G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$" name="description"> G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$">

#A2 #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ">?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2"

Transkript

1 "

2 "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9<=: &)$-$--.$;0 =:&)$-$-/,,: #A #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ 6#""$.,,& 13" F

3 $ "HI - '#& ) '#56$$ % J7C, - J7C# -$ 6#"K -$$ L#IA " -$ (IA )% -$) 1)M -$% *9%- -$- 6"%M -$/ 5#-) -$& 6F-& -$M 5II/$ -$. N"CI/M -$$, 8#I&% -$$$ 67#M% -$$ 3I., - 3"I#"K.) -$ L#IA.) - (IA $,& -) IA $$ -% 1$$/ -- *9$) -/ 3A#$& -& +C7#I$)- -M O $% -. '$%. -$, 6F#$-- -$$ #$/- -$ 5II$& -$) N"CI$&M )

4 -$% 8#I$M) -$- 5I $MM -$/ 67#$.) -$& 4 A $.M -$M 3",, -$. I, / NHP"",% /$ ("",% / NHP,/ %

5 ( IA L 7#IA LQ L#"C L Q L#"C 3 A# 3566 IP >J >#" >5 >I O 9 ' 'N4+ 'AC# *'8 97"7 *56 " 1R ##ISF 145 1"""I 1 F# IA #C##I 6* ( # 7 7 6F F# 6F F 7 7 Q565 QI 6' #D" 6J #9D""7 6J'N #9D""7 Q ##II"C # # # # 565 -

6 53+ 5IDC7 51>T 5I#IC#" # J " /

7 "# $ % "# "# $%& A " #"" C $.%& F + " $.M- F# D D C" FD #C "A # #" #D ##A" 7F # ""#$MFH "F7" ;$, F * #" M F ** #"= "7# A "H F "HP #PC IC " A +CA C F# ID 6' H "HADC7Q7"C" CD#F #DS7" +CA # # - "H P D A#" A AA#" A#""#"A#" F#"D$ % ;"7C*#"=F."7C AMF *#""C""HAH***#"8"7CAC "C#A #'3F75F*#" A#" C I #I C $ % ;"7C**#"=F $) "7C A#" % CD"7C; "K"7C O '"7C 6F A"7CACC"=8#"HF**#"H "7C #D# 8DF **#" A#" #" C I CJ7P#"HCA#" K"HPIA F#""7D D F" C P I"I B A#" HI K HP"7P57FCA"# 77FAI77D#"6#"C C $ &';I=CP"7"H"CU #PAIHA"HAH***#"5F # A"HD#"H KA"H "H" 5$ F A#" "H F*#" 6F C #" C" CD 77D "7C C#77D#+C"7CA#"CA3C"F #A"DF5D6'"7CC"#A9P P II"IFP6'C""7C#"H I"F#IHP 15 "A( # )* I#I "A # 5I" A " #"7# #D I 5C7A#K"AAAH7IP 97 H# 87" C D "HA # "H #I""HK"A7"C DA AI # &

8 #" " A I #I 7# # F#"I# 7IA#K#FA#I# C# C D C 7 I" HP* **#" K 9" " # A K"A #9" "AHAAFH P "HAF #I III#P#IAP 0F0F#F##F # A +;9"=A 7 D #C"V#C#6'#AI#UQHA "#"7#AH7K5F#"A "#C9D""H # #"HCS75 #AF#""F#"IC HI # #"A I S7 " #" # D" + 7 " # A #F D A # P# D F D "5F"HA#"7HP>" #"#D"" #H 5"H *'8 # # C # 9 # "7 8F"7C A#" C C" 5I7## "CH"#"7#HC"HP GF#"HAH7#C*#"A # #9CHD#"H<"D #" F A#" # AD #7D " D " #DH"H3F"J"HAH #9C77"#DCFAD"K"H -V.FCDF#C77D"7C6#" CH"F"*#"A6'C"7P6'FAI #" "I CFCD"#AFH "7D# "H 4 HF#" I I 7#F D D F 7 #I5DAC"D#"H"HF P C "7 # C C I A "H C D 7# I" A # IC"""#ACA#DC #I C FC HP I HP 5#" C" #"# F #" CU# A 97 IA &''( 6I #C F F #" F II ) "H ;$,,W 9#= $, "7 * #" ;$,, W 9#= $) "7P ** #" ;&/. W 9# $ "7 M

9 #""A F#" " $"7 A # " C""7" 7#7 9" # 77D #= 0 #" F IA9**#"K5 "7"F** #"A#"DF"7C C A#I# F" H P I)"7 *#" C# 6A T " "7 7" D "7 A 9 C# # # "A F D FC"A #" " D7 5 " H " C # # C#*'8 7 " D C# 5 " 6 F "A I " 5" # "A 3566 H# "H 7 P I C #FP F"A # D AI F C# # "# H#CDIH +C" 9 I F " # 7 C" 9 56 *'8 I "7P ** #" A F 9" # IAP ) 5#"7#DCA67HPF#"A%,, " C# A F # # 7# 5PC" "I #"#D C# 7# 7 F IC" "F#K"A#" D CFH#AHA # AI#U'"("C"#D#AACDCUC # A ###D CD "##HPFHP# 6J'N AI #H A# " C CD" 8 H # A "7666 6'" " &( *#+ &, * *# C C" A"7#CA#"HP 6'"H7H"C#"#"H 4HI F IA F HF#I " #I " II AUI6""Q'" 1 AI A"CIAF 7#D C G 1" 6A C A F- H 7"A F ** #" A "A #H 97 #FP 7#D 5 A" H "#F 6 A # IC 3 FI F #"H A CI #C" $,, DFP C AA 7 # 3 I " " A#C#D " #I 7 #C"#"H ADF 5D#"H AH.

10 C# "A 7 # IH" # C"A "A C F#IF FH*#" 7##FPA"7D 4 4H7 "AH 1H$V -F,-.* A AA I#P;5 5 3 # 5= "I # #7 A/ 0 5I ##"#6 LQ F"A F *#" DA;GCCXY=H**#"C# FD 3"" A D * )1 D "A " P I I #"H #""A I "7I A#D FA#;3P7#D#"HCC7P=H#HS7#P I CI S# F##"H;F DD#= "#7 A CD S HDF# 7 #DF P I #""A Q 7P A I #"P # 5I " "# 97 A F P+$,,/C F 7HA#" #" F #P 7P ) #" F #" A#" )# #FC)V%<C"Q #"A I7 " AF"A# 56# "A# " 6#9"A F 5,,)Z,,%C F HA#" #"F # AU"A "ADG 4HF P D CD H T A A "7P A #" #" # A #F D" "7 AA # #D H# 1 # I #""A F F1R #1R '"1##6LQR 6666'" 6'1" 3 '" '" J #1 "#D"1LDN"#Q Y("+'" O 9 AD #"A 9 D F #"H #HV7 C"FD 7#C "A " HZ7 A #I P #FZF D HCH# $,

11 - 0./ 1 " # 56 P I 7P F # 7 I H # A F # Q56 5 # #C " 5 D # H P # " 56 I H C" D # H A # C # C H # I PA # A # P H D " " H D H A # 9 D F C [ C" " 7 CD # " " A F # D # F H K # D 39 I F#" " C " I F P # " C " A P H # " H P ;# # 9 I " "7 H P I I = 56 # 9 D F IC D F # H # A A # # A I" A P; 7 AH $ 7 " 7 & 7 "= I" 9 I 7 ; 7 "= 5 # 9 AHA # IC D A " # "7 # A # D # 5 # D # # " A H A P H P " D 9 # / 5 Q Q 5 6 # # H H PA H # P H D VA # C I # P 7P A 5 # I FA D H A # C # H D A $$

12 69#HPDD " #C " I H IC7#I#A F ##F"AA # F J7H ##DC"""DH 6 #H #IAI " #" #C #A D7DH *56 6 AD 6#I"" A PAH$F#P FI"" D A #9 " A IA I 7"7A"I A &7" 5D# H D" "H 97# A H##"DC##AA"H 6 "H I7 AA F D 7 FP.%( %&% ' #".& * AF"A F F#" C" II # "F 7I H F C "7 H#"H GI"P 7# "#< HP AD S A D" 9 6"A AA F# # P I F 5F #" C # H # # 9# CA9 JHK"AHPS7##"H *"F#"HPHS# 5HD" I" ( S7# A A "HK"A A P #I H #" "A A H""7 + AP K "HK"A HP A P IFPF#<A DF#7#D""A 5F H#D 9 "HK"A HP C #" #ID"7 #P; '*+I4#'>Q1(86* (8*1 Y= "HK"A #" SK #HI I#"P # #AI F""A H P#CP A## #PAI $

13 6FI" CDDS DH F CI CDI SP "7 #"A##FAACAC" JHK"A HP #9 P I AP ; P D S# A Y= K "# "A#9AAD"HD #" 6#"A HP # A # CDP AA F #F #" A#" "# # # "I7P + AI P "HK"A HP " D F CDP P I P#C #" CA#"P""H77""7C" 5 H D ""H I " F A#""7HCA#PA #" AI #" #" P D9 JHK"AHP"H9##"#" FH# #" " " H 5# #"A HP # # ICP99 P I 5F C HP # # P #F 77I"7C " FD##D# 6"A F#D F F F #7IAPIPIA P F JHK"A HP C F# I 7# "H 77I"7C#"#IC;## #9C=77PF;$#"= ""A #F#I C # ;H. F F"A13FIF="7$#"F"A 7FP97 ""A #7I#;D#"HD = 6"AH#"F$#";F #"$F 1"3#DY= 5 H " C ID F F A#"I" 4"K CI P " "H A "7 #; P#CI"=AA#"I<" $)

14 S7#""FIA FHF#I #I " ; H #"= "#"7K F A# I AP I AI # 5 H " C# F #" AA H # C" H #F #" 9"#C""#H #" AA " ; " D F#A A#"A#" #"F= 5 H H F" I #"A "" AA ;#F#"#H"AF CP F" D C # 9" C AA H= 5 H D FD" #" #"CD7A"Y:#F #"P#""FAF#D 6#F P I##"H P D I "" CP F "HK"A A # "" # "" #D 6F7#P FH 5H"C#"#D" C #D7 6"A H ; "= 7#D 4 ;A#ICPP I#H #F#A A = A "# "" # PA" 5 I "A H #C" #D " #I 7 "A A "D"F " H#D#F " ;F #7"AA= I IA F H"C#F 1"A H " A 7# D"#" #ICP 5 H CA" #C #" # H##"#9# "AH#P I" 5IC I FP #" F 9# "A AHP 1 CIHP"#K"A AA9# 6#" C" AI SP F" I "HS7#A"HK"AHP# P I $%

15 # "C#D A 5 H H C 7# F # " # PH# # #D" #A ',$%3 5 HP# #H IHP# # IC9""CHI F#AFCF#P S #"#7666 6' 56;3=D#IDF #"#7PA#"HCF #""A FC *56 H C HP # 6J'N *56 A"7D F#"I FP I# IA 7 #I # H C F # " AA K #"A 666 '" #7 "A"# 666I#"A" "7P 6F #" D A #" # FCH#HP $,1, -" )(4 5 J"A C# C #"7I H# HP 6 FC F "A # " D7 ;F "D7= 5"H 7 D P#"7C I"D JK"A 9 " #" F 7##C#"9I" $,1 -" )(4 5 ""A # # :#H# 9 C K "#FCHPP I 3 P P "A " D7 F # 7#D A A F #9; D V A 7D#FA#"#9 7#DA = #" 9" A # "A #7#I "" # 6H##"A#"7C 5F F D " F # #H C CDD 7" $-

16 J # I# "" I ## F"APD D#FPD HP#C 6P#"A " P#C" #7C I #""H"A"" R "#"#"#C# #H F # I AP I A#" H ', 6 -" H$F"A # C"I#PHPAA9 C#PS #HAA7I HP H FD " A HD AA DIA 6 A#" PH D # F 9"CI#;$?)F= [#I #F#"A#DH 1#9#" Q#"A"7C#"#FS 1 C"FCDIS 6F F F S C U #" H#A" ###F ' 6 *7*41" 5 6CI F#" P # F# # 1#"" P#C"#"7PHCI 6F9S #""A#7C I #"H AA #"# #""A # # # AAH #A# "A 3"HC#DCF # A"A D I "A "D73A#FFCDP"#P PF6F#"DAH#1 FD CHA S CD D " F 6" A "A ""A # "H A # F C # H # I F#"DD#H#"F H# A #PA #F F " 6 #""A #7 I C # H# A " "A Q #7 CHIF#P K AU"A D A"A A A $/

17 6 6-"* 4 -"( "0 8) -" 0( 0( 90( 0( :0( $Q A (L351 (L*9 (55 16F L1 C #CA F 6F ) C"#C 6 55 (55 L6F %6# L6 6L55 6L 6L6F -4 L16L55 L55 L55 L L6L /6 (6 (55 ( 6F L6F &1 #D N5 6F L M4" (L351 (L (L*91.4 6L 16L 6L 6L $,0CDP # 1 6L (L*96F L6L6F $$N#A 6 55 L6F '-" *")( 0( 0( 90( 0( :0( $+C77# C7C77## 6 6F )OC7P 5 DH %6A9 5 P#C" '-" 1 -" 0( 0( 90( 0( :0( ) "" $>## A 6 6 LN5 N5 +CA"A>"# ( )#>D & -" 0( 0( 90( 0( :0( $4""9 356 N5 55 \#D 35 6 N555 )>IP 6 N555 %1""" 55 ( ( -6"# 6 ; -" 0( 0( 90( 0( :0( $>D F 55 H 3. Lidské aktivity a prblémy živtníh prsted %5 7#F 6 6L *96L6 6L6F 6L6F55 6 6L6F 6L6F 6L655 L6L655 6F55 6F & -" 0( 0( 90( 0( :0( $&

18 $4D7 *9 L N56L # * " L L # ) C# L %5"# -O"D#7# /8C# L &6 7I" 6 6-"* 4 -"( "0 L55 N5 L L L 8) -" <0( 0( =0( >0( $Q A (LN555 (L55 (+56L55 (L55 C #CA 8555 N58555 L'+56L6F85 L'+5855 ) C"#C L+56L855 6L85 L6L6F855 L855 %6# N5+56L6F855 N56L85 N5+56F855 N (LN56L55 (6L8555 (L+555 (L*955 /6 (LN55 (L (LN5+56L6F (L5 &1 #D N5+56L LN5+56L N5*9+56L6F5 N5+55 M4" (L316L85 (L1+56L (N5*91+56L (L L L16L L1+585 $,0CDP # $$N#A L1+56L6F 16L N5*915 L16L *96F5 355 '-" *")( <0( 0( =0( >0( $+C77# +C7C77# # )OC7P DH %6A9 P#C" L+5 L*9+5 L * '-" 1 -" ) "" <0( 0( =0( >0( $>## A (N56L (L3N5+5 (L6F (N56F5 +CA"A>"# (3*9 (3N5+5 (6L6F ( )#>D L36F '+5555 L3+5 & -" <0( 0( =0( >0( $4""9 (L35 (3+5 (5 (3N5+5 \#D (L36L5 (3+56L (36F5 (+555 )>IP (L3N5 (L3 (3N56F (3 %1""" (L+5 (L3+555 (L6L5 ( $M

19 -6" # N5+5 ; -" <0( 0( =0( >0( $>D 6L6F55 3O6L6F L' '*955 H 36L6F 3O6L6F 3'6F5 O+5 )\#DCD H#F 3' 6L55 3O+56L55 L36F555 '+56L6F5 %5 7#F 3+56L5 L3O+56L55 3' F55 & -" <0( 0( =0( >0( $4D7 # * " # (LN5 (LN5 ('1 (L1 +5 6F55 6F55 ) C# L L*98555 %5" # -O"D #7# N5 LN5 L LN555 LN5 /8C# L* (16L (*9 &6 7I" *9 (6L (*955 $.

20 3, 4% 1& 5 $ ) % -, L#IA ". M M & & ). (IA $ ) ) ) $ 1 % - - % - ) *9 $ $ $ $ % 6" $ $ 5# $- $ 6F $- 5II $ $ $ $, N"CI $ $ $ $ $ 8#I 67# $ $ $ $ $ 3I $ $ 3#C7# % - ) $% : : = 4F 6FF7#DAIFPA# ;I" A P*'8= AC $ 7LV$35V$( 7$LV(V$*OV$1 ) 7$LV$1V$*O % 7, - 7$1V$*O 6FI"7#HF7"%HPF5$7"A#"H F"FF #"5#F%7"7#"$-I5$AH #$"F"D$"#F $#CC$7"FDI ADF FP -,

21 4% 1& 5 <0 0 =0 >0, L#IA " - % % % $& (IA ) ) ) ) $ IA / 1 - % % % $& *9 $ $ $ - 3A# $ +C7#I $ $ $ $ O $ ' 6F# $ # $ 5II $ $ N"CI $ $ $ $ 8#I 5I $ $ $ 67# $ $ $ $ 5DF $ $ $ ) 3#C7# & & - - % 9# 9# 9 9 4F J7C**#" "A*#"+/M7"AHI"" 9&7"A#"I A 3#C7#C 7P /7V$LV$1V*9V$3V$V$5 &7VV$1V$*9V$6FV$V$F M7VV$*9V$OV$F.7V$LVV$6LV$F +&7"AH$"DF"I5 "HHF 7""#HC )FP"#I A ;(=5DFA#"#H#9#P KA#"#D#I F - $, $$ % $

22 6 3, %# -$ 6#"K "#$#$ %& L#I A # "7"A A I F 7 * #" #7#"$7".)7"M%-7"& I L#I A "A#HA # I #" A "# SK A D "" C HI # # D ""HK"A# P A # " A # AF"K # ID #" A FI F" " D" A " "D 7D #D 9[ #A # # V 7 # 6FA 7F#H I LI 4"7#I 6# 5I"A C7#CP D#D7#F 5 7" A #HA #H" 7 # D A#" "C74 #I#7F#H A "7#I5#AH7#C # 7 C H 7# C D H D S A# Q H I" AA F A "7 F H #K A A D I # H #A"A # F 7 C# # C "7 #D I 8 " #"A C #F #C" 5 % #H A#" S A AI A#" #F 4I" A "H 77 "7C ;I"D = "7C #C""A"F#9F# AD "" F D#"I"" A#" "H P D P F F" "#DC"#7P 6F ##""7 "H# #7 P A D ;#7 C "7 I "I 7 #D # # 7 #Y= H #" F7 " A#" "H F D 7 A# #C<"IY NCHH""A 7

23 I HP "HK"A # A #HA S "HK"A F # " CD D" 1A H# "P I#"H 4H7# A"A7#"HFH#C #"H I P I # # # 7#D A "HA H F AP 4H7 F"A V) A " FH# I I P #P I7 ;F 5 5#53),"C Y=FI #"F"ACDA"7D"D" 6F7#IA AS #A#"7F3F" A#" 7 D " PF I D +#C# # I 5I D C7 > I 1 I 1"""I '-" *4 (-" 5H#D" 7 "7#$7" A""7 JHK"AHPF#"P I<P; CF7# " "7 " 7 Y= AI 97 AP ;*= "A7 #" 6"A " H A 7C" I P#C A "F + 7" H"A D S7P #F"A H #7#A # #S" "##H"A"7"AA#7C J7H#D"HAC""" "AAH""7 JHK"A HP P F CDP 7 S PK HPSDC AF 6F #" A "HK"A HP # A NHP P#CIA"HK"A# 6F HP FF 7D < 7F#D #"AA#IIC<P 6#"A HP #7I # A #D S# A" F "AI""#7 6F "7 "D A" " F #" HI#HD""D"A" J7 H #D H # " J7H "P IP# )

24 + "A#"CH#"FFCDP 5H AD"#"#"D"#" " "I 5 I" "H "7" "" P D " # F#AF#7#DHA 5H ""I#" 5I< A"HP#D 6"AHP 6#F " H # "" 5H "7 5H#A#D""H IP ##AI#7# 6#"A HP # A I # AA A #I"I"I7# 6#F P PCHI PC" 7# F AU"AAHP"A P#CI" 6" " P #C HP F #I H"A H "D #"P P %

25 4 % 1& 7?-41 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B Q "A ""9" C"#"# #"#I#"# 6#7 C A# #F # ""7"AH#F # " "A"DD 5#"#DF7F #"A " #"A#"# #"#D#" 5"IAD F7 Q # 7"A A"A#"H A Q "A#7# "K"A#"I "A#"#"C C"I L"# # "#C# #I# A"DI FFI<PF7 "K"A#" 6F7D "#A ""A F"#AD #"# A"IFC 6FH #7#"A D#AD# # Q "A# 7# #DDC #7# #A"AC "A##IA 9#% %% "#A - #"D # - I 9D #"" #CF# - #AF # 5I - #I #"# #"#I #" - #DI - "#"#D F7 :, % %% L - DD # #D"D 7 - #7 P<" - 7# " - D7 - " F7D - 7A A 9 1"IA - - "D A" - #"# / - D - # # 7#S# F# #DA" - S<" EVIAD #D $F'V# #A CHDH ''VF7C P# C 8'V A " $F'V C<P "I"" ; #= 3'V77 A#DF 7 ''V"#FCP 8'V A # &V#7# ''V"K #"#CD C#C A'V "K7#D H -

26 JHI#AI P FCACK"A 7#C A"# 7A" #F #DCC C A"I# 6#"FFD< "#FCP 5""AF7IC #I< H# A"D 5FC C D# LF C# F 7 "K"AD9 Q "A"D#DC A"AD "D:#"#DD CAD "A"I I#"# K"A<#II #"#C #IC 5#DA"#"H #SP [ C"H "#F# F" Q "A ""#"C" #CC Q "A#AD#C F 5F #"DD "AI #"#"H#C" ##D"#" Q "A"DF #K"A # F F #"F FH#FC" 7 D 5" 7I# Q "A"V F D "# "H"7 ; %% - # <P - FD7# #<V F# " - HD7 F#I <P %?C'8 9#% %% N#V # #"# 6#< #I I#"# C 3C; F"= 6"C?CA? A? DC# Q A# #C 5 3"#A "7 *"7 D " 3'V"C FCP /'V F#;9= D#D ''VC <" # 8,7 0 $D;E3 B 8'V A $V F /

27 D F<"#" # A#AD " FH 6#AD J"AH # #FH#AD 6FH +FIAD I]]D] :, % %% [ "AII 6 # A "D#DC "I# 6""H 5 IA FF#" 3A 5""H 9#7#D#" ; #= "CIF #AF#PA 5AC D# #"S#" 7D;FC"= A"A""AH"A A"#"#"A FC"C / #D# #C 67"A "A# F#A"I<P 6PD C #A"I# I" [7"# " A"D<#" 3C#" 5#"7F7I< 6F#""A #"A H#<" "#"# Q "A X "<"F #" 4F7D" "A C #H#I#H" "# CIC A A"##I ;\8N= 67# #C I#" 3H"# D"#U I D 5 ; %% N#DD7 # " Q"<" 5IC *"#F#I 6 3#";FC H= 8'V" &VD ''V"#7C &

28 $B %?C'8 8,7-0 $D;E3 B 5A"A# CFA #C" #"A 5C#FC J7##" 5AFC" "H#DA"C C R# P# AIFC" I # 9#% %% (C (CF 6 5A# +P#D 6D#"#"F# #"# #"A#C C"HD#"# Q 7# 7<" 6#AD #AD Q7# J7"#IA<" 5#AD 7# 6 IC# Q <" # J<""7"A#C"7# +#C7# "CI7# L#;# = Q <"FH#A +##";F FAD7#7# AD7#FH # 7A7# #A7##= # FH" IAD 6"7D <" 5A" "A""#" " 5#"#AI #"7 D 5#"7FF" C#VF;# F"7#""A FC" =FF: PK"A"#A# 6FFH #C"# Q <"F" FH"#A 8F<"K"A #" 7 ##" 7 Q A# #C :, % %% R#"AIFC 5 # "I# 6CIA"IF +# #"# (# 6"7C 6F D<" "I# #" #"" "H9 7PY $VCAA $VAD7P C $V#AF"A " F 8'V" ''V#C#D F" M

29 "C" ;#"#"#" C D= #F 5F#" #""" A"I#" "A#"D I D7 L"# " +"A#<" D Q""AF7I<"H P 7C 5A"A#FC" #"7A "A 6FF"D" ""# "A#P I ##I"#;F( G1(1N4 #IL= 6F7CC#"77# 7P +#A# CDC# #H#AFC# "C#= 6I # ADCD I "#I Q "A#F7# F"F" " Q "AFFH #A Q "A#AA D 5<"A#AD 6"H#D #IA #D"DA" J#IA"7"A "D;7# = # P#IA "HF#K"A#D A9 J7C"7#7#;" P#C"= ; %% #"#I *"#F#I 6 6# 6 G#KV#I %?C'8 9#% %% #CF# 4FFF 6FFH 8# " - 6#AD "D ;7#= - 5 #I A - #;9 #C7#7#= '&;G V>## A ;'V 7 #F 8,7 0 $D;E3 B.

30 5C7#"A FD"DC"" 7DD"H "DC 6"CVCA VA? 6C C<#CAI #"# Q "A""#" 5"H#F#"" #F#C #IC R##I F#"HI#HI FI#IA 5 #"" 6FA"D#" #""H"AF#I# 7# " 7 # # 1 "# P#C "H9# #"CF 6F#" 7P#AA # "#F ""A# AAP#C# AF 6A"A " "A CD F "DH J"A#PH##D R#"A#IFC J"A#7#"#"# 6F#D #FC" "A S## J#DH HDAF [AF"A#DA 7C A 5""AF7I< #I 8F#<D D 6# "#D#" 5A# C 5A"#" #CA "#F#" :, % %% 6#F" 6"" O#7#D#" - # - # 1? - CF - 5 ; %% 6#<P HD7#" 8FD7## <;F# "F7D #D<" $?V#IC 8'? &'VD7 # " # &'V#C #C # ),

31 Q "AP D"I "I<P 6FA"D C" <P"H A #"#= A 7F C#KCA C# 7FF# %?C'8 8,7 60 $D;E3 B 9#% %% Q "A 7"A"#F C# 8'V A 7#F"F" - I #C" ##C# - 6FFD #C #"#D 7#;#= #" - FC" 6#<#CAI #"# - AD#"# "CV CAVA - 3# - 6#<# 6I #;# 5I # A 7 7= - 7 JI I#"7"A 7 ""HA - ' C# "DA - 6#"F Q "A# #" 7F F JH#D 8# CI#"D - 3"# #DA" - 6#AD # P #IA# #IA ;"D #K = 67"A#HC C FIAI I - 6FAD;" #I I= - #V#C7# 7# P#C - A7# F# 5 #CA C #F#""#"H - D7 #D"#"Z F7#"D - F#"" # 67""7I "A""#" #AI - 5A" #"#A I " 5"A"" #" "HA#I#AI :, % %% ##" 5V7<" 8'?" #"AFC;S# #= # # # 6FH"A7#" #"# #A"I#F" 6# $?V#F#AP )$

32 "A# 6#"AA C7#"#"#C" 6F#A"I# #""# P L# "FF 7D<;"#= Q <"#D #D9#D Q""AC#FF "D# "A# PH9 6#"S#S## 5A"I "A# " " < 1 " 5# ; 9I= " JF "" Q "" IA"H " "AHD # NFF I7#H#A# ## #K$ F##"7D 5<" # X 5#DA C# "7 # "AAD H;C " = J# # "#F C ' "A C" H#D F 5AF"A#DA 7C A "AP I" "7D" J7# = #"7 - F" - A - #"" O#7#D#" - KP - - 1?# - "IA ; #Y= - 7#I 7 ; %% 6F 3C - L G 8 C 6#7F#I "7" * PA"I IC $6'VCD AA 8'VFCDP # A 8'V" &'V 7 I"C # 3'VD# 55V"## 8'V #D N5? # #C ''V"#CCD" "F" 15V " # #C# 9"D #7# $6'V9 CD"D" )

33 NFCD9 *" 5""AF7I< "C"D D 6F7C" "AP D "I<PH#A F"7D"H" 6F C"C#"H D A;#IY= "7# C#K#H# AFAAC# " 5CD" #D " - C"H" - 7" - + 5V#A ))

34 "#$#' ()& (I A A "7 $ 7"#7#" $ INI"DA AFC#" A " 9 H I P 3P A #" I #" " # CHI #" 5 H D F#DAH 7A#I"" A 7"AH# #"7AF#" 5 " H F "A 7# # A I" H F " #" "H " " P D #C# 3FA#" )#""CI S7F #+"D7"CI"# A P "D # # I <P ; FC "7=' A F C H " #H# " "# 5I"7A F7#IA II "CI9Y 3 F" A#" PF D +#C# # I 1""" I 5I #I C #">I '-" *6 (-" 5DC"7C9 4P "D 6#"A HP H#D #< C Y F# #< # # #"7 C C A9A:"AAH""7 6# I <P ; P Y= "HK"A HP "7# "A "#" # 6"A A # FP 7 C # "#"7 J7 # A 7I # # D "7C#AFP IS"H P I AP9 3 7 "A A "H #I # 5F A 7D#FA#F"A#"AI AF#"HF " F7;<"= J7A#FI ;" " "D"#"= JHK"A#P IPI<PAA " )%

35 "A A#H# "H 97 "7 #F S7" " # # ; H 7= O" #"H "7 #" #" # I" 5"A A "# S" "I C F# "KCI #I P 6 A C # F F#" #C #D #CP" J7C#"#"#I#"HPC "A # "" A " # "A A C # H ""#D 6F 7 D "A#" H# H"7 #" # I#" " "CD # ##"CD" 5 H " C # 7 "H CHI H #"F#77I"D7 "# "A "H A 7D #" A I F"7 ' I" 7 * #" A F # #" " 7"HK"A#FFD6F P "D# F CHI H#" 7 A AH# # 7DCHADSJ #""7"#F F #D ;F= " "# 5I" A K I"I 7 "7C 9 # A 7I<P#7 )-

36 E -41 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B #9#"A = ( # % 8'? A F #7 7 F Q "C#"A"I# #P $? D" 7#$V-CF?? ADG*T 1(\\\+T N+Q8 R#ACHA# 0& ' ( # %?C??8*##Y] "I P#C#" CHIH#" #9#"A F #7 Q "C#"A"I<P # R#ACHA# A FI7#PCI "I P#C#" CHIH#" "7 #""#AD# #C #9#7< FFD #" Q "C#"A"I<P # R#ACHA# #I "I P#C#" CHIH#" A#A"D #H" /%& F#F "HDF %?C'8 = ( # % 7 P7#/?$ #7CC 0& ' ( # %?F#K A?FI7#PCI /%& F# F "HDF %?C'8 % %1 % 7#$V$,C = ( # CD 0& ' ( # %?C???F#K A?"H7P?F# /%& F# %?C'8 9&& & > # CFH# 8'? A?? 8'? " $? 8,7 0 $D;E3 B &H7#: $V#7CC:?V 8'? " 8,7 90 $D;E3 B?V#" ''VC 8'? A $??V#":F # 8'? " &I'J""" 8,7 0 $D;E3 B?V

37 9 Q " I#P A"I# #AIDP Q "C#"" A"I"IP ;7C D#D ="HAF#D L#"9# A"D<C#"A " # #C" Q""AS##C# FFCHD<" A"D 6C#A"D D7#D "#C 7#" " 6F##C#DFC" D F 5#D#CSA 9"FP (# AA"D "7# I 6#H"9 Q "A"IP 7"A ;#= Q "A""" C"# #"9# 7A"D<C#"A "# #C" 5A"D<" FC"9F ^ " 6"HAA 7I# Q""AS##C# FFCHD<" A"D 6C#A"D D7#D "#C 7#" " #9# A"D#D#I <^# % %1 % > 7#$$V$,, = ( # > I 7# AD7#" F7## PHD #DSA 0& ' ( # %7-7 7 #AD - FI7#PCI - FI7I - #C AF" %?C'8 /%& V F# "7 % > FH# #"F# P#C = ( # > I7# \IPHD #DSA 0& ' ( # % - "I7#C - "I7#I - "I7#I - C""7# &V7$,, $??A7 'V#?V#D7 $6V F 7# &I'V""" 8'V#C" #C?V#" ;7#= 8,7 :0 $D;E3 B?VK A"IP 8'V"?V; P#C=FH F# 'V>?V '&;G V+CA"A >"#?V; P#C7#= )&

38 "#$#* 6F AIF$?.7"*#"A7# H$%7"%I)-7"H- I 5 C#A 7FI"P?, ;#A I F#H V # D " I D " #7#ISAP# A= 0%+ %# &#; "#"7IP AA % % ;"7 K I SPI#" "P#"=: 4 &&, A# ( # ;"K D FCDI#"S CHDH= 5I"CFHD"7CH#A"H 77"7C I"D 7"7 "7C#C" 5I" #" A H F 7# D A#"D#ICA"HI#" 6#"A # # FCD D H 3P A PD " I #"P AP AA AI P [ # #" #A"A D A #C" P#CAA"H6FA#"#" F A# HP IA FD F " HP FCDP#C"D#P 7#"7 5F"A#" PF D5ID C7 > I 5I #I C #"+#C##IJ7AS #A#I F " # F I I 7# "CI9 '-" *4(-", 5 H F#D" #"7D" AF "H D A 7#C 5 SII"7H 9IA Q A"HPC#<CDD 5 H D # "D " F CA PK #""F JHK"A HP C "#I I7P # "" K#""7 5 H F I#P I#P #" "HC"#CPF"H"" )M

39 Q A " HP P" # H# F F S #C7##F 5A C"CD""FI#PC #D#""I#P A# "#HPFF#S 4FD C HA7# 5 H SP #"P I P#C" F CDP CAP IFCDP 6 FC HP ;" F#" #" #7P= 6"A#C" H A#FH# A" #" #D" F #"AA#CP" S P#C I "HK"A C" P I #"P #"# P I P#CF A"#" 5 H "H #D D #C "H I P 7A P#CP #P P 5 H I#HD" #"#D" "D" A" D" A#D"AF 5 H D" "#" # "D D " #FFICDP J7AI" JHK"A HP H S# #" "I P FPFFDCH# 6F PK #"" F I S "A H " N P#CI"HK"A## 6F 9HD"C J7 H H S" I "HI P FP;D##= 5FFSH#F#7"I J7H #" "A # H #D" C 7D" "H P#AP;"H"H= 5#"A "A HP #" 7 H"AAA 5 H #D" "H # "# #I 9 # IA J7H#"CDIS7 ).

40 C HP A 7# # IC" # #P I 6F ## 6J"K"A " F#" 6#"A A; AD FF#S=#+CHA77 UA"A PK"AC6"AHHD "#"FF"DH"A# CHA SDAFJHK"AHP##"A [ A H# " I #"H ;6 1I = R K #HI I#"P A H F# '*+'>Q1(8-7"#AI7 %,

41 & 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B 67D#"C" FD#"C#I 7P;9= L7#$V- "AA FV 67"CP #7-67#$V- 6F77#, 77F#S C",V-I #" 7D#"C" $, 5FD#"C#I 7P 6F7 7#/V$, 67"CP #7$, 77F#S C"$, 6A"AD 7CD"AS +"A"; F = 7D#"C" C"7#, 5FI#"C#D 7P 6F77#,V, 77C F"# C", Q H7#C"$,V, A# 0#S"#7 77#C", V, 0#S" PB;D= CDC" [ DS " 6 7#,V,7A #"A 0F#77,#FF" 5F#F#"D #"C"P$,, " - 7#$V- - "#F7#DF 67#7#$V- 6A_`a #7#$V- A", #AbV "D#S#7#,?- 67#/V$, 6#7#/V$, Q 7#7C" $, 67#C"$, 77F #SC"$, T D Q IP AAF#DA +#"; F = "V7#F,V, - #77C F"F" C"7#, - 7#A # -,<D,< - F#S - 7# 8#; "=V %?C'8 ", "$,, 8'V A "FCDP # $?VF?VF# 6#7#$V- ''V"HI PF#C 8,7 0 $D;E3 B 8'V %$

42 677#$,,: #"A 7#$,,7#"#" 7#$,,FA #"" 777#$,, 6"H 7F # "A F"A9 LA"I<"AAA FF#S 6 <" S 0#SF# S#I7$,, "A# I FC (" "AF#CPD 7# JH#C I#" 0#S??D Q ADC $,,#I #"AD"HC ;= 6"HA"DD P Q ACF7 S#7 QI#"AF""7" S#7"DD 6S#7D ;"H""= +"A 6 "A#? JH#CP#C 8FSI"A #AD7 I#" C 7#7#D# 67FD#"C" $,,, 67#D# +"A" I#P ""A# 6"A I#7 0#S #CF I 7#C"#C-, 6D"H7 $,,: "H T QI#S#7AAF T # %?C'8 C #CC" #CC #C7#DC" $,, 67C"7#$,,, 5##7 #F I7# 77C F" #F$,, 6#D#77 A9I7D 7?VF#S ''$?VICI C ''$?V K I P#?V7#SF #S 8,7 90 $D;E3 B %

43 1F"AD"I #" Q A"A"A DS# +"A#7#D#, $,,,, F77#$,,,, ""A# 77 # $,,,, 6"H""F I#P 6# CC" D#C #CA9I A9I7 3A97# 6"HF A7#C FK"AC" 6"A#" C" 0FS"A #AD I#"A DS7CD AS JHA"D#" Q 7D #A"D"D S J7#"#"#S" FD" J7C#C 7D# JH AC#" C" J7"AC#7#7 CD" +"A#7#D#$ X" ""AF 7# 4"AI#7 C"F I7# D DSV 7F FS#77 "HCDAS 7FSS 4A" "H?C %?C'8 "$,,,, 6#" #C #D7#" CA" S S +"DS +CC#C %?C'8 "X" 77 #DC"X" "# ## $VF $?''? K :?V"V7 #SF# S 8,70 $D;E3 B 8'V" '/8VC77# 8'H A $6HFC" PFD "# 8,7:0 $D;E3 B %)

44 7"# ###7#C 6#D#CA9I 6#D7 C"F I7# 7D A9I7# L7#DSAP I 7#"CA" 8'H A 6FA7#" S $6HFC" 57#DSAA F""" PFD "#7 0F#SI "A#AD 6F7 7#7 0#D7# 'H7 6 7"F" 7" " JHA"D#" DS 57CAS" ;#"7#= \7F FS#77 CDAS" "H7FS S Q "A#D S JH AC#" C#"77D# S#" A" "H +CC#C $?H #I#C? %%

45 "#$#+,- 5I"F"9CAH7"#7#" H $ I HD 7" 6F"7"7*#" A # 77 " B ><77D"7CP#D#AF"D"7CH C 7# F A" F " #I"I [ K 7"A"7 P I FP; 7#I A "Y= 3F"A#" 7PF D5I#I C #" > I 1 I +#C# #I 6F 9 A F F D # D H "HAFCFPFFS7#P IAA 9AA"#"7# 6 # 6J 77 I I 6 A F F" CDP D A F "7# "HA 77 7 P I I"I ;7#I A Y= 6F##9""H77 ISPC "7 # C I *#" H I I 7#D"7#FI"IP D A F I" # #" D F CDP ""#D F F D CA D H#4HD"7C#PA77A <"H" F#" '-" *4(-" 5 "A H # #C C# 97 "7 5 H # A 9"# C# H "AAH""7 J7H9*"AD" "H9 67"7#FI"IP" "AHP H#7"7 CA9" J7 H P D A 9 C D P#C F ISP H # "# A # P I FP F 9 "HK"A "H # # F CD" AF 5 H F I CDP I"I P SPP %-

46 J7H "P IP<P P:CH "HP D#C I 5 H "H P#CP " CHD H FP ISP J7AAP D P#C" 6F P I SP F AP "HK"A HP S7 #" #" 9 # S #" #AF# K"HK"A HD" # F "A#CP"I A JHK"A HD" F #I"I # ""##C" + 7P H P#D" H F" 77D "7C#77 JHK"AHPS7#A#"H A#P I ""H# 9 J7 H F A # F AD 77;HA"DC#"7"A= 6F#?"""7H D"F# AD : D C 7 "H P#C" ":#D #H""; 6(1= 5H#D""H77D F 97"7 5 H " # "# A # C# 9#<AA"HC""H;= 5 # # #A #F"A H H" # I 9 # C#9 5I" 9 C CI"7C D A#""#F C HI H # #PA # 77 A H "7C C A[ 9 AI F "HA#" # 9 " 5 77 "7C A F#" *"[ " "H 77 C F# "7[#D ## 9"HA"K"AA F APCHDH %/

47 C 7 8,7 0H:0 $B F8?0 %?C'8 $D;E3 B "AF77D"7C D&,,%(,#A 8'V A 3H"AF"7C H FD F 77D"7C '# F77D "7C 6F#: 0& * #?VC "ADF# E #: &VD Q "AA" "H# 6"H# #7 7Y 6"H;A=#S7 "H#>3 "A"7 #A#"H Q S7"HA#C < F 6P#"A7#. %( ' #?&VI"D "HDI"D 6"H#:# "A 0& * # &?$V H#"H# E #F I"D #" 4# ;'? "H# 9'#\ H '"\ 8'V" J7#"H CP D /' % &VD "7:9""IC ) ##D*" G $V #"#": P#C 9 EC 9 CD" 6P9 D" &'HD7 # 6"HB #D# H &?V#D +"A#"#AP H#"C # D J<#IB " "A #<" D Q A#H#"C H#H" S A" 7"A*"7# G?V# *"9 59 'JLQ % "A#"A#" ># " 6#" H"#"#" "HA 59 "A ""FDB " >< IB?VFH #FC""FH" 8C"SC"K &V7 6P""A##C"K 6#VS C" ;##C"#= - 59*"C G 8'?" F D# 59 "AA"IA DD +*"C #"H9 *" D# %&

48 "#$#". 5"7 F "A # "# HP #D F [ "A AA A A AD #"IA#A#IAAACH"D F7" A#CAPAA P#"JF# "IC #5AF"A#DA"A AI 3P A I" D # #"7#"FFI "#HP"K PD A # HD HD F"K D H #"S P #C# +C#F"A7I"P 1#HA \D7# \D# Q #F LA 3F""A#"PF D+#C## I1"""I>I L# A $ ) 7" I 7" $ I 4 I""HH77""7C";7I"IP= #D 7# " '" 3 IC""7"AC""D7AP 5"AP D F # "# P37A #D "# "# #D;Y=1AH# #I3P AF P#" '-" *6 (-" 5 H CA A A 7 C C""""# # JHK"AHP"HD"7CP 5HF9 ID 1"AHH""7 F "AI"FIH CAPF P #;)7= SFI#" P I#" JK"AH#D#" H"C 7I 5 H D" #CD" #" A C 9" 5H F# #C#AIDA I#"7#AA #A %M

49 5H"H#D JHK"A HP #" # #A"A #" # "I"KAI;7= G""A"HP"I F#IIP 5H"AH#"D JHK"AHP HS# 5F"HP K"A#"CI# D A 5HHCIC 7# %.

50 $ 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B 3AC 7 #DF#I ADF"7F '#" " 6 H"9 #FP JH"AF#I J#F Q "A7#7" 3H"A D J7# P#DH#VIH 7#IHY 3H"A D"DF 6A"A7##D 6A"ACH D#"F FS ";#D = DF77# ;#I= 5A"AI" #"A " Q 77CC "A A #7#F ;A"A#= L# F55 6D77 Q IF#" ;7C= 5#DC;# = 6A"A"HC " F 6#"#":A# C 7 5#I PHI 7 Q "A#FF1N3 5 "D #F 5A"A # J #DC#"F#"#" A#"I IC"C;1R = JF#D#D H"#F H#H#F #ACHAPFI 3 +#CC 7 ' 6 6D7 IH \#D +#CC 7 +7#7#I F "7"# H 4"" Q "H 3 +C#A [7D %?C'8 C + & * 3 VC 7# +CV#U +CVI 7DC" +AVP#C H#F '/8VC7# #7# 8'V# #C" #C &I'V""9 IP 8'V#C #CA 8'V #D ;'V#D CDH #F &I'H""9 '&;G V># # A 8,7 0 $D;E3 B '&;G V># # A -,

51 ##PAA"I 5AI7P AA# JF#D"#D JFP IFF I#AA 5#I7P F#FFA7" CC +"A#F D"# H# F J77#I Q""A7P#DD # 5F##DC""H F7#D" A 5 7#A F Q F "7#"# #"A 6C P#A"AD #FF "A#P DF""H#C" #7#" 8F#D#DA7D Q "AAA#Y 6 C A"A F FA# 6 #C# 5#I I#F#I F7 5D7 F 6 "AD F C""F# H7PF HA 5HA F#F#I 3H"A D 5D77#"#D 'AF#AF #D +FCIS ;F"=F FS " 5#I 97#$-,$-- $-MD#""HCA "H:""A#P# "H # "C A # DIH Q DD# 6FF H #7 " +"A#DC #A 6F#DC"DSA ;&( Q 6FC" #D "H ' 6#I ;&(, Q#I Q7CC J77#" 6PC#DH 5I D# 8 1&# + +D# A7D #D N#F# F AAI D F \"#C 5HA F#?% * &% L# S 6 # 6#7 " %?C'8 % +C#A 8'V #D 8'V#A &I'V#D '&;G V># # A?VA"D ;'HD 7#F 8,7 90 $D;E3 B '/8VC7# #7# 3'VD# -$

52 ##"7C 6DD# "C"H#DC" ##Y A 6C" "7A#D # 6 #D ## VC""U "##F# I P#C FD"7# #CA" Q "AF#DI#" 6C PA"AH7# A F #CAHC C "" AI#"H7P #C" 6 HAI #" Q "A#F# F 6A"AC FHA "7IF#7#; "#=#A F #7# 6A"A7##CD"P #;AAI = 6AH# 6C " A"A CD""# F; "#= JHC "A"ACD #F#DD7D# 6 CH"AADAD "C"AA NFH#F#D #I"H #FD7 JK"A #C 7D F#;#= 4""#"7 "#H GAI# +C# A "7"# H Q. # 5 " #P 5HF [HF [ J%,%( [ QF +"D F +F 8# [ QF +"D F +F?%+ & "H ' 6 \#DD7 IH#C C 7 ;'V 7 #F '/8VC7C7# #7## ;'V#D CDH #F 7 #F &V #F A ;'V H 3'V#7 F ;'V>D 3'V#7# &I'V# #"# -

53 "#$#/ 0 6FA"7%7"I-7"$- I+C# "A"7"$V)7" +C#"7F"A -IP &,4 ;D # #"7#: A ""= K ;# # HC#"#F: F#S LQ:=?);F"DF#LQ= ;;# AI#P > 9I #=?* 4 1;"F F# P#C" H FP P I #I CC FCH I I"# 7#I A 6 I"" 5# "H H 77" "7C" #"D I"D #D I <" " " " [ 7# # A A P D 9 CD"D" 6F 7# "A A C #" G " AAP [P# 6J"HK"A # #"# "A SCAC# "3#ACDS #"3P AD"#"C#HH #A "CA S 5H"A 7A P#C H# 97 AP 1" # A#" " #" " A S # A H # #" C A C 3 F" A#" F PF D 1""" I 5I #IC#"5IDC7 '-" *4(-" J7 H # A"D " C 7 ##D C#""7D# 5 H "H #D #C "H A I F#"CHDH J7H"H #I #IH"A#" # JHK"AHP# S "CAP DF 5H #IFCA P 5 H " C "H P D A 9 ;* C" ""7IPY=#" A -)

54 HP S A " "H 97 "7 #FP D<P PC IP 5 AI #" AI SP H F I#P JHK"A HP C AI CI DP F # #CD A 6"AH" JHK"AHP7#A#""AA #" 5HC#F#" 6F APH# " I#D#" JHK"AHP A# 5H " C A #"" H #"" J7HF" #D 5#"AHPPHD#D#"APA"7 AIP# JK"A #D#7##"H JHK"A P"##"7 J7H#"AISP SFI"HK"A#";F"CAA= -%

55 ' 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B +"A#D#AC D ;F AA# = "AD#DA #"#" 5I#I"#D "H"#K## 5#"7#DH#"A #"7#C7#DC#AIA# P# "H#""7#D# F"7 FP I" "7F#"I"D# 6F#"#I CA7#A "HI 7#CP 5"HLQ> 5#AS# DF"HDF JDAD "C"H C "##C JFI I##PLQ AAF JH6"LQ# H6 JPH96 ;P#D "" #"= LQ"HL1" # AD 5LQI #FF 5AIC#LQ"F I DP#DD #D 6C " ## H#I P D#D# F"# "7#;F CC 6F#P= JDI D#D# CC4*5"## C ";FI6= I D#C C4*5 "D#"# CC"## CCPNC#C"P " C ""7CI D #C#;D""= "7 "A;=CC$/, #"7I#C#7#I A CC;18 4#I 4 #9**Y= C + & * 7 +C;#= 1#A 4" %7 6#"LQ 4" %7 3 F I D /7 # 6P# 4""? 7 Q"#F 6# 6P# #?( &*# 5I D"# #C#" $M#?VA#D# A'V"#?H ;# H # LQ= ''V#D?VH#D# 55V"# #?V A #I P '/8VC7# #7# 9 C7PD H A9 P#C" --

56 XC"#""HA"AAD# JHCH"ACD A"A >ACD# 6AA" #I #LQ AI #AF AI# 6#"A"I P#CI # F#DD 5A"A#>J "AA F7#D#"NC#C"P J #9IA# " L# F7#C#D A JAFD"HD C #C#7# 6C PICI"P P#C"H"## ' "A# P#C"H" #F"# %?C'8 % #XC"# #;# CD#= I%7 >#D# >J 6#"?( &*#7 1"##"7 H +7# 3AA7#I# "#F 7 N"#7 $.##"7 8,7 60 $D;E3 B ''V 7 #A &V7;7# #= -/

57 "#$#1.0 6F 6 A "7 % - 7" "A "7 " K #"A F I D C"" # CA C #" AI F;9 # F# = G"#H# #I" $ 1#HAVA #I \D# ) \D7# % Q #F - LA #" A P F D#" # H HP A P#I H #" "# HP "7# I" A#" F I" I " '" "HF#"7#H"# "FD [# 6J A H# #I D P#C #I P#H" D F" A#""#" '-" *4(-" '#H F A H# CDFA F "AFIH#CA"ADA"DFA JHK"A HP #P I A 9 ; C "7*="A#"H"7 S F H# H"7# 9 # AAIC"FCD 5H"H#D P ICP JHK"A HP AF #D A CA #D JHK"A HP A #" #A #""#"DDA D #F JHK"AHP#P IPC "#FD 6F P I AP 9 AA F H D"FCDP -&

58 SFH"H#" 5 A # " "D K CAC # " D#"D" G""A"HP"I F 5H"A"DH#"D JHK"AHD"H HS# 6"AC CD"" 6F HP #D "H "7C P P A#A## 3CHC 7# 6"A "F P " A"D D ID 7# 5H"AHII 5I"6FAS AF7#IA 7#II#I6F#APF D+#C##I>I -M

59 $6 F( 50 $B %?C'8 $D;E3 B 5CD"#;C "= F ""F;#D A7D:#F=C A"C 6#CD "FC 6 "AII A" 7 #D7## Q FCD"H7PC ;# CAHC= C CD; = 6H7PCD "H7P 6H# "AFIA^ 5HI F ' "AF#7#;#" C=VI##H7P FDHF F#H7P I7 CC "A7#7DH#F "A7"A JFF 5A"A- HAA I HD#;# DF= I# I# F "#; CA" ""F FP#C" "" #D #"#= "A C #H#AH 5IA"AI #D" #HA # D H#" '#C FF## I AD#"F" #"H"A#CC 7 DF H; =#CDA #C 7I FI#C JK"A #"D "D" 8 1&#7 Q#"C [ 8 1&#7 [7D [ H7P /1&,% \#"C \#C 4% 1&7 5 " 5 6P# " 5##?% * &%7 5I +#CC 7# 6#C H "H I DI ;'VD H ''V#C# $?V7# # ;'VD ;'VD#D CD H#F 7#F ''VH7P C P?VFC F ; F= 8'V# #C #CA A #D $B %?C'8 F( 5:0 $D;E3 B 6A"A A A"#P #C # # ""FAA"H D#"#A 8 1&#7 # N 6P ;'V H -.

60 5 "P P#C""H "P Q A# "H #FH# 5##F7CC "A 7UH#F "P# F 57'N4+F F "AIA A ""HPHD S#A7A"AA 9" FP IFCP "# #D#""A#"F "HI I#"F P#C I 5#D##I # 6FF "AA"D#A; #A #="AA"HD H #A"IIC; "=A"A AD 3H"AC 7D" #IF#A "A9"C 7 5"HA #9 C"?FC 6"A#7#\C 7 A"##"# 3H"A KFC H '#C 7P D#FV #. 8%% % 1&7 [ +"D F?% * &% \#DIA A D 6#7# ;&( 7 L +#CC 7 ;&( "D H +#CC 7 6 ;'V H 7 #F ;'V#D CDH #F 7 #F 8'V#C #CA#C" #C " #A F CDP # 8'VFCD" # #A '/8VC7C7# #7## /,

61 "#$# &&3 5"7F- -"#"7"AAIF$H- 7"#7#" $ V) 7" H A" "I % - 7" IHD7" 5I" C A "7C ; # F " "Y= "A #H I# A#D FD I# '" [ # #I II 7# A"A AP A # I CFC6FH## A"AII#"H 6F I I #A FCI II # # "A H # #" "HI F II 7# H # A A ID " """ P F" A # H #I I C#C9I"HD"#P I #DF 5"7 F I I A S #A F C#5"7F"# "APF D +#C##I 5IDC7 5I#IC#" >I '-" *4(-",5 5HD" "A#ID AF 6"A"HP AI" 5H"HI P C#"F IICDPID J7H "AAF#PA##A "C D" AF 5HFD"F#""FFIISP JHK"AHPFIII C "C DD"ID"AF D#"7# JHK"AHP#"AF #7DID 5H"H AP C#ID" JHK"AHP# A#"#II #F /$

62 5H"ACH##K " C DDIDAF D#"7# J7H#" "I#A 5HFD#" 6"A"HP A"FII7# J7#P #DH "C DAF 6#"A#CHPFP D "C DAF J7H III 6"A"HP A"A"H"D D7#" J7H #P I#APFII 7# 5H#A#D""H P #"PFP III7# 5HH IC 7# JHK"AHP# FIC" "C I #F"H J7H##DHH#F 5HF# P#APIIP F"AHF"HIFII7# "HF"7##D# J7HII7#FH#F #D #PAH# ',$%5 JHK"A HP # P AF # H" " ID [ D I ( H#"" "6F II7# H#HP#D A FCH#A API CC #A FH# S7# # II #"H 6 H# F "A 7D#"P#D"ID"AF #C V PD # " C #" #" D CV79KPC# C V F 9P # #A #C C H F AI #AP ;D "C7 F##"Y= A#D #C /

63 '- -" 8,7 0 $B %?C'8 $D;E3 B J # #F "C ;DC= 6"HP D"P Q "AC<"A# CA A"A KDC D#"D# Q A"A " C DAFCCA = C "A#F C#A"DA H 4#I;CI ##"H" 7I"= 6 "AC"A K"A A"DCA "#CV FA"D #C 1"A #"" "A 8FA"D#D V AD #" C IFP JK"AFF## 9 Q P DF"D J# 3FA #F# "H 9H #C"AA"D IDAF #"K"A"C IC#"I ## JK"A#C## IDA" + "A# C "A#HF# K"AAFCP 8CI IC = %#VC KDD#"D I D##C C C V AD # 5IDAF#"7# :V AD #I D## "AAC "#FCA" P# 8#C VF7 CH#FH 8#A"I II#FV" F"H" /% %V A "# #"7#9 8# "VFCA" 9< D# ;CY= " %%( # 6 FF FPAA C 6 "HIFP 7PAA IDAF %?C'8 C 8C Q AID AFC" Q AF##9 IDAF '/8VC7# #7# 8'V#C #CA ;'VD 8'? #D 8,7 0 $D;E3 B?VIV CI C# 3'VC # 8'V#C" #C /)

64 Q A"AC; KD= 1CF Q 9"C <"A# KIC Q A#PAC" 5#"# CI#"C"A II"#"H # C 6"K"A#AD ## 4#I 5"HF7 4ID"AF CA"III#A #DFC;F A="# # P#CID AF #C #"K"A#AD # 1"A #"" #"7##IF# 6F"HP D P#C #"; #7= 8"A 5"HP DIC #F#F # #C"A A"IID AF 8"AP DF"D F"HP D P#CV#F 6"##I AAF#PA 5C #"AI K"A Q "APV7" K# 'I#I H# A#PA#CI ID" # #P I"P #"K"AC"A P DCI C#"ICI ## = %# 6"C #C G KDD #"DFD"#D 8FC Q AD# "C : 8#C QP D P#C ;F7 CH#FH= Q AID AF#C" /% % 8 Q A#D 8#.%( %#*&1 %% Q A V F / II " %?C'8 C 8C 5IDAF#"7# C" 4CC Q AF## 3'VCP #" 8'V# $?V A;= 8'V#C #CA 8'V#C" #C ;'VD 7 #F?VI &I'V""" 8,7 90 $D;E3 B 8'V /%

65 C "A#DH 9 AF##PA P#CIDAFC" #C"# 5"H KDCVFA 9" 5"H#A #C "K"AA A#D" IICI"## #"A # "" "A #DC;7F#= 6 ###I PFCA #"AP I P#C + "A# 8FA"I#"P D IC CDF "D";AFP PH FV#A7= #D P#A7 "A9""##AA I I#F ("A#"##I 6 IDAF P I"#P "AP I" ID"VF# #F#9 #P D ID#A#F #C" 5#IDAF "K"A#AD ## 5<"A#P I" #CVC# Q I K"A DD 4#A"I P#C#" "# "A#D # 3F#C#D9 4C"AP D"A #" DC IDAF = %# 6#CI# 0C Q A"CI"# /% % 8 "" +#" 5###IP 8# / & 6#F" 6#7.%( % %%( 6#"# 3"ID"V F##F#9 : 8#C 5IDAF#"7# #C" 6#" \ IP Q A IDAF Q AF## IDAF C 1C %?C'8 &V# V" #IP 8'? A $VF ;'VD 7 #F?V#"# #I 8'V #A 8'V A &V" I ISP $V#D 8,7 0 $D;E3 B C+?6'V /-

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99-

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99- 1999 !!" # $%&'()*+,-'.% /(%'01.- &'(23'.- /(45.- &'(-'6.%. &'%7*(!1'(%8#9%9'0!8: C26 (+8:;'.%)*+,

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

# $ % "%!" %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! % " /!' 0!12 # / % "!'! " ( 3! "!%! ) 3! "!%!% &!! * 3% &!! + 4 % "!%& + -"!%&!&% % "!%& + 1%&!! % % "!

# $ % %! %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! %  /!' 0!12 # / % !'!  ( 3! !%! ) 3! !%!% &!! * 3% &!! + 4 % !%& + -!%&!&% % !%& + 1%&!! % % ! " # $ % "%" %&' ( ) %& * +, -.%'' % " /' 012 # / % " ' " ( 3 " % ) 3 " %% & * 3% & + 4 % " %& + -" %& &% % " %& + 1%& % % " %& 5 -" %& &% % ' 5 3" "%&"&% % ' 6 3" % 0%7%%%" %& 0 /8/ %" 9%& :;< 3% % # 3%&"

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

>I=D K>LFHLO LHD88FH=?LIKFEO4=@O4 T4ACK=JELKFH FE@LJFEL@A?D88] 6AAKE=?AFAAJHL@IJE@FL67 35 IK>O K>EAK5LAJO8-;%AJ 4=FL@! 5EAJAO)58! FHLEO! AEH@H=@E==JHIBAHA?A IFA @H=A@I?A! 4*D=EKE)4,. " FH=LOKLO " 6ILH=@E==JHIIK>=64)5)#

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ E Vřj Čý iiý úřd dj d zj ICT řjé ě. J h zdj if ICT řj šř ICT řj, é j řh h h iiéh ýz h. J dňý zdj if šř ůz wýh řjé. Cý zdj if j šř ifh ih hi jdii fii. Kéě jd údj i jdii di zh řjé ě, wýh řjé hd if, fřů ň

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

ČÍSELNÍKY DOKLADU ELDP12. Číselník Typ ELDP. Číselník ELDP12 Kód. Seznam číselníků ZDV ELDP12. Struktura údaje Kód

ČÍSELNÍKY DOKLADU ELDP12. Číselník Typ ELDP. Číselník ELDP12 Kód. Seznam číselníků ZDV ELDP12. Struktura údaje Kód ČÍSELNÍKY DOKLADU ELDP12 Seznam číselníků ZDV ELDP12 Název číselníku Poznámka ID polí formuláře, které číselník využívají Typ dokladu ZDV ELDP09 v DB ZDV - Typ ELDP 1, 3 ELDP12 Kód 20, 41, 62 ELDP12 Malý

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu Zpracovala: Zdeňka Havrlíková Channel Crossings 0 Ú v o d Z á k l a d niín f o r m a c eo p rp z k u m u... 2 M e z

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

Polohové spínače. 8/2 Úvod

Polohové spínače. 8/2 Úvod Polohové spínače /2 Úvod Polohové spínače 3SE5 /4 Všeobecné údaje /6 Standardní, plastové tělo spínače, šířka 31 mm, podle EN 50047 /10 Standardní, kovové tělo spínače, šířka 40 mm, podle EN 50041 /14

Více

>I=D K>LFHLO 2I%0FHH=@E==JHO 6AAKE=?AFAAJHL@IJE 5EAJAO,9 2O35>OH= DEIJHE??DFH=A,LK=FLIKFAHHACAAH=JEL FE=IHLK=JAK! AE=JK=A! FHLEO!!AEH@IAJH=@E==JH0E?A " #AJ2* " 2JA?DOJEJ@A # ==? EIJHLIJL4LH=@EAAJHE?AK?

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř Á Ž Č Í Á Á á é Ž í á í í é á č ř ě á ž ě ž ří ý ě ý ý ď áří ř í ž é ž čá í í ž á íč á é í íš ž í ší é ě í á ž á í í Ž í ý ž á ě ší á ý í ý í ž á í á é í á ěž é á á čá č é á čá ř é í šíř í á í ů ý ý ý

Více

"#$$% &%'%'( !"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)!

#$$% &%'%'( !#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! ! "#$$% &%'%'(!"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é Á ň ž ý é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é ýé ý ů ý ý žů ž ů ý ů ý Ú ý ž š ž ú š š é ů ž š é é ď é é é ů ž ú Č ž ý š ú é š Ť é é ť é é ú é ŠÍ é é ů ž ú š ď Í Ž é ů

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Připojení na sítě elektrické energie a plynu od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s.

Připojení na sítě elektrické energie a plynu od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s. HELGA R Připojení na sítě elektrické energie a u od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s. SESTAVY DO JEDNOHO INTEGROVANÉHO CELKU V JEDNOTNÉM DESIGNU PRO JEDNOHO NEBO VÍCE ODBĚRATELŮ DCK

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

Excel KOMPATIBILITA příslušenství - digitální kompaktní fotoaparáty

Excel KOMPATIBILITA příslušenství - digitální kompaktní fotoaparáty ACER CE 5330 5,0 SD AA AA AA --- 32-96mm 1/2,5 Digital SERVO ACER CE 5430 5,0 SD AA AA AA --- 32-96mm 1/2,5 Digital SERVO ACER CE 6430 6,3 SD AA AA AA --- 34-102mm 1/2,5 Digital SERVO ACER CI 6330 6,2

Více

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGAPULS Oblast použití Radarové hladinoměry řady VEGAPULS slouží k bezkontaktnímu měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek. Měří kapaliny všeho druhu, i pod vysokým tlakem a za extrémních

Více

ť á ý š í č ě í č ář í š ý ý ý ž ří á á ě ý á ě ř í ě í í í ů ě ší é ý í čí ě á í ž š á ž ň ě é ů ž ě ří á ě í ý ě í ě ě š ř í ý ý ř ů ň í áží ý í ý ů í ří ě č é ě ří ě ž é á ý ó ý á í á í ě á ů ří š í

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

>I=D K>LFHLO 5AJA342K>K! 2L@A=35IK>=F@H>E 2=?AAI?DFIFL4=H! 5EAJAO.86):+ *,! =H=J=LAIE?E! FHLEO! ==? 572-40-6-4,;IJAJ=AOIJE?IL " 4=@E==JHIIKLEIIJE 8JIJLLJAACH=BEE # =IAJAIJL=3426+84;=AIK.6&% # 1IJ==?AEAJIIJ=E?A)245FHFKEJ@AK

Více

>I=D K>LFHLO HJEBH=?AHFJK4LH?A FH=LO 2ADA@=DH=E?DJ=J 5EAJAO *8AN 4 AIHD=IKIF@LIJ=LKT&AJHD=ILD LOI] 4=@E==JHIIKLEIIJE )=JHIH@E=FJA55*! AJH=@E==JHIIAJLF>=JI?DA?D " 812===JHIH@E #,ABE?EJFHK?DOF=JE $ EJEF=JHEFHIL35IJ

Více

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI)

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI) Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 31 cm 3 (1,9 in 3 ) p max 3 bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak 3 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

OBSAH Syst MODULI SOUČÁSTI SYSTÉMU. ROZTEČ PODPOR ODOLNOST PROTI ZATÍ ŽENÍ OPATŘENÍ PŘED NSTALACÍ POKYNY PRO NSTALACI

OBSAH Syst MODULI SOUČÁSTI SYSTÉMU. ROZTEČ PODPOR ODOLNOST PROTI ZATÍ ŽENÍ OPATŘENÍ PŘED NSTALACÍ POKYNY PRO NSTALACI MODUL á OL YKARBONÁ OVÉZÁMKOVÉAN L Y OL CMODUL CHN CKÁKN HA V 2004/ 0 Z p 0 M 080 á8/ 620 +420234707043 F x +420234707084 m p b @ C db O m 7832 Č ál 3 +420585340528 F x +4205853400 2 m m @ V b 5430 d m

Více

>H!,ECEJD=ILIOIJ=>H=?FELOILAE FI=AAKJJ==OIA>K@AFKL=J AFH=L@F@>=A@ECEJDALD LOI>OJA@O>O -A>. - 5OAJ@ECEJIECLABE?IJEFIAA >JJH?DKLIJA@=@K@J=LIEJK=?AA>K@A?A=>LA@K@>HH=LOJK=>OFAHJH LOILJEILOKEJ==CLBEA?IAA@ 2@A>@>FH=NAFIJKFKFH=JE?EFEFKL

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Řada C55. Pneumatické lineární pohony. Kompaktní válec podle normy ISO 21287

Řada C55. Pneumatické lineární pohony. Kompaktní válec podle normy ISO 21287 Pneumatické lineární pohony Kompaktní válec podle normy ISO 21287 rozměry podle normy ISO 21287 jednoduchá montáž snímačů polohy ze 4 stran, drážky v tělese válce pro upevnění snímačů polohy standardně

Více

Č í í č čí č Ž í Ý Í ří ý šíř á Í á Ý í ří ý říí éř áč í ůč ů ž Ý Í ú č í é Ž ř Ý í á ů á í é íáč í ří ě

Č í í č čí č Ž í Ý Í ří ý šíř á Í á Ý í ří ý říí éř áč í ůč ů ž Ý Í ú č í é Ž ř Ý í á ů á í é íáč í ří ě í í ý ě á č ší ý Č í íž ý ýž ě ý ůž š Ž ší í č í íž č í í ě í á í í č í ý č í č í š í í č č é š éž á í ř ů ř ě á í é á í ů ě á í Í č í ě ě Í á č í í ěř á íř ý á č úč í čí á ě š íž íž ří ý ů ý á á í ý íží

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Bezpečnostní a regulační příručka

Bezpečnostní a regulační příručka Bezpečnostní a regulační příručka AB B e z p e č n o s t n í a r e g u l a č n í p ř í r u č k a P ř e č t ě t e s i p ř e d p o u ž i t í m z a ř í z e n í B A T E R I E N E N I P O V Y B A L E N I Z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù u 1 uù ýù è7 - ø 1 www- Uø è: Uì ø u ù - ì j øì! If - ùjè š š øý už ìu u! Jè I ì øòu - ø,, u u š 15! u - ì ø B CPL - jš š ì Uø j uu f, èì V PDZI PDEJ VÝVU CHYHÉ CHIDE V ØEBI jì ì š L 1 7 ø ( u ø) ý ýì

Více

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET!"# "$%&'()*+",&("-!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 626704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 !" #" # " $ % "!# & #"

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A O B S A H. Oznámení Ministerstva vnitra

M I N I S T E R S T V A V N I T R A O B S A H. Oznámení Ministerstva vnitra V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2011 V Praze dne 22. března 2011 Částka 39 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 227/2000 Sb. i. Výsledky ověření kvalifikovaných

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

A1 ~ A14. Přehled VBD. Výběr VBD. Druhy Sumitomo... A2-3

A1 ~ A14. Přehled VBD. Výběr VBD. Druhy Sumitomo... A2-3 A A1 ~ A14 Výběr y Sumitomo... A2-3 Podle Obráběného Materiálu Ocel... A4-5 Nerezová Ocel... A6 Litina... A7 Neželezné Kovy... A8 Exotické Kovy... A8 Kalená Ocel... A9 Podle Typu Utvařeče... A10-11 Výběr

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,-

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,- V L A IM Í A I A Č C H A V LK A Ř Á B K Nb d d d9 bd d b FAN INÁM IV U! q 99 99 NJCNA 9 MB 99 99 NJCNA 99 99 99 NJCNA NJCNA MB é é č ZAKU JMH I I I č b j d Č b h M b F ýd d č é b é č éh d óě h g d CLL

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Návod pro editaci LIN souborů

Návod pro editaci LIN souborů Návod pro editaci LIN souborů Obsah: Seznam tagů:... 1 Vugraph... 1 Oddělovače... 2 Textové a editační tagy... 2 Barvy... 4 Rozdání... 6 Dražební tagy... 7 Sehrávka... 7 Příklad... 8 Seznam tagů: Soubor

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

Přehled VEGACAL. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGACAL. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGACA Oblast použití Robustní snímače hladiny řady VEGACA se používají k měření sypkých látek a homogenních kapalin, které vykazují stabilní elektrické podmínky měření. U plně izolovaného provedení

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A Průvodce výběrem Od 6 A do 16 A Použití Jednoduché automatizační systémy Jmenovitý pracovní proud Ie max AC3 (Ue y 440 V) 6 A 6 A Ie AC1 (θ y 40 C) 12 A Jmenovité pracovní napětí 690 V Počet pólů 2 nebo

Více

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. ODSTÍN SKUPINA CENOVÁ SKUPINA ODRÁŽIVOST A10-A BRIGHT A 1 81 A10-B BRIGHT

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více