G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$" name="description"> G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$">

#A2 #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ">?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2"

Transkript

1 "

2 "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9<=: &)$-$--.$;0 =:&)$-$-/,,: #A #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F

3 $ "HI - '#& ) '#56$$ % J7C, - J7C# -$ 6#"K -$$ L#IA " -$ (IA )% -$) 1)M -$% *9%- -$- 6"%M -$/ 5#-) -$& 6F-& -$M 5II/$ -$. N"CI/M -$$, 8#I&% -$$$ 67#M% -$$ 3I., - 3"I#"K.) -$ L#IA.) - (IA $,& -) IA $$ -% 1$$/ -- *9$) -/ 3A#$& -& +C7#I$)- -M O $% -. '$%. -$, 6F#$-- -$$ #$/- -$ 5II$& -$) N"CI$&M )

4 -$% 8#I$M) -$- 5I $MM -$/ 67#$.) -$& 4 A $.M -$M 3",, -$. I, / NHP"",% /$ ("",% / NHP,/ %

5 ( IA L 7#IA LQ L#"C L Q L#"C 3 A# 3566 IP >J >#" >5 >I O 9 ' 'N4+ 'AC# *'8 97"7 *56 " 1R ##ISF 145 1"""I 1 F# IA #C##I 6* ( # 7 7 6F F# 6F F 7 7 Q565 QI 6' #D" 6J #9D""7 6J'N #9D""7 Q ##II"C # # # # 565 -

6 53+ 5IDC7 51>T 5I#IC#" # J " /

7 "# $ % "# "# $%& A " #"" C $.%& F + " $.M- F# D D C" FD #C "A # #" #D ##A" 7F # ""#$MFH "F7" ;$, F * #" M F ** #"= "7# A "H F "HP #PC IC " A +CA C F# ID 6' H "HADC7Q7"C" CD#F #DS7" +CA # # - "H P D A#" A AA#" A#""#"A#" F#"D$ % ;"7C*#"=F."7C AMF *#""C""HAH***#"8"7CAC "C#A #'3F75F*#" A#" C I #I C $ % ;"7C**#"=F $) "7C A#" % CD"7C; "K"7C O '"7C 6F A"7CACC"=8#"HF**#"H "7C #D# 8DF **#" A#" #" C I CJ7P#"HCA#" K"HPIA F#""7D D F" C P I"I B A#" HI K HP"7P57FCA"# 77FAI77D#"6#"C C $ &';I=CP"7"H"CU #PAIHA"HAH***#"5F # A"HD#"H KA"H "H" 5$ F A#" "H F*#" 6F C #" C" CD 77D "7C C#77D#+C"7CA#"CA3C"F #A"DF5D6'"7CC"#A9P P II"IFP6'C""7C#"H I"F#IHP 15 "A( # )* I#I "A # 5I" A " #"7# #D I 5C7A#K"AAAH7IP 97 H# 87" C D "HA # "H #I""HK"A7"C DA AI # &

8 #" " A I #I 7# # F#"I# 7IA#K#FA#I# C# C D C 7 I" HP* **#" K 9" " # A K"A #9" "AHAAFH P "HAF #I III#P#IAP 0F0F#F##F # A +;9"=A 7 D #C"V#C#6'#AI#UQHA "#"7#AH7K5F#"A "#C9D""H # #"HCS75 #AF#""F#"IC HI # #"A I S7 " #" # D" + 7 " # A #F D A # P# D F D "5F"HA#"7HP>" #"#D"" #H 5"H *'8 # # C # 9 # "7 8F"7C A#" C C" 5I7## "CH"#"7#HC"HP GF#"HAH7#C*#"A # #9CHD#"H<"D #" F A#" # AD #7D " D " #DH"H3F"J"HAH #9C77"#DCFAD"K"H -V.FCDF#C77D"7C6#" CH"F"*#"A6'C"7P6'FAI #" "I CFCD"#AFH "7D# "H 4 HF#" I I 7#F D D F 7 #I5DAC"D#"H"HF P C "7 # C C I A "H C D 7# I" A # IC"""#ACA#DC #I C FC HP I HP 5#" C" #"# F #" CU# A 97 IA &''( 6I #C F F #" F II ) "H ;$,,W 9#= $, "7 * #" ;$,, W 9#= $) "7P ** #" ;&/. W 9# $ "7 M

9 #""A F#" " $"7 A # " C""7" 7#7 9" # 77D #= 0 #" F IA9**#"K5 "7"F** #"A#"DF"7C C A#I# F" H P I)"7 *#" C# 6A T " "7 7" D "7 A 9 C# # # "A F D FC"A #" " D7 5 " H " C # # C#*'8 7 " D C# 5 " 6 F "A I " 5" # "A 3566 H# "H 7 P I C #FP F"A # D AI F C# # "# H#CDIH +C" 9 I F " # 7 C" 9 56 *'8 I "7P ** #" A F 9" # IAP ) 5#"7#DCA67HPF#"A%,, " C# A F # # 7# 5PC" "I #"#D C# 7# 7 F IC" "F#K"A#" D CFH#AHA # AI#U'"("C"#D#AACDCUC # A ###D CD "##HPFHP# 6J'N AI #H A# " C CD" 8 H # A "7666 6'" " &( *#+ &, * *# C C" A"7#CA#"HP 6'"H7H"C#"#"H 4HI F IA F HF#I " #I " II AUI6""Q'" 1 AI A"CIAF 7#D C G 1" 6A C A F- H 7"A F ** #" A "A #H 97 #FP 7#D 5 A" H "#F 6 A # IC 3 FI F #"H A CI #C" $,, DFP C AA 7 # 3 I " " A#C#D " #I 7 #C"#"H ADF 5D#"H AH.

10 C# "A 7 # IH" # C"A "A C F#IF FH*#" 7##FPA"7D 4 4H7 "AH 1H$V -F,-.* A AA I#P;5 5 3 # 5= "I # #7 A/ 0 5I ##"#6 LQ F"A F *#" DA;GCCXY=H**#"C# FD 3"" A D * )1 D "A " P I I #"H #""A I "7I A#D FA#;3P7#D#"HCC7P=H#HS7#P I CI S# F##"H;F DD#= "#7 A CD S HDF# 7 #DF P I #""A Q 7P A I #"P # 5I " "# 97 A F P+$,,/C F 7HA#" #" F #P 7P ) #" F #" A#" )# #FC)V%<C"Q #"A I7 " AF"A# 56# "A# " 6#9"A F 5,,)Z,,%C F HA#" #"F # AU"A "ADG 4HF P D CD H T A A "7P A #" #" # A #F D" "7 AA # #D H# 1 # I #""A F F1R #1R '"1##6LQR 6666'" 6'1" 3 '" '" J #1 "#D"1LDN"#Q Y("+'" O 9 AD #"A 9 D F #"H #HV7 C"FD 7#C "A " HZ7 A #I P #FZF D HCH# $,

11 - 0./ 1 " # 56 P I 7P F # 7 I H # A F # Q56 5 # #C " 5 D # H P # " 56 I H C" D # H A # C # C H # I PA # A # P H D " " H D H A # 9 D F C [ C" " 7 CD # " " A F # D # F H K # D 39 I F#" " C " I F P # " C " A P H # " H P ;# # 9 I " "7 H P I I = 56 # 9 D F IC D F # H # A A # # A I" A P; 7 AH $ 7 " 7 & 7 "= I" 9 I 7 ; 7 "= 5 # 9 AHA # IC D A " # "7 # A # D # 5 # D # # " A H A P H P " D 9 # / 5 Q Q 5 6 # # H H PA H # P H D VA # C I # P 7P A 5 # I FA D H A # C # H D A $$

12 69#HPDD " #C " I H IC7#I#A F ##F"AA # F J7H ##DC"""DH 6 #H #IAI " #" #C #A D7DH *56 6 AD 6#I"" A PAH$F#P FI"" D A #9 " A IA I 7"7A"I A &7" 5D# H D" "H 97# A H##"DC##AA"H 6 "H I7 AA F D 7 FP.%( %&% ' #".& * AF"A F F#" C" II # "F 7I H F C "7 H#"H GI"P 7# "#< HP AD S A D" 9 6"A AA F# # P I F 5F #" C # H # # 9# CA9 JHK"AHPS7##"H *"F#"HPHS# 5HD" I" ( S7# A A "HK"A A P #I H #" "A A H""7 + AP K "HK"A HP A P IFPF#<A DF#7#D""A 5F H#D 9 "HK"A HP C #" #ID"7 #P; '*+I4#'>Q1(86* (8*1 Y= "HK"A #" SK #HI I#"P # #AI F""A H P#CP A## #PAI $

13 6FI" CDDS DH F CI CDI SP "7 #"A##FAACAC" JHK"A HP #9 P I AP ; P D S# A Y= K "# "A#9AAD"HD #" 6#"A HP # A # CDP AA F #F #" A#" "# # # "I7P + AI P "HK"A HP " D F CDP P I P#C #" CA#"P""H77""7C" 5 H D ""H I " F A#""7HCA#PA #" AI #" #" P D9 JHK"AHP"H9##"#" FH# #" " " H 5# #"A HP # # ICP99 P I 5F C HP # # P #F 77I"7C " FD##D# 6"A F#D F F F #7IAPIPIA P F JHK"A HP C F# I 7# "H 77I"7C#"#IC;## #9C=77PF;$#"= ""A #F#I C # ;H. F F"A13FIF="7$#"F"A 7FP97 ""A #7I#;D#"HD = 6"AH#"F$#";F #"$F 1"3#DY= 5 H " C ID F F A#"I" 4"K CI P " "H A "7 #; P#CI"=AA#"I<" $)

14 S7#""FIA FHF#I #I " ; H #"= "#"7K F A# I AP I AI # 5 H " C# F #" AA H # C" H #F #" 9"#C""#H #" AA " ; " D F#A A#"A#" #"F= 5 H H F" I #"A "" AA ;#F#"#H"AF CP F" D C # 9" C AA H= 5 H D FD" #" #"CD7A"Y:#F #"P#""FAF#D 6#F P I##"H P D I "" CP F "HK"A A # "" # "" #D 6F7#P FH 5H"C#"#D" C #D7 6"A H ; "= 7#D 4 ;A#ICPP I#H #F#A A = A "# "" # PA" 5 I "A H #C" #D " #I 7 "A A "D"F " H#D#F " ;F #7"AA= I IA F H"C#F 1"A H " A 7# D"#" #ICP 5 H CA" #C #" # H##"#9# "AH#P I" 5IC I FP #" F 9# "A AHP 1 CIHP"#K"A AA9# 6#" C" AI SP F" I "HS7#A"HK"AHP# P I $%

15 # "C#D A 5 H H C 7# F # " # PH# # #D" #A ',$%3 5 HP# #H IHP# # IC9""CHI F#AFCF#P S #"#7666 6' 56;3=D#IDF #"#7PA#"HCF #""A FC *56 H C HP # 6J'N *56 A"7D F#"I FP I# IA 7 #I # H C F # " AA K #"A 666 '" #7 "A"# 666I#"A" "7P 6F #" D A #" # FCH#HP $,1, -" )(4 5 J"A C# C #"7I H# HP 6 FC F "A # " D7 ;F "D7= 5"H 7 D P#"7C I"D JK"A 9 " #" F 7##C#"9I" $,1 -" )(4 5 ""A # # :#H# 9 C K "#FCHPP I 3 P P "A " D7 F # 7#D A A F #9; D V A 7D#FA#"#9 7#DA = #" 9" A # "A #7#I "" # 6H##"A#"7C 5F F D " F # #H C CDD 7" $-

16 J # I# "" I ## F"APD D#FPD HP#C 6P#"A " P#C" #7C I #""H"A"" R "#"#"#C# #H F # I AP I A#" H ', 6 -" H$F"A # C"I#PHPAA9 C#PS #HAA7I HP H FD " A HD AA DIA 6 A#" PH D # F 9"CI#;$?)F= [#I #F#"A#DH 1#9#" Q#"A"7C#"#FS 1 C"FCDIS 6F F F S C U #" H#A" ###F ' 6 *7*41" 5 6CI F#" P # F# # 1#"" P#C"#"7PHCI 6F9S #""A#7C I #"H AA #"# #""A # # # AAH #A# "A 3"HC#DCF # A"A D I "A "D73A#FFCDP"#P PF6F#"DAH#1 FD CHA S CD D " F 6" A "A ""A # "H A # F C # H # I F#"DD#H#"F H# A #PA #F F " 6 #""A #7 I C # H# A " "A Q #7 CHIF#P K AU"A D A"A A A $/

17 6 6-"* 4 -"( "0 8) -" 0( 0( 90( 0( :0( $Q A (L351 (L*9 (55 16F L1 C #CA F 6F ) C"#C 6 55 (55 L6F %6# L6 6L55 6L 6L6F -4 L16L55 L55 L55 L L6L /6 (6 (55 ( 6F L6F &1 #D N5 6F L M4" (L351 (L (L*91.4 6L 16L 6L 6L $,0CDP # 1 6L (L*96F L6L6F $$N#A 6 55 L6F '-" *")( 0( 0( 90( 0( :0( $+C77# C7C77## 6 6F )OC7P 5 DH %6A9 5 P#C" '-" 1 -" 0( 0( 90( 0( :0( ) "" $>## A 6 6 LN5 N5 +CA"A>"# ( )#>D & -" 0( 0( 90( 0( :0( $4""9 356 N5 55 \#D 35 6 N555 )>IP 6 N555 %1""" 55 ( ( -6"# 6 ; -" 0( 0( 90( 0( :0( $>D F 55 H 3. Lidské aktivity a prblémy živtníh prsted %5 7#F 6 6L *96L6 6L6F 6L6F55 6 6L6F 6L6F 6L655 L6L655 6F55 6F & -" 0( 0( 90( 0( :0( $&

18 $4D7 *9 L N56L # * " L L # ) C# L %5"# -O"D#7# /8C# L &6 7I" 6 6-"* 4 -"( "0 L55 N5 L L L 8) -" <0( 0( =0( >0( $Q A (LN555 (L55 (+56L55 (L55 C #CA 8555 N58555 L'+56L6F85 L'+5855 ) C"#C L+56L855 6L85 L6L6F855 L855 %6# N5+56L6F855 N56L85 N5+56F855 N (LN56L55 (6L8555 (L+555 (L*955 /6 (LN55 (L (LN5+56L6F (L5 &1 #D N5+56L LN5+56L N5*9+56L6F5 N5+55 M4" (L316L85 (L1+56L (N5*91+56L (L L L16L L1+585 $,0CDP # $$N#A L1+56L6F 16L N5*915 L16L *96F5 355 '-" *")( <0( 0( =0( >0( $+C77# +C7C77# # )OC7P DH %6A9 P#C" L+5 L*9+5 L * '-" 1 -" ) "" <0( 0( =0( >0( $>## A (N56L (L3N5+5 (L6F (N56F5 +CA"A>"# (3*9 (3N5+5 (6L6F ( )#>D L36F '+5555 L3+5 & -" <0( 0( =0( >0( $4""9 (L35 (3+5 (5 (3N5+5 \#D (L36L5 (3+56L (36F5 (+555 )>IP (L3N5 (L3 (3N56F (3 %1""" (L+5 (L3+555 (L6L5 ( $M

19 -6" # N5+5 ; -" <0( 0( =0( >0( $>D 6L6F55 3O6L6F L' '*955 H 36L6F 3O6L6F 3'6F5 O+5 )\#DCD H#F 3' 6L55 3O+56L55 L36F555 '+56L6F5 %5 7#F 3+56L5 L3O+56L55 3' F55 & -" <0( 0( =0( >0( $4D7 # * " # (LN5 (LN5 ('1 (L1 +5 6F55 6F55 ) C# L L*98555 %5" # -O"D #7# N5 LN5 L LN555 LN5 /8C# L* (16L (*9 &6 7I" *9 (6L (*955 $.

20 3, 4% 1& 5 $ ) % -, L#IA ". M M & & ). (IA $ ) ) ) $ 1 % - - % - ) *9 $ $ $ $ % 6" $ $ 5# $- $ 6F $- 5II $ $ $ $, N"CI $ $ $ $ $ 8#I 67# $ $ $ $ $ 3I $ $ 3#C7# % - ) $% : : = 4F 6FF7#DAIFPA# ;I" A P*'8= AC $ 7LV$35V$( 7$LV(V$*OV$1 ) 7$LV$1V$*O % 7, - 7$1V$*O 6FI"7#HF7"%HPF5$7"A#"H F"FF #"5#F%7"7#"$-I5$AH #$"F"D$"#F $#CC$7"FDI ADF FP -,

21 4% 1& 5 <0 0 =0 >0, L#IA " - % % % $& (IA ) ) ) ) $ IA / 1 - % % % $& *9 $ $ $ - 3A# $ +C7#I $ $ $ $ O $ ' 6F# $ # $ 5II $ $ N"CI $ $ $ $ 8#I 5I $ $ $ 67# $ $ $ $ 5DF $ $ $ ) 3#C7# & & - - % 9# 9# 9 9 4F J7C**#" "A*#"+/M7"AHI"" 9&7"A#"I A 3#C7#C 7P /7V$LV$1V*9V$3V$V$5 &7VV$1V$*9V$6FV$V$F M7VV$*9V$OV$F.7V$LVV$6LV$F +&7"AH$"DF"I5 "HHF 7""#HC )FP"#I A ;(=5DFA#"#H#9#P KA#"#D#I F - $, $$ % $

22 6 3, %# -$ 6#"K "#$#$ %& L#I A # "7"A A I F 7 * #" #7#"$7".)7"M%-7"& I L#I A "A#HA # I #" A "# SK A D "" C HI # # D ""HK"A# P A # " A # AF"K # ID #" A FI F" " D" A " "D 7D #D 9[ #A # # V 7 # 6FA 7F#H I LI 4"7#I 6# 5I"A C7#CP D#D7#F 5 7" A #HA #H" 7 # D A#" "C74 #I#7F#H A "7#I5#AH7#C # 7 C H 7# C D H D S A# Q H I" AA F A "7 F H #K A A D I # H #A"A # F 7 C# # C "7 #D I 8 " #"A C #F #C" 5 % #H A#" S A AI A#" #F 4I" A "H 77 "7C ;I"D = "7C #C""A"F#9F# AD "" F D#"I"" A#" "H P D P F F" "#DC"#7P 6F ##""7 "H# #7 P A D ;#7 C "7 I "I 7 #D # # 7 #Y= H #" F7 " A#" "H F D 7 A# #C<"IY NCHH""A 7

23 I HP "HK"A # A #HA S "HK"A F # " CD D" 1A H# "P I#"H 4H7# A"A7#"HFH#C #"H I P I # # # 7#D A "HA H F AP 4H7 F"A V) A " FH# I I P #P I7 ;F 5 5#53),"C Y=FI #"F"ACDA"7D"D" 6F7#IA AS #A#"7F3F" A#" 7 D " PF I D +#C# # I 5I D C7 > I 1 I 1"""I '-" *4 (-" 5H#D" 7 "7#$7" A""7 JHK"AHPF#"P I<P; CF7# " "7 " 7 Y= AI 97 AP ;*= "A7 #" 6"A " H A 7C" I P#C A "F + 7" H"A D S7P #F"A H #7#A # #S" "##H"A"7"AA#7C J7H#D"HAC""" "AAH""7 JHK"A HP P F CDP 7 S PK HPSDC AF 6F #" A "HK"A HP # A NHP P#CIA"HK"A# 6F HP FF 7D < 7F#D #"AA#IIC<P 6#"A HP #7I # A #D S# A" F "AI""#7 6F "7 "D A" " F #" HI#HD""D"A" J7 H #D H # " J7H "P IP# )

24 + "A#"CH#"FFCDP 5H AD"#"#"D"#" " "I 5 I" "H "7" "" P D " # F#AF#7#DHA 5H ""I#" 5I< A"HP#D 6"AHP 6#F " H # "" 5H "7 5H#A#D""H IP ##AI#7# 6#"A HP # A I # AA A #I"I"I7# 6#F P PCHI PC" 7# F AU"AAHP"A P#CI" 6" " P #C HP F #I H"A H "D #"P P %

25 4 % 1& 7?-41 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B Q "A ""9" C"#"# #"#I#"# 6#7 C A# #F # ""7"AH#F # " "A"DD 5#"#DF7F #"A " #"A#"# #"#D#" 5"IAD F7 Q # 7"A A"A#"H A Q "A#7# "K"A#"I "A#"#"C C"I L"# # "#C# #I# A"DI FFI<PF7 "K"A#" 6F7D "#A ""A F"#AD #"# A"IFC 6FH #7#"A D#AD# # Q "A# 7# #DDC #7# #A"AC "A##IA 9#% %% "#A - #"D # - I 9D #"" #CF# - #AF # 5I - #I #"# #"#I #" - #DI - "#"#D F7 :, % %% L - DD # #D"D 7 - #7 P<" - 7# " - D7 - " F7D - 7A A 9 1"IA - - "D A" - #"# / - D - # # 7#S# F# #DA" - S<" EVIAD #D $F'V# #A CHDH ''VF7C P# C 8'V A " $F'V C<P "I"" ; #= 3'V77 A#DF 7 ''V"#FCP 8'V A # &V#7# ''V"K #"#CD C#C A'V "K7#D H -

26 JHI#AI P FCACK"A 7#C A"# 7A" #F #DCC C A"I# 6#"FFD< "#FCP 5""AF7IC #I< H# A"D 5FC C D# LF C# F 7 "K"AD9 Q "A"D#DC A"AD "D:#"#DD CAD "A"I I#"# K"A<#II #"#C #IC 5#DA"#"H #SP [ C"H "#F# F" Q "A ""#"C" #CC Q "A#AD#C F 5F #"DD "AI #"#"H#C" ##D"#" Q "A"DF #K"A # F F #"F FH#FC" 7 D 5" 7I# Q "A"V F D "# "H"7 ; %% - # <P - FD7# #<V F# " - HD7 F#I <P %?C'8 9#% %% N#V # #"# 6#< #I I#"# C 3C; F"= 6"C?CA? A? DC# Q A# #C 5 3"#A "7 *"7 D " 3'V"C FCP /'V F#;9= D#D ''VC <" # 8,7 0 $D;E3 B 8'V A $V F /

27 D F<"#" # A#AD " FH 6#AD J"AH # #FH#AD 6FH +FIAD I]]D] :, % %% [ "AII 6 # A "D#DC "I# 6""H 5 IA FF#" 3A 5""H 9#7#D#" ; #= "CIF #AF#PA 5AC D# #"S#" 7D;FC"= A"A""AH"A A"#"#"A FC"C / #D# #C 67"A "A# F#A"I<P 6PD C #A"I# I" [7"# " A"D<#" 3C#" 5#"7F7I< 6F#""A #"A H#<" "#"# Q "A X "<"F #" 4F7D" "A C #H#I#H" "# CIC A A"##I ;\8N= 67# #C I#" 3H"# D"#U I D 5 ; %% N#DD7 # " Q"<" 5IC *"#F#I 6 3#";FC H= 8'V" &VD ''V"#7C &

28 $B %?C'8 8,7-0 $D;E3 B 5A"A# CFA #C" #"A 5C#FC J7##" 5AFC" "H#DA"C C R# P# AIFC" I # 9#% %% (C (CF 6 5A# +P#D 6D#"#"F# #"# #"A#C C"HD#"# Q 7# 7<" 6#AD #AD Q7# J7"#IA<" 5#AD 7# 6 IC# Q <" # J<""7"A#C"7# +#C7# "CI7# L#;# = Q <"FH#A +##";F FAD7#7# AD7#FH # 7A7# #A7##= # FH" IAD 6"7D <" 5A" "A""#" " 5#"#AI #"7 D 5#"7FF" C#VF;# F"7#""A FC" =FF: PK"A"#A# 6FFH #C"# Q <"F" FH"#A 8F<"K"A #" 7 ##" 7 Q A# #C :, % %% R#"AIFC 5 # "I# 6CIA"IF +# #"# (# 6"7C 6F D<" "I# #" #"" "H9 7PY $VCAA $VAD7P C $V#AF"A " F 8'V" ''V#C#D F" M

29 "C" ;#"#"#" C D= #F 5F#" #""" A"I#" "A#"D I D7 L"# " +"A#<" D Q""AF7I<"H P 7C 5A"A#FC" #"7A "A 6FF"D" ""# "A#P I ##I"#;F( G1(1N4 #IL= 6F7CC#"77# 7P +#A# CDC# #H#AFC# "C#= 6I # ADCD I "#I Q "A#F7# F"F" " Q "AFFH #A Q "A#AA D 5<"A#AD 6"H#D #IA #D"DA" J#IA"7"A "D;7# = # P#IA "HF#K"A#D A9 J7C"7#7#;" P#C"= ; %% #"#I *"#F#I 6 6# 6 G#KV#I %?C'8 9#% %% #CF# 4FFF 6FFH 8# " - 6#AD "D ;7#= - 5 #I A - #;9 #C7#7#= '&;G V>## A ;'V 7 #F 8,7 0 $D;E3 B.

30 5C7#"A FD"DC"" 7DD"H "DC 6"CVCA VA? 6C C<#CAI #"# Q "A""#" 5"H#F#"" #F#C #IC R##I F#"HI#HI FI#IA 5 #"" 6FA"D#" #""H"AF#I# 7# " 7 # # 1 "# P#C "H9# #"CF 6F#" 7P#AA # "#F ""A# AAP#C# AF 6A"A " "A CD F "DH J"A#PH##D R#"A#IFC J"A#7#"#"# 6F#D #FC" "A S## J#DH HDAF [AF"A#DA 7C A 5""AF7I< #I 8F#<D D 6# "#D#" 5A# C 5A"#" #CA "#F#" :, % %% 6#F" 6"" O#7#D#" - # - # 1? - CF - 5 ; %% 6#<P HD7#" 8FD7## <;F# "F7D #D<" $?V#IC 8'? &'VD7 # " # &'V#C #C # ),

31 Q "AP D"I "I<P 6FA"D C" <P"H A #"#= A 7F C#KCA C# 7FF# %?C'8 8,7 60 $D;E3 B 9#% %% Q "A 7"A"#F C# 8'V A 7#F"F" - I #C" ##C# - 6FFD #C #"#D 7#;#= #" - FC" 6#<#CAI #"# - AD#"# "CV CAVA - 3# - 6#<# 6I #;# 5I # A 7 7= - 7 JI I#"7"A 7 ""HA - ' C# "DA - 6#"F Q "A# #" 7F F JH#D 8# CI#"D - 3"# #DA" - 6#AD # P #IA# #IA ;"D #K = 67"A#HC C FIAI I - 6FAD;" #I I= - #V#C7# 7# P#C - A7# F# 5 #CA C #F#""#"H - D7 #D"#"Z F7#"D - F#"" # 67""7I "A""#" #AI - 5A" #"#A I " 5"A"" #" "HA#I#AI :, % %% ##" 5V7<" 8'?" #"AFC;S# #= # # # 6FH"A7#" #"# #A"I#F" 6# $?V#F#AP )$

32 "A# 6#"AA C7#"#"#C" 6F#A"I# #""# P L# "FF 7D<;"#= Q <"#D #D9#D Q""AC#FF "D# "A# PH9 6#"S#S## 5A"I "A# " " < 1 " 5# ; 9I= " JF "" Q "" IA"H " "AHD # NFF I7#H#A# ## #K$ F##"7D 5<" # X 5#DA C# "7 # "AAD H;C " = J# # "#F C ' "A C" H#D F 5AF"A#DA 7C A "AP I" "7D" J7# = #"7 - F" - A - #"" O#7#D#" - KP - - 1?# - "IA ; #Y= - 7#I 7 ; %% 6F 3C - L G 8 C 6#7F#I "7" * PA"I IC $6'VCD AA 8'VFCDP # A 8'V" &'V 7 I"C # 3'VD# 55V"## 8'V #D N5? # #C ''V"#CCD" "F" 15V " # #C# 9"D #7# $6'V9 CD"D" )

33 NFCD9 *" 5""AF7I< "C"D D 6F7C" "AP D "I<PH#A F"7D"H" 6F C"C#"H D A;#IY= "7# C#K#H# AFAAC# " 5CD" #D " - C"H" - 7" - + 5V#A ))

34 "#$#' ()& (I A A "7 $ 7"#7#" $ INI"DA AFC#" A " 9 H I P 3P A #" I #" " # CHI #" 5 H D F#DAH 7A#I"" A 7"AH# #"7AF#" 5 " H F "A 7# # A I" H F " #" "H " " P D #C# 3FA#" )#""CI S7F #+"D7"CI"# A P "D # # I <P ; FC "7=' A F C H " #H# " "# 5I"7A F7#IA II "CI9Y 3 F" A#" PF D +#C# # I 1""" I 5I #I C #">I '-" *6 (-" 5DC"7C9 4P "D 6#"A HP H#D #< C Y F# #< # # #"7 C C A9A:"AAH""7 6# I <P ; P Y= "HK"A HP "7# "A "#" # 6"A A # FP 7 C # "#"7 J7 # A 7I # # D "7C#AFP IS"H P I AP9 3 7 "A A "H #I # 5F A 7D#FA#F"A#"AI AF#"HF " F7;<"= J7A#FI ;" " "D"#"= JHK"A#P IPI<PAA " )%

35 "A A#H# "H 97 "7 #F S7" " # # ; H 7= O" #"H "7 #" #" # I" 5"A A "# S" "I C F# "KCI #I P 6 A C # F F#" #C #D #CP" J7C#"#"#I#"HPC "A # "" A " # "A A C # H ""#D 6F 7 D "A#" H# H"7 #" # I#" " "CD # ##"CD" 5 H " C # 7 "H CHI H #"F#77I"D7 "# "A "H A 7D #" A I F"7 ' I" 7 * #" A F # #" " 7"HK"A#FFD6F P "D# F CHI H#" 7 A AH# # 7DCHADSJ #""7"#F F #D ;F= " "# 5I" A K I"I 7 "7C 9 # A 7I<P#7 )-

36 E -41 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B #9#"A = ( # % 8'? A F #7 7 F Q "C#"A"I# #P $? D" 7#$V-CF?? ADG*T 1(\\\+T N+Q8 R#ACHA# 0& ' ( # %?C??8*##Y] "I P#C#" CHIH#" #9#"A F #7 Q "C#"A"I<P # R#ACHA# A FI7#PCI "I P#C#" CHIH#" "7 #""#AD# #C #9#7< FFD #" Q "C#"A"I<P # R#ACHA# #I "I P#C#" CHIH#" A#A"D #H" /%& F#F "HDF %?C'8 = ( # % 7 P7#/?$ #7CC 0& ' ( # %?F#K A?FI7#PCI /%& F# F "HDF %?C'8 % %1 % 7#$V$,C = ( # CD 0& ' ( # %?C???F#K A?"H7P?F# /%& F# %?C'8 9&& & > # CFH# 8'? A?? 8'? " $? 8,7 0 $D;E3 B &H7#: $V#7CC:?V 8'? " 8,7 90 $D;E3 B?V#" ''VC 8'? A $??V#":F # 8'? " &I'J""" 8,7 0 $D;E3 B?V

37 9 Q " I#P A"I# #AIDP Q "C#"" A"I"IP ;7C D#D ="HAF#D L#"9# A"D<C#"A " # #C" Q""AS##C# FFCHD<" A"D 6C#A"D D7#D "#C 7#" " 6F##C#DFC" D F 5#D#CSA 9"FP (# AA"D "7# I 6#H"9 Q "A"IP 7"A ;#= Q "A""" C"# #"9# 7A"D<C#"A "# #C" 5A"D<" FC"9F ^ " 6"HAA 7I# Q""AS##C# FFCHD<" A"D 6C#A"D D7#D "#C 7#" " #9# A"D#D#I <^# % %1 % > 7#$$V$,, = ( # > I 7# AD7#" F7## PHD #DSA 0& ' ( # %7-7 7 #AD - FI7#PCI - FI7I - #C AF" %?C'8 /%& V F# "7 % > FH# #"F# P#C = ( # > I7# \IPHD #DSA 0& ' ( # % - "I7#C - "I7#I - "I7#I - C""7# &V7$,, $??A7 'V#?V#D7 $6V F 7# &I'V""" 8'V#C" #C?V#" ;7#= 8,7 :0 $D;E3 B?VK A"IP 8'V"?V; P#C=FH F# 'V>?V '&;G V+CA"A >"#?V; P#C7#= )&

38 "#$#* 6F AIF$?.7"*#"A7# H$%7"%I)-7"H- I 5 C#A 7FI"P?, ;#A I F#H V # D " I D " #7#ISAP# A= 0%+ %# &#; "#"7IP AA % % ;"7 K I SPI#" "P#"=: 4 &&, A# ( # ;"K D FCDI#"S CHDH= 5I"CFHD"7CH#A"H 77"7C I"D 7"7 "7C#C" 5I" #" A H F 7# D A#"D#ICA"HI#" 6#"A # # FCD D H 3P A PD " I #"P AP AA AI P [ # #" #A"A D A #C" P#CAA"H6FA#"#" F A# HP IA FD F " HP FCDP#C"D#P 7#"7 5F"A#" PF D5ID C7 > I 5I #I C #"+#C##IJ7AS #A#I F " # F I I 7# "CI9 '-" *4(-", 5 H F#D" #"7D" AF "H D A 7#C 5 SII"7H 9IA Q A"HPC#<CDD 5 H D # "D " F CA PK #""F JHK"A HP C "#I I7P # "" K#""7 5 H F I#P I#P #" "HC"#CPF"H"" )M

39 Q A " HP P" # H# F F S #C7##F 5A C"CD""FI#PC #D#""I#P A# "#HPFF#S 4FD C HA7# 5 H SP #"P I P#C" F CDP CAP IFCDP 6 FC HP ;" F#" #" #7P= 6"A#C" H A#FH# A" #" #D" F #"AA#CP" S P#C I "HK"A C" P I #"P #"# P I P#CF A"#" 5 H "H #D D #C "H I P 7A P#CP #P P 5 H I#HD" #"#D" "D" A" D" A#D"AF 5 H D" "#" # "D D " #FFICDP J7AI" JHK"A HP H S# #" "I P FPFFDCH# 6F PK #"" F I S "A H " N P#CI"HK"A## 6F 9HD"C J7 H H S" I "HI P FP;D##= 5FFSH#F#7"I J7H #" "A # H #D" C 7D" "H P#AP;"H"H= 5#"A "A HP #" 7 H"AAA 5 H #D" "H # "# #I 9 # IA J7H#"CDIS7 ).

40 C HP A 7# # IC" # #P I 6F ## 6J"K"A " F#" 6#"A A; AD FF#S=#+CHA77 UA"A PK"AC6"AHHD "#"FF"DH"A# CHA SDAFJHK"AHP##"A [ A H# " I #"H ;6 1I = R K #HI I#"P A H F# '*+'>Q1(8-7"#AI7 %,

41 & 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B 67D#"C" FD#"C#I 7P;9= L7#$V- "AA FV 67"CP #7-67#$V- 6F77#, 77F#S C",V-I #" 7D#"C" $, 5FD#"C#I 7P 6F7 7#/V$, 67"CP #7$, 77F#S C"$, 6A"AD 7CD"AS +"A"; F = 7D#"C" C"7#, 5FI#"C#D 7P 6F77#,V, 77C F"# C", Q H7#C"$,V, A# 0#S"#7 77#C", V, 0#S" PB;D= CDC" [ DS " 6 7#,V,7A #"A 0F#77,#FF" 5F#F#"D #"C"P$,, " - 7#$V- - "#F7#DF 67#7#$V- 6A_`a #7#$V- A", #AbV "D#S#7#,?- 67#/V$, 6#7#/V$, Q 7#7C" $, 67#C"$, 77F #SC"$, T D Q IP AAF#DA +#"; F = "V7#F,V, - #77C F"F" C"7#, - 7#A # -,<D,< - F#S - 7# 8#; "=V %?C'8 ", "$,, 8'V A "FCDP # $?VF?VF# 6#7#$V- ''V"HI PF#C 8,7 0 $D;E3 B 8'V %$

42 677#$,,: #"A 7#$,,7#"#" 7#$,,FA #"" 777#$,, 6"H 7F # "A F"A9 LA"I<"AAA FF#S 6 <" S 0#SF# S#I7$,, "A# I FC (" "AF#CPD 7# JH#C I#" 0#S??D Q ADC $,,#I #"AD"HC ;= 6"HA"DD P Q ACF7 S#7 QI#"AF""7" S#7"DD 6S#7D ;"H""= +"A 6 "A#? JH#CP#C 8FSI"A #AD7 I#" C 7#7#D# 67FD#"C" $,,, 67#D# +"A" I#P ""A# 6"A I#7 0#S #CF I 7#C"#C-, 6D"H7 $,,: "H T QI#S#7AAF T # %?C'8 C #CC" #CC #C7#DC" $,, 67C"7#$,,, 5##7 #F I7# 77C F" #F$,, 6#D#77 A9I7D 7?VF#S ''$?VICI C ''$?V K I P#?V7#SF #S 8,7 90 $D;E3 B %

43 1F"AD"I #" Q A"A"A DS# +"A#7#D#, $,,,, F77#$,,,, ""A# 77 # $,,,, 6"H""F I#P 6# CC" D#C #CA9I A9I7 3A97# 6"HF A7#C FK"AC" 6"A#" C" 0FS"A #AD I#"A DS7CD AS JHA"D#" Q 7D #A"D"D S J7#"#"#S" FD" J7C#C 7D# JH AC#" C" J7"AC#7#7 CD" +"A#7#D#$ X" ""AF 7# 4"AI#7 C"F I7# D DSV 7F FS#77 "HCDAS 7FSS 4A" "H?C %?C'8 "$,,,, 6#" #C #D7#" CA" S S +"DS +CC#C %?C'8 "X" 77 #DC"X" "# ## $VF $?''? K :?V"V7 #SF# S 8,70 $D;E3 B 8'V" '/8VC77# 8'H A $6HFC" PFD "# 8,7:0 $D;E3 B %)

44 7"# ###7#C 6#D#CA9I 6#D7 C"F I7# 7D A9I7# L7#DSAP I 7#"CA" 8'H A 6FA7#" S $6HFC" 57#DSAA F""" PFD "#7 0F#SI "A#AD 6F7 7#7 0#D7# 'H7 6 7"F" 7" " JHA"D#" DS 57CAS" ;#"7#= \7F FS#77 CDAS" "H7FS S Q "A#D S JH AC#" C#"77D# S#" A" "H +CC#C $?H #I#C? %%

45 "#$#+,- 5I"F"9CAH7"#7#" H $ I HD 7" 6F"7"7*#" A # 77 " B ><77D"7CP#D#AF"D"7CH C 7# F A" F " #I"I [ K 7"A"7 P I FP; 7#I A "Y= 3F"A#" 7PF D5I#I C #" > I 1 I +#C# #I 6F 9 A F F D # D H "HAFCFPFFS7#P IAA 9AA"#"7# 6 # 6J 77 I I 6 A F F" CDP D A F "7# "HA 77 7 P I I"I ;7#I A Y= 6F##9""H77 ISPC "7 # C I *#" H I I 7#D"7#FI"IP D A F I" # #" D F CDP ""#D F F D CA D H#4HD"7C#PA77A <"H" F#" '-" *4(-" 5 "A H # #C C# 97 "7 5 H # A 9"# C# H "AAH""7 J7H9*"AD" "H9 67"7#FI"IP" "AHP H#7"7 CA9" J7 H P D A 9 C D P#C F ISP H # "# A # P I FP F 9 "HK"A "H # # F CD" AF 5 H F I CDP I"I P SPP %-

46 J7H "P IP<P P:CH "HP D#C I 5 H "H P#CP " CHD H FP ISP J7AAP D P#C" 6F P I SP F AP "HK"A HP S7 #" #" 9 # S #" #AF# K"HK"A HD" # F "A#CP"I A JHK"A HD" F #I"I # ""##C" + 7P H P#D" H F" 77D "7C#77 JHK"AHPS7#A#"H A#P I ""H# 9 J7 H F A # F AD 77;HA"DC#"7"A= 6F#?"""7H D"F# AD : D C 7 "H P#C" ":#D #H""; 6(1= 5H#D""H77D F 97"7 5 H " # "# A # C# 9#<AA"HC""H;= 5 # # #A #F"A H H" # I 9 # C#9 5I" 9 C CI"7C D A#""#F C HI H # #PA # 77 A H "7C C A[ 9 AI F "HA#" # 9 " 5 77 "7C A F#" *"[ " "H 77 C F# "7[#D ## 9"HA"K"AA F APCHDH %/

47 C 7 8,7 0H:0 $B F8?0 %?C'8 $D;E3 B "AF77D"7C D&,,%(,#A 8'V A 3H"AF"7C H FD F 77D"7C '# F77D "7C 6F#: 0& * #?VC "ADF# E #: &VD Q "AA" "H# 6"H# #7 7Y 6"H;A=#S7 "H#>3 "A"7 #A#"H Q S7"HA#C < F 6P#"A7#. %( ' #?&VI"D "HDI"D 6"H#:# "A 0& * # &?$V H#"H# E #F I"D #" 4# ;'? "H# 9'#\ H '"\ 8'V" J7#"H CP D /' % &VD "7:9""IC ) ##D*" G $V #"#": P#C 9 EC 9 CD" 6P9 D" &'HD7 # 6"HB #D# H &?V#D +"A#"#AP H#"C # D J<#IB " "A #<" D Q A#H#"C H#H" S A" 7"A*"7# G?V# *"9 59 'JLQ % "A#"A#" ># " 6#" H"#"#" "HA 59 "A ""FDB " >< IB?VFH #FC""FH" 8C"SC"K &V7 6P""A##C"K 6#VS C" ;##C"#= - 59*"C G 8'?" F D# 59 "AA"IA DD +*"C #"H9 *" D# %&

48 "#$#". 5"7 F "A # "# HP #D F [ "A AA A A AD #"IA#A#IAAACH"D F7" A#CAPAA P#"JF# "IC #5AF"A#DA"A AI 3P A I" D # #"7#"FFI "#HP"K PD A # HD HD F"K D H #"S P #C# +C#F"A7I"P 1#HA \D7# \D# Q #F LA 3F""A#"PF D+#C## I1"""I>I L# A $ ) 7" I 7" $ I 4 I""HH77""7C";7I"IP= #D 7# " '" 3 IC""7"AC""D7AP 5"AP D F # "# P37A #D "# "# #D;Y=1AH# #I3P AF P#" '-" *6 (-" 5 H CA A A 7 C C""""# # JHK"AHP"HD"7CP 5HF9 ID 1"AHH""7 F "AI"FIH CAPF P #;)7= SFI#" P I#" JK"AH#D#" H"C 7I 5 H D" #CD" #" A C 9" 5H F# #C#AIDA I#"7#AA #A %M

49 5H"H#D JHK"A HP #" # #A"A #" # "I"KAI;7= G""A"HP"I F#IIP 5H"AH#"D JHK"AHP HS# 5F"HP K"A#"CI# D A 5HHCIC 7# %.

50 $ 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B 3AC 7 #DF#I ADF"7F '#" " 6 H"9 #FP JH"AF#I J#F Q "A7#7" 3H"A D J7# P#DH#VIH 7#IHY 3H"A D"DF 6A"A7##D 6A"ACH D#"F FS ";#D = DF77# ;#I= 5A"AI" #"A " Q 77CC "A A #7#F ;A"A#= L# F55 6D77 Q IF#" ;7C= 5#DC;# = 6A"A"HC " F 6#"#":A# C 7 5#I PHI 7 Q "A#FF1N3 5 "D #F 5A"A # J #DC#"F#"#" A#"I IC"C;1R = JF#D#D H"#F H#H#F #ACHAPFI 3 +#CC 7 ' 6 6D7 IH \#D +#CC 7 +7#7#I F "7"# H 4"" Q "H 3 +C#A [7D %?C'8 C + & * 3 VC 7# +CV#U +CVI 7DC" +AVP#C H#F '/8VC7# #7# 8'V# #C" #C &I'V""9 IP 8'V#C #CA 8'V #D ;'V#D CDH #F &I'H""9 '&;G V># # A 8,7 0 $D;E3 B '&;G V># # A -,

51 ##PAA"I 5AI7P AA# JF#D"#D JFP IFF I#AA 5#I7P F#FFA7" CC +"A#F D"# H# F J77#I Q""A7P#DD # 5F##DC""H F7#D" A 5 7#A F Q F "7#"# #"A 6C P#A"AD #FF "A#P DF""H#C" #7#" 8F#D#DA7D Q "AAA#Y 6 C A"A F FA# 6 #C# 5#I I#F#I F7 5D7 F 6 "AD F C""F# H7PF HA 5HA F#F#I 3H"A D 5D77#"#D 'AF#AF #D +FCIS ;F"=F FS " 5#I 97#$-,$-- $-MD#""HCA "H:""A#P# "H # "C A # DIH Q DD# 6FF H #7 " +"A#DC #A 6F#DC"DSA ;&( Q 6FC" #D "H ' 6#I ;&(, Q#I Q7CC J77#" 6PC#DH 5I D# 8 1&# + +D# A7D #D N#F# F AAI D F \"#C 5HA F#?% * &% L# S 6 # 6#7 " %?C'8 % +C#A 8'V #D 8'V#A &I'V#D '&;G V># # A?VA"D ;'HD 7#F 8,7 90 $D;E3 B '/8VC7# #7# 3'VD# -$

52 ##"7C 6DD# "C"H#DC" ##Y A 6C" "7A#D # 6 #D ## VC""U "##F# I P#C FD"7# #CA" Q "AF#DI#" 6C PA"AH7# A F #CAHC C "" AI#"H7P #C" 6 HAI #" Q "A#F# F 6A"AC FHA "7IF#7#; "#=#A F #7# 6A"A7##CD"P #;AAI = 6AH# 6C " A"A CD""# F; "#= JHC "A"ACD #F#DD7D# 6 CH"AADAD "C"AA NFH#F#D #I"H #FD7 JK"A #C 7D F#;#= 4""#"7 "#H GAI# +C# A "7"# H Q. # 5 " #P 5HF [HF [ J%,%( [ QF +"D F +F 8# [ QF +"D F +F?%+ & "H ' 6 \#DD7 IH#C C 7 ;'V 7 #F '/8VC7C7# #7## ;'V#D CDH #F 7 #F &V #F A ;'V H 3'V#7 F ;'V>D 3'V#7# &I'V# #"# -

53 "#$#/ 0 6FA"7%7"I-7"$- I+C# "A"7"$V)7" +C#"7F"A -IP &,4 ;D # #"7#: A ""= K ;# # HC#"#F: F#S LQ:=?);F"DF#LQ= ;;# AI#P > 9I #=?* 4 1;"F F# P#C" H FP P I #I CC FCH I I"# 7#I A 6 I"" 5# "H H 77" "7C" #"D I"D #D I <" " " " [ 7# # A A P D 9 CD"D" 6F 7# "A A C #" G " AAP [P# 6J"HK"A # #"# "A SCAC# "3#ACDS #"3P AD"#"C#HH #A "CA S 5H"A 7A P#C H# 97 AP 1" # A#" " #" " A S # A H # #" C A C 3 F" A#" F PF D 1""" I 5I #IC#"5IDC7 '-" *4(-" J7 H # A"D " C 7 ##D C#""7D# 5 H "H #D #C "H A I F#"CHDH J7H"H #I #IH"A#" # JHK"AHP# S "CAP DF 5H #IFCA P 5 H " C "H P D A 9 ;* C" ""7IPY=#" A -)

54 HP S A " "H 97 "7 #FP D<P PC IP 5 AI #" AI SP H F I#P JHK"A HP C AI CI DP F # #CD A 6"AH" JHK"AHP7#A#""AA #" 5HC#F#" 6F APH# " I#D#" JHK"AHP A# 5H " C A #"" H #"" J7HF" #D 5#"AHPPHD#D#"APA"7 AIP# JK"A #D#7##"H JHK"A P"##"7 J7H#"AISP SFI"HK"A#";F"CAA= -%

55 ' 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B +"A#D#AC D ;F AA# = "AD#DA #"#" 5I#I"#D "H"#K## 5#"7#DH#"A #"7#C7#DC#AIA# P# "H#""7#D# F"7 FP I" "7F#"I"D# 6F#"#I CA7#A "HI 7#CP 5"HLQ> 5#AS# DF"HDF JDAD "C"H C "##C JFI I##PLQ AAF JH6"LQ# H6 JPH96 ;P#D "" #"= LQ"HL1" # AD 5LQI #FF 5AIC#LQ"F I DP#DD #D 6C " ## H#I P D#D# F"# "7#;F CC 6F#P= JDI D#D# CC4*5"## C ";FI6= I D#C C4*5 "D#"# CC"## CCPNC#C"P " C ""7CI D #C#;D""= "7 "A;=CC$/, #"7I#C#7#I A CC;18 4#I 4 #9**Y= C + & * 7 +C;#= 1#A 4" %7 6#"LQ 4" %7 3 F I D /7 # 6P# 4""? 7 Q"#F 6# 6P# #?( &*# 5I D"# #C#" $M#?VA#D# A'V"#?H ;# H # LQ= ''V#D?VH#D# 55V"# #?V A #I P '/8VC7# #7# 9 C7PD H A9 P#C" --

56 XC"#""HA"AAD# JHCH"ACD A"A >ACD# 6AA" #I #LQ AI #AF AI# 6#"A"I P#CI # F#DD 5A"A#>J "AA F7#D#"NC#C"P J #9IA# " L# F7#C#D A JAFD"HD C #C#7# 6C PICI"P P#C"H"## ' "A# P#C"H" #F"# %?C'8 % #XC"# #;# CD#= I%7 >#D# >J 6#"?( &*#7 1"##"7 H +7# 3AA7#I# "#F 7 N"#7 $.##"7 8,7 60 $D;E3 B ''V 7 #A &V7;7# #= -/

57 "#$#1.0 6F 6 A "7 % - 7" "A "7 " K #"A F I D C"" # CA C #" AI F;9 # F# = G"#H# #I" $ 1#HAVA #I \D# ) \D7# % Q #F - LA #" A P F D#" # H HP A P#I H #" "# HP "7# I" A#" F I" I " '" "HF#"7#H"# "FD [# 6J A H# #I D P#C #I P#H" D F" A#""#" '-" *4(-" '#H F A H# CDFA F "AFIH#CA"ADA"DFA JHK"A HP #P I A 9 ; C "7*="A#"H"7 S F H# H"7# 9 # AAIC"FCD 5H"H#D P ICP JHK"A HP AF #D A CA #D JHK"A HP A #" #A #""#"DDA D #F JHK"AHP#P IPC "#FD 6F P I AP 9 AA F H D"FCDP -&

58 SFH"H#" 5 A # " "D K CAC # " D#"D" G""A"HP"I F 5H"A"DH#"D JHK"AHD"H HS# 6"AC CD"" 6F HP #D "H "7C P P A#A## 3CHC 7# 6"A "F P " A"D D ID 7# 5H"AHII 5I"6FAS AF7#IA 7#II#I6F#APF D+#C##I>I -M

59 $6 F( 50 $B %?C'8 $D;E3 B 5CD"#;C "= F ""F;#D A7D:#F=C A"C 6#CD "FC 6 "AII A" 7 #D7## Q FCD"H7PC ;# CAHC= C CD; = 6H7PCD "H7P 6H# "AFIA^ 5HI F ' "AF#7#;#" C=VI##H7P FDHF F#H7P I7 CC "A7#7DH#F "A7"A JFF 5A"A- HAA I HD#;# DF= I# I# F "#; CA" ""F FP#C" "" #D #"#= "A C #H#AH 5IA"AI #D" #HA # D H#" '#C FF## I AD#"F" #"H"A#CC 7 DF H; =#CDA #C 7I FI#C JK"A #"D "D" 8 1&#7 Q#"C [ 8 1&#7 [7D [ H7P /1&,% \#"C \#C 4% 1&7 5 " 5 6P# " 5##?% * &%7 5I +#CC 7# 6#C H "H I DI ;'VD H ''V#C# $?V7# # ;'VD ;'VD#D CD H#F 7#F ''VH7P C P?VFC F ; F= 8'V# #C #CA A #D $B %?C'8 F( 5:0 $D;E3 B 6A"A A A"#P #C # # ""FAA"H D#"#A 8 1&#7 # N 6P ;'V H -.

60 5 "P P#C""H "P Q A# "H #FH# 5##F7CC "A 7UH#F "P# F 57'N4+F F "AIA A ""HPHD S#A7A"AA 9" FP IFCP "# #D#""A#"F "HI I#"F P#C I 5#D##I # 6FF "AA"D#A; #A #="AA"HD H #A"IIC; "=A"A AD 3H"AC 7D" #IF#A "A9"C 7 5"HA #9 C"?FC 6"A#7#\C 7 A"##"# 3H"A KFC H '#C 7P D#FV #. 8%% % 1&7 [ +"D F?% * &% \#DIA A D 6#7# ;&( 7 L +#CC 7 ;&( "D H +#CC 7 6 ;'V H 7 #F ;'V#D CDH #F 7 #F 8'V#C #CA#C" #C " #A F CDP # 8'VFCD" # #A '/8VC7C7# #7## /,

61 "#$# &&3 5"7F- -"#"7"AAIF$H- 7"#7#" $ V) 7" H A" "I % - 7" IHD7" 5I" C A "7C ; # F " "Y= "A #H I# A#D FD I# '" [ # #I II 7# A"A AP A # I CFC6FH## A"AII#"H 6F I I #A FCI II # # "A H # #" "HI F II 7# H # A A ID " """ P F" A # H #I I C#C9I"HD"#P I #DF 5"7 F I I A S #A F C#5"7F"# "APF D +#C##I 5IDC7 5I#IC#" >I '-" *4(-",5 5HD" "A#ID AF 6"A"HP AI" 5H"HI P C#"F IICDPID J7H "AAF#PA##A "C D" AF 5HFD"F#""FFIISP JHK"AHPFIII C "C DD"ID"AF D#"7# JHK"AHP#"AF #7DID 5H"H AP C#ID" JHK"AHP# A#"#II #F /$

62 5H"ACH##K " C DDIDAF D#"7# J7H#" "I#A 5HFD#" 6"A"HP A"FII7# J7#P #DH "C DAF 6#"A#CHPFP D "C DAF J7H III 6"A"HP A"A"H"D D7#" J7H #P I#APFII 7# 5H#A#D""H P #"PFP III7# 5HH IC 7# JHK"AHP# FIC" "C I #F"H J7H##DHH#F 5HF# P#APIIP F"AHF"HIFII7# "HF"7##D# J7HII7#FH#F #D #PAH# ',$%5 JHK"A HP # P AF # H" " ID [ D I ( H#"" "6F II7# H#HP#D A FCH#A API CC #A FH# S7# # II #"H 6 H# F "A 7D#"P#D"ID"AF #C V PD # " C #" #" D CV79KPC# C V F 9P # #A #C C H F AI #AP ;D "C7 F##"Y= A#D #C /

63 '- -" 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B J # #F "C ;DC= 6"HP D"P Q "AC<"A# CA A"A KDC D#"D# Q A"A " C DAFCCA = C "A#F C#A"DA H 4#I;CI ##"H" 7I"= 6 "AC"A K"A A"DCA "#CV FA"D #C 1"A #"" "A 8FA"D#D V AD #" C IFP JK"AFF## 9 Q P DF"D J# 3FA #F# "H 9H #C"AA"D IDAF #"K"A"C IC#"I ## JK"A#C## IDA" + "A# C "A#HF# K"AAFCP 8CI IC = %#VC KDD#"D I D##C C C V AD # 5IDAF#"7# :V AD #I D## "AAC "#FCA" P# 8#C VF7 CH#FH 8#A"I II#FV" F"H" /% %V A "# #"7#9 8# "VFCA" 9< D# ;CY= " %%( # 6 FF FPAA C 6 "HIFP 7PAA IDAF %?C'8 C 8C Q AID AFC" Q AF##9 IDAF '/8VC7# #7# 8'V#C #CA ;'VD 8'? #D 8,7 0 $D;E3 B?VIV CI C# 3'VC # 8'V#C" #C /)

64 Q A"AC; KD= 1CF Q 9"C <"A# KIC Q A#PAC" 5#"# CI#"C"A II"#"H # C 6"K"A#AD ## 4#I 5"HF7 4ID"AF CA"III#A #DFC;F A="# # P#CID AF #C #"K"A#AD # 1"A #"" #"7##IF# 6F"HP D P#C #"; #7= 8"A 5"HP DIC #F#F # #C"A A"IID AF 8"AP DF"D F"HP D P#CV#F 6"##I AAF#PA 5C #"AI K"A Q "APV7" K# 'I#I H# A#PA#CI ID" # #P I"P #"K"AC"A P DCI C#"ICI ## = %# 6"C #C G KDD #"DFD"#D 8FC Q AD# "C : 8#C QP D P#C ;F7 CH#FH= Q AID AF#C" /% % 8 Q A#D 8#.%( %#*&1 %% Q A V F / II " %?C'8 C 8C 5IDAF#"7# C" 4CC Q AF## 3'VCP #" 8'V# $?V A;= 8'V#C #CA 8'V#C" #C ;'VD 7 #F?VI &I'V""" 8,7 90 $D;E3 B 8'V /%

65 C "A#DH 9 AF##PA P#CIDAFC" #C"# 5"H KDCVFA 9" 5"H#A #C "K"AA A#D" IICI"## #"A # "" "A #DC;7F#= 6 ###I PFCA #"AP I P#C + "A# 8FA"I#"P D IC CDF "D";AFP PH FV#A7= #D P#A7 "A9""##AA I I#F ("A#"##I 6 IDAF P I"#P "AP I" ID"VF# #F#9 #P D ID#A#F #C" 5#IDAF "K"A#AD ## 5<"A#P I" #CVC# Q I K"A DD 4#A"I P#C#" "# "A#D # 3F#C#D9 4C"AP D"A #" DC IDAF = %# 6#CI# 0C Q A"CI"# /% % 8 "" +#" 5###IP 8# / & 6#F" 6#7.%( % %%( 6#"# 3"ID"V F##F#9 : 8#C 5IDAF#"7# #C" 6#" \ IP Q A IDAF Q AF## IDAF C 1C %?C'8 &V# V" #IP 8'? A $VF ;'VD 7 #F?V#"# #I 8'V #A 8'V A &V" I ISP $V#D 8,7 0 $D;E3 B C+?6'V /-

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

! #$%&#'()*&#+, #$%&#'-.010/ #$%&#'(*0102 #$%&#'3.4*(%*#5 !'+6#$%&#'3.4*5 #$%&#')78!5  (6.7%*#+79.*#+6$6&#'((6. Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o.

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o. Pezece pleč py pee w w w c z z á k l d í f c e zákldí fce čeká ká pleč ddávjící půylv zc zjšťjee ddávky zce " klíč" lýz, ávh pálíh řešeí, vypcváí pjekvé dkece, vývj fwe, výb áž zvděčů vládcích plů, eřízeí

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Technické vybavení. 4. vydání

Technické vybavení. 4. vydání Technické vybavení 4. vydání Technické vybavení programovatelnýc Obsah!... 5 1.1 Citovaná a související dokumentace... 5 1.2 Zkratky a pojmy... 5 2. Popis... 7... 7 2.2 Kompatibilita... 7 2.3 Komunikace...

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti

Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti ř ř Hs řskzvřata liy rasatjak vh iagstickmaterilraktickzkušesti Ý š T. JIRÁEK, P. Á ÁCLEK2Á 'MEETsl. r.., Praha 2ttveterirústavJihlava ú UHRN. l JirsekT.,clavekP. liyrasatjakvhiagstickmateril- raktickzkušesti.

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

PROSTORY JMEN. Definice prostoru jmen

PROSTORY JMEN. Definice prostoru jmen Ja#y% '(( )) * +,,-.+,,/ 01 p!e4ná7%a PROSTORY JMEN P!i pouání ro#sáhlcch %niho>en # r"#ncch #4roj" m"# JloKální prom#nnli 4># fun%ce neko 4># t!í4y se Ku4ou

Více

TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu

TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu TERRY PRATCHETT Nohy z jílu !" # $ # #! "%&" ' )" *# 0 #. " 12 Ankh-Morpork. " 2 & +" " ( *!" # 3 '" * " # " +#, " -. "/ #!" 2 3 "* - 4-'+"-5.#'#5+-'"-"# 6 5" -3 ## 0 - + + 2 "* -" 53 $# (leko, jako kdyby

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

2. Stolový program FORM

2. Stolový program FORM 2. Stolový program FORM Stoly FORM jsou dodávány ve 4 variantách podnoží pro každý tvar stolové desky XX v ceníku nahrazuje kód varianty - FF, DF, PF, TF FF Free Form * ergonomický tvar LTD * podnož v

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více