Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14

2 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole Název organizace, kontakty Zřizovatel Vedení školy Školská rada Charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání v souladu se zápisem ve školském rejstříku Přehled oborů vzdělávání Základní údaje o součástech školy Volitelné předměty Nepovinné a zájmové útvary Kroužky ŠD 5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizační schéma Seznam Pracovníků pedagogové Seznam pracovníků školní družina Seznam pracovníků - jídelna Seznam pracovníků - správní zaměstnanci 8 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za I. pololetí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za II. pololetí Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacích zkoušek Přehled škol Údaje o prevenci rizikového chování žáků Zpráva metodika prevence Zpráva výchovného poradce Zpráva o sportovních aktivitách Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kulturní aktivity Besedy exkurze, výstavy Ostatní akce Akce ŠD Prezentace na veřejnosti Školní projekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Krajským úřadem Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt - Školní mléko Projekt - Ovoce do škol Projekt - EU Peníze školám Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 31 při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace Spolupráce s partnery Soutěže krajská, okresní, oblastní a školní kola Reprezentanti školy 32 1

3 1) Základní údaje o škole 1.1 Název organizace, kontakty Název Základní škola Uničov, U Stadionu 849 Adresa U Stadionu 849, Uničov Kontakty Telefon Web IČO IZO REDIZO Zřizovatel Název Město Uničov Adresa Masarykovo náměstí 1, Uničov Kontakty Web IČO Vedení školy Ředitel Zástupce Výchovný poradce ICT koordinátor Metodik prevence Mgr. Milan Žůrek Mgr. Marie Milková Mgr. Svatava Rutarová Mgr. Martina Štěpancová Mgr. Milena Czabeová 1.4. Školská rada Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogů Zdeněk Wiedermann Bc. Hana Kašparová Ing. Zdeněk König Lenka Ottová Mgr. Marie Milková Mgr. Jitka Benešová 2

4 1.5 Charakteristika školy Příspěvková organizace, Základní škola Uničov, U Stadionu 849 sdružuje základní školu s kapacitou 350 žáků, školní družinu s kapacitou 114 žáků a školní jídelnu s kapacitou 750 jídel. Zřizovatelem je Město Uničov. Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků má škola strategicky výhodnou polohu v blízkosti autobusového nádraží. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu ve 13 třídách ročníku 290 žáků, což je 80 % kapacity budov. Žáci byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola mnoha příležitostí, jehož výchovnými prioritami jsou tolerance, samostatnost, zdravý životní styl a bezpečné chování. Vzdělávacími prioritami jsou český jazyk, praktická matematika, angličtina, informační gramotnost, tělesná a sportovní výchova a praktické činnosti. Věkový průměr pedagogů byl 44 let, aprobovanost 95 %, ve škole působilo 16 učitelek, 3 učitelé, 3 vychovatelky a jedna asistentka pedagoga. Kvalita pedagogického sboru je velmi vysoká, což jednoznačně dokazují výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogové zpestřují žákům školu pořádáním zajímavých akcí (exkurze, výlety, filmy, besedy, soutěže, projekty atd.). Nejdůležitější je však jejich důslednost při budování korektních vztahů mezi žáky ve třídních kolektivech, jehož důsledkem je velmi příznivé školní klima, ve kterém se dobře pracuje. Příjemné a podnětné školní prostředí napomáhají vytvářet i nepedagogičtí pracovníci - hospodářka, čtyři uklízečky, vedoucí školní jídelny, šest kuchařek a školník. Nepedagogičtí zaměstnanci školy působí příznivě na výchovu žáků, i na jejich bezpečnost. Úroveň chování dětí je vysoká. Minimální je výskyt současných negativních jevů u mladé generace (šikana, alkohol, drogy). Žáci jsou k sobě tolerantní a uznávají autoritu pedagogů. Vědomosti a dovednosti dětí jsou na velmi dobré úrovni, což prokazují výborné výsledky žáků u přijímacích zkoušek na střední školy, srovnávacích testech a v soutěžích mezi školami. Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo v 13-ti kmenových učebnách, v učebnách přírodopisu, cizích jazyků, cvičné kuchyni, dílnách a ve dvou počítačových učebnách, které umožňují na všech 30 počítačích přístup na internet s vysokou rychlostí přenášení dat. Učebny i ostatní prostory jsou funkčně zařízené a průběžně udržované. Většina prostor je vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. Škola má k dispozici dvě tělocvičny a hřiště na kopanou a atletiku. Vedle něj je areál s pískovištěm, lavičkami a prolézačkami, který využívá družina. Žáci využívají ucelené řady učebnic ve většině předmětů. Kromě toho mají také k dispozici sbírky úloh, tabulky, atlasy, mapy, slovníky, encyklopedie a mnoha dalších pomůcek. Osvědčila se také práce s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Dobrou úroveň vybavení má kabinet chemie, fyziky, cvičná kuchyně a školní dílny. Velké množství počítačových programů a skvělá úroveň vybavení kabinetu tělesné výchovy je příčinou velkého zájmu žáků o tyto předměty. Ve škole byl úspěšně zakončen projekt na zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím IT s názvem Zajímavá škola. Byly nakoupeny interaktivní tabule, nové počítače a další IT. Učitelé v rámci projektu vytvořili stovky vlastních digitálních učebních materiálů, kterými zpestřují výuku a dělají ji tímto názornější. Ve školním roce 2013/2014 připravovala školní jídelna denně okolo 600 jídel pro ZŠ U Stadionu, ZŠ Haškova, Speciální školu, ZUŠ a Pečovatelskou službu. Škola v rámci vedlejší činnosti pronajímá široké veřejnosti obě své tělocvičny. Týdně se zde v odpoledních a večerních hodinách vystřídá okolo 450 sportovců. Při škole funguje florbalový oddíl s více než 100 členy, jehož činnost je zcela zásadní pro prevenci kriminality mládeže. Mgr. Milan Žůrek ředitel školy 3

5 2) Přehled oborů vzdělávání 2.1 Přehled oborů vzdělávání Datum zápisu školy do rejstříku Datum zahájení činnosti Právní forma příspěvková organizace Ředitel Mgr. Milan Žůrek Statutární orgán právnické osoby Mgr. Milan Žůrek Datum zápisu osoby do rejstříku Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou Školní vzdělávací program Škola mnoha příležitostí Datum platnosti ŠVP Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs. Právnická osoba vykonává činnost těchto školských zařízení: Id. zařízení Typ Název zařízení Obec Ulice Vyučovací jazyk Kapacita G21 Školní družina Uničov U Stadionu 849 český L11 Školní jídelna Uničov U Stadionu 849 český B00 Základní škola Uničov U Stadionu 849 český Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd / oddělení Počet žáků/ dětí Průměr na třídu I. stupeň ,3 II. stupeň ,3 Školní družina ,5 4

6 2.3 Volitelné předměty Cvičení z českého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Německý jazyk Ruský jazyk Práce na počítači ročník ročník ročník 8. ročník 9. ročník ročník 2.4 Nepovinné a zájmové útvary Anglický jazyk Šachový kroužek Florbal Tenis Šachy Pohádka písnička 2.5 Kroužky ŠD Vaření Počítače Pohybové hry Logopedie Dovedné ruce Koumáci 5

7 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Organizační schéma ZŠ Uničov, U Stadionu /2014 Mgr. Milan Žůrek ředitel Radka Petříková vedoucí jídelny Mgr. Marie Milková zástupce ředitele Jiřina Machalová vedoucí kuchařka Mgr. Svatava Rutarová výchovný poradce 9.A Miroslav Sczeponiak školník Věra Medunová kuchařka Mgr. Martina Štěpancová poč. koordinátor Kateřina Šafářová kuchařka Mgr. Lenka Štenclová 1.A Arnoštka Davidová uklízečka Božena Burdová prac. kuchyně Mgr. Ivana Čechová 1.B Ivana Škrášková uklízečka Hana Horníková prac. kuchyně Mgr. Jitka Benešová 2.A Jarmila Kratochvílová uklízečka Hana Svobodová prac. kuchyně Mgr. Jarmila Bednářová 2.B Milena Janušková uklízečka Mgr. Marta Veselíková 3.A Mgr. Petra Valigurová 4.A Mgr. Renata Otevřelová 4.B Mgr. Jaroslava Klossová 5.A Mgr. Horáková Miluše 5.B Věra Capková vedoucí vychovatelka Mgr. Marcela Mikulíková 6.A Ivana Bušfyová hospodářka Mgr. Martin Zíka 7.A Milena Chovancová vychovatelka Mgr. Milena Czabeová 8.A Lenka Pavlíková vychovatelka Mgr. Leopold Čížek Z, Tv, Pč Xenie Kuchařová vychovatelka Mgr. Ivana Sklenáková A, D Xenie Kuchařová asistentka Pozn. H. Svobodová do

8 3.2 Seznam pracovníků pedagogové jméno zařazení praxe vyučuje úvazek 1 Bednářová Jarmila učitel stupeň 1,00 2 Benešová Jitka učitel stupeň 1,00 3 Czabeová Milena učitel stupeň 1,00 4 Čechová Ivana učitel stupeň 1,00 5 Čížek Leopold učitel 24 Z, Tv, Pč 1,00 6 Horáková Miluše učitel stupeň, A 1,00 7 Klossová Jaroslava učitel stupeň 1,00 8 Kuchařová Xenie asistent pedagoga 18 asistent 0,43 9 Mikulíková Marcela učitel stupeň 1,00 10 Milková Marie zástupce ředitele stupeň 1,00 11 Otevřelová Renáta učitel stupeň 1,00 12 Rutarová Svatava učitel stupeň 1,00 13 Sklenáková Ivana učitel 6 2. stupeň, Aj, D 1,00 14 Štenclová Lenka učitel stupeň 1,00 15 Štěpancová Martina učitel stupeň 1,00 16 Valigurová Petra učitel stupeň 1,00 17 Veselíková Marta učitel stupeň 1,00 18 Zíka Martin učitel 8 2. stupeň 1,00 19 Žůrek Milan ředitel školy stupeň 1, Seznam pracovníků školní družina jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Capková Věra vedoucí ŠD 32 1,00 2 Chovancová Milena vychovatelka ŠD 32 1,00 3 Kuchařová Xenie vychovatelka ŠD 18 0,50 4 Pavlíková Lenka vychovatelka ŠD 21 1, Seznam pracovníků školní jídelna jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Burdová Božena pracovnice kuchyně 16 1,00 2 Machalová Jiřina kuchařka 38 1,00 3 Medunová Věra kuchařka 34 1,00 4 Petříková Radka vedoucí kuchyně 23 1,00 5 Sczeponiaková Andrea pracovnice kuchyně 0 1,00 6 Šafářová Kateřina kuchařka 2 1,00 7 Horníková Hana pracovnice kuchyně 6 1,00 8 Štrbíková Romana pracovnice kuchyně 18 mateřská dovolená 0,00 7

9 3.5 Seznam pracovníků správní zaměstnanci jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Bušfyová Ivana hospodářka 26 1,00 2 Davidová Arnoštka uklizečka 38 1,00 3 Janušková Milena uklizečka 7 1,00 4 Kratochvílová Jarmila uklizečka 5 1,00 5 Sczeponiak Miroslav školník 15 1,00 6 Škrášková Ivana uklizečka 35 1,00 Stav ke dni

10 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvních tříd na školní rok 2014/2015 proběhl ve dnech 17. a 18. ledna Dostavilo se celkem 76 dětí, z toho 5 dětí požádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad školní docházky. Dne 1.září 2014 usedlo 70 dětí do školních lavic. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu 290 žáků, z toho 140 chlapců a 150 dívek. Na I. stupni bylo 181 žáků a na II. stupni 109 žáků / A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A Celkem Benkov Brníčko Břevenec Březové 1 1 Dětřichov Dlouhá Loučka 1 1 Dolní Sukolom Horní Sukolom Lazce Medlov Mladějovice 1 1 Mohelnice 1 1 Nová Dědina Nová Hradečná Olomouc Oskava 1 1 Paseka Plinkout 1 1 Pňovice 1 1 Renoty Rybníček 1 1 Střelice Šternberk 1 1 Troubelice Újezd u Uničova Uničov Snina (SR) 1 1 Úsov Želechovice Celkem

11 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků za 1. pololetí 2013/2014 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŽÁKA TŘÍDĚ Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný p I.A Mgr. Lenka Štenclová , ,28 32,28 I.B Mgr. Ivana Čechová , ,40 22,40 II.A Mgr. Jitka Benešová , ,75 27,75 II.B Mgr. Jarmila Bednářová , ,59 25,59 III.A Mgr. Marta Veselíková , ,06 20,06 IV.A Mgr. Petra Valigurová , ,67 22,67 IV.B Mgr. Renáta Otevřelová , ,69 31,69 V.A Mgr. Jaroslava Klossová , ,12 37,12 V.B Mgr. Miluše Horáková , ,40 28,35 0,05 VI.A Mgr. Marcela Mikulíková , ,75 24,75 VII.A Mgr. Martin Zíka , ,86 41,86 VIII.A Mgr. Milena Czabeová , ,92 61,23 0,69 IX.A Mgr. Svatava Rutarová , ,68 60,68 Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,85 33,79 0,07 10

12 5.2 Prospěch žáků za 2. pololetí 2013/2014 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A Mgr. Lenka Štenclová , ,92 44,92 I.B Mgr. Ivana Čechová , ,76 25,76 II.A Mgr. Jitka Benešová , ,19 27,19 II.B Mgr. Jarmila Bednářová , ,12 18,12 III.A Mgr. Marta Veselíková , ,63 34,63 IV.A Mgr. Petra Valigurová , ,00 51,00 IV.B Mgr. Renáta Otevřelová , ,19 52,19 V.A Mgr. Jaroslava Klossová , ,24 44,24 V.B Mgr. Miluše Horáková , ,45 28,15 0,30 VI.A Mgr. Marcela Mikulíková , ,53 39,53 VII.A Mgr. Martin Zíka , ,93 40,93 VIII.A Mgr. Milena Czabeová , ,58 61,58 IX.A Mgr. Svatava Rutarová , ,36 78,00 0,36 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,18 42,13 0,05 11

13 6) Údaje o přijímacím řízení 6.1 Výsledky přijímacích zkoušek: Ke dni byli všichni žáci přijati na střední školy. TYP STŘEDNÍ ŠKOLY M/VL POČET ŽÁKŮ Gymnázium-osmileté - 5 Gymnázium M 1 Školy uměleckého směru M 0 Střední odborné školy M 11 Čtyřletý učební obor/m M 1 Učební obory VL Přehled škol a učebních oborů zájem žáků: NÁZEV ŠKOLY OBOR POČET STUDENTŮ Střední zdravotnická škola Prostějov zdravotnický asistent 1 Sigmundova SŠ Lutín mechanik-seřizovač 1 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc elektrotechnika 2 SŠ zemědělská Olomouc agropodnikání 1 SOŠ Litovel kuchař-číšník 3 SOŠ Litovel elektrikář 1 SPŠ a SOU Uničov strojírenství 1 SŠ polytechnická Olomouc autoelektrikář 1 SPŠ a SOU Uničov opravář zemědělských strojů 1 SOŠ obchodu a služeb Olomouc kuchař-číšník 2 SŠ elektrotechnická Lipník nad Bečvou elektrotechnika 1 SPŠ a VOŠ Šumperk strojírenství 1 Gymnázium Uničov gymnázium 4leté 1 SŠ sociální péče a služeb Zábřeh sociální činnost 2 Střední zdravotnická škola Olomouc zdravotnický asistent 1 Střední zdravotnická škola Šumperk zdravotnický asistent 1 SŠ obch., gastronomie a designu Olomouc gastronomie 1 Gymnáziu Uničov gymnázium 8leté 5 12

14 7) Údaje o prevenci rizikového chování žáků 7.1 Zpráva metodika prevence Ve školním roce 2013/2014 jsme v rámci Minimálního preventivního programu školy pokračovali v programech prevence záškoláctví, šikanování, projevů agrese a intolerance mezi žáky, v prevenci závislosti na návykových látkách a virtuálních drogách. Naší snahou bylo vést žáky ke zdravému životnímu stylu. V září se žáci 6. ročníku zúčastnili dvoudenního adaptačního programu zaměřeného na stmelení vztahů v nově vzniklém kolektivu. První den probíhal v režii lektorů Sdružení D Olomouc, kteří si pro ně připravili program s názvem Detektivní tým, druhý den děti strávily pod vedením zkušených pracovníků přerovské organizace Resocia. Na adaptační kurz navazoval celoroční program zaměřený na prevenci rizikového chování. Některé z lekcí byly realizovány v Dramacentru Olomouc, jiné ve škole. Stejného programu se zúčastnili i žáci 7. ročníku. Pro vybrané třídy byl objednán teambuilding. Celý druhý stupeň navštívil divadelní představení Ten trapas nepřežiju, jehož protagonisté žákům humornou formou připomněli zásady slušného chování. Kromě výše zmíněných programů probíhal napříč školou cyklus prožitkových lekcí z různých oblastí prevence. V každém ročníku byly do výuky průběžně zařazovány tematicky zaměřené besedy s pozvanými lektory a odbornými pracovníky řady neziskových organizací, které se zabývají primární prevencí rizikových projevů chování u žáků. Žáci absolvovali interaktivní besedy zaměřené na prevenci kouření, šikany, kyberšikany, intolerance ve společnosti, prevenci poruch příjmu potravy Pro žáky 9. ročníku byla určena přednáška lektora organizace ACET, pana S. Dysmase, na téma Láska, partnerství a hrozba AIDS a beseda o trestní odpovědnosti mladistvých s preventistou Policie ČR. Nově jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Kappa-help Přerov a navštívili jsme s deváťáky jejich nízkoprahové zařízení. S cílem posílit ohleduplnost starších žáků k mladším dětem a k handicapovaným občanům pokračovala spolupráce s MŠ a Jasněnkou. Projekt Kamarád, karneval pro MŠ i Dopoledne s Jasněnkou měly tradičně velký úspěch. Během celého roku všichni učitelé systematicky pracovali na jedné z nejdůležitějších oblastí prevence (na posilování pozitivních vztahů mezi dětmi), a to jak v třídnických hodinách, tak na škole v přírodě, lyžařském kurzu, školních výletech i na dalších akcích jednotlivých tříd. V oblasti poradenských služeb jsme tradičně úzce spolupracovali s PPP Olomouckého kraje a již druhým rokem měli jak učitelé, tak rodiče možnost využít i konzultace s paní psycholožkou H. Dzikovou. Domníváme se, že se všechny tyto aktivity doplněné možností žáků navštěvovat v odpoledních hodinách řadu kroužků, významně podílejí na udržení a rozvoji pozitivního a bezpečného klimatu na naší škole. O úrovni tohoto klimatu svědčí jak výstupy z dotazníkových šetření, tak minimální výskyt problémového chování našich žáků. 7.2 Zpráva výchovného poradce Specifika práce na 1. stupni - Včasná diagnostika SPU - Integrace a žáci vyžadující individuální přístup a zohlednění - Školní zralost dětí a zápis do 1. tříd Specifika práce na 2. stupni - Přechod žáků z 1. na 2. stupeň (spolupráce vyučujících 1. a 2. stupně) - SPU a pokračující integrace (spolupráce s vyučujícími) 13

15 - Řešení kázeňských problémů - Sledování absence žáků (skryté záškoláctví) - Volba povolání - profesní orientace - Konzultace pro žáky - Přijímacího řízení na SŠ - Konzultace pro rodiče Výchovné problémy, které se v průběhu školního roku vyskytly, byly průběžně řešeny za spolupráce s třídními učiteli, žáky i rodiči. Z jednání výchovné komise byl vždy pořízen písemný záznam. Nejčastějším důvodem jednání byl nedbalý přístup k plnění školních povinností nenošení pomůcek, neplnění domácích úkolů, dále pak i v ojedinělých případech skryté záškoláctví. Sledovali jsme rovněž účinnost podniknutých opatření a následně je vyhodnocovali. Spolupracovali jsme se sociálním odborem při MÚ, kam jsme průběžně zasílali průběžně jednotlivé zprávy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nedílnou součástí práce všech pedagogických pracovníků. Učitelé sledují výkony svých žáků a při signalizaci výukových problémů doporučují rodičům odborná vyšetření. Naše škola spolupracuje především s PPP v Olomouci, dále pak se SPC v Šumperku. Na podkladě odborných posudků pak vyučující individuálně k jednotlivým žákům přistupují a ve výuce je zohledňují (upřednostňování ústního zkoušení, doplňovacích cvičení, krácení textů, možnost opravy neúspěchu, eliminace časového stresu, redukce učiva, zohledňování grafické úpravy, reedukace). Individuální přístup se týká také zohlednění krátkodobé pozornosti, nesoustředěnosti dětí, zvýšené únavnosti i jejich hyperaktivity. Pro zajištění informovanosti všech pedagogických pracovníků školy vypracovává výchovný poradce každoročně seznam žáků s doporučení k zohledňování a žáků s doporučením k integraci. Ve školním roce 2013/2014 jsme měli na konci školního roku v evidenci celkem 52 žáků, kteří prošli vyšetřením v PPP či SPC z toho 9 žáků s doporučením k integraci: Druh zdravotního postižení Ročník Počet žáků Celkem Vývojové poruchy učení Těžká vada řeči Vývojové poruchy chování těžké postižení/adhd Celkem žáků: 9 Pro žáky s doporučení k integraci je vždy vypracován na podkladě odborného posudku za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC) individuální vzdělávací plán IVP, jehož plnění učitelé na konci školního roku vyhodnocují. Práci s talentovanými žáky je v hodinách věnována pravidelná pozornost. Naší snahou je motivovat nadané žáky ke zvýšenému úsilí zajímavými a náročnějšími úkoly, účastí na soutěžích v rámci školních kol, ale i mimo školu. Mohou si také vybrat z nabídky zájmových kroužků. Důkazem je jejich úspěšnost při reprezentaci školy (viz výsledky umístění v soutěžích). Kariérní poradenství. Volba povolání patří tradičně k prioritám školy. Vzdělávací oblast Výchova k povolání je začleněna především do povinných předmětů na druhém stupni Výchova k občanství, Informatika a Pracovní činnosti. Při práci s žáky uplatňujeme různé formy a metody získávání informací besedy, internetové zdroje, multimediální a audiovizuální materiály, propagační materiály jednotlivých středních škol, individuální pohovory, exkurze a v neposlední 14

16 řadě i nástěnka výchovného poradce, kde jsou průběžně zveřejňovány nejnovější informace a doporučení žákům i jejich rodičům. Žáci tak byli průběžně informováni o možnostech svého dalšího vzdělávání, o typech jednotlivých středních škol a nových studijních i učebních oborech. Uskutečnilo se několik besed žáků se zástupci středních škol, kteří hovořili také s rodiči našich žáků na třídních schůzkách. Společně jsme navštívili presentační výstavu oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje - Scholaris, která žáky zaujala a poskytla jim příležitost dozvědět se více o školách i jednotlivých studijních oborech. Naši žáci se také zúčastnili Dne zručnosti na SPŠ a SOU Uničov. Navštívili jsme Informačním středisko na ÚP v Olomouci, odkud si žáci odnesli nové a zajímavé poznatky o jednotlivých SŠ, studijních a učebních oborech. Besedovali o možnostech dalšího vzdělávání, rozšiřovali svoje poznatky o světě práce a možnostech uplatnění. Individuálně se účastnili Dnů otevřených dveří na vybraných středních školách. Proběhla také řada konzultací s jednotlivými žáky a jejich rodiči. 7.3 Zpráva o sportovních aktivitách Celoroční aktivity V průběhu školního roku byly v činnosti i sportovní kroužky basketbalu, florbalu či tenisu. Začátkem školního jsme se zúčastnili Školského poháru ve florbalu. Okresní kolo jsme vyhráli, v krajském kole nám však skvělá 2. příčka další postup nepřinesla. Dále jsme na podzim absolvovali turnaje ve vybíjené, kde se naše družstva chlapců i dívek umístila do třetího místa. Jako každý rok, tak i letos se naši žáci zúčastnili tradičního basketbalového turnaje v Šumvaldě. V kategorii chlapců jsme obsadili pátou příčku, ovšem chuť jsme si spravili na okrskovém kole v basketbalu chlapců, kde náš bojovný výkon ozdobilo krásné druhé místo. Kluci 4. a 5. ročníku reprezentovali naší školu na fotbalovém turnaji Mc Donald s Cup. Výsledkem bylo 4 místo. V závěru školního roku se konal atletický víceboj. Naše škola obsadila bronzovou příčku. A na něho navázal atletický trojboj pro žáky prvního stupně. Zde se nejlépe prezentovali žáci 5. ročníku, kteří svou kategorii vyhráli. Lyžařský výcvikový kurz 2013 Rok se sešel s rokem a opět nás čekal lyžařský kurz. V sobotu jsme se přesunuli do rekreační osady Petříkov, přezdívané Moravský Kitzbühel. Skromná sněhová pokrývka se tu na nás s radostí culila. Po ubytování jsme se šli podívat, jak to bude s lyžováním. Na technickém sněhu ležela jen trocha prašanu, což nám vzhledem k letošní bídné sezóně stačilo. Samotný výcvik šel sice ztuha, sjezdovka byla těžká, k tomu technický sníh, ale nakonec jsme zjistili, že většina absolventů kurzu umí lyžovat. Lepší lyžaři si postupně začali zvykat na carvingové lyžování a tak se větší pozornost instruktorů přesunula na méně zdatné jedince. Pochopitelně nejen lyžování tvoří náplň kurzu. Po skončení denního výcviku se žáci sešli u rozkazu dne, kde jim vedoucí kurzu představil náplň dalšího dne a občas vytknul prohřešky, kterých se od rozbřesku do soumraku dopustili. Poté následovala menší pauza, po které si vzal slovo zdravotník kurzu Šimon Chovanec, který většinou tvořil večerní program pro naše lyžníky. Hry a soutěže měly úspěch, což přispělo k dobré atmosféře kurzu. Ubytování bylo na velmi dobré úrovni, nikdo si na nic nestěžoval. A co se týče stravy, ta byla velmi chuťově pestrá. Snídaně byla podávána ve formě švédských stolů. Každý si vybral, co chtěl. V pátek nastalo těžké loučení. Všichni účastníci zájezdu se perfektně poprali s podmínkami, které nám příroda připravila a dá se říct, že všichni odjížděli domů s pocitem dobře odvedené práce, spokojení a hlavně bez úrazu. Na hodnocení lze použít pouze tři slova: Vydařilo se to! Poděkování za povedený kurz letí nejen k paní učitelce Marcele Mikulíkové a zdravotníkovi kurzu Šimonu Chovancovi, ale i ke všem žákům třídy 7.A, kteří tuto lekci absolvovali. 15

17 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu Pořadatel Jméno Alternativní formy práce se třídou Descartes Svratouch Štenclová Alternativní formy práce se třídou Descartes Svratouch Valigurová Integrované dítě v hodinách ČJ Descartes Svratouch Čechová Nástroje pro tvorbu elektronických materiálů do výuky ČJ Descartes Svratouch Czabeová Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a Descartes Svratouch zdravotní oslabení Horáková Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování Economicon Ostrava Czabeová Práce s chybou v českém jazyce Descartes Svratouch Czabeová Alternativní metody a formy práce v hodinách českého jazyka Descartes Svratouch Czabeová Školení - Zdravotník Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Mikulíková Školení vedoucích zaměstnanců Vzdělávací institut Vápenice Milková Školení vedoucích zaměstnanců Vzdělávací institut Vápenice Žůrek Celkové náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků činily 7.616,- Kč. 9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Kulturní aktivity Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září Koncert Pavla Nováka MKZ Uničov ročník Září Výukový program - Den bez úrazu DDM Uničov ročník Září Vlastivědné muzeum Olomouc 5.B Září Knihovna Knihovna Uničov 4.A Září Adaptační program Detektivní tým (Sdružení D) Škola 6. ročník Říjen Představení - Pohádka ze staré knihy MKZ Uničov 2.A, 3.B Říjen Výlet do Prahy Praha 4.B Listopad Program Kryštofe, neblbni D centrum Olomouc 5.B Listopad Divadlo Na kouzelném paloučku Jů a Hele MKZ Uničov ročník Listopad Knihovna Knihovna Uničov 2.B Prosinec Tři pohádky na Vánoce MKZ Uničov 1. ročník Prosinec Filmové představení - Tři pohádky na Vánoce MKZ Uničov 1. ročník Prosinec Program Kouzelná baterka Dramacentrum Olomouc 4.A, 5.A Leden Prožitkový program 1. krok Interaktivní Dramacentrum cvičení (sebepoznání, důvěra, start) Olomouc 6. ročník Leden Čtenářská gramotnost 2. a 4. ročník 16

18 Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Leden Prožitkový program Máme rádi zvířata (Sdružení D) Škola 4. ročník Leden Prožitkový program Malý malým (Sdružení D) Škola 2. ročník Leden Divadlo Šumperk 1. ročník Leden Návštěva knihovny Knihovna Uničov 2.B Únor Divadlo - Méďové MKZ Uničov 1.B Únor Zábavný pořad - Křoupat zdravě dá se hravě MKZ Uničov Únor Divadlo Šumperk ročník Únor Prožitkový program - 1. krok: Interaktivní Dramacentrum cvičení (sebepoznání, důvěra, start) Olomouc 7. ročník Únor Karneval MŠ, 8.A, 9.A Škola 8. a 9. ročník Únor divadlo - Trapas nepřežiju MKZ Uničov ročník Únor Čtení a povídání o zvířátkách II. Knihovna Uničov 2.B Březen Divadlo - Strakonický dudák Šumperk ročník Březen Prožitkový program- Máme rádi zvířata (Sdružení D) Škola 2. ročník Březen Prožitkový program 2. krok: Outsider Dramacentrum OL 6. a 7. ročník Duben Teambuilding 6.A Duben Čarodějnice Muzeum Uničov 4.B Duben Ekologický program - Den Země DDM Uničov ročník Duben Prožitkový program s prvky divadla 3. Dramacentrum krok: Pro Ana Olomouc 6. a 7. ročník Duben Pohádka - Rákosníček MKZ Uničov 2.A,2.B, 3.A Duben Dramacentrum Olomouc 6. ročník Duben Velikonoce na hradě Šternberk Hrad Šternberk 4.A Květen Keramika DDM Uničov 5.B Květen Koncert žáků ZUŠ ZUŠ Uničov 1. ročník Květen Muzeum Šumperk Šumperk 4.A Květen Divadelní představení Zdravý nemocný Divadlo Šumperk ročník Květen Divadelní představení - Čarodějná MKZ Uničov 2.A, 3.A, pohádka 4.A, 4.B Květen Keramika DDM Uničov 5.B Červen Letové ukázky dravců - Seiferos Městský park Uničov ročník Červen Keramika DDM Uničov 2.A,5.B Červen Muzeum J. A. Komenského Přerov 5. ročníky Červen Muzikál - Děti ráje - účinkuje škola popového zpěvu Olomouc MKZ Uničov 2.,4.,5. ročník Červen Diskotéka s šaškem Viki škola 3. ročník 9.2 Besedy, exkurze, výstavy Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září Návštěva Vlastivědného muzea Olomouc 5.B Říjen Beseda s rybářem Škola 7.A Listopad Beseda o Karlu Čapkovi Knihovna Uničov 9. ročník 17

19 Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Listopad Beseda MKZ MKZ Uničov 4.B Listopad Beseda - Příběhy bezpráví Škola 9.A Prosinec Beseda o horské službě Škola 4.A Prosinec Beseda o Vánocích Knihovna Uničov 1. ročník Únor Výstava Jak se rodí Večerníčci Olomouc Koumáci Únor Beseda se záchranářem - První pomoc Škola 4.B Březen Exkurze po památkách Uničova MIC Uničov 2.A Březen Výstava fotografií - Cimrman vynálezce ZUŠ Uničov 9. ročník Březen Beseda - Pověsti Uničovska Muzeum Uničov 4.B Březen Exkurze SPŠ Uničov SPŠ Uničov 9. ročník Březen Beseda Dysmas - Láska, partnerství, 9. ročník hrozba AIDS Březen Beseda o knihtisku Knihovna Uničov 4.A, 5.A Březen Beseda Prevence šikany 5., 6. ročník Duben Výstava - Expozice času Šternberk 5. ročník Duben Povídání o komiksech Knihovna Uničov 4.A Duben Knihtisk tisk z výšky Knihovna Uničov 4.A, 5.A Duben Přednáška o dospívání - Čas proměn Škola 6. ročník dívky Květen Beseda s Adolfem Dudkem Knihovna Uničov 2.B Květen Exkurze do arboreta Bílá Lhota 7.A Květen Beseda s hasiči Škola 2.A, 2.B, 6A Červen Beseda s astronomem Škola 5. ročníky Červen Vlastivědná exkurze do Olomouce Olomouc 4.B Červen Prohlídka uničovských památek Uničov 3. ročník Červen Muzeum Střelice Střelice 5.A 9.3 ostatní akce Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září Adaptační pobyt 6.A Září - listopad Plavecký kurz Krytý bazén Uničov ročník Říjen Zdravá výživa Śkola 9.A Říjen Výlov rybníka Šumvald 5.B, 7.A Říjen Kroužek robotiky a modelářství SPŠ Uničov 8.A Listopad Olympiáda předškoláků Škola MŠ Listopad Scholaris volba povolání Olomouc 9.A Prosinec Vánoční jarmark Škola I. stupeň Prosinec Návštěva solné jeskyně Libina 1.A Prosinec Den zručnosti SPŠ a SOU Uničov 9. ročník Prosinec Vánoční jarmark Olomouc Koumáci Leden Lyžařský kurz Petříkov 7. ročník Leden Návštěva solné jeskyně Libina 2.A Leden Návštěva Úřadu práce ÚP Olomouc 9.A Únor Návštěva solné jeskyně Libina 1.A, 2.A Únor Lyžáček Karlov ročník Únor Děti a rodiče na bowlingu Olomouc 2.B 18

20 Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Únor - duben Plavecký kurz Krytý bazén Uničov 1. ročník Březen Bowling rodiče s dětmi Olomouc 2.B, 7.A Duben Návštěva solné jeskyně Libina 1.A, 2.A Duben Věda do škol Fyzika a kriminalistika 6. a 7. ročník Květen Škola v přírodě 1.B Rejvíz 1.B Květen Bowling Šantovka Olomouc Koumáci Květen Škola v přírodě 2.A Kunčice u Starého Města 2.A Červen Škola v přírodě 3.A Švagrov 3.A Červen Dvoudenní pobyt žáků 2.B Oskava 2.B Červen Opékání v DDM DDM Uničov ročník Červen Bowling Olomouc 6.A Červen Bowling Uničov ŠD, 8.A Červen Dvoudenní pobyt rodičů s dětmi Oskava 2.B Červen Slavnost slabikáře škola 1. B Červen Pasování prvňáčků na čtenáře MKZ Uničov 1.A Červen Sportování s MŠ škola 9. ročník 9.4 akce ŠD Datum konání Název Místo konání Říjen Knihovna (3. a 4. ročník) Knihovna Uničov Říjen Filmové představení - Croodsovi MKZ Uničov Říjen Pexesiáda ŠD Říjen Keramika (Dovedné ruce) DDM Uničov Listopad Keramika glazování (Dovedné ruce) DDM Uničov Listopad Filmové představení Turbo 3D MKZ Uničov Prosinec Výlet na Vánoční trhy (Koumáci) Olomouc Prosinec Mikulášská besídka ŠD Prosinec Mikuláš v ŠD ŠD Prosinec Spaní ve školní družině (Koumáci) ŠD Leden Návštěva solné jeskyně Libina Leden Karneval na oslavu pololetí ŠD Leden Bowling Uničov Únor keramika DDM Uničov Únor Celodružinová výtvarná soutěž Pro školu krásnější a veselejší ŠD Únor Výstava - Jak se rodí večerníčci Šumperk Únor Filmové představení MKZ Uničov Březen Pokračování výtvarné soutěže Pro školu krásnější a veselejší ŠD Březen Bowling (Koumáci) Uničov Duben Keramika (Dovedné ruce) DDM Uničov Duben Návštěva solné jeskyně (Koumáci) Libina Duben Bowling 1.A Uničov Duben Módní přehlídka ŠD 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Č.j. 557/13 Obsah strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více