Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14

2 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole Název organizace, kontakty Zřizovatel Vedení školy Školská rada Charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání v souladu se zápisem ve školském rejstříku Přehled oborů vzdělávání Základní údaje o součástech školy Volitelné předměty Nepovinné a zájmové útvary Kroužky ŠD 5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizační schéma Seznam Pracovníků pedagogové Seznam pracovníků školní družina Seznam pracovníků - jídelna Seznam pracovníků - správní zaměstnanci 8 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za I. pololetí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za II. pololetí Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacích zkoušek Přehled škol Údaje o prevenci rizikového chování žáků Zpráva metodika prevence Zpráva výchovného poradce Zpráva o sportovních aktivitách Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kulturní aktivity Besedy exkurze, výstavy Ostatní akce Akce ŠD Prezentace na veřejnosti Školní projekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Krajským úřadem Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt - Školní mléko Projekt - Ovoce do škol Projekt - EU Peníze školám Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 31 při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace Spolupráce s partnery Soutěže krajská, okresní, oblastní a školní kola Reprezentanti školy 32 1

3 1) Základní údaje o škole 1.1 Název organizace, kontakty Název Základní škola Uničov, U Stadionu 849 Adresa U Stadionu 849, Uničov Kontakty Telefon Web IČO IZO REDIZO Zřizovatel Název Město Uničov Adresa Masarykovo náměstí 1, Uničov Kontakty Web IČO Vedení školy Ředitel Zástupce Výchovný poradce ICT koordinátor Metodik prevence Mgr. Milan Žůrek Mgr. Marie Milková Mgr. Svatava Rutarová Mgr. Martina Štěpancová Mgr. Milena Czabeová 1.4. Školská rada Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogů Zdeněk Wiedermann Bc. Hana Kašparová Ing. Zdeněk König Lenka Ottová Mgr. Marie Milková Mgr. Jitka Benešová 2

4 1.5 Charakteristika školy Příspěvková organizace, Základní škola Uničov, U Stadionu 849 sdružuje základní školu s kapacitou 350 žáků, školní družinu s kapacitou 114 žáků a školní jídelnu s kapacitou 750 jídel. Zřizovatelem je Město Uničov. Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků má škola strategicky výhodnou polohu v blízkosti autobusového nádraží. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu ve 13 třídách ročníku 290 žáků, což je 80 % kapacity budov. Žáci byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola mnoha příležitostí, jehož výchovnými prioritami jsou tolerance, samostatnost, zdravý životní styl a bezpečné chování. Vzdělávacími prioritami jsou český jazyk, praktická matematika, angličtina, informační gramotnost, tělesná a sportovní výchova a praktické činnosti. Věkový průměr pedagogů byl 44 let, aprobovanost 95 %, ve škole působilo 16 učitelek, 3 učitelé, 3 vychovatelky a jedna asistentka pedagoga. Kvalita pedagogického sboru je velmi vysoká, což jednoznačně dokazují výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogové zpestřují žákům školu pořádáním zajímavých akcí (exkurze, výlety, filmy, besedy, soutěže, projekty atd.). Nejdůležitější je však jejich důslednost při budování korektních vztahů mezi žáky ve třídních kolektivech, jehož důsledkem je velmi příznivé školní klima, ve kterém se dobře pracuje. Příjemné a podnětné školní prostředí napomáhají vytvářet i nepedagogičtí pracovníci - hospodářka, čtyři uklízečky, vedoucí školní jídelny, šest kuchařek a školník. Nepedagogičtí zaměstnanci školy působí příznivě na výchovu žáků, i na jejich bezpečnost. Úroveň chování dětí je vysoká. Minimální je výskyt současných negativních jevů u mladé generace (šikana, alkohol, drogy). Žáci jsou k sobě tolerantní a uznávají autoritu pedagogů. Vědomosti a dovednosti dětí jsou na velmi dobré úrovni, což prokazují výborné výsledky žáků u přijímacích zkoušek na střední školy, srovnávacích testech a v soutěžích mezi školami. Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo v 13-ti kmenových učebnách, v učebnách přírodopisu, cizích jazyků, cvičné kuchyni, dílnách a ve dvou počítačových učebnách, které umožňují na všech 30 počítačích přístup na internet s vysokou rychlostí přenášení dat. Učebny i ostatní prostory jsou funkčně zařízené a průběžně udržované. Většina prostor je vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. Škola má k dispozici dvě tělocvičny a hřiště na kopanou a atletiku. Vedle něj je areál s pískovištěm, lavičkami a prolézačkami, který využívá družina. Žáci využívají ucelené řady učebnic ve většině předmětů. Kromě toho mají také k dispozici sbírky úloh, tabulky, atlasy, mapy, slovníky, encyklopedie a mnoha dalších pomůcek. Osvědčila se také práce s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Dobrou úroveň vybavení má kabinet chemie, fyziky, cvičná kuchyně a školní dílny. Velké množství počítačových programů a skvělá úroveň vybavení kabinetu tělesné výchovy je příčinou velkého zájmu žáků o tyto předměty. Ve škole byl úspěšně zakončen projekt na zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím IT s názvem Zajímavá škola. Byly nakoupeny interaktivní tabule, nové počítače a další IT. Učitelé v rámci projektu vytvořili stovky vlastních digitálních učebních materiálů, kterými zpestřují výuku a dělají ji tímto názornější. Ve školním roce 2013/2014 připravovala školní jídelna denně okolo 600 jídel pro ZŠ U Stadionu, ZŠ Haškova, Speciální školu, ZUŠ a Pečovatelskou službu. Škola v rámci vedlejší činnosti pronajímá široké veřejnosti obě své tělocvičny. Týdně se zde v odpoledních a večerních hodinách vystřídá okolo 450 sportovců. Při škole funguje florbalový oddíl s více než 100 členy, jehož činnost je zcela zásadní pro prevenci kriminality mládeže. Mgr. Milan Žůrek ředitel školy 3

5 2) Přehled oborů vzdělávání 2.1 Přehled oborů vzdělávání Datum zápisu školy do rejstříku Datum zahájení činnosti Právní forma příspěvková organizace Ředitel Mgr. Milan Žůrek Statutární orgán právnické osoby Mgr. Milan Žůrek Datum zápisu osoby do rejstříku Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou Školní vzdělávací program Škola mnoha příležitostí Datum platnosti ŠVP Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání C/01 Základní škola denní český 9 r. 0 měs. Právnická osoba vykonává činnost těchto školských zařízení: Id. zařízení Typ Název zařízení Obec Ulice Vyučovací jazyk Kapacita G21 Školní družina Uničov U Stadionu 849 český L11 Školní jídelna Uničov U Stadionu 849 český B00 Základní škola Uničov U Stadionu 849 český Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd / oddělení Počet žáků/ dětí Průměr na třídu I. stupeň ,3 II. stupeň ,3 Školní družina ,5 4

6 2.3 Volitelné předměty Cvičení z českého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Německý jazyk Ruský jazyk Práce na počítači ročník ročník ročník 8. ročník 9. ročník ročník 2.4 Nepovinné a zájmové útvary Anglický jazyk Šachový kroužek Florbal Tenis Šachy Pohádka písnička 2.5 Kroužky ŠD Vaření Počítače Pohybové hry Logopedie Dovedné ruce Koumáci 5

7 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Organizační schéma ZŠ Uničov, U Stadionu /2014 Mgr. Milan Žůrek ředitel Radka Petříková vedoucí jídelny Mgr. Marie Milková zástupce ředitele Jiřina Machalová vedoucí kuchařka Mgr. Svatava Rutarová výchovný poradce 9.A Miroslav Sczeponiak školník Věra Medunová kuchařka Mgr. Martina Štěpancová poč. koordinátor Kateřina Šafářová kuchařka Mgr. Lenka Štenclová 1.A Arnoštka Davidová uklízečka Božena Burdová prac. kuchyně Mgr. Ivana Čechová 1.B Ivana Škrášková uklízečka Hana Horníková prac. kuchyně Mgr. Jitka Benešová 2.A Jarmila Kratochvílová uklízečka Hana Svobodová prac. kuchyně Mgr. Jarmila Bednářová 2.B Milena Janušková uklízečka Mgr. Marta Veselíková 3.A Mgr. Petra Valigurová 4.A Mgr. Renata Otevřelová 4.B Mgr. Jaroslava Klossová 5.A Mgr. Horáková Miluše 5.B Věra Capková vedoucí vychovatelka Mgr. Marcela Mikulíková 6.A Ivana Bušfyová hospodářka Mgr. Martin Zíka 7.A Milena Chovancová vychovatelka Mgr. Milena Czabeová 8.A Lenka Pavlíková vychovatelka Mgr. Leopold Čížek Z, Tv, Pč Xenie Kuchařová vychovatelka Mgr. Ivana Sklenáková A, D Xenie Kuchařová asistentka Pozn. H. Svobodová do

8 3.2 Seznam pracovníků pedagogové jméno zařazení praxe vyučuje úvazek 1 Bednářová Jarmila učitel stupeň 1,00 2 Benešová Jitka učitel stupeň 1,00 3 Czabeová Milena učitel stupeň 1,00 4 Čechová Ivana učitel stupeň 1,00 5 Čížek Leopold učitel 24 Z, Tv, Pč 1,00 6 Horáková Miluše učitel stupeň, A 1,00 7 Klossová Jaroslava učitel stupeň 1,00 8 Kuchařová Xenie asistent pedagoga 18 asistent 0,43 9 Mikulíková Marcela učitel stupeň 1,00 10 Milková Marie zástupce ředitele stupeň 1,00 11 Otevřelová Renáta učitel stupeň 1,00 12 Rutarová Svatava učitel stupeň 1,00 13 Sklenáková Ivana učitel 6 2. stupeň, Aj, D 1,00 14 Štenclová Lenka učitel stupeň 1,00 15 Štěpancová Martina učitel stupeň 1,00 16 Valigurová Petra učitel stupeň 1,00 17 Veselíková Marta učitel stupeň 1,00 18 Zíka Martin učitel 8 2. stupeň 1,00 19 Žůrek Milan ředitel školy stupeň 1, Seznam pracovníků školní družina jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Capková Věra vedoucí ŠD 32 1,00 2 Chovancová Milena vychovatelka ŠD 32 1,00 3 Kuchařová Xenie vychovatelka ŠD 18 0,50 4 Pavlíková Lenka vychovatelka ŠD 21 1, Seznam pracovníků školní jídelna jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Burdová Božena pracovnice kuchyně 16 1,00 2 Machalová Jiřina kuchařka 38 1,00 3 Medunová Věra kuchařka 34 1,00 4 Petříková Radka vedoucí kuchyně 23 1,00 5 Sczeponiaková Andrea pracovnice kuchyně 0 1,00 6 Šafářová Kateřina kuchařka 2 1,00 7 Horníková Hana pracovnice kuchyně 6 1,00 8 Štrbíková Romana pracovnice kuchyně 18 mateřská dovolená 0,00 7

9 3.5 Seznam pracovníků správní zaměstnanci jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Bušfyová Ivana hospodářka 26 1,00 2 Davidová Arnoštka uklizečka 38 1,00 3 Janušková Milena uklizečka 7 1,00 4 Kratochvílová Jarmila uklizečka 5 1,00 5 Sczeponiak Miroslav školník 15 1,00 6 Škrášková Ivana uklizečka 35 1,00 Stav ke dni

10 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvních tříd na školní rok 2014/2015 proběhl ve dnech 17. a 18. ledna Dostavilo se celkem 76 dětí, z toho 5 dětí požádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad školní docházky. Dne 1.září 2014 usedlo 70 dětí do školních lavic. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu 290 žáků, z toho 140 chlapců a 150 dívek. Na I. stupni bylo 181 žáků a na II. stupni 109 žáků / A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A Celkem Benkov Brníčko Břevenec Březové 1 1 Dětřichov Dlouhá Loučka 1 1 Dolní Sukolom Horní Sukolom Lazce Medlov Mladějovice 1 1 Mohelnice 1 1 Nová Dědina Nová Hradečná Olomouc Oskava 1 1 Paseka Plinkout 1 1 Pňovice 1 1 Renoty Rybníček 1 1 Střelice Šternberk 1 1 Troubelice Újezd u Uničova Uničov Snina (SR) 1 1 Úsov Želechovice Celkem

11 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků za 1. pololetí 2013/2014 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŽÁKA TŘÍDĚ Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný p I.A Mgr. Lenka Štenclová , ,28 32,28 I.B Mgr. Ivana Čechová , ,40 22,40 II.A Mgr. Jitka Benešová , ,75 27,75 II.B Mgr. Jarmila Bednářová , ,59 25,59 III.A Mgr. Marta Veselíková , ,06 20,06 IV.A Mgr. Petra Valigurová , ,67 22,67 IV.B Mgr. Renáta Otevřelová , ,69 31,69 V.A Mgr. Jaroslava Klossová , ,12 37,12 V.B Mgr. Miluše Horáková , ,40 28,35 0,05 VI.A Mgr. Marcela Mikulíková , ,75 24,75 VII.A Mgr. Martin Zíka , ,86 41,86 VIII.A Mgr. Milena Czabeová , ,92 61,23 0,69 IX.A Mgr. Svatava Rutarová , ,68 60,68 Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,85 33,79 0,07 10

12 5.2 Prospěch žáků za 2. pololetí 2013/2014 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A Mgr. Lenka Štenclová , ,92 44,92 I.B Mgr. Ivana Čechová , ,76 25,76 II.A Mgr. Jitka Benešová , ,19 27,19 II.B Mgr. Jarmila Bednářová , ,12 18,12 III.A Mgr. Marta Veselíková , ,63 34,63 IV.A Mgr. Petra Valigurová , ,00 51,00 IV.B Mgr. Renáta Otevřelová , ,19 52,19 V.A Mgr. Jaroslava Klossová , ,24 44,24 V.B Mgr. Miluše Horáková , ,45 28,15 0,30 VI.A Mgr. Marcela Mikulíková , ,53 39,53 VII.A Mgr. Martin Zíka , ,93 40,93 VIII.A Mgr. Milena Czabeová , ,58 61,58 IX.A Mgr. Svatava Rutarová , ,36 78,00 0,36 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,18 42,13 0,05 11

13 6) Údaje o přijímacím řízení 6.1 Výsledky přijímacích zkoušek: Ke dni byli všichni žáci přijati na střední školy. TYP STŘEDNÍ ŠKOLY M/VL POČET ŽÁKŮ Gymnázium-osmileté - 5 Gymnázium M 1 Školy uměleckého směru M 0 Střední odborné školy M 11 Čtyřletý učební obor/m M 1 Učební obory VL Přehled škol a učebních oborů zájem žáků: NÁZEV ŠKOLY OBOR POČET STUDENTŮ Střední zdravotnická škola Prostějov zdravotnický asistent 1 Sigmundova SŠ Lutín mechanik-seřizovač 1 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc elektrotechnika 2 SŠ zemědělská Olomouc agropodnikání 1 SOŠ Litovel kuchař-číšník 3 SOŠ Litovel elektrikář 1 SPŠ a SOU Uničov strojírenství 1 SŠ polytechnická Olomouc autoelektrikář 1 SPŠ a SOU Uničov opravář zemědělských strojů 1 SOŠ obchodu a služeb Olomouc kuchař-číšník 2 SŠ elektrotechnická Lipník nad Bečvou elektrotechnika 1 SPŠ a VOŠ Šumperk strojírenství 1 Gymnázium Uničov gymnázium 4leté 1 SŠ sociální péče a služeb Zábřeh sociální činnost 2 Střední zdravotnická škola Olomouc zdravotnický asistent 1 Střední zdravotnická škola Šumperk zdravotnický asistent 1 SŠ obch., gastronomie a designu Olomouc gastronomie 1 Gymnáziu Uničov gymnázium 8leté 5 12

14 7) Údaje o prevenci rizikového chování žáků 7.1 Zpráva metodika prevence Ve školním roce 2013/2014 jsme v rámci Minimálního preventivního programu školy pokračovali v programech prevence záškoláctví, šikanování, projevů agrese a intolerance mezi žáky, v prevenci závislosti na návykových látkách a virtuálních drogách. Naší snahou bylo vést žáky ke zdravému životnímu stylu. V září se žáci 6. ročníku zúčastnili dvoudenního adaptačního programu zaměřeného na stmelení vztahů v nově vzniklém kolektivu. První den probíhal v režii lektorů Sdružení D Olomouc, kteří si pro ně připravili program s názvem Detektivní tým, druhý den děti strávily pod vedením zkušených pracovníků přerovské organizace Resocia. Na adaptační kurz navazoval celoroční program zaměřený na prevenci rizikového chování. Některé z lekcí byly realizovány v Dramacentru Olomouc, jiné ve škole. Stejného programu se zúčastnili i žáci 7. ročníku. Pro vybrané třídy byl objednán teambuilding. Celý druhý stupeň navštívil divadelní představení Ten trapas nepřežiju, jehož protagonisté žákům humornou formou připomněli zásady slušného chování. Kromě výše zmíněných programů probíhal napříč školou cyklus prožitkových lekcí z různých oblastí prevence. V každém ročníku byly do výuky průběžně zařazovány tematicky zaměřené besedy s pozvanými lektory a odbornými pracovníky řady neziskových organizací, které se zabývají primární prevencí rizikových projevů chování u žáků. Žáci absolvovali interaktivní besedy zaměřené na prevenci kouření, šikany, kyberšikany, intolerance ve společnosti, prevenci poruch příjmu potravy Pro žáky 9. ročníku byla určena přednáška lektora organizace ACET, pana S. Dysmase, na téma Láska, partnerství a hrozba AIDS a beseda o trestní odpovědnosti mladistvých s preventistou Policie ČR. Nově jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Kappa-help Přerov a navštívili jsme s deváťáky jejich nízkoprahové zařízení. S cílem posílit ohleduplnost starších žáků k mladším dětem a k handicapovaným občanům pokračovala spolupráce s MŠ a Jasněnkou. Projekt Kamarád, karneval pro MŠ i Dopoledne s Jasněnkou měly tradičně velký úspěch. Během celého roku všichni učitelé systematicky pracovali na jedné z nejdůležitějších oblastí prevence (na posilování pozitivních vztahů mezi dětmi), a to jak v třídnických hodinách, tak na škole v přírodě, lyžařském kurzu, školních výletech i na dalších akcích jednotlivých tříd. V oblasti poradenských služeb jsme tradičně úzce spolupracovali s PPP Olomouckého kraje a již druhým rokem měli jak učitelé, tak rodiče možnost využít i konzultace s paní psycholožkou H. Dzikovou. Domníváme se, že se všechny tyto aktivity doplněné možností žáků navštěvovat v odpoledních hodinách řadu kroužků, významně podílejí na udržení a rozvoji pozitivního a bezpečného klimatu na naší škole. O úrovni tohoto klimatu svědčí jak výstupy z dotazníkových šetření, tak minimální výskyt problémového chování našich žáků. 7.2 Zpráva výchovného poradce Specifika práce na 1. stupni - Včasná diagnostika SPU - Integrace a žáci vyžadující individuální přístup a zohlednění - Školní zralost dětí a zápis do 1. tříd Specifika práce na 2. stupni - Přechod žáků z 1. na 2. stupeň (spolupráce vyučujících 1. a 2. stupně) - SPU a pokračující integrace (spolupráce s vyučujícími) 13

15 - Řešení kázeňských problémů - Sledování absence žáků (skryté záškoláctví) - Volba povolání - profesní orientace - Konzultace pro žáky - Přijímacího řízení na SŠ - Konzultace pro rodiče Výchovné problémy, které se v průběhu školního roku vyskytly, byly průběžně řešeny za spolupráce s třídními učiteli, žáky i rodiči. Z jednání výchovné komise byl vždy pořízen písemný záznam. Nejčastějším důvodem jednání byl nedbalý přístup k plnění školních povinností nenošení pomůcek, neplnění domácích úkolů, dále pak i v ojedinělých případech skryté záškoláctví. Sledovali jsme rovněž účinnost podniknutých opatření a následně je vyhodnocovali. Spolupracovali jsme se sociálním odborem při MÚ, kam jsme průběžně zasílali průběžně jednotlivé zprávy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nedílnou součástí práce všech pedagogických pracovníků. Učitelé sledují výkony svých žáků a při signalizaci výukových problémů doporučují rodičům odborná vyšetření. Naše škola spolupracuje především s PPP v Olomouci, dále pak se SPC v Šumperku. Na podkladě odborných posudků pak vyučující individuálně k jednotlivým žákům přistupují a ve výuce je zohledňují (upřednostňování ústního zkoušení, doplňovacích cvičení, krácení textů, možnost opravy neúspěchu, eliminace časového stresu, redukce učiva, zohledňování grafické úpravy, reedukace). Individuální přístup se týká také zohlednění krátkodobé pozornosti, nesoustředěnosti dětí, zvýšené únavnosti i jejich hyperaktivity. Pro zajištění informovanosti všech pedagogických pracovníků školy vypracovává výchovný poradce každoročně seznam žáků s doporučení k zohledňování a žáků s doporučením k integraci. Ve školním roce 2013/2014 jsme měli na konci školního roku v evidenci celkem 52 žáků, kteří prošli vyšetřením v PPP či SPC z toho 9 žáků s doporučením k integraci: Druh zdravotního postižení Ročník Počet žáků Celkem Vývojové poruchy učení Těžká vada řeči Vývojové poruchy chování těžké postižení/adhd Celkem žáků: 9 Pro žáky s doporučení k integraci je vždy vypracován na podkladě odborného posudku za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC) individuální vzdělávací plán IVP, jehož plnění učitelé na konci školního roku vyhodnocují. Práci s talentovanými žáky je v hodinách věnována pravidelná pozornost. Naší snahou je motivovat nadané žáky ke zvýšenému úsilí zajímavými a náročnějšími úkoly, účastí na soutěžích v rámci školních kol, ale i mimo školu. Mohou si také vybrat z nabídky zájmových kroužků. Důkazem je jejich úspěšnost při reprezentaci školy (viz výsledky umístění v soutěžích). Kariérní poradenství. Volba povolání patří tradičně k prioritám školy. Vzdělávací oblast Výchova k povolání je začleněna především do povinných předmětů na druhém stupni Výchova k občanství, Informatika a Pracovní činnosti. Při práci s žáky uplatňujeme různé formy a metody získávání informací besedy, internetové zdroje, multimediální a audiovizuální materiály, propagační materiály jednotlivých středních škol, individuální pohovory, exkurze a v neposlední 14

16 řadě i nástěnka výchovného poradce, kde jsou průběžně zveřejňovány nejnovější informace a doporučení žákům i jejich rodičům. Žáci tak byli průběžně informováni o možnostech svého dalšího vzdělávání, o typech jednotlivých středních škol a nových studijních i učebních oborech. Uskutečnilo se několik besed žáků se zástupci středních škol, kteří hovořili také s rodiči našich žáků na třídních schůzkách. Společně jsme navštívili presentační výstavu oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje - Scholaris, která žáky zaujala a poskytla jim příležitost dozvědět se více o školách i jednotlivých studijních oborech. Naši žáci se také zúčastnili Dne zručnosti na SPŠ a SOU Uničov. Navštívili jsme Informačním středisko na ÚP v Olomouci, odkud si žáci odnesli nové a zajímavé poznatky o jednotlivých SŠ, studijních a učebních oborech. Besedovali o možnostech dalšího vzdělávání, rozšiřovali svoje poznatky o světě práce a možnostech uplatnění. Individuálně se účastnili Dnů otevřených dveří na vybraných středních školách. Proběhla také řada konzultací s jednotlivými žáky a jejich rodiči. 7.3 Zpráva o sportovních aktivitách Celoroční aktivity V průběhu školního roku byly v činnosti i sportovní kroužky basketbalu, florbalu či tenisu. Začátkem školního jsme se zúčastnili Školského poháru ve florbalu. Okresní kolo jsme vyhráli, v krajském kole nám však skvělá 2. příčka další postup nepřinesla. Dále jsme na podzim absolvovali turnaje ve vybíjené, kde se naše družstva chlapců i dívek umístila do třetího místa. Jako každý rok, tak i letos se naši žáci zúčastnili tradičního basketbalového turnaje v Šumvaldě. V kategorii chlapců jsme obsadili pátou příčku, ovšem chuť jsme si spravili na okrskovém kole v basketbalu chlapců, kde náš bojovný výkon ozdobilo krásné druhé místo. Kluci 4. a 5. ročníku reprezentovali naší školu na fotbalovém turnaji Mc Donald s Cup. Výsledkem bylo 4 místo. V závěru školního roku se konal atletický víceboj. Naše škola obsadila bronzovou příčku. A na něho navázal atletický trojboj pro žáky prvního stupně. Zde se nejlépe prezentovali žáci 5. ročníku, kteří svou kategorii vyhráli. Lyžařský výcvikový kurz 2013 Rok se sešel s rokem a opět nás čekal lyžařský kurz. V sobotu jsme se přesunuli do rekreační osady Petříkov, přezdívané Moravský Kitzbühel. Skromná sněhová pokrývka se tu na nás s radostí culila. Po ubytování jsme se šli podívat, jak to bude s lyžováním. Na technickém sněhu ležela jen trocha prašanu, což nám vzhledem k letošní bídné sezóně stačilo. Samotný výcvik šel sice ztuha, sjezdovka byla těžká, k tomu technický sníh, ale nakonec jsme zjistili, že většina absolventů kurzu umí lyžovat. Lepší lyžaři si postupně začali zvykat na carvingové lyžování a tak se větší pozornost instruktorů přesunula na méně zdatné jedince. Pochopitelně nejen lyžování tvoří náplň kurzu. Po skončení denního výcviku se žáci sešli u rozkazu dne, kde jim vedoucí kurzu představil náplň dalšího dne a občas vytknul prohřešky, kterých se od rozbřesku do soumraku dopustili. Poté následovala menší pauza, po které si vzal slovo zdravotník kurzu Šimon Chovanec, který většinou tvořil večerní program pro naše lyžníky. Hry a soutěže měly úspěch, což přispělo k dobré atmosféře kurzu. Ubytování bylo na velmi dobré úrovni, nikdo si na nic nestěžoval. A co se týče stravy, ta byla velmi chuťově pestrá. Snídaně byla podávána ve formě švédských stolů. Každý si vybral, co chtěl. V pátek nastalo těžké loučení. Všichni účastníci zájezdu se perfektně poprali s podmínkami, které nám příroda připravila a dá se říct, že všichni odjížděli domů s pocitem dobře odvedené práce, spokojení a hlavně bez úrazu. Na hodnocení lze použít pouze tři slova: Vydařilo se to! Poděkování za povedený kurz letí nejen k paní učitelce Marcele Mikulíkové a zdravotníkovi kurzu Šimonu Chovancovi, ale i ke všem žákům třídy 7.A, kteří tuto lekci absolvovali. 15

17 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu Pořadatel Jméno Alternativní formy práce se třídou Descartes Svratouch Štenclová Alternativní formy práce se třídou Descartes Svratouch Valigurová Integrované dítě v hodinách ČJ Descartes Svratouch Čechová Nástroje pro tvorbu elektronických materiálů do výuky ČJ Descartes Svratouch Czabeová Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a Descartes Svratouch zdravotní oslabení Horáková Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování Economicon Ostrava Czabeová Práce s chybou v českém jazyce Descartes Svratouch Czabeová Alternativní metody a formy práce v hodinách českého jazyka Descartes Svratouch Czabeová Školení - Zdravotník Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Mikulíková Školení vedoucích zaměstnanců Vzdělávací institut Vápenice Milková Školení vedoucích zaměstnanců Vzdělávací institut Vápenice Žůrek Celkové náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků činily 7.616,- Kč. 9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Kulturní aktivity Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září Koncert Pavla Nováka MKZ Uničov ročník Září Výukový program - Den bez úrazu DDM Uničov ročník Září Vlastivědné muzeum Olomouc 5.B Září Knihovna Knihovna Uničov 4.A Září Adaptační program Detektivní tým (Sdružení D) Škola 6. ročník Říjen Představení - Pohádka ze staré knihy MKZ Uničov 2.A, 3.B Říjen Výlet do Prahy Praha 4.B Listopad Program Kryštofe, neblbni D centrum Olomouc 5.B Listopad Divadlo Na kouzelném paloučku Jů a Hele MKZ Uničov ročník Listopad Knihovna Knihovna Uničov 2.B Prosinec Tři pohádky na Vánoce MKZ Uničov 1. ročník Prosinec Filmové představení - Tři pohádky na Vánoce MKZ Uničov 1. ročník Prosinec Program Kouzelná baterka Dramacentrum Olomouc 4.A, 5.A Leden Prožitkový program 1. krok Interaktivní Dramacentrum cvičení (sebepoznání, důvěra, start) Olomouc 6. ročník Leden Čtenářská gramotnost 2. a 4. ročník 16

18 Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Leden Prožitkový program Máme rádi zvířata (Sdružení D) Škola 4. ročník Leden Prožitkový program Malý malým (Sdružení D) Škola 2. ročník Leden Divadlo Šumperk 1. ročník Leden Návštěva knihovny Knihovna Uničov 2.B Únor Divadlo - Méďové MKZ Uničov 1.B Únor Zábavný pořad - Křoupat zdravě dá se hravě MKZ Uničov Únor Divadlo Šumperk ročník Únor Prožitkový program - 1. krok: Interaktivní Dramacentrum cvičení (sebepoznání, důvěra, start) Olomouc 7. ročník Únor Karneval MŠ, 8.A, 9.A Škola 8. a 9. ročník Únor divadlo - Trapas nepřežiju MKZ Uničov ročník Únor Čtení a povídání o zvířátkách II. Knihovna Uničov 2.B Březen Divadlo - Strakonický dudák Šumperk ročník Březen Prožitkový program- Máme rádi zvířata (Sdružení D) Škola 2. ročník Březen Prožitkový program 2. krok: Outsider Dramacentrum OL 6. a 7. ročník Duben Teambuilding 6.A Duben Čarodějnice Muzeum Uničov 4.B Duben Ekologický program - Den Země DDM Uničov ročník Duben Prožitkový program s prvky divadla 3. Dramacentrum krok: Pro Ana Olomouc 6. a 7. ročník Duben Pohádka - Rákosníček MKZ Uničov 2.A,2.B, 3.A Duben Dramacentrum Olomouc 6. ročník Duben Velikonoce na hradě Šternberk Hrad Šternberk 4.A Květen Keramika DDM Uničov 5.B Květen Koncert žáků ZUŠ ZUŠ Uničov 1. ročník Květen Muzeum Šumperk Šumperk 4.A Květen Divadelní představení Zdravý nemocný Divadlo Šumperk ročník Květen Divadelní představení - Čarodějná MKZ Uničov 2.A, 3.A, pohádka 4.A, 4.B Květen Keramika DDM Uničov 5.B Červen Letové ukázky dravců - Seiferos Městský park Uničov ročník Červen Keramika DDM Uničov 2.A,5.B Červen Muzeum J. A. Komenského Přerov 5. ročníky Červen Muzikál - Děti ráje - účinkuje škola popového zpěvu Olomouc MKZ Uničov 2.,4.,5. ročník Červen Diskotéka s šaškem Viki škola 3. ročník 9.2 Besedy, exkurze, výstavy Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září Návštěva Vlastivědného muzea Olomouc 5.B Říjen Beseda s rybářem Škola 7.A Listopad Beseda o Karlu Čapkovi Knihovna Uničov 9. ročník 17

19 Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Listopad Beseda MKZ MKZ Uničov 4.B Listopad Beseda - Příběhy bezpráví Škola 9.A Prosinec Beseda o horské službě Škola 4.A Prosinec Beseda o Vánocích Knihovna Uničov 1. ročník Únor Výstava Jak se rodí Večerníčci Olomouc Koumáci Únor Beseda se záchranářem - První pomoc Škola 4.B Březen Exkurze po památkách Uničova MIC Uničov 2.A Březen Výstava fotografií - Cimrman vynálezce ZUŠ Uničov 9. ročník Březen Beseda - Pověsti Uničovska Muzeum Uničov 4.B Březen Exkurze SPŠ Uničov SPŠ Uničov 9. ročník Březen Beseda Dysmas - Láska, partnerství, 9. ročník hrozba AIDS Březen Beseda o knihtisku Knihovna Uničov 4.A, 5.A Březen Beseda Prevence šikany 5., 6. ročník Duben Výstava - Expozice času Šternberk 5. ročník Duben Povídání o komiksech Knihovna Uničov 4.A Duben Knihtisk tisk z výšky Knihovna Uničov 4.A, 5.A Duben Přednáška o dospívání - Čas proměn Škola 6. ročník dívky Květen Beseda s Adolfem Dudkem Knihovna Uničov 2.B Květen Exkurze do arboreta Bílá Lhota 7.A Květen Beseda s hasiči Škola 2.A, 2.B, 6A Červen Beseda s astronomem Škola 5. ročníky Červen Vlastivědná exkurze do Olomouce Olomouc 4.B Červen Prohlídka uničovských památek Uničov 3. ročník Červen Muzeum Střelice Střelice 5.A 9.3 ostatní akce Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září Adaptační pobyt 6.A Září - listopad Plavecký kurz Krytý bazén Uničov ročník Říjen Zdravá výživa Śkola 9.A Říjen Výlov rybníka Šumvald 5.B, 7.A Říjen Kroužek robotiky a modelářství SPŠ Uničov 8.A Listopad Olympiáda předškoláků Škola MŠ Listopad Scholaris volba povolání Olomouc 9.A Prosinec Vánoční jarmark Škola I. stupeň Prosinec Návštěva solné jeskyně Libina 1.A Prosinec Den zručnosti SPŠ a SOU Uničov 9. ročník Prosinec Vánoční jarmark Olomouc Koumáci Leden Lyžařský kurz Petříkov 7. ročník Leden Návštěva solné jeskyně Libina 2.A Leden Návštěva Úřadu práce ÚP Olomouc 9.A Únor Návštěva solné jeskyně Libina 1.A, 2.A Únor Lyžáček Karlov ročník Únor Děti a rodiče na bowlingu Olomouc 2.B 18

20 Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Únor - duben Plavecký kurz Krytý bazén Uničov 1. ročník Březen Bowling rodiče s dětmi Olomouc 2.B, 7.A Duben Návštěva solné jeskyně Libina 1.A, 2.A Duben Věda do škol Fyzika a kriminalistika 6. a 7. ročník Květen Škola v přírodě 1.B Rejvíz 1.B Květen Bowling Šantovka Olomouc Koumáci Květen Škola v přírodě 2.A Kunčice u Starého Města 2.A Červen Škola v přírodě 3.A Švagrov 3.A Červen Dvoudenní pobyt žáků 2.B Oskava 2.B Červen Opékání v DDM DDM Uničov ročník Červen Bowling Olomouc 6.A Červen Bowling Uničov ŠD, 8.A Červen Dvoudenní pobyt rodičů s dětmi Oskava 2.B Červen Slavnost slabikáře škola 1. B Červen Pasování prvňáčků na čtenáře MKZ Uničov 1.A Červen Sportování s MŠ škola 9. ročník 9.4 akce ŠD Datum konání Název Místo konání Říjen Knihovna (3. a 4. ročník) Knihovna Uničov Říjen Filmové představení - Croodsovi MKZ Uničov Říjen Pexesiáda ŠD Říjen Keramika (Dovedné ruce) DDM Uničov Listopad Keramika glazování (Dovedné ruce) DDM Uničov Listopad Filmové představení Turbo 3D MKZ Uničov Prosinec Výlet na Vánoční trhy (Koumáci) Olomouc Prosinec Mikulášská besídka ŠD Prosinec Mikuláš v ŠD ŠD Prosinec Spaní ve školní družině (Koumáci) ŠD Leden Návštěva solné jeskyně Libina Leden Karneval na oslavu pololetí ŠD Leden Bowling Uničov Únor keramika DDM Uničov Únor Celodružinová výtvarná soutěž Pro školu krásnější a veselejší ŠD Únor Výstava - Jak se rodí večerníčci Šumperk Únor Filmové představení MKZ Uničov Březen Pokračování výtvarné soutěže Pro školu krásnější a veselejší ŠD Březen Bowling (Koumáci) Uničov Duben Keramika (Dovedné ruce) DDM Uničov Duben Návštěva solné jeskyně (Koumáci) Libina Duben Bowling 1.A Uničov Duben Módní přehlídka ŠD 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více