Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1

2 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu Jičín IZO: IČO: Ředitel školy: Josef Kužel tel. řed tel. kanc Koordinároři: Miloš Jenčovský Bohumila Smolíková (již není zaměstnankyní školy) Zřizovatel: Město Jičín Žižkovo náměstí 18 MVDr. Jiří Liška Platnost od: 1. září 2007 Razítko školy a podpis ředitele: 2

3 2. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Jičín, 17. listopadu 109 je škola úplná s devíti postupnými ročníky, mateřská škola má 8 tříd (196 dětí). Na prvním stupni máme zpravidla dvě až tři třídy v ročníku, na druhém stupni tři paralelní třídy. Kapacita školy je 700 žáků, letošní školní rok (2011/2012) školu navštěvuje 552 žáků. Průměrná naplněnost tříd je přibližně 24 žáků. Škola (budova z roku 1896) je situována v historickém centru města nedaleko autobusového nádraží. V minulosti se zde nacházela měšťanská škola. Generální oprava a rekonstrukce byla ukončena k Vybavení školy: Škola disponuje dvěma tělocvičnami a sportovní halou se zázemím. Máme odborné učebny chemie, přírodopisu, fyziky, tři jazykové učebny, učebnu výtvarné výchovy, učebnu pro hudební výchovu. Pro výuku praktických činností slouží školní dílna se skladem materiálu a nářadí a cvičná kuchyně. Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě počítačové učebny s možností přístupu na Internet. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity. Žáci mají k dispozici také knihovnu. Učitelský sbor, složený z kvalifikovaných mladých i zkušených pedagogů, má 33 členů. Na 1. i 2. stupni ZŠ je velmi dobrá aprobovanost vyučujících, v předmětech český jazyk, matematika, chemie, přírodopis, dějepis, hudební výchova a tělesná výchova je stoprocentní. Ve školní družině pracuje 6 kvalifikovaných vychovatelek. Máme zkušenosti s integrací postižených dětí, kterým pomáhají zaškolené pedagogické asistentky. Ve škole pracují poradkyně pro volbu povolání a preventistka sociálně patologických jevů. Charakteristika žáků Naši školu navštěvují nejen žáci z Jičína, ale i z téměř 70 okolních obcí. Z celkového počtu žáků dojíždí téměř polovina. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. Žákovský parlament Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k chodu a organizaci školy. Akce a projekty školy Na 1. stupni žáci absolvují výcvik plavání, dopravní výchovy a týdenní školu v přírodě. V rámci výuky navštěvují žáci knihovnu a divadelní představení. Pro rodiče 3

4 budoucích prvňáčků pořádáme každoročně dny otevřených dveří. Tradičně organizujeme pro žáky 6. ročníků seznamovací kurz (dle složení ročníku-děti z prvního stupně naší školy, nově příchozí z vesnických škol) a ekologický kurz, pro 7. ročníky lyžařský výcvikový kurs, žákům 8. tříd nabízíme cyklistický kurz a v 9. ročníku se žáci účastní vodáckého kurzu na raftech. Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční ). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Navazujeme na úspěšné projekty z minulých let, uskutečněné ve spolupráci s Muzeem, popř. jinými instituceminapř. Cestička do školy, Protektorat Böhmen und Mähren & my, Mozart, Valdštejn aj. V rámci postupného nabíhání ŠVP v jednotlivých ročnících jsme zorganizovali celoroční projekt Žijeme v EU, do kterého se zapojili žáci celé školy. Možnost vyzkoušet i jiné metody práce měli žáci v projektu Zachytit zmizelé Tradičně pořádáme pěveckou soutěž Slavíček, ekologický Den Země, který má pokaždé trochu jinou podobu, Den s lesníkem, tematicky zaměřené exkurze, jazykové vzdělávací zájezdy. Žáci se účastní olympiád, sportovních a dovednostních soutěží. Spolupracujeme s regionálním muzeem, městskou knihovnou, K- klubem, úřadem práce, Policií ČR a jinými institucemi. Všechny volnočasové aktivity vedou žáky k smysluplnému využití volného času a jsou součástí protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Aktuální nabídka kroužků je zveřejňována na webových stránkách školy a pro žáky je vyvěšena na informační tabuli ve škole. Školská rada, která pracuje od roku , má 12 členů a její složení je také uvedeno na webových stránkách. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných schůzkách a konzultacích, kde mají také možnost vyjádřit své připomínky, nápady a podněty. V případě potřeby je možno sjednat individuální konzultace kdykoli v průběhu školního roku. Pravidelné konzultační hodiny nabízí také výchovná poradkyně (viz žákovská knížka nebo webové stránky). Všední školní život mohou zájemci z řad rodičů či budoucích žáků vidět během Dne otevřených dveří. 4

5 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Chceme rozvíjet takové znalosti, dovednosti a návyky, které žáci budou moci dobře uplatnit v životě a v dalším vzdělávání. Navazujeme tak na dobrou pověst naší školy v přípravě žáků na další studium. Ale nechceme preferovat jen intelektuální nadání. Chceme rozvíjet i talent sportovní, hudební, estetický, manuální. Důležitou úlohu v této oblasti plní činnost školní družiny, široká nabídka zájmových útvarů a organizování ročníkových a předmětových akcí (tematické zájezdy, kurzy, exkurze, projekty apod) v průběhu celého školního roku. Snažíme se používat efektivní metody vedoucí k vytváření schopnosti samostatně a tvořivě myslet, rozhodovat se, spolupracovat při řešení problémů, vyhledávat a třídit informace, formulovat a obhajovat své názory. K tomu využíváme práci v homogenních i heterogenních skupinách, zadávání problémových úkolů, experimentální činnost, soutěže. Žáci zpracovávají referáty a seminární práce, pracují s laboratorní technikou, v dílně, cvičné kuchyni, na školním pozemku. Pro děti je důležitý život ve vrstevnické skupině, ve které jsou zastoupeni jedinci s různými vlastnostmi, vlohami a názory. Tím se učí respektovat druhé, vyjadřovat a obhajovat své názory a dobře se uplatnit v životě. Proto nevytváříme specializované třídy, ale v něktrých předmětech vytváříme skupiny podle dosahovaných výsledků, zájmu nebo nadání. Velký význam má i prožitek úspěchu, proto zadáváme a hodnotíme některé úkoly diferencovaně. To dává šanci i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro budoucí život v EU je nezbytná znalost cizích jazyků.již od roku 2000 nabízí naše škola rozšířenou výuku jazyků. V této tradici pokračujeme. V první a druhé třídě nabízíme výuku základů angličtiny. Tato výuka navazuje na hodiny jazyka v mateřské škole a je realizována formou kroužků, kde se žáci hravou metodou připravují na pravidelnou výuku jazyka. Od třetího ročníku nabízíme možnost volby mezi anglickým a německým jazykem. Pro žáky, kteří si ve třetí třídě zvolili německý jazyk, je od šestého ročníku zařazena povinná výuka angličtiny. Žáci, kteří si jako první cizí jazyk zvolili angličtinu, mají možnost se rozhodnout, zda si druhý cizí jazyk zvolí od šestého, nebo až od osmého ročníku. Mohou si vybírat z jazyků: německého nebo ruského. V případě dostatečného počtu žáků, kteří si nezvolili druhý cizí jazyk ani od osmého ročníku, škola nabídne jiné volitelné předměty. Nedílnou součástí ŠVP jsou průřezová. Některá z nich prostupují celým vzděláváním a jsou uvedena v charakteristikách jednotlivých předmětů, jiná jsou natolik specifická, že jsou zařazena do tabulek učebních osnov. Také strategie k dosahování klíčových kompetencí jsou součástí charakteristiky předmětů. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se specifickými poruchami učení, žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, žáky z kulturně odlišného prostředí, ale také žáky talentované a mimořádně nadané. Předpokladem kvalitní výuky těchto žáků na naší škole je pět učitelů s aprobací 5

6 rozšířenou o speciální pedagogiku a několik asistentek pro nápravu dyslexie, dysortografie a dalších poruch učení. Kvalifikovaně můžeme poskytovat také logopedickou péči. Žákům s nedostatečnou znalostí češtiny se mohou věnovat dvě učitelky speciálně vyškolené pro výuku českého jazyka cizinců. Škola prozatím nemá bezbariérový přístup. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální vzdělávací plány (IVP). IVP vychází z vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a ze ŠVP a respektuje potřeby žáka. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení(vpu) na 1. stupni je žák zařazen do pravidelné dyslektické péče, na 2. stupni je žákům poskytována zvýšená individuální péče, při zadávání úkolů a prověřování znalostí je přihlíženo k VPU. dyslektická asistentka spolupracuje s vyučujícími všech předmětů, ve kterých se porucha projevuje žáci využívají speciálních pomůcek (bzučák, speciální materiály pro výuku a procvičování, PC programů žákům s logopedickými vadammi je věnována péče již v MŠ, při zápisu do 1. třídy je v případě potřeby doporučena návštěva logopeda Péče o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním pro žáky dlouhodobě nemocné je vypracováván IVP škola spolupracuje s rodiči, lékaři, psychology a pracovníky PPP u žáků se sociálním znevýhodněním škola spolupracuje s pracovníky odboru sociální péče, kurátory, policií Péče o žáky z kulturně odlišného prostředí žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka se věnují speciálně proškolené učitelky (viz výše) žáci mohou být zařazeni do nižšího ročníku, po dobu aklimatizace nemusí být klasifikováni (dle IVP) žákům je věnována zvýšená individuální péče Péče o žáky talentované a mimořádně nadané škola vyhledává a rozvíjí talent (viz např. výuka cizích jazyků, volitelné předměty, kroužky) v rámci výuky je prováděna vnitřní diferenciace žáci jsou zapojováni do soutěží, olympiád, do českých a mezinárodních projektů škola nabízí také bohatou mimoškolní činnost ve vyšších ročnících probíhá příprava k přijímacím zkouškám zvlášť talentovaní žáci mohou na základě komisionální zkoušky přeskočit ročník 4. Školní učební plány Hodinové časové dotace 1.STUPEŇ 6

7 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Dis. čas. dot. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Min. čas. dot. Matematika a její aplikace. Matematika Informační technologie Člověk a jeho svět. a komunikační Základy práce s počítačem Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova ,5 1,5 Výtvarná výchova ,5 1, Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová Disponibilní časová dotace 14 Celková povinná časová dotace P Poznámky pro tab.dotací pro 2.stupeň: Volitelné předměty žáci si zvolí v 6. a 7.roč. buď Seminář nebo 2.cizí jazyk...* od šk.roku 2010/2011 **od roč.nemají SČj => 1hod. dispon. přidána na Čj/M střídání po týdnu Hodinové časové dotace 2.STUPEŇ 7

8 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Disp.čas. dot.ace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura /5** 1/2** 15 Cizí jazyk Matematika a její aplikace. Matematika /4** 3/2** 15 Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem Min.čas. dot.ace Člověk a společnost Dějepis , 1hod Základy společenských věd z vých. ke zdrav. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 1/2* Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1hod do Př, 1hod do ZSV - 10 Člověk a svět práce Tělesná výchova Pracovní činnosti Práce s laboratorní technikou Volitelné předměty Seminář přírodovědný a společenskovědní /5* cizí jazyk Etická výchova Ekologie Informatika Seminář Čj - M hod z vých. ke zdraví 3 Průřezová P Celková povinná časová dotace * 28/

9 5. Učební osnovy 1. STUPEŇ ZŠ Český jazyk a literatura na 1. stupni Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k ovládnutí základních jazykových projevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vede k využívání různých zdrojů informací př.slovníky, encyklopedie, katalogy pro rozšiřování dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících v 1. ročníku 9 hodin týdně 3 složky: 1. Komunikační a slohová výchova 2. Jazyková výchova (chápat slohová sdělení př.číst, kultivovaně psát) 3. Literární výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel vede žáky k nácviku stálému zdokonalování čtení učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry žáci si vzájemně radí a pomáhají učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní učitel vede žáky k výstižnému projevu - v písemné i ústní podobě 9

10 žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory využití informačních prostředků pro komunikaci s okolním světem učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů v týmu učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a vzájemnému respektu učitel vytáří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky, pěstuje dobré mezilidské vztahy žáci respektují pokyny pedagogů učitel podporuje samostatný rozvoj, podporuje sebedůvěru žáka, aby dosáhl sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí, odmítá tlak a násilí žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích, chápou společenské normy, práva a povinnosti pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály respektuje a chrání kulturní a historické tradice a dědictví, aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní učitel vede žáky k organizování a plánování učení učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů a vymezených pravidel učitel kontroluje dodržování bezpečnosti při práci, ochraňuje zdraví dětí, využívá zkušeností a rozvíjí aktivní přístup k činnostem 10

11 Český jazyk a litreratura - mluvnice 1. ročník Výstup Učivo Mezipředmětové Žák zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat umí skládat slabiky, čte slabiky, slova, tvoří jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat správně sedí při psaní rozlišuje psací a tiskací písmena umí napsat psací písmena velké a malé abecedy umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty dokáže přepsat tiskací písmo do psací podoby dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět umí tvořit smysluplné věty dokáže dramatizovat jednoduchý text dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) dokáže básničku recitovat 2. ročník Jazyková komunikace písmena a hlásky čtení psaní vyjadřovací schopnosti VDO občanská společnost a škola výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu - výchova k samostatnosti, k sebe kritice a odpovědnosti EGS Evropa a svět nás zajímá rozvoj jazykových dovedností, poznání evropských kultur ENV- lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Výstupy Učivo Mezipředmětové 11

12 Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů zdvořilostní obraty komunikační situace: omluva, žádost, vzkaz, zpráva dialog, mluvčí x posluchač rozvíjení znělého hlasu nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh členění jazykového projevu dodržování hygienických návyků správného psaní dbá na úhledný a plynulý písemný projev vypráví pohádky spojování obsahu textu s ilustracemi Jazyk Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje některé slovní druhy v základním tvaru hláskové stavba slov nauka o slově třídění slov seznamování se s některými slovními druhy ohebné a neohebné slovní druhy užívá v mluveném projevu správné význam slov 12

13 Výstupy Učivo Mezipředmětové gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Čtení Žák odůvodňuje a píše správně: (i,í/y,ý) po tvrdých a měkkých souhláskách slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pěvě-mě slova s ú/ů velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenovávání čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti souvislý mluvený projev věta a souvětí spojky spojovací výrazy druhy vět podle postoje mluvčího znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu reprodukce textu přednes básně volná reprodukce textu dramatizace pohádky četba uměleckých a populárních textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků - poslech četby z CD - video - Vánoce - Velikonoce - divadelní představení -. využití maňásků - výtvarný doprovod, ilustrace - třídní knihovnička - městská knihovna - odebírání dětských časopisů 13

14 3. ročník Výstup Učivo Mezipředmětové Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení umí číst potichu i předčítat nahlas orientuje se v textu využívá četbu jako zdroj poznatků čte a porozumění umí reproduktovat text zná obojetné souhlásky zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova osvojujuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek Čtení vyjmenovaná slova znělé a neznělé souhlásky MKV kult. diference - vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci pozná podstatné jméno umí určit rod, číslo, pád podstatného jména rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše pozná sloveso umí určit osobu, číslo a čas sloves určí slovní druhy předložky a spojky pozná předložky a umí je napsat s podst. jm. podstatná jména slovesa ostatní slovní druhy Prv soutěž skupin (návštěva města) Lit inprovizace a dramatizace sloves Tv- hry s řazením zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je použít ve větě umí abecedu umí řadit slova podle abecedy 4. ročník slova souznačná a protikladná abeceda Výstupy Učivo Mezipředmětové rozlišuje větu jednoduchou a Opakováni učiva 3.ročníku Učebnice Altev

15 Výstupy Učivo Mezipředmětové souvětí věta-souvětí PS-Nová škola Brno rozpoznává a porovnáná významy slov rozlišuje slova s citovým zabarvením a chápe jejich funkci rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a dbá na správnou komunikaci určuje slovní druhy uceluje si učivo o měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek, poznává psanou podobu znělých a neznělých souhlásek využívá znalost abecedy k praktickým činnostem Rozlišuje ve slově, část předponovou, příponovou a koncovku hledá a poznává slova příbuzná postupně zvládá psaní i/y ve slovech po objetných souhláskách hledá a dotváří slova příbuzná uvědoměle postupuje při určování slovních druhů Poznává sloveso v neurčitém tvaru, zvratné sloveso, sloveso v jednoduchém i složitém tvaru určuje osobu, číslo a čas u sloves poznává skloňování podstatných jmen podle vzorů a snaží se je používat v praxi určuje pád, číslo a vzor u podst. jmen seznamuje se s pojmy podmět, přísudek, učí se respektovat shodu přísudku s podmětem význam slov slova s citovým zabarvením slova spisovná a nespisovná slovní druhy slabika-hláska-písmeno abeceda Stavba slova kořen slova, část předponová, část příponová slova příbuzná Vyjmenovaná slova práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov slovní druhy Slovesa-neurčité (infinitiv) -slovesa zvratná -jednoduché a složené tvary sloves -časování sloves Podstatná jména skloňování PJ rodu středního skloňování PJ rodu ženského skloňování PJ rodu mužského jmenné kategorie Stavba věty jednoduché -základní skladební dvojice -shoda přísudku s podmětem Pravidla čes.pravopisu Encyklopedie apod. Doplňující literatura - PS Nová škola Brno 15

16 Výstupy Učivo Mezipředmětové odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 5. ročník rodu středního, ženského, mužského souvětí Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák poznává stavbu slova, tvoří nová slova, vytváří si vztah k jazyku chápe vztahy při odvozování slov českém jazyce poznává psaní předpon roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před-, ob-, v-, z-, s-, vz- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová chápe smysl slov s citovým zabarvením opakuje si nabyté vědomosti ze 4.ročníku určuje mluvnické kategorie u sloves prvotně se seznamuje se slovesným způsobem a procvičuje tvary podmiňovacího způsobu vyledává různé druhy podmětů, užívá podmětu několikanásobného ve větách určuje základní větné členy osvojuje si shodu přísudku s podmětem seznámí se se základními pravidly pravopisu Opakování učiva 4.ročníku stavba slova odvozování slov předponami a příponami slovotvorný základ slova příbuzná - kořen slova pravopis předpon a předložek pravopis přípon Význam slov slova jednoznačná a mnohoznačná slova s citovým zabarvením slova protikladná, souznačná, souřadná slova významem nadřazená a podřazená Slovní druhy(ohebné) slovesa - osoba, číslo, čas slovesný způsob -oznamovací -rozkazovací -podmiňovací Skladba - základní větné členy podmět - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený přísudek - holý, rozvitý, několikanásobný shoda přísudku s podmětem shoda přísudku s několikanásobným podmětem 16

17 Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák si prohlubuje učivo o podst. jménech seznamuje se s novými vzory předseda soudce seznamuje se s pravidly pravopisu psaní přídavných jmen rozšiřuje si poznatky v učivu o přídavných jménech, zájmenech, číslovkách správně užívá tvary zájmen v dopisech Slovní druhy (ohebné) podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor vzory rodu mužského vzory rodu ženského vzory rodu středního přídavná jména charakteristika skloňování příd. jmen tvrdých skloňování příd. jmen měkkých skloňování příd. jmen přivlastňovacích Zájmena druhy sloňování Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopisech číslovky význam druhy skloňování opakuje učivo z nižších ročníků Slovní druhy neohebné příslovce předložky spojky částice citoslovce Český jazyk a literatura sloh ročník Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku, psaní SMS, , Scype - reklama adresa píšeme babičce pravidla dialogu MDV rozpoznává manipulaticní porovnání názorů, tolerance MDV 17

18 Výstupy Učivo Mezipředmětové komunikaci v reklamě. řešení konfliktních situací - fungování a vliv medií ve společnosti píše správně obsahově i formálně jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscentačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je odměňuje pracuje s pravidly hry a jejich variacemi,dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat orientace v textu členění na odstavce pravidla sestavování osnovy členění příběhu dramatická situace příběh, řazení situací v časové následnosti rozmanité spojovací výrazy herní dovednosti, vstup do role sociálně komunikační dovednosti dodržování pravidel hry OSV - morální rozvoj -hodnoty, postroje, praktická etika 18

19 Český jazyk a literatura čtení ročník Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literání pojmy uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů tiché čtení s porozuměním vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání podrobností a hledání jejich významu v celku. orientace v textu. vystižení jádra sdělení orientace v naučných textech přiměřených věku čtení vět, frázování, síla a barva hlasu spisovná, hovorová a nespisovná mluva spisovné tvary slov v psaném a mluvném projevu zážitkové čtení a naslouchání nalézání příčin věcí a porozumění jim tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce, dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje vlastní tvorba na libovolné téma druhy a žánry dětské literatury spisovatelé, básníci literatura umělecká a věcná literatura v proměnách času lidová slovesnost projevuje somatické dovednosti a literární pojmy: MKV 19

20 Výstupy Učivo Mezipředmětové kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy přirovnávání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé výrazy verš, rým psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace) 20

21 Cizí jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výuka cizího jazyka probíhá ve třídách dělených do skupin. Důraz je kladen především na získání komunikačních dovedností. Předmět směřuje k tomu, aby v běžných životních situacích byli žáci schopni komunikovat s cizincem a hovořit s ním o jednodušších tématech. Zároveň musí porozumět textu, který odpovídá jeho stupni vývoje. Žák je zároveň schopen napsat dopis, příp. komunikovat pomocí elektronických médií. Žák se samostatně orientuje v jazykových příručkách, slovnících, na internetových stránkách. V cizím jazyce se rovněž žáci seznamují s reáliemi zemí, odlišnostmi jejich obyvatel. Obsahem předmětu je tedy naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Využívají se metody a formy práce založené na samostatné práci žáka i na spolupráci žáků ve skupinách, žáci se vzájemně učí, prezentují své práce, řeší problémové úkoly. Ve výuce jsou využívány všechny dostupné možnosti a formy práce, které zvyšují motivaci žáků učit se cizímu jazyku soustavně a dlouhodobě (korespondence, práce s časopisy, vzdělávací a poznávací zájezdy, krátkodobé i dlouhodobé projekty, práce s internetem...). Snahou je docílit, aby se žák dokázal racionálně sebehodnotit a znal kritéria hodnocení. Výuka začíná od třetího ročníku a na prvním stupni je zaměřena na osvojení základní slovní zásoby v její mluvené podobě. Návaznost na MŠ je zajištěna v první a druhé třídě formou kroužků. Děti jsou hravou formou zapojovány do krátkodobých projektů, je kladen důraz na propojení různých činností (hry, krátké básničky, písničky, rytmické prvky, výtvarné zpracování, dramatická výchova...). Žáci si začínají osvojovat i grafickou formu jazyka, stavbu věty, práci s textem. Předmět má ve třetí třídě časovou dotaci tři hodiny, va čtvrté a páté třídě čtyři hodiny týdně. Po pátém ročníku žák ovládá jazyk na úrovni A1. Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu ročníku cíle především těchto průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS Multikulturní výchova MKV Enviromentální výchova ENV Mediální výchova MDV V tabulacích učebních plánů v jednotlivých ročnících jsou konkretizována jen ta, která jsou v daném okruhu nejčastěji a nejmarkantněji realizována. 21

22 SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC ZAČÁTEČNÍK A1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci. Poslech Rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se ho týkají, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně. Čtení Rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích. Konverzace Může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. Může klást a zodpovídat jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech. Souvislý projev Může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které zná. Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích. Umí vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.), například při registraci v hotelu. Anglický jazyk 3.ročník Žák Výstupy Učivo Mezipředmětové umí pozdravit, rozloučí se, představí se, vyjádří souhlas, nesouhlas osloví osobu, umí reagovat na jednoduché příkazy zná názvy dnů a měsíců umí počítat do dvaceti, udá svůj věk dokáže pojmenovat školní potřeby a udat jejich barvu a počet umí pojmenovat běžné zvířecí domácí mazlíčky fráze: Hello., What is your name?,... názvy dnů a měsíců čísla 1 20, fráze: I am ten years old. školní potřeby, barvy zvířata 22 MKV význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění OSV mezilidské vztahy

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více