AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ"

Transkript

1 AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE PŘI PREVENCI PATOLOGICKÝCH JEVŮ A PORADENSKÝCH Richard Jedlička SLUŽEB SOCIÁLNĚ POSKYTOVÁNÍ Anotace: Článek přibližuje situaci týkající se problematiky sociálně patologických jevů ohrožujících zdravý vývoj děti a mládeže. Jsou uvedeny statistické údaje ilustrující situaci a problémy děti a dospívajících, kteří využili odborných služeb středisek výchovné péče. Autor poukazuje na méné známé typy pedagogických aktivit a terapeutické přístupy, které mohou být užívány ve střediscích při pomoci klientům, jejich rodičům a učitelům. Závěrem jsou naznačeny priority možného rozvoje středisek. Klíčová slova: prevence, poruchy chování, delikvence, experimentování s návykovými látkami, šikana, osobnostní problémy, rodinné problémy, školní problémy, středisko výchovné péče, diagnostika sociálního klimatu třídy, poradenství, preventivné výchovná činnost, individuální výchovný plán, terapie, sociální opora, zážitková pedagogika, rodinná terapeutická činnost, psychosociální zátěž, externí profesionální podpora, Balintovská skupina, supervize. Sociálně patologické jevy ohrožující zdravý vývoj dětí a mládeže Otevřenost demokraticky uspořádané společnosti způsobuje, že výchovný a vzdělávací proces probíhá v kontextu plurality politických, filozofických a náboženských směrů, v rámci multikulturality a globalizace. Současné jsou problematizovány mnohé normy a hodnoty, které dřívějším generacím sloužily jako regulativy sociálních vztahů'. S tímto stavem souvisí i snižující se míra neformální společenské kontroly chování dospívajících. Proces dospívání je nyní o to složitější, že proměnami neprochází jen psychika pubescenta či adolescenta, ale mění se i celá společnost - včetně výchovně-vzdělávacích insti- ' Tento text navazuje na obsah článku Podmínky vzniku a rozvoje školských zařízení zaměřených na soustavnou preventivné výchovnou činnost". Speciální pedagogika. 2009, roč. 19, č. l.s Srv.: KERZ-ROHLING, I., et al. Učitelé a společenské změny : K psychickému zpracování politických změn v r Empirická psychoanalytická studie o učitelích v Česku a bývalé NDR. Pedagogika. 2001, roč. 51, č. 3, s

2 tucí :. Děti a dospívající mají před sebou nepřehledné množství cest k možnému sebeuplatnění, ale zároveň jsou i vystaveni množství nežádoucích podnětů a sociálně patologických jevů. Problémem, který ohrožuje vývoj řady dospívajících i soudržnost společnosti, začíná být extremismus 5, intolerance, xenofobie a sektářství. Mladí extrémisté okázale demonstrují svoji nespokojenost se současným establishmentem a se stavem společnosti, přičemž stále agresivněji projevují nesnášenlivost vůči různým minoritám, ale i vůči příslušníkům odlišných subkultur (napadají bezdomovce, squattery apod.). Řada lidí se od takovýchto postojů distancuje, mnozí však mají strach projevit nesouhlas, aby se sami nestali obětí násilí. Další s radikály sympatizují, neboť se jim zdá, že prosazují vcelku správné názory na řád a pořádek, který oficiální struktury nedokáží zjednat 4. Sekty nabízejí mladým lidem - podobně jako extrémistická hnutí - snadno uchopitelné návody na řešení složitých obtíží. Rovněž dávají svým příslušníkům pocit významu a sounáležitosti, kterých se jim většinou nedostává. Radu psychosociálně nezralých adolescentů vábí na sektě záhadnost, mystika a obřadnictví. To bývá spojené s důrazem na silný emoční prožitek a pocit příslušnosti ke skupině vyvolených 5. Příslušnost k takovýmto zvláštním uskupením vede k problémům v běžném sociálním fungování a mnohdy také k osobnostním poruchám. U příslušníků sekty se objevuje oslabení nebo zpřetrhání dosavadních citových pout, nekritičnost vůči vyznávaným dogmatům a autoritám, zvýšená sugestibilita vzhledem k vůdčím osobnostem sekty, nesamostatnost, sociální vyčlenění, fanatismus, mesianismus i perzekučně paranoidní bludy. Z médií jsou dostatečně známy zprávy o týrání dvou malých chlapců sektári, kteří byli jako děti v rámci mládežnického oddílu ovlivňováni anomální osobností vedoucího s megalomanskými a sadistickými rysy. Veřejnost znepokojují rovněž zprávy o vloupáních, loupežných přepadeních 2 Srovnej k tomu: POL, M. A zase ta reforma... Pedagogika. 2007, roč. 57, č. 1, s. 1-3; HELUS, Z. Čtyři teze k tématu Změna školy". Pedagogika. 2001, roč. 51, č. 1, s ; dále srv.: DRAPELA, V. J. Role učitelů při výchově české mládeže. Pedagogika. 1996, roč. 46, mimoř. č., s ' Jako extremistická jsou označována uskupení vyznávající krajní politické názory a směřující k potlačováni občanských práv a jiných politických a náboženských svobod. 4 Srv.: KAR1KOVÁ, S. Postoje vysokoškolákov k minoritám. In Psychologické aspekty niektorých nežiadúcich fenomenov. Bánská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, Pedagogická fakulta, 2004, S Více: TYCHO, A.P. Tak mnoho cest: příručka o náboženstvích, sektách, New Age a nových duchovních směrech. Olomouc: Spolek moravských nakladatelů, Srv. též: ŠTAMPACH, O. Sekty a nová náboženská hnuti: Naděje a rizika. Praha : Oliva, 1995.

3 a jiných násilnostech působených výrostky a někdy i dětmi mladšími patnácti let. Možná jde pouze o nepříznivý obraz vyvolávaný televizí a dalšími sdělovacími prostředky. Podle policejních statistik totiž kriminalita dětí a mládeže v posledních letech klesá. Zneklidňujícím způsobem se však proměňuje počet nejzávažnějších násilných činů, jakými jsou loupeže a vraždy, přičemž přibývá surovosti mladých lupičů a brutality při trýznění obětí. Podle názoru kriminologů je loupež typickým příkladem pouliční zločinnosti, jejíž výskyt souvisí s mírou a úrovní společenské kontroly. Výzkumníci konstatují, že v případě velkoměstského prostředí bývají ze strany nezletilců vedle seniorů nejčastější obětí děti nebo jiní mladiství 6. Při analýze údajů z trestních spisů se ukazuje, že motivem loupeží je především snaha získat mobilní telefon či peníze, přičemž ukořistěná hotovost bývá často nepatrná. Zpravidla sloužívá k rychlému obstarání alkoholu 7, drogy nebo pokrytí potřeb hazardní hry. V médiích jsou také stále častější informace o nárůstu sexuálních deliktů páchaných mladistvými, ale také dětmi, jimž je méně než patnáct. Mezi tyto činy patří znásilnění, pohlavní zneužívání, ublížení na zdraví i sexuálně motivované vraždy. Pachateli sexuálních deliktů jsou podle zpráv vyšetřujících lékařů a psychologů zpravidla chlapci se sníženou inteligencí (u 90% byl zjištěn školní neprospěch), s vysokou mírou neuroticizmu, nezdrženlivosti a agresivity. Pocházejí většinou ze sociálně slabých, často neúplných rodin. U 80% delikventů se v rodině vyskytovalo fyzické týrání a zanedbávání. Podle údajů z lékařských šetření se v těchto případech přenáší agresivita z otce na syna v % 8. Pozornost veřejnosti vzbudily také závěry z výzkumů, které se vztahují k problematice zneužívání psychoaktivních látek s návykovým potenciálem u nezletilých. Nejvarovnéjší údaje se týkají konzumace alkoholických nápojů: 95% dotázaných žáků středních škol udávalo, že za poslední rok vypili alespoň jeden alkoholický nápoj a 68% přiznalo, že byli v tomto období alespoň jedenkrát opilí. Téměř 14% dotázaných na sebe prozradilo opilost více 6 ROZUM, J., a kol. Výzkum trestného činu loupeže v Praze. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Osmančik uvádí, že mezi pachateli loupeží převažuji mladší osoby mužského pohlaví, pocházející z nižších sociálních vrstev a vykazující podprůměrnou úroveň vzdělání. Často jsou u nich shledávány sklony k vyhýbání se práci a k alkoholismu, přičemž se pod vlivem alkoholu dopouštějí trestné činnosti. Více: OSMANČIK, O. Násilná kriminalita. Praha : IKSP, ' BlNOVÁ, Š. Sexuální násilníci dětského věku - diagnostika, léčba a další intervence. Čes. a slov. Psychiat. 2008, roč. 104, č. 7, s

4 než třikrát v posledním měsíci*. Podle zjištění denně kouřilo 27% šestnáctiletých, přičemž téměř 8% z nich vykouří denně více než 11 cigaret. U nelegálních drog středoškoláci uvádějí nejčastěji zkušenosti s užíváním marihuany nebo hašiše (44 %). Na dalších místech se objevují zkušenosti s užíváním léků se sedativním účinkem (11 %), s čicháním organických rozpouštědel (9 %) a s požitím extáze (8 %). Méně časté byly u středoškoláků zkušenosti s halucinogeny (6 %), s amfetaminy (4 %) a s opiáty (2 %) 10. Z porovnání gymnázií, středních odborných škol a učilišť vycházejí posledně jmenovaná v oblasti kouření a prevence zneužívání alkoholických nápojů nejhůře. I zde jsou však rozdíly mezi žáky maturitních oborů a ostatními. Nejméně příznivá situace bývá na učilištích s nedostatečným počtem zájemců o obor, která zaučují mládež pro společensky nepříliš oceňované profese. Ačkoliv jsou všechny školy a školská zařízení podle školského zákona povinny vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů, mnohdy nebývá prevenci věnována přiměřená pozornost. Přitom vyhláška č. 72/2005 Sb., která navazuje na školský zákon, jasně vymezuje poradenské a preventivně výchovné úkoly školských institucí i standardní činnosti školního metodika prevence. Pomoc nabízená školám při řešení obtížných výchovných situací a při prevenci sociálně patologických jevů Podle školského zákona a znění příslušné vyhlášky lze očekávat, že školám nebo školským zařízením budou při preventivním působení na žáky s výchovnými problémy poskytovat pomoc a podporu zejména pedagogicko-psychologické poradny". Na mnoha místech tomu tak skutečně je. Jinde však uvádějí, že poradny mají příliš mnoho povinností a na poskytování služeb v oblasti prevence nezbývá dostatek času ani personální kapacity. Ve složitějších výchovných situacích pak pociťují pracovníci škol nedostatek metodické opory. To připouštějí rovněž ředitelé některých poraden. Jak ukazují zkušenosti z pedagogických konferencí a seminářů, ale i z pracovních setkání s metodiky prevence a výchovnými poradci, není ani mezi odbornou veřejností dostatečně známo, jaké poslání mají střediska výchovné péče, jakou pomoc nabízejí a komu vůbec mohou být jejich služby prospěšné. ' Zdroj dat: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti: Praha, K těmto sdělením je nutno přistupovat obezřetně. Dotazníková šetření ESPAD zaznamenávala anonymní tvrzení dospívajících, přičemž pravdivost získaných výpovědí nebyla nijak objektivně ověřována. 11 Srovnej 116 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 72/2005 Sb.

5 Aktuální východiska činnosti středisek výchovné péče Ve stručnosti shrňme, že střediska představují školská zařízení pro preventivné výchovnou péči, jejichž prvořadým posláním je poskytovat speciálně pedagogickou pomoc, pedagogicko-psychologickou podporu a další odborné služby dětem s rizikem poruch chování nebo výchovnými problémy (ale i mládeži do ukončení středního vzdělávání) a těm, jejichž sociální vývoj je nějak ohrožen. Střediska poskytují také pomoc a podporu rodičům, učitelům i ostatním osobám odpovědným za výchovu. Zřizovatelem drtivé většiny těchto školských zařízení je MŠMT, jen jedno středisko je soukromé. Dne 29. června 2007 byly zveřejněny Příkaz ministryně č. 21/2007, k činnosti středisek výchovné péče a Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče č. j / Při tvorbě obou dokumentů' 2 bylo krom rozborů statistických údajů z ÚIV využito též poznatků získaných ze souborné zprávy z kontrolní činnosti, prováděné Českou školní inspekcí v polovině roku 2006 v 17 vybraných střediscích. Šetření ČŠI byla zaměřena zejména na ty aspekty preventivné výchovné činnosti, které nebylo možno postihnout prostřednictvím statistických šetření a kvantitativné orientovaných výzkumů. Závěry z inspekční zprávy přispěly k tomu, že v příkazu ministryně je věnována pozornost důkladnější ochraně osobních údajú a přípravě individuálního výchovného plánu směrovaného na potřeby dítěte. Komparací obsahové stránky metodických dokumentů z let 1998, 2002 a 2007 zjistíme, že zatímco první text byl věnován hlavně organizačním náležitostem 13, následná směrnice řeší též finanční zajištění péče o klienty' 4, přičemž nejnovéjší pokyn se zaměřuje i na nejvhodnější pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické, terapeutické a preventivné výchovné přístupy. Pokyn upravuje také podmínky a předpoklady pro podporu učitelů a spolupráci s rodiči při řešení výchovných problémů. Střediska, jejich klienti a problémy, které řeší Nejčastéjší problémy klientely středisek lze ilustrovat na statistických zjištěních získaných prostřednictvím Výkazu o středisku výchovné péče Z Sběr 12 Základním východiskem pro jejich tvorbu byly příslušné paragrafy zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a obsah vyhlášky č. 458/2005 Sb., ale zmiňované předpisy se pro potřeby praxe jeví jako nadmíru stručné. 13 Pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež č.j / Věstník MŠMT ČR. 1998, sešit Metodický pokyn k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování podle 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb., č.j / Věstník MŠMT ČR. 2002, sešit 9.

6 statistických dat uskutečňuje Ústav pro informace ve vzdělávaní 15. Pro potřeby koncepční činnosti MŠMT a přípravu programů postgraduálního vzdělávání pedagogických pracovníků SVP byla provedena analýza klíčových informací o střediscích. Statistické zpracování vybraných údajů realizovala Gabriela Staňková se spolupracovníky z divize statistických informací a analýz ÚIV. Zpracování číselných řad do grafů, rozbor a porovnání výsledků s poznatky získanými z výzkumných šetření Jiřího Němce a kol. (která sledovala období 1997 až 1999)" a Ivo Kalvínského a kol. (za období 2002 až 2004) 17 uskutečnili Richard Jedlička a Pavla Košťálová z odboru prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT. Vzhledem k omezeným možnostem tohoto sdělení zde mohou být publikována pouze vybraná zjištění 18. Ve školním roce 2004/05 bylo v péči středisek registrováno celkem 9456 dětí a dospívajících. V r. 2005/06 bylo ve střediscích vykazováno 8887 klientů. Z tohoto počtu chodilo 208 dětí s výchovnými problémy do mateřské školy, 2170 klientů bylo žáky 1. stupně základní školy, 4617 se jich učilo na 2. stupni ZŠ, 1679 dospívajících navštěvovalo střední školu nebo konzervatoř a 173 adolescentů po ukončení školní docházky opustilo předčasně učební obor nebo studium (či nenastoupilo k dalšímu vzdělávání na žádnou střední školu). Ve sledovaném roce bylo rodičům nebo jiným zákonným zástupcům nezletilých klientů umožněno konzultací a dalších odborných služeb, učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům bylo poskytnuto metodických konzultací nebo jiných profesionálních služeb. Ze zjištěných údajů vyplývá, že povinnou školní docházku v základní škole v r. 2005/06 plnilo 79% všech klientů. Zdá se, že problematika poruch chování, pro které je vyhledána odborná péče, se od konce 15 Výkazy jsou každoročně vyplňovány pracovníky všech středisek. Za správnost vykazovaných údajů odpovídá ředitel příslušného školského zařízení. " NĚMEC, J. Zpráva z odborné komplexní analýzy činnosti stávajících středisek výchovné péče pro děti a mládež a jejich detašovaných pracovišť. Interní vydání pro potřeby MŠMT. Praha : ETERIA, KALVÍNSKY, I., a kol. Závěrečná zpráva z projektu: Analýza činnosti středisek výchovné péče. Interní vydání pro potřeby MŠMT. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, " Podrobnější informace byly např. uvedeny v příspěvku Vývoj a perspektivy činnosti školských zařízení pro preventivné výchovnou péči", předneseném autorem tohoto článku na Mezinárodní konferenci k prevenci sociálního selhávání dětí z rizikového prostředí, která se konala za účasti odborníků ze SRN, Rakouska, Velké Británie, Dánska a Slovenska ve dnech 5. a 6. května 2008 v Praze.

7 90. let posunuje smérem k mladším podle druhu navštěvované školy ukazuje ročníkům. Rozložení klientely středisek názorně koláčový graf č. 1. Graf. č. 1 Konlřlenf klientů SVP dle druhu Školy ik. r. 2005/06 k xmhlch (kol (>C«rtn* konct\ator{) 19 K i malcrfckýťh ikul 2* t I. Mírnit /aklatkijch Iknl 25% 2. Hi^cnt /jkl.ijnfth kol 54 H IiMS 7C ZS< I. stupeň) O a Z$ (2. stupeň) O ze SS (víctnc konaervatoh*) Vzhledem k určitému úbytku klientů ve střediscích bylo zajímavé zjistit, jak se vyvíjel počet dětí a mládeže navštěvujících mateřské, základní a střední školy. Proto byl počet klientů evidovaných prostřednictvím statistických výkazů v letech 2000 až 2006 ve střediscích porovnán s počtem všech dětí a žáků z MŠ, ZŠ a SŠ v ČR, vykazovaných ve statistikách ÚIV za stejné období. Srovnání je patrné z čárového grafu č. 2 a 3. Graf č. 2 a 3 Paťtf»irch hkú v MŠ, 2Š a SŠ t ČR < Irtrch PoittkíeataSVř i kttk WS! 11X1 Bl maai mi«i mim MIM umí MI ilaunk mitj mw tläär*

8 Obě křivky jsou klesající, nicméně křivka znázorňující evidované klienty středisek není tak strmá, jako v případě školní populace. Ambulantních služeb využilo 93,8% klientů, evidovaných ve střediscích ve školním roce 2005/06. K pobytu v internátním oddělení bylo přijato 6 % z celko- vého počtu dětí a dospívajících. Jen 0,1 % využila služeb v celodenním oddělení s provozem v čase od 8 do 19 hodin (tento způsob péče není ještě středisky příliš nabízen). Rozdělení klientů do skupin podle formy využité péče (ambulantní služby, internátní služby a služby celodenní) názorné ilustruje koláčový graf č. 4. Grafč.4 Ko/iJŕk'iii k lit* mu SYP div furim poskwnuli' ve Sk. r. 2005/06 péřť péic poskytovaná furmou cclojcnnich sluteb 0.12 S pmc ponkylovana formou internátních služeb 6.08 % pčtc poikytovaná formou ambulatnich \lit>cb % Problémy dvou třetin klientů se - podobné jako v předchozích výzkumných šetřeních - vztahovaly budk rodinnému prostředí, anebo ke škole (viz sloupcový graf č. 5, který znázorňuje hlavní důvody příchodu klientů do střediska ve školním roce 2005/06, jak jsou zachyceny ve statistických výkazech ÚIV). Rodinné problémy byly uváděny jako příčina příchodu do střediska u 27% klientů. V anamnestických údajích lze vysledovat nedůsledné nebo autoritářské výchovné působení, ale i zanedbávání péče (ve 4% se vyskytlo aktivní týrání nebo pohlavní zneužívání). Časté jsou poruchy v interpersonální komunikaci, psychické obtíže, související s rodinou krizí, rozlukou, rozvodem nebo vznikem nového partnerského vztahu. V řadě rodin se u dospělých objevují problémy, související s alkoholismem, drogami či kriminalitou. Situace týkající se výskytu vztahových obtíží a konfliktů v rodině se oproti dřívějším zjištěním nemění. Školní problémy byly v roce 2005/06 vykazovány jako hlavní důvod žádostí Bl

9 o pomoc střediska u 38 % klientů. Příčin týkajících se porušování školní kázně (nerespektování učitele, konflikty se spolužáky, agresivita, šikana, záškoláctví) a obtíží, vyvolaných nezvládáním učiva, oproti dřívějšku přibývá. Stoupá počet klientů se specifickými poruchami učení a chování. Graf č. 5 Hlavní důvody příchodu klienta do SVP ve šk. r. 2005//06 O Rodinné problémy Školní problémy B Zneužívání návykových látek Osobnostní problémy Asociálni, kriminálni problémy Experimentování s návykovými látkami u dětí a mládeže, žádajícími o pomoc ve střediscích, postupně ubývá. Tento nález je možno interpretovat optimisticky. Zjištění lze vyložit například tak, že problematika návykových látek ohrožujících zdravý vývoj mladé generace přestává být natolik naléhavá, jako tomu bylo v devadesátých letech minulého století. Za zvážení však stojí i to, zda dnešní česká společnost není vůči konzumaci nelegálních drog, ale i jiných návykových látek, tolerantnější, a dospívající jsou proto pod menším sociálním tlakem, jenž by je nutil vyhledat odbornou pomoc. Zdá se, že se zde nabízí zajímavý výzkumný problém pro adiktology. Rozhodné by však nemělo být upuštěno od ozdravných školních programů a dalších preventivních akcí. Právě specifická primární prevence, probíhající již více než deset let ve školách a školských zařízeních, je jedním z pravděpodobných důvodů, proč drogových experimentátorů ve střediscích už nepřibývá. Vážnější asociální a antisociální aktivity dětí a dospívajících byly v r. 2005/06 zaregistrovány u 16% klientů (krádeže, násilí, vloupání, neoprávněné užití cizího motorového vozidla, sexuální delikty ap.). Srovnání s výsledky dřívějších studií ukazuje

10 na vzestupnou tendenci. Zjištění týkající se nárůstu delikventních aktivit u klientů středisek by rovněž stálo za analýzu, a to Komplexně pojímaná preventivně výchovná péče o klienty Metodický pokyn z roku 2007 upřesňuje, krom zásad spolupráce se školou, pov konfrontaci se závěry, vyplývajícími ze statistik Policejního prezídia ČR, které jsou uváděny výše. Graf č. 6 Důvody vedoucí k přijeti klienta do SVP / / / ' /05 Škol ni rok Zneužíváni návykových látek Asociální chování, delikvence Výsledků statistických zjištění a výzkumů ve střediscích bylo mimo jiné využito při tvorbě nových metodických dokumentů a při koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Speciální vzdělávací kurzy by měly připravovat pracovníky středisek na krizovou intervenci i na problémy související s nárůstem konfliktních situací a vzrůstem agresivního chování. radenskými a zdravotnickými zařízeními nebo s orgány sociálné-právní ochrany dětí, zejména postupy pro diagnostickou činnost, krizovou intervenci, poradenství, práci s klienty ve výchovné skupině, podmínky pro vzdělávací aktivity apod. Vymezuje také předpoklady pro poskytování sociální opory, užití vhodných metod z oblasti terapie, zážitkové pedagogiky a základní podmínky pro supervizi". Při přijímání žáka určité školy do preventivně výchovné péče si může středisko od jejího ředitele vyžádat zprávu o budoucím klientovi. Vzhledem k potřebě co " Je správné připomenout, že jakkoliv lze tento dokument v řadě směrů pokládat za průlomový, metodický pokyn nemá stejnou právní působnost jako zákon a z něj vycházející vyhlášky.

11 nejvétší důvěry mezi pracovníky střediska a klienty bylo stanoveno 20, že k vyžádání informací od školy je zapotřebí písemného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého (zpravidla rodiče). V případě, že ve škole působí školni psycholog či speciální pedagog, lze je požádat o podrobnější informace o chování, prospěchu, ale i o poradenských službách, jež dítěti poskytovali. Klient a jeho rodič 21 dostávají ve středisku nabídku diagnostických, preventivně výchovných a poradenských služeb. Z nich si dítě-klient vybírá potřebnou službu podle svých možností a povahy problémů. Vymezení cílů, kterých chce dosáhnout (tzv. zakázka klienta), představuje jeden z hlavních podkladů pro vypracování smlouvy o dalším společném postupu (tzv. kontraktu) a plán činnosti.- Při vypracování individuálního výchovného plánu vychází středisko ze závěrů komplexního vyšetření. Komplexním vyšetřením se rozumí takové vyšetření klienta, které zahrnuje psychologickou diagnostiku osobnosti, speciálně pedagogickou a pedagogicko-psychologickou diagnostiku poruch chování a sociálního vývoje. Součástí vyšetření je také sociální diagnostika možného původu výchovných problémů. Pokud z výsledků diagnostické činnosti, provedené u klienta s vývojovými poruchami učení nebo chování 22, vyplývá potřeba individuální nebo skupinové integrace či přijetí ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (ve speciální škole"), informuje středisko o svých zjištěních klienta i zákonného zástupce nezletilého. Ve spolupráci s poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem připraví pracovníci střediska podklady pro rozhodnutí o odpovídajícím zařazení do systému vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, respektive zpracování individuálního vzdělávacího plánu. Z analýzy důvodů přijetí do péče střediska a z rozboru situace klientů vyplynulo, že součástí preventivně výchovné činnosti by mělo být též vyhledávání latentního nadání a podpora rozvoje talentu, nejen náprava školní neúspěšnosti. Proto se vzdělávací a reedukační práce opírá především o individualizovaný přístup k dítěti (žákovi), kdy si klient pod vedením speciálního pedagoga osvojuje potřebné dovednosti, znalosti a učí 20 Viz odst. 1 3 vyhlášky č. 458/2005 Sb. 21 Případné jiný zákonný zástupce nezletilého dítěte, kterému bylo svěřeno do péče. 22 Lékařské výzkumy ukazují, že hyperkinetické poruchy, které školský zákon označuje jako vývojové poruchy chováni"', přetrvávají u 40-60% postižených až do dospělosti. U dospělých s diagnózou ADHD se často nachází deficit exekutivních funkcí, školní selhání, nižší vzdělání a nižší status v zaměstnání, než by odpovídalo jejich inteligenci; vyskytuje se zvýšené riziko abúzu alkoholu a závislosti na drogách. Ukazuje se, že včasné rozpoznání specifických poruch chování a komplexní přístup k terapii mají zásadní význam pro příznivou prognózu a řádné sociální začlenění. Blíže DRTÍLKOVÁ, I.; THEINER, P. Klinické a biologické markery perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD). Čes. a slov. Psychiat. 2008, roč. 104, č. 4, s

12 se rozpoznávat své osobnostní vlohy. Při podpoře klienta se vychází zejména z toho, co určitému dítěti nejlépe jde a za co může být dospělými (speciálním pedagogem, rodiči, učiteli ve škole) pochváleno a oceněno 23. Postupně si vypracovává příhodný způsob učení, který nejlépe odpovídá jeho kognitivnímu stylu. Pro klienty může být podle jejich potřeb připraven skupinový terapeutický program či resocializační a sociálně rehabilitační program, využívající principů zážitkové pedagogiky. Terapeutický program pro skupinu klientů představuje jasně obsahově vymezené vedení skupiny etopedem, vychovatelem, případně též psychologem. Program je orientován na zmírnění či odstranění problémů, které klienty spojují: např. školní obtíže, delikventní chování, experimentování s drogou. Obsahový rozvrh je zacílen na pochopení příčin problémů, na reedukaci, sociální rehabilitaci a prevenci. K dosažení cílů se využívá zejména metod verbálně-kognitivního učení, aktivního sociálního učení a terapeutických prvků skupinové práce, zaměřené na úspěšné zvládnutí nároků rodiny a školy. Program pro klienty s rodinnými problémy se obvykle zaměřuje na řešení vztahových obtíží dítěte uvnitř rodinného systému nebo ve vrstevnických skupinách. Program pro klienty, kteří zneužívali návykové látky, je zaměřen k abstinenci, ke kvalitnímu trávení volného času, případně k úspěšnému zakončení přerušeného vzdělávání. Na tomto místě je vhodné připomenout, že to, co děti, které přišly do střediska, potřebují, není opakované rozebírání toho, co v minulosti špatného provedly, ale hledání reálné perspektivy a nasměrování k tomu, v čem by mohly být dobré. Terapeutická a preventivně výchovná činnost, probíhající ve skupině, usnadňuje klientům řešení vztahových a osobnostních problémů a přijetí korektivních zkušeností. V řadě případů se jeví strategičtější než individuální terapie. Podpora vyjadřovaná vrstevníky ulehčuje zvláště pubescentům nácvik zralejších forem chování (resp. osvojení si žádoucích rolí). V ambulantním oddělení jsou pedagogickými pracovníky sestavovány skupiny příležitostně - podle aktuálních potřeb klientů, cflů stanovených v individuálním výchovném plánu, ale i podle forem činností, které děti motivují. K relaxaci, navození důvěry, dosažení vhledu a změny v chování se využívá psychosociálních her, technik z oblasti výchovné dramatiky, dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie a artefiletiky Podrobněji k metodice takového pedagogického přístupu kap.: Přenos podstatných znaků systemického myšlení do vyučování. In FRANKE-GRICKSCH, M. Patříš k nám: Rodinné konstelace s dětmi. Praha : SHAMBHALA, Více např. SLAVÍKOVÁ, V., a kol. Dívej se, tvoř a povídej!: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha : Portál, VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis, ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pro zvládáni agresivity a neklidu. Praha : Portál, 2002.

13 V oddělení celodenním nebo internátním je základní organizační jednotkou výchovná skupina tvořená 6 až 8 klienty. K osvojení žádoucích kompetencí a upevnění vzorců chování slouží režimová terapie, socioterapie, metody zážitkové pedagogiky a účast v terapeutických programech. Podporuje se rovněž nácvik vhodných metod učení. Klienti jeví většinou zájem o počítače a zvládání internetu: toho se dá využít i při jejich sebevzdělávání. V rámci programů využívajících zážitkové pedagogiky je akcentován přístup, založený na zmírňování či odstraňování osobnostních problémů a socializačních poruch, získávání dovedností a postojů, jejichž osvojování bývá provázeno silnou emocí prožívanou ve skupině. Výchovným prostředkem může být cykloturistika nebo horská turistika, vodácké sporty, hipoterapie, ale také to mohou být lyžařské túry a táboření v zimní přírodě. Při realizaci programu je podporována kooperace, nekonfliktní sebeprosazení, sebeúcta i ocenění ostatních, odvaha, odpovědnost, sebekontrola atd. Rozdíl mezi rekreačními nebo tělovýchovnými činnostmi a zážitkovými programy tkví především v řízené zpětné vazbě. V závěru programu vybízí pedagogičtí pracovníci klienty k diskusi a sebereflexi. Klienti jsou podporováni při porovnávání svých poznatků a pocitů. Jsou vedeni k empatickému přijetí druhých a hledání společného poučení. Úspěšnost akcí není podmíněna jen atraktivitou a pestrostí činností, ale rovněž důrazem na promyšlenost a bezpečnost výchovné práce, a to nejen fyzickou, nýbrž i psychickou. Podpora poskytovaná střediskem učitelům a vychovatelům Připomeňme, že středisko poskytuje na základě podnětu obdrženého ze školy metodickou pomoc a potřebné odborné informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů jak školnímu metodikovi prevence, tak rovněž ostatním učitelům a vedení. Psycholog, speciální pedagog (etoped) a další pracovníci střediska jsou připraveni nabídnout škole poradenskou podporu v oblasti výchovy a vzdělávání détí s rizikem poruch chování, ale s i s rozvinutými projevy poruch (verbální hrubost vůči vyučujícím, úmyslné vyrušování, pozdní příchody, lhaní, podvody, záškoláctví, ubližování spolužákům apod.). Středisko může pro školu zabezpečovat rovněž různé preventivné výchovné činnosti s třídními kolektivy. Jako příklad lze uvést diagnostiku sociálního klimatu v rámci řešení negativních jevů mezi žáky ve třídě a cílené speciálně pedagogické programy pro žákovské kolektivy. Podle průzkumů učiněných mezi středisky se žádosti o pomoc ze strany školy nejčastěji týkají řešení problémů souvisejících s agresivitou, poškozováním zařízení a sprejerstvím, krádežemi, šikanou a zneužíváním návykových látek. Je vhodné dodat, že obdobné preventivně

14 výchovné kompetence jako střediska mají rovněž diagnostické ústavy 25. Po dohodě se školou může středisko vypracovat a realizovat speciálně pedagogický program pro třídní kolektivy při řešení výchovných problémů a při prevenci nežádoucích jevů. Tyto aktivity jsou zaměřeny na hledání východisek pro řešení vážnějších vztahových konfliktů, kázeňských prohřešků, ale i obtíží v komunikaci mezi žáky a učiteli. Programy směrují rovněž k předcházení juvenilní delikvenci, patologickému hráčství, závislostem, následnému společenskému vyloučení a vzniku závažné sociální patologie. Realizace preventivního programu má zpravidla tři fáze: diagnostickou, intervenční a hodnotící. Speciálně pedagogická diagnostika je zaměřena na proces poznávání sociálního klimatu třídy, rozložení rolí, rozpoznání výchovného stylu, jímž je třídní kolektiv veden, a stanovení poruch v sociálních vztazích. Jedním z cílů diagnostické činnosti je rozlišení, zda dění ve třídě je ještě možné ovlivňovat pedagogicko-psychologickými intervencemi, nebo zda je potřebný formální výchovný zásah. Účelem speciálně pedagogické intervence je především neformální ovlivňování dosavadního fungování vztahů mezi žáky, jejich postojů a životních hodnot. Důležitá je spolupráce s třídním učitelem, který by měl být také účastníkem programu. V závěrečné fázi provádí pracovníci střediska vyhodnocení a formulují písemné doporučení pro potřeby školy. Hodnocení účinnosti programu ověřují zpětnou vazbou. To se provádí zpravidla jak po proběhlé akci, tak s příslušným časovým odstupem. K vyhodnocení a případné autoevaluaci programu slouží např. dotazníky, rozbory záznamů polostrukturovaných rozhovorů s náhodně vybranými žáky, zprávy od ředitele, od školního metodika prevence či výchovného poradce. Podpora poskytovaná střediskem rodičům Důležitou součástí komplexní péče o klienta je aktivní spolupráce s rodiči. Dospělým osobám pečujícím o dítě je poskytována poradenská pomoc a sociální opora přiměřená možnostem a právnímu vymezení služeb střediska. Podpora poskytovaná pracovníky střediska rodičům může probíhat formou preventivné výchovného poradenství, individuální terapeutické činnosti s rodičem, rodinné terapeutické činnosti či práce s rodičovskou skupinou. Individuální terapeutická činnost s rodičem, která směruje k ovlivňování podmínek pro zdárný vývoji dítěte, před- 25 Viz 7 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivné výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění platných předpisů, a odst. 4 1 vyhlášky č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovné-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.

15 stavuje systematické a soustavné poskytování psychologické podpory konkrétnímu rodiči při řešení vztahových a výchovných obtíží. Jde například o to, korigovat jeho přespříliš liberální, rozmazlující nebo autoritářské přístupy k dítěti, a namísto tvrdého trestání nebo uplácení najít srozumitelnou domluvu a vzájemný respekt. Záměrem psychoterapeutických sezení je zejména poskytnout rodiči emoční podporu při překonávání krize, způsobené obtížnou životní situací (např. partnerskými konflikty, rozvodem, přestěhováním) a výchovnými problémy. Po zmapování obtíží je možné společné hledat cestu nápravy. Snahou terapeuta je korigovat pocity vzteku nebo bezmoci a být nápomocen při nalézání přiměřené perspektivy. Je-li to reálné, usilují pedagogičtí pracovníci o posílení integrity rodiny. V případě rozvodu je jejich snahou podpořit dospělé v tom, aby hledali uspořádání vztahů, které dítěti co nejvíce usnadní adaptaci na nově vzniklou situaci. Krom individuální poradenské práce je rodičům nabízena rodinná terapie a možnost výměny názorů a zkušeností ve svépomocné skupině. Rodinnou terapeutickou činností ve středisku se rozumí cílené a soustavné působení na členy rodinného systému (dospělé i děti) při řešení rodinných vztahových problémů, vyvolaných obtížemi klienta ve vztahu k sobě, k rodičům, ke škole nebo k referenční skupině, projevující se napětím či konflikty s rodinou, vrstevníky, učiteli apod. Cílem je dospět k poznání příčin obtíží a možností řešení problémů 26. Rodičovská skupina představuje formu společné dlouhodobé terapeutické a poradenské činnosti s rodiči více klientů. Společenství tvoří dospělí, jejichž děti byly přijaty do péče střediska, kteří jsou při svých výměnách názorů a zkušeností podporovaní terapeuty. Opora, kterou si rodiče navzájem poskytují, mívá obvykle silný terapeutický efekt. Skupina se schází zpravidla jednou za čtrnáct dnů. Pracuje podle programu, který byl vytvořen pracovníky střediska s přihlédnutím k potřebám i možnostem rodičů. Profesionální podpora poskytovaná pracovníkům středisek a prevence syndromu vyhoření Ačkoli pedagogičtí pracovníci působící ve střediscích procházejí před přijetím do pracovního poměru specializovaným psychologickým vyšetřením 27, přesto u nich vzhledem k dlouhodobé expozici psychosociálním stresem může dojít ke vzniku profesionálního psychického poškození. To se projevuje např. jako burnout syndrom, ale rovněž spektrem psychosomatických a neurotických poruch (předrážděností, nespavostí, vyčerpaností, bolestmi hlavy apod.) i úlevovým misůzem 26 Podrobněji RIEGER, Z.; VYHNÁLKOVA, H. Ostrov rodiny : integrující přístup pro práci s rodinou. Příručka pro odborníky. Hradec Králové : Konfrontace, Psycholog Zdeněk Rieger zpracovával předlohu k části metodického pokynu, které se zabývá rodinou terapií. 27 Viz 18 zákona č. 109/2002 Sb. (resp. zák. č. 383/2005 Sb.).

16 látek s anxiolytickým a sedativním účinkem. Nadužívání psychoaktivních látek s návykovým potenciálem může vyvolat závislost. Pracovníkům exponovaným při řešení mezilidských konfliktů, vystaveným častým zátěžím a chronickému stresu, je zapotřebí věnovat náležitou pozornost a podporu. Pro včasnou prevenci vzniku laboropatopsychogenie byla profesionální podpora vymezena jako souhrn cílené opory, vykonávané externím odborníkem za účelem zvyšování kvality práce s klienty v rámci standardů odborné činnosti a podle příslušných etických principů. Opora může mít charakter metodického vedení (zaměřeného na prohlubování znalostí a dovedností v oblasti diagnostické, preventivně výchovné a poradenské činnosti, moderních metod a postupů), Balintovských skupin nebo supervize. Metodické vedení je realizováno zkušeným odborníkem, profesně zaměřeným na vytypovanou oblast problémů. Jde o průběžné vzdělávání, jež je cíleno na aktuální teoretické a praktické otázky související s preventivně výchovnou činností. Jako konkrétní příklady tzv. vzdělávacích zakázek středisek lze uvést: rozpoznání vývojových poruch učení a chování, nejnovéjší diagnostické postupy a metodika nápravy školní neúspěšnosti žáků s ADHD; návyková rizika počítačových her, terapie a sociální reedukace u náruživého hráčství, zásady cílené prevence; komunikační poruchy v rodinném systému, facilitace, smírčí vyjednávání a mediace v konfliktních situacích; postupy včasného rozpoznání a bezpečného zvládání agresivního chování klientů. Součástí metodické pomoci mohou být kasuistické semináře, odborně vedené nácviky příslušných pedagogických kompetencí i rozbory tzv. příkladů dobré praxe. Balintovské skupiny jsou zaměřené na kultivaci vztahů mezi pedagogickými pracovníky střediska a jejich klienty (případně rodiči dětí, které jsou v péči střediska). Zásady společné práce s problémovými situacemi a mezilidskými vztahy formuloval britský psychoanalytik maďarského původu Michael Balint, po němž nesou svépomocné skupiny jméno. Jedná se o psychoterapeuticky koncipovanou týmovou supervizní činnost 28, zaměřenou především na odkrývání nevědomých přenosových a protipřenosových mechanizmů 2 ', které narušují u BALINT, M. The Doctor, his Patient and the Illness. London : Pitman Publishing Co., 1957; česky: BALINT, M. Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha : Grada, K možné aplikaci balintovské metody v oblasti pedagogiky viz JEDLIČKA, R. In VALIŠOVÁ, A., et al., 2004; níže cit. dokument. " Obecně se soudí, že nevědomý psychický přenos byl poprvé popsán Sigmundem Freudem r ve zprávě o hysterii. Viz FREUD, S.; BREUER, J. Studien uber Hysterie. Frankfurt am Main: Fischer, Podrobněji k této problematice: SANDLER, J.; DARE, Ch; HOLDER, A. Pacient a analytik. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, K významu přenosových

17 produktivní komunikaci mezi pomáhajícím profesionálem (pedagogickým nebo sociálním pracovníkem, psychologem apod.) a klientem. Skupina je vedena odborníkem - psychoterapeutem, který byl pro tuto činnost příslušně vyškolen. Dalším způsobem externí odborné podpory je supervize'. Rovněž supervizní podpora je poskytována zkušeným pedagogickým pracovníkem, speciálně vyškoleným pro takovouto činnost. Supervize je pravidelná a zpravidla dlouhodobá. Forma a druh supervizní podpory jsou voleny po zhodnocení potřeb a podle účelu očekávaného ředitelem i pracovníky střediska. Priority dalšího rozvoje středisek Na základě analýzy vývoje středisek výchovné péče, rozboru výkazů, výzkumných zpráv, šetření ČŠI a studia relevantních dokumentů byla zpracována doporučení, týkající se rozvoje a dalšího zkvalitnění preventivně výchovné činnosti 51 : 1. Je vhodná příprava vybraných středisek, u nichž budou shledány personální a materiální předpoklady, na ekonomickoprávní samostatnost. Střediska - zřizovaná především Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy - jsou organizační součástí diagnostických nebo výchovných ústavů. Ne vždy to je z hlediska organizačního zajištění preventivně výchovné činnosti operativní. Některé ústavy jsou vzdáleny od středisek i desítky kilometrů. 2. Je žádoucí metodická pomoc MŠMT při zakládání nových středisek obcemi, kraji a nestátními subjekty. Jak konstatovala Zpráva z odborné komplexní analýzy činnosti stávajících středisek výchovné péče pro děti a mládež a jejich detašovaných pracovišť' z roku 2000 i následná Závěrečná zpráva z projektu: Analýza činnosti středisek výchovné péče" z roku 2004, není existující síť preventivně výchovných zařízení dostatečná. Přitom podle nařízení ministerstva financí v současné době není možné, aby MŠMT zřizovalo samo další potřebná zařízení. 3. Ve spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství, vysokoškolskými pedagogy, odborníky z praxe a zástupci asociací je vhodné a protipřenosových mechanismů v rámci pedagogických činností a ve vztahu žák - učitel viz: JEDLIČKA, R. Interdisciplinární vztahy mezi hlubinnou psychologií a didaktikou, s In VALIŠOVÁ, A., et al. Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Karolinum, Více: HAWKINS, P; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2004; srv.: CARROL, M.; THOLSTRUPOVÁ, M. (ed.). Integrativní přístupy k supervizi. Praha : Triton, Navrhovaný soubor rozvojových priorit byl ponejprv prezentován na pracovní konferenci ředitelů diagnostických ústavů, výchovných ústavů a vedoucích středisek, která se konala v říjnu 2007 na MŠMT. Dále byl koncepční materiál doplněn podle návrhů ředitelů a doporučení poradní skupiny odborníků z oblasti preventivné výchovné péče.

18 připravit vzdělávací program pro ředitele a vedoucí pracovníky středisek. Analýza obsahu kurzů pro ředitele škol a školských zařízení ukázala, že akreditované programy jsou hlavně zaměřeny na zásady řízení základních a středních škol. Nabízené kurzy většinou neobsahují specifickou odbornou problematiku, potřebnou pro pedagogické vedení poradenského nebo preventivně výchovného zařízení. 4. V návaznosti na vyhlášku č. 458/2005 Sb. a související metodický pokyn je vhodné pro činnost středisek 32 detailněji rozpracovat odborné standardy. 5. Je nezbytné provést organizačně právní vymezení terapeutických metod a technik, vhodných pro pedagogické pracovníky, kteří působí na děti a dospívající ve střediscích výchovné péče, ale rovněž v poradnách, speciálně pedagogických centrech, ústavech, dětských domovech se školou apod. Jde o to, aby bylo jasné, co by měl splňovat akreditovaný výcvik pro terapeutickou činnost s velkou a malou skupinou, pro individuální terapii, muzikoterapii, arteterapii, pro rodinnou terapeutickou činnost ve středisku atd. Bylo by správné vyjasnit časové a obsahové rozdíly mezi pouhým tréninkem psychosociálních dovedností a psychoterapeutickým výcvikem. Vzhledem ke zvláštnostem terapeutické činnosti u dětí a mládeže s poruchami v psychosociálním vývoji ve školských zařízeních je nezbytná spolupráce MŠMT a IPPP ČR se zkušenými pedagogickými pracovníky-výcvikovými terapeuty i zástupci profesních asociací Je zapotřebí připravit specializované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky středisek ve smyslu 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - průběžné vzdělávání. To například znamená vytvořit a akreditovat programy, zaměřené do oblasti krizové intervence a telefonické první pomoci, poskytované v rámci školských poradenských a preventivně výchovných zařízení Pro další zkvalitnění péče ve střediscích je nutná příprava standardů a podmínek pro supervizi v rámci preventivně výchovné činnosti. I v tomto případě je 32 To mimo jiné znamená v novele vyhlášky č. 458/2005 Sb. podrobněji popsat standardní činnosti speciálního pedagoga, psychologa a vychovatele, kteří působí ve středisku, obdobné jako je tomu v přílohách vyhlášky č. 72/2005 Sb. 33 Mnohé tréninkové a výcvikové programy, koncipované pro potřebu postgraduální přípravy zdravotníků, jsou pro terapeutický výcvik pedagogických pracovníků obsahové i metodicky nepřiměřené. Více k této problematice viz JEDLIČKA, R. Kompetence mezi výchovou a terapií. In SLAVlK, J.; KOMZAKOVÁ, M. (ed.). Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009, s V době tvorby a publikování tohoto textu byly již MŠMT v rámci programů DVPP akreditovány velmi dobře připravené kurzy krizové intervence z FF UP v Olomouci nebo z Linky důvěry v Českých Budějovicích.

19 nezbytná úzká spolupráce tvůrců předpisů s odborníky z praxe a se zástupci příslušných asociací 35. Závěr Preventivně výchovnou péči dětem a dospívající mládeži s poruchami v psychosociálním vývoji i pomoc jejich rodičům a učitelům jsou připravena poskytovat specializovaná školská zařízení - střediska výchovné péče. Střediska působí na dítě (klienta) a jeho vztahový systém na základě principu dobrovolné a aktivní spolupráce všech zúčastněných. Systematická podpora dalšího rozvoje těchto zařízení může být jedním z reálných kroků na cestě k transformaci a modernizaci institucionální výchovné péče, o níž se v poslední době tolik diskutuje. Činnost, zaměřená na individuální potřeby dítěte či dospívajícího s poruchami v osobnostním vývoji a se socializačními problémy, je odborně i lidsky vysoce náročná. Totéž se týká terapeutické práce s narušeným rodinným systémem a reedukační činnosti s dospělými, působícími negativné na díté. Proto je zapotřebí věnovat patřičnou pozornost jak výběru pedagogických pracovníků, tak rovněž odborné podpoře, poskytované jim v rámci celoživotního vzdělávání a supervize. " Zavedení supervize ve školství vyžaduje zajištění odborné přípravy zájemců z řad nejkvalifikovanéjších pedagogických pracovníků, kteří již dříve absolvovali některou z uznávaných forem psychoterapeutického výcviku. Aby byla garantována žádoucí úroveň, měl by být výcvikový kurz v supervizi předložen k akreditaci MŠMT jako vzdělávací program realizovaný v rámci DVPP. Nejdříve je zapotřebí pro uvedené činnosti vymezit školskými právními předpisy příslušné podmínky - obdobné, jako je tomu ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Příloha č. 48 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1 Vnitřní směrnice č. 48 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence rizikového chování Č.j.: OUKR/1370/2010 Spis. sk.: 3.20. A10 V Křenovicích dne 1. listopadu 2010

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010

Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010 Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010 Školní preventivní strategie (dříve Minimální preventivní program) Základním koncepčním materiál v oblasti prevence rizikového chování zůstává ve školách

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více