Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32"

Transkript

1 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace

2 verze:

3 verze: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa školy: Demlova Jihlava IZO: IČO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Nosek Mgr. Stanislav Novotný Kontakty: tel fax internet: (www.zs-demlova.ji.cz) Zřizovatel: Zástupce zřizovatele: Koordinátoři ŠVP: Platnost dokumentu: statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 1, Jihlava Mgr. Tomáš Koukal vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy tel Mgr. Zdeněk Nosek Mgr. Stanislav Novotný od 1. září 2013 na dobu neurčitou Mgr. Zdeněk Nosek razítko školy - 3 -

4 verze: OBSAH I. Charakteristika školy Základní informace... 7 Popis budovy... 7 Vybavení školy... 7 Servisní služby... 7 Charakteristika pedagogického sboru... 8 Charakteristika žáků... 9 Žákovská rada... 9 Spolupráce s rodiči SRPDŠ, Radou školy a veřejností... 9 Celoškolní akce II. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Poskytování poradenských služeb ve škole Zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat III. Učební plány Učební plán 1. stupně Učební plán 2. stupně Učební osnovy povinně volitelných předmětů IV. Učební osnovy 1.1. Český jazyk a literatura 1. stupeň stupeň Cizí jazyk 1. stupeň stupeň Druhý cizí jazyk

5 verze: Matematika a její aplikace 1. stupeň stupeň Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Fyzikální praktikum 9. ročník Chemie Chemické praktikum 9. ročník Přírodopis Přírodovědné praktikum 8. ročník Zeměpis (Geografie) Zeměpisné praktikum 8. ročník Hudební výchova 1. stupeň stupeň Výtvarná výchova 1. stupeň stupeň Výchova ke zdraví Tělesná výchova 1. stupeň stupeň Člověk a svět práce 1. stupeň stupeň Další cizí jazyk Tvořivá dramatika

6 verze: V. Hodnocení žáků a evaluace školy Úvod, osnova Úrovně hodnocení oblastí VI. Seznam příloh ŠVP pro přípravné třídy Školní řád Klasifikační řád Sankční řád Školní vzdělávací plán školní družiny Průřezová témata Tematické plány Volitelné, nepovinné předměty a kroužky (dle aktuální nabídky) - 6 -

7 verze: I. Charakteristika školy Základní informace Škola hospodaří formou příspěvkové organizace a je v právní subjektivitě od Zřizovatelem je statutární město Jihlava. Součástí školy je školní družina (IZO ), školní klub (IZO ) a školní knihovna (IZO ). Dále má škola k dispozici školní bazén. Škola byla zařazena do sítě škol , následně ZŠ Jihlava je plně organizovaná základní škola se zaměřením na informační a komunikační technologie, dramatickou výchovu. Nabízí pomoc pro žáky se speciálními potřebami. Popis budovy Základní škola se nachází na jednom z největších sídlišť v Jihlavě a je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Budovy školy jsou umístěny v klidném a pěkném prostředí (les, rybník). Vybavení školy Škola je velmi dobře vybavena pro moderní výuku žáků. Jsou zde zřízeny odborné pracovny (fyzika, chemie, přírodopis, hudební výchova, cizí jazyky), dvě počítačové učebny vybavené moderní technikou, divadelní sál, informační centrum. Pro sportovní vyžití žáků lze využít nově zrekonstruovanou tělocvičnu a venkovní sportoviště (atletika, kopaná, odbíjená, košíková). Pro výuku pracovních činností je k dispozici vhodně vybavená kuchyňka a dílna. Žákům je k dispozici relaxační místnost. Třídy jsou vybaveny moderním a účelovým nábytkem. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem žáků po chodbách, za příznivého počasí mohou žáci využít odpočinkový dvůr školy. Na chodbách mají žáci k dispozici pingpongové stoly, skluzavky, relaxační matrace, míče atd. K areálu školy patří také školní bazén, který žáci využívají v rámci výuky plavání. Na školní zahradě mohou žáci 1. stupně a ŠD využívat odpočinkový kout

8 verze: Servisní služby Mimoškolní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Vyplývá z práce školní družiny a školního klubu (kapacita školní družiny 85 žáků, školního klubu 45 žáků). Odebíráme dotované školní mléko. V budově školy sídlí prodejna učebnic ALBRA. Naší snahou je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole, nabízet služby pronájem tělocvičen, učeben, divadelního sálu, pořádání vzdělávacích kurzů. Průběžně spolupracujeme s Městskou policií, Policií ČR, Pedagogickopsychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, Úřadem práce, Městem Jihlava, krajem Vysočina, Pedagogickým centrem a jinými organizacemi. Jednou měsíčně navštěvuje školu psycholožka Pedagogicko psychologické poradny, která nabízí konzultace učitelům, rodičům a žákům. Součástí školy je školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové). Charakteristika pedagogického sboru Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, které vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele. Členové pedagogického sboru mají úplné pedagogické vzdělání. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení dle zájmu a aprobací. Velký důraz se nyní klade na témata týkající se školního vzdělávacího programu. V pedagogickém sboru pracují výchovní poradci, metodici prevence, speciální pedagogové a asistenti pedagoga (aktuálně dle potřeb školy). Škola má fungující výchovnou komisi. O mimoškolní a zájmovou činnost ve ŠD, ŠK se starají kvalifikované vychovatelky. Školní rok Počet učitelů / z toho ředitel / z toho zástupce Vychovatelky 2010/ / 1 / 1 3 (ŠD) + klubová činnost 2011/ / 1 / 1 4 (ŠD) + klubová činnost 2012/ / 1 / 1 5 (ŠD) + klubová činnost - 8 -

9 verze: Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z okolního sídliště. Další žáci k nám dojíždějí z okolních obcí. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků (např. Arménie, Mongolsko). Školní rok Počet tříd celkem / z toho speciální / z toho přípravné třídy Počet žáků Počet oddělení školní družiny 2010/ / 2 / / / 2 / / / 2 / Počet oddělení školního klubu 9 skupin (klubová činnost) 6 skupin (klubová činnost) 5 skupin (klubová činnost) Žákovská rada Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím Žákovské rady, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují vlastní projekty a akce. Žákovská rada je složena ze zástupců tříd ročníku a schází se pravidelně s vedením školy a výchovnou poradkyní. Spolupráce s rodiči SRPDŠ, Radou školy a veřejnosti Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné je vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Pro rodiče připravujeme kulturní programy, Den otevřených dveří, využíváme jejich pomoci při organizaci výuky, např. blokového vyučování. Ve školním roce 2005/2006 byla zřízena Školská rada, která se skládá z 6 členů (zástupců zřizovatele, rodičů a pracovníků školy). Aktuální seznam členů je k dispozici ve škole. Dále ve škole funguje Rada rodičů, která se pravidelně schází v době třídních schůzek. Pravidelně se konají třídní schůzky SRPDŠ a informační odpoledne, při kterých se rodiče mohou informovat o prospěchu a chování žáka. Aktuální problémy se řeší ihned telefonicky nebo osobní schůzkou s rodiči

10 verze: Pro snazší komunikaci s rodiči jsme zavedli internetovou klasifikaci přes systém Bakaláři. Každý rodič obdržel heslo k tomuto systému a může sledovat známky a aktuální absenci svého dítěte. O činnosti školy a dětí se rodiče ze školního časopisu Všímálek. Redakční rada je tvořena ze žáků školy a pracuje pod vedením vyučujících českého jazyka. Celoškolní akce Celoškolní akce dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků a celé školy. Příprava, realizace, výstupy projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Zařazované akce: 1) sportovní a) zimní b) letní lyžařský kurz a snowboardový kurz turistický vodácký outdoorový sportovní (např. sportovní hry) -- zahraniční poznávací a pobytový zájezd c) pobyty v přírodě d) plavecký výcvik 2) kulturní a společenské akce návštěva Prahy, Vídně a jiných zajímavých míst a památek (např. Planetárium, muzea, knihovny, památky UNESCO, atd.) školní akce zpívání na schodech (Vánoce), karneval, Mikuláš, spaní ve škole, atd. 3) školní výlety třídy 4) Všímálek školní časopis 5) spolupráce s mateřskými školami, zápis do 1. tříd 6) Hrátky regionální akce pro děti se specifickými potřebami kraje Vysočina 7) veřejná vystoupení např. festival dramatické tvorby, Vánoce na náměstí, vítání občánků aj

11 verze: ) preventivní programy škola spolupracuje s Centrem prevence Vrakbar, které pro žáky připravuje zajímavé programy s tématikou prevence. Akce je většinou hrazena z Fondu SRPDŠ. 9) spolupráce s organizacemi - Zdravotní ústav, Policie ČR, Městská policie, Charita, Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba, Muzeum Vysočiny, Městská knihovna aj. 10) akce v divadelním sále školy ročníkové dny jazykové dovednosti (zaměřeno na cizí jazyky) přednášky, besedy, koncerty recitační soutěž čtenářská soutěž pěvecká soutěž aj. 11) blokové vyučování 12) programy zaměřené na prevenci první pomoci 13) Den otevřených dveří

12 verze: II. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Název našeho ŠVP ZV: Škola, do které stojí, za to chodit charakterizuje atmosféru, které bychom chtěli ve škole dosáhnout. Naše škola se zaměřuje na: 1) výuku informačních a komunikačních technologií 2) dramatickou výchovu 3) pomoc pro žáky se speciálními potřebami 4) všeobecnou tělesnou přípravu 5) přípravu předškoláků v přípravných třídách Žákům nabízíme: výchovu ke zdravému životnímu stylu, výukou prolínají prvky estetické a dramatické výchovy, možnost výuky přímo ve školním divadle výuku odborných předmětů v moderně zařízených specializovaných učebnách výuku anglického jazyka od prvního ročníku nabídka druhého jazyku od 7. ročníků (dle zájmů žáků) pravidelnou výuku informatiky od 4. ročníku výuky hry na zobcovou flétnu možnost sportovního vyžití dětí (školní bazén, hřiště s umělým povrchem, nová tělocvična) speciálně pedagogickou péči (logopedie, pleoptická cvičení, zdravotní tělesná výchova) zapojení dětí do činnosti v zájmových kroužcích (např. dramatický, keramický, výtvarný ) školní družinu a školní klub provoz dle potřeb rodičů informační centrum s možností práce na internetu a s celou řadou výukových programů exkurze, netradiční třídní akce, sportovní kurzy, ročníkové dny přípravné třídy pro předškoláky Co se nám daří: netradiční formy výuky blokové vyučování regionální akce pro děti se speciálními potřebami Hrátky

13 verze: vydávání školního časopisu Všímálek (ocenění v celorepublikové soutěži) úspěchy žáků v přijímacím řízení na střední školy celorepublikové úspěchy v olympiádách humanitního směru úspěchy ve regionálních i celostátních výtvarných soutěžích Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace dostatek informačních zdrojů (knihovna, informační centrum, internet, exkurze, aj.) propojení informací se skutečným životem (projekty) práce v motivujícím prostředí komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků osobní příklad volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat schopnosti žáků Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít nabytých zkušeností poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi zapojovat žáky podle schopností a dovedností do soutěží vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů v Žákovské radě zdokonalovat kompetenci práce s informacemi různých zdrojů (internet, média, aj.)

14 verze: učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět grafům, diagramům a tabulkám Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci žáci připravují relace do školního rozhlasu učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí a poslouchat názor jiných učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám nabídka povinně volitelného předmětu Dramatické výchova projektové vyučování rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků zdokonalovat kultivovanost ústního projevu Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy spolupráce s rodiči a dalšími partnery spolupráce učitelů a podíl na řízení školy jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce) vytvářet u žáků logické a kritické myšlení Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující práva a plnící své povinnosti vést žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kulturního dění a aktivit (účast na kulturních a sportovních akcích)

15 verze: dovednost chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy (Den Země, sběr papíru, třídění odpadu, aj.) Kompetence pracovní pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci doplňovat výuku o praktické exkurze nabídkou volitelných předmětů pomáhat žákům s profesní orientací (informatika, cizí jazyky, aj.) učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru vhodného povolání (návštěva Úřadu práce, exkurze, internet, videopořady, aj.) připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, speciálním pedagogem, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb: poradenství v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělání poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům, v souvislosti s výchovou dětí kariérové poradenství, volba povolání poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním poradenství ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

16 verze: Výchovný poradce realizuje pro rodiče a žáky konzultační hodiny. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům, dále zajišťuje přihlášky ke studiu a ve spolupráci s třídními učiteli výstupní hodnocení. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu povolání, k dispozici jsou žákům informační materiály o středním školství. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým sborem Minimální preventivní program pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, komunikace s rodiči aj. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí, při realizaci průřezových témat, blokového vyučování atd. Psychologická péče Na třídní učitele, výchovného poradce a vedení školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci se žákem s potížemi v učení, v chování, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola bude vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Ve spolupráci s výchovným poradcem a školním speciálním pedagogem se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (rozumí se: žáci se zrakovými a tělesnými vadami, vadami řeči, s více vadami, se specifickými poruchami učení a chování apod.). U těchto dětí máme zaveden individuální vzdělávací program, který vychází z diagnostiky a doporučení odborného pracoviště (Pedagogicko - psychologické porady a Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě) a potřeb vyučování. Pro žáky je otevřeny kroužky logopedie a pleoptická cvičení, dále nepovinný předmět speciální pedagogika

17 verze: Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami: spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, CPIV, Speciálně pedagogickým centrem, zdravotnickými zařízeními diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami úzká spolupráce vyučujících se speciálním pedagogem, výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky umožnit žákům používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky uplatňovat alternativní formy komunikace (Braillovo písmo, znaková řeč, aj.) respektovat zdravotní stav jedince podporovat nadání a talent žáka při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění V případě potřeby škola zajišťuje asistenta pedagoga, upravuje počty žáků ve třídě a spolupracuje s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy) nebo do skupiny se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy). Na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny posíláme se souhlasem zákonných zástupců žáky, u kterých se objevují příznaky specifických poruch učení a chování (dále jen SPUCH). Na základě diagnózy zařazujeme jedince do reedukační péče. Při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami (čtecí okénka, bzučáky, tabulky gramatických jevů atd.), učebnicemi, čítankami a výukovými programy na počítači. Každému jedinci se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací program. Na jeho tvorbě se podílí vyučující daného předmětu, speciální pedagog, rodiče a podle potřeby další osoby. Specifika vzdělávání žáků na 1. stupni neustálé posilování probraného učiva prostřednictvím přiměřených metod a respektováním jeho osobního tempa reedukace specifických chyb: záměny písmen a slabik, číslic vynechávání diakritických znamének dvojího čtení

18 verze: cvičení dovedností: psychomotorické koordinace postřehování, slabikování, sluchové analýzy a syntézy zrakové vnímání pravolevé orientace rozlišování měkkých a tvrdých slabik rozvíjení: prostorové představivosti, matematické představivosti paměti komunikačních schopností orientace v čase Specifika vzdělávání žáků na 2. stupni Ve výuce žáků je třeba se vrátit na ovládnutý stupeň znalostí a dovedností. Specifika vzdělávání žáků 2. stupně platí stejná jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání nutnosti psychohygieny práce a vytvoření vlastního řádu. Při výuce jsou systematicky procvičovány gramatické jevy a základní učivo jazykového rozboru, logické myšlení, matematická představivost. Zdokonalujeme čtenářské dovednosti a reprodukce textu. Rozvíjíme samostatné myšlení a vyjadřování. Dbáme na účelné používání názorných pomůcek. Specifika vzdělávání žáků zrakovým postižením, tělesným postižením a více vadami Na naší škole vzděláváme i žáky se zrakovým, tělesným postižením a s více vadami. Žáci jsou integrováni ve speciálních či běžných třídách a výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z učebního plánu běžné třídy. Úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrum v Jihlavě. Pro potřeby výuky máme zapůjčeny vhodné speciální pomůcky. Třídní učitelé postižených žáků jsou v neustálém kontaktu se speciálním pedagogem, se kterým konzultují průběh vyučování, materiální a technickou stránku vyučování atd. V případě potřeby je u těchto dětí nutné zajistit asistenta pedagoga nebo osobního asistenta

19 verze: Specifické vzdělávání žáků s logopedickými vadami Žáci s logopedickými vadami jsou zařazeni do reedukační péče a dochází na logopedii, která je vedena školním logopedem. Individuální péče zároveň prolíná všemi předměty, žákům je vypracován individuální vzdělávací plán. Podmínky správného vývoje řeči vnitřní faktory zdravý vývoj dálkových analyzátorů sluchový, zrakový, řečově motorických zón mozku celkový fyzický a duševní vývoj, vývoj intelektu vnější faktory vnější prostředí vliv prostředí a výchovy a) reedukace logopedických chyb vyvozování, fixace a automatizace nesprávně vyslovovaných hlásek obratnost mluvních orgánů množství a přiměřenost řečových podnětů fixace hlásek slovní zásoba, gramatická složka řeči spontánní řeč b) dovednosti rozvíjení- dechové a fonační cvičení rozvoj hrubé motoriky (při chůzi, běhu, poskocích, hrách s míči) rozvíjení jemné motoriky (motoriky ruky a prstů) rozvoj artikulačních orgánů (cvičení rtů, čelisti, jazyka, měkkého patra) grafomotorická cvičení (pohybová cvičení horní končetiny) rozvíjení fonematického sluchu (identifikace různých zvuků) rozvíjení zrakového vnímání (napodobování, pohyb končetin, hlavy, trupu před zrcadlem) výchova k správné výslovnosti průpravné cviky k jednotlivým hláskám (samohlásky A, O, U, I, OU) souhlásky (M, P, B, F, V, T, D, N, Ď, Ť, Ň, K, G, H, CH, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř) c) rozvíjení rozvoj řeči pro komunikaci v sociálním a školním prostředí-k výuce českého jazyka a literatury, čtení a psaní prevence rozvoje SPU

20 verze: Specifika vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra: 1) úzká spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem (krajskou koordinátorkou pro autismus) a úzká spolupráce s rodinou 2) spolupráce je zajištěna na základě souhlasu zákonných zástupců 3) při práci s žáky je postupováno dle doporučení poradenského pracoviště 4) respektování metodiky strukturovaného učení: a) strukturování využití rozložení činnosti na jednotlivé smysluplné ucelené bloky grafické znázorňování zadání b) vizualizace využití denních režimů grafické znázorňování průběžných pokynů na tabuli využití doplňkových pracovních materiálů s c) individuální přístup zohlednění specifik u jednotlivých žáků v přiměřené míře využití podpora asistenta pedagoga 5) u žáků 1. i 2. st. je intervence zaměřena zejména na : a) rozvíjení sociálních dovedností: nácvik a upevňování základů společenského styku (zdravení, vhodná forma požádání o radu či pomůcku) budování vhodných projevů v běžných sociálních situacích budování vhodných v atypických sociálních situacích (výlety, exkurse, mimořádné akce) rozvoj vztahu s vrstevníky, přiměřené navazování kontaktu, řešení případných vrstevnických konfliktů nácvik zvládání emocí preventivní zajištění pobytu ve škole tak, aby nedocházelo k rozvoji nechtěných projevů chování b) rozvíjení komunikačních dovedností: rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby cvičení správné reakce na verbální i neverbální signály z okolí postupné rozvíjení funkčního využití komunikačních prostředků rozvoj chápání abstraktních pojmů, vhodného využití rozvíjejících větných členů zlepšování zvukové stránky řeči (tempo, melodie, hlasitost ) c) rozvíjení kognitivních funkcí: postupný rozvoj zpracování informací (vizuálních, auditivních, hmatových )

21 verze: vytváření situací, v nichž dochází k provázání informací, jejich využití v širších souvislostech využití multisenzorického působení nácvik práce s informacemi (práce s textem, vytváření systému v nových informacích tak, aby bylo možno je později ve vhodných souvislostech využít) Specifika vzdělávání žáků se zrakovým postižením Žáci s poruchami binokulárního vidění a nevidomostí mají na doporučení speciálně pedagogického centra vypracován individuální vzdělávací plán. Na základě reedukační péče jsou žáci s amblyopií zařazováni na pleoptická cvičení, během výuky používají okluzor. U žáků s nevidomostí jsou rozvíjeny ostatní smysly. Je zařazována prostorová orientace a samostatný pohyb. Je důležitá i práce asistenta pedagoga a seznámení ostatních žáků s problematikou. Při výuce lze možno užívat speciální pomůcky (brýlová korekce, lavice se sklopnou deskou s lokálním osvětlením, pleoptické pomůcky, upravené texty, motorické pomůcky, fólie, čtecí okénka, fix se širokou stopou bílá hůl, PC, plastické modely, Pichtův stroj, učebnice v bodovém písmu atd.). a) reedukace zrakového vnímání k maximálnímu funkčnímu využití zrakového potenciálu: dodržování zásad zrakové hygieny reedukační cvičení k odstranění binokulárních poruch pleoptická cvičení rozvíjení zrakové představivosti, paměti, analyticko-syntetické činnosti nácvik koordinace činnosti zrakového analyzátoru s analyzátorem kinestetickým a motorickým rozvoj orientace v makroprostoru a mikroprostoru využívání metod k odstraňování poruch čtení a psaní způsobených funkčními zrakovými vadami nácvik optimálních očních pohybů plynulost salár, fixace nácvik práce s textem orientace v textu, využití kontrastní záložky, čtecího okénka, kontrastní podložky, zvětšený text, širší linky, psací potřeby se širokou stopou b) kompenzace zrakového vnímání u žáků s těžkým postižením zraku: vytváření co nejdokonalejších představ s využitím kompenzačních smyslů hmatu, sluchu, čichu a chuti

22 verze: rozvíjení myšlení, paměti, řeči, představivosti, obrazotvornosti s využitím konkrétních názorných pomůcek nácvik čtení a psaní bodového písma využití speciálních technik při prostorové orientaci, chůze s bílou holí sebeobsluha rozvoj komunikačních schopností paměti, orientace v čase, začlenění do školního kolektivu zajištění dostatku názorných pomůcek Specifika vzdělávání žáků s tělesným postižením Mobilita jedinců s tělesným postižením je základním předpokladem jejich úspěšné sociální integrace. Dle individuálních potřeb se škola snaží zabezpečit školní prostředí, spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, rodiči žáka, osobním asistentem. Žákům je vypracován individuální vzdělávací plán. podmínky pro vzdělávání kompenzační pomůcky vhodné stoly a židle využívání počítačové technologie výtah, bezbariérový přístup pomůcky pro podporu jemné motoriky grafomotorická cvičení využití relaxační místnosti vytvoření odpočinkového a relaxačního koutu ve třídě pěstování a podpora sebevědomí dítěte Specifika vzdělávání žáků s kombinovaným postižením Na naší škole jsou žáci v kombinaci vad tělesných, smyslových a vad řeči. Péče o tyto žáky vychází z jednotlivých postižení a je zaměřena na dominantní postižení. Reedukační, kompenzační a relaxační činnost vychází z této skutečnosti a jsou využívány pomůcky, metody a formy práce podle již jmenovaných zdravotních postižení Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně vzdělaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více