Obsah výroční zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah výroční zprávy"

Transkript

1 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název organizace a základní údaje Vize školy Vedení školy Kapacita školy Počty žáků a tříd od roku Zřizovatel školy Součásti školy zařazené do sítě škol Školní družina Školní jídelna Další údaje o škole Údaje o činnosti školské rady 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání,.. 7 vzdělávací programy, organizace výuky 2.1. Obory vzdělávání Vzdělávací programy Učební plány Údaje o organizaci výuky Počty tříd a žáků k Umístění žáků na SŠ Organizace I. stupně ZŠ ve šk. roce / Organizace II. stupně ZŠ ve šk. roce / Personální zabezpečení činnosti školy Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Odborná kvalifikace- rozpis Rozpis finančních prostředků a limitu zaměstnanců Pracovníci I. stupně ZŠ Pracovníci II. stupně ZŠ Pracovníci školní družiny Pracovníci školní jídelny Provozní zaměstnanci Další zaměstnanci školy Normativní a skutečné stavy zaměstnanců Věková struktura pedagogického sboru Údaje o zápisu do prvních tříd Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce / Prospěch žáků za II. pololetí školního roku Výchovná opatření ve školním roce Absence žáků ve školním roce Přehled absence v letech Výsledky žáků v soutěžích Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vyhodnocení minimálního preventivního programu 26 Výroční zpráva

2 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola organizovala Nabídka zájmových kroužků Činnost galerie Pod Sovou Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Komentář k výsledkům hospodaření v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních. 46 programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 47 celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 48 financovaných z jiných zdrojů 14. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 49 Přílohy : Příloha č. 1: Výsledky výchovně vzdělávací práce- přehled prospěchu žáků Výroční zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne: Výroční zpráva projednána se školskou radou dne: Výroční zpráva schválena školskou radou dne: Ing. Hana Francová, předsedkyně ŠR.. Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy Ve Frýdku-Místku, Výroční zpráva

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název organizace a základní údaje Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Adresa: tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek IČ: Bank. spoj.: ČSOB a. s., pobočka Frýdek-Místek Číslo účtu: /0300 Tel.: (sekretariát) (školní jídelna) Fa: www: Oficiální název naší školy je Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Díky dlouhodobé tradici a eistenci symbolu sovy umístěného na přední části budovy, je také známa pod názvem škola Pod Sovou. Naše škola, která vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola uvědomělého učení" je moderní školou, a to nejen vybavením a využíváním moderních technologií, ale především novým moderním přístupem k žákům, kterým poskytuje ucelené vzdělání odrážející potřeby pracovního trhu a připravuje je pro další studium i pro život v nové otevřené společnosti. Základní škola patří k největším školám v našem městě. Průměrný počet žáků se v minulých letech pohyboval kolem čísla 700. V souladu se zvolenou strategií rozvoje školy byla a je prioritou specializace na výuku matematiky a přírodovědných předmětů a realizace projektu Začít spolu na I. stupni. Škola je také známa vysokým standardem využití výpočetní techniky a multimédií ve výuce Vize školy Naše škola je místem, které poskytuje svým žákům základní vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání, připravuje žáky pro další studium i pro život v nové otevřené Evropě a zajišťuje jejich osobnostní růst. Je perspektivní i pro své zaměstnance a je školou, kde zaměstnanci rádi pracují a jsou motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu. Jsme moderní školou, a to nejen vybavením a využíváním moderních technologií, ale především novým moderním přístupem k žákům, kterým poskytuje ucelené vzdělání odrážející potřeby pracovního trhu a připravuje je pro další studium i pro život v otevřené společnosti. Vize školy je založena na objektivní reflei reálných potřeb společnosti a je v souladu se zdroji, kterými organizace v daném období disponuje. Základním dokumentem je vlastní školní vzdělávací program, který současně s plánem rozvoje tvoří otevřený materiál s možnostmi změn, založených na podložených faktech a objektivních zjištěních. Škola je partnerem pro okolí, ví se o ní, je uznávána její odborná a lidská kvalita, její další rozvoj je vždy spojen se snahou většiny o změnu. Výroční zpráva

4 1.2. Vedení školy Ředitel školy Ve funkci Vzdělání Datum posledního Jméno, příjmení, titul od roku jmenování Zbyněk Šostý, Mgr VŠ, funkční st. II Zástupce ředitele školy Ve funkci Vzdělání Oblast řízení jméno, příjmení, titul od roku Antonie Landová, Mgr VŠ, funkční st. II. Zástupce ředitele pro I. st. Yweta Vítková, Mgr VŠ, funkční st. II. Zástupce ředitele pro II. st. Výchovný poradce Ve funkci Vzdělání Jméno, příjmení, titul od roku Jiří Karásek, Mgr VŠ Lenka Drahotuská, Mgr VŠ, kariér. poradenství pro učitele ZŠ Jméno, příjmení, Jaroslava Marášková, Bc. Monika Squerzi Zofia Ptašková Jitka Kafková, Soňa Zelená (1. 8. ) Funkce Vedoucí školní družiny Vedoucí školní jídelny Ekonomický a provozní útvar Úsek PaM 1.3. Kapacity školy Kapacita školy dle zařazení do sítě : 900 žáků Kapacita školní jídelny : 900 jídel Kapacita školní družiny : 270 žáků (1. 4. ) Počty žáků a tříd od roku 2007 Školní rok Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu ,90 23,62 24,00 23,96 24,25 Výroční zpráva

5 1.4. Zřizovatel školy Statutární město Frýdek-Místek Právní forma: obec IČ: Adresa : Radniční 1148, Frýdek-Místek 1.5. Součásti školy zařazené do sítě škol Školní družina Školní družinu navštěvovalo ve školním roce / celkem 240 dětí, které byly rozděleny do 8 oddělení. Činnost školní družiny začínala v 6.00 a končila v Rodiče přispívali na pokrytí části provozních nákladů dle pokynu ředitele školy měsíčně 100,- Kč. Školní družina nabízela dětem kromě pestrého programu, také činnost v zájmových kroužcích, které jsou pro žáky zdarma. Činnost školní družiny probíhala také v elokovaném pracovišti v budově na ul. Černá cesta. Z důvodu zájmu rodičů o zařazení svého dítěte byla v roce navýšena kapacita ŠD na 270 žáků. Počty žáků a oddělení ŠD od roku 2007 Školní rok Počet žáků ve ŠD Počet oddělení Školní jídelna Školní jídelna, která má kapacitu 900 jídel denně vyvařuje nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale také pro cizí strávníky. Potěšující je stálý zájem našich žáků a zaměstnanců o stravování. V rámci doplňkové činnosti využívá naše služby pro své zaměstnance VOŠ Goodwill, pro své žáky a zaměstnance MŠ a ZŠ Pržno a MŠ a ZŠ Metylovice. Podle údajů k se stravovalo v naší jídelně 534 žáků a 56 zaměstnanců Další údaje o škole Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 je součástí výchovně vzdělávací soustavy - je zařazena v síti škol. Od má právní subjektivitu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Pro zajištění výchovně vzdělávacích výsledků využívá škola 28 kmenových tříd. Výroční zpráva

6 Škola disponuje odbornými pracovnami: učebna chemie, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka, dílny a 5 multimediálních učeben. Ve všech využívaných místnostech je připojení na Internet a školní síť. Škola disponuje 2 tělocvičnami. Využití obou tělocvičen je v rozmezí od do Velká tělocvična slouží především k výuce míčových her, malá tělocvična k výuce gymnastiky. Velká tělocvična prošla generální opravou a plně slouží žákům a veřejnosti. V malé tělocvičně proběhla výměna osvětlení, bylo vybudováno ozvučení, avšak problémem je stále neprovedená sanace zdiva a oprava podlahové krytiny. Pro výuku žáků byla zřízena a vybaveno keramická dílna v suterénu staré budovy. V rámci dlouhodobého plánu školy zde probíhají také akce pro rodiče a pedagogické pracovníky v rámci DVPP Údaje o činnosti školské rady Členové školské rady (od ): Předsedkyně školské rady: Ing. Hana Francová (zástupce rodičů) Místopředsedkyně školské rady: Mgr. Antonie Landová (zástupce pedagogických pracovníků) Členové školské rady: Mgr. Aleš Janáček (zástupce zřizovatele) PaedDr. Danuše Zemánková (zástupce zřizovatele) Mgr. Václav Jeništa (zástupce rodičů) Zofia Ptašková (zástupce pedagogických pracovníků) Základní informace o činnosti školské rady ve školním roce - Vyjadřovala se k návrhům školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení a k jeho realizaci. Projednala s ředitelem školy návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjádřila se k rozboru hospodaření. Projednala a schválila Školní řád, včetně jeho příloh. Výroční zpráva

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy, organizace výuky 2.1. Obory vzdělávání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola denní devět Platí od - do neomezeno IZO Typ Název školy/ zařízení Obec Ulice Č. p. Telefon Vyučovací jazyk B00 Základní škola Frýdek-Místek tř. T. G. Masaryka český tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek G21 Školní družina Frýdek-Místek tř. T. G. Masaryka český tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek Černá cesta 587, Frýdek-Místek L11 Školní jídelna Frýdek-Místek tř. T. G. Masaryka český tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek 2.2. Vzdělávací programy Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní školy (dále jen ŠVP) s názvem Škola uvědomělého učení. K dlouhodobým cílům školy patří spolupráce s rodiči žáků. Tento trend se daří realizovat v velkým úspěchem v projektu Začít spolu na I. stupni. Lze konstatovat, že stěžejní prvky programu Začít spolu (dále jen ZaS) jsou zakomponovány do základů našeho ŠVP. Vyučuje se především formami a metodami kooperativního učení a výuka je realizována formou projektů. Žáci pracují v týmech a plní úkoly ve spolupráci s učitelem a asistentem. Projekt se realizuje ve spolupráci s ostatními projektovými školami. Škola umožňuje vzdělávání také handicapovaným žákům. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využít získaných poznatků a dovedností při řešení problémů. Cílem práce pedagogických pracovníků je najít partnerský vztah ke všem žákům a tím umožnit pracovat a vzdělávat se bez stresových situací. Strategie ŠVP je založena na rozšířené volbě volitelných předmětů a to již od 4. ročníku. Tato filosofie umožňuje postupnou profilaci dítěte a to podle jeho zájmu a nadání. Od 7. ročníku si žáci volí výuku dalšího cizího jazyka. Mají možnost výběru mezi ruským a německým jazykem a to v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně. Pro zájemce eistuje i volba výuky španělštiny a to v 9. ročníku. Název Čj. V ročníku/třídě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení Všechny ročníky Výroční zpráva

8 2.3. Učební plány Ročník Celková dotace Minimum dle RVP Maimum dle RVP 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Český jazyk a literatura / / Informační a komunikační technologie Informatika X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X 1 1/2 1 1/2 3 X Přírodověda X X X 1 1/2 1 1/2 3 0 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova / / X Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Zábavná matematika X X X X X Komunikace hrou X X X X X Estetika hravě X X X X X Zajímavá matematika X X X X X Komunikativní dovednosti X X X X X Tvořivá estetika X X X X X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Výroční zpráva

9 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty 6. R 7. R 8. R 9. R ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Informatika X X Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Společenský zeměpis X X X 1 1 X Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova X 3 0 Výtvarná výchova X 4 0 Dramatická výchova 1 1 X X 2 X Moderní umění a estetika X X X 1 1 X Člověk a zdraví Výchova ke zdraví X Tělesná výchova Člověk a svět práce Multimediální výchova Svět práce X X X 1 1 X Doplňující vzdělávací obory 6R 7R 8R 9R Německý jazyk X Ruský jazyk X X Literatura a film X X X Konverzace v AJ X Praktická matematika X Sportovní příprava X Příprava na život ve společnosti X X Příroda vědecky i hrou X X X Technická zručnost X X X Finanční matematika X X X X Mladý vědec X X X X Letem světem i staletími X X X Váříme a pečeme moderně X X X Španělský jazyk X X X X Výroční zpráva

10 Doplňující vzdělávací obory 6R 7R 8R 9R Matematika pro bystré hlavy X X X X Práce s materiálem X X X Výtvarné hry a relaace X X Tvorba školního časopisu X X X Počítačová grafika X X X Příroda kolem nás X X X X Základy administrativy X X X X Ruční práce X X X X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Údaje o organizaci výuky Počty tříd a žáků k Počet tříd Počet žáků z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1.stupeň ročník ročník ročník ročník v tom 5. ročník ročník ročník ročník ročník Třídy 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu 23,88 24,81 24,25 Výroční zpráva

11 Umístění žáků na SŠ GYMNÁZIA HOŠI DÍVKY CELKEM Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek, Cihelní Gymnázium Frýdlant n. O EDUCAnet Ostrava Gym. Beskydy Moutain Academy Frýdlant n.o Gymnázium Český Těšín Celkem ÚPLNÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU SPŠ, OA, Jazyková škola Frýdek - Místek SŠ služeb a podnikání Ostrava Poruba Obchodní akademie Ostrava Poruba Tauferova střední škola veterinární Kroměříž Střední škola hotelová, obchodní a pedagogická Č. Těšín SOŠ ochrany osob a majetku Ostrava Michálkovice SŠ informačních technologií Frýdek - Místek SPŠ chemická akademie Heyrovského a gym. Ostrava Zábřeh Střední pedagogická škola Krnov SSŠ Primat Frýdek Místek, ČSA SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek Místek, Pionýrů SOŠ Frýdek Místek, Lískovecká SŠ technická a dopravní Ostrava Vítkovice SOŠ Waldorfská Ostrava Přívoz SSOŠ Frýdek - Místek SZŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava SZŠ Frýdek - Místek SŠ gastronomie oděvnictví a služeb Frýdek - Místek CELKEM STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM SŠ gastronomie oděvnictví a služeb Frýdek - Místek SOŠ Frýdek Místek Lískovecká SOU DAKOL, Petrovice u Karviné SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek Místek CELKEM CELKEM 9. ROČNÍK ROČNÍK VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI TŘÍDA HOŠI DÍVKY CELKEM 9. A B C CELKEM ROČNÍK GYMNÁZIUM HOŠI DÍVKY CELKEM Gymnázium P. Bezruče, Frýdek - Místek Gymnázium, Frýdlant n. O Gymnázium soukromé osmileté Cihelní Frýdek - Místek CELKEM Výroční zpráva

12 7. ROČNÍK VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI TŘÍDA HOŠI DÍVKY CELKEM 7. A B C CELKEM ROČNÍK VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI TŘÍDA HOŠI DÍVKY CELKEM 5. A CELKEM ŽÁCI ODCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM ROČNÍK HOŠI DÍVKY CELKEM CELKEM Organizace I. stupně ZŠ - (stav k ) Třída žáci se učí Z toho povinných Počet žáků integrovaných předmětů Označení Specifikace hodin týdně celkem 1. A ZaS, CS* B ZaS C D A ZaS, CS B C ZaS D A ZaS ve třídě se učí povinných předmětů hodin z toho dělených 3. B C A B C A B C * ZaS projekt Začít spolu, CS Comenia Script Výroční zpráva

13 Organizace II. stupně ZŠ - (stav k ) Třída žáci se učí Z toho povinných Počet žáků integrovaných předmětů Označení Specifikace hodin týdně celkem ve třídě se učí povinných předmětů hodin z toho dělených 6. A B A B C A B C A B C Personální zabezpečení činnosti školy Optimální personální zajištění činnosti školy patří k hlavním úkolům vedení školy. Problematika se týká dvou organizačních útvarů a to pedagogického a provozního. Počty jednotlivých zaměstnanců a to včetně dalších údajů jsou zpracovány formou tabulek. Lze konstatovat, že v rámci provozu odpovídá počet zaměstnanců reálným potřebám a to včetně odborné kvalifikace zaměstnanců. U pedagogického sboru dochází postupně ke zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti, avšak v některých případech např. neeistuje možnost doplnění si vzdělání o příslušný vzdělávací obor na VŠ (výtvarná výchova). Složení sboru je také sledováno z hlediska věkové struktury. Na druhém stupni dochází postupně ke snižování průměru, opačný trend je však na I. stupni. Z hlediska dlouhodobého přehledu jsou v další části zprávy jmenovitě uvedeni všichni zaměstnanci Odborná a pedagogická způsobilost (kvalifikace) učitelů Dosažené vzdělání na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 18 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - 20 Speciální pedagogika - - Vysokošk. pedagogické pro jiný typ školy - - Vysokoškolské DPS 1 - nepedagogické bez DPS - - Bakalářské pedagogické 1 1 nepedagogické - - Středoškolské pedagogické 1 1 nepedagogické - 1 Celkem (bez asistenta pedagoga) Výroční zpráva

14 3.2. Zajištění výuky cizích jazyků počet pedagogů Dosažené vzdělání na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ Jazyk anglický Jazyk německý Jazyk anglický Jazyk německý Jazyk ruský Jazyk španělský Vysokoškolské s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka státní jazyková zkouška Vysokoškolské akreditovaný pedagogické jaz. kurz bez cizojaz vzdělání státní jazyková zkoušky Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské akredit. jazyk. kurz bez cizojaz. vzdělání státní jazyková zkouška akredit. jazyk. kurz bez cizojaz. vzdělání Celkem Odborná kvalifikace - rozpis Odborná kvalifikace I. stupeň ZŠ Ročník Celkem hodin aprobovaně % , ,6 Výroční zpráva

15 Odborná kvalifikace II. stupeň ZŠ Předmět Celkem hodin aprobovaně % Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Německý jazyk Matematika Výchova k občanství a zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Informatika Multimediální výchova Dramatická výchova Svět práce Celkem (bez hodin volitelných předmětů)* * Tento přehled neobsahuje volitelné předměty, kde se předpokládá 100% aprobovanost pedagogických pracovníků. Pozn.: Neaprobovaně odučené hodiny jsou způsobeny zejména studiem VŠ získání kvalifikace.. Výroční zpráva

16 3.4. Rozpis finančních prostředků státního rozpočtu na rok Normativní rozpis druh školy 1. stupeň ZŠ tvořené oběma stupni - základní normativ (pedagogové) příplatek pro žáka ZŠ ind. integrovaného - autismus - 1,5 násobek zákl. normativu -- s mentálním postižením 0,5 násobek zákl. normativu - vývojové poruchy učení nebo chování - 0,15 násobek zákl. normativu 2. stupeň ZŠ tvořené oběma stupni - základní normativ (pedagogové) příplatek pro žáka ZŠ ind. integrovaného -- s tělesným postižením - 1 násobek zákl. normativu - vývojové poruchy učení nebo chování - 0,15 násobek zákl. normativu celkem ZŠ tvořené oběma stupni - základní normativ (ostatní zaměstnanci) příplatek pro žáka ZŠ ind. integrovaného - autismus - 1,5 násobek zákl. normativu - s tělesným postižením - 1 násobek zákl. normativu - s mentálním postižením - 0,5 násobek zákl. normativu - vývojové poruchy učení nebo chování - 0,15 násobek zákl. normativu ZÁKLADNÍ ŠKOLA celkem školní jídelna - vývařovna MŠ - 0,67 násobek zákl. normativu školní jídelna ZŠ, SŠ, konzervatoř, VOŠ - základní normativ školní jídelna - vývařovna ZŠ, SŠ, konzervatoř, VOŠ - 0,75 násobek zákl. normativu ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ celkem školní družina - základní normativ ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ KLUB celkem ORGANIZACE CELKEM NORMATIVNĚ Výko ny šk. rok 09/10 NIV celkem na 1 žáka MP ped. na 1 žáka z toho: MP neped. na 1 žáka ONIV na 1 žáka NIV CELKEM z toho: MP ped. CELKEM MP neped. CELKEM (v Kč) ONIV přímý CELKEM X X X X Výroční zpráva

17 ORGANIZACE CELKEM NORMATIVNĚ I MIMONORMATIVNĚ (zaokrouhleno na tis. Kč) NIV CELKEM z toho: MP ped. CELKEM MP neped. CELKEM ONIV CELKEM limit ped. zam. limit neped. zam. Zaměstnanci CELKEM ,00 22,04 70, Pracovníci I. stupně ZŠ Seznam pedagogických zaměstnanců funkce Základní vyučovací povinnost Odpočet za úvazek vyučuje hodin týdně VP St v hod. v des. čísle celkem TU ve třídě Aldersová Michaela učitel , A Mgr. Bednářová Lenka Mgr. Bekárková Hana Mgr. Bystroňová Vlastimila Mgr. Hanáková Jitka Mgr. Kaňáková Milada Ing. Křístková Šárka učitel 1.ročníku , A učitel , A učitel 1.ročníku , C učitel , A učitel , C učitel , B Mgr. Kupková Jitka učitel , A Mgr. Landová Antonie Mgr. Lepíková Ivana Mgr. Lepíková Šárka Mgr. Miturová Pavla Mgr. Orlová Zdeňka Bc. Plunderová Naděžda Mgr. Miturová Kateřina Mgr. Stavinohová Kateřina Mgr. Ševčíková Magdaléna Mgr. Šindelová Květuše Mgr. Vinklárková Lýdia Mgr. Doležalová Miriam ZŘ , učitel , D učitel 1.ročníku , B učitel , C učitel , B učitel , B učitel , C učitel , učitel 1.ročníku , D učitel , B učitel , C učitel , Mgr. Nytrová Naďa učitel , Mgr. Radová Vlasta Čurajová Iva ped. asistent ped. asistent , , , Výroční zpráva

18 3.6. Pracovníci II. stupně ZŠ Seznam pedagogických zaměstnanců funkce Základní vyučovací povinnost Odpočet za úvazek vyučuje hodin týdně VP St v hod. v des. čísle celkem TU ve třídě Mgr. Šostý Zbyněk ŘŠ , Mgr. Karásek Jiří VP , Mgr. Vítková Yweta ZŘ , Mgr. Bílková Hana učitel , B Mgr. Drahotuská Lenka VP , B Mgr. Brudíková Eva učitel , A Mgr. Glomb Miloš učitel , B Mgr. Holušová Beata učitel , Mgr. Jakobi Šárka učitel , Mgr. Javorková Petra učitel , A Mgr. Klečková Ivana učitel , A Mgr. Král Pavel učitel , Mgr. Kročková Lada učitel , C Mgr. Literák Petr učitel , C Bc. Maršálek Lukáš , Neumannová Věra učitel , Mgr. Nováková Monika učitel , B Mgr. Rožnovská Ilona učitel , C Mgr. Stachurová Libuše učitel , Mgr. Šedovičová Šárka učitel , Mgr. Vyoralová Eva učitel , A Mgr. Vašutová Karla učitel , Mgr. Šlachta učitel , , Výroční zpráva

19 3.7. Pracovníci školní družiny Seznam základní úvazek úvazek přímé výchovné povinnosti v hod. v des. čísle pracovní zařazení Bc. Jaroslava Marášková ,00 ved. vychovatelka Bc. Hana Šnajdrová ,83 vychovatelka Jana Hlaváčová ,86 vychovatelka Isabela Grygarová ,93 vychovatelka Jana Kovářová ,55 vychovatelka Dagmar Wolfová ,00 vychovatelka Monika Bůžková ,55 vychovatelka Mgr. Kateřina Miturová ,62 vychovatelka , Pracovníci školní jídelny Seznam Squerzi Monika Boháčová Marie Grossmanová Marta Halabicová Mária Chmelová Alena Koláčková Zlata Mikulová Daniela Šimková Marta Švrčková Emílie Uhrová Jana 10 funkce VŠJ hlavní kuchařka THP kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka 3.9. Provozní zaměstnanci Seznam Radil Jiří Ing. Chamrád Oldřich Borová Zdeňka Dorociaková Viera Hrtúsová Veronika Bilčíková Mária Milatová Žaneta Strašilová Anežka Sokolíková Anna Vláčuhová Dana Ptašková Zofia Kafková Jitka Grossmannová Marta 13 funkce údržbář údržbář uklizečka uklizečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka ekonomka PaM referent Výroční zpráva

20 3.10. Další zaměstnanci školy Kromě výše uvedených zaměstnanců pracovali u organizace také asistenti pedagoga v projektu Začít spolu. Finanční prostředky na tyto asistenty hradí v plném rozsahu Sdružení rodičů při 1. ZŠ Normativní a skutečné stavy zaměstnanců k Pracovní zařazení Fyzický počet Počet hodin přímé vyuč. povinnosti Přepočet v des.čísle (na 2 des. místa) Ředitel / ka školy 1 4 1,05 Zástupce ředitele ,00 Učitelé 1. tříd ,00 Výchovný poradce ,00 Metodik informačních a komunikačních technologií ,00 Učitelé se stud. úlevami 0 0 0,00 Ostatní pedagogičtí zaměstnanci ,00 Celkem učitelé ,05 Psycholog zaměstnanec MŠMT ČR 1-0,5 Pedagogický asistent 2-1,09 Fyzický počet Normativní počet zaměstnanců Přepočtené úvazky v des. čísle 1. stupeň 21 20,92 18,91 2. stupeň 23 19,62 21,14 Celkem učitelé 44 40,54 40,05 ŠD + ŠK 8 6,96 6,34 Provozní, THP 13 10,77 10,10 ŠJ jídelna 9 8,36 8,05 ŠJ vývařovna 1 3,39 1,3 ŠJ výdejna 0 0,00 0,00 Celkem škola 75 70,02 65, Věková struktura pedagogického sboru pedagogové 1. a 2. stupeň z toho věk celkem ženy a více 1 1 celkem věk Pedagogové ŠD celkem z toho ženy a více 0 0 celkem 8 8 Výroční zpráva

21 4. Údaje o zápisu do prvních tříd Zápis do prvních tříd proběhl na naší škole v únoru, vždy od do Rodičům byla nabízena opět kromě klasické třídy také možnost zařazení svého dítěte do projektové třídy, ve které se v rámci ŠVP realizuje projekt Začít spolu. Počty zapsaných žáků do 1. ročníku zapisovaní zapsaní na dané škole s žádostí o odklad docházky vzdělávaní podle 42 šk. zákona celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném V září nastoupilo do 1. tříd 89 žáků, kteří byli rozděleni do 4 tříd. 5. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce / 5.1. Prospěch žáků na konci II. pololetí školního roku Útvar Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnocen I. st II. st Celkem Další výsledky vzdělávání ve školním roce / jsou uvedeny v příloze č Výchovná opatření ve školním roce - Uvedeno po jednotlivých čtvrtletích (u snížených stupňů z chování jsou údaje za pololetí). 1. pololetí 2. pololetí Celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Pochvala - list Pochvala - vysvědčení Výroční zpráva

22 5.3. Absence žáků ve školním roce - I. stupeň II. stupeň Celkem Omluvená absence v hodinách I. pololetí Průměr na žáka v I. pololetí ,49 Omluvená absence v hodinách II. pololetí Průměr na žáka ve II. pololetí ,17 Neomluvená absence v hodinách I. pololetí Průměr na žáka v I. pololetí ,16 Neomluvená absence v hodinách II. pololetí Průměr na žáka ve II. pololetí , Přehled absence žáků v letech 2007 * Omluvená absence v hodinách I. pololetí Průměr na žáka I. pololetí Omluvená absence v hodinách II. pololetí Průměr na žáka II. pololetí Neomluvená absence v hodinách I. pololetí Průměr na žáka I. pololetí Neomluvená absence v hodinách II. pololetí Průměr na žáka II. pololetí ,46 40,572 50,17 43,9 49, ,94 54,79 59,34 61,4 55, ,026 0,13 0,08 0,1 0, ,106 0,087 0,099 0, * pro výpočet průměrného počtu omluvené a neomluvené absence jsou použity stavy žáků na konci daného školního pololetí zadané v systému BAKALARI (viz také příloha č. 1 o celkovém prospěchu) Výše omluvené absence je ovlivňována: zvýšeným počtem případů uvolnění z výuky žáků z důvodu jejich rodinné rekreace v ekonomicky výhodných termínech (konec června, začátek září), uvolňováním talentovaných žáků v oblasti jejich sportovních aktivit. Neomluvená absence je vždy řešena se zákonnými zástupci žáka, v některých případech i ve spolupráci s příslušnými institucemi. Výroční zpráva

23 5.4. Výsledky žáků v soutěžích I. stupeň umístění žáků na různých úrovních soutěží název kat. školní okrsek okres kraj-reg celostátní jednotlivci Ž Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. kolektivy Matematická olympiáda 5. r ,2. a 3. Pythagoriáda 4., 5. r ,2. a 3. Cvrček 2., 3. r Klokánek 4.a 5. r Soutěž v AJ 5. r Soutěž v AJ 4. r Teplo domova výtvarná výchova r Recitace r Skotnica L., 5. A Dejmek M., 4. C Pauliáková Z., 3.A Dejmek M. 4. C Nyklová S., 5.B Rucká D., 4. C Geriková K.,3. C Loutnička - zpěv r Nyklová S., 5. B název Přehazovaná Vybíjená, Ch Vybíjená, D I. stupeň- umístění žáků na různých úrovních soutěží kat. 4. a 5. r. 4. a 5. r. 4. a 5. r. školní okrsek okres kraj-reg celostátní jednotlivci Ž Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst Ž umíst. kolektivy Atletický čtyřboj ČASPV Kopaná MCD 4. a 5. r Házená 4. a 5. r 9 1. Atletický trojboj r a 3. Přespolní běh r a 8. Kinderiáda r Hornická desítka r a 3. m. Florbal 4. a 5. r Šachy r Novoroční turnaj v sálové kopané 4. a 5. r Šplh, CH r Šplh, D r a 2. Výroční zpráva

24 název Olympiáda v českém jazyce Recitační přehlídka Konverzace v anglickém jazyce Win With Oford Dějepisná olympiáda Přírodovědný klokan Astronomická olympiáda II. stupeň - umístění žáků na různých úrovních soutěží kat. 8. ABC 9. ABC školní okrsek okres kraj-reg celostátní jednotlivci Ž Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. Ž umíst. kolektivy místo 2. st st a 22. místo 8. B 2 5. místo 8. ABC místo 8. ABC 9. ABC 7. ABC 8. AC 9. ABC 89 Bystroň J. 7. A H. Hřívová 6. A Korabečný 9. C L.Valjentová M. Maier 8. B M. Maier 8. B úspěšných Archimediáda 7. ABC místo C. Novotný Chemická olympiáda 9. AC 4 2 Zeměpisná 1., 9., st místo 1 olympiáda místo místo C. Novotný Pythagoriáda Matematický klokan Matematická soutěž týmů Soutěž mladých zoologů Biologická olympiáda Talent Jednička hledá SuperStar 6. AB 7. ABC 8. ABC st r ABC 8. A 7. ABC AB 9. C 2. st úspěšní řešitelé místo Talent 2. st. 8 4 Výtvarná soutěž Cestou necestou Florbal mladší žáci Florbal mladší dívky Florbal starší žáci 2. st. 30 Šplh dívky 3 Šplh hoši 5 Basketbal mladší žáci Basketbal mladší žákyně místo 5. místo 2. místo 8. místo místo místo místo 3 3. místo místo místo Basketbal dívky místo 10 Basketbal hoši místo C. Novotný 7. C P. Pětroš 6. B 2. místo na kvalifikaci na MČR Výroční zpráva

25 II. stupeň - umístění žáků na různých úrovních soutěží název kat. školní okrsek okres kraj-reg celostátní jednotlivci Přehazovaná mladší žákyně místo Coca-cola cup 10 postup Minifotbal 2. st místo Pohár rozhlasu 2. st místo Atletický čtyřboj 2. st místo Ocenění našich žákyní - Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR Za své sportovní výkony v rámci Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se uskutečnily v Moravskoslezském kraji, budou oceněny náměstkyní hejtmana Mgr. Věrou Palkovou dvě naše žákyně. Klára Štětínská získala bronzovou medaili v disciplíně disco dance, Terezie Šostá zlatou medaili ve štafetě v disciplíně rychlobruslení. Nejlepší sportovci na 1. stupni V úterý 26. června se po předávání vysvědčení konalo ještě jedno slavnostní setkání některých našich žáků. K poděkování za skvělé výkony ve školním roce - se sešly vybrané děti z prvních až pátých ročníků, které nás úspěšně reprezentovaly ve sportovních soutěžích. Nejaktivnější a nejúspěšnější sportovci: Jan Bambušek (1. r.), Hana Tučková (1. r.), Simona Šebestíková (2. r.), Tomáš Kolek (2. r.), Klára Gereková (3. r.), Adam Dokoupil (3. r.), Anna Fialová (4. r.), David Pastor (4. r.), Michal Frýdecký (4. r.), Miroslav Hladný (4. r.), Denis Jeřábek (5. r.), Nikol Stepková (5. r.), Lucie Helvínová (5. r.), Adéla Legerská (5. r.), Nikol Foldynová (5. r.), Michael Šostý (5. r.), Tomáš Vavříček (5. r.), Viktor Chaudhary (5. r.), Adam Rovenský (5. r.), Vojtěch Pindel (5. r.) a Lukáš Sikora (5. r.). Soutěž o nejvšestrannější sportovní školu Děti z 1. stupně se mohou i letos radovat z krásného 2. místa v soutěži O nejvšestrannější sportovní školu za školní rok 2010/11. Toto ocenění formou poháru předal předseda Asociace školních sportovních klubů Zdeněk Olšák řediteli školy Zbyňku Šostému. Konkurence 62 škol ročníků našeho okresu, které se do této soutěže zapojily svou účastí v 10 sportovních soutěžích, nebyla vůbec lehká. Pro naši školu bylo největším úspěchem 2. místo v okresním kole v přehazované a 1. místo v atletickém trojboji. Přehled všech soutěží a umístění jednotlivých žáků je uveden na Poděkování patří také pedagogickým pracovníkům, kteří připravovali žáky na tyto soutěže. Výroční zpráva

26 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů (SPJ) ve školním roce / V průběhu školního roku se pracovalo se školními dokumenty Školní preventivní strategie, Minimální preventivní program, Program proti šikanování, Školní řád. Na počátku roku byli žáci svými učiteli seznámeni s nabídkou kroužků, které mohli navštěvovat přímo ve škole, a prostřednictvím nástěnky výchovného poradce byli informováni s nabídkou zájmových útvarů nabízených v rámci našeho města. V rámci nespecifické primární prevence škola dbá na pravidelnou nabídku ozdravných pobytů v přírodě, matematických soustředění, plaveckého výcviku, bruslení, ekurzí a školních výletů. Během roku se scházeli členové Školního parlamentu, aby řešili své připomínky k chodu školy, podávali své návrhy, řešili průběžně problémy, které se ve škole vyskytly, přenášeli informace ze strany vedení školy ke spolužákům. Péče o ZPI žáky Škola umožnila žákům se ZPI integraci v rámci kmenových tříd. Na základě doporučení PPP a SPC byly těmto žákům vypracovány IVP, v nichž byly vymezeny zvláštnosti v jejich vzdělávacích potřebách. Dle doporučení odborného pracoviště žákům byla poskytována jedenkrát týdně hodina reedukační péče. Škola vytvořila podmínky k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření, učitelům, kteří se věnovali reedukaci, byly tyto hodiny proplaceny. Individuální vzdělávací plány integrovaných žáků jsou uloženy v dokumentaci školy u výchovného poradce. V průběhu roku byly nakoupeny potřebné pomůcky a další materiály, které se při práci s těmito žáky využívají. Probíhala poradenská činnost pro rodiče, byly určeny konzultační hodiny VP, individuální schůzky, třídní schůzky aj. Péče o žáky s problémy Žáci měli možnost svěřit se se svými osobními, studijními či jinými potížemi prostřednictvím schránky důvěry, kterou občasně využívali. Více si zvykli na možnost osobních konzultací s třídními učiteli či s VP. Nemají strach hovořit o svých drobných i větších potížích, někdy potřebují jen být vyslechnuti, někdy očekávají radu. K tomu jim slouží konzultační hodiny VP, se svými dotazy se na něj však obracejí kdykoli během dne, případně si domluví konzultaci dle potřeby. V některých případech je žákům, případně i jejich rodičům, doporučeno obrátit se na odborníky Vyhodnocení minimálního preventivního programu V průběhu měsíce září výchovná poradkyně spolu se školní psycholožkou navštívily všechny třídy, kde připomněly eistenci školního poradenského pracoviště a vysvětlily žákům jeho význam. Tato aktivita se jeví jako velmi účinná, protože se v posledních letech snížil počet dopisů vhazovaných do schránky důvěry. Žáci se na výchovného poradce a školního psychologa obracejí sami, adresně, žádají pomoc při řešení drobných potíží i velkých problémů. Konzultace si domlouvají sami. Stejně dobře hodnotí výchovná poradkyně možnost účastnit se adaptačních pobytů šestých ročníků. Má tak dostatek prostoru pro pozorování žáků v běžných situacích (i mimo výuku), pozná žáky, zorientuje se ve vztazích ve třídě, což jí pak mnohdy usnadnilo práci při řešení problémů, zejména konfliktů mezi žáky. Na září byly zástupcům tříd předány seznamy kroužků, které nabízí organizace Klíč, v průběhu celého školního roku děti mohly na nástěnce VP sledovat nabídku akcí pořádaných toto Výroční zpráva

27 organizací. Dle zájmu dětí o obnovu informačních letáčků a občasné zpětné vazby ze strany žáků lze konstatovat, že děti mají zájem o aktivity mimo školu. V měsíci září byly podány dva projekty žádost o dotaci k prevenci rizikového chování ve škole na rok MŠMT a projekt k pokračování práce školního psychologa ve škole. Druhý z nich byl podpořen, první nikoli. Preventivní programy Buď OK! Realizovaný ostravskou organizací Renarkon proběhly dle plánu. Projekt je dlouhodobý, jednotlivé ročníky procházejí vždy stejnými tématy tak, aby v průběhu školní docházky žáci hovořili o všech tématech rizikového chování. Žáci 7. ročníku s lektory hovořili o problémech sledování televize, o nebezpečí počítačových her a o užívání drog. Žáci osmého ročníku prohloubili své znalosti v oblasti šikany a hovořili o úskalích virtuální komunikace. V 9. třídách byla realizována lekce o poruchách příjmu potravy a beseda Co si myslím o drogách. Jelikož v tomto školním roce byli žáci šestého ročníku absolventy projektu POPROS (projekt byl spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky), prostřednictvím něhož se zabývali mezilidskými vztahy, chováním ve třídě, šikanou apod., nebyl pro ně již objednán program Buď OK, aby se témata nepřekrývala. Žáci 5. ročníku procházejí tříblokovým cyklem preventivního programu pro 5. třídy. Každý prožitkový program žáci hodnotí zpětnou vazbou pro realizátory akce. Hodnocení ze stran žáků je velmi dobré, s aktivitami jsou spokojeni a na každý další program se těší. Třídní učitelé, kteří jsou besed účastni, hodnotí programy také kladně. Preventivní besedy jsou v 8. ročníku doplněny přednáškou lékaře, který s dětmi hovoří o bezpečném seuálním chování, nebezpečím pohlavních chorob a o prevenci nežádoucího těhotenství. S pozitivním ohlasem se také setkala ekurze na IPS ÚP ve F-M, kde se žáci 8. Tříd snažili sladit své představy o budoucím povolání se svými schopnostmi a s eventuelním uplatněním na trhu práce. V rámci preventivních aktivit měli žáci 9. ročníku možnost zúčastnit se ekurze do Osvětimi, byli přítomni líčení u Okresního soudu ve F-M, byli seznámeni s možností zapojit se do dobrovolnických aktivit prostřednictvím organizace ADRA. Zážitkově-vzdělávací akce sumarizace: spolupráce s organizací Renarkon Ostrava spolupráce s organizací ADRA F-M žáci 9. ročníku beseda na téma Dobrovolnictví, spolupráce s organizací CNN ve F-M dle nabídky a aktuálních potřeb žáků výchovně-vzdělávací ekurze pro žáky 9. ročníku prevence rasismu a enofobie Osvětim pro žáky 8. ročníku přednáška Bezpečné seuální chování prevence přenosu pohlavních chorob, nechtěného těhotenství, pro žáky 2. stupně: besedy na téma kamarádství, mezilidské vztahy, rodina, - dle potřeb žáků a vyučujících, nabídky organizace a organizačních možností školy Poradna pro ženu a dívku pro žáky 8. ročníku beseda na ÚP IPS: poradenství ve výběru povolání prevence špatné volby povolání, nezaměstnanosti 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle vytyčeného plánu DVPP, který odráží priority školy pro období -. Jedná se především o oblasti: studium cizích jazyků studium v oblasti výpočetní techniky evaluace přeměna školy oborové vzdělávání V přehledu je chronologické seřazení vzdělávacích akcí. Finanční náklady jsou uvedeny ve finanční části této zprávy. Některé akce byly placeny ze strukturálních fondů EU, tzn. že byly pro naše zaměstnance zdarma. Vyhodnocení DVPP bylo provedeno v září (pedagogická rada) a s přijatými závěry byli zaměstnanci seznámeni. Výroční zpráva

28 Studium k prohloubení odborné kvalifikace - kurz v rámci oboru (datum) CJ (datum) protidrog. prevence datum) alter. met. výuky (datum) Různé (datum) p. Aldersová AJ studium PF Opava Mgr. Bednářová Fraus 1,2,3 matem r. říjenprosinec Začít spoluletní škola Mgr. Bekárková Škola hrou - tv Mgr. Bystroňová Konver. v Aj 6.9. Mgr. Hanáková Fraus 1,2,3 matemat r. Konver. v Aj 6.9. Mgr. Kaňáková Ing. Křístková Konver. Aj - soukr. Mgr. Kupková Fraus 1,2,3 matem r. Mgr. Landová Konver. v Aj 6.9. Mgr. Lepíková Mgr. Lepíková Konver. v Aj 6.9. Mgr. Miturová Mgr. Orlová Konver. v Aj 6.9. Bc. Plunderová Mgr. Stachurová Mgr. Stavinohová Kateřina Začít spoluletní škola Mgr. Ševčíková Mgr. Šindelová Mgr. Vinklárková Konver. v Aj Mgr. Doležalová Konver. v Aj 6.9. Mgr. Nytrová Mgr. Miturová Výroční zpráva

29 Studium k prohloubení odborné kvalifikace - kurz v rámci oboru (datum) CJ (datum) protidrog. prevence datum) alter. met. výuky (datum) Různé (datum) Mgr. Šostý Konverzace v Aj Vybrané kapitoly z legislativy pro ved. pracov. listopad, únor Mgr. Karásek Mgr. Vítková Finanční gramotnost I., Finanční gramotnost II , 8h Manažer. doved. pro vedoucí prac. - 3 moduly, Personalis tika - 3 moduly říjen - květen Mgr. Bílková Aktivizační metody při výuce angličtiny 19.1., 2.2., 20.2., 16h. Studijní pobyt s výukou Aj, Edinburgh Školní preventiv ní strategie Mgr. Drahotuská Finanční gramotnost I., Finanční gramotnost II , 8h Školní preventiv ní strategie Mgr. Brudíková (nový zaměstnanec) Mgr. Glomb Mgr. Holušová Aktivizační metody při výuce angličtiny Evropské jazykové portfolio 19.1., 2.2.,20.2., 16h Certificado de estudios, 25h., Certificate of Attendence, Studijní pobyt s výukou Šj Mgr. Jakobi Mgr. Javorková Mgr. Klečková Soudobé dějiny a moderní výuka Mgr. Král (DVPP realizováno u jiného zaměstnavatele) h Mgr. Kročková Dyskal. žák na 2. st , 4h Komunika ce s dysfunkč ní rodinou 2.4., Mgr. Literák Bc. Maršálek p. Neumannová Výroční zpráva

30 Studium k prohloubení odborné kvalifikace - kurz v rámci oboru (datum) CJ (datum) protidrog. prevence datum) alter. met. výuky (datum) Různé (datum) Mgr. Nováková Studijní pobyt s výukou Aj, Edinburgh Mgr. Rožnovská Mgr. Šedovičová Dítě a násilí v rodině 21.5., Mgr. Vyoralová Mgr. Vašutová Dyskal. žák na 2. st , 4h Oblast obor (datum) DUM, AZ (datum) ECDL (datum) spec. kurz z (datum) p. Aldersová AZ Modul 3,2 Modul 1,7 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. Mgr. Bednářová ČJ a literatura AZ inter. t. I., inter. t. II Mgr. Bekárková ČJ a literatura AZ Mgr. Bystroňová ČJ a literatura AZ inter. t. I., inter. t. II Mgr. Hanáková ČJ a literatura AZ Mgr. Kaňáková Výuka M s podporou AZ Ing. Křístková ČJ a literatura AZ Mgr. Kupková Mgr. Landová Výuka M s podporou AZ Modul 3,2 Modul 1,7 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. Mgr. Lepíková ČJ a literatura AZ Mgr. Lepíková AZ Modul 3,2 Modul 1,7 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. Výroční zpráva

31 Oblast obor (datum) DUM, AZ (datum) ECDL (datum) spec. kurz z (datum) Mgr. Miturová P. AZ Modul 3,2 Modul 1,7 nespln. 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. Mgr. Orlová ČJ a literatura AZ Bc. Plunderová ČJ a literatura AZ Mgr. Stachurová ČJ a literatura AZ Mgr. Stavinohová ČJ a literatura AZ Mgr. Ševčíková ČJ a literatura AZ Mgr. Šindelová ČJ a literatura AZ Mgr. Vinklárková Výuka M s podporou AZ Mgr. Doležalová ČJ a literatura AZ Mgr. Nytrová Mgr. Miturová K. (nový zaměstnanec) Mgr. Šostý AZ lektor Modul 3,2 Modul 1,7 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. Krajská roadshow Microsoft a BOXED, Krajská k., Evaluace informační gramotnosti Mgr. Karásek Mgr. Vítková Výuka M s podporou AZ Modul 3,2 Modul 1,7 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. inter. t. I., inter. t. II. Bakaláři, modul Třídní kniha, inter. t. I., inter. t. II Mgr. Bílková inter. t. I., inter. t. II Mgr. Drahotuská ve výuce Čj AZ inter. t. II Výroční zpráva

32 Oblast obor (datum) DUM, AZ (datum) ECDL (datum) spec. kurz z (datum) Mgr. Brudíková AZ Mgr. Golová Výuka M s podpor AZ Mgr. Glomb AZ Modul 3,2 Modul 1,7 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. Mgr. Holušová ve výuce Aj Modul 3,2 Modul 1,7 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. Mgr. Jakobi Š. Mgr. Javorková AZ Mgr. Klečková ve výuce Z AZ inter. t. I., inter. t. II Mgr. Král Mgr. Kročková Výuka M s podpor AZ inter. t. I., inter. t. II Mgr. Literák AZ Modul 3,2 Modul 1,7 10.2,2.3., ,13.4., 27.3.,4.5. inter. t. I., inter. t. II Bc. Maršálek Lukáš Neumannová AZ Metodická poradna k Mgr. Nováková Výuka M s podporou inter. t. I., inter. t. II Mgr. Rožnovská Výuka M s podpor inter. t. I Mgr. Šedovičová inter. t. I., inter. t. II Mgr. Vyoralová ve výuce Z inter. t. I., inter. t. II Mgr. Vašutová Výuka M s podpor AZ inter. t. I., inter. t. II Výroční zpráva

33 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Škola organizovala Zotavovací akce, 1. stupeň Třídy Pedagogové Vedoucí Doba Místo Počet žáků 4. B, 5. B, 1. B 4. C, 5. A 4. A, 5. C 3. A, B, C 2. A, B, C Křístková, Stachurová, Landová, Lepíková Š., Aldersová Bekárková, Vinklárková Kaňáková, Ševčíková, Šindelová Kupková, Miturová, Plunderová Hanáková, Orlová, Stavinohová Křístková Bekárková Bekárková Kupková Hanáková Řeka - horský hotel Javor Horský hotel Visalaje Horský hotel Visalaje Horský hotel Visalaje Bílá, horská chata Bílá 13 tříd 302 žáků Školní výlety 2. stupeň Třída Místo konání Datum Pedagogický doprovod 6. A Chotěbuz Stachurová, Brudíková 6. B Ondřejník Nováková, Vašutová 7. A Ostravice Jakobi, Klečková 7. B Prašivá Glomb, Literák 7. C Ostravice Kročková, Jakobi 8. A Trojanovice Vyoralová, Bílková 8. B Pustevny, Rožnov p. R Drahotuská, Vítková 8. C Štramberk Rožnovská, Jakobi 9. A Lysá hora Javorková, Karásek 9. B Ondřejník, Beskydy Vyoralová, Bílková 9. C Nová Dědina Glomb, Literák Výroční zpráva

34 Projekt Učíme se pomáhat ve spolupráci s humanitární organizací Adra a rodiči Celoroční projekty I. stupeň název termín zodpovídá celoroční Environmentální projekt Co s odpadem. Jaro Lep, Ha Interaktivní slovník spolupráce s anglickou školou. Semináře z matematiky péče o talenty Celoroční Celoroční La Ald, Kř Pl, Ha -2. a 3. r. Červen Květen Průběžně plněno. Splněno ve 3. r. Pl. Baltík u nás ve škole základy programování. Celoroční La Projekt Budu prvňáčkem. Celoroční La Dobrý čtenář spolupráce s Městskou knihovnou ve Frýdku-Místku. Celoroční St, Be, Ku, Ha Pravidelné lekce v Muzeu Beskyd Celoroční Vedoucí MO. Preventivní programy Renarkon. Celoroční Kaň 5. r. Práce žákovského parlamentu. Celoroční Mi Spolupráce s mateřskými školami v okrese Frýdek-Místek Celoroční Sta Akce 1. stupeň název termín zodpovídá Sociální burza šatníku a sportovních potřeb říjen La Adaptační pobyty květen červen TU přesunuto do 6. R Jazykové soustředění pro 4. ročník Jaro Kří Matematické soustředění pro 5. ročník Jaro Vin Zotavovací akce Jaro TU Soutěže a olympiády Celoročně Vedoucí MO Návštěvy divadelních představení Ekurze v Planetáriu, na Hatích Dobročinné aktivity spolupráce s domovy důchodců Celoročně Vedoucí MO Jaro Vedoucí MO Prosinec Mi, TU Sbírka pro psí útulky a ZOO Jaro Mi ne Předvánoční jarmark Prosinec TU, La Čarodějný den Duben Mi, La, TU Den Země Duben Lep, Ha Dny Otevřených dveří Říjen, leden La, TU Ekurze v Chotěbuzi - Vlastivěda Sta Duhové dny Celoročně TU Výroční zpráva

35 Vzdělávací obor Osobnostní výchova Výchova k občanství Vzdělávací obor Český jazyk Vzdělávací obor Cizí jazyky Vzdělávací obor Výchova k občanství Svět práce Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Akce 2. stupeň ročník název termín zodpovídá 2. st. Preventivní program BUĎ OK celý rok Dr Příspěvek SR 2. st. Beseda - Dobrovolnictví - Adra Dr Frýdek-Místek 2. st. CNN - prožitkové programy dle průběžně Dr potřeby 2. st. Policie ČR - besedy dle nabídky Dr Adaptační kurz - 6. ročník Bru 6. r. 10. Příspěvek SR 6. r. Projekt POPROS celoroční aktivity Bru, No Celá Burza sociálního šatníku La škola ročník název termín zodpovídá 9. r. 8. r. 7. r r. Divadlo loutek Ostrava Dr Příspěvek SR Besedy v knihovně dle nabídky Dr Ekurze - Slezské zemské muzeum květen Dr, Opava, Památník P. Bezruče v Příspěvek SR Opavě ročník název termín zodpovídá 2. st. Ekurze - Vídeň Krásy Vídně r. Divadlo v anglickém jazyce Vo, Bí, Kl Hu, Bí, No, Vo Příspěvek SR Splněno ročník název termín zodpovídá 9. r. 8. r. Náslech slyšení u Okresního soudu F-M Spolupráce s IPS - Úřadem práce ve F-M 9. r. Besedy se zástupci středních škol říjen - leden Še Še, Ka Ka ročník název termín zodpovídá 2. st. Besedy - Renarkon, Poradna pro průběžně Dr, Ro ženy a dívky, 2. st. Beseda s lékařem - seuální výchova Dr 6. r. duben No, Bru Vzdělávací program HASÍK 2. st Ro Čas proměn - beseda Výroční zpráva

36 Vzdělávací obor Chemie Vzdělávací obor Přírodopis ročník název termín zodpovídá Ekurze - Čistička odpadních vod 8. r. podzim Ja Lískovec 9. r. Ekurze Pivovar Nošovice červen Ví splěno ročník název termín zodpovídá 6. B Hatě - výukové lekce Ja, No Besedy - Muzeum Beskyd průběžně Gm 8. r. První pomoc - projekt HZS Gm, Ja 2. st. ZOO Ostrava, Gm Příspěvek SR 8., 9. r. Chci zachránit člověka projekt první pomoci na SZŠ Gm, Ja Vzdělávací obor ročník název termín zodpovídá Fyzika 9. r. Planetárium Ostrava Kč, Vš Příspěvek SR Vzdělávací obor Dějepis ročník název termín zodpovídá 9. r. Ekurze - Osvětim jaro Kl Příspěvek SR 6. A Ekurze - Archeopark Chotěbuz jaro Bru, St 9. r. Holocaust - besedy Kl 8., Kl r. Beseda T. Graumann Vzdělávací obor Zeměpis ročník název termín zodpovídá Přednášky Mgr. Poláška - Muzeum 2. st. Vo, Ka Beskyd dle nabídky 6. r. Ekurze - vodní dílo Šance jaro Vo ne Vzdělávací obor Hudební výchova Vzdělávací obor Tělesná výchova ročník název termín zodpovídá Výchovný koncert hudební 2. st Bru nástroje Příspěvek SR Výchovný koncert - cimbálová st. Bru muzika Réva st. Zpívání na schodech Bru, Sl 7. AB, Talent regionální kolo Bru 9. C 2. st. Jednička hledá SUPERSTÁR květen Bru ročník název termín zodpovídá 7. r. Lyžařský kurz Ka Příspěvek SR Výroční zpráva

37 Vzdělávací obor Výtvarná výchova ročník název termín zodpovídá 2. st. Návštěvy galerie, výstavy Muzeum Beskyd dle nabídky Ne Vzdělávací obor Matematika Český jazyk ročník název termín zodpovídá 9. r. Příprava na přijímací zkoušky - kroužek jaro Ví, Bru, Ro, Jv Další významné akce název termín zodpovídá Bruslení Září - březen TU Sportovní olympiáda mentálně postižené mládeže AB, 7. ABC Den otevřených dveří ZŘ Testy SCIO GEPARD finanční gramotnost Únor, červen ŘŠ, 9. r, 5. r Testy SCIO PRUT průřezové předměty Duben ŘŠ, 8. r. Evaluační nástroje cizí jazyky anglický jazyk Květen ŘŠ, 7. r., 5. r. Testy NIQES, celostátní testování M, Čj, Aj Květen ŘŠ, 5., 9. r. Ve výroční zprávě jsou uvedeny jen některé z mnoha krásných akcí, které jsme realizovali nebo kterých jsme se zúčastnili v tomto školním roce. Vše naleznete na našich webových stránkách Nabídka zájmových kroužků V rámci mimoškolní činnosti škola stále nabízí žákům práci v zájmových kroužcích. Jednalo se především o kroužky v oblasti informatiky, českého jazyku, matematiky, cizích jazyků, tělesné a hudební výchovy, apod. V tabulce je uveden výčet jednotlivých kroužků. Průměrná naplněnost se pohybovala kolem 15 žáků. Výroční zpráva

38 První stupeň ZŠ - 1. vyučující ročník Matematický seminář Plunderová PC - Baltík Landová 1. st 3. Keramika Hanáková PC Š. Lepíková PC Kupková AJ - hrou I. Lepíková Flétny Kupková Taneční Kupková Aj Aldersová Aj Křístková Druhý stupeň ZŠ - P.č. Název vyučující ročník 1. Matematický Mgr. Rožnovská 8. C Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky Mgr. Brudíková Mgr. Javorková Mgr. Vítková Mgr. Rožnovská 9. A, 9. B, 9. C 9. A, 9. B, 9. C 4. Matematický Mgr. Kročková 7. r. Škola byla také zapojena v celoměstském projektu Centrum sportu. Název kroužku Všeob. příprava I.st. Všeob. příprava, basket. Všeob. příprava, kopaná Aerobik + všeob. příprava Gymnastika + všeob. příprava TAEKWON DO + všeob. příprava Vedoucí Mgr. Hana Bekárková Mgr. Jiří Karásek Mgr. Petr Literák Yveta Šivicová Mgr. Miloš Glomb Josef Juhás 8.3. Činnost Galerie Pod Sovou V průběhu školního roku zde proběhla spousta akcí různého zaměření. Střídaly se výstavy žáků a studentů, probíhaly různé společenské akce (např. ve spolupráci s ADROU). Galerie je přístupná denně od 10:00 do 17:00. Výroční zpráva

39 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce - provedla ČŠI inspekční činnost v naší organizaci ve dnech Závěrečná zpráva je umístěna na www: Citace závěru inspekční zprávy: Rovnost přístupu ke vzdělání je zajištěna, při přijímání žáků ke vzdělávání škola postupuje v souladu s právními předpisy. Škola hodnotí výsledky vzdělávání a podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a klíčových životních kompetencí. Škola zajišťuje bezpečnost žáků, příkladně podporuje jejich fyzický i psychický vývoj. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Poskytování vzdělávání probíhá v souladu s platnými učebními dokumenty. Škola, v souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením školy, určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Ve sledovaném období došlo k optimálnímu zhodnocení finančních prostředků. Příkladné je zapojení školy do projektového vyučování a využití ve výuce. Složení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle vzdělávacích programů. Kontrolní, informační i hodnotící systémy jsou funkční a přispívají ke zkvalitňování podmínek školy. Svou činností škola zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti žáků. Výroční zpráva

40 10. Základní údaje o hospodaření školy Ukazatel: Skutečnost rok 2010 Celkem Prostředky Města FM Skutečnost r. Projekty EU Prostředky státního rozpočtu Celkem Spotř. materiálu celkem z toho:spotřeba materiálu spotřeba potravin Spotř.energie celkem z toho: teplo elektřina plyn vodné Ostatní služby celkem z toho: výkony spojů ostatní Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Mzdové náklady celkem z toho: mzdy pracovníků OPPP Zákonné pojišt. celkem z toho: soc. pojištění zdrav.pojištění Zákl.příděl do FKSP Náklady na pojištění Náhrady nemocenská Jiné ostatní náklady Odpisy DNM a DHM z toho: stavby (021) samost.mov.věci (022) Náklady celkem Tržby z nevýrob. činn z toho : stravné neinv.nákl.(šd) pronájem ostatní (kroužky) Jiné ost.výnosy (účet 649) Úroky přijaté Zúčt. fondů (účet 648) Výnosy celkem Výsledek hospodaření Přísp. na činnost celkem Dotace ze SR Dotace Města na činnost Příspěvky z fondů Města Dotace projektu FM Educ Ostatní dotace -proj.eu Centrum sportu Upravený výsl. hospod Výroční zpráva

41 Hospodaření školy je uvedeno za účetní rok. V této části výroční zprávy jsou uvedeny finanční prostředky, kterými zřizovatel přispívá na činnost, tzn. zajišťuje provoz organizace Komentář k výsledkům hospodaření za období I. Výnosy organizace Rozpis přijatých dotací za sledované období: 1. DOTACE a) z rozpočtu KÚ (přímé náklady od MŠMT) tis. Kč b) z rozpočtu zřizovatele tis. Kč z toho od zřizovatele účelově vázáno: Přijaté dotace V tis. Kč Dotace na provoz galerie Pod Sovou 15 Dotace na opravu podlah 300 Dotace na nákup vybavení pro ŠJ 150 c) ostatní dotace Přijaté dotace V tis. Kč ÚZ Dotace na projekt FM Education 225 Dotace z Centra sportu 114 Dotace z Kulturního fondu Města 15 Dotace z fondu regenerace Města na obnovu kult. památky 80 Dotace z Města FM na opravu fasády na SB 60 Dotace na opravu kult. památky z fondu ÚRaSŘ 50 Dotace na projekt OPVK (EU peníze školám) MŠMT 252 Dotace na plat školního psychologa MŠMT 57 Dotace dle projektu Učení pro život 22 Dotace celkem dle účtu tis. Kč 2. TRŽBY Tržby V tis. Kč tržba za stravné tržba za nájem nebytových prostor - celkem 433 Ostatní tržby a výnosy Tržby V tis. Kč Tržba za zájmové kroužky (v nákladech zúčtováno OPPP) 38 Tržba za školné neinvestiční náklady 208 Výnosy Účet zúčtování fondů celkem 437 tis. Kč. Podrobný rozpis použití fondů uvádím v tabulce Čerpání fondů za r.. Nejvyšší částka vznikla použitím fondu dlouhodobého majetku na opravy budov. Dále se jedná o použití finančních prostředků na krytí nesouladu mezi náklady a výnosy v souladu s použitím fondu rezerv ve znění zákona č. 250/2000 Sb. 30 Výroční zpráva

42 II. Náklady organizace a) Spotřeba materiálu (dle zdroje financování): Zřizovatel provozní náklady V tis. Kč Potraviny 2655 Údržba 108 Materiál pro úklid 98 DrDHM (3 tis. Kč 40 tis. Kč) : Úklidové vozíky 30 Stoly do ŠJ 85 Nábytek, knihovny 27 Trojsedáky pro ŠJ a ŠD 21 Koberce 4 ks 16 Drobný majetek do 3 tis. Kč (v tom nejvyšší položka 150 ks židlí do ŠJ) 302 Zápisem č. 26/ organizace zaúčtovala bezúplatný příjem majetku od zřizovatele v tomto členění: Movitý majetek DHM : ,- Kč (ústředna ESZ, datový rozvaděč, diskový soubor, telefonní ústředna soubor). Drobný dlouhodobý hmotný majetek: ,-Kč (4 Switch, kamery, systémové telefony, reprosestavy, přehrávač). Drobný majetek: ,-Kč ( IP telefony, záložní zdroje, systémové telefony) Tyto majetkové položky byly pořízeny v souvislosti s rekonstrukcí elektro rozvodů na staré budově. b) Spotřeba energie Energie V tis. Kč Tepelná energie 1418 Elektrická energie 702 Zemní plyn 46 Vodné 78 Celkem v položkách energií za rok bylo zaznamenáno: u spotřeby zemního plynu došlo k poklesu výdajů a to díky výměně 2 ks kotlů (staří 20 let) a opravě výhřevu v objektu školní družiny. c) Opravy a udržování 928 tis. Kč V průběhu roku došlo k opravám majetku v souhrnné výši 928 tis. Kč Výčet hlavních položek provozní náklady: Opravy V tis. Kč Opravy kanalizačního potrubí na staré budově 58 Opravy elektro 45 Opravy fasády na staré budově 197 Opravy podlah na staré budově 326 Opravy strojů ve školní jídelně (běžné) 26 Opravy starých rozvodů PC sítě na nové budově 59 Výroční zpráva

43 Finanční podíl na financování výdajů organizace provozní náklady: Zřizovatel: Podíl na opravách fasády na staré budově. Finanční podíl na vybavení nábytkem do školní jídelny. Podíl na opravách podlahových krytin na staré budově. V tis. Kč d) Služby Nákup služeb zahrnoval tyto komodity: Služby V tis. Kč Výkony spojů (telefonní poplatky) 47 Odvoz dom. odpadu 55 Stočné, srážkové vody 81 Služby spojené s aktualizací mzdových, ekon. programů, antivirové licence, 130 programové vybavení apod. Služby - Internet, www stránky 46 Služby BOZP 9 Revize 33 e) Mzdové náklady Mzdové náklady V tis. Kč Mzdové náklady (rozpočet MŠMT) Mzdové náklady z doplňkové činnosti 185 OPPP ZaS (použito finanční dar) 90 OPPP Centrum sportu 74 OPPP (rozpočet zřizovatel) 20 OPPP (náklady MŠMT) 67 OPPP zájmové kroužky 38 OPPP (galerie Pod Sovou ) 15 OPPP dle projektu Informační centra ve výuce 14 OPPP dle projektu FM - Education 167 OPPP dle projektu Jednička ve vzdělávání 79 OPPP asistent pedagoga 8 Mzdové náklady celkem f) Ostatní náklady Náklady V tis. Kč Náklady na pojištění žáků 33 Bankovní poplatky 30 Pojištění služebního vozidla, dál. známka 6 Náklady z odepsané pohledávky 8 g) Odpisy v souladu s odpisovým plánem roku včetně rozpočtových úprav V tis. Kč Odpisy samostatných movitých věcí a soub. (022) 292 Odpisy budov, staveb (dle odpisového plánu) (021) 1215 Výroční zpráva

44 Zhodnocení hospodaření za sledované období 1) Provozní výdaje Organizace skončila s nulovým výsledkem hospodaření. 2) Investiční výdaje c) hrazeno zřizovatelem: rekonstrukce elektro na staré budově. Realizováno v průběhu prázdnin jako 1. etapu. Hodnota technického zhodnocení budovy: tis. Kč d) hrazeno organizací: použití fondu reprodukce na opravy budov: 188 tis. Kč 3) Doplňková činnost Z rozboru hospodaření je také patrné, že značný podíl na výsledku hospodaření má doplňková činnost. Veškeré výnosy z HoČ byly ve sledovaném roce použity na provozní náklady. 4) Čerpání finančních zdrojů dle projektů V průběhu roku byly úspěšně ukončeny projekty a to Informační centra ve výuce z ROP Ostrava a dále projekt FM Education. Od srpna je realizován projekt OPVK - EU peníze školám. 5) Rozpočet na provoz organizace v roce a výhled na rok Vzhledem k tomu, že organizace pro běžné zajištění provozu použila finanční fondy ve výši 325 tis. Kč je zřejmé, že rozpočet na provoz není dostačující. Důsledkem je zejména omezení výdajů v oblasti oprav a běžné údržby, protože, jak jsem již v minulých rozborech hospodaření sděloval, vyšší úspory v oblasti energií, zejména tepelné, není organizace schopna dosáhnout. Důvodem je specifikum historické budovy a nezateplení přístavby. V roce dojde také k dalšímu navýšení výdajů vzhledem k vyšší DPH (jenom o tepelné energie, vodného a stočného se jedná o částku min. 60 tis. Kč). Určitým problémem je také nutnost pokrytí odpisů DHM (od roku 2009 navýšení o 292 tis. Kč), protože tyto finanční prostředky se musely vyčlenit z běžného rozpočtu a jejich následná využitelnost dle platné legislativy je pro organizaci částečně omezena. 6) Priority organizace oblast investic a) rekonstrukce školního hřiště a přilehlých prostor, b) přístavba školy - komplení oprava střešního pláště, dokončení výměny oken, zateplení (stálé lokální protékání dešťové vody do vnitřních prostor). Priority nutných oprav, které není schopna organizace pokrýt ze svého rozpočtu, budou sděleny zřizovateli v rámci rozborů hospodaření. Výroční zpráva

45 Čerpání fondů organizace k Fond POČÁTEČNÍ STAV PŘÍJMY VÝDAJE KONEČNÝ STAV k k FKSP ,95 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,95 Kč Rezervní fond celkem ,95 Kč ,90 Kč ,17 Kč ,68 Kč z toho:provoz ,07 Kč ,50 Kč ,29 Kč ,28 Kč zůstatek FM Educ ,88 Kč ,88 Kč 0,00 Kč Finanční dary ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Nevyčer. EU 0,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč Reprod. majetku ,42 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,92 Kč Odměn ,00 Kč 90,00 Kč ,00 Kč Rezervní fond Čerpání jednotlivých fondů a) příděl ze ZHV za rok ,50 Kč b) finanční dary: Příjmy * pokrytí nákladů na DPP dle projektu ZaS ,00 Kč * pokrytí nákladů na CP pedagogové ,00 Kč * neúčelové finanční dary ,00 Kč * nevyčerpaná dotace na projekt EU peníze školám ,40 Kč Celkové příjmy do fondu rezerv ,90 Kč Výdaje a) použ. fondu na financování mezd dle projektu FM Education b) použití fondu na financování mzdových nákladů asistentek ZaS ,88 Kč ,00 Kč c) čerpání OPP asistentka 8 760,00 Kč d) čerpání cestovné zahraniční ekurze Anglie ,00 Kč e) ostatní čerpání (dle smlouvy) 3 540,00 Kč e) překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy Výdaje celkem z fondu rezerv ,29 Kč ,17 Kč Výroční zpráva

46 Fond reprodukce majetku a) odpisy samost. mov. věci a soub. mov. věcí ,00 Kč Příjmy b) odpisy budov ,00 Kč Celkové příjmy do fondu reprodukce majetku ,00 Kč Výdaje a) Odpisy budov (odvody do rozp. zřizovatele) b) použití fondu na pokrytí oprav nemovitého majetku ,00 Kč ,50 Kč Fond odměn Předpoklad čerpání v roce Výdaje celkem z fondu reprodukce majetku Použití fondu na nákup DHM Použití fondu na financování oprav majetku Celkem výdaje Příjmy: 0,00 Kč Výdaje: 90,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zůstatek ,00 Kč 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Realizace projektu na I. stupni etwinning na naší škole Projekt Interactive dictionary spolupráce s Leighswood School in England snaha o zdokonalení dovedností, schopností a praktického využití probíraného učiva v AJ přitažlivou formou výměny na obou stranách byly realizovány hromadně prostřednictvím ů, prezentací, poštou (nap. fotografie s informace mi o sobě, prezentace své země, města a školy) práce žáků spolupracujících s partnerskou školou byly prezentovány na akci pro budoucí prvňáky v rámci projektu Budu školákem tato forma spolupráce se nám osvědčila a pokroky u některých žáků byly viditelné projekt byl ukončen v měsíci květnu Výroční zpráva

47 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci stanoveného plánu DVPP organizace podporovala zapojení svých zaměstnanců v rámci celoživotního učení. Jednalo se především o získání aprobace pro výuku cizího jazyka. Tímto krokem se podařilo na II. stupni dosáhnout zvýšit aprobovanost při výuce anglického jazyka. Jméno ped. pracovníka Obor Instituce ukončení Mgr. Beata Holušová Aj pro 2. st. Ped. fakulta Ostravské univerzity Červen 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Ověřování výstupů z projektu FM Education (www.fmeducation.cz)- Projekt "FM Education" byl společným projektem všech základních škol ve Frýdku- Místku. Předkladatelem projektu byl Magistrát města Frýdku-Místku. Cíle projektu: zkvalitnit úroveň vzdělávání na základních školách ve městě Frýdek-Místek zdokonalit technické zázemí škol vybavením pro interaktivní výuku zapojit tuto techniku do výuky v co nejširší míře, přesně dle potřeb jednotlivých škol, včetně vytvoření e-learningových modulů účinně vytvářet podmínky pro zdokonalování ŠVP dle zkušeností a poznatků jednotlivých pedagogů vytvořit metodická centra na školách Ověřování výstupů z projektů Informační centra ve výuce a Učení pro život Projekt reagoval na společenskou nutnost znalosti získávání, vlastního vyhodnocování a zpracovávání informací žáky a pedagogy, které jsou nezbytné pro výuku a vzájemnou komunikaci. Řešil zavádění moderních metod do výuky pomocí a dává možnost škole rozšířit její komunitní roli. Byla vybudována informační centra a to v elementárních třídách I. stupně, učebnách používaných pro výuku výchov a ve sborovně školy. Cílem je především zajištění volného přístupu k informacím a to při výuce většiny předmětů, osvojení si dovednosti jejich efektivního zpracování a to především formou Výroční zpráva

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole strana 3-6 1.1. Název organizace a základní údaje 1.2. Vedení školy 1.3. Kapacita školy 1.4. Zřizovatel školy 1.5. Součásti školy zařazené do sítě škol 1.6.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy -2013 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Nestačí vědění, vědění se musí použít. J. W. Goethe Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty ţáků a tříd od roku 2002 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 2015-2016 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Nestačí vědění, vědění se musí použít. J. W. Goethe 1 2015-2016 Obsah 1 Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více