Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od

2

3 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Obsah Klíčové kompetence...6 Průřezová témata...8 Učební plány Pro 1. stupeň Tabulka Pro 2. stupeň Tabulka Charakteristiky předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti...49 Osnovy předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk pro 1. ročník Český jazyk pro 2. ročník Český jazyk pro 3. ročník Český jazyk pro 4. ročník Český jazyk pro 5. ročník Český jazyk pro 6. ročník Český jazyk pro 7. ročník Český jazyk pro 8. ročník

4 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Český jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník Matematika a její aplikace Matematika Matematika pro 1.ročník Matematika pro 2. ročník Matematika pro 3. ročník Matematika pro 4. ročník Matematika pro 5. ročník Matematika pro 6. ročník Matematika pro 7. ročník Matematika pro 8. ročník Matematika pro 9. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Informatika pro ročník Informatika pro ročník Informatika pro 9. ročník Člověk a jeho svět Prvouka Prvouka pro 1. ročník Prvouka pro 2. ročník Prvouka pro 3. ročník Přírodověda Přírodověda pro 4. ročník Přírodověda pro 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda pro 4. ročník Vlastivěda pro 5. ročník Člověk a společnost Dějepis Dějepis pro 6. ročník Dějepis pro 7. ročník Dějepis pro 8. ročník Dějepis pro 9. ročník Občanská výchova Občanská výchova pro 6. ročník Občanská výchova pro 7. ročník Občanská výchova pro 8. ročník Občanská výchova pro 9. ročník Člověk a příroda Fyzika Fyzika pro 7. ročník Fyzika pro 8. ročník Fyzika pro 9. ročník

5 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Chemie Chemie pro 9. ročník Přírodopis Přírodopis pro 6. ročník Přírodopis pro 7. ročník Přírodopis pro 8. ročník Přírodopis pro 9. ročník Zeměpis Zeměpis pro 6. ročník Zeměpis pro 7. ročník Zeměpis pro 8. ročník Zeměpis pro 9. ročník Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova pro ročník Hudební výchova pro ročník Hudební výchova pro 6. ročník Hudební výchova pro 7. ročník Hudební výchova pro 8. ročník Hudební výchova pro 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova pro ročník Výtvarná výchova pro ročník Výtvarná výchova pro 6. ročník Výtvarná výchova pro 7. ročník Výtvarná výchova pro 8. ročník Výtvarná výchova pro 9. ročník Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova ročník Tělesná výchova pro ročník Tělesná výchova pro 6. ročník Tělesná výchova pro 7. ročník Tělesná výchova pro 8. ročník Tělesná výchova pro 9. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova pro 7. ročník Rodinná výchova pro 8. ročník Člověk a svět práce Praktické činnosti Praktické činnosti pro ročník Praktické činnosti pro ročník Praktické činnosti pro 6. ročník Praktické činnosti pro 7. ročník Praktické činnosti pro 8. ročník Praktické činnosti pro 9. ročník

6 4 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

7 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Vyhledáváme, třídíme a používáme informace. Pracujeme s chybou. Používáme vhodné způsoby učení. Poznáváme smysl a cíl učení. 2. Kompetence k řešení problémů Učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině i samostatně. Učíme se řešit problémy zodpovědně. Uplatňujeme metodu postupných kroků. Zpracováváme informace písemnou i ústní formou. Učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti. 3. Komunikativní kompetence Učíme se srozumitelnému vyjadřování. Učíme se rozumět obsahu sdělení. Učíme se vyjádřit své názory. Učíme se jak a s kým řešit své problémy. Učíme se znát a dodržovat svá práva a povinnosti. 4. Občanské kompetence Vzájemně se respektujeme. Vzájemně si pomáháme. Odsuzujeme netoleranci, násilí (psychické i fyzické) a sobectví. Podporujeme lokální patriotismus. Podporujeme aktivní přístup ke kultuře a historii. 5. Kompetence pracovní Bezpečně používáme nástroje a dodržujeme bezpečnost práce. Aktivně chráníme životní prostředí (odsuzujeme vandalismus a jiné formy ničení). Učíme se vážit si své práce a práce druhých. Učíme se využívat získané znalosti a zkušenosti v praxi. 6. Kompetence sociální a personální Klíčové kompetence 5

8 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Upevňujeme dobré mezilidské vztahy. Učíme se, jak poskytovat pomoc, jak o ni požádat a zároveň ji i přijmout. Pěstujeme si zdravé sebevědomí. Podporujeme kolektivní spolupráci. Oceňujeme zkušenosti i dovednosti druhých lidí. 6 Klíčové kompetence

9 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Průřezová témata Tématický okruh Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Ročník PŘV Z PŘ PŘ Z D Z PČ VL PŘV PŘ PŘ CH VL VV PŘ F F PŘ Z M PČ VV D F M PČ VV CH PRV PRV PRV PŘV PŘV OV M PŘ Z M CH Z INF PČ PČ PČ VV PČ PČ VV PŘ PČ PČ VV PŘ PČ ČJ PČ Tématický okruh Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a rality Fungování a vliv médií ve společnosti Ročník INF INF OV Z PŘ ČJ OV CH ČJ VV PČ D OV Z PČ INF INF PŘ INF TV TV TV ČJ HV HV OV VV TV VV INF INF OV RV D INF INF INF PČ Tématický okruh Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ročník Všechny okruhy jsou na 1. stupni běžnou součástí výuky ve všech předmětech. Všechny okruhy jsou na 2.stupni součástí výuky ve všech předmětech. Průřezová témata 7

10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Ročník VL VL D Z Z Z PŘ HV D D ČJ HV CH Z OV PŘ ČJ D Z OV VL D D Z D Z CH OV Tématický okruh Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ročník HV HV D OV Z OV D D HV HV ČJ Průběžně v průběhu celé školní docházky VL OV Z Z PŘ ČJ VL Z Z HV Z PČ PŘ ČJ HV VV VV PČ VV PČ TV TV OV OV OV TV TV Tématický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ročník VL OV PČ PŘ PČ PČ PČ Z ČJ INF PČ OV INF D VL INF OV PČ PČ INF OV D D D OV CH OV OV Z F 8 Průřezová témata

11 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Učební plány 1. Pro 1. stupeň 1.1. Tabulka Učební plán praktických tříd pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kom unikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (33) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk x Cizí jazyk (0) cizí jazyk x x x x x x x Matem atika a její aplikace (22) Matem atika Inform ační a kom unikační technologie (2) Inform atika x x x X Prvouka Člověk a jeho svět (12) Přírodověda x Vlastivěda Um ění a kultura (10) Člověk a zdraví (15) Hudební Hudební výchova x výchova 11 Výtvarná Výtvarná výchova výchova Tělesná Tělesná výchova x výchova Člověk a svět práce (15) Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD = Disponibilní časová dotace 1.2. Český jazyk V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na složky specifického charakteru: jazykové vyučování, slohový výcvik, čtení, řečová výchova, literární výchova a psaní. Učební plány 9

12 Matematika Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 V 1. a 2. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace Vlastivěda Předmět je ve 4. a 5. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Výtvarná výchova Předmět je ve 4. a 5. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Praktické činnosti Předmět je členěn na tři základní složky: dílenské práce, pěstitelské práce, práce v domácnosti. V 1. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu a ve 4. a 5. ročníku posílen také o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. 10 Učební plány

13 2. Pro 2. stupeň 2.1. Tabulka Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Učební plán praktických tříd pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kom unikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (19) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk Cizí jazyk (4) Anglický jazyk Matem atika a její aplikace (20) Matem atika Inform ační a kom unikační technologie (4) Inform atika Člověk a společnost (8) Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda (13) Chem ie Chem ie 1 1 Přírodopis Přírodopis Um ění a kultura (8) Člověk a zdraví (14) Člověk a svět práce (20) Zem ěpis Zem ěpis Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD = Disponibilní časová dotace Učební plány 11

14 2.2. Český jazyk Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Předmět je posílen celkem o 4 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. Cizí jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk je vyučován v 8. a 9.ročníku po 2 vyučovacích hodinách. Matematika V 6. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Oblast Člověk a příroda Celá oblast je posílena o 5 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace. Přírodopis je vyučován v každém ročníku po dvou hodinách, fyzika od 7. ročníku po jedné hodně. Zeměpis je v 6. a 7. ročníku je vyučován jednu hodinu týdně a v 8. a 9. ročníku vyučován po dvou hodinách. Chemie je zařazena do 9. ročníku, a to jednu hodinu týdně. Výtvarná výchova Předmět je v 6. a 7. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Výchova ke zdraví Tento předmět se nazývá Rodinná výchova a je vyučována v 7. a 8.ročníku. Praktické činnosti Předmět je v ročníku členěn na tři základní oblasti pěstitelské práce, dílenské práce, péče o domácnost. V 9. ročníku je zařazena oblast Svět práce. 12 Učební plány

15 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Charakteristiky předmětů 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk Obsah předmětu: 1.stupeň Předmět směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Vede k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností. Vede k využívání různých zdrojů, informací: slovníky, katalogy, encyklopedie pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebným pro další vývoj. 2. stupeň Předmět je zaměřen na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu. Vyjádření reakcí a pocitů žáků. Pochopení role v různých komunikačních situacích. Orientace při vnímání okolního světa i sebe sama. Porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky. Vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků. Využívání různých zdrojů informací pro rozšiřování znalostí, dovedností potřebných k dalšímu vzdělání a sebevzdělávání. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou ( literatura, sloh), dějepisem (období Velké Moravy- misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství..),informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel), hudební výchovou (lidová slovesnost). Časová dotace: ročník: 6 hodin týdně ročník: 7 hodin týdně 6. ročník: 7 hodin týdně 7. ročník: 6 hodin týdně 8. ročník: 5 hodin týdně 9. ročník: 5 hodin týdně Charakteristiky předmětů 13

16 Realizace: Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Vyučovací předmět probíhá ve třídách. Vyučuje se jako samostatný předmět. Metody a formy: frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích samostatná práce Témata: Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova Dramatická výchova Průřezová témata: OSV - běžná součást všech tématických okruzích. MDV - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality MKV - Kulturní diference, Multikulturalita, Lidské vztahy VDO - Občanská společnost a škola EV vztah člověka k prostředí EGS Evropa a svět nás zajímá Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost komunikační dovednosti, spolupráce poznávání vlastních schopností a možností práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení hodnocení formou zpětné vazby výuka bez ponižování 14 Charakteristiky předmětů

17 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 uplatňování mezipředmětových vztahů prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarně, apod.) dodržování etiky komunikace základ spolupráce a společného prožívání, práce v týmu atmosféra demokracie a přátelství kooperativní učení učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí vhodnou formou prosazovat své zájmy učit se argumentovat respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení uplatňovat sebehodnocení žáků Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení vyhledáváme, třídíme a používáme informace: využíváme i jiných zdrojů pracujeme s chybou poznáváme smysl a cíl učení: učivo aplikujeme do praktického života Kompetence k řešení problémů učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině i samostatně učíme se řešit problémy zodpovědně učíme se dokončovat práci uplatňujeme metodu postupných kroků upracováváme informace písemnou i ústní formou učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti Kompetence komunikativní učíme se srozumitelnému a kultivovanému vyjadřování učíme se rozumět obsahu sdělení učíme se vyjádřit své názory a myšlenky Kompetence sociální a personální upevňujeme dobré mezilidské vztahy učíme se, jak požádat o pomoc, když nerozumíme učivu pracujeme v kolektivu Charakteristiky předmětů 15

18 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 oceňujeme zkušenosti i dovednosti druhých lidí Kompetence občanské vzájemně se respektujeme a pomáháme podporujeme aktivní přístup ke kultuře, literatuře a historii. odsuzujeme netoleranci, posměch při neúspěchu druhých. Kompetence pracovní učíme se využívat získané znalosti a zkušenosti v praxi učíme se vážit si své práce i práce druhých 1.2. Anglický jazyk Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečnosti. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života žáků. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Metody a formy: frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích - dialogy samostatná práce Časová dotace ročník 2 hodiny týdně Průřezová témata: OSV MKV lidské vztahy Cíle vzdělávání: Cílem výuky cizího jazyka je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho zvukové podoby, přednostně v anglickém jazyce. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka může přispět i k rozvíjení řečových dovedností. komunikační dovednosti, spolupráce hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení atmosféra demokracie a přátelství uplatňování mezipředmětových vztahů 16 Charakteristiky předmětů

19 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně...) učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení porozumění odlišného způsobu života a jiných kultur uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoji klíčových kompetencí: Kompetence k učení pracujeme s učebnicemi, učebními materiály a pracovními pomůckami vyhledáváme informace a využíváme je v praktickém životě uvědomujeme si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatnění Kompetence k řešení problémů nenecháme se odradit nezdarem, dokážeme popsat problém, svěřit se s ním při řešení složitějších problémů dokážeme požádat o radu a řídit se jí Kompetence komunikativní využíváme tištěných informací k rozvoji vlastních vědomostí vyjadřujeme své názory a postoje vhodnou formou využíváme získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů Kompetence sociální a personální respektujeme pravidla pro práci v týmu ovlivňujeme kvalitu společné práce v týmu vážíme si práce druhých Kompetence občanské zvládáme chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob uplatňujeme osvojené dovednosti a postupy v cizím jazyce Kompetence pracovní učíme se využívat získané znalosti učíme se vážit si své práce i práce druhých Charakteristiky předmětů 17

20 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Matematika a její aplikace 2.1. Matematika Předmět Matematika je realizován ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace. Vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících. Tématické okruhy: číslo a početní operace závislosti, vztahy a práce s daty geometrie v rovině a prostoru nestandardní aplikační úlohy a problémy Formy práce: vyučovací hodina počítačová učebna vyučovací hodina se začleněním krátkodobého projektu Časová dotace: Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět 1.-5.ročník 6.ročník 7.-9.ročník Průřezová témata: 5 hodin týdně 6 hodin týdně 5 hodin týdně OSV běžné výuce ve všech ročnících EV vztah člověka k prostředí Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost samostatnost, organizace vlastní činnosti výuka bez ponižování práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem vlastní úsudek, tvořivost atmosféra demokracie a přátelství uplatňování mezipředmětových vztahů hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení kooperativní učení, komunikační dovednosti, spolupráce 18 Charakteristiky předmětů

21 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí učit se argumentovat učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem a ke kulturním a etickým hodnotám pohybové a relaxační přestávky uplatňování základních myšlenkových operací (srovnání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vyhledáváme, třídíme, používáme a pracujeme s jízdními řády, grafy a tabulkami používáme grafy a tabulky a pracujeme s nimi osvojujeme základní matematické pojmy vytváříme zásoby matematických nástrojů (metod řešení úloh, algoritmů, pojmů a vztahů) Kompetence k řešení problémů pracujeme v malých i velkých skupinách při řešení matematických problémů hledáme více variant a uplatňujeme metodu postupných kroků, které převádíme do praxe při řešení slovních úloh hledáme nová řešení, postupy a metody využíváme moderní pomůcky, techniku (počítače) a zkušenosti jiných Kompetence komunikativní učíme se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky učíme se porozumět různým typům textů a záznamů (diagramy, grafy, tabulky), reagovat na ně a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění prezentujeme vlastní práci Kompetence sociální a personální kriticky usuzujeme, srozumitelné a věcné argumentujeme prostřednictvím řešení matematických problémů, učíme se pracovat ve skupinách umožňujeme každému zažít úspěch Kompetence občanské Charakteristiky předmětů 19

22 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 formou hry se vžíváme do rolí v různých životních situací a učíme se je matematicky řešit vzájemně se respektujeme a pomáháme si (např. slabší žáci, práce ve skupině) Kompetence pracovní k vyučování používáme smysluplně materiály a nástroje a určené k výuce matematiky a geometrie a dodržujeme vymezená pravidla a bezpečnost znalosti a zkušenosti získané v matematice využíváme k dalšímu vzdělávání a přípravě na budoucí profesi dokončujeme práci 3. Informační a komunikační technologie 3.1. Informatika Předmět Informatika je realizován ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie. Obsahové, časové a organizační vymezení realizována ve 4. a v 5.ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci na 1.stupni získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň) a v ročníku po jedné hodině týdně a v 9.ročníku dvě hodiny týdně Ve 4. a 5. ročníku je kladen důraz na získávání základních dovedností při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi. V ročníku jsou žáci vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a jejich prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které vyhledávají na internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: MDV získávají elementární poznatky a dovednosti týkající mediální komunikace a práce s médii VDO učí se orientovat ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti, zejména účastí na životě školní komunity EV - aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, exkurze 20 Charakteristiky předmětů

23 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 samostatnost, organizace vlastní činnosti vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost poznávání vlastních schopností a možností prezentace vlastních výsledků práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem zařazovat praktická cvičení dodržování etiky komunikace nutnost dodržování mravních hodnot a slušného chování učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám vhodné prostředí účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí důsledná prevence patologických jevů respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení využíváním informačních a komunikačních technologií v praktickém životě se motivujeme k celoživotnímu vzdělávání zadávanými úkoly si prohlubujeme znalosti a dovednosti v širší souvislosti řešením praktických úloh se učíme vyhledávat, třídit a používat informace Kompetence k řešení problémů metodou postupných kroků se učíme tvořivému přístupu při řešení problémů a úkolů, nebráníme se nalézání nových postupů, metod a řešení a jejich variant učíme se řešit úkoly a problémy zodpovědně a dotahovat je až do konce při zpracování informací využíváme moderní pomůcky a techniku Kompetence komunikativní učíme se ke komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdáváme prostřednictvím elektronické pošty při komunikaci se učíme dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální jsme kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učíme pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. učíme se hodnotit svoji práci i práci ostatních Charakteristiky předmětů 21

24 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 při vzájemné komunikaci jsme ohleduplní a taktní, učíme se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské seznamujeme se s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musíme dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo...) při zpracovávání informací se učíme kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se můžeme dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami Kompetence pracovní dodržujeme bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou můžeme využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět obsahuje předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Tyto tři předměty jsou realizovány ve vzdělávací oboru Člověk a jeho svět. Obsah tohoto vzdělávacího oboru se v ročníku uskutečňuje v předmětu Prvouka. Ve 4. a 5. ročníku jde o předměty Vlastivěda a Přírodověda. Časová dotace: 1. ročník Prvouka 2 hodiny týdně 2. ročník Prvouka 2 hodiny týdně 3. ročník Prvouka 3 hodiny týdně 4. ročník Přírodověda 2 hodiny týdně Vlastivěda 2 hodiny týdně 5. ročník Přírodověda 2 hodiny týdně Metody a formy: Vlastivěda frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích samostatná práce vyučovací hodina ve třídě vycházka do okolí školy 2 hodiny týdně 22 Charakteristiky předmětů

25 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 poznávací výlety po regionu i ČR zaměřené na historické a kulturní památky besedy s policií, zdravotníky, hasiči a s významnými lidmi našeho města projekty Témata: Místo, kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi. Lidé a čas - orientace v dějích a čase. Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitostí živé a neživé přírody. Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Průřezová témata: OSV prolíná všemi předměty a ročníky EGS 4.-5.ročník MKV 1.-5.ročník VDO 4.-5.ročník EV 1.-5.ročník školní projekt Cínová stopička, Permoníček 1.-5.ročník Cíle vzdělávání: dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost, organizace vlastní činnosti komunikační dovednosti, spolupráce prezentace vlastních výsledků práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení hodnocení formou zpětné vazby výuka bez ponižování poznatky jsou žákům předkládány v neúplné podobě uplatňování mezipředmětových vztahů přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám Charakteristiky předmětů 23

26 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 zařazovat praktická cvičení uplatňování základních myšlenkových operací (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarně, apod.) základ spolupráce a společného prožívání, práce v týmu stanovit jasná pravidla pro soužití ve škole práva, povinnosti, sankce atmosféra demokracie a přátelství kooperativní učení učit se argumentovat učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k řešení problémů učíme se vzájemně komunikovat a pracovat ve skupině společně hodnotíme a diskutujeme učíme se pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi, atlasy apod. učíme se využívat moderní pomůcky a techniku k získávání potřebných informací zpracováváme informace Kompetence občanské dodržujeme pravidla slušného chování hledáme možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody hodnotíme vlastní výsledky seznamujeme se s historií města formou projektových dnů Kompetence pracovní s ohledem na věk dokážeme organizovat naši práci a spolupracovat v týmu učíme se pozorovat, manipulovat a experimentovat dodržujeme obecná pravidla bezpečnosti Kompetence k učení učíme se vyhledávat, třídit a používat informace 24 Charakteristiky předmětů

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INFORMATIKA (5. 6. ročník)

INFORMATIKA (5. 6. ročník) INFORMATIKA (5. 6. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více