Spoluprací k profesionalitě

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spoluprací k profesionalitě"

Transkript

1 Spoluprací k profesionalitě základní popis projektu Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/16_010/

2 Základní informace o projektu Doba trvání Realizátoři SPKŠ, VysEdu, KCDPV Účastníci školy - MSK 17, SČK, KV, ZLK každý kraj 7 5 KA vedoucí pracovníci, pedagogické sbory, mentoři junioři, mentoři senioři Bez finanční spoluúčasti

3 Zdroje předchozí zkušenosti Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách v MSK, CZ.1.07/1.3.05/ Mentoringem ke kvalitě, CZ.1.07/1.3.48/ , Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy CZ.1.07/1.3.44/ Ředitel manažer učící se organizace, CZ.1.07/1.3.50/ Učitel mentor, CZ.1.07/1.3.00/

4 Pozitivní vliv zavádění kolegiální podpory pozitivně ovlivňuje atmosféru ve školách a kvalitu výuky, přispívá k rozvoji profesionálních vztahů mezi pedagogy, posiluje sebereflektivní dovednosti učitelů, vede k rozvoji pedagogických kompetencí, buduje u pedagogů kompetence k učení, posiluje přeměnu škol v učící se organizace, snižuje závislost školy a pedagogů na externích zdrojích, a zároveň zvyšuje efektivitu při jejich případném využití, zvyšuje efektivitu práce učitelů, posiluje motivaci pedagogů k práci, pozitivně působí proti stresu a syndromu vyhoření.

5 Na čem projekt staví jednoduchosti - málo projektových aktivit, žádné složité inovace, práce na rozvoji jednoduchých kompetencí, systematičnosti - zapojení vedoucích i pedagogických pracovníků, podpora všech fází změny - iniciace, implementace i institucionalizace, mentorské podpoře - v průběhu 3 nebo 4 let budou se zapojenými pedagogy pracovat mentoři, kteří budou podporovat rozvoj jejich pedagogických kompetencí, a zároveň dovedností pro kolegiální podporu, provázanosti jednotlivých aktivit - jednotlivé aktivity na sebe navazují, jedna podporuje druhou, a zdánlivě malých, ale důsledně uplatňovaných krocích, které mohou mít dalekosáhlé důsledky na kvalitu výuky, a tím úspěch každého žáka.

6 Strategické cíle projektu podpora rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání prostřednictvím rozvoje škol zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím rozvoje profesních dovedností pedagogů (především KA2, KA3) rozvoj dovedností pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA 4 a KA5) podpora osobnostního i profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol (KA2) podpora osobnostního i profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol (KA3 - KA5) podpora fungování škol jakožto učících se organizací, které díky dovednostem pedagogů v poskytování kolegiální podpory v maximální míře využívající ke svému rozvoji vnitřní zdroje (KA2 a KA3) podpora zavádění interního mentoringu ve školách jakožto prostředku zvyšování kvality práce pedagogů, a tím kvality vzdělávání (KA3 KA5) rozvoj dovedností pedagogů v oblasti poskytování kolegiální podpory (KA2 KA5) podpora sebereflexe pedagogů a rozvoj dovedností pro ni potřebných (KA2 KA5)

7 Strategické cíle pro školy zlepšení kvality výuky (KA3) zavedení systému formativního hodnocení pedagogů (KA2) rozvoj dovedností pedagogů pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA4 a KA5) budování kapacit pro trvalý rozvoj a využití vnitřních i vnějších zdrojů (KA2 - KA5) podpora zavedení kolegiální podpory a interního mentoringu (KA3 - KA5)) systematický rozvoj pedagogů v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků v rámci projektu budou dle kompetenčního modelu stanoveny konkrétní cíle, které budou školy v průběhu projektu postupně naplňovat např. škola má sestavena pravidla hodnocení žáků, která dodržují všichni pedagogičtí pracovníci školy (KA3)

8 Příklady možné konkretizace cílů pro školy a pedagogy Každý učitel zná potřebnou a aktuální teorii k formulaci výukových cílů a pravidelně, účelně a metodicky správně ji využívá v procesu plánování. Očekávané výstupy obsažené v RVP jsou obsaženy v ŠVP a školní výstupy jim odpovídají. Učitelé volí v rámci jednotlivých časových úseků (hodina, týden, měsíc, rok) a tematických úseků takové cíle, které žáky orientují v procesu učení a směřují je k naplnění školních vzdělávacích výstupů, a tím i výstupů očekávaných v RVP. Učitelé pomáhají jednotlivým žákům formulovat pro jejich učení individuální cíle. Učitelé volí takové výukové strategie, metody a formy vyučování, které odpovídají formulovaným cílům a individuálním potřebám žáků. Učitelé proces výuky pravidelně evaluují a činí potřebné změny. Učitelé nabízí žákům rozmanité strategie, metody a formy práce, které vedou k naplnění jejich individuálních cílů učení. Žáci dostávají systematické a pravidelné formativní hodnocení vztažené k očekávaným výstupům a stanoveným cílům.

9 KA2 vedoucí pracovníci KA2 Podpora a příprava vedoucích pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory, interního mentoringu a formativního hodnocení pedagogů Cílová skupina KA2 vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ, nejlépe min. 2 pracovníci za školu (obvykle ředitel + zástupce) MSK 17 škol, 30 účastníků, SČK - 6 škol, 16 účastníků, KV 7 škol, 16 účastníků, 6 škol, 11 účastníků Podaktivity facilitovaná sebereflexivní, tematická nebo plánovací setkání - 5 osmihodinových setkání v průběhu 1 roku, celkem 20 setkání za 4 roky, tzn. celkem 160 hodin zahraniční stáž - minimálně 5denní (bez cesty) metodické vedení účastníků KA2 prostřednictvím Metodika - konzultanta

10 KA2 vedoucí pracovníci 1. rok Analýza stavu jak jsme na tom? Sdílení s druhými co už se nám v rámci kolegiální podpory, mentoringu a formativního hodnocení pedagogů daří? Co už máme? Co se neosvědčilo? Formulace konkrétních cílů v oblasti zavádění kolegiální podpory, mentoringu a formativního hodnocení pro každou konkrétní školu akční plán pro každou zapojenou školu Formulace individuálních osobních cílů v oblasti dovedností vedoucích pracovníků škol potřebných k realizaci naplánovaných změn a s tím souvisejících individuálních rozvojových potřeb Naplánování konkrétních kroků v rámci školy a v rámci individuálního rozvoje - každý sám individuálně, případně za podpory metodika - konzultanta, facilitovaná plánovací setkání Sdílení v tématech sebe reflektivní tematická setkání dle konkrétních rozvojových potřeb jednotlivých skupin vedoucích pracovníků Forma 5 dní ročně jednodenní setkání ve školách, 8 hodin, tzn. celkem 40 hodin V mezidobí spolupráce s metodikem - konzultantem a dalšími odbornými pracovníky projektu, sebereflexe, samostudium

11 KA2 vedoucí pracovníci rok Provázení změnou Sdílení s druhými co už se povedlo? Co příště udělat jinak? Systematická sebereflexe a evaluace procesu Plánování dalších kroků Sdílení v tématech facilitovaná tematická setkání dle konkrétních potřeb Forma 5x ročně jednodenní setkání ve školách, 8 hodin, celkem tedy 15 setkání v průběhu 3 let, 120 hodin V mezidobí spolupráce s metodikem - konzultantem a dalšími odbornými pracovníky projektu, sebereflexe, samostudium

12 KA3 sborovny KA3 Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků (SC 2, aktivita 2, téma a, e, f) Cílová skupina KA3 Pedagogické sbory (vybraní pedagogové) zapojených škol Podaktivity facilitovaná sebereflexivní setkání - OSR - 3 x 16 hodin v průběhu celého projektu facilitovaná tematická setkání - úvod do mentoringu - 1 x 6 hodin + 2 x 8 hodin v průběhu 1. roku projektu facilitovaná tematická setkání - rozvoj dovedností pro kolegiální podporu v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení - 2 x ročně 12 hodin, celkem 24 h za rok, 72 v průběhu roku projektu interní mentoring

13 KA3 sborovny 1. rok - 3 facilitovaná setkání zaměřená na mentoring: jedno šestihodinové setkání zaměřené na rozvoj dovedností pro práci s portfoliem dvě osmihodinová setkání - Úvod do kolegiální podpory a mentoringu rok dvě dvanáctihodinová facilitovaná tematická setkání spolupráce s interním mentorem průběžně setkání zaměřené na OSR sebepoznání, komunikace, spolupráce

14 KA4 mentoři - junioři KA4 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu podpora interních mentorů - juniorů Cílová skupina KA4 vybraní pedagogové zapojených škol, jednotlivci zájemci o mentoring Podaktivity facilitovaná tematická setkání - 11x 8 hodin, celkem 88 hodin v průběhu 1 roku

15 KA4 mentoři junioři - obsah Úvod do mentoringu (základní terminologie vymezení pojmu mentoring, mentor, mentorovaný, přínosy mentoringu pro školu, mentora a mentorovaného, mentoring jako forma kolegiální podpory, role mentora) Mentorský vztah (postupy, praktické ukázky, trénování dovedností) Stěžejní kompetence mentora (komunikace a aktivní naslouchání, styly učení dospělých, povzbuzování a motivace, budování důvěry a empatie, podpora a zpětná vazba, sebereflexe) Metody předávání zkušeností a zvýšení úrovně odborných dovedností

16 KA4 mentoři junioři počet účastníků Moravskoslezský kraj - 1. rok - 42, 2. rok - 25, 3. rok - 18 a 4. rok celkem 92 účastníků Středočeský kraj - 1. rok - 9, 2. rok - 9, 3. rok - 7 a 4. rok celkem 27 účastníků Zlínský kraj - 1. rok - 12, 2. rok - 8, 3. rok - 6 a 4. rok celkem 32 účastníků Kraj Vysočina - 1. rok - 17, 2. rok - 16, 3. rok - 10 a 4. rok celkem 53 účastníků Celkem se KA4 zúčastní 204 účastníků ze 4 krajů

17 KA4 cíle mentoři junioři projdou systematickou přípravou k poskytování kolegiální podpory v oblastech uvedených výše u popisu KA4-11x 8hodinové tematické setkání s nácvikem konkrétních mentorských dovedností v průběhu těchto setkání budou seznámeni jak se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraničí, tak se zkušenostmi se zaváděním mentorské podpory na českých školách. budou motivováni a podporováni ve využití mentoringu v prostředí vlastní školy přičemž budou moci využívat už existující metodické materiály, které vytvořil odborný tým žadatele v rámci minulých projektů, zkušeností mentorů juniorů, mentor mentoring, peer learning atd. budou vedeni k rozvoji mentorských dovedností tak, jak je definuje kompetenční model mentora České asociace mentoringu ve vzdělávání prostřednictvím spolupráce s odbornými pracovníky projektu budou individuálně i skupinově vedeni k prozkoumání širších souvislostí, které ovlivňují mentorskou práci tematické workshopy ve 2. roce budou ve vlastní škole s pomocí metodika - konzultanta plánovat a realizovat zavádění kolegiální podpory a interního mentoringu, ve 3. a 4. roce fungování projektu budou v rámci vlastní školy ve spolupráci s vedením školy a dalšími kolegy plánovat a realizovat kolegiální podporu a interní mentoring budou systematicky podporováni ve vedení si svého profesního pedagogického mentorského portfolia a k průběžné sebereflexi svých profesních dovedností, a to i v rámci individuálních rozhovorů s vedením školy

18 KA5 mentoři - senioři KA5 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu podpora interních mentorů - seniorů Cílová skupina KA5 absolventi kurzů mentoringu, zájemci o mentoring Podaktivity facilitovaná tematická setkání - 8hodinová, 6hodinová zahraniční stáže

19 KA5 mentoři senioři - počet účastníků Moravskoslezský kraj - 1. rok - 26, 2. rok - 68, 3. rok - 93 a 4. rok Středočeský kraj - 1. rok - 16, 2. rok - 25, 3. rok - 35 a 4. rok - 43 Kraj Vysočina - 1. rok - 7, 2. rok - 24, 3. rok - 40 a 4. rok - 52 Zlínský kraj - 1. rok - 7, 2. rok - 19, 3. rok - 27 a 4. rok 39 Potenciálně bude do KA5 zapojeno celkem 245 účastníků ze 4 krajů.

20 KA5 mentoři senioři - počet setkání Moravskoslezský kraj - 1. rok - 3x 8hodinové setkání, 3x 6hodinové setkání, 2. rok - 3x 8hodinové setkání, 4x 6hodinové setkání, 3. rok - 4x 8hodinové setkání, 4x 6hodinové setkání a 4. rok - 4x 8hodinové setkání, 5x 6hodinové setkání Středočeský kraj - 1. rok - 1x 8hodinové setkání, 1x 6hodinové setkání, 2. rok - 2x 8hodinové setkání, 2x 6hodinové setkání, 3. rok - 2x 8hodinové setkání, 2x 6hodinové setkání a 4. rok - 2x 8hodinové setkání, 3x 6hodinové setkání Kraj Vysočina - 1. rok - 1x 8hodinové setkání, 1x 6hodinové setkání, 2. rok - 2x 8hodinové setkání, 2x 6hodinové setkání, 3. rok - 3x 8hodinové setkání, 3x 6hodinové setkání a 4. rok - 3x 8hodinové setkání, 3x 6hodinové setkání Zlínský kraj - 1. rok - 1x 8hodinové setkání, 1x 6hodinové setkání, 2. rok - 1x 8hodinové setkání, 1x 6hodinové setkání, 3. rok - 2x 8hodinové setkání, 2x 6hodinové setkání a 4. rok - 2x 8hodinové setkání, 2x 6hodinové setkání

21 KA5 cíle mentoři - senioři budou podporováni ve svém dalším profesním růstu v oblasti rozvoje mentorských dovedností - facilitovaná tematická setkání - 8hodinová + 6hodinová, jejichž počet bude v průběhu daného roku vypsán vždy v rámci jednoho kraje dle velikosti cílové skupiny a jejích aktuálních vzdělávacích potřeb budou motivováni a podporováni ve využití interního mentoringu v prostředí vlastní školy přičemž budou moci využívat už existující metodické materiály, které vytvořil odborný tým žadatele v rámci minulých projektů, intervize, peer learning atd. budou mít možnost sdílet zkušenosti ze zavádění mentoringu ve své škole prostřednictvím setkání s dalšími kolegy - účastníky KA5 v rámci individuální i skupinové práce pod vedením odborného řešitele - garanta a dalších odborných pracovníků projektu budou vedeni k rozvoji mentorských dovedností tak, jak jsou definovány v kompetenčním modelu mentora České asociace mentoringu ve vzdělávání prostřednictvím spolupráce s odbornými pracovníky projektu budou individuálně i skupinově vedeni k prozkoumání širších souvislostí, které ovlivňují mentorskou práci tematické workshopy

22 KA5 mentoři senioři - průběh Formulace individuální rozvojových cílů v oblasti rozvoje mentorských dovedností v návaznosti na kompetenční model pedagoga ČAMV Naplánování konkrétních kroků v rámci rozvoje mentorských dovedností Naplňování jednotlivých individuálních cílů v oblasti rozvoje mentorských dovedností tematické workshopy, intervize, sebereflexe, sdílení s kolegy, samostudium, Průběžná sebereflexe a vyhodnocování individuálních rozvojových cílů s využitím mentorského portfolia Plánování dalších kroků učení ve 4. roce závěrečné vyhodnocení naplnění jednotlivých cílů, evaluace projektových aktivit bude součástí portfolia. možná témata facilitovaných setkání téma bude vždy zvoleno dle konkrétních potřeb cílové skupiny Další metody a formy mentoringu Skupinový mentoring Diagnostika klienta Pedagogické kompetence a jejich rozvoj prostřednictvím mentoringu Kolegiální podpora v oblasti individualizace výuky Kolegiální podpora v oblasti formativní hodnocení žáků Forma 8hodinová a 6hodinová facilitovaná sebereflektivní nebo tematická setkání, sebereflexe s využitím mentorského portfolia, samostudium

23 Souvislost projektu s karierním řádem?

24 Třístupňový standard učitele - stanovuje požadavky státu na osobnostní kvality a profesní dovednosti učitele a na jejich rozvoj v celém průběhu jeho kariéry - kompetenční model založený na profesních kompetencích učitele - profesní kompetence - soubor znalostí, dovedností, schopností a postojů, které může učitel v daném kontextu opakovaně prokázat - profesní kompetence jsou hodnotitelné, dají se získat a rozvíjet nebo zvýšit dalším vzděláváním a praxí

25 Třístupňový standard učitele Oblast osobního profesního rozvoje (dříve Učitel a jeho profesní Já) Oblast vlastní pedagogické činnosti (dříve Učitel a jeho žáci) Oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy (dříve Učitel a jeho okolí)

26 Rámec profesních kvalit učitele Plánování výuky Prostředí pro učení Procesy učení Hodnocení práce žáků Reflexe výuky Rozvoj školy a spolupráce s kolegy Spolupráce s rodiči a širší veřejností Profesní rozvoj učitele

27 Profesní portfolio nástroj sloužící nejen k reflexi a sebereflexi, ale také k sebeprezentaci učitele, k prezentaci jeho pokroku, současného stavu nebo změny je odrazem učitelova stylu učení, jeho strategií, metodických postupů, didaktických preferencí, zvládnutí kompetencí a jeho vlastního pojetí výuky průběžné vytváření odpovídajícího obrazu kvality vlastního profesního výkonu, který učiteli umožňuje aktivní práci na vlastním rozvoji důraz je kladen více na proces než výsledný produkt a hodnocení má formativní charakter

28 Profesní portfolio shromáždit doklady dokazující profesní rozvoj učitele na základě shromážděných podkladů umožnit učiteli provádět sebereflexi a sebehodnocení vztažené k plnění cílů svého profesního rozvoje plánovat další profesní rozvoj na základě sebehodnocení ve vztahu k vlastnímu plánu poskytnout podklady pro vytvoření dokladového portfolia k atestačnímu řízení (učitel dlouhodobě vede své profesní portfolio a z něj pro účely přechodu na vyšší kariérní stupeň vytváří dokladové portfolio)

29 Dokladové portfolio zásadní a povinný podklad pro atestační řízení při přechodu mezi jednotlivými kariérními stupni kariérního systému Obsah: arch učitele k prokázání kompetencí ze SU plán profesního rozvoje učitele doklady ke kompetencím ze SU

30 Dokladové portfolio doklad vždy musí být důkazem naplnění konkrétní kompetence ze SU doklad musí být písemně okomentovaný a zdůvodněný majitelem, proč tímto dokladem dokládá naplnění konkrétní kompetence ze SU

31 Dokladové portfolio uchazeč nedokládá rozvoj pouze v jednotlivých indikátorech, ale vždy ve vztahu ke kompetenci atestační komise bude při studiu dokladového portfolia učitele opírat právě o písemný komentář učitele k jednotlivým dokladům Samotný doklad bez písemného komentáře učitele nemá dostatečnou vypovídající hodnotu, je proto nutné stručně a výstižně okomentovat, jakým způsobem doklad

32 Obsah portfolia strukturovaný profesní životopis osobní vzdělávací platforma (osobní východiska, filozofie pedagogické činnosti, názory a postoje vůči profesi) plán profesního rozvoje (na základě hodnocení a sebehodnocení stanovené osobní profesní cíle a kroky k jejich dosažení) dokumenty dokládající naplňování rámce profesních kvalit učitele

33 Jsme tu pro Vás Saša Dobrovolná obsahový garant projektu Tel.: Michal Uhlař hlavní manažer projektu Tel.: Miloslav Hubatka hlavní garant KA2 - Tel.:

Profesní portfolio v praxi mateřské školy

Profesní portfolio v praxi mateřské školy Profesní portfolio v praxi mateřské školy Nástroj, jak zkvalitňovat svoji práci a měnit svoje přístupy směrem k individualizaci vzdělávání Hana Schenková Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno 10. 2. 2017, Jihlava

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Saša Dobrovolná, 11. června 2014 Dobrý večer O čem to dnes bude? TÉMA mentoring ve vzdělávání CO? - informovat o mentoringu JAK? - seznámit, jakým

Více

Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková

Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková Kariérní systém Kvalita vzdělávacího systému je přímo závislá na kvalitě učitelů Zvyšování profesionality pedagogů - jedna

Více

Kolegiální podpora. profesního rozvoje - sdílení zkušeností Hana Schenková. Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, p.o.

Kolegiální podpora. profesního rozvoje - sdílení zkušeností Hana Schenková. Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, p.o. Kolegiální podpora profesního rozvoje - sdílení zkušeností Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, p.o. Hana Schenková 30. 5. 2017 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000522 Učící se malotřídky Program a harmonogram

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (představení projektu)

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (představení projektu) Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (představení projektu) Jakub Marinov, Centrum podpory SRP Olomouc Ředitelská akademie, 9. listopadu 2018 Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích Strategický plán školy a jeho význam

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích Strategický plán školy a jeho význam Strategické řízení a plánování ve školách a v územích Strategický plán školy a jeho význam Obsah Představení projektu NIDV: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích Model Intenzivní podpory:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Společné setkání členů pracovních skupin 19.10.2017 od 15 hodin, ZŠ Matice školské Program: - Informace o plánovaných

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Popis vzdělávacího programu tel.: 603 867 707, 776 770 759 Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Otevíráme dveře pro mentory roční výcvik 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsah prezentace 1. Soulad, cíle, priority projektu 2. Cíle a aktivity projektu 3. Výstupy a monitorovací indikátory 4. Přínosy projektu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Klíčové aktivity (KA1- KA5)

Klíčové aktivity (KA1- KA5) Ředitel Název operačního programu: OP VK Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Ţádost o finanční podporu z

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Akreditované programy 2 5 programů

Akreditované programy 2 5 programů Akreditované programy 2 5 programů 1. Název vzdělávacího programu: Využití metod RWCT ve výuce II Pořadové číslo: 1 Účelem předkládaného vzdělávacího programu (pracovní dílny) je snaha seznámit pedagogické

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérním systému

Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérním systému Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérním systému OBSAH 1. KARIÉRNÍ SYSTÉM A DOKLADOVÉ PORTFOLIO...1 1.1 Profesní a dokladové portfolio učitele...1 1.2 Základní principy

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 podklady pro řídící výbor 29.3.2017 Milan Hausner 27.03.2017 Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005_0000794

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

4. Studujete nebo jste absolvoval/la studium manažerského zaměření? (můžete označit i více možností)

4. Studujete nebo jste absolvoval/la studium manažerského zaměření? (můžete označit i více možností) Podpora profesního rozvoje učitelů ze strany ředitele Dobrý den, jsem studentka PedF UK obor Školský management.věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká šetření

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM -

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM - EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM... 1 CÍLE PROJEKTU... 2 KLÍČOVÉ AKTIVITY... 2 PROJEKTOVÝ TÝM... 6 HODNOCENÍ PROJEKTU... 6 VÝSTUPY PROJEKTU... 7 EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na

Více

Co nebylo v učebnici spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Co nebylo v učebnici spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století Co nebylo v učebnici spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století Registrační číslo projektu: Žadatel: Partner s finančním plněním: Partneři bez finančního plnění: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II.

Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II. Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II. Realizátor projektu: o. s. AISIS Kladno Realizace projektu: říjen 2009 prosinec 2011 Autoři: realizační tým projektu Tento projekt

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Portfolio a jeho hodnocení

Portfolio a jeho hodnocení Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Portfolio a jeho hodnocení Danuše Nezvalová Olomouc 2012 Definice portfolia Portfolio je účelný a komplexní soubor dokumentů, který vypovídá

Více

Projekt Podpora práce učitelů - PPUČ. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání

Projekt Podpora práce učitelů - PPUČ. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání Projekt Podpora práce učitelů - PPUČ Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání Podpoříme dovednosti učitelů v rozvíjení čtenářské, matematické

Více

Doporučení České školní inspekce pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů

Doporučení České školní inspekce pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů Doporučení České školní inspekce pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů Mgr. Petr Drábek ředitel Středočeského inspektorátu České školní inspekce Martinice, 18. 10. 2017 Kritéria hodnocení

Více

Projekt KAP ve Zlínském kraji

Projekt KAP ve Zlínském kraji Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Projekt KAP ve Zlínském kraji Představení projektu Workshop pro ředitele a zástupce škol Zlín 21. listopadu 2016 Proč KAP? 2 V oblasti regionálního

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

člen mezinárodní organizace International Step by Step Association

člen mezinárodní organizace International Step by Step Association 1 člen mezinárodní organizace International Step by Step Association Step by Step ČR, o.p.s. je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu včr. Stará se o jeho monitorování,

Více

Předávání informací z MAP do KAP

Předávání informací z MAP do KAP Předávání informací z MAP do KAP Příjemce MAP Název MAP MAS Sokolovsko o.p.s. Místní akční plán ORP Sokolov Místní akční plán ORP Sokolov je nyní ve fázi rozpracovanosti z hlediska příprav projektů spolupráce,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání CZ /0.0/0.0/16_011/ OP VVV, SC1 Modul Didaktika předškolního vzdělávání

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání CZ /0.0/0.0/16_011/ OP VVV, SC1 Modul Didaktika předškolního vzdělávání Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 OP VVV, SC1 Modul Didaktika předškolního vzdělávání Nabídka témat vznikla ve spolupráci pedagogických fakult (Praha, Brno,

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Školy jako centra celoživotního učení 3. Díl: DVPP

Školy jako centra celoživotního učení 3. Díl: DVPP Školy jako centra celoživotního učení 3. Díl: DVPP PhDr. Jana Bydžovská garantka intervence rozvoje škol jako center celoživotního učení Účel prezentace Pomoci škole orientovat se v možnostech a podmínkách

Více

POŽADAVKY NA STRUKTURU PROJEKTU A NASTAVENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT

POŽADAVKY NA STRUKTURU PROJEKTU A NASTAVENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT POŽADAVKY NA STRUKTURU PROJEKTU A NASTAVENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT Klíčové aktivity 1 projektu je nutné nastavit tak, aby přesně odpovídaly potřebám cílové skupiny je žádoucí ušít je individuálně na míru jednotlivým

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Souhrn praktických zkušeností z výuky odborných předmětů na SOŠ. Pedagogická fakulta, MU Brno Kateřina Šmejkalová

Souhrn praktických zkušeností z výuky odborných předmětů na SOŠ. Pedagogická fakulta, MU Brno Kateřina Šmejkalová Souhrn praktických zkušeností z výuky odborných předmětů na SOŠ Pedagogická fakulta, MU Brno Kateřina Šmejkalová Jedná se o záznam postupu, kterým pedagog obyčejně postupuje, typový příklad, o záznam mimořádných

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. OP VVV, Programové období

Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. OP VVV, Programové období Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů OP VVV, Programové období 2014-2020 Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání reg č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Více

SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE SŠ A VOŠ Školní akční plán (ŠAP 1)

SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE SŠ A VOŠ Školní akční plán (ŠAP 1) Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE SŠ A VOŠ Školní akční plán (ŠAP 1) 20. 6. a 21. 6. 2018 Mgr. Petr Pagáč Odborný garant P-KAP Hlavní

Více

Řešení matematické gramotnosti

Řešení matematické gramotnosti MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Řešení matematické gramotnosti Pracovní skupina Matematická gramotnost 26. 11. 2018 ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN a MAP Diskuze problémů a návrh řešení Interpretace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 16. února 2017 Koncepce podpory škol v prioritní ose 3 OP VVV základní východiska Investiční priority prioritní osy 3 OP VVV 1) Omezování a prevence předčasného

Více

Aktivita 3 Evaluace a monitoring. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Aktivita 3 Evaluace a monitoring. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II Aktivita

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

STANDARD UČITELE. Učitel a jeho profesní Já

STANDARD UČITELE. Učitel a jeho profesní Já STANDARD UČITELE Učitel a jeho profesní Já Učitel a jeho profesní Já Profesní kompetence, profesní znalosti, sebereflexe a osobnostní a profesní rozvoj Učitel disponuje osobnostními předpoklady a profesními

Více

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Konference Správným směrem ke kariéře 28.11.2018, Parkhotel Hluboká nad Vltavou reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363 Doba trvání

Více

zahájení, I. vzdělávací blok (1 h) 14:45-15:45 II. vzdělávací blok (1 h) 16:00 17:30 III. vzdělávací blok (1,5 h)

zahájení, I. vzdělávací blok (1 h) 14:45-15:45 II. vzdělávací blok (1 h) 16:00 17:30 III. vzdělávací blok (1,5 h) Učící se malotřídky KA 02: Kolegiální podpora na MŠ málotřídní školy jako forma profesního rozvoje učitelek aneb "Každé dítě je jiné" Oblast Plánování A Mgr. Alena Jabůrková Hlavní témata: Třídní vzdělávací

Více

KVALITA V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ

KVALITA V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ KVALITA V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ Ing. Zuzana Freibergová Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. freibergova@nvf.cz KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Celoživotní kariérové poradenství

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Realizátor projektu: ASZ Doba realizace:

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Realizátor projektu: ASZ Doba realizace: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami Realizátor projektu: ASZ Doba realizace: 2016 2022 Nabídka podpůrných aktivit pro obce v oblasti vzdělávání odborná podpora

Více

Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC. Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC. Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC Řízení kvality

Více

ICT kompetence I. část Úvod do oblasti intervence

ICT kompetence I. část Úvod do oblasti intervence ICT kompetence I. část Úvod do oblasti intervence Ing. Marie Pitrová garantka intervence marie.pitrova@nuv.cz Národní ústav pro vzdělávání podpora krajského akčního plánování www.pkap.cz Pojetí oblasti

Více

Název textu práce: Vzdělávání dospělých ve státní sféře

Název textu práce: Vzdělávání dospělých ve státní sféře Název textu práce: Vzdělávání dospělých ve státní sféře Prezentace bakalářské / diplomové práce Jméno prezentovaného Úvod (shrnutí toho, o čem text práce je) vzdělávání a rozvoj jedince je celoživotním

Více

Formativní hodnocení. Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha OP Hodnocení

Formativní hodnocení. Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha OP Hodnocení Formativní hodnocení Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha 1. 11. 2017 OP Hodnocení Proč se formativním hodnocením zabýváme I. Neexistuje žádný jiný tak jednoznačně prospěšný způsob, jak

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více