Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od

2

3 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Obsah Klíčové kompetence...6 Průřezová témata...8 Učební plány Pro 1. stupeň Tabulka Pro 2. stupeň Tabulka Charakteristiky předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti...49 Osnovy předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk pro 1. ročník Český jazyk pro 2. ročník Český jazyk pro 3. ročník Český jazyk pro 4. ročník Český jazyk pro 5. ročník Český jazyk pro 6. ročník Český jazyk pro 7. ročník Český jazyk pro 8. ročník

4 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Český jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník Matematika a její aplikace Matematika Matematika pro 1.ročník Matematika pro 2. ročník Matematika pro 3. ročník Matematika pro 4. ročník Matematika pro 5. ročník Matematika pro 6. ročník Matematika pro 7. ročník Matematika pro 8. ročník Matematika pro 9. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Informatika pro ročník Informatika pro ročník Informatika pro 9. ročník Člověk a jeho svět Prvouka Prvouka pro 1. ročník Prvouka pro 2. ročník Prvouka pro 3. ročník Přírodověda Přírodověda pro 4. ročník Přírodověda pro 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda pro 4. ročník Vlastivěda pro 5. ročník Člověk a společnost Dějepis Dějepis pro 6. ročník Dějepis pro 7. ročník Dějepis pro 8. ročník Dějepis pro 9. ročník Občanská výchova Občanská výchova pro 6. ročník Občanská výchova pro 7. ročník Občanská výchova pro 8. ročník Občanská výchova pro 9. ročník Člověk a příroda Fyzika Fyzika pro 7. ročník Fyzika pro 8. ročník Fyzika pro 9. ročník

5 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Chemie Chemie pro 9. ročník Přírodopis Přírodopis pro 6. ročník Přírodopis pro 7. ročník Přírodopis pro 8. ročník Přírodopis pro 9. ročník Zeměpis Zeměpis pro 6. ročník Zeměpis pro 7. ročník Zeměpis pro 8. ročník Zeměpis pro 9. ročník Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova pro ročník Hudební výchova pro ročník Hudební výchova pro 6. ročník Hudební výchova pro 7. ročník Hudební výchova pro 8. ročník Hudební výchova pro 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova pro ročník Výtvarná výchova pro ročník Výtvarná výchova pro 6. ročník Výtvarná výchova pro 7. ročník Výtvarná výchova pro 8. ročník Výtvarná výchova pro 9. ročník Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova ročník Tělesná výchova pro ročník Tělesná výchova pro 6. ročník Tělesná výchova pro 7. ročník Tělesná výchova pro 8. ročník Tělesná výchova pro 9. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova pro 7. ročník Rodinná výchova pro 8. ročník Člověk a svět práce Praktické činnosti Praktické činnosti pro ročník Praktické činnosti pro ročník Praktické činnosti pro 6. ročník Praktické činnosti pro 7. ročník Praktické činnosti pro 8. ročník Praktické činnosti pro 9. ročník

6 4 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

7 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Vyhledáváme, třídíme a používáme informace. Pracujeme s chybou. Používáme vhodné způsoby učení. Poznáváme smysl a cíl učení. 2. Kompetence k řešení problémů Učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině i samostatně. Učíme se řešit problémy zodpovědně. Uplatňujeme metodu postupných kroků. Zpracováváme informace písemnou i ústní formou. Učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti. 3. Komunikativní kompetence Učíme se srozumitelnému vyjadřování. Učíme se rozumět obsahu sdělení. Učíme se vyjádřit své názory. Učíme se jak a s kým řešit své problémy. Učíme se znát a dodržovat svá práva a povinnosti. 4. Občanské kompetence Vzájemně se respektujeme. Vzájemně si pomáháme. Odsuzujeme netoleranci, násilí (psychické i fyzické) a sobectví. Podporujeme lokální patriotismus. Podporujeme aktivní přístup ke kultuře a historii. 5. Kompetence pracovní Bezpečně používáme nástroje a dodržujeme bezpečnost práce. Aktivně chráníme životní prostředí (odsuzujeme vandalismus a jiné formy ničení). Učíme se vážit si své práce a práce druhých. Učíme se využívat získané znalosti a zkušenosti v praxi. 6. Kompetence sociální a personální Klíčové kompetence 5

8 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Upevňujeme dobré mezilidské vztahy. Učíme se, jak poskytovat pomoc, jak o ni požádat a zároveň ji i přijmout. Pěstujeme si zdravé sebevědomí. Podporujeme kolektivní spolupráci. Oceňujeme zkušenosti i dovednosti druhých lidí. 6 Klíčové kompetence

9 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Průřezová témata Tématický okruh Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Ročník PŘV Z PŘ PŘ Z D Z PČ VL PŘV PŘ PŘ CH VL VV PŘ F F PŘ Z M PČ VV D F M PČ VV CH PRV PRV PRV PŘV PŘV OV M PŘ Z M CH Z INF PČ PČ PČ VV PČ PČ VV PŘ PČ PČ VV PŘ PČ ČJ PČ Tématický okruh Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a rality Fungování a vliv médií ve společnosti Ročník INF INF OV Z PŘ ČJ OV CH ČJ VV PČ D OV Z PČ INF INF PŘ INF TV TV TV ČJ HV HV OV VV TV VV INF INF OV RV D INF INF INF PČ Tématický okruh Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ročník Všechny okruhy jsou na 1. stupni běžnou součástí výuky ve všech předmětech. Všechny okruhy jsou na 2.stupni součástí výuky ve všech předmětech. Průřezová témata 7

10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Ročník VL VL D Z Z Z PŘ HV D D ČJ HV CH Z OV PŘ ČJ D Z OV VL D D Z D Z CH OV Tématický okruh Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ročník HV HV D OV Z OV D D HV HV ČJ Průběžně v průběhu celé školní docházky VL OV Z Z PŘ ČJ VL Z Z HV Z PČ PŘ ČJ HV VV VV PČ VV PČ TV TV OV OV OV TV TV Tématický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ročník VL OV PČ PŘ PČ PČ PČ Z ČJ INF PČ OV INF D VL INF OV PČ PČ INF OV D D D OV CH OV OV Z F 8 Průřezová témata

11 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Učební plány 1. Pro 1. stupeň 1.1. Tabulka Učební plán praktických tříd pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kom unikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (33) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk x Cizí jazyk (0) cizí jazyk x x x x x x x Matem atika a její aplikace (22) Matem atika Inform ační a kom unikační technologie (2) Inform atika x x x X Prvouka Člověk a jeho svět (12) Přírodověda x Vlastivěda Um ění a kultura (10) Člověk a zdraví (15) Hudební Hudební výchova x výchova 11 Výtvarná Výtvarná výchova výchova Tělesná Tělesná výchova x výchova Člověk a svět práce (15) Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD = Disponibilní časová dotace 1.2. Český jazyk V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na složky specifického charakteru: jazykové vyučování, slohový výcvik, čtení, řečová výchova, literární výchova a psaní. Učební plány 9

12 Matematika Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 V 1. a 2. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace Vlastivěda Předmět je ve 4. a 5. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Výtvarná výchova Předmět je ve 4. a 5. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Praktické činnosti Předmět je členěn na tři základní složky: dílenské práce, pěstitelské práce, práce v domácnosti. V 1. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu a ve 4. a 5. ročníku posílen také o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. 10 Učební plány

13 2. Pro 2. stupeň 2.1. Tabulka Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Učební plán praktických tříd pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kom unikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (19) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk Cizí jazyk (4) Anglický jazyk Matem atika a její aplikace (20) Matem atika Inform ační a kom unikační technologie (4) Inform atika Člověk a společnost (8) Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda (13) Chem ie Chem ie 1 1 Přírodopis Přírodopis Um ění a kultura (8) Člověk a zdraví (14) Člověk a svět práce (20) Zem ěpis Zem ěpis Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD = Disponibilní časová dotace Učební plány 11

14 2.2. Český jazyk Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Předmět je posílen celkem o 4 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. Cizí jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk je vyučován v 8. a 9.ročníku po 2 vyučovacích hodinách. Matematika V 6. ročníku je předmět posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Oblast Člověk a příroda Celá oblast je posílena o 5 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace. Přírodopis je vyučován v každém ročníku po dvou hodinách, fyzika od 7. ročníku po jedné hodně. Zeměpis je v 6. a 7. ročníku je vyučován jednu hodinu týdně a v 8. a 9. ročníku vyučován po dvou hodinách. Chemie je zařazena do 9. ročníku, a to jednu hodinu týdně. Výtvarná výchova Předmět je v 6. a 7. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Výchova ke zdraví Tento předmět se nazývá Rodinná výchova a je vyučována v 7. a 8.ročníku. Praktické činnosti Předmět je v ročníku členěn na tři základní oblasti pěstitelské práce, dílenské práce, péče o domácnost. V 9. ročníku je zařazena oblast Svět práce. 12 Učební plány

15 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Charakteristiky předmětů 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk Obsah předmětu: 1.stupeň Předmět směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Vede k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností. Vede k využívání různých zdrojů, informací: slovníky, katalogy, encyklopedie pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebným pro další vývoj. 2. stupeň Předmět je zaměřen na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu. Vyjádření reakcí a pocitů žáků. Pochopení role v různých komunikačních situacích. Orientace při vnímání okolního světa i sebe sama. Porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky. Vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků. Využívání různých zdrojů informací pro rozšiřování znalostí, dovedností potřebných k dalšímu vzdělání a sebevzdělávání. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou ( literatura, sloh), dějepisem (období Velké Moravy- misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství..),informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel), hudební výchovou (lidová slovesnost). Časová dotace: ročník: 6 hodin týdně ročník: 7 hodin týdně 6. ročník: 7 hodin týdně 7. ročník: 6 hodin týdně 8. ročník: 5 hodin týdně 9. ročník: 5 hodin týdně Charakteristiky předmětů 13

16 Realizace: Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Vyučovací předmět probíhá ve třídách. Vyučuje se jako samostatný předmět. Metody a formy: frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích samostatná práce Témata: Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova Dramatická výchova Průřezová témata: OSV - běžná součást všech tématických okruzích. MDV - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality MKV - Kulturní diference, Multikulturalita, Lidské vztahy VDO - Občanská společnost a škola EV vztah člověka k prostředí EGS Evropa a svět nás zajímá Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost komunikační dovednosti, spolupráce poznávání vlastních schopností a možností práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení hodnocení formou zpětné vazby výuka bez ponižování 14 Charakteristiky předmětů

17 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 uplatňování mezipředmětových vztahů prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarně, apod.) dodržování etiky komunikace základ spolupráce a společného prožívání, práce v týmu atmosféra demokracie a přátelství kooperativní učení učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí vhodnou formou prosazovat své zájmy učit se argumentovat respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení uplatňovat sebehodnocení žáků Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení vyhledáváme, třídíme a používáme informace: využíváme i jiných zdrojů pracujeme s chybou poznáváme smysl a cíl učení: učivo aplikujeme do praktického života Kompetence k řešení problémů učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině i samostatně učíme se řešit problémy zodpovědně učíme se dokončovat práci uplatňujeme metodu postupných kroků upracováváme informace písemnou i ústní formou učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti Kompetence komunikativní učíme se srozumitelnému a kultivovanému vyjadřování učíme se rozumět obsahu sdělení učíme se vyjádřit své názory a myšlenky Kompetence sociální a personální upevňujeme dobré mezilidské vztahy učíme se, jak požádat o pomoc, když nerozumíme učivu pracujeme v kolektivu Charakteristiky předmětů 15

18 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 oceňujeme zkušenosti i dovednosti druhých lidí Kompetence občanské vzájemně se respektujeme a pomáháme podporujeme aktivní přístup ke kultuře, literatuře a historii. odsuzujeme netoleranci, posměch při neúspěchu druhých. Kompetence pracovní učíme se využívat získané znalosti a zkušenosti v praxi učíme se vážit si své práce i práce druhých 1.2. Anglický jazyk Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečnosti. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života žáků. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Metody a formy: frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích - dialogy samostatná práce Časová dotace ročník 2 hodiny týdně Průřezová témata: OSV MKV lidské vztahy Cíle vzdělávání: Cílem výuky cizího jazyka je, aby žáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti jeho zvukové podoby, přednostně v anglickém jazyce. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka může přispět i k rozvíjení řečových dovedností. komunikační dovednosti, spolupráce hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení atmosféra demokracie a přátelství uplatňování mezipředmětových vztahů 16 Charakteristiky předmětů

19 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně...) učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení porozumění odlišného způsobu života a jiných kultur uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoji klíčových kompetencí: Kompetence k učení pracujeme s učebnicemi, učebními materiály a pracovními pomůckami vyhledáváme informace a využíváme je v praktickém životě uvědomujeme si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatnění Kompetence k řešení problémů nenecháme se odradit nezdarem, dokážeme popsat problém, svěřit se s ním při řešení složitějších problémů dokážeme požádat o radu a řídit se jí Kompetence komunikativní využíváme tištěných informací k rozvoji vlastních vědomostí vyjadřujeme své názory a postoje vhodnou formou využíváme získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů Kompetence sociální a personální respektujeme pravidla pro práci v týmu ovlivňujeme kvalitu společné práce v týmu vážíme si práce druhých Kompetence občanské zvládáme chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob uplatňujeme osvojené dovednosti a postupy v cizím jazyce Kompetence pracovní učíme se využívat získané znalosti učíme se vážit si své práce i práce druhých Charakteristiky předmětů 17

20 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Matematika a její aplikace 2.1. Matematika Předmět Matematika je realizován ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace. Vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících. Tématické okruhy: číslo a početní operace závislosti, vztahy a práce s daty geometrie v rovině a prostoru nestandardní aplikační úlohy a problémy Formy práce: vyučovací hodina počítačová učebna vyučovací hodina se začleněním krátkodobého projektu Časová dotace: Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět 1.-5.ročník 6.ročník 7.-9.ročník Průřezová témata: 5 hodin týdně 6 hodin týdně 5 hodin týdně OSV běžné výuce ve všech ročnících EV vztah člověka k prostředí Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost samostatnost, organizace vlastní činnosti výuka bez ponižování práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem vlastní úsudek, tvořivost atmosféra demokracie a přátelství uplatňování mezipředmětových vztahů hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení kooperativní učení, komunikační dovednosti, spolupráce 18 Charakteristiky předmětů

21 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí učit se argumentovat učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem a ke kulturním a etickým hodnotám pohybové a relaxační přestávky uplatňování základních myšlenkových operací (srovnání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vyhledáváme, třídíme, používáme a pracujeme s jízdními řády, grafy a tabulkami používáme grafy a tabulky a pracujeme s nimi osvojujeme základní matematické pojmy vytváříme zásoby matematických nástrojů (metod řešení úloh, algoritmů, pojmů a vztahů) Kompetence k řešení problémů pracujeme v malých i velkých skupinách při řešení matematických problémů hledáme více variant a uplatňujeme metodu postupných kroků, které převádíme do praxe při řešení slovních úloh hledáme nová řešení, postupy a metody využíváme moderní pomůcky, techniku (počítače) a zkušenosti jiných Kompetence komunikativní učíme se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky učíme se porozumět různým typům textů a záznamů (diagramy, grafy, tabulky), reagovat na ně a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění prezentujeme vlastní práci Kompetence sociální a personální kriticky usuzujeme, srozumitelné a věcné argumentujeme prostřednictvím řešení matematických problémů, učíme se pracovat ve skupinách umožňujeme každému zažít úspěch Kompetence občanské Charakteristiky předmětů 19

22 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 formou hry se vžíváme do rolí v různých životních situací a učíme se je matematicky řešit vzájemně se respektujeme a pomáháme si (např. slabší žáci, práce ve skupině) Kompetence pracovní k vyučování používáme smysluplně materiály a nástroje a určené k výuce matematiky a geometrie a dodržujeme vymezená pravidla a bezpečnost znalosti a zkušenosti získané v matematice využíváme k dalšímu vzdělávání a přípravě na budoucí profesi dokončujeme práci 3. Informační a komunikační technologie 3.1. Informatika Předmět Informatika je realizován ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie. Obsahové, časové a organizační vymezení realizována ve 4. a v 5.ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci na 1.stupni získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň) a v ročníku po jedné hodině týdně a v 9.ročníku dvě hodiny týdně Ve 4. a 5. ročníku je kladen důraz na získávání základních dovedností při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi. V ročníku jsou žáci vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a jejich prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které vyhledávají na internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: MDV získávají elementární poznatky a dovednosti týkající mediální komunikace a práce s médii VDO učí se orientovat ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti, zejména účastí na životě školní komunity EV - aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, exkurze 20 Charakteristiky předmětů

23 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 samostatnost, organizace vlastní činnosti vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost poznávání vlastních schopností a možností prezentace vlastních výsledků práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem zařazovat praktická cvičení dodržování etiky komunikace nutnost dodržování mravních hodnot a slušného chování učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám vhodné prostředí účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí důsledná prevence patologických jevů respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení využíváním informačních a komunikačních technologií v praktickém životě se motivujeme k celoživotnímu vzdělávání zadávanými úkoly si prohlubujeme znalosti a dovednosti v širší souvislosti řešením praktických úloh se učíme vyhledávat, třídit a používat informace Kompetence k řešení problémů metodou postupných kroků se učíme tvořivému přístupu při řešení problémů a úkolů, nebráníme se nalézání nových postupů, metod a řešení a jejich variant učíme se řešit úkoly a problémy zodpovědně a dotahovat je až do konce při zpracování informací využíváme moderní pomůcky a techniku Kompetence komunikativní učíme se ke komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdáváme prostřednictvím elektronické pošty při komunikaci se učíme dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální jsme kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učíme pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. učíme se hodnotit svoji práci i práci ostatních Charakteristiky předmětů 21

24 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 při vzájemné komunikaci jsme ohleduplní a taktní, učíme se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské seznamujeme se s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musíme dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo...) při zpracovávání informací se učíme kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se můžeme dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami Kompetence pracovní dodržujeme bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou můžeme využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět obsahuje předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Tyto tři předměty jsou realizovány ve vzdělávací oboru Člověk a jeho svět. Obsah tohoto vzdělávacího oboru se v ročníku uskutečňuje v předmětu Prvouka. Ve 4. a 5. ročníku jde o předměty Vlastivěda a Přírodověda. Časová dotace: 1. ročník Prvouka 2 hodiny týdně 2. ročník Prvouka 2 hodiny týdně 3. ročník Prvouka 3 hodiny týdně 4. ročník Přírodověda 2 hodiny týdně Vlastivěda 2 hodiny týdně 5. ročník Přírodověda 2 hodiny týdně Metody a formy: Vlastivěda frontální výuka skupinová práce práce ve dvojicích samostatná práce vyučovací hodina ve třídě vycházka do okolí školy 2 hodiny týdně 22 Charakteristiky předmětů

25 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 poznávací výlety po regionu i ČR zaměřené na historické a kulturní památky besedy s policií, zdravotníky, hasiči a s významnými lidmi našeho města projekty Témata: Místo, kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi. Lidé a čas - orientace v dějích a čase. Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitostí živé a neživé přírody. Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Průřezová témata: OSV prolíná všemi předměty a ročníky EGS 4.-5.ročník MKV 1.-5.ročník VDO 4.-5.ročník EV 1.-5.ročník školní projekt Cínová stopička, Permoníček 1.-5.ročník Cíle vzdělávání: dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost, organizace vlastní činnosti komunikační dovednosti, spolupráce prezentace vlastních výsledků práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení hodnocení formou zpětné vazby výuka bez ponižování poznatky jsou žákům předkládány v neúplné podobě uplatňování mezipředmětových vztahů přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám Charakteristiky předmětů 23

26 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 zařazovat praktická cvičení uplatňování základních myšlenkových operací (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarně, apod.) základ spolupráce a společného prožívání, práce v týmu stanovit jasná pravidla pro soužití ve škole práva, povinnosti, sankce atmosféra demokracie a přátelství kooperativní učení učit se argumentovat učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k řešení problémů učíme se vzájemně komunikovat a pracovat ve skupině společně hodnotíme a diskutujeme učíme se pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi, atlasy apod. učíme se využívat moderní pomůcky a techniku k získávání potřebných informací zpracováváme informace Kompetence občanské dodržujeme pravidla slušného chování hledáme možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody hodnotíme vlastní výsledky seznamujeme se s historií města formou projektových dnů Kompetence pracovní s ohledem na věk dokážeme organizovat naši práci a spolupracovat v týmu učíme se pozorovat, manipulovat a experimentovat dodržujeme obecná pravidla bezpečnosti Kompetence k učení učíme se vyhledávat, třídit a používat informace 24 Charakteristiky předmětů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Život v radosti je určen žákům se

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více