ČESKÝ SVAZ JUDA EKONOMICKÉ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU JUDA

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ SVAZ JUDA EKONOMICKÉ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU JUDA"

Transkript

1 ČESKÝ SVAZ JUDA EKONOMICKÉ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU JUDA Schválil: Plénum ČSJu, platnost: od

2 O B S A H: A) SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY B) SMĚRNICE PRO FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽÍ ČSJu C) SMĚRNICE O NÁHRADÁCH ÚČASTNÍKŮM AKCÍ POŘÁDANÝCH ČSJu D) POPLATKY, POŘÁDKOVÉ POKUTY E) START NA MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH V ZAHRANIČÍ F) START ČESKÝCH ZÁVODNÍKŮ V ZAHRANIČNÍCH KLUBECH G) START ZAHRANIČNÍCH ZÁVODNÍKŮ V ČESKÝCH ODDÍLECH- KLUBECH H) SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTVECH V ČR - 2 -

3 A SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY I ROZPOČET 1) Rozpočet Českého svazu juda (dále jen ČSJu) je finančním vyjádřením plánované činnosti svazu a jeho organizačních složek: Sportovní centra mládeže (dále jen SCM), Sportovní talenty mládeže (dále jen STM) a sportovní třídy (dále jen ST). 2) Rozpočet sestavuje : Výkonný výbor ČSJu a schvaluje plénum ČSJu. 3) Zdroji rozpočtu svazu jsou: a) Dotace b) Příspěvky ze SAZKY a.s. c) Vlastní příjmy 4) Rozpočet sestavuje ČSJu na základě návrhu odborných komisí. 5) a) Krajské svazy juda (dále jen KSJu) sestavují rozpočet pouze pro vlastní potřebu a nepředkládají jej ČSJu, podávají pouze informaci o hospodaření na konci každého kalendářního roku. II HOSPODAŘENÍ S ROZPOČTEM 1) Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá Výkonný výbor ČSJu. 2) K účelnému využívání prostředků může Výkonný výbor provádět potřebné přesuny mezi rozpočtovými kapitolami. 3) Nevyužité finanční prostředky ze Sazky za rozpočtované období, zůstávají příslušné organizační složce svazu pro další období s výjimkou státních finančních prostředků. Nevyužité prostředky jednotlivých komisí lze převést na další období po projednání a schválení VV ČSJu. 4) Hospodaření s rozpočtem článků vrcholového sportu a investičních prostředků je přímo řízeno VV ČSJu

4 Závěr: Jednotlivé položky rozpočtu budou upravovány dle finančních možností svazu III FINANCOVÁNÍ 1) Organizačním složkám svazu jsou finanční prostředky převáděny ČSJu dle finančních možností, a to zpravidla čtvrtletně. 2) ČSJu financuje: a) KSJu podílem z příjmů za licenční známky za příslušný rok. 3) Rozsah oprávnění v hospodářských operacích ČSJu: a) Příkazy k úhradám, výběry hotovostí z účtu ČSJu musí být opatřeny podpisem dle podpisových vzorů; finanční transakce a finanční operace nad ,- Kč schvaluje ještě předseda ČSJu. b) Limit pokladního zůstatku byl určen do výše ,- Kč. vyplácení záloh do výše ,- Kč - stvrzuje jedna odpovědná osoba; nad tuto výši je nutné schválení a podpis dvou odpovědných osob nákup materiálu o ceně vyšší než ,- Kč schvaluje předseda ČSJu a další odpovědná osoba za transakce prováděné platební kartou ČSJu pro potřeby reprezentace je hmotně svazový trenér Poznámka: Odpovědnými osobami se rozumí ty osoby, které jsou uvedeny na podpisových vzorech, které jsou uloženy v sekretariátu ČSJu a ve svazové účtárně ČSTV. B SMĚRNICE PRO FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽÍ ČSJu I FINANČNÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ 1) Náklady na pořádání jednorázové mistrovské soutěže ČR hradí ČSJu formou účelové zálohy z rozpočtu VV ČSJu pořádajícím oddílům a klubům, se kterými je uzavírána Dohoda o zabezpečení M ČR s bližšími finančními údaji. 2) Náklady na pořádání jednorázové soutěže regionů hradí KSJu ze svého rozpočtu. O úhradě účastníkům rozhoduje KSJu. Totéž platí u okresních soutěží, pořádaných okresními svazy

5 3) V mistrovských soutěžích startují účastníci na náklady oddílu klubu. 4) Výnosy z pořádání soutěží jsou součástí uzavřeného rozpočtu. 5) Pokud jsou účastníkům na soutěžích propláceny náhrady, řídí se jejich výše obecně závaznými právními předpisy. 6) Pro pořádání mezinárodních turnajů v ČR se uzavírají samostatné dohody. II STARTOVNÉ 1) Na mistrovských soutěžích ČR se vybírá startovné ve výši stanovené VV ČSJu na příslušný rok. Výše bude uveřejněna v ROZPISU mistrovských soutěží na každý rok. 2) Poplatky za startovné na MČR jsou začleněny do rozpočtu soutěže. 3) O startovném na krajských a okresních soutěžích rozhoduje příslušný KSJu a OSJu. 4) Startovné nemistrovské soutěže jednotlivci družstva Mezinárod. turnaje pořadáné ČSJu 200,- Kč 800,- Kč 5) Pokud oddíl/klub nepřihlásí pořadateli soutěže ve stanoveném termínu své závodníky družstvo, nebo nepřihlásí-li se vůbec, může startovat, avšak zaplatí zvýšené startovné takto: přihlášky podané po termínu % přihlášku nepodá vůbec % 6) Výše startovného u nemistrovských soutěží není omezena

6 III NÁHRADY ROZHODČÍM 1) Rozhodčím delegovaným k řízení soutěží náleží ošatné: Na 1 den (Kč) Sníž/zvýš. Sazba (Kč) Mezinárodní rozhodčí Národní rozhodčí Rozhodčí 1. třídy Rozhodčí 2. třídy Rozhodčí 3. třídy Časoměřič bez kvalifikace Sportovní ředitel Asistent sport.ředitele Časoměřič rozhodčí na soutěžích MČR a vyšších dle kvalifikace Zvýšená sazba v případě, že soutěž trvá déle než 12 hodin a snížená sazba, když soutěž trvá méně než 5 hodin. Začátkem soutěže je míněn začátek vážení. Na ostatních nemistrovských soutěžích je vypláceno ošatné dle třídy rozhodčího nebo stejné ošatné pro rozhodčí bez ohledu na třídu. Stejné ošatné musí být uvedeno v rozpisu soutěže; pokud v rozpisu soutěže uvedeno není, vyplácí se ošatné dle třídy rozhodčího

7 IV NÁHRADY LÉKAŘŮM 1) Lékařům náleží odměna: a) na mezinárodních soutěžích 1.000,- Kč b) na mistrovských soutěžích ČR 800,- Kč c) na ostatních soutěžích 600,- Kč C SMĚRNICE O NÁHRADÁCH ÚČASTNÍKUM AKCÍ POŘÁDANÝCH ČSJU I NÁHRADY FUNKCIONÁŘUM 1) Náhrady jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa konání akce hradí pořádající složka ve výši obyčejného jízdného veřejnou dopravou(autobus, vlak,) na základě předložení jízdenek. a) cestuje-li pouze jedna osoba vlastním motorovým vozidlem, je kilometrovné stanoveno ve výši 3,- Kč/km b) cestuje-li více než jedna os. je stanoveno kilometrovné ve výši 4,- Kč/km c) cestují-li tři a více osob nebo převáží-li se materiál 6,- Kč/km Kilometrovné se proplácí pouze držiteli vozidla. Ostatní kilometrovné schvaluje Výkonný výbor ČSJu. 2) Stravné se vyplácí v případě, není-li na akci poskytnuto stravování, a to ve výši a) 5-12 hodin 65,- Kč b) více než 12 hodin 100,- Kč c) více než 18 hodin 150,- Kč 3) Ubytování - hradí se výdaj na základě předložených dokladů. 4) Delegovaní zástupci ČSJu na soutěže svazu obdrží náhradu ve výši 700,- Kč/os./den. 5) Členům komisí ČSJu náleží za schůzi náhrada ve výši 300,- Kč/os./den nebo náhrada mzdy dle platných předpisů

8 II ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE 1) Náklady na veškeré školící akce jsou součástí rozpočtu ČSJu. Finanční prostředky na školící akce, pořádané KSJu, poskytne dle finančních možností ČSJu na základě ročního plánu školení a předloženého rozpočtu. Prostředky budou poskytnuty formou účelové zálohy, zúčtovatelné ČSJu. 2) Účastníci školících akcí pořádaných ČSJu mají hrazeny náklady na ubytování a společné náklady na pronájem a lektory. Cestovné a stravné si hradí účastník. Poznámka: Účastníci semináře mezinárodních a národních rozhodčích mají hrazeny veškeré náklady - Členové s profesionální licencí platí náklady na školení v plné výši 3) Odměny lektorům jsou stanoveny: a) na akcích ČSJu: vedoucí akce do 250,-Kč/os/den lektor do 200,-Kč/hod. b) na akcích KSJu: vedoucí akce 200,-Kč/os/den lektor 100,-Kč/hod. Pozn.: Při akcích pořádaných KSJu, pro jejich vlastní potřeby, může být sazba lektora stanovena dohodou. 4) Příspěvek účastníků na školících akcích: a) trenéři na T. II. tř 1.500,- Kč b) cvičitelé II. tř. 800,- Kč c) při školení cvičitelů, trenérů III.tř. 500,- Kč 5) Příspěvek účastníků při seminářích: a) trenéři, lektoři, zkušeb. komisaři I. a II. tříd 500,- Kč b) trenéři, lektoři, zkušeb.komisaři zbývajících tříd 200,- Kč c) rozhodčí I.,II.,III. třídy a další zájemci do 500,-Kč - 8 -

9 Seminář pro zájemce o zvýšení technického stupně DAN a) Celé náklady tzn.jízdné, stravné, ubytování, náklady na pronájem a lektory jsou plně v režii frekventantů. Výši nákladů sdělí zájemcům podle aktuálního stavu vedoucí akce vždy před jejím zahájením. 6) Zkoušky a semináře rozhodčích v zahraničí a) Účastníci zkoušek na mezinárodního rozhodčího IJF licence CONTINENTAL - B a INTERNATIONAL - A mají hrazeny veškeré náklady z rozpočtu ČSJu. b) Účastníci semináře mezinárodních rozhodčích a trenérů EJU a územních seminářů mezinárodních rozhodčích a kandidátů na mezinárodní rozhodčí v zahraničí mají hrazeny veškeré náklady z rozpočtu ČSJu. c) Při neúspěšném složení zkoušek licence mezinárodního rozhodčího může být kandidát doporučený KR a schválený VV ČSJu vyslán na další zkoušku s tím, že poplatky a náklady si kandidát hradí sám.v případě úspěšného složení zkoušky mu náklady uhradí ČSJu. D POPLATKY I LICENČNÍ ZNÁMKY 1) Licenční známku musí mít každý člen oddílu (klubu) a individuální členové Českého svazu juda, tj. sportovci, trenéři, rozhodčí i funkcionáři. Licenční známka potvrzuje příslušnost k Českému svazu juda a je zároveň pojištěním a) Hodnota licenční známky pro účastníky soutěží a akcí ČSJu a pro funkcionáře ČSJu je 300,- Kč b) Hodnota licenční známky pro ostatní členy ČSJu je 100,- Kč c) Licenční známku nemusí mít čestní členové ČSJu. Poznámka: Účastníky soutěže jsou závodníci, trenéři, rozhodčí a další funkcionáři, kteří mohou být dle SŘJ vyzváni k předložení průkazu judo. II POPLATKY ZA ZKOUŠKY NA TECHNICKÉ STUPNĚ Poplatky za zkoušku na Kyu/Dan Náhrady zkušebním komisařům (ZK) Kyu/Dan Poplatek Příjem - 9 -

10 5. 3. Kyu 100,- Kč oddíl Cestovné, stravné a poplatek za zkoušku 20,- Kč/osoba Kyu 150,- Kč oddíl Cestovné, stravné a popl. 40,- Kč/osoba 1. Dan 700,- Kč KSJu Cest., stravné, a popl. za zkoušku 100,- Kč/osoba 2. Dan 1.000,- Kč ČSJu Cest., stravné, a popl. 100,- Kč/osoba 3. Dan 1.000,- Kč ČSJu stejné 4. Dan 1.500,- Kč ČSJu stejné 5. Dan 1.500,- Kč ČSJu stejné 6. Dan 500,- Kč ČSJu stejné 7. Dan 500,- Kč ČSJu stejné 8. Dan a vyšší uděluje EJU Certifikát 150,- Kč ČSJu 1. V případě, že bude (ve výjimečném případě) rozhodnuto ČSJu o udělení čestného Danu (bude řešit nový zkušební řád) bude udělení bez poplatku. III PROFESIONÁLNÍ LICENCE Za udělení profesionální licence juda se hradí jednorázový poplatek ve výši 4.000,-Kč. IV POŘÁDKOVÉ POKUTY Výše pořádkových pokut může být následující (v Kč): 1) Nezaslání nebo opožděné zaslání zprávy o průběhu soutěže (zápisy, tabulky, vyúčtování atd.). Nezaslání nebo opožděné zaslání nabídky soutěže účastníkům a řídícímu svazu u dlouhodobých mistrovských soutěží: ČSJu 800,- Kč KSJu 500,- Kč Uspořádání soutěže bez sportovně tech. souhlasu SŘJ článek

11 Přeložení turnaje v dlouhodobé soutěži na jiný termín bez schválení řídícího svazu. Přeložení nemistrovské soutěže uvedené v soutěžním kalendáři na jiný termín nebo její neuspořádání bez schválení řídícího svazu: ČSJu Kč KSJu 500,- Kč Za nedostatečnou úpravu a zajištění zápasiště a přípravu soutěže nebo nedodržení povinností pořadatele soutěže dle ust. čl. 9 a čl. 11.4: ČSJu 1.000,- Kč KSJu 700,- Kč Za porušení nebo nedbání předpisu a manipulaci se soupiskami družstev, dle ust. čl. 6.3: ČSJu 1.500,- Kč KSJu 800,- Kč Při opakování přestupku je možno podle povahy, závažnosti a dalších okolností vyměřit pokutu až do dvojnásobné výše. 2) Podání námitky na soutěži musí být doloženo peněžitým vkladem (v Kč). soutěže zařazené ve sport. kalendáři ČSJu (jednotlivci 500,- Kč, družstva 1.000,- Kč) soutěže řízené KSJu (jednotlivci 400,- Kč, družstva 600,- Kč) je-li námitce vyhověno, vklad se vrací 3) Odvolání proti rozhodnutí o přestupu musí být doloženo peněžitým vkladem: při odvolání k: VV ČSJu 500,- Kč KSJu 300,- Kč je-li odvolání vyhověno, vklad se vrací 4) Peněžitou pokutu lze ukládat za provinění podle ustanovení DŘJ čl písm. b) a čl : jednotlivcům, až do výše 1.000,- Kč oddílům/klubům do výše ,- Kč

12 5) Odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu, se dokládá peněžitým vkladem: jednotlivci 150,- Kč oddíly/kluby 400,- Kč 6) Podání písemné žádosti ke KK o přezkoumání rozhodnutí odvolacího orgánu se dokládá peněžitým vkladem: jednotlivci 300,- Kč oddíly/kluby 700,- Kč E START NA MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH V ZAHRANIČÍ 1) Na mezinárodních akcích v zahraničí (MT) se vyplácí stravné trenérům RD a rozhodčím dle opatření MF ČR. 2) Při MS a ME se hradí všem účastníkům kapesné a diety (ve výši schválené na příslušnou akci VV ČSJu) dle Opatření MF ČR, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně. 3) Na turnajích v zahraničí se hradí za závodníky pověřené reprezentací startovné. 4) Na mezinárodních akcích v zahraničí MT se vyplácí rozhodčím odměna za každý soutěžní den ve výši odměn dle kvalifikace rozhodčího jako na soutěžích v ČR. F START ČESKÝCH ZÁVODNÍKU V ZAHRANIČNÍCH KLUBECH 1) Za povolení startu v zahraničí v běžném kalendářním roce se hradí: a) do nejvyšší soutěže družstev 6.000,- Kč b) do ostatních soutěží družstev 2.000,- Kč G START ZAHRANIČNÍCH ZÁVODNÍKU V ČESKÝCH ODDÍLECH KLUBECH 1) Za povolení startu zahraničního závodníka v ČR v běžném kalendářním roce hradí: a) v nejvyšší soutěži družstev EXTRALIGA 6.000,- Kč

13 b) v ostatních soutěžích družstev - I.LIGY, kvalifikační soutěži do I. LIGY a MČR žen 4.000,- Kč c) v soutěži družstev DL, kvalifikační soutěži do DL a MČR dorostenek 2.000,- Kč H SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV V ČR 1) Za dodržení čerpání rozpočtu RD zodpovídá svazový trenér. Směrnice nabývají účinnosti dnem , po schválení plénem ČSJu dne

Ekonomické směrnice ČSJu Platné od

Ekonomické směrnice ČSJu Platné od ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Ekonomické směrnice ČSJu Platné od 1.1.2013 Schváleno Plénem

Více

Ekonomické směrnice ČSJu

Ekonomické směrnice ČSJu Ekonomické směrnice ČSJu Platné od 28.6.2018 Schváleno Plénem ČSJu dne 28.6.2018 Obsah Ekonomické směrnice ČSJu... 1 A. SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY... 2 1. Rozpočet... 2 2. Hospodaření

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015 Ekonomická směrnice platnost od 1.6.2015 Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočetem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Průkaz ČATK 2.3. Poplatky na

Více

Ekonomická směrnice (platnost od )

Ekonomická směrnice (platnost od ) Ekonomická směrnice (platnost od 1.1.2018) Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočtem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Poplatky na zkoušky technické

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Ekonomická směrnice upravuje: a) poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího a delegáta při řízení a zabezpečení

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 3/2016. Ekonomická směrnice ČKA. (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek ČKA

Směrnice České kuželkářské asociace. č. 3/2016. Ekonomická směrnice ČKA. (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek ČKA _ Směrnice České kuželkářské asociace č. 3/2016 Ekonomická směrnice (dále jen směrnice ) Část I Zdroje a majetek Článek 1 Výše náhrad a jejich úhrada (1) Zdroje k zajištění plynulého hospodaření jsou zejména:

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

Ekonomická směrnice Svazu zápasu České republiky

Ekonomická směrnice Svazu zápasu České republiky Ekonomická směrnice Svazu zápasu České republiky list číslo: 36 O B S A H SVAZU ZÁPASU ČESKÉ REPUBLIKY...36 O B S A H...37 1. ÚVOD...39 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...39 2.1. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY

Více

SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY. Č e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O.

SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY. Č e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O. Č e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ S

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

Ekonomická směrnice Českého svazu házené

Ekonomická směrnice Českého svazu házené 1 Ekonomická směrnice Českého svazu házené Srpen 2016 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího,

Více

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 5

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 5 Ekonomická směrnice 2015 P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 5 EKONOMICKÁ SME RNICE ( 0 1 / 2 0 1 5 ) L i c e n c e, p o p l a t k y a o d m ě n y Č l á n e k I. L i c e n c e a p o p l a t k y z k u š e b

Více

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4 Ekonomická směrnice 2014 P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 4 EKONOMICKÁ SME RNICE ( 0 1 / 2 0 1 4 ) L i c e n c e, p o p l a t k y a o d m ě n y Č l á n e k I. L i c e n c e a p o p l a t k y z k u š e b

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Finanční řád. Platnost od

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Finanční řád. Platnost od ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Finanční řád Platnost od 13.12.2014 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13.12.2014 13.12.2014 Zrušen bod sokolského navýšení poplatků 1. Právnický

Více

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Přestupní řád ČSJu Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

Hospodářská směrnice ČKA

Hospodářská směrnice ČKA Preambule Hospodářská směrnice ČKA Tuto směrnici vydává Česká kuželkářská asociace s cílem, aby v kuželkářském sportu na území celé České republiky platila stejná pravidla v hospodářské oblasti. Touto

Více

ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY, Z.S. Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, IČ: 00540480 Sp.zn.: L 551 vedená u Městského soudu v Praze ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ Směrnice ČSMG č.

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d V e r z e 0 2

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d V e r z e 0 2 Ekonomická směrnice 2017 P l a t n o s t o d 1. 10. 2017 V e r z e 0 2 EKONOMICKÁ SME RNICE ( 0 1 / 2017 ) L i c e n c e, p o p l a t k y a o d m ě n y Č l á n e k I. L i c e n c e a p o p l a t k y z

Více

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d Ekonomická směrnice 2015 P l a t n o s t o d 1. 9. 2 0 1 5 EKONOMICKÁ SME RNICE ( 0 1 / 2 0 1 5 ) L i c e n c e, p o p l a t k y a o d m ě n y Č l á n e k I. L i c e n c e a p o p l a t k y z k u š e b

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, 772 00 OLOMOUC, Česká republika tel.: 585 224 676, e-mail: akol@centrum.cz web: http://atletikaolomouc.cz IČO: 41031369, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 4/2019 Účinnost od 15. února 2019

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 4/2019 Účinnost od 15. února 2019 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 4/2019 Účinnost od 15. února 2019 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH směrnice číslo: 3/01/2016 schválena dne: 09. 12. 2016 směrnice kategorie: A platná od: 01. 01. 2017 SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ ROZHODČÍCH Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravský svaz hokejbalu

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Závodníci a činovníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Za odložené věci na stadionu a v šatnách pořadatel neručí!

Závodníci a činovníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Za odložené věci na stadionu a v šatnách pořadatel neručí! Pořadatel: Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze ve spolupráci s VSK Elektro ČVUT Praha - lyžařský oddíl, Pražským svazem lyžařů, KSL Středočeského kraje a TJ Sokol Senohraby - lyžařský oddíl Datum

Více

FINANČNÍ ŘÁD SNH. Svaz národní házené. 6. vydání platnost od 1. 1. 2009

FINANČNÍ ŘÁD SNH. Svaz národní házené. 6. vydání platnost od 1. 1. 2009 Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář:luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz,

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY, Z.S. Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, IČ: 00540480 Sp.zn.: L 551 vedená u Městského soudu v Praze SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Směrnice ČSMG č. 11 Platná od 27.

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

NÁLEŽITOSTI A VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS 2018

NÁLEŽITOSTI A VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS 2018 NÁLEŽITOSTI A VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS 2018 I. DRUHY AKCÍ a) VS pro MS FCI, M ČR IPO - pomocný rozhodčí 600,- / den - figuranti 1 000,- / den, figurant náhradník

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R 1. ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice 2017-2018 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Vyhlašovatelem nemistrovských soutěží Okresní nemistrovská

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ

SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ SMĚRNICE PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ Směrnice č.10 Aktualizace platná od 19. 12. 2018 Směrnice a aktualizace jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách ČSMG 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Na

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Valašské Meziříčí Datum: 4. 5. května 2019 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Meziříčí 2.

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji na rok 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji na rok 2018 PROJEKT: Sportovně talentovaná mládež 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji na rok 2018 (zásady a prováděcí pokyny) OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ A ÚKOLY

Více

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Zápis Výboru číslo: 012017 / PLČB Datum konání: 12. 1. 2017 Zapisovatel: Filip Pytel PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Přítomni: Miroslav Horký, Arnošt Petráček ml., Filip Pytel, Božena

Více

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019 Středočeský badmintonový svaz, z.s nám.17.listopadu 493/4, Benátky n/j 29471, IČ:01382551 ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2018-2019 Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro

Více

NÁLEŽITOSTI A VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS 2019

NÁLEŽITOSTI A VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS 2019 NÁLEŽITOSTI A VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS 2019 I. DRUHY AKCÍ a) VS pro MS FCI, M ČR IGP - pomocný rozhodčí 600,- / den - figuranti 1 000,- / den, náhr. figurant

Více

Příloha 1 Ekonomické směrnice ŠSČR

Příloha 1 Ekonomické směrnice ŠSČR Příloha: D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady Příloha 1 Ekonomické směrnice ŠSČR Členské příspěvky, poplatky a náhrady 1. Členské příspěvky ŠSČR Členský příspěvek (jednoroční) za člena, fyzickou osobu,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO. ČSJu

ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO. ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO ČSJu Předpisy pro povolování, skládání a

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO. ČSJu

ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO. ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO ČSJu Předpisy pro povolování, skládání a

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR POPLATKY FMS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR POPLATKY FMS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR POPLATKY FMS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE FMS AČR 2013 www.autoklub.cz 31 Ročenka 2013 ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ Veškeré zde uvedené platby

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené květen 2016 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých vnitřních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční plnění

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE LICENCÍ ČINOVNÍKŮ FMS AČR 2011

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE LICENCÍ ČINOVNÍKŮ FMS AČR 2011 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE LICENCÍ ČINOVNÍKŮ FMS AČR 2011 www.autoklub.cz 1 Ročenka 2011 pro držitele licencí činovníků motocyklového sportu AČR pro rok 2011 Všichni

Více

Organizační řád Šachového svazu České Republiky

Organizační řád Šachového svazu České Republiky Organizační řád Šachového svazu České Republiky Článek 1 Úvod Šachový svaz České republiky, z.s. (ŠSČR) je spolek a jeho fungování upravují především zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce z Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje(dále jen NF)

Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce z Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje(dále jen NF) Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce z Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje(dále jen NF) ČLÁNEK I. Obecné zásady čerpání příspěvků 1. Žádosti o příspěvky

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, Praha 6, tel.: ,

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, Praha 6, tel.: , ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Sportovní střediska - SpS (olympijské gymnastické sporty) platné od

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 05. 12. 2017 Účinnost: 01. 01. 2018 Zpracovatel: Odbor

Více

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 1. Úvodní

Více

Zkušební řád Českého svazu karate Goju ryu

Zkušební řád Českého svazu karate Goju ryu Zkušební řád Českého svazu karate Goju ryu VŠEOBECNÁ ČÁST Článek I. Stupeň technické vyspělosti Obecná charakteristika stupňů technické vyspělosti pro označení technické vyspělosti se v karate používají

Více

Příloha 1 Ekonomické směrnice ŠSČR

Příloha 1 Ekonomické směrnice ŠSČR Příloha 1 Ekonomické směrnice ŠSČR Členské příspěvky, poplatky a náhrady 1. Členské příspěvky ŠSČR Členský příspěvek (jednoroční) za člena, fyzickou osobu, v kategorii: Člen se základní sazbou 150 Kč Člen

Více

MOTOCYKLOVÝ SPORT AČR POPLATKY MS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE

MOTOCYKLOVÝ SPORT AČR POPLATKY MS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE MOTOCYKLOVÝ SPORT AČR POPLATKY MS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE MS AČR 2019 www.autoklub.cz 31 Ročenka 2019 ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ Veškeré zde uvedené platby se hradí

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 Zpracoval: proděkan pro zahraniční vztahy Odpovídá: děkan fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 č. j. 919/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK Čl. 1 Vymezení pojmu Zahraniční pracovní cestou

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Č. j. 900/19/00010 PID 0343750 V Praze dne 22. 1. 2019 SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) při

Více

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 501 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 80 500,00 Kč 84 881,83 Kč 105% 501-100 SPOTŘEBA SPORTOVNÍHO MATERIÁLU 3 000,00 Kč 2 168,00

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné

k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 05.11.2018 Účinnost: 05.11.2018 Zpracovatel: Odbor organizační

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Senioři 60+ Místo konání: Přerov Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak Přerov 2. Termíny

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

Směrnice a kritéria trenérských licencí

Směrnice a kritéria trenérských licencí Směrnice a kritéria trenérských licencí Zdůvodnění: Zpracoval: Předkládá: Předkládá se na základě plánu práce KMM Komise mládeže a metodiky ČFbU Jiří Kučera Česká florbalová unie ve smyslu svého poslání

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A ŠKOLITELŮ V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 08/2011 změna 01/2013 Název směrnice: Školení a jmenování trenérů,

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

Směrnice Zásady pro činnost rozhodčích ČSJu

Směrnice Zásady pro činnost rozhodčích ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-233 355 280 Směrnice Zásady pro činnost rozhodčích ČSJu Platná od 1.1.2016 Schváleno Plénem ČSJu dne 10.11.2015 Vypracovali:

Více

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PHCR

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PHCR FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PHCR čl. 1 Tento Finanční řád, který stanoví pravidla pro hospodaření Českomoravského odborového svazu pohostinství, hotelů a cestovního ruchu (dále jen svazu), vychází z platných Stanov

Více

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, tel./fax: 242 429 212, tel.: 233 017 410, mobil: 737 011 553, email: csos@cstv.cz, http:www.orientacnisporty.cz SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

Z Á S A D Y R O Z P I S U

Z Á S A D Y R O Z P I S U Český volejbalový svaz Sportovně technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. Porada se uskuteční v pátek 30. ledna 2015 ve 18:00 hodin v Olomouci na Fakultě

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více