G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$" name="description"> G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$">

#A2 #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ">?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2"

Transkript

1 "

2 "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9<=: &)$-$--.$;0 =:&)$-$-/,,: #A #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F

3 $ "HI - '#& ) '#56$$ % J7C, - J7C# -$ 6#"K -$$ L#IA " -$ (IA )% -$) 1)M -$% *9%- -$- 6"%M -$/ 5#-) -$& 6F-& -$M 5II/$ -$. N"CI/M -$$, 8#I&% -$$$ 67#M% -$$ 3I., - 3"I#"K.) -$ L#IA.) - (IA $,& -) IA $$ -% 1$$/ -- *9$) -/ 3A#$& -& +C7#I$)- -M O $% -. '$%. -$, 6F#$-- -$$ #$/- -$ 5II$& -$) N"CI$&M )

4 -$% 8#I$M) -$- 5I $MM -$/ 67#$.) -$& 4 A $.M -$M 3",, -$. I, / NHP"",% /$ ("",% / NHP,/ %

5 ( IA L 7#IA LQ L#"C L Q L#"C 3 A# 3566 IP >J >#" >5 >I O 9 ' 'N4+ 'AC# *'8 97"7 *56 " 1R ##ISF 145 1"""I 1 F# IA #C##I 6* ( # 7 7 6F F# 6F F 7 7 Q565 QI 6' #D" 6J #9D""7 6J'N #9D""7 Q ##II"C # # # # 565 -

6 53+ 5IDC7 51>T 5I#IC#" # J " /

7 "# $ % "# "# $%& A " #"" C $.%& F + " $.M- F# D D C" FD #C "A # #" #D ##A" 7F # ""#$MFH "F7" ;$, F * #" M F ** #"= "7# A "H F "HP #PC IC " A +CA C F# ID 6' H "HADC7Q7"C" CD#F #DS7" +CA # # - "H P D A#" A AA#" A#""#"A#" F#"D$ % ;"7C*#"=F."7C AMF *#""C""HAH***#"8"7CAC "C#A #'3F75F*#" A#" C I #I C $ % ;"7C**#"=F $) "7C A#" % CD"7C; "K"7C O '"7C 6F A"7CACC"=8#"HF**#"H "7C #D# 8DF **#" A#" #" C I CJ7P#"HCA#" K"HPIA F#""7D D F" C P I"I B A#" HI K HP"7P57FCA"# 77FAI77D#"6#"C C $ &';I=CP"7"H"CU #PAIHA"HAH***#"5F # A"HD#"H KA"H "H" 5$ F A#" "H F*#" 6F C #" C" CD 77D "7C C#77D#+C"7CA#"CA3C"F #A"DF5D6'"7CC"#A9P P II"IFP6'C""7C#"H I"F#IHP 15 "A( # )* I#I "A # 5I" A " #"7# #D I 5C7A#K"AAAH7IP 97 H# 87" C D "HA # "H #I""HK"A7"C DA AI # &

8 #" " A I #I 7# # F#"I# 7IA#K#FA#I# C# C D C 7 I" HP* **#" K 9" " # A K"A #9" "AHAAFH P "HAF #I III#P#IAP 0F0F#F##F # A +;9"=A 7 D #C"V#C#6'#AI#UQHA "#"7#AH7K5F#"A "#C9D""H # #"HCS75 #AF#""F#"IC HI # #"A I S7 " #" # D" + 7 " # A #F D A # P# D F D "5F"HA#"7HP>" #"#D"" #H 5"H *'8 # # C # 9 # "7 8F"7C A#" C C" 5I7## "CH"#"7#HC"HP GF#"HAH7#C*#"A # #9CHD#"H<"D #" F A#" # AD #7D " D " #DH"H3F"J"HAH #9C77"#DCFAD"K"H -V.FCDF#C77D"7C6#" CH"F"*#"A6'C"7P6'FAI #" "I CFCD"#AFH "7D# "H 4 HF#" I I 7#F D D F 7 #I5DAC"D#"H"HF P C "7 # C C I A "H C D 7# I" A # IC"""#ACA#DC #I C FC HP I HP 5#" C" #"# F #" CU# A 97 IA &''( 6I #C F F #" F II ) "H ;$,,W 9#= $, "7 * #" ;$,, W 9#= $) "7P ** #" ;&/. W 9# $ "7 M

9 #""A F#" " $"7 A # " C""7" 7#7 9" # 77D #= 0 #" F IA9**#"K5 "7"F** #"A#"DF"7C C A#I# F" H P I)"7 *#" C# 6A T " "7 7" D "7 A 9 C# # # "A F D FC"A #" " D7 5 " H " C # # C#*'8 7 " D C# 5 " 6 F "A I " 5" # "A 3566 H# "H 7 P I C #FP F"A # D AI F C# # "# H#CDIH +C" 9 I F " # 7 C" 9 56 *'8 I "7P ** #" A F 9" # IAP ) 5#"7#DCA67HPF#"A%,, " C# A F # # 7# 5PC" "I #"#D C# 7# 7 F IC" "F#K"A#" D CFH#AHA # AI#U'"("C"#D#AACDCUC # A ###D CD "##HPFHP# 6J'N AI #H A# " C CD" 8 H # A "7666 6'" " &( *#+ &, * *# C C" A"7#CA#"HP 6'"H7H"C#"#"H 4HI F IA F HF#I " #I " II AUI6""Q'" 1 AI A"CIAF 7#D C G 1" 6A C A F- H 7"A F ** #" A "A #H 97 #FP 7#D 5 A" H "#F 6 A # IC 3 FI F #"H A CI #C" $,, DFP C AA 7 # 3 I " " A#C#D " #I 7 #C"#"H ADF 5D#"H AH.

10 C# "A 7 # IH" # C"A "A C F#IF FH*#" 7##FPA"7D 4 4H7 "AH 1H$V -F,-.* A AA I#P;5 5 3 # 5= "I # #7 A/ 0 5I ##"#6 LQ F"A F *#" DA;GCCXY=H**#"C# FD 3"" A D * )1 D "A " P I I #"H #""A I "7I A#D FA#;3P7#D#"HCC7P=H#HS7#P I CI S# F##"H;F DD#= "#7 A CD S HDF# 7 #DF P I #""A Q 7P A I #"P # 5I " "# 97 A F P+$,,/C F 7HA#" #" F #P 7P ) #" F #" A#" )# #FC)V%<C"Q #"A I7 " AF"A# 56# "A# " 6#9"A F 5,,)Z,,%C F HA#" #"F # AU"A "ADG 4HF P D CD H T A A "7P A #" #" # A #F D" "7 AA # #D H# 1 # I #""A F F1R #1R '"1##6LQR 6666'" 6'1" 3 '" '" J #1 "#D"1LDN"#Q Y("+'" O 9 AD #"A 9 D F #"H #HV7 C"FD 7#C "A " HZ7 A #I P #FZF D HCH# $,

11 - 0./ 1 " # 56 P I 7P F # 7 I H # A F # Q56 5 # #C " 5 D # H P # " 56 I H C" D # H A # C # C H # I PA # A # P H D " " H D H A # 9 D F C [ C" " 7 CD # " " A F # D # F H K # D 39 I F#" " C " I F P # " C " A P H # " H P ;# # 9 I " "7 H P I I = 56 # 9 D F IC D F # H # A A # # A I" A P; 7 AH $ 7 " 7 & 7 "= I" 9 I 7 ; 7 "= 5 # 9 AHA # IC D A " # "7 # A # D # 5 # D # # " A H A P H P " D 9 # / 5 Q Q 5 6 # # H H PA H # P H D VA # C I # P 7P A 5 # I FA D H A # C # H D A $$

12 69#HPDD " #C " I H IC7#I#A F ##F"AA # F J7H ##DC"""DH 6 #H #IAI " #" #C #A D7DH *56 6 AD 6#I"" A PAH$F#P FI"" D A #9 " A IA I 7"7A"I A &7" 5D# H D" "H 97# A H##"DC##AA"H 6 "H I7 AA F D 7 FP.%( %&% ' #".& * AF"A F F#" C" II # "F 7I H F C "7 H#"H GI"P 7# "#< HP AD S A D" 9 6"A AA F# # P I F 5F #" C # H # # 9# CA9 JHK"AHPS7##"H *"F#"HPHS# 5HD" I" ( S7# A A "HK"A A P #I H #" "A A H""7 + AP K "HK"A HP A P IFPF#<A DF#7#D""A 5F H#D 9 "HK"A HP C #" #ID"7 #P; '*+I4#'>Q1(86* (8*1 Y= "HK"A #" SK #HI I#"P # #AI F""A H P#CP A## #PAI $

13 6FI" CDDS DH F CI CDI SP "7 #"A##FAACAC" JHK"A HP #9 P I AP ; P D S# A Y= K "# "A#9AAD"HD #" 6#"A HP # A # CDP AA F #F #" A#" "# # # "I7P + AI P "HK"A HP " D F CDP P I P#C #" CA#"P""H77""7C" 5 H D ""H I " F A#""7HCA#PA #" AI #" #" P D9 JHK"AHP"H9##"#" FH# #" " " H 5# #"A HP # # ICP99 P I 5F C HP # # P #F 77I"7C " FD##D# 6"A F#D F F F #7IAPIPIA P F JHK"A HP C F# I 7# "H 77I"7C#"#IC;## #9C=77PF;$#"= ""A #F#I C # ;H. F F"A13FIF="7$#"F"A 7FP97 ""A #7I#;D#"HD = 6"AH#"F$#";F #"$F 1"3#DY= 5 H " C ID F F A#"I" 4"K CI P " "H A "7 #; P#CI"=AA#"I<" $)

14 S7#""FIA FHF#I #I " ; H #"= "#"7K F A# I AP I AI # 5 H " C# F #" AA H # C" H #F #" 9"#C""#H #" AA " ; " D F#A A#"A#" #"F= 5 H H F" I #"A "" AA ;#F#"#H"AF CP F" D C # 9" C AA H= 5 H D FD" #" #"CD7A"Y:#F #"P#""FAF#D 6#F P I##"H P D I "" CP F "HK"A A # "" # "" #D 6F7#P FH 5H"C#"#D" C #D7 6"A H ; "= 7#D 4 ;A#ICPP I#H #F#A A = A "# "" # PA" 5 I "A H #C" #D " #I 7 "A A "D"F " H#D#F " ;F #7"AA= I IA F H"C#F 1"A H " A 7# D"#" #ICP 5 H CA" #C #" # H##"#9# "AH#P I" 5IC I FP #" F 9# "A AHP 1 CIHP"#K"A AA9# 6#" C" AI SP F" I "HS7#A"HK"AHP# P I $%

15 # "C#D A 5 H H C 7# F # " # PH# # #D" #A ',$%3 5 HP# #H IHP# # IC9""CHI F#AFCF#P S #"#7666 6' 56;3=D#IDF #"#7PA#"HCF #""A FC *56 H C HP # 6J'N *56 A"7D F#"I FP I# IA 7 #I # H C F # " AA K #"A 666 '" #7 "A"# 666I#"A" "7P 6F #" D A #" # FCH#HP $,1, -" )(4 5 J"A C# C #"7I H# HP 6 FC F "A # " D7 ;F "D7= 5"H 7 D P#"7C I"D JK"A 9 " #" F 7##C#"9I" $,1 -" )(4 5 ""A # # :#H# 9 C K "#FCHPP I 3 P P "A " D7 F # 7#D A A F #9; D V A 7D#FA#"#9 7#DA = #" 9" A # "A #7#I "" # 6H##"A#"7C 5F F D " F # #H C CDD 7" $-

16 J # I# "" I ## F"APD D#FPD HP#C 6P#"A " P#C" #7C I #""H"A"" R "#"#"#C# #H F # I AP I A#" H ', 6 -" H$F"A # C"I#PHPAA9 C#PS #HAA7I HP H FD " A HD AA DIA 6 A#" PH D # F 9"CI#;$?)F= [#I #F#"A#DH 1#9#" Q#"A"7C#"#FS 1 C"FCDIS 6F F F S C U #" H#A" ###F ' 6 *7*41" 5 6CI F#" P # F# # 1#"" P#C"#"7PHCI 6F9S #""A#7C I #"H AA #"# #""A # # # AAH #A# "A 3"HC#DCF # A"A D I "A "D73A#FFCDP"#P PF6F#"DAH#1 FD CHA S CD D " F 6" A "A ""A # "H A # F C # H # I F#"DD#H#"F H# A #PA #F F " 6 #""A #7 I C # H# A " "A Q #7 CHIF#P K AU"A D A"A A A $/

17 6 6-"* 4 -"( "0 8) -" 0( 0( 90( 0( :0( $Q A (L351 (L*9 (55 16F L1 C #CA F 6F ) C"#C 6 55 (55 L6F %6# L6 6L55 6L 6L6F -4 L16L55 L55 L55 L L6L /6 (6 (55 ( 6F L6F &1 #D N5 6F L M4" (L351 (L (L*91.4 6L 16L 6L 6L $,0CDP # 1 6L (L*96F L6L6F $$N#A 6 55 L6F '-" *")( 0( 0( 90( 0( :0( $+C77# C7C77## 6 6F )OC7P 5 DH %6A9 5 P#C" '-" 1 -" 0( 0( 90( 0( :0( ) "" $>## A 6 6 LN5 N5 +CA"A>"# ( )#>D & -" 0( 0( 90( 0( :0( $4""9 356 N5 55 \#D 35 6 N555 )>IP 6 N555 %1""" 55 ( ( -6"# 6 ; -" 0( 0( 90( 0( :0( $>D F 55 H 3. Lidské aktivity a prblémy živtníh prsted %5 7#F 6 6L *96L6 6L6F 6L6F55 6 6L6F 6L6F 6L655 L6L655 6F55 6F & -" 0( 0( 90( 0( :0( $&

18 $4D7 *9 L N56L # * " L L # ) C# L %5"# -O"D#7# /8C# L &6 7I" 6 6-"* 4 -"( "0 L55 N5 L L L 8) -" <0( 0( =0( >0( $Q A (LN555 (L55 (+56L55 (L55 C #CA 8555 N58555 L'+56L6F85 L'+5855 ) C"#C L+56L855 6L85 L6L6F855 L855 %6# N5+56L6F855 N56L85 N5+56F855 N (LN56L55 (6L8555 (L+555 (L*955 /6 (LN55 (L (LN5+56L6F (L5 &1 #D N5+56L LN5+56L N5*9+56L6F5 N5+55 M4" (L316L85 (L1+56L (N5*91+56L (L L L16L L1+585 $,0CDP # $$N#A L1+56L6F 16L N5*915 L16L *96F5 355 '-" *")( <0( 0( =0( >0( $+C77# +C7C77# # )OC7P DH %6A9 P#C" L+5 L*9+5 L * '-" 1 -" ) "" <0( 0( =0( >0( $>## A (N56L (L3N5+5 (L6F (N56F5 +CA"A>"# (3*9 (3N5+5 (6L6F ( )#>D L36F '+5555 L3+5 & -" <0( 0( =0( >0( $4""9 (L35 (3+5 (5 (3N5+5 \#D (L36L5 (3+56L (36F5 (+555 )>IP (L3N5 (L3 (3N56F (3 %1""" (L+5 (L3+555 (L6L5 ( $M

19 -6" # N5+5 ; -" <0( 0( =0( >0( $>D 6L6F55 3O6L6F L' '*955 H 36L6F 3O6L6F 3'6F5 O+5 )\#DCD H#F 3' 6L55 3O+56L55 L36F555 '+56L6F5 %5 7#F 3+56L5 L3O+56L55 3' F55 & -" <0( 0( =0( >0( $4D7 # * " # (LN5 (LN5 ('1 (L1 +5 6F55 6F55 ) C# L L*98555 %5" # -O"D #7# N5 LN5 L LN555 LN5 /8C# L* (16L (*9 &6 7I" *9 (6L (*955 $.

20 3, 4% 1& 5 $ ) % -, L#IA ". M M & & ). (IA $ ) ) ) $ 1 % - - % - ) *9 $ $ $ $ % 6" $ $ 5# $- $ 6F $- 5II $ $ $ $, N"CI $ $ $ $ $ 8#I 67# $ $ $ $ $ 3I $ $ 3#C7# % - ) $% : : = 4F 6FF7#DAIFPA# ;I" A P*'8= AC $ 7LV$35V$( 7$LV(V$*OV$1 ) 7$LV$1V$*O % 7, - 7$1V$*O 6FI"7#HF7"%HPF5$7"A#"H F"FF #"5#F%7"7#"$-I5$AH #$"F"D$"#F $#CC$7"FDI ADF FP -,

21 4% 1& 5 <0 0 =0 >0, L#IA " - % % % $& (IA ) ) ) ) $ IA / 1 - % % % $& *9 $ $ $ - 3A# $ +C7#I $ $ $ $ O $ ' 6F# $ # $ 5II $ $ N"CI $ $ $ $ 8#I 5I $ $ $ 67# $ $ $ $ 5DF $ $ $ ) 3#C7# & & - - % 9# 9# 9 9 4F J7C**#" "A*#"+/M7"AHI"" 9&7"A#"I A 3#C7#C 7P /7V$LV$1V*9V$3V$V$5 &7VV$1V$*9V$6FV$V$F M7VV$*9V$OV$F.7V$LVV$6LV$F +&7"AH$"DF"I5 "HHF 7""#HC )FP"#I A ;(=5DFA#"#H#9#P KA#"#D#I F - $, $$ % $

22 6 3, %# -$ 6#"K "#$#$ %& L#I A # "7"A A I F 7 * #" #7#"$7".)7"M%-7"& I L#I A "A#HA # I #" A "# SK A D "" C HI # # D ""HK"A# P A # " A # AF"K # ID #" A FI F" " D" A " "D 7D #D 9[ #A # # V 7 # 6FA 7F#H I LI 4"7#I 6# 5I"A C7#CP D#D7#F 5 7" A #HA #H" 7 # D A#" "C74 #I#7F#H A "7#I5#AH7#C # 7 C H 7# C D H D S A# Q H I" AA F A "7 F H #K A A D I # H #A"A # F 7 C# # C "7 #D I 8 " #"A C #F #C" 5 % #H A#" S A AI A#" #F 4I" A "H 77 "7C ;I"D = "7C #C""A"F#9F# AD "" F D#"I"" A#" "H P D P F F" "#DC"#7P 6F ##""7 "H# #7 P A D ;#7 C "7 I "I 7 #D # # 7 #Y= H #" F7 " A#" "H F D 7 A# #C<"IY NCHH""A 7

23 I HP "HK"A # A #HA S "HK"A F # " CD D" 1A H# "P I#"H 4H7# A"A7#"HFH#C #"H I P I # # # 7#D A "HA H F AP 4H7 F"A V) A " FH# I I P #P I7 ;F 5 5#53),"C Y=FI #"F"ACDA"7D"D" 6F7#IA AS #A#"7F3F" A#" 7 D " PF I D +#C# # I 5I D C7 > I 1 I 1"""I '-" *4 (-" 5H#D" 7 "7#$7" A""7 JHK"AHPF#"P I<P; CF7# " "7 " 7 Y= AI 97 AP ;*= "A7 #" 6"A " H A 7C" I P#C A "F + 7" H"A D S7P #F"A H #7#A # #S" "##H"A"7"AA#7C J7H#D"HAC""" "AAH""7 JHK"A HP P F CDP 7 S PK HPSDC AF 6F #" A "HK"A HP # A NHP P#CIA"HK"A# 6F HP FF 7D < 7F#D #"AA#IIC<P 6#"A HP #7I # A #D S# A" F "AI""#7 6F "7 "D A" " F #" HI#HD""D"A" J7 H #D H # " J7H "P IP# )

24 + "A#"CH#"FFCDP 5H AD"#"#"D"#" " "I 5 I" "H "7" "" P D " # F#AF#7#DHA 5H ""I#" 5I< A"HP#D 6"AHP 6#F " H # "" 5H "7 5H#A#D""H IP ##AI#7# 6#"A HP # A I # AA A #I"I"I7# 6#F P PCHI PC" 7# F AU"AAHP"A P#CI" 6" " P #C HP F #I H"A H "D #"P P %

25 4 % 1& 7?-41 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B Q "A ""9" C"#"# #"#I#"# 6#7 C A# #F # ""7"AH#F # " "A"DD 5#"#DF7F #"A " #"A#"# #"#D#" 5"IAD F7 Q # 7"A A"A#"H A Q "A#7# "K"A#"I "A#"#"C C"I L"# # "#C# #I# A"DI FFI<PF7 "K"A#" 6F7D "#A ""A F"#AD #"# A"IFC 6FH #7#"A D#AD# # Q "A# 7# #DDC #7# #A"AC "A##IA 9#% %% "#A - #"D # - I 9D #"" #CF# - #AF # 5I - #I #"# #"#I #" - #DI - "#"#D F7 :, % %% L - DD # #D"D 7 - #7 P<" - 7# " - D7 - " F7D - 7A A 9 1"IA - - "D A" - #"# / - D - # # 7#S# F# #DA" - S<" EVIAD #D $F'V# #A CHDH ''VF7C P# C 8'V A " $F'V C<P "I"" ; #= 3'V77 A#DF 7 ''V"#FCP 8'V A # &V#7# ''V"K #"#CD C#C A'V "K7#D H -

26 JHI#AI P FCACK"A 7#C A"# 7A" #F #DCC C A"I# 6#"FFD< "#FCP 5""AF7IC #I< H# A"D 5FC C D# LF C# F 7 "K"AD9 Q "A"D#DC A"AD "D:#"#DD CAD "A"I I#"# K"A<#II #"#C #IC 5#DA"#"H #SP [ C"H "#F# F" Q "A ""#"C" #CC Q "A#AD#C F 5F #"DD "AI #"#"H#C" ##D"#" Q "A"DF #K"A # F F #"F FH#FC" 7 D 5" 7I# Q "A"V F D "# "H"7 ; %% - # <P - FD7# #<V F# " - HD7 F#I <P %?C'8 9#% %% N#V # #"# 6#< #I I#"# C 3C; F"= 6"C?CA? A? DC# Q A# #C 5 3"#A "7 *"7 D " 3'V"C FCP /'V F#;9= D#D ''VC <" # 8,7 0 $D;E3 B 8'V A $V F /

27 D F<"#" # A#AD " FH 6#AD J"AH # #FH#AD 6FH +FIAD I]]D] :, % %% [ "AII 6 # A "D#DC "I# 6""H 5 IA FF#" 3A 5""H 9#7#D#" ; #= "CIF #AF#PA 5AC D# #"S#" 7D;FC"= A"A""AH"A A"#"#"A FC"C / #D# #C 67"A "A# F#A"I<P 6PD C #A"I# I" [7"# " A"D<#" 3C#" 5#"7F7I< 6F#""A #"A H#<" "#"# Q "A X "<"F #" 4F7D" "A C #H#I#H" "# CIC A A"##I ;\8N= 67# #C I#" 3H"# D"#U I D 5 ; %% N#DD7 # " Q"<" 5IC *"#F#I 6 3#";FC H= 8'V" &VD ''V"#7C &

28 $B %?C'8 8,7-0 $D;E3 B 5A"A# CFA #C" #"A 5C#FC J7##" 5AFC" "H#DA"C C R# P# AIFC" I # 9#% %% (C (CF 6 5A# +P#D 6D#"#"F# #"# #"A#C C"HD#"# Q 7# 7<" 6#AD #AD Q7# J7"#IA<" 5#AD 7# 6 IC# Q <" # J<""7"A#C"7# +#C7# "CI7# L#;# = Q <"FH#A +##";F FAD7#7# AD7#FH # 7A7# #A7##= # FH" IAD 6"7D <" 5A" "A""#" " 5#"#AI #"7 D 5#"7FF" C#VF;# F"7#""A FC" =FF: PK"A"#A# 6FFH #C"# Q <"F" FH"#A 8F<"K"A #" 7 ##" 7 Q A# #C :, % %% R#"AIFC 5 # "I# 6CIA"IF +# #"# (# 6"7C 6F D<" "I# #" #"" "H9 7PY $VCAA $VAD7P C $V#AF"A " F 8'V" ''V#C#D F" M

29 "C" ;#"#"#" C D= #F 5F#" #""" A"I#" "A#"D I D7 L"# " +"A#<" D Q""AF7I<"H P 7C 5A"A#FC" #"7A "A 6FF"D" ""# "A#P I ##I"#;F( G1(1N4 #IL= 6F7CC#"77# 7P +#A# CDC# #H#AFC# "C#= 6I # ADCD I "#I Q "A#F7# F"F" " Q "AFFH #A Q "A#AA D 5<"A#AD 6"H#D #IA #D"DA" J#IA"7"A "D;7# = # P#IA "HF#K"A#D A9 J7C"7#7#;" P#C"= ; %% #"#I *"#F#I 6 6# 6 G#KV#I %?C'8 9#% %% #CF# 4FFF 6FFH 8# " - 6#AD "D ;7#= - 5 #I A - #;9 #C7#7#= '&;G V>## A ;'V 7 #F 8,7 0 $D;E3 B.

30 5C7#"A FD"DC"" 7DD"H "DC 6"CVCA VA? 6C C<#CAI #"# Q "A""#" 5"H#F#"" #F#C #IC R##I F#"HI#HI FI#IA 5 #"" 6FA"D#" #""H"AF#I# 7# " 7 # # 1 "# P#C "H9# #"CF 6F#" 7P#AA # "#F ""A# AAP#C# AF 6A"A " "A CD F "DH J"A#PH##D R#"A#IFC J"A#7#"#"# 6F#D #FC" "A S## J#DH HDAF [AF"A#DA 7C A 5""AF7I< #I 8F#<D D 6# "#D#" 5A# C 5A"#" #CA "#F#" :, % %% 6#F" 6"" O#7#D#" - # - # 1? - CF - 5 ; %% 6#<P HD7#" 8FD7## <;F# "F7D #D<" $?V#IC 8'? &'VD7 # " # &'V#C #C # ),

31 Q "AP D"I "I<P 6FA"D C" <P"H A #"#= A 7F C#KCA C# 7FF# %?C'8 8,7 60 $D;E3 B 9#% %% Q "A 7"A"#F C# 8'V A 7#F"F" - I #C" ##C# - 6FFD #C #"#D 7#;#= #" - FC" 6#<#CAI #"# - AD#"# "CV CAVA - 3# - 6#<# 6I #;# 5I # A 7 7= - 7 JI I#"7"A 7 ""HA - ' C# "DA - 6#"F Q "A# #" 7F F JH#D 8# CI#"D - 3"# #DA" - 6#AD # P #IA# #IA ;"D #K = 67"A#HC C FIAI I - 6FAD;" #I I= - #V#C7# 7# P#C - A7# F# 5 #CA C #F#""#"H - D7 #D"#"Z F7#"D - F#"" # 67""7I "A""#" #AI - 5A" #"#A I " 5"A"" #" "HA#I#AI :, % %% ##" 5V7<" 8'?" #"AFC;S# #= # # # 6FH"A7#" #"# #A"I#F" 6# $?V#F#AP )$

32 "A# 6#"AA C7#"#"#C" 6F#A"I# #""# P L# "FF 7D<;"#= Q <"#D #D9#D Q""AC#FF "D# "A# PH9 6#"S#S## 5A"I "A# " " < 1 " 5# ; 9I= " JF "" Q "" IA"H " "AHD # NFF I7#H#A# ## #K$ F##"7D 5<" # X 5#DA C# "7 # "AAD H;C " = J# # "#F C ' "A C" H#D F 5AF"A#DA 7C A "AP I" "7D" J7# = #"7 - F" - A - #"" O#7#D#" - KP - - 1?# - "IA ; #Y= - 7#I 7 ; %% 6F 3C - L G 8 C 6#7F#I "7" * PA"I IC $6'VCD AA 8'VFCDP # A 8'V" &'V 7 I"C # 3'VD# 55V"## 8'V #D N5? # #C ''V"#CCD" "F" 15V " # #C# 9"D #7# $6'V9 CD"D" )

33 NFCD9 *" 5""AF7I< "C"D D 6F7C" "AP D "I<PH#A F"7D"H" 6F C"C#"H D A;#IY= "7# C#K#H# AFAAC# " 5CD" #D " - C"H" - 7" - + 5V#A ))

34 "#$#' ()& (I A A "7 $ 7"#7#" $ INI"DA AFC#" A " 9 H I P 3P A #" I #" " # CHI #" 5 H D F#DAH 7A#I"" A 7"AH# #"7AF#" 5 " H F "A 7# # A I" H F " #" "H " " P D #C# 3FA#" )#""CI S7F #+"D7"CI"# A P "D # # I <P ; FC "7=' A F C H " #H# " "# 5I"7A F7#IA II "CI9Y 3 F" A#" PF D +#C# # I 1""" I 5I #I C #">I '-" *6 (-" 5DC"7C9 4P "D 6#"A HP H#D #< C Y F# #< # # #"7 C C A9A:"AAH""7 6# I <P ; P Y= "HK"A HP "7# "A "#" # 6"A A # FP 7 C # "#"7 J7 # A 7I # # D "7C#AFP IS"H P I AP9 3 7 "A A "H #I # 5F A 7D#FA#F"A#"AI AF#"HF " F7;<"= J7A#FI ;" " "D"#"= JHK"A#P IPI<PAA " )%

35 "A A#H# "H 97 "7 #F S7" " # # ; H 7= O" #"H "7 #" #" # I" 5"A A "# S" "I C F# "KCI #I P 6 A C # F F#" #C #D #CP" J7C#"#"#I#"HPC "A # "" A " # "A A C # H ""#D 6F 7 D "A#" H# H"7 #" # I#" " "CD # ##"CD" 5 H " C # 7 "H CHI H #"F#77I"D7 "# "A "H A 7D #" A I F"7 ' I" 7 * #" A F # #" " 7"HK"A#FFD6F P "D# F CHI H#" 7 A AH# # 7DCHADSJ #""7"#F F #D ;F= " "# 5I" A K I"I 7 "7C 9 # A 7I<P#7 )-

36 E -41 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B #9#"A = ( # % 8'? A F #7 7 F Q "C#"A"I# #P $? D" 7#$V-CF?? ADG*T 1(\\\+T N+Q8 R#ACHA# 0& ' ( # %?C??8*##Y] "I P#C#" CHIH#" #9#"A F #7 Q "C#"A"I<P # R#ACHA# A FI7#PCI "I P#C#" CHIH#" "7 #""#AD# #C #9#7< FFD #" Q "C#"A"I<P # R#ACHA# #I "I P#C#" CHIH#" A#A"D #H" /%& F#F "HDF %?C'8 = ( # % 7 P7#/?$ #7CC 0& ' ( # %?F#K A?FI7#PCI /%& F# F "HDF %?C'8 % %1 % 7#$V$,C = ( # CD 0& ' ( # %?C???F#K A?"H7P?F# /%& F# %?C'8 9&& & > # CFH# 8'? A?? 8'? " $? 8,7 0 $D;E3 B &H7#: $V#7CC:?V 8'? " 8,7 90 $D;E3 B?V#" ''VC 8'? A $??V#":F # 8'? " &I'J""" 8,7 0 $D;E3 B?V

37 9 Q " I#P A"I# #AIDP Q "C#"" A"I"IP ;7C D#D ="HAF#D L#"9# A"D<C#"A " # #C" Q""AS##C# FFCHD<" A"D 6C#A"D D7#D "#C 7#" " 6F##C#DFC" D F 5#D#CSA 9"FP (# AA"D "7# I 6#H"9 Q "A"IP 7"A ;#= Q "A""" C"# #"9# 7A"D<C#"A "# #C" 5A"D<" FC"9F ^ " 6"HAA 7I# Q""AS##C# FFCHD<" A"D 6C#A"D D7#D "#C 7#" " #9# A"D#D#I <^# % %1 % > 7#$$V$,, = ( # > I 7# AD7#" F7## PHD #DSA 0& ' ( # %7-7 7 #AD - FI7#PCI - FI7I - #C AF" %?C'8 /%& V F# "7 % > FH# #"F# P#C = ( # > I7# \IPHD #DSA 0& ' ( # % - "I7#C - "I7#I - "I7#I - C""7# &V7$,, $??A7 'V#?V#D7 $6V F 7# &I'V""" 8'V#C" #C?V#" ;7#= 8,7 :0 $D;E3 B?VK A"IP 8'V"?V; P#C=FH F# 'V>?V '&;G V+CA"A >"#?V; P#C7#= )&

38 "#$#* 6F AIF$?.7"*#"A7# H$%7"%I)-7"H- I 5 C#A 7FI"P?, ;#A I F#H V # D " I D " #7#ISAP# A= 0%+ %# &#; "#"7IP AA % % ;"7 K I SPI#" "P#"=: 4 &&, A# ( # ;"K D FCDI#"S CHDH= 5I"CFHD"7CH#A"H 77"7C I"D 7"7 "7C#C" 5I" #" A H F 7# D A#"D#ICA"HI#" 6#"A # # FCD D H 3P A PD " I #"P AP AA AI P [ # #" #A"A D A #C" P#CAA"H6FA#"#" F A# HP IA FD F " HP FCDP#C"D#P 7#"7 5F"A#" PF D5ID C7 > I 5I #I C #"+#C##IJ7AS #A#I F " # F I I 7# "CI9 '-" *4(-", 5 H F#D" #"7D" AF "H D A 7#C 5 SII"7H 9IA Q A"HPC#<CDD 5 H D # "D " F CA PK #""F JHK"A HP C "#I I7P # "" K#""7 5 H F I#P I#P #" "HC"#CPF"H"" )M

39 Q A " HP P" # H# F F S #C7##F 5A C"CD""FI#PC #D#""I#P A# "#HPFF#S 4FD C HA7# 5 H SP #"P I P#C" F CDP CAP IFCDP 6 FC HP ;" F#" #" #7P= 6"A#C" H A#FH# A" #" #D" F #"AA#CP" S P#C I "HK"A C" P I #"P #"# P I P#CF A"#" 5 H "H #D D #C "H I P 7A P#CP #P P 5 H I#HD" #"#D" "D" A" D" A#D"AF 5 H D" "#" # "D D " #FFICDP J7AI" JHK"A HP H S# #" "I P FPFFDCH# 6F PK #"" F I S "A H " N P#CI"HK"A## 6F 9HD"C J7 H H S" I "HI P FP;D##= 5FFSH#F#7"I J7H #" "A # H #D" C 7D" "H P#AP;"H"H= 5#"A "A HP #" 7 H"AAA 5 H #D" "H # "# #I 9 # IA J7H#"CDIS7 ).

40 C HP A 7# # IC" # #P I 6F ## 6J"K"A " F#" 6#"A A; AD FF#S=#+CHA77 UA"A PK"AC6"AHHD "#"FF"DH"A# CHA SDAFJHK"AHP##"A [ A H# " I #"H ;6 1I = R K #HI I#"P A H F# '*+'>Q1(8-7"#AI7 %,

41 & 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B 67D#"C" FD#"C#I 7P;9= L7#$V- "AA FV 67"CP #7-67#$V- 6F77#, 77F#S C",V-I #" 7D#"C" $, 5FD#"C#I 7P 6F7 7#/V$, 67"CP #7$, 77F#S C"$, 6A"AD 7CD"AS +"A"; F = 7D#"C" C"7#, 5FI#"C#D 7P 6F77#,V, 77C F"# C", Q H7#C"$,V, A# 0#S"#7 77#C", V, 0#S" PB;D= CDC" [ DS " 6 7#,V,7A #"A 0F#77,#FF" 5F#F#"D #"C"P$,, " - 7#$V- - "#F7#DF 67#7#$V- 6A_`a #7#$V- A", #AbV "D#S#7#,?- 67#/V$, 6#7#/V$, Q 7#7C" $, 67#C"$, 77F #SC"$, T D Q IP AAF#DA +#"; F = "V7#F,V, - #77C F"F" C"7#, - 7#A # -,<D,< - F#S - 7# 8#; "=V %?C'8 ", "$,, 8'V A "FCDP # $?VF?VF# 6#7#$V- ''V"HI PF#C 8,7 0 $D;E3 B 8'V %$

42 677#$,,: #"A 7#$,,7#"#" 7#$,,FA #"" 777#$,, 6"H 7F # "A F"A9 LA"I<"AAA FF#S 6 <" S 0#SF# S#I7$,, "A# I FC (" "AF#CPD 7# JH#C I#" 0#S??D Q ADC $,,#I #"AD"HC ;= 6"HA"DD P Q ACF7 S#7 QI#"AF""7" S#7"DD 6S#7D ;"H""= +"A 6 "A#? JH#CP#C 8FSI"A #AD7 I#" C 7#7#D# 67FD#"C" $,,, 67#D# +"A" I#P ""A# 6"A I#7 0#S #CF I 7#C"#C-, 6D"H7 $,,: "H T QI#S#7AAF T # %?C'8 C #CC" #CC #C7#DC" $,, 67C"7#$,,, 5##7 #F I7# 77C F" #F$,, 6#D#77 A9I7D 7?VF#S ''$?VICI C ''$?V K I P#?V7#SF #S 8,7 90 $D;E3 B %

43 1F"AD"I #" Q A"A"A DS# +"A#7#D#, $,,,, F77#$,,,, ""A# 77 # $,,,, 6"H""F I#P 6# CC" D#C #CA9I A9I7 3A97# 6"HF A7#C FK"AC" 6"A#" C" 0FS"A #AD I#"A DS7CD AS JHA"D#" Q 7D #A"D"D S J7#"#"#S" FD" J7C#C 7D# JH AC#" C" J7"AC#7#7 CD" +"A#7#D#$ X" ""AF 7# 4"AI#7 C"F I7# D DSV 7F FS#77 "HCDAS 7FSS 4A" "H?C %?C'8 "$,,,, 6#" #C #D7#" CA" S S +"DS +CC#C %?C'8 "X" 77 #DC"X" "# ## $VF $?''? K :?V"V7 #SF# S 8,70 $D;E3 B 8'V" '/8VC77# 8'H A $6HFC" PFD "# 8,7:0 $D;E3 B %)

44 7"# ###7#C 6#D#CA9I 6#D7 C"F I7# 7D A9I7# L7#DSAP I 7#"CA" 8'H A 6FA7#" S $6HFC" 57#DSAA F""" PFD "#7 0F#SI "A#AD 6F7 7#7 0#D7# 'H7 6 7"F" 7" " JHA"D#" DS 57CAS" ;#"7#= \7F FS#77 CDAS" "H7FS S Q "A#D S JH AC#" C#"77D# S#" A" "H +CC#C $?H #I#C? %%

45 "#$#+,- 5I"F"9CAH7"#7#" H $ I HD 7" 6F"7"7*#" A # 77 " B ><77D"7CP#D#AF"D"7CH C 7# F A" F " #I"I [ K 7"A"7 P I FP; 7#I A "Y= 3F"A#" 7PF D5I#I C #" > I 1 I +#C# #I 6F 9 A F F D # D H "HAFCFPFFS7#P IAA 9AA"#"7# 6 # 6J 77 I I 6 A F F" CDP D A F "7# "HA 77 7 P I I"I ;7#I A Y= 6F##9""H77 ISPC "7 # C I *#" H I I 7#D"7#FI"IP D A F I" # #" D F CDP ""#D F F D CA D H#4HD"7C#PA77A <"H" F#" '-" *4(-" 5 "A H # #C C# 97 "7 5 H # A 9"# C# H "AAH""7 J7H9*"AD" "H9 67"7#FI"IP" "AHP H#7"7 CA9" J7 H P D A 9 C D P#C F ISP H # "# A # P I FP F 9 "HK"A "H # # F CD" AF 5 H F I CDP I"I P SPP %-

46 J7H "P IP<P P:CH "HP D#C I 5 H "H P#CP " CHD H FP ISP J7AAP D P#C" 6F P I SP F AP "HK"A HP S7 #" #" 9 # S #" #AF# K"HK"A HD" # F "A#CP"I A JHK"A HD" F #I"I # ""##C" + 7P H P#D" H F" 77D "7C#77 JHK"AHPS7#A#"H A#P I ""H# 9 J7 H F A # F AD 77;HA"DC#"7"A= 6F#?"""7H D"F# AD : D C 7 "H P#C" ":#D #H""; 6(1= 5H#D""H77D F 97"7 5 H " # "# A # C# 9#<AA"HC""H;= 5 # # #A #F"A H H" # I 9 # C#9 5I" 9 C CI"7C D A#""#F C HI H # #PA # 77 A H "7C C A[ 9 AI F "HA#" # 9 " 5 77 "7C A F#" *"[ " "H 77 C F# "7[#D ## 9"HA"K"AA F APCHDH %/

47 C 7 8,7 0H:0 $B F8?0 %?C'8 $D;E3 B "AF77D"7C D&,,%(,#A 8'V A 3H"AF"7C H FD F 77D"7C '# F77D "7C 6F#: 0& * #?VC "ADF# E #: &VD Q "AA" "H# 6"H# #7 7Y 6"H;A=#S7 "H#>3 "A"7 #A#"H Q S7"HA#C < F 6P#"A7#. %( ' #?&VI"D "HDI"D 6"H#:# "A 0& * # &?$V H#"H# E #F I"D #" 4# ;'? "H# 9'#\ H '"\ 8'V" J7#"H CP D /' % &VD "7:9""IC ) ##D*" G $V #"#": P#C 9 EC 9 CD" 6P9 D" &'HD7 # 6"HB #D# H &?V#D +"A#"#AP H#"C # D J<#IB " "A #<" D Q A#H#"C H#H" S A" 7"A*"7# G?V# *"9 59 'JLQ % "A#"A#" ># " 6#" H"#"#" "HA 59 "A ""FDB " >< IB?VFH #FC""FH" 8C"SC"K &V7 6P""A##C"K 6#VS C" ;##C"#= - 59*"C G 8'?" F D# 59 "AA"IA DD +*"C #"H9 *" D# %&

48 "#$#". 5"7 F "A # "# HP #D F [ "A AA A A AD #"IA#A#IAAACH"D F7" A#CAPAA P#"JF# "IC #5AF"A#DA"A AI 3P A I" D # #"7#"FFI "#HP"K PD A # HD HD F"K D H #"S P #C# +C#F"A7I"P 1#HA \D7# \D# Q #F LA 3F""A#"PF D+#C## I1"""I>I L# A $ ) 7" I 7" $ I 4 I""HH77""7C";7I"IP= #D 7# " '" 3 IC""7"AC""D7AP 5"AP D F # "# P37A #D "# "# #D;Y=1AH# #I3P AF P#" '-" *6 (-" 5 H CA A A 7 C C""""# # JHK"AHP"HD"7CP 5HF9 ID 1"AHH""7 F "AI"FIH CAPF P #;)7= SFI#" P I#" JK"AH#D#" H"C 7I 5 H D" #CD" #" A C 9" 5H F# #C#AIDA I#"7#AA #A %M

49 5H"H#D JHK"A HP #" # #A"A #" # "I"KAI;7= G""A"HP"I F#IIP 5H"AH#"D JHK"AHP HS# 5F"HP K"A#"CI# D A 5HHCIC 7# %.

50 $ 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B 3AC 7 #DF#I ADF"7F '#" " 6 H"9 #FP JH"AF#I J#F Q "A7#7" 3H"A D J7# P#DH#VIH 7#IHY 3H"A D"DF 6A"A7##D 6A"ACH D#"F FS ";#D = DF77# ;#I= 5A"AI" #"A " Q 77CC "A A #7#F ;A"A#= L# F55 6D77 Q IF#" ;7C= 5#DC;# = 6A"A"HC " F 6#"#":A# C 7 5#I PHI 7 Q "A#FF1N3 5 "D #F 5A"A # J #DC#"F#"#" A#"I IC"C;1R = JF#D#D H"#F H#H#F #ACHAPFI 3 +#CC 7 ' 6 6D7 IH \#D +#CC 7 +7#7#I F "7"# H 4"" Q "H 3 +C#A [7D %?C'8 C + & * 3 VC 7# +CV#U +CVI 7DC" +AVP#C H#F '/8VC7# #7# 8'V# #C" #C &I'V""9 IP 8'V#C #CA 8'V #D ;'V#D CDH #F &I'H""9 '&;G V># # A 8,7 0 $D;E3 B '&;G V># # A -,

51 ##PAA"I 5AI7P AA# JF#D"#D JFP IFF I#AA 5#I7P F#FFA7" CC +"A#F D"# H# F J77#I Q""A7P#DD # 5F##DC""H F7#D" A 5 7#A F Q F "7#"# #"A 6C P#A"AD #FF "A#P DF""H#C" #7#" 8F#D#DA7D Q "AAA#Y 6 C A"A F FA# 6 #C# 5#I I#F#I F7 5D7 F 6 "AD F C""F# H7PF HA 5HA F#F#I 3H"A D 5D77#"#D 'AF#AF #D +FCIS ;F"=F FS " 5#I 97#$-,$-- $-MD#""HCA "H:""A#P# "H # "C A # DIH Q DD# 6FF H #7 " +"A#DC #A 6F#DC"DSA ;&( Q 6FC" #D "H ' 6#I ;&(, Q#I Q7CC J77#" 6PC#DH 5I D# 8 1&# + +D# A7D #D N#F# F AAI D F \"#C 5HA F#?% * &% L# S 6 # 6#7 " %?C'8 % +C#A 8'V #D 8'V#A &I'V#D '&;G V># # A?VA"D ;'HD 7#F 8,7 90 $D;E3 B '/8VC7# #7# 3'VD# -$

52 ##"7C 6DD# "C"H#DC" ##Y A 6C" "7A#D # 6 #D ## VC""U "##F# I P#C FD"7# #CA" Q "AF#DI#" 6C PA"AH7# A F #CAHC C "" AI#"H7P #C" 6 HAI #" Q "A#F# F 6A"AC FHA "7IF#7#; "#=#A F #7# 6A"A7##CD"P #;AAI = 6AH# 6C " A"A CD""# F; "#= JHC "A"ACD #F#DD7D# 6 CH"AADAD "C"AA NFH#F#D #I"H #FD7 JK"A #C 7D F#;#= 4""#"7 "#H GAI# +C# A "7"# H Q. # 5 " #P 5HF [HF [ J%,%( [ QF +"D F +F 8# [ QF +"D F +F?%+ & "H ' 6 \#DD7 IH#C C 7 ;'V 7 #F '/8VC7C7# #7## ;'V#D CDH #F 7 #F &V #F A ;'V H 3'V#7 F ;'V>D 3'V#7# &I'V# #"# -

53 "#$#/ 0 6FA"7%7"I-7"$- I+C# "A"7"$V)7" +C#"7F"A -IP &,4 ;D # #"7#: A ""= K ;# # HC#"#F: F#S LQ:=?);F"DF#LQ= ;;# AI#P > 9I #=?* 4 1;"F F# P#C" H FP P I #I CC FCH I I"# 7#I A 6 I"" 5# "H H 77" "7C" #"D I"D #D I <" " " " [ 7# # A A P D 9 CD"D" 6F 7# "A A C #" G " AAP [P# 6J"HK"A # #"# "A SCAC# "3#ACDS #"3P AD"#"C#HH #A "CA S 5H"A 7A P#C H# 97 AP 1" # A#" " #" " A S # A H # #" C A C 3 F" A#" F PF D 1""" I 5I #IC#"5IDC7 '-" *4(-" J7 H # A"D " C 7 ##D C#""7D# 5 H "H #D #C "H A I F#"CHDH J7H"H #I #IH"A#" # JHK"AHP# S "CAP DF 5H #IFCA P 5 H " C "H P D A 9 ;* C" ""7IPY=#" A -)

54 HP S A " "H 97 "7 #FP D<P PC IP 5 AI #" AI SP H F I#P JHK"A HP C AI CI DP F # #CD A 6"AH" JHK"AHP7#A#""AA #" 5HC#F#" 6F APH# " I#D#" JHK"AHP A# 5H " C A #"" H #"" J7HF" #D 5#"AHPPHD#D#"APA"7 AIP# JK"A #D#7##"H JHK"A P"##"7 J7H#"AISP SFI"HK"A#";F"CAA= -%

55 ' 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B +"A#D#AC D ;F AA# = "AD#DA #"#" 5I#I"#D "H"#K## 5#"7#DH#"A #"7#C7#DC#AIA# P# "H#""7#D# F"7 FP I" "7F#"I"D# 6F#"#I CA7#A "HI 7#CP 5"HLQ> 5#AS# DF"HDF JDAD "C"H C "##C JFI I##PLQ AAF JH6"LQ# H6 JPH96 ;P#D "" #"= LQ"HL1" # AD 5LQI #FF 5AIC#LQ"F I DP#DD #D 6C " ## H#I P D#D# F"# "7#;F CC 6F#P= JDI D#D# CC4*5"## C ";FI6= I D#C C4*5 "D#"# CC"## CCPNC#C"P " C ""7CI D #C#;D""= "7 "A;=CC$/, #"7I#C#7#I A CC;18 4#I 4 #9**Y= C + & * 7 +C;#= 1#A 4" %7 6#"LQ 4" %7 3 F I D /7 # 6P# 4""? 7 Q"#F 6# 6P# #?( &*# 5I D"# #C#" $M#?VA#D# A'V"#?H ;# H # LQ= ''V#D?VH#D# 55V"# #?V A #I P '/8VC7# #7# 9 C7PD H A9 P#C" --

56 XC"#""HA"AAD# JHCH"ACD A"A >ACD# 6AA" #I #LQ AI #AF AI# 6#"A"I P#CI # F#DD 5A"A#>J "AA F7#D#"NC#C"P J #9IA# " L# F7#C#D A JAFD"HD C #C#7# 6C PICI"P P#C"H"## ' "A# P#C"H" #F"# %?C'8 % #XC"# #;# CD#= I%7 >#D# >J 6#"?( &*#7 1"##"7 H +7# 3AA7#I# "#F 7 N"#7 $.##"7 8,7 60 $D;E3 B ''V 7 #A &V7;7# #= -/

57 "#$#1.0 6F 6 A "7 % - 7" "A "7 " K #"A F I D C"" # CA C #" AI F;9 # F# = G"#H# #I" $ 1#HAVA #I \D# ) \D7# % Q #F - LA #" A P F D#" # H HP A P#I H #" "# HP "7# I" A#" F I" I " '" "HF#"7#H"# "FD [# 6J A H# #I D P#C #I P#H" D F" A#""#" '-" *4(-" '#H F A H# CDFA F "AFIH#CA"ADA"DFA JHK"A HP #P I A 9 ; C "7*="A#"H"7 S F H# H"7# 9 # AAIC"FCD 5H"H#D P ICP JHK"A HP AF #D A CA #D JHK"A HP A #" #A #""#"DDA D #F JHK"AHP#P IPC "#FD 6F P I AP 9 AA F H D"FCDP -&

58 SFH"H#" 5 A # " "D K CAC # " D#"D" G""A"HP"I F 5H"A"DH#"D JHK"AHD"H HS# 6"AC CD"" 6F HP #D "H "7C P P A#A## 3CHC 7# 6"A "F P " A"D D ID 7# 5H"AHII 5I"6FAS AF7#IA 7#II#I6F#APF D+#C##I>I -M

59 $6 F( 50 $B %?C'8 $D;E3 B 5CD"#;C "= F ""F;#D A7D:#F=C A"C 6#CD "FC 6 "AII A" 7 #D7## Q FCD"H7PC ;# CAHC= C CD; = 6H7PCD "H7P 6H# "AFIA^ 5HI F ' "AF#7#;#" C=VI##H7P FDHF F#H7P I7 CC "A7#7DH#F "A7"A JFF 5A"A- HAA I HD#;# DF= I# I# F "#; CA" ""F FP#C" "" #D #"#= "A C #H#AH 5IA"AI #D" #HA # D H#" '#C FF## I AD#"F" #"H"A#CC 7 DF H; =#CDA #C 7I FI#C JK"A #"D "D" 8 1&#7 Q#"C [ 8 1&#7 [7D [ H7P /1&,% \#"C \#C 4% 1&7 5 " 5 6P# " 5##?% * &%7 5I +#CC 7# 6#C H "H I DI ;'VD H ''V#C# $?V7# # ;'VD ;'VD#D CD H#F 7#F ''VH7P C P?VFC F ; F= 8'V# #C #CA A #D $B %?C'8 F( 5:0 $D;E3 B 6A"A A A"#P #C # # ""FAA"H D#"#A 8 1&#7 # N 6P ;'V H -.

60 5 "P P#C""H "P Q A# "H #FH# 5##F7CC "A 7UH#F "P# F 57'N4+F F "AIA A ""HPHD S#A7A"AA 9" FP IFCP "# #D#""A#"F "HI I#"F P#C I 5#D##I # 6FF "AA"D#A; #A #="AA"HD H #A"IIC; "=A"A AD 3H"AC 7D" #IF#A "A9"C 7 5"HA #9 C"?FC 6"A#7#\C 7 A"##"# 3H"A KFC H '#C 7P D#FV #. 8%% % 1&7 [ +"D F?% * &% \#DIA A D 6#7# ;&( 7 L +#CC 7 ;&( "D H +#CC 7 6 ;'V H 7 #F ;'V#D CDH #F 7 #F 8'V#C #CA#C" #C " #A F CDP # 8'VFCD" # #A '/8VC7C7# #7## /,

61 "#$# &&3 5"7F- -"#"7"AAIF$H- 7"#7#" $ V) 7" H A" "I % - 7" IHD7" 5I" C A "7C ; # F " "Y= "A #H I# A#D FD I# '" [ # #I II 7# A"A AP A # I CFC6FH## A"AII#"H 6F I I #A FCI II # # "A H # #" "HI F II 7# H # A A ID " """ P F" A # H #I I C#C9I"HD"#P I #DF 5"7 F I I A S #A F C#5"7F"# "APF D +#C##I 5IDC7 5I#IC#" >I '-" *4(-",5 5HD" "A#ID AF 6"A"HP AI" 5H"HI P C#"F IICDPID J7H "AAF#PA##A "C D" AF 5HFD"F#""FFIISP JHK"AHPFIII C "C DD"ID"AF D#"7# JHK"AHP#"AF #7DID 5H"H AP C#ID" JHK"AHP# A#"#II #F /$

62 5H"ACH##K " C DDIDAF D#"7# J7H#" "I#A 5HFD#" 6"A"HP A"FII7# J7#P #DH "C DAF 6#"A#CHPFP D "C DAF J7H III 6"A"HP A"A"H"D D7#" J7H #P I#APFII 7# 5H#A#D""H P #"PFP III7# 5HH IC 7# JHK"AHP# FIC" "C I #F"H J7H##DHH#F 5HF# P#APIIP F"AHF"HIFII7# "HF"7##D# J7HII7#FH#F #D #PAH# ',$%5 JHK"A HP # P AF # H" " ID [ D I ( H#"" "6F II7# H#HP#D A FCH#A API CC #A FH# S7# # II #"H 6 H# F "A 7D#"P#D"ID"AF #C V PD # " C #" #" D CV79KPC# C V F 9P # #A #C C H F AI #AP ;D "C7 F##"Y= A#D #C /

63 '- -" 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B J # #F "C ;DC= 6"HP D"P Q "AC<"A# CA A"A KDC D#"D# Q A"A " C DAFCCA = C "A#F C#A"DA H 4#I;CI ##"H" 7I"= 6 "AC"A K"A A"DCA "#CV FA"D #C 1"A #"" "A 8FA"D#D V AD #" C IFP JK"AFF## 9 Q P DF"D J# 3FA #F# "H 9H #C"AA"D IDAF #"K"A"C IC#"I ## JK"A#C## IDA" + "A# C "A#HF# K"AAFCP 8CI IC = %#VC KDD#"D I D##C C C V AD # 5IDAF#"7# :V AD #I D## "AAC "#FCA" P# 8#C VF7 CH#FH 8#A"I II#FV" F"H" /% %V A "# #"7#9 8# "VFCA" 9< D# ;CY= " %%( # 6 FF FPAA C 6 "HIFP 7PAA IDAF %?C'8 C 8C Q AID AFC" Q AF##9 IDAF '/8VC7# #7# 8'V#C #CA ;'VD 8'? #D 8,7 0 $D;E3 B?VIV CI C# 3'VC # 8'V#C" #C /)

64 Q A"AC; KD= 1CF Q 9"C <"A# KIC Q A#PAC" 5#"# CI#"C"A II"#"H # C 6"K"A#AD ## 4#I 5"HF7 4ID"AF CA"III#A #DFC;F A="# # P#CID AF #C #"K"A#AD # 1"A #"" #"7##IF# 6F"HP D P#C #"; #7= 8"A 5"HP DIC #F#F # #C"A A"IID AF 8"AP DF"D F"HP D P#CV#F 6"##I AAF#PA 5C #"AI K"A Q "APV7" K# 'I#I H# A#PA#CI ID" # #P I"P #"K"AC"A P DCI C#"ICI ## = %# 6"C #C G KDD #"DFD"#D 8FC Q AD# "C : 8#C QP D P#C ;F7 CH#FH= Q AID AF#C" /% % 8 Q A#D 8#.%( %#*&1 %% Q A V F / II " %?C'8 C 8C 5IDAF#"7# C" 4CC Q AF## 3'VCP #" 8'V# $?V A;= 8'V#C #CA 8'V#C" #C ;'VD 7 #F?VI &I'V""" 8,7 90 $D;E3 B 8'V /%

65 C "A#DH 9 AF##PA P#CIDAFC" #C"# 5"H KDCVFA 9" 5"H#A #C "K"AA A#D" IICI"## #"A # "" "A #DC;7F#= 6 ###I PFCA #"AP I P#C + "A# 8FA"I#"P D IC CDF "D";AFP PH FV#A7= #D P#A7 "A9""##AA I I#F ("A#"##I 6 IDAF P I"#P "AP I" ID"VF# #F#9 #P D ID#A#F #C" 5#IDAF "K"A#AD ## 5<"A#P I" #CVC# Q I K"A DD 4#A"I P#C#" "# "A#D # 3F#C#D9 4C"AP D"A #" DC IDAF = %# 6#CI# 0C Q A"CI"# /% % 8 "" +#" 5###IP 8# / & 6#F" 6#7.%( % %%( 6#"# 3"ID"V F##F#9 : 8#C 5IDAF#"7# #C" 6#" \ IP Q A IDAF Q AF## IDAF C 1C %?C'8 &V# V" #IP 8'? A $VF ;'VD 7 #F?V#"# #I 8'V #A 8'V A &V" I ISP $V#D 8,7 0 $D;E3 B C+?6'V /-

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

>I=D K>LFHLO 5AJA342K>K! 2L@A=35IK>=F@H>E 2=?AAI?DFIFL4=H! 5EAJAO.86):+ *,! =H=J=LAIE?E! FHLEO! ==? 572-40-6-4,;IJAJ=AOIJE?IL " 4=@E==JHIIKLEIIJE 8JIJLLJAACH=BEE # =IAJAIJL=3426+84;=AIK.6&% # 1IJ==?AEAJIIJ=E?A)245FHFKEJ@AK

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

>I=D K>LFHLO 2IA@=DE?F?E 4=@EK>462 5EAJAO81)23%0 LA=KJHI?DDH BAHA?A1)474ACEIJ88! JALAAIIAO!L6AFE??D # *=DF 2+3# =L4=@4 $ 5JIJ=FIJKF6 $ 2L=IAJF=@AI?DH=@E==JH! $ 35IK>O=JK$ FHLEO$ ==? EIJHLIJL4=8=JACHEAFIK?D=!

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Test Název: test 30 minut Otázek: 30 Možnost opakovat test: Ne. Login: sotova 02.06.2005 12:44 160.216.101.176

Test Název: test 30 minut Otázek: 30 Možnost opakovat test: Ne. Login: sotova 02.06.2005 12:44 160.216.101.176 ] c Test ázev: test 30 minut Otázek: 30 "! #$ % &' ožnost opakovat test: e 30 Informace o studentovi Jméno: RDr. Jarmila ŠOTOVÁ Ph.D. )( *,+-!" - 021 #3! 02.06.2005 12:36 160.216.101.16 Login: sotova '.

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Photosmart řada 1100,1218 HP 45 (51645) HP 78 (c6578) Photosmart 7350, řada 7200 HP 56 (c6656) HP 57 (c6557) HP 58 (c6658)

Photosmart řada 1100,1218 HP 45 (51645) HP 78 (c6578) Photosmart 7350, řada 7200 HP 56 (c6656) HP 57 (c6557) HP 58 (c6658) tiskárna black color foto HEVLETT PACKARD inkoustové tiskárny Deskwriter řada 310,320 HP 33 (51633) HP 25 (51625) Deskwriter 510,520,First HP 26 (51626) Deskwriter 540,550c,560c HP 26 (51626) HP 25 (51625)

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2012 V Praze dne 18. dubna 2012 Částka 43 O B S A H Část II podle zákona č. 227/2000 Sb. Oznámení Ministerstva vnitra i. Výsledky ověření kvalifikovaných

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford 1,6HDi/1,6TDCi 0831P2/1229768/0831V4. Řemen drážkový Škoda Octavia I, VW Golf IV 038903137E/038903137J

Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford 1,6HDi/1,6TDCi 0831P2/1229768/0831V4. Řemen drážkový Škoda Octavia I, VW Golf IV 038903137E/038903137J ŘEMENOVÉ SYSTÉMY GSK015598XS 10452133 GS6PK1660 10425465 GS5PK1220 10451310 GSK055569XS 10452394 GSK015579XS 10452118 GS6PK1053 10451488 GSK015569XS 10452111 GSK015603XS 10452138 Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl HTG Economy díl SLEVA BEZ dph AGN APK, AQY, AEG AGU, ARZ, AUM, ARX AZJ AZF AQW AQV ATZ

TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl HTG Economy díl SLEVA BEZ dph AGN APK, AQY, AEG AGU, ARZ, AUM, ARX AZJ AZF AQW AQV ATZ Economy sortiment Material Přední díl výfuku Přední díl výfuku 1997-2005 Přední díl výfuku 19997-2005 Přední díl výfuku I Přední díl výfuku TAB CENA Model Modelový rok Motor Kód motoru HTG Originální díl

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H)

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H) 11/2014 STAHLGRUBER TIP Nabídka je platná od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob! www.autobenex.cz www.autocora.cz www.stahlgruber.cz PRUŽINY PODVOZKŮ cena KYBRH1711 10467754 Škoda (6Y2,

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 Typy tiskáren CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET 0 Platnost od: 12. 8. 2015 Brother - laserové tiskárny

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

Ř É Ě Á Ů š Ž Á š Ř č Ř Ě ž š Ř Ů Á š Ě Šš Á š Á Ř Ů Á š Á Ř Ů Á š Í š šš Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č šš Á š Ř Ů Á š Ř Š Á šš Á š Á Ř Á š š Ž šš Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ě Ř Ů Á š Á š Ě č Á š Ř Á Š Ř Ů Á š Á č č Á

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. www.nsmascr.cz 2014 výroční zpráva www.nsmascr.cz výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " - -.-

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Ý Ř ÁŘ Í Ť Č ú š ž é ú ř é é Ň ÁŘ Á Í É Í ú ř ř ř š š é š é ř é ů Ň Ý ť ÁŘ Á Ř ř é ř š ž ů é ř ú ú é ř é ú ů ř ů ř ó ž é ř é ř é ů ř é ž é ó ůž ž ř ř ú ž ř é ž ř é é é ř ž ž é é é š ž é š é ž é š é É š

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

í Č í í ř í š Č í ČÚ í ž í ř í í í í í í ř í íž í í í ž ž ž í í í í ří Č í í í í ž ší ž žší ř í ž í í í ř í í í í ž ší ž žší ř í ž í ů í ž í ř í í ří žší ř í ž ž ř í í í ří í ů ř ů í í ž í í ší í í ř ří

Více