Poznámky... 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1.1.1 Poznámky... 11"

Transkript

1 Obsah Charakteristika školy Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec Charakteristika školy Charakteristika žáků Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími Začlenění průřezových témat Tabulka začlenění průřezových témat pro I. stupeň Tabulka začlenění průřezových témat pro 2. stupeň Učební plán Tabulka učebního plánu I. stupeň Poznámky Tabulka učebního plánu II. stupeň Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy I. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Osnovy Cizí jazyk německý jazyk Charakteristika předmětu Osnovy německého jazyka Cizí jazyk anglický jazyk Charakteristika předmětu Osnovy anglického jazyka Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Osnovy Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika předmětu Osnovy Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Osnovy Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a zdraví Tělesná výchova

2 Charakteristika předmětu Osnovy Učební osnovy II. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Osnovy Cizí jazyk anglický jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Anglického jazyka Cizí jazyk německý jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Německého jazyka Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Osnovy Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Osnovy Výchova k občanství Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Osnovy Chemie Charakteristika předmětu Osnovy Přírodopis Charakteristika předmětu Osnovy Zeměpis Charakteristika předmětu Osnovy Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Osnovy Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Osnovy Tělesná výchova Charakteristika předmětu

3 Osnovy Člověk a svět práce Charakteristika Člověk a svět práce Osnovy Technické práce Osnovy Práce v domácnosti Osnovy Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Volitelné předměty Přehled učebního plánu volitelných předmětů pro druhý stupeň Základy práce s počítačem Charakteristika předmětu Osnovy Dějepisné praktikum Charakteristika předmětu Osnovy Sport a pohybové aktivity Charakteristika předmětu Osnovy Výtvarné projekty Charakteristika předmětu Osnovy Práce s textilem Charakteristika předmětu Osnovy Technické praktikum Osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy a její evaluační činnost Poznámky, vysvětlivky Mimoškolní činnost Školní klub Školní družina

4 Charakteristika školy 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec Základní škola a mateřská škola Drnholec, příspěvková organizace, okres Břeclav Svatoplukova 277/2, Drnholec ředitelka školy: RNDr. Jana Kalandrová telefon: , web: zřizovatel: Obec Drnholec adresa: Drnholec, Kostelní 2 telefon: platnost dokumentu od: podpis ředitelky razítko školy ( motivační název ŠVP) IČO IZO RED-IO Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Marie Mančíková, Mgr. Jana Juřenová 1.2 Charakteristika školy Škola je plně organizovaná vesnická, spádová, kapacita je 600 žáků. Škola má vlastní areál se sportovišti a prostory na umožnění dalších aktivit ve prospěch žactva. Objekt budovy se skládá z historické budovy, na kterou navazuje přístavba. Historická budova slouží žákům pro ročník jako kmenová, přístavba slouží jako školní družina, školní klub, školní jídelna, jsou zde odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, pracovního vyučování s keramickou pecí, pracovna šití, hudební výchovy, výtvarné výchovy,jazykové učebny, učebny výpočetní techniky, cvičná kuchyň, videoučebna, tři tělocvičny, posilovny a kmenové třídy pro žáky ročníku. Čtyři učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, další dvě učebny dataprojektorem. Hygienické normy sociálních a hygienických zařízení jsou postupně naplňovány. Zázemí sboroven a kabinetů pro učitelský sbor je prostorově výborné. Vybavenost výpočetní a multimediální technikou je ve stálém vývoji, máme zasíťované všechny počítače a internet provozujeme pomocí radiového signálu. Velikost sboru vychází ze stavu žactva, máme poměrně stabilní sbor s velkou kvalifikovaností, výchovného poradce, metodika prevence, odborníka na specifické poruchy učení, vychovatelky. Dvanáct let jsme pracovali podle projektu Obecná škola. V letech jsme realizovali projekt Já na to mám financovaný EU a od roku 2011 jsme zapojeni do projektu EU peníze školám. Spolupráce s rodiči je založena na každodenním spojení se školou, které se uskutečňuje telefonicky, osobně, y, poštou, prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek školy, sešitů, možností návštěv vyučování. V průběhu školního roku jsou uskutečňovány konzultace s rodiči, každý učitel má v týdnu vyčleněnou dobu pro styk s rodiči

5 Spolupráce se zřizovatelem zajišťuje všechny základní potřeby provozu školy a v průběžném kontaktu starosty s vedením školy se řeší aktuální situace. Spolupráce se školskou radou je uskutečňována podle zákona a členové se zapojují do akcí pořádaných školou. Spolupráce s pedagogickou poradnou je dlouholetá a na dobré úrovni. Spolupráce s pracovnicemi odboru péče o děti je dlouholetá a úspěšnost řešení je závislá na legislativním rámci. Spolupráce s policií je dlouholetá, policie vychází vstříc při řešení aktuálních situací, výsledky jsou závislé na legislativě. Spolupráce s odborem školství v obci s rozšířenou působností je na velmi dobré úrovni v oblasti ekonomiky a poradenství v řízení. Spolupráce s odborem školství kraje se uskutečňuje v rámci porad s vedoucími pracovníky a konzultacemi s jednotlivými složkami odboru. Spolupráce se školou v Novosedlích, pro kterou jsme spádová škola, je na dobré úrovni při organizování vzdělávacích akcí a ve vzájemné prezentaci činnosti dětí na akcích obou škol i v koordinaci vzdělávacích plánů na úrovni předmětové komise a metodického sdružení. S dalšími školami spolupracujeme hlavně při pořádání akcí sportovního charakteru, dále při partnerství v projektech. Spolupráce s podnikatelskou sférou spočívá hlavně ve sponzorské činnosti ve prospěch školy. Spolupráce s okolními obcemi, pro které jsme spádovou školou, je hlavně na úrovni jednání se zřizovatelem o velikosti příspěvku a v individuální podpoře školních aktivit. Spolupráce s městem Mikulov spočívá v účasti na grantu monitorování a údržby místních cyklostezek. Spolupráce a členství v celostátním projektu Tvořivá škola. Areál školy je umístěn na okraji centra městyse Drnholec, který leží na jihovýchodě České republiky v pohraničí s Rakouskem na jižní Moravě, okres Břeclav. Hlavní vchod je situován na ulici s malým provozem, jedna část areálu leží u silnice s poměrně velkým provozem Charakteristika žáků Situace společenského vývoje v naší oblasti koresponduje s celostátním trendem posunu rodičovství do věku kolem třiceti let a s rozvážným posuzováním počtu dětí v rodině. S tím souvisí úbytek dětí ve škole. Stabilita žactva, tedy docházka v historii naší školy jednotlivých generací, je poměrně trvalá. Znalost dětí je z tohoto hlediska velmi dobrá. Dlouhodobě se i naši žáci postupně více hlásí na obory s maturitou. Úspěšnost přijetí na vybranou školu je vysoká. Statisticky lze posoudit úspěšnost vystudování na středních školách všech typů jako velmi dobrou. Pouze malé procento studentů neukončí střední vzdělání. Vysokoškolské vzdělání ukončí průměrně 17% našich žáků. Z pohledu na charakteristiku žactva v oblasti chování a jednání je rozdíl mezi chováním ve škole a mimo ni. Morální pohled na život získávaný v rodině je u řady rodin odlišný od pohledu školy. S tím souvisí rozpor vnímání reálného života těmito dětmi a jejich přístup k dospělým. 1.3 Charakteristika ŠVP Pedagogický sbor je dlouhodobě zaměřen na hlavní úkol základního vzdělávání ve smyslu všestranného rozvoje dětí. To je výchovná a vzdělávací strategie. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných je zajištěno celým pedagogickým sborem formou dohodnutou v rámci platných směrnic. Školní vzdělávací program na prvním stupni navazuje na škoní program škol mateřských a pokračuje v naplňování výchovných a vzdělávacích cílů RVP ZV

6 1.3.1 Zaměření školy Mahátma Gándhí řekl: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Co je hlavním kritériem kvalitní školy? příjemné školní klima perfektní komunikace mezi učiteli a vedením školy, mezi učiteli a rodiči, učiteli a žáky profesní spolupráce pedagogických pracovníků kvalitní materiální vybavenost školy (počítači a internetem; knižním fondem; zařízeními pro praktickou výuku; tělesnou výchovu a výchovu k estetice). To všechno se projeví ve vztahu k žákovi v jeho chování i v jeho vztahu k učení. ŠVP vychází z klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy školy a života školy vůbec.chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky (nejednotnost v dodržování a pojetí pravidel, estetická úroveň školy, nezájem žáků a jejich povrchnost). Cílem vzdělávacího programu je zapojení školy i jejich absolventů do praktického života, vytvářet u žáků pocit zodpovědnosti, rozvíjet schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a odpovědného rozhodování tedy všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Důležitou úlohu má v této oblasti i činnost školní družiny a školního klubu, také celoškolní akce v průběhu školního roku (Maraton E.Zátopka, Drnholecký trojboj, Olympijské dny, Pevnost škola, Slavík, Společenská výchova, Gymnastické závody). V rámci klubové činnosti je též možný přístup k informačním technologiím i ve volném čase žáků. Jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení je komunikace a vztahy uvnitř školy i mimo ni s rodiči a veřejností.škola organizuje společné akce ( ples, den otevřených dveří, na 1.stupni společné akce s rodiči). Velmi významné je také úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností( disponibilní hodiny, dělení na skupiny v každém ročníku, další vzdělávání učitelů ). Nedílnou součástí ŠVP jsou poznávací pobytové zájezdy, exkurze, zařazované na 1. i 2. stupni.jde o přirozenou integraci učiva, exkurze jsou připravovány projektovým způsobem. Značný důraz v učebním plánu je kladen na informační a komunikační technologii s cílem vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech..cílem je vytvořit žákům podmínky pro jejich rozvoj, preferovat metody, které budou rozvíjet tvůrčí činnost, a to formou specifických úkolů i projektů. Nabízíme jim účast v různých akcích a soutěžích školního i okresního charakteru, kde mají možnost rozvíjet své schopnosti, zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. V náboženské výchově spolupracuje škola s církví a vychází ze zájmu rodičů. V popředí záměrů a cílů našeho programu je rozvoj tvořivosti a samostatnosti žáků. Proto je naší největší snahou motivovat žáky tak, aby měli radost z pochopení probíraného učiva, přičemž jsou respektovány jejich individuální vlohy. Charakter výuky je dán: - zařazováním prvků činnostního učení - podněcováním žáků k tvořivé práci tím, že využívá vlastních zkušeností - kladením důrazu na motivaci - využívání co nerozmanitějších metod učení - prací ve skupinách se žáci učí vzájemnému respektování - častá práce s pomůckami - uplatňování poznatků v praxi - zpestření výuky konáním různých soutěží a akcí ve spolupráci se ŠD a ŠK - při přípravě projektů vycházíme co nejvíce z nápadů dětí Chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor. Kvalitu vzdělání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život

7 1.4 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence tvoří základ pro celoživotní učení a orientaci žáků v každodenním praktickém životě. Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Učitel klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací vede žáky k sebehodnocení podněcuje žákovu tvořivost nabízí žákům účast v různých soutěžích a olympiádách Učitel vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problém a svoje řešení si dokázali obhájit používá netradiční úlohy ( Kalibro,matematický Klokan) při výuce motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života vede žáky k používání internetu ( vyhledávání a třídění informací, vhodné využívání informací) analýza mediálních informací vytváří podmínky, aby žáci prezentovali své názory a nápady ve školním časopise Učitel vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni učí žáky obhajovat vhodnou formou svůj názor a poslouchat názory jiných informuje žáky o možnosti využívání školního časopisu ke komunikaci příležitostně vede žáky k přípravě programů( Den matek, programy divadelního kroužku, vánoční besídky) zařazuje metody skupinové práce a jejich prostřednictvím vede žáky ke spolupráci při vyučování Učitel ve vyučování používá skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení, týmovou práci sociální kompetence vyvozuje na praktických cvičeních a úkolech ( při Tv, na výletě, na exkurzi) usiluje o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupinách vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Učitel usiluje o to, aby si žáci ve třídě společně stanovili pravidla chování, respektovali individuální rozdíly ( národnostní, etnické, kulturní) klade důraz na environmentální výchovu, vede žáky k třídění odpadů, k zodpovědnému chování v přírodě, na exkurzi, výletě zapojuje žáky do projektů, kde se seznamují s kulturou jiných národů (projekt Cestujeme po Evropě ) Učitel motivuje žáky k aktivnímu zapojení do Světa práce vede žáky k objektivnímu sebehodnocení výběrem volitelných předmětů pomáhá žákům při profesní orientaci zajistí exkurzi na Úřad práce (8. roč.) ve školním klubu nabízí zájmové činnosti - 7 -

8 1.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace. (pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám a možnostem naší školy). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku. Podpůrnými opatřeními se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, speciálních učebnic, pomůcek a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciální pedagogické péče např. logopedie, zajištění služeb pedagogicko-psychologických poraden, zajištění asistenta pedagoga, je možné stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Individuální vzdělávací plán se vypracuje na základě závěrů speciálního pedagogického vyšetření žáka poradenským zařízením, popřípadě doporučením praktického lékaře nebo dalšího odborníka.individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka a je vypracován při nástupu žáka do školy, může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Břeclavi, se zákonným zástupcem žáka a výchovným poradcem naší školy. Ve třídách, ve kterých se integruje žák se zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka, působit osobní asistent. Žáci se zdravotním postižením v rámci svých možností mohou být zapojeni do všech činností školy v době mimo vyučování. Pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním budou voleny vhodné přístupy a odpovídající metody a formy práce. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných - rozumí se žák, jehož schopnosti dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových a uměleckých dovednostech. Zjištění nadání žáků provádí pedagogicko-psychologické poradny.vzdělávání mimořádně nadaných žáků se uskuteční podle individuálního vzdělávacího plánu. Tento plán je součástí dokumentace žáka a obsahuje: závěry pedagogicko- psychologického vyšetření, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka i údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické péče. Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu mimořádně nadaného žáka do školy, může být doplňován a upravován v průběhu školního roku

9 1.6 Začlenění průřezových témat Tabulka začlenění průřezových témat pro I. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ 3. ročník ( Bílá pastelka) 4. ročník ( Život ve společnosti) 5. ročník (Čj - kultura našich sousedů) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA KULTURNÍ DIFERENCE LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI 4. ročník (Hv - Kdo si tu po ránu zpívá? ) období ( Den Země- denní projekt) 5. ročník ( Klamavá reklama celodenní projekt) TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU - 9 -

10 1.6.2 Tabulka začlenění průřezových témat pro 2. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ KULTURNÍ DIFERENCE LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU 9.r-ČJ;6,7.r-D;8,9.r-CJ;8,9.r-OV;7,8.r-Z 6-9.r-CJ;7-9.r-Z;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;7,9.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;6,9.r-OV;7.r-VV 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;8.r-OV;9.r-Z 7-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;9.r-D;6.r-OV;9.r-Z;9.r-Z;9.r-Př;; 6-9.r-ČJ,CJ,VV,F,TV,VZ;9.r-D;6.r-OV;7,8.r-M;8.r- Př;7,9.r-Ch;6,9.r-ČSP 6-9.r-ČJ,CJ,TV,VZ;6.r-M;9.r-D;7.r-VV;7-9.r-Z;8.r- Př;8.r-ČSP 6-9.r-ČJ,TV,VZ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,8,9.r-OV;8.r- VV;9.r-Ch; 7.r-ČSP 7.r-ČJ;9.r-M;8.r-D;8,9.r-CJ;6,8.r-OV;9.r-Ch;6.r-TV8.r- VZ;6.r-ČSP 6-9.r-CJ;6,9.r-ČJ;9.r-M;6,8.r-D;6,8,9.r-OV;7,8.r-Ch;7.r- TV;9.r-VZ;9.r-ČSP 7,9.r-ČJ;9.r-D;7,9.r-CJ;8.r-OV; 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;6.r-M;8.r-D;6,7.r-Z;9.r-Př;8,9.r- Ch;8,9.r-F;6,7.r-TV;8.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-M;6-8.r-D;7,8.r-Z;7.r-Ch 6-9.r-CJ,TV,VZ;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;6,9.r-VV;8.r- Z;8.r-Př;8.r-ČSP 6,7,9.r-ČJ;8.r-M;6.r-D;8,9.r-CJ;6.r-VV;6-8.r-Z;8.r-Př 7-9.r-CJ;6,7,9.r-Př;7.r-ČJ;6.r-M;9.r-D;8.r-VV;8.r-Z;6.r- F;6,7.r-VZ 6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6.r-D;8,9.r-CJ;8.r-Z;6,7.r-VZ 6-9.r-TV;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;8.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r-OV;6.r- VV;7-9.r-Z;6,7,9.r-Př;7,9.r-Ch;8,9.r-F;6.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;6,7,8.r-D;6,7.r- VV;8,9.r-Z;8.r-Ch;7,8.r-F;6,7.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-ČJ;8,9.r-M;9.r-D;6.r-OV;6.r-Z; 8.r- Př; 8,9.r-VZ 6,7,9.r-ČJ;7-9.r-CJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6.r-VV;7,8.r- Z;7,8.r-Př;8,9.r-VZ 6-9.r-Z,TV;7,9.r-ČJ;7.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;7.r-Př 7-9.r-CJ;9.r-ČJ;9.r-D;8.r-VV 6-9.r-VZ,TV;6,7,9.r-ČJ;6,9.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r- OV;8.r-VV;7.r-Z;7-9.r-Př;9.r-Ch;9.r-F;9.r-ČSP 6-9.r-TV;6,7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;8,9.r-VZ 7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;9.r-Ch;8,9.r-TV;9.r- VZ;8,9.r-ČSP

11 2 Učební plán 2.1 Tabulka učebního plánu I. stupeň 1. stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český a literatura jazyk Minimální časová dotace 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Poznámky Celková časová dotace na 1. stupni základního vzdělávání je 118 hodin týdně ( včetně disponibilních ). Týdenní hodinová dotace je stanovena takto: - pro ročník 21 hodin - pro 3. ročník 24 hodin - pro 4. ročník 26 hodin - pro 5. ročník 26 hodin Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých předmětů. Lze ji navýšit podle záměrů školy prostřednictvím disponibilních hodin. Pro ročník celkem o 9 hodin. Učební plán lze modelovat variabilně podle potřeb žáků a pedagogických záměrů školy. V rámci učebního plánu může výuka probíhat u jednotlivých předmětů bez pevné časové dotace v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina. Jednotlivé řízené činnosti mohou být kombinovány a propojovány při zachování celkové stanovené denní a týdenní dotace pro vyučovací předměty a dodržení požadavků na odpočinek a relaxaci

12 2.1 Tabulka učebního plánu II. stupeň Tato tabulka platí pro všechny ročníky II. stupně od školního roku 2013/ stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Minimální časová dotace 6 D 7 D 8 D 9 D Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 10 Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Technické práce 3 1 Práce v domácnosti Další cizí jazyk Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

13 Ve školním roce 2012/2013 platí pro 6. a 7. ročník, pro ostatní ročníky platí stávající tabulka. 2. stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Minimální časová dotace 6 D 7 D 8 D 9 D Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 10 Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Technické práce 3 1 Práce v domácnosti Další cizí jazyk Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk - v 8. a v 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Cizí jazyk - v 6.,7. a 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Další cizí jazyk je realizován v 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách z disponibilní časové dotace. Matematika - v 7. a v 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Tělesná výchova - v 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v 9. ročníku jako samostatný předmět. Volitelné předměty - jsou realizovány v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 1 hodině z disponibilní časové dotace

14 3 Učební osnovy I. stupeň 3.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehled je rozdělen do tří složek: komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Cílem je čtení s porozuměním, dorozumívat se a seznamovat žáky s literaturou, některé texty dramatizujeme. Rozvoj čtenářské gramotnosti je důležitý pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, prožitků a ke sdělování názorů. Rozvíjíme emocionální a estetické vnímání. Učíme se vlastní tvorbě a prezentaci. Některá témata mohou být realizována v knihovně, divadle, na koncertě. Vzdělávání v daném vzdělávacím oboru vede k utváření těchto klíčových kompetencí: Kompetence k učení - ochota věnovat se dalšímu poznávání - srozumitelně se vyjadřovat - tvořit nová díla Kompetence k řešení problémů - hledá a vybírá řešení - uvědomuje si problém - rozlišuje podstatné a nepodstatné informace - přemýšlí nad problémem Kompetence komunikativní - rozšiřuje slovní zásobu - vyjadřuje se výstižně a srozumitelně - dodržuje smluvená pravidla - vciťuje se do pocitů druhých a respektuje je Komunikace sociální a personální - spoluvytváří pravidla a snaží se je dodržovat - tvoří společný literární útvar - podporuje ostatní členy skupiny - pracuje ve skupině a ve dvojicích Kompetence občanské - toleruje různé názory - omluví se za své selhání a napravuje svoji chybu - nabízí a přijímá pomoc Kompetence pracovní - plánuje si svoji práci - seznamuje se s různými pracovními postupy - hledá nejlepší různé postupy

15 Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. UČIVO OBSAH Komunikační a slohová výchova - učí se číst jednoduché texty - otevřené, zavřené slabiky, shluk souhlásek, jednoduchá slova a věty - porozumí písemným nebo mluveným projevům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - praktické naslouchání, pozorné a soustředěné naslouchání, reaguje, zaznamenává - oslovení, prosba, poděkování, omluva, pozdrav, mimika, gesta, zdvořilost - dechová a hlasová cvičení, jazykolamy, spisovná mluva - dechová a hlasová cvičení, básně, říkadla, tempo, intonace, přízvuk, reprodukce, vyprávění - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - správné sezení, správný úchop psacího náčiní, zraková hygiena, příprava pracovního prostředí - seznamuje se se správným psaním tvarů písmen a číslic, se správným spojováním písmen a slabik; učí se kontrolovat vlastní písemný projev - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Jazyková výchova - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Literární výchova -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku M, Prv- čtení zadání, úkolů Prv, M, Hv, Vv- pochopení a vypracování úkolu OSV Dv- sociálně komunikační hry Hv- hry na soustředění OSV Hv- gymnastika mluvidel MV Prv, M- slovní úlohy, Dv, Hv - vypravování, vzkaz, žádost Prv- vyprávění Dv- sociálně komunikační hry Prv, M, Vv, Hv- příprava pracovního prostředí - psaní písmen, slabik, slov, opis a přepis; psaní přiměřených slov a vět - obrázková osnova, vypravování, dokončení děje, přeházené a vynechané obrázky - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek, tempo, intonace, přízvuk, sluchová a zraková analýza a syntéza, skládací abeceda - poslech literárních textů, zážitkové naslouchání, volná reprodukce textu, rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - volná reprodukce, výtvarný záznam, dramatizace M- správné psaní číslic, odpovědí Pč- tvorba písmen, číslic z plastelíny, drátu Vv- písmena, číslice Prv- psaní do prac. sešitů Prv- pohádky o zvířátkách Dv- dramatizace pohádky M- před, za vv- malování obrázkové osnovy OSV Prv- hláskuje a slabikuje názvy zvířat, květin M- počítá slabiky, hlásky Tv- rozpočitadlo Hv- krátké a dlouhé tóny OSV Vv- výtvarný doprovod Dv- dramatizace Prv- říkadla, básně OSV Vv, Pv

16 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Komunikační a slohová výchova - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje,opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic,správně spojuje písmena a slabiky,kontroluje vlastní písemný projev Jazyková výchova -rozlišuje zvukovou a grafic- -kou podobu slova,člení slova na hlásky,odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -rozlišuje slova opačného významu,slova souřadná, nadřazená,podřazená -v mluveném projevu se snaží užívat správné gram.tvary podst.,příd.jmen a sloves -třídí,odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách -odůvodňuje a píše správně dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě-mimo morfologický šef ú/ů bez cizích a složených slov,velká písmena na začátku věty a v typicky vlastních jménech osob, zvířat a místního pojmenování -rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Literární výchova -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku -vyjadřuje své pocity z přečteného textu UČIVO OBSAH - upevňuje se technika čtení, intonace,důraz na souvislé čtení s porozuměním - naslouchání soustředěné, aktivní,reagovat otázkami - základy techniky mluveného projevu /dýchání,tvoření hlasu,výslovnost/ - promluva o svých osobních zážitcích,oslovení,vyřizování vzkazů,přivolání pomoci - správné sezení,držení psacího náčiní,hygiena zraku -úhledný,čitelný a přehledný písemný projev,formální úprava textu/odstavce,písmo tiskací a psací,opis a přepis přiměřených textů -stavba slabiky,slova,věty, vyškrtávání nepatřičných slov,písmen,křížovky přesmyčky,uvědomují si hranici slov ve větě -vyhledávání,porovnávání, obohacování slovní zásoby -modulace souvislé řeči zdvořilé a účelné jednání na veřejnosti -sluchově rozlišovat dy-di, ty-ti,ny-ni, -třídění hlásek -práce se slovníkem -abeceda -znělé a neznělé souhlásky -druhy vět /oznamovací, tázací,rozkazovací, přací/ -přednes vhodných lit.textů, básně,říkanky,rozpočítadla, hádanky,bajky,příběhy ze života dětí -dramatizace -poslech lit.textů,naslouchání -M /slovní úlohy/ -Prv /texty/ -Hv /správné frázování,dýchání/ -gymnastika mluvidel -Prv /důležitá tel.č.,ošetření/ -všechny předměty -M /číslice,psaní pod sebou/ -Hv /krátké a dlouhé tóny/ Vv - /barvy,tělo,obchod/ Prv Prv přivolání pomoci Hv-sluchové rozlišení Vv - /vyjádření pocitů malbou/

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Komunikační a slohová výchova Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimošk. situacích V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči UČIVO OBSAH čtení s porozuměním, schopnost vybrat si podstat. informace a řídit se jimi naslouchání praktické, věcné, nepřerušovat řeč jinému, oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování správná volba výrazových při jednání s dospělými a kamarády, doma nebo u lékaře pozdrav, oslovení, omluva, domluva, telefonické přivolání pomoci MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY M - slovní úlohy Prv - práce s encyklopediemi Pč - pracov. postup Prv - skup. práce, práce s mapou Osobnostní a soc. v. seberegulace a sebeorganizace Prv - povolání, mezilidské vztahy Výchova demokratic. občana Prv - chování za mimořádných situací Hv - dechová cvičení Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Jazyková výchova žák: Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu- děj, věc, okolnost, vlastnost Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech kromě příb. Velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování sestavení osnovy a vypravování vlastních prožitků adresa, přání, pozdrav, dopis vypravování pohádky nebo příběhu podle obrázkové předlohy, posloupnost děje slova podle významových okruhů, opozita, synonyma, slova souřadná, nadřazená, pořazená třídění slov podle jejich zapojení ve větěpropedeutika slovních druhů přehled slovních druhů skloňování podstatných jmen časování sloves, stupňování přídavných jmen věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice řady vyjmenovaných slov, jejich používání v základním tvaru, seznámení se slovy příbuznými psaní velkých písmen ve vlastních jménech osob, zvířat, zem. názvech Osobnostní a sociální výchova - řešení problémů Prv - nauka o Čr Výchova dem. občana prezentace své práce Pč - pozvánka, přání Vv - leporelo Vv - výtvarné vyjádření protikladu Hv - práce s říkadly, slova se stejným rytmem M - odpovědi u slovních úloh Prv - výkald, referáty Mediální výchova - různé typy sdělení Pč - vysvětlení pracovního postupu Prv - rostliny, zvířata ve VS Prv - zeměpisné názvy Literární výchova žák: Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Vyjadřuje své pocity z přečteného textu přednes, čtení po rolích, dramatizace reprodukce vlastními slovy, vyjádření postoje, kritika, srovnávání, vyvozování, fakta Vv - vlastní výtvarný doprovod Osobnostní a sociální výchova - seberealizace Prv-vyhledávání poznatků Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, pranostika, přísloví, pověst, Hv - lidová a umělá tvorba

18 odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním Píše správné tvary písmen a číslic správně spojuje písmena, slabiky, kontroluje vlastní písemný projev bajka, pohádka, báseň, rým, verš, sloka zážitkové čtení, kritické čtení poslech, předčítání, referáty, pokus o vlastní literární tvorbu úprava pracovního místa při psaní, správné sezení a držení pera úprava textu, čitelnost, přehlednost Osobnostní a sociální výchovaseberealizace všechny předměty všechny předměty

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 4. Komunikační a slohová výchova žák: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle postoje mluvčího píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Jazyková výchova porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová UČIVO OBSAH Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz zpráva, oznámení, SMS dopis úřední, dopis osobní telefonický rozhovor, zdvořilé jednání respektování druhé osoby vliv reklamy na život lidí, srovnání reklamy se skutečností volba vhodných výrazových prostředků podle situace rozdílnost vyjadřování doma, mezi kamarády, ve škole, u lékaře apod. zpráva, oznámení, pozvánka, inzerát, dopis popis, vypravování podle obrázkové osnovy, vypravování podle sestavené osnovy význam slov, slova mnohoznačná, jednoznačná opačná, souznačná a slova s citovým zabarvením stavba slov, předpony vz-, roz-, bez-, ob-, v-, vy-, vý-, tvarosloví, slovní druhy Dv - sociální hry, první týden ve škole, Vl - pravidla sluš. chování Osobnostní a sociální výchova Vv - plakát k oznámení It - vyhledávání zpráv, psaní Osobnostní a sociální výchova Prac. č. - telefonické přivolání první pomoci, použití základních údajů při telefonování Osobnostní a sociální výchova M - slovní úlohy, Mediální výchova Pč - konkrétní příklady na potravinách všechny předměty souvislé vyjadřování Osobnostní a sociální výchova DV - modelové situace Osobnostní a sociální výchova Vv - plakát k oznámení Pč - výroba přání Mediální výchova Př - Den Země Vl - pověsti, báje, mýty, legendy Dv - dramatizace pověstí Pv - Den Země Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Vv - výtvarné ztvárnění souzvučných slov rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou, koncovku Vl - zeměpisné názvy se stejným kořenem, předponou určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá Vl, Př - referáty je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary nářečí, slangové výrazy VL - dramatizace pověstí píše správně i/y ve slovech po obojetných Vv souhláskách ve slovech vyjmenovaných i příbuzných vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Literární výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, vzory podstatných jmen stavba věty jednoduché používání spojek jako prostředku přesného vyjádření shoda přísudku s holým podmětem praktické čtení, orientace v textu, věcné čtení práce se slovníky, encyklopediemi vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je vedení čtenářského deníku referáty volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma vypravování obsahu, vlastní říkadla, básně, pověsti rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů próza, poezie, povídka při jednoduchém rozboru literárních textů používá autor, spisovatel, básník, režisér, elementární literární pojmy drama, Vl - referáty Mediální výchova In - vyhledávání informací, zajímavosti, cizí slova Vl. Př - vyhledávací čtení Vl, Př - doplnění učiva Vl - pověsti Mediální výchova návštěva knihovny, divadelní představení, kino, Mediální výchova

20 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 5. Komunikační a slohová výchova žák: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Jazyková výchova žák: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu (i morfologického) Literární výchova žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textůpoužívá elementární literární pojmy UČIVO OBSAH uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů tiché čtení s porozuměním vyhledávání klíčovýchslov, pozorné vnímání podrobností a hledání jejich významu v celku orientace v textu vystižení jádra sdělení-zpráva, oznámení, dopis, orientace v naučných textech přiměřených věku pravidla dialogu vypravování porovnávání názorů, různých reklam řešení konfliktních situací členění vět, frázování, síla a barva hlasu spisovné tvary slov v psaném a mluveném projevu orientace ve stavbě textu členění na odstavce pravidla sestavování osnovy, členění příběhu význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, slova opačného a stejného významu stavba slova slovní druhy a jejich třídění tvary slov mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves práce s větou výstavba věty, základní větné členy věta jednoduchá, souvětí smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí rozmanité spojovací výrazy vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných shoda přísudku s podmětem koncovky PJ a PřJ tvrdých a měkkých zážitkové čtení a naslouchání nalézání příčin věcí a porozumění jim tvořivé činnosti s literárním textem volná reprodukce, dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje vlastní tvorba na libovolné téma literatura umělecká a věcná literatura v proměnách času lidová slovesnost, přirovnání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé výrazy, verš, rým Vv - ilustrace Osobnostní a sociální výchova Vj, Př Osobnostní a sociální výchova VL, Př - encyklopedie Vv- reklamní plakát Mediální výchova-fungování a vliv medií ve společnosti ve všech předmětech Vl - práce s mapu, naučné články a knihy SV, MeV ve všech předmětech - uspořádání knihy a využití jejího aparátu Vv - kresba tvořivé činnosti-rébusy, hádanky, výroba kartiček Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Vv Vl, Př Osobnostní a sociální výchova Vv, Dv Tvořivé činnosti Mediální výchova OSV, MeV Vv Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více