ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ č.j. 982 / 2007 ze dne ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ

2 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní vzdělávací program ZŠ Rudná je považován za otevřený dokument, který se bude dotvářet s praxí. Po začlenění do praxe bude upravován podle aktuálních zkušeností. ŠVP ZŠ Rudná - 2 -

3 Obsah: Úvod 2 Obsah 3 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 3. Charakteristika ŠVP 12 Výchovné a vzdělávací strategie 14 Začlenění průřezových témat 21 Zabezpečení výuky žáků s SPU a mimořádně nadaných Učební plán Učební osnovy 33 Český jazyk a literatura 36 Anglický jazyk 70 Matematika 83 Prvouka 104 Přírodověda 116 Vlastivěda 122 Výtvarná výchova 129 Tělesná výchova 144 Hudební výchova 167 Dějepis 187 Přírodopis 198 Zeměpis 209 Chemie 217 Fyzika 225 Praktické činnosti 237 Výchova k občanství 251 Výchova ke zdraví 259 Volitelné předměty 266 Informatika Hodnocení žáků a autoevaluace školy 283 Hodnocení a klasifikace 283 Autoevaluace Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Rudná 307 ŠVP ZŠ Rudná - 3 -

4 1.Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. 982 / 2007 ze dne Předkladatel: Základní škola Rudná, okres Praha - západ Adresa: Masarykova Rudná IČO: DIČ: CZ RED-IZO: Jméno ředitele: Mgr. Pavel Kasal Kontakty: Tel. : Fax: Web : Zřizovatel: Městský úřad Rudná Adresa: Masarykova Rudná Kontakty: Tel.: Fax: Web : Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Sedmíková Kontakty: Tel.: Dokument byl schválen na pedagogické radě dne 19. června 2007, projednán ve školské radě dne 26. června Platnost dokumentu od: 1. září 2007 razítko podpis ředitele ŠVP ZŠ Rudná - 4 -

5 2. Charakteristika školy Historie školy Naše škola byla otevřena 4. září Otevřením nové, moderní školy zanikly dvě staré a už nevyhovující školy v Rudné, jedna v Dušníkách a jedna v Hořelici. Do té doby se učilo v šesti budovách, z nichž pouze dvě byly výše zmíněné školy, další byly různé místnosti v budovách různého stáří a kvality. Právě proto bylo otevření nové, moderní školy tehdy tak slavnostní. Na tehdejší dobu byly v konstrukci školy uplatněny stavební novinky, například zvedané stropy či téměř celá fasáda tvořená ze skla. V budově bylo původně 11 učeben a brzy se ukázalo, že velikost je nedostatečná a že některé moderní prvky jsou nekvalitní a nevyhovující. Postupně byly na třídy předělávány různé větší prostory včetně předimenzovaných šaten, až v roce 2003 došlo k otevření nové, dlouho očekávané přístavby tvořené šesti učebnami se vším příslušenstvím. Tato přístavba je spojena s hlavní budovou chodbou, v níž je umístěna galérie Na provázku, a v současné době se konají přípravy na výstavbu stejné přístavby, tentokrát východním směrem od spojovací chodby. Velikost školy v současné době přestává vyhovovat svými 27 učebnami včetně tělocvičny a je nutná další přístavba, která je plánována v nejbližší době. Úplnost a velikost školy, vybavení školy ZŠ Rudná je plně organizovanou základní školou, školou státní, maloměstského typu. V současné době, ve školním roce 2006/2007, má 19 tříd, z toho 11 na 1. stupni a 8 na 2. stupni, dále tři oddělení školní družiny a školní jídelnu. V ročníku jsou vždy dvě třídy, pouze v l. ročníku jsou třídy tři. Škola má kapacitu 540 žáků, nyní ji navštěvuje 422 žáků. Celkově je k dispozici 19 kmenových učeben, dále tělocvična, dílna, cvičná kuchyně, učebna počítačů, dvě jazykové laboratoře, velká místnost pro kulturní pořady a tři samostatné učebny školní družiny. Z těchto 29 učeben je možno počítat za odbornou učebnu dílnu, cvičnou kuchyň, počítačovou učebnu, učebnu přírodopisu, učebnu výtvarné výchovy a jazykové laboratoře. Odborné učebny jsou velice dobře vybaveny, například učebna přírodopisu disponuje uzavřeným televizním okruhem, videopřehrávačem, snímačem diapozitivů, videokamerou a elektronickým mikroskopem. Dříve pořízená jazyková laboratoř (rok zřízení 1998) je zařízena pro 16 osob, je vybavena sluchátky, ovládacím pultem, televizním okruhem s videem a speciálním magnetofonem s mikropočítačovým čipem umožňujícím opakování vybrané části nahrávky. Nově pořízená jazyková laboratoř se 14 místy byla dána do provozu v průběhu dubna Je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou, obsahující počítač s monitorem a magnetofonem a sadu 14 sluchátek, dále televizí s video i DVD přehrávačem. Škola má k dispozici tělocvičnu o rozměrech metrů, dále využívá malou tělocvičnu, která jindy slouží pro kulturní pořady. Do sportovního areálu dále patří hřiště s běžeckou dráhou a hřiště pro košíkovou a volejbal s umělým povrchem o rozměrech metrů, které slouží po vyučování rudenské veřejnosti. V parkové oblasti před školou je v provozu dětské hřiště se skluzavkou, houpačkami, šplhací soupravou, pohyblivou kladinou a hrazdami. Také toto hřiště je běžně využíváno rudenskou veřejností. Na severní straně školy je zřízen skatepark s vchodem z ulice, který rovněž ŠVP ZŠ Rudná - 5 -

6 slouží všem občanům. Školu dále obklopuje školní pozemek pro pěstitelství s ovocným sadem. Vzrostlé stromy v severní části vytvářejí příjemné oddělení budovy od frekventované silnice. Již několik let je zapojena plynová kotelna, jejíž součástí je i plynový ohřívač teplé vody. Bezpečnostní zajištění budovy je provedeno elektronickým zabezpečovacím systémem, kombinovaným s bezpečnostními zámky, speciálními dveřmi a připojením na pult centrální ochrany. V nedávné době a letos došlo jednak k důkladné renovaci sociálního zařízení v přízemí,prvním i druhém patře včetně nového kompletního vybavení a obložení dlaždicemi, jednak k přestavbě vestibulu před tělocvičnou, ve kterém jsou nyní dvě šatny se sociálním zařízením a místnost se sprchou. Nejnovější investicí je renovace sociálního zařízení v 1. a 2. patře a renovace zařízení školní jídelny včetně zařízení nové vzduchotechniky. Po celé škole je vybudována počítačová síť, což znatelně usnadňuje komunikaci. V současné době máme v učebně 24 moderních počítačů (Windows XP) Server zajišťuje provoz celé sítě. K dispozici je tak trvalé připojení k internetu rychlostí 2 MB, sdílení dokumentů, tiskáren, přístup k dokumentům a výukovým programům. Struktura celé sítě umožňuje centrální správu všech programů a centrální dohled a údržbu. Na počátku letošního školního roku došlo k nákupu dalších 15 počítačů.škola byla v rámci projektu Ministerstva školství přepojena na novou internetovou linku.. Škola má zřízeny internetové stránky Stránky jsou často aktualizovány a lze se z nich dozvědět vše podstatné související se základní školou. Na začátku září 2005 byla po vyhlášení kandidátů zvolena první Školská rada ZŠ Rudná. Od té doby se její členové pravidelně scházejí k jednáním. V provozu je školní jídelna se 120 místy u stolů, přičemž denně vaří asi 540 obědů. ZŠ Rudná je školou spádovou. Kromě žáků z Rudné tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí: z Drahelčic, Úhonic, Ptic, Červeného Újezda, Chrášťan, Jinočan, Nučic. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení i žáci mimořádně nadaní, z nichž se někteří po absolvování 5. třídy hlásí do víceletých gymnázií. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se specifickými problémy učení i žáků se zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. ZŠ Rudná je již od roku 1999 zařazena do programu Zdravá škola. Hlásí se ke třem základním pilířům tohoto programu, a to je pohoda prostředí (zásada pohody věcného, sociálního a organizačního prostředí), zdravé učení (zásada smysluplnosti, možnosti výběru a přiměřenosti, spoluúčasti a spolupráce a motivujícího hodnocení) a otevřené partnerství (zásada: škola model demokratické společnosti). V roce 2004 vytvořením inovovaného projektu podpory zdraví škola obhájila své setrvání v síti projektu Škol podporujících zdraví, což potvrzuje certifikát vydaný garantem projektu Zdravá škola, tedy Státním zdravotním ústavem. V našem inovovaném projektu do roku 2007/2008 jsou uvedeny konkrétní údaje a záměry pro toto období. V našem ŠVP chceme propojit cíle podpory zdraví se vzdělávacími cíli vlastního programu a tím prokázat, že máme vytvořeny pozitivní podmínky pro rozvíjení životních kompetencí člověka podporujícího zdraví. Tento již vytvořený dokument, který je navíc každoročně vyhodnocován, jak je zřejmé z výročních zpráv, je již nyní zárukou nabízené kvality podmínek podporující zdraví a zároveň zárukou kvality dosaženého vzdělání žáků. ŠVP ZŠ Rudná - 6 -

7 Je možno konstatovat, že my, jakožto škola zařazená již 8 let do programu Zdravá škola, respektive škola zařazená do sítě Škol podporujících zdraví, uplatňujme již dlouho mnoho myšlenek, které mají být nově zařazeny do ŠVP. To znamená, že se jistě najdou náměty a metody, kterými můžeme vylepšit vyučovací strategie, ovšem jsme přesvědčeni, že se již několik let snažíme učit moderně, otevřeni po všech stránkách vůči vnějším vlivům, podporujícím kvalitu a inovaci ve vzdělávání. Charakteristika žáků ZŠ Rudná je školou spádovou. Kromě žáků z Rudné tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí: z Drahelčic, Úhonic, Ptic, Červeného Újezda, Chrášťan, Jinočan, Nučic. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení i žáci mimořádně nadaní, z nichž se někteří po absolvování 5. nebo 7. třídy hlásí do víceletých gymnázií či již dříve do škol s rozšířeným vyučováním jazykům nebo jinak specielně zaměřených. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se specifickými problémy učení i žáků se zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je v současné době tvořen 30 pedagogickými pracovníky včetně ředitele, zástupkyně ředitele, výchovné poradkyně a tří vychovatelek školní družiny, dále ve škole pracuje12 provozních zaměstnanců. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy, aprobovanost je 77 %. Na základě zpracovaného plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků se učitelé zapojili do dalšího vzdělávání. Tento plán sleduje především vzdělávání v cizích jazycích a rozvoj počítačové gramotnosti, dále sledování moderních trendů výuky v jednotlivých předmětech v oblasti odborné i metodické. Konkrétně se jedná o několik pedagogických pracovníků, kteří se přihlásili do jazykových škol ke studiu angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny, dříve také v programu Brána jazyků. Je možno především jmenovat školení v rámci Zdravé školy či oblast výchovného poradenství. Dále jsme se zaměřili na studium Rámcového vzdělávacího programu, program Koordináror, abychom mohli kvalitně připravit Školní vzdělávací program, ředitel školy absolvuje projekt Úspěšný ředitel. Učitelé velmi často využívají další možnosti zúčastňovat se různých vzdělávacích akcí, ve kterých si mohou prohloubit své vědomosti, zkonzultovat své zkušenosti s kolegy z jiných škol a dozvědět se nejnovější poznatky z určitého oboru. Akce nejčastěji pořádá Pedagogické centrum v Praze, další organizovala Pedagogicko psychologická poradna Praha -západ, Pedagogická fakulta UK a další subjekty. V poslední době se nejvíce věnujeme seminářům týkajícím se práce s interaktivní tabulí a softwarem. Volíme i takové semináře, kdy pozvaný lektor provádí školení přímo u nás ve škole na jedné ze současných čtyř internetových tabulí. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto směru. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a přibližně 50 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální ŠVP ZŠ Rudná - 7 -

8 fotografie, tvorba www stránek a publikování na webu). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Jsme si vědomi toho, že určujícím faktorem pro kvalitu školy je její pedagogický sbor. Snažíme se vybírat svoje spolupracovníky podle určitých kritérií tak, abychom vytvořili dobře spolupracující tým. Těmito rozhodujícími kritérii jsou: - kladný vztah k dětem a k pedagogické práci, ochota věnovat se práci i nad rámec svých povinností - osobnostní předpoklady smysl pro spravedlnost, důvěryhodnost, odpovědnost, spolehlivost, dobrá znalost oboru, nápaditost, kolegialita, komunikativnost, schopnost zorganizovat si práci - sebevzdělávání osobní a odborný růst, ochota pracovat na sobě, udržování kontaktu s dobou Snažíme se vytvořit stabilizovaný, plně kvalifikovaný a věkově vyvážený sbor, zastoupený pokud možno muži i ženami Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce ZŠ Rudná již několik let realizuje jednotlivé školní projekty: Den Země ekologické aktivity Děti učí děti Den učitelů Posezení s punčem předvánoční vystoupení pěveckého sboru, dramatického a tanečního kroužku, prodej vánočních výrobků za účasti veřejnosti Jezdíme s úsměvem dopravní výchova, spolupráce s Policií Středočeského kraje Projekt BESIP dopravní výchova, Ajax besedy s policií Mladý cyklista sportovní teoretická i praktická soutěž Adopce zvířat v zoo školní parlament rozhodne o financování dvou zvířat v zoo v ceně Kč ročně Výtvarné soutěže Vánoční turnaj ve vybíjené mladších žáků O pohár ředitele školy Vánoční turnaj v košíkové chlapců a dívek O pohár ředitele školy Nejlepší sportovci školy celoroční sportovní soutěž Spolupráce (v roce 2009 již tříletá) s Dětským domovem v Letech Dobřichovicích: finanční podpora z prostředků vytvořených parlamentem, sportovní turnaje, návštěva školních akademií atd. Bleší trh pravidelná celoškolní akce za účelem získání finančních prostředků pro školní parlament Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd všichni žáci plavci Preventivní programy pro žáky zaměřené na protidrogovou prevenci, nebezpečí AIDS, sociálně patologické jevy Školní akademie prezentace školy na veřejnosti Jednotlivé tematické projekty učitelů ŠVP ZŠ Rudná - 8 -

9 Kromě těchto zmíněných projektů se můžeme doposud pochlubit několika dlouhodobými mezinárodními projekty v angličtině: I. Socrates Comenius projekt: 1. Natural presevation within European Community - partneři Itálie a Řecko v letech What stone tells partneři Norsko, Francie, Španělsko, Itálie, Řecko v letech II. Dvě naše návštěvy ve švýcarské škole v Trubbachu u Churu a naopak dvě jejich návštěvy v rudenské škole v roce 2004 a 2005, nyní již další dvě reciproční návštěvy na jaře 2008: Švýcaři v Rudné a my v Trubbachu III. Korespondenční výměny: - se švýcarskou školou v Cuarnens v kantonu Vaud - totéž se školou v St. Gallerringu v kantonu Bazilej - totéž s anglickou školou v Aylshamu u Norwiche - s řeckou školou z partnerské školy v Tirnavosu - jednodenní návštěva Rudné a společný projekt, následně korespondenční výměna: dánská škola z Kodaně Frederiksberg Privatskole, Redovre Kodaň IV. Týdenní návštěva Carwyna Guye, učitele ze Severního Irska, v ZŠ Rudná na jaře 2007 za účelem poznání systému českého školství z obce Donemana, hrabství Londonderry V. Dlouhodobý projekt celosvětové ekologické organizace Global Response korespondenční projekt, zejména při konverzaci v angličtině VI. Projekt Adopce na dálku sedmý rok podporujeme indického chlapce v Bidaru ve státě Karnataka, to znamená, že z rozhodnutí školního parlamentu posíláme finance na jeho vzdělávání VII. Výuka konverzace v angličtině během běžných hodin angličtiny s rodilou mluvčí nejen v 8. a 9. třídách, ale ve všech skupinách od 3. do 9. třídy VIII. Účast v projektu Superclub na Global Gateway jako jediní z ČR forma spolupráce přes internet, prostřednictvím videokonferencí setkávání tří kontinentů IX. Výuka angličtiny metodou Blended learning původně pilotní zapojení, nyní běžná výuka zařazená do hodin angličtiny v 6. a 7. třídě Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně, telefonicky i e- mailem. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá v některých třídách Den otevřených dveří, předvánoční Posezení s punčem, koncerty školního pěveckého sboru v kostele Jana Křtitele v Hořelici, školní akademii a další. ŠVP ZŠ Rudná - 9 -

10 Škola intenzivně spolupracuje s Klubem Žlutý květ, který působí přímo na škole, s organizací Junák, má velmi dobrou spolupráci s MŠ Rudná, s málotřídními školami v okolí i s plně organizovanými ZŠ, dále je v úzkém spojení s MěÚ Rudná, Základní školou Rudná v ulici 5. května (dříve zvláštní škola) a dalšími organizacemi. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu dva členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.). Školní družina má rovněž vypracovaný vzdělávací program, podle něhož bude realizovat činnosti od Výchovné poradenství Podstatnou funkcí výchovného poradenství na škole je pomáhat žákům v důležitých oblastech života. Jde jednak o preventivní proces pro vytváření podmínek osobního růstu žáka, jednak o nápravný proces odstraňující zábrany osobního rozvoje žáků s cílem pomoci řešit problémy žáků. Práce výchovného poradce spočívá v oblasti vyučovacího procesu mimo jiné v koordinaci práce se žáky se specifickými poruchami učení, v oblasti výchovného procesu zajišťuje nezbytnou spolupráci s odbornými pracovišti. Dále pomáhá žákům a jejich rodičům při výběru povolání a organizuje besedy či doporučuje dny otevřených dveří. Protidrogová prevence Protidrogová prevence je významnou součástí prevence sociálně patologických jevů a prolíná školní práci v průběhu celého školního roku. Těžištěm práce jsou hodiny občanské výchovy a dále různé jednorázové akce, jako jsou besedy s přizvanými odborníky, výchovně vzdělávací pořady, projekty, přednášky či soutěže. ŠVP ZŠ Rudná

11 Školní parlament V duchu myšlenky podílu na správě školy pracuje již osmým rokem na škole školní žákovský parlament. Žáci na jednáních vznášejí různé podnětné připomínky k chodu školy, které se mnohdy úspěšně realizují. Tato snaha o učení se samostatnosti ve vystupování a vyjadřování názorů se kladně projevuje v jednání žáků. Neodmyslitelnou zásluhu má školní parlament na všech početných charitativních akcích školy. Řízení školy Škola je řízena ředitelem školy, který se opírá o užší vedení tvořené zástupkyní ředitele a výchovnou poradkyní, dále o předsedy předmětových komisí. Ředitel školy spolupracuje se školskou radou a se členy školního parlamentu. Škola svou otevřeností veřejnosti naplňuje znaky komunitní školy. Prostory školy jsou často dávány k dispozici různým, převážně místním organizacím k realizaci jejich činnosti. Rovněž tak jsou prostory k dispozici pro naše žáky ke smysluplnému využití volného času. Školská rada Školská rada byla zřízena podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), zahájila svou činnost v roce Má 6 členů, 2 členové jsou voleni rodiči, 3 jsou pedagogickými pracovníky a 2 členové jsou jmenováni zřizovatelem. ŠVP ZŠ Rudná

12 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez většího výrazného preferování nějaké vzdělávací oblasti. Posilujeme ty vzdělávací předměty, které jsou potřebné pro život v moderní společnosti, jako jsou cizí jazyky a informační technologie. Větší důraz klademe na rozvoj osobnosti prostřednictvím výchovných předmětů (hudební, výtvarná, dramatický výchova) příslušných témat v některých předmětech (literatura, občanská výchova). Škola má však přece jen určitá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Ze vzdělávacích tradic školy vychází především princip Zdravé školy, o níž je zmíněno výše. Celkově je možno vytknout tyto oblasti: Základní sloupy našeho školního vzdělávacího programu výuka cizích jazyků práce s výpočetní a komunikační technikou environmentální výchova sportovní výchova nabídka volitelných předmětů inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení - chceme učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení s důrazem na praxi; - zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; - pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; - preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; - chceme stejnou péči věnovat všem žákům; - chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); ŠVP ZŠ Rudná

13 - nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; - chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají žáci možnost prezentovat se a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Jsme si vědomi toho, že rychle se měnící svět potřebuje lidi s obecnějším vzděláním, příliš brzká specializace není vhodná, je nutno vychovávat žáky k přizpůsobivosti, ke komunikativnosti a analýze problémů. Není potřeba nutit žáky, aby si všechny informace pamatovali, ale aby byli schopni se v nich zorientovat a používat je. Prioritou se tak stává týmová práce, klade se velký důraz na získání dovedností, jež mají význam po celý život. Velmi důležitá je otázka motivace žáků prostřednictvím takových metod výuky, aby byla pro žáky zajímavá a dostupná, aby se chtěli učit. Žák si nejvíce osvojí to, co si sám prakticky vyzkoušel, vyvodil, o čem diskutoval, co jiným vysvětloval. Učitel tedy nepředává hotové poznatky, ale uplatňuje aktivní práci žáků ve skupinách a propojení poznání z různých předmětů. Je velmi potřebné, aby každý dosáhl svého osobního maxima, proto se klade důraz na individuální přístup ve výuce i hodnocení. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Ztotožňujeme se s těmito vytčenými cíli pro základní vzdělávání: 1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě. 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. 8. Vést žáky k toleranci a odpovědnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. ŠVP ZŠ Rudná

14 Výchovné a vzdělávací strategie u jednotlivých předmětů: - propojují klíčové kompetence se vzdělávacím obsahem, čímž zabezpečují naplňování výchovné a vzdělávací složky - zabezpečují vzdělávání v souvislostech - třídí podstatné od nepodstatného - nacházejí styčné body mezi předměty, mezipředmětové vazby, průřezová témata - vnášení systém do vzdělávání V jednotlivých předmětech jsou stanoveny hlavní linie, ve kterých by měl být žák postupně, spirálovitě, to znamená v časové návaznosti od nižších ročníků po vyšší, rozvíjen. Rozvíjení osobnosti žáka nekončí devátým ročníkem, ale počítáme s pokračováním na dalším stupni. Konkretizované očekávané výstupy v jednotlivých ročnících stanovují úroveň dovedností, kterou by měl žák v určitém věku dosáhnout, představují současně kritéria hodnocení žáka. Jsou ověřitelné, mají činnostní povahu a jsou využitelné v běžném praktickém životě. K naplňování výstupů volí učitelé efektivní metody, přičemž je upřednostňováno činnostní učení. Nezaměřujeme se na jeden způsob vyučování, ale volíme různé způsoby z různých vyučovacích metod jako je projektové vyučování, problémové vyučování, prvky kritického myšlení, prvky programu Zdravá škola, dramatické výchovy, tvořivého vyučování atd. Dovednostní výstupy a učivo jsou ve školním vzdělávacím programu stanoveny tak, aby je naplnili všichni žáci pro postup do dalšího ročníku. Očekávané výstupy jsou tedy cílem pro učení žáků, a proto počítáme s tím, že k cílům směřuje práce všech žáků. Ale stejně jako u všech cílů nemůžeme předem zaručit, že jich bude beze zbytku dosaženo. Takže závaznost očekávaných výstupů spočívá v tom, že by jich všichni žáci měli postupně dosahovat. Rozšiřující výstupy a učivo pro talentované žáky je zahrnuto v tematických plánech jednotlivých učitelů.. Výchovnými a vzdělávacími strategiemi rozumíme společné postupy, které vedou k utváření klíčových kompetencí žáků a které jsou uplatňovány všemi pedagogy ve výuce i mimo ni. KLÍČOVÉ KOMPETENCE: Kompetence komunikativní: a. Ve všech předmětech klademe důraz na spisovnou a kultivovanou mluvu žáků, na oslovování žáků mezi sebou, na komunikaci s dospělými. b. Žáci jsou často vedeni k účasti v diskusích a schopnosti vyjádřit svůj vlastní názor, obhajovat vlastní názor a argumentovat, poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí. c. Žáci by měli rozumět a hovořit více jazyky, být schopni číst a psát ve více jazycích. d. Učíme žáky vystoupit na veřejnosti, navazovat kontakty, vyjadřovat se písemně. e. Při každé hodině má co nejvíce dětí dostat šanci mluvit a rovněž mají umět aktivně naslouchat tedy poslouchat a pozorovat, soustředit se na verbální i neverbální složku komunikace. ŠVP ZŠ Rudná

15 f. Žáci se aktivně svými příspěvky podílejí na tvorbě webových stránek školy. Od nejnižších ročníků jsou zajištěny co nejlepší podmínky pro seznámení se s počítači a pro jejich využití pro komunikaci. g. Čtení, psaní a diskuse se používají jako nástroje učení ve všech předmětech. Žáci vyhledávají odborné texty, čtou je, čerpají z nich potřebné informace, diskutují o nich, sami také texty vytvářejí. h. Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa viz školní mezinárodní projekty. i. Učíme žáky asertivnímu chování. Sami zaměstnanci školy jdou žákům příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci se žáky, s rodiči i širší veřejností. Sami komunikují na kulturní úrovni a své názory opírají o logické argumenty. Učíme žáky netolerovat nezdvořilost a zákulisní jednání. Usilujeme o pozitivní prezentaci školy na veřejnosti, o pozitivní vnímání své školy, obce, sebe i ostatních lidí. j. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na konci základního vzdělávání o formulovali a vyjadřovali své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovali se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu o naslouchali promluvám ostatních lidí, porozuměli jim, vhodně na ně reagovali, účinně se zapojovali do diskuse, obhajovali svůj názor a vhodně argumentovali o rozuměli různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšleli o nich, reagovali na ně a tvořivě je využívali ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění o využívali informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem o využívali získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a interpersonální a. Učíme žáky rozvíjet schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. Žáci vnímají vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. b. Kromě frontální metody podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Dostatek času má být věnován reflexi dokončených aktivit. c. Podporujeme inkluzi (začlenění) volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy se vzájemně se doplňujícími kvalitami, umožňujícími vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. d. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Rozvíjíme u žáků schopnost zastávat v týmu různé role. Dbáme na to, aby se všichni zapojili a každý měl prostor k sebevyjádření. e. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. f. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. g. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, učíme žáky postavit se odmítavě ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Vedeme žáky k prodiskutování odlišných názorů. ŠVP ZŠ Rudná

16 h. Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli (například náměty ve školním parlamentu), klademe tím důraz na bezpečné sociální prostředí ve škole. i. Pracujeme na prevenci šikany, snažíme se odstranit prvky agresivity žáků za pomoci aktivního přístupu třídních učitelů, na modelových příkladech, které předcházejí krizovým situacím, ovlivňujeme žáky kladnými příklady. j. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na konci základního vzdělání o účinně spolupracovali ve skupině, podíleli se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové v pracovní činnosti pozitivně ovlivňovali kvalitu společné práce o podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívali k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali o přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápali potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňovali zkušenosti druhých lidí, respektovali různá hlediska a čerpali poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají o vyvářeli si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládali a řídili svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské a. Vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva jiných, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, za své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. b. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci, dále sociálně patologické projevy chování jako jsou drogy, šikana nebo kriminalita,, netolerujeme hrubé, agresivní a nezdvořilé chování žáků. Zařazujeme autentické vyučování (besedy, exkurze). c. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovené ve vnitřních normách školy, vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k jiným lidem. d. Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme najít jejich motiv. Vedeme žáky k respektování jejich individuálních rozdílů. e. V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech. f. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. g. V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. h. Snažíme se o vybudování přátelské a otevřené atmosféry ve třídě, respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy a plníme své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva, podněcujeme k vyjádření vlastních názorů a myšlenek. Do školního řádu máme včleněny základní myšlenky Úmluvy o právech dítěte. i. Ve škole pracuje školní parlament, který se podílí na organizace některých akcí a navrhuje nejrůznější změny v chodu školy, spolupracuje s vedením školy na zlepšování prostor školy. Podílí se rovněž na spoluvytváření norem chování ve škole nebo na výběru různých aktivit. ŠVP ZŠ Rudná

17 j. V rámci projektu Adopce na dálku žáci pečují o indického chlapce Charlese pomocí vlastních zdrojů. k. Žáci školy se v projektovém dnu Den Země nebo při různých ekologických nebo jiných aktivitách (viz koncerty školního pěveckého sboru) zapojují do péče o své nejbližší okolí, o svůj region. l. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na konci základního vzdělávání o respektovali přesvědčení druhých lidí, vážili si jejich vnitřních hodnot, byli schopni se vcítit do situací ostatních lidí, odmítali útlak a hrubé zacházení, uvědomovali si povinnosti postavit se proti psychickému i fyzickému násilí o chápali základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, byli si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo ni o rozhodovali se zodpovědně podle dané situace, poskytovali dle svých možností účinnou pomoc a chovali se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka o respektovali, chránili a oceňovali naše tradice a kulturní a historické dědictví, projevovali pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojovali do kulturního dění a sportovních akcí o chápali základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovali požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovali se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence k učení a. Vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, chceme jim umožnit osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. b. Důležitější než známka na vysvědčení jsou získané dovednosti a znalosti. c. Na praktických příkladech vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k němu. d. Podporujeme samostatnost a tvořivost. e. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. f. Ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. g. Ve výuce zásadně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující. h. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. i. Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. j. Umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. k. Na začátku hodiny jsou žáci seznámeni s cílem hodiny, na konci je vždy se žáky zhodnoceno jeho dosažení. l. Motivujeme k učení, snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení, uplatňujeme individuální přístup. m. Při hodnocení používáme především prvky pozitivní motivace, učíme práci s chybou, trpělivosti, povzbuzujeme. n. Žákům je poskytován přístup k mnoha zdrojům informací (encyklopedie, knihovna, internet, video, dvd, atlasy, tisk, počítačové programy, výstavy atd.). Škola využívá tento přístup přímo ve všech předmětech a učí žáky různé strategie práce s informacemi. ŠVP ZŠ Rudná

18 o. Zaměřujeme se na kvalitní výuku cizího jazyka s možností doplnění si znalostí ve volitelném předmětu Konverzace z Aj pro ročník. V rámci nepovinného předmětu nabízíme druhý cizí jazyk. p. Učíme žáky zapojovat se do procesu hodnocení i sebehodnocení. Hodnocení jejich práce napomáhají srovnávací celostátní testy Kalibro a Scio. q. Žáci se zúčastňují mnoha soutěží, olympiád, sportovních, výtvarných, pěveckých a jiných soutěží. r. Dostatek času je věnován nácviku studijního čtení, to znamená vyhledávání klíčových slov, formulování hlavních myšlenek v textu, vytváření otázek, poznámek a výpisků. s. Hodnotíme především individuální pokrok v učení jednotlivých žáků. Velká pozornost je věnována kladení otevřených otázek, k ni jsou žáci vyzýváni. Otázky jsou oceňovány stejně jako odpovědi. t. Nejdůležitější látka je prezentována z několika úhlů a různými metodami. u. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na konci základního vzdělávání o vybírali vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení a využívali jich, plánovali, organizovali a řídili vlastní učení, projevovali ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení o vyhledávali a třídili informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívali v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě o operovali s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uváděli věci do souvislostí, propojovali do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářeli komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy o samostatně pozorovali a experimentovali, získané výsledky porovnávali, kriticky posuzovali a vyvozovali z nich závěry pro využití i v budoucnosti o poznávali smysl a cíl učení, měli pozitivní vztah k učení, posoudili vlastní pokrok a určili překážky či problémy bránící učení, naplánovali si, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit, kriticky zhodnotili výsledky svého učení a diskutovali o nich Kompetence k řešení problémů a. Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. b. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit, na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. c. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů, podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, týmovou spolupráci, využívání moderní techniky. d. Při řešení problémů učíme žáky používat metodu SWOT analýza a metodu brainstormingu. e. V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. f. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. g. Podporujeme tvůrčí atmosféru ve třídě, formulujeme aktuální a přitažlivá témata, uvádíme příklady ze známého prostředí, motivujeme žáky co nejvíce problémovými úlohami z praktického života. h. Nabízíme žákům prostor pro rozvíjení kompetence k řešení problémů tím, že s nimi pracujeme s netradičními úlohami testů Kalibro, Scio, Klokan, s dovednostními testy Kalibro pro dvojice žáků. ŠVP ZŠ Rudná

19 i. Volíme strategie a techniky skupinového a kooperativního vyučování, sledujeme práci žáka v různých projektových dnech, jindy prostřednictvím prezentací jeho prací. j. Žák se učí činit rozhodnutí, řešit konflikty, posuzovat a hodnotit, brát na sebe zodpovědnost, být flexibilní při změnách, nalézat nová řešení, zvažovat různé zdroje dat, získávat informace, být houževnatý v případě obtíží. k. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na konci základního vzdělávání o vnímali nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznali a pochopili problém, přemýšleli o nesrovnalostech a jejich příčinách, promysleli a naplánovali způsob řešení problémů a využívali k tomu vlastního úsudku a zkušeností o vyhledávali informace vhodné k řešení problému, nacházeli jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívali získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechávali se odradit případným nezdarem a vytrvale hledali konečné řešení problému o samostatně řešili problémy volili vhodné způsoby, užívali logické, matematické a empirické postupy o ověřovali prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikovali při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sledovali vlastní pokrok při zdolávání problémů o kriticky mysleli, činili uvážlivá rozhodnutí, byli schopni je obhájit, uvědomovali si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotili Kompetence pracovní a. Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme je používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie. b. Učíme žáky chránit si zdraví při práci, pomáháme jim při volbě jejich budoucího povolání. c. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. d. Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel a k plnění povinností a závazků, k dodržování daného slova, k dodržování zadání a termínů. e. Různými formami exkurze, film, beseda atd. seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a volbu jejich dalšího studia. f. Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia, budoucího povolání. g. Vytváříme v žácích pocit zodpovědnosti za společný úkol. h. Nabízíme rozsáhlý výběr volitelných předmětů, kterými pomáháme žákům při profesní orientaci. i. Vedeme žáky ke kritickému i sebekritickému hodnocení prací z různých hledisek, rovněž tak k posouzení rizik, která mohou vzniknout při práci, k poskytnutí první pomoci. j. Umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáka. k. Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků a oceňujeme jejich pokrok. ŠVP ZŠ Rudná

20 l. V rámci volby povolání žáci navštěvují pracovní úřad, kde jsou seznámeni s problematikou vhodného výběru povolání. m. Žáci využívají informačních technologií k samostatným pracím, pracovním činnostem, k tvorbě pracovních postupů, k prezentacím své práce. n. Zhotovování produktů, frontální a individuální pokusy žáků vycházejí praxe a modelují praktické situace. o. Poskytujeme žákům prostor k realizaci vlastních nápadů při výzdobě tříd, chodeb, prostor školy a jejího okolí. p. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na konci základního vzdělávání o využívali bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovali vymezená pravidla, plnili povinnosti a závazky, adaptovali se na změněné nebo nové pracovní podmínky o přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot o využívali znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činili podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření o orientovali se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápali podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjeli své podnikatelské myšlení ŠVP ZŠ Rudná

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více