Poznámky... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1.1.1 Poznámky... 11"

Transkript

1 Obsah Charakteristika školy Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec Charakteristika školy Charakteristika žáků Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími Začlenění průřezových témat Tabulka začlenění průřezových témat pro I. stupeň Tabulka začlenění průřezových témat pro 2. stupeň Učební plán Tabulka učebního plánu I. stupeň Poznámky Tabulka učebního plánu II. stupeň Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy I. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Osnovy Cizí jazyk německý jazyk Charakteristika předmětu Osnovy německého jazyka Cizí jazyk anglický jazyk Charakteristika předmětu Osnovy anglického jazyka Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Osnovy Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika předmětu Osnovy Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Osnovy Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a zdraví Tělesná výchova

2 Charakteristika předmětu Osnovy Učební osnovy II. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Osnovy Cizí jazyk anglický jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Anglického jazyka Cizí jazyk německý jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Německého jazyka Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Osnovy Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Osnovy Výchova k občanství Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Osnovy Chemie Charakteristika předmětu Osnovy Přírodopis Charakteristika předmětu Osnovy Zeměpis Charakteristika předmětu Osnovy Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Osnovy Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Osnovy Tělesná výchova Charakteristika předmětu

3 Osnovy Člověk a svět práce Charakteristika Člověk a svět práce Osnovy Technické práce Osnovy Práce v domácnosti Osnovy Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Volitelné předměty Přehled učebního plánu volitelných předmětů pro druhý stupeň Základy práce s počítačem Charakteristika předmětu Osnovy Dějepisné praktikum Charakteristika předmětu Osnovy Sport a pohybové aktivity Charakteristika předmětu Osnovy Výtvarné projekty Charakteristika předmětu Osnovy Práce s textilem Charakteristika předmětu Osnovy Technické praktikum Osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy a její evaluační činnost Poznámky, vysvětlivky Mimoškolní činnost Školní klub Školní družina

4 Charakteristika školy 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec Základní škola a mateřská škola Drnholec, příspěvková organizace, okres Břeclav Svatoplukova 277/2, Drnholec ředitelka školy: RNDr. Jana Kalandrová telefon: , web: zřizovatel: Obec Drnholec adresa: Drnholec, Kostelní 2 telefon: platnost dokumentu od: podpis ředitelky razítko školy ( motivační název ŠVP) IČO IZO RED-IO Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Marie Mančíková, Mgr. Jana Juřenová 1.2 Charakteristika školy Škola je plně organizovaná vesnická, spádová, kapacita je 600 žáků. Škola má vlastní areál se sportovišti a prostory na umožnění dalších aktivit ve prospěch žactva. Objekt budovy se skládá z historické budovy, na kterou navazuje přístavba. Historická budova slouží žákům pro ročník jako kmenová, přístavba slouží jako školní družina, školní klub, školní jídelna, jsou zde odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, pracovního vyučování s keramickou pecí, pracovna šití, hudební výchovy, výtvarné výchovy,jazykové učebny, učebny výpočetní techniky, cvičná kuchyň, videoučebna, tři tělocvičny, posilovny a kmenové třídy pro žáky ročníku. Čtyři učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, další dvě učebny dataprojektorem. Hygienické normy sociálních a hygienických zařízení jsou postupně naplňovány. Zázemí sboroven a kabinetů pro učitelský sbor je prostorově výborné. Vybavenost výpočetní a multimediální technikou je ve stálém vývoji, máme zasíťované všechny počítače a internet provozujeme pomocí radiového signálu. Velikost sboru vychází ze stavu žactva, máme poměrně stabilní sbor s velkou kvalifikovaností, výchovného poradce, metodika prevence, odborníka na specifické poruchy učení, vychovatelky. Dvanáct let jsme pracovali podle projektu Obecná škola. V letech jsme realizovali projekt Já na to mám financovaný EU a od roku 2011 jsme zapojeni do projektu EU peníze školám. Spolupráce s rodiči je založena na každodenním spojení se školou, které se uskutečňuje telefonicky, osobně, y, poštou, prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek školy, sešitů, možností návštěv vyučování. V průběhu školního roku jsou uskutečňovány konzultace s rodiči, každý učitel má v týdnu vyčleněnou dobu pro styk s rodiči

5 Spolupráce se zřizovatelem zajišťuje všechny základní potřeby provozu školy a v průběžném kontaktu starosty s vedením školy se řeší aktuální situace. Spolupráce se školskou radou je uskutečňována podle zákona a členové se zapojují do akcí pořádaných školou. Spolupráce s pedagogickou poradnou je dlouholetá a na dobré úrovni. Spolupráce s pracovnicemi odboru péče o děti je dlouholetá a úspěšnost řešení je závislá na legislativním rámci. Spolupráce s policií je dlouholetá, policie vychází vstříc při řešení aktuálních situací, výsledky jsou závislé na legislativě. Spolupráce s odborem školství v obci s rozšířenou působností je na velmi dobré úrovni v oblasti ekonomiky a poradenství v řízení. Spolupráce s odborem školství kraje se uskutečňuje v rámci porad s vedoucími pracovníky a konzultacemi s jednotlivými složkami odboru. Spolupráce se školou v Novosedlích, pro kterou jsme spádová škola, je na dobré úrovni při organizování vzdělávacích akcí a ve vzájemné prezentaci činnosti dětí na akcích obou škol i v koordinaci vzdělávacích plánů na úrovni předmětové komise a metodického sdružení. S dalšími školami spolupracujeme hlavně při pořádání akcí sportovního charakteru, dále při partnerství v projektech. Spolupráce s podnikatelskou sférou spočívá hlavně ve sponzorské činnosti ve prospěch školy. Spolupráce s okolními obcemi, pro které jsme spádovou školou, je hlavně na úrovni jednání se zřizovatelem o velikosti příspěvku a v individuální podpoře školních aktivit. Spolupráce s městem Mikulov spočívá v účasti na grantu monitorování a údržby místních cyklostezek. Spolupráce a členství v celostátním projektu Tvořivá škola. Areál školy je umístěn na okraji centra městyse Drnholec, který leží na jihovýchodě České republiky v pohraničí s Rakouskem na jižní Moravě, okres Břeclav. Hlavní vchod je situován na ulici s malým provozem, jedna část areálu leží u silnice s poměrně velkým provozem Charakteristika žáků Situace společenského vývoje v naší oblasti koresponduje s celostátním trendem posunu rodičovství do věku kolem třiceti let a s rozvážným posuzováním počtu dětí v rodině. S tím souvisí úbytek dětí ve škole. Stabilita žactva, tedy docházka v historii naší školy jednotlivých generací, je poměrně trvalá. Znalost dětí je z tohoto hlediska velmi dobrá. Dlouhodobě se i naši žáci postupně více hlásí na obory s maturitou. Úspěšnost přijetí na vybranou školu je vysoká. Statisticky lze posoudit úspěšnost vystudování na středních školách všech typů jako velmi dobrou. Pouze malé procento studentů neukončí střední vzdělání. Vysokoškolské vzdělání ukončí průměrně 17% našich žáků. Z pohledu na charakteristiku žactva v oblasti chování a jednání je rozdíl mezi chováním ve škole a mimo ni. Morální pohled na život získávaný v rodině je u řady rodin odlišný od pohledu školy. S tím souvisí rozpor vnímání reálného života těmito dětmi a jejich přístup k dospělým. 1.3 Charakteristika ŠVP Pedagogický sbor je dlouhodobě zaměřen na hlavní úkol základního vzdělávání ve smyslu všestranného rozvoje dětí. To je výchovná a vzdělávací strategie. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných je zajištěno celým pedagogickým sborem formou dohodnutou v rámci platných směrnic. Školní vzdělávací program na prvním stupni navazuje na škoní program škol mateřských a pokračuje v naplňování výchovných a vzdělávacích cílů RVP ZV

6 1.3.1 Zaměření školy Mahátma Gándhí řekl: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Co je hlavním kritériem kvalitní školy? příjemné školní klima perfektní komunikace mezi učiteli a vedením školy, mezi učiteli a rodiči, učiteli a žáky profesní spolupráce pedagogických pracovníků kvalitní materiální vybavenost školy (počítači a internetem; knižním fondem; zařízeními pro praktickou výuku; tělesnou výchovu a výchovu k estetice). To všechno se projeví ve vztahu k žákovi v jeho chování i v jeho vztahu k učení. ŠVP vychází z klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy školy a života školy vůbec.chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky (nejednotnost v dodržování a pojetí pravidel, estetická úroveň školy, nezájem žáků a jejich povrchnost). Cílem vzdělávacího programu je zapojení školy i jejich absolventů do praktického života, vytvářet u žáků pocit zodpovědnosti, rozvíjet schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a odpovědného rozhodování tedy všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Důležitou úlohu má v této oblasti i činnost školní družiny a školního klubu, také celoškolní akce v průběhu školního roku (Maraton E.Zátopka, Drnholecký trojboj, Olympijské dny, Pevnost škola, Slavík, Společenská výchova, Gymnastické závody). V rámci klubové činnosti je též možný přístup k informačním technologiím i ve volném čase žáků. Jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení je komunikace a vztahy uvnitř školy i mimo ni s rodiči a veřejností.škola organizuje společné akce ( ples, den otevřených dveří, na 1.stupni společné akce s rodiči). Velmi významné je také úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností( disponibilní hodiny, dělení na skupiny v každém ročníku, další vzdělávání učitelů ). Nedílnou součástí ŠVP jsou poznávací pobytové zájezdy, exkurze, zařazované na 1. i 2. stupni.jde o přirozenou integraci učiva, exkurze jsou připravovány projektovým způsobem. Značný důraz v učebním plánu je kladen na informační a komunikační technologii s cílem vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech..cílem je vytvořit žákům podmínky pro jejich rozvoj, preferovat metody, které budou rozvíjet tvůrčí činnost, a to formou specifických úkolů i projektů. Nabízíme jim účast v různých akcích a soutěžích školního i okresního charakteru, kde mají možnost rozvíjet své schopnosti, zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. V náboženské výchově spolupracuje škola s církví a vychází ze zájmu rodičů. V popředí záměrů a cílů našeho programu je rozvoj tvořivosti a samostatnosti žáků. Proto je naší největší snahou motivovat žáky tak, aby měli radost z pochopení probíraného učiva, přičemž jsou respektovány jejich individuální vlohy. Charakter výuky je dán: - zařazováním prvků činnostního učení - podněcováním žáků k tvořivé práci tím, že využívá vlastních zkušeností - kladením důrazu na motivaci - využívání co nerozmanitějších metod učení - prací ve skupinách se žáci učí vzájemnému respektování - častá práce s pomůckami - uplatňování poznatků v praxi - zpestření výuky konáním různých soutěží a akcí ve spolupráci se ŠD a ŠK - při přípravě projektů vycházíme co nejvíce z nápadů dětí Chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor. Kvalitu vzdělání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život

7 1.4 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence tvoří základ pro celoživotní učení a orientaci žáků v každodenním praktickém životě. Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Učitel klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací vede žáky k sebehodnocení podněcuje žákovu tvořivost nabízí žákům účast v různých soutěžích a olympiádách Učitel vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problém a svoje řešení si dokázali obhájit používá netradiční úlohy ( Kalibro,matematický Klokan) při výuce motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života vede žáky k používání internetu ( vyhledávání a třídění informací, vhodné využívání informací) analýza mediálních informací vytváří podmínky, aby žáci prezentovali své názory a nápady ve školním časopise Učitel vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni učí žáky obhajovat vhodnou formou svůj názor a poslouchat názory jiných informuje žáky o možnosti využívání školního časopisu ke komunikaci příležitostně vede žáky k přípravě programů( Den matek, programy divadelního kroužku, vánoční besídky) zařazuje metody skupinové práce a jejich prostřednictvím vede žáky ke spolupráci při vyučování Učitel ve vyučování používá skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení, týmovou práci sociální kompetence vyvozuje na praktických cvičeních a úkolech ( při Tv, na výletě, na exkurzi) usiluje o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupinách vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Učitel usiluje o to, aby si žáci ve třídě společně stanovili pravidla chování, respektovali individuální rozdíly ( národnostní, etnické, kulturní) klade důraz na environmentální výchovu, vede žáky k třídění odpadů, k zodpovědnému chování v přírodě, na exkurzi, výletě zapojuje žáky do projektů, kde se seznamují s kulturou jiných národů (projekt Cestujeme po Evropě ) Učitel motivuje žáky k aktivnímu zapojení do Světa práce vede žáky k objektivnímu sebehodnocení výběrem volitelných předmětů pomáhá žákům při profesní orientaci zajistí exkurzi na Úřad práce (8. roč.) ve školním klubu nabízí zájmové činnosti - 7 -

8 1.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace. (pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám a možnostem naší školy). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku. Podpůrnými opatřeními se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, speciálních učebnic, pomůcek a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciální pedagogické péče např. logopedie, zajištění služeb pedagogicko-psychologických poraden, zajištění asistenta pedagoga, je možné stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Individuální vzdělávací plán se vypracuje na základě závěrů speciálního pedagogického vyšetření žáka poradenským zařízením, popřípadě doporučením praktického lékaře nebo dalšího odborníka.individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka a je vypracován při nástupu žáka do školy, může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Břeclavi, se zákonným zástupcem žáka a výchovným poradcem naší školy. Ve třídách, ve kterých se integruje žák se zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka, působit osobní asistent. Žáci se zdravotním postižením v rámci svých možností mohou být zapojeni do všech činností školy v době mimo vyučování. Pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním budou voleny vhodné přístupy a odpovídající metody a formy práce. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných - rozumí se žák, jehož schopnosti dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových a uměleckých dovednostech. Zjištění nadání žáků provádí pedagogicko-psychologické poradny.vzdělávání mimořádně nadaných žáků se uskuteční podle individuálního vzdělávacího plánu. Tento plán je součástí dokumentace žáka a obsahuje: závěry pedagogicko- psychologického vyšetření, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka i údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické péče. Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu mimořádně nadaného žáka do školy, může být doplňován a upravován v průběhu školního roku

9 1.6 Začlenění průřezových témat Tabulka začlenění průřezových témat pro I. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ 3. ročník ( Bílá pastelka) 4. ročník ( Život ve společnosti) 5. ročník (Čj - kultura našich sousedů) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA KULTURNÍ DIFERENCE LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI 4. ročník (Hv - Kdo si tu po ránu zpívá? ) období ( Den Země- denní projekt) 5. ročník ( Klamavá reklama celodenní projekt) TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU - 9 -

10 1.6.2 Tabulka začlenění průřezových témat pro 2. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ KULTURNÍ DIFERENCE LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU 9.r-ČJ;6,7.r-D;8,9.r-CJ;8,9.r-OV;7,8.r-Z 6-9.r-CJ;7-9.r-Z;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;7,9.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;6,9.r-OV;7.r-VV 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;8.r-OV;9.r-Z 7-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;9.r-D;6.r-OV;9.r-Z;9.r-Z;9.r-Př;; 6-9.r-ČJ,CJ,VV,F,TV,VZ;9.r-D;6.r-OV;7,8.r-M;8.r- Př;7,9.r-Ch;6,9.r-ČSP 6-9.r-ČJ,CJ,TV,VZ;6.r-M;9.r-D;7.r-VV;7-9.r-Z;8.r- Př;8.r-ČSP 6-9.r-ČJ,TV,VZ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,8,9.r-OV;8.r- VV;9.r-Ch; 7.r-ČSP 7.r-ČJ;9.r-M;8.r-D;8,9.r-CJ;6,8.r-OV;9.r-Ch;6.r-TV8.r- VZ;6.r-ČSP 6-9.r-CJ;6,9.r-ČJ;9.r-M;6,8.r-D;6,8,9.r-OV;7,8.r-Ch;7.r- TV;9.r-VZ;9.r-ČSP 7,9.r-ČJ;9.r-D;7,9.r-CJ;8.r-OV; 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;6.r-M;8.r-D;6,7.r-Z;9.r-Př;8,9.r- Ch;8,9.r-F;6,7.r-TV;8.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-M;6-8.r-D;7,8.r-Z;7.r-Ch 6-9.r-CJ,TV,VZ;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;6,9.r-VV;8.r- Z;8.r-Př;8.r-ČSP 6,7,9.r-ČJ;8.r-M;6.r-D;8,9.r-CJ;6.r-VV;6-8.r-Z;8.r-Př 7-9.r-CJ;6,7,9.r-Př;7.r-ČJ;6.r-M;9.r-D;8.r-VV;8.r-Z;6.r- F;6,7.r-VZ 6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6.r-D;8,9.r-CJ;8.r-Z;6,7.r-VZ 6-9.r-TV;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;8.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r-OV;6.r- VV;7-9.r-Z;6,7,9.r-Př;7,9.r-Ch;8,9.r-F;6.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;6,7,8.r-D;6,7.r- VV;8,9.r-Z;8.r-Ch;7,8.r-F;6,7.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-ČJ;8,9.r-M;9.r-D;6.r-OV;6.r-Z; 8.r- Př; 8,9.r-VZ 6,7,9.r-ČJ;7-9.r-CJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6.r-VV;7,8.r- Z;7,8.r-Př;8,9.r-VZ 6-9.r-Z,TV;7,9.r-ČJ;7.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;7.r-Př 7-9.r-CJ;9.r-ČJ;9.r-D;8.r-VV 6-9.r-VZ,TV;6,7,9.r-ČJ;6,9.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r- OV;8.r-VV;7.r-Z;7-9.r-Př;9.r-Ch;9.r-F;9.r-ČSP 6-9.r-TV;6,7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;8,9.r-VZ 7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;9.r-Ch;8,9.r-TV;9.r- VZ;8,9.r-ČSP

11 2 Učební plán 2.1 Tabulka učebního plánu I. stupeň 1. stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český a literatura jazyk Minimální časová dotace 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Poznámky Celková časová dotace na 1. stupni základního vzdělávání je 118 hodin týdně ( včetně disponibilních ). Týdenní hodinová dotace je stanovena takto: - pro ročník 21 hodin - pro 3. ročník 24 hodin - pro 4. ročník 26 hodin - pro 5. ročník 26 hodin Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých předmětů. Lze ji navýšit podle záměrů školy prostřednictvím disponibilních hodin. Pro ročník celkem o 9 hodin. Učební plán lze modelovat variabilně podle potřeb žáků a pedagogických záměrů školy. V rámci učebního plánu může výuka probíhat u jednotlivých předmětů bez pevné časové dotace v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina. Jednotlivé řízené činnosti mohou být kombinovány a propojovány při zachování celkové stanovené denní a týdenní dotace pro vyučovací předměty a dodržení požadavků na odpočinek a relaxaci

12 2.1 Tabulka učebního plánu II. stupeň Tato tabulka platí pro všechny ročníky II. stupně od školního roku 2013/ stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Minimální časová dotace 6 D 7 D 8 D 9 D Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 10 Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Technické práce 3 1 Práce v domácnosti Další cizí jazyk Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

13 Ve školním roce 2012/2013 platí pro 6. a 7. ročník, pro ostatní ročníky platí stávající tabulka. 2. stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Minimální časová dotace 6 D 7 D 8 D 9 D Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 10 Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Technické práce 3 1 Práce v domácnosti Další cizí jazyk Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk - v 8. a v 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Cizí jazyk - v 6.,7. a 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Další cizí jazyk je realizován v 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách z disponibilní časové dotace. Matematika - v 7. a v 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Tělesná výchova - v 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v 9. ročníku jako samostatný předmět. Volitelné předměty - jsou realizovány v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 1 hodině z disponibilní časové dotace

14 3 Učební osnovy I. stupeň 3.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehled je rozdělen do tří složek: komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Cílem je čtení s porozuměním, dorozumívat se a seznamovat žáky s literaturou, některé texty dramatizujeme. Rozvoj čtenářské gramotnosti je důležitý pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, prožitků a ke sdělování názorů. Rozvíjíme emocionální a estetické vnímání. Učíme se vlastní tvorbě a prezentaci. Některá témata mohou být realizována v knihovně, divadle, na koncertě. Vzdělávání v daném vzdělávacím oboru vede k utváření těchto klíčových kompetencí: Kompetence k učení - ochota věnovat se dalšímu poznávání - srozumitelně se vyjadřovat - tvořit nová díla Kompetence k řešení problémů - hledá a vybírá řešení - uvědomuje si problém - rozlišuje podstatné a nepodstatné informace - přemýšlí nad problémem Kompetence komunikativní - rozšiřuje slovní zásobu - vyjadřuje se výstižně a srozumitelně - dodržuje smluvená pravidla - vciťuje se do pocitů druhých a respektuje je Komunikace sociální a personální - spoluvytváří pravidla a snaží se je dodržovat - tvoří společný literární útvar - podporuje ostatní členy skupiny - pracuje ve skupině a ve dvojicích Kompetence občanské - toleruje různé názory - omluví se za své selhání a napravuje svoji chybu - nabízí a přijímá pomoc Kompetence pracovní - plánuje si svoji práci - seznamuje se s různými pracovními postupy - hledá nejlepší různé postupy

15 Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. UČIVO OBSAH Komunikační a slohová výchova - učí se číst jednoduché texty - otevřené, zavřené slabiky, shluk souhlásek, jednoduchá slova a věty - porozumí písemným nebo mluveným projevům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - praktické naslouchání, pozorné a soustředěné naslouchání, reaguje, zaznamenává - oslovení, prosba, poděkování, omluva, pozdrav, mimika, gesta, zdvořilost - dechová a hlasová cvičení, jazykolamy, spisovná mluva - dechová a hlasová cvičení, básně, říkadla, tempo, intonace, přízvuk, reprodukce, vyprávění - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - správné sezení, správný úchop psacího náčiní, zraková hygiena, příprava pracovního prostředí - seznamuje se se správným psaním tvarů písmen a číslic, se správným spojováním písmen a slabik; učí se kontrolovat vlastní písemný projev - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Jazyková výchova - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Literární výchova -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku M, Prv- čtení zadání, úkolů Prv, M, Hv, Vv- pochopení a vypracování úkolu OSV Dv- sociálně komunikační hry Hv- hry na soustředění OSV Hv- gymnastika mluvidel MV Prv, M- slovní úlohy, Dv, Hv - vypravování, vzkaz, žádost Prv- vyprávění Dv- sociálně komunikační hry Prv, M, Vv, Hv- příprava pracovního prostředí - psaní písmen, slabik, slov, opis a přepis; psaní přiměřených slov a vět - obrázková osnova, vypravování, dokončení děje, přeházené a vynechané obrázky - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek, tempo, intonace, přízvuk, sluchová a zraková analýza a syntéza, skládací abeceda - poslech literárních textů, zážitkové naslouchání, volná reprodukce textu, rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - volná reprodukce, výtvarný záznam, dramatizace M- správné psaní číslic, odpovědí Pč- tvorba písmen, číslic z plastelíny, drátu Vv- písmena, číslice Prv- psaní do prac. sešitů Prv- pohádky o zvířátkách Dv- dramatizace pohádky M- před, za vv- malování obrázkové osnovy OSV Prv- hláskuje a slabikuje názvy zvířat, květin M- počítá slabiky, hlásky Tv- rozpočitadlo Hv- krátké a dlouhé tóny OSV Vv- výtvarný doprovod Dv- dramatizace Prv- říkadla, básně OSV Vv, Pv

16 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Komunikační a slohová výchova - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje,opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic,správně spojuje písmena a slabiky,kontroluje vlastní písemný projev Jazyková výchova -rozlišuje zvukovou a grafic- -kou podobu slova,člení slova na hlásky,odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -rozlišuje slova opačného významu,slova souřadná, nadřazená,podřazená -v mluveném projevu se snaží užívat správné gram.tvary podst.,příd.jmen a sloves -třídí,odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách -odůvodňuje a píše správně dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě-mimo morfologický šef ú/ů bez cizích a složených slov,velká písmena na začátku věty a v typicky vlastních jménech osob, zvířat a místního pojmenování -rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Literární výchova -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku -vyjadřuje své pocity z přečteného textu UČIVO OBSAH - upevňuje se technika čtení, intonace,důraz na souvislé čtení s porozuměním - naslouchání soustředěné, aktivní,reagovat otázkami - základy techniky mluveného projevu /dýchání,tvoření hlasu,výslovnost/ - promluva o svých osobních zážitcích,oslovení,vyřizování vzkazů,přivolání pomoci - správné sezení,držení psacího náčiní,hygiena zraku -úhledný,čitelný a přehledný písemný projev,formální úprava textu/odstavce,písmo tiskací a psací,opis a přepis přiměřených textů -stavba slabiky,slova,věty, vyškrtávání nepatřičných slov,písmen,křížovky přesmyčky,uvědomují si hranici slov ve větě -vyhledávání,porovnávání, obohacování slovní zásoby -modulace souvislé řeči zdvořilé a účelné jednání na veřejnosti -sluchově rozlišovat dy-di, ty-ti,ny-ni, -třídění hlásek -práce se slovníkem -abeceda -znělé a neznělé souhlásky -druhy vět /oznamovací, tázací,rozkazovací, přací/ -přednes vhodných lit.textů, básně,říkanky,rozpočítadla, hádanky,bajky,příběhy ze života dětí -dramatizace -poslech lit.textů,naslouchání -M /slovní úlohy/ -Prv /texty/ -Hv /správné frázování,dýchání/ -gymnastika mluvidel -Prv /důležitá tel.č.,ošetření/ -všechny předměty -M /číslice,psaní pod sebou/ -Hv /krátké a dlouhé tóny/ Vv - /barvy,tělo,obchod/ Prv Prv přivolání pomoci Hv-sluchové rozlišení Vv - /vyjádření pocitů malbou/

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Komunikační a slohová výchova Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimošk. situacích V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči UČIVO OBSAH čtení s porozuměním, schopnost vybrat si podstat. informace a řídit se jimi naslouchání praktické, věcné, nepřerušovat řeč jinému, oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování správná volba výrazových při jednání s dospělými a kamarády, doma nebo u lékaře pozdrav, oslovení, omluva, domluva, telefonické přivolání pomoci MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY M - slovní úlohy Prv - práce s encyklopediemi Pč - pracov. postup Prv - skup. práce, práce s mapou Osobnostní a soc. v. seberegulace a sebeorganizace Prv - povolání, mezilidské vztahy Výchova demokratic. občana Prv - chování za mimořádných situací Hv - dechová cvičení Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Jazyková výchova žák: Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu- děj, věc, okolnost, vlastnost Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech kromě příb. Velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování sestavení osnovy a vypravování vlastních prožitků adresa, přání, pozdrav, dopis vypravování pohádky nebo příběhu podle obrázkové předlohy, posloupnost děje slova podle významových okruhů, opozita, synonyma, slova souřadná, nadřazená, pořazená třídění slov podle jejich zapojení ve větěpropedeutika slovních druhů přehled slovních druhů skloňování podstatných jmen časování sloves, stupňování přídavných jmen věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice řady vyjmenovaných slov, jejich používání v základním tvaru, seznámení se slovy příbuznými psaní velkých písmen ve vlastních jménech osob, zvířat, zem. názvech Osobnostní a sociální výchova - řešení problémů Prv - nauka o Čr Výchova dem. občana prezentace své práce Pč - pozvánka, přání Vv - leporelo Vv - výtvarné vyjádření protikladu Hv - práce s říkadly, slova se stejným rytmem M - odpovědi u slovních úloh Prv - výkald, referáty Mediální výchova - různé typy sdělení Pč - vysvětlení pracovního postupu Prv - rostliny, zvířata ve VS Prv - zeměpisné názvy Literární výchova žák: Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Vyjadřuje své pocity z přečteného textu přednes, čtení po rolích, dramatizace reprodukce vlastními slovy, vyjádření postoje, kritika, srovnávání, vyvozování, fakta Vv - vlastní výtvarný doprovod Osobnostní a sociální výchova - seberealizace Prv-vyhledávání poznatků Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, pranostika, přísloví, pověst, Hv - lidová a umělá tvorba

18 odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním Píše správné tvary písmen a číslic správně spojuje písmena, slabiky, kontroluje vlastní písemný projev bajka, pohádka, báseň, rým, verš, sloka zážitkové čtení, kritické čtení poslech, předčítání, referáty, pokus o vlastní literární tvorbu úprava pracovního místa při psaní, správné sezení a držení pera úprava textu, čitelnost, přehlednost Osobnostní a sociální výchovaseberealizace všechny předměty všechny předměty

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 4. Komunikační a slohová výchova žák: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle postoje mluvčího píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Jazyková výchova porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová UČIVO OBSAH Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz zpráva, oznámení, SMS dopis úřední, dopis osobní telefonický rozhovor, zdvořilé jednání respektování druhé osoby vliv reklamy na život lidí, srovnání reklamy se skutečností volba vhodných výrazových prostředků podle situace rozdílnost vyjadřování doma, mezi kamarády, ve škole, u lékaře apod. zpráva, oznámení, pozvánka, inzerát, dopis popis, vypravování podle obrázkové osnovy, vypravování podle sestavené osnovy význam slov, slova mnohoznačná, jednoznačná opačná, souznačná a slova s citovým zabarvením stavba slov, předpony vz-, roz-, bez-, ob-, v-, vy-, vý-, tvarosloví, slovní druhy Dv - sociální hry, první týden ve škole, Vl - pravidla sluš. chování Osobnostní a sociální výchova Vv - plakát k oznámení It - vyhledávání zpráv, psaní Osobnostní a sociální výchova Prac. č. - telefonické přivolání první pomoci, použití základních údajů při telefonování Osobnostní a sociální výchova M - slovní úlohy, Mediální výchova Pč - konkrétní příklady na potravinách všechny předměty souvislé vyjadřování Osobnostní a sociální výchova DV - modelové situace Osobnostní a sociální výchova Vv - plakát k oznámení Pč - výroba přání Mediální výchova Př - Den Země Vl - pověsti, báje, mýty, legendy Dv - dramatizace pověstí Pv - Den Země Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Vv - výtvarné ztvárnění souzvučných slov rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou, koncovku Vl - zeměpisné názvy se stejným kořenem, předponou určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá Vl, Př - referáty je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary nářečí, slangové výrazy VL - dramatizace pověstí píše správně i/y ve slovech po obojetných Vv souhláskách ve slovech vyjmenovaných i příbuzných vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Literární výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, vzory podstatných jmen stavba věty jednoduché používání spojek jako prostředku přesného vyjádření shoda přísudku s holým podmětem praktické čtení, orientace v textu, věcné čtení práce se slovníky, encyklopediemi vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je vedení čtenářského deníku referáty volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma vypravování obsahu, vlastní říkadla, básně, pověsti rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů próza, poezie, povídka při jednoduchém rozboru literárních textů používá autor, spisovatel, básník, režisér, elementární literární pojmy drama, Vl - referáty Mediální výchova In - vyhledávání informací, zajímavosti, cizí slova Vl. Př - vyhledávací čtení Vl, Př - doplnění učiva Vl - pověsti Mediální výchova návštěva knihovny, divadelní představení, kino, Mediální výchova

20 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 5. Komunikační a slohová výchova žák: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Jazyková výchova žák: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu (i morfologického) Literární výchova žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textůpoužívá elementární literární pojmy UČIVO OBSAH uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů tiché čtení s porozuměním vyhledávání klíčovýchslov, pozorné vnímání podrobností a hledání jejich významu v celku orientace v textu vystižení jádra sdělení-zpráva, oznámení, dopis, orientace v naučných textech přiměřených věku pravidla dialogu vypravování porovnávání názorů, různých reklam řešení konfliktních situací členění vět, frázování, síla a barva hlasu spisovné tvary slov v psaném a mluveném projevu orientace ve stavbě textu členění na odstavce pravidla sestavování osnovy, členění příběhu význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, slova opačného a stejného významu stavba slova slovní druhy a jejich třídění tvary slov mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves práce s větou výstavba věty, základní větné členy věta jednoduchá, souvětí smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí rozmanité spojovací výrazy vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných shoda přísudku s podmětem koncovky PJ a PřJ tvrdých a měkkých zážitkové čtení a naslouchání nalézání příčin věcí a porozumění jim tvořivé činnosti s literárním textem volná reprodukce, dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje vlastní tvorba na libovolné téma literatura umělecká a věcná literatura v proměnách času lidová slovesnost, přirovnání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé výrazy, verš, rým Vv - ilustrace Osobnostní a sociální výchova Vj, Př Osobnostní a sociální výchova VL, Př - encyklopedie Vv- reklamní plakát Mediální výchova-fungování a vliv medií ve společnosti ve všech předmětech Vl - práce s mapu, naučné články a knihy SV, MeV ve všech předmětech - uspořádání knihy a využití jejího aparátu Vv - kresba tvořivé činnosti-rébusy, hádanky, výroba kartiček Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Vv Vl, Př Osobnostní a sociální výchova Vv, Dv Tvořivé činnosti Mediální výchova OSV, MeV Vv Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více