CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Závěrečná absolventská práce Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti M a r t i n B í l e k Olomouc 2006

2 Prohlašuji, že jsem tuto absolventskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Vyšší odborné školy CARITAS v Olomouci a zpřístupněna ke studijním účelům. Olomouc, duben 2006

3 Obsah Martin Bílek: Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti. 1. Úvod Světová náboženství Islám Judaismus (Federace židovských obcí) Buddhismus Hinduismus Křesťanství Náboženské směry vycházející z tradičních náboženství Náboženské směry vycházející z Hinduismu Sri Chimnoy Transcendentální meditace Haré Kršna (Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny) Náboženské směry vycházející z křesťanství Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Církev Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů ( Mormoni ) Církev sjednocení ( Moonisté ) Letniční hnutí (extrémní charismatická hnutí) Závěr Seznam použité literatury Resumé... 44

4 4 1. Úvod Dnešní společnost je po náboženské stránce velice pestrá a různorodá. Ačkoli je u nás, jako u Středoevropanů, nejvíce rozšířeno křesťanství, a to zejména v katolické a tradiční protestantské podobě (tradiční formy křesťanského vyznání blízké naší kultuře a tradicím), je v současnosti, vzhledem k mnoha faktorům, religiozita každého jednotlivce poměrně individuální a diferenciovaná. Díky vlivům východních náboženských směrů, a různých západních církevních denominací, je dnes v naší společnosti reprezentováno poměrně mnoho náboženských směrů a proudů. Lze tedy konstatovat, že se naše společnost dá nazvat multireligiózní. Na poli sociální práce se sociální či humanitární pracovník velmi snadno může setkat s klienty různého náboženského vyznání. O to více to platí pro jeho práci v zahraničí. Naskýtá se zde otázka, zdali by jistá specifika různých náboženských vyznání mohla mát vliv na přístup sociálního pracovníka k jeho práci, a zdali znalost právě těchto specifik může sociálnímu pracovníkovi pomoci lépe se přiblížit ke světu klienta, k jeho tradicím, kultuře, zásadám jeho života, apod. Jsem přesvědčen, že znalost klientova náboženského pozadí může sociálnímu pracovníkovi otevřít hlubší možnosti jeho práce, může mu pomoci být více empatický vůči klientovi a tím výrazně zkvalitnit svou práci. Postoj sociálního nebo humanitárního pracovníka, a jeho přístup ke klientům, by měl být stejný ke všem, bez rozdílu kultur a náboženských vyznání. Ústava české republiky, Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu náboženského projevu: Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. 1 Tato definice je uvedena v Listině základních práv a svobod České republiky. Všeobecně platný etický základ sociálního nebo humanitárního pracovníka 1 Viz. Předsednictvo Česká národní rady, Listina základních práv a svobod. Ostrava-Hrabůvka: Sagit, ISBN: , Článek 16, (1), (4), s. 18.

5 5 by mělo být to, že by při své práci neměl preferovat žádnou skupinu klientů, ať již bez nějakého náboženského vyznání, nebo naopak s určitým, byť i diferenciovaným, vyznáním. V krizové situaci potřebují jeho pomoc všichni, bez rozdílů. Tak jako sociální pracovník bere při své práci v potaz rodinné prostředí a stav klienta, jeho vzdělání, profesi, zdravotní stav a formu bydlení, atp., měl by věnovat stejnou důležitost i klientovu náboženskému pozadí. A pokud klient tvrdí, že žádné nemá, i to je důležitá informace. Na důležitost postoje a přístupu ke klientům v této oblasti, jsem ze dotázal paní Mgr. Ing. Květoslavy Princové, která je na Vyšší odborné škole CARITAS odborným garantem oboru Sociální a humanitární práce: 1) Jakou roli pro práci sociálního či humanitárního pracovníka můžou hrát dobré znalosti odlišností příslušníků církví a náboženských skupin při jejich záchraně a poskytování pomoci? Dobrá znalost odlišností příslušníků církví a náboženských skupin při poskytování pomoci je naprosto zásadním požadavkem. Z etických zásad poskytování humanitární pomoci vyplývá, že jedním z nejdůležitějších principů při poskytování této pomoci je princip participace těch potřebných, postižených, místních obyvatel; to znamená co nejvíce je zahrnout do poskytování pomoci. Je proto dopředu třeba vědět o této komunitě, jak ji pro takovouto spolupráci získat. To nemluvím o dalších etických principech, jako je úcta k důstojnosti postižených, jejich kultuře a náboženství a to v každé fázi této pomoci, respekt k místním zvyklostem atd. Co se týká církví, tam je dobré znát také jejich organizaci, hierarchii, historii, zvláštnosti, atd.. 2) Jaké jsou podle Vás možnosti se více vzdělávat v této oblasti? Co se týká vzdělávání již dnes existují možnosti na univerzitách, ale obávám se, že ten, kdo chce do této problematiky vniknout a pomáhat v různých částech světa vždyť neví kdy a kam bude příště povolán musí se sám hodně o problematiku zajímat a získávat postupně zkušenosti ze spolupráce s různými náboženskými a etnickými skupinami. Se stejným dotazem jsem se obrátil i na občanské sdružení ADRA nevládní neziskovou organizaci, zaměřenou na poskytování humanitární a sociální pomoci

6 6 v zahraničí a v České republice. Na můj dotaz mi odpověděla Karolína Adamusová, která má v organizaci ADRA na starosti mj. projekty na Srí Lance: 1) Jakou roli pro práci sociálního či humanitárního pracovníka můžou hrát dobré znalosti odlišností příslušníků církví a náboženských skupin při jejich záchraně a poskytování pomoci? Dobré znalosti náboženské a vůbec kulturně společenské situace v zemi, kde humanitární pracovník působí, jsou pro jeho práci zásadní. Zvyky, tradice a celý životní styl je zejména v rozvojových zemích úzce spjat s určitým náboženstvím. Chceme-li realizovat dobré projekty, je nutné znát místní styl života a představy a požadavky těch, jimž chceme pomáhat. Jen tak přijmou nabízené projekty za své, jsou ochotni participovat a projekt má naději na dlouhodobou udržitelnost. Je tedy nutné znát i náboženské zásady a zvyklosti daného společenství, aby byl i z tohoto hlediska projekt pro příjemce pomoci přijatelný (špatnými příklady mohou být např. distribuce potravinové pomoci ve formě masových konzerv v náboženském prostředí, které maso jíst zakazuje, nebo snaha o psychologickou pomoc ve formě rozhovorů o prožitých traumatech ze smrti blízké osoby u kmene, jehož náboženství zakazuje mluvení o mrtvých pod hrozbou prokletí). 2) Jaké jsou podle Vás možnosti se více vzdělávat v této oblasti? Zajímat se o kulturní a náboženskou problematiku v zemích, kde probíhají humanitární projekty, a v rozvojových zemích, navštěvovat semináře a přednášky s multikulturní tematikou, ale i cestovatelské přednášky, atd. Dalším dobrým zdrojem je literatura, která je v poslední době poměrně bohatá. Pro VŠ studenty jsou dostupné zajímavé přednášky např. na FSV nebo FHS UK (Základy asijských náboženství, Multikulturalismus, Indická náboženství, Náboženské systémy, atd.). Z uvedených odpovědí je zřejmé, že pro současné humanitární či sociální pracovníky je znalost daných odlišností a specifik zásadní. Cílem této práce je popsat specifické aspekty různých náboženství a náboženských denominací, které mohou mít význam pro práci sociálního nebo humanitárního pracovníka a jejichž znalost může usnadnit volbu pracovníkova přístupu, metody nebo dokonce strategie; může ho lépe připravit na práci s určitými

7 7 skupinami klientů, a také mu usnadnit vyrovnávání se i s konkrétním nezdarem. Předmětem této práce není hodnocení nebo srovnávání různých náboženských směrů z hlediska teologického, nejedná se o jejich propagaci ani kritiku. Tato práce není primárně zaměřena na popis učení a vyznání daného směru, ani na jeho historii, profil zakladatele či současnou výchozí pozici. To vše má jen doprovodný význam pro ucelené pochopení souvislostí a specifik v daném kontextu. Důležité je zachycení individuálních prvků a rysů, přínosných pro práci sociálního nebo humanitárního pracovníka. Jedná se o teoreticky orientovanou práci. Literatura, ze které jsem pro tuto práci čerpal, se opírá o všeobecné poznání daných náboženských směrů, místních kultur a tradic; u mladších denominací (z pohledu data vzniku) se jedná o současný stav vývoje daných náboženských směrů z hlediska specifických aspektů důležitých pro sociální práci. Při výběru náboženství a náboženských společenství jsem volil ty směry, které svými specifiky mohou mít nejvýznamnější vliv na práci sociálního nebo humanitárního pracovníka a kde jejich poznání může být pro sociální práci přínosem. Cíl práce tedy spatřuji v sumarizaci informací a možnosti jejího praktického použití v konkrétní práci sociálních a humanitárních pracovníků. 2. Světová náboženství 2.1. Islám Islám, který původně vznikl na Blízkém východě, je v dnešní době univerzálním náboženstvím, které se přizpůsobilo místním podmínkám od Maroka na západě až k Indonésii na východě. Muslimské vyznání víry, zvané šaháda, zní: Není Boha kromě Boha, Mohamed je Boží prorok. Toto vyznání je jedno z pěti pilířů islámu. Islám sice nemá žádné autoritativní krédo, které by znamenalo podřízenost, ale opakování těchto dvou tvrzení činí člověka muslimem, tj. tím, kdo se podřizuje. Šaháda je obvykle to první, co muslimské děti slyší při příchodu na tento svět, a je také tím posledním co

8 8 člověk slyší, když jej opouští. Důraz na jednoho Boha (v arabštině Alláh) spojuje islám s jeho monoteistickým dědictvím z judaismu a křesťanství. Muslimové však věří, že islám tak, jak byl zjeven proroku Mohamedovi a zapsán v Koránu, je konečnou verzí zjeveného náboženství. Mohamed je prorok jako Abrahám, Mojžíš či Ježíš, ale jeho posvátná kniha je naplněným a dokončeným poselstvím jeho prorockých předchůdců. Po něm již Bůh nesešle žádné proroky. Zakladatelem Islámu je Mohamed. Muslimská tradice vypráví, že se Mohamed narodil v Mekce okolo roku 570 po Kr. Mekka byla tehdy prosperující obchodní oblastí a přitahovala poutníky z celé Arábie. Mohamed brzy osiřel a vychovával jej strýc chudý a ušlechtilý člověk. Mohamed se stal brzy obchodníkem a mnoho pozdějších vyprávění traduje, že byl mimořádně moudrý a spravedlivý. Mohamed měl údajně ve zvyku meditovat na hoře Híra, nedaleko Mekky. Byl znepokojen materialismem, nespravedlností a duchovním neklidem ve městě. Jednoho dne roku 610, když spal v jeskyni, uslyšel kázání nějakého hlasu. Pozdější muslimská tradice událost chápe tak, že toto kázání byly vlastně první instrukce v řadě božských zjevení, která Mohamedovi předal anděl Džibríl (Gabriel). Praktickou stránku islámu tvoří rituální praxe, tzv. pět pilířů, které od 10. stol. platí za podstatu muslimského práva. V Koránu není žádný z těchto požadavků plně vyjádřen, avšak vzhledem k jejich rituálnímu charakteru představují mocný nástroj pro vyjádření individuální a komunální muslimské identity. Prvním pilířem je Šaháda neboli vyznání islámské víry. Druhým pilířem je Salát neboli povinná modlitba, které předchází rituální omývání, jež je vyžadováno pětkrát denně: za svítání, v poledne, odpoledne, při západu slunce a v noci. Třetím pilířem je platba almužny, Zakát. Odvádí se podle bohatství jednotlivce, ve výši 2,5 % z majetku přesahujícího minimum, tj. Nisab. Ramadán je označení důležitého devátého měsíce v islámském kalendáři. V Koránu je jako jediným nazýván jménem (Korán 2, 185). Podle svého obsahu a formy je ramadán měsícem půstu. 2 Po 40 dní, v době mezi svítáním 2 Srov. Waldensels, H. Lexikon náboženství. Praha: Victoria Publishing, a. s., ISBN: , s. 446.

9 9 a soumrakem, by se měli muslimové vzdát jídla a pití, rovněž kouření a sexuálního styku. Konec půstu se oslavuje svátkem íd al-fitr. Pátým a posledním pilířem islámu je Hadždž neboli pouť do Mekky. Jednou za život, když to finanční situace dovolí, musí každý muslim cestovat do rodiště islámu. V Mekce, po vykonání různých rituálů, veliké oběti a rozdělování masa, se ukončuje Hadždž. Slaví jej muslimové na celém světě. Všechny tyto hlavní pilíře by měl brát sociální pracovník v potaz, dostane-li se do kontaktu s muslimskou komunitou. V České republice je zhruba do 16 tisíc přívrženců islámu, z toho asi 500 občanů ČR, zbytek tvoří cizinci žijící na našem území. Jedno z hlavních specifik muslimského způsobu života jsou stravovací návyky. Sociální pracovník se tedy může s muslimy setkat buďto přímo na našem území (např. v rámci uprchlického tábora, u žadatelů o azyl či v rámci své práce s cizineckou studentskou komunitou, apod.) anebo na muslimském území (mezinárodní projekt, humanitární činnost, studium, apod.). Je důležité si být vědom hlavních muslimských stravovacích návyků. Muslimové nejedí vepřové maso samotné, ani výrobky vepřové maso obsahující, nepijí alkohol a jejich každodenní režim, včetně stravování, se řídí různými pravidly vycházející z pěti pilířů muslimské rituální praxe. Při práci s muslimy je užitečné si uvědomit, zdali právě neprobíhá Ramadán. Muslimové si rovněž velmi váží Koránu. Nikdy by jej nepoložili na zem a při předávání této knihy muslimům je důležité jej umístit na důstojné místo. S příchodem Koránu se totiž uskutečnil první záměr, a to umožnit Arabům přístup do společenství národů knihy, Židů a křesťanů, kteří obdrželi Tóru a evangelia. 3 Rovněž není mezi muslimy dovoleno jakkoli zobrazovat či ztvárňovat Alláha a Mohameda. Před psychology raději upřednostňují duchovního, ale pouze imáma. (Imám, doslova příkladný, vedoucí, první osoba při muslimském obřadu v mešitě. Muže jím být jakýkoliv dospělý muslimský muž dobrého charakteru stojící v čele komunity. Imám není ustanoven do pozice jako je např. ordinovaný kněz či duchovní, nicméně větší mešity mohou mít placeného imáma). 4 Evropští muslimové se oblékají podobně jako Evropané. Při ošetřování zraněných se postupuje podle obvyklých 3 Srov. Eliade, M., Culianu, I. P., Slovník náboženství. Praha: Český spisovatel, a. s., ISBN: , Kapitola 12, Islám, s Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd ISBN: , s. 233.

10 10 zásad. Muslimové mohou darovat i přijímat krev. Při pohřebních obřadech se bosenští muslimové modlí (klaní) za mrtvého doma i v minaretu. Mrtvého umyjí, zabalí do bílého plátna, potom do zeleného plátna s věroučnými znaky a položí do rakve bez víka. Pohřeb se uskutečňuje do 24 hodin po smrti. Mrtvé muslimové nepitvají. Pohřební obřad se koná vždy s vyloučením žen, které se scházejí v domě pozůstalých a pláčou. Zesnulý je pochován hlavou k východu slunce, je z něj sejmuto zelené plátno. Šikmo přes otevřenou rakev jsou položeny desky a hrob je zasypán zeminou tak, až vznikne mohyla. Poté se konají opět modlitby u hrobu. 5 Obecně lze říci, že muslimové mají silný patriarchální řád, a v podmínkách, kde nemohou zabezpečit rodinu (tam, kde jsou plně odkázáni na pomoc jiných), se mohou cítit velmi frustrováni a s pocitem viny. (Situace typická například u čečenských uprchlíků) Judaismus (Federace židovských obcí) Judaismus, jehož historie sahá přes 4000 let nazpět, byl prvním náboženstvím, které vyznávalo jediného, všemocného Boha. Hebrejská Bible mj. obsahuje pět knih, tzv. Mojžíšových, které předznamenávají prvky judaismu: vytváření mýtů, židovský zákon a historii Izraelitů. Po ukončení biblického období rozvíjeli židovskou teologii a praxi Rabíni. (Rabín je označení učitele či autority vykládajícího Tóru. Ordinování na rabína vyžaduje přezkoušení znalostí z vybraných témat židovského zákona již ordinovanými rabíny. 6 ) Původ židovského vyznání spočívá v událostech odvíjejících se od Abrahama. Když Abrahám opustil chaldejský Ur (dnešní jižní Irák), svou rodnou půdu, přislíbil Bůh Abrahámovi a jeho ženě Sáře Kananejskou zemi (území dnešního Izraele/Palestiny) a mnoho potomků. Později byl Abrahám vyzván k tomu, aby se obřezal. A na důkaz trvalého znamení smlouvy mezi Bohem a Abrahámovými 5 Srov. Nadace ADRA adventistická nadace pro pomoc a rozvoj [online]. c2004, poslední revize 2004 [cit. 24. dubna 2006]. Dostupný z WWW: < adra.cz/publikace.php>. 6 Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd ISBN: , s. 406.

11 11 potomky, se měli nechat obřezávat také jeho synové, a to osmý den po narození. Brzy poté, co Abrahám uposlechl Božího příkazu, se mu narodil syn Izák. Abrahámovi potomci odešli přibližně roku 1700 př. Kr. do Egypta, aby se vyhnuli hladomoru. Již o dvě generace později byli považováni za nepřátelské cizince a byli zotročováni. Následně pak Izraelité opustili Egypt pod vedením Mojžíše, poté na hoře Sinaj ustanovil Bůh pro všechny Izraelity desatero přikázání a mnoho dalších pokynů podrobně popisujících, jak mají sloužit Bohu. Prvním rabínem v židovském vyznání byl Jochanan. V době římského obléhání Jeruzaléma, krátce před zničením Chrámu (v roce 70 po Kr.), byl Jochanan propašován z Jeruzaléma v rakvi. Římané mu dovolili založit školu v Jabne na izraelském pobřeží Středozemního moře. Jeho studenti se stali rabínskými učenci, rozšířili existující biblické zákony a vytvořili rámec náboženské víry, který umožňoval další existenci židovské komunity. Judaismus, tak jak je praktikován v dnešní době, spočívá jednak na židovské Bibli, tak na rabínském výkladu biblických idejí. Židé kladou velký důraz na studium svatých textů. Věří, že Bůh projevuje svou vůli prostřednictvím událostí v historii, a že jedině studiem mohou jednotlivci porozumět podstatě judaismu. V cyklu židovského roku jsou obsaženy svátky radosti a období smutku. Roš ha-šana je novoroční slavnost narození světla. Židé ve svých domovech jedí jablka a med k vyjádření naděje, že nadcházející rok bude sladký (příznivý). Jom kipur je Den smíření; duchovní čistota, která umožňuje začít rok s čistým srdcem. Lidé fyzicky schopní (nikoliv slabí či nemocní) nejedí žádné jídlo ani nepijí po dobu 25 hodin. Obřady se konají večer a od časného rána do setmění. Svátek Pascha připomíná památku exodu z Egypta. Oslavuje se sekvencí čtení a symbolických aktů, které jsou popsány v modlitební knize zvané pesachová hagada. Rodiče vysvětlují dětem události z Exodu a všichni jedí nekvašený chléb. Sedm dní poté se konají šavu ot (letnice), oslava přijetí Desatera přikázání na hoře Sinaj. Svátkem sukot (svátek sklizně) si Židé připomínají život pod Boží ochranou po dobu čtyřiceti let na poušti. Každá rodina si postaví malý stánek s otevřenou střechou a tam jedí. Třese se citrónovníkem, palmovými listy, myrtou nebo vrbovými větvemi. Purim připomíná

12 12 události z knihy Ester, která vypráví jak bylo zabráněno vyvraždění Židů. Purim připomíná den, kdy se tak mělo stát. Židé čtou knihu Ester a děkují Bohu za svou záchranu, přispívají almužnou chudým, aby i oni mohli slavit s nimi; posílají přátelům dárky, jedí a pijí. Přestože je židovský kalendář bohatý na svátky během roku, tak je i každá sobota Sabat (odpočinutí) pro Židy velmi důležitým svátkem. Podle Božího příkazu se v tento den nevykonává žádná tvůrčí práce. To poskytuje volný čas pro modlitby, zpívání, procházky, jídlo, studium a zábavu. Tento den je pro Židy vyvrcholením týdne, dnem požehnání a štěstí. Sabat začíná od západu slunce v pátek a trvá do východu hvězd v sobotu večer. Zahajuje se zapálením dvou svíček a požehnáním poháru vína, aby se den prohlásil za svatý. Židé nosí nejlepší oblečení a jedí slavnostní jídla. Také v synagóze se hlavní obřady týdne konají právě v sobotu ráno. Zbožný Žid v tyto dny nepracuje a nenosí žádné předměty, ani nebude pomáhat v žádné činnosti. Odmítne převoz, nepoužívá auto, světlo, oheň a telefon. Výjimku tvoří ohrožení života (otravy, horečka apod.), kdy například otec odveze autem dítě do nemocnice, ovšem zpět jde pěšky. Někteří ortodoxní Židé si na tento den najímali služebné, které jim v domě vykonávaly všechny potřebné práce a úkony. V judaismu je poměrně velký důraz kladen na děti. Chlapci ve věku 13 let a děvčata ve 12 letech jsou považováni za bar/bat micva (bar = syn, micva = povinnost anebo příkaz) 7 zodpovědné za vlastní dodržování přikázání, a jsou oprávněni v synagóze vykonávat určité obřadní úkony. K slavnostnímu překročení prahu dospělosti odříkávají požehnání nad Tórou při sváteční sobotní ranní bohoslužbě a mohou také číst z Židovské Bible, vést tuto bohoslužbu nebo si připravit řeč k tomuto čtení. Judaismus věří, že manželství je ten nejšťastnější a nejsvatější lidský stav. Židovské svatby se konají pod baldachýnem, jež symbolizuje budoucí domov manželského páru. Tradičně dává ženich nevěstě prsten a uzavírá se ketuba (svatební smlouva), ve které jsou podrobně vypsány povinnosti ženicha a stanoveny alimenty, 7 Srov. Runes, D., D., Slovník Judaismu. Bratislava: Danubiaprint, š. p., ISBN: , s. 29.

13 13 které bude v případě rozvodu nevěstě platit. V dnešní době je svatba považována za rovnocenně zodpovědnou událost pro obě strany a mnoho neortodoxních párů si symbolicky vyměňuje prsteny navzájem. Judaismus učí, že lidská duše je nesmrtelná. Existuje mnoho smutečních obřadů pro pozůstalé, které je nejprve ochraňují v jejich zármutku a poté jim postupně pomáhají vrátit se do každodenního života. Při pohřebním obřadu nejbližší členové rodiny odříkávají Kadiš jatom, modlitbu oslavující Boha. Po sedm dní po pohřebním obřadu by měli truchlícím ostatní přinášet jídlo, navštěvovat je a kondolovat jim. Pak následuje období, ve kterém se ještě stále uplatňují některá smuteční omezení. Platí přitom, že Kadiš za rodiče trvá jedenáct měsíců a za blízké příbuzné třicet dní. Rabín nechodí na hřbitovy, nedotýká se mrtvých. Výjimkou je situace, když není přítomna žádná jiná osoba nežli Rabín. Při úmrtí Židé nedovolují pitvu zesnulého. V případě tragického zahynutí jsou povinni sesbírat všechny části těla i zakrvácené oděvy zemřelého. Samotné pohřbívání bývá do země a bez rakve, v případě, že to situace neumožňuje (např. vzhledem k místním předpisům), tak se připouští použití obyčejné truhly. Předpisy pro košer (vhodné) jídlo jsou důležitou součástí židovského života a identity. Judaismus se řídí zásadou, že není dovoleno jíst krev a kůzle v mléce jeho matky, což v praxi znamená, že je nepřípustné při přípravě pokrmů a jejich konzumaci míchat maso a mléko a výrobky z nich. Dále není dovoleno jíst vodní živočichy s ulitou nebo krunýřem a dravé ptáky. Maso je dovoleno jíst pouze ze zvířat s rozdělenými kopyty, která přežvykují. Rabíni později zavedli šchitu přeříznutí krčních artérií ostrým nožem, což je metoda porážky, při které se odstraní z těla dobytčete maximální množství krve. V židovských kuchyních je proto dvojí sada nádobí, příborů a dalších kuchyňských potřeb. Jedna pro maso a druhá pro mléčné výrobky. Jídlo, u něhož je tato zásada dodržena, má označení košer. Pokud se Židé stravují v restauracích, musí tam existovat autorizovaný dozor na přípravou jídla z košer potravin. Totéž platí u nápojů. V případě intervence sociálního pracovníka při práci s židovskou komunitou je nejlépe dodat stravu z židovské obce. Maso raději nepodávat (zcela vyloučeno je vepřové, koňské, králičí a zaječí). Při nutnosti rychlého zajištění potravin ve stísněných podmínkách, je možné nabídnout vodu, ovoce,

14 14 zeleninu, mléko, bílý jogurt (ne tvaroh, sýry), ryby v oleji (nikoliv v tomatě, se zeleninou apod.), ryby pouze se šupinami (zapovězen je úhoř), brambory, stoprocentní olej (nejlépe olivový), chléb kmínový (Delta, Šumava apod.), nejlépe speciální pečivo macesy. K vaření je potřeba připravit či dodat nepoužité nádobí, nejlépe nerez. K jídlu je vhodné používat nejlépe jednorázové (například plastové) nádobí. Ostatní pravidla pro práci s Židovskou komunitou: Co se týká židovských pravidel při ubytování je důležité pokud možno oddělit muže a ženy i při značném věkovém rozdílu osob, není-li to možné, je nutné ponechat do místnosti alespoň otevřené dveře. V otázce lékařské a zdravotnické péče v krizové situaci lze použít běžné postupy a pomoc, pokud však nejde o ohrožení života, bude odmítnuta krevní transfúze. Při práci s židovskou komunitou je důležité dodržovat všechna pravidla fyzického kontaktu. Ženy se, pokud je to možné, dotýká pouze žena, a muže muž. Co se týká poskytnutí pomoci s ošacením, zde obvykle může dojít k odmítnutí oděvu pokud není čisté z vlny nebo lnu (nesmí být směs vlny a lnu). 8 Nicméně v přímém ohrožení života žádné z výše uvedených omezení neplatí Buddhismus Buddhismus je náboženství vyváženosti a míru. Vyplývá to i z ustavičného zkoumání utrpení, což je součástí buddhistického náboženství. Název tohoto náboženství je odvozen od slova Buddha, tj. osvícený. Buddha princ, syn krále z rodu Šájků, podle jehož vzoru se buddhistické náboženství odvíjelo, původním jménem Gautama Siddhártha, se narodil, žil a zemřel jako člověk. V buddhistickém náboženství se neuctívají bohové či božstva. Výjimečné na Buddhovi bylo to, že dosáhl stavu vznešené moudrosti zvané Nirvána. (Nirvána je odvozena od nir = ne, a va = váti. Nirvati znamená rozplynout. Podle buddhismu je Nirvána nejvyšší dobro 8 Srov. Nadace ADRA adventistická nadace pro pomoc a rozvoj [online]. c2004, poslední revize 2004 [cit. 24. dubna 2006]. Dostupný z WWW: < adra.cz/publikace.php>.

15 15 lidí. Je třetí ze čtyř ušlechtilých pravd Buddhy. Vykořenění utrpení, úplné ukončení, plné zřeknutí se touhy, osvobození, zbavení se žádostivosti). 9 Buddha objevil příčiny všeho utrpení a cestu, na níž mohou dosáhnout stejného stavu všechny bytosti. Středem Buddhova učení jsou čtyři vznešené pravdy. Jsou to: skutečnost utrpení, příčina utrpení, skutečnost, že existuje cesta z utrpení, cesta samotná. Buddha pozoroval, že všichni tvorové trpí. Příčinu tohoto utrpení spatřoval v sobecké touze a nepochopení vlastní podstaty, která není neměnnou, oddělenou a trvalou entitou, jakou se jeví být. To, co je nazýváno jako vlastní podstata je forma cítění, vnímání, obsah mysli a vědomí. Vtah mezi těmito entitami tvoří v každém okamžiku naši vlastní podstatu a vytváří karmu (akce a reakce), která ovlivňuje naše narození, život a znovuzrození. Důležitá je forma znovuzrození, která nemusí být lidská. Když Buddha objevil, že existuje cesta z utrpení, pokusil se tuto cestu popsat. Nakonec sepsal konečnou, vznešenou, osmidílnou cestu z utrpení: 1) správné nazírání (porozumění, postoj), 2) správné rozhodování (záměr, předsevzetí, motiv nebo myšlení), 3) správná řeč (žádné lži nebo pomluvy), 4) správné jednání (chování), 5) správné živobytí (prostředky k životu), 6) správné úsilí, 7) správné uvědomění (uvědomování si věcí tak, jak jsou), 8) správné soustředění (přemýšlení, meditace). Buddha tuto cestu shrnul následovně: Přestaň konat zlo, uč se dělat dobro a vyčisti své srdce. 9 Srov. Waldensels, H. Lexikon náboženství. Praha: Victoria Publishing, a. s., ISBN: , s. 377.

16 16 Théraváda je základním učením buddhismu. Je založena na čtyřech vznešených pravdách a na vznešené osmidílné cestě. Velmi důležité jsou morální praktiky, založené na několika životních zásadách: nezabíjej živé bytosti, ani jim neubližuj, neber, co ti není volně dáno, neoddávej se sexuálním nepřístojnostem, nepoužívej pomlouvačnou nebo lživou řeč, nepoužívej omamné látky, které zatemňují mysl. Důležitým aspektem buddhismu je také klášterní život. Mnichem se nestává dobrovolník na celý život, nýbrž je zde mnoho možností, kdy například mladý člověk se rozhodne být mnichem jen na několik měsíců svého života, poté tuto cestu opustí, založí rodinu a žije laický život. Opačným případem může být ten, kdo se již o rodinu postaral a může se uchýlit do ústraní a žít mnišský život. Člověk se stane mnichem prohlášením, proneseným obvykle před mnichem, že se uchyluje k Buddhovi, k učení dharmy a k mnišské komunitě, a že souhlasí s dodržováním výše uvedenými pěti hlavními zásadami. (Dharma učení, které nabádá k procvičování a víře pouze ve věci, které jsou užitečné a vedou ke svobodě a míru v mysli. Jedná se o spojení moudrosti a hlubokého cítění, ale také o praktickou cestu). 10 Mniši nemají dovoleno pracovat ani zacházet s penězi. Hlavní činností mnichů je meditace, studium a učení dharmy. Původně byli mniši (a na mnoha místech stále jsou) závislí na prostých lidech, kteří jim dávali jídlo a jiné nezbytnosti. Tento vztah, kdy mniši dostávali jídlo za své učení, se postupně upevňoval. Jediným majetkem mnichů je jejich šat a několik předmětů denní potřeby, jako je kartáček na zuby a žebrací váček. Hlavním buddhistickým svátkem je vésákh, který oslavují buddhisté na celém světě. Jsou to Buddhovi narozeniny a slaví se v květnu v den úplňku. Théravádští buddhisté si také v tento den připomínají Buddhovo osvícení a jeho smrt. Při oslavě výročí Buddhova narození se konají speciální obřady. V čínských a v japonských 10 Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd ISBN: , s. 135.

17 17 tradicích se například soška dětského Buddhy koupe za přítomnosti všech ve sladkém čaji a ulicemi procházejí procesí, která připomínají události z Buddhova života. Oslava Nového roku se v jednotlivých zemích liší, často je oslava spojena s místními tradicemi a obnáší veselí s hudbou a tancem, které se může zúčastnit každý. Novému roku se žehná zpěvem a oběťmi Buddhovi. Je to také doba, kdy buddhisté odpouštějí těm, kteří jim ublížili, a sami touží po odpuštění všemi, kterým způsobili nějakou újmu. V České republice není buddhistické náboženství ve své původní tradiční podobě příliš rozšířeno. (Tj. mnišský život, kláštery, atd.). Avšak, profilují se zde nová uskupení, tzv. Buddhistická centra. Poměrně rozšířené je uskupení Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha, které pořádá každý rok v létě v Těnovicích nedaleko Plzně meditační cvičení s přednáškami, pod vedením dánského Lamy Ole Nydahla 11. Toho se účastní několik set účastníků, zejména mladých lidí z České republiky i ze zahraničí. Dále u nás působí různé směry jógy například Tantrajóga. Buddhisté jsou obecně poklidné a nekonfliktní povahy, stravovací návyky jsou u nich zpravidla vegetariánské. Další výrazná specifika v buddhismu nejsou, ovšem poněvadž na buddhismus později navazují jiné náboženské proudy, je pro jejich pochopení důležité buddhismus poznat alespoň v tomto rozsahu Hinduismus Slovo hinduista je odvozeno od jména lidu, který se usídlil na březích řeky Sindhu (v severní Indii nazývaný Indus). Hinduismus existuje více než 5000 let. Vznikl na indickém subkontinentu a nebyl založen konkrétním zakladatelem ani nevznikl působením určitého jednotlivce, rovněž jeho původ není možno vysledovat k žádnému historickému období. Hinduismus je především způsob života. Je to nesmírně široký proud zvyků a tradic, takže zůstává otázkou, jestli je vůbec možno používat pojem hinduismus jako označení pro určité náboženství. Důležitý je fakt, že z hinduismu se časem vyvinuly další náboženství a náboženské proudy. 11 Srov. Buddhismus diamantové cesty [online]. c2000, poslední revize [cit. 17. dubna 2006]. Dostupný z WWW: <

18 18 Hinduismus má ve svém základu obrovskou sbírku textů, formulovaných před mnoha tisíci lety různými autory v jazyce sanskrt, jež je kořenem všech moderních indických jazyků. Ovšem, tyto texty nebyly až do poměrně nedávné doby písemně zaznamenávány, nýbrž byly předávány ústně. Tyto texty obsahují systematický výklad různých předmětů včetně vědy, náboženství, metafyziky, filozofie a duchovních znalostí. Texty se skládají z několika véd. (Véda znamená doslova vědění, základní literatura považována za zdroj hinduismu). 12 Čtyři základní védy jsou: 1) Rg-véda zabývá se všeobecnými znalostmi a je nejdelší ze všech véd. 2) Sáma-véda zabývá se znalostmi bohoslužby a základy indické klasické hudby. 3) Jadžur-véda zbývá se znalostmi jednání (karma). 4) Athvara-véda zabývá se znalostmi vědy a různých dalších oblastí. Pak následují upanišady, kterých je přibližně sto. (Původně se upanišady nazývaly védánty. Slovo znamená doslovně konec védy ). 13 Co se týče uctívání boha, obecně, hinduisté uctívají mnoho bohů. Za hlavní božský zdroj v hinduismu je považováno brahman absolutno. (Brahman védský bůh Brhaspati se jmenuje Pán modlitby. V mužském rodu označuje slovo bráhma ty, kdo jsou prostoupeni silou svatého slova. V tomto smyslu je Bráhma bohem stvořitelem, první osobou hindské trojice). 14 Podstatou brahmanu se zabývají různé školy myšlení. Podle hinduistů je život dlouhá cesta zpět k tvůrci, přerušená smrtí pro vlastní dobro jedince, aby pak cesta pokračovala v jiném těle. Tuto představu znovuzrození představil bůh Kršna tak, jako když člověk odkládá starý šat a obléká si nový, duše opouští jeho tělo a bere na sebe nové. Zákon karmy je vyjádřen zásadou: jak člověk zasel, tak bude sklízet. Každá akce vyvolává reakci. 12 Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd ISBN: , s Srov. Waldensels, H. Lexikon náboženství. Praha: Victoria Publishing, a. s., ISBN: , s Srov. Waldensels, H. Lexikon náboženství. Praha: Victoria Publishing, a. s., ISBN: , s. 43.

19 19 Dalším důležitým aspektem pro hinduisty je mókša, což znamená osvobození od veškeré bolesti a utrpení. Když člověk dosáhne takového stavu mysli, kdy je schopen přesáhnout bolesti a radosti života, pak se jeho vůle spojí s boží vůlí. Takový člověk dosáhl mókša a je osvobozen z cyklu narození a smrti. Toto spojení s Bohem se nazývá jóga. Pojem jóga je ovšem jiný, než ten, který známe v evropském kontextu; v tomto smyslu znamená dovednost a dokonalost v jednání. Hinduistické náboženství obsahuje i poměrně mnoho ženských prvků. Ženský aspekt boha je fundamentální součástí hinduismu a milosrdná forma bohyně Matky je pro všechny hinduisty velmi ctěná. Je mnoho ženských božstev například Sarasvatí, manželka Brahmy nebo manželka Višnua Lakšmí. (Často bývá vyobrazována jak stojí na lotosovém květu). Na svaté pohlížejí hinduisté jako na odraz boha měli by tedy mít řadu vlastností s bohem spojované. Mezi hinduistické svaté patří například Guru Nának, zakladatel sikhismu nebo Sri Chaitanja Mahaprabhu, který je autorem poselství o uctívání boha Kršny a který učí, že spasení lze dosáhnout glorifikací božských jmen a atributů prostřednictvím opakovaného prozpěvování. Jeho následovníkem byl pak Svámí Prabhupada, přímý zakladatel hnutí Haré Kršna (Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny). Většina hinduistů má svatyni k uctívání bohů ve svém vlastním domě, avšak chodívají také do madir chrám postavený pro potřeby celé komunity. Chrám je koncipován tak, aby byl odrazem lidského těla. Po instalačních obřadech jsou božstva v chrámu považovaná za živé entity a přítomný duchovní na ně jako na takové i pohlíží. Tj. musí je oživit, očistit, nastrojit, nabídnout jim jídlo a po sléze je uložit ke spánku. Řeka Ganga je také uctívána jako Matka Ganga a oddaní stoupenci věří, že koupání v této řece smyje jejich hříchy. Silný a ničivý proud řeky přitéká podle víry z nebe.

20 20 Velký význam má v hinduistickém náboženství také nedotknutelnost krávy. Kráva znamená skutečné požehnání, poněvadž dává mléko, ze kterého se vyrábí další produkty k obživě. Kravský trus byl také použitelný jako palivo nebo se smíchal s hlínou a maltou, kterou se natíraly podlahy a zdiva. Na farmách sloužili býci k orání a používali se také k cestování a přepravě zboží. Kráva v životě hinduisty zaujala stejné místo jako matka v životě dítěte. Začalo být nepředstavitelné krávu zabít a jíst její maso svatá písma to zakazují. Tato víra přesvědčuje také lidi k tomu, aby neubližovali nebo nezabíjeli žádná zvířata, proto jsou mnozí hinduisté vegetariáni. V České republice je registrována u Ministerstva kultury ČR Česká hinduistická společnost. Mnohem známějším hinduistickým proudem je však u nás směr vzešlý z Hinduismu, hnutí Haré Kršna (Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny), které provozuje i Centrum pro védská studia Praha. Obecně lze říci, že v oblasti zdravotní péče a životního stylu, jiná nežli zde uvedená specifika, v hinduismu nejsou, nicméně vzhledem k tomu, že na hinduismus později navazují jiné náboženské proudy, je pro jejich pochopení důležité hinduismus poznat alespoň v tomto pohledu Křesťanství Pro křesťanství je největší událostí narození, život, smrt a vzkříšení Ježíše Nazaretského (asi 6 př. n. l. 32 n. l.). Křesťané věří, že Ježíš byl syn Boží, který se narodil na Zemi, žil jako člověk, byl ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých. Jeho smrt a zmrtvýchvstání zjevilo Boží lásku ke světu a nabídlo všem lidem možnost věčného života. Toto náboženství je evropské kultuře nejbližší. Ježíš se narodil v Betlémě a vyrostl se svým pěstounem Josefem a matkou Marií po návratu z Egypta v Nazaretu, v severní Galileji. Podle tradice byl Josef tesařem a pravděpodobně naučil mladého Ježíše svému řemeslu. Ježíšova kazatelská činnost zřejmě začala když mu bylo asi 30 let a trvala asi tři roky. Ježíš putoval po různých částech Izraele a přitom učil a léčil nemocné. Vyučoval v synagógách i pod širým nebem. Soustředil kolem sebe mnoho mužů a žen, mezi nimiž bylo dvanáct mužů nazývaných učedníci. Ježíš se dostal do konfliktu s náboženskými autoritami

21 21 v Jeruzalémě. Byl uvězněn, souzen, přikován hřeby ke kříži, ukřižován a zemřel. Podle křesťanského vyznání Ježíš vstal z mrtvých, setkal se se svými učedníky a jedl s nimi. Po několika týdnech byl vzat do nebe a zanechal příslib, že se vrátí až nastane konec světa. Křesťanství je náboženstvím spasení. Lidé se od Boha oddělili svou neposlušností. Život, smrt a vzkříšení Ježíše obnovily původní jednotu a poskytly příležitost vstoupit do zvláštního vztahu s Bohem. Ježíš tedy obnovuje jednotu spojení mezi Bohem a lidskými bytostmi. Důležité místo zaujímá křesťanská Bible, která se vyvíjela min let, než dosáhla své konečné podoby. Skládá se ze dvou částí: Starého a Nového zákona. Starý zákon byl napsán hebrejsky a aramejsky a Nový řecky. Nový zákon byl pravděpodobně sepsán v období let po Kr. Mezi křesťanské obřady patří dvě hlavní náboženské praktiky, které dodržuje většina křesťanů. Je to křest, jenž je obecně považován za způsob přijetí do křesťanské církve, a svaté přijímání (tzv. Večeře Páně), které je připomínkou poslední Ježíšovi večeře s jeho učedníky. Nejdůležitějšími křesťanskými svátky jsou Velikonoce, jejichž termín se odvíjí od měsíčních cyklů, čili každý rok se slaví v jiné datum. O Velikonocích se připomíná smrt a vzkříšení Ježíše. Křesťané se připravují na Velikonoce tím, že projdou obdobím pokory a odříkání. Toto období půstu trvá 40 dní. Půst je obecně důležitým aspektem v křesťanství. Mnozí křesťané se postí nejen před Velikonocemi, ale i v průběhu roku, pravidelně např. každý pátek, kdy pátek je dnem ukřižování Ježíše. Půst může být různého rozměru, zejména je spjat se stravovacími návyky, kdy si křesťan odřekne své oblíbené jídlo nebo celkově jí pouze chléb a pije jen vodu. Druhými nejvýznamnějšími svátky jsou Vánoce, které vycházejí ze slunečního kalendáře, mají tedy každoročně pevné datum, a připomínají narození Ježíše v Betlémě.

22 22 Křesťané jsou dnes rozděleni ve třech nejrozšířenějších proudech: katolictví, pravoslaví a protestantství. Obecně, dáno historicky a naší kulturou, pro sociálního pracovníka nic podstatného křesťanství ve svých specifikách neskýtá. Nicméně další směry později vzešlé z křesťanství, svými rysy či důrazy, mají pro sociální práci určitý význam. Proto na tuto kapitolu tématicky navazuje kapitola Náboženské směry vycházející z křesťanství. 3. Náboženské směry vycházející z tradičních náboženství 3.1. Náboženské směry vycházející z Hinduismu Sri Chimnoy Podobně jako u jiných nově vzniklých náboženských směrů, i zde byly silné tendence rozšířit indické meditační techniky do Spojených států amerických. Žák indického myslitele Rámakršny Paramahamsy, Vivékánada, v tom uspěl díky své účasti na Světovém náboženském kongresu v Chicagu v roce Hinduismus se od té doby stal velmi studovaným a velmi oblíbeným náboženstvím v západní kultuře. V roce 1960 byla založena Asociace Nového věku, která ve spolupráci s organizací UNESCO začala budovat město jednoty lidstva zvané Auroville pro padesát tisíc lidí. Dnes v něm žije okolo tisícovky obyvatel. Chimnoy Kumar Ghose (nar. 1931) vstoupil do Auroville, po smrti svých rodičů, ve svých 12 letech. Zůstal v něm následujících dvacet let. V roce 1964 přesídlil do New Yorku a kde začal kázat o tom, že prostřednictvím božské lásky, oddanosti a bezpodmínečného odevzdání, může žák zažít věčnou jednotu s Nejvyšším. I když Sri Chimnoy není tím Nejvyšším, je s ním údajně natolik sjednocený, že Nejvyšší skrze něj promlouvá, a že být oddaný Nejvyššímu znamená být vlastně oddaný i Chimnoyovi. Sri Chimnoy poměrně úzce spojuje náboženský život se sportem a uměním. Sám sebe prezentuje jako vynikajícího sportovce a umělce. (Neboť je to meditace, co zvyšuje tvořivost). Při své návštěvě Prahy v roce 1995 uběhl část mírového maratonu

23 23 a před 15 tisíci diváky hrál na mírovém koncertě na několik nástrojů meditační hudbu. Mezi svými žáky je také obdivován pro své kresby ptáčků, kterých již údajně vyprodukoval více jak 5 milionů. Rychlost, s jíž tyto kresby tvoří, jsou prý podle jeho následovníků dva ptáčci za jednu vteřinu. Sri Chimnoy také údajně skládá tisícovky básní a písní. Je rovněž velmi aktivní v oblasti světového míru. Jeho mírové akce, budí vzhledem ke své výrazné reklamní kampani dojem světové důležitosti a výjimečnosti. Sri Chimnoy se pokouší se svou meditační skupinou dosáhnout oficiálního postavení při Organizaci spojených národů. Pro svůj Světový běh míru v Praze získal podporu Václava Havla a dalších osobností. Rok před Světovým během míru byl Sri Chimnoyovým jménem požádán pražský magistrát, aby byla Praha vyhlášena za Sri Chimnoyovo hlavní město míru. Čeští následovníci s touto žádostí neuspěli, nicméně se jim podařilo Sri Chimnoyovým městem míru vyhlásit několik měst v okolí Litomyšle. Následovníci Sri Chimnoye bývají obvykle mladí lidé, inteligentní a mnohdy vysokoškolsky vzdělaní. Mívají často umělecké sklony a jsou motivováni k jejich další tvořivosti. Silně je oslovují myšlenky světového míru. Pravidelně se scházejí v bílých oděvech k meditacím. Meditují i sami denně nejméně 15 minut ráno a večer, poblíž místa s fotografií Sri Chimnoye, květinami, svíčkami, apod. Mimo to se snaží alespoň hodinu denně strávit četbou Sri Chimnoyových spisů. Následovníkům se zapovídá společenství mužů a žen v hýbajícím se prostoru (například kupé ve vlaku). 15 Oddanost a fascinace Sri Chimnoyovým hnutím může mít za následek oddělení se následovníka od své rodiny. V případě manželů pakliže jeden radikálně změní svůj životní styl může dojít k závažným konfliktům. Ve světě je počet příznivců hnutí Sri Chimnoy až několik desítek tisíc, u nás mezi dvěmi až třemi sty. Základní centra jsou u nás v Praze a ve Zlíně. Pro publikační účely jim sloučí nakladatelství Madal Bal. V oblasti specifik a odlišností je dobré být dopředu seznámen s motivací následovníků pro hnutí a být si vědom jejich uměleckou a sportovní orientací. Za zamyšlení stojí i otázka, v jaké míře aktivity tohoto hnutí skutečně přispívají ke světovému míru. 15 Srov. Nadace ADRA adventistická nadace pro pomoc a rozvoj [online]. c2004, poslední revize 2004 [cit. 24. dubna 2006]. Dostupný z WWW: < adra.cz/publikace.php>.

24 Transcendentální meditace Vysokoškolsky vzdělaný fyzik Mahesh Prasad Warma byl po 12 let žákem indického náboženského vůdce Brahmánanándy Sarasvatího (známý též jako Guru Dév = Božský Učitel). S ním pronikl výkladů upanišad a po jeho smrti se Warma odebírá na dva roky do jeskyní v Himalájích. Na veřejnosti se znovu objevil v roce 1956 pod jménem Maharishi Mahesh Yogi. 16 Jeho předsevzetím bylo rozšířit po celém světě transcendentální meditaci, tedy techniku jógy, která by byla zjednodušena pro západní společnost. Nejprve se usídlil v USA, posléze přesídlil do Velké Británie. V roce 1967 se setkává se členem skupiny Beatles, Georgem Harrisonem a zanedlouho se on a celá skupina Beatles vydávají na cestu do Indie. V Indii se ještě s dalšími hudebníky skupiny Rolling Stones učí praktikám transcendentální meditace. Díky kontaktům, které Maharishi s těmito slavnými hudebníky měl, se mu otevřely nové obzory a nová pole působnosti. Učil, že každá lidská duše hledá štěstí, ale pravého míru je možné dosáhnout pouze tehdy, když mysl přesáhne (transcenduje) tři hlavní stavy vědomí spánek, snění a bdělost. Pak je možné dosáhnout čtvrtého stavu a to blaženosti a čistého vědomí, odkud se může uvolnit tvořivá inteligence. Nicméně, díky Maharishiho sexuálním výstřednostem a patrně i nenaplněným očekáváním mnoha jeho žáků, byl posléze nucen se vrátit zpět do Indie. Tam přestal transcendentální meditaci šířit jako náboženství, ale více ji prezentoval jako vědeckou metodu. Za přispění vhodné propagace a správně použité terminologie se mu po nějaké době opět podařilo proniknout do Spojených států, a to do škol. V roce 1977 byla transcendentální meditace americkým soudem prohlášena jako náboženský směr, díky obřadu puja, který se v transcendentální meditaci používal jako iniciační obřad nového následovníka. V hinduismu měl ovšem jinou podobu. (Puja Hinduistický 16 Srov. Novotný, T., Vojtíšek Z. Základní orientace. Praha: Oliva, křesťanské nakladatelství, ISBN: , s. 32.

25 25 způsob uctívání ve třech podobách: uctívání v chrámu, domácí obřad uctívání a různé druhy společného uctívání). 17 Maharishiho žáci dostávali každý svou individuální mantru. (Mantra obecně znamená formuli, která má zvláštní účinnost, božskou nebo magickou sílu). 18 Transcendentální meditace je soustředěné opakování této mantry dvakrát denně po dobu 20 minut. Pro náročnější zájemce měl Maharishi připravený projekt v ceně několika tisíců dolarů. Jeho součástí byla i levitace, které se mělo dosáhnout během meditace. Nicméně levitaci se nepodařilo praktikovat ani Maharishimu samotnému. (Například základní kurz TM stojí 250 USD pro dospělého a 175 USD pro vysokoškolského studenta, osmitýdenní kurz TM-Siddhi stojí rovných 3000 dolarů). 19 Obecně, Maharishiho metody se mají uplatňovat v ajurvédské přírodní medicíně, v zemědělství (půda má být zúrodněna meditačními technikami), i v politice. Maharishiho žáci se snaží o tzv. Maharishiho efekt, podle něhož, kdyby jedno procento populace praktikovalo transcendentální meditaci, sníží se kriminalita a dopravní nehodovost o zhruba %. V roce 1990 byl pokus o založení Maharishiho védské university v Praze, který se nakonec nezdařil. V Liberci byla ovšem založena Společnost Maharishiho védské university, která se snaží prosazovat Maharishiho efekt. Dnes má tato organizace své světové ústředí na zámku Seelisberg ve Švýcarsku. Tento dům je údajně v současné době i sídlem Maharishiho. 20 V oblasti poskytování zdravotní péče nejsou známa výrazná specifika, je ovšem třeba brát vždy v potaz Maharishiho efekt, kterému členové hnutí přikládají až nadpřirozený význam a toto přesvědčení se může odrážet i do zdravotní oblasti. 17 Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd ISBN: , s Srov. Waldensels, H. Lexikon náboženství. Praha: Victoria Publishing, a. s., ISBN: , s Srov. Enroth, R. et al. Průvodce sektami a novými náboženstvími. Praha: Návrat domů, ISBN: , s Srov. Novotný, T., Vojtíšek Z. Základní orientace. Praha: Oliva, křesťanské nakladatelství, ISBN: , s. 32.

26 Haré Kršna (Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny) Toto hnutí dnes představuje největší podobu bengálského višnuismu, tedy jedná se o směr, který uctívá indického Boha Višnua v jednom z jeho vtělení v Kršnovi. Kršna je vnímán jako nejvyšší bytost božství. Velkým propagátorem uctívání Kršny je bengálský kazatel Chaitanja Maháprabhu, který hlásá, že k božství je možné dojít pouze cestou oddanosti bhakti. (Bhakti jedna ze tří známých hlavních cest ke spasení v Hinduismu). 21 Podle něj je prý nejlepší metodou pro dosažení božství zpěv mahámantry: Haré Kršna, haré Kršna, Kršna Kršna, haré haré, haré Ráma, haré Ráma, Ráma Ráma, haré haré. V této velké mantře je oslavován bůh Kršna spolu s jeho druhou inkarnací, princem Rámou. V tomto případě jde spíše o zvukové vibrace, nežli o slova mantry samotné, tudíž pro dosažení božství je důležitá energie slova Haré. Oddanost k bohu Kršnovi, a zpívání jeho svatých jmen, se v západní civilizaci rozšířilo díky Abhaji Charanu De, který se narodil v Kalkatě. Od počátku se orientoval na šíření višnuismu do anglicky mluvících zemí. Přeložil do angličtiny Bhagavadgítu, rozsáhlý příběh o Kršnovi, jedno z nejznámějších děl indické náboženské literatury. (Charan v roce 1920 dokončil studia na universitě v Kalkatě, kde studoval zejména filozofii, ekonomiku a anglický jazyk.) 22 Charan ve svých 69 letech odjíždí do USA (r. 1965), kde pod jménem Bhaktivédanta Svámí postupně získává své příznivce zejména z řad hnutí hippies. Mimo jiné oslovil i bývalého člena skupiny Beatles, George Harrisona. V roce 1966 zakládá v USA Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON). Během zhruba deseti let vydal mnoho svazků překladů indických svatých písem a komentářů. Zemřel v roce 1977 v Indii. 23 Členové hnutí Haré Kršna jsou vedeni k prostému až asketickému způsobu života. V chrámech a na farmách se vstává již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonávají se pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení 21 Srov. Hinnells, J. The Penguin Dictionary of Religions, Middlesex, England: Penguin Books Ltd ISBN: , s Srov. Enroth, R. et al. Průvodce sektami a novými náboženstvími. Praha: Návrat domů, ISBN: , s Srov. Novotný, T., Vojtíšek Z. Základní orientace. Praha: Oliva, křesťanské nakladatelství, ISBN: , s. 34.

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007

Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 Otázka tzv. sekt: potřebujeme nepředpojatý přístup 27. 11. 2007 I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu I. nová náboženská hnutí jako hnutí protestu nová náboženská hnutí - inovace duchovního života

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání JUDAISMUS Judaismus, neboli ţidovské náboţenství, nemá tolik přívrţenců a je spíše lokálního charakteru, proto není povaţováno za světové náboţenství přesto je důleţité, protoţe z něj vychází křesťanství

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2012 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek 1. Radikalizace v odštěpeném hnutí. Příklad imanuelitů. 20. 2. 2. Války kvůli sektám, příklad munistů 28. 2. 3. Války kvůli sektám

Více

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 OBSAH Náplň programu... 3 Popis praxí... 4 Organizační detaily... 5 Ceny... 6 Strana 2 Jóga v Karibiku Náplň programu: Zveme Vás na jogový, meditační a relaxační

Více