(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT"

Transkript

1 (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední škole v letech (bez jeho výkladu o hodinách češtiny by toto moje veledílo nemohlo vzniknout) - Encyklopedie Encarta 2004 od Microsoftu, která mi pomohla tam, kde jsem si nebyl jistý - já sám, protože literatura je můj veliký koníček, tak někde jsem čerpal i ze své hlavy Připomínky - mi zasílejte na adresu (hlavně co se překlepů a věcných chyb týče, možná to časem zaktualizuji) - pokud zde chybí váš oblíbený autor, dejte mi vědet, možná ho taky časem přidám Důvody veřejného releasu: - dozvěděl jsem se, že na mém díle profitují hajzlové z mojí školy, kterým jsem to zdarma poslal, aby se mohli učit na maturitu, tak ať mají smůlu a je to zdarma ke stažení na internetu 1

2 OBSAH: I. Dějiny Literatury od nejstarších památek až po antickou literaturu...3 II. Antická literatura - Řecko a Řím; Byzantská a Islámská kultura a vzdělanost...9 III. Literatura křesťanského středověku...21 IV. Literatura v gotickém období...27 V. Nejstarší literatura na našem (českém) území...31 VI. Literatura doby Husitské...37 VII. Renesance...41 VIII. Humanismus v české literatuře...47 IX. Baroko...53 X. Klasicismus...58 XI. Osvícenství...61 XII. Národní obrození...64 XIII. Preromantismus (sentimentalismus)...70 XIV. Romantismus...73 XV. Pronikání romantismu v české literatuře...83 XVI. Rok 1848 a jeho následky pro českou literaturu...90 XVII. Kritický realismus...93 XVIII. Naturalismus XIX. Česká literatura v 60. a 70. letech 19. století: Májovci XX. Česká literatura v 60. a 70. letech 19. století: Ruchovci a Lumírovci XXI. Vědecký realismus v české literatuře XXII. Světová literatura na konci 19. století XXIII. Nástup moderny v české literatuře XXIV. Anarchističtí buřiči XXV. Další předválečné směry v české literatuře XXVI. Ohlas I. Světové války ve světové literatuře XXVII. Meziválečná literatura v Evropě a Americe XXVIII. Světová meziválečná literatura - experimentální román XXIX. Literární avantgarda - moderní směry v 1. ½ 20. století XXX. Světové drama 1. ½ 20. století XXXI. Česká poezie v meziválečném období XXXII. Česká meziválečná próza XXXIII. Literární tvorba v období okupace v Čechách XXXIV. Pražská německá literatura (Německá literatura v Čechách) XXXV. Literární věda a literární kritika XXXVI. Žurnalistika za I. Republiky XXXVII. Dramatická tvorba v meziválečném období v Čechách XXXVIII. Literatura po roce Úvod a Poezie XXXIX. Česká próza po roce XL. České poválečné drama XLI. Odraz II. Světové války ve světové literatuře XLII. Významné směry 2. ½ 20. století ve světové literatuře XLIII. Poválečné světové drama

3 I. DĚJINY LITERATURY PÍSMO 1) fáze let př.n.l výjevové obrazy v jeskyních 2) fáze schematizace zjednodušování původních obrázků obrázky jsou sestavovány do jakéhosi seriálu a nazýváme je piktogramy - dále též předmětové písmo např. v Jižní Americe používají uzlové písmo Indiáni 3) fáze ideogramy znak, jejž zastupuje konkrétní ideu Sumerové, Akkátové a Peršané staly se základem klínového písma - hieroglyfy hieratické-kněžské písmo démotické-lidové písmo koptské písmo - písmo hieroglyfického typu se vyvinulo i na Krétě 4) fáze vyvíjí se fonetické písmo, kdy znaky znamenají konkrétní zvuky, poté i slabiky - vrcholem je písmo čistě hláskové první Féničané (1300 př.n.l.) písmo bylo podstatě souhláskové soubor fénických znaků 22 - z Fénického písma vzniká písmo aramejské a od Aramejců to převzali Izraelité a Arabové - Řekové převzali Fénické písmo doplnili řecké samohlásky od nich Etruskové a Konstantin s Metodějem hlaholice Římské písmo převzaté v době Karla Velikého karolínská minuskula latinka NEJSTARŠÍ LITERATURA 1) MEZOPOTAMSKÁ LITERATURA - nejstarší kulturní projevy Sumerů (4000 př.n.l.) vznikají 1. souvislá vyprávění, později vzniká 1. verze klínového písma rozluštili jej Georg Friedrich Grotefend & Sir Henry Creswicke Rawlinson - jazyk starosumerština i po ovládnutí Sumerů Akkády zůstává a má pozici, jakou má latina dnes (jazyk vzdělanců) - nejvýznamnější zdroj písemných památek Aššurbanipalova knihovna - nejstarší lit. památky oslavné hymny na počest všemožných bohů - nejvýznamnější jednot. památka př.n.l Nářek nad zkázou města Uru velice smutná elegická báseň, která popisuje dobytí a zničení města Uru zármutek nad jeho koncem - od 3000 př.n.l. se v Sum. lit. objevují literární spory zapsaný dialog dvou mytologických postav nad náboženským nebo obecně lidským tématem, tyto spory byly často doprovázeny bajkami využity jako příklady - v nejstarším období vyprávění o králích seznam sumerských králů před potopou a po potopě - 1. vyprávění, které se zapsalo Vyprávění o králi Gilgamešovi celá řada verzí, které byly v arkadském období přetvořeny v jednotný epos kanonická verze (= základní nejpřesnější nejdůvěryhodnější verze díla) tohoto eposu pochází z doby 2000 př.n.l. - Epos o Gilgamešovi ústředním tématem je hledání nesmrtelností viz. Četba - v akkádském období vzniká Báseň o stvoření (Enúma eliš) pokusem přizpůsobování mytologie politickým potřebám panovníků bůh Marduk stvořitel poukázat božskou podstatu královi moci - právnické spisy (normy) Chammurapiho zákoník obsahuje 282 článků 2) EGYPTSKÁ LITERATURA - Egypťané považovali písmo za posvátné - dle nich byl autorem písma bůh moudrosti a vzdělanosti THOVT písmo rozluštil Jean-Francois Champollion ( ), egyptské písmo bylo dlouho považováno za nerozluštitelné - hieroglyfy posvátné spisy; kulturní hieratické písmo (kněžské) a démotické písmo (démos=lid, písmo pro lid) - zpočátku vytesáváno na stavby do kamene, později psáno na papyrus ve svitcích - většina památek jsou opisy, originály se nedochovaly - MANETHO pochází od něj způsob periodizace egyptských dějin na dynastie (kol. 30), byl to Egyptský historik žil ve 3.stol BC; faraón má absolutní moc ve státu, v zahraniční i vnitřní politice 3

4 NEJSTARŠÍHO OBDOBÍ egyptských dějin je toho málo dochováno - rozvíjí se lyrika písně harfeníků básnické testy určené k přednesu 1300 př.n.l milostné písně inspirační zdroj Písně písní - s egyptskou kulturou úzce souvisí i rozsáhlá mytologie: - nápisy v hrobkách, dochované modlitby, texty magické-zaříkávání, obětní formule - oslavné hymny směřované k bohům a posvátným zvířatům býk APIS - za vlády faraóna Amenhotepa IV. pokus o náboženskou reformu, kdy mnohobožství má být nahrazeno kultem boha Atona, Amenhotep IV se sám přejmenoval na Achnatona (syn Atonův) neúspěšný přerod v monotheismus - Hymnus na Atona oslava boha Slunce autorem je údajně sám Achnaton - knihy mrtvých rady a ponaučení, kterak se chovat před posmrtným soudem - (Osiris hříšníkovo srdce bylo položeno na váhu spolu s pírkem těžké srdce=smrt) - obsahovaly soubor zaříkadel, průpovídek, návodů jak odpovídat a měly člověka bezpečně dostat do říše mrtvých - mravoučná literatura rady do života; Naučení písaře Amenomopa toto lit. dílo mělo odraz v bibli - podobných naučných souborů bylo několik a rozsáhlejší : Životopis Sinuhetův ve 20. stol. byl převyprávěn Mikou Waltarim Egypťan Sinuhet - vzniká také rozsáhlý soubor literatury prakticky zaměřené 3) PERSKÁ LITERATURA - 1. písemné záznamy jsou tesány do staveb a skal klínovým písmem záznamy politického a zákonodárného obsahu, přičemž nejznámější je Persepolská charta; písně a ucelený soubor bájí - Avesta sbor náboženských básní stol. př.n.l. za jejich hlavního autora je považován filosof ZARATHUŠTRA (žil v 6.stol.) filosof a myslitel je autorem jádra Avesty = 17 písní, kterým se říká Gáthy - Zarathuštrova filosofie spočívá: Svět je neustály střet dvou principů: Dobra a Zla 1. démon Ahura Mazda (démon světla a dobra života); 2. démon Angra Mainjuš (démon tmy, smrti a zkázy) dle představ staroperšanů tito démoni stále bojují o svět a pakliže jsou naše skutky špatné nahrajeme tím Angorovi naše skutky závisí na výsledku světa jaký bude - Avesta obsahuje ještě další doprovodné texty filosofická zamyšlení k základu - při výbojích A. Velikého je Perská říše zdemolována stol. n.l. je perská říše obnovena vzniká řada zajímavých lit.děl, která jsou inspirací pro celou tuto oblast soubor Tisíc vyprávění sbírka indických a perských pohádek předloha pro Pohádky tisíce a jedné noci - vyprávění o statečném námořníkovi Sindybádovi - zároveň se objevuje velice zajímavá milostná lyrika perský útvar gazel = milostná báseň s pravidelným rýmem (u nás píše gazel J. Vrchlický) nejvýznamnějším autorem gazelů je RÚDAHÍ - nejvýznamnější památkou perského období je rozsáhlý spis Kniha králů (Šáhnáme) jejímž autorem je básník FIRDAUSÍ básnické vylíčení dějin lidstva a Persie obsažené v padesáti zpěvech - svými současníky zůstal Firdausí nepochopen zemřel v bídě a zapomnění 4) HEBREJSKÁ LITERATURA - dle tradice byl nejstarším sjednotitelem židovských kmenů ABRAHÁM přivádí první kmeny izraelitů do oblasti Palestiny část židů žije v egyptském zajetí odkud je vyvedl MOJŽÍŠ a přinesl desatero přikázání od Boha - důležité období je právě období 1. židovských králů zejména DAVIDA a ŠALAMOUNA, stavba velechrámu za krále Šalamouna ve městě Jeruzalém zbyla z něj pouze Zeď Nářků chrám byl ústřední svatyní židovského náboženství sehrává i po svém zbourání důležitou úlohu (symbolem) v židovské kultuře - chrám byl zničen po 2 nezdařených povstání proti Římanům židé se rozptylují do tzv. diaspory (=rozptýlení, rozprášení) - židovská literatura od té doby hraje funkci sjednocujícího prvku - většina žid. památek existuje v ústní podobě, poté byly sepsány hebrejsky nebo aramejsky (=jazyk blízký hebrejštině, židé ho užívali po návratu z babylónského zajetí) 4

5 - na konci prvního tisíciletí všechny významné náboženské texty svedeny do jednoho souboru, kterému říkáme Hebrejská bible (Starý zákon) (pojem náboženský chápali židé obšírněji cokoliv se týkalo židovské komunity třeba i něco úplně bez boha ve svatyních se probírali i praktické otázky každodenního života zákony, předpisy, či soudní spory) - vzhledem k římské okupaci a vzniku křesťanství se musí židovská komunita vůči ostatním výrazně vymezit a porto jsou náboženské texty kanonizovány přijata jejich závazná podoba tyto vymezené texty jsou prohlášeny za zákl. pravidlo víry a života každého žida a knihy jsou závazným způsobem uspořádány spisy trojího druhu: a) historické, b) prorocké, c) básnické - řazení Hebrejské bible nejstarší STARÝ ZÁKON, ale židé mu říkají Tóra 1) Tóra - Pentateuch pět knih Mojžíšových v těchto pěti knihách je vylíčen vznik světa a nejstarší dějiny židovského národa: a) Genesis dějiny lidstva stvoření světa b) Exodus c) Leviticus d) Numeri e) Deuteronomium b, c, d, e židovské dějiny 2) Knihy Prorocké - zde je vylíčen osud izraelitů v zaslíbené zemi král David a Šalamoun - důl.roli zde hrají proroci: IZAIÁŠ, EZECHIEL, JEREMIÁŠŮV PLÁČ slouží k zvěstování boží vůle 3) Svaté spisy - různé lit. duhy lyrika, žalmy, milostná lit. Píseň písní = velkopíseň, pravděpodobný autor král Šalamoun - soubor milostných písní těmto textům byly později dávány alegorické významy Výkladové texty k bibli: ; díky těmto bezcitným obdobím válek byla nutnost sjednotit lit. normy a výklad bible proto v Galilei rabíni vytvořili tzv. Mišnu = soubor předpisů, které by měli věřící židé dodržovat výsledkem Mišny je Talmud = rozšíření Mišny o: úvahy nad Mišnou a epické části - Talmudu byly v 19. stol. přidávány nelichotivé přízviska od antisemitistických křesťanů - existují 2 verze Talmudu a) babylónská b) palestinská NOVÝ ZÁKON - psán řecky - je to kniha o Ježíši Kristovi život, skutky, ukřižování, zmrtvýchvstání; Christos=pomazaný=mesiáš - dělí se na 4 Evangelia ; (evangelium=dobrá zpráva, radostná zvěst) - Matouš, Marek, Lukáš a Jan napsali Evangelia, umělecky nejzdařilejší je evangelium Matoušovo Vznik a Obsah Evangelií - nejstarší Markovo n.l. v Římě - Matouš a Lukáš n.l. Judea a Sýrie - Janovo Evangelium kol.roku 100 n.l. Malá Asie - Ježíš se údajně narodil roku 4 rodiče Marie a Josef, byl pokřtěn Janem Křtitelem - Ježíš kolem sebe obklopuje Apoštoly = Ježíšovi učenci, káže po Palestině své sdělení poté je ukřižován = trest pro nejhorší lůzu - dalšími částmi Nového Zákona jsou Skutky Apoštolské soubor epištol ústřední postavou byl Pavel (apoštol číslo 1) - poslední částí je Apokalypsa Zjevení svatého Jana v této části pojednává Ježíš o spasení a Božím Soudu (ten je za oltářem v Sixtinské kapli Michelangelo) -Apokryfní Evangelia APOKRYFY (= nepravý, utajený text) 5

6 jsou to texty související s biblí, které církev neuznala za pravé - nejznámější Nikodémovo Evangelium objevuje se tam postava Josefa Arimatejského ten zachytil Kristovu krev do misky a této misce se začalo říkat Svatý Grál (= nejvyšší ctnost a dokonalost, zástupný symbol) Překlady Bible - nejvýznamnějším křesťanským překladem (400 n.l) je pokládám překlad bible Svatého Jeronýma (Hieronymus) jediný správný překlad bible = Vulgáta - v 70. letech 20. století vzniká Neovulgáta (uzpůsobení překladu) - posléze vycházejí ekumenické bible uzpůsobené do jazyků všech národů - do slovanského jazykového prostředí je bible poprvé přeložena Konstantinem a Metodějem - staroslověnština byla zařazena mezi bohoslužební jazyky (latina, řečtina i hebrejština) jen na krátkou chvíli, poté byla opět zrušena nyní jsou mše slouženy v národních jazycích (nebo latinsky) 5) INDICKÁ LITERATURA - základní památkou indické literatury jsou tzv. védy (=vědění) sbírky náboženských a filosofických textů, tvoří základní literaturu náboženství hinduismu - základními částmi véd jsou tzv. Sanhity: 1) Rgvéda (12 stol. př.n.l.) 2) Jadžurvédy 3) Sámavédy 4) Atharvédy - podle hinduismu je bůh BRAHMA stvořitel světa; další důležití bohové MITRA, ŠIVA, VIŠNA - na védy navazují důležité texty: 1) Bráhmany - autoři Bráhmani nejvyšší kněžská kasta výklad smyslu života Hinduismus - lidé rozdělení do kast 2) Upanišady - rozebírají zásady hinduismu zdůvodňována existence kastovního systému - psány jazyky: SANSKRT jazyk vzdělanců PRÁKRT hovorový jazyk dnešní hindština Buddhismus - zakladatel Sídharta Gótháma princ držen svým královským otcem mimo okolní svět, aby nepoznal bídu a utrpení, když opustil izolaci a vydal se na pouť Askety, poté dosáhl osvícení Literární tvorba související s Buddhismem - soubor textů jménem Tripitaka (=Trojí koš) nejucelenější výklad buddhismu - nejvýznamnější a nejrozsáhlejší části indické lit. jsou 2 eposy: A) MAHABHARATA Velký Boj - nejrozsáhlejší literární dílo obsahující dvojverší; vzniká od 4.stol. př.n.l. a je dokončena až ve 4.stol. n.l. = (800 let); (Bharat=nejstarší označení pro Indii) - tradovaný autor Asketa VJÁSA - obsahuje rozličné texty (filosofické, historické, lyrické pasáže) dějový základ tvoří líčení boje dvou významných rodů Kuruovci X Panduovci o vládu nad Indií, oba tyto rody se během boje téměř vyvraždí (prvních 5 knih) - 6.kniha Bhagavad-gíta (zpěv vznešeného pána) je nejposvátnější text rozhovor mezi vojevůdcem Ardžunnou a bohem Višnuem, kteří přemítají nad lidskou morálkou kde bereme chuť k boji a zabíjení jestli je to správné a mravné B) RAMAJÁNA - líčí boj prince Rámy za ztracenou čest a návrat ztracené manželky princ Ráma byl vyhnán intrikami od dvora, odchází se svou ženou Sítou do lesa a dostává se do sporu s démony ti unesou 6

7 Sítu a Ráma jí posléze dostane zpět, ale protože strávila v zajetí dlouhou dobu s králem démonu, Ráma ji musí zapudit - autorem této knihy je VALMIKÚ - rozsah dvojverší - Další významný žánr šástry, sútry texty, které pojednávali o praktických věcech ze života ponaučení čtenáři, jak se v daných situacích chovat Kámasútra = učebnice, naučný text pojednávací o vztahu muže a ženy velice zajímavé ponaučení o životě vyšších vrstev Indie autorem je mnich VÁTSJÁJANA Staroindická lyrika: KÁLÍDÁSA autor (pseudonym = otrok bohyně Kálí) - napsal lyrické sbírky: - Šestero ročních dob, Oblak poslem lásky - byl také dramatik a jeho nejvýznamnější dílo je drama Šakuatala (Ztracený prsten) ŠÚDRAKA - proslavil se dramatem Hliněný vozíček 6) ČÍNSKÁ LITERATURA - nejstarší psané památky cca 2000 př.n.l. - velmi starou památkou je Š-ting = kniha písní obsahuje: básní, lidových písní různě zaměřené milostné, pracovní, sociální - tato kniha písní se stala trvalou inspirací pro čínské básníky až po dnes - Další významnou lyrikou byla: a) Kniha proměn b) Kniha listin - na těchto třech knihách je položen základ KONFUCIÁNSTVÍ - Kniha proměn = I-ting ( I=chameleón, Ting=kniha) velice zajímavé dílo, obsahuje 64 hexagramů = šestičar základní prvky šestičar jsou 2 druhy čar: a) plná čára symbolizuje Jang b) přerušovaná čára symbolizuje Jin - Jin a Jang mají symbolizovat doplňující se energii, která vzniká z protikladů, ze kterých je složen tento svět - všechny životní situace jsou vnímány jako neustálý pohyb (vývoj) a právě ty hexagramy by nás měli přivést na správnou cestu jsou vybaveny komentáři (značnou část z nich napsal KONFUCIUS) odpověď na jakoukoli otázku bychom měli nalézt v těchto hexagramech (velmi složité filosofické otázky) hexagramy by měli promluvit k našemu podvědomí KONFUCIUS pravděpodobně nejvýznamnější čínský myslitel (případně: Kchung Čchin, Kchung fu-c) - Konfucius (=polatinštěná podoba) - byl to zchudlý šlechtic, celý život usiloval o kariéru politika, své cti dosáhl až po smrti - nejsouvisleji je jeho filosofie vyložena až v dílech jeho žáků a díle Hovory - řád základní požadavek na svět - ušlechtilost, vědom povinnosti věci, kterých bychom měli dosáhnout - správná cesta k těmto cílům je vzdělávání, které nás dovede k úctě, pořádku a tradici schopnost spravovat různé věci. - když panovníci neplní své povinnosti dávají to najevo nebesa (přírodní) katastrofy - nejhorší je nepořádek, který je důsledkem neposlušnosti - nejdůležitější ze svého učení je dle Konfucia Šu sympatie=schopnost vcítit se do druhého Nečiň ostatním to, co nechceš, aby oni činili tobě LAO C mistr odpovědný za učení jménem TAOISMUS (další významný myšlenkový směr), ústřední dílo jeho učení je Tao-te-ting kniha o cestě a ctnosti základem světa je Čchi = neustála změna všeho, proudění tok energie, která kolem sebe dává vzniknout všemu. Taoismus: - svět je chápán jako neustálý koloběh proměn, které v důsledku vytvářejí dokonalou harmonii, která na světě panuje - člověk musí najít cestu Tao, a jak v této harmonii existovat. Člověk má být měkký jako voda ideální cesta vody, která se poddává prostředí a zároveň ho nenásilně formuje. 7

8 - Obranou proti zkaženosti civilizace je nečinnost, učenec, který si jde stranou a medituje a záměrným nejednáním nenarušuje svět. Jak Taoismus, tak Konfucianismus výrazně přispěli k formování mentality Číňanů, do Číny proniká Zen-Buddhismus. S -MA-TCHIEN - významný historik, státník a spisovatel napsal Zápisky historika, v nich popisuje události ke kterým došlo za jeho života důležitou roli hraje lyrika TCHI-JÏAN - první významný básník, je autorem sbírek: Devět písní Devět ód Otázky nebi - tento básník žil u dvora, ale později upadl v nemilost a spáchal sebevraždu Vrcholem TROJHVĚZDÍ = 3 básníci, kteří napsali nejlepší kousky Zlatá doba 1) WANG-WEI přírodní lyrika 2) LI-PO vedl bohémský život, milovník vína - nepsal žádné básně, které by řešily nějaké problémy 3) TU-FU byl to jeho současník, ale popisuje zážitek války a poznání despotického způsobu vlády 8

9 II. ANTICKÁ LITERATURA ANTIKA ŘECKÁ LITERATURA - období a kultura starověkého Řecka a Říma - kořeny řecké literatury sahají až do poloviny 2 tisíciletí př.n.l., ale chybí nám k nedostatku pramenů mnoho literárních památek - vzniká základ MYTOLOGIE (orientovat se v bozích (řecky, římsky), také v mytologie jako takové!!!!) - vývoj řecké literatury dělíme na tři etapy: - I. archaické období stol. př.n.l. - II. attické (klasické) stol. př.n.l - III. helénistické - konec 4. stol. př.n.l. rok 1) I. ARCHAICKÉ OBDOBÍ 8.-5.STOL. PŘ.N.L. - nejvýznamnější žánr HRDINSKÝ EPOS (znalost eposů pochází z Mezopotámie) - ústřední postava HOMÉR (v 19. stol. zpochybněna jeho existence teorie několika Homérů, zejm. v případě Iliady, tvrdili, že je to soubor básní daný dohromady) - Řekové tvrdili že existoval několik životopisů: určitě existoval, pův. jméno MELESIGÉNÉS, jeho matka Krétheis, jeho otec bůh Meles, jeho matka se později provdala za řemeslníka, který se stal jeho prvním učitelem. Původně byl námořník, procestoval celou egejskou oblast, dostal se in na Ithaku a později se usadil ve Smyrně. Poté oslepl a stal se z něj Rapsód = /potulný pěvec/, který byl najímán jako bavič hostin. Putoval po celé řecké oblasti, poté za jména Homér dosáhl značné proslulosti. Nejvýznamnější období na ostrově Chios. Zbytek života strávil na ostrově ios. Ia) EPOSY: 1) Illiada starší než Odyssea - hl. obsah epizoda z dobývání Tróje - ústředním jádrem není chronologické líčení, ale spor Achillea a Agamemnóna o Briseovnu. - smrt Patrokla a Achilles ho pomstí tím, že zabije Hektora. - Homér celou válku nelíčil proto, že to všichni znali, Illiada byla později šířena a upravována dalšími Rapsódy -Illiada a Odyssea vznikla na přelomu 8/7 století BC a později byly oba eposy na pokyn Peisistrata po sto letech později zapsány cca veršů. 2) Odysea je mladší než Iliada - líčí návrat Odyssea do své rodné vlasti ostrov Ithaka není vyprávěn chronologicky, samotný příběh začíná vykreslením pobytu Odyssea u nymfy Kalypsó zde Odysseus pobýval již 7 let a bohové rozhodují o jeho návratu do vlasti, ale hrozí mu velké nebezpečí v podobě boha Poseidona, Odysseus zabil jeho syna Kyklopa. Poseidon rozpoutá bouři a Od. ztroskotá na ostrově Faiáků, kde se probere na pobřeží, kde ho vítá princezna Nansiků na popud Pallas Athény. Od. je odveden na hostinu, kde králi Faiáků vypráví, co se mu přihodilo. Mezitím se na Ithace ucházejí ženichové o Penelopu (ženu Odyssea), aby si je vzala. VIZ. ČETBA. Ib) DIDAKTICKÝ EPOS, 8/7 stol. BC - má čtenáře poučit o vzniku světa, jak funguje (z řeckého hlediska) - nejvýznamnějším autorem didaktického eposu je HÉSIODOS (700 BC) - pocházel z venkova, syn rolníka, sám byl rolníkem a zároveň psal, vedl poklidný venkovský život O původu bohů epická báseň Seznam žen básnické vypsání původu urozených řeckých rodů, jejichž původ je odvozován míšením pozemšťanek a bohů Práce a dni velkolepý epos, praktický návod k životu, jak se má hospodařit, jak udržet dobré vztahy k rodině, přátelům podnětem k napsáni byla autorova nespokojenost stran tehdejší společnosti 9

10 Ic) BAJKY - nejvýznamnějším autorem byl AISOPOS (EZOP) (6.stol BC) - byl to otrok, ve svých bajkách podává kritiku společnosti (na zvířatech), dává určité poučení Id) STARÁ ŘECKÁ LYRIKA - její kořeny tkví v lidové slovesnosti, rozdělujeme na několik žánrů: a) Monodická lyrika přednášel jeden zpěvák b) Sborová lyrika sbor poezie - 1) jambická (satirická nebo kritická poezie) - 2) mélická (osobní poezie, milostná poezie) - 3) elegická (žalostná poezie, oplakávání) 1) Jambická lyrika KALLINOS (1/2 7.stol. BC) - kritizuje současné společenské poměry a zároveň varuje spoluobčany na obranu proti cizincům TYRTAIOS (7 stol. BC) - Sparťan, ve svém díle oslavuje tradiční sparťanskou morálku THEOGNIS (6,5 stol. BC) - Atéňan, aristokrat velmi ostře kritizoval řeckou demokracii ARCHILOCHOS (pol. 7 stol. BC) - píše básně kritizující společnost; kritika možná souvisela s jeho nelehkým životem (byl bastard = syn aristokrata a otrokyně) vzhledem k původu musí sloužit v armádě 2) Mélická lyrika - spjata s ostrovem Lesbos dochází tam k rychlému rozvoji kultury, umění a monodické lyriky ALKAIOS - počáteční autor z Lesbu, jeho dílo je inspirováno řeckou minulostí - píše hymny, pijácké a milostné písně, byl potrestán vztahem k Sapfo SAPFO ( BC) - aristokratka, angažovaná v umění, též ve veřejném životě, proto strávila 10 let ve vyhnanství na Sicílii, po návratu založila školu pro mladé šlechtičny Museia kde se pěstovalo uměni tanec, zpět, skládání básní - k jejímu osobnímu životu se vztahuje mnoho pověstí a pomluv vztah k Alkaiovi a školačkám - dle pověsti spáchala sebevraždu z nešťastné lásky skokem ze skály - nej. dílo Básně KREON - napsal hravou poezii, oslava všech radostí, zejm. volného nespoutaného života spjatého s přírodou později se mu říkalo ANAKREON tudíž stylu jeho poezie říkáme anakreónská 3) Sborová lyrika - v pol. 7. stol. vyvíjí se z náboženských obřadů hymny, ódy a elegie ALKMÁN - autor řady vlasteneckých písní II. ATTICKÉ OBDOBÍ (KLASICKÉ) - období nej. rozkvětu řecké literatury - vzniká a prudce se rozvíjí řecké drama, podle tradičního řeckého pojetí je první drama hráno roku 536 (535); THESPIS měl káru se všemi rekvizitami a hrál divadlo (odtud přeneseně Thespidova kára = hrát divadlo) - divadlo vzniká postupně od 5. stol., je součástí náb. oslav Velké Dionýsie a později ještě Lénaje (tam se hrály komedie) - Dionýsie se původně konaly na Attickém venkově kolem ledna, později vždy v březnu a v Athénách; v rámci Dionýsií se hrálo divadlo asi pět dní, deset hodin denně. - městští úředníci vybrali hry, které byly v soutěži a každému z autorů byl přidělen chorégos = bohatý občan, jehož povinnost byla uhradit náklady hry 10

11 - chorégos najal herce, především toho nejprvnějšího protagonista, protagonista vybral deuterogonistu a tritagonistu - ochotníci lidí vytvořili chór ten zvýrazňuje komunikaci mezi jevištěm a hledištěm, uvádí jednotlivé postavy, komentuje děj zvyšuje napětí - herci byly pouze muži měli masky, proto mohli hrát i ženy, masky také zesilovaly zvuk - později nosili koturny (kothurny) místo bot (až 40 cm vysoké) - zpočátku hrál jeden herec, vítěz byl poté slavnostně vyhlášen - publikum většina měla zkušenosti s divadlem, byla to čestná povinnost navštívit divadlo (chudým přispívala obec na vstupné) - nejdříve se hrály tragédie, později i komedie o Lénajích IIa) TRAGÉDIE Nejvýznamnější autoři: AISCHYLOS ( BC) - zúčastnil se řecko-perských válek, aristokrat, obohatil divadlo o drahého herce BC opouští Athény a svůj život dožil v řeckých osadách na Sicílii - napsal 90 tragédií, z nichž se nám dochovalo 7 - jeho tématikou byly národní dějiny tragédie Peršané řecká mytologie Prosebnice Sedm proti Thébám vrcholem je jeho tragická trilogie Oresteia 3 části: 1. Agamemnon 2. Obětující ženy 3. Usmířené bohyně Oresteia král Agamemnon po návratu z trojské války byl zavražděn svojí ženou Klytaimnestrou a jejím milencem Aigisthém - po letech se vrací jeho syn Orestes a má pomstít otce a tím se dopouští zločinu vztáhl ruku na matku - prchá pryč pronásledován Erinyemi (výčitky svědomí), za jeho osvobození se staví bůh Apollón, bohové konají soud, který posléze ochrání Orestea - Aischylovi hrdinové odrážejí archaické Řecko lidský osud je řeka v rukou bohů, člověk nemůže osud ovlivňovat, hrdinové jsou ovlivňováni rodovou morálkou SOFOKLES (497/6 406/5) - napsal 120 her, z nichž se zachovalo 7 - snažil se vystupoval jako herec, ale nebyl, protože měl slabý hlas - klade důraz na vůli jedince, na možnost ovlivnit svůj vlastní osud, jeho hrdinové se nebojí vzepřít osudu i za cenu svého zničení - Sofokles rozšířil sbor, ustálil vystupování třetího herce - pro jeho hry je příznačné nečekané rozuzlení zápletky deus ex machina bůh na kladce (stroji) přílet boha do jeviště (na kladce) a rozřešení problému Významné hry: Antigona - je to tragédie, která pojednává o právu člověka protivit se světské moci (králi Kreonovi), pokud porušuje lidskou morálku (zákaz pohřbení Polyneika bratra Antigony) - Oidipovy synové Eteoklés a Polyneikes proti sobě bojují a oba zahynou (děj v Thébách) - Kreon se zmocní vlády, protože Polyneikes útočil na vlastní města, tak nesměl být pohřben Antigona tento rozkaz neuposlechla a mrtvého bratra pohřbila, za to má být zaživa zazděna v jeskyni - Kreon je varován bohy, že to přehnal, chce svůj přestupek napravit, ale Antigona se mezitím oběsí - Kreonova žena Eurydika a jeho syn Haimon spáchají hanbou sebevraždu, Kreon se chce zabít požádá bohy o smrt Král Oidipus (Oidipus vládce) - hl. postava je Oidipus (= ten, který má oteklé nohy, nebo ten který zná počet nohou) - zpočátku vládne v Thébách, obyvatelé ho mají rádi, ale pronikne tam mor a kosí obyvatelstvo - Thébané žádají o věštbu vše bude zažehnáno pokud bude potrestán vrah krále Laia 11

12 - Oidipus zjistí, že vrahem je on sám, když se kdysi setkal v horách s neznámým cizince a v hádce ho zabil, byl to jeho otec Laios - král byl jeho otcem a jeho současná manželka Iokasta je jeho matkou (Oid.jako malý odložen, aby se zmařila věštba, že Laios zahyne rukou syna, tak je vychováván Polybem který se vydává za otce) - Oidipus když pozná pravdu, poté co Iokasta spáchá sebevraždu, si vypálí oči a odchází z Théb (Oidipovský komplex = syn miluje matku a nenávidí otce) (- na začátku zachránil Théby z moci Sfingy, protože bylo schopen odpovědět na její hádanku kdo má současně 2,3 a 4 nohy (člověk)) Elektra - dcera krále Agamemnóna, která chce zabít vraha svého otce, ale její bratr to udělá za ní další tragédie: Aiás, Trachiňanky, Filokletés EURIPIDÉS (zemřel roku 406 BC) - zachovalo se 17 dramat z celkových 80 - ústřední postavou her je člověk problémy se současností: rozpad athénské demokracie a často ji kritizuje (korupce atd.) Trojánky - líčí epizodu, kdy po dobytí Tróje se rozděluje kořist královna Hekabé připadne jako kořist Odysseovi, její 1. dcera jde na Achilleův hrob a druhá připadne Agamemnonovi avšak tyto 3 ženy se ničím neprovinili a kritizují chování Řeků, jak plení město a ženy, je tam též zdůrazněn osud Heleny ačkoli mohla za celý spor, vůbec nebyla potrestána, a tak Euripidés napsal, že ji také postihla pohroma. Elektra - zde u Euripida je Orestes jako postava zločinná zabije matku Ifigenie v Tauridě Ifigenie v Anlidě Medeia typická Euripidova silná žena vzatá z mytologie, ale upravená do současnosti - obětuje vše pro muže, jehož miluje Iasón, ale ten ji opouští s jinou a Médea se strašně mstí zabije milenku i děti, co měla s Iasonem IIb) KOMEDIE - cílem komedie bylo původně upozornit na mravní, nebo etické problémy prostřednictvím smíchu Starší attická komedie - měla mravní poslání, chór ztrácí svou úlohu - záměrně vytvářeny šablonovité charaktery buď výrazně kladné nebo záporné -nejvýznamnější autor komedií byl: ARISTOFANES ( BC) - dochováno 11 komedií (napsal jich kolem 50) - v jeho komediích jsou zápletky doprovázeny krutým a vulgárním jazykem, protože se chce odlišit od Sofokla, zejm. Euripida opakovaně je zesměšňuje - mluví o tom, že demokracie upadá a je v rozkladu, díky korupci v politice - nej. komedie Jezdci Oblaka Kritika politických poměru Vosy - ve své době byla velmi populární komedie Lysistraté (hl. hrdinka) v době peloponéské války, kdy Lysistraté přemluví ženy z obou znepřátelených táborů, aby donutili muže k uzavření míru. Ženy odmítají s muži souložit, a tak muži zjistí, že souložení je lepší než nějaká válka a válku ukončí. IIc) FILOSOFIE - vznik v 6. stol. na Milétu a Efesu 12

13 - Milétská škola filosofů přírodní filosofie Tháles, Anaxinenes hledali pralátku z které je složený tento svět k otázce pralátky docházejí k všemožným teoriím (voda, vzduch, oheň) a výsledkem byl názor Apeiron látka, která prostupuje vše, ale co nemůžeme definovat. - tuto otázku řešili též Atomisté například Demokritos z Abdér teorie o atomech - v klasickém období rozvoj v Athénách: a) Sokrates, b) Platon, c) Aristoteles SOKRATES - pochybování naprosto o všem Vím, že nic nevím, nelze obsáhnout veškeré vědění - kritizoval demokracii a byl obviněn z vychovávání mládeže k bezbožnosti a špatným myšlenkám - odsouzen k trestu smrti, soudci čekali, že prchne, ale on řekl že je Athéňan a čeká na smrt, zradil by tím zákony polis, obec ve které žil - měl hádavou ženu Xantipu, která ho však udržovala při životě PLATÓN ( BC) - žák Sokrata, aristokrat, šokován že Athény poslali Sokrata na smrt - tvrdí, že svět je nedokonalý, věci na zemi jsou pomíjivé, proto základem jeho učení byla víra ve věčné a neproměnné ideje, které jediné představují reálné jsoucno a zrcadlí se ve skutečných věcech (přijímán křesťany ideál = Bůh) - přirovnával svou filozofii k jeskyni s vidíme pouze stíny - ve spisu Ústava (politologický spis, byl využíván i zneužíván), uvažuje jak by měla vypadat ideální polis panovník filosof, který by z pozadí vše řídil, manipuloval jeho představy velmi nedemokratické - další spisy: Faidros, Symposion zapsáno formou dialogu - založil školu filosofie ACADEMIA ARISTOTELES - Platonův žák, v mnohém s ním polemizuje, nepřijímá jeho teorii Jeskyně - vychovatel Alexandra Makedonského - spisy: Poetika zásady slovesného umění, drama jedno místo, doba a dějový proud = tzv. zásada tří jednot (až do středověku i 17. stol) Rétorika teorie řečnictví Politika jak správně řídit polis - propracoval metody vědeckého poznávání IId) RÉTORIKA = ŘEČNICTVÍ - nejvýznamnější období = Klasické Athény ISOKRATÉS (328 zemřel) - 1. významný řečník - stoupenec tzv. panhelénské myšlenky (= propagoval sjednocení Řeků pod jednu vládu proti Peršanům), nadšeně vítá Filipa Makedonského - projev Panegyrikus (Panegyrikon) oslava Athén a demokracie (obecně oslavný projev) - pronesl řadu řečí - Filipos oslavuje Filipa jako sjednotitele Řeků DÉMOSTHENES (322 zemřel) - přednesl řadu řečí, kde Řeky varoval před Filipem = Filipiky (vášnivá řeč proti někomu) - jeho protivníkem byl AISCHINÉS (315 zemřel) O nepoctivém Vyslanectví; patřil mezi zastánce sjednocení Řecka pod Filipem - nakonec vyhrál Démosthenes, Aischinés opouští Athény IIe) DĚJEPISECTVÍ - vzniká v 5. stol., za předchůdce považujeme logografy autoři zeměpisných vlastivědných spisů o části Řecka HÉRODOTOS (425 zemřel) - považován za zakladatele dějepisectví, pocházel z Halikarnasu, odešel do Athén - nejvýznamnější spis Dějiny, jež líčí dějiny jako produkt lidské činnosti (ne co působí bozi) 13

14 - za hybnou sílu dějin považuje souboj mezi skvělými Řeky a ostatními barbary - zažil řecko-perské války Vedle dějepisectví se rozvíjí i nauková a zábavná próza. Prozaické vylíčení příběhů z řeckoperských válek autoři neznámí. Další Dějepisci: THUKYDIDÉS (zemřel 339) - athénský vojevůdce, který velel Athénskému loďstvu ve válkách se Spartou - byl obviněn ze zrady 20 let vyhnanství - napsal Dějiny líčí peloponéskou válku, chápal dějiny jako záležitost lidí, ne Bohů XENOFÉN (zemřel 355) - ve spise Hellenika odmítá Athénskou demokracii, odchází do vyhnanství, zbytek života v Korytu - k protikladům demokratického zřízení vyzdvihuje monarchistické zřízení (autokracii=vláda jednoho), spis O Kýrově vychování jeho favorit perský král Kýros - oproti Hérodotovi považujeme jeho názory za zaostalé, na nižší úrovni III. HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ - díky Alexandrovým výbojům se řecká kultura a řečtina šíří do celého středomoří (světa) - Makedonci ovládají a sjednocují celé Řecko, řecká kultura a jazyk je kosmopolitní (= jazyk vzdělanců) IIIa) POEZIE - vzniká pouze pro vybraný okruh vzdělanců, stala se dvorskou záležitostí THEOKRITOS ( BC) - pobýval v řeckých osadách na Sicílii - tvůrce pastýřské idyly se stylizovanými pastýři, kteří vedou nespoutaný život KALLIMACHOS (240 umírá) - působil jako dvorní básník, píše epigramy a oslavné hymny v nich zdůrazňuje vznik náboženských slavností, původních božstev - epos Hekabé IIIb) DRAMA - rozvíjí se komedie, tragédie upadá - hl. proto, že komedie se zabývá rodinným životem - úpadek trochu i komedie přizpůsobuje se vkusu řádového diváka vtipy na hranici slušnosti, populistické problémy MENANDROS (291 zemřel) - jediný kdo vybočuje, kritizuje veřejný život úpadek mravů Dyskolos Smírčí soud IIIc) - vzniká také nauková próza, např. paměti významných politiků např. Pyrrhovy paměti - Dějepisectví POLYBIOS (120 umírá) byl Řek, ale žil v Římě - ve svých dějinách oslavuje Římany jako sjednotitelé středomoří 14

15 ANTIKA ŘÍMSKÁ LITERATURA - římská kultura navazuje pakulturu etruskou. Etruskové = národ na území Itálie. Daleko větší měrou navazují na kulturu Řeků když dobývali apeninský poloostrov přes Kartágeňany. Periodizace: 1) Archaické období (nejstarší, předliterární), od nejstarších dob 2 stol BC - převládá závislost na řeckých vzorech, Římane překládají klasická díla řecké literatury, důležitou rolo hrají řečtí otroci 2) Klasické období (zlatý věk římské literatury) 2. stol. BC - až konec 1. stol. BC - Řím se stává úřadující mocností ve středomoří, ale probíhají také občanské války, úpadek demokracie nástup Caesara, po něm Oktaviána a Augusta umění se dostává pod područí státní moci 3) Literatura rané doby císařství (stříbrný věk) 2 stol. AD - období, kdy císař má absolutní moc, umění zcela závislé na státu má zcela jiný charakter 4) Pozdní doba 476 AD - období úpadku a rozkladu západořímské říše, nastupuje křesťanství I. ARCHAICKÉ OBDOBÍ - Římané se seznamují s tím, co Řekové vytvořili prostřednictvím překladů např. propuštěný otrok Livius ANDRONICUS, který přeložil Odysseu je autorem 1. tragédie spíše napodobuje - Římané přebírají divadlo (komedie) je součástí náboženských obřadů Gnaeus NAEVIUS - 1. autor, autorem řady komedií, ve kterých kritizuje řecké představitele vyhnanství - také tragédie s námětem římských dějin Romulus a Remus Titus Maccius PLAUTUS ( BC) - 1. autorem na vysoké úrovni - napsal řadu komedií, ve kterých vytvořil společenské typy: Chlubivý Voják komedie, výrazná postava veterána, který se rád chlubí Lišák Pseudolus postava šikovného sluhy, který si ví ve všech situacích rady Komedie o hrnci hrnčířský lakomec (má v hrnci peníze) předloha pro Lakomce od Moliéra - řada námětů z řecké i římské mytologie Tragédie: Quintus ENNIUS (169 smrt) - ve svých tragédiích se inspiruje řeckými vzory Achilles, Médea - kromě tragédie psal také historické eposy, které pak vydal v souboru Annales = letopisy Počátky římské prózy - nejstarší jsou památky příležitostného charakteru - pohřební řeči, rodokmeny, právní spisy Marcus Porcius CATO (149 smrt) - bojoval za tradiční římskou morálku - zdůrazňuje autonomnost (samostatnost) římské kultury, brání se tomu, že Římané převzali řeckou kulturu - napsal: Počátky zde vylíčil nejstarší období římských dějin O zemědělství čím je přínosem pro Řím - ve svých řečech varuje před úpadkem mravů, je považován ze zakladatele římské rétoriky 15

16 II. KLASICKÉ OBDOBÍ ZLATÝ VĚK IIa) řečnictví Marcus Tullius CICERO - nejvýznamnějším řečníkem vůbec - řečník, politik (zastával významné politické funkce), spisovatel, filosof - napsal řadu spisů ve kterých rozebírá otázky veřejného života, řečnictví filosofie: O řečnictví, O slávě, O zákonech, Tuskulské rozhovory (vznikaly na jeho venkovském statku u Tultu/Tusku), O nejvyšším dobru a zlu - nejvíce se ujaly Řeči proti Catilinovi - varuje před Luciem Sergiem Catilinem, jako nebezpečím pro republiku, zastává se demokracie Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Jak dlouho budeš Catiline pokoušet naši trpělivost? - dále pronesl řadu řečí proti Marku Aureliovi, zastává se opět demokracie - Ciceronova latina je považována za nepřekonaný vzor jazyka dokonalá latina hlavně ve středověku IIb) rozvíjí se i historická próza Gaius Julius CAESAR Zápisy o válce galské Zápisy o válce občanské nedokončené, byl zabit Gaius Sallvustius CRISPUS - autorem spisu Spiknutí Catilinovo - upozorňuje na úpadek římské morálky války s Jogurtou, Dějiny IIc) Poezie 1) Epická poezie napodobování řeckých vzorů, důležitou roli měl překlad Odyssea - Velká oblaka historický epos - postupně se zvyšuje úroveň původní římské tvorby Titus LUCRETIUS Carus (94-55 BC) - epická poezie - dle dochovaných pramenů byl keltského původu - spáchal sebevraždu výsledek politického angažování - přívrženec Epikurejské filosofie (=Epikuros zakladatel filosofické školy, který tvrdil, že cílem našeho bytí je nalezení co největší slasti ve filosofických požitcích) - Lucretius pátrá po smyslu existence v eposu O podstatě věcí 2) Lyrická poezie - autoři čerpají inspiraci ze Sapfo Gaius Valerije CATULLUS (87-54 BC) - autor krátkých milostných básní ústřední téma láska k dívce Lesbii, jeho milenka - Catullova milostná poezie je mezníkem milostné poezie Odi et amo (= nenávidím a miluji) - díky jeho tvorbě roste zájem o milostnou tématiku milostné elegie: a) Tibullus b) Propertius Nejlepší představitelé Zlatého věku : 1) Publius OVIDIUS Naso - pocházel z lepší římské rodiny, studoval v Římě a Athénách - působí jako úředník ve službách vlády, později se věnuje už jen tvorbě: Lásky milostné elegie, psané na počest Koriny Listy Milostné báně stylizovány do podoby dopisů 21 fiktivních dopisů, které píšou nějaké proslavené ženy (Penelopé, Sapfo, ) svým milencům Listy Heroin - od něho se dále pokouší tento styl kopírovat, vyjadřovat se v podobě dopisů 16

17 Umění milovat básnickou formou psané rady mužům a ženám, jak si získat/udržet lásku nesmírná popularita, ale pobouřila císaře Augusta (8 let po vydání), musel Ovidius odejít do vyhnanství v dnešním Rumunsku město Konstanta, zde vznikají Žalozpěvy a Listy z Pontu Proměny vrcholná sbírka dokončená ve vyhnanství veršů 250 událostí, řeckořím. Mytologie, vyprávění o vzniku světa až po Proměnu Gaia Julia Caesara ve hvězdu. Inspiroval řadu umělců. Kalendář popisuje zde slavnosti během roku v Římě 2) Publius VERGILIUS Maro (70-19 BC) - nebyl to rodilý Říman, zařadil se do okruhu MEACENATA (=bohatý Říman, který podporoval tvorbu mladých umělců) - byl mu díky Maecenatovi přidělen statek, kde mohl tvořit - z jeho nejvýznamnějších děl: a) Zpěvy pastýřské - Bucolica b) Zpěvy rolnické - Georgica - Vergilius oslavuje venkovský život spjatý v přírodou a zároveň oslavuje tradiční římské ctnosti - epos Aeneis líčí Aeneův život, nejstarší dějiny Říma předpovídá dítěte, které přinese Římu zlatý věk (Křesťané tuto pasáž vykládají jako proroctví pro narození Krista, proto je Vergilius ctěn jako básník během křesťanského středověku) - díky tomuto dílu byl oblíben u císaře Augusta 3) Quintus HORATIUS Faccus (65 BC 8 AD) - syn propuštěného otroka - byl zastáncem republiky, bojoval již zatracený ideál - patřil do Maecenatova okruhu, dostává se tam díky Vergiliově přímluvě a získává podporu od Maecenata (také Augusta) a opouští své republikánské přesvědčení a stává se zastáncem císařství - pochopil, že morálka upadala, že demokracie není možná Dílo: Epody lyrické básně s mravoučným obsahem, zj. v nich smutně medituje nad úpadkem mravů a kritizuje Římany za jejich nesvornost 2 knihy Satir zde se vysmívá špatným vlastnostem Římanů Ódy 2 knihy oslavných básní pijáctví, milování Listy básně ve kterých medituje nad všelidskými hodnotami, otázky smyslu života a vychází mu z toho postava ideálního Říman III. LITERATURA RANÉ DOBY CÍSAŘSTVÍ STŘÍBRNÝ VĚK - období, ve kterém tradiční hodnoty upadají, nastupuje císařství - autorem historické prózy, který zachytil přerod mezi rozpadající se republikou a císařstvím byl: Titus LIVIUS (17 AD smrt) - autor rozsáhlého díla Knihy od založení města (původně 140 knih, dochováno 40) rozsáhlé vylíčení římských dějin od nejstarších dob a jeho vrcholné období líčí republikánský Řím a ví, že je to nenávratně pryč. Marcus Fabius QUINTILLIAMUS - kromě psaní historických prací vynikající řečník, je autorem teoretického Spisu o řečnictví velebí tradiční římské ctnosti a tradice Gaius PLINIUS mladší - prohlašoval oslavné řeči Chvalořeč na císaře Trajána - Korespondence dopisy, které byly posílány nejprve přátelům (zabývá se filosofií a politikou), později vydány IIIa) Historická próza Publius Cornelius TACITUS (smrt 120 AD) 17

18 - z aristokratické rodiny, patřil k odpůrcům neomezené moci císařů je pro republiku - prožil většinu života v ústraní, nemíchá se do politiky a píše: - Germania popis Germánců, etnika, historie, zvyky, vysoce oceňuje jejich vojenskou zdatnost a dává ji Římanům za vzor - dále je autorem celé řady dialogů Dialog o řečnících - píše spis Dějiny, zde popisuje dějiny Římanů po Augustově vládě, navazuje Letopisy IIIb) Filosofické spisy Lucius Annaeus SENECA - hispánec z Cordóby, patřil mezi stoiky (=věří, že vše v životě máme přijímat důstojně a s klidem odtud stoický klid=duševní vyrovnanost) - vedl bouřlivý život, byl vyhnán do vyhnanství na Korsiku - vychovával císaře Nerona, ten pak nastupuje na trůn, pro kritiku Neronovy vlády byl údajně donucen k sebevraždě - jeho díla jsou zajímavé filosoficko-morální rysy člověka co udělat sám se sebou, abych svůj život prožil v klidu O Klidu Duševním O Laskavosti - důl. roli hrála Senekova korespondence s přáteli, zj. Dopisy Luciliovi (řeší tam etiku=mravní správnost) - napsal také řadu satir Přeměna božského Claudia na tykev (zesměšňuje zvyk, po smrti se císař stane bohem) IIIc) Satirická tvorby 1) prozaické satiry Gaius PETRONICUS Arbiter (= soudce) - působí jako soudce obecného vkusu, měl morální autoritu a na jeho úsudek se bral vážný ohled - významný dvořan, později upadl v nemilost (díky své tvorbě) a byl donucen spáchat sebevraždu - nejvíce popudil císaře jeho román Satiricon, kde zesměšňuje vyšší římské vrstvy 2) básnické satiry Marcus Valerius MARTIALIS Posměšky a jízlivosti, epigramy, pocházel z Hispánie, původně povolání právní Decimus Iunius IUVENALIS - působil též v politice dotáhl to na vojenského tribuna - později za své kritické názory skončil ve vyhnanství, je autorem řady satir IV. OBDOBÍ POST-KLASICKÉ DOBA ÚPADKU - pozdní doba císařská znamená postupný rozklad institucí - Říše římská vydává velké částky na obranu před Germány - dále masivní pronikání křesťanství, stává se státním náboženstvím, křesťanům bylo proti srdci uctívat císaře jako Boha - tvorba ztrácí na originalitě, často napodobuje vzory z předchozích období Lucius Apuleius Proměny pohádkově-satirické variace vycházející původních Proměn Původně řečtí autoři: PLUTARCHOS napsal historický spis: Životopisy slavných Řeků a Římanů LUKIANOS autorem řady satir kritizuje úpadek mravů- u nás vyšel výbor jeho poezie : Pravdivé Výmysly - římské zákony byly kompletně sepsány na pokyn byzantského císaře Justinina Corpus Iuris Civilis 6 AD 18

19 BYZANTSKÁ KULTURA A VZDĚLANOST - Byzanc dědičkou starověkého Říma i titulu císaře, kvůli titulu císaře později vznikly problémy - je zde dále rozvíjena latinská i řecká vzdělanost, byzantská církev se vyvíjí odlišným způsobem, stává se víceméně nástrojem státu - vzniká zde řada církevních spisů, které jsou uznávány i západní církví - nejvýznamnější církevní byzantský myslitel: Jan ZLATOÚSTÝ (1/2 4.stol) Knihy o napravení padlého - snaží se nějakým způsobem kritizovat upadající morálku své doby, kterak poskytnou spásu hříšným duším Jan z DAMAŠKU Pramen poznání Borlaam a Josafat spíše zábavně orientovaná próza, kde líčí zábavnou formou osudy Budhy, jeho životopis Dějepisectví Prokopios z KAISAIREJE (1/2 6.stol) - sepsal spis Dějiny, kde se zmiňuje o slovanských kmenech barbaři a primitivové Byzantská říše byla dobyta muslimi - Turky roku ISLÁMSKÁ KULTURA A VZDĚLANOST MOHAMED, zakladatel islámu - pocházel z Mekky a rodu Kurajšovců (vlivný aristokratický rod z Mekky) - v době jeho narození byli Arabové polyteisti (polytheismus=mnohobožství), přírodní úkazy, řada pohanských bohů, posvátný kámen v hl. svatyni Kaaba v Mecce (černý meteorit) - Mohamed vystupuje se svým učením měl zjevení s archandělem Gabrielem, že je Alláhův prorok a má prorokovat příchod monoteistického boha Alláha. - Mohamed tvrdě narazil na polytheismus a roku 622 opouští Mekku a před pronásledovateli se uchyluje do Mediny Hidžra (622) = počátek jejich letopočtu - shromažďuje své příznivce a na rozdíl od Krista Mohamed sází na hrubou sílu a podaří se mu roku 630 dobýt Mekku zpět a nastoluje monotheistické náboženství Islám: - velice blízké křesťanství, řada postav které známe z bible se objevují i v koránu (Ježíš, Noe, Abrahám, Mojžíš ale pod jinými jmény = prorok Izák, Ibrahím a Můsa) - na rozdíl od křesťanství muslimové postrádají pevnou hierarchickou strukturu křesťanských církví - neklade důraz na duchovenstvo a výrazně splývá se státní mocí - každý muslim má 5 povinností: - modlit se 5x denně směrem do Mekky - věřit v jednoho boha a v Mohamedovo proroctví - respektovat a uctívat Ramadán (= postní měsíc, nesmí se jíst od východu do západu Slunce) - odvádět náboženskou daň, která je věnována chudým - povinen 1x za život vykonat pouť do Mekky - řada vedlejších přikázání: - zakázáno zobrazovat živé bytosti, které vrhají stín = socha - zakázat tvorbu člověka kreslení a sochařství - nesmí jíst vepřové a alkohol - má povinnost se oženit, může mít i 4 manželky - věří v poslední soud - zpočátku šířeno ústně, poté písemně zformováno do tzv. 114 súr, které tvoří Korán - existuje soupis právních předpisů Šarija - po Mohamedově smrti vznikly 2 frakce (skupiny): 1) sunna sunnité umírněnější 2) šiíta šiíté radikální muslimové 19

20 - islámská literatura: - Arabové překládají řadu motivů z předcházejících literatur zejména perské - vzniká soubor pohádek Tisíc a jedna noc - Vyprávění o Našredinovi - vedle literatury zábavné i vědecká literatura Ibn SÍNA lékař a filosof (Avicena) Ibn RUŠO bývá nazýván Averroes - díky těmto dvěma autorům se zachovalo množství antického díla 20

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Literatura starověku. Český jazyk - literatura

Literatura starověku. Český jazyk - literatura Literatura starověku Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 1. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník osmiletého gymnázia

Více

Počátky starověké literatury

Počátky starověké literatury Počátky starověké literatury Písmo V pravěku pouze nástěnné malby či ozdobné předměty Ve starověku potom rozvoj písma a s ním související počátky literatury Obrázková písma: vztahují se k vizuální podobě

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 23.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Prezentace určená k seznámení se s nejstaršími starověkými literárními díly, uvědomění si vlivu starověké literatury na pozdější tvorbu.

Prezentace určená k seznámení se s nejstaršími starověkými literárními díly, uvědomění si vlivu starověké literatury na pozdější tvorbu. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů Staroorientální a antická literatura 1. Správně přiřaď do tabulky: tragédie, epos, komedie, epóda, bajka, óda 1. krátké veršované nebo prozaické vyprávění jinotajného příběhu směřující k obecnému poučení,

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

PhDr. Olga Šimandlová září Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Antická literatura Řecko Pracovní list má podobu různých typů cvičení, lze je

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Literatura poznámky 5.A GVN

Literatura poznámky 5.A GVN Literatura poznámky 5.A GVN Martin Konhefr, GVN 9. ledna 2007 Úvod do teorie literatury Vztahy člověka ke skutečnosti 1. vztah materialisticko-praktický člověk posuzuje skutečnost podle toho, jak je (bude)

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15 Název materiálu: Starověké Řecko - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Mgr. Petra Březinová VY 32 INOVACE 16/15 Dějepis/6.ročník

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l.

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Hebrejská literatura Bible nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Starý zákon psán hebrejsky uznáván židy a křesťany části: Tóra - pět knih

Více

Literatura starověkého Řecka

Literatura starověkého Řecka Literatura starověkého Řecka Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_cjl_lit17 lit17_pl.pdf Gymnázium Kladno Mgr. Pavla Bechnerová Anotace

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se vznikem dramatu. Materiál je

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

1. Antická literatura, počátky středověké literatury

1. Antická literatura, počátky středověké literatury Literatura starověkého Řecka 1. Antická literatura, počátky středověké literatury ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 1/5 1. Archaické období Od 8. do 6. stol. př. n. l. Rozvíjí se

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN Římská lyrika Tematická oblast Antika Datum vytvoření 12. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia DUM slouží k procvičení a zopakování učiva o římských básnících na

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12_13 CZ.1.07/1.5.00/34.0811

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Nejstarší památky světové a evropské literatury

Nejstarší památky světové a evropské literatury Maturitní otázka č. 1, E4 Nejstarší památky světové a evropské literatury Osnova: 1. Nejstarší písemné památky starověku: Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Persie 2. Řecká literatura: - periodizace řecké

Více

OBSAH. Předmluva 13.

OBSAH. Předmluva 13. OBSAH Předmluva 13 ÚVOD: PROBLEMATIKA ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Římská republika v novověkém obrazu dějin 15 Raná a pozdní republika 16 Hodnocení pozdní republiky v moderní historiografii 20 Problematika

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Zato mnoho scénických efektů

Zato mnoho scénických efektů ANTICKÉ DIVADLO ŘECKÉ DIVADLO 2 Aischylos Nejstarší z tragiků (otec řecké tragédie) Velmi vážený Zavedl druhého herce, od Sofokla převzal i třetího (mlčícího) Většina jeho her má kolektivního hrdinu Klade

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Písmo přehled, historie, vývoj

Písmo přehled, historie, vývoj Písmo přehled, historie, vývoj Jana Křížová Tomáš Prosr Semestrální práce v rámci předmětu Kartografická polygrafie a reprografie, LS 2008/09 Úvod Písmo je jedním z epochálních vynálezů, díky němuž lidstvo

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více