Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016"

Transkript

1 Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016 Ing. Zuzana Bejó, Ing. Daniel Kolář Polytechna Consulting, a.s. Prezentace ke stažení na

2 Polytechna Consulting a.s. Polytechna Consulting, a.s. je vzdělávací a poradenskou firmou, která pokračovala v tradici značky Polytechna z roku Od r agenturou práce. Základní činnosti: Poradenství: Smluvní poradenství, Organizace a příprava výběrových řízení, Poradenství při zajištění zahraničních pracovních kapacit. Strukturální fondy EU: analýza záměru a identifikace vhodného programu podpory, vypracování žádosti a související poradenství, řízení a administrace projektu. Jazykové vzdělávání a služby (zejména podniková jazyková výuka, ale i specializované jazykové kurzy pro jednotlivce) Překlady a tlumočení Národní kontaktní místo UN Volunteers Společnost má 23 kmenových zaměstnanců, více než 250 externích spolupracovníků, obrat cca 75 mil. Kč Držitel certifikátu Národní ceny kvality model START, signatář Charty Kvality ČR Mezi nejvýznamnější partnery a klienty patří: ŠKODA AUTO, ŠKODA JS, DP WORK, DRUCHEMA, Lučební závody DRASLOVKA, STEMMARK, Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů, Technistone a další Spolupracující subjekt NNO: VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

3 Zaměření nového programového období (PO) Strategickým dokumentem implementujícím evropskou Strategii Evropa 2020 a její cíle v ČR, je Národní program reforem (NPR). Národní cíle jsou následující: Míra zaměstnanosti osob let v roce % Snížení počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením - 14,4% z celkového počtu obyvatel

4 Vzdělávací projekty Operační program Zaměstnanost pod gescí MPSV Podporované aktivity: Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení nebo udržení kvalifikace Klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.) Tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů Podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích Tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny včetně přípravy podnik. lektorů a instruktorů Aplikování všech forem vzdělávání pracovníků dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce na konkrétní pozici

5 Veřejná podpora Veřejná podpora je formy podpory, který je poskytnuta způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že je zvýhodněno určité podnikání nebo odvětví Příjemcem veřejné podpory je podnik ve smyslu čl. 87 Smlouvy o ES, neboli fyzická či právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto. Příjemcem podpory může být tedy nejen obchodní společnost, družstvo nebo fyzická osoba - podnikatel, ale i příspěvková organizace, orgány veřejné správy, NNO aj. Podnik: vyvíjející ekonomické aktivity pohybující se na konkurenčním trhu Výjimka z veřejné podpory - možnost čerpání veřejné podpory malého rozsahu v režimu de minimis ( EUR) a blokových výjimek

6 Projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti v podnicích Poradenská činnost a poradenské programy Rekvalifikace Bilanční a pracovní diagnostika Příspěvek na mzdové náklady Zajištění odborné praxe Motivační aktivity Zprostředkování zaměstnání Pracovní rehabilitace

7 Ostatní měkké výzvy v rámci OP Z Dětské skupiny Rovné příležitosti v podnicích Sociální podnikání

8 Operační program Praha Pól růstu Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe (proof-of-concept) Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP) Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu Míra spolufinancování Praha = více rozvinutý region 50 % EU (Evropský fond regionálního rozvoje) 50 % národní zdroje (státní rozpočet, rozpočet HMP a žadatelé) + pravidla veřejné podpory

9 Uznatelné náklady měkkých projektů Systém přímých a nepřímých (režijních) nákladů Přímé náklady projektů: Osobní náklady odborných členů realizačního týmu (HPP, DPČ, DPP) včetně interních lektor, mentorů aj. Zřízení a vybavení počítačové učebny Nákupy učebnic, e-kurzů, výukových SW aj. Nákup LMS Pronájem výukových prostor Úprava a vybavení výukových prostor Nákup kurzů, školení Refundace mezd po dobu strávenou na školení Nepřímé náklady 25% Novinka povinné spolufinancování podnikatelských subjektů 9,14% mimo Prahu, Praha až 50%

10 Vybrané reference vzdělávací projekty Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Ing.Vlastislav Uchytil, , Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů ČR, Ing. Jaromír Dřízal, předseda Svazu, , Energie - stavební a báňská a.s., Ing. Zuzana Černá, tel.: , fax.: Pražská teplárenská a.s., Petra Zelenková, Gebrüder Weiss, spol. s.r.o., Ing. Lenka Prohaskova, , SCHENKER, spol..r.o., Ing. Zuzana Honigová, , Lázně Teplice v Čechách, a.s., Ing. Josef Kressl, , Sdružení automobilového průmyslu, Ing. Pavel Ešner, Ing. Zdeněk Novák, ,

11 Harmonogram výzev OP Z Výzva č Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli zaměřené na odborné i klíčové kompetence (vzdělávání v oblasti IT, jazyků, soft skills a odborných dovedností)

12 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) V novém programovém období (PO) by neměl doznat výrazných změn oproti předchozímu období. Jedná se o projekt MPSV, který administrují jednotlivé úřady práce (ÚP) dle místní příslušnosti Žadatele/jeho pobočky, kde je plánována realizace projektu. Jedná se o jednoduché projekty, podpora je poskytována z de minimis žádajícího subjektu. Žádost je jednoduchý formulář s přílohami dokládajícími bezdlužnost subjektu vůči jednotlivým státním institucím. Možná je podpora specifického i obecného vzdělávání zaměstnanců. Podpora je poskytována pouze na samotná školení a formou mzdových příspěvků na mzdy zaměstnanců účastnících se školení. Další upřesňující podmínky dle jednotlivých krajů/úp.

13 Investiční projekty V PO vyhlašuje MPO nový program podpory OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), který navazuje na předchozí OP PI Projekty administruje agentura CzechInvest Nová aplikace pro příjem žádostí IS KP 14+ (nahradila dosud používány e-account a Benefit 7), žádosti jsou podávány již pouze v elektronické podobě Je nutný elektronický podpis statutárního zástupce společnosti/zplnomocněné osoby a datová schránka

14 Investiční projekty Zpravidla dvoukolový výběr jako v předchozím období je až na výjimky nutné podat Předběžnou žádost (dříve Registrační ) a po jejím schválení se následně zpracovává Plná žádost a Podnikatelský plán (+ další případné přílohy dle Výzvy). Podpora je poskytována zpravidla ex-post to znamená na základě vynaložených a prokázaných nákladů, je následně zaslána Příjemci/realizátorovi projektu. Podpora je poskytována v režimu blokové výjimky nebo de minimis. Podpora dosahuje maximálně 45% způsobilých nákladů projektu a určuje se podle příslušného regionu podpory a velikosti podniku Žadatele.

15 OP PIK výzva Aplikace Žadatel: podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014) Dotace: mil. Kč, max. míra podpory 70% Aktivity: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Způsobilé výdaje: osobní náklady; odpisy; náklady na smluvní výzkum, licence, patenty; dodatečné režijní náklady Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu shoda s národní strategií RIS3 inovační kapacity, vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti (konkrétně vytyčené oblasti viz strategie-cr) max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Příjem předběžných žádostí do

16 OP PIK výzva Úspory energie Žadatel: MSP, velké podniky Dotace: 0,5 250 mil. Kč, max. míra podpory 30-50%, (podle velikosti podniku), (+ podpora na ekologické studie povinná příloha PP do 350 tis. Kč se stejnou mírou podpory) Aktivity: modernizace a rekonstrukce související se zateplením, osvětlením a dalšími opatřeními vedoucími ke snížení energetické náročnosti aj. Způsobilé výdaje: DHM, DNM, Energetický posudek (ekologické studie) Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu nejsou podporována turistická a volnočasová zařízení max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Příjem předběžných žádostí v tomto kole ukončen

17 OP PIK výzva Technologie Žadatel: FO, PO, mikropodnik, s historií mladší 3 let Dotace: tis. Kč, (pouze de minimis) max. míra podpory 45% Aktivity: podpora podnikatelských záměrů spočívající v pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení Způsobilé výdaje: DHM, DNM Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu nejsou podporována turistická a volnočasová zařízení max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Pouze Plné žádosti, termín pro podání do

18 OP PIK výzva Nemovitosti Žadatel: MSP (podporované CZ NACE) Dotace: mil. Kč, max. míra podpory 45% (M), 35% (S) Aktivity: revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu (včetně brownfield) Způsobilé výdaje: DHM - nákup a úprava pozemků, demolice, rekonstrukce, modernizace, inženýrské sítě, atd. aj. + další náklady bezprostředně související s realizací a dosažením cíle projektu Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu všechny nemovitosti musí být zaregistrovány v Národní databázi Brownfields ( max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Příjem předběžných žádostí v tomto kole ukončen

19 OP PIK výzva Potenciál Žadatel: MSP i velké podniky (CZ NACE) Dotace: 2 75/150 mil. Kč, max. míra podpory 50% Aktivity: založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů a zařízení k zajištění aktivit centra Způsobilé výdaje: DHM (pozemky, budovy, stroje a vybavení centra VaV), DNM (patenty, licence, know-how do max. 50%), osobní náklady (jen pro MSP) Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu shoda s národní strategií RIS3 inovační kapacity, vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti (konkrétně vytyčené oblasti viz min. výše investice do DHM = 4 mil. Kč pro MSP a 10 mil. Kč pro VP max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Příjem předběžných žádostí v tomto kole ukončen

20 OP PIK výzva ICT a sdílené služby Žadatel: MSP i velké podniky (CZ NACE) Dotace: mil. Kč, max. míra podpory 45%, 35% a 25% (M,S,V) Aktivity: a) tvorba nových ICT/IS řešení; b) zřizování a provoz center sdílených služeb; c) budování a modernizace datových center Způsobilé výdaje: a) a b) osobní náklady, služby expertů, nájemné, HW, SW; c) pozemky, budovy, rekonstrukce, HW, SW, služby expertů Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu shoda s národní strategií RIS3 inovační kapacity, vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti (konkrétně vytyčené oblasti viz strategie-cr) min. výše investice do DHM a DNM = 0,3 mil. Kč pro MP, 0,5 mil Kč pro SP a 1 mil. Kč pro VP max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Příjem předběžných žádostí v tomto kole ukončen

21 OP PIK výzva Školící střediska Žadatel: MSP (CZ NACE) Dotace: 0,5 5 mil. Kč, max. míra podpory 50% Aktivity: výstavba nových školicích center rekonstrukce stávajících školicích center pořízení vybavení školicích prostor nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. pořízení vzdělávacích programů v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání (max. 100 tis. Kč u MP a 200 tis. Kč u SP) Způsobilé výdaje: DHM (rekonstrukce, inženýrské sítě, projektová dokumentace, HW, SW aj.), DNM (školící programy, SW, data) + služby školitelů Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Příjem předběžných žádostí v tomto kole ukončen

22 OP PIK výzva Marketing Žadatel: MSP (CZ NACE) Dotace: 0,2 5 mil. Kč, max. míra podpory 50% Aktivity: usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály) Způsobilé výdaje: Pronájem, zřízení a provoz stánku Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu shoda s národní strategií RIS3 inovační kapacity, vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti (konkrétně vytyčené oblasti viz max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v rámci projektu (5 účastí na 1 rok) Příjem žádostí v tomto kole do

23 OP PIK výzva Partnerství znalostního charakteru Žadatel: MSP, organizace pro výzkum a šíření znalostí musí být s MSPO smlouva o partnerství, podporované CZ NACE Dotace: 0,5 3,5 mil. Kč, max. míra podpory 70%, pouze de minimis Aktivity: vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: zlepšení výrobních procesů vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace Způsobilé výdaje: MSP: HW a sítě, SW a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu shoda s národní strategií RIS3 inovační kapacity, vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti (konkrétně vytyčené oblasti viz strategie-cr) max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Veškerý zisk z transferu znalostí musí být opět investován do primární činnosti organizace Příjem předběžných žádostí v tomto kole do

24 OP PIK výzva Spolupráce - klastry Žadatel: MSP, podporované CZ NACE Dotace: 0,5 3,5 mil. Kč, max. míra podpory 70%, pouze de minimis Aktivity: kolektivní výzkum kolektivní a předkonkurenční výzkumu. Žadatel u každého návrhu podprojektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků podprojektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor. Podprojekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet. sdílená infrastruktura založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací internacionalizace klastru navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. rozvoj klastrové organizace aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod. Způsobilé výdaje: V případě aktivity Kolektivní výzkum: osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady; zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě V případě aktivity Sdílená infrastruktura: nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem V případě aktivity Internacionalizace klastru: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference V případě aktivity Rozvoj klastrové organizace: mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu shoda s národní strategií RIS3 inovační kapacity, vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti (konkrétně vytyčené oblasti viz max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce další záleží na typu daného klastru Příjem předběžných žádostí v tomto kole ukončen. *Klastr je geograficky koncentrované seskupení nezávislých firem a přidružených institucí, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

25 OP PIK výzva Inovace inovační projekty Žadatel: MSP, ale i VP, podporované CZ NACE Dotace: 1 100/200 mil. Kč (podle regionu podpory), max. míra podpory 45%, 35%, 25% (M,S,V) Aktivity: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) Způsobilé výdaje: DHM, DNM, služby (certifikace, povinná publicita) Specifika projektu: realizace na území ČR mimo Prahu shoda s národní strategií RIS3 inovační kapacity, vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti (konkrétně vytyčené oblasti viz max. 4 projekty na Žadatele (IČO) jako hlavního Příjemce Příjem předběžných žádostí v tomto kole do

26 Spolupráce s Polytechnou Consulting, a.s. při přípravě projektu Posouzení vhodnosti projektového záměru k financování z evropských fondů identifikace vhodné výzvy Průběžné dotační zpravodajství Zpracování projektové žádosti ve smyslu vyhlášené výzvy a jejích případných příloh (Podnikatelský záměr, Analýza vzdělávacích potřeb) Podpora při zahájení realizace projektu dle platné metodiky operačních programů Zajištění jazykové výuky v rámci přidělené dotace (ŠKODA AUTO a.s., Yves Rocher spol. s.r.o., Centrální depozitář cenných papírů, a.s.; AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s.r.o.) Podpora při monitoringu projektu Podpůrné smluvně-právní poradenství Příprava a organizace výběrových řízení dle metodiky operačních programů

27 Diskuze a prostor pro dotazy

28 Děkujeme za pozornost Ing. Zuzana Bejó Ing. Daniel Kolář Název společnosti: Polytechna Consulting, a.s. Sídlo společnosti: Thámova 181/ Praha 8, Karlín

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST První dlouho očekávané výzvy v rámci OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost jsou vyhlášeny - nabízíme pomoc s přípravou

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Prioritní osa 3 Inovace a podnikání 1. výzva

Prioritní osa 3 Inovace a podnikání 1. výzva Prioritní osa 3 Inovace a podnikání 1. výzva 24. 1. 2008 Struktura semináře Obecné informace o programu OPPK a 1. výzva Oblasti podpory podporované aktivity, žadatelé/příjemci, atd. Přílohy Způsobilé výdaje

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ZÁŘÍ 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 04/2010 Obsah prezentace 1. Program Inovace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Implementační struktura

Implementační struktura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Ředitelka odboru podpory projektů Úsek pro evropské fondy Ministerstvo práce a sociálních věcí Co Vám nabízí OP Zaměstnanost? Na co se zaměřuje?

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace ICT v podnicích Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH Cíl programu (Proč?) Podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP*) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich

Více

Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva

Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva Nabízíme Vám jedinečnou šanci získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na pořízení nových informačních systémů, ICT řešení a nástrojů či vytvoření center sdílenych

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Operační program podnikání a inovace. 19.1.2010, Liberec

Operační program podnikání a inovace. 19.1.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace 19.1.2010, Liberec CzechInvest - státní agentura pro podporu podnikání a investic podřízená MPO bezplatné služby - vznik v r. 1992 - podpora konkurenceschopnosti českých

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více