Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32"

Transkript

1 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace

2 verze:

3 verze: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa školy: Demlova Jihlava IZO: IČO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Nosek Mgr. Stanislav Novotný Kontakty: tel fax internet: (www.zs-demlova.ji.cz) Zřizovatel: Zástupce zřizovatele: Koordinátoři ŠVP: Platnost dokumentu: statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 1, Jihlava Mgr. Tomáš Koukal vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy tel Mgr. Zdeněk Nosek Mgr. Stanislav Novotný od 1. září 2013 na dobu neurčitou Mgr. Zdeněk Nosek razítko školy - 3 -

4 verze: OBSAH I. Charakteristika školy Základní informace... 7 Popis budovy... 7 Vybavení školy... 7 Servisní služby... 7 Charakteristika pedagogického sboru... 8 Charakteristika žáků... 9 Žákovská rada... 9 Spolupráce s rodiči SRPDŠ, Radou školy a veřejností... 9 Celoškolní akce II. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Poskytování poradenských služeb ve škole Zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat III. Učební plány Učební plán 1. stupně Učební plán 2. stupně Učební osnovy povinně volitelných předmětů IV. Učební osnovy 1.1. Český jazyk a literatura 1. stupeň stupeň Cizí jazyk 1. stupeň stupeň Druhý cizí jazyk

5 verze: Matematika a její aplikace 1. stupeň stupeň Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Fyzikální praktikum 9. ročník Chemie Chemické praktikum 9. ročník Přírodopis Přírodovědné praktikum 8. ročník Zeměpis (Geografie) Zeměpisné praktikum 8. ročník Hudební výchova 1. stupeň stupeň Výtvarná výchova 1. stupeň stupeň Výchova ke zdraví Tělesná výchova 1. stupeň stupeň Člověk a svět práce 1. stupeň stupeň Další cizí jazyk Tvořivá dramatika

6 verze: V. Hodnocení žáků a evaluace školy Úvod, osnova Úrovně hodnocení oblastí VI. Seznam příloh ŠVP pro přípravné třídy Školní řád Klasifikační řád Sankční řád Školní vzdělávací plán školní družiny Průřezová témata Tematické plány Volitelné, nepovinné předměty a kroužky (dle aktuální nabídky) - 6 -

7 verze: I. Charakteristika školy Základní informace Škola hospodaří formou příspěvkové organizace a je v právní subjektivitě od Zřizovatelem je statutární město Jihlava. Součástí školy je školní družina (IZO ), školní klub (IZO ) a školní knihovna (IZO ). Dále má škola k dispozici školní bazén. Škola byla zařazena do sítě škol , následně ZŠ Jihlava je plně organizovaná základní škola se zaměřením na informační a komunikační technologie, dramatickou výchovu. Nabízí pomoc pro žáky se speciálními potřebami. Popis budovy Základní škola se nachází na jednom z největších sídlišť v Jihlavě a je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Budovy školy jsou umístěny v klidném a pěkném prostředí (les, rybník). Vybavení školy Škola je velmi dobře vybavena pro moderní výuku žáků. Jsou zde zřízeny odborné pracovny (fyzika, chemie, přírodopis, hudební výchova, cizí jazyky), dvě počítačové učebny vybavené moderní technikou, divadelní sál, informační centrum. Pro sportovní vyžití žáků lze využít nově zrekonstruovanou tělocvičnu a venkovní sportoviště (atletika, kopaná, odbíjená, košíková). Pro výuku pracovních činností je k dispozici vhodně vybavená kuchyňka a dílna. Žákům je k dispozici relaxační místnost. Třídy jsou vybaveny moderním a účelovým nábytkem. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem žáků po chodbách, za příznivého počasí mohou žáci využít odpočinkový dvůr školy. Na chodbách mají žáci k dispozici pingpongové stoly, skluzavky, relaxační matrace, míče atd. K areálu školy patří také školní bazén, který žáci využívají v rámci výuky plavání. Na školní zahradě mohou žáci 1. stupně a ŠD využívat odpočinkový kout

8 verze: Servisní služby Mimoškolní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Vyplývá z práce školní družiny a školního klubu (kapacita školní družiny 85 žáků, školního klubu 45 žáků). Odebíráme dotované školní mléko. V budově školy sídlí prodejna učebnic ALBRA. Naší snahou je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole, nabízet služby pronájem tělocvičen, učeben, divadelního sálu, pořádání vzdělávacích kurzů. Průběžně spolupracujeme s Městskou policií, Policií ČR, Pedagogickopsychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, Úřadem práce, Městem Jihlava, krajem Vysočina, Pedagogickým centrem a jinými organizacemi. Jednou měsíčně navštěvuje školu psycholožka Pedagogicko psychologické poradny, která nabízí konzultace učitelům, rodičům a žákům. Součástí školy je školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové). Charakteristika pedagogického sboru Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, které vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele. Členové pedagogického sboru mají úplné pedagogické vzdělání. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení dle zájmu a aprobací. Velký důraz se nyní klade na témata týkající se školního vzdělávacího programu. V pedagogickém sboru pracují výchovní poradci, metodici prevence, speciální pedagogové a asistenti pedagoga (aktuálně dle potřeb školy). Škola má fungující výchovnou komisi. O mimoškolní a zájmovou činnost ve ŠD, ŠK se starají kvalifikované vychovatelky. Školní rok Počet učitelů / z toho ředitel / z toho zástupce Vychovatelky 2010/ / 1 / 1 3 (ŠD) + klubová činnost 2011/ / 1 / 1 4 (ŠD) + klubová činnost 2012/ / 1 / 1 5 (ŠD) + klubová činnost - 8 -

9 verze: Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z okolního sídliště. Další žáci k nám dojíždějí z okolních obcí. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků (např. Arménie, Mongolsko). Školní rok Počet tříd celkem / z toho speciální / z toho přípravné třídy Počet žáků Počet oddělení školní družiny 2010/ / 2 / / / 2 / / / 2 / Počet oddělení školního klubu 9 skupin (klubová činnost) 6 skupin (klubová činnost) 5 skupin (klubová činnost) Žákovská rada Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím Žákovské rady, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují vlastní projekty a akce. Žákovská rada je složena ze zástupců tříd ročníku a schází se pravidelně s vedením školy a výchovnou poradkyní. Spolupráce s rodiči SRPDŠ, Radou školy a veřejnosti Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné je vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Pro rodiče připravujeme kulturní programy, Den otevřených dveří, využíváme jejich pomoci při organizaci výuky, např. blokového vyučování. Ve školním roce 2005/2006 byla zřízena Školská rada, která se skládá z 6 členů (zástupců zřizovatele, rodičů a pracovníků školy). Aktuální seznam členů je k dispozici ve škole. Dále ve škole funguje Rada rodičů, která se pravidelně schází v době třídních schůzek. Pravidelně se konají třídní schůzky SRPDŠ a informační odpoledne, při kterých se rodiče mohou informovat o prospěchu a chování žáka. Aktuální problémy se řeší ihned telefonicky nebo osobní schůzkou s rodiči

10 verze: Pro snazší komunikaci s rodiči jsme zavedli internetovou klasifikaci přes systém Bakaláři. Každý rodič obdržel heslo k tomuto systému a může sledovat známky a aktuální absenci svého dítěte. O činnosti školy a dětí se rodiče ze školního časopisu Všímálek. Redakční rada je tvořena ze žáků školy a pracuje pod vedením vyučujících českého jazyka. Celoškolní akce Celoškolní akce dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků a celé školy. Příprava, realizace, výstupy projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Zařazované akce: 1) sportovní a) zimní b) letní lyžařský kurz a snowboardový kurz turistický vodácký outdoorový sportovní (např. sportovní hry) -- zahraniční poznávací a pobytový zájezd c) pobyty v přírodě d) plavecký výcvik 2) kulturní a společenské akce návštěva Prahy, Vídně a jiných zajímavých míst a památek (např. Planetárium, muzea, knihovny, památky UNESCO, atd.) školní akce zpívání na schodech (Vánoce), karneval, Mikuláš, spaní ve škole, atd. 3) školní výlety třídy 4) Všímálek školní časopis 5) spolupráce s mateřskými školami, zápis do 1. tříd 6) Hrátky regionální akce pro děti se specifickými potřebami kraje Vysočina 7) veřejná vystoupení např. festival dramatické tvorby, Vánoce na náměstí, vítání občánků aj

11 verze: ) preventivní programy škola spolupracuje s Centrem prevence Vrakbar, které pro žáky připravuje zajímavé programy s tématikou prevence. Akce je většinou hrazena z Fondu SRPDŠ. 9) spolupráce s organizacemi - Zdravotní ústav, Policie ČR, Městská policie, Charita, Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba, Muzeum Vysočiny, Městská knihovna aj. 10) akce v divadelním sále školy ročníkové dny jazykové dovednosti (zaměřeno na cizí jazyky) přednášky, besedy, koncerty recitační soutěž čtenářská soutěž pěvecká soutěž aj. 11) blokové vyučování 12) programy zaměřené na prevenci první pomoci 13) Den otevřených dveří

12 verze: II. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Název našeho ŠVP ZV: Škola, do které stojí, za to chodit charakterizuje atmosféru, které bychom chtěli ve škole dosáhnout. Naše škola se zaměřuje na: 1) výuku informačních a komunikačních technologií 2) dramatickou výchovu 3) pomoc pro žáky se speciálními potřebami 4) všeobecnou tělesnou přípravu 5) přípravu předškoláků v přípravných třídách Žákům nabízíme: výchovu ke zdravému životnímu stylu, výukou prolínají prvky estetické a dramatické výchovy, možnost výuky přímo ve školním divadle výuku odborných předmětů v moderně zařízených specializovaných učebnách výuku anglického jazyka od prvního ročníku nabídka druhého jazyku od 7. ročníků (dle zájmů žáků) pravidelnou výuku informatiky od 4. ročníku výuky hry na zobcovou flétnu možnost sportovního vyžití dětí (školní bazén, hřiště s umělým povrchem, nová tělocvična) speciálně pedagogickou péči (logopedie, pleoptická cvičení, zdravotní tělesná výchova) zapojení dětí do činnosti v zájmových kroužcích (např. dramatický, keramický, výtvarný ) školní družinu a školní klub provoz dle potřeb rodičů informační centrum s možností práce na internetu a s celou řadou výukových programů exkurze, netradiční třídní akce, sportovní kurzy, ročníkové dny přípravné třídy pro předškoláky Co se nám daří: netradiční formy výuky blokové vyučování regionální akce pro děti se speciálními potřebami Hrátky

13 verze: vydávání školního časopisu Všímálek (ocenění v celorepublikové soutěži) úspěchy žáků v přijímacím řízení na střední školy celorepublikové úspěchy v olympiádách humanitního směru úspěchy ve regionálních i celostátních výtvarných soutěžích Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace dostatek informačních zdrojů (knihovna, informační centrum, internet, exkurze, aj.) propojení informací se skutečným životem (projekty) práce v motivujícím prostředí komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků osobní příklad volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat schopnosti žáků Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít nabytých zkušeností poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi zapojovat žáky podle schopností a dovedností do soutěží vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů v Žákovské radě zdokonalovat kompetenci práce s informacemi různých zdrojů (internet, média, aj.)

14 verze: učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět grafům, diagramům a tabulkám Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci žáci připravují relace do školního rozhlasu učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí a poslouchat názor jiných učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám nabídka povinně volitelného předmětu Dramatické výchova projektové vyučování rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků zdokonalovat kultivovanost ústního projevu Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy spolupráce s rodiči a dalšími partnery spolupráce učitelů a podíl na řízení školy jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce) vytvářet u žáků logické a kritické myšlení Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující práva a plnící své povinnosti vést žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kulturního dění a aktivit (účast na kulturních a sportovních akcích)

15 verze: dovednost chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy (Den Země, sběr papíru, třídění odpadu, aj.) Kompetence pracovní pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci doplňovat výuku o praktické exkurze nabídkou volitelných předmětů pomáhat žákům s profesní orientací (informatika, cizí jazyky, aj.) učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru vhodného povolání (návštěva Úřadu práce, exkurze, internet, videopořady, aj.) připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, speciálním pedagogem, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb: poradenství v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělání poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům, v souvislosti s výchovou dětí kariérové poradenství, volba povolání poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním poradenství ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

16 verze: Výchovný poradce realizuje pro rodiče a žáky konzultační hodiny. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům, dále zajišťuje přihlášky ke studiu a ve spolupráci s třídními učiteli výstupní hodnocení. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu povolání, k dispozici jsou žákům informační materiály o středním školství. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým sborem Minimální preventivní program pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, komunikace s rodiči aj. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí, při realizaci průřezových témat, blokového vyučování atd. Psychologická péče Na třídní učitele, výchovného poradce a vedení školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci se žákem s potížemi v učení, v chování, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola bude vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Ve spolupráci s výchovným poradcem a školním speciálním pedagogem se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (rozumí se: žáci se zrakovými a tělesnými vadami, vadami řeči, s více vadami, se specifickými poruchami učení a chování apod.). U těchto dětí máme zaveden individuální vzdělávací program, který vychází z diagnostiky a doporučení odborného pracoviště (Pedagogicko - psychologické porady a Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě) a potřeb vyučování. Pro žáky je otevřeny kroužky logopedie a pleoptická cvičení, dále nepovinný předmět speciální pedagogika

17 verze: Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami: spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, CPIV, Speciálně pedagogickým centrem, zdravotnickými zařízeními diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami úzká spolupráce vyučujících se speciálním pedagogem, výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky umožnit žákům používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky uplatňovat alternativní formy komunikace (Braillovo písmo, znaková řeč, aj.) respektovat zdravotní stav jedince podporovat nadání a talent žáka při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění V případě potřeby škola zajišťuje asistenta pedagoga, upravuje počty žáků ve třídě a spolupracuje s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy) nebo do skupiny se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy). Na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny posíláme se souhlasem zákonných zástupců žáky, u kterých se objevují příznaky specifických poruch učení a chování (dále jen SPUCH). Na základě diagnózy zařazujeme jedince do reedukační péče. Při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami (čtecí okénka, bzučáky, tabulky gramatických jevů atd.), učebnicemi, čítankami a výukovými programy na počítači. Každému jedinci se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací program. Na jeho tvorbě se podílí vyučující daného předmětu, speciální pedagog, rodiče a podle potřeby další osoby. Specifika vzdělávání žáků na 1. stupni neustálé posilování probraného učiva prostřednictvím přiměřených metod a respektováním jeho osobního tempa reedukace specifických chyb: záměny písmen a slabik, číslic vynechávání diakritických znamének dvojího čtení

18 verze: cvičení dovedností: psychomotorické koordinace postřehování, slabikování, sluchové analýzy a syntézy zrakové vnímání pravolevé orientace rozlišování měkkých a tvrdých slabik rozvíjení: prostorové představivosti, matematické představivosti paměti komunikačních schopností orientace v čase Specifika vzdělávání žáků na 2. stupni Ve výuce žáků je třeba se vrátit na ovládnutý stupeň znalostí a dovedností. Specifika vzdělávání žáků 2. stupně platí stejná jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání nutnosti psychohygieny práce a vytvoření vlastního řádu. Při výuce jsou systematicky procvičovány gramatické jevy a základní učivo jazykového rozboru, logické myšlení, matematická představivost. Zdokonalujeme čtenářské dovednosti a reprodukce textu. Rozvíjíme samostatné myšlení a vyjadřování. Dbáme na účelné používání názorných pomůcek. Specifika vzdělávání žáků zrakovým postižením, tělesným postižením a více vadami Na naší škole vzděláváme i žáky se zrakovým, tělesným postižením a s více vadami. Žáci jsou integrováni ve speciálních či běžných třídách a výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z učebního plánu běžné třídy. Úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrum v Jihlavě. Pro potřeby výuky máme zapůjčeny vhodné speciální pomůcky. Třídní učitelé postižených žáků jsou v neustálém kontaktu se speciálním pedagogem, se kterým konzultují průběh vyučování, materiální a technickou stránku vyučování atd. V případě potřeby je u těchto dětí nutné zajistit asistenta pedagoga nebo osobního asistenta

19 verze: Specifické vzdělávání žáků s logopedickými vadami Žáci s logopedickými vadami jsou zařazeni do reedukační péče a dochází na logopedii, která je vedena školním logopedem. Individuální péče zároveň prolíná všemi předměty, žákům je vypracován individuální vzdělávací plán. Podmínky správného vývoje řeči vnitřní faktory zdravý vývoj dálkových analyzátorů sluchový, zrakový, řečově motorických zón mozku celkový fyzický a duševní vývoj, vývoj intelektu vnější faktory vnější prostředí vliv prostředí a výchovy a) reedukace logopedických chyb vyvozování, fixace a automatizace nesprávně vyslovovaných hlásek obratnost mluvních orgánů množství a přiměřenost řečových podnětů fixace hlásek slovní zásoba, gramatická složka řeči spontánní řeč b) dovednosti rozvíjení- dechové a fonační cvičení rozvoj hrubé motoriky (při chůzi, běhu, poskocích, hrách s míči) rozvíjení jemné motoriky (motoriky ruky a prstů) rozvoj artikulačních orgánů (cvičení rtů, čelisti, jazyka, měkkého patra) grafomotorická cvičení (pohybová cvičení horní končetiny) rozvíjení fonematického sluchu (identifikace různých zvuků) rozvíjení zrakového vnímání (napodobování, pohyb končetin, hlavy, trupu před zrcadlem) výchova k správné výslovnosti průpravné cviky k jednotlivým hláskám (samohlásky A, O, U, I, OU) souhlásky (M, P, B, F, V, T, D, N, Ď, Ť, Ň, K, G, H, CH, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř) c) rozvíjení rozvoj řeči pro komunikaci v sociálním a školním prostředí-k výuce českého jazyka a literatury, čtení a psaní prevence rozvoje SPU

20 verze: Specifika vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra: 1) úzká spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem (krajskou koordinátorkou pro autismus) a úzká spolupráce s rodinou 2) spolupráce je zajištěna na základě souhlasu zákonných zástupců 3) při práci s žáky je postupováno dle doporučení poradenského pracoviště 4) respektování metodiky strukturovaného učení: a) strukturování využití rozložení činnosti na jednotlivé smysluplné ucelené bloky grafické znázorňování zadání b) vizualizace využití denních režimů grafické znázorňování průběžných pokynů na tabuli využití doplňkových pracovních materiálů s c) individuální přístup zohlednění specifik u jednotlivých žáků v přiměřené míře využití podpora asistenta pedagoga 5) u žáků 1. i 2. st. je intervence zaměřena zejména na : a) rozvíjení sociálních dovedností: nácvik a upevňování základů společenského styku (zdravení, vhodná forma požádání o radu či pomůcku) budování vhodných projevů v běžných sociálních situacích budování vhodných v atypických sociálních situacích (výlety, exkurse, mimořádné akce) rozvoj vztahu s vrstevníky, přiměřené navazování kontaktu, řešení případných vrstevnických konfliktů nácvik zvládání emocí preventivní zajištění pobytu ve škole tak, aby nedocházelo k rozvoji nechtěných projevů chování b) rozvíjení komunikačních dovedností: rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby cvičení správné reakce na verbální i neverbální signály z okolí postupné rozvíjení funkčního využití komunikačních prostředků rozvoj chápání abstraktních pojmů, vhodného využití rozvíjejících větných členů zlepšování zvukové stránky řeči (tempo, melodie, hlasitost ) c) rozvíjení kognitivních funkcí: postupný rozvoj zpracování informací (vizuálních, auditivních, hmatových )

21 verze: vytváření situací, v nichž dochází k provázání informací, jejich využití v širších souvislostech využití multisenzorického působení nácvik práce s informacemi (práce s textem, vytváření systému v nových informacích tak, aby bylo možno je později ve vhodných souvislostech využít) Specifika vzdělávání žáků se zrakovým postižením Žáci s poruchami binokulárního vidění a nevidomostí mají na doporučení speciálně pedagogického centra vypracován individuální vzdělávací plán. Na základě reedukační péče jsou žáci s amblyopií zařazováni na pleoptická cvičení, během výuky používají okluzor. U žáků s nevidomostí jsou rozvíjeny ostatní smysly. Je zařazována prostorová orientace a samostatný pohyb. Je důležitá i práce asistenta pedagoga a seznámení ostatních žáků s problematikou. Při výuce lze možno užívat speciální pomůcky (brýlová korekce, lavice se sklopnou deskou s lokálním osvětlením, pleoptické pomůcky, upravené texty, motorické pomůcky, fólie, čtecí okénka, fix se širokou stopou bílá hůl, PC, plastické modely, Pichtův stroj, učebnice v bodovém písmu atd.). a) reedukace zrakového vnímání k maximálnímu funkčnímu využití zrakového potenciálu: dodržování zásad zrakové hygieny reedukační cvičení k odstranění binokulárních poruch pleoptická cvičení rozvíjení zrakové představivosti, paměti, analyticko-syntetické činnosti nácvik koordinace činnosti zrakového analyzátoru s analyzátorem kinestetickým a motorickým rozvoj orientace v makroprostoru a mikroprostoru využívání metod k odstraňování poruch čtení a psaní způsobených funkčními zrakovými vadami nácvik optimálních očních pohybů plynulost salár, fixace nácvik práce s textem orientace v textu, využití kontrastní záložky, čtecího okénka, kontrastní podložky, zvětšený text, širší linky, psací potřeby se širokou stopou b) kompenzace zrakového vnímání u žáků s těžkým postižením zraku: vytváření co nejdokonalejších představ s využitím kompenzačních smyslů hmatu, sluchu, čichu a chuti

22 verze: rozvíjení myšlení, paměti, řeči, představivosti, obrazotvornosti s využitím konkrétních názorných pomůcek nácvik čtení a psaní bodového písma využití speciálních technik při prostorové orientaci, chůze s bílou holí sebeobsluha rozvoj komunikačních schopností paměti, orientace v čase, začlenění do školního kolektivu zajištění dostatku názorných pomůcek Specifika vzdělávání žáků s tělesným postižením Mobilita jedinců s tělesným postižením je základním předpokladem jejich úspěšné sociální integrace. Dle individuálních potřeb se škola snaží zabezpečit školní prostředí, spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, rodiči žáka, osobním asistentem. Žákům je vypracován individuální vzdělávací plán. podmínky pro vzdělávání kompenzační pomůcky vhodné stoly a židle využívání počítačové technologie výtah, bezbariérový přístup pomůcky pro podporu jemné motoriky grafomotorická cvičení využití relaxační místnosti vytvoření odpočinkového a relaxačního koutu ve třídě pěstování a podpora sebevědomí dítěte Specifika vzdělávání žáků s kombinovaným postižením Na naší škole jsou žáci v kombinaci vad tělesných, smyslových a vad řeči. Péče o tyto žáky vychází z jednotlivých postižení a je zaměřena na dominantní postižení. Reedukační, kompenzační a relaxační činnost vychází z této skutečnosti a jsou využívány pomůcky, metody a formy práce podle již jmenovaných zdravotních postižení Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně vzdělaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více