Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání M/01 Hotelnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví"

Transkript

1 Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel , fax , Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch Obor vzdělání M/01 Hotelnictví

2 OBSAH :... 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ PLÁN ZPŮSOB ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PÉČE O TALENTOVANÉ ŽÁKY A ŽÁKY V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH ÚČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK (I JAKO DALŠÍ CIZÍ JAZYK) NĚMECKÝ JAZYK ( I JAKO DALŠÍ CIZÍ JAZYK ) KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE - ANGLIČTINA KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE - NĚMČINA DĚJEPIS ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD EKOLOGIE MATEMATIKA LITERATURA A KULTURA TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE EKONOMIKA PRÁVNÍ NAUKA ÚČETNICTVÍ TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ NAUKA O POTRAVINÁCH NAUKA O NÁPOJÍCH STOLNIČENÍ NAUKA O VÝŽIVĚ ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH HOTELOVÉ SLUŽBY HOTELOVÝ SOFTWARE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE SPECIÁLNÍ OBSLUHA PROJEKT GASTRONOMIE ODBORNÝ SEMINÁŘ GASTRONOMIE TECHNIKA CESTOVNÍ RUCHU DĚJINY KULTURY PROJEKT - CESTOVNÍ RUCH ODBORNÝ SEMINÁŘ CESTOVNÍ RUCH OBSAHOVÉ NÁPLNĚ POVINNÝCH KURZŮ DOMOV MLÁDĚŽE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYTVOŘIL AUTORSKÝ KOLEKTIV :

3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zřizovatel: Liberecký kraj Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie a cestovní ruch Kód a název oboru vzdělání: M/01 HOTELNICTVÍ Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Platnost školního vzdělávacího programu: od , počínaje 1.ročníkem Obsah : 1. Charakteristika vzdělávacího programu 1.1 Profil absolventa 1.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 1.3 Učební plán 1.4 Rozvoj klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat 1.5. Materiální zajištění výuky 1.6 Spolupráce se sociálními partnery 2. Učební osnovy 3. Domov mládeže 4. Volnočasové aktivity Jméno ředitele: Mgr. Otakar Špetlík Kontakty pro komunikaci se školou: - tel.: fax: web: Platnost školního vzdělávacího programu: od , počínaje 1.ročníkem. 2

4 1. Charakteristika vzdělávacího programu 1.1 PROFIL ABSOLVENTA Od 3. ročníku studia si žáci volí mezi 2 profilacemi : - gastronomie - cestovní ruch Popis uplatnění absolventa v praxi o Pracovník v oblasti hotelového průmyslu. o Pracovník v oblasti služeb cestovního ruchu. o Pracovník činnosti obchodně podnikatelské. o Odborný pracovník provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení v různých funkcích managementu, ve všech organizačně právních formách podnikání v této oblasti. Profilace - gastronomie Hotel: 1) pracovník hotelové recepce 2) pracovník hotelového provozu 3) hospodářský správce ubytovacího zařízení a stravovacího zařízení 4) kvalifikovaný pracovník gastronomie Profilace - cestovní ruch Cestovní kancelář: 1) pracovník cestovní kanceláře 2) pracovník cestovní agentury 3) průvodce Městský (obecní), případně i krajský úřad: 1) pracovník odboru cestovního ruchu Informační centrum města (obce): 1) pracovník informačního centra Sdružení měst a obcí (apod. regionální organizace): 1) pracovník sekce zaměřené na cestovní ruch 2) pracovník rozvojové agentury manažer projektů zaměřených na cestovní ruch Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující odborné, občanské a klíčové kompetence: 3

5 Odborné kompetence Absolvent oboru: Umí profesionálně vystupovat a chovat se společensky, využívá kultivovaného slovního projevu. Je schopen vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy. Řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti. Má odpovídající jazykové znalosti (v běžné komunikaci, čtení a psaní běžných textů). Umí pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi. Zná funkci a umí využívat technické a technologického vybavení gastronomických provozoven, orientuje se v sortimentu potravin a nápojů, dodržuje správně technologické normy a technologické postupy, využívá ekonomických informací, zná a aplikuje ve své práci nástroje obchodně podnikatelské činnosti. V praxi si ověří zajišťování organizačních, provozních a administrativních záležitostí a jejich koordinaci. Využívá ekonomických informací, zná i aplikuje nástroje obchodně podnikatelské činnosti. Byl veden k samostatnému zajišťování odborných účetních agend z různých oblastí účetnictví, v praxi si ověřil přípravu i kontrolu účetních dokladů. Dovede si organizovat účelně práci i pracoviště, umí využívat na potřebné úrovni prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovních činnostech, pracuje s informacemi a informačními zdroji. Byl veden k efektivnímu hospodaření se svěřenými finančními prostředky, s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami, a to i s ohledem na životní prostředí. Byl veden ke kontrole bezpečnosti a hygieny práce ve svěřeném útvaru. Specifické výsledky vzdělávání - profilace gastronomie Absolvent: Umí jednat s kooperujícími útvary a s tržními partnery. Dokáže uplatňovat zásady zdravé výživy v gastronomické praxi. V praxi si ověřil organizační i ekonomické zajištění, přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí. Orientuje se v cizích kuchyních a v zážitkové gastronomii, dokáže pružně reagovat na nové trendy v oboru. Ovládá techniku odbytu, systémy a způsoby obsluhy, Dokáže organizovat a koordinovat činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu a sestavovat nabídkové listy. Umí spoluvytvářet obchodní strategie určeného úseku stravovacího i ubytovacího zařízení 4

6 Specifické výsledky vzdělávání - profilace cestovní ruch Absolvent: Byl veden k samostatné přípravě, organizování, k finančnímu i technickému zajišťování zájezdů a průvodcovské činnosti. Byl veden ke kreativnímu myšlení a zvládání obchodních dovedností. Orientuje se v marketingu cestovního ruchu. Má základní znalosti psychologie. Má dobré zeměpisné znalosti o České republice a dokáže se pružně seznámit se specifiky daného regionu. Má znalosti zeměpisu cestovního ruchu celého světa a dokáže se pružně seznámit se specifiky oblasti, na kterou je daná cestovní kancelář zaměřená Má dobré znalosti zájmových činností (vysokohorská turistika, cykloturistika, další outdoorové aktivity atp.) Orientuje se v organizačně-institucionálním uspořádání cestovního ruchu v ČR, EU a významných destinacích světa. Orientuje se ve formách spolupráce v rámci principu partnerství na místní a regionální úrovni při vytváření nabídky služeb cestovního ruchu. Délka a forma vzdělávání 4 roky denní studium Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Podmínky pro přijetí ke vzdělávání splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: Maturitní zkouška; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. 5

7 1.2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Podmínky přijetí ke studiu V souladu se školským zákonem lze ke vzdělávání přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy v souladu s vyhláškou č.671/2004, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Podle této vyhlášky ředitel školy nejpozději do konce ledna stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup jím stanovený počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Zdravotní způsobilost Vyžaduje se splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru vzdělání podle 67, odst. 2 školského zákona. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., v platném znění, o soustavě oborů vzdělání v základním středním a vyšším odborném vzdělávání. Podle něj mohou být ke studiu přijati pouze uchazeči, u kterých se nevyskytují: a. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře. b. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky). c. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování (saponáty aj.). d. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. Dále pak poruchy čichu, chuti a sluchu a značné sklony k obezitě Splní zdravotní kritéria pro vydání zdravotního průkazu a v případě přijetí ke studiu si následně osvojí znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví podle par. 20 zák. č.258/2000 Sb., v platném znění. 6

8 Organizace maturitní zkoušky (počínaje rokem 2012) Maturitní zkouška má podle platné novely školského zákona dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Společná část maturitní zkoušky (zadávaná státem, státní maturita ) Skládá se ze 3 povinných zkoušek, které žák všechny musí úspěšně absolvovat, aby společnou část vykonal, a až 3 nepovinných zkoušek. Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Všichni maturanti vykonají ve společné části tyto 3 povinné zkoušky, a to ve dvou úrovních obtížnosti: 1) z českého jazyka 2) z cizího jazyka 3) z volitelného předmětu s výběrem mezi matematikou, informatikou nebo občanským a společenskovědním základem Mohou pak složit ještě až 3 zkoušky nepovinné (nabídka viz: Profilová část maturitní zkoušky (její struktura závisí na škole školní část maturity Profilová část obsahuje 3 povinné zkoušky, které žák všechny musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit až 3 zkoušky nepovinné. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika v Rámcovém vzdělávacím programu oboru vzdělání Obchodní akademie a školním vzdělávacím programu i možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia. V profilové části stanovuje v souladu se školským zákonem a vyhláškou obsah, formu, témata a termíny zkoušek ředitel školy. Profilovou část maturitní zkoušky vykonají žáci počínaje rokem 2012 v této struktuře: Povinné zkoušky: 1) ústní zkouška z ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví) 2) ústní zkouška z odborných předmětů (gastronomické předměty, hotelnictví, cestovní ruch) 3) praktická maturitní zkouška - ve formě obhajoby písemné práce před maturitní komisí (vypracována bude na základě realizované akce zájezd, banket, apod., konané v rámci předmětu Odborný seminář) 7

9 Nepovinné zkoušky: Nabídka nepovinných zkoušek v profilové části maturity bude zpracována ve průběhu školního roku 2009/2010. Celkové pojetí zdělávání ve školním vzdělávacím programu Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch vychází z rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání M/01 Hotelnictví. Ve 3. a 4. ročníku nabízíme žákům profilaci, rozšíření vzdělávacího programu o orientaci na gastronomii nebo cestovní ruch. Cíle školního vzdělávacího programu jsou společné pro obě orientace a vyjadřují společenské požadavky na celkový vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Jsou formulovány z pozice školy a jejich pedagogických pracovníků. Vzdělávání směřuje ke zvýšení kvality a účinnosti odborného vzdělávání. Cílem je rozvoj základních myšlenkových operací žáků, jejich paměti a schopnosti koncentrace, osvojení si poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Dále směřuje k vyšší adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat a k zodpovědnému, cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu žáků k týmové i samostatné práci. Žáky vedeme k porozumění vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami. V příznivém klimatu školy, která je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi, se žák učí žít s ostatními, umět s nimi spolupracovat a být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Neopomenutelným cílem vzdělávání na naší škole je směrovat žáky k tomu, aby respektovali život a jeho trvání jako nejvyšší hodnotu, k vytváření úcty k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního životního prostředí a k chápání globálních problémů světa.vedeme žáky k slušnému a odpovědnému chování, k tomu, aby se ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti. Důraz je kladen zejména na rozvoj: komunikativních dovedností personální a interpersonální dovednosti jazykového vzdělávání dovedností řešit problémové situace dovedností využívat informačních technologií odborných dovedností Metody, postupy výuky odpovídají potřebám žáků, možnostem a zkušenostem jednotlivých pedagogů. Zařazení jednotlivých metod je blíže konkretizováno až na úrovni vyučovacích předmětů. Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu stěžejní výukové metody: 8

10 autodidaktické metody vedoucí k osvojení technik samostatného učení a samostatné práce sociálně komunikativní metody učení metody motivační, podporující vlastní aktivitu a kreativitu podpora účasti v soutěžích odborných, jazykových a jiných metody komplexně využívající informační a komunikativní technologie metody problémového a projektového vyučování metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků v konkrétní praktické situaci i uplatnění mezipředmětových vztahů Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích předmětů. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v odděleních (cizí jazyky, ICT...). Výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Do vyučování jsou začleněny další organizační formy, předmět Projekt je vyučován v modulech. Projekt je koncipován především pro týmovou práci žáků. Aktivity v něm zařazené přesahují rámec školního prostředí, žáci je vykonávají i na základě poznatků z praxe. Jde o společně navrhované, uvážlivě rozplánované a následně realizované činnosti, ve kterých každý člen týmu má přesně určený úkol a svůj díl společné odpovědnosti. Na hodnocení výkonů žáků v oblasti dosažení klíčových kompetencí se podílejí učitelé i žáci. Výsledky projektů jsou prezentovány veřejně. Cílem předmětu Projekt je upevnění teoretických vědomostí z předmětů gastronomických cestovního ruchu i dílčí praktické dovednosti získané ve výuce ekonomických předmětů, předmětu hotelový software a hotelové služby, cizí jazyk. Žáci tyto vědomosti integrují a navozují jejich praktické uplatnění. V předmětu Odborný seminář pak tyto vědomosti a zkušenosti uplatní při realizaci konkrétní gastronomické akce (banket, raut apod.) nebo akce cestovního ruchu (zájezd). Na výuku v předmětech pak navazují povinné kurzy: V prvním ročníku žáci absolvují kurz správné hygienické praxe, pod vedením profesionálních pracovníků KHS, který je nezbytným předpokladem k realizaci odborné praxe žáka ve skutečném výrobním provozu (školní jídelna, školní restaurant, praxe u fyzických nebo právnických osob) kurz funkčního čtení lyžařský výcvikový kurz Do druhého ročníku je zařazen: ekologicko - psychologický kurz, který probíhá pod odborným vedením pracovníků střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově. Odborná praxe je rozložena do všech ročníků studia (viz tabulka přehledu využití týdnů ve školním roce) a probíhá v období školního vyučování i o hlavních prázdninách. V kompetenci ředitele školy je stanovit, jaká část odborné praxe se uskuteční o hlavních prázdninách. O tuto dobu se pak zkracuje období školního vyučování. 9

11 Ve druhém a třetím ročníku jsou školou organizovány praxe nejen v tuzemských zařízeních, ale také v zahraničí, nejčastěji v Německu, Řecku a Švédsku. Organizace praxe směřuje k co nejužšímu sepětí s potřebami zařízení fyzických nebo právnických osob - hotelů, restaurací, zařízení cestovního ruchu aj. Praxe je realizována v reálných pracovních podmínkách ve spolupráci a koordinaci se sociálními partnery a na základě Smlouvy o praktickém vyučování žáků (podle 65, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a ve znění 12, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, v platném znění. Škola vybírá odpovídající tématické okruhy a dbá, aby praxe probíhala v souladu s těmito okruhy v následujících zařízeních : hotely restaurace lázeňská zařízení památkové objekty cestovní kanceláře a průvodcovská činnost informační centra, odbory cestovního ruchu a rozvojové agentury příprava veletrhů, výstav, kongresů, apod. O průběhu praxe je veden sociálními partnery Docházkový list, Hodnotící list. Žáci si vedou podrobné záznamy v Deníku praxe, ve kterých dokumentují průběh praxe, výčet vlastních činností a hodnocení praxe včetně sebehodnocení. Absolvování odborné praxe v plném rozsahu je podmínkou pro postup do dalšího ročníku! Odborné kompetence jsou dále rozvíjeny a nejnovější trendy v oboru prezentovány prostřednictvím těchto organizačních forem výuky: exkurze jednodenní i vícedenní, tuzemské i zahraniční, jsou realizovány na mezipředmětovém základě, komplexně rozvíjejí žádoucí osobnostní, profesionální, odborné i jazykové kompetence žáků (ve finančních a dalších institucích, památky UNESCO, poznávací exkurze zahraniční s tématikou - kultura evropských států, výchova proti xenofobii, intoleranci, rasismu, agresivnímu nacionalismu, apod.) soutěže představují významnou podporu motivace a seberealizace žáků, jsou součástí marketingové strategie školy účast na projektech škola nabízí rozvoj odborných kompetencí i v nepovinných předmětech škola vede žáky ke složení státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 10

12 Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz ( lyžařský) Ekologicko - psychologický kurz Kurz funkčního čtení 1 Odborná praxe (z toho o hlavních prázdninách) 3 (3) 5 (3) 5 (3) 4 (0) Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Hodnocení žáků. Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu jako dodatek školního řádu č.3. Důraz je kladen zejména motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení, ve větší míře je uplatňováno sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivní hodnocení, individuální přístup k žákům a následná pomoc a spolupráce pedagogů se žáky. Velmi důležité jsou závěry z průběžné pedagogické diagnostiky. Způsob hodnocení spočívá v kombinaci klasifikace, slovního hodnocení, využívání bodového systému a procentuálního vyjádření. Zde je uveřejněn dodatek školního řádu v plném znění: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dodatek školního řádu č.3) Výsledky vzdělávání žáků na škole se hodnotí s použitím klasifikace. Hodnocení vychází z platné legislativy (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání..., v platném znění). Hodnocení průběžné formou průběžné klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků žáka v průběhu klasifikačního období v jednotlivých vyučovacích předmětech. 11

13 Podklady pro hodnocení získáváme především těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkonů žáka, jeho aktivity, iniciativnosti a jeho připravenosti na vyučování ověřováním jeho vědomostí, dovedností a návyků různými druhy zkoušení (ústní, písemné, praktické, pohybové) a didaktickými testy Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zhodnotí klady i nedostatky jeho projevů, výkonů, prací, písemností a výtvorů. S výsledkem klasifikace seznámí žáka po ústním zkoušení ihned po jeho skončení, po písemném zkoušení a testech bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do 2 týdnů tj.10 pracovních dnů. Celkové hodnocení žáka v jednotlivých povinných i nepovinných vyučovacích předmětech se uskutečňuje formou klasifikace na konci prvního a druhého pololetí stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 - nedostatečný Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání 12

14 požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace za první pololetí byla ukončena nejpozději do 2 měsíců po skončení prvního pololetí. Není - li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Vzhledem k tomu, že učivo příslušného vyučovacího předmětu ve druhém pololetí navazuje na učivo v prvním pololetí, je nezbytné, aby žák, který úspěšně ukončí klasifikaci tohoto předmětu až ve druhém pololetí, zvládl také učivo pololetí prvního Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není - li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. V případě méně než 70% účasti žáka ve vyučování za celé klasifikační období (tj. k datu ukončení klasifikace) v jednotlivých vyučovacích předmětech se zpravidla koná doklasifikační zkouška formou komisionální zkoušky. Ta zahrnuje učivo za celé klasifikační období. Klasifikačním obdobím je pololetí. 13

15 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadaným na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Obecné zásady individuálního vzdělávacího plánu: Není nezbytná pravidelná docházka do vyučování, absence ve vyučování není evidována v třídní knize, není třeba ji omlouvat. Ukončení klasifikace vždy nejpozději v řádném termínu ukončení klasifikace té které třídy. Povinností žáka je dohodnout si termíny a formu zkoušení (písemná, ústní před třídou, komisionální) s vyučujícími všech předmětů ve spolupráci s třídním učitelem. Praxi odbornou a učební je nezbytné absolvovat v plném rozsahu a ve všech ročnících. Je však možné ji konat v individuálně dohodnutém termínu. Případné problémy (změny termínů zkoušení, praxí aj.) je třeba řešit bezodkladně s vyučujícími dotyčných předmětů a informovat o nich průběžně třídního učitele. Chování žáka se hodnotí stupni hodnocení: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Stupeň 1 (velmi dobré) Žák dodržuje školní řád včetně jeho dodatků a pravidla slušného chování, jednání a vystupování ve škole i na veřejnosti. Má kladný vztah ke škole i třídě. Dopouští se pouze méně závažných přestupků proti školnímu řádu. 14

16 Stupeň 2 (uspokojivé) Žák se dopustil závažnějšího přestupku proti školnímu řádu (více hodin neomluvené absence, nevhodné chování vůči učitelům, zaměstnancům školy nebo jiným osobám při vyučování, praktickém vyučování nebo v souvislosti s ním, opakované kouření v areálu školy, podvádění apod.), zpravidla mu již předtím bylo uděleno další kázeňské opatření (důtka třídního učitele, důtka ředitele), nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků (pozdní příchody do vyučování a jednotlivých hodin, nevhodné oblečení a úprava zevnějšku, neplnění úkolů zadaných učitelem apod.). Žák je však přístupný výchovnému působení a zpravidla se snaží své chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí velmi závažného přestupku proti školnímu řádu - např. několik dnů neomluvené absence; zvláště hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok vůči jinému žákovi a pracovníkům školy vč. domova mládeže a školní jídelny; opakované slovní nebo úmyslné fyzické útoky vůči jinému žákovi a pracovníkům školy vč. domova mládeže a školní jídelny; jednání vůči spolužákovi, které lze klasifikovat jako šikanování ve smyslu čl. 1 Metodického pokynu ministra školství č.j / ; prokázaná krádež ve škole, na akci organizované školou vč. praxí, na domově mládeže; nošení, distribuce a zneužívání návykových látek ve škole, domově mládeže a akcích organizovaných školou ve smyslu Metodického pokynu ministra školství č.j / 96-22; opakované požívání alkoholických nápojů ve škole, domově mládeže a akcích organizovaných školou aj. velmi závažné přestupky. Zpravidla mu již předtím bylo uděleno další kázeňské opatření (důtka třídního učitele, důtka ředitele), případně i podmíněné vyloučení ze studia. Žák je málo přístupný výchovnému působení a zpravidla se ani nesnaží své chyby napravit. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) Specifikace stupňů celkového hodnocení podle vyhl. č.13/ 2005 Sb., o středním vzdělávání.., 3: Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikován v žádném povinném předmětu stupněm horším než 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50. Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5- nedostatečný. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5- nedostatečný. 15

17 1.3. UČEBNÍ PLÁN platný od počínaje 1. ročníkem Školní vzdělávací program GASTRONOMIE A CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT ROČNÍK hodiny a) povinné vyučovací předměty Český jazyk CEJ První cizí jazyk ANJ/NEJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Druhy cizí jazyk ANJ/NEJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Konverzace v cizím jazyce KCJ 2(2) 2(2) Dějepis DEJ 2 2 Základy společenských věd ZSV Zákl. přírodních věd ZPV 2 2 Ekologie EKL 1 1 Matematika MAT 2(1) 2(1) 3(1) 2(1) 9(4) Literatura a kultura LAK Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Inform. a kom. technologie ICT 2(2) 2(2) 4(4) Hotelový software HSW 2(2) 2(2) Písemná komunikace PEK 1(1) 1(1) 2(2) 4(4) Efektivní komunikace EFK 2(2) 2(2) Ekonomika EKO Právo PRA 2 2 Účetnictví UCE 3(1) 2(1) 5(3) Technologie přípravy 11(7) pokrmů TPP 6(4) 5(3) Nauka o potravinách NAP 1 1 Nauka o nápojích NAN 1 1 Stolničení STO 3(2) 3(2) 6 Nauka o výživě NAV 3 3 Zeměpis cest. ruchu ZCR Cestovní ruch CER 2 2 Hotelové služby HOS Celkem Praxe odborná b) volitelné předměty orientace Gastronomie nebo Cestovní ruch 2(2) 2(2) Speciální technologie SPT Speciální obsluha SPO 2(2) 2(2) Odborný seminář - gastro OSE/G 2 2 Projekt - gastronomie PRO/G

18 Technika cest. ruchu TCR 2 2 Dějiny kultury DEK 2 2 Odborný seminář -CR OSE/CR 2 2 Projekt - cest. ruch PRO/CR 4 4 Celkem POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Český jazyk ( CEJ ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. V prvním a čtvrtém ročníku je hodinová dotace předmětu Český jazyk posílena. První cizí jazyk ( ANJ, NEJ ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. Žáci si volí buď Anglický jazyk nebo Německý jazyk. Další cizí jazyk (ANJ, NEJ ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. Žáci si volí druhý jazyk buď Německý jazyk nebo Anglický jazyk. Konverzace v cizím jazyce ( KCJ A/N ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. Předmět je úzce propojen s výukou prvního cizího jazyka. Významně přispívá k rozvoji komunikativních dovedností v daném jazyce a znalosti odborné terminologie. Dějepis ( DEJ ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP. Pro orientaci cestovní ruch je rozšířeno toto vzdělávání ve 3.ročníku o předmět Dějiny kultury. Základy společenských věd ( ZSV ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP a část vzdělávacího obsahu oboru Vzdělávání pro zdraví. Základy přírodních věd ( ZPV ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání z RVP, u fyziky je použita vzdělávací varianta C, u chemie varianta B a biologické a ekologické vzdělávání. Ve druhém ročníku doplňuje vzdělávání předmět Ekologie. Ekologie ( EKL ) Předmět doplňuje vzdělávání v oblasti Přírodovědné vzdělávání. Praktické ověření dovedností probíhá na týdenním ekologickém kurzu ve středisku ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově Matematika ( MAT ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání z RVP. Ve 3. ročníku je hodinová dotace posílena. Literatura a kultura ( LAK ) Vzdělávání v tomto předmětu významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství vede žáky i k celkovému přehledu o české a světové literatuře, k poznání a pochopení textu. Vychází ze vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Tělesná výchova ( TEV ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví z RVP. Klade si za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost. Vede k utváření postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. 17

19 Informační a komunikační technologie ( ICT ) Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a komunikovat pomocí Internetu. Předmět se v rámci mezipředmětových vztahů dotýká všech předmětů, nejužší vazbu má na předměty Hotelový software a Písemná a elektronická komunikace. Vychází ze vzdělávací oblasti vzdělávání v Informačních a komunikačních technologiích. Hotelový software ( HSW ) Předmět poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné k ovládání typického programového vybavení v hotelových, restauračních a lázeňských provozech a provozních software účetního programového vybavení. Mezipředmětovými vztahy úzce souvisí se vzdělávání v Informačních a komunikačních technologiích, v RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Hotelnictví. Písemná a elektronická komunikace ( PEK ) Předmět poskytuje žákům získání potřebné dovednosti ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a dovednost vyhotovit na počítači vybrané druhy písemností v normalizované úpravě. Efektivní komunikace ( EFK ) Předmět poskytuje žákům dovednosti důležité v profesní komunikaci, ovládat psychologické aspekty komunikace a společenskou etiketu. Ekonomika ( EKO ) Předmět vede žáky k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritérium efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Právní nauka ( PRA ) Předmět poskytuje žákům přehled o právním řádu a k získání primárního právního vědomí. Účetnictví ( UCE ) Předmět poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování ekonomických informací a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Technologie přípravy pokrmů ( TPP) Předmět seznámí žáky s technologickými postupy přípravy pokrmů a nápojů, základními druhy strojů a zařízení, připraví žáky na získání dovedností v řízení výrobního střediska a hygienickými požadavky na provoz společného stravování. Výuka 4 hodin ze 6 v prvním ročníku a 3 z 5 ve druhém ročníku probíhá ve 2 odděleních třídy formou cvičení. Nauka o nápojích ( NAN) Předmět poskytuje žákům znalosti týkající se druhů způsobů výroby, ošetřování a servisu studených a teplých alkoholických a nealkoholických nápojů. Nauka o potravinách ( NAP) Předmět poskytuje žákům znalosti týkající se způsobů výroby potravinářských surovin, včetně zpracování polotovarů. Stolničení ( STO ) Předmět poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti týkající se odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních a poskytuje základní poznatky tykající se vybavení odbytových středisek, způsobech obsluhy a organizace práce v odbytových střediscích. Výuka 2 hodin ze 3 v prvním i druhém ročníku probíhá ve 2 odděleních třídy formou cvičení. Nauka o výživě ( NAV ) Předmět poskytuje žákům ucelenou představu o zdravém životním stylu, o racionální výživě a zásadách hygieny. Žáci pak mohou uplatnit získané základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu ve svém jednání a rozhodování. Jeho obsah prolíná třemi obsahovými 18

20 okruhy vzdělávání uvedených v RVP přírodovědným, vzděláváním pro zdraví a odborně gastronomickým. Zeměpis cestovního ruchu ( ZCR ) Předmět vede k rozvíjení schopností pochopit vazby lidské společnosti a přírodní sféry, rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro pochopení geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí rozvoje cestovního ruchu. Cestovní ruch ( CER ) Předmět poskytuje žákům v ucelené podobě výklad zaměřený na vývoj cestovního ruchu, jeho postavení v současném světovém hospodářství a na udržitelný rozvoj cestovního ruchu, na organizační a řídící strukturu. Hotelové služby ( HOS ) Předmět poskytuje žákům ekonomické poznatky o hotelových zařízeních, seznamuje je s řízením a organizací hotelového provozu a jiných ubytovacích zařízení. Praxe Odborná praxe je jako řízená praxe (termíny, žáci, náplň, docházkový list, hodnocení žáka, zpráva o praxi aj.) rozložena do všech ročníků studia, navazuje na výuku v odborných předmětech a cvičeních a probíhá částečně v období školních prázdnin (viz tabulka přehledu využití týdnů ve školním roce), na pracovištích fyzických a právnických osob - sociálních partnerů školy, v České republice i v zahraničí. Je realizována v reálných pracovních podmínkách na základě Smlouvy o praktickém vyučování žáků (podle 65, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., - Školský zákon a ve znění 12, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání) včetně odměny za produktivní práci žáka. Volitelné předměty Žáci si po 2. ročníku volí jednu ze dvou profilací, gastronomie nebo cestovní ruch. Profilace na gastronomii zahrnuje ve 3. ročníku 2 hodiny předmětu Speciální technologie a 2 hodiny předmět Speciální obsluha. Ve 4. ročníku pak 4 hodiny předmětu Projekt /gastronomie a 2 hodiny předmětu Odborný seminář. Profilace na cestovní ruch zahrnuje ve třetím ročníku 2 hodiny předmětu Technika cestovního ruchu a 2 hodiny předmětu Dějiny kultury. Ve 4.ročníku pak 4 hodiny předmětu Projekt / Cestovní ruch a 2 hodiny předmětu Odborný seminář. Speciální technologie ( SPT ) Předmět vytváří široký základ odborného provozně ekonomického vzdělání v gastronomickém výrobním středisku (cvičná kuchyně), rozšiřuje žákům znalosti a především dovednosti a návyky ve speciálních technologických postupech přípravy pokrmů a nápojů. Výuka všech hodin je dělená. Speciální obsluha ( SPO ) Předmět poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti týkající se odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních při zvláštních příležitostech, prohlubuje základní poznatky týkající se vybavení odbytových středisek, způsoby obsluhy a organizaci práce. Výuka všech hodin je dělená. Projekt ( PRO/G ) Prostřednictvím tohoto předmětu žáci integrují teoretické vědomosti z předmětů odborných i všeobecně vzdělávacích i dílčí praktické dovednosti při navozování modelových situací a jejich praktickém řešení v pracovním procesu. Předmět je vyučován v modulech. Projekt podporuje především týmovou práci žáků. Vede žáky k efektivní práci s informacemi, aby 19

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více