolů, nebráníme se nalézání nových postupů, metod a řešení a jejich variant učíme se řešit úkoly a problémy zodpovědně a dotahovat je až do konce při zpracování informací využíváme moderní pomůcky a techniku Kompetence komunikativní učíme se ke komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdáváme prostřednictvím elektronické pošty při komunikaci se učíme dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální jsme kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učíme pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. učíme se hodnotit svoji práci i práci ostatních Charakteristiky předmětů 21

24 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 při vzájemné komunikaci jsme ohleduplní a taktní, učíme se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské seznamujeme se s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musíme dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo...) při zpracovávání informací se učíme kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se můžeme dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami Kompetence pracovní dodržujeme bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou můžeme využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět obsahuje předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Tyto tři předměty jsou realizovány ve vzdělávací oboru Člověk a jeho svět. Obsah tohoto vzdělávacího oboru se v ročníku uskutečňuje v předmětu Prvouka. Ve 4. a 5. ročníku jde o předměty Vlastivěda a Přírodověda. Časová dotace: 1. ročník Prvouka 2 hodiny týdně 2. ročník Prvouka 2 hodiny týdně 3. ročník Prvouka 3 hodiny týdně 4. ročník Přírodověda 2 hodiny týdně Vlastivěda 2 hodiny týdně 5. ročník Přírodověda 2 hodiny týdně Metody a formy: Vlastivěda frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích samostatná práce vyučovací hodina ve třídě vycházka do okolí školy 2 hodiny týdně 22 Charakteristiky předmětů

25 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 poznávací výlety po regionu i ČR zaměřené na historické a kulturní památky besedy s policií, zdravotníky, hasiči a s významnými lidmi našeho města projekty Témata: Místo, kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi. Lidé a čas - orientace v dějích a čase. Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitostí živé a neživé přírody. Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Průřezová témata: OSV prolíná všemi předměty a ročníky EGS 4.-5.ročník MKV 1.-5.ročník VDO 4.-5.ročník EV 1.-5.ročník školní projekt Cínová stopička, Permoníček 1.-5.ročník Cíle vzdělávání: dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost, organizace vlastní činnosti komunikační dovednosti, spolupráce prezentace vlastních výsledků práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení hodnocení formou zpětné vazby výuka bez ponižování poznatky jsou žákům předkládány v neúplné podobě uplatňování mezipředmětových vztahů přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám Charakteristiky předmětů 23

26 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 zařazovat praktická cvičení uplatňování základních myšlenkových operací (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarně, apod.) základ spolupráce a společného prožívání, práce v týmu stanovit jasná pravidla pro soužití ve škole práva, povinnosti, sankce atmosféra demokracie a přátelství kooperativní učení učit se argumentovat učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k řešení problémů učíme se vzájemně komunikovat a pracovat ve skupině společně hodnotíme a diskutujeme učíme se pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi, atlasy apod. učíme se využívat moderní pomůcky a techniku k získávání potřebných informací zpracováváme informace Kompetence občanské dodržujeme pravidla slušného chování hledáme možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody hodnotíme vlastní výsledky seznamujeme se s historií města formou projektových dnů Kompetence pracovní s ohledem na věk dokážeme organizovat naši práci a spolupracovat v týmu učíme se pozorovat, manipulovat a experimentovat dodržujeme obecná pravidla bezpečnosti Kompetence k učení učíme se vyhledávat, třídit a používat informace 24 Charakteristiky předmětů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více