(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT"

Transkript

1 (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední škole v letech (bez jeho výkladu o hodinách češtiny by toto moje veledílo nemohlo vzniknout) - Encyklopedie Encarta 2004 od Microsoftu, která mi pomohla tam, kde jsem si nebyl jistý - já sám, protože literatura je můj veliký koníček, tak někde jsem čerpal i ze své hlavy Připomínky - mi zasílejte na adresu (hlavně co se překlepů a věcných chyb týče, možná to časem zaktualizuji) - pokud zde chybí váš oblíbený autor, dejte mi vědet, možná ho taky časem přidám Důvody veřejného releasu: - dozvěděl jsem se, že na mém díle profitují hajzlové z mojí školy, kterým jsem to zdarma poslal, aby se mohli učit na maturitu, tak ať mají smůlu a je to zdarma ke stažení na internetu 1

2 OBSAH: I. Dějiny Literatury od nejstarších památek až po antickou literaturu...3 II. Antická literatura - Řecko a Řím; Byzantská a Islámská kultura a vzdělanost...9 III. Literatura křesťanského středověku...21 IV. Literatura v gotickém období...27 V. Nejstarší literatura na našem (českém) území...31 VI. Literatura doby Husitské...37 VII. Renesance...41 VIII. Humanismus v české literatuře...47 IX. Baroko...53 X. Klasicismus...58 XI. Osvícenství...61 XII. Národní obrození...64 XIII. Preromantismus (sentimentalismus)...70 XIV. Romantismus...73 XV. Pronikání romantismu v české literatuře...83 XVI. Rok 1848 a jeho následky pro českou literaturu...90 XVII. Kritický realismus...93 XVIII. Naturalismus XIX. Česká literatura v 60. a 70. letech 19. století: Májovci XX. Česká literatura v 60. a 70. letech 19. století: Ruchovci a Lumírovci XXI. Vědecký realismus v české literatuře XXII. Světová literatura na konci 19. století XXIII. Nástup moderny v české literatuře XXIV. Anarchističtí buřiči XXV. Další předválečné směry v české literatuře XXVI. Ohlas I. Světové války ve světové literatuře XXVII. Meziválečná literatura v Evropě a Americe XXVIII. Světová meziválečná literatura - experimentální román XXIX. Literární avantgarda - moderní směry v 1. ½ 20. století XXX. Světové drama 1. ½ 20. století XXXI. Česká poezie v meziválečném období XXXII. Česká meziválečná próza XXXIII. Literární tvorba v období okupace v Čechách XXXIV. Pražská německá literatura (Německá literatura v Čechách) XXXV. Literární věda a literární kritika XXXVI. Žurnalistika za I. Republiky XXXVII. Dramatická tvorba v meziválečném období v Čechách XXXVIII. Literatura po roce Úvod a Poezie XXXIX. Česká próza po roce XL. České poválečné drama XLI. Odraz II. Světové války ve světové literatuře XLII. Významné směry 2. ½ 20. století ve světové literatuře XLIII. Poválečné světové drama

3 I. DĚJINY LITERATURY PÍSMO 1) fáze let př.n.l výjevové obrazy v jeskyních 2) fáze schematizace zjednodušování původních obrázků obrázky jsou sestavovány do jakéhosi seriálu a nazýváme je piktogramy - dále též předmětové písmo např. v Jižní Americe používají uzlové písmo Indiáni 3) fáze ideogramy znak, jejž zastupuje konkrétní ideu Sumerové, Akkátové a Peršané staly se základem klínového písma - hieroglyfy hieratické-kněžské písmo démotické-lidové písmo koptské písmo - písmo hieroglyfického typu se vyvinulo i na Krétě 4) fáze vyvíjí se fonetické písmo, kdy znaky znamenají konkrétní zvuky, poté i slabiky - vrcholem je písmo čistě hláskové první Féničané (1300 př.n.l.) písmo bylo podstatě souhláskové soubor fénických znaků 22 - z Fénického písma vzniká písmo aramejské a od Aramejců to převzali Izraelité a Arabové - Řekové převzali Fénické písmo doplnili řecké samohlásky od nich Etruskové a Konstantin s Metodějem hlaholice Římské písmo převzaté v době Karla Velikého karolínská minuskula latinka NEJSTARŠÍ LITERATURA 1) MEZOPOTAMSKÁ LITERATURA - nejstarší kulturní projevy Sumerů (4000 př.n.l.) vznikají 1. souvislá vyprávění, později vzniká 1. verze klínového písma rozluštili jej Georg Friedrich Grotefend & Sir Henry Creswicke Rawlinson - jazyk starosumerština i po ovládnutí Sumerů Akkády zůstává a má pozici, jakou má latina dnes (jazyk vzdělanců) - nejvýznamnější zdroj písemných památek Aššurbanipalova knihovna - nejstarší lit. památky oslavné hymny na počest všemožných bohů - nejvýznamnější jednot. památka př.n.l Nářek nad zkázou města Uru velice smutná elegická báseň, která popisuje dobytí a zničení města Uru zármutek nad jeho koncem - od 3000 př.n.l. se v Sum. lit. objevují literární spory zapsaný dialog dvou mytologických postav nad náboženským nebo obecně lidským tématem, tyto spory byly často doprovázeny bajkami využity jako příklady - v nejstarším období vyprávění o králích seznam sumerských králů před potopou a po potopě - 1. vyprávění, které se zapsalo Vyprávění o králi Gilgamešovi celá řada verzí, které byly v arkadském období přetvořeny v jednotný epos kanonická verze (= základní nejpřesnější nejdůvěryhodnější verze díla) tohoto eposu pochází z doby 2000 př.n.l. - Epos o Gilgamešovi ústředním tématem je hledání nesmrtelností viz. Četba - v akkádském období vzniká Báseň o stvoření (Enúma eliš) pokusem přizpůsobování mytologie politickým potřebám panovníků bůh Marduk stvořitel poukázat božskou podstatu královi moci - právnické spisy (normy) Chammurapiho zákoník obsahuje 282 článků 2) EGYPTSKÁ LITERATURA - Egypťané považovali písmo za posvátné - dle nich byl autorem písma bůh moudrosti a vzdělanosti THOVT písmo rozluštil Jean-Francois Champollion ( ), egyptské písmo bylo dlouho považováno za nerozluštitelné - hieroglyfy posvátné spisy; kulturní hieratické písmo (kněžské) a démotické písmo (démos=lid, písmo pro lid) - zpočátku vytesáváno na stavby do kamene, později psáno na papyrus ve svitcích - většina památek jsou opisy, originály se nedochovaly - MANETHO pochází od něj způsob periodizace egyptských dějin na dynastie (kol. 30), byl to Egyptský historik žil ve 3.stol BC; faraón má absolutní moc ve státu, v zahraniční i vnitřní politice 3

4 NEJSTARŠÍHO OBDOBÍ egyptských dějin je toho málo dochováno - rozvíjí se lyrika písně harfeníků básnické testy určené k přednesu 1300 př.n.l milostné písně inspirační zdroj Písně písní - s egyptskou kulturou úzce souvisí i rozsáhlá mytologie: - nápisy v hrobkách, dochované modlitby, texty magické-zaříkávání, obětní formule - oslavné hymny směřované k bohům a posvátným zvířatům býk APIS - za vlády faraóna Amenhotepa IV. pokus o náboženskou reformu, kdy mnohobožství má být nahrazeno kultem boha Atona, Amenhotep IV se sám přejmenoval na Achnatona (syn Atonův) neúspěšný přerod v monotheismus - Hymnus na Atona oslava boha Slunce autorem je údajně sám Achnaton - knihy mrtvých rady a ponaučení, kterak se chovat před posmrtným soudem - (Osiris hříšníkovo srdce bylo položeno na váhu spolu s pírkem těžké srdce=smrt) - obsahovaly soubor zaříkadel, průpovídek, návodů jak odpovídat a měly člověka bezpečně dostat do říše mrtvých - mravoučná literatura rady do života; Naučení písaře Amenomopa toto lit. dílo mělo odraz v bibli - podobných naučných souborů bylo několik a rozsáhlejší : Životopis Sinuhetův ve 20. stol. byl převyprávěn Mikou Waltarim Egypťan Sinuhet - vzniká také rozsáhlý soubor literatury prakticky zaměřené 3) PERSKÁ LITERATURA - 1. písemné záznamy jsou tesány do staveb a skal klínovým písmem záznamy politického a zákonodárného obsahu, přičemž nejznámější je Persepolská charta; písně a ucelený soubor bájí - Avesta sbor náboženských básní stol. př.n.l. za jejich hlavního autora je považován filosof ZARATHUŠTRA (žil v 6.stol.) filosof a myslitel je autorem jádra Avesty = 17 písní, kterým se říká Gáthy - Zarathuštrova filosofie spočívá: Svět je neustály střet dvou principů: Dobra a Zla 1. démon Ahura Mazda (démon světla a dobra života); 2. démon Angra Mainjuš (démon tmy, smrti a zkázy) dle představ staroperšanů tito démoni stále bojují o svět a pakliže jsou naše skutky špatné nahrajeme tím Angorovi naše skutky závisí na výsledku světa jaký bude - Avesta obsahuje ještě další doprovodné texty filosofická zamyšlení k základu - při výbojích A. Velikého je Perská říše zdemolována stol. n.l. je perská říše obnovena vzniká řada zajímavých lit.děl, která jsou inspirací pro celou tuto oblast soubor Tisíc vyprávění sbírka indických a perských pohádek předloha pro Pohádky tisíce a jedné noci - vyprávění o statečném námořníkovi Sindybádovi - zároveň se objevuje velice zajímavá milostná lyrika perský útvar gazel = milostná báseň s pravidelným rýmem (u nás píše gazel J. Vrchlický) nejvýznamnějším autorem gazelů je RÚDAHÍ - nejvýznamnější památkou perského období je rozsáhlý spis Kniha králů (Šáhnáme) jejímž autorem je básník FIRDAUSÍ básnické vylíčení dějin lidstva a Persie obsažené v padesáti zpěvech - svými současníky zůstal Firdausí nepochopen zemřel v bídě a zapomnění 4) HEBREJSKÁ LITERATURA - dle tradice byl nejstarším sjednotitelem židovských kmenů ABRAHÁM přivádí první kmeny izraelitů do oblasti Palestiny část židů žije v egyptském zajetí odkud je vyvedl MOJŽÍŠ a přinesl desatero přikázání od Boha - důležité období je právě období 1. židovských králů zejména DAVIDA a ŠALAMOUNA, stavba velechrámu za krále Šalamouna ve městě Jeruzalém zbyla z něj pouze Zeď Nářků chrám byl ústřední svatyní židovského náboženství sehrává i po svém zbourání důležitou úlohu (symbolem) v židovské kultuře - chrám byl zničen po 2 nezdařených povstání proti Římanům židé se rozptylují do tzv. diaspory (=rozptýlení, rozprášení) - židovská literatura od té doby hraje funkci sjednocujícího prvku - většina žid. památek existuje v ústní podobě, poté byly sepsány hebrejsky nebo aramejsky (=jazyk blízký hebrejštině, židé ho užívali po návratu z babylónského zajetí) 4

5 - na konci prvního tisíciletí všechny významné náboženské texty svedeny do jednoho souboru, kterému říkáme Hebrejská bible (Starý zákon) (pojem náboženský chápali židé obšírněji cokoliv se týkalo židovské komunity třeba i něco úplně bez boha ve svatyních se probírali i praktické otázky každodenního života zákony, předpisy, či soudní spory) - vzhledem k římské okupaci a vzniku křesťanství se musí židovská komunita vůči ostatním výrazně vymezit a porto jsou náboženské texty kanonizovány přijata jejich závazná podoba tyto vymezené texty jsou prohlášeny za zákl. pravidlo víry a života každého žida a knihy jsou závazným způsobem uspořádány spisy trojího druhu: a) historické, b) prorocké, c) básnické - řazení Hebrejské bible nejstarší STARÝ ZÁKON, ale židé mu říkají Tóra 1) Tóra - Pentateuch pět knih Mojžíšových v těchto pěti knihách je vylíčen vznik světa a nejstarší dějiny židovského národa: a) Genesis dějiny lidstva stvoření světa b) Exodus c) Leviticus d) Numeri e) Deuteronomium b, c, d, e židovské dějiny 2) Knihy Prorocké - zde je vylíčen osud izraelitů v zaslíbené zemi král David a Šalamoun - důl.roli zde hrají proroci: IZAIÁŠ, EZECHIEL, JEREMIÁŠŮV PLÁČ slouží k zvěstování boží vůle 3) Svaté spisy - různé lit. duhy lyrika, žalmy, milostná lit. Píseň písní = velkopíseň, pravděpodobný autor král Šalamoun - soubor milostných písní těmto textům byly později dávány alegorické významy Výkladové texty k bibli: ; díky těmto bezcitným obdobím válek byla nutnost sjednotit lit. normy a výklad bible proto v Galilei rabíni vytvořili tzv. Mišnu = soubor předpisů, které by měli věřící židé dodržovat výsledkem Mišny je Talmud = rozšíření Mišny o: úvahy nad Mišnou a epické části - Talmudu byly v 19. stol. přidávány nelichotivé přízviska od antisemitistických křesťanů - existují 2 verze Talmudu a) babylónská b) palestinská NOVÝ ZÁKON - psán řecky - je to kniha o Ježíši Kristovi život, skutky, ukřižování, zmrtvýchvstání; Christos=pomazaný=mesiáš - dělí se na 4 Evangelia ; (evangelium=dobrá zpráva, radostná zvěst) - Matouš, Marek, Lukáš a Jan napsali Evangelia, umělecky nejzdařilejší je evangelium Matoušovo Vznik a Obsah Evangelií - nejstarší Markovo n.l. v Římě - Matouš a Lukáš n.l. Judea a Sýrie - Janovo Evangelium kol.roku 100 n.l. Malá Asie - Ježíš se údajně narodil roku 4 rodiče Marie a Josef, byl pokřtěn Janem Křtitelem - Ježíš kolem sebe obklopuje Apoštoly = Ježíšovi učenci, káže po Palestině své sdělení poté je ukřižován = trest pro nejhorší lůzu - dalšími částmi Nového Zákona jsou Skutky Apoštolské soubor epištol ústřední postavou byl Pavel (apoštol číslo 1) - poslední částí je Apokalypsa Zjevení svatého Jana v této části pojednává Ježíš o spasení a Božím Soudu (ten je za oltářem v Sixtinské kapli Michelangelo) -Apokryfní Evangelia APOKRYFY (= nepravý, utajený text) 5

6 jsou to texty související s biblí, které církev neuznala za pravé - nejznámější Nikodémovo Evangelium objevuje se tam postava Josefa Arimatejského ten zachytil Kristovu krev do misky a této misce se začalo říkat Svatý Grál (= nejvyšší ctnost a dokonalost, zástupný symbol) Překlady Bible - nejvýznamnějším křesťanským překladem (400 n.l) je pokládám překlad bible Svatého Jeronýma (Hieronymus) jediný správný překlad bible = Vulgáta - v 70. letech 20. století vzniká Neovulgáta (uzpůsobení překladu) - posléze vycházejí ekumenické bible uzpůsobené do jazyků všech národů - do slovanského jazykového prostředí je bible poprvé přeložena Konstantinem a Metodějem - staroslověnština byla zařazena mezi bohoslužební jazyky (latina, řečtina i hebrejština) jen na krátkou chvíli, poté byla opět zrušena nyní jsou mše slouženy v národních jazycích (nebo latinsky) 5) INDICKÁ LITERATURA - základní památkou indické literatury jsou tzv. védy (=vědění) sbírky náboženských a filosofických textů, tvoří základní literaturu náboženství hinduismu - základními částmi véd jsou tzv. Sanhity: 1) Rgvéda (12 stol. př.n.l.) 2) Jadžurvédy 3) Sámavédy 4) Atharvédy - podle hinduismu je bůh BRAHMA stvořitel světa; další důležití bohové MITRA, ŠIVA, VIŠNA - na védy navazují důležité texty: 1) Bráhmany - autoři Bráhmani nejvyšší kněžská kasta výklad smyslu života Hinduismus - lidé rozdělení do kast 2) Upanišady - rozebírají zásady hinduismu zdůvodňována existence kastovního systému - psány jazyky: SANSKRT jazyk vzdělanců PRÁKRT hovorový jazyk dnešní hindština Buddhismus - zakladatel Sídharta Gótháma princ držen svým královským otcem mimo okolní svět, aby nepoznal bídu a utrpení, když opustil izolaci a vydal se na pouť Askety, poté dosáhl osvícení Literární tvorba související s Buddhismem - soubor textů jménem Tripitaka (=Trojí koš) nejucelenější výklad buddhismu - nejvýznamnější a nejrozsáhlejší části indické lit. jsou 2 eposy: A) MAHABHARATA Velký Boj - nejrozsáhlejší literární dílo obsahující dvojverší; vzniká od 4.stol. př.n.l. a je dokončena až ve 4.stol. n.l. = (800 let); (Bharat=nejstarší označení pro Indii) - tradovaný autor Asketa VJÁSA - obsahuje rozličné texty (filosofické, historické, lyrické pasáže) dějový základ tvoří líčení boje dvou významných rodů Kuruovci X Panduovci o vládu nad Indií, oba tyto rody se během boje téměř vyvraždí (prvních 5 knih) - 6.kniha Bhagavad-gíta (zpěv vznešeného pána) je nejposvátnější text rozhovor mezi vojevůdcem Ardžunnou a bohem Višnuem, kteří přemítají nad lidskou morálkou kde bereme chuť k boji a zabíjení jestli je to správné a mravné B) RAMAJÁNA - líčí boj prince Rámy za ztracenou čest a návrat ztracené manželky princ Ráma byl vyhnán intrikami od dvora, odchází se svou ženou Sítou do lesa a dostává se do sporu s démony ti unesou 6

7 Sítu a Ráma jí posléze dostane zpět, ale protože strávila v zajetí dlouhou dobu s králem démonu, Ráma ji musí zapudit - autorem této knihy je VALMIKÚ - rozsah dvojverší - Další významný žánr šástry, sútry texty, které pojednávali o praktických věcech ze života ponaučení čtenáři, jak se v daných situacích chovat Kámasútra = učebnice, naučný text pojednávací o vztahu muže a ženy velice zajímavé ponaučení o životě vyšších vrstev Indie autorem je mnich VÁTSJÁJANA Staroindická lyrika: KÁLÍDÁSA autor (pseudonym = otrok bohyně Kálí) - napsal lyrické sbírky: - Šestero ročních dob, Oblak poslem lásky - byl také dramatik a jeho nejvýznamnější dílo je drama Šakuatala (Ztracený prsten) ŠÚDRAKA - proslavil se dramatem Hliněný vozíček 6) ČÍNSKÁ LITERATURA - nejstarší psané památky cca 2000 př.n.l. - velmi starou památkou je Š-ting = kniha písní obsahuje: básní, lidových písní různě zaměřené milostné, pracovní, sociální - tato kniha písní se stala trvalou inspirací pro čínské básníky až po dnes - Další významnou lyrikou byla: a) Kniha proměn b) Kniha listin - na těchto třech knihách je položen základ KONFUCIÁNSTVÍ - Kniha proměn = I-ting ( I=chameleón, Ting=kniha) velice zajímavé dílo, obsahuje 64 hexagramů = šestičar základní prvky šestičar jsou 2 druhy čar: a) plná čára symbolizuje Jang b) přerušovaná čára symbolizuje Jin - Jin a Jang mají symbolizovat doplňující se energii, která vzniká z protikladů, ze kterých je složen tento svět - všechny životní situace jsou vnímány jako neustálý pohyb (vývoj) a právě ty hexagramy by nás měli přivést na správnou cestu jsou vybaveny komentáři (značnou část z nich napsal KONFUCIUS) odpověď na jakoukoli otázku bychom měli nalézt v těchto hexagramech (velmi složité filosofické otázky) hexagramy by měli promluvit k našemu podvědomí KONFUCIUS pravděpodobně nejvýznamnější čínský myslitel (případně: Kchung Čchin, Kchung fu-c) - Konfucius (=polatinštěná podoba) - byl to zchudlý šlechtic, celý život usiloval o kariéru politika, své cti dosáhl až po smrti - nejsouvisleji je jeho filosofie vyložena až v dílech jeho žáků a díle Hovory - řád základní požadavek na svět - ušlechtilost, vědom povinnosti věci, kterých bychom měli dosáhnout - správná cesta k těmto cílům je vzdělávání, které nás dovede k úctě, pořádku a tradici schopnost spravovat různé věci. - když panovníci neplní své povinnosti dávají to najevo nebesa (přírodní) katastrofy - nejhorší je nepořádek, který je důsledkem neposlušnosti - nejdůležitější ze svého učení je dle Konfucia Šu sympatie=schopnost vcítit se do druhého Nečiň ostatním to, co nechceš, aby oni činili tobě LAO C mistr odpovědný za učení jménem TAOISMUS (další významný myšlenkový směr), ústřední dílo jeho učení je Tao-te-ting kniha o cestě a ctnosti základem světa je Čchi = neustála změna všeho, proudění tok energie, která kolem sebe dává vzniknout všemu. Taoismus: - svět je chápán jako neustálý koloběh proměn, které v důsledku vytvářejí dokonalou harmonii, která na světě panuje - člověk musí najít cestu Tao, a jak v této harmonii existovat. Člověk má být měkký jako voda ideální cesta vody, která se poddává prostředí a zároveň ho nenásilně formuje. 7

8 - Obranou proti zkaženosti civilizace je nečinnost, učenec, který si jde stranou a medituje a záměrným nejednáním nenarušuje svět. Jak Taoismus, tak Konfucianismus výrazně přispěli k formování mentality Číňanů, do Číny proniká Zen-Buddhismus. S -MA-TCHIEN - významný historik, státník a spisovatel napsal Zápisky historika, v nich popisuje události ke kterým došlo za jeho života důležitou roli hraje lyrika TCHI-JÏAN - první významný básník, je autorem sbírek: Devět písní Devět ód Otázky nebi - tento básník žil u dvora, ale později upadl v nemilost a spáchal sebevraždu Vrcholem TROJHVĚZDÍ = 3 básníci, kteří napsali nejlepší kousky Zlatá doba 1) WANG-WEI přírodní lyrika 2) LI-PO vedl bohémský život, milovník vína - nepsal žádné básně, které by řešily nějaké problémy 3) TU-FU byl to jeho současník, ale popisuje zážitek války a poznání despotického způsobu vlády 8

9 II. ANTICKÁ LITERATURA ANTIKA ŘECKÁ LITERATURA - období a kultura starověkého Řecka a Říma - kořeny řecké literatury sahají až do poloviny 2 tisíciletí př.n.l., ale chybí nám k nedostatku pramenů mnoho literárních památek - vzniká základ MYTOLOGIE (orientovat se v bozích (řecky, římsky), také v mytologie jako takové!!!!) - vývoj řecké literatury dělíme na tři etapy: - I. archaické období stol. př.n.l. - II. attické (klasické) stol. př.n.l - III. helénistické - konec 4. stol. př.n.l. rok 1) I. ARCHAICKÉ OBDOBÍ 8.-5.STOL. PŘ.N.L. - nejvýznamnější žánr HRDINSKÝ EPOS (znalost eposů pochází z Mezopotámie) - ústřední postava HOMÉR (v 19. stol. zpochybněna jeho existence teorie několika Homérů, zejm. v případě Iliady, tvrdili, že je to soubor básní daný dohromady) - Řekové tvrdili že existoval několik životopisů: určitě existoval, pův. jméno MELESIGÉNÉS, jeho matka Krétheis, jeho otec bůh Meles, jeho matka se později provdala za řemeslníka, který se stal jeho prvním učitelem. Původně byl námořník, procestoval celou egejskou oblast, dostal se in na Ithaku a později se usadil ve Smyrně. Poté oslepl a stal se z něj Rapsód = /potulný pěvec/, který byl najímán jako bavič hostin. Putoval po celé řecké oblasti, poté za jména Homér dosáhl značné proslulosti. Nejvýznamnější období na ostrově Chios. Zbytek života strávil na ostrově ios. Ia) EPOSY: 1) Illiada starší než Odyssea - hl. obsah epizoda z dobývání Tróje - ústředním jádrem není chronologické líčení, ale spor Achillea a Agamemnóna o Briseovnu. - smrt Patrokla a Achilles ho pomstí tím, že zabije Hektora. - Homér celou válku nelíčil proto, že to všichni znali, Illiada byla později šířena a upravována dalšími Rapsódy -Illiada a Odyssea vznikla na přelomu 8/7 století BC a později byly oba eposy na pokyn Peisistrata po sto letech později zapsány cca veršů. 2) Odysea je mladší než Iliada - líčí návrat Odyssea do své rodné vlasti ostrov Ithaka není vyprávěn chronologicky, samotný příběh začíná vykreslením pobytu Odyssea u nymfy Kalypsó zde Odysseus pobýval již 7 let a bohové rozhodují o jeho návratu do vlasti, ale hrozí mu velké nebezpečí v podobě boha Poseidona, Odysseus zabil jeho syna Kyklopa. Poseidon rozpoutá bouři a Od. ztroskotá na ostrově Faiáků, kde se probere na pobřeží, kde ho vítá princezna Nansiků na popud Pallas Athény. Od. je odveden na hostinu, kde králi Faiáků vypráví, co se mu přihodilo. Mezitím se na Ithace ucházejí ženichové o Penelopu (ženu Odyssea), aby si je vzala. VIZ. ČETBA. Ib) DIDAKTICKÝ EPOS, 8/7 stol. BC - má čtenáře poučit o vzniku světa, jak funguje (z řeckého hlediska) - nejvýznamnějším autorem didaktického eposu je HÉSIODOS (700 BC) - pocházel z venkova, syn rolníka, sám byl rolníkem a zároveň psal, vedl poklidný venkovský život O původu bohů epická báseň Seznam žen básnické vypsání původu urozených řeckých rodů, jejichž původ je odvozován míšením pozemšťanek a bohů Práce a dni velkolepý epos, praktický návod k životu, jak se má hospodařit, jak udržet dobré vztahy k rodině, přátelům podnětem k napsáni byla autorova nespokojenost stran tehdejší společnosti 9

10 Ic) BAJKY - nejvýznamnějším autorem byl AISOPOS (EZOP) (6.stol BC) - byl to otrok, ve svých bajkách podává kritiku společnosti (na zvířatech), dává určité poučení Id) STARÁ ŘECKÁ LYRIKA - její kořeny tkví v lidové slovesnosti, rozdělujeme na několik žánrů: a) Monodická lyrika přednášel jeden zpěvák b) Sborová lyrika sbor poezie - 1) jambická (satirická nebo kritická poezie) - 2) mélická (osobní poezie, milostná poezie) - 3) elegická (žalostná poezie, oplakávání) 1) Jambická lyrika KALLINOS (1/2 7.stol. BC) - kritizuje současné společenské poměry a zároveň varuje spoluobčany na obranu proti cizincům TYRTAIOS (7 stol. BC) - Sparťan, ve svém díle oslavuje tradiční sparťanskou morálku THEOGNIS (6,5 stol. BC) - Atéňan, aristokrat velmi ostře kritizoval řeckou demokracii ARCHILOCHOS (pol. 7 stol. BC) - píše básně kritizující společnost; kritika možná souvisela s jeho nelehkým životem (byl bastard = syn aristokrata a otrokyně) vzhledem k původu musí sloužit v armádě 2) Mélická lyrika - spjata s ostrovem Lesbos dochází tam k rychlému rozvoji kultury, umění a monodické lyriky ALKAIOS - počáteční autor z Lesbu, jeho dílo je inspirováno řeckou minulostí - píše hymny, pijácké a milostné písně, byl potrestán vztahem k Sapfo SAPFO ( BC) - aristokratka, angažovaná v umění, též ve veřejném životě, proto strávila 10 let ve vyhnanství na Sicílii, po návratu založila školu pro mladé šlechtičny Museia kde se pěstovalo uměni tanec, zpět, skládání básní - k jejímu osobnímu životu se vztahuje mnoho pověstí a pomluv vztah k Alkaiovi a školačkám - dle pověsti spáchala sebevraždu z nešťastné lásky skokem ze skály - nej. dílo Básně KREON - napsal hravou poezii, oslava všech radostí, zejm. volného nespoutaného života spjatého s přírodou později se mu říkalo ANAKREON tudíž stylu jeho poezie říkáme anakreónská 3) Sborová lyrika - v pol. 7. stol. vyvíjí se z náboženských obřadů hymny, ódy a elegie ALKMÁN - autor řady vlasteneckých písní II. ATTICKÉ OBDOBÍ (KLASICKÉ) - období nej. rozkvětu řecké literatury - vzniká a prudce se rozvíjí řecké drama, podle tradičního řeckého pojetí je první drama hráno roku 536 (535); THESPIS měl káru se všemi rekvizitami a hrál divadlo (odtud přeneseně Thespidova kára = hrát divadlo) - divadlo vzniká postupně od 5. stol., je součástí náb. oslav Velké Dionýsie a později ještě Lénaje (tam se hrály komedie) - Dionýsie se původně konaly na Attickém venkově kolem ledna, později vždy v březnu a v Athénách; v rámci Dionýsií se hrálo divadlo asi pět dní, deset hodin denně. - městští úředníci vybrali hry, které byly v soutěži a každému z autorů byl přidělen chorégos = bohatý občan, jehož povinnost byla uhradit náklady hry 10

11 - chorégos najal herce, především toho nejprvnějšího protagonista, protagonista vybral deuterogonistu a tritagonistu - ochotníci lidí vytvořili chór ten zvýrazňuje komunikaci mezi jevištěm a hledištěm, uvádí jednotlivé postavy, komentuje děj zvyšuje napětí - herci byly pouze muži měli masky, proto mohli hrát i ženy, masky také zesilovaly zvuk - později nosili koturny (kothurny) místo bot (až 40 cm vysoké) - zpočátku hrál jeden herec, vítěz byl poté slavnostně vyhlášen - publikum většina měla zkušenosti s divadlem, byla to čestná povinnost navštívit divadlo (chudým přispívala obec na vstupné) - nejdříve se hrály tragédie, později i komedie o Lénajích IIa) TRAGÉDIE Nejvýznamnější autoři: AISCHYLOS ( BC) - zúčastnil se řecko-perských válek, aristokrat, obohatil divadlo o drahého herce BC opouští Athény a svůj život dožil v řeckých osadách na Sicílii - napsal 90 tragédií, z nichž se nám dochovalo 7 - jeho tématikou byly národní dějiny tragédie Peršané řecká mytologie Prosebnice Sedm proti Thébám vrcholem je jeho tragická trilogie Oresteia 3 části: 1. Agamemnon 2. Obětující ženy 3. Usmířené bohyně Oresteia král Agamemnon po návratu z trojské války byl zavražděn svojí ženou Klytaimnestrou a jejím milencem Aigisthém - po letech se vrací jeho syn Orestes a má pomstít otce a tím se dopouští zločinu vztáhl ruku na matku - prchá pryč pronásledován Erinyemi (výčitky svědomí), za jeho osvobození se staví bůh Apollón, bohové konají soud, který posléze ochrání Orestea - Aischylovi hrdinové odrážejí archaické Řecko lidský osud je řeka v rukou bohů, člověk nemůže osud ovlivňovat, hrdinové jsou ovlivňováni rodovou morálkou SOFOKLES (497/6 406/5) - napsal 120 her, z nichž se zachovalo 7 - snažil se vystupoval jako herec, ale nebyl, protože měl slabý hlas - klade důraz na vůli jedince, na možnost ovlivnit svůj vlastní osud, jeho hrdinové se nebojí vzepřít osudu i za cenu svého zničení - Sofokles rozšířil sbor, ustálil vystupování třetího herce - pro jeho hry je příznačné nečekané rozuzlení zápletky deus ex machina bůh na kladce (stroji) přílet boha do jeviště (na kladce) a rozřešení problému Významné hry: Antigona - je to tragédie, která pojednává o právu člověka protivit se světské moci (králi Kreonovi), pokud porušuje lidskou morálku (zákaz pohřbení Polyneika bratra Antigony) - Oidipovy synové Eteoklés a Polyneikes proti sobě bojují a oba zahynou (děj v Thébách) - Kreon se zmocní vlády, protože Polyneikes útočil na vlastní města, tak nesměl být pohřben Antigona tento rozkaz neuposlechla a mrtvého bratra pohřbila, za to má být zaživa zazděna v jeskyni - Kreon je varován bohy, že to přehnal, chce svůj přestupek napravit, ale Antigona se mezitím oběsí - Kreonova žena Eurydika a jeho syn Haimon spáchají hanbou sebevraždu, Kreon se chce zabít požádá bohy o smrt Král Oidipus (Oidipus vládce) - hl. postava je Oidipus (= ten, který má oteklé nohy, nebo ten který zná počet nohou) - zpočátku vládne v Thébách, obyvatelé ho mají rádi, ale pronikne tam mor a kosí obyvatelstvo - Thébané žádají o věštbu vše bude zažehnáno pokud bude potrestán vrah krále Laia 11

12 - Oidipus zjistí, že vrahem je on sám, když se kdysi setkal v horách s neznámým cizince a v hádce ho zabil, byl to jeho otec Laios - král byl jeho otcem a jeho současná manželka Iokasta je jeho matkou (Oid.jako malý odložen, aby se zmařila věštba, že Laios zahyne rukou syna, tak je vychováván Polybem který se vydává za otce) - Oidipus když pozná pravdu, poté co Iokasta spáchá sebevraždu, si vypálí oči a odchází z Théb (Oidipovský komplex = syn miluje matku a nenávidí otce) (- na začátku zachránil Théby z moci Sfingy, protože bylo schopen odpovědět na její hádanku kdo má současně 2,3 a 4 nohy (člověk)) Elektra - dcera krále Agamemnóna, která chce zabít vraha svého otce, ale její bratr to udělá za ní další tragédie: Aiás, Trachiňanky, Filokletés EURIPIDÉS (zemřel roku 406 BC) - zachovalo se 17 dramat z celkových 80 - ústřední postavou her je člověk problémy se současností: rozpad athénské demokracie a často ji kritizuje (korupce atd.) Trojánky - líčí epizodu, kdy po dobytí Tróje se rozděluje kořist královna Hekabé připadne jako kořist Odysseovi, její 1. dcera jde na Achilleův hrob a druhá připadne Agamemnonovi avšak tyto 3 ženy se ničím neprovinili a kritizují chování Řeků, jak plení město a ženy, je tam též zdůrazněn osud Heleny ačkoli mohla za celý spor, vůbec nebyla potrestána, a tak Euripidés napsal, že ji také postihla pohroma. Elektra - zde u Euripida je Orestes jako postava zločinná zabije matku Ifigenie v Tauridě Ifigenie v Anlidě Medeia typická Euripidova silná žena vzatá z mytologie, ale upravená do současnosti - obětuje vše pro muže, jehož miluje Iasón, ale ten ji opouští s jinou a Médea se strašně mstí zabije milenku i děti, co měla s Iasonem IIb) KOMEDIE - cílem komedie bylo původně upozornit na mravní, nebo etické problémy prostřednictvím smíchu Starší attická komedie - měla mravní poslání, chór ztrácí svou úlohu - záměrně vytvářeny šablonovité charaktery buď výrazně kladné nebo záporné -nejvýznamnější autor komedií byl: ARISTOFANES ( BC) - dochováno 11 komedií (napsal jich kolem 50) - v jeho komediích jsou zápletky doprovázeny krutým a vulgárním jazykem, protože se chce odlišit od Sofokla, zejm. Euripida opakovaně je zesměšňuje - mluví o tom, že demokracie upadá a je v rozkladu, díky korupci v politice - nej. komedie Jezdci Oblaka Kritika politických poměru Vosy - ve své době byla velmi populární komedie Lysistraté (hl. hrdinka) v době peloponéské války, kdy Lysistraté přemluví ženy z obou znepřátelených táborů, aby donutili muže k uzavření míru. Ženy odmítají s muži souložit, a tak muži zjistí, že souložení je lepší než nějaká válka a válku ukončí. IIc) FILOSOFIE - vznik v 6. stol. na Milétu a Efesu 12

13 - Milétská škola filosofů přírodní filosofie Tháles, Anaxinenes hledali pralátku z které je složený tento svět k otázce pralátky docházejí k všemožným teoriím (voda, vzduch, oheň) a výsledkem byl názor Apeiron látka, která prostupuje vše, ale co nemůžeme definovat. - tuto otázku řešili též Atomisté například Demokritos z Abdér teorie o atomech - v klasickém období rozvoj v Athénách: a) Sokrates, b) Platon, c) Aristoteles SOKRATES - pochybování naprosto o všem Vím, že nic nevím, nelze obsáhnout veškeré vědění - kritizoval demokracii a byl obviněn z vychovávání mládeže k bezbožnosti a špatným myšlenkám - odsouzen k trestu smrti, soudci čekali, že prchne, ale on řekl že je Athéňan a čeká na smrt, zradil by tím zákony polis, obec ve které žil - měl hádavou ženu Xantipu, která ho však udržovala při životě PLATÓN ( BC) - žák Sokrata, aristokrat, šokován že Athény poslali Sokrata na smrt - tvrdí, že svět je nedokonalý, věci na zemi jsou pomíjivé, proto základem jeho učení byla víra ve věčné a neproměnné ideje, které jediné představují reálné jsoucno a zrcadlí se ve skutečných věcech (přijímán křesťany ideál = Bůh) - přirovnával svou filozofii k jeskyni s vidíme pouze stíny - ve spisu Ústava (politologický spis, byl využíván i zneužíván), uvažuje jak by měla vypadat ideální polis panovník filosof, který by z pozadí vše řídil, manipuloval jeho představy velmi nedemokratické - další spisy: Faidros, Symposion zapsáno formou dialogu - založil školu filosofie ACADEMIA ARISTOTELES - Platonův žák, v mnohém s ním polemizuje, nepřijímá jeho teorii Jeskyně - vychovatel Alexandra Makedonského - spisy: Poetika zásady slovesného umění, drama jedno místo, doba a dějový proud = tzv. zásada tří jednot (až do středověku i 17. stol) Rétorika teorie řečnictví Politika jak správně řídit polis - propracoval metody vědeckého poznávání IId) RÉTORIKA = ŘEČNICTVÍ - nejvýznamnější období = Klasické Athény ISOKRATÉS (328 zemřel) - 1. významný řečník - stoupenec tzv. panhelénské myšlenky (= propagoval sjednocení Řeků pod jednu vládu proti Peršanům), nadšeně vítá Filipa Makedonského - projev Panegyrikus (Panegyrikon) oslava Athén a demokracie (obecně oslavný projev) - pronesl řadu řečí - Filipos oslavuje Filipa jako sjednotitele Řeků DÉMOSTHENES (322 zemřel) - přednesl řadu řečí, kde Řeky varoval před Filipem = Filipiky (vášnivá řeč proti někomu) - jeho protivníkem byl AISCHINÉS (315 zemřel) O nepoctivém Vyslanectví; patřil mezi zastánce sjednocení Řecka pod Filipem - nakonec vyhrál Démosthenes, Aischinés opouští Athény IIe) DĚJEPISECTVÍ - vzniká v 5. stol., za předchůdce považujeme logografy autoři zeměpisných vlastivědných spisů o části Řecka HÉRODOTOS (425 zemřel) - považován za zakladatele dějepisectví, pocházel z Halikarnasu, odešel do Athén - nejvýznamnější spis Dějiny, jež líčí dějiny jako produkt lidské činnosti (ne co působí bozi) 13

14 - za hybnou sílu dějin považuje souboj mezi skvělými Řeky a ostatními barbary - zažil řecko-perské války Vedle dějepisectví se rozvíjí i nauková a zábavná próza. Prozaické vylíčení příběhů z řeckoperských válek autoři neznámí. Další Dějepisci: THUKYDIDÉS (zemřel 339) - athénský vojevůdce, který velel Athénskému loďstvu ve válkách se Spartou - byl obviněn ze zrady 20 let vyhnanství - napsal Dějiny líčí peloponéskou válku, chápal dějiny jako záležitost lidí, ne Bohů XENOFÉN (zemřel 355) - ve spise Hellenika odmítá Athénskou demokracii, odchází do vyhnanství, zbytek života v Korytu - k protikladům demokratického zřízení vyzdvihuje monarchistické zřízení (autokracii=vláda jednoho), spis O Kýrově vychování jeho favorit perský král Kýros - oproti Hérodotovi považujeme jeho názory za zaostalé, na nižší úrovni III. HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ - díky Alexandrovým výbojům se řecká kultura a řečtina šíří do celého středomoří (světa) - Makedonci ovládají a sjednocují celé Řecko, řecká kultura a jazyk je kosmopolitní (= jazyk vzdělanců) IIIa) POEZIE - vzniká pouze pro vybraný okruh vzdělanců, stala se dvorskou záležitostí THEOKRITOS ( BC) - pobýval v řeckých osadách na Sicílii - tvůrce pastýřské idyly se stylizovanými pastýři, kteří vedou nespoutaný život KALLIMACHOS (240 umírá) - působil jako dvorní básník, píše epigramy a oslavné hymny v nich zdůrazňuje vznik náboženských slavností, původních božstev - epos Hekabé IIIb) DRAMA - rozvíjí se komedie, tragédie upadá - hl. proto, že komedie se zabývá rodinným životem - úpadek trochu i komedie přizpůsobuje se vkusu řádového diváka vtipy na hranici slušnosti, populistické problémy MENANDROS (291 zemřel) - jediný kdo vybočuje, kritizuje veřejný život úpadek mravů Dyskolos Smírčí soud IIIc) - vzniká také nauková próza, např. paměti významných politiků např. Pyrrhovy paměti - Dějepisectví POLYBIOS (120 umírá) byl Řek, ale žil v Římě - ve svých dějinách oslavuje Římany jako sjednotitelé středomoří 14

15 ANTIKA ŘÍMSKÁ LITERATURA - římská kultura navazuje pakulturu etruskou. Etruskové = národ na území Itálie. Daleko větší měrou navazují na kulturu Řeků když dobývali apeninský poloostrov přes Kartágeňany. Periodizace: 1) Archaické období (nejstarší, předliterární), od nejstarších dob 2 stol BC - převládá závislost na řeckých vzorech, Římane překládají klasická díla řecké literatury, důležitou rolo hrají řečtí otroci 2) Klasické období (zlatý věk římské literatury) 2. stol. BC - až konec 1. stol. BC - Řím se stává úřadující mocností ve středomoří, ale probíhají také občanské války, úpadek demokracie nástup Caesara, po něm Oktaviána a Augusta umění se dostává pod područí státní moci 3) Literatura rané doby císařství (stříbrný věk) 2 stol. AD - období, kdy císař má absolutní moc, umění zcela závislé na státu má zcela jiný charakter 4) Pozdní doba 476 AD - období úpadku a rozkladu západořímské říše, nastupuje křesťanství I. ARCHAICKÉ OBDOBÍ - Římané se seznamují s tím, co Řekové vytvořili prostřednictvím překladů např. propuštěný otrok Livius ANDRONICUS, který přeložil Odysseu je autorem 1. tragédie spíše napodobuje - Římané přebírají divadlo (komedie) je součástí náboženských obřadů Gnaeus NAEVIUS - 1. autor, autorem řady komedií, ve kterých kritizuje řecké představitele vyhnanství - také tragédie s námětem římských dějin Romulus a Remus Titus Maccius PLAUTUS ( BC) - 1. autorem na vysoké úrovni - napsal řadu komedií, ve kterých vytvořil společenské typy: Chlubivý Voják komedie, výrazná postava veterána, který se rád chlubí Lišák Pseudolus postava šikovného sluhy, který si ví ve všech situacích rady Komedie o hrnci hrnčířský lakomec (má v hrnci peníze) předloha pro Lakomce od Moliéra - řada námětů z řecké i římské mytologie Tragédie: Quintus ENNIUS (169 smrt) - ve svých tragédiích se inspiruje řeckými vzory Achilles, Médea - kromě tragédie psal také historické eposy, které pak vydal v souboru Annales = letopisy Počátky římské prózy - nejstarší jsou památky příležitostného charakteru - pohřební řeči, rodokmeny, právní spisy Marcus Porcius CATO (149 smrt) - bojoval za tradiční římskou morálku - zdůrazňuje autonomnost (samostatnost) římské kultury, brání se tomu, že Římané převzali řeckou kulturu - napsal: Počátky zde vylíčil nejstarší období římských dějin O zemědělství čím je přínosem pro Řím - ve svých řečech varuje před úpadkem mravů, je považován ze zakladatele římské rétoriky 15

16 II. KLASICKÉ OBDOBÍ ZLATÝ VĚK IIa) řečnictví Marcus Tullius CICERO - nejvýznamnějším řečníkem vůbec - řečník, politik (zastával významné politické funkce), spisovatel, filosof - napsal řadu spisů ve kterých rozebírá otázky veřejného života, řečnictví filosofie: O řečnictví, O slávě, O zákonech, Tuskulské rozhovory (vznikaly na jeho venkovském statku u Tultu/Tusku), O nejvyšším dobru a zlu - nejvíce se ujaly Řeči proti Catilinovi - varuje před Luciem Sergiem Catilinem, jako nebezpečím pro republiku, zastává se demokracie Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Jak dlouho budeš Catiline pokoušet naši trpělivost? - dále pronesl řadu řečí proti Marku Aureliovi, zastává se opět demokracie - Ciceronova latina je považována za nepřekonaný vzor jazyka dokonalá latina hlavně ve středověku IIb) rozvíjí se i historická próza Gaius Julius CAESAR Zápisy o válce galské Zápisy o válce občanské nedokončené, byl zabit Gaius Sallvustius CRISPUS - autorem spisu Spiknutí Catilinovo - upozorňuje na úpadek římské morálky války s Jogurtou, Dějiny IIc) Poezie 1) Epická poezie napodobování řeckých vzorů, důležitou roli měl překlad Odyssea - Velká oblaka historický epos - postupně se zvyšuje úroveň původní římské tvorby Titus LUCRETIUS Carus (94-55 BC) - epická poezie - dle dochovaných pramenů byl keltského původu - spáchal sebevraždu výsledek politického angažování - přívrženec Epikurejské filosofie (=Epikuros zakladatel filosofické školy, který tvrdil, že cílem našeho bytí je nalezení co největší slasti ve filosofických požitcích) - Lucretius pátrá po smyslu existence v eposu O podstatě věcí 2) Lyrická poezie - autoři čerpají inspiraci ze Sapfo Gaius Valerije CATULLUS (87-54 BC) - autor krátkých milostných básní ústřední téma láska k dívce Lesbii, jeho milenka - Catullova milostná poezie je mezníkem milostné poezie Odi et amo (= nenávidím a miluji) - díky jeho tvorbě roste zájem o milostnou tématiku milostné elegie: a) Tibullus b) Propertius Nejlepší představitelé Zlatého věku : 1) Publius OVIDIUS Naso - pocházel z lepší římské rodiny, studoval v Římě a Athénách - působí jako úředník ve službách vlády, později se věnuje už jen tvorbě: Lásky milostné elegie, psané na počest Koriny Listy Milostné báně stylizovány do podoby dopisů 21 fiktivních dopisů, které píšou nějaké proslavené ženy (Penelopé, Sapfo, ) svým milencům Listy Heroin - od něho se dále pokouší tento styl kopírovat, vyjadřovat se v podobě dopisů 16

17 Umění milovat básnickou formou psané rady mužům a ženám, jak si získat/udržet lásku nesmírná popularita, ale pobouřila císaře Augusta (8 let po vydání), musel Ovidius odejít do vyhnanství v dnešním Rumunsku město Konstanta, zde vznikají Žalozpěvy a Listy z Pontu Proměny vrcholná sbírka dokončená ve vyhnanství veršů 250 událostí, řeckořím. Mytologie, vyprávění o vzniku světa až po Proměnu Gaia Julia Caesara ve hvězdu. Inspiroval řadu umělců. Kalendář popisuje zde slavnosti během roku v Římě 2) Publius VERGILIUS Maro (70-19 BC) - nebyl to rodilý Říman, zařadil se do okruhu MEACENATA (=bohatý Říman, který podporoval tvorbu mladých umělců) - byl mu díky Maecenatovi přidělen statek, kde mohl tvořit - z jeho nejvýznamnějších děl: a) Zpěvy pastýřské - Bucolica b) Zpěvy rolnické - Georgica - Vergilius oslavuje venkovský život spjatý v přírodou a zároveň oslavuje tradiční římské ctnosti - epos Aeneis líčí Aeneův život, nejstarší dějiny Říma předpovídá dítěte, které přinese Římu zlatý věk (Křesťané tuto pasáž vykládají jako proroctví pro narození Krista, proto je Vergilius ctěn jako básník během křesťanského středověku) - díky tomuto dílu byl oblíben u císaře Augusta 3) Quintus HORATIUS Faccus (65 BC 8 AD) - syn propuštěného otroka - byl zastáncem republiky, bojoval již zatracený ideál - patřil do Maecenatova okruhu, dostává se tam díky Vergiliově přímluvě a získává podporu od Maecenata (také Augusta) a opouští své republikánské přesvědčení a stává se zastáncem císařství - pochopil, že morálka upadala, že demokracie není možná Dílo: Epody lyrické básně s mravoučným obsahem, zj. v nich smutně medituje nad úpadkem mravů a kritizuje Římany za jejich nesvornost 2 knihy Satir zde se vysmívá špatným vlastnostem Římanů Ódy 2 knihy oslavných básní pijáctví, milování Listy básně ve kterých medituje nad všelidskými hodnotami, otázky smyslu života a vychází mu z toho postava ideálního Říman III. LITERATURA RANÉ DOBY CÍSAŘSTVÍ STŘÍBRNÝ VĚK - období, ve kterém tradiční hodnoty upadají, nastupuje císařství - autorem historické prózy, který zachytil přerod mezi rozpadající se republikou a císařstvím byl: Titus LIVIUS (17 AD smrt) - autor rozsáhlého díla Knihy od založení města (původně 140 knih, dochováno 40) rozsáhlé vylíčení římských dějin od nejstarších dob a jeho vrcholné období líčí republikánský Řím a ví, že je to nenávratně pryč. Marcus Fabius QUINTILLIAMUS - kromě psaní historických prací vynikající řečník, je autorem teoretického Spisu o řečnictví velebí tradiční římské ctnosti a tradice Gaius PLINIUS mladší - prohlašoval oslavné řeči Chvalořeč na císaře Trajána - Korespondence dopisy, které byly posílány nejprve přátelům (zabývá se filosofií a politikou), později vydány IIIa) Historická próza Publius Cornelius TACITUS (smrt 120 AD) 17

18 - z aristokratické rodiny, patřil k odpůrcům neomezené moci císařů je pro republiku - prožil většinu života v ústraní, nemíchá se do politiky a píše: - Germania popis Germánců, etnika, historie, zvyky, vysoce oceňuje jejich vojenskou zdatnost a dává ji Římanům za vzor - dále je autorem celé řady dialogů Dialog o řečnících - píše spis Dějiny, zde popisuje dějiny Římanů po Augustově vládě, navazuje Letopisy IIIb) Filosofické spisy Lucius Annaeus SENECA - hispánec z Cordóby, patřil mezi stoiky (=věří, že vše v životě máme přijímat důstojně a s klidem odtud stoický klid=duševní vyrovnanost) - vedl bouřlivý život, byl vyhnán do vyhnanství na Korsiku - vychovával císaře Nerona, ten pak nastupuje na trůn, pro kritiku Neronovy vlády byl údajně donucen k sebevraždě - jeho díla jsou zajímavé filosoficko-morální rysy člověka co udělat sám se sebou, abych svůj život prožil v klidu O Klidu Duševním O Laskavosti - důl. roli hrála Senekova korespondence s přáteli, zj. Dopisy Luciliovi (řeší tam etiku=mravní správnost) - napsal také řadu satir Přeměna božského Claudia na tykev (zesměšňuje zvyk, po smrti se císař stane bohem) IIIc) Satirická tvorby 1) prozaické satiry Gaius PETRONICUS Arbiter (= soudce) - působí jako soudce obecného vkusu, měl morální autoritu a na jeho úsudek se bral vážný ohled - významný dvořan, později upadl v nemilost (díky své tvorbě) a byl donucen spáchat sebevraždu - nejvíce popudil císaře jeho román Satiricon, kde zesměšňuje vyšší římské vrstvy 2) básnické satiry Marcus Valerius MARTIALIS Posměšky a jízlivosti, epigramy, pocházel z Hispánie, původně povolání právní Decimus Iunius IUVENALIS - působil též v politice dotáhl to na vojenského tribuna - později za své kritické názory skončil ve vyhnanství, je autorem řady satir IV. OBDOBÍ POST-KLASICKÉ DOBA ÚPADKU - pozdní doba císařská znamená postupný rozklad institucí - Říše římská vydává velké částky na obranu před Germány - dále masivní pronikání křesťanství, stává se státním náboženstvím, křesťanům bylo proti srdci uctívat císaře jako Boha - tvorba ztrácí na originalitě, často napodobuje vzory z předchozích období Lucius Apuleius Proměny pohádkově-satirické variace vycházející původních Proměn Původně řečtí autoři: PLUTARCHOS napsal historický spis: Životopisy slavných Řeků a Římanů LUKIANOS autorem řady satir kritizuje úpadek mravů- u nás vyšel výbor jeho poezie : Pravdivé Výmysly - římské zákony byly kompletně sepsány na pokyn byzantského císaře Justinina Corpus Iuris Civilis 6 AD 18

19 BYZANTSKÁ KULTURA A VZDĚLANOST - Byzanc dědičkou starověkého Říma i titulu císaře, kvůli titulu císaře později vznikly problémy - je zde dále rozvíjena latinská i řecká vzdělanost, byzantská církev se vyvíjí odlišným způsobem, stává se víceméně nástrojem státu - vzniká zde řada církevních spisů, které jsou uznávány i západní církví - nejvýznamnější církevní byzantský myslitel: Jan ZLATOÚSTÝ (1/2 4.stol) Knihy o napravení padlého - snaží se nějakým způsobem kritizovat upadající morálku své doby, kterak poskytnou spásu hříšným duším Jan z DAMAŠKU Pramen poznání Borlaam a Josafat spíše zábavně orientovaná próza, kde líčí zábavnou formou osudy Budhy, jeho životopis Dějepisectví Prokopios z KAISAIREJE (1/2 6.stol) - sepsal spis Dějiny, kde se zmiňuje o slovanských kmenech barbaři a primitivové Byzantská říše byla dobyta muslimi - Turky roku ISLÁMSKÁ KULTURA A VZDĚLANOST MOHAMED, zakladatel islámu - pocházel z Mekky a rodu Kurajšovců (vlivný aristokratický rod z Mekky) - v době jeho narození byli Arabové polyteisti (polytheismus=mnohobožství), přírodní úkazy, řada pohanských bohů, posvátný kámen v hl. svatyni Kaaba v Mecce (černý meteorit) - Mohamed vystupuje se svým učením měl zjevení s archandělem Gabrielem, že je Alláhův prorok a má prorokovat příchod monoteistického boha Alláha. - Mohamed tvrdě narazil na polytheismus a roku 622 opouští Mekku a před pronásledovateli se uchyluje do Mediny Hidžra (622) = počátek jejich letopočtu - shromažďuje své příznivce a na rozdíl od Krista Mohamed sází na hrubou sílu a podaří se mu roku 630 dobýt Mekku zpět a nastoluje monotheistické náboženství Islám: - velice blízké křesťanství, řada postav které známe z bible se objevují i v koránu (Ježíš, Noe, Abrahám, Mojžíš ale pod jinými jmény = prorok Izák, Ibrahím a Můsa) - na rozdíl od křesťanství muslimové postrádají pevnou hierarchickou strukturu křesťanských církví - neklade důraz na duchovenstvo a výrazně splývá se státní mocí - každý muslim má 5 povinností: - modlit se 5x denně směrem do Mekky - věřit v jednoho boha a v Mohamedovo proroctví - respektovat a uctívat Ramadán (= postní měsíc, nesmí se jíst od východu do západu Slunce) - odvádět náboženskou daň, která je věnována chudým - povinen 1x za život vykonat pouť do Mekky - řada vedlejších přikázání: - zakázáno zobrazovat živé bytosti, které vrhají stín = socha - zakázat tvorbu člověka kreslení a sochařství - nesmí jíst vepřové a alkohol - má povinnost se oženit, může mít i 4 manželky - věří v poslední soud - zpočátku šířeno ústně, poté písemně zformováno do tzv. 114 súr, které tvoří Korán - existuje soupis právních předpisů Šarija - po Mohamedově smrti vznikly 2 frakce (skupiny): 1) sunna sunnité umírněnější 2) šiíta šiíté radikální muslimové 19

20 - islámská literatura: - Arabové překládají řadu motivů z předcházejících literatur zejména perské - vzniká soubor pohádek Tisíc a jedna noc - Vyprávění o Našredinovi - vedle literatury zábavné i vědecká literatura Ibn SÍNA lékař a filosof (Avicena) Ibn RUŠO bývá nazýván Averroes - díky těmto dvěma autorům se zachovalo množství antického díla 20

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l.

Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Hebrejská literatura Bible nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l. Starý zákon psán hebrejsky uznáván židy a křesťany části: Tóra - pět knih

Více

1. Antická literatura, počátky středověké literatury

1. Antická literatura, počátky středověké literatury Literatura starověkého Řecka 1. Antická literatura, počátky středověké literatury ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 1/5 1. Archaické období Od 8. do 6. stol. př. n. l. Rozvíjí se

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA A)Evropská B)Orientální A)EVROPSKÁ po zániku západořímské říše roku 476 n.l. se začínají rozvíjet jednotlivé národní literatury centrem jsou kláštery, chrámy, školy, univerzity

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Maturita Literatura. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz

Maturita Literatura. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz Maturita také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Maturita Český jazyk e-kniha Maturita Společenské vědy e-kniha Maturita Němčina e-kniha v kostce pro SŠ e-kniha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Dějiny pedagogiky. počátky výchovy, výchova v antice. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Dějiny pedagogiky. počátky výchovy, výchova v antice. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Dějiny pedagogiky počátky výchovy, výchova v antice Vznik výchovy výchova provází lidstvo od nepaměti o nejranějším období vývoje lidské společnosti a způsobu výchovy nemáme písemné záznamy Okolnosti,

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více